01.07.2019 Views

SOL Vastuullisuusraportti 2018

Arjen työssä huolehdimme monista vastuullisuuteen liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta, hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä, ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus, toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista huolehtiminen, työhyvinvointi, iloinen henkilöstökokemus sekä jatkuva kehittyminen ja kehittäminen.

Arjen työssä huolehdimme monista vastuullisuuteen
liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta,
hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä,
ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä
työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta
palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista
pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen
yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus,
toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus
asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista
huolehtiminen, työhyvinvointi, iloinen henkilöstökokemus
sekä jatkuva kehittyminen ja kehittäminen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.sol.fi

Vastuullisuusraportti 2018

Arjen tekoja


4 Vastuullisuus – arjen tekoja

10 Vuoden 2018 kohokohdat

14 Organisaation taustakuvaus

18 Johtaminen SOLissa

26 Taloudellinen vastuu

28 Vastuut sidosryhmille

32 Ympäristövastuu

42 Sosiaalinen vastuu

2 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 3


Kansainvälistä

palvelua

paikallisesti

1Vastuullisuus

– arjen tekoja

SSOL Vastuullisuus - raportti on yhdeksäs

tässä muodossa. Opas julkaistaan suomeksi ja

englanniksi joka vuosi keväällä verkkosivuilla.

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja

muotoilla palvelujamme entistä kestävämmäksi

ja vastuullisemmaksi asiakkaiden ja sidosryhmien

tarpeet huomioiden. Raportti sisältää osin johdatusta

asia-alueeseen ja tunnuslukuja toteutuneesta sekä tulevaisuuden

tavoitteita.

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa SOLissa yrityksen

liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka

määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella

ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.

Arjen työssä huolehditaan monista vastuullisuuteen

liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta,

hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä,

ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä

työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta

palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista

pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen

yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus,

toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus

asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista

huolehtiminen, työhyvinvointi, iloinen henkilöstökokemus

sekä jatkuva kehittyminen ja kehittäminen. Vastuullisuus

on välttämätöntä ja globaalia. Yhä enemmän eettiset ja

vastuulliset valinnat sanelevat myös hankintapäätöksiä ja

kulutusta.

Raportoidut luvut ovat SOL-konsernin lukuja, ellei

tekstissä toisin mainita. Segmentteinä ovat Suomi ja

ulkomaan tytäryhtiöt ja toimintoina SOL Palvelut Oy:n

liiketoiminta-alueet: kiinteistöpalvelut, siivous- ja toimitilapalvelut

sekä turvallisuuspalvelut, SOL Pesulapalvelut Oy:n

pesulapalvelut sekä SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpalvelut.

Liikevaihto

306

milj. eur

€€€€€

Henkilöstömäärä

14 000

Asiakastyytyväisyyskäynnit

42 000

4 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 5


1.1 Toimintaympäristön

kuvaus Suomessa

EK:n suhdannebarometrin mukaan suhdanteet vahvistuivat

edelleen viime vuoden loppua kohden ja tilanne on yhä

keskimääräistä vahvempi. Myynnin kasvu nopeutui vuoden

viimeisellä neljänneksellä ja odotukset myynnistä ovat

myönteiset. Henkilökuntaa arvioidaan lisättävän jarekrytointihaasteet

ovat yhä erittäin suuria. Yleisen suhdannekuvan

ei odoteta muuttuvan juurikaan v. 2019.

Arviot kiinteistöalan palvelujen kysynnän kehityksestä

ovat Kiinteistötyönantajien jäsenyritysten parissa pääsääntöisesti

positiivisia. Kiinteistötyönantajien Toimialabarometriin

syyskuussa 2018 vastanneista 60 % arvioi kiinteistöalan

palvelujen kokonaiskysynnän lisääntyneen edellisten

12 kuukauden aikana ja 55 % odottaa kysynnän kasvavan

myös tulevana vuonna. Siivouksen osalta tulevaisuuden

näkymät ovat positiivisimmat: vastaajista 55 % odottaa

siivouspalvelujen kysynnän kasvavan.

Kiinteistöpalvelualalla on suuria haasteita työvoiman

saatavuudessa. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannekatsauksen

(lokakuu 2018) mukaan rekrytointihaasteet ovat

jopa erittäin vaikeita. Saatavuuteen keskeisesti vaikuttava

kohtaanto-ongelma käy ilmi myös Kiinteistötyönantajien

Toimialabarometrista, johon vastanneista 62 % arvioi työvoiman

saatavuuden heikentyneen edellisten 12 kuukauden

aikana. Suuntauksen odotetaan jatkuvan tulevana

vuonna.

Kiinteistöpalvelualalle marraskuussa 2018 tehdyn digikyselyn

70 vastaajasta kolmannes arvioi erilaisten digitaalisten

ratkaisujen ja palvelujen tarjoamien mahdollisuuksien

olevan erittäin merkittäviä yrityksen toiminnalle. Vastaajista

70 % arvioi digitaalisuuteen liittyvien investointien lisääntyvän

seuraavan kolmen vuoden aikana. Keskeisin motiivi

digitaalisuuden kehittämiselle oli toiminnan tehostaminen,

mutta tärkeitä olivat myös asiakkaiden vaatimukset,

kommunikaation parantaminen, liiketoiminnan kasvu sekä

kustannussäästöt.

Uudistetun ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset

kiinteistöpalvelualalle vastaavat aiempaa paremmin

työelämän tarpeisiin, kun päällekkäisiä tutkintoja ei enää

ole ja uusien tutkintojen osaamissisällöt on päivitetty ajan

tasalle. Kaikki tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina.

Oppiminen siirtyy aiempaa enemmän työpaikoille, mikä

lisää oppilaitosten ja yritysten välisen vuoropuhelun merkitystä.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja ovat

oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus. Osaamista voi

hankkia suorittamalla koko tutkinnon tai aiempaa joustavammin

myös tutkinnon osia.

Henkilöstöpalvelualan tulevaisuuden näkymät ovat

laimentuneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n barometrissä.

Talouden kasvu hidastuu, mutta HPL:n liikevaihtotiedustelussa

arvioidaan, että henkilöstöpalvelut eivät

hiipune ensimmäisten joukossa.

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden

liikevaihdosta 42 prosenttia syntyy Uudellamaalla ja 58

prosenttia muualla Suomessa. Uudenmaan osuus on alentunut

yhtäjaksoisesti 4 prosenttia vuoden 2016 lopusta.

Pesulapalveluiden osalta suhdannenäkymät ovat toiveikkaat.

Tekstiili- ja vaatetuksen kiertotalous on nostanut

päätänsä. Ihmiset ostavat vaatteita vastuullisemmin ja panostavat

vaatteiden ja tekstiilietuotteiden laatuun. Kuluttajat

ovat heränneet miettimään omia kulutustottumuksia ja

vaatteista pidetään entistä paremmin huolta pesemällä ja

korjaamalla. Kaupunkikuvassa ovat lisääntyneet laadukkaiden

vaatteiden kirpputorit, jotka ovat tämän ajan vaatekauppoja.

Tämä uuden ajan ilmiön uskotaan myös osaltaan

lisäävän entisestään pesulapalveluiden tarvetta.

1.2 SOL Future

SOL Futuressa on ennakoitu SOLin tulevaisuuden näkymää

kiinteistöpalvelumarkkinoilla ja henkilöstövuokrauksessa

vuoteen 2025 asti. Tulevaisuuden markkinoilla SOL on

vahva toimija.

Liikevaihtomme kasvutavoite vuoteen 2025 mennessä

on konsernitasolla miljardi euroa, josta Suomen osuus 755

milj. euroa ja ulkomaiset tytäryhtiöt 246 milj. euroa. Vastaavasti

henkilöstömäärän arvioidaan Suomessa kasvavan

yli 20 000 henkilöön ja myös ulkomaisissa tytäryhtiöissä

kasvavan merkittävästi.

Ennakoimme jopa 60 % työntekijöistämme olevan

vuonna 2030 syntyisin muualta kuin Suomesta, kun tänä

päivänä osuus on n. 30 %. Työntekijöiltä tullaan odottamaan

entistä enemmän moniosaamista, jossa erilaisia

1010

808

606

404

202

0

222,6

Liikevaihtotavoite (milj. euroa)

Kuva 4. Konsernin liikevaihtotavoite vuoteen 2025

51,4

2015

274

404

työtehtäviä yhdistetään keskenään. Keskeisimmät työpaikat

tulevat olemaan kiinteistön ylläpidon lisäksi logistiikan,

teollisuuden ja kaupan toimialoilla. Koulutukseen panostamalla

huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja kehittymisestä.

Ikäohjelman avulla taas huomioidaan eri ikäryhmien

työllistymistarpeet. Ohjelmassa on huomioitu eri ryhmien

elämäntilanteet ja elämäntilanteeseen sopivia työtehtäviä.

Toimintatapojen digitalisoimista tullaan jatkamaan

vauhdilla.

107

2020

512

755

246

2025

1001

Yhteensä

Ulkomaat

Suomi

6 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 7


1.3 Riskienhallinta

Yhdessä vakuutusyhtiö OP:n kanssa olemme päivittäneet

keskeisimmät riskit:

Markkina-asemaan liittyvät riskit

• Operatiiviset prosessiriskit

• Henkilöstöriskit

• Tietojärjestelmäriskit

Riskit priorisoidaan riskin tärkeyden mukaisesti arvioimalla

riskin toteutumisen vaikutusta, todennäköisyyttä

ja riskin hallinnan tasoa. Riskin toteutumisen vaikutusta

arvioitaessa otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten

lisäksi myös mm. vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille, ympäristölle

ja SOLin maineelle. Riskienarvioinnissa käytetään

SOLissa toimintajärjestelmän mukaisia työkaluja.

Riskienhallintatoimenpiteille on SOLissa vastuuhenkilöt,

jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta

ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään

toimintasuunnitelmiin ja seurantajärjestelmiin.

Ympäristöriskit

Rahoitus- ja

likviditeettiriskit

Markkinariskit

Henkilöstöriskit

Henkilövahinkoriskit

Luottoriskit

Finanssiriskit

Vahinkoriskit

Kokonaisriski

Fyysisten

vahinkojen

riskit

1.4 Vastuu palvelutuotannosta

ja palveluista

SOL vastaa siitä, että sen palvelut ovat turvallisia, luotettavia,

kestäviä ja että ne täyttävät laatunormiston, esim.

hygieniavaatimukset. Suosimme pitkäaikaisia, valikoituja

toimittajasuhteita ja edellytämme koko palvelutuotannoltamme

sitoutumista asettamiimme turvallisuus-, ympäristö-

ja työsuhdevaatimuksiin.

SOL toimii yritys- ja kuluttajamarkkinoilla, ja aina

loppukäyttäjänä on yksittäinen henkilö, mikä edellyttää

luotettavuutta ja turvallisuutta. Edellytämme toimittajakumppaneidemme

henkilökunnan tunnisteena kuvallista

henkilökorttia ja siinä olevaa veronumeroa osana harmaan

talouden estämistä.

Riskienhallintatoimenpiteet kohdistetaan vaikuttavuudeltaan

merkittävimpiin riskeihin kustannustehokkailla ja

tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä.

SOLin johto seuraa säännöllisesti riskienhallinnan

toteutumista ja raportoi riskeistä sekä riskienhallintatoimenpiteiden

edistymisestä. Toimenpiteiden riittävyyttä ja

vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa.

Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Varautuminen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR,

voimaan 25.5.2018)) aloitettiin SOLissa jo vuonna 2017

Tietosuojatyöryhmässä. Vuonna 2018 Laadimme tietosuojan

ja tietoturvan riskikartoitukset sekä laajan tietosuojan

vaikutusarvionnin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Laadimme myös asiakas- ja kumppaniyhteistyössä tarvittavat

tietojenkäsittelysopimukset. Kaikkiin yhtiöihin on

nimetty tietosuojavastaavat.

Johtamisriskit

Strategiset

riskit

Operatiiviset

riskit

Prosessiriskit

Markkina-asemaan

liittyvät riskit

Toimintaympäristön

riskit

Toimitusketjun

riskit

Juridiset riskit

Tietojärjestelmäriskit

Riskienhallinta

Palvelutuotanto on tarkasti määritelty ja on valtaosin

suunniteltu ja kehitetty meillä. Kehitystyötä tehdään kaikkien

toimittajien kanssa yhteistyössä palvelutuotannon oikeellisuuden

varmistamiseksi. Kehityksen lähtökohtina ovat

turvallisuus, käytettävyys, tarkoituksenmukaisuus, kestävyys

ja laatu, mikä takaa erinomaisen asiakastyytyväisyyden.

SOL Henkilöstöpalvelut Oy:ssa asiakas käyttäjäyrityksenä

vastaa SOLin palveluosaajien turvallisuudesta. SOLin

roolina on rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa palveluosaajat

toimimaan asiakkaiden tarpeiden, ohjeiden ja

turvallisuusmääräysten mukaisesti.

1.5 Toimitusjohtajan katsaus

Viime vuoden aikana meillä oli monia hienoja tilaisuuksia,

joissa yhdessä asiakkaiden kanssa olemme juhlineet pitkään

kestänyttä yhteistyötä. Näin pitkäaikaiset kumppanuudet

eivät ole tässä ajassa itsestään selviä, ja olemme hyvin iloisia

ja ylpeitä saamastamme luottamuksesta. Olemme yhdessä

asiakkaiden ja henkilöstömme kanssa keskustelleet miksi

asiakassuhteet jatkuvat vuodesta toiseen siten, että molemmat

osapuolet kokevat olevansa erittäin tyytyväisiä. Syitä

löydettiin monia, mutta asia kiteytyi yksinkertaisesti – arki

ratkaisee!

Luottamus, joka on hyvän yhteistyön edellytys, ansaitaan

arjen teoilla. Se on sitä, että ollaan valmiita tinkimättömästi

tekemään töitä suhteen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

On sanomattakin selvää kuinka tärkeitä ovat työpaikan

ihmiset, esimiehet ja kollegat kuin asiakkaatkin. Ihmiset

sen fiiliksen tekevät ja antavat samalla työlle merkityksen.

Yhdessä tekeminen sekä tunne, että kuuluu joukkoon ovat

arvokkaita asioita työelämässä.

Vastuullisuus on kaikkien asia

Meillä vastuullisuuden parissa työskentelevät konsernin

johtoryhmän ja kehitysryhmien lisäksi koko henkilöstö.

Toiminnassamme huolehditaan monista vastuullisuuteen liittyvistä

käytännön asioista kuten työturvallisuudesta, hyvästä

esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä, ympäristöasioista,

työn tekemisen etiikasta ja hyvästä työyhteisöstä.

Välitämme toisistamme ja asiakkaista sekä pyrimme reiluun

palkkaukseen.

Tavoitteenamme ei ole ainoastaan ylläpitää erinomaista

yrityskulttuuria vaan myös parantaa sitä entisestään. Työssä

on oltava iloa, unohtamatta jokaisen yksilön arkiluovuutta,

yrittäjyyden vaalimista ja elinikäistä oppimista.

Uudistetun ammatillisen koulutuksen reformi uudistui

tämän vuoden alusta ja vaikutukset kiinteistöpalvelualalle

vastaa aiempaa paremmin työelämän tarpeisiin. On hienoa,

että oma organisaatiomme on saanut siinä näköalapaikan ja

aktiivisen vaikuttajan roolin. Saimme puheenjohtajan paikan

vastaperustetussa alamme työelämätoimikunnassa. SOLissa

koulutukseen on panostettu aina ja oppisopimuskoulutus on

ollut meille toimintatapa jo vuosia.

Järjestimme viime vuona noin 900 erilaista koulutustilaisuutta,

joihin osallistui lähes 12 000 SOLilaista, ja noin 300

henkilöä suoritti ammattitutkinnon. v. 2018 aikana kehitettiin

ja v. 2019 aloitettiin SOLin oma johdon valmennus eli Business

Akatemia. Koulutusorganisaatiotamme voisikin kutsua

keskisuureksi oppilaitokseksi.

Koulutusstrategian mukaisesti koulutusten toiminnallisuutta

kehitetään jatkuvasti ja 2018 otettiin käyttöön uusi verkko-oppimisympäristö

Aurinkoakatemia ja toimihenkilöiden

perehdytyskoulutusten uudistus alkoi 2018 ja jatkuu kuluvana

vuonna.

Asiakaskohtaisten konseptien ja toimintamallien kehittämiseen

panostettiin erityisesti viime vuonna. Merkittävänä

osoituksena oli Joutsenmerkki hotellisiivouksen toimialalle

ensimmäisenä Suomessa.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin näkymät vuodelle 2019 ovat hyvät tiukasta kilpailutilanteesta

huolimatta. Tulevaisuuden tavoitteenamme on

olla miljardiluokan perheyritys, joka toimii kansainvälisillä

markkinoilla. Meillä on valmius ja intohimo kasvaa ja kehittyä.

Asiakkaan tarpeista huolehtiminen on meille tärkeää, kestävä

kehitys ja työmahdollisuuksien tarjoaminen erilaisille ihmisille

on tulevaisuudessakin missiomme. Teknologian ja uusien innovaatioiden

valjastaminen arjen avuksi ja johtamisen tueksi

tulevat olemaan jatkossa kasvumme keskiössä. Kannamme

vastuuta sosiaalisesta ympäristöstä ja luonnosta. Suhtaudumme

rohkeasti tulevaisuuden rakentamiseen ja osallistuva

henkilöstö yhdessä asiakkaiden kanssa ovat onnistumisemme

tae.

Saavuttaaksemme miljardiluokan tavoitteen meidän pitää

jatkaa kehitystä sekä kasvua jo olemassa olevissa liiketoiminnoissa

ja asiakkuuksissa. Lisäksi pohdimme mahdollisuuksiamme

laajentua kokonaan uusille toimialoille ja jo olemassa

olevien palveluiden vientiä maantieteellisesti uusille

alueille. Kesällä ostimme enemmistöosakkuuden Consultor

Finland Oy:stä eli harppasimme kokonaan uudelle liiketoiminta-alueelle.

Marraskuussa kansainväliset toimintomme

laajenivat yrityskaupan myötä Tanskaan. Elintarvike siivoukseen

erikoistunut TekniClean A/S:n siirtyi yrityskaupan myötä

SOLin omistukseen. Nämä ovat esimerkkejä kasvumme

mahdollisuuksista ja näitä tulemme näkemään jatkossakin.

SOL on mukana myös jo useassa elinkaarihankkeessa, jotka

yleistyvät kuntasektorilla hyvää vauhtia. Niissä tähtäin rakennuksen

ylläpidon ja kiinteistönhoidon suhteen saatetaan

asettaa jopa 30 vuoden päähän. Tämä luo myös meille aivan

uudenlaisia omien palvelujemme kehitysmahdollisuuksia

Meillä on valmius ja intohimo kehittyä, maailma muuttuu

kovaa vauhtia. Muutos ja tulevaisuus ovat aina mahdollisuus.

Niihin pitää vain suhtautua rohkeasti ja olla mukana rakentamassa

uutta.

Juhapekka Joronen

SOL konsernin

puikoissa on nyt neljäs

sukupolvi Peppi Kaira ja

Juha-Pekka Joronen.

8 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 9


Vuoden 2018 kohokohdat

VUODEN 2018

kohokohdat

Monikulttuurisuus

Julkaisemme joka vuoden alussa monikulttuurisen juhlakalenterin.

Moninaisuus on rikkautta ja arvostamme sitä kaikilla tasoilla. Meillä

jokaisella on uskontoon ja kansallisuuteen liittyviä tärkeitä juhlia, joita

haluamme juhlistaa. SOLissa toimiva Monikulttuurinen työryhmä

ylläpitää vuosittain monikultturista juhlakalenteria. Tämä on hyvänä

apuna muistaessamme työntekijöitämme heille tärkeinä juhlapyhinä

ja huomioidessamme tämän työvuorosuunnittelussa.

Onnen reppu

Onnen repusta eväitä työhyvintointiin! Osana Onnen reppu -hanketta

syntynyt työhyvinvointimentorointi, joka on tärkeässä osassa meidän

SOLilaisten työhyvinvoinnissa. Osaavat mentorimme tuottavat

muun muassa arkeen uusia toimintamalleja ja välineitä hyvinvoinnin

ylläpitämiseen, esimiesten ja työyhteisön väliseen yhteistyöhön sekä

työntekijän arkeen.

SOL Life Henkilöstöpalveluissa

SOL & FirstBeat aloitti vuoden reippaasti – solilaisten hyvinvointi

ja terveys edellä! Yhtälö on meille selvä. Ainoastaan hyvinvoiva

henkilöstömme mahdollistaa päivittäisen asiakkaidemme aurinkoisen

palvelun. Kun sydämemme ja mielemme voi hyvin, kehitämme ja

kehitymme. SOL Henkilöstöpalvelun toimihenkilöt tekivät First-Beathyvinvointimittauksen

joulu-tammikuun aikana. Mittauksen myötä

olemme saaneet arvokasta ja yksilöllistä tukea hyvinvoinnin asiantuntijoilta

päivittäisen hyvinvoinnin avainten kehittämiseen.

Joutsenmerkki

SOL Palveluille myönnettiin Joutsenmerkki hotellisiivouksen toimialalla

ensimmäisenä Suomessa. Arvostetun Pohjoismaisen ympäristömerkin

saaminen oli yksi SOL:n ympäristöohjelman, ”Sitoumus

2050”, lupauksista.

Kesätyöntekijät

Työllistimme 1000 kesätyöntekijää ympäri Suomea erilaisissa kiinteistöpalvelu,-

turvallisuus ja pesulapalveluiden toimissa, olimme myös

mukana Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa.

Consultor Finland Oy

Solemo Oy (SOL) osti kaksi kolmasosaa tietotekniikan asiantuntijayritys

Consultor Finland Oy:n osakekannasta. Consultor:n hyvä maine,

vahva osaaminen sekä osaavan, motivoituneen ja kasvua intohimoisesti

haluavan johdon jääminen osakkaiksi oli edellytys osakekaupan

toteutumiselle. Palveluliiketoiminnassa automatisointi ja robotiikan

merkitys sekä riippuvuus tietotekniikasta kasvavat merkittävästi ja

SOL haluaa olla eturivissä tarjoamassa näitä palveluita.

10 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 11


Vuoden 2018 kohokohdat

Vuoden 2018 kohokohdat

#eisyrji -kampanja

Osallistuimme ensimmäisten joukossa laajaan #eisyrji -kampanjaan,

joka haastoi kaikki suomalaiset pohtimaan omia asenteitaan. #eisyrji

-kampanja tähtäsi asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen

suomalaisessa työelämässä. Tavoitteena on tehdä työelämän

yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta itsestäänselvyys. Työvoimavaltaisena

yrityksenä SOL haluaa pitää huolta iloisesta ilmapiiristä

ja hyödyntää erilaisuutta asiakaspalvelussa. SOLissa ei hyväksytä

minkäänlaista syrjintää ihmisten välillä.

Elina Jalonen

Elina Jalonen nimitettiin SOL Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtajaksi.

Juhana Olkkola

SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtajaksi Juhana Olkkola.

Aurinkopaneelit

SOL asensi pääkonttorin katolle aurinkopaneelit. Omalla aurinkosähköjärjestelmällä

saadaan sähköä henkilökunnan tietokoneisiin ja

kiinteistön valaistukseen.

Kesäpäivät Tuurissa

Jo toisen kerran järjestetty SOLilaisten Hyvä Tuurin kesäjuhlat Kauppakeskus

Tuurissa kokosi SOLilaiset ja perheet yhteen viettämään

aurinkoista kesäpäivää.

TekniClean A/S

SOL osti marraskuussa elintarvikesiivoukseen erikoistuneen tanskalaisen

TekniClean A/S:n. Kaupassa SOL saa 300 uutta työntekijää ja

14 miljoonan euron liikevaihtoa tekevän yrityksen, jonka asiakkaisiin

kuuluu muun muassa elintarvikealalla toimivia lihanjalostajia.

Työhyvinvointihaaste

SOL Life Kuntokuuri (alkoi syksyllä ja jatkui keväällä) on koko henkilökunnan

aktivointi ja ohjaus terveisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin

kokonaisuudesta huolehtimiseen. Haluamme herättää oivalluksia

omasta jaksamisesta ja vaikutusmahdollisuuksista oman hyvinvoinnin

johtamiseen. Tavoitteena on koko henkilökunnan aktivointi ja ohjaus

terveisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin kokonaisuudesta huolehtimiseen.

Haluamme herättää oivalluksia omasta jaksamisesta ja

vaikutusmahdollisuuksista oman hyvinvoinnin johtamiseen.

Redi

Täyden palvelun SOL Pesula avasi uuden pesulan Kalasataamaan

Kauppakeskus REDI:in

Vaatelainaamo

Vaatelainaamo Vaatepuu ja SOL Pesulapalvelut palvelee yhteistyössä

kestävästi ja kätevästi. Uusi yhteistyöpilotti toteutetaan pk-seudulla.

Vaatelainaamo Vaatepuun lainavaatteiden palautuksen sekä huollon

voi jatkossa hoitaa kätevästi missä tahansa SOL Pesulassa Helsingin,

Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella.

Pirkanmaan Osuuskauppa

Pirkanmaan Osuuskaupan siivouspalveluliiketoiminta siirtyi 1.2.2019

liikkeenluovutuksena SOL Palvelut Oy:lle. Pirkanmaan Osuuskauppa

ja SOL ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä usean vuoden ajan

ja yhteistyötä on tulevaisuudessa tarkoituksena edelleen kehittää.

Keudan työelämäkumppani

Keuda valitsi SOLin vuoden 2018 Työelämäkumppaniksi. Valintaan

vaikutti strategisesti pitkäaikainen yhteistyö, innovatiivisuus, kehittyminen

ja luottamus.

Keltaiset Pantterit

Joulukuun alussa juhlimme aina SOLin Keltaisten Panttereiden eli

SOLista eläkkeelle jääneiden kanssa joululounasta ja vaihdamme

kuulumisia uusien ja vanhojen tuttavien kesken.

12 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 13


Aurinkoenergian lähteillä

2Organisaation

taustakuvaus

SOL on Suomalaisessa omistuksessa oleva perheyhtiö.

SOL

Arvot

• Aurinkoisen tyytyväinen asiakas

• Iloinen työn tekeminen

• Arkiluovuus

• Yrittäjyys

• Luotettavuus

SOL

Menestystekijät

• Osaava ja osallistuva henkilöstö

• Aurinkoinen asiakas

• Kannattava kasvu

• Kannattavuus ja kilpailukyky

• Tuottavuus

• Tehokkuus ja turvallisuus

SOLin johtamista ohjaavat arvot, joissa taloudellinen,

sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat keskeisiä.

SOLiin kuuluvat emoyhtiö SOLEMO Oy:n

viisi 100% omistamaa tytäryhtiötä Suomessa ja

5 ulkomailla. Tarjoamme siivous- ja toimitilapalveluita

Venäjällä, Pietarissa ja Moskovassa, sekä Virossa,

Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. Kuluttajan pesulapalveluita

tarjoamme Moskovassa, Pietarissa ja Virossa osana

siivous- ja toimitilapalveluyritystä.

Pesulan kemiallisen pesun myymäläkonsepti alkoi Suomessa

2001. Viime vuonna palvelevia pesulamyymälöitä oli

Suomessa 61. Uusia pesuloita perustettiin Kauppakeskus

Eastoniin ja Järvenpäähän. Pesulan kansainvälinen toiminta

käynnistettiin Virossa 2008, Pietarissa 2010 ja Moskovassa

2011. Vuonna 2009 aloitimme Henkilöstövuokrauksen ja

-rekrytoinnin asiakkaillemme Suomessa. Venäjällä Henkilöstövuokrausta

tehtiin v. 2013 –2015.

2.1 SOL-yhtiöt

Solemon Suomen yhtiöt koostuvat SOL Palvelut Oy:stä,

joka tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluita, kiinteistöpalveluita

sekä Turvallisuuspalveluita. SOL Henkilöstöpalvelut

on keskittynyt henkilöstövuokraukseen ja suorarekrytointiin.

SOL Pesulapalvelut Oy tarjoaa pesulapalveluita yksityisille,

yrityksille sekä julkisille yhteisöille.

Konserniyritykset ovat:

SOL Palvelut Oy, Helsinki

SOL Pesulapalvelut Oy, Helsinki

SOL Henkilöstöpalvelut Oy, Helsinki

SOL Baltics OÜ, Eesti

• OOO SOL, Venäjä

• OOO SOL Sp, Venäjä

• OOO SOL DC, Venäjä

• Solreneriet AB, Ruotsi

• Tekniclean A/S

• Goldcup 17817 AB

• Reneriet Estonia OÜ, Eesti

• Consultor Finland Oy

2.2 SOL on Aurinkokunta

– ylivoimaista

kumppanuutta ja laatua

SOL on Aurinkokunta, joka koostuu Aurinkovoimalasta

sekä henkilöstöpalveluista, kiinteistöpalveluista, pesulapalveluista,

siivouspalveluista, toimitilapalveluista ja turvallisuuspalveluista.

Haluamme jokaisen palvelun edustavan

alansa huippua ja tuottavan asiakkaillemme positiivisia

elämyksiä. Toimimme vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen

ja parhaiten palvellen. Olemme nopeita ja kustannustehokkaita.

Haluamme olla ylivoimainen kumppani kaikissa

palveluissamme ja palveluratkaisukokonaisuuksissa.

SOL vastuullisuuden parissa työskentelevät SOLin

johtoryhmän ja toimintokohtaisten kehitysryhmien lisäksi

koko henkilöstö. Vastuullisen yrityksen työ koskettaa meitä

kaikkia. Toimintaorganisaatio on muodostettu niin, että

palvelun, markkinoinnin, ja myynnin sekä kehityksen ja hallinnon

toiminnat tukevat operatiivista toimintaa kaikkialla.

Operatiivinen toiminta on rakennettu linjaorganisaatiosta,

joka palvelee paikallisesti ja tasalaatuisesti toimintajärjestelmän

perusteella. Kehitystoiminta kohdistuu palvelukonseptien

ja -prosessien rakentamiseen ja kehittämiseen.

Lisäksi kehitystyötä tehdään hankintatoimen ja logistiikan

alueella.

SOL

Toiminta-ajatus

• Vapautamme asiakkaamme omaan toimintaansa

SOL Filosofia

SOL ihmiskäsitys

• Ihminen on vastuuntuntoinen ja haluaa tehdä

hyvää työtä

• Ihmisellä on onnistumisen tarve

• Ihmiset ovat erilaisia

• Ihminen on aloitteellinen ja luova

• Ihminen on ajatteleva, toimiva ja tunteva

SOL

Visio

• Haluamme olla asiakkaillemme ylivoimainen

kumppani ja tuottaa positiivisia elämyksiä

SOL vapaus

• Vapaus työpaikasta: tärkeää ei ole missä työ

tehdään, vaan mitä saadaan aikaan

• Vapaus statussymboleista: arvostus on ansaittava

• Vapaus työajasta: tulos ratkaisee

14 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 15


2.3 Raportointi

Liikevaihto (milj. euroa)

Kuva 1. Liikevaihdon kehitys 2014–2018 Suomi ja ulkomaat

Bruttoinvestoinnit (milj. euroa)

Kuva 3. Bruttoinvestoinnit vuosina 2014–2018

250

200

150

221,5 222,6

230,8

244,9 242,5

Suomi

Ulkomaat

10

9

8

7

6

8,8

7,0 6,9 7,0 7,0

5

100

50

48,1 51,4 54,2

66,9 64,3

4

3

2

1

0

2014

2015

2016

2017

2018

0

2014

2015

2016

2017

2018

Liikevoitto (milj. euroa)

Kuva 2. Liikevoiton kehitys vuosina 2014–2018

Henkilöstömäärän kehitys 2014-2018

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2,5

2014

4,7

2015

5,2

2016

13,6

2017

11,3

2018

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

8692

8200

3282 3339

2013 2014

9050 9050

3606 3747

2015 2016

9530 9598

4155 4122

2017 2018

Suomi

Ulkomaat

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon kehitys 2014 –2018 (milj. euroa)

60

52,1

50,4

50

41,6

40

30

26,0

20,1

20

10

0

2014 2015 2016 2017 2018

2.4 Missio, visio ja strategia

Missiomme on vahvistaa palveluillamme asiakkaidemme

yrityskuvaa. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu

työnantaja.

Meidän kaikkien toiminta ja päätöksenteko perustuu

yhteisiin arvoihimme – aurinkoisen tyytyväinen asiakas, luotettavuus,

yrittäjyys, arkiluovuus, iloinen työn tekeminen.

Olemme asiakasta varten.

Iloiset puna-keltaiset työvaatteemme symboloivat

SOL-arvoja ja brändiä ja vaikuttavat erottuvuudellaan myös

työturvallisuuteen.

Uskomme SOLissa positiiviseen ihmiskuvaan, jossa jokainen

haluaa tehdä työtä ja onnistua työssään ja jokainen

on erilainen, luova, ajatteleva, toimiva ja tunteva yksilö.

Haluamme kannustaa ja antaa palautetta työssä kehittymiseksi;

erityisesti onnistumiset ja kiitokset ovat meille

tärkeitä ja oleellisia työssä jaksamiselle.

Visiomme on olla ylivoimainen kumppani kaikissa palveluissamme

ja toiminta-ajatuksemme mukaan haluamme

vapauttaa asiakkaan omaan toimintaansa.

Haluamme kasvaa palvelukonseptiemme ja osaavan

henkilöstömme avulla kehitysyhteistyössä asiakkaidemme

kanssa. Lopputuloksena on kannattava, vakavarainen ja

erinomaisesti hoidettu SOL, jolla on aurinkoisen tyytyväiset

asiakkaat ja henkilöstö.

SOLin yrityskuva viestii markkinoille, sen kaikille sidosryhmille.

Brändimme kulmakivet ovat iloisuus, aurinkoisuus

– keltaisuus, innostunut palvelu, osaava- ja ammattitaitoinen

henkilöstö, joustavuus, helppous.

16 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 17


3Johtaminen

SOLissa

SOLin johtamiskulttuuri on rakennettu niin,

että se mahdollistaa luottamuksen rikastaman

vuorovaikutuksen ja arkiluovuuden ilmapiirin sekä

ihmisten kunnioittamisen ja vastuullisuuden.

SOLissa tavoitteena on palveleva ja valmentava

johtaminen. Olennaista on vastuun antaminen,

luottamus ja hyvän työyhteisön tukeminen.

Emoyhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana

Juhapekka Joronen sekä varsinaisina

jäseninä Peppi Kaira ja Anja Eronen koko tilikauden sekä

Oona Kaira 10.2.2017 alkaen. SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtajana

toimii Juhapekka Joronen, SOL Pesulapalvelut

Oy:n Elina Jalonen, SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n Juhana

Olkkola ja SOLEMO Oy:n Peppi Kaira. Anja Eronen on

toiminut SOLEMO Oy:n ja SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtajana

31.8.2011 asti ja 1.9.2011 alkaen SOL Palvelut Oy:n

hallituksen puheenjohtajana.

SOLin johtoryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja

Anja Eronen, Suomen yritysten toimitusjohtajat,

henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen, kehityksestä

vastaava johtaja Riitta Sirviö sekä henkilöstön edustajat

ylemmistä toimihenkilöistä, työntekijöistä ja muista toimihenkilöistä.

Tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Toni Aaltonen

tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab:stä.

Johtaminen on rakennettu mahdollisimman matalaksi

organisaatioksi, lähelle asiakasta ja henkilöstöämme. Operatiivisen

johtamisen seuranta ja kehitys- ja parannushankkeet

kuuluvat kunkin palvelusektorimme kehitysryhmälle.

Kaikki kokouskäytännöt on kuvattu toimintajärjestelmässä

ja tarkennettu vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa, jonka

perusteella ne ovat myös aikataulutettu.

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2015

laatustandardiin, ISO 14001 -ympäristöstandardiin, OHSAS

18001-turvallisuusspesifikaattiin sekä ISO 31000 riskienhallintastandardiin.

Kullakin yrityksellä on oma toimintajärjestelmänsä

noudattaen konsernin perusjärjestelmää.

Asiakkaamme auditoivat toimintajärjestelmämme, jonka

pohjalta toimintaa kehitetään. SOLin Viron ja Latvian

yrityksillä on laatusertifikaatit. Hyvinvoinnin ohjelma on

rakennettu SOL Lifeen. Dokumentaatio tallennetaan

keskitetysti tietokantaan, joka sisältää myös asiakkuusjärjestelmän.

Järjestelmä hyödyntää SOLin omaa asiakastietojärjestelmää

(Sirkkeli).

Turvallisuusohjeet ovat oleellinen osa toiminnan

ohjaustamme. Ne ovat lisäksi helposti saatavilla sisäisestä

intranetistämme tai palvelupesulamyymälöidemme

erilliskansioista. Konsernissa ja sen yhtiöissä on nimetty

tieto-, ympäristö- ja työ- ja muusta turvallisuudesta vastaavat

henkilöt. Turvallisuusohjeiden ajan tasalla pitäminen

ja varhainen puuttuminen ja ennakoiminen ovat meille

tärkeää. Kaikessa viestinnässä korostamme henkilöstömme

vastuullisuutta ja sen mukaista toimintaa. Minkäänlaista

korruptiota tai lahjontaa emme salli. Toimintajärjestelmäämme

on kirjattu ohjeet lahjojen vastaanottamisesta ja

matkustamisesta.

Johtaminen on

rakennettu mahdollisimman

matalaksi

organisaatioksi,

lähelle asiakasta ja

henkilöstöämme.

Johtamisen periaatteet - kuvaa matalaa organisaatiota ja sisäistä palvelua.

Yhteisen voiman

hyödyntäminen

Jatkuva parantaminen

Ohut keskushallinto.

Selkeät tavoitteet,

mittarit ja seuranta

Yksilöt tekevät

tuloksen toistensa

kanssa yhteistyössä

Valikoidut

konsernipalvelut

Joustavuuden

lisääminen

Hajautettu

organisaatio,

tulosvastuu

mahdollisimman

alhaalla

18 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 19


3.1 SOLin eettiset

pelisäännöt – hyvän

liiketoiminnan periaatteet

3.1.1. Johdanto

3.1.2 Eettiset säännöt ja lainsäädäntö

toimimme vastuullisesti tarjoamalla

reiluja vuokratöitä.

SOLin toimintaa ohjaavat arvot, joissa taloudellinen, sosiaalinen

ja ympäristövastuu ovat keskeisiä. Jokainen SOLin

työntekijä sitoutuu työssään toteuttamaan arvojamme:

Aurinkoisen tyytyväinen asiakas, Iloinen työn tekeminen,

Arkiluovuus, Yrittäjyys ja Luotettavuus.

SOLissa uskomme, että jokainen ihminen haluaa tehdä

työnsä hyvin ja onnistua. Kannustamme itsenäisyyteen ja

vastuunottoon. Jokaisen solilaisen tulee toimia vastuullisesti

suhteessa sidosryhmiimme. SOLin vastuullisuus

kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstön, omistajat,

alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, omat

toimialat ja niiden järjestöt, median ja yhteistyön yleishyödyllisten

järjestöjen kanssa.

Nämä pelisäännöt ovat osa SOLin Vastuullisuusraporttia.

Pelisääntöjä noudatetaan kaikissa SOLin kotimaisissa ja

ulkomaisissa yhtiöissä. Vastuu pelisääntöjen noudattamisesta

on jokaisella solilaisella.

Sovellamme

Kiinteistötyönantajat

ry:n julkaisemia eettisiä

ohjeita ja vahvistamme

kiinteistöpalvelualan

arvostusta

• Toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti

asiakkailleannettuja lupauksia ja sitoumuksia

noudattaen

• Toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös

yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa

• Noudattamalla salassapitovelvollisuutta

luottamuksellisen tiedon suhteen ja olemalla

käyttämättä väärin saamiaan tietoja

• Hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa

sekä tuntemalla toimialansa normit

• Huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon

ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista

ja edistämällä henkilöstönsä ja asiakasyritysten

työturvallisuutta

SOL ja solilaiset noudattavat kaikessa toiminnassaan

voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vallitsevia, yleisesti

hyväksyttäviä liiketoimintatapoja. Kiinteistötyönantajat

ry:n jäsenyrityksenä SOL ja solilaiset kehittävät toimialaa

noudattamalla alan eettisiä periaatteita. Jokaisen solilaisen

velvollisuus on hankkia riittävät tiedot omaa työtään

koskevista lainsäädäntömääräyksistä. Esimiehen velvollisuus

on varmistaa, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen

myös näihin pelisääntöihin. Epäselvässä tilanteessa

SOLin työntekijän tulee aina kääntyä oman esimiehensä

puoleen. SOLissa esimiesten velvollisuutena on varmistaa,

että lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintamenettelyjä

noudatetaan kaikilta osin. Saadessaan tiedon säännösten

vastaisesta toiminnasta työntekijän tulee ilmoittaa asia

omalle esimiehelle, jonka velvollisuus on viipymättä ryhtyä

asianmukaisiin toimenpiteisiin ja raportoida asiasta yhtiön

johdolle.

• Kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla

rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan

• Sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen

kuvallisen henkilökortin, josta ilmenee henkilötietojen

lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan

Tilaajavastuu.fi-palveluun tilaajavastuulain edellyttämät

tiedot yrityksestään ja alihankkijoistaan

• Sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden

edistämiseen

• Edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja

erilaisuuden sekä monimuotoisuuden hyväksymistä

työyhteisössä”

3.1.3 Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset

SOLin työntekijöiden edellytetään edistävän SOLin etua ja

toimivan vastuullisesti. SOLin työntekijöiden on vältettävä

kaikkea toimintaa, joka saattaa johtaa eturistiriitaan.

SOL kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan.

SOL ja sen työntekijät eivät saa maksaa, eivätkä

tarjota lahjuksia tai laittomia maksuja asiakkaille, esimiehille,

valtion ja kuntien viranomaisille tai muille osapuolille

saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa tai mistään

muusta vastaavasta syystä.

SOL ei anna suoraa tai epäsuoraa tukea poliittisille

puolueille, järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.

SOLin työntekijät eivät saa vastaanottaa sidosryhmiltä

tai tavarantoimittajilta henkilökohtaisia etuja tai lahjoja,

jotka eivät noudata sovellettavia lakeja tai paikallisia

liiketoimintatapoja. Etuja tai lahjoja saa vastaanottaa vain,

jos ne annetaan normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja ne

ovat tavanomaisia, kohtuullisia sekä arvoltaan vähäisiä.

Hyväksyttäviä lahjoja tai vieraanvaraisuutta ovat yleensä

edut, jotka ovat:

• epäsäännöllisiä ja annettu tai vastaanotettu avoimesti,

ilman velvoitteita ja/tai odotuksia vastapalveluksesta

• organisaation sidosryhmien hyväksyttävissä ja kestävät

julkisen tarkastelun

• laillisia, tavanomaisia ja kohtuullisia rahalliselta arvoltaan

• Ennen yhteistyökumppanille annettavaa lahjaa tai etua

on selvitettävä ja huomioon otettava vastaanottajan

säännöt ja eettiset ohjeistukset lahjonnan torjumiseksi.

Suomessa julkista sektoria koskevan vieraanvaraisuuden

suhteen tulee noudattaa VM:n ohjetta 1592/2010: (www.

vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20100825Vieraa/Vieraanvaraisuudesta__eduista.pdf)

Esimerkkinä hyväksyttävästä vieraanvaraisuudesta ovat

mm. yhteistyötahon merkkipäivät ja eläkkeellelähtötilaisuudet,

joihin liittyen tavanomaisen lahjan antaminen on

sallittua. Samoin on tilanne sellaisten juhlatilaisuuksien

tai kulttuuritapahtumien suhteen, joiden yhteyteen liittyy

kokous tai koulutusohjelma.

Mikäli SOLin työntekijälle tarjottavan lahjan tai edun

arvo ylittää 100 euroa, tulee sen vastaanottamiseen saada

lupa palvelujohtajalta, liiketoimintajohtajalta tai toimitusjohtajalta.

Etua ei pidä antaa tai vastaanottaa, jos

• etu ylittää tavanomaisen ja kohtuullisen liike-elämän

käytännön

• etu on vastoin SOLin intressejä tai arvoja

• etu voisi vaikuttaa tai näyttäisi vaikuttavan liikesuhteen

osapuolen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen

• etu on omiaan herättämään epäilyksen antajan motiiveista

tai järjestelyn vaikutuksesta liiketoiminnan

päätöksentekoon tai tulokseen

• syntyisi epäilys siitä, että asia näyttäytyisi julkisuudessa

SOLin kannalta negatiivisena

Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien

ja matkojen osalta noudatetaan pääsääntöä, että

SOL maksaa matkoista johtuvat kustannukset.

Aina kun syntyy epävarmuus lahjan ottamisen tai antamisen

sopivuudesta/säännösten mukaisuudesta, tulee siitä

kieltäytyä.

3.1.4 Vastuullista Henkilöstöpalvelua

SOL Henkilöstöpalvelut on Henkilöstöpalveluyritysten

Liiton auktorisoitu yritys ja kuulumme Palta ry työnantajaliittoon.

Auktorisoituna yrityksenä olemme sitoutuneet

noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan

vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä.

3.1.5 Reiluja vuokratöitä

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan,

että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän

että käyttäjäyrityksen kannalta. Auktorisoidut yritykset haluavat

tuoda esille oman sitoutuneisuutensa lain mukaisiin

ja eettisiin toimintatapoihin. Asiakasyritykset ja vuokratyöntekijät

taas haluavat tunnistaa alan rehelliset ja luotettavat

toimijat. Auktorisointisäännöt annetaan osapuolille

tiedoksi. Auktorisointisääntöjen noudattamista valvotaan.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on laatinut henkilöstövuokrausta

sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot,

jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa

ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota

myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin. Yleisiä

sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen

ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa

on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten

velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta

ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä

vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa

sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

20 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 21


3.2 Sidosryhmät

SOLin yhteiskuntavastuu kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat,

henkilöstön, alihankkijat, yhteistyökumppanit, omistajat,

viranomaiset, omat toimialat ja niiden järjestöt, median

sekä yhteistyön yleishyödyllisten järjestöjen kanssa.

Noudatamme lakeja, sääntöjä ja paikallisten viranomaisten

ohjeita kaikissa toimintamaissamme. Huolehdimme

veroistamme ja maksuistamme, joilla edelleen

ylläpidetään yhteiskunnan palveluita ja infrastruktuuria.

3.2.1 Aurinkoisen tyytyväinen ja uskollinen

asiakas on meille tärkein

SOLin toiminta on organisoitu asiakasvastuussa oleviin paikallisiin

palvelupiireihin, mahdollisimman lähelle asiakasta.

SOLilla on lähes 10 000 sopimusasiakasta. SOLille on kunnia-asia

täyttää sopimusvelvoitteensa. Sen myötä voimme

edellyttää vastaavaa myös sopimuskumppaneiltamme.

Toimintajärjestelmämme mukaan pyrimme ennalta ehkäisemään

ongelmatilanteita ja korjaamaan sekä kehittämään

palveluamme jatkuvasti.

Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspysyvyyttä seurataan

kaikissa toiminnoissamme kuukausittain. Käytössämme

on jatkuva, SOLE-ohjeeseen ja vuotuiseen suunnitelmaan

perustuva asiakkaan kuunteleminen ja kysely, joka osalle

asiakkaistamme tehdään kuukausittain. SOLin asiakastyytyväisyys

on ollut vuosia erinomaisella tasolla.

Palveluidemme loppukäyttäjä on henkilöasiakas, jota

palvelemme parhaan kykymme mukaan. Tavoitteemme on,

että asiakas haluaa myös jatkossa asioida palveluitamme

käyttävissä yrityksissä ja yhteisöissä tai omissa

palvelupesulamyymälöissämme.

3.2.2 Henkilöstö

Työllistämme tällä hetkellä lähes 14 000 työntekijää, joille

olemme sitoutuneet maksamaan palkkaa sopimusten mukaisesti

ja huolehtimaan työnantajamaksuista. Palvelemme

asiakasta henkilöstön kanssa ja kautta. Keskeinen arvomme

on iloinen työn tekeminen.

Tähtäämme oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan,

joka mahdollistaa työpaikkojen säilyvyyden ja korkean työtyytyväisyyden.

Henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

investoidaan, jotta se tuottaa parhaan mahdollisen

hyödyn asiakkaille ja työntekijöille sekä SOLille.

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Aktivoimme

ja koulutamme henkilöstöämme osallistumaan

oman työn ja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

niin jokapäiväisessä työssä kuin pidemmän ajan suunnit-

Asiakastyytyväisyys

Kuva 5. Asiakastyytyväisyyden kehittyminen 2014-2018

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2014 2015 2016 2017 2018

SOL Palvelut Oy

2014 2015 2016 2017 2018

SOL

Pesulapalvelut Oy

2014 2015 2016 2017 2018

SOL

Henkilöstöpalvelut Oy

Nauru

Hymy

22 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 23


telussa ja kehittämisessä. Mm. vuotuisen toimintasuunnitelmamme

ja budjettimme rakennamme alhaalta ylöspäin,

jolloin mahdollisimman moni voi olla mukana. Suomessa

henkilöstölle, jotka työskentelevät vähintään 15 h / vko,

tarjotaan koeajan jälkeen yleislääkäritasoinen työterveydenhuolto

ja käytössämme on SOL Life, Jatkuvan välittämisen

malli.

Työturvallisuuteen, riskien kartoitukseen ja ennakoitavuuteen

on panostettu suunnitelmallisesti kaikkialla. Tilanteen

mukaista nopeaa tiedottamista ja vuorovaikutusta on

edelleen lisätty.

Henkilöstön osaamista kehitetään omilla sekä lyhytettä

pitkäkestoisilla valmennuksilla ja koulutuksilla sekä

oppisopimuskoulutuksilla. SOLilla on aktiivinen tutor- ja

mentortoiminta kaikille henkilöstöryhmille sekä jatkuva

työtyytyväisyyden kysely Ilopuntarilla. Tavoitteista tuloksiin,

onnistumiskeskustelut auttavat tavoitteiden asettelussa

ja tulosten tekemisessä sekä oman itsensä ja toiminnan

kehittämisessä. Tuloskortilla seurataan ja ohjataan tavoitteiden

toteuttamista. Laatupassi on ollut pitkään työntekijöiden

hyvän työsuorituksen palkitsemisen väline.

SOLilla on hyvät ja toimivat yhteydet työntekijäjärjestöjen

kanssa.

3.2.3 Vastuulliset ja kasvolliset omistajat

SOLin omistajilla on perheyhtiönä keskeinen rooli ja pitkät

perinteet toiminnan ja yhtiön kehittämisessä. Omistajat

edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista, vastuullista toimintaa.

SOL on aktiivinen jäsen Suomessa Perheyritysten

liitto Ry:ssä, joka edistää perheyritysten toimintaedellytyksiä

ja vastuullista omistajuutta.

3.2.4 Yhteistyökumppanit valitaan huolella

SOLin yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelun- ja

tavarantoimittajat. Edellytämme kumppaneiltamme luotettavuutta,

ammattitaitoa ja vastuullisuutta ja panostamme

yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa tästä on sosiaalisen

vastuun osiossa. Tavoitteemme kustannustehokkuuteen

haastaa myös kumppanimme.

3.2.5 Toimialan kehittäjä

SOLin juuret juontuvat syvälle Suomen talouselämään ja

toimintamme lasketaan alkaneen vuonna 1848, kun värjärimestari

C.A.Lindström perusti nykyisen eduskuntatalon

paikalle värjäriverstaan ja kaunopesulan.

SOL on merkittävästi nostanut alan imagoa hyvänä

työnantajana ja laadukkaiden palvelujen tuottajana. SOL

on tunnettu kiinteistöalan muuttamisesta palvelualaksi.

SOL on aktiivinen vaikuttaja Elinkeinoelämän keskusliitossa

ja Kiinteistötyönantajat ry:ssä sekä Palta Oy:ssä.

SOL Palveluiden toimitusjohtaja Juhapekka Joronen on

EK:n hallituksen jäsen ja Kiinteistötyönantajien hallituksen

puheenjohtaja. Osallistumme työskentelyyn myös muissa

elimissä ja otamme vastaan mahdolliset luottamus- ja

asiantuntijatehtävät.

3.2.6 Viestintä ja media

Toimialamme ovat kaikkia kiinnostavia. SOL tähtää avoimeen

vuorovaikutukseen tiedostusvälineiden kanssa ja tiedottaa

säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle

kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka ovat myös www-sivuillamme.

Käytössämme ovat Suomessa sisäinen intra

ja SOLISTI-lehti sekä sähköinen uutiskirje web-sivujen ja

sosiaalisen median lisäksi. Kotisivut on käännetty kokonaisuudessaan

myös englanniksi. Viestintämme valmentaa ja

kouluttaa henkilöstöämme ja vastaa viestintäsuunnitelman

mukaisesti sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästämme.

Kerromme mielellämme tekemisistämme ja tuloksistamme.

Kannustamme asiantuntijoitamme julkisiin esiintymisiin

ja jakamaan osaamistaan konsernin ulkopuolella.

3.2.7 Globaali rooli entistä tärkeämpää

Yksilön oikeudet ja yhteinen vastuu kehittyvät. Roolimme

kolmansista maista tulevien työllistämiseksi vahvistuu ja

myös olojen parantaminen lähtömaissa on entistä enemmin

haasteemme.

Vuonna 2012 allekirjoitimme Monimuotoisuussitoumuksen

(Diversity Charter Finland), jonka mukaisesti:

Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tunnistamme

ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.

Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.

Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

SOLilla toimii Monikulttuurinen kehitysryhmä, joka raportoi

suoraan johtoryhmälle. Palveluksessamme Suomessa oli

vuonna 2018 2171 henkilöä, jolla oli muu kuin Suomen

kansalaisuus.

Vuodesta 2007 asti SOLilla on toiminut Nuorisokehitysryhmä,

johon osallistuu eri toimialojen työntekijoitä. Työryhmän

tavoitteena on edistää nuorten asemaa ja tuoda

nuorten asioita esille.

Olemme FIBS Ry:n jäsen, sekä Vastuullinen Kesäduuni

-kampanjan yhteistyökumppani. V. 2018 aikana olemme

tukeneet Tansanian orpolasten koulunkäyntiä monin eri

tavoin.

3.2.8 Työelämätoimikuntayhteistyö

SOL tekee laajamuotoista yhteistyötä oppilaitosten kanssa

lähtien peruskoulun yläasteen kummiluokkatoiminnasta.

Alamme ammatilliset koulut ja ammattikorkeakoulut sekä

yliopistot ovat meille tärkeitä kumppaneita koulutus-,

työharjoittelu- ja opetustyössä sekä tuottamaan ammattitaitoista

henkilöstöä.

SOLin koulutuksen johtaja toimii uudessa Opetushallituksen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunnassa

puheenjohtajana.

2017 SOL oli työryhmässä mukana uudistamassa

alallemme uusia tutkinnon perusteita. Nyt Kiinteistöpalvelualalla

on uusi tutkintokokonaisuus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

perus- ammatti- ja erikoisammattitutkinto,

jotka yhdistivät aiemmin alamme olleet seitsemän eri

tutkintoa.

Noudatamme

toiminnassamme YK:n Global

Compact -periaatteita:

1. Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia

ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina

ihmisoikeuksien loukkauksiin.

3. Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen

neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

4. Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

5. Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta

poistamista.

6. Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen

yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

7. Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

8. Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta

ympäristöasioissa.

9. Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden

kehittämistä ja levittämistä.

10. Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja

(mm. kiristys ja lahjonta) vastaan.

meillä Suomessa on yli

3000 työntekijää, joilla

on muu kuin Suomen

kansalaisuus

24 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 25


Konsernin liikevaihto, milj. eur. Liikevaihdon muutos, %

320

288

269,6 274,0

285,0

311,8 306,8

25

Taloudellinen

vastuu

256

224

192

160

128

20

15

10

9,4

SOLin taloudelliset tavoitteet perustuvat kannattavaan

kasvuun ja kannattavuuteen. Orgaanisen kasvun

lisäksi tehdään liiketoiminta- ja yritysostoja niiden

tukiessa toimintaamme. Pitkän tähtäimen tavoitteena

on sijoitetun pääoman tuotto yli 20 %.

96

64

32

0

50

40

2014

42,9

2015 2016 2017 2018

Omavaraisuusaste, %

47,7 48,8

44,8 43,7

5

0

40

32

4,04

2,9

2

-1,6

2014 2015 2016 2017 2018

Sijoitetun pääoman tuotto, milj. eur.

27,8

4asvu

K

rahoitetaan tulorahoituksella. Omavaraisuusaste

on 48,8 %, joka mahdollistaa likviditeettivaihtelut

kustannustehokkaasti. Hyvä maksuvalmius

varmistaa maksuvelvoitteiden hoitamisen

sidosryhmille ja luo joustavuutta tehdä hankintoja

tarvittaessa nopeastikin. SOLin maksuvalmius on pysynyt

hyvällä tasolla. Palkansaajien ja viranomaismaksujen

lisäksi konsernin investoinnit ja muut hankinnat on kyetty

toteuttamaan suunnitelmien mukaan tulorahoituksella.

Haluamme varmistua siitä, että suoritamme kaikki maksuvelvoitteemme

sovittujen maksuehtojen mukaisesti ilman

viivytyksiä, ja samaa täsmällisyyttä edellytämme myös asiakassuorituksissa.

Maksuvalmiutta mitataan Quick ratiolla,

joka vuonna 2018 oli tavoitellut 1,3.

Kaikki palvelumme ovat paikallista toimintaa, ja olemme

organisoineet toimintamme sen mukaisesti. Liiketoimintojen

johto ja Suomessa sijaitsevan pääkonttorin, SOL Cityn

talous- ja henkilöstöhallinto tukevat paikallista toimintaamme.

Osa taloushallinosta toimii Seinäjoella ja Kouvolassa.

SOL Konsernin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2014

13,8 %, ulkomaalaisten tytäryhtiöiden kasvu on ollut

33,7 % ja Suomen 9,5 %.

2018 Suomen liikevaihto jakautui 73,4 % siivous- ja

toimitilapalvelut, 5,6 %kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut, 3,8

% pesulapalvelut ja 0,7 %it-palvelut. Suomen toimintojen

osuus liikevaihdosta oli 79 % ja ulkomaiden 21 %.

SOLin bruttoinvestoinnit vuonna 2018 olivat 7 milj.

euroa ja materiaalien ja palveluiden ostot maltilliset 12,3

milj. euroa.

10

0

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

2014

-57,7

2015 2016 2017 2018

Gearing, velkaantumisaste, %

-59,2

-66,5 -69,0 -68,5

8

0

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

7,2

2014

1,1

2015 2016

Quick Ratio

1,3

1,2

2017

1,4

2018

1,3

30

24

21,4

20

16

12,6 12,9

-100

2014

2015

2016

2017

2018

0,0

2014

2015

2016

2017

2018

Ostot, milj. eur.

Toimimme

valtakunnallisesti,

palvelemme

paikallisesti.

14

12

10

8

12,5 12,8

11,8 11,6

11,7

10,7

10,5

12,0

11,2

Palvelut

Materiaalit

6

4

2

1,1

0

2014

2015

2016

2017

2018

26 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 27


Vastuut

sidosryhmille

SOL haluaa tuottaa asiakkailleen elämyksiä arkeen.

Elämys arjessa ilahduttaa, innoittaa ja sykähdyttää.

Parhaimmillaan se tuo hyvän mielen, hyvän elämän,

hyvän arjen ja puhtauden sekä turvallisuuden tunteen.

55.1 Vastuut asiakkaille

Palvelumme toteutetaan laadukkaasti ja oikea-aikaisesti

sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kehitämme palveluitamme

asiakkaidemme odotusten ja toiveiden perusteella.

Palveluratkaisumallimme mahdollistaa useiden palvelujen

saamisen SOLista, ja on myös kokonaistaloudellisesti

edullisin.

Tuottavuus ja tehokkuus ovat merkittäviä tavoitteita

prosessiemme kehittämisessä. Henkilöstömme hankinta ja

henkilöstöjärjestelmä ovat sähköisessä muodossa kaikissa

palveluissamme Suomessa. Henkilöstön perehdytys ja osa

koulutuksesta on verkossa, joka ei sido oppijaa paikkaan

eikä aikaan. Suomen laskuista lähes kaikki välittyy asiakkaillemme

paperittomassa muodossa. Myös ostolaskujen

sähköinen osuus on lähes 100 %. Saatavien hallintaan kiinnitetään

jatkuvasti huomiota, ja näin varmistetaan kaikille

asiakkaille tasapuolinen kohtelu.

Suomessa olemme tehostaneet tilaajavastuulain mukaista

raportointia. Olemme www.tilaajavastuu.fi verkkopalvelussa.

Palveluiden avulla asiakkaat voivat tarkastaa,

että täytämme omat velvollisuutemme yhteiskuntaa

kohtaan.

5.2 Vastuut työntekijöille

SOL on yritys, jossa henkilöstöllä on merkittävä rooli kaikessa

tekemisessä. Henkilöstökustannukset olivat v. 2017

79,4 % liikevaihdosta, kun niiden osuus 2013 oli 77,2 %.

Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 2017 olivat 197,3 milj.

euroa. SOL kantaa vastuuta työpaikkojen säilyttämisestä

myös pitkällä tähtäimellä. Työvoimamme koostuu pääasiassa

vakinaiseksi palkatuista henkilöistä, joista osa voi

olla osa-aikaisia työn luonteesta johtuen. Tilapäistyövoiman

osuus kasvaa SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminnan

laajentumisen myötä.

Henkilöstöä palkitaan hyvistä työsuorituksista. Seuranta

tapahtuu asiakastyytyväisyyden ja muun tasapainotetun

mittariston, tuloskortin avulla. Onnistumisista on palkittu

mm. vuoden palvelupiiri, vuoden myyjä, vuoden palveluohjaaja,

vuoden palveluesimies ja vuoden palvelujohtaja.

SOL järjestää vuosittain Laatupalkintokilpailun, jossa on

sarjat palveluesimiehille, palvelupiireille ja myyjille. Lisäksi

jaetaan ympäristö- ja työhyvinvointipalkinnot. Kilpailuun

osallistutaan hakemuksella, jossa näkyvät eri osa-alueiden

budjetit, tulokset ja edellisen vuoden luvut.

Laatupalkinnon pohjana on Suomen Laatukeskuksen

kilpailu, joka on muunnettu SOLin tarpeisiin sopivammaksi.

Kilpailussa keskeisimmät kohdat ovat asiakassuuntautuneisuus,

henkilöstön hyvinvointi ja taloudelliset tulokset.

Käytäntö on ollut käytössä vuodesta 1996.

Vuoden 2018 laatupalkinnot jaettiin marraskuisilla SOL Päivillä.

Sarja 1. laatupalkinnon voittivat Julija Goncalves ja Vladen Melechko.

”Joka kertaa palkinto tulee tosi hyvänä yllätyksenä. Niin myös tänä vuonnakin, koska

meillä ei ihan kaikki mennyt niin hyvin kun toivoimme. Meille laatupalkinto merkitsee

sitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan ja olemme todella ylpeitä koko meidän

laiva -tiimistä. Oli mahtava ilmoittaa, että saimme palkinnon. Viime vuoden suurin haaste

oli työvoimapula pääkaupunkiseudulla, mutta selviydyimme kuitenkin. Meidän piirissä

yhteistyö toimii hyvin ja apua sekä neuvoa saa aina Toinen haaste oli kate ja pysyminen

budjetissa. Pohdimme paljon, miten sovellamme työt niin, että saamme enemmän irti ja

samalla pystymme ylläpitämään hyvää laatua. Sekä asiakkaan että työntekijät tyytyväisinä.

Meidän kohteessa on kaksi esimiestä ja molemmilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa

joilla täydennämme toisiamme. Ja tähän asti se on toiminut hyvin Kiitos kun arvostitte

työtämme tänäkin vuonna!”

Kiitos myös teille Julija ja Vladen.

28 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 29


LIIAN PIENI

RESOLUUTIO

5.3 Vastuut viranomaisille

SOLin ja sen henkilöiden tulee kaikissa maissa ja olosuhteissa

noudattaa maan lakeja ja määräyksiä. SOL maksaa

velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten

mukaisesti. SOL huolehtii työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista

työnantajana. Lisäksi SOL raportoi ja tilastoi

sovitusti viranomaisille. Vuonna 2018 SOLin Suomen

yritykset maksoivat arvonlisäveroja, ennakkopidätyksiä ja

tuloverot Suomessa (milj. euroa) 69,9 milj. € vuonna 2014

64,1 milj. €. Pakollisia sosiaalikulu- ja eläkemaksuja milj. v.

2018 35,1 milj. € ja vuonna 2014 35,9 milj.€.

5.4 Vastuut toimittajille ja

yhteistyökumppaneille

SOLissa ostetaan tuotteita, palveluita ja energiaa kiinteistö-,

siivous- ja toimitila- sekä pesulapalveluliiketoimintaa

varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten

jakelu- ja pesulapalvelua, ulkoalueiden kiinteistönhoitopalvelua

ja erilaisia siivouksen tilaustyöpalveluita. Lisäksi SOL

hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia

tuotteita ja palveluita.

Kaikkiin toimittajiin noudatetaan sopimusehtoja ja

maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Kaikki toimittajille

maksetut maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin.

Kaikenlainen lahjonta sekä harmaan työvoiman käyttö on

SOLissa ehdottomasti kielletty. Hyvää sopimuskäytäntöä

seurataan toimintajärjestelmän mukaisesti sisäisissä tarkastuksissa

ja auditoinneissa.

Suomen hankinnat vuonna 2018 tehtiin 100 prosenttisesti

EU-alueelta.

Toiminnan välilliset vaikutukset etenkin pienemmillä

paikkakunnilla ovat suuret. SOL toimii monien yrittäjien

pääasiallisena toimeksiantajana, ja näin vaikuttaa alihankkijoiden

työntekijöiden taloudelliseen hyvinvointiin..

5.5 Vastuut rahoituslaitoksille

SOLin tavoitteena on rahoittaa toimintansa tulorahoituksella.

Suomen yhtiöillä ei ole lyhyt- ja pitkäaikaisia pankkilainoja.

Konsernin ulkomaisilla tytäryhtiöillä on pankkilainoja.

SOL Palvelut Oy:llä on 3 miljoonan euron limiitti.

Kaikkia hankintoja

ohjaavat kirjalliset

toimittajasopimukset ja

ennakkoon suunnitellut

logistiset ratkaisut.

Satunnaisia hankintoja ja

toimittajia ei käytetä.

Hankintaohjeemme sisältävät

mm. seuraavat osa-alueet:

• lainmukaisuus – kunkin maan voimassaolevan

lainsäädännön noudattaminen

• korruption ja lahjonnan kielto

• työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen

• lapsityövoiman käytön kieltäminen

• työntekijöiden turvallisuus ja terveys

• ympäristönsuojelu

• palveluketjun sujuvuus ja kokonais-taloudellisuus

• autokaluston CO2 päästöt max. 130 g/km

30 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 31


Ympäristövastuu

Vähennämme

paperin ja

energian

kulutusta

Vähennämme

muovin käyttöä

Meillä jokaisella on unelma paremmasta ja puhtaammasta

ympäristöstä, paikasta, jossa lapsemme ja lapsenlapsemme

voivat turvallisesti elää ja kasvaa. Ympäristön tilan

heikkeneminen täytyy pysäyttää. Me voimme vaikuttaa

tulevaisuuteen etsimällä aktiivisesti tapoja ja keinoja, joilla

tulevaisuuden ympäristö on puhtaampi ja terveellisempi.

66.1 Ympäristöpolitiikka

Vähennämme

ajoneuvojen ja

koneiden päästöjä

Käytämme

joutsen-merkittyjä

puhdistus-aineita

SOL

Ympäristötavoitteet

Haluamme tuottaa palveluitamme tavalla, joka pyrkii

luonnonvarojen säilyttämiseen ja ympäristölle aiheutuvan

kuormituksen vähenemiseen. Ymmärrämme palvelutoimintojemme

aiheuttamat ympäristövaikutukset ja vastuumme

tuotteiden käyttäjänä ja jätteiden tuottajana ja otamme

ne huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme

toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja määräyksiä.

Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja

ympäristövaikutusten vähentämiseen. Hankimme ympäristön

kannalta parasta mahdollista käytettävissä olevaa

tekniikkaa kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteenamme on

käyttää luonnonvaroja ja energiaa niiden kulutus ja päästöt

minimoiden. Kehitämme jätteiden lajittelua ja pyrimme

osaltamme vähentämään jätteiden määrää.

Tiedotamme toiminnastamme avoimesti niin ulkopuolisille

sidosryhmille kuin omalle henkilöstölle. Tavoitteenamme

on pystyä opastamaan asiakkaitamme ympäristömyönteiseen

toimintatapaan ja tukea omalla osaamisellamme

heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamista. Tavoitteenamme

on olla ympäristöasioiden hoidossa asiakkaiden ja

henkilöstön mielestä paras toimija.

Koulutamme, neuvomme ja rohkaisemme henkilökuntaa

työskentelemään vastuullisella tavalla ja parantamaan

toimiaan ympäristöasioissa sekä työ- että vapaa-ajalla. Kehitämme

mittareita, joilla toiminnan ympäristövaikutuksien

muutoksia voidaan todentaa. Johto seuraa säännöllisesti

ympäristöasioiden tilaa. Toimialojen johdon katselmuksissa

arvioidaan ympäristöhallinnan tilaa ja niiden pohjalta käynnistetään

tarpeellisia toimenpiteitä.

6.2 Ympäristöpäämäärät

ja -tavoitteet

SOLin ympäristöpolitiikassa on määritetty toimialoille

ympäristötavoitteet ja -päämäärät. Ne ohjaavat henkilöstöämme

toimimaan ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.

Ympäristötavoitteet- ja päämäärät arvioidaan vuosittain ja

tavoitteiden täyttymistä sekä toiminnan ympäristövaikutusten

muutoksia mitataan konsernitasolla.

Henkilöstö

toimii

vastuullisesti

Tavarantoimittajamme

ovat ympäristövastuullisia

Osallistumme

asiakkaan

ympäristötyöhön

Vastuullisuus on meidän jokaisen asia.

32 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 33


6.3 Ympäristönäkökohdat

Ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet perustuvat

toimintamme ja palveluidemme ympäristönäkökohtia ja

ympäristövaikutuksia koskevaan tietoon. Ympäristönäkökohtien

tunnistaminen ja arvottaminen on esitetty ympäristönäkökohtien

hallintajärjestelmässä. Ympäristönäkökohtien

merkityksen tunnistamisessa käytämme arviointimenetelmää,

joka perustuu omasta toiminnastamme saatuun

tietoon, vaikutusmahdollisuuksiimme ja ulkopuolisten tutkimusten

antamaan tietoon. Merkitystekijöiden arvioinnissa

otamme huomioon lakisääteiset vaatimukset, merkityksen

imagollemme, ympäristöhyödyt suhteessa toteuttamiskustannuksiin

ja ympäristövaikutusten vakavuus ja vaikuttavuus.

Toimialakohtainen ympäristönäkökohtienarviointimenettely

ja arvottamisen perusteet on dokumentoitu toimintajärjestelmämme

ympäristötiedoissa. Toteutettaviksi olemme

valinneet menetelmän avulla korkeimman painoarvon

saaneet toiminnat.

Toimialakohtainen toimeenpano-ohjelma on laadittu

ja niistä selviää ympäristöpäämäärien ja –tavoitteiden

saavuttamisen toimintaohjeet, aikataulut, mittaustapa sekä

vastuut. Toimeenpano-ohjelmat on dokumentoitu toimintajärjestelmämme

ympäristötiedoissa.

Asiakaskohtaiset ympäristötavoitteet laaditaan asiakaskohtaisten

toimintasuunnitelmien yhteydessä.

Ympäristöryhmä ja ympäristövastaavat

SOL-konsernissa on ympäristöryhmä, jonka tehtävänä on

koordinoida aiheeseen liittyvää vastuullisuustoimintaa sekä

seurata sen globaaleja ja paikallisia trendejä.

Piirien ympäristövastaavat koordinoivat paikallista ympäristötoimintaa

ja -koulutuksia ja näin työntekijöille välittyy

paikallinen ympäristötietämys.

Ympäristövastaavat tekevät asiakaskohtaisia ympäristöauditointeja

ja raportoivat niistä ympäristöryhmälle.

Ympäristönäkökohtien arviointi tehdään tarvittaessa ja

vähintään kolmen vuoden välein. Tarvittavat muutokset

toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin tehdään arvioinnin ja

seurannan perusteella.

Ympäristökatselmukset tehdään ympäristöryhmän

päättämän vuosisuunnitelman mukaisesti toimialoittain ja

paikkakunnittain.

Toimintasuunnitelmiin kirjattujen ympäristötavoitteiden

toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Piirit seuraavat

toimintasuunnitelmien toteutumista piirikokouksissaan.

Sisäisten auditointien yhteydessä arvioimme ympäristösuunnitelmien

toteutumisen.

6.4 Minä, sinä , SOL

ja ympäristö

Osana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta SOL

palvelutyönantajana on sitoutunut vahvistamaan SOLin

yhdenvertaista työyhteisöä. Hyvässä työyhteisössä on kulttuuriltaan,

iältään ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Olemme

kansainvälinen yritys, mutta arvomme ovat yhteiset maasta

riippumatta. Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa

tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden

kaikille. Solmimme Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen

kesäkuussa 2016. Sitoumuksen tavoitteiden ja

toimenpiteet laadittiin yhdessä ympäristövastaaviemme,

ympäristöryhmän ja SOLin johdon kanssa.

Vakaana työllistäjänä sitoumuksemme käsittää myös viisaan

taloudenpidon ja kestävä työn luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.

Olemme viestineet Sitoumus 2050 tavoitteista

ja toimenpiteistä videolla, jolla tavoitetaan isompi määrä

henkilöstöstämme, asiakkaistamme ja sidosryhmistämme.

Teemme jatkuvaa työtä yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden

toteutumisen eteen ja seuraamme tavoitteiden

toteutumista.

Sitoumus 2050 tavoitteet ja toimenpiteet

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin

Meitä on moneksi ja kaikille on paikka SOLissa. Arvostamme

erilaisuutta ja pidämme sitä voimavarana.

Kehitämme johtamista SOLissa ja uskommekin, että

tulevaisuudessa johtamisemme on palvelevaa johtamista.

Meidän mielestämme hyvässä työyhteisössä on

eri-ikäisiä ja eri kulttuureita edustavia ihmisiä. Noin 30

prosenttia työntekijöistämme ovat muita kuin Suomen

kansalaisia. Ennustamme, että vuonna 2050 muualta

muuttaneita on jo 60 prosenttia. SOLissa on paljon myös

nuoria työntekijöitä. Alle 30-vuotiaiden työntekijöiden

osuus on 42 prosenttia. Ihmiskäsityksemme mukaan

ihminen haluaa tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota

siihen mahdollisuuden kaikille.

Sitoudumme kehittämään SOLiin ikäohjelman

Ikäohjelman tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä

ja hyvinvointia, tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista,

vähentää sairauspoissaoloja, nostaa keskimääräistä

eläkeikää ja lisätä seniorien arvostusta sekä varmistaa

hiljaisen tiedon siirtyminen.

Olemme laatineet ikäohjelman vuonna 2016

Sitoudumme edistämään maahanmuuttajien

urakehitystä

maahanmuuttajia on toimihenkilöinä jokaisessa

piirissämme toteutunut/ei toteutunut

2. Työtä kestävästi

Haluamme, että SOLissa työskentelee iloisia moniosaajia.

Koulutustoimintamme on vilkasta ja verkko-opiskelu

tuo opinnot jokaisen SOLilaisen lähelle heti alusta

lähtien. Kasvatamme ammattilaisia, jotka osaavat toimia

kerralla oikein ja kehittää työtä jatkuvasti pienin askelin

LEAN-oppien mukaan. SOL Life -ohjelma huolehtii

työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koko

työsuhteen ajan. Haluamme, että meiltä lähdetään

eläkkeelle terveenä. Seuraamme aktiivisesti henkilöstön

työtyytyväisyyttä sekä sairauslomien, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden

määrää. Olemme määrittäneet

niille tavoitteet, joihin pyrimme.

Nyt haluamme varmistaa, että saamamme tieto

työtyytyväisyysmittauksista on oikeaa. Haluamme myös

kehittää uusia tapoja tukea työntekijöitämme. Arvomme

ovat iloinen työn tekeminen ja arkiluovuus.

Sitoudumme kehittämään työtämme niin, että Ilopuntari-työtyytyväisyyskyselyn

tulos on yli neljä ja

vastausprosentti on 80

Sitoudumme kehittämään esimiehen online-työkalua,

joka mahdollistaa jatkuvan läsnäolon ja työntekijän

hyvinvoinnin tukemisen.

Esimiehen online-työkalu 2050

toteutunut/ei toteutunut

3. Resurssiviisas talous

SOL on Aurinkokunta, joka tarjoaa palveluratkaisuja asiakkailleen.

Puramme keinotekoisia raja-aitoja eri palveluiden

väliltä. Työn ostaminen, hallinnointi ja kehittäminen on

asiakkaillemme yksinkertaisempaa ja halvempaa, kun yhteistyökumppaneita

on yksi. Asiakkaan työaikaa säästyy ja

me puolestamme voimme tarjota uusia työmahdollisuuksia

moniosaajille. Erilaisia tehtäviä yhdistelemällä kokopäivätyö

löytyy entistä useammin omasta talosta. Esimies vastaa

työvuorosuunnittelusta ja työvuorojen tarjonnasta. Nyt

haluamme tehdä työvuorojen varaamisen työntekijöille

helpoksi ja joustavaksi. Arvomme on aurinkoisen tyytyväinen

asiakas ja yrittäjyys.ksi. Arvomme on aurinkoisen

tyytyväinen asiakas ja yrittäjyys.

Sitoudumme kehittämään sähköisen työvuorojen varausjärjestelmän.

sähköinen työvuorojen varausjärjestelmä

toteutunut/ei toteutunut

4. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Otamme työssämme ympäristön aina huomioon. Pyrimme

jatkuvasti vähentämään kuormitusta, joka ympäristölle

aiheutuu toiminnastamme. Olemme tehneet jo paljon ja

haluamme varmistaa, että työ jatkuu. Teemme pelisäännöt

hankinnoillemme. Arvomme on luotettavuus.

Sitoudumme laatimaan hankintaohjeet, joihin kirjaamme

meille tärkeät asiat:

• toimittajakumppaneilla on ympäristösertifikaatit

• suosimme kotimaisia toimittajia

• puhdistusaineita kulutetaan nykyistä vähemmän

• neitseellisen muovin käyttöä vähennetään

• käytetään ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita

(85 %)

Sitoudumme auditoimaan toimittajat ja oman hankintaprosessimme.

hankintaohjeita noudatetaan/ei noudateta

toimittaja-auditoinnit tehty/ei tehty

IIlopuntari: Tavoite yli 4 (asteikko 1-5) + vastaus

prosentti 80 kaikissa työntekijäryhmissä

toteutunut/ei toteutunut

34 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 35


6.5 Vastuullisuus osana

jokapäiväistä työtä

6.5.1 Ympäristöauditoinnit vakiintuneet

toiminnan kehitykseen

Ympäristöauditoinneissa seuraamme SOLin ympäristötavoitteiden

mukaisen toiminnan toteutumista ja mittaroimme

onnistumistamme piiri-, toimiala- ja asiakaskohteissa.

Kehitysnäkökulma johtaa ympäristömyönteistä toimintaamme.

Ympäristöauditoinnin tehdään SOLin sähköistä

järjestelmää hyödyntäen. Asiakaskohtaisia ympäristöauditointeja

tehtiin 250 kappaletta.

6.5.2 Hankintojen ympäristövaikutukset

Otamme hakinnoissamme huomioon tuotteiden ympäristövaikutukset

ja toimimme kustannustehokkaasti. Käytämme

hankinnoissamme vakiintuneita kumppaneita. Teemme

toimittaja-auditointeja joilla varmistamme kumppaneiden

ympäristömyönteisen toiminnan.

6.5.3 Joutsenmerkitty hotellisiivous

SOL Palveluille myönnettiin Joutsenmerkki hotellisiivouksen

toimialalla ensimmäisenä Suomessa. Arvostetun

Pohjoismaisen ympäristömerkin saaminen oli yksi SOL:n

ympäristöohjelman, ”Sitoumus 2050”, lupauksista. Joutsenmerkki

on virallinen osoitus asiakkaillemme toimintamme

tasokkuudesta.

Joutsenmerkin saamiseksi palvelumme täytti hyvin tiukat

ehdot koko elinkaaren osalta. Arvioinnissa huomioitiin

muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön

energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty

koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Siivouspalvelussa

Joutsenmerkki painottaa ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden

käyttöä ja kemikaalien rajoittamista, koska

pesuaineet muodostavat suurimman ympäristöä kuormittavan

tekijän siivouksen yhteydessä. Muita kriteerejä

olivat mm. kuljetusten ympäristövaikutusten minimointi ja

henkilökunnan ympäristökoulutus.

6.5.4 Ympäristömerkityt puhdistusaineet

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota puhdistusaineiden

ympäristövaikutuksien arviointiin ja pudistusaineiden

valintaan. Tästä syystä meillä SOLissa käytämme siivoustekstiilien

ja astioiden pesussa vain ympäristömerkittyjä

tuotteita. Muiden puhdistusaineiden osalta käytössämme

on 85 % Joutsenmerkityt aineet. Toimimme yhteistyössä

kotimaisen puhdistusainevalmistajan kanssa ja panostamme

tuotekehitykseen. Huolehdimme Joutsenmerkin

uudistamisesta tuotteillemme säännöllisesti.

Viisailla valinnoilla haluamme vaikuttaa työntekijöiden

työturvallisuuteen, ympäristön suojelemiseen ja vesistöjen

puhtaana pysymiseen.

Ympäristömerkittyjen ja muiden

pesuaineiden kulutuksen jakauma

85%

15%

Ympäristömerkatut pesuaineet

Muut pesuaineet

SOL Palveluille

myönnettiin

Joutsenmerkki

hotellisiivouksen

toimialalla

ensimmäisenä

Suomessa.

6.5.5 Kiertotalousmuovit käyttöön

Olemme ottaneet käyttöön uudet ja ympäristön paremmin

huomioivat kiertotalousmateriaalista valmistetut jätesäkit.

Kiertotalousmuovit ovat asiakkaiden keräyspisteille tuomia

kierrätysmuoveja. Kiertotalousmuoveja käytetään nyt

uutena materiaalina SOLin käyttämissä jätesäkeissä.

Tämä on meille ja kuluttajille upea asia, sillä kuluttajien

kierrättämänsä muovit todellakin palautuvat käyttöön ja

näin kannustavat asiakkaita kierrättämään muovia edelleen.

Materiaali säästää myös huomattavasti CO2 päästöjä.

Tuotteet kerätään Suomessa, kierrätetään eli muokataan

raaka-aineeksi, ja lopulta valmistetaan tuotteiksi Suomessa.

Kestokäyttöiset jätesäkit

Käytössämme on kestokäyttöisiä jätesäkkejä noin 2000 kpl.

Kestokäyttöisten jätesäkkien käyttö on noussut tasaisesti.

Vuoden 2018 aikana toteutettiin useita kestosäkkikampanjoita

piireissämme.

Yhteen kestokäyttöiseen jätesäkkiin käytetään 11

kpl kierrätysmuovipulloja. Kaikkiin SOLissa käytettyihin

kestokäyttöisiin jätesäkkeihin on käytetty yhteensä 58 850

pulloa.

6.5.6 Ympäristömerkityt siivousvälineet ja –

pyyhkeet

Panostamme ympäristömerkittyihin siivoustekstiileihin,

kaikki käyttämämme moppien lankaosat ja mikrokuituiset

siivouspyyhkeet ovat Joutsenmerkittyjä.

6.5.7 Varastoinventaariot

Varastoinventaariot vakiintuivat osaksi päivittäistä kerralla

oikein toimintaamme ja oman toimintamme kehittämistä.

Varastoinventaariot tehtiin sähköisesti ja tulokset olivat

reaaliaikaisesti piirien käytössä. Varastoinventaarioita tehtiin

vuoden 2018 aikana asiakaskohteissamme yhteensä

1000 kpl.

6.5.8 Vastuulliset valinnat

SOLin vastuullisuuden parissa työskentelee koko henkilöstö.

Tänä vuonna vastuullisuus näkyy vahvasti myös työvaatevalinnoissa.

Koko SOLin Suomen henkilökunta työskentelee

jatkossa vastuullisista materiaaleista valmistetuissa

työvaatteissa. Vaatteiden raaka-aineena on käytetty yli 350

000 kierrätettyä muovipulloa.

SOL ja suomalainen työvaatevalmistaja TouchPoint Oy

haluavat kantaa huolta yhteisestä maapallostamme. Vaateteollisuuden

haitalliset ympäristövaikutukset ovat moninaiset

ja niiden vähentäminen on yhteinen päämäärämme.

Vastuullisista materiaaleista valmistetut työvaatteet

soveltuvat erilaisiin työympäristöihin. SOL-malliston tuotteet

on suunniteltu toisiinsa yhdisteltäviksi ja käytettäviksi

kerrospukeutuen vaihtelevien työ- ja sää olojen mukaan.

Ekologisista materiaaleista valmistetut työvaatteet takaavat

mukavan käyttökokemuksen koko työpäivän ajaksi.

Vaatemallisto viestii vastuullisuudesta vahvasti myös

ulospäin. Jokaisessa vaatteessa on ``sustainable choice by

SOL’’-label, sekä tuotteessa kerrotaan käytettyjen muovipullojen

määrä. Mallistosta hehkuu keltainen aurinko, joka

levittää positiivista energiaa ympärilleen.

Yhteisssä Touchpointin kanssa on tuotettu kierrätyspulloista

moppipuseeja ja hotellisektorin työvaatteita.

Yhtenäisvaikutus kokonaisuudessaan on yli 500 000 kierrätyspuolloa.

6.5.9 Pääkonttorin jätehuolto ja

energiatehokkuus

SOLin pääkonttorissa Cityssä jätehuolto on järjestetty

kiertotalousajattelun mukaisesti. Pääkonttorin ja kiinteistön

(mukaan lukien kiinteistön vuokralaiset) jätteiden energiahyötyaste

on 41 % ja materiaalihyötyaste 59 %. Energiatehokkuustoimenpiteinä

pääkonttoriimme on tehty mm.

- kaukolämmön lämmönvaihtimien uudistus

- valaistuksesta osa on muutettu LED tekniikalle 1, 2, 3

kerros ja porraskäytävät

- ilmanvaihtokoneita ja rakennusautomaatiota

uudistettu tilamuutosten myötä

- aurinkopaneelijärjestelmä on asennettu kiinteistön

katolle, järjestelmällä tuotetaan osa kiinteistön

sähkön tarpeesta.

6.5.10. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö järjesti

keskiviikkona 30. toukokuuta Finlandia-talossa Kestävän

kehityksen tila ja tulevaisuus -sidosryhmätilaisuuden sekä

kestävän kehityksen toimikunnan 25-vuotisjuhlavastaanoton.

Vuosittaisessa tilaisuudessa kohtaavat päätöksentekijät,

hallinnon, järjestöjen, elinkeinoelämän ja tiedemaailman

toimijat. Päivän aikana ääneen pääsevät myös kestävän

kehityksen toimenpidesitoumuksen antaneet toimijat.

SOLista oli edustus tilaisuudessa.

36 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 37


vastuu näkyy käytännön valinnoissa.

6.6 Ympäristömyönteinen

liikkuminen

Hankintakaudelle 2017 – 2019 uusien autojen päästörajaksi

on määritetty 130 g/ co2 / km. Päästöraja koskee

henkilöautoja ja pieniä pakettiautoja. Suuret pakettiautot

ja aurauskäyttöön tarkoitetut pick upit eivät kuulu tämän

päästörajan piiriin. Autokalustomme täytti tämän tavoitteen

81 %, edelliseen vuoteen parannusta oli tapahtunut

19,4 % .

SOLin autohankinnoissa painotetaan oikean kaluston

hankkimista oikeaan kohteeseen. Olemme pienentäneet

autojen kokoa mahdollisuuksien mukaan, jolloin päästään

pienempiin päästöihin. Käytössämme on hybridi- ja

kaasuautoja sekä testikäytössä yksi täyssähköauto. Olemme

vähentäneet diesel-autojen määrää autovalikoimissamme

ja siirtyneet käyttämään bensa- ja vaihtoehtoista

polttoaineitta hyödyntäviin autoihin. Tämä johtuu dieselien

vaikeasti puhdistettavista NOx-päästöistä.

SOLin käytössä oli vuonna 2018 yhteensä 374 autoa,

joista 187 oli henkilöautoja ja 172 pakettiautoa. Autojen

käyttöaika on noin kuusi vuotta, autokannan keski-iän

ollessa kolme vuotta. Tämä tarkoittaa, että vuosittain vaihdetaan

noin 60 uutta autoa.

SOLissa on kiinnitetty huomiota taloudelliseen ajotapaan.

Olemme järjestäneet yhdessä vakuutusyhtiömme

kanssa taloudellisen ja turvallisen ajon kursseja henkilökunnallemme.

Tulemme jatkamaan koulutuksia tulevina

vuosina.

Raportilla ilmoitetut päästömäärät noudattavat NEDC:n

suosituksia. Uusien autojen päästömäärät tullaan määrittämään

uuden mittaustavan WLTP mukaan, jolloin autojen

päästöt tulevat nousemaan. Tämä tarkoittaa, että samalla

autolla voi olla eri päästöt riippuen siitä, koska auto on

rekisteröity.

6.7. Elinkaarihankkeet

SOL on mukana tuottamassa palveluita kiinteistöjen elinkaarihankkeisiin.

Tuotamme palveluita yhdessä rakennusliikkeiden

tai kiinteistön kunnossapidon palveluntuottajien

kanssa. Vuonna 2018 aikana laadittiin elinkaarihankkeen

ohjeistus ja toimintaohjelma vastuineen.

Annamme asiantuntija-apua kohteiden suunnitteluvaiheessa

mm. pintamateriaaleista, ylläpitoon tarvittavista

tiloista sekä kulkureiteistä sisätiloissa ja ulkona. Vaikutamme

elinkaarihankkeiden materiaalivalintoihin ekologisesti

ja kestävän kehityksen mukaisesti. Panoksellamme on

pitkäkestoinen vaikutus esim. sisäilman laatuun ja tilojen

käyttäjien viihtyvyyteen. Huolehdimme kohteista siten, että

palveluillamme tuetaan kiinteistön elinkaariajattelunmukaista

toimintaa.

Jätteiden energiahyötyaste

41 %

Jätteiden materiaalihyötyaste

59 %

650 000

muovipulloa on hyötykäytetty

työvaatteisiin, kestosäkkeihin,

moppipusseihin, pukupusseihin,

kestosäkkeihin

38 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 39


6.8 SOL Pesulapalvelut

6.8.1 Oman toiminnan kehittäminen

SOL Pesulapalvelut panostaa ympäristöystävällisyyteen

sekä koneissa että aineissa. Kehitystä tapahtuu niin pesutekniikoissa

kuin aineissakin. Jatkuvalla koulutuksella

pesuloiden henkilöstö pysyy muutoksissa mukana. Uusien

tekijöiden koulutus on kattavaa.

Kemiallisen pesun ympäristövaikutuksia ajatellen suurin

muutos on ollut siirtyminen niin sanotusta per-pesusta hiilivetypesuun.

SOL Pesulapalvelut uudistaa jatkuvasti konekantaa,

jossa kemiallisen pesukoneiden tilalle vaihdetaan

ympäristöystävällisempiä koneita noin kahdesta viiteen

myymälään vuodessa. Tällä hetkellä kemiallisen pesun

konekannasta on 45 % nykyajan koneita, joissa käytetään

ympäristömyönteisiä, myrkyttömiä ja biohajoavia aineita.

Vesipesukoneiden annostelupumppujärjestelmät ovat

jo käytössä useissa pesuloissa. Pesuaineiden annostelu

vesipesukoneisiin tapahtuu automaattisilla annostelijoilla.

Tietokoneohjatut uudet vesipesukoneet käyttävät mahdollisimman

ympäristöystävällisiä pesuaineita sekä vettä

tarkasti säädellyt määrät. Koneiden käyttö on optimoitu jokaisessa

myymälässä, veden- ja sähkönkulutusta seurataan

tarkan seurantamittariston mukaisesti.

Syksyllä 2015 on aloitettu kemiallisen pesukoneen

jäähdytysveden talteenotto vesipesujärjestelmään.

Talteenotossa kemiallisenkoneen jäähdytysvesi putkitetaan

erilliseen vesisäiliöön ja jatko käytetään vesipesukoneessa.

Vesi on huoneenlämpötilaa lämpimämpää, jopa

45-asteista. Järjestelmä tuottaa myös sähkönsäästöä, kun

kuivausrumpuun laitetaan lämpimällä vedellä huuhdellut

vaatteet. Veden talteenottojärjestelmä on käytössä useissa

myymälöissä.

6.8.2 Muovin määrän vähentäminen

Vaikutamme aktiivisesti muovijätteen määrää, muovisia

pakkausmateriaaleja vähentämällä. Yhä useampi myymälä

on nykyään ns. muoviton myymälä, eli tarjoaa asiakkaille

pestyjä vaatteita ilman pakkausmuovia ja valittavana on

myös uusiokäyttöinen kuitukassi. Muovin kulutus laskee

joka vuosi. Kehittelemme myös muita materiaaleja tuotteiden

pakkaukseen muovin sijaan.

6.8.3 Tekstiilien kierrätys ja hankkeet

Vuodesta 2016 olemme olleet mukana Tekstiiliringissä ja

kehittäneet sekä laajentaneet toimintaa. Pääkaupunkiseudun,

Tampereen Aleksis Kiven kadun ja Keravan pesuloissa

asiakas voi jättää kierrätykseen menevät tekstiilinsä

helposti ja vaivattomasti keräyssäiliöön pesulassa asioidessaan

.Keväällä 2017 lähdimme mukaan Telaketjuhankkeeseen,

joka on poistotekstiilin kestävää kiertoa edistävä

verkosto. Telaketjussa kehitetään tekstiilin keräystä, lajittelua

ja jalostusta vastaamaan kierrätystekstiiliä hyödyntävien

yritysten tarpeita.

6.8.4 Asiakkaiden ympäristömyönteiseen

toimintaan vaikuttaminen

Viestimme aktiivisesti ympäristöteoista eri sidosryhmille.

Asiakkaille on viestitty muun muassa henkarien

palauttamisesta ja tekstiilien suojakäsittelystä, joka

pidentää tekstiilien käyttöikää ja pesuväliä.

Ympäristönäkökohdat SOL

Ympäristönäkökohdat SOL Palveluissa

SOL

Ympäristökatselmusten ja ympäristöohjelman

perusteella ympäristönäkökohtien

arviointimenettelyn perusteet

MERKITYSTEKIJÄT

A = lakisääteiset vaatimukset

B = merkitys imagolle

C = ymp.hyödyt/kustannukset

D = ymp.vaikutusten vakavuus

E = vaikutusmahdollisuudet

yht. = (A+B+C+D)*E

MERKITTÄVYYSASTEIKKO

0 = lakisääteiset vaatimukset

1 = merkitys imagolle

2 = ymp.hyödyt/kustannukset

3 = ymp.vaikutusten vakavuus

TOIMINTA, PROSESSI TAI PALVELU YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTA YMPÄRISTÖVAIKUTUS MERKITTÄVYYS

TUOTE-, KONE-/TARVIKEHANKINNAT toimittajien valinta

TUOTANTO/PALVELU

toimittajien valinta, siivouspalvelut

toimittajien valinta, kiinteistöpalvelut

toimittajien valinta, pesulapalvelut

käytettävien aineiden oikea valinta,

annostelu ja käyttö

syntyvät jätevedet

energian kulutus

- jäte omasta prosessista muovijäte

liikkuminen ja kuljetus

vaarallinen jäte, PER-jäte,

Pesulapalvelut

polttonesteen kulutus / ajamisen

aiheuttamat päästöt

tuotteiden tuotannosta aiheutuva

ympäristökuormitus

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

tarpeettoman pesuainekäytön aiheuttama

kuormitus jätevesiin

vesivarojen kuluminen, puhdistuslaitosten

kuormittuminen

luonnonvarojen kuluminen ja tuotannosta

syntyvät päästöt

luonnonvarojen säästäminen, jätteiden

aiheuttama kuormitus ja päästöt

niiden loppusijoituksessa

jätteiden aiheuttama kuormitus ja

päästöt niiden loppusijoituksessa

energiavarojen kuluminen, ilmakehän

kuormittuminen

A B C D E yht.

1 3 2 3 3 27

1 3 1 1 3 18

1 3 1 1 3 18

3 3 1 3 3 30

1 2 2 2 3 21

0 2 2 1 3 15

1 1 1 1 2 8

1 2 2 2 3 21

3 2 2 3 3 30

1 2 2 1 2 12

ajokaluston ja koneiden kunnossapito kaluston käyttöikä luonnonvarojen säästyminen 2 1 2 1 2 12

HENKILÖSTÖN TOIMINTA

kulutus ja ohjeistus

YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN KANSSA

henkilöstön ympäristötietoisuus, ympäristönäkökohtien tunnistaminen

ympäristömyönteinen ja orientoitunut ja huomioonottaminen sekä työ- että

toiminta

vapaa-ajalla

henkilöstön ympäristötietoisuuden ja

osaamisen lisääminen

asiakkaan ympäristötoiminnan

huomioiminen ja tukeminen

Ympäristötiedosto

parantaa henkilöstön kykyä toimia

työssään ympäristömyönteisesti

varmistetaan osaltamme asiakkaan

ympäristötavoitteiden saavuttaminen

0 3 2 2 3 21

0 3 2 2 3 21

3 3 2 1 3 27

40 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 41


Palkat ja sosiaalikulut (milj. euroa)

Palkat ja palkkiot, pakolliset henkilösivukulut sekä edut 2014–2018

Sosiaalinen

vastuu

Henkilöstön sitoutuminen, henkilöstötyytyväisyys, työn

ilo ja henkilöstökokemuksen johtaminen ovat keskeisiä

SOLin strategiassa. Kaikilla konsernin toimialoilla

työ tehdään henkilöstön kanssa ihmiseltä ihmiselle.

Iloinen työntekeminen on SOLin keskeinen arvo

77.1 Henkilöstöasiat ovat

keskiössä SOLin strategiassa:

ihmiseltä ihmiselle

SOLissa panostamme ihmisten kehittämiseen ja henkilöstökustannukset

ovat merkittävin osa kaikista kustannuksista.

Suomessa tarjoamme työpaikan lähes 10 000 työntekijälle.

Erityisen tärkeää on innostuksen aikaansaaminen ja ylläpito

palveluhalukkuuden ja-valmiuden sekä muun ammattitaidon

lisäksi. Näin varmistamme asiakkaille ylivertaisen

palvelukokemuksen. Henkilöstön sitoutuminen mahdollistaa

paremmin yhteisten ohjeiden noudattamisen ja pitkäjänteisen

ja laadukkaan toiminnan. Luottamus on kivijalka

työssämme. Osaavat ja oikein asennoituvat henkilöt oikeissa

tehtävissä, jatkuva henkilöstön kehittäminen, suoritusten

johtaminen ja palautteen antaminen sekä kannustavuus ovat

henkilöstöstrategiamme painopisteitä. Työn kokeminen

merkityksellisenä on jokaiselle tärkeää, näin voidaan tuntea

työn iloa. SOL perustaa henkilöstöstrategiansa positiiviseen

ihmiskuvaan, jossa jokainen haluaa tehdä hyvää työtä,

onnistua, olla ajatteleva ja tunteva ja jossa erilaisuus sallitaan.

Johtamiskulttuurimme pitää tukea luottamuksen rikastamaa

vuorovaikutusta ja luovuuden ilmapiiriä. Erityistä huomiota

kiinnitämme nuoriin ja Keltaisiin Panttereihin (tarjoamme

työmahdollisuuksia eläkeiän jo ylittäneille). Vuonna 2018

uudistimme tavoitteista-tuloksiin, tatu-keskustelut Onnistumiskeskusteluiksi.

Niissä henkilön oma näkemys ja tahtotila

kehittää ja omaa toimintaa tulee vahvasti käsittelyyn.

Henkilöstön kehittämisessä panostetaan henkilöä itseään

tukevaan perehdytykseen ja koulutukseen asiakaskohtaisen

tarpeen mukaisesti. Sitä seurataan koulutusindeksin avulla

alue-, asiakas-, työntekijä-, ja koulutuskohtaisesti. Valmennuksen

ja koulutuksen tukena henkilökohtaisella tasolla on

osaamisenkartoitus ja oppimispassi. Jokainen SOLilainen

tekee verkkoperehdytyksen ja esimies sekä tutor varmistavat

kohdekohtaisen osaamisen käytännön menetelmäkoulutuksilla

ja kohdeperehdytyksillä sekä jatkuvalla välittämisellä

henkilöstön hyvinvoinnista. Jokainen solilainen osallistuu

myös koeajan päätteeksi SOL IN koulutukseen omassa piirissään.

Jokainen kuittaa saamansa perehdytyksen.

SOLilla on pitkään ollut koulutuksen tukena työntekijöistä

koulutetut tutorit, jotka toimivat myös työnopastajina ja heidän

rooliaan on lisätty vuoden 2015 alusta kohdekohtaisten

koulutusten toteuttamisessa ja osaamisen varmistamiseksi.

Toimihenkilöillä on mentor- ja coachingtoiminta myynnissä ja

esimiestyössä. Palautteen apuvälineenä on edelleen pitkään

käytössä ollut työntekijäkohtainen laatupassi, johon palautemerkintä

tulee asiakkaan antaman positiivisen palautteen,

naurun tai hymyn, perusteella.

Konsernin sisällä halutaan antaa mahdollisuus työnkiertoon

ja uralla etenemiseen. Sisäinen rekrytointi ja ulkoinen,

nykyään pääasiassa sähköisessä muodossa tapahtuva,

työhön hakeutuminen luovat kasvavan toimintamme perustan.

Myös tavoitteista tuloksiin, onnistumiskeskusteluissa

henkilön oma näkemys ja tahtotila kehittyä ja edetä tulee

vahvasti käsittelyyn.

Olemme julkaiseet SOL Ikäohjelman, joka edistää kaikenikäisten

työssä jaksamista. Ikäohjelman tavoitteena on tukea

eri ikäryhmien työssä jaksamista, pitää yllä hyvää työkuntoa

ja vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää positiivista yhteistyötä

eri ikäryhmien välillä. Erityistä huomiota kiinnitämme

nuoriin ja Keltaisiin Panttereihin.

Ikäohjelman tähtäimenä on myös nostaa keskimääräistä

eläkeikää. Tällä hetkellä SOLista jäädään vanhuuseläkkeelle

keskimäärin 63,3 -vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle

58,5-vuotiaana. Emme hyväksy minkään ikäryhmän syrjintää.

SOL Ikäohjelman tavoitteita tukee SOL Life -hyvinvointiohjelma,

joka on ollut meillä käytössä jo pitkään.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

50

45

40

35

30

20

15

10

5

0

169,0 172,2

44,1 44,9 49,0 50,4

2014

4,7 3,6 3,3 3,7

2015

180,5

Maksetut verot (milj. euroa)

VAKUUTUSMAKSUT JA TYEL 2017 2018

Maksettavat työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, työntekijän osuus 10,1 milj. € 10,4 milj. €

Maksettavat sotu, Tyel, tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutusmaksut, työnantajan

osuus

2016

42,4 43,5

41,0

39,5

35,9 36,1

197,3

25 22,0 22,3 21,8 21,2

1,2 1,5 1,1

2014

2015

2016

2017

47,8

3,0

2017

37,4

194,5

20,7

47,1

2018

46,3

2,9

2018

3,7

35,1

Palkat ja palkkiot

Pakolliset henkilösivukulut

Vapaaehtoiset sosiaalikulut

Maksetut ennakkoverot

Maksetut ALV

Tuloverot

Sosiaalivakuutusmaksut

37,4 milj. € 35,1 milj. €

42 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 43


Osana SOL Life toimintaa kehitetty Onnen reppu -hanke

on saanut jatkoa. Työpajatoimintaa ja työhyvinvointimentorien

käyttö on laajentunut käsittämään jokaista piiriä, jossa

jokaiselle on valittu oma työhyvinvointivastaava.

7.2 Henkilöstön määrä

ja työsuhteiden laatu

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosittain on laskettu

kunkin kuukauden viimeisen päivän henkilöstömäärän

keskiarvosta, ja jokainen henkilö on luvussa mukana riippumatta

työajan pituudesta (ei FTE-luku).

Vuonna 2018 koko SOLin konsernissa oli 13 714henkilöä

(2017 13 685). Henkilöstö määrä on kasvanut 29 henkilöllä.

Suomessa työskenteli vuonna 2018 keskimäärin 9592

henkilöä ja ulkomaiden tytäryhtiöissä työskenteli keskimäärin

4122 henkilöä. Palkkaamme Suomessa vuosittain noin

1000 kesätyöntekijää. Olemme kumppanina Vastuullinen

Kesäduuni-ohjelmassa.

Vuonna 2018 Suomen yhtiöissä oli vakituisessa työsuh-

teessa 93 %, vuonna 2017 luku oli 92%. Päätoimisesti

Suomessa työskentelevien osuus on 86 %. Vuoden 2018

lopussa Suomessa oli äitiys- tai hoitovapaalla, vuorotteluja

opintovapaalla yhteensä 90 henkilöä. Luvut eivät sisällä

SOL Henkilöstöpalveluiden vuokratyöntekijöiden lukuja.

3486

Työsuhteet solmitaan pääasiassa toistaiseksi voimassa

oleviksi, paitsi SOL Henkilöstöpalveluissa, joissa pääosa

työsuhteista solmitaan määräaikaisiksi.

Vanhuuseläkkeitä myönnettiin Suomen yhtiöissä Ilmarisesta

67 kpl vuonna 2018 (vanhuuseläke ja varhennettuvanhuuseläke).

Osa-aikaeläkkeitä ei myönnetty. Työkyvyttömyyseläkkeitä

myönnettiin yhteensä 32 kpl, joista 11 oli

osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä.

SOL Life työhyvinvointiohjelmassa tehdään tuloksellista

yhteistyötä työterveyshuollon (Terveystalo), tapaturmavakuutusyhtiön

(OP) ja eläkeyhtiön (Ilmarinen) kanssa.

Esimiehen tueksi on kehitetty SOLin Jatkuvan välittämisen

malli. Sirius-ohjelma auttaa esimiehiä varhain tunnistamaan

työkyvyttömyysriskejä.

Työsuhteiden laatu 31.12.2018 (SOL Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa mukana).

Työsuhteiden pituus

14%

Henkilömäärä vakituinen työsuhde

SOL yht.

10004

26%

6521

41%

Ulkomaan tytäryhtiöt

Suomi

11-20v.

6-10v.

3-5 v.

1-2v.

Alle 1v.

Henkilöstön ikärakenne

1%

4%

6% 9%

10%

Yli 20v 15%

Henkilömäärä määräaikainen työsuhde

588

14%

SOL yht.

1063

22%

475

19%

16%

Ulkomaat tytäryhtiöt

Suomi

Yli 60v.

50-60v.

40-49v.

30-39v.

25-29v.

20-24v.

Alle 20v.

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

7.3 Henkilöstön ikä ja

työsuhteiden pituus

Suomen yhtiöiden keski-ikä oli vuonna 2018 37 vuotta

(2017: 35 vuotta). Pesulapalveluissa keski-ikä oli 39 vuotta.

SOL Palveluissa keski-ikä oli 37 vuotta ja SOLEMOssa keski-ikä

oli 44 vuotta. SOL Henkilöstöpalveluiden keski-ikä oli

30 v. Henkilöstön jakauma Suomessa ikäryhmittäin jakaantuu

alle 20 -vuoti- aita 9 % 20–24 -vuotiaita 19 %, 25–29

-vuotiaita 16 % 30–39-vuotiaita 22 %, 40–49 -vuotiaita 14 %

ja 50–60 -vuotiaita 15 % ja yli 60 -vuotiaita 4 %.

7.4 Henkilöstön

sukupuolijakauma

SOL -yhtiöissä oli naisia 65 % . Suomessa naisia oli 70 % .

Kansainvälisissä toiminnoissa naisten osuus henkilöstöstä

työntekijöiden osalta on 64 % ja toimihenkilöissä 48 %.

SOL Palveluiden johtoryhmän kahdeksasta jäsenestä viisi

on naisia. SOLEMO Oy:n nelihenkisessä hallituksessa on

kolme naista.

4,1

Minä ja työ

4,2

Minä ja työ

Ilopuntari, SOL Työntekijät

4,4

Minä

ja Asiakas

3,6

Minä

ja Esimies

4,7

3,9

Minä

SOL

ja turvallisuus kokonaisuutena

Ilopuntari, SOL Toimihenkilöt

4,7

Minä

ja Asiakas

Minä

ja Esimies

Minä

SOL

ja turvallisuus kokonaisuutena

4,1

Keskiarvo

4,4

4,1 4,2 4,3

Keskiarvo

7.5 Henkilöstön työkykyyn

panostaminen

Osana SOL Life mallia käynnistimme v. 2018 Kuntokuuri

-ohjelman, jonka avulla haluamme aktivoida kaikkia työntekijöitä

aktiiviseen liikuntaan ja hyvinvointiin sekä kiinnittää

huomiota elämänhallintaan, terveelliseen ruokavalioon

ja levon merkitykseen. Suomessa sairauksien ennalta

ehkäisyyn ja hoitoon käytettiin vuonna 2018 noin 252 euroa

työntekijää kohti. SOLissa seurataan sairauspoissaoloja

tehdystä työajasta, ns. sata %. Sairastavuus Suomessa

vuonna 2018 oli 4,26%, mikä on laskenut 0,5 prosenttiyksikköä

viime vuodesta. Tärkeimmät sairauspoissaoloja

aiheuttavat syyt ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, infektiot

ja tapaturmat.

SOL Lifen jatkuvan välittämisen mallin avulla esimiehet

puuttuvat työkykyongelmiin jo niiden alkuvaiheessa.

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen, tapaturmien

vähentäminen sekä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden

torjuminen ovat päätavoitteita.

SOL on käynnistänyt yhteistyöprojektin Lapin yliopiston

apulaisprofessori Marko Kestin kanssa. Projektissa tutkitaan

hyvän työhyvinvointijohtamisen merkitystä tuottavuuden

kehittämisessä. Tekoälyä hyödyntävän simulaatiopelin

avulla SOLin palvelujohto kehittää omaa johtamistaan ja

toimintaprosesseja.

Työtapaturmista johtuva sairastuvuus Suomessa oli

0,20 %. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia oli 526 ja

työmatkalla 101. Sairauspäiviä työpaikalla tapahtuneista

tapaturmista aiheutui 2005 merkiten noin 4 sairaspäivä/

vahinko. Työmatkalla tapahtuneista tapaturmista aiheutui

1157 sairaspäivää merkiten 11 sairaspäivää /vahinko.

Työ- ja asiakaskohteiden turvallisuuden riskikartoituksia

ja niiden vaatimia toimenpiteitä esimiehet tekevät

suunnitellusti ja jatkuvasti. Näissä mukana on useimmiten

myös työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelutoimikunta toimii

valtakunnallisesti ja kokoontuu viisi kertaa vuodessa. Turvallisuudessa

vastuu on jokaisella SOLilaisella, ja ennalta

ehkäisevä toiminta peruskivi.

Riskikartoitusten perusteella tehdään erillinen kohteen

riskilista ja siihen liittyvä työsuojeluohjeistus. Riskilista ohjeineen

perehdytetään työntekijöille erikseen kuitatusti.

Tapaturman sattuessa ohjeemme on, että siitä tiedotetaan

välittömästi suoraan myös työsuojelupäällikölle ja

asianomaiselle liiketoimintajohtajalle sekä toimitusjohtajalle.

Kerrotaan tapahtuma ja mitä tehdään tapaturman

toistumisen estämiseksi.

Jokainen tapaturma tutkitaan dokumentoidusti juurisyyn

selvittämiseksi, käsitellään työpaikalla ja tehdään

korjaavat toimenpiteet. Tämän jälkeen seuraavassa palvelujohtoalueen

kehityskokouksessa käsitellään ja todetaan

kaikkien tiedoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet. Pöytäkirjaotteet

lähetetään työsuojelupäällikölle.

Työsuojelupäällikkö seuraa kuukausittain tapaturmatilaston

kehittymistä, TRIF- ja LTIF-lukuja tiedottaa huomioista

ja asioista, joihin on syytä kiinnittää huomio työpaikalla

tarvittavin uusin ohjein tai toimenpitein.

Sairaus- ja tapaturmatilasto on säännöllisesti esillä johdon

katselmuksissa.

44 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 45


Terveysongelma

Esimies varaa työntekijälle

ajan työterveyshuoltoon

1. työkyvyn

arvioon ja 2. esimiehen,

työntekijän ja

työterveyslääkärin

väliseen kolmikantakeskusteluun

Työterveyshuolto

antaa työntekijälle

ja esimiehelle arvion

tilanteesta ja käynnistää

mahdolliset

hoitotoimenpiteet

Työkyvyttömyyseläkkeen

uhka

Työterveyshuolto

ohjaa työntekijän

hakemaan Ilmarisen

ammatillista

kuntoutusta tai

KELAn lääkinnällistä

kuntoutusta

70

60

50

40

30

20

10

0

SOL Life Jatkuvan välittämisen malli

Tyntekijän suoriutuminen on heikentynyt

tai sairauspoissaolojen raja-arvot ylittyneet

ESIMIES PITÄÄ VÄLITTÄMISEN MALLIN

MUKAISEN KESKUSTELUN

Parantava hoito

Ongelma työyhteisössä

Esimies keskustelee henkilökohtaisesti

jokaisen työyhteisön jäsenen kesken

Esimies tekee toimenpiteet työolosuhteiden

ja -ilmapiirin kohentamiseksi

Suositukset työnkuvan

tai työaikojen

muuttamisesta

Esimies järjestää tarvittaessa työpaikalla

kevennettyjä/korvaavia

työtehtäviä ja/tai työaikajoustoja

määräaikaisesti/pysyvästi

Työtapaturmataajuus

Kuva 19. Tapaturmataajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohden 2015-2018

2015

2016

2017

2018

PE raportoi PJ:lle

käydystä keskustelusta

Yksityiselämän ongelma

Työajan tilapäinen lyhentäminen,

palkaton vapaa,

aikaistettu vuosiloma,

työaikajoustot

Työkykyinen

työntekijä

Työpaikalla

LTIF

alle 3 pv

Työmatkalla

Sähköinen työturvallisuustyökalu:

Riskien arviointi: 136

Turvattomuushavainto: 331

Turvattomuushavaintojen luokittelu:

Henkilönsuojaimet, vaatetus: 16

Järjestys, siisteys: 4

Kemikaalit, ilman puhtaus:10

Koneet, laitteet, telineet, välineet:22

Kulkutiet, poistumistiet: 26

Laskeutuminen: 1

Liukastuminen, kaatuminen: 70

Melu, valaistus, lämpötila: 5

Nostaminen: 8

Pään kolhiminen: 20

Riskinotto: 10

Tavaran kuljettaminen: 11

Terävät esineet: 25

Väkivallan uhka: 22

Väliin puristuminen: 18

Muu: 63

05 0 100 150 200 250 300 350

7.6 Henkilöstön koulutus

osaamisen varmistamisessa

01 02 03 04 05 06 07 08 0

Pitkäjänteinen ja järjestelmällinen henkilöstön osaamisen

kehittäminen on meille elintärkeää. Toimialoillamme

Suomessa on perus- tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

arviolta noin 30 %:lla henkilöstöstä. Konsernin

päätoiminen kouluttajavahvuus on SOL Palveluissa viisi

ja Pesulapalveluilla yksi joilla on opettajapätevyys. Lisäksi

konsernin muita henkilöitä on valmennettu pitämään

koulutuksia.

Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden

tarpeet ja vaatimukset, yrityksen tarpeet ja henkilöstön

tarpeet, ja suunnittelu konkretisoidaan päivitetyksi

koulutusohjelmaksi vuosittain, josta esimiehet laativat

omalle henkilöstölleen osaamissuunnitelman ja niitä päivitetään

tarpeen mukaan.

Vuonna 2018 koulutuksiin osallistui 12 000 henkilöä.

Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2 jokaista palveluksessa

olevaa kohti. Koulutuksista valtaosa toteutetaan

sisäisinä koulutuksina, joissa usein on myös ulkopuolisia

asiantuntijoita.

Koulutus jakautuu osaamista ylläpitävään ja osaamista

kehittävään täsmäkoulutukseen sekä pitkäkestoiseen

tutkintotavoitteiseen koulutukseen, joka toteutetaan

moduuli- ja monimuoto/verkkokoulutuksena. Koulutuksen

tavoitteena on myös luoda pohjaa henkilön mahdollisuuteen

suorittaa tutkinto näyttötutkintona sekä tunnistaa ja

tunnustaa työssä hankittu osaaminen sekä SOLin antama

koulutus henkilökohtaistamissuunnitelmaa laadittaessa.

Valmistauduimme Euroopan tietosuoja-asetukseen

(GDPR) ja kaikki toimihenkilöt koulutettiin uusiin tietosuojamääräyksiin

SOL tietosuojan verkkokurssilla.

Sähköisesti tehtyjen

turvattomuushavaintojen

yhteenveto. Havainnot

kohdistuu meillä

myös eniten tapaturmia

aiheuttaneisiin tekijöihin.

Hyvä kehitys tapaturmien

vähentymisenä voidaankin

osoittaa suorana

seurauksena huomion

kiinnittämisestä näihin

tekijöihin.

Monimuotoinen henkilöstömme haastaa meitä jatkuvasti

kehittämään koulutusohjelmiamme ja olemmekin monissa

hankkeissa mukana mm. SAFHY -hankkeessa, joissa

tuotetaan digitaalista oppimismateriaalia mm. videoita ja

testejä laaditaan sekä oppilaitosten että yritysten käyttöön

Viroon ja Suomeen. Materiaali tehdään suomeksi, viroksi,

venäjäksi ja englanniksi. Aineisto sisältää tekstejä, videoita,

valokuvia, testejä sekä ammattisanaston

(Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda hallinnoi

Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Central Balticin

rahoittamaa SAFHY hanketta)

Lähivalmennusten lisäksi panostamme verkkokoulutusten

kehittämiseen. Tavoitteenamme on edelleen panostaa

perehdyttämiseen ja konseptien mukaisen toimintatavan

jalkauttamiseen. Jatkamme myös jo aloitettua työtä

kohdekohtaisissa startti- ja kehittämiskoulutuksien osalta ja

lisäämme kouluttajien tekemiä kohdeauditointeja ja lean

toimintamallin jalkauttamista. Koulutuksessa keskitymme

tutoreitten, palveluohjaajien ja työhyvinvointimentoreitten

valmentamiseen sekä verkkokoulutusten monikanavaisten

ja monimuotoisen valmentamisen kehittämiseen verkko- ja

lähivalmentamisen lisäksi webinaareihin ja coachingiin.

Tavoitteenamme on vähentää lähipäivien määrää ja sen

sijaan hyödyntää verkkoa enemmän osana oppimista.

SOLin urakehityspolku on malli siitä, kuinka työntekijä

voi sisäisen koulutuksemme avulla lisätä osaamistaan ja

laajentaa työtehtäviään. Kullekin portaalle sisältyy useampia

koulutuksia. Perustana ovat SOLin sisäiset koulutukset,

mutta ne voivat sisältää myös alamme tutkintoja tai

muiden organisaatioiden järjestämiä erityisosaamiskoulutuksia.

46 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 47


250 tutkintoon

johtavaa

oppisopimusta ja

12 000 koulutuksiin

osallistujaa

Palveluosaaminen ja

asiakaspalvelu

Palkitseminen, henkilöstöedut, urasuunnitelma, työhyvinvointi

Oppisopimuskoulutuksiin on vuonna 2018 Suomessa

osallistunut 250 henkilöä eri tutkinnoissa mm.

• Tekstiilihuoltajan perustutkinto

• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

• Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

• Puhtaus- ja Kiinteistöpalvelujen perus- ammatti ja erikoisammattittkintotutkinto

• Laitoshuoltajan ammattitutkinto

• Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

• Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

• Johtamisen erikoisammattitutkinto

• Vartijan ammattitutkinto

• Turvallisuusvalvojan erikoisammatitutkinto

• Näyttömestarin tutkinto

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

• Virastomestarin erikoisammattitutkinto

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Kohde- ja tehtäväkohtaiset

koulutukset, moniosaajat

Erityisosaaminen ja

erikoistumisopinnot

Viime vuonna erityiset koulutuspanokset laitettiin Lähiesimiesvalmennukseen,

joka suunnattiin palveluohjaajille

ja uusille palveluesimiehille ja Lähiesimiestyön amamttitutkinnon

suoritti 24 Solilaista ja lokakuussa aloitti uusi 33

henkilön ryhmä lähiesimistyön ammattitutkinnon oppisopimuksena.

Onnen Reppu hankkeen myötä panostimme myös SOL

Life työhyvinvointimentoreitten valmennukseen. 2016 loppuvuodesta

aloitti pilottiryhmä ja 2018 jatkoimme heidän

valmentamistaan erityisesti ergonomiiaan liittyen. Teimme

siitä valtakunnallisen toiminnan, jolloin jokaisessa piirissä

on yksi tai 2 työhyvinvointimentoria (SOL Palveluissa 22

SOL life työhyvinvointimentoria ja SOL Pesulapalveluissa 1)

Työhyvinvointimentoritoiminnan tavoitteena ja tehtävänä

on

• Tukea ja edistää työntekijöiden luomaa ja kokemaa työn

iloa.

• Edistää yhteistä sitoutumista SOL organisaatioon ja

SOL Life kehittämistoimintaan ja laadukkaaseen asiakaspalveluun

22 SOLilaista

suoritti SOL life

työhyvinvointimentoritutkinnon

• Vahvistaa esimiehen ja työntekijöiden välistä todellista

ja aitoa tiedonkulkua ja yhteyttä.

• Toimii yhteistyössä palvelujohdon ja esimiesten kanssa,

parantaakseen työhyvinvointia ja viestien kulkua.

• Hoitaa sovitusti yhteistyössä piirin ja esimiesten kanssa

tapahtumien ja muiden järjestämisen esim. pv-riihi.

• Ilopuntarikyselyn laatiminen

• Tekee laatu- ja kouluttamiskierroksia, auttamaan työntekijöitä

parempaan työntekoon.

• Toimii esimerkkinä työntekijöille.

Vuoden 2018 aikana toteutettiin Ergonomiaopas ja tutor-/

työhyvinvointimentoreitten kehityspäivissä paneuduttiin

erityisesti ergonomiaan ja miten ohjaamme ergonomista

työskentelytapaa.

Vuoden 2018 aikana koulutettiin Soliin 49 uutta TUTO-

RIA esimiesten avuksi opastamaan ja lähivalmentamaan

sekä uusia että jo pidempään työskennelleitä palveluvastaavia.

Koulutusvastaavien ja palvelujohdon kanssa koulutussuunnitelu

tehtiin piirikohtaisissa puhelinpalavereissä. Ja

heidän vastuullaan on piirien koulutusten suunnittelu ja

toteutus yhdessä piirin sekä kouluttajien kanssa. Vuoden

koulutuskalenteri totettiin Positiivaraiden kanssa. Olimme

mukana ESR:n Oppi-va hankkeessa, joka alkoi 2/2017 ja

päättyi 2019. Loppuseminaari oli marraskuussa 2018.

Hankkeen tavoitteena on edistää työn sujuvuutta, työhyvinvointia

ja tuottavuutta ja tuottaa työkaluja erilaisten

oppijoiden tukemiseen. Hanke on sisältänyt kyselyn,haastatteluita

ja koulutusta esimiehille. OPPI-VA-hankeen tuotoksena

tehtiin interaktiivinen perehdytysmateriaali elintarvikemyymälään,

jossa osallistuja pääsee tutustumaan

työympäristöön ja tehtäviin 360-kuvien ja videoiden avulla.

Business Akatemia eli johdon esimiesvalmennus kehitettiin

vuoden 2018 aikana ja käynnistettiin 2019 alussa.

Keuda palkitsi SOLin Vuoden 2018 Työelämäkumppani

SOL Palvelut Oy , Perustelut Strategisesti merkittävä ja

pitkäaikainen yhteistyö Keudan kanssa Yrityksen strategiassa

henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tavoitteellinen

kumppanuusyhteistyö Keudan kanssa on merkittävää.

Vuonna 2018 työn ohella opiskelee yli 100 oppisopimusopiskelijaa:

koulutusyhteistyö on laajentunut 15 vuoden

aikana yhden kouluttajan palvelutehtävästä tavoitteelliseksi

kumppanuusyhteistyöksi ja tulokselliseksi yhdessä

kehittämiseksi. ”Asiakkaan iholla” työskentelee nykyisin yli

10 keudalaisen muodostama asiakkuustiimi. Koulutuksella

haetaan vaikuttavuutta ja ylivoimaista ammattitaitoa, jonka

vuoksi koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan monella

tavalla ja tasolla: Yhteistyössä SOL koulutustiimin ja esimiesten

kanssa, asiakaskohteissa työtä tehden, eri kieli- ja

kulttuuritaustaisille, pääosin Uudellamaalla, mutta myös

valtakunnallisesti. Koulutustoiminta ulottuu eri yrityksen eri

sektoreihin ja Keudan toimialoihin: puhtaus- ja kiinteistöpalvelut,

pesulapalvelut, henkilöstöpalvelut. Innovatiivinen

yritys. Yhteistyö Keudan kanssa on erinomaista ja sitä

kehitetään jatkuvasti. Luottamus on hyvä puolin ja toisin;

Keuda mm. toimii reformin mukaisesti SOL:n tiloissa.

SOLissa on 8 Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanutta

työelämän taitajaa. Heillä on valmiuksia arvioida

työntekijöiden aikaisempaa osaamista suhteessa työtehtäviin

ja virallisiin tutkintovaatimuksiin sekä toimia tutkintosuoritusten

arvioijina. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen

edistäminen ja SOLin henkilöstökoulutukset on integroitu

vastaamaan tutkintojen perusteita ja näin ne edistävät

näyttötutkintojen suorittamista ja yhteistyötä oppisopimustoimistojen

ja oppilaitosten kanssa.

Vuosittain toistuvia ja erillisiä, teemakohtaisia päiviä

järjestetään mm. tutoreille, palveluohjaajille, koulutus-, ympäristö

ja rekrytointivastaaville, palveluesimiehille, myynnille,

palvelupesuloiden henkilöstölle ja asiakaspalvelulle.

Teemme yhteistyötä merkittävien oppilaitosten kanssa

ympäri Suomea. Keudan kanssa yhteistyötä ja on tehty yli

15 vuotta ja kumppanuus on kehittynyt vuosien saatossa.

Erityisesti kiinteistöpalvelujen perus – ja ammattitukintoja

Yhteistyötä Keudan kanssa on tehty jo 15-vuotta.

22 SOLilaista suoritti SOL life työhyvinvointimentoritutkinnon

SOL Life työhyvinvointipelissä etsitään pelillistämisen keinoin hyvän esimiestyön malleja.

48 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 49


on suoritettu sekä oppisopimus- että omaehtoisina koulutuksina.

Amiedun kanssa on yhteistyötä tehty erityisesti kiinteistöpalvelujen

täsmäkoulutusta.

Koulutusten toteutumista seurataan koulutusindeksin

avulla alue-, asiakas-, työntekijä- ja koulutuskohtaisesti.

Perehdyttäminen

Palveluvastaavien verkkoperehdytykset on uudistettu 2016

suomeksi ja vuoden 2017 aikana englanniksi ja venäjäksi.

Vuoden 2018 aikana tehtiin mm. joutsenmerkkiperehdytys

Hotelli- ja majoitustilojen siivoukseeja Henkilöstöpalveluiden

palveluosaajille oma alkuperehdytys. Työ jatkuu

vuonna 2018 liittyen konseptikoulutuksiin ja siivoustekniseen

sekä ympäristökoulutukseen sekä turvallisuus ja

asiakaspalvelukoulutukseen. Tarpeen mukaan teemme

asiakaskohtaisia verkkokoulutuksia.

Toimihenkilöiden verkko-oppimisalusta vaihdettiin 2018

Aurinkoakatemiaksi ja toukokuussa kaikki toimihenkilöt

suorittivat siinä GDPR-kurssin. Toimihenkilöiden verkkoperuhdytykset

uudidtettiin 2018 ja työ jatkuu vielä 2019.

Teimme Muutostaidon kanssa SOL Life pelin piirien ja

esimiesten ym. henkilöstöryhmien käyttöönkoulutuksiin ja

meillä on 2 sertifioitua SOL Life –pelin vetäjää.

Olemme käyttäneet Coachingia vuoden 2017 aikana yksilöiden

valmentamisessa ja vuoden 2018 aikana jatkamme

sitä erityisesti piirien ja tiimien osalta.

7.7 Henkilöstön

järjestäytyminen

Suomessa siivous-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden

työntekijöihin sovelletaan Kiinteistötyönantajat ry:n ja

Palvelualojen Ammattiliiton PAM ry:n välistä Kiinteistöpalvelualan

työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ja

toimihenkilöihin Kiinteistöpalvelualan ja toimihenkilöitä

koskevaa työehtosopimusta (KITA Ry ja ammattiliitto PRO

ry). Turvallisuusalan tehtävissä toimiviin työntekijöihin

sovelletaan pääsääntöisesti vartiointialan työehtosopimusta.

Pesuloiden henkilöstöön sovelletaan Tekstiilihuoltoalan

työehtosopimusta ja toimihenkilöihin Kemianalan työehtosopimusta.

SOL Henkilöstöpalvelut Oy on Palta Ry:n ja

Medialiiton jäsen.

Suomessa järjestetään vuosittain kaksi pääluottamusmiesten

ja johdon välistä tapaamista, joissa käsitellään

taloudelliset asiat, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöraportit

sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja

painopisteet.

Henkilöstöllä on kaikissa toimintamaissa täydellinen

järjestäytymisvapaus. Ulkomaiden tytäryhtiömaissa ei

ole Suomen kaltaista työehtosopimusmenettelyä, joten

työhön sovelletaan paikallista työlainsäädäntöä ja SOLin

sisäisiä käytäntöjä.

SOL Palvelut oy on työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat

ry.n jäsen, SOL Pesulapalvelut on Yleinen Teollisuusliitto

ry.n jäsen ja SOL Henkilöstöpalvelut Oy Palvelualojen työnantajat

PALTA ry:n jäsen.

7.8 SOL on monikulttuurinen

työyhteisö

SOL on monikulttuurinen työyhteisö, joka tarjoaa yhtäläiset

mahdollisuudet kaikille työntekijöille. SOL Palveluiden

työntekijöistä yli 30% oli ulkomaalaisia.

Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja

ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa. (Esim. iästä,

alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta,

mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta,

perhesuhteista, terveydentilasta,

vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta

tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuva syrjintä on

ehdottomasti kielletty).

SOLiin on vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen

kehitysryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä

tulevien työntekijöiden integroitumista SOLin

toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut mm. vuosittaisen

maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen

pyhäpäivät. Työryhmä on tuottanut yhdessä PAMin (Palvelualan

työnantajat ry) kanssa uusille työntekijöille videon,

joka perehdyttää työntekijän moniin tärkeisiin asioihin.

– Videolla esiintyjät ovat tietenkin itsekin SOLilaisia.

Video on moderni ja eloisampi kanava kertoa työntekijälle

tärkeistä asioista, ja kuvan avulla katsoja saa myös tärkeää

mielikuvaa työnantajasta, työkavereista, työyhteisöstä ja

työelämän pelisäännöistä.

Osallistuimme ensimmäisten joukossa laajaan EK:n

#eisyrji -kampanjaan, joka haastoi kaikki suomalaiset pohtimaan

omia asenteitaan.

#eisyrji -kampanja tähtäsi asenteiden muuttamiseen

ja syrjinnän vähentämiseen suomalaisessa työelämässä.

Tavoitteena on tehdä työelämän yhdenvertaisuudesta ja

tasa-arvosta itsestäänselvyys. Työvoimavaltaisena yrityksenä

SOL haluaa pitää huolta iloisesta ilmapiiristä ja hyödyntää

erilaisuutta asiakaspalvelussa. SOLissa ei minkään

laista syrjintää ihmisten välillä.

Kampanja toteutettiin Elinkeinoelämän keskusliiton

EK:n aloitteesta ja sen starttivaiheessa on mukana SOLin

lisäksi 17 muuta erikokoista yritystä ja yhteisöä eri toimialoilta.

SOL on mukana Monika-naisten koordinoima Osaavat

naiset -hankkeessa, joka tukee monin tavoin maahanmuuttajanaisten

työllistymistä. SOL on hankkeen aktiivinen

kumppani ja on tarjonnut jo nyt työmahdollisuuksia

monille naisille.

Maahanmuuttajataustaisten naisia opastetaan työnhakuun,

opetetaan mm. atk-taitoja ja ohjataan kieliopintoihin

ja muiden koulutuksien pariin. SOLin Hr:n edustaja on

käynyt useita kertoja kertomassa Monika-naisille, millainen

SOL on työnantajana ja minkälaisia työpaikkoja on tarjolla.

Olemme kaikki yhdenvertaisia

SOL tunnetaan hyvin monikulttuurisena työyhteisönä.

– Monikulttuurisen kehitysryhmän työssä korostuvat perehdyttäminen

SOLin työtehtäviin ja juurtuminen suomalaiseen

työkulttuuriin, kertoo Monikulttuurisen työryhmän

puheenjohtaja Sari Crnobreg.

SOLilla on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista

maanosista. Crnobreg korostaa, että erilaisuudesta huolimatta

kaikki SOLilaiset ovat yhdenvertaisia.

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet

urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin.

Työtapojen harmonisointi ja asioimisen helppous ovat

tärkeitä. Olemme muun muassa kääntäneet koulutusmateriaaleja

useille eri kielille.

– Yksi tärkeimmistä haasteista on monikulttuuristen

työntekijöiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kartoitus

ja hyödyntäminen.

Hyvä vuorovaikutus syntyy Crnobregin mukaan sitä

kautta, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen

erilaisuudesta. Kotouttamisesta huolimatta on tärkeää,

että ihmisen oma identiteetti säilyy.

– Perheitä on kotoutettu myös SOLin avulla. Eheällä

perheellä on valtava positiivinen merkitys työntekijän elämään,

ja siitä kantautuu hyötyjä työelämäänkin.

Crnobregin mielestä on ilahduttavaa, että SOLissa työskentelee

nykyistä enemmän pariskuntia, mikä mahdollistaa

heille myös tulevaisuuden suunnittelun ihan uudella tasolla

uudessa kotimaassaan.

– Omia juuria ja identiteettiä ei pidä unohtaa – päinvastoin.

Monikulttuurisuus on monimuotoinen rikkaus, ja

oman identiteetin kanssa kannattaa olla sinut.

Vuonna 2016 jaettiin ensimmäisen kerran SOLin monikulttuurisuusteko-

palkinto. Sen sai ansiokkaasta työstä

yhdenvertaisuuden edistämiseksi Sari Crnobregin vetämä

Monikulttuurisuustyöryhmä.

Mukavaa yhdessäoloa

Monikulttuurisuusryhmän järjestämät tapahtumat ovat

olleet suosittuja.

– Ne tuovat iloa arjen keskelle, ja eri kulttuureista tulevat

SOLilaiset tutustuvat toisiinsa.

Monikulttuurinen kehitysryhmä myös ylläpitää maailmankalenteriaan,

josta löytyvät eri maiden juhlapyhät.

– Tämä on tärkeä työsuunnittelun työkalu esimiehille.

Maailman juhlat ovat meille yhteisiä, ja erilaisista tapakulttuureista

voimme itse kukin oppia uusia, kiinnostavia ja innostavia

asioita. Tutustumalla eri maihin ja niiden tapoihin

olemme myös paremmin ja aidommin läsnä työkavereina.

Tule mukaan vaikuttamaan

Sari Crnobreg toteaa, että kehitysryhmällä on runsaasti

uusia tavoitteita ja koko ajan tarvitaan lisää innokkaita

vaikuttajia, sillä kehitysryhmän jäsenistö elää työtehtävien

ja niiden mahdollisten muutosten mukana.

– Esimerkiksi Etelä-Aasiasta kotoisin olevia kaivattaisiin

kovasti mukaan. On tärkeää, että meillä on kattava edustus

eri maanosista.

Crnobreg muistuttaa, että monikulttuurinen työryhmä

kannustaa kaikkia SOLin työntekijöitä aloitteellisuuteen.

– Ideoita ei hänen mukaan ole koskaan liikaa, ja yhteistyöllä

voidaan aikaansaada ihan uudenlaisiakin juttuja.

Jokaisen työntekijän perehdyttäminen

on meille kunnia-asia.

50 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!