13.12.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 4/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tutkimus suomalaisten<br />

asuinpuukerrostalojen<br />

runkoratkaisuista ja asuntojen<br />

omistusmuodoista<br />

Puukerrostalorakentaminen<br />

Suomessa<br />

Suomeen on rakennettu lokakuuhun<br />

<strong>2018</strong> mennessä yhteensä<br />

65 yli 2-kerroksista<br />

asuinpuukerrostaloa, joissa<br />

on yhteensä 1 673 asuntoa. Tampereen<br />

teknillisen yliopiston (TTY) arkkitehtuurin<br />

laboratoriossa on tehty ”Puukerrostalojen<br />

kilpailukyky” -osatutkimus, jossa<br />

on selvitetty kaikkien Suomeen toteutettujen<br />

asuinpuukerrostalojen runkoratkaisu<br />

sekä kunkin puukerrostalokohteen<br />

asuntojen omistusmuoto.<br />

<strong>Suomen</strong> puukerrostalojen runkoratkaisuina<br />

on käytetty nk. platform-rankarunkoa<br />

(62%), CLT-tekniikkaan perustuvaa<br />

tilaelementtirunkoa (21%), viilupuuhun<br />

perustuvaa pilari-palkki-ripalaattarunkoa<br />

(12%) ja CLT-tasoelementtirunkoa<br />

(5%). Tutkimuksen perusteella<br />

uusissa puukerrostaloissa CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut<br />

ovat eniten yleistymässä.<br />

4<br />

Välipohjissa puu-betoni-liittorakenteet<br />

ovat äänenerityssyistä kaikkein yleisimpiä.<br />

Suomeen rakennetuissa puukerrostaloissa<br />

esiintyy sekä vuokra-asuntoja<br />

(43 %), omistusasuntoja (38 %), asumisoikeusasuntoja<br />

(17 %) sekä osaomistusasuntoja<br />

(2 %).<br />

Puurakentaminen osana<br />

metsäteollisuutta<br />

Metsäsektori on erittäin tärkeä <strong>Suomen</strong><br />

kansantaloudelle. <strong>Suomen</strong> metsät kasvavat<br />

vuosittain lähes 110 milj. m3 runkopuuta,<br />

josta viime vuosina on hyödynnetty<br />

noin 60–65 prosenttia. Puun kestävää<br />

käyttöä voitaisiin merkittävästi lisätä<br />

(noin 15–20 milj. m 3 /v.) muun muassa<br />

bioenergialähteenä, rakentamisessa,<br />

puutuoteteollisuudessa ja erilaisissa<br />

biojalosteissa. <strong>Suomen</strong> sahatavaran kulutuksesta<br />

noin neljä viidesosaa käytetään<br />

rakentamiseen.<br />

Rakentamisessa asuntorakentaminen<br />

on keskeisessä roolissa: <strong>Suomen</strong> rakennuskannasta<br />

noin 65 prosenttia on<br />

asuinrakennuksia. Puurakentamisen<br />

suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa<br />

ovat kerrostalorakentamisessa,<br />

julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa<br />

rakennuksissa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa<br />

sekä lähiökerrostalojen<br />

julkisivujen energiakorjauksissa,<br />

lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.<br />

Puurakentaminen osana<br />

ilmastomuutoksen torjuntaa<br />

Puurakentaminen on ekologista. Kasvaessaan<br />

yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä<br />

tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla<br />

fotosynteesissä vapautuu 700 kiloa<br />

happea ilmakehään. Puun kuivapainosta<br />

puolet on hiiltä. Metsät ovat<br />

kasvaessaan hiilinieluja ja puutuotteet

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!