12.03.2022 Views

GWCF 2017 Toimintakertomus

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Toimintakertomus 2017

Hallitus aloitti toimintansa 1.1.2017. Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Ila Koskinen, Anne

Lahdenne, Juha Saranpää, Anneli Koskinen, Mikko Honkonen, Simo Malma, Petri, Koskela, Tapio

Jokinen ja Niina Raatikainen. Puheenjohtajana toimi Ilari Koskinen.

Kerhon jäsenmäärä kauden päättyessä 31.12.2017 oli 848 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 679 ja

perhejäseniä 169.

Kevätkokoontuminen pidettiin 12 - 14.5.2017 Hotelli Sorsanpesässä, Seinäjoella. Päävastuullisina

järjestelyistä olivat Susanna Liukkonen ja Lars Jokela. Lauantain kiertoajelu suuntautui Ylistaroon, Hot

Motor liikkeeseen. Illanvietto yllätysohjelmineen oli varsin mallikkaasti hoidettu. Erityisesti Anita

Toroskan järjestämä esitys oli mieliin painuva. Järjestettynä oli kaksi kilpailua, jossa toisesssa nuuskittiin

ja arvailtiin erilaisten pullojen sisältöjä ja toisessa ruuvailtiin muttereita. Paras nuuskija oli Hannu

Hietasalo, kun taas mutterikisan voiton vei Juha Ahonen.

Kokoontumisen yhteydessä pidettiin sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen

tälle kokoukselle määräämät asiat. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 01.01.2016

- 31.12.2016. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ila Koskinen ja sihteerinä Juha Saranpää. Kokoukseen

osallistui 62 kerhon jäsentä.

Kansainvälinen kesäkokoontuminen järjestettiin Karjalohjalla, Kylpylähotelli Päiväkumpu. 27 -

30.7.2017. Päävastuu järjestelyistä oli Ila ja Anneli Koskisella. Paikalla oli 217 Gold Wingiä 14 eri

maasta. Kokoontumisessa oli monipuolista ohjelmaa mm. paraatiajo, valoshow, iltaohjelmassa

palkintojen jako, musiikkia ym. Lauantain paraatiajo kohdistui Fiskarsin Ruukkiin.

Syyskokoontuminen pidettiin 8-10.9.2017 Partaharjun Toimintakeskuksella. Päävastuu järjestelyistä oli

Leena ja Hannu Tiitisellä. Tapahtumaan osallistui 83 henkilöä . Paraatiajelu lähti liikkeelle hieman

kosteassa kelissä, mutta sitäkin päättäväisemmin.

Kokoontumisen yhteydessä pidettiin sääntömääräinen vaalikokous johon osallistui kerhon 84 jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilari Koskinen ja sihteerinä Juha Saranpää.

Kokouksessa valittiin vuodelle 2018 kerholle puheenjohtajaksi Jesse Lindgren, sekä hallituksen


erovuoroisten tilalle Tiitinen Leena, Sailavuo Hannu ja Laiho Jari . Vanhoina jäseninä jatkavat Anne

Lahdenne, Tapio Jokinen, Petri Koskela ja Simo Malma. Toiminnantarkastajaksi Kristiina Suidre, varalle

valittiin Minna Helin.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Jäsenmaksu on 30 euroa,

perhejäsenmaksu on 20 euroa, kannatusjäsenmaksu 100 euroa. Liittymismaksu on 10 euroa.

Perinteiset pikkujoulut vietettiin Tallinnassa. Mukana yhteismatkalla oli 18 henkeä ja muutama lisää

saapui suoraan illanistujaisiin. Majoitus oli hotelli Nordic Forumissa, missä oli samaan aikaan

kansainväliset filmijuhlat, joten julkimoita osallistui myös pikkujouluihin..

Illallinen nautittiin ravintola Maihravissa, joka sijaitsee sopivasti jouluisen raatihuoneen torin reunalla.

Päävastuullinen järjestäjä oli Tapio Jokinen.

Kerholehtemme ilmestyi kolme kertaa toimintavuoden aikana. Lehden taitosta ja painosta vastasi PR

Painotalo.

Muissa luottamustehtävissä toimivat seuraavat henkilöt:

Nettisivuista sekä kerhotavarakaupasta vastasi Jesse Lindgren.

Toiminnantarkastajina toimivat Auli Sännälä ja varalla Pirjo Ulfves.

Hallitus kiittää kaikkia yhteiseen työhön osallistuneita merkittävästä talkootyöstä kerhomme hyväksi.

Iso kiitos kuuluu myös kokoontumisten ja tapahtumien järjestelyistä vastanneille henkilöille, kaikille

talkoissa mukana olleille sekä kerhoamme taloudellisesti tukeneille yhteistyökumppaneille ja kaikille

kerhon toimintaan osallistuneille.

Puheenjohtaja ja hallitus kiittää luottamuksesta ja toivottaa onnea ja menestystä vuodelle 2018.

Toimintakertomuksen vakuudeksi

Ilari Koskinen

Puheenjohtaja

Juha Saranpää

Sihteeri

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!