26.03.2021 Views

Suomen Sahayrittäjät 01/2021

Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema ammattilehti

Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema ammattilehti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1 / 2021

1


PÄÄKIRJOITUS

Oulussa oltiin Talvipäivillä historian pienimmällä

osallistujamäärällä helmikuun puolessa välissä.

Siitä huolimatta juhlimme ansiokkaasti lauantain

iltajuhlassa Vuoden Sahayrittäjä -palkittua Olli-

Matti Ylitaloa sekä pitkän elämäntyön tehnyttä Laitilan Metalli

Oy:n Jarmo Lainetta. Onnittelut vielä kerran molemmille palkituille!

Puurakentaminen tuntuu olevan suosiossa myös tänä vuonna.

Viime vuoden lopulla tehty kyselytutkimus kertoo nykyisten

kuntapäättäjien olevan myönteisiä (57 % erittäin myötämielisiä)

puurakentamisen vaihtoehdolle. Viranhaltijapuolelta

tuleva tutkimusdata antoi myös vahvan positiivisen signaalin

puurakentamista kohtaan.

Mutta, puutuoteteollisuuden tekemä tutkimus tarjoaa myös

haasteita tulevaisuuteen. Valtakunnassamme on iso joukko

kuntia, joissa julkista rakentamista ei ohjata millään strategisella

ohjauksella/tasolla. Poliitikot saavat kyllä valtuustosaleissa

pitää puheita, mutta rakentamisratkaisut saattavat kuitenkin

mennä maaliin, sillä perinteisellä ’betonielementit pihaan’

-tyylillä.

Uusia valtuutettuja ja kuntapäättäjiä valitaan kesäkuun alkupuolella

kuntavaaleissa. Jokaisen uuden kuntapäättäjän

vastuulle tulee neljän vuoden periodi, jossa helppoja ja mukavia

päätösesityksiä ei esityslistoille juurikaan nouse. Talouden

reunaehdot on revitty kunnassa kuin kunnassa äärirajoilleen.

Julkisissa rakennushankkeissa on nyt, jos koskaan syytä ottaa

huomioon myös aluetaloudelliset näkökulmat. Kunta tarvitsee

veroeuroja ja kunnassa toimiva rakennusalan tuotteita/palveluita

tuottava yritys tarvitsee euroja yritystoimintansa pyörittämiseen

ja työntekijöiden palkanmaksuun. Tässä mallissa hyö-

2

tyjiä olisivat molemmat – niin tilaaja kuin toteuttajakin. Kaiken

lisäksi olisi suuri vaara, että hiilijalanjälki rakentamisessa olisi

kuin Lähipuu®:lla.

Lähipuu® -päiväkoti nousee kovaa vauhtia Rautalammilla.

Siinähän puumateriaalina käytetään kunnan omasta metsästä

hankittu sahatavaraa.

Tuusulaan on puolestaan nousemassa massiivipuumääräältään

(1500 m³) Suomen suurin päiväkoti. Stora Enso toimittaa

päiväkotiin CLT-rungon. Harmi vain, että Stora Enso tuottaa

elementit naapurimaassamme Ruotsissa.

Hyvä juttu puolestaan on se, että samaiseen Martta Wendelinin

päiväkotiin Lähipuu®-ulkovuorauksen toimittaa nurmijärveläinen

yrityskolmikko! Ja lähialueen lehtikuusta menee ulkovuoraukseen

matkassa mitattuna saman verran, kun meikäläinen

kävelee Leppävirran kirkonkylältä Sorsakoskelle ja takaisin.

On sitä matkaa sen verran reilusti, että eväät kannattaa

syödä välillä…

Pidetään yhteyttä:

timo.ripatti@sahayrittajat.fi

040 821 82 38

Rahulanniementie 57

79100 LEPPÄVIRTA


1/2021

LÄHIPUU ®

4 Rakennuseristeiden ekologisuus kiinnostaa markkinoilla –

luonnonmateriaalien ympäristövaikutukset vertailussa

8 Uusien puutuotteiden mahdollisuudet

10 Vuoden Sahayrittäjä 2020 -palkinto Sodankylään MRK Ylitalo Oy:lle

– Pienestä pitäen sahalle

12 Rautalammin päiväkotityömaalla ollaan sääsuojan alla

14 Talvipäivät järjestettiin Oulussa poikkeusolojen siivittämänä

16 Kuntavaalit ovat tulossa kesäkuussa uusitulla aikataululla.

Varsinainen äänestyspäivä on 13.6.202

19 Jäseninfo

Kannen kuva: Timo Ripatti

Lähipuu® taas vahvasti mukana Nelosen

Huvila & Huussi TV-ohjelmassa.

Katso ensiesitys, Huvila & Huussi

maanantaina 29. maaliskuuta kello 20:00

Nelosella ja Ruudussa.

Suomen Sahayrittäjät ry

Suomen Sahayrittäjät ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jatkaa

edelleenkin. Jäsenilleen Suomen Sahayrittäjä ry tarjoaa tietoja

alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta, koulutusmatkoja

ja -retkiä sekä Suomen Sahayrittäjät-lehden.

Vuosijäsenmaksu vuonna 2021 on 150 €, verovähennyskelpoinen.

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.

Suonen Sahayrittäjät on Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.

Suomen Sahayrittäjät ry

Rahulanniementie 57, 79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 040 821 82 38, info@sahayrittajat.fi

www.sahayrittajat.fi

Ilmoitushinnat vuonna 2021

Etukansi: 955 €

2 sivu ja takakansi: 870 €

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €

Jäsenhinta: 1/8 sivu 120 €

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.

Päätoimittaja: Timo Ripatti,

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163

Ilmoitusmyynti: Timo Ripatti,

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio

Taitto: Kaija Laaksonen, kaija.laaksonen@otavoima.fi

3


Rakennuseristeiden

ekologisuus kiinnostaa

markkinoilla

– luonnonmateriaalien

ympäristövaikutukset vertailussa

Uudet koetuotannossa rahkasammalesta ja turpeesta valmistetut

levyeristeet sopivat selluvillan ja kutterinlastun ohella hyvin

rakennusten eristämiseen. Sellaisenaan käytetty kuivattu

turve ja rahkasammal ovat perinteisessä hirsirakentamisessa

tuttuja eristemateriaaleja, jotka kiinnostavat erityisesti

luonnonmukaisuutensa ja myrkyttömyytensä vuoksi. Mutta ovatko

luonnonmateriaalista tehdyt eristeet myös ekologisia valmistaa?

Selluvilla, kutterinlastu, turve ja

rahkasammal ovat perinteisiä

pientalorakentamisessa käytettyjä

eristeitä. Kahta viimeksi

mainittua käytetään nykyisin lähinnä perinnerakentamisessa,

eikä niistä ole tällä

hetkellä markkinoilla kaupallisia tuotteita.

Turpeen ja rahkasammalen eristävyydestä

sekä muusta soveltuvuudesta

rakennuseristeeksi ei ole ollut kattavaa

tutkimustietoa. Muun muassa tätä tietotarvetta

paikkaamaan käynnistettiin

kolme vuotta sitten Oamk:n, Luonnonvarakeskuksen

ja Suomen Metsäkeskuksen

yhteistyönä Paikallisen Biopohjaiset

rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hanke,

jossa tutkittiin selluvillaa sekä kutterinlastusta,

rahkasammalesta ja turpeesta

valmistettuja eristetuotteita.

Luonnonmateriaaleista

valmistetut eristeet eristävät

hyvin

Hankkeessa tutkittiin irtomateriaaleina

kutterinlastua, selluvillaa, rahkasammalta

ja turvetta sekä levytuotteina kahta

Vapon koetuotannossa valmistettua

eristettä, joista toinen oli puhdasta turvetta

ja toinen turpeen ja rahkasammalen

sekoitetta.

4

Kesällä 2019 valmistui Utajärvelle kenttämittausrakennus, jossa toteutettiin eristeiden

olosuhdetestit. Eristekerroksen sisä- ja ulkopinnoille sekä eristeen keskelle asennettiin

lämpötilan ja suhteellisen kosteuden (RH) mittausanturit.

Tutkittavaksi valikoituneiden materiaalien

fysikaaliset ominaisuudet (tiheys,

lämmönjohtavuus, lämmönjohtavuuslämpötilan

funktiona, lämmönjohta-


vuus suhteellisen kosteuden funktiona,

sorptiokäyrät, vesihöyryn diffuusiovastuskerroin,

huokoisuus, ominaislämpökapasiteetti)

mittautettiin Brno University

of Technologyssä. Mittaustulokset

ovat kaikille mitatuille materiaaleille samankaltaiset

ja lähellä vertailumateriaali

kivivillan arvoja.

Materiaalien ominaisuudet on esitetty

taulukossa 1. Eristekerroksen paksuus

laskettiin lämmönläpäisykertoimelle

0,17 W/m2K. Tämä on sama arvo, jonka

Ympäristöministeriö on asetuksessaan

asettanut ulkoseinän kertoimen vertailuarvoksi.

Tuloksista käy ilmi, että selluvilla

on eristeistä selvästi kevyin, mutta

toisaalta ohuimpaan eristepaksuuteen

pääsee ehkä hieman yllättäen rahkasammaleella,

jonka eristävyys tilavuusyksikköä

kohden on tutkituista materiaaleista

paras.

”Eristävyydeltään parhaat materiaalit

olivat rahkasammal, selluvilla ja turverahkasammallevy,

mutta kaikki materiaalit

osoittautuivat mittauksissa eristävyysominaisuuksiltaan

käyttökelpoisiksi.

Ero parhaimman ja heikoimman materiaalin

eristekerroksen paksuudessa on

vain noin neljä senttiä, eli rakennuksen

seinän paksuuden kannalta ei ole suurta

eroa, minkä materiaalin valitsee”, kertoo

Luken tutkija Marja Jallinoja.

Polystyreeniin ja kivivillaan verrattuna

luonnonmateriaalien eristävyys on tilavuutta

kohti laskettuna samaa luokkaa,

mutta erityisesti kivivilla on huomattavasti

kevyempää.

”Olemme toisessa projektissa Lukessa

tutkineet myös broilerinlihan tuotannon

sivutuotteena syntyvän höyhenen soveltuvuutta

eristeeksi ja sen eristävyys

on vielä 10–20 prosenttia tässä tutkittuja

materiaaleja parempi”, valottaa Marja

Jallinoja vielä julkaisemattoman tutkimuksen

tuloksia.

Kutterinlastu ja selluvilla ovat jo markkinoilla

vakiintuneita eristemateriaaleja.

Turvetta ja rahkasammalta on Suomessa

irtomateriaalina käytetty eristeenä perinteisessä

hirsirakentamisessa, mutta

niistä ei tällä hetkellä valmisteta kaupallisia

tuotteita. Turpeesta sekä turpeen ja

rahkasammalen sekoitteesta valmistetut

levyeristeet ovat täysin uusia, vasta

Kutterinlastu on selluvillan ohella markkinoilla vakiintunut eristemateriaali.

kehitysvaiheessa olevia tuotteita, joiden

koe-erät valmisti Vapo Oy.

Taulukko 1. Tutkittujen eristemateriaalien

ominaisuuksia. Eristekerroksen paksuus ja neliöpaino

lämmönläpäisykertoimella (U-arvo) 0,17 W/m2K.

Eristemateriaali

Ominaisuudet

Tiheys**

kg/m 3

Kesällä 2019 valmistui Utajärvelle kenttämittausrakennus,

jossa toteutettiin

eristeiden olosuhdetestit. Eristekerroksen

sisä- ja ulkopinnoille sekä eristeen

keskelle asennettiin lämpötilan ja suhteellisen

kosteuden (RH) mittausanturit.

Lisäksi lämpötila- ja RH-anturit asennettiin

myös sisä- ja ulkoilman olosuhteisiin.

Kenttämittaus tehtiin yhden vuoden

mittaiselta ajanjaksolta. Tutkittujen

materiaalien olosuhteet eivät mainittavasti

poikenneet kivivillan mittausarvoista.

Koska tutkitut materiaalit ovat orgaanisia,

jatkotutkimuksissa tulisi vielä tarkemmin

selvittää niiden homehtumisen

herkkyys-, kasvunopeus- ja taantumaluokat.

Näillä tiedoilla voitaisiin päästä

käsiksi materiaalien eristetoimivuuteen

pidemmällä aikavälillä.

Lämmönjohtavuus

W/(Km)

Eristepaksuus

cm

Kutterinlastu, irto 80,5 0,044 25,9 20,8

Selluvilla, irto 40,8 0,038 22,4 9,12

Turve, irto 131 0,043 25,3 33,1

Rahkasammal, irto 89,9 0,037 21,8 19,6

Turve, levy 64,2 0,04 23,5 15,1

Turve-sammal, levy 66,4 0,038 22,4 14,8

Lasivilla (Isover)* 14 0,037 21,8 3

Polystyreeni (Finnfoam)* 35 0,034 20 7,4

Neliöpaino

kg/m 2

*vertailutuote, ominaisuudet perustuvat tuotteiden ympäristöselosteissa julkaistuihin

tietoihin

**käyttökosteudessa 10-20%

5


CO2-ekv/m 2 eristeä U=0,17W/m 2 K

3 %

0 % 100 %

%

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

6

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

14,00

12,00

CO2-ekv/m 2 eristeä U=0,17W/m 2 K

20

Ilmastovaikutus, fossiilinen kg CO2 eq

10,00

18

Provisio toteutuneesta kaupasta

16

Luoamus 8,00

14

siitä, eä eristevalinta on asiakkaan etu

6,00 12

Perinteisen materiaalin käyö

10

4,00

Eristeen hyvät ominaisuudet

8

2,00

5,64

6 Alhainen hiilijalanjälki ja ekologisuus

3,94

0,00 En halua 4 suositella, vaan asiakas saa pääää itse

2 0,38 0,89

Jokin muu syy

0

10,88

Provisio toteutuneesta kaupasta

Luoamus siitä, eä eristevalinta on asiakkaan etu

Perinteisen materiaalin käyö

Eristeen hyvät ominaisuudet

Alhainen hiilijalanjälki ja ekologisuus

10,88

9 %

36 %

nestekaasu

lisäaineet

sähkö

pakkaus

kuljetus

nosto

Kuva 1. Eristemateriaalien fossiilinen ilmastovaikutus (sisältää myös LULUC-päästöt).

Vertailutuotteiden tiedot on laskettu kyseisten tuotteiden ympäristöselosteiden

pohjalta.

Ilmastovaikutus, fossiilinen kg CO2 eq

nestekaasu

18,06

lisäaineet

sähkö

55 %

12,09 pakkaus

kuljetus

73 %

1,58

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

12,09

18,06

nosto

5,64

Kuva 2. Turve- ja rahkasammaleristeiden 3,94

fossiilinen ilmastovaikutus tuotantovaiheittain

jaoteltuna.

1,58

0,38 0,89

En halua suositella, vaan asiakas

91 %

Kyllä

saa pääää itse 9 %

55 %

Ei Jokin muu syy 9 %

36 %

100 %

En osaa sanoa

36 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kuva3: Kysely Suomen hirsitaito 0 % ry:n jäsenyrityksille. 20 % 40 % Mikä 60 on % vastaajan 80 % motivaa-

100 %

tiotekijä suositella luonnonmateriaali eristeitä asiakkaalleen.

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

9 %

36 %

55 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kuva 4: Arvio vastaajan asiakkaiden valmiudesta valita jokin tutkituista luonnonmateriaaleista

huolimatta lisähinnasta ja vaatimuksista rakenteisiin.

55 %

73 %

91 %

CO2-ekv/m 2 eristeä U=0,17W/m 2 K

100 %

20

18

16

14

12

10

CO2-ekv/m 2 eristeä U=0,17W/m 2 K

12

10

Ilmastovaikutus, fossiilinen kg C

Selluvillan 20 ja

18

kutterinlastueristeen

16

valmistuksen

14

ympäristövaikutukset pienet

Eristeiden ympäristövaikutukset lasket-

8

tiin Luonnonvarakeskuksessa elinkaarianalyysimenetelmää

5,64

6

3,94

4

käyttäen. Elinkaarianalyysi

2 0,38 (Life 0,89 Cycle Analysis, LCA) on

0

10,88

standardoitu menetelmä, jolla pyritään

laskemaan eri tuotteiden ympäristövaikutuksista

mahdollisimman vertailukelpoista

tietoa tuotteen koko elinkaaren

ajalta aina raaka-aineen hankinnasta

tuotteen käytöstä poistoon ja loppukäsittelyyn

asti. Tässä tutkimuksessa ympäristövaikutukset

laskettiin raaka-aineen

Ilmastovaikutus, hankinnasta tehtaan fossiilinen portille kg eli CO2 eq

laskenta kattoi raaka-aineiden hankinnan

ja tuotannon, raaka-aineiden kuljetukset

sekä tuotteen valmistuksen. Laskenta

tehtiin eristeneliötä kohti, jonka 12,09

10,88

lämmönläpäisykerroin on 0,17 W/m2K.

8

5,64

6 Tutkittaviksi ympäristövaikutusluokiksi

valittiin fossiilinen Ei ilmastovaikutus

91 %

3,94 Kyllä

4

9 %

eli

100 2 % 0,38 0,89

hiilijalanjälki, En osaa primäärienergian sanoa kulutus, 36 %

0

orgaanisen materiaalin kulutus sekä ve-

0 % 20 % 40 % 6

sijalanjälki. Kuvassa 1 on esitetty tulokset

hiilijalanjäljen osalta. Kuvassa on esitetty

myös vertailuarvoina Finnfoamin

polystyreenieristeen ja Isoverin kivivillaeristeen

hiilijalanjäljet, jotka on laskettu

tuotteista julkaistujen ympäristöselosteiden

tietojen pohjalta. Nämä arvot eivät

siten ole täysin vertailukelpoisia tutkituille

materiaaleille laskettujen tulosten

kanssa, mutta toimivat suuntaa antavina

vertailuarvoina.

Selvästi pienin hiilijalanjälki on selluvillalla

ja kutterinlastulla. Molempien

Kyllä

55 %

tuotteiden raaka-aine Ei 9 % on kuivaa ja niiden

En

prosessointi

osaa sanoa

eristeeksi kuluttaa

36 %

vähän

energiaa. Raaka-aineen tuotannon

ympäristövaikutukset ovat pienet, sillä

selluvilla valmistetaan keräyspaperista

ja kutterinlastu on höylätyn sahatavaran

valmistuksen sivutuote.

1

18

0 % 20 % 40 % 60 % 80

Vertailutuotteista polystyreenin hiilijalanjälki

on selvästi suurin, mutta kivivilla

pääsee melko lähelle selluvillan tasoa.

Erot eri eristeiden hiilijalanjäljissä ovat

huomattavan suuret.

Turpeesta ja rahkasammalesta tehtyjen

irtoeristeiden hiilijalanjälki on huomattavasti

pienempi kuin levytuotteil-


la, mutta silti moninkertaiset verrattuna

selluvillaan ja kutterinlastuun. Näiden

tuotteiden hiilijalanjäljestä merkittävä

osa muodostuu raaka-aineen tuotantoalueella.

Tämä käy hyvin ilmi kuvasta 2,

jossa turve- ja rahkasammaleristeiden

hiilijalanjälki on esitetty pilkottuna tuotannon

eri vaiheisiin.

Irtomateriaalina käytettävän rahkasammalen

ja turpeen hiilijalanjälkeä kasvattaa

erityisesti raaka-aineen korjuun vaikutukset

hiilidioksidin vapautumiseen

suolta sekä rahkasammalkasvuston korjuun

aiheuttama vähennys karun suon

normaalissa turpeen hiilivaraston kertymisessä

30 vuoden kierron aikana.

Sammalesta ja turpeesta tehtyihin levyeristeisiin

verrattuna irtomateriaalien

raaka-aineen hankinnan vaikutusta

kasvattaa eristeiden korkea tiheys, eli

raaka-ainetta kuluu selvästi levyeristeitä

enemmän. Levyeristeillä tuotantoalueen

päästöt ovat eristeen keveydestä

johtuen jo varsin pienet.

Suurimmat hiilijalanjäljet olivat levyeristeillä.

Niiden valmistus on energiaintensiivistä

– etenkin tutkimuksen tuotantomittakaavassa,

jossa prosessia ei ollut

vielä energiankäytön suhteen optimoitu.

Valtaosa hiilijalanjäljestä syntyi energialähteenä

käytetystä nestekaasusta.

Energiankulutus oli selvästi suurempaa

kuin muilla eristeillä. Voidaan perustellusti

olettaa, että prosessia kehittämällä

levyeristeiden hiilijalanjälkeä voidaan

huomattavasti pienentää.

Muiden tutkittujen ympäristövaikutusten

osalta tulokset olivat hiilijalanjäljen

kanssa samankaltaiset, lukuun ottamatta

vesijalanjälkeä, joka oli kaikilla tuotteilla

pieni, vaikka suhteelliset erot tuotteiden

välillä olivatkin melko suuret. Vesijalanjälki

laskettiin käyttäen AWAREmenetelmää,

joka ottaa huomioon alueen

vesivarojen niukkuuden. Koska Suomessa

vedestä ei juuri ole niukkuutta,

antaa menetelmä Suomessa tuotetuille

tuotteille pienen vesijalanjäljen.

Liiketoiminnallisia ominaisuuksia ja kaupallistamisen

mahdollisuuksia selvitettiin

haastattelemalla alan asiantuntijoita.

Kaikilla luonnonmateriaaleille – rahkasammal,

turvesekoite ja kutterinlastu

– on omia vahvuuksiaan ja ne soveltuisivat

eristekäyttöön hyvin. Kutterinlastueristeellä

on etulyöntiasema suhteessa

muihin. Kutterinlastusta valmistettuja

lämpöeristetuotteita on jo markkinoilla,

ja sahateollisuuden aitona sivuvirtana

sillä on monia myönteisiä myyntiargumentteja

olemassa. Lämpöeristämisessä

kutterinlastulla on lisäksi pitkä perinne.

Omakohtaisia kokemuksia näiden materiaalien

käytöstä kysyttiin erityisesti hirsirakennuksia

käsin veistäviltä, Suomen

hirsitaito ry:n jäsenyrityksiltä. Yrittäjät

suhtautuivat luonnonmateriaaleihin

myönteisesti, vastanneista kaikki olivat

valmiita käyttämään luonnonmateriaaleja

tekemissään rakennuksissa. Kaikki

kyselyyn vastanneet olivat myös valmiita

suosittelemaan luonnonmateriaaleja

niiden ekologisuuden ja alhaisen hiilijalanjäljen

ansiosta. Suurimmiksi esteiksi

luonnonmateriaalien yleistymiselle

mainittiin vähäinen tietoisuus, toistaiseksi

vaikeahko saatavuus ja uskottavan

tutkimustiedon vähyys ostopäätöstä

tehtäessä.

Kyselyssä kysyttiin myös yhdistyksen jäsenyrittäjien

näkemystä heidän omien

asiakkaidensa ostopäätösten valintaperusteista

ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Oletus oli, että he tuntevat asiakkaansa

käyttäytymistä ja näkemyksiä ja pystyvät

siten arvioimaan loppuasiakkaan

toimintaa.

”Vaikuttaa siltä, että joillekin toimijoille

saattaisi tässä olla kannattavan liiketoiminnan

mahdollisuuksia. Itsekin olin

yllättynyt uusien materiaalien kilpailukyvystä

suhteessa nyt vallalla oleviin

eristeisiin – niin teknisiltä ominaisuuksiltaan,

kuin muilta ostopäätökseen vaikuttavilta

tekijöiltään”, toteaa hankkeen

liiketoimintamahdollisuuksia Oamk:ssa

tutkinut Petri Luukkonen.

Lisätietoja:

Liiketoimintaselvitys: Petri Luukkonen,

Oamk, puh. +358 50 439 1415

Ympäristövaikutukset: Marja Jallinoja,

Luke, puh. +358 29 532 2058

Paikalliset biopohjaiset materiaalit -hanke

(1.9.2017–31.12.2020)

Biopohjaisten eristemateriaalien LCA

-tutkimusraportti

Liiketoimintaselvityksen loppuraportti

Kun päätät sahata...

Perinteiset materiaalit yllättävän

kilpailukykyisiä

7


Uusien puutuotteiden

mahdollisuudet

Maassamme on Suomen Sahayrittäjät ry:n mukaan tällä hetkellä ainakin 16 kiinteää ja 11 siirrettävä

tukkivannesahaa, mutta lukumäärä on todennäköisesti yli 30. Vannesahojen hankinta on kasvanut

edullisten hintojenkin vuoksi ja niitä käytetään yleensä olemassa olevien pyörösahojen lisä- ja

tukilaitteistoiksi ylisuurien tukkien käsittelyyn. Ylisuuriksi tukeiksi luetaan yleensä tyvipaksuudeltaan

yli 50 cm:n tukit.

Ylisuuret tukit voidaan käyttää

esimerkiksi pelkkahirsien tekoon

tai vaneriteollisuudessa,

mutta kokonsa vuoksi niiden

hyödyntäminen on usein sahoille

haastavaa. Vallitsevan sahauskäytännön

ja hankintalogistiikan vuoksi Suomessa

voikin jäädä käyttämättä esimerkiksi

yksityismetsistä huomattava määrä ’ylisuuria’

tukkeja, jolloin arvokasta raakaainetta

joutuu toissijaiseen käyttöön,

kuten sellun valmistukseen tai jopa hakkeeksi.

8

Kvarttisahausta vannesahalla.

Pienet ja suurioksaiset tukit sovi raaka-aineiksi kvarttisahauksessa.

Puutuoteteollisuuden mukaan vuonna

2018 tuotannon arvo oli 8,2 mrd. €,

josta toimialoittain suurin oli sahaus,

höyläys ja kyllästys (47 %). Rakennuspuusepäntuotteiden

osuus oli 15 %. Erikoislaatuisten

puu- ja sisutustuotteiden

vienti on 2000-luvun alun jälkeen polkenut

viimeisten 10 vuoden ajan paikallaan,

perinteisiä sahaustuotteita (’karvalankkuja’

yms. puolivalmisteita) lukuun

ottamatta. Suurin yksittäinen vientimaa

on ollut Japani. Vienti koostuu pääosin

sahatuotteista ja hirsitaloista.

Kvarttisahausta voidaan tehdä vannesahalla

niin, että tukki ensin hajotetaan

neljänneksiksi, joiden sahatuilta puolilta

vuoroin sahataan ’poskista’ laudat, joita

sitten särmätään pintapuolelta (kuvat

1 ja 2). Näin menetellen täytyy pitää

mielessä, etteivät pienet ja suurioksaiset

tukit sovi raaka-aineiksi. Tuloksena


Japanissa

on pitkät

puurakentamisen

ja

puunkäytön

perinteet, ja

puu on hyvin

arvostettua

muun muassa

sisutustuotteena.

on erityisesti Japanissa suosittu, syynsuuntainen

sahaustuote, japanilaisittain

Masame-sahaus. Suomessa on verraten

paljon tukkivannesahoja, jotka teknisesti

soveltuisivat Masame-sahaukseen.

Japanilla on isot metsävarat ja puuston

kasvu on samaa luokkaa kuin Suomessa,

noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Metsät ovat kuitenkin vuoristoissa,

ja korjuutyö on vaikeata, vaikka Japanin

oma puunkäyttö on liki 80 miljoonaa

kuutiometriä vuodessa. Vain noin

40 prosenttia siitä perustuu omaan raaka-aineeseen.

Kanada on Japanille merkittävä

puutavaran tuoja.

Japanissa on pitkät puurakentamisen

ja puunkäytön perinteet, ja puu on hyvin

arvostettua muun muassa sisutustuotteena

(kuva 3). Masame-tyyppisten

syynsuuntaisten sahaustuotteiden

käyttö on yleistä erityisesti japanilaistyylisissä

hotelleissa, kylpylärakennuksissa

mutta myös asuin-, liike- ja toimistorakennuksissa.

Japanissa on yrityksiä,

esimerkiksi Sumitomo Forestry, joka on

suunnitellut kokonaisvaltaisia puurakenneratkaisuja

eri käyttötarkoitukseen (kuva

4), ja sisutuksessa on käytetty yleisesti

Masame-laatua (liitteen linkit). Japanissa

sisustustuotteiden materiaali on

japanilaista seetriä (sugi). Suomalainen

mänty ja lehtikuusi soveltuvat hyvin Masame-tuotteiksi.

Japanissa edellytetään

kuitenkin tiettyjä laatu- ja ominaisuusvaatimuksia

JASin mukaisesti (Japanese

Agricultural Standards).

Ylisuurten tukkien saatavuus, hankinta

ja hyödyntäminen Suomessa vaihtelee

alueellisesti erityisesti yksityismetsien

osalta. On kuitenkin mahdollista kehittää

vannesahaukseen perustuva hankinta-

ja tuotantoketju -yhteistyöverkosto,

jossa useampi saha voisi muun

tuotannon lisäksi valmistaa korkealaatuisia

puutuotteita. Yhteisellä aktiivisella

markkinoinnilla niille voisi olla Japanin

lisäksi markkinoita muuallakin Kaukoidässä,

mutta myös lähempänä Suomea.

Tämä edellyttää muun muassa

markkinoiden, jakelukanavien ja hintatason

selvittämistä. Löytyykö suomalaisille

vannesahatuotteille ’niche’, eli kapea

tuote- ja markkina-alue, jonka avulla

voidaan kehittää kannattavaa liiketoimintaa

ja erityisesti vientiä?

Tähän on kaikki mahdollisuudet, mutta

tarvitaan yhteistoimintaa ja kehityshanketta,

koska pienten toimijoiden yksittäiset

ponnistukset saattavat vaatia liikaa

resursseja ja riski kasvaa suureksi. Uusien

tuotteiden markkinat, vientiedellytykset

ja vaadittavat toimenpiteet olisi

kuitenkin syytä selvittää.

Puun käytöllä rakentamisessa on Japanissa

vuosituhantiset perinteet. Japanissa

rakennetaan nykyisin noin 30 000

puutaloa kuukaudessa. Nykyisin esimerkiksi

CLT-tuotteet ovat siellä tyyppihyväksyttyjä

ja puurakentamista pyritään

Japanissa, kuten meilläkin ympäristösyistä

edistämään. Lisäksi helmikuussa

2019 voimaan tullut EU:n ja Japanin välinen

vapaakauppasopimus poistaa lähivuosina

tullit myös puutuotteilta. Tämä

tarjoaa hyvän pohjan viennin laajentamiseksi

ja monipuolistamiseksi. Erilaisia

korkealaatuisia erityispuutuotteita voitaisiin

paljon nykyistä enemmän käyttää

erilaisten rakennusten – myös hirsitalojen

– sisustuksiin. Liukuovet ja kokopuiset

huonekalut ovat Japanissa arvostettuja

sisutuselementtejä. Sisustusmateriaalina

’masame’ on ylivoimaisesti suosituin

ja kysyntää on myös massiivipuutuotteille,

jalostetuille masame-puutuotteille

(esim. finger-joint). Japanilainen

kuluttaja on kuitenkin hyvin vaativa

ja laatutietoinen, minkä vuoksi tuotteiden

viimeistelyyn on kiinnitettävä erityistä

huomiota.

Patrick Hackman, Jukka Tuomisto, Jorma Pietiläinen,

Timo Kauppinen

Masame Mokuzai Finland Oy

Yhteyshenkilö:

Timo Kauppinen, tkk@mutsal.fi

9


Vuoden Sahayrittäjä 2020 -palkinto Sodankylään MRK Ylitalo Oy:lle

Pienestä pitäen sahalle

Nykyaikana on suuri etu, jos

yritys toimii useammalla kuin

yhdellä toimialalla. Sahurin työ

saattaa vaihtua Sodankylässä

jopa saman päivän aikana

maanrakennusurakointiin. Olli-

Matti Ylitalo 55 v. on oppinut

tekemään työtä laajalla

rintamalla.

Palkittu yrittäjä kertoo tarinaansa

kotona olevassa toimistossa.

Toimiston seinillä

on muutama valokuva ja lehtileike

kertomassa elämän varrella sattuneista

mukavista tapahtumista. Yrittäjän

tarinalle on aina alkunsa, joten mistä

se alkoi? ”Isällä oli kiinteä saha Kelontekemän

kylässä, siellä pääsin lapioimaan

muhaa (purua) pienenä poikana.

Kun ikää ja vartta alkoi olla enemmän,

sain ylennyksen sahatavaran vastaanottoon”,

muistelee hymyillen Olli-Matti.

Sieltä kotoperältä kai se innostus pohjoisen

puuhun tuli, kun aloin nuorena miehenä

rakentamaan asiakkaille hirsimökkejä

niin pohjoiseen kuin eteläänkin.

Omalla sahalla

10

Olli-Matti Ylitalo ja Laimet 120 -saha.

Tuppilautaa lappilaisittain.

Isän vanha saha jäi kotikylälle, kun poika

liikkui kotimaan kamaralla rakentaen

upeita vapaa-ajan asuntoja. ”Sahatavaraa

tarvittiin jatkuvasti ja sitä hankin paikallisilta

rautakaupoilta. Isän vanha saha

oli jo siinä kunnossa, että siihen panostaminen

olisi ollut rahan ja ajan haaskausta.

Hankin ensimmäisen sahani ja se helpotti

sahatavaran saantia ja ennen kaikkea tiputti

kustannuksia. Sahanterien kunnostus

kiinnosti ja hakeuduin teräkurssille

Keminmaahan, jossa opettajana oli Raimo

Hotti. Rami siellä sanoi, että minun

kannattaa vaihtaa sahani ja päädyinkin

hankkimaan vuonna 1996 ensimmäisen

uuden Laimet -sahani. Oikeassa Raimo

Hotti olikin, työtarjouksia alkoi olla entis-


Minä soitan harmonikkaa...

tä enemmän ja niihin oli nyt helppo vastata

uudemmalla kalustolla. Nyt käytössä

oleva Laimet 120 -saha on hankittu vuonna

2006. Viimeksi eilen sahalta lähti asiakkaalle

tilaustavaraa, jota ei kaupan hyllyltä

löytynyt. Pienen sahayrittäjän etu on

tehokas ja elastinen toimintamalli – asiakas

on tyytyväinen, kun saa nopealla aikataululla

tuotteita, vaikka vähän haastavimmillakin

mitoilla. Kunhan kevätaurinko

alkaa madaltaa pohjoisen hankia on

mukava lähteä perinteisille ’rahtisahauskeikoille’.

Tilauskirja siltä osin näyttää kiireiselle”,

kertoo Ylitalo.

Koneurakointi mukaan yrityksen

valikoimaan

Rahtisahaus Sodankylän korkeuksilla on

talviaikaan haastavaa. Lunta, pakkasta

ja pimeää on riittämiin. Pienin askelin

Ylitalon yritystoiminta laajeni ympärivuotiseksi.

”Reilut kymmenen vuotta

taaksepäin olin jo hankkinut yritykselleni

traktorin, jolla pääsin urakoimaan

muun muassa Sodankylän kunnalle lumihommia

ja teiden lanauksia. Poikani

Villematti 28 v. oli myös kiinnostunut

konehommista ja hän suunnitteli oman

metsänhakkuukoneen hankintaa. Sain

pojan pään käännettyä ja hankin yritykseen

kaivinkoneen, joka oli näin jälkeenpäinkin

ajateltuna oikea ratkaisu”, kertoo

palkittu yrittäjä. Nykyisellään kalustossa

on useampia auraukseen sopivia

kuorma-autoja, kaivinkoneita ja uusimpana

tulokkaana pihamaalla kiiltää tuore

soravarustuksella varustettu kuormaauto

perävaunuineen.

Tuulen tuiverrusta tuulivoimalan

työmaalla

Muutamia vuosia taaksepäin Sodankylän

Vaalajärvelle alettiin rakentamaan

Palkittu yrittäjä ja vaimo Seija Ylitalo.

tuulipuistoa. Tuulipuiston rakentajat olivat

huomanneet Olli-Matin sahan ja tiedustelivat,

saisiko hänen kauttaan työmaalle

toimitettua 150 x 150 parrutavaraa?

Kaupat syntyivät samalla kertaa

ja sahatavaran pikainen toimitus tuulipuistotyömaalle

onnistui. Tuulipuiston

rakennusporukan ’nokkamies’ kysyi lisäksi

kaivinkonetta ja traktoria avuksi

työmaalle muun muassa kaapelirullien

siirtoon ja siihenkin sodankyläläiseltä

yrittäjältä löytyi ratkaisu. ”Se oli pieni

lottovoitto päästä mukaan niihin hommiin.

Vaalajärveltä työmaat nimittäin

jatkuivat läpi Suomen ja jatkuvat edelleen

siellä, missä tuulipuistoja kyseinen

yhtiö rakentaa”, kertoo iloisena Olli-

Matti Ylitalo.

Tulevaisuudessa hallittua kasvua

Runsas vuosi sitten oli ajankohtaista

muuttaa toiminimipohjainen yritysmuoto

osakeyhtiöksi. ”Yrityksen kasvustrategia

on historiansa ajan ollut hallittua

ja niin aiotaan toimia myös jatkossa,

mutta riskien hallinnan sekä käytännön

seikkojen vuoksi oli yhtiömuodon

muutos järkevää tehdä nyt. MRK Ylitalo

Oy työllistää tällä hetkellä 5 ulkopuolista

työntekijää. Lisäksi meidän perheestä

mukana on poikani Villematti ja minä,

eli yhtiön koko vahvuus on 7 henkilöä”,

toteaa toimitusjohtaja Olli-Matti Ylitalo.

Hyvä sahuri taitaa valssin

tahdin…

Olli-Matti Ylitalo on aktiivinen yrittäjä.

Virtaa tuntuu riittävän myös musiikin

maailmassa. ”Taisi olla vuosi 1999, kun

eräänä syyskuisena iltana kavereiden

kanssa kokoonnuttiin soittamaan ensimmäisen

kerran. Silloin sai alkusävelensä

tanssiorkesteri Riolli. Vuosien saatossa

kokoonpano on hieman muuttunut,

mutta tanssikansaa on viihdytetty vuosittain

iloisella ilmeellä noin 50 keikan

vuositahtia. Yhden viikon verran käymme

syksyisin Teneriffalla soittamassa eri

tanssiravintoloissa. Se on sellainen yhdistetty

työ- ja lomamatka. Kaikki yhtyeen

jäsenet ovat päivätöissä, joten keikkatahti

on siihen sopeutettu”, virnistää

Olli-Matti harmonikka sylissään. ”Tällä

soittimella on ollut suuri merkitys suomalaiseen

tanssimusiikkiin, ja meikäläiselle

tämä soitin tuo vastapainoa päivän

askareiden jälkeen. Palvelua meiltä löytyy,

oli sitten kyseessä Lähipuu® -sahatavara,

tanssiorkesteri tai lähellä oleva

maanrakennusurakoitsija”, nauraa iloisesti

Olli-Matti Ylitalo. Ja sanoo mennessään:

”Eikös se ole niin, että hyvä sahuri

notkuu valssin tahtiin sahatessaan Lähipuuta…?”

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti

11


Rautalammin päiväkotityömaalla

ollaan sääsuojan alla

Lähipuu päiväkotia Rautalammilla rakennetaan

sääsuojan alla.

Lähipuu® -päiväkoti rakentuu

aikataulussa Rautalammilla.

Kunnan tekninen johtaja Antti

Tuppura on enemmän kuin

tyytyväinen vauhtiin, jota hanketta urakoiva

YsiYsi-Rakennus Oy pitää yllä.

Antti Tuppura on tyytyväinen.:

”Huippulaatua saa, kun ottaa

omasta metsästä raaka-aineen.”.

12

Rakennustyömaan vastaava mestari Jyrki

Tamminen on loihtinut työporukkaansa

tekemisen meiningin. ”Aikataulussa

ollaan, ehkäpä jopa vähän edellä”, toteaa

vaatimattomasti Jyrki Tamminen.

”Ainakin puutavaran puolesta on ollut

helppo työmaa. Laatu on erinomaista ja

lujuuslaskelmat pitävät varmasti”, sanoo

vuosikymmenten kokemuksella Tamminen.

Kunnan tekninen johtaja on samoilla

linjoilla. ”Vaikka ylimääräistä hommaa

alussa olikin oman puutavaran tiimoilta,

nyt on nähtävissä, että ylimääräiset

askeleet kannatti ottaa. Laatu rakenteiden

ja rakentajien jäljiltä on juuri sitä mitä

parhaimmillaan voi toivoa. Ajatus siitä,

että valmistuttuaan rakennus menee

kunnan pienempien asukkaiden käyttöön,

luo vahvan tunteen siitä, että nyt

tehdään – ei vain hyvää vaan parasta mitä

pystytään”, sanoo tyytyväisenä Antti

Tuppura.

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti

Kattoristikot päiväkotiin

toimitti Sepa Oy

Keiteleeltä.

Ei huonoa, sanoo

vastaava mestari Jyrki

Tamminen Lähipuu

sahatavarasta.

Rautalammin kunnan tekninen

johtaja Antti Tuppura (vas.) ja YsiYsi

Rakennus Oyn vastaava mestari Jyrki

Tamminen keskustelussa.


Tukkivannesahat ammatti- ja harrastekäyttöön

Luotettava ja taloudellinen

Norwood tukkivannesaha

Rakenna tukkivannesaha mielesi mukaan runsailla lisävarusteilla

LumberMate

LM29V2

Hinta alk:

5590,00

Tekniset tiedot

Tukin halkaisija: 76 cm

Tukin pituus: 5,0 m

Alustan pituus: 6,0 m (sis. jatkon)

Laudan leveys max: 61 cm

Moottorivaihtoehdot:

13,5 hv Briggs&Stratton, sähköstartti

14 hv Kohler

7,5 kW Norwood sähkömoottori

Laaja valikoima vannesahanteriä

HUOM!

Kuvan malli lisävarusteltu.

Traileri ei sisälly hintaan.

Valmistettu Kanadassa

Alustan pituus 6,0 m

Saatavilla sähkö- tai

polttomoottorilla

Vahvistettu, vääntöjäykempi

sahakelkka

Parannettu terän ohjain

ja sahanpurun poisto

UUTUUS: Kovametalliterät tukkivannesahoihin

Tehokas ja edullinen

Norwood tukkivannesaha

Saatavilla poltto- tai sähkömoottorilla.

LumberMan

MN26V2

Hinta alk:

4690,00

Valmistettu Kanadassa

Alustan pituus 4,8 m

Saatavilla sähkö- tai

polttomoottorilla

Tekniset tiedot

Tukin halkaisija: 69 cm

Tukin pituus: 3,8 m

Alustan pituus: 4,8 m

Laudan leveys max: 59 cm

Moottorivaihtoehdot:

13,5 hv Briggs&Stratton

4,0 kW Norwood sähkömoottori

Vahvistettu, vääntöjäykempi

sahakelkka

Parannettu terän ohjain

ja sahanpurun poisto

MEILTÄ MYÖS FRONTIER SAHALAITOKSET: WWW.UITTOKALUSTO.FI

www.facebook.com/uittokalusto www.instagram.com/uittokalusto www.youtube.com/uittokalusto

Tilaa verkkokaupasta >> www.uittokalusto.fi

13

SAVONLINNA | Taitajantie 2 | 015 555 0402 | shop@uittokalusto.fi

TAMPERE | Ahlmanintie 72 | 03 222 5585 | tampere@uittokalusto.fi


Talvipäivät järjestettiin

Oulussa poikkeusolojen

siivittämänä

MRK Ylitalo Oy ja Olli-Matti Ylitalo onnellisena.

Kehittäjäpalkinnon kävi vastaanottamassa Jarmo Laineen puolesta Teuvo

Leino (kesk.).

Perinteisiä Talvipäiviä oli moni odottanut hartaasti. Vuoden kohokohta, jossa tapaa tuttuja, viikonloppu,

jonka aikana saa rentoutua arjen kiireestä, jännitys siitä ken saa Vuoden Sahayrittäjä -palkinnon…

Uusin järjestelyin liikkeelle

Uudella ja poikkeusoloihin sopivalla ’formaatilla’ jouduttiin

kuitenkin Talvipäivät -viikonloppuun lähtemään niin kotona

kuin Oulussa paikan päälläkin.

Oulun Talvipäiville ennakkoilmoittautuneiden määrä tippui tasaisesti,

kuten se legendaarinen ’lehmän häntä’. Ja hyvä että

tippui, sillä kokoontumisrajoitukset Oulun seudulla antoivat lisämausteensa

koronasoppaan.

Lopulta viikonlopuksi tuttuja kasvoja majoittautui hotelliin vain

parikymmentä.

Vuosikokous etäyhteyksien varassa

Perjantai-illan vuosikokous oli uudenlainen kokemus kaikille.

Paikalla kokoustilassa sai olla vain maksimissaan kymmenen

henkilöä, ja loput kokoukseen osallistujat olivat etäyhteyden

päässä. Kokous vietiin asianmukaisesti läpi ja asiakohdat tuli-

14

vat käsiteltyä. Puheenjohtajana vuosikokouksessa toimi Heikki

Rytkönen Savitaipaleelta ja sihteerinä Jukka Virtanen Raisiosta.

Jotenkin päällimmäisenä ajatuksena ehkä kaikilla oli, että jospa

seuraavalla kerralla voitaisiin palata normaaliaikaan ja -käytäntöön!

Hallituskokoonpano ennallaan

Kokouksen tahtotila oli, että hallitus jatkaa kokonaisuudessaan

työtään myös seuraavalla toimikaudella. Hallituksen tehtäväkenttä

onkin haasteellinen ja laaja, sillä toimintaa on tulevana

vuonna runsaasti. Nettisivut uudistuvat, Lähipuu® kehitystoimenpiteet,

digitalisaation kehittäminen…

Vuoden Sahayrittäjä 2020 ja Vuoden

Kehittäjäpalkinto jaettiin

Vuosikokousviikonlopun suurin huipennus perinteisesti on,

kun jaossa on Vuoden Sahayrittäjä -palkinto. Tällä kertaa pal-


Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Rytkönen (oik.) ja kokoustekniikan

hoiti Jouni Silvast.

Asiaa CE-merkinnästä.

Päivällistä vaille

valmis.

kittu oli ns. pohjoisen poikia, eli MRK Ylitalo Oy Olli-Matti Ylitalo.

Kiitospuheessaan hän muisti tärkeimmän asian yrittäjän

taipaleeltaan, eli perheen ja ennen kaikkea Seija vaimon tuen.

Toinen palkintokategoria, Vuoden Kehittäjä -palkinto luovutettiin

Laitilan Metalli Oy:lle ja sen perustaja/omistajalle Jarmo

Laineelle. Hän ei kuitenkaan päässyt henkilökohtaisesti noutamaan

palkintoa, vaan palkinnon vastaanotti yrityksen pitkäikäinen

myyntipäällikkö Teuvo Leino.

lauantain aikana yhdessä, nauramaan yhdessä ja jopa halaamaan

yhdessä ja erikseen.

Pieniä keskusteluja on jo käyty siihen suuntaan, että ensi vuonna

voisimme kokoontua Talvipäiville kaupungissa, jossa puurakentaminen

on otettu isoksi osaksi kaupungin imagoa. Kaupungissa,

jossa täytyy autolla ajaessaan varoa myös ’rotvallin’

reunaa...

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti

Laitilan Metallin panosta pyörösahateknologian saralla arvostetaan

läpi maapallon. Jarmo Laineen persoona on tullut tutuksi

monille sahureille iloisena ja eteenpäin kannustavana ihmisenä

ja yrittäjänä.

Laitilan Metalli Oy:stä ja Jarmo Laineesta juttua isommin seuraavassa

Sahayrittäjä -lehdessä kesäkuussa.

Ensi vuonna uudestaan, mutta missä?

Talvipäivät ovat tapahtuma, josta halutaan pitää kiinni. Uskon

ja toivon hartaasti, että ensi vuonna pystymme viettämään tapahtuman

kuten ’ennen vanhaan’. Olemaan yhdessä, kokoustamaan

yhdessä, vierailemaan mielenkiintoisessa kohteessa

15


Kuntavaalit ovat tulossa kesäkuussa

uusitulla aikataululla. Varsinainen

äänestyspäivä on 13.6.2021

Suomen Sahayrittäjät ry lähetti

eduskuntapuolueille kyselyn

liittyen puurakentamiseen

sekä puunkäytön lisäämiseen

julkisissa hankkeissa.

Vastaukset saimme kaikilta puolueilta –

toisilta vähän nopeammin ja toisilta vähän

hitaammin.

Kesäkuun kuntavaaleissa valitaan kuntiin

korkeimmat päättävät luottamushenkilöt.

Tulevien vuosien julkisissa rakennushankkeissa

on selvitettävä tarkasti

rakennusmateriaalien valinta sekä

rakentamisen aluetalousvaikutukset.

Suomen Sahayrittäjät ry toivoo, että

puurakentaminen on kuntapäättäjien

ykkösvaihtoehto, kun tulevien vuosien

aikana mietitään julkisia rakennushankkeita.

1. Millainen on puolueenne kanta puurakentamiseen yleensä?

2. Mainitkaa mielestänne 4 tärkeintä syytä, miksi puun käyttöä rakentamisessa tulisi lisätä kunnissa.

3. Miten kunnat voisivat huomioida paremmin paikallisia yrityksiä julkisissa rakennushankkeissa?

1. Keskustan kanta on erittäin myönteinen.

Vuoden 2019 eduskuntavaaliohjelmassamme

otimme tavoitteiksi, että

puurakentamisessa on otettava iso

harppaus ja että Suomesta pitää tehdä

alan mallimaa. Puurakentamisen osaamista

ja koulutusta on lisättävä.

Hallitusneuvotteluissa keväällä 2019

Keskusta ajoi vahvasti puurakentamisen

edistämistä hallitusohjelmaan. Sinne

tulikin selkeät kirjaukset muun muassa

puurakentamisen tavoitteista julkisessa

rakentamisessa sekä alan osaamisen,

tutkimuksen, tuotekehityksen ja viennin

edistämisestä.

Keskustan puoluevaltuusto linjasi marraskuussa

2020, että julkisessa rakentamisessa

pitäisi suositusten sijaan ottaa

käyttöön sitovat tavoitteet puurakentamisen

osuudelle. Puuvaihtoehto tulisi

jatkossa aina selvittää, kun kyse on julkisesta

rakentamisesta.

2. Puurakentamisella lisätään yrittäjyyttä,

työpaikkoja ja elinvoimaa alueille ja

kuntiin kaikkialla Suomessa. Puuraken-

16

taminen perustuu vahvasti kotimaiseen

uusiutuvaan materiaaliin ja näin raha

jää Suomen kansantalouteen. Puuala

tuottaa veroeuroja julkiselle sektorille

ihmisten tarvitsemiin palveluihin.

Puu on ympäristö- ja ilmastoystävällinen

rakennusmateriaali ja sillä voidaan korvata

ympäristölle haitallisempaa rakentamista.

Puurakennukset ovat asujilleen

ja käyttäjilleen terveellisiä ja sisäilmaltaan

turvallisia tiloja.

Puurakentamisessa ja sen osaamisessa

on Suomelle huikeat vientimahdollisuudet.

Kunnat voivat osaltaan edistää tämän

osaamisen kehittämistä lisäämällä

puun käyttöä rakentamisessa.

3. Etenkin edistämällä puun käyttöä julkisessa

rakentamisessa. Rakentamista

ja hankintoja kunnissa valmistelevien ja

niistä päättävien henkilöiden tietämystä

ja osaamista puurakentamisen mahdollisuuksista

pitää lisätä. Kuntien hankinnoissa

tarjouspyyntöihin tulee hinnan

ohella ottaa mukaan esimerkiksi laatu,

paikallisuus sekä ympäristö- ja työllisyysvaikutukset.

Tämä vahvistaa myös

paikallisten puualan yrittäjien asemaa

ja yleensäkin puurakentamisen edellytyksiä.

Puualan osaamiskeskuksia alueilla tulee

kehittää ja vahvistaa. Kuntavaaliohjelmassaan

Keskusta toteaa: ”Suomalaisessa

puussa on ratkaisu. Puunkäyttöä tulee

edistää. Tarvitaan julkisen puurakentamisen

tuki, kun kunta käyttää pääasiallisena

rakennusmateriaalina puuta.”

1. Puurakentaminen on kasvava trendi.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että maahamme

on syntynyt suuri joukko yrityksiä,

joilla on osaamista suurienkin puurakennusten

tekemiseen. Yksittäisistä

kerrostaloista olisi siirryttävä kokonaisten

uusien kaupunginosien puurakentamiseen.

Puurakentaminen on kustannuksiltaan

jo kilpailukykyistä betonirakentamiselle

ja rakentaminen kestää

huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin

perinteinen rakentaminen.

2. Puu on kotimainen raaka-aine, joka

tuo työtä Suomeen. Lisäksi puu sitoo

hiiltä, mikä helpottaa kamppailua ilmastonmuutosta

vastaan. Puu on kevyttä ja

vahvaa. Oikein hoidettuna puu kestää

nimittäin jopa satoja vuosia. Puuraken-


tamisella on lisäksi myös terveysetuja.

Puu estää esimerkiksi kaikumista ja laskee

ihmisten stressitasoa.

3. Kunnat voisivat huomioida paikallisia

yrittäjiä paremmalla neuvonnalla ja ohjeistuksella.

Lupaprosessien on oltava

selkeitä ja ennakoitavia rakennushankkeiden

edistämiseksi. Mielestämme jokainen

kaupunki voisi ottaa esimerkiksi

piirustuspöydälle uuden täysin puusta

rakennettavan kaupunginosan.

1. Kristillisdemokraatit suhtautuvat erittäin

myönteisesti puurakentamiseen.

Kuntavaaliohjelmassa todetaan, että

puolueemme suosii puurakentamista

sekä muita kestäviä ja ympäristöä säästäviä

ekologisia materiaaleja ja lämmitysratkaisuja.

Puurakentamista tulee lisätä

julkisessa rakentamisessa.

2. Puun käyttöä rakentamissa kannattaa

lisätä, koska se on ekologisesti kestävää

ja sillä on kokonaistaloudellisesti positiivisia

vaikutuksia yhteiskunnallemme.

Puurakentamisen kautta tuetaan kotimaisia

metsänomistajia, sahoja ja paikallisia

rakennusyrityksiä. Puurakentaminen

on myös kansainvälinen trendi,

jossa Suomi ja suomalaiset yritykset voivat

olla edelläkävijöitä.

3. Ensinäkin julkisiin hankintoihin pitää

panostaa ja kiinnittää nykyistä enemmän

huomiota kunnan päätöksen teossa.

Kunnan hankintastrategiassa pitää

painottaa lähellä tuotettua ja kestävästi

hankittua. Julkisiin hankintoihin pitää

päättää selkeät periaatteet ja kriteerit.

Hankinnoista pitää myös ilmoittaa laajasti

ja avoimesti.

Laatukriteerit pitää asettaa niin, ettei

Suomen ulkopuolella voimassa olevat

heikommat ulkomaiset laatu- ja ympäristövaatimukset

johda hankintakilpailun

voittamiseen. Hankinnat pitää myös

jakaa pienempii osiin, jotta myös pienillä

yrityksillä ja kevytyrittäjillä on mahdollisuus

osallistua hankintoihin.

1. Liike Nyt:in mielestä puurakentamista

pitää kehittää. Rakensin puusta osan

Sipoonrannassa vuosia sitten.

2. Puu on hyvännäköistä. Puu on suomalaista.

Puu on kustannustehokasta.

On pitkäkestoista.

3. Kunnat voisivat priorisoida tarjouskilpailuissa

puurakentamista

1. Kannatamme puurakentamisen lisäämistä.

Perussuomalaiset näkemyksen

mukaan puurakentamista tulee edistää

tarjoamalla rakennusmateriaaleille yhtäläiset

edellytykset kilpailla markkinoilla.

Rakennus- ja paloturvallisuussäännöstön

tulee mahdollistaa puukerrostalojen

yhtäläinen edellytys kilpailla markkinoilla.

Ei pidä keinotekoisesti asettaa

eri rakennusmateriaaleja vastakkain.

2. Puurakentamisella edistetään suomalaista

työllisyyttä ja yrittämistä. Puurakentaminen

on erinomainen keino torjua

sisäilmaongelmien syntyminen. Puurakentaminen

on ympäristöystävällinen

tapa rakentaa. Puurakentaminen sopii

suomalaiseen maisemaan ja vahvistaa

suomalaista kulttuuria.

3. Korostamalla kilpailuttamissäännöksissä

paikallisuuden merkitystä. Kilpailuttamissäännökset

suosivat kohtuuttomasti

markkinoiden suuria yrityksiä ja

ajavat pieniä yrityksiä markkinoilla ahtaalle.

1. RKP:n kanta puurakentamiseen on

myönteinen. Näemme, että kun rakentaa

enemmän puusta niin pystymme samalla

sitomaan enemmän hiiltä rakentamiseen

ja sitä myöten käyttämään tehokkaammin

meidän vihreää kultaa, joka

löytyy metsistä. Samalla pystymme

käyttämään kotimaista rakennusmateriaalia

ja rakennukset voivat toimia hiilivarastoina

ja puurakennusten materiaalin

uusiokäyttö on helppoa.

2. Meidän on rakennettava pitkäikäisiä rakennuksia,

jotka pysyvät hyvässä kunnossa,

ja puu rakennusmateriaalina soveltuu

tähän hyvin. Toiseksi haluamme vähentää

meidän ilmastovaikutuksiamme, ja

käyttämällä puuta rakennusmateriaalina

sidomme paremmin hiiltä pitkäaikaisesti

rakennuksiin. Kolmanneksi puurakennusten

materiaalin uusiokäyttö on helppoa.

Neljänneksi meillä on mahdollisuus käyttää

lähituotettua puuta sekä myös kotimaista

puuta, ja käyttämällä puu rakennusmateriaalina

meillä on mahdollisuus

tukea kotimaista puuntuotantoa.

3. Kuntien pitäisi paremmin kilpailutuksessa

huomioida paikallisia yrityksiä. Kilpailutukset

pitää pilkkoa sen suuruisiksi,

että paikalliset yritykset pääsevät mukaan

kilpailutukseen, ja kunta voi myös

hyvin olla koko ajan yhteydessä paikallisiin

yrityksiin siitä, miten niitä voi paremmin

huomioida kilpailutuksissa. Haluamme

kuntien ja elinkeinoelämän välisen

yhteistyön toimivan hyvin luodaksemme

parhaat edellytykset investoinneille

ja yrittäjyydelle. Elinvoimaiset peruselinkeinot

luovat työpaikkoja ja antavat lisäarvoa

sekä paikallisesti että kansallisesti.

1. SDP:n kanta puurakentamiseen on

myönteinen ja puurakentamista halutaan

edistää järkevällä tavalla, teknologianeutraalius

huomioiden.

2. Puu on kotimainen raaka-aine, ja Suomessa

on osaamista sen käyttöön ja jalostukseen.

Puun käytöllä on aluetaloudellisia

elinvoimavaikutuksia. Puu koetaan

esteettisenä ja miellyttävänä (mm.

akustiikka) materiaalina. Puurakennus

voi toimia hiilivarastona.

3. Tärkeää on hankintaosaaminen ja

kunnan kyky käyttää hankintalain suomia

mahdollisuuksia kilpailuttaa urakat

niin, että paikalliset pk-yritykset pääsevät

mukaan. Tähän hankintalaki antaa

mahdollisuuksia, jos kunnissa vain niitä

osataan käyttää. Muun muassa urakan

pilkkominen pienempiin osiin. On olennaista

tuntea myös markkinat, jos halutaan

ostaa laatua ja saada paikalliset yritykset

paremmin mukaan hankintoihin.

17


1. Millainen on puolueenne kanta puurakentamiseen yleensä?

2. Mainitkaa mielestänne 4 tärkeintä syytä, miksi puun käyttöä rakentamisessa

tulisi lisätä kunnissa.

1. Vasemmistoliitto haluaa lisätä puurakentamisen

määrää Suomessa. Erityisesti

puurakentamista on suosittava julkisessa

rakentamisessa.

2. Puurakentaminen on viisasta ilmastonmuutoksen

hillinnän näkökulmasta,

se mahdollistaa sisäilmaltaan terveiden

tilojen rakentamisen ja sillä voidaan

tukea paikallista taloutta sekä kestävää

metsienkäyttöä.

3. Tärkeintä on mahdollistaa paikallisten

pk-yritysten osallistuminen kilpailutuksiin

tarvittaessa pilkkomalla kilpailutuksen

pienempiin osiin, kuitenkin niin että

kokonaisuuden hallinta ja vastuu toteutuu

rakennusurakassa. Vasemmistoliitto

haluaa, että hankintoja suunniteltaessa

vähintään yhtä suuri painoarvo on annettava

hankintojen ympäristökestävyydelle,

yhteiskuntavastuulle ja vähintään

omaan palvelutuotantoon verrattavien

työehtojen toteutumiselle.

3. Miten kunnat voisivat huomioida paremmin paikallisia yrityksiä julkisissa

rakennushankkeissa?

Vihreät De Gröna

1. Vihreät kannattaa puurakentamisen

merkittävää lisäämistä. Laatupuuta

vaativa puurakentaminen on nosteessa

kansainvälisesti. Suomalaisen puuarkkitehtuurin

ja teollisen muotoiluperinteen

yhdistäminen voi tuoda lisää ekologisia,

miellyttäviä ja terveitä rakennuksia

sekä vientituloja. Meillä on hyvät edellytykset

lisätä puurakentamisen määrää

nykyistä nopeammin esimerkiksi kerrostaloissa,

liike- ja toimistorakennuksissa,

julkisessa rakentamisessa sekä rakennusten

ja rakennusosien viennissä.

2. Puu on ekologinen materiaali, jossa

kaadetun metsän hiilivarasto säilyy pitkään.

Puurakentaminen luo kotimaista

työtä. Rakentamalla puusta Suomessa

luomme osaamista ja korkean jalostusasteen

puutuotteita vientimarkkinoille.

Puurakennukset ovat ihmisten mielestä

miellyttäviä ja kauniita, ja niillä voidaan

lisätä rakennetun ympäristön viihtyisyyttä.

3. Yrittäjyyden ja elinvoimaisuuden edistäminen

on kunnan tärkeä tehtävä. Kunnan

kannattaa pyrkiä ottamaan kaikenlaiset

ja kaiken kokoiset yritykset huomioon

esimerkiksi pilkkomalla hankkeita

sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka ovat

myös paikallisille yrityksille mahdollisia

toteuttaa menestyksekkäästi. Rakentamisessa

kannattaa suosia kestäviä ja

ekologisia materiaaleja, joissa monilla

pk-yrityksillä on korkeaa osaamista.

HINATTAVA TUKKISAHA

TEHNIKA ZBL-P50H

• Sahauspituus 6500 mm.

• Saa hinata henkilöautolla 80 km/h

• Paino 1750 kg

• Hydraulikäyttöiset tukinnostin

ja tukinpyörittäjä

Maaliskuussa ensiesittelyssä vuoden 2021 saha

kaikilla lisävarusteilla!

18

Veistokone-fi, Vitikka 2, Espoo | www.veistokone.fi

Myynti:

Mika Järvinen

02078 51 541


JÄSENINFO

Uusia jäseniä Suomen

Sahayrittäjät ry:ssä

Uusina jäseninä yhdistykseen ovat liittyneet

seuraavat yritykset, yhteistöt ja henkilöt.

AB-Wood Oy

Pahkamäentie 242 A

72430 Pielavesi

-saunatuotteet, höylätuotteet, erikoispuutavara

Uusi Suomen Sahayrittäjät

ry:n hallitus

Hallitus valittiin vuosikokouksessa Oulussa 12.2.2021

ja se järjestäytyi seuraavasti:

Puheenjohtaja Timo Ripatti, Leppävirta

Varapuheenjohtaja Jukka Virtanen, Raisio

Talousasioiden vastaava Sirkku Varpa, Asikkala

Arto Käkönen, Janakkala

Jukka Tolonen, Kajaani

Mika Lottanen, Nukari

Jouni Mähönen, Ii

Matti Perälä, Humppila

Timo Järvinen

Marko Metso

Varajäseniksi valittiin:

Mikko Laine, Laitila

Janne Larjama, Taivassalo

Hannu Kurkinen, Kuhmo

Tatu Dillström, Rantasalmi

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo

Suominen, Mikkelistä ja varalle Taina Laine Laitilasta

Lähipuu® taas vahvasti mukana Nelosen

Huvila & Huussi TV-ohjelmassa.

Katso ensiesitys: Huvila & Huussi

maanantaina 29. maaliskuuta kello 20:00

Nelosella ja Ruudussa.

Sahayrittäjien uusitut nettisivut

julkaistaan maanantaina

22.3.2021

Suomen Sahayrittäjät ry:n nettisivut ovat uudistumassa. Eivät

entisetkään mitenkään huonot olleet, mutta aika sivujen uusintaan

on nyt sopiva. Nykytrendin mukaan yrityksen nettisivut

pitäisi päivittää uuteen kuosiin aina 3–4 vuoden välein

Kuopiolainen Hurja Solutions Oy valikoitui tarjouskilpailun jälkeen

sivujen uudistuksen tekijäksi. Hannamari Männistö ja hänen

johtamansa tiimi Hurjalta on työskennellyt alkutalven ahkerasti.

Viimeinen silaus sivujen osalta pitäisi olla maaliskuun

loppuun mennessä tehty.

Isossa roolissa Suomen Sahayrittäjät ry:n puolesta Hurja Oy:n

suuntaan on toiminut Samu Collan. Hänen kokemuksensa ja

ennen kaikkea näkemyksensä uusiutuvissa sivuissa on ollut

ammattimaista. Ilman hänen panostaan olisimme olleet paljon

heikoimmilla ’jäillä’. Tässä vaiheessa jo Samulle iso kiitos

panoksestasi tähän(kin) hommaan!

Muista tarkistaa oman yrityksesi tiedot ajantasaiseksi – asiakkaat

etsivät ehkä juuri sinua ja sinun yritystäsi!

Sivujen palveluhakua on muutettu helpompaan suuntaan. Nyt

mukana on maakuntaan perustuva haku (Ahvenanmaa, Etelä-

Suomi, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi,

Pohjois-Suomi, muu), sekä haku myös postinumerolla.

Muistutan kaikkia Suomen Sahayrittäjät ry:n jäseniä tarkistamaan

yrityksen omat tiedot uusituilta sivuilta. Toisin sanoen,

tarkista onko yrityksesi oikeassa kategoriassa, onko s-postiosoite

varmasti oikea, onko puhelinnumero muuttunut, entä

oma nettiosoite…

Teksti: Timo Ripatti

19


Kara varaosat helposti

myös verkkokaupasta

10% alennus Kara.fi verkkokaupasta

Nyt voitte tilata alkuperäisen Kara-sahan varaosan suoraan valmistajalta silloin,

kun se teille parhaiten sopii. Verkkokauppa on auki vuorokauden ympäri.

Tilaaminen on helppoa ja voitte maksaa ilman lisäkuluja paperilaskulla.

Toimi nopeasti, sillä alennuskoodi on voimassa sadalle ensimmäiselle tilaajalle.

Alennuskoodi: sahuri

Mikko 0400 821 014

Mikael 044 340 8170

Taina 0400 975 999

www.kara.fi

www.slidetec.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!