04.03.2019 Views

Stream Maaliskuu 2019 FI

Arkitekniikka joka sopii kaikille

Arkitekniikka joka sopii kaikille

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TEKNIIKKA

Opi lisää

WiFi:stä, osa 1

Perustietoa WiFi:stä

Kun haluamme käyttää internetiä langattomasti matkapuhelimella,

tabletilla tai tietokoneella, tarvitsemme sitä

varten WiFi-yhteyden. Mutta mikä WiFi on ja kuinka se

toimii? Miksi signaalin vahvuus vaihtelee, ja miksi se voi

joskus katketa? Entä miten voit itse vaikuttaa ja parantaa

WiFi-yhteyttäsi? Kolmiosainen ”Opi lisää WiFi:stä” -sarjamme

sisältää seuraavat aihealueet: perustietoa WiFi:stä,

WiFi-häiriöt ja WiFi-yhteyden parantaminen kotona.

Aloitetaan perustiedoista.

8 STREAM / MAALISKUU 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!