08.06.2020 Views

SOL Vastuullisuusraportti 2019

Suomalaisena ja kansainvälisesti toimivana perheyhtiönä haluamme huolehtia työntekijöistämme, asiakkaista ja ympäröivästä yhteiskunnasta sekä luonnosta. Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa SOLissa yrityksen liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.

Suomalaisena ja kansainvälisesti toimivana perheyhtiönä
haluamme huolehtia työntekijöistämme, asiakkaista ja
ympäröivästä yhteiskunnasta sekä luonnosta. Vastuullinen
yritystoiminta tarkoittaa SOLissa yrityksen liiketoimintaa
tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen
arvojen ja tavoitteiden perusteella ottaen huomioon
keskeiset sidosryhmät.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!