01.07.2019 Views

SOL Vastuullisuusraportti 2018

Arjen työssä huolehdimme monista vastuullisuuteen liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta, hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä, ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus, toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista huolehtiminen, työhyvinvointi, iloinen henkilöstökokemus sekä jatkuva kehittyminen ja kehittäminen.

Arjen työssä huolehdimme monista vastuullisuuteen
liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta,
hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä,
ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä
työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta
palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista
pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen
yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus,
toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus
asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista
huolehtiminen, työhyvinvointi, iloinen henkilöstökokemus
sekä jatkuva kehittyminen ja kehittäminen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.sol.fi<br />

<strong>Vastuullisuusraportti</strong> <strong>2018</strong><br />

Arjen tekoja


4 Vastuullisuus – arjen tekoja<br />

10 Vuoden <strong>2018</strong> kohokohdat<br />

14 Organisaation taustakuvaus<br />

18 Johtaminen <strong>SOL</strong>issa<br />

26 Taloudellinen vastuu<br />

28 Vastuut sidosryhmille<br />

32 Ympäristövastuu<br />

42 Sosiaalinen vastuu<br />

2 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 3


Kansainvälistä<br />

palvelua<br />

paikallisesti<br />

1Vastuullisuus<br />

– arjen tekoja<br />

S<strong>SOL</strong> Vastuullisuus - raportti on yhdeksäs<br />

tässä muodossa. Opas julkaistaan suomeksi ja<br />

englanniksi joka vuosi keväällä verkkosivuilla.<br />

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja<br />

muotoilla palvelujamme entistä kestävämmäksi<br />

ja vastuullisemmaksi asiakkaiden ja sidosryhmien<br />

tarpeet huomioiden. Raportti sisältää osin johdatusta<br />

asia-alueeseen ja tunnuslukuja toteutuneesta sekä tulevaisuuden<br />

tavoitteita.<br />

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa <strong>SOL</strong>issa yrityksen<br />

liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka<br />

määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella<br />

ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.<br />

Arjen työssä huolehditaan monista vastuullisuuteen<br />

liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta,<br />

hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä,<br />

ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä<br />

työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta<br />

palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista<br />

pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen<br />

yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus,<br />

toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus<br />

asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista<br />

huolehtiminen, työhyvinvointi, iloinen henkilöstökokemus<br />

sekä jatkuva kehittyminen ja kehittäminen. Vastuullisuus<br />

on välttämätöntä ja globaalia. Yhä enemmän eettiset ja<br />

vastuulliset valinnat sanelevat myös hankintapäätöksiä ja<br />

kulutusta.<br />

Raportoidut luvut ovat <strong>SOL</strong>-konsernin lukuja, ellei<br />

tekstissä toisin mainita. Segmentteinä ovat Suomi ja<br />

ulkomaan tytäryhtiöt ja toimintoina <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n<br />

liiketoiminta-alueet: kiinteistöpalvelut, siivous- ja toimitilapalvelut<br />

sekä turvallisuuspalvelut, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut Oy:n<br />

pesulapalvelut sekä <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpalvelut.<br />

Liikevaihto<br />

306<br />

milj. eur<br />

€€€€€<br />

Henkilöstömäärä<br />

14 000<br />

Asiakastyytyväisyyskäynnit<br />

42 000<br />

4 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 5


1.1 Toimintaympäristön<br />

kuvaus Suomessa<br />

EK:n suhdannebarometrin mukaan suhdanteet vahvistuivat<br />

edelleen viime vuoden loppua kohden ja tilanne on yhä<br />

keskimääräistä vahvempi. Myynnin kasvu nopeutui vuoden<br />

viimeisellä neljänneksellä ja odotukset myynnistä ovat<br />

myönteiset. Henkilökuntaa arvioidaan lisättävän jarekrytointihaasteet<br />

ovat yhä erittäin suuria. Yleisen suhdannekuvan<br />

ei odoteta muuttuvan juurikaan v. 2019.<br />

Arviot kiinteistöalan palvelujen kysynnän kehityksestä<br />

ovat Kiinteistötyönantajien jäsenyritysten parissa pääsääntöisesti<br />

positiivisia. Kiinteistötyönantajien Toimialabarometriin<br />

syyskuussa <strong>2018</strong> vastanneista 60 % arvioi kiinteistöalan<br />

palvelujen kokonaiskysynnän lisääntyneen edellisten<br />

12 kuukauden aikana ja 55 % odottaa kysynnän kasvavan<br />

myös tulevana vuonna. Siivouksen osalta tulevaisuuden<br />

näkymät ovat positiivisimmat: vastaajista 55 % odottaa<br />

siivouspalvelujen kysynnän kasvavan.<br />

Kiinteistöpalvelualalla on suuria haasteita työvoiman<br />

saatavuudessa. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannekatsauksen<br />

(lokakuu <strong>2018</strong>) mukaan rekrytointihaasteet ovat<br />

jopa erittäin vaikeita. Saatavuuteen keskeisesti vaikuttava<br />

kohtaanto-ongelma käy ilmi myös Kiinteistötyönantajien<br />

Toimialabarometrista, johon vastanneista 62 % arvioi työvoiman<br />

saatavuuden heikentyneen edellisten 12 kuukauden<br />

aikana. Suuntauksen odotetaan jatkuvan tulevana<br />

vuonna.<br />

Kiinteistöpalvelualalle marraskuussa <strong>2018</strong> tehdyn digikyselyn<br />

70 vastaajasta kolmannes arvioi erilaisten digitaalisten<br />

ratkaisujen ja palvelujen tarjoamien mahdollisuuksien<br />

olevan erittäin merkittäviä yrityksen toiminnalle. Vastaajista<br />

70 % arvioi digitaalisuuteen liittyvien investointien lisääntyvän<br />

seuraavan kolmen vuoden aikana. Keskeisin motiivi<br />

digitaalisuuden kehittämiselle oli toiminnan tehostaminen,<br />

mutta tärkeitä olivat myös asiakkaiden vaatimukset,<br />

kommunikaation parantaminen, liiketoiminnan kasvu sekä<br />

kustannussäästöt.<br />

Uudistetun ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset<br />

kiinteistöpalvelualalle vastaavat aiempaa paremmin<br />

työelämän tarpeisiin, kun päällekkäisiä tutkintoja ei enää<br />

ole ja uusien tutkintojen osaamissisällöt on päivitetty ajan<br />

tasalle. Kaikki tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina.<br />

Oppiminen siirtyy aiempaa enemmän työpaikoille, mikä<br />

lisää oppilaitosten ja yritysten välisen vuoropuhelun merkitystä.<br />

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja ovat<br />

oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus. Osaamista voi<br />

hankkia suorittamalla koko tutkinnon tai aiempaa joustavammin<br />

myös tutkinnon osia.<br />

Henkilöstöpalvelualan tulevaisuuden näkymät ovat<br />

laimentuneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n barometrissä.<br />

Talouden kasvu hidastuu, mutta HPL:n liikevaihtotiedustelussa<br />

arvioidaan, että henkilöstöpalvelut eivät<br />

hiipune ensimmäisten joukossa.<br />

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden<br />

liikevaihdosta 42 prosenttia syntyy Uudellamaalla ja 58<br />

prosenttia muualla Suomessa. Uudenmaan osuus on alentunut<br />

yhtäjaksoisesti 4 prosenttia vuoden 2016 lopusta.<br />

Pesulapalveluiden osalta suhdannenäkymät ovat toiveikkaat.<br />

Tekstiili- ja vaatetuksen kiertotalous on nostanut<br />

päätänsä. Ihmiset ostavat vaatteita vastuullisemmin ja panostavat<br />

vaatteiden ja tekstiilietuotteiden laatuun. Kuluttajat<br />

ovat heränneet miettimään omia kulutustottumuksia ja<br />

vaatteista pidetään entistä paremmin huolta pesemällä ja<br />

korjaamalla. Kaupunkikuvassa ovat lisääntyneet laadukkaiden<br />

vaatteiden kirpputorit, jotka ovat tämän ajan vaatekauppoja.<br />

Tämä uuden ajan ilmiön uskotaan myös osaltaan<br />

lisäävän entisestään pesulapalveluiden tarvetta.<br />

1.2 <strong>SOL</strong> Future<br />

<strong>SOL</strong> Futuressa on ennakoitu <strong>SOL</strong>in tulevaisuuden näkymää<br />

kiinteistöpalvelumarkkinoilla ja henkilöstövuokrauksessa<br />

vuoteen 2025 asti. Tulevaisuuden markkinoilla <strong>SOL</strong> on<br />

vahva toimija.<br />

Liikevaihtomme kasvutavoite vuoteen 2025 mennessä<br />

on konsernitasolla miljardi euroa, josta Suomen osuus 755<br />

milj. euroa ja ulkomaiset tytäryhtiöt 246 milj. euroa. Vastaavasti<br />

henkilöstömäärän arvioidaan Suomessa kasvavan<br />

yli 20 000 henkilöön ja myös ulkomaisissa tytäryhtiöissä<br />

kasvavan merkittävästi.<br />

Ennakoimme jopa 60 % työntekijöistämme olevan<br />

vuonna 2030 syntyisin muualta kuin Suomesta, kun tänä<br />

päivänä osuus on n. 30 %. Työntekijöiltä tullaan odottamaan<br />

entistä enemmän moniosaamista, jossa erilaisia<br />

1010<br />

808<br />

606<br />

404<br />

202<br />

0<br />

222,6<br />

Liikevaihtotavoite (milj. euroa)<br />

Kuva 4. Konsernin liikevaihtotavoite vuoteen 2025<br />

51,4<br />

2015<br />

274<br />

404<br />

työtehtäviä yhdistetään keskenään. Keskeisimmät työpaikat<br />

tulevat olemaan kiinteistön ylläpidon lisäksi logistiikan,<br />

teollisuuden ja kaupan toimialoilla. Koulutukseen panostamalla<br />

huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja kehittymisestä.<br />

Ikäohjelman avulla taas huomioidaan eri ikäryhmien<br />

työllistymistarpeet. Ohjelmassa on huomioitu eri ryhmien<br />

elämäntilanteet ja elämäntilanteeseen sopivia työtehtäviä.<br />

Toimintatapojen digitalisoimista tullaan jatkamaan<br />

vauhdilla.<br />

107<br />

2020<br />

512<br />

755<br />

246<br />

2025<br />

1001<br />

Yhteensä<br />

Ulkomaat<br />

Suomi<br />

6 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 7


1.3 Riskienhallinta<br />

Yhdessä vakuutusyhtiö OP:n kanssa olemme päivittäneet<br />

keskeisimmät riskit:<br />

Markkina-asemaan liittyvät riskit<br />

• Operatiiviset prosessiriskit<br />

• Henkilöstöriskit<br />

• Tietojärjestelmäriskit<br />

Riskit priorisoidaan riskin tärkeyden mukaisesti arvioimalla<br />

riskin toteutumisen vaikutusta, todennäköisyyttä<br />

ja riskin hallinnan tasoa. Riskin toteutumisen vaikutusta<br />

arvioitaessa otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten<br />

lisäksi myös mm. vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille, ympäristölle<br />

ja <strong>SOL</strong>in maineelle. Riskienarvioinnissa käytetään<br />

<strong>SOL</strong>issa toimintajärjestelmän mukaisia työkaluja.<br />

Riskienhallintatoimenpiteille on <strong>SOL</strong>issa vastuuhenkilöt,<br />

jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta<br />

ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään<br />

toimintasuunnitelmiin ja seurantajärjestelmiin.<br />

Ympäristöriskit<br />

Rahoitus- ja<br />

likviditeettiriskit<br />

Markkinariskit<br />

Henkilöstöriskit<br />

Henkilövahinkoriskit<br />

Luottoriskit<br />

Finanssiriskit<br />

Vahinkoriskit<br />

Kokonaisriski<br />

Fyysisten<br />

vahinkojen<br />

riskit<br />

1.4 Vastuu palvelutuotannosta<br />

ja palveluista<br />

<strong>SOL</strong> vastaa siitä, että sen palvelut ovat turvallisia, luotettavia,<br />

kestäviä ja että ne täyttävät laatunormiston, esim.<br />

hygieniavaatimukset. Suosimme pitkäaikaisia, valikoituja<br />

toimittajasuhteita ja edellytämme koko palvelutuotannoltamme<br />

sitoutumista asettamiimme turvallisuus-, ympäristö-<br />

ja työsuhdevaatimuksiin.<br />

<strong>SOL</strong> toimii yritys- ja kuluttajamarkkinoilla, ja aina<br />

loppukäyttäjänä on yksittäinen henkilö, mikä edellyttää<br />

luotettavuutta ja turvallisuutta. Edellytämme toimittajakumppaneidemme<br />

henkilökunnan tunnisteena kuvallista<br />

henkilökorttia ja siinä olevaa veronumeroa osana harmaan<br />

talouden estämistä.<br />

Riskienhallintatoimenpiteet kohdistetaan vaikuttavuudeltaan<br />

merkittävimpiin riskeihin kustannustehokkailla ja<br />

tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä.<br />

<strong>SOL</strong>in johto seuraa säännöllisesti riskienhallinnan<br />

toteutumista ja raportoi riskeistä sekä riskienhallintatoimenpiteiden<br />

edistymisestä. Toimenpiteiden riittävyyttä ja<br />

vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa.<br />

Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.<br />

Varautuminen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR,<br />

voimaan 25.5.<strong>2018</strong>)) aloitettiin <strong>SOL</strong>issa jo vuonna 2017<br />

Tietosuojatyöryhmässä. Vuonna <strong>2018</strong> Laadimme tietosuojan<br />

ja tietoturvan riskikartoitukset sekä laajan tietosuojan<br />

vaikutusarvionnin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.<br />

Laadimme myös asiakas- ja kumppaniyhteistyössä tarvittavat<br />

tietojenkäsittelysopimukset. Kaikkiin yhtiöihin on<br />

nimetty tietosuojavastaavat.<br />

Johtamisriskit<br />

Strategiset<br />

riskit<br />

Operatiiviset<br />

riskit<br />

Prosessiriskit<br />

Markkina-asemaan<br />

liittyvät riskit<br />

Toimintaympäristön<br />

riskit<br />

Toimitusketjun<br />

riskit<br />

Juridiset riskit<br />

Tietojärjestelmäriskit<br />

Riskienhallinta<br />

Palvelutuotanto on tarkasti määritelty ja on valtaosin<br />

suunniteltu ja kehitetty meillä. Kehitystyötä tehdään kaikkien<br />

toimittajien kanssa yhteistyössä palvelutuotannon oikeellisuuden<br />

varmistamiseksi. Kehityksen lähtökohtina ovat<br />

turvallisuus, käytettävyys, tarkoituksenmukaisuus, kestävyys<br />

ja laatu, mikä takaa erinomaisen asiakastyytyväisyyden.<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:ssa asiakas käyttäjäyrityksenä<br />

vastaa <strong>SOL</strong>in palveluosaajien turvallisuudesta. <strong>SOL</strong>in<br />

roolina on rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa palveluosaajat<br />

toimimaan asiakkaiden tarpeiden, ohjeiden ja<br />

turvallisuusmääräysten mukaisesti.<br />

1.5 Toimitusjohtajan katsaus<br />

Viime vuoden aikana meillä oli monia hienoja tilaisuuksia,<br />

joissa yhdessä asiakkaiden kanssa olemme juhlineet pitkään<br />

kestänyttä yhteistyötä. Näin pitkäaikaiset kumppanuudet<br />

eivät ole tässä ajassa itsestään selviä, ja olemme hyvin iloisia<br />

ja ylpeitä saamastamme luottamuksesta. Olemme yhdessä<br />

asiakkaiden ja henkilöstömme kanssa keskustelleet miksi<br />

asiakassuhteet jatkuvat vuodesta toiseen siten, että molemmat<br />

osapuolet kokevat olevansa erittäin tyytyväisiä. Syitä<br />

löydettiin monia, mutta asia kiteytyi yksinkertaisesti – arki<br />

ratkaisee!<br />

Luottamus, joka on hyvän yhteistyön edellytys, ansaitaan<br />

arjen teoilla. Se on sitä, että ollaan valmiita tinkimättömästi<br />

tekemään töitä suhteen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.<br />

On sanomattakin selvää kuinka tärkeitä ovat työpaikan<br />

ihmiset, esimiehet ja kollegat kuin asiakkaatkin. Ihmiset<br />

sen fiiliksen tekevät ja antavat samalla työlle merkityksen.<br />

Yhdessä tekeminen sekä tunne, että kuuluu joukkoon ovat<br />

arvokkaita asioita työelämässä.<br />

Vastuullisuus on kaikkien asia<br />

Meillä vastuullisuuden parissa työskentelevät konsernin<br />

johtoryhmän ja kehitysryhmien lisäksi koko henkilöstö.<br />

Toiminnassamme huolehditaan monista vastuullisuuteen liittyvistä<br />

käytännön asioista kuten työturvallisuudesta, hyvästä<br />

esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä, ympäristöasioista,<br />

työn tekemisen etiikasta ja hyvästä työyhteisöstä.<br />

Välitämme toisistamme ja asiakkaista sekä pyrimme reiluun<br />

palkkaukseen.<br />

Tavoitteenamme ei ole ainoastaan ylläpitää erinomaista<br />

yrityskulttuuria vaan myös parantaa sitä entisestään. Työssä<br />

on oltava iloa, unohtamatta jokaisen yksilön arkiluovuutta,<br />

yrittäjyyden vaalimista ja elinikäistä oppimista.<br />

Uudistetun ammatillisen koulutuksen reformi uudistui<br />

tämän vuoden alusta ja vaikutukset kiinteistöpalvelualalle<br />

vastaa aiempaa paremmin työelämän tarpeisiin. On hienoa,<br />

että oma organisaatiomme on saanut siinä näköalapaikan ja<br />

aktiivisen vaikuttajan roolin. Saimme puheenjohtajan paikan<br />

vastaperustetussa alamme työelämätoimikunnassa. <strong>SOL</strong>issa<br />

koulutukseen on panostettu aina ja oppisopimuskoulutus on<br />

ollut meille toimintatapa jo vuosia.<br />

Järjestimme viime vuona noin 900 erilaista koulutustilaisuutta,<br />

joihin osallistui lähes 12 000 <strong>SOL</strong>ilaista, ja noin 300<br />

henkilöä suoritti ammattitutkinnon. v. <strong>2018</strong> aikana kehitettiin<br />

ja v. 2019 aloitettiin <strong>SOL</strong>in oma johdon valmennus eli Business<br />

Akatemia. Koulutusorganisaatiotamme voisikin kutsua<br />

keskisuureksi oppilaitokseksi.<br />

Koulutusstrategian mukaisesti koulutusten toiminnallisuutta<br />

kehitetään jatkuvasti ja <strong>2018</strong> otettiin käyttöön uusi verkko-oppimisympäristö<br />

Aurinkoakatemia ja toimihenkilöiden<br />

perehdytyskoulutusten uudistus alkoi <strong>2018</strong> ja jatkuu kuluvana<br />

vuonna.<br />

Asiakaskohtaisten konseptien ja toimintamallien kehittämiseen<br />

panostettiin erityisesti viime vuonna. Merkittävänä<br />

osoituksena oli Joutsenmerkki hotellisiivouksen toimialalle<br />

ensimmäisenä Suomessa.<br />

Tulevaisuuden näkymät<br />

Konsernin näkymät vuodelle 2019 ovat hyvät tiukasta kilpailutilanteesta<br />

huolimatta. Tulevaisuuden tavoitteenamme on<br />

olla miljardiluokan perheyritys, joka toimii kansainvälisillä<br />

markkinoilla. Meillä on valmius ja intohimo kasvaa ja kehittyä.<br />

Asiakkaan tarpeista huolehtiminen on meille tärkeää, kestävä<br />

kehitys ja työmahdollisuuksien tarjoaminen erilaisille ihmisille<br />

on tulevaisuudessakin missiomme. Teknologian ja uusien innovaatioiden<br />

valjastaminen arjen avuksi ja johtamisen tueksi<br />

tulevat olemaan jatkossa kasvumme keskiössä. Kannamme<br />

vastuuta sosiaalisesta ympäristöstä ja luonnosta. Suhtaudumme<br />

rohkeasti tulevaisuuden rakentamiseen ja osallistuva<br />

henkilöstö yhdessä asiakkaiden kanssa ovat onnistumisemme<br />

tae.<br />

Saavuttaaksemme miljardiluokan tavoitteen meidän pitää<br />

jatkaa kehitystä sekä kasvua jo olemassa olevissa liiketoiminnoissa<br />

ja asiakkuuksissa. Lisäksi pohdimme mahdollisuuksiamme<br />

laajentua kokonaan uusille toimialoille ja jo olemassa<br />

olevien palveluiden vientiä maantieteellisesti uusille<br />

alueille. Kesällä ostimme enemmistöosakkuuden Consultor<br />

Finland Oy:stä eli harppasimme kokonaan uudelle liiketoiminta-alueelle.<br />

Marraskuussa kansainväliset toimintomme<br />

laajenivat yrityskaupan myötä Tanskaan. Elintarvike siivoukseen<br />

erikoistunut TekniClean A/S:n siirtyi yrityskaupan myötä<br />

<strong>SOL</strong>in omistukseen. Nämä ovat esimerkkejä kasvumme<br />

mahdollisuuksista ja näitä tulemme näkemään jatkossakin.<br />

<strong>SOL</strong> on mukana myös jo useassa elinkaarihankkeessa, jotka<br />

yleistyvät kuntasektorilla hyvää vauhtia. Niissä tähtäin rakennuksen<br />

ylläpidon ja kiinteistönhoidon suhteen saatetaan<br />

asettaa jopa 30 vuoden päähän. Tämä luo myös meille aivan<br />

uudenlaisia omien palvelujemme kehitysmahdollisuuksia<br />

Meillä on valmius ja intohimo kehittyä, maailma muuttuu<br />

kovaa vauhtia. Muutos ja tulevaisuus ovat aina mahdollisuus.<br />

Niihin pitää vain suhtautua rohkeasti ja olla mukana rakentamassa<br />

uutta.<br />

Juhapekka Joronen<br />

<strong>SOL</strong> konsernin<br />

puikoissa on nyt neljäs<br />

sukupolvi Peppi Kaira ja<br />

Juha-Pekka Joronen.<br />

8 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 9


Vuoden <strong>2018</strong> kohokohdat<br />

VUODEN <strong>2018</strong><br />

kohokohdat<br />

Monikulttuurisuus<br />

Julkaisemme joka vuoden alussa monikulttuurisen juhlakalenterin.<br />

Moninaisuus on rikkautta ja arvostamme sitä kaikilla tasoilla. Meillä<br />

jokaisella on uskontoon ja kansallisuuteen liittyviä tärkeitä juhlia, joita<br />

haluamme juhlistaa. <strong>SOL</strong>issa toimiva Monikulttuurinen työryhmä<br />

ylläpitää vuosittain monikultturista juhlakalenteria. Tämä on hyvänä<br />

apuna muistaessamme työntekijöitämme heille tärkeinä juhlapyhinä<br />

ja huomioidessamme tämän työvuorosuunnittelussa.<br />

Onnen reppu<br />

Onnen repusta eväitä työhyvintointiin! Osana Onnen reppu -hanketta<br />

syntynyt työhyvinvointimentorointi, joka on tärkeässä osassa meidän<br />

<strong>SOL</strong>ilaisten työhyvinvoinnissa. Osaavat mentorimme tuottavat<br />

muun muassa arkeen uusia toimintamalleja ja välineitä hyvinvoinnin<br />

ylläpitämiseen, esimiesten ja työyhteisön väliseen yhteistyöhön sekä<br />

työntekijän arkeen.<br />

<strong>SOL</strong> Life Henkilöstöpalveluissa<br />

<strong>SOL</strong> & FirstBeat aloitti vuoden reippaasti – solilaisten hyvinvointi<br />

ja terveys edellä! Yhtälö on meille selvä. Ainoastaan hyvinvoiva<br />

henkilöstömme mahdollistaa päivittäisen asiakkaidemme aurinkoisen<br />

palvelun. Kun sydämemme ja mielemme voi hyvin, kehitämme ja<br />

kehitymme. <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelun toimihenkilöt tekivät First-Beathyvinvointimittauksen<br />

joulu-tammikuun aikana. Mittauksen myötä<br />

olemme saaneet arvokasta ja yksilöllistä tukea hyvinvoinnin asiantuntijoilta<br />

päivittäisen hyvinvoinnin avainten kehittämiseen.<br />

Joutsenmerkki<br />

<strong>SOL</strong> Palveluille myönnettiin Joutsenmerkki hotellisiivouksen toimialalla<br />

ensimmäisenä Suomessa. Arvostetun Pohjoismaisen ympäristömerkin<br />

saaminen oli yksi <strong>SOL</strong>:n ympäristöohjelman, ”Sitoumus<br />

2050”, lupauksista.<br />

Kesätyöntekijät<br />

Työllistimme 1000 kesätyöntekijää ympäri Suomea erilaisissa kiinteistöpalvelu,-<br />

turvallisuus ja pesulapalveluiden toimissa, olimme myös<br />

mukana Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa.<br />

Consultor Finland Oy<br />

Solemo Oy (<strong>SOL</strong>) osti kaksi kolmasosaa tietotekniikan asiantuntijayritys<br />

Consultor Finland Oy:n osakekannasta. Consultor:n hyvä maine,<br />

vahva osaaminen sekä osaavan, motivoituneen ja kasvua intohimoisesti<br />

haluavan johdon jääminen osakkaiksi oli edellytys osakekaupan<br />

toteutumiselle. Palveluliiketoiminnassa automatisointi ja robotiikan<br />

merkitys sekä riippuvuus tietotekniikasta kasvavat merkittävästi ja<br />

<strong>SOL</strong> haluaa olla eturivissä tarjoamassa näitä palveluita.<br />

10 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 11


Vuoden <strong>2018</strong> kohokohdat<br />

Vuoden <strong>2018</strong> kohokohdat<br />

#eisyrji -kampanja<br />

Osallistuimme ensimmäisten joukossa laajaan #eisyrji -kampanjaan,<br />

joka haastoi kaikki suomalaiset pohtimaan omia asenteitaan. #eisyrji<br />

-kampanja tähtäsi asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen<br />

suomalaisessa työelämässä. Tavoitteena on tehdä työelämän<br />

yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta itsestäänselvyys. Työvoimavaltaisena<br />

yrityksenä <strong>SOL</strong> haluaa pitää huolta iloisesta ilmapiiristä<br />

ja hyödyntää erilaisuutta asiakaspalvelussa. <strong>SOL</strong>issa ei hyväksytä<br />

minkäänlaista syrjintää ihmisten välillä.<br />

Elina Jalonen<br />

Elina Jalonen nimitettiin <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtajaksi.<br />

Juhana Olkkola<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtajaksi Juhana Olkkola.<br />

Aurinkopaneelit<br />

<strong>SOL</strong> asensi pääkonttorin katolle aurinkopaneelit. Omalla aurinkosähköjärjestelmällä<br />

saadaan sähköä henkilökunnan tietokoneisiin ja<br />

kiinteistön valaistukseen.<br />

Kesäpäivät Tuurissa<br />

Jo toisen kerran järjestetty <strong>SOL</strong>ilaisten Hyvä Tuurin kesäjuhlat Kauppakeskus<br />

Tuurissa kokosi <strong>SOL</strong>ilaiset ja perheet yhteen viettämään<br />

aurinkoista kesäpäivää.<br />

TekniClean A/S<br />

<strong>SOL</strong> osti marraskuussa elintarvikesiivoukseen erikoistuneen tanskalaisen<br />

TekniClean A/S:n. Kaupassa <strong>SOL</strong> saa 300 uutta työntekijää ja<br />

14 miljoonan euron liikevaihtoa tekevän yrityksen, jonka asiakkaisiin<br />

kuuluu muun muassa elintarvikealalla toimivia lihanjalostajia.<br />

Työhyvinvointihaaste<br />

<strong>SOL</strong> Life Kuntokuuri (alkoi syksyllä ja jatkui keväällä) on koko henkilökunnan<br />

aktivointi ja ohjaus terveisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin<br />

kokonaisuudesta huolehtimiseen. Haluamme herättää oivalluksia<br />

omasta jaksamisesta ja vaikutusmahdollisuuksista oman hyvinvoinnin<br />

johtamiseen. Tavoitteena on koko henkilökunnan aktivointi ja ohjaus<br />

terveisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin kokonaisuudesta huolehtimiseen.<br />

Haluamme herättää oivalluksia omasta jaksamisesta ja<br />

vaikutusmahdollisuuksista oman hyvinvoinnin johtamiseen.<br />

Redi<br />

Täyden palvelun <strong>SOL</strong> Pesula avasi uuden pesulan Kalasataamaan<br />

Kauppakeskus REDI:in<br />

Vaatelainaamo<br />

Vaatelainaamo Vaatepuu ja <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut palvelee yhteistyössä<br />

kestävästi ja kätevästi. Uusi yhteistyöpilotti toteutetaan pk-seudulla.<br />

Vaatelainaamo Vaatepuun lainavaatteiden palautuksen sekä huollon<br />

voi jatkossa hoitaa kätevästi missä tahansa <strong>SOL</strong> Pesulassa Helsingin,<br />

Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella.<br />

Pirkanmaan Osuuskauppa<br />

Pirkanmaan Osuuskaupan siivouspalveluliiketoiminta siirtyi 1.2.2019<br />

liikkeenluovutuksena <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:lle. Pirkanmaan Osuuskauppa<br />

ja <strong>SOL</strong> ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä usean vuoden ajan<br />

ja yhteistyötä on tulevaisuudessa tarkoituksena edelleen kehittää.<br />

Keudan työelämäkumppani<br />

Keuda valitsi <strong>SOL</strong>in vuoden <strong>2018</strong> Työelämäkumppaniksi. Valintaan<br />

vaikutti strategisesti pitkäaikainen yhteistyö, innovatiivisuus, kehittyminen<br />

ja luottamus.<br />

Keltaiset Pantterit<br />

Joulukuun alussa juhlimme aina <strong>SOL</strong>in Keltaisten Panttereiden eli<br />

<strong>SOL</strong>ista eläkkeelle jääneiden kanssa joululounasta ja vaihdamme<br />

kuulumisia uusien ja vanhojen tuttavien kesken.<br />

12 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 13


Aurinkoenergian lähteillä<br />

2Organisaation<br />

taustakuvaus<br />

<strong>SOL</strong> on Suomalaisessa omistuksessa oleva perheyhtiö.<br />

<strong>SOL</strong><br />

Arvot<br />

• Aurinkoisen tyytyväinen asiakas<br />

• Iloinen työn tekeminen<br />

• Arkiluovuus<br />

• Yrittäjyys<br />

• Luotettavuus<br />

<strong>SOL</strong><br />

Menestystekijät<br />

• Osaava ja osallistuva henkilöstö<br />

• Aurinkoinen asiakas<br />

• Kannattava kasvu<br />

• Kannattavuus ja kilpailukyky<br />

• Tuottavuus<br />

• Tehokkuus ja turvallisuus<br />

<strong>SOL</strong>in johtamista ohjaavat arvot, joissa taloudellinen,<br />

sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat keskeisiä.<br />

<strong>SOL</strong>iin kuuluvat emoyhtiö <strong>SOL</strong>EMO Oy:n<br />

viisi 100% omistamaa tytäryhtiötä Suomessa ja<br />

5 ulkomailla. Tarjoamme siivous- ja toimitilapalveluita<br />

Venäjällä, Pietarissa ja Moskovassa, sekä Virossa,<br />

Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. Kuluttajan pesulapalveluita<br />

tarjoamme Moskovassa, Pietarissa ja Virossa osana<br />

siivous- ja toimitilapalveluyritystä.<br />

Pesulan kemiallisen pesun myymäläkonsepti alkoi Suomessa<br />

2001. Viime vuonna palvelevia pesulamyymälöitä oli<br />

Suomessa 61. Uusia pesuloita perustettiin Kauppakeskus<br />

Eastoniin ja Järvenpäähän. Pesulan kansainvälinen toiminta<br />

käynnistettiin Virossa 2008, Pietarissa 2010 ja Moskovassa<br />

2011. Vuonna 2009 aloitimme Henkilöstövuokrauksen ja<br />

-rekrytoinnin asiakkaillemme Suomessa. Venäjällä Henkilöstövuokrausta<br />

tehtiin v. 2013 –2015.<br />

2.1 <strong>SOL</strong>-yhtiöt<br />

Solemon Suomen yhtiöt koostuvat <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:stä,<br />

joka tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluita, kiinteistöpalveluita<br />

sekä Turvallisuuspalveluita. <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut<br />

on keskittynyt henkilöstövuokraukseen ja suorarekrytointiin.<br />

<strong>SOL</strong> Pesulapalvelut Oy tarjoaa pesulapalveluita yksityisille,<br />

yrityksille sekä julkisille yhteisöille.<br />

Konserniyritykset ovat:<br />

• <strong>SOL</strong> Palvelut Oy, Helsinki<br />

• <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut Oy, Helsinki<br />

• <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy, Helsinki<br />

• <strong>SOL</strong> Baltics OÜ, Eesti<br />

• OOO <strong>SOL</strong>, Venäjä<br />

• OOO <strong>SOL</strong> Sp, Venäjä<br />

• OOO <strong>SOL</strong> DC, Venäjä<br />

• Solreneriet AB, Ruotsi<br />

• Tekniclean A/S<br />

• Goldcup 17817 AB<br />

• Reneriet Estonia OÜ, Eesti<br />

• Consultor Finland Oy<br />

2.2 <strong>SOL</strong> on Aurinkokunta<br />

– ylivoimaista<br />

kumppanuutta ja laatua<br />

<strong>SOL</strong> on Aurinkokunta, joka koostuu Aurinkovoimalasta<br />

sekä henkilöstöpalveluista, kiinteistöpalveluista, pesulapalveluista,<br />

siivouspalveluista, toimitilapalveluista ja turvallisuuspalveluista.<br />

Haluamme jokaisen palvelun edustavan<br />

alansa huippua ja tuottavan asiakkaillemme positiivisia<br />

elämyksiä. Toimimme vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen<br />

ja parhaiten palvellen. Olemme nopeita ja kustannustehokkaita.<br />

Haluamme olla ylivoimainen kumppani kaikissa<br />

palveluissamme ja palveluratkaisukokonaisuuksissa.<br />

<strong>SOL</strong> vastuullisuuden parissa työskentelevät <strong>SOL</strong>in<br />

johtoryhmän ja toimintokohtaisten kehitysryhmien lisäksi<br />

koko henkilöstö. Vastuullisen yrityksen työ koskettaa meitä<br />

kaikkia. Toimintaorganisaatio on muodostettu niin, että<br />

palvelun, markkinoinnin, ja myynnin sekä kehityksen ja hallinnon<br />

toiminnat tukevat operatiivista toimintaa kaikkialla.<br />

Operatiivinen toiminta on rakennettu linjaorganisaatiosta,<br />

joka palvelee paikallisesti ja tasalaatuisesti toimintajärjestelmän<br />

perusteella. Kehitystoiminta kohdistuu palvelukonseptien<br />

ja -prosessien rakentamiseen ja kehittämiseen.<br />

Lisäksi kehitystyötä tehdään hankintatoimen ja logistiikan<br />

alueella.<br />

<strong>SOL</strong><br />

Toiminta-ajatus<br />

• Vapautamme asiakkaamme omaan toimintaansa<br />

<strong>SOL</strong> Filosofia<br />

<strong>SOL</strong> ihmiskäsitys<br />

• Ihminen on vastuuntuntoinen ja haluaa tehdä<br />

hyvää työtä<br />

• Ihmisellä on onnistumisen tarve<br />

• Ihmiset ovat erilaisia<br />

• Ihminen on aloitteellinen ja luova<br />

• Ihminen on ajatteleva, toimiva ja tunteva<br />

<strong>SOL</strong><br />

Visio<br />

• Haluamme olla asiakkaillemme ylivoimainen<br />

kumppani ja tuottaa positiivisia elämyksiä<br />

<strong>SOL</strong> vapaus<br />

• Vapaus työpaikasta: tärkeää ei ole missä työ<br />

tehdään, vaan mitä saadaan aikaan<br />

• Vapaus statussymboleista: arvostus on ansaittava<br />

• Vapaus työajasta: tulos ratkaisee<br />

14 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 15


2.3 Raportointi<br />

Liikevaihto (milj. euroa)<br />

Kuva 1. Liikevaihdon kehitys 2014–<strong>2018</strong> Suomi ja ulkomaat<br />

Bruttoinvestoinnit (milj. euroa)<br />

Kuva 3. Bruttoinvestoinnit vuosina 2014–<strong>2018</strong><br />

250<br />

200<br />

150<br />

221,5 222,6<br />

230,8<br />

244,9 242,5<br />

Suomi<br />

Ulkomaat<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

8,8<br />

7,0 6,9 7,0 7,0<br />

5<br />

100<br />

50<br />

48,1 51,4 54,2<br />

66,9 64,3<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

<strong>2018</strong><br />

0<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

<strong>2018</strong><br />

Liikevoitto (milj. euroa)<br />

Kuva 2. Liikevoiton kehitys vuosina 2014–<strong>2018</strong><br />

Henkilöstömäärän kehitys 2014-<strong>2018</strong><br />

14<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2,5<br />

2014<br />

4,7<br />

2015<br />

5,2<br />

2016<br />

13,6<br />

2017<br />

11,3<br />

<strong>2018</strong><br />

10000<br />

9000<br />

8000<br />

7000<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

8692<br />

8200<br />

3282 3339<br />

2013 2014<br />

9050 9050<br />

3606 3747<br />

2015 2016<br />

9530 9598<br />

4155 4122<br />

2017 <strong>2018</strong><br />

Suomi<br />

Ulkomaat<br />

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon kehitys 2014 –<strong>2018</strong> (milj. euroa)<br />

60<br />

52,1<br />

50,4<br />

50<br />

41,6<br />

40<br />

30<br />

26,0<br />

20,1<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2014 2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />

2.4 Missio, visio ja strategia<br />

Missiomme on vahvistaa palveluillamme asiakkaidemme<br />

yrityskuvaa. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu<br />

työnantaja.<br />

Meidän kaikkien toiminta ja päätöksenteko perustuu<br />

yhteisiin arvoihimme – aurinkoisen tyytyväinen asiakas, luotettavuus,<br />

yrittäjyys, arkiluovuus, iloinen työn tekeminen.<br />

Olemme asiakasta varten.<br />

Iloiset puna-keltaiset työvaatteemme symboloivat<br />

<strong>SOL</strong>-arvoja ja brändiä ja vaikuttavat erottuvuudellaan myös<br />

työturvallisuuteen.<br />

Uskomme <strong>SOL</strong>issa positiiviseen ihmiskuvaan, jossa jokainen<br />

haluaa tehdä työtä ja onnistua työssään ja jokainen<br />

on erilainen, luova, ajatteleva, toimiva ja tunteva yksilö.<br />

Haluamme kannustaa ja antaa palautetta työssä kehittymiseksi;<br />

erityisesti onnistumiset ja kiitokset ovat meille<br />

tärkeitä ja oleellisia työssä jaksamiselle.<br />

Visiomme on olla ylivoimainen kumppani kaikissa palveluissamme<br />

ja toiminta-ajatuksemme mukaan haluamme<br />

vapauttaa asiakkaan omaan toimintaansa.<br />

Haluamme kasvaa palvelukonseptiemme ja osaavan<br />

henkilöstömme avulla kehitysyhteistyössä asiakkaidemme<br />

kanssa. Lopputuloksena on kannattava, vakavarainen ja<br />

erinomaisesti hoidettu <strong>SOL</strong>, jolla on aurinkoisen tyytyväiset<br />

asiakkaat ja henkilöstö.<br />

<strong>SOL</strong>in yrityskuva viestii markkinoille, sen kaikille sidosryhmille.<br />

Brändimme kulmakivet ovat iloisuus, aurinkoisuus<br />

– keltaisuus, innostunut palvelu, osaava- ja ammattitaitoinen<br />

henkilöstö, joustavuus, helppous.<br />

16 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 17


3Johtaminen<br />

<strong>SOL</strong>issa<br />

<strong>SOL</strong>in johtamiskulttuuri on rakennettu niin,<br />

että se mahdollistaa luottamuksen rikastaman<br />

vuorovaikutuksen ja arkiluovuuden ilmapiirin sekä<br />

ihmisten kunnioittamisen ja vastuullisuuden.<br />

<strong>SOL</strong>issa tavoitteena on palveleva ja valmentava<br />

johtaminen. Olennaista on vastuun antaminen,<br />

luottamus ja hyvän työyhteisön tukeminen.<br />

Emoyhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana<br />

Juhapekka Joronen sekä varsinaisina<br />

jäseninä Peppi Kaira ja Anja Eronen koko tilikauden sekä<br />

Oona Kaira 10.2.2017 alkaen. <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n toimitusjohtajana<br />

toimii Juhapekka Joronen, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut<br />

Oy:n Elina Jalonen, <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n Juhana<br />

Olkkola ja <strong>SOL</strong>EMO Oy:n Peppi Kaira. Anja Eronen on<br />

toiminut <strong>SOL</strong>EMO Oy:n ja <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n toimitusjohtajana<br />

31.8.2011 asti ja 1.9.2011 alkaen <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n<br />

hallituksen puheenjohtajana.<br />

<strong>SOL</strong>in johtoryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja<br />

Anja Eronen, Suomen yritysten toimitusjohtajat,<br />

henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen, kehityksestä<br />

vastaava johtaja Riitta Sirviö sekä henkilöstön edustajat<br />

ylemmistä toimihenkilöistä, työntekijöistä ja muista toimihenkilöistä.<br />

Tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Toni Aaltonen<br />

tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab:stä.<br />

Johtaminen on rakennettu mahdollisimman matalaksi<br />

organisaatioksi, lähelle asiakasta ja henkilöstöämme. Operatiivisen<br />

johtamisen seuranta ja kehitys- ja parannushankkeet<br />

kuuluvat kunkin palvelusektorimme kehitysryhmälle.<br />

Kaikki kokouskäytännöt on kuvattu toimintajärjestelmässä<br />

ja tarkennettu vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa, jonka<br />

perusteella ne ovat myös aikataulutettu.<br />

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2015<br />

laatustandardiin, ISO 14001 -ympäristöstandardiin, OHSAS<br />

18001-turvallisuusspesifikaattiin sekä ISO 31000 riskienhallintastandardiin.<br />

Kullakin yrityksellä on oma toimintajärjestelmänsä<br />

noudattaen konsernin perusjärjestelmää.<br />

Asiakkaamme auditoivat toimintajärjestelmämme, jonka<br />

pohjalta toimintaa kehitetään. <strong>SOL</strong>in Viron ja Latvian<br />

yrityksillä on laatusertifikaatit. Hyvinvoinnin ohjelma on<br />

rakennettu <strong>SOL</strong> Lifeen. Dokumentaatio tallennetaan<br />

keskitetysti tietokantaan, joka sisältää myös asiakkuusjärjestelmän.<br />

Järjestelmä hyödyntää <strong>SOL</strong>in omaa asiakastietojärjestelmää<br />

(Sirkkeli).<br />

Turvallisuusohjeet ovat oleellinen osa toiminnan<br />

ohjaustamme. Ne ovat lisäksi helposti saatavilla sisäisestä<br />

intranetistämme tai palvelupesulamyymälöidemme<br />

erilliskansioista. Konsernissa ja sen yhtiöissä on nimetty<br />

tieto-, ympäristö- ja työ- ja muusta turvallisuudesta vastaavat<br />

henkilöt. Turvallisuusohjeiden ajan tasalla pitäminen<br />

ja varhainen puuttuminen ja ennakoiminen ovat meille<br />

tärkeää. Kaikessa viestinnässä korostamme henkilöstömme<br />

vastuullisuutta ja sen mukaista toimintaa. Minkäänlaista<br />

korruptiota tai lahjontaa emme salli. Toimintajärjestelmäämme<br />

on kirjattu ohjeet lahjojen vastaanottamisesta ja<br />

matkustamisesta.<br />

Johtaminen on<br />

rakennettu mahdollisimman<br />

matalaksi<br />

organisaatioksi,<br />

lähelle asiakasta ja<br />

henkilöstöämme.<br />

Johtamisen periaatteet - kuvaa matalaa organisaatiota ja sisäistä palvelua.<br />

Yhteisen voiman<br />

hyödyntäminen<br />

Jatkuva parantaminen<br />

Ohut keskushallinto.<br />

Selkeät tavoitteet,<br />

mittarit ja seuranta<br />

Yksilöt tekevät<br />

tuloksen toistensa<br />

kanssa yhteistyössä<br />

Valikoidut<br />

konsernipalvelut<br />

Joustavuuden<br />

lisääminen<br />

Hajautettu<br />

organisaatio,<br />

tulosvastuu<br />

mahdollisimman<br />

alhaalla<br />

18 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 19


3.1 <strong>SOL</strong>in eettiset<br />

pelisäännöt – hyvän<br />

liiketoiminnan periaatteet<br />

3.1.1. Johdanto<br />

3.1.2 Eettiset säännöt ja lainsäädäntö<br />

toimimme vastuullisesti tarjoamalla<br />

reiluja vuokratöitä.<br />

<strong>SOL</strong>in toimintaa ohjaavat arvot, joissa taloudellinen, sosiaalinen<br />

ja ympäristövastuu ovat keskeisiä. Jokainen <strong>SOL</strong>in<br />

työntekijä sitoutuu työssään toteuttamaan arvojamme:<br />

Aurinkoisen tyytyväinen asiakas, Iloinen työn tekeminen,<br />

Arkiluovuus, Yrittäjyys ja Luotettavuus.<br />

<strong>SOL</strong>issa uskomme, että jokainen ihminen haluaa tehdä<br />

työnsä hyvin ja onnistua. Kannustamme itsenäisyyteen ja<br />

vastuunottoon. Jokaisen solilaisen tulee toimia vastuullisesti<br />

suhteessa sidosryhmiimme. <strong>SOL</strong>in vastuullisuus<br />

kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstön, omistajat,<br />

alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, omat<br />

toimialat ja niiden järjestöt, median ja yhteistyön yleishyödyllisten<br />

järjestöjen kanssa.<br />

Nämä pelisäännöt ovat osa <strong>SOL</strong>in <strong>Vastuullisuusraportti</strong>a.<br />

Pelisääntöjä noudatetaan kaikissa <strong>SOL</strong>in kotimaisissa ja<br />

ulkomaisissa yhtiöissä. Vastuu pelisääntöjen noudattamisesta<br />

on jokaisella solilaisella.<br />

Sovellamme<br />

Kiinteistötyönantajat<br />

ry:n julkaisemia eettisiä<br />

ohjeita ja vahvistamme<br />

kiinteistöpalvelualan<br />

arvostusta<br />

• Toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti<br />

asiakkailleannettuja lupauksia ja sitoumuksia<br />

noudattaen<br />

• Toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös<br />

yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa<br />

• Noudattamalla salassapitovelvollisuutta<br />

luottamuksellisen tiedon suhteen ja olemalla<br />

käyttämättä väärin saamiaan tietoja<br />

• Hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa<br />

sekä tuntemalla toimialansa normit<br />

• Huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon<br />

ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista<br />

ja edistämällä henkilöstönsä ja asiakasyritysten<br />

työturvallisuutta<br />

<strong>SOL</strong> ja solilaiset noudattavat kaikessa toiminnassaan<br />

voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vallitsevia, yleisesti<br />

hyväksyttäviä liiketoimintatapoja. Kiinteistötyönantajat<br />

ry:n jäsenyrityksenä <strong>SOL</strong> ja solilaiset kehittävät toimialaa<br />

noudattamalla alan eettisiä periaatteita. Jokaisen solilaisen<br />

velvollisuus on hankkia riittävät tiedot omaa työtään<br />

koskevista lainsäädäntömääräyksistä. Esimiehen velvollisuus<br />

on varmistaa, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen<br />

myös näihin pelisääntöihin. Epäselvässä tilanteessa<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijän tulee aina kääntyä oman esimiehensä<br />

puoleen. <strong>SOL</strong>issa esimiesten velvollisuutena on varmistaa,<br />

että lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintamenettelyjä<br />

noudatetaan kaikilta osin. Saadessaan tiedon säännösten<br />

vastaisesta toiminnasta työntekijän tulee ilmoittaa asia<br />

omalle esimiehelle, jonka velvollisuus on viipymättä ryhtyä<br />

asianmukaisiin toimenpiteisiin ja raportoida asiasta yhtiön<br />

johdolle.<br />

• Kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla<br />

rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan<br />

• Sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen<br />

kuvallisen henkilökortin, josta ilmenee henkilötietojen<br />

lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan<br />

Tilaajavastuu.fi-palveluun tilaajavastuulain edellyttämät<br />

tiedot yrityksestään ja alihankkijoistaan<br />

• Sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden<br />

edistämiseen<br />

• Edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja<br />

erilaisuuden sekä monimuotoisuuden hyväksymistä<br />

työyhteisössä”<br />

3.1.3 Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijöiden edellytetään edistävän <strong>SOL</strong>in etua ja<br />

toimivan vastuullisesti. <strong>SOL</strong>in työntekijöiden on vältettävä<br />

kaikkea toimintaa, joka saattaa johtaa eturistiriitaan.<br />

<strong>SOL</strong> kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan.<br />

<strong>SOL</strong> ja sen työntekijät eivät saa maksaa, eivätkä<br />

tarjota lahjuksia tai laittomia maksuja asiakkaille, esimiehille,<br />

valtion ja kuntien viranomaisille tai muille osapuolille<br />

saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa tai mistään<br />

muusta vastaavasta syystä.<br />

<strong>SOL</strong> ei anna suoraa tai epäsuoraa tukea poliittisille<br />

puolueille, järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijät eivät saa vastaanottaa sidosryhmiltä<br />

tai tavarantoimittajilta henkilökohtaisia etuja tai lahjoja,<br />

jotka eivät noudata sovellettavia lakeja tai paikallisia<br />

liiketoimintatapoja. Etuja tai lahjoja saa vastaanottaa vain,<br />

jos ne annetaan normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja ne<br />

ovat tavanomaisia, kohtuullisia sekä arvoltaan vähäisiä.<br />

Hyväksyttäviä lahjoja tai vieraanvaraisuutta ovat yleensä<br />

edut, jotka ovat:<br />

• epäsäännöllisiä ja annettu tai vastaanotettu avoimesti,<br />

ilman velvoitteita ja/tai odotuksia vastapalveluksesta<br />

• organisaation sidosryhmien hyväksyttävissä ja kestävät<br />

julkisen tarkastelun<br />

• laillisia, tavanomaisia ja kohtuullisia rahalliselta arvoltaan<br />

• Ennen yhteistyökumppanille annettavaa lahjaa tai etua<br />

on selvitettävä ja huomioon otettava vastaanottajan<br />

säännöt ja eettiset ohjeistukset lahjonnan torjumiseksi.<br />

Suomessa julkista sektoria koskevan vieraanvaraisuuden<br />

suhteen tulee noudattaa VM:n ohjetta 1592/2010: (www.<br />

vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20100825Vieraa/Vieraanvaraisuudesta__eduista.pdf)<br />

Esimerkkinä hyväksyttävästä vieraanvaraisuudesta ovat<br />

mm. yhteistyötahon merkkipäivät ja eläkkeellelähtötilaisuudet,<br />

joihin liittyen tavanomaisen lahjan antaminen on<br />

sallittua. Samoin on tilanne sellaisten juhlatilaisuuksien<br />

tai kulttuuritapahtumien suhteen, joiden yhteyteen liittyy<br />

kokous tai koulutusohjelma.<br />

Mikäli <strong>SOL</strong>in työntekijälle tarjottavan lahjan tai edun<br />

arvo ylittää 100 euroa, tulee sen vastaanottamiseen saada<br />

lupa palvelujohtajalta, liiketoimintajohtajalta tai toimitusjohtajalta.<br />

Etua ei pidä antaa tai vastaanottaa, jos<br />

• etu ylittää tavanomaisen ja kohtuullisen liike-elämän<br />

käytännön<br />

• etu on vastoin <strong>SOL</strong>in intressejä tai arvoja<br />

• etu voisi vaikuttaa tai näyttäisi vaikuttavan liikesuhteen<br />

osapuolen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen<br />

• etu on omiaan herättämään epäilyksen antajan motiiveista<br />

tai järjestelyn vaikutuksesta liiketoiminnan<br />

päätöksentekoon tai tulokseen<br />

• syntyisi epäilys siitä, että asia näyttäytyisi julkisuudessa<br />

<strong>SOL</strong>in kannalta negatiivisena<br />

Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien<br />

ja matkojen osalta noudatetaan pääsääntöä, että<br />

<strong>SOL</strong> maksaa matkoista johtuvat kustannukset.<br />

Aina kun syntyy epävarmuus lahjan ottamisen tai antamisen<br />

sopivuudesta/säännösten mukaisuudesta, tulee siitä<br />

kieltäytyä.<br />

3.1.4 Vastuullista Henkilöstöpalvelua<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut on Henkilöstöpalveluyritysten<br />

Liiton auktorisoitu yritys ja kuulumme Palta ry työnantajaliittoon.<br />

Auktorisoituna yrityksenä olemme sitoutuneet<br />

noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan<br />

vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä.<br />

3.1.5 Reiluja vuokratöitä<br />

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan,<br />

että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän<br />

että käyttäjäyrityksen kannalta. Auktorisoidut yritykset haluavat<br />

tuoda esille oman sitoutuneisuutensa lain mukaisiin<br />

ja eettisiin toimintatapoihin. Asiakasyritykset ja vuokratyöntekijät<br />

taas haluavat tunnistaa alan rehelliset ja luotettavat<br />

toimijat. Auktorisointisäännöt annetaan osapuolille<br />

tiedoksi. Auktorisointisääntöjen noudattamista valvotaan.<br />

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on laatinut henkilöstövuokrausta<br />

sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot,<br />

jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa<br />

ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota<br />

myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin. Yleisiä<br />

sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen<br />

ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa<br />

on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten<br />

velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta<br />

ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä<br />

vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa<br />

sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.<br />

20 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 21


3.2 Sidosryhmät<br />

<strong>SOL</strong>in yhteiskuntavastuu kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat,<br />

henkilöstön, alihankkijat, yhteistyökumppanit, omistajat,<br />

viranomaiset, omat toimialat ja niiden järjestöt, median<br />

sekä yhteistyön yleishyödyllisten järjestöjen kanssa.<br />

Noudatamme lakeja, sääntöjä ja paikallisten viranomaisten<br />

ohjeita kaikissa toimintamaissamme. Huolehdimme<br />

veroistamme ja maksuistamme, joilla edelleen<br />

ylläpidetään yhteiskunnan palveluita ja infrastruktuuria.<br />

3.2.1 Aurinkoisen tyytyväinen ja uskollinen<br />

asiakas on meille tärkein<br />

<strong>SOL</strong>in toiminta on organisoitu asiakasvastuussa oleviin paikallisiin<br />

palvelupiireihin, mahdollisimman lähelle asiakasta.<br />

<strong>SOL</strong>illa on lähes 10 000 sopimusasiakasta. <strong>SOL</strong>ille on kunnia-asia<br />

täyttää sopimusvelvoitteensa. Sen myötä voimme<br />

edellyttää vastaavaa myös sopimuskumppaneiltamme.<br />

Toimintajärjestelmämme mukaan pyrimme ennalta ehkäisemään<br />

ongelmatilanteita ja korjaamaan sekä kehittämään<br />

palveluamme jatkuvasti.<br />

Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspysyvyyttä seurataan<br />

kaikissa toiminnoissamme kuukausittain. Käytössämme<br />

on jatkuva, <strong>SOL</strong>E-ohjeeseen ja vuotuiseen suunnitelmaan<br />

perustuva asiakkaan kuunteleminen ja kysely, joka osalle<br />

asiakkaistamme tehdään kuukausittain. <strong>SOL</strong>in asiakastyytyväisyys<br />

on ollut vuosia erinomaisella tasolla.<br />

Palveluidemme loppukäyttäjä on henkilöasiakas, jota<br />

palvelemme parhaan kykymme mukaan. Tavoitteemme on,<br />

että asiakas haluaa myös jatkossa asioida palveluitamme<br />

käyttävissä yrityksissä ja yhteisöissä tai omissa<br />

palvelupesulamyymälöissämme.<br />

3.2.2 Henkilöstö<br />

Työllistämme tällä hetkellä lähes 14 000 työntekijää, joille<br />

olemme sitoutuneet maksamaan palkkaa sopimusten mukaisesti<br />

ja huolehtimaan työnantajamaksuista. Palvelemme<br />

asiakasta henkilöstön kanssa ja kautta. Keskeinen arvomme<br />

on iloinen työn tekeminen.<br />

Tähtäämme oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan,<br />

joka mahdollistaa työpaikkojen säilyvyyden ja korkean työtyytyväisyyden.<br />

Henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen<br />

investoidaan, jotta se tuottaa parhaan mahdollisen<br />

hyödyn asiakkaille ja työntekijöille sekä <strong>SOL</strong>ille.<br />

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Aktivoimme<br />

ja koulutamme henkilöstöämme osallistumaan<br />

oman työn ja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen<br />

niin jokapäiväisessä työssä kuin pidemmän ajan suunnit-<br />

Asiakastyytyväisyys<br />

Kuva 5. Asiakastyytyväisyyden kehittyminen 2014-<strong>2018</strong><br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2014 2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />

<strong>SOL</strong> Palvelut Oy<br />

2014 2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />

<strong>SOL</strong><br />

Pesulapalvelut Oy<br />

2014 2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />

<strong>SOL</strong><br />

Henkilöstöpalvelut Oy<br />

Nauru<br />

Hymy<br />

22 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 23


telussa ja kehittämisessä. Mm. vuotuisen toimintasuunnitelmamme<br />

ja budjettimme rakennamme alhaalta ylöspäin,<br />

jolloin mahdollisimman moni voi olla mukana. Suomessa<br />

henkilöstölle, jotka työskentelevät vähintään 15 h / vko,<br />

tarjotaan koeajan jälkeen yleislääkäritasoinen työterveydenhuolto<br />

ja käytössämme on <strong>SOL</strong> Life, Jatkuvan välittämisen<br />

malli.<br />

Työturvallisuuteen, riskien kartoitukseen ja ennakoitavuuteen<br />

on panostettu suunnitelmallisesti kaikkialla. Tilanteen<br />

mukaista nopeaa tiedottamista ja vuorovaikutusta on<br />

edelleen lisätty.<br />

Henkilöstön osaamista kehitetään omilla sekä lyhytettä<br />

pitkäkestoisilla valmennuksilla ja koulutuksilla sekä<br />

oppisopimuskoulutuksilla. <strong>SOL</strong>illa on aktiivinen tutor- ja<br />

mentortoiminta kaikille henkilöstöryhmille sekä jatkuva<br />

työtyytyväisyyden kysely Ilopuntarilla. Tavoitteista tuloksiin,<br />

onnistumiskeskustelut auttavat tavoitteiden asettelussa<br />

ja tulosten tekemisessä sekä oman itsensä ja toiminnan<br />

kehittämisessä. Tuloskortilla seurataan ja ohjataan tavoitteiden<br />

toteuttamista. Laatupassi on ollut pitkään työntekijöiden<br />

hyvän työsuorituksen palkitsemisen väline.<br />

<strong>SOL</strong>illa on hyvät ja toimivat yhteydet työntekijäjärjestöjen<br />

kanssa.<br />

3.2.3 Vastuulliset ja kasvolliset omistajat<br />

<strong>SOL</strong>in omistajilla on perheyhtiönä keskeinen rooli ja pitkät<br />

perinteet toiminnan ja yhtiön kehittämisessä. Omistajat<br />

edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista, vastuullista toimintaa.<br />

<strong>SOL</strong> on aktiivinen jäsen Suomessa Perheyritysten<br />

liitto Ry:ssä, joka edistää perheyritysten toimintaedellytyksiä<br />

ja vastuullista omistajuutta.<br />

3.2.4 Yhteistyökumppanit valitaan huolella<br />

<strong>SOL</strong>in yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelun- ja<br />

tavarantoimittajat. Edellytämme kumppaneiltamme luotettavuutta,<br />

ammattitaitoa ja vastuullisuutta ja panostamme<br />

yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa tästä on sosiaalisen<br />

vastuun osiossa. Tavoitteemme kustannustehokkuuteen<br />

haastaa myös kumppanimme.<br />

3.2.5 Toimialan kehittäjä<br />

<strong>SOL</strong>in juuret juontuvat syvälle Suomen talouselämään ja<br />

toimintamme lasketaan alkaneen vuonna 1848, kun värjärimestari<br />

C.A.Lindström perusti nykyisen eduskuntatalon<br />

paikalle värjäriverstaan ja kaunopesulan.<br />

<strong>SOL</strong> on merkittävästi nostanut alan imagoa hyvänä<br />

työnantajana ja laadukkaiden palvelujen tuottajana. <strong>SOL</strong><br />

on tunnettu kiinteistöalan muuttamisesta palvelualaksi.<br />

<strong>SOL</strong> on aktiivinen vaikuttaja Elinkeinoelämän keskusliitossa<br />

ja Kiinteistötyönantajat ry:ssä sekä Palta Oy:ssä.<br />

<strong>SOL</strong> Palveluiden toimitusjohtaja Juhapekka Joronen on<br />

EK:n hallituksen jäsen ja Kiinteistötyönantajien hallituksen<br />

puheenjohtaja. Osallistumme työskentelyyn myös muissa<br />

elimissä ja otamme vastaan mahdolliset luottamus- ja<br />

asiantuntijatehtävät.<br />

3.2.6 Viestintä ja media<br />

Toimialamme ovat kaikkia kiinnostavia. <strong>SOL</strong> tähtää avoimeen<br />

vuorovaikutukseen tiedostusvälineiden kanssa ja tiedottaa<br />

säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle<br />

kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka ovat myös www-sivuillamme.<br />

Käytössämme ovat Suomessa sisäinen intra<br />

ja <strong>SOL</strong>ISTI-lehti sekä sähköinen uutiskirje web-sivujen ja<br />

sosiaalisen median lisäksi. Kotisivut on käännetty kokonaisuudessaan<br />

myös englanniksi. Viestintämme valmentaa ja<br />

kouluttaa henkilöstöämme ja vastaa viestintäsuunnitelman<br />

mukaisesti sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästämme.<br />

Kerromme mielellämme tekemisistämme ja tuloksistamme.<br />

Kannustamme asiantuntijoitamme julkisiin esiintymisiin<br />

ja jakamaan osaamistaan konsernin ulkopuolella.<br />

3.2.7 Globaali rooli entistä tärkeämpää<br />

Yksilön oikeudet ja yhteinen vastuu kehittyvät. Roolimme<br />

kolmansista maista tulevien työllistämiseksi vahvistuu ja<br />

myös olojen parantaminen lähtömaissa on entistä enemmin<br />

haasteemme.<br />

Vuonna 2012 allekirjoitimme Monimuotoisuussitoumuksen<br />

(Diversity Charter Finland), jonka mukaisesti:<br />

Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tunnistamme<br />

ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.<br />

Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.<br />

Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.<br />

<strong>SOL</strong>illa toimii Monikulttuurinen kehitysryhmä, joka raportoi<br />

suoraan johtoryhmälle. Palveluksessamme Suomessa oli<br />

vuonna <strong>2018</strong> 2171 henkilöä, jolla oli muu kuin Suomen<br />

kansalaisuus.<br />

Vuodesta 2007 asti <strong>SOL</strong>illa on toiminut Nuorisokehitysryhmä,<br />

johon osallistuu eri toimialojen työntekijoitä. Työryhmän<br />

tavoitteena on edistää nuorten asemaa ja tuoda<br />

nuorten asioita esille.<br />

Olemme FIBS Ry:n jäsen, sekä Vastuullinen Kesäduuni<br />

-kampanjan yhteistyökumppani. V. <strong>2018</strong> aikana olemme<br />

tukeneet Tansanian orpolasten koulunkäyntiä monin eri<br />

tavoin.<br />

3.2.8 Työelämätoimikuntayhteistyö<br />

<strong>SOL</strong> tekee laajamuotoista yhteistyötä oppilaitosten kanssa<br />

lähtien peruskoulun yläasteen kummiluokkatoiminnasta.<br />

Alamme ammatilliset koulut ja ammattikorkeakoulut sekä<br />

yliopistot ovat meille tärkeitä kumppaneita koulutus-,<br />

työharjoittelu- ja opetustyössä sekä tuottamaan ammattitaitoista<br />

henkilöstöä.<br />

<strong>SOL</strong>in koulutuksen johtaja toimii uudessa Opetushallituksen<br />

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunnassa<br />

puheenjohtajana.<br />

2017 <strong>SOL</strong> oli työryhmässä mukana uudistamassa<br />

alallemme uusia tutkinnon perusteita. Nyt Kiinteistöpalvelualalla<br />

on uusi tutkintokokonaisuus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan<br />

perus- ammatti- ja erikoisammattitutkinto,<br />

jotka yhdistivät aiemmin alamme olleet seitsemän eri<br />

tutkintoa.<br />

Noudatamme<br />

toiminnassamme YK:n Global<br />

Compact -periaatteita:<br />

1. Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia<br />

ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.<br />

2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina<br />

ihmisoikeuksien loukkauksiin.<br />

3. Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen<br />

neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.<br />

4. Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.<br />

5. Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta<br />

poistamista.<br />

6. Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen<br />

yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.<br />

7. Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.<br />

8. Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta<br />

ympäristöasioissa.<br />

9. Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden<br />

kehittämistä ja levittämistä.<br />

10. Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja<br />

(mm. kiristys ja lahjonta) vastaan.<br />

meillä Suomessa on yli<br />

3000 työntekijää, joilla<br />

on muu kuin Suomen<br />

kansalaisuus<br />

24 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 25


Konsernin liikevaihto, milj. eur. Liikevaihdon muutos, %<br />

320<br />

288<br />

269,6 274,0<br />

285,0<br />

311,8 306,8<br />

25<br />

Taloudellinen<br />

vastuu<br />

256<br />

224<br />

192<br />

160<br />

128<br />

20<br />

15<br />

10<br />

9,4<br />

<strong>SOL</strong>in taloudelliset tavoitteet perustuvat kannattavaan<br />

kasvuun ja kannattavuuteen. Orgaanisen kasvun<br />

lisäksi tehdään liiketoiminta- ja yritysostoja niiden<br />

tukiessa toimintaamme. Pitkän tähtäimen tavoitteena<br />

on sijoitetun pääoman tuotto yli 20 %.<br />

96<br />

64<br />

32<br />

0<br />

50<br />

40<br />

2014<br />

42,9<br />

2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />

Omavaraisuusaste, %<br />

47,7 48,8<br />

44,8 43,7<br />

5<br />

0<br />

40<br />

32<br />

4,04<br />

2,9<br />

2<br />

-1,6<br />

2014 2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />

Sijoitetun pääoman tuotto, milj. eur.<br />

27,8<br />

4asvu<br />

K<br />

rahoitetaan tulorahoituksella. Omavaraisuusaste<br />

on 48,8 %, joka mahdollistaa likviditeettivaihtelut<br />

kustannustehokkaasti. Hyvä maksuvalmius<br />

varmistaa maksuvelvoitteiden hoitamisen<br />

sidosryhmille ja luo joustavuutta tehdä hankintoja<br />

tarvittaessa nopeastikin. <strong>SOL</strong>in maksuvalmius on pysynyt<br />

hyvällä tasolla. Palkansaajien ja viranomaismaksujen<br />

lisäksi konsernin investoinnit ja muut hankinnat on kyetty<br />

toteuttamaan suunnitelmien mukaan tulorahoituksella.<br />

Haluamme varmistua siitä, että suoritamme kaikki maksuvelvoitteemme<br />

sovittujen maksuehtojen mukaisesti ilman<br />

viivytyksiä, ja samaa täsmällisyyttä edellytämme myös asiakassuorituksissa.<br />

Maksuvalmiutta mitataan Quick ratiolla,<br />

joka vuonna <strong>2018</strong> oli tavoitellut 1,3.<br />

Kaikki palvelumme ovat paikallista toimintaa, ja olemme<br />

organisoineet toimintamme sen mukaisesti. Liiketoimintojen<br />

johto ja Suomessa sijaitsevan pääkonttorin, <strong>SOL</strong> Cityn<br />

talous- ja henkilöstöhallinto tukevat paikallista toimintaamme.<br />

Osa taloushallinosta toimii Seinäjoella ja Kouvolassa.<br />

<strong>SOL</strong> Konsernin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2014<br />

13,8 %, ulkomaalaisten tytäryhtiöiden kasvu on ollut<br />

33,7 % ja Suomen 9,5 %.<br />

<strong>2018</strong> Suomen liikevaihto jakautui 73,4 % siivous- ja<br />

toimitilapalvelut, 5,6 %kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut, 3,8<br />

% pesulapalvelut ja 0,7 %it-palvelut. Suomen toimintojen<br />

osuus liikevaihdosta oli 79 % ja ulkomaiden 21 %.<br />

<strong>SOL</strong>in bruttoinvestoinnit vuonna <strong>2018</strong> olivat 7 milj.<br />

euroa ja materiaalien ja palveluiden ostot maltilliset 12,3<br />

milj. euroa.<br />

10<br />

0<br />

0<br />

-10<br />

-20<br />

-30<br />

-40<br />

-50<br />

-60<br />

-70<br />

-80<br />

-90<br />

2014<br />

-57,7<br />

2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />

Gearing, velkaantumisaste, %<br />

-59,2<br />

-66,5 -69,0 -68,5<br />

8<br />

0<br />

1,6<br />

1,4<br />

1,2<br />

1,0<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

7,2<br />

2014<br />

1,1<br />

2015 2016<br />

Quick Ratio<br />

1,3<br />

1,2<br />

2017<br />

1,4<br />

<strong>2018</strong><br />

1,3<br />

30<br />

24<br />

21,4<br />

20<br />

16<br />

12,6 12,9<br />

-100<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

<strong>2018</strong><br />

0,0<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

<strong>2018</strong><br />

Ostot, milj. eur.<br />

Toimimme<br />

valtakunnallisesti,<br />

palvelemme<br />

paikallisesti.<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

12,5 12,8<br />

11,8 11,6<br />

11,7<br />

10,7<br />

10,5<br />

12,0<br />

11,2<br />

Palvelut<br />

Materiaalit<br />

6<br />

4<br />

2<br />

1,1<br />

0<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

<strong>2018</strong><br />

26 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 27


Vastuut<br />

sidosryhmille<br />

<strong>SOL</strong> haluaa tuottaa asiakkailleen elämyksiä arkeen.<br />

Elämys arjessa ilahduttaa, innoittaa ja sykähdyttää.<br />

Parhaimmillaan se tuo hyvän mielen, hyvän elämän,<br />

hyvän arjen ja puhtauden sekä turvallisuuden tunteen.<br />

55.1 Vastuut asiakkaille<br />

Palvelumme toteutetaan laadukkaasti ja oikea-aikaisesti<br />

sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kehitämme palveluitamme<br />

asiakkaidemme odotusten ja toiveiden perusteella.<br />

Palveluratkaisumallimme mahdollistaa useiden palvelujen<br />

saamisen <strong>SOL</strong>ista, ja on myös kokonaistaloudellisesti<br />

edullisin.<br />

Tuottavuus ja tehokkuus ovat merkittäviä tavoitteita<br />

prosessiemme kehittämisessä. Henkilöstömme hankinta ja<br />

henkilöstöjärjestelmä ovat sähköisessä muodossa kaikissa<br />

palveluissamme Suomessa. Henkilöstön perehdytys ja osa<br />

koulutuksesta on verkossa, joka ei sido oppijaa paikkaan<br />

eikä aikaan. Suomen laskuista lähes kaikki välittyy asiakkaillemme<br />

paperittomassa muodossa. Myös ostolaskujen<br />

sähköinen osuus on lähes 100 %. Saatavien hallintaan kiinnitetään<br />

jatkuvasti huomiota, ja näin varmistetaan kaikille<br />

asiakkaille tasapuolinen kohtelu.<br />

Suomessa olemme tehostaneet tilaajavastuulain mukaista<br />

raportointia. Olemme www.tilaajavastuu.fi verkkopalvelussa.<br />

Palveluiden avulla asiakkaat voivat tarkastaa,<br />

että täytämme omat velvollisuutemme yhteiskuntaa<br />

kohtaan.<br />

5.2 Vastuut työntekijöille<br />

<strong>SOL</strong> on yritys, jossa henkilöstöllä on merkittävä rooli kaikessa<br />

tekemisessä. Henkilöstökustannukset olivat v. 2017<br />

79,4 % liikevaihdosta, kun niiden osuus 2013 oli 77,2 %.<br />

Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 2017 olivat 197,3 milj.<br />

euroa. <strong>SOL</strong> kantaa vastuuta työpaikkojen säilyttämisestä<br />

myös pitkällä tähtäimellä. Työvoimamme koostuu pääasiassa<br />

vakinaiseksi palkatuista henkilöistä, joista osa voi<br />

olla osa-aikaisia työn luonteesta johtuen. Tilapäistyövoiman<br />

osuus kasvaa <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminnan<br />

laajentumisen myötä.<br />

Henkilöstöä palkitaan hyvistä työsuorituksista. Seuranta<br />

tapahtuu asiakastyytyväisyyden ja muun tasapainotetun<br />

mittariston, tuloskortin avulla. Onnistumisista on palkittu<br />

mm. vuoden palvelupiiri, vuoden myyjä, vuoden palveluohjaaja,<br />

vuoden palveluesimies ja vuoden palvelujohtaja.<br />

<strong>SOL</strong> järjestää vuosittain Laatupalkintokilpailun, jossa on<br />

sarjat palveluesimiehille, palvelupiireille ja myyjille. Lisäksi<br />

jaetaan ympäristö- ja työhyvinvointipalkinnot. Kilpailuun<br />

osallistutaan hakemuksella, jossa näkyvät eri osa-alueiden<br />

budjetit, tulokset ja edellisen vuoden luvut.<br />

Laatupalkinnon pohjana on Suomen Laatukeskuksen<br />

kilpailu, joka on muunnettu <strong>SOL</strong>in tarpeisiin sopivammaksi.<br />

Kilpailussa keskeisimmät kohdat ovat asiakassuuntautuneisuus,<br />

henkilöstön hyvinvointi ja taloudelliset tulokset.<br />

Käytäntö on ollut käytössä vuodesta 1996.<br />

Vuoden <strong>2018</strong> laatupalkinnot jaettiin marraskuisilla <strong>SOL</strong> Päivillä.<br />

Sarja 1. laatupalkinnon voittivat Julija Goncalves ja Vladen Melechko.<br />

”Joka kertaa palkinto tulee tosi hyvänä yllätyksenä. Niin myös tänä vuonnakin, koska<br />

meillä ei ihan kaikki mennyt niin hyvin kun toivoimme. Meille laatupalkinto merkitsee<br />

sitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan ja olemme todella ylpeitä koko meidän<br />

laiva -tiimistä. Oli mahtava ilmoittaa, että saimme palkinnon. Viime vuoden suurin haaste<br />

oli työvoimapula pääkaupunkiseudulla, mutta selviydyimme kuitenkin. Meidän piirissä<br />

yhteistyö toimii hyvin ja apua sekä neuvoa saa aina Toinen haaste oli kate ja pysyminen<br />

budjetissa. Pohdimme paljon, miten sovellamme työt niin, että saamme enemmän irti ja<br />

samalla pystymme ylläpitämään hyvää laatua. Sekä asiakkaan että työntekijät tyytyväisinä.<br />

Meidän kohteessa on kaksi esimiestä ja molemmilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa<br />

joilla täydennämme toisiamme. Ja tähän asti se on toiminut hyvin Kiitos kun arvostitte<br />

työtämme tänäkin vuonna!”<br />

Kiitos myös teille Julija ja Vladen.<br />

28 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 29


LIIAN PIENI<br />

RE<strong>SOL</strong>UUTIO<br />

5.3 Vastuut viranomaisille<br />

<strong>SOL</strong>in ja sen henkilöiden tulee kaikissa maissa ja olosuhteissa<br />

noudattaa maan lakeja ja määräyksiä. <strong>SOL</strong> maksaa<br />

velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten<br />

mukaisesti. <strong>SOL</strong> huolehtii työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista<br />

työnantajana. Lisäksi <strong>SOL</strong> raportoi ja tilastoi<br />

sovitusti viranomaisille. Vuonna <strong>2018</strong> <strong>SOL</strong>in Suomen<br />

yritykset maksoivat arvonlisäveroja, ennakkopidätyksiä ja<br />

tuloverot Suomessa (milj. euroa) 69,9 milj. € vuonna 2014<br />

64,1 milj. €. Pakollisia sosiaalikulu- ja eläkemaksuja milj. v.<br />

<strong>2018</strong> 35,1 milj. € ja vuonna 2014 35,9 milj.€.<br />

5.4 Vastuut toimittajille ja<br />

yhteistyökumppaneille<br />

<strong>SOL</strong>issa ostetaan tuotteita, palveluita ja energiaa kiinteistö-,<br />

siivous- ja toimitila- sekä pesulapalveluliiketoimintaa<br />

varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten<br />

jakelu- ja pesulapalvelua, ulkoalueiden kiinteistönhoitopalvelua<br />

ja erilaisia siivouksen tilaustyöpalveluita. Lisäksi <strong>SOL</strong><br />

hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia<br />

tuotteita ja palveluita.<br />

Kaikkiin toimittajiin noudatetaan sopimusehtoja ja<br />

maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Kaikki toimittajille<br />

maksetut maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin.<br />

Kaikenlainen lahjonta sekä harmaan työvoiman käyttö on<br />

<strong>SOL</strong>issa ehdottomasti kielletty. Hyvää sopimuskäytäntöä<br />

seurataan toimintajärjestelmän mukaisesti sisäisissä tarkastuksissa<br />

ja auditoinneissa.<br />

Suomen hankinnat vuonna <strong>2018</strong> tehtiin 100 prosenttisesti<br />

EU-alueelta.<br />

Toiminnan välilliset vaikutukset etenkin pienemmillä<br />

paikkakunnilla ovat suuret. <strong>SOL</strong> toimii monien yrittäjien<br />

pääasiallisena toimeksiantajana, ja näin vaikuttaa alihankkijoiden<br />

työntekijöiden taloudelliseen hyvinvointiin..<br />

5.5 Vastuut rahoituslaitoksille<br />

<strong>SOL</strong>in tavoitteena on rahoittaa toimintansa tulorahoituksella.<br />

Suomen yhtiöillä ei ole lyhyt- ja pitkäaikaisia pankkilainoja.<br />

Konsernin ulkomaisilla tytäryhtiöillä on pankkilainoja.<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut Oy:llä on 3 miljoonan euron limiitti.<br />

Kaikkia hankintoja<br />

ohjaavat kirjalliset<br />

toimittajasopimukset ja<br />

ennakkoon suunnitellut<br />

logistiset ratkaisut.<br />

Satunnaisia hankintoja ja<br />

toimittajia ei käytetä.<br />

Hankintaohjeemme sisältävät<br />

mm. seuraavat osa-alueet:<br />

• lainmukaisuus – kunkin maan voimassaolevan<br />

lainsäädännön noudattaminen<br />

• korruption ja lahjonnan kielto<br />

• työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen<br />

• lapsityövoiman käytön kieltäminen<br />

• työntekijöiden turvallisuus ja terveys<br />

• ympäristönsuojelu<br />

• palveluketjun sujuvuus ja kokonais-taloudellisuus<br />

• autokaluston CO2 päästöt max. 130 g/km<br />

30 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 31


Ympäristövastuu<br />

Vähennämme<br />

paperin ja<br />

energian<br />

kulutusta<br />

Vähennämme<br />

muovin käyttöä<br />

Meillä jokaisella on unelma paremmasta ja puhtaammasta<br />

ympäristöstä, paikasta, jossa lapsemme ja lapsenlapsemme<br />

voivat turvallisesti elää ja kasvaa. Ympäristön tilan<br />

heikkeneminen täytyy pysäyttää. Me voimme vaikuttaa<br />

tulevaisuuteen etsimällä aktiivisesti tapoja ja keinoja, joilla<br />

tulevaisuuden ympäristö on puhtaampi ja terveellisempi.<br />

66.1 Ympäristöpolitiikka<br />

Vähennämme<br />

ajoneuvojen ja<br />

koneiden päästöjä<br />

Käytämme<br />

joutsen-merkittyjä<br />

puhdistus-aineita<br />

<strong>SOL</strong><br />

Ympäristötavoitteet<br />

Haluamme tuottaa palveluitamme tavalla, joka pyrkii<br />

luonnonvarojen säilyttämiseen ja ympäristölle aiheutuvan<br />

kuormituksen vähenemiseen. Ymmärrämme palvelutoimintojemme<br />

aiheuttamat ympäristövaikutukset ja vastuumme<br />

tuotteiden käyttäjänä ja jätteiden tuottajana ja otamme<br />

ne huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme<br />

toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja määräyksiä.<br />

Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja<br />

ympäristövaikutusten vähentämiseen. Hankimme ympäristön<br />

kannalta parasta mahdollista käytettävissä olevaa<br />

tekniikkaa kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteenamme on<br />

käyttää luonnonvaroja ja energiaa niiden kulutus ja päästöt<br />

minimoiden. Kehitämme jätteiden lajittelua ja pyrimme<br />

osaltamme vähentämään jätteiden määrää.<br />

Tiedotamme toiminnastamme avoimesti niin ulkopuolisille<br />

sidosryhmille kuin omalle henkilöstölle. Tavoitteenamme<br />

on pystyä opastamaan asiakkaitamme ympäristömyönteiseen<br />

toimintatapaan ja tukea omalla osaamisellamme<br />

heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamista. Tavoitteenamme<br />

on olla ympäristöasioiden hoidossa asiakkaiden ja<br />

henkilöstön mielestä paras toimija.<br />

Koulutamme, neuvomme ja rohkaisemme henkilökuntaa<br />

työskentelemään vastuullisella tavalla ja parantamaan<br />

toimiaan ympäristöasioissa sekä työ- että vapaa-ajalla. Kehitämme<br />

mittareita, joilla toiminnan ympäristövaikutuksien<br />

muutoksia voidaan todentaa. Johto seuraa säännöllisesti<br />

ympäristöasioiden tilaa. Toimialojen johdon katselmuksissa<br />

arvioidaan ympäristöhallinnan tilaa ja niiden pohjalta käynnistetään<br />

tarpeellisia toimenpiteitä.<br />

6.2 Ympäristöpäämäärät<br />

ja -tavoitteet<br />

<strong>SOL</strong>in ympäristöpolitiikassa on määritetty toimialoille<br />

ympäristötavoitteet ja -päämäärät. Ne ohjaavat henkilöstöämme<br />

toimimaan ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.<br />

Ympäristötavoitteet- ja päämäärät arvioidaan vuosittain ja<br />

tavoitteiden täyttymistä sekä toiminnan ympäristövaikutusten<br />

muutoksia mitataan konsernitasolla.<br />

Henkilöstö<br />

toimii<br />

vastuullisesti<br />

Tavarantoimittajamme<br />

ovat ympäristövastuullisia<br />

Osallistumme<br />

asiakkaan<br />

ympäristötyöhön<br />

Vastuullisuus on meidän jokaisen asia.<br />

32 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 33


6.3 Ympäristönäkökohdat<br />

Ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet perustuvat<br />

toimintamme ja palveluidemme ympäristönäkökohtia ja<br />

ympäristövaikutuksia koskevaan tietoon. Ympäristönäkökohtien<br />

tunnistaminen ja arvottaminen on esitetty ympäristönäkökohtien<br />

hallintajärjestelmässä. Ympäristönäkökohtien<br />

merkityksen tunnistamisessa käytämme arviointimenetelmää,<br />

joka perustuu omasta toiminnastamme saatuun<br />

tietoon, vaikutusmahdollisuuksiimme ja ulkopuolisten tutkimusten<br />

antamaan tietoon. Merkitystekijöiden arvioinnissa<br />

otamme huomioon lakisääteiset vaatimukset, merkityksen<br />

imagollemme, ympäristöhyödyt suhteessa toteuttamiskustannuksiin<br />

ja ympäristövaikutusten vakavuus ja vaikuttavuus.<br />

Toimialakohtainen ympäristönäkökohtienarviointimenettely<br />

ja arvottamisen perusteet on dokumentoitu toimintajärjestelmämme<br />

ympäristötiedoissa. Toteutettaviksi olemme<br />

valinneet menetelmän avulla korkeimman painoarvon<br />

saaneet toiminnat.<br />

Toimialakohtainen toimeenpano-ohjelma on laadittu<br />

ja niistä selviää ympäristöpäämäärien ja –tavoitteiden<br />

saavuttamisen toimintaohjeet, aikataulut, mittaustapa sekä<br />

vastuut. Toimeenpano-ohjelmat on dokumentoitu toimintajärjestelmämme<br />

ympäristötiedoissa.<br />

Asiakaskohtaiset ympäristötavoitteet laaditaan asiakaskohtaisten<br />

toimintasuunnitelmien yhteydessä.<br />

Ympäristöryhmä ja ympäristövastaavat<br />

<strong>SOL</strong>-konsernissa on ympäristöryhmä, jonka tehtävänä on<br />

koordinoida aiheeseen liittyvää vastuullisuustoimintaa sekä<br />

seurata sen globaaleja ja paikallisia trendejä.<br />

Piirien ympäristövastaavat koordinoivat paikallista ympäristötoimintaa<br />

ja -koulutuksia ja näin työntekijöille välittyy<br />

paikallinen ympäristötietämys.<br />

Ympäristövastaavat tekevät asiakaskohtaisia ympäristöauditointeja<br />

ja raportoivat niistä ympäristöryhmälle.<br />

Ympäristönäkökohtien arviointi tehdään tarvittaessa ja<br />

vähintään kolmen vuoden välein. Tarvittavat muutokset<br />

toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin tehdään arvioinnin ja<br />

seurannan perusteella.<br />

Ympäristökatselmukset tehdään ympäristöryhmän<br />

päättämän vuosisuunnitelman mukaisesti toimialoittain ja<br />

paikkakunnittain.<br />

Toimintasuunnitelmiin kirjattujen ympäristötavoitteiden<br />

toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Piirit seuraavat<br />

toimintasuunnitelmien toteutumista piirikokouksissaan.<br />

Sisäisten auditointien yhteydessä arvioimme ympäristösuunnitelmien<br />

toteutumisen.<br />

6.4 Minä, sinä , <strong>SOL</strong><br />

ja ympäristö<br />

Osana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta <strong>SOL</strong><br />

palvelutyönantajana on sitoutunut vahvistamaan <strong>SOL</strong>in<br />

yhdenvertaista työyhteisöä. Hyvässä työyhteisössä on kulttuuriltaan,<br />

iältään ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Olemme<br />

kansainvälinen yritys, mutta arvomme ovat yhteiset maasta<br />

riippumatta. Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa<br />

tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden<br />

kaikille. Solmimme Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen<br />

kesäkuussa 2016. Sitoumuksen tavoitteiden ja<br />

toimenpiteet laadittiin yhdessä ympäristövastaaviemme,<br />

ympäristöryhmän ja <strong>SOL</strong>in johdon kanssa.<br />

Vakaana työllistäjänä sitoumuksemme käsittää myös viisaan<br />

taloudenpidon ja kestävä työn luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.<br />

Olemme viestineet Sitoumus 2050 tavoitteista<br />

ja toimenpiteistä videolla, jolla tavoitetaan isompi määrä<br />

henkilöstöstämme, asiakkaistamme ja sidosryhmistämme.<br />

Teemme jatkuvaa työtä yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden<br />

toteutumisen eteen ja seuraamme tavoitteiden<br />

toteutumista.<br />

Sitoumus 2050 tavoitteet ja toimenpiteet<br />

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin<br />

Meitä on moneksi ja kaikille on paikka <strong>SOL</strong>issa. Arvostamme<br />

erilaisuutta ja pidämme sitä voimavarana.<br />

Kehitämme johtamista <strong>SOL</strong>issa ja uskommekin, että<br />

tulevaisuudessa johtamisemme on palvelevaa johtamista.<br />

Meidän mielestämme hyvässä työyhteisössä on<br />

eri-ikäisiä ja eri kulttuureita edustavia ihmisiä. Noin 30<br />

prosenttia työntekijöistämme ovat muita kuin Suomen<br />

kansalaisia. Ennustamme, että vuonna 2050 muualta<br />

muuttaneita on jo 60 prosenttia. <strong>SOL</strong>issa on paljon myös<br />

nuoria työntekijöitä. Alle 30-vuotiaiden työntekijöiden<br />

osuus on 42 prosenttia. Ihmiskäsityksemme mukaan<br />

ihminen haluaa tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota<br />

siihen mahdollisuuden kaikille.<br />

Sitoudumme kehittämään <strong>SOL</strong>iin ikäohjelman<br />

Ikäohjelman tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä<br />

ja hyvinvointia, tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista,<br />

vähentää sairauspoissaoloja, nostaa keskimääräistä<br />

eläkeikää ja lisätä seniorien arvostusta sekä varmistaa<br />

hiljaisen tiedon siirtyminen.<br />

Olemme laatineet ikäohjelman vuonna 2016<br />

Sitoudumme edistämään maahanmuuttajien<br />

urakehitystä<br />

maahanmuuttajia on toimihenkilöinä jokaisessa<br />

piirissämme toteutunut/ei toteutunut<br />

2. Työtä kestävästi<br />

Haluamme, että <strong>SOL</strong>issa työskentelee iloisia moniosaajia.<br />

Koulutustoimintamme on vilkasta ja verkko-opiskelu<br />

tuo opinnot jokaisen <strong>SOL</strong>ilaisen lähelle heti alusta<br />

lähtien. Kasvatamme ammattilaisia, jotka osaavat toimia<br />

kerralla oikein ja kehittää työtä jatkuvasti pienin askelin<br />

LEAN-oppien mukaan. <strong>SOL</strong> Life -ohjelma huolehtii<br />

työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koko<br />

työsuhteen ajan. Haluamme, että meiltä lähdetään<br />

eläkkeelle terveenä. Seuraamme aktiivisesti henkilöstön<br />

työtyytyväisyyttä sekä sairauslomien, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden<br />

määrää. Olemme määrittäneet<br />

niille tavoitteet, joihin pyrimme.<br />

Nyt haluamme varmistaa, että saamamme tieto<br />

työtyytyväisyysmittauksista on oikeaa. Haluamme myös<br />

kehittää uusia tapoja tukea työntekijöitämme. Arvomme<br />

ovat iloinen työn tekeminen ja arkiluovuus.<br />

Sitoudumme kehittämään työtämme niin, että Ilopuntari-työtyytyväisyyskyselyn<br />

tulos on yli neljä ja<br />

vastausprosentti on 80<br />

Sitoudumme kehittämään esimiehen online-työkalua,<br />

joka mahdollistaa jatkuvan läsnäolon ja työntekijän<br />

hyvinvoinnin tukemisen.<br />

Esimiehen online-työkalu 2050<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

3. Resurssiviisas talous<br />

<strong>SOL</strong> on Aurinkokunta, joka tarjoaa palveluratkaisuja asiakkailleen.<br />

Puramme keinotekoisia raja-aitoja eri palveluiden<br />

väliltä. Työn ostaminen, hallinnointi ja kehittäminen on<br />

asiakkaillemme yksinkertaisempaa ja halvempaa, kun yhteistyökumppaneita<br />

on yksi. Asiakkaan työaikaa säästyy ja<br />

me puolestamme voimme tarjota uusia työmahdollisuuksia<br />

moniosaajille. Erilaisia tehtäviä yhdistelemällä kokopäivätyö<br />

löytyy entistä useammin omasta talosta. Esimies vastaa<br />

työvuorosuunnittelusta ja työvuorojen tarjonnasta. Nyt<br />

haluamme tehdä työvuorojen varaamisen työntekijöille<br />

helpoksi ja joustavaksi. Arvomme on aurinkoisen tyytyväinen<br />

asiakas ja yrittäjyys.ksi. Arvomme on aurinkoisen<br />

tyytyväinen asiakas ja yrittäjyys.<br />

Sitoudumme kehittämään sähköisen työvuorojen varausjärjestelmän.<br />

sähköinen työvuorojen varausjärjestelmä<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

4. Luontoa kunnioittava päätöksenteko<br />

Otamme työssämme ympäristön aina huomioon. Pyrimme<br />

jatkuvasti vähentämään kuormitusta, joka ympäristölle<br />

aiheutuu toiminnastamme. Olemme tehneet jo paljon ja<br />

haluamme varmistaa, että työ jatkuu. Teemme pelisäännöt<br />

hankinnoillemme. Arvomme on luotettavuus.<br />

Sitoudumme laatimaan hankintaohjeet, joihin kirjaamme<br />

meille tärkeät asiat:<br />

• toimittajakumppaneilla on ympäristösertifikaatit<br />

• suosimme kotimaisia toimittajia<br />

• puhdistusaineita kulutetaan nykyistä vähemmän<br />

• neitseellisen muovin käyttöä vähennetään<br />

• käytetään ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita<br />

(85 %)<br />

Sitoudumme auditoimaan toimittajat ja oman hankintaprosessimme.<br />

hankintaohjeita noudatetaan/ei noudateta<br />

toimittaja-auditoinnit tehty/ei tehty<br />

IIlopuntari: Tavoite yli 4 (asteikko 1-5) + vastaus<br />

prosentti 80 kaikissa työntekijäryhmissä<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

34 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 35


6.5 Vastuullisuus osana<br />

jokapäiväistä työtä<br />

6.5.1 Ympäristöauditoinnit vakiintuneet<br />

toiminnan kehitykseen<br />

Ympäristöauditoinneissa seuraamme <strong>SOL</strong>in ympäristötavoitteiden<br />

mukaisen toiminnan toteutumista ja mittaroimme<br />

onnistumistamme piiri-, toimiala- ja asiakaskohteissa.<br />

Kehitysnäkökulma johtaa ympäristömyönteistä toimintaamme.<br />

Ympäristöauditoinnin tehdään <strong>SOL</strong>in sähköistä<br />

järjestelmää hyödyntäen. Asiakaskohtaisia ympäristöauditointeja<br />

tehtiin 250 kappaletta.<br />

6.5.2 Hankintojen ympäristövaikutukset<br />

Otamme hakinnoissamme huomioon tuotteiden ympäristövaikutukset<br />

ja toimimme kustannustehokkaasti. Käytämme<br />

hankinnoissamme vakiintuneita kumppaneita. Teemme<br />

toimittaja-auditointeja joilla varmistamme kumppaneiden<br />

ympäristömyönteisen toiminnan.<br />

6.5.3 Joutsenmerkitty hotellisiivous<br />

<strong>SOL</strong> Palveluille myönnettiin Joutsenmerkki hotellisiivouksen<br />

toimialalla ensimmäisenä Suomessa. Arvostetun<br />

Pohjoismaisen ympäristömerkin saaminen oli yksi <strong>SOL</strong>:n<br />

ympäristöohjelman, ”Sitoumus 2050”, lupauksista. Joutsenmerkki<br />

on virallinen osoitus asiakkaillemme toimintamme<br />

tasokkuudesta.<br />

Joutsenmerkin saamiseksi palvelumme täytti hyvin tiukat<br />

ehdot koko elinkaaren osalta. Arvioinnissa huomioitiin<br />

muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön<br />

energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty<br />

koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Siivouspalvelussa<br />

Joutsenmerkki painottaa ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden<br />

käyttöä ja kemikaalien rajoittamista, koska<br />

pesuaineet muodostavat suurimman ympäristöä kuormittavan<br />

tekijän siivouksen yhteydessä. Muita kriteerejä<br />

olivat mm. kuljetusten ympäristövaikutusten minimointi ja<br />

henkilökunnan ympäristökoulutus.<br />

6.5.4 Ympäristömerkityt puhdistusaineet<br />

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota puhdistusaineiden<br />

ympäristövaikutuksien arviointiin ja pudistusaineiden<br />

valintaan. Tästä syystä meillä <strong>SOL</strong>issa käytämme siivoustekstiilien<br />

ja astioiden pesussa vain ympäristömerkittyjä<br />

tuotteita. Muiden puhdistusaineiden osalta käytössämme<br />

on 85 % Joutsenmerkityt aineet. Toimimme yhteistyössä<br />

kotimaisen puhdistusainevalmistajan kanssa ja panostamme<br />

tuotekehitykseen. Huolehdimme Joutsenmerkin<br />

uudistamisesta tuotteillemme säännöllisesti.<br />

Viisailla valinnoilla haluamme vaikuttaa työntekijöiden<br />

työturvallisuuteen, ympäristön suojelemiseen ja vesistöjen<br />

puhtaana pysymiseen.<br />

Ympäristömerkittyjen ja muiden<br />

pesuaineiden kulutuksen jakauma<br />

85%<br />

15%<br />

Ympäristömerkatut pesuaineet<br />

Muut pesuaineet<br />

<strong>SOL</strong> Palveluille<br />

myönnettiin<br />

Joutsenmerkki<br />

hotellisiivouksen<br />

toimialalla<br />

ensimmäisenä<br />

Suomessa.<br />

6.5.5 Kiertotalousmuovit käyttöön<br />

Olemme ottaneet käyttöön uudet ja ympäristön paremmin<br />

huomioivat kiertotalousmateriaalista valmistetut jätesäkit.<br />

Kiertotalousmuovit ovat asiakkaiden keräyspisteille tuomia<br />

kierrätysmuoveja. Kiertotalousmuoveja käytetään nyt<br />

uutena materiaalina <strong>SOL</strong>in käyttämissä jätesäkeissä.<br />

Tämä on meille ja kuluttajille upea asia, sillä kuluttajien<br />

kierrättämänsä muovit todellakin palautuvat käyttöön ja<br />

näin kannustavat asiakkaita kierrättämään muovia edelleen.<br />

Materiaali säästää myös huomattavasti CO2 päästöjä.<br />

Tuotteet kerätään Suomessa, kierrätetään eli muokataan<br />

raaka-aineeksi, ja lopulta valmistetaan tuotteiksi Suomessa.<br />

Kestokäyttöiset jätesäkit<br />

Käytössämme on kestokäyttöisiä jätesäkkejä noin 2000 kpl.<br />

Kestokäyttöisten jätesäkkien käyttö on noussut tasaisesti.<br />

Vuoden <strong>2018</strong> aikana toteutettiin useita kestosäkkikampanjoita<br />

piireissämme.<br />

Yhteen kestokäyttöiseen jätesäkkiin käytetään 11<br />

kpl kierrätysmuovipulloja. Kaikkiin <strong>SOL</strong>issa käytettyihin<br />

kestokäyttöisiin jätesäkkeihin on käytetty yhteensä 58 850<br />

pulloa.<br />

6.5.6 Ympäristömerkityt siivousvälineet ja –<br />

pyyhkeet<br />

Panostamme ympäristömerkittyihin siivoustekstiileihin,<br />

kaikki käyttämämme moppien lankaosat ja mikrokuituiset<br />

siivouspyyhkeet ovat Joutsenmerkittyjä.<br />

6.5.7 Varastoinventaariot<br />

Varastoinventaariot vakiintuivat osaksi päivittäistä kerralla<br />

oikein toimintaamme ja oman toimintamme kehittämistä.<br />

Varastoinventaariot tehtiin sähköisesti ja tulokset olivat<br />

reaaliaikaisesti piirien käytössä. Varastoinventaarioita tehtiin<br />

vuoden <strong>2018</strong> aikana asiakaskohteissamme yhteensä<br />

1000 kpl.<br />

6.5.8 Vastuulliset valinnat<br />

<strong>SOL</strong>in vastuullisuuden parissa työskentelee koko henkilöstö.<br />

Tänä vuonna vastuullisuus näkyy vahvasti myös työvaatevalinnoissa.<br />

Koko <strong>SOL</strong>in Suomen henkilökunta työskentelee<br />

jatkossa vastuullisista materiaaleista valmistetuissa<br />

työvaatteissa. Vaatteiden raaka-aineena on käytetty yli 350<br />

000 kierrätettyä muovipulloa.<br />

<strong>SOL</strong> ja suomalainen työvaatevalmistaja TouchPoint Oy<br />

haluavat kantaa huolta yhteisestä maapallostamme. Vaateteollisuuden<br />

haitalliset ympäristövaikutukset ovat moninaiset<br />

ja niiden vähentäminen on yhteinen päämäärämme.<br />

Vastuullisista materiaaleista valmistetut työvaatteet<br />

soveltuvat erilaisiin työympäristöihin. <strong>SOL</strong>-malliston tuotteet<br />

on suunniteltu toisiinsa yhdisteltäviksi ja käytettäviksi<br />

kerrospukeutuen vaihtelevien työ- ja sää olojen mukaan.<br />

Ekologisista materiaaleista valmistetut työvaatteet takaavat<br />

mukavan käyttökokemuksen koko työpäivän ajaksi.<br />

Vaatemallisto viestii vastuullisuudesta vahvasti myös<br />

ulospäin. Jokaisessa vaatteessa on ``sustainable choice by<br />

<strong>SOL</strong>’’-label, sekä tuotteessa kerrotaan käytettyjen muovipullojen<br />

määrä. Mallistosta hehkuu keltainen aurinko, joka<br />

levittää positiivista energiaa ympärilleen.<br />

Yhteisssä Touchpointin kanssa on tuotettu kierrätyspulloista<br />

moppipuseeja ja hotellisektorin työvaatteita.<br />

Yhtenäisvaikutus kokonaisuudessaan on yli 500 000 kierrätyspuolloa.<br />

6.5.9 Pääkonttorin jätehuolto ja<br />

energiatehokkuus<br />

<strong>SOL</strong>in pääkonttorissa Cityssä jätehuolto on järjestetty<br />

kiertotalousajattelun mukaisesti. Pääkonttorin ja kiinteistön<br />

(mukaan lukien kiinteistön vuokralaiset) jätteiden energiahyötyaste<br />

on 41 % ja materiaalihyötyaste 59 %. Energiatehokkuustoimenpiteinä<br />

pääkonttoriimme on tehty mm.<br />

- kaukolämmön lämmönvaihtimien uudistus<br />

- valaistuksesta osa on muutettu LED tekniikalle 1, 2, 3<br />

kerros ja porraskäytävät<br />

- ilmanvaihtokoneita ja rakennusautomaatiota<br />

uudistettu tilamuutosten myötä<br />

- aurinkopaneelijärjestelmä on asennettu kiinteistön<br />

katolle, järjestelmällä tuotetaan osa kiinteistön<br />

sähkön tarpeesta.<br />

6.5.10. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen<br />

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö järjesti<br />

keskiviikkona 30. toukokuuta Finlandia-talossa Kestävän<br />

kehityksen tila ja tulevaisuus -sidosryhmätilaisuuden sekä<br />

kestävän kehityksen toimikunnan 25-vuotisjuhlavastaanoton.<br />

Vuosittaisessa tilaisuudessa kohtaavat päätöksentekijät,<br />

hallinnon, järjestöjen, elinkeinoelämän ja tiedemaailman<br />

toimijat. Päivän aikana ääneen pääsevät myös kestävän<br />

kehityksen toimenpidesitoumuksen antaneet toimijat.<br />

<strong>SOL</strong>ista oli edustus tilaisuudessa.<br />

36 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 37


vastuu näkyy käytännön valinnoissa.<br />

6.6 Ympäristömyönteinen<br />

liikkuminen<br />

Hankintakaudelle 2017 – 2019 uusien autojen päästörajaksi<br />

on määritetty 130 g/ co2 / km. Päästöraja koskee<br />

henkilöautoja ja pieniä pakettiautoja. Suuret pakettiautot<br />

ja aurauskäyttöön tarkoitetut pick upit eivät kuulu tämän<br />

päästörajan piiriin. Autokalustomme täytti tämän tavoitteen<br />

81 %, edelliseen vuoteen parannusta oli tapahtunut<br />

19,4 % .<br />

<strong>SOL</strong>in autohankinnoissa painotetaan oikean kaluston<br />

hankkimista oikeaan kohteeseen. Olemme pienentäneet<br />

autojen kokoa mahdollisuuksien mukaan, jolloin päästään<br />

pienempiin päästöihin. Käytössämme on hybridi- ja<br />

kaasuautoja sekä testikäytössä yksi täyssähköauto. Olemme<br />

vähentäneet diesel-autojen määrää autovalikoimissamme<br />

ja siirtyneet käyttämään bensa- ja vaihtoehtoista<br />

polttoaineitta hyödyntäviin autoihin. Tämä johtuu dieselien<br />

vaikeasti puhdistettavista NOx-päästöistä.<br />

<strong>SOL</strong>in käytössä oli vuonna <strong>2018</strong> yhteensä 374 autoa,<br />

joista 187 oli henkilöautoja ja 172 pakettiautoa. Autojen<br />

käyttöaika on noin kuusi vuotta, autokannan keski-iän<br />

ollessa kolme vuotta. Tämä tarkoittaa, että vuosittain vaihdetaan<br />

noin 60 uutta autoa.<br />

<strong>SOL</strong>issa on kiinnitetty huomiota taloudelliseen ajotapaan.<br />

Olemme järjestäneet yhdessä vakuutusyhtiömme<br />

kanssa taloudellisen ja turvallisen ajon kursseja henkilökunnallemme.<br />

Tulemme jatkamaan koulutuksia tulevina<br />

vuosina.<br />

Raportilla ilmoitetut päästömäärät noudattavat NEDC:n<br />

suosituksia. Uusien autojen päästömäärät tullaan määrittämään<br />

uuden mittaustavan WLTP mukaan, jolloin autojen<br />

päästöt tulevat nousemaan. Tämä tarkoittaa, että samalla<br />

autolla voi olla eri päästöt riippuen siitä, koska auto on<br />

rekisteröity.<br />

6.7. Elinkaarihankkeet<br />

<strong>SOL</strong> on mukana tuottamassa palveluita kiinteistöjen elinkaarihankkeisiin.<br />

Tuotamme palveluita yhdessä rakennusliikkeiden<br />

tai kiinteistön kunnossapidon palveluntuottajien<br />

kanssa. Vuonna <strong>2018</strong> aikana laadittiin elinkaarihankkeen<br />

ohjeistus ja toimintaohjelma vastuineen.<br />

Annamme asiantuntija-apua kohteiden suunnitteluvaiheessa<br />

mm. pintamateriaaleista, ylläpitoon tarvittavista<br />

tiloista sekä kulkureiteistä sisätiloissa ja ulkona. Vaikutamme<br />

elinkaarihankkeiden materiaalivalintoihin ekologisesti<br />

ja kestävän kehityksen mukaisesti. Panoksellamme on<br />

pitkäkestoinen vaikutus esim. sisäilman laatuun ja tilojen<br />

käyttäjien viihtyvyyteen. Huolehdimme kohteista siten, että<br />

palveluillamme tuetaan kiinteistön elinkaariajattelunmukaista<br />

toimintaa.<br />

Jätteiden energiahyötyaste<br />

41 %<br />

Jätteiden materiaalihyötyaste<br />

59 %<br />

650 000<br />

muovipulloa on hyötykäytetty<br />

työvaatteisiin, kestosäkkeihin,<br />

moppipusseihin, pukupusseihin,<br />

kestosäkkeihin<br />

38 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 39


6.8 <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut<br />

6.8.1 Oman toiminnan kehittäminen<br />

<strong>SOL</strong> Pesulapalvelut panostaa ympäristöystävällisyyteen<br />

sekä koneissa että aineissa. Kehitystä tapahtuu niin pesutekniikoissa<br />

kuin aineissakin. Jatkuvalla koulutuksella<br />

pesuloiden henkilöstö pysyy muutoksissa mukana. Uusien<br />

tekijöiden koulutus on kattavaa.<br />

Kemiallisen pesun ympäristövaikutuksia ajatellen suurin<br />

muutos on ollut siirtyminen niin sanotusta per-pesusta hiilivetypesuun.<br />

<strong>SOL</strong> Pesulapalvelut uudistaa jatkuvasti konekantaa,<br />

jossa kemiallisen pesukoneiden tilalle vaihdetaan<br />

ympäristöystävällisempiä koneita noin kahdesta viiteen<br />

myymälään vuodessa. Tällä hetkellä kemiallisen pesun<br />

konekannasta on 45 % nykyajan koneita, joissa käytetään<br />

ympäristömyönteisiä, myrkyttömiä ja biohajoavia aineita.<br />

Vesipesukoneiden annostelupumppujärjestelmät ovat<br />

jo käytössä useissa pesuloissa. Pesuaineiden annostelu<br />

vesipesukoneisiin tapahtuu automaattisilla annostelijoilla.<br />

Tietokoneohjatut uudet vesipesukoneet käyttävät mahdollisimman<br />

ympäristöystävällisiä pesuaineita sekä vettä<br />

tarkasti säädellyt määrät. Koneiden käyttö on optimoitu jokaisessa<br />

myymälässä, veden- ja sähkönkulutusta seurataan<br />

tarkan seurantamittariston mukaisesti.<br />

Syksyllä 2015 on aloitettu kemiallisen pesukoneen<br />

jäähdytysveden talteenotto vesipesujärjestelmään.<br />

Talteenotossa kemiallisenkoneen jäähdytysvesi putkitetaan<br />

erilliseen vesisäiliöön ja jatko käytetään vesipesukoneessa.<br />

Vesi on huoneenlämpötilaa lämpimämpää, jopa<br />

45-asteista. Järjestelmä tuottaa myös sähkönsäästöä, kun<br />

kuivausrumpuun laitetaan lämpimällä vedellä huuhdellut<br />

vaatteet. Veden talteenottojärjestelmä on käytössä useissa<br />

myymälöissä.<br />

6.8.2 Muovin määrän vähentäminen<br />

Vaikutamme aktiivisesti muovijätteen määrää, muovisia<br />

pakkausmateriaaleja vähentämällä. Yhä useampi myymälä<br />

on nykyään ns. muoviton myymälä, eli tarjoaa asiakkaille<br />

pestyjä vaatteita ilman pakkausmuovia ja valittavana on<br />

myös uusiokäyttöinen kuitukassi. Muovin kulutus laskee<br />

joka vuosi. Kehittelemme myös muita materiaaleja tuotteiden<br />

pakkaukseen muovin sijaan.<br />

6.8.3 Tekstiilien kierrätys ja hankkeet<br />

Vuodesta 2016 olemme olleet mukana Tekstiiliringissä ja<br />

kehittäneet sekä laajentaneet toimintaa. Pääkaupunkiseudun,<br />

Tampereen Aleksis Kiven kadun ja Keravan pesuloissa<br />

asiakas voi jättää kierrätykseen menevät tekstiilinsä<br />

helposti ja vaivattomasti keräyssäiliöön pesulassa asioidessaan<br />

.Keväällä 2017 lähdimme mukaan Telaketjuhankkeeseen,<br />

joka on poistotekstiilin kestävää kiertoa edistävä<br />

verkosto. Telaketjussa kehitetään tekstiilin keräystä, lajittelua<br />

ja jalostusta vastaamaan kierrätystekstiiliä hyödyntävien<br />

yritysten tarpeita.<br />

6.8.4 Asiakkaiden ympäristömyönteiseen<br />

toimintaan vaikuttaminen<br />

Viestimme aktiivisesti ympäristöteoista eri sidosryhmille.<br />

Asiakkaille on viestitty muun muassa henkarien<br />

palauttamisesta ja tekstiilien suojakäsittelystä, joka<br />

pidentää tekstiilien käyttöikää ja pesuväliä.<br />

Ympäristönäkökohdat <strong>SOL</strong><br />

Ympäristönäkökohdat <strong>SOL</strong> Palveluissa<br />

<strong>SOL</strong><br />

Ympäristökatselmusten ja ympäristöohjelman<br />

perusteella ympäristönäkökohtien<br />

arviointimenettelyn perusteet<br />

MERKITYSTEKIJÄT<br />

A = lakisääteiset vaatimukset<br />

B = merkitys imagolle<br />

C = ymp.hyödyt/kustannukset<br />

D = ymp.vaikutusten vakavuus<br />

E = vaikutusmahdollisuudet<br />

yht. = (A+B+C+D)*E<br />

MERKITTÄVYYSASTEIKKO<br />

0 = lakisääteiset vaatimukset<br />

1 = merkitys imagolle<br />

2 = ymp.hyödyt/kustannukset<br />

3 = ymp.vaikutusten vakavuus<br />

TOIMINTA, PROSESSI TAI PALVELU YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTA YMPÄRISTÖVAIKUTUS MERKITTÄVYYS<br />

TUOTE-, KONE-/TARVIKEHANKINNAT toimittajien valinta<br />

TUOTANTO/PALVELU<br />

toimittajien valinta, siivouspalvelut<br />

toimittajien valinta, kiinteistöpalvelut<br />

toimittajien valinta, pesulapalvelut<br />

käytettävien aineiden oikea valinta,<br />

annostelu ja käyttö<br />

syntyvät jätevedet<br />

energian kulutus<br />

- jäte omasta prosessista muovijäte<br />

liikkuminen ja kuljetus<br />

vaarallinen jäte, PER-jäte,<br />

Pesulapalvelut<br />

polttonesteen kulutus / ajamisen<br />

aiheuttamat päästöt<br />

tuotteiden tuotannosta aiheutuva<br />

ympäristökuormitus<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

tarpeettoman pesuainekäytön aiheuttama<br />

kuormitus jätevesiin<br />

vesivarojen kuluminen, puhdistuslaitosten<br />

kuormittuminen<br />

luonnonvarojen kuluminen ja tuotannosta<br />

syntyvät päästöt<br />

luonnonvarojen säästäminen, jätteiden<br />

aiheuttama kuormitus ja päästöt<br />

niiden loppusijoituksessa<br />

jätteiden aiheuttama kuormitus ja<br />

päästöt niiden loppusijoituksessa<br />

energiavarojen kuluminen, ilmakehän<br />

kuormittuminen<br />

A B C D E yht.<br />

1 3 2 3 3 27<br />

1 3 1 1 3 18<br />

1 3 1 1 3 18<br />

3 3 1 3 3 30<br />

1 2 2 2 3 21<br />

0 2 2 1 3 15<br />

1 1 1 1 2 8<br />

1 2 2 2 3 21<br />

3 2 2 3 3 30<br />

1 2 2 1 2 12<br />

ajokaluston ja koneiden kunnossapito kaluston käyttöikä luonnonvarojen säästyminen 2 1 2 1 2 12<br />

HENKILÖSTÖN TOIMINTA<br />

kulutus ja ohjeistus<br />

YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN KANSSA<br />

henkilöstön ympäristötietoisuus, ympäristönäkökohtien tunnistaminen<br />

ympäristömyönteinen ja orientoitunut ja huomioonottaminen sekä työ- että<br />

toiminta<br />

vapaa-ajalla<br />

henkilöstön ympäristötietoisuuden ja<br />

osaamisen lisääminen<br />

asiakkaan ympäristötoiminnan<br />

huomioiminen ja tukeminen<br />

Ympäristötiedosto<br />

parantaa henkilöstön kykyä toimia<br />

työssään ympäristömyönteisesti<br />

varmistetaan osaltamme asiakkaan<br />

ympäristötavoitteiden saavuttaminen<br />

0 3 2 2 3 21<br />

0 3 2 2 3 21<br />

3 3 2 1 3 27<br />

40 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 41


Palkat ja sosiaalikulut (milj. euroa)<br />

Palkat ja palkkiot, pakolliset henkilösivukulut sekä edut 2014–<strong>2018</strong><br />

Sosiaalinen<br />

vastuu<br />

Henkilöstön sitoutuminen, henkilöstötyytyväisyys, työn<br />

ilo ja henkilöstökokemuksen johtaminen ovat keskeisiä<br />

<strong>SOL</strong>in strategiassa. Kaikilla konsernin toimialoilla<br />

työ tehdään henkilöstön kanssa ihmiseltä ihmiselle.<br />

Iloinen työntekeminen on <strong>SOL</strong>in keskeinen arvo<br />

77.1 Henkilöstöasiat ovat<br />

keskiössä <strong>SOL</strong>in strategiassa:<br />

ihmiseltä ihmiselle<br />

<strong>SOL</strong>issa panostamme ihmisten kehittämiseen ja henkilöstökustannukset<br />

ovat merkittävin osa kaikista kustannuksista.<br />

Suomessa tarjoamme työpaikan lähes 10 000 työntekijälle.<br />

Erityisen tärkeää on innostuksen aikaansaaminen ja ylläpito<br />

palveluhalukkuuden ja-valmiuden sekä muun ammattitaidon<br />

lisäksi. Näin varmistamme asiakkaille ylivertaisen<br />

palvelukokemuksen. Henkilöstön sitoutuminen mahdollistaa<br />

paremmin yhteisten ohjeiden noudattamisen ja pitkäjänteisen<br />

ja laadukkaan toiminnan. Luottamus on kivijalka<br />

työssämme. Osaavat ja oikein asennoituvat henkilöt oikeissa<br />

tehtävissä, jatkuva henkilöstön kehittäminen, suoritusten<br />

johtaminen ja palautteen antaminen sekä kannustavuus ovat<br />

henkilöstöstrategiamme painopisteitä. Työn kokeminen<br />

merkityksellisenä on jokaiselle tärkeää, näin voidaan tuntea<br />

työn iloa. <strong>SOL</strong> perustaa henkilöstöstrategiansa positiiviseen<br />

ihmiskuvaan, jossa jokainen haluaa tehdä hyvää työtä,<br />

onnistua, olla ajatteleva ja tunteva ja jossa erilaisuus sallitaan.<br />

Johtamiskulttuurimme pitää tukea luottamuksen rikastamaa<br />

vuorovaikutusta ja luovuuden ilmapiiriä. Erityistä huomiota<br />

kiinnitämme nuoriin ja Keltaisiin Panttereihin (tarjoamme<br />

työmahdollisuuksia eläkeiän jo ylittäneille). Vuonna <strong>2018</strong><br />

uudistimme tavoitteista-tuloksiin, tatu-keskustelut Onnistumiskeskusteluiksi.<br />

Niissä henkilön oma näkemys ja tahtotila<br />

kehittää ja omaa toimintaa tulee vahvasti käsittelyyn.<br />

Henkilöstön kehittämisessä panostetaan henkilöä itseään<br />

tukevaan perehdytykseen ja koulutukseen asiakaskohtaisen<br />

tarpeen mukaisesti. Sitä seurataan koulutusindeksin avulla<br />

alue-, asiakas-, työntekijä-, ja koulutuskohtaisesti. Valmennuksen<br />

ja koulutuksen tukena henkilökohtaisella tasolla on<br />

osaamisenkartoitus ja oppimispassi. Jokainen <strong>SOL</strong>ilainen<br />

tekee verkkoperehdytyksen ja esimies sekä tutor varmistavat<br />

kohdekohtaisen osaamisen käytännön menetelmäkoulutuksilla<br />

ja kohdeperehdytyksillä sekä jatkuvalla välittämisellä<br />

henkilöstön hyvinvoinnista. Jokainen solilainen osallistuu<br />

myös koeajan päätteeksi <strong>SOL</strong> IN koulutukseen omassa piirissään.<br />

Jokainen kuittaa saamansa perehdytyksen.<br />

<strong>SOL</strong>illa on pitkään ollut koulutuksen tukena työntekijöistä<br />

koulutetut tutorit, jotka toimivat myös työnopastajina ja heidän<br />

rooliaan on lisätty vuoden 2015 alusta kohdekohtaisten<br />

koulutusten toteuttamisessa ja osaamisen varmistamiseksi.<br />

Toimihenkilöillä on mentor- ja coachingtoiminta myynnissä ja<br />

esimiestyössä. Palautteen apuvälineenä on edelleen pitkään<br />

käytössä ollut työntekijäkohtainen laatupassi, johon palautemerkintä<br />

tulee asiakkaan antaman positiivisen palautteen,<br />

naurun tai hymyn, perusteella.<br />

Konsernin sisällä halutaan antaa mahdollisuus työnkiertoon<br />

ja uralla etenemiseen. Sisäinen rekrytointi ja ulkoinen,<br />

nykyään pääasiassa sähköisessä muodossa tapahtuva,<br />

työhön hakeutuminen luovat kasvavan toimintamme perustan.<br />

Myös tavoitteista tuloksiin, onnistumiskeskusteluissa<br />

henkilön oma näkemys ja tahtotila kehittyä ja edetä tulee<br />

vahvasti käsittelyyn.<br />

Olemme julkaiseet <strong>SOL</strong> Ikäohjelman, joka edistää kaikenikäisten<br />

työssä jaksamista. Ikäohjelman tavoitteena on tukea<br />

eri ikäryhmien työssä jaksamista, pitää yllä hyvää työkuntoa<br />

ja vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää positiivista yhteistyötä<br />

eri ikäryhmien välillä. Erityistä huomiota kiinnitämme<br />

nuoriin ja Keltaisiin Panttereihin.<br />

Ikäohjelman tähtäimenä on myös nostaa keskimääräistä<br />

eläkeikää. Tällä hetkellä <strong>SOL</strong>ista jäädään vanhuuseläkkeelle<br />

keskimäärin 63,3 -vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle<br />

58,5-vuotiaana. Emme hyväksy minkään ikäryhmän syrjintää.<br />

<strong>SOL</strong> Ikäohjelman tavoitteita tukee <strong>SOL</strong> Life -hyvinvointiohjelma,<br />

joka on ollut meillä käytössä jo pitkään.<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

169,0 172,2<br />

44,1 44,9 49,0 50,4<br />

2014<br />

4,7 3,6 3,3 3,7<br />

2015<br />

180,5<br />

Maksetut verot (milj. euroa)<br />

VAKUUTUSMAKSUT JA TYEL 2017 <strong>2018</strong><br />

Maksettavat työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, työntekijän osuus 10,1 milj. € 10,4 milj. €<br />

Maksettavat sotu, Tyel, tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutusmaksut, työnantajan<br />

osuus<br />

2016<br />

42,4 43,5<br />

41,0<br />

39,5<br />

35,9 36,1<br />

197,3<br />

25 22,0 22,3 21,8 21,2<br />

1,2 1,5 1,1<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

47,8<br />

3,0<br />

2017<br />

37,4<br />

194,5<br />

20,7<br />

47,1<br />

<strong>2018</strong><br />

46,3<br />

2,9<br />

<strong>2018</strong><br />

3,7<br />

35,1<br />

Palkat ja palkkiot<br />

Pakolliset henkilösivukulut<br />

Vapaaehtoiset sosiaalikulut<br />

Maksetut ennakkoverot<br />

Maksetut ALV<br />

Tuloverot<br />

Sosiaalivakuutusmaksut<br />

37,4 milj. € 35,1 milj. €<br />

42 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 43


Osana <strong>SOL</strong> Life toimintaa kehitetty Onnen reppu -hanke<br />

on saanut jatkoa. Työpajatoimintaa ja työhyvinvointimentorien<br />

käyttö on laajentunut käsittämään jokaista piiriä, jossa<br />

jokaiselle on valittu oma työhyvinvointivastaava.<br />

7.2 Henkilöstön määrä<br />

ja työsuhteiden laatu<br />

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosittain on laskettu<br />

kunkin kuukauden viimeisen päivän henkilöstömäärän<br />

keskiarvosta, ja jokainen henkilö on luvussa mukana riippumatta<br />

työajan pituudesta (ei FTE-luku).<br />

Vuonna <strong>2018</strong> koko <strong>SOL</strong>in konsernissa oli 13 714henkilöä<br />

(2017 13 685). Henkilöstö määrä on kasvanut 29 henkilöllä.<br />

Suomessa työskenteli vuonna <strong>2018</strong> keskimäärin 9592<br />

henkilöä ja ulkomaiden tytäryhtiöissä työskenteli keskimäärin<br />

4122 henkilöä. Palkkaamme Suomessa vuosittain noin<br />

1000 kesätyöntekijää. Olemme kumppanina Vastuullinen<br />

Kesäduuni-ohjelmassa.<br />

Vuonna <strong>2018</strong> Suomen yhtiöissä oli vakituisessa työsuh-<br />

teessa 93 %, vuonna 2017 luku oli 92%. Päätoimisesti<br />

Suomessa työskentelevien osuus on 86 %. Vuoden <strong>2018</strong><br />

lopussa Suomessa oli äitiys- tai hoitovapaalla, vuorotteluja<br />

opintovapaalla yhteensä 90 henkilöä. Luvut eivät sisällä<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden vuokratyöntekijöiden lukuja.<br />

3486<br />

Työsuhteet solmitaan pääasiassa toistaiseksi voimassa<br />

oleviksi, paitsi <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluissa, joissa pääosa<br />

työsuhteista solmitaan määräaikaisiksi.<br />

Vanhuuseläkkeitä myönnettiin Suomen yhtiöissä Ilmarisesta<br />

67 kpl vuonna <strong>2018</strong> (vanhuuseläke ja varhennettuvanhuuseläke).<br />

Osa-aikaeläkkeitä ei myönnetty. Työkyvyttömyyseläkkeitä<br />

myönnettiin yhteensä 32 kpl, joista 11 oli<br />

osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä.<br />

<strong>SOL</strong> Life työhyvinvointiohjelmassa tehdään tuloksellista<br />

yhteistyötä työterveyshuollon (Terveystalo), tapaturmavakuutusyhtiön<br />

(OP) ja eläkeyhtiön (Ilmarinen) kanssa.<br />

Esimiehen tueksi on kehitetty <strong>SOL</strong>in Jatkuvan välittämisen<br />

malli. Sirius-ohjelma auttaa esimiehiä varhain tunnistamaan<br />

työkyvyttömyysriskejä.<br />

Työsuhteiden laatu 31.12.<strong>2018</strong> (<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa mukana).<br />

Työsuhteiden pituus<br />

14%<br />

Henkilömäärä vakituinen työsuhde<br />

<strong>SOL</strong> yht.<br />

10004<br />

26%<br />

6521<br />

41%<br />

Ulkomaan tytäryhtiöt<br />

Suomi<br />

11-20v.<br />

6-10v.<br />

3-5 v.<br />

1-2v.<br />

Alle 1v.<br />

Henkilöstön ikärakenne<br />

1%<br />

4%<br />

6% 9%<br />

10%<br />

Yli 20v 15%<br />

Henkilömäärä määräaikainen työsuhde<br />

588<br />

14%<br />

<strong>SOL</strong> yht.<br />

1063<br />

22%<br />

475<br />

19%<br />

16%<br />

Ulkomaat tytäryhtiöt<br />

Suomi<br />

Yli 60v.<br />

50-60v.<br />

40-49v.<br />

30-39v.<br />

25-29v.<br />

20-24v.<br />

Alle 20v.<br />

5,0<br />

4,5<br />

4,0<br />

3,5<br />

3,0<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,0<br />

5,0<br />

4,5<br />

4,0<br />

3,5<br />

3,0<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,0<br />

7.3 Henkilöstön ikä ja<br />

työsuhteiden pituus<br />

Suomen yhtiöiden keski-ikä oli vuonna <strong>2018</strong> 37 vuotta<br />

(2017: 35 vuotta). Pesulapalveluissa keski-ikä oli 39 vuotta.<br />

<strong>SOL</strong> Palveluissa keski-ikä oli 37 vuotta ja <strong>SOL</strong>EMOssa keski-ikä<br />

oli 44 vuotta. <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden keski-ikä oli<br />

30 v. Henkilöstön jakauma Suomessa ikäryhmittäin jakaantuu<br />

alle 20 -vuoti- aita 9 % 20–24 -vuotiaita 19 %, 25–29<br />

-vuotiaita 16 % 30–39-vuotiaita 22 %, 40–49 -vuotiaita 14 %<br />

ja 50–60 -vuotiaita 15 % ja yli 60 -vuotiaita 4 %.<br />

7.4 Henkilöstön<br />

sukupuolijakauma<br />

<strong>SOL</strong> -yhtiöissä oli naisia 65 % . Suomessa naisia oli 70 % .<br />

Kansainvälisissä toiminnoissa naisten osuus henkilöstöstä<br />

työntekijöiden osalta on 64 % ja toimihenkilöissä 48 %.<br />

<strong>SOL</strong> Palveluiden johtoryhmän kahdeksasta jäsenestä viisi<br />

on naisia. <strong>SOL</strong>EMO Oy:n nelihenkisessä hallituksessa on<br />

kolme naista.<br />

4,1<br />

Minä ja työ<br />

4,2<br />

Minä ja työ<br />

Ilopuntari, <strong>SOL</strong> Työntekijät<br />

4,4<br />

Minä<br />

ja Asiakas<br />

3,6<br />

Minä<br />

ja Esimies<br />

4,7<br />

3,9<br />

Minä<br />

<strong>SOL</strong><br />

ja turvallisuus kokonaisuutena<br />

Ilopuntari, <strong>SOL</strong> Toimihenkilöt<br />

4,7<br />

Minä<br />

ja Asiakas<br />

Minä<br />

ja Esimies<br />

Minä<br />

<strong>SOL</strong><br />

ja turvallisuus kokonaisuutena<br />

4,1<br />

Keskiarvo<br />

4,4<br />

4,1 4,2 4,3<br />

Keskiarvo<br />

7.5 Henkilöstön työkykyyn<br />

panostaminen<br />

Osana <strong>SOL</strong> Life mallia käynnistimme v. <strong>2018</strong> Kuntokuuri<br />

-ohjelman, jonka avulla haluamme aktivoida kaikkia työntekijöitä<br />

aktiiviseen liikuntaan ja hyvinvointiin sekä kiinnittää<br />

huomiota elämänhallintaan, terveelliseen ruokavalioon<br />

ja levon merkitykseen. Suomessa sairauksien ennalta<br />

ehkäisyyn ja hoitoon käytettiin vuonna <strong>2018</strong> noin 252 euroa<br />

työntekijää kohti. <strong>SOL</strong>issa seurataan sairauspoissaoloja<br />

tehdystä työajasta, ns. sata %. Sairastavuus Suomessa<br />

vuonna <strong>2018</strong> oli 4,26%, mikä on laskenut 0,5 prosenttiyksikköä<br />

viime vuodesta. Tärkeimmät sairauspoissaoloja<br />

aiheuttavat syyt ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, infektiot<br />

ja tapaturmat.<br />

<strong>SOL</strong> Lifen jatkuvan välittämisen mallin avulla esimiehet<br />

puuttuvat työkykyongelmiin jo niiden alkuvaiheessa.<br />

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen, tapaturmien<br />

vähentäminen sekä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden<br />

torjuminen ovat päätavoitteita.<br />

<strong>SOL</strong> on käynnistänyt yhteistyöprojektin Lapin yliopiston<br />

apulaisprofessori Marko Kestin kanssa. Projektissa tutkitaan<br />

hyvän työhyvinvointijohtamisen merkitystä tuottavuuden<br />

kehittämisessä. Tekoälyä hyödyntävän simulaatiopelin<br />

avulla <strong>SOL</strong>in palvelujohto kehittää omaa johtamistaan ja<br />

toimintaprosesseja.<br />

Työtapaturmista johtuva sairastuvuus Suomessa oli<br />

0,20 %. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia oli 526 ja<br />

työmatkalla 101. Sairauspäiviä työpaikalla tapahtuneista<br />

tapaturmista aiheutui 2005 merkiten noin 4 sairaspäivä/<br />

vahinko. Työmatkalla tapahtuneista tapaturmista aiheutui<br />

1157 sairaspäivää merkiten 11 sairaspäivää /vahinko.<br />

Työ- ja asiakaskohteiden turvallisuuden riskikartoituksia<br />

ja niiden vaatimia toimenpiteitä esimiehet tekevät<br />

suunnitellusti ja jatkuvasti. Näissä mukana on useimmiten<br />

myös työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelutoimikunta toimii<br />

valtakunnallisesti ja kokoontuu viisi kertaa vuodessa. Turvallisuudessa<br />

vastuu on jokaisella <strong>SOL</strong>ilaisella, ja ennalta<br />

ehkäisevä toiminta peruskivi.<br />

Riskikartoitusten perusteella tehdään erillinen kohteen<br />

riskilista ja siihen liittyvä työsuojeluohjeistus. Riskilista ohjeineen<br />

perehdytetään työntekijöille erikseen kuitatusti.<br />

Tapaturman sattuessa ohjeemme on, että siitä tiedotetaan<br />

välittömästi suoraan myös työsuojelupäällikölle ja<br />

asianomaiselle liiketoimintajohtajalle sekä toimitusjohtajalle.<br />

Kerrotaan tapahtuma ja mitä tehdään tapaturman<br />

toistumisen estämiseksi.<br />

Jokainen tapaturma tutkitaan dokumentoidusti juurisyyn<br />

selvittämiseksi, käsitellään työpaikalla ja tehdään<br />

korjaavat toimenpiteet. Tämän jälkeen seuraavassa palvelujohtoalueen<br />

kehityskokouksessa käsitellään ja todetaan<br />

kaikkien tiedoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet. Pöytäkirjaotteet<br />

lähetetään työsuojelupäällikölle.<br />

Työsuojelupäällikkö seuraa kuukausittain tapaturmatilaston<br />

kehittymistä, TRIF- ja LTIF-lukuja tiedottaa huomioista<br />

ja asioista, joihin on syytä kiinnittää huomio työpaikalla<br />

tarvittavin uusin ohjein tai toimenpitein.<br />

Sairaus- ja tapaturmatilasto on säännöllisesti esillä johdon<br />

katselmuksissa.<br />

44 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 45


Terveysongelma<br />

Esimies varaa työntekijälle<br />

ajan työterveyshuoltoon<br />

1. työkyvyn<br />

arvioon ja 2. esimiehen,<br />

työntekijän ja<br />

työterveyslääkärin<br />

väliseen kolmikantakeskusteluun<br />

Työterveyshuolto<br />

antaa työntekijälle<br />

ja esimiehelle arvion<br />

tilanteesta ja käynnistää<br />

mahdolliset<br />

hoitotoimenpiteet<br />

Työkyvyttömyyseläkkeen<br />

uhka<br />

Työterveyshuolto<br />

ohjaa työntekijän<br />

hakemaan Ilmarisen<br />

ammatillista<br />

kuntoutusta tai<br />

KELAn lääkinnällistä<br />

kuntoutusta<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

<strong>SOL</strong> Life Jatkuvan välittämisen malli<br />

Tyntekijän suoriutuminen on heikentynyt<br />

tai sairauspoissaolojen raja-arvot ylittyneet<br />

ESIMIES PITÄÄ VÄLITTÄMISEN MALLIN<br />

MUKAISEN KESKUSTELUN<br />

Parantava hoito<br />

Ongelma työyhteisössä<br />

Esimies keskustelee henkilökohtaisesti<br />

jokaisen työyhteisön jäsenen kesken<br />

Esimies tekee toimenpiteet työolosuhteiden<br />

ja -ilmapiirin kohentamiseksi<br />

Suositukset työnkuvan<br />

tai työaikojen<br />

muuttamisesta<br />

Esimies järjestää tarvittaessa työpaikalla<br />

kevennettyjä/korvaavia<br />

työtehtäviä ja/tai työaikajoustoja<br />

määräaikaisesti/pysyvästi<br />

Työtapaturmataajuus<br />

Kuva 19. Tapaturmataajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohden 2015-<strong>2018</strong><br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

<strong>2018</strong><br />

PE raportoi PJ:lle<br />

käydystä keskustelusta<br />

Yksityiselämän ongelma<br />

Työajan tilapäinen lyhentäminen,<br />

palkaton vapaa,<br />

aikaistettu vuosiloma,<br />

työaikajoustot<br />

Työkykyinen<br />

työntekijä<br />

Työpaikalla<br />

LTIF<br />

alle 3 pv<br />

Työmatkalla<br />

Sähköinen työturvallisuustyökalu:<br />

Riskien arviointi: 136<br />

Turvattomuushavainto: 331<br />

Turvattomuushavaintojen luokittelu:<br />

Henkilönsuojaimet, vaatetus: 16<br />

Järjestys, siisteys: 4<br />

Kemikaalit, ilman puhtaus:10<br />

Koneet, laitteet, telineet, välineet:22<br />

Kulkutiet, poistumistiet: 26<br />

Laskeutuminen: 1<br />

Liukastuminen, kaatuminen: 70<br />

Melu, valaistus, lämpötila: 5<br />

Nostaminen: 8<br />

Pään kolhiminen: 20<br />

Riskinotto: 10<br />

Tavaran kuljettaminen: 11<br />

Terävät esineet: 25<br />

Väkivallan uhka: 22<br />

Väliin puristuminen: 18<br />

Muu: 63<br />

05 0 100 150 200 250 300 350<br />

7.6 Henkilöstön koulutus<br />

osaamisen varmistamisessa<br />

01 02 03 04 05 06 07 08 0<br />

Pitkäjänteinen ja järjestelmällinen henkilöstön osaamisen<br />

kehittäminen on meille elintärkeää. Toimialoillamme<br />

Suomessa on perus- tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto<br />

arviolta noin 30 %:lla henkilöstöstä. Konsernin<br />

päätoiminen kouluttajavahvuus on <strong>SOL</strong> Palveluissa viisi<br />

ja Pesulapalveluilla yksi joilla on opettajapätevyys. Lisäksi<br />

konsernin muita henkilöitä on valmennettu pitämään<br />

koulutuksia.<br />

Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden<br />

tarpeet ja vaatimukset, yrityksen tarpeet ja henkilöstön<br />

tarpeet, ja suunnittelu konkretisoidaan päivitetyksi<br />

koulutusohjelmaksi vuosittain, josta esimiehet laativat<br />

omalle henkilöstölleen osaamissuunnitelman ja niitä päivitetään<br />

tarpeen mukaan.<br />

Vuonna <strong>2018</strong> koulutuksiin osallistui 12 000 henkilöä.<br />

Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2 jokaista palveluksessa<br />

olevaa kohti. Koulutuksista valtaosa toteutetaan<br />

sisäisinä koulutuksina, joissa usein on myös ulkopuolisia<br />

asiantuntijoita.<br />

Koulutus jakautuu osaamista ylläpitävään ja osaamista<br />

kehittävään täsmäkoulutukseen sekä pitkäkestoiseen<br />

tutkintotavoitteiseen koulutukseen, joka toteutetaan<br />

moduuli- ja monimuoto/verkkokoulutuksena. Koulutuksen<br />

tavoitteena on myös luoda pohjaa henkilön mahdollisuuteen<br />

suorittaa tutkinto näyttötutkintona sekä tunnistaa ja<br />

tunnustaa työssä hankittu osaaminen sekä <strong>SOL</strong>in antama<br />

koulutus henkilökohtaistamissuunnitelmaa laadittaessa.<br />

Valmistauduimme Euroopan tietosuoja-asetukseen<br />

(GDPR) ja kaikki toimihenkilöt koulutettiin uusiin tietosuojamääräyksiin<br />

<strong>SOL</strong> tietosuojan verkkokurssilla.<br />

Sähköisesti tehtyjen<br />

turvattomuushavaintojen<br />

yhteenveto. Havainnot<br />

kohdistuu meillä<br />

myös eniten tapaturmia<br />

aiheuttaneisiin tekijöihin.<br />

Hyvä kehitys tapaturmien<br />

vähentymisenä voidaankin<br />

osoittaa suorana<br />

seurauksena huomion<br />

kiinnittämisestä näihin<br />

tekijöihin.<br />

Monimuotoinen henkilöstömme haastaa meitä jatkuvasti<br />

kehittämään koulutusohjelmiamme ja olemmekin monissa<br />

hankkeissa mukana mm. SAFHY -hankkeessa, joissa<br />

tuotetaan digitaalista oppimismateriaalia mm. videoita ja<br />

testejä laaditaan sekä oppilaitosten että yritysten käyttöön<br />

Viroon ja Suomeen. Materiaali tehdään suomeksi, viroksi,<br />

venäjäksi ja englanniksi. Aineisto sisältää tekstejä, videoita,<br />

valokuvia, testejä sekä ammattisanaston<br />

(Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda hallinnoi<br />

Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Central Balticin<br />

rahoittamaa SAFHY hanketta)<br />

Lähivalmennusten lisäksi panostamme verkkokoulutusten<br />

kehittämiseen. Tavoitteenamme on edelleen panostaa<br />

perehdyttämiseen ja konseptien mukaisen toimintatavan<br />

jalkauttamiseen. Jatkamme myös jo aloitettua työtä<br />

kohdekohtaisissa startti- ja kehittämiskoulutuksien osalta ja<br />

lisäämme kouluttajien tekemiä kohdeauditointeja ja lean<br />

toimintamallin jalkauttamista. Koulutuksessa keskitymme<br />

tutoreitten, palveluohjaajien ja työhyvinvointimentoreitten<br />

valmentamiseen sekä verkkokoulutusten monikanavaisten<br />

ja monimuotoisen valmentamisen kehittämiseen verkko- ja<br />

lähivalmentamisen lisäksi webinaareihin ja coachingiin.<br />

Tavoitteenamme on vähentää lähipäivien määrää ja sen<br />

sijaan hyödyntää verkkoa enemmän osana oppimista.<br />

<strong>SOL</strong>in urakehityspolku on malli siitä, kuinka työntekijä<br />

voi sisäisen koulutuksemme avulla lisätä osaamistaan ja<br />

laajentaa työtehtäviään. Kullekin portaalle sisältyy useampia<br />

koulutuksia. Perustana ovat <strong>SOL</strong>in sisäiset koulutukset,<br />

mutta ne voivat sisältää myös alamme tutkintoja tai<br />

muiden organisaatioiden järjestämiä erityisosaamiskoulutuksia.<br />

46 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 47


250 tutkintoon<br />

johtavaa<br />

oppisopimusta ja<br />

12 000 koulutuksiin<br />

osallistujaa<br />

Palveluosaaminen ja<br />

asiakaspalvelu<br />

Palkitseminen, henkilöstöedut, urasuunnitelma, työhyvinvointi<br />

Oppisopimuskoulutuksiin on vuonna <strong>2018</strong> Suomessa<br />

osallistunut 250 henkilöä eri tutkinnoissa mm.<br />

• Tekstiilihuoltajan perustutkinto<br />

• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto<br />

• Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto<br />

• Puhtaus- ja Kiinteistöpalvelujen perus- ammatti ja erikoisammattittkintotutkinto<br />

• Laitoshuoltajan ammattitutkinto<br />

• Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto<br />

• Siivousteknikon erikoisammattitutkinto<br />

• Johtamisen erikoisammattitutkinto<br />

• Vartijan ammattitutkinto<br />

• Turvallisuusvalvojan erikoisammatitutkinto<br />

• Näyttömestarin tutkinto<br />

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto<br />

• Virastomestarin erikoisammattitutkinto<br />

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto<br />

Kohde- ja tehtäväkohtaiset<br />

koulutukset, moniosaajat<br />

Erityisosaaminen ja<br />

erikoistumisopinnot<br />

Viime vuonna erityiset koulutuspanokset laitettiin Lähiesimiesvalmennukseen,<br />

joka suunnattiin palveluohjaajille<br />

ja uusille palveluesimiehille ja Lähiesimiestyön amamttitutkinnon<br />

suoritti 24 Solilaista ja lokakuussa aloitti uusi 33<br />

henkilön ryhmä lähiesimistyön ammattitutkinnon oppisopimuksena.<br />

Onnen Reppu hankkeen myötä panostimme myös <strong>SOL</strong><br />

Life työhyvinvointimentoreitten valmennukseen. 2016 loppuvuodesta<br />

aloitti pilottiryhmä ja <strong>2018</strong> jatkoimme heidän<br />

valmentamistaan erityisesti ergonomiiaan liittyen. Teimme<br />

siitä valtakunnallisen toiminnan, jolloin jokaisessa piirissä<br />

on yksi tai 2 työhyvinvointimentoria (<strong>SOL</strong> Palveluissa 22<br />

<strong>SOL</strong> life työhyvinvointimentoria ja <strong>SOL</strong> Pesulapalveluissa 1)<br />

Työhyvinvointimentoritoiminnan tavoitteena ja tehtävänä<br />

on<br />

• Tukea ja edistää työntekijöiden luomaa ja kokemaa työn<br />

iloa.<br />

• Edistää yhteistä sitoutumista <strong>SOL</strong> organisaatioon ja<br />

<strong>SOL</strong> Life kehittämistoimintaan ja laadukkaaseen asiakaspalveluun<br />

22 <strong>SOL</strong>ilaista<br />

suoritti <strong>SOL</strong> life<br />

työhyvinvointimentoritutkinnon<br />

• Vahvistaa esimiehen ja työntekijöiden välistä todellista<br />

ja aitoa tiedonkulkua ja yhteyttä.<br />

• Toimii yhteistyössä palvelujohdon ja esimiesten kanssa,<br />

parantaakseen työhyvinvointia ja viestien kulkua.<br />

• Hoitaa sovitusti yhteistyössä piirin ja esimiesten kanssa<br />

tapahtumien ja muiden järjestämisen esim. pv-riihi.<br />

• Ilopuntarikyselyn laatiminen<br />

• Tekee laatu- ja kouluttamiskierroksia, auttamaan työntekijöitä<br />

parempaan työntekoon.<br />

• Toimii esimerkkinä työntekijöille.<br />

Vuoden <strong>2018</strong> aikana toteutettiin Ergonomiaopas ja tutor-/<br />

työhyvinvointimentoreitten kehityspäivissä paneuduttiin<br />

erityisesti ergonomiaan ja miten ohjaamme ergonomista<br />

työskentelytapaa.<br />

Vuoden <strong>2018</strong> aikana koulutettiin Soliin 49 uutta TUTO-<br />

RIA esimiesten avuksi opastamaan ja lähivalmentamaan<br />

sekä uusia että jo pidempään työskennelleitä palveluvastaavia.<br />

Koulutusvastaavien ja palvelujohdon kanssa koulutussuunnitelu<br />

tehtiin piirikohtaisissa puhelinpalavereissä. Ja<br />

heidän vastuullaan on piirien koulutusten suunnittelu ja<br />

toteutus yhdessä piirin sekä kouluttajien kanssa. Vuoden<br />

koulutuskalenteri totettiin Positiivaraiden kanssa. Olimme<br />

mukana ESR:n Oppi-va hankkeessa, joka alkoi 2/2017 ja<br />

päättyi 2019. Loppuseminaari oli marraskuussa <strong>2018</strong>.<br />

Hankkeen tavoitteena on edistää työn sujuvuutta, työhyvinvointia<br />

ja tuottavuutta ja tuottaa työkaluja erilaisten<br />

oppijoiden tukemiseen. Hanke on sisältänyt kyselyn,haastatteluita<br />

ja koulutusta esimiehille. OPPI-VA-hankeen tuotoksena<br />

tehtiin interaktiivinen perehdytysmateriaali elintarvikemyymälään,<br />

jossa osallistuja pääsee tutustumaan<br />

työympäristöön ja tehtäviin 360-kuvien ja videoiden avulla.<br />

Business Akatemia eli johdon esimiesvalmennus kehitettiin<br />

vuoden <strong>2018</strong> aikana ja käynnistettiin 2019 alussa.<br />

Keuda palkitsi <strong>SOL</strong>in Vuoden <strong>2018</strong> Työelämäkumppani<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut Oy , Perustelut Strategisesti merkittävä ja<br />

pitkäaikainen yhteistyö Keudan kanssa Yrityksen strategiassa<br />

henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tavoitteellinen<br />

kumppanuusyhteistyö Keudan kanssa on merkittävää.<br />

Vuonna <strong>2018</strong> työn ohella opiskelee yli 100 oppisopimusopiskelijaa:<br />

koulutusyhteistyö on laajentunut 15 vuoden<br />

aikana yhden kouluttajan palvelutehtävästä tavoitteelliseksi<br />

kumppanuusyhteistyöksi ja tulokselliseksi yhdessä<br />

kehittämiseksi. ”Asiakkaan iholla” työskentelee nykyisin yli<br />

10 keudalaisen muodostama asiakkuustiimi. Koulutuksella<br />

haetaan vaikuttavuutta ja ylivoimaista ammattitaitoa, jonka<br />

vuoksi koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan monella<br />

tavalla ja tasolla: Yhteistyössä <strong>SOL</strong> koulutustiimin ja esimiesten<br />

kanssa, asiakaskohteissa työtä tehden, eri kieli- ja<br />

kulttuuritaustaisille, pääosin Uudellamaalla, mutta myös<br />

valtakunnallisesti. Koulutustoiminta ulottuu eri yrityksen eri<br />

sektoreihin ja Keudan toimialoihin: puhtaus- ja kiinteistöpalvelut,<br />

pesulapalvelut, henkilöstöpalvelut. Innovatiivinen<br />

yritys. Yhteistyö Keudan kanssa on erinomaista ja sitä<br />

kehitetään jatkuvasti. Luottamus on hyvä puolin ja toisin;<br />

Keuda mm. toimii reformin mukaisesti <strong>SOL</strong>:n tiloissa.<br />

<strong>SOL</strong>issa on 8 Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanutta<br />

työelämän taitajaa. Heillä on valmiuksia arvioida<br />

työntekijöiden aikaisempaa osaamista suhteessa työtehtäviin<br />

ja virallisiin tutkintovaatimuksiin sekä toimia tutkintosuoritusten<br />

arvioijina. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen<br />

edistäminen ja <strong>SOL</strong>in henkilöstökoulutukset on integroitu<br />

vastaamaan tutkintojen perusteita ja näin ne edistävät<br />

näyttötutkintojen suorittamista ja yhteistyötä oppisopimustoimistojen<br />

ja oppilaitosten kanssa.<br />

Vuosittain toistuvia ja erillisiä, teemakohtaisia päiviä<br />

järjestetään mm. tutoreille, palveluohjaajille, koulutus-, ympäristö<br />

ja rekrytointivastaaville, palveluesimiehille, myynnille,<br />

palvelupesuloiden henkilöstölle ja asiakaspalvelulle.<br />

Teemme yhteistyötä merkittävien oppilaitosten kanssa<br />

ympäri Suomea. Keudan kanssa yhteistyötä ja on tehty yli<br />

15 vuotta ja kumppanuus on kehittynyt vuosien saatossa.<br />

Erityisesti kiinteistöpalvelujen perus – ja ammattitukintoja<br />

Yhteistyötä Keudan kanssa on tehty jo 15-vuotta.<br />

22 <strong>SOL</strong>ilaista suoritti <strong>SOL</strong> life työhyvinvointimentoritutkinnon<br />

<strong>SOL</strong> Life työhyvinvointipelissä etsitään pelillistämisen keinoin hyvän esimiestyön malleja.<br />

48 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 49


on suoritettu sekä oppisopimus- että omaehtoisina koulutuksina.<br />

Amiedun kanssa on yhteistyötä tehty erityisesti kiinteistöpalvelujen<br />

täsmäkoulutusta.<br />

Koulutusten toteutumista seurataan koulutusindeksin<br />

avulla alue-, asiakas-, työntekijä- ja koulutuskohtaisesti.<br />

Perehdyttäminen<br />

Palveluvastaavien verkkoperehdytykset on uudistettu 2016<br />

suomeksi ja vuoden 2017 aikana englanniksi ja venäjäksi.<br />

Vuoden <strong>2018</strong> aikana tehtiin mm. joutsenmerkkiperehdytys<br />

Hotelli- ja majoitustilojen siivoukseeja Henkilöstöpalveluiden<br />

palveluosaajille oma alkuperehdytys. Työ jatkuu<br />

vuonna <strong>2018</strong> liittyen konseptikoulutuksiin ja siivoustekniseen<br />

sekä ympäristökoulutukseen sekä turvallisuus ja<br />

asiakaspalvelukoulutukseen. Tarpeen mukaan teemme<br />

asiakaskohtaisia verkkokoulutuksia.<br />

Toimihenkilöiden verkko-oppimisalusta vaihdettiin <strong>2018</strong><br />

Aurinkoakatemiaksi ja toukokuussa kaikki toimihenkilöt<br />

suorittivat siinä GDPR-kurssin. Toimihenkilöiden verkkoperuhdytykset<br />

uudidtettiin <strong>2018</strong> ja työ jatkuu vielä 2019.<br />

Teimme Muutostaidon kanssa <strong>SOL</strong> Life pelin piirien ja<br />

esimiesten ym. henkilöstöryhmien käyttöönkoulutuksiin ja<br />

meillä on 2 sertifioitua <strong>SOL</strong> Life –pelin vetäjää.<br />

Olemme käyttäneet Coachingia vuoden 2017 aikana yksilöiden<br />

valmentamisessa ja vuoden <strong>2018</strong> aikana jatkamme<br />

sitä erityisesti piirien ja tiimien osalta.<br />

7.7 Henkilöstön<br />

järjestäytyminen<br />

Suomessa siivous-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden<br />

työntekijöihin sovelletaan Kiinteistötyönantajat ry:n ja<br />

Palvelualojen Ammattiliiton PAM ry:n välistä Kiinteistöpalvelualan<br />

työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ja<br />

toimihenkilöihin Kiinteistöpalvelualan ja toimihenkilöitä<br />

koskevaa työehtosopimusta (KITA Ry ja ammattiliitto PRO<br />

ry). Turvallisuusalan tehtävissä toimiviin työntekijöihin<br />

sovelletaan pääsääntöisesti vartiointialan työehtosopimusta.<br />

Pesuloiden henkilöstöön sovelletaan Tekstiilihuoltoalan<br />

työehtosopimusta ja toimihenkilöihin Kemianalan työehtosopimusta.<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy on Palta Ry:n ja<br />

Medialiiton jäsen.<br />

Suomessa järjestetään vuosittain kaksi pääluottamusmiesten<br />

ja johdon välistä tapaamista, joissa käsitellään<br />

taloudelliset asiat, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöraportit<br />

sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja<br />

painopisteet.<br />

Henkilöstöllä on kaikissa toimintamaissa täydellinen<br />

järjestäytymisvapaus. Ulkomaiden tytäryhtiömaissa ei<br />

ole Suomen kaltaista työehtosopimusmenettelyä, joten<br />

työhön sovelletaan paikallista työlainsäädäntöä ja <strong>SOL</strong>in<br />

sisäisiä käytäntöjä.<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut oy on työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat<br />

ry.n jäsen, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut on Yleinen Teollisuusliitto<br />

ry.n jäsen ja <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy Palvelualojen työnantajat<br />

PALTA ry:n jäsen.<br />

7.8 <strong>SOL</strong> on monikulttuurinen<br />

työyhteisö<br />

<strong>SOL</strong> on monikulttuurinen työyhteisö, joka tarjoaa yhtäläiset<br />

mahdollisuudet kaikille työntekijöille. <strong>SOL</strong> Palveluiden<br />

työntekijöistä yli 30% oli ulkomaalaisia.<br />

Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja<br />

ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa. (Esim. iästä,<br />

alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta,<br />

mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta,<br />

perhesuhteista, terveydentilasta,<br />

vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta<br />

tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuva syrjintä on<br />

ehdottomasti kielletty).<br />

<strong>SOL</strong>iin on vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen<br />

kehitysryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä<br />

tulevien työntekijöiden integroitumista <strong>SOL</strong>in<br />

toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.<br />

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut mm. vuosittaisen<br />

maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen<br />

pyhäpäivät. Työryhmä on tuottanut yhdessä PAMin (Palvelualan<br />

työnantajat ry) kanssa uusille työntekijöille videon,<br />

joka perehdyttää työntekijän moniin tärkeisiin asioihin.<br />

– Videolla esiintyjät ovat tietenkin itsekin <strong>SOL</strong>ilaisia.<br />

Video on moderni ja eloisampi kanava kertoa työntekijälle<br />

tärkeistä asioista, ja kuvan avulla katsoja saa myös tärkeää<br />

mielikuvaa työnantajasta, työkavereista, työyhteisöstä ja<br />

työelämän pelisäännöistä.<br />

Osallistuimme ensimmäisten joukossa laajaan EK:n<br />

#eisyrji -kampanjaan, joka haastoi kaikki suomalaiset pohtimaan<br />

omia asenteitaan.<br />

#eisyrji -kampanja tähtäsi asenteiden muuttamiseen<br />

ja syrjinnän vähentämiseen suomalaisessa työelämässä.<br />

Tavoitteena on tehdä työelämän yhdenvertaisuudesta ja<br />

tasa-arvosta itsestäänselvyys. Työvoimavaltaisena yrityksenä<br />

<strong>SOL</strong> haluaa pitää huolta iloisesta ilmapiiristä ja hyödyntää<br />

erilaisuutta asiakaspalvelussa. <strong>SOL</strong>issa ei minkään<br />

laista syrjintää ihmisten välillä.<br />

Kampanja toteutettiin Elinkeinoelämän keskusliiton<br />

EK:n aloitteesta ja sen starttivaiheessa on mukana <strong>SOL</strong>in<br />

lisäksi 17 muuta erikokoista yritystä ja yhteisöä eri toimialoilta.<br />

<strong>SOL</strong> on mukana Monika-naisten koordinoima Osaavat<br />

naiset -hankkeessa, joka tukee monin tavoin maahanmuuttajanaisten<br />

työllistymistä. <strong>SOL</strong> on hankkeen aktiivinen<br />

kumppani ja on tarjonnut jo nyt työmahdollisuuksia<br />

monille naisille.<br />

Maahanmuuttajataustaisten naisia opastetaan työnhakuun,<br />

opetetaan mm. atk-taitoja ja ohjataan kieliopintoihin<br />

ja muiden koulutuksien pariin. <strong>SOL</strong>in Hr:n edustaja on<br />

käynyt useita kertoja kertomassa Monika-naisille, millainen<br />

<strong>SOL</strong> on työnantajana ja minkälaisia työpaikkoja on tarjolla.<br />

Olemme kaikki yhdenvertaisia<br />

<strong>SOL</strong> tunnetaan hyvin monikulttuurisena työyhteisönä.<br />

– Monikulttuurisen kehitysryhmän työssä korostuvat perehdyttäminen<br />

<strong>SOL</strong>in työtehtäviin ja juurtuminen suomalaiseen<br />

työkulttuuriin, kertoo Monikulttuurisen työryhmän<br />

puheenjohtaja Sari Crnobreg.<br />

<strong>SOL</strong>illa on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista<br />

maanosista. Crnobreg korostaa, että erilaisuudesta huolimatta<br />

kaikki <strong>SOL</strong>ilaiset ovat yhdenvertaisia.<br />

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet<br />

urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin.<br />

Työtapojen harmonisointi ja asioimisen helppous ovat<br />

tärkeitä. Olemme muun muassa kääntäneet koulutusmateriaaleja<br />

useille eri kielille.<br />

– Yksi tärkeimmistä haasteista on monikulttuuristen<br />

työntekijöiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kartoitus<br />

ja hyödyntäminen.<br />

Hyvä vuorovaikutus syntyy Crnobregin mukaan sitä<br />

kautta, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen<br />

erilaisuudesta. Kotouttamisesta huolimatta on tärkeää,<br />

että ihmisen oma identiteetti säilyy.<br />

– Perheitä on kotoutettu myös <strong>SOL</strong>in avulla. Eheällä<br />

perheellä on valtava positiivinen merkitys työntekijän elämään,<br />

ja siitä kantautuu hyötyjä työelämäänkin.<br />

Crnobregin mielestä on ilahduttavaa, että <strong>SOL</strong>issa työskentelee<br />

nykyistä enemmän pariskuntia, mikä mahdollistaa<br />

heille myös tulevaisuuden suunnittelun ihan uudella tasolla<br />

uudessa kotimaassaan.<br />

– Omia juuria ja identiteettiä ei pidä unohtaa – päinvastoin.<br />

Monikulttuurisuus on monimuotoinen rikkaus, ja<br />

oman identiteetin kanssa kannattaa olla sinut.<br />

Vuonna 2016 jaettiin ensimmäisen kerran <strong>SOL</strong>in monikulttuurisuusteko-<br />

palkinto. Sen sai ansiokkaasta työstä<br />

yhdenvertaisuuden edistämiseksi Sari Crnobregin vetämä<br />

Monikulttuurisuustyöryhmä.<br />

Mukavaa yhdessäoloa<br />

Monikulttuurisuusryhmän järjestämät tapahtumat ovat<br />

olleet suosittuja.<br />

– Ne tuovat iloa arjen keskelle, ja eri kulttuureista tulevat<br />

<strong>SOL</strong>ilaiset tutustuvat toisiinsa.<br />

Monikulttuurinen kehitysryhmä myös ylläpitää maailmankalenteriaan,<br />

josta löytyvät eri maiden juhlapyhät.<br />

– Tämä on tärkeä työsuunnittelun työkalu esimiehille.<br />

Maailman juhlat ovat meille yhteisiä, ja erilaisista tapakulttuureista<br />

voimme itse kukin oppia uusia, kiinnostavia ja innostavia<br />

asioita. Tutustumalla eri maihin ja niiden tapoihin<br />

olemme myös paremmin ja aidommin läsnä työkavereina.<br />

Tule mukaan vaikuttamaan<br />

Sari Crnobreg toteaa, että kehitysryhmällä on runsaasti<br />

uusia tavoitteita ja koko ajan tarvitaan lisää innokkaita<br />

vaikuttajia, sillä kehitysryhmän jäsenistö elää työtehtävien<br />

ja niiden mahdollisten muutosten mukana.<br />

– Esimerkiksi Etelä-Aasiasta kotoisin olevia kaivattaisiin<br />

kovasti mukaan. On tärkeää, että meillä on kattava edustus<br />

eri maanosista.<br />

Crnobreg muistuttaa, että monikulttuurinen työryhmä<br />

kannustaa kaikkia <strong>SOL</strong>in työntekijöitä aloitteellisuuteen.<br />

– Ideoita ei hänen mukaan ole koskaan liikaa, ja yhteistyöllä<br />

voidaan aikaansaada ihan uudenlaisiakin juttuja.<br />

Jokaisen työntekijän perehdyttäminen<br />

on meille kunnia-asia.<br />

50 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!