31.01.2019 Views

Ruutiset 4-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ilo elää Runosmäessä 24.10.<strong>2018</strong><br />

Aluefoorumin yhteenvetoa<br />

”Suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys luovat turvallisuutta”<br />

Lähipoliisi Vesa Jauhiainen kertoi miten hyvä viranomaisten ja<br />

muiden toimijoiden yhteistyö on parantanut turvallisuutta Varissuollakin.<br />

Viranomaisverkostoon kuuluvat poliisin lisäksi tärkeinä<br />

varhaiskasvatus, koulut, sosiaali- ja terveystoimi sekä nuorisotoimi.<br />

Lisäksi alueen yhdyskuntatyöryhmään kuuluvat alueen yritykset,<br />

yhdistykset ja mainitut viranomaistahot. Jauhiainen näkee<br />

tärkeänä vaikuttaa erityisesti kielelliseen syrjäytymiseen.<br />

Päiväkodin johtaja Mauri Nummela kertoi alueen monikulttuurisuuden<br />

näkyvän päivähoidossa, esimerkiksi Parolanpolun päiväkodissa<br />

on lapsia neljästätoista eri kulttuurista. Nummela korosti<br />

että ”lapsuus on arvo sinänsä” ja vanhempien kohtaaminen<br />

päivähoidossa on mutkatonta ja aitoa.<br />

Luontoliikunnan asiantuntija Larri Vermola näkee Runosmäen<br />

lähiluonnon ainutlaatuisena eläimistöineen ja liikuntamahdollisuuksineen,<br />

kaikkina vuodenaikoina. Vermolan mukaan<br />

ympäristö merkitsee yksilöstä riippuen erilaisia asioita. Se on<br />

kuitenkin kaikille tärkeä.<br />

Runosmäkeen on valmistumassa lisää YH-kotien 55+ asuntoja.<br />

Ikääntyvien asumisen asiantuntija Tuija Kanto-Hannula nosti<br />

esiin yhteisen tekemisen merkityksen ja kohtaamispaikkojen<br />

tärkeyden. Nyt rakenteilla olevat asunnot valmistuvat vanhuskeskuksen<br />

ja suunnitellun monitoimitalon läheisyyteen. Talojen<br />

välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös Varsinais-Suomen<br />

Muistiyhdistyksen toimitilat, sekä yksityiset asumispalvelukodit<br />

Emmi-koti ja Otso-koti. YH-kotien uusiin taloihin<br />

valmistuu myös yhteisiä tiloja asukkaiden käyttöön.<br />

Vanhuskeskuksen johtaja Soile Lahtonen-Kiviranta toi esiin<br />

vanhuskeskuksen mahdollisuuden tukea ympäristön yhteisöllisyyttä<br />

ja viihtyisyyttä. Vanhuskeskus tarjoaa kokoontumistiloja<br />

samalla tavalla kuin nuorisotilat ovat tarjonneet<br />

alueen yhdistyksille ja asukkaille. Keskustelussa todettiin,<br />

että vanhuskeskuksen kaikki mahdollisuuksia ei vielä tunneta.<br />

Vanhuskeskuksen fyysinen läheisyys suunnitteilla olevaan<br />

monitoimitaloon tulee hyödyntää.<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!