11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 6 / 2010

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6/2010 • 13. vuosikerta • www.k-l.fi MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA


“Turn new markets

into new re venue.”

...............................

Go ahead, challenge us.

At Agility, we create and operate logistics

facilities, employ people with local knowledge

and provide safety stocks in new markets.

So we’re not only following where you go,

we’re leading you down the road to increased

profitability.

Agility is a leading logistics company with 37,000 employees taking care of our customers in more than

120 countries. Put your local office to the test: Tel. 09-618 750 E-mail. finlandsales@agilitylogistics.com

© 2010 Agility Logistics AG


| pääkirjoitus |

Kansalaiset ovat

tyytyväisiä julkisiin

palveluihin

Tässä lehdessä:

AEO-todistus

nopeuttaa kuljetuksia ja

parantaa turvallisuutta................4

Helsingin KTK:n nettiportaali

helpottaa liikennöitsijöiden

toimintaa ...................................7

Elopart Oy:

Hankintaa halvemman

kustannustason maista...............8

Suomen Matkatoimisto:

Asiakkaan kokoista räätälöityä

palvelua ryhmämatkoille.........10

Jarkko Aitio

on ollut tien päällä

jo 38 vuotta ...........................14

Pentti-Oskari Kangas:

Elämysyrittäjä Suomessa,

auttaja Sri Lankassa.............. 26

Volkswagenin

hyötyautoilla

vahva menekki.......................36

Suomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä julkisiin palveluihin eikä tyytyväisyydessä

ole viime vuosikymmenen aikana tapahtunut suuria muutoksia. Tämä selviää

valtiovarainministeriön teettämistä tutkimuksista, joissa on kartoitettu

kansalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin sekä palvelutottumuksissa ja

-odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Julkisten palvelujen laatubarometrillä on mitattu palvelutyytyväisyyttä

seitsemän kertaa vuosina 2003 - 2010. Julkishallinnon verkkopalvelut -tutkimuksen

avulla on selvitetty kansalaisten tottumuksia ja odotuksia sähköisen

asioinnin suhteen yhdeksän kertaa vuosina 2001 -2010. Molemmat

tutkimukset toteutettiin rinnakkain puhelinhaastatteluin loppukesällä 2010.

Julkisten palvelujen laatubarometriä varten haastateltiin 5000 ja Julkishallinnon

verkkopalvelut -tutkimusta varten 1000 vähintään 15-vuotiasta henkilöä.

Tutkimusotokset vastaavat Suomen väestörakennetta pienoiskoossa.

Tämänvuotisten haastattelujen perusteella kouluarvosanoilla mitattuina

aikaisempaa paremmat arviot ovat saaneet terveyskeskusten ajanvarauspalvelut

(8,1) ja päivystyspalvelut (8,0) sekä taajamien ulkopuolisten pääteiden

kunto ja palvelukyky (8.1). Aikaisemminkin korkeita arvosanoja saaneet palvelut

on pääsääntöisesti arvostettu erittäin korkealle. Kirjasto, peruskoulu ja

päiväkoti saivat kukin arvosanan 8,4.

Erityisen tyytyväisiä ollaan julkisia palveluja tuottavan henkilöstön ammattitaitoon

ja yhteistyöhön heidän kanssaan. Henkilöstön ammattitaito

päiväkodeissa (8,4), kouluissa 8,5) ja kirjastoissa (8,4) arvostettiin korkealle.

Haastatteluissa kriittisempiä arvioita annettiin mm. yhteydensaannista,

palvelusta tiedottamisesta ja erityisesti verkkopalvelujen käyttöä koskevasta

neuvonnasta.

Alle 50-vuotiaista haastatelluista 98 % käytti internetiä päivittäin tai viikoittain

ja 50-64 -vuotiaidenkin keskuudessa 79% oli käyttänyt internetiä

päivittäin tai viikoittain. Verkkopalveluna haluttiin yleisesti hoitaa mm. laskujen

maksaminen, terveyskeskuspalvelujen ajanvaraus ja lääkereseptien

uusiminen.

Vastaajien mielestä viranomaisten verkkopalveluja voitaisiin erityisesti

parantaa kolmella kohdealueella - kokoamalla viranomaisten palveluja yhteispalvelupisteisiin

tai yhteisiin verkkoportaaleihin, yksinkertaistamalla

viranomaisten toimintatapoja ja palveluja sekä tiedottamalla nykyistä tehokkaammin

jo olemassa olevista palveluista ja etuisuuksista.

Koulutus

Työhyvinvointia myös

taloudellisesti haastavina aikoina.............30

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Forssan ammatti-instituutille....................31

V-S ELY-keskus rahoittaa alueen

elinkeinorakenteen muutosta...................32

Työnjohtokoulutus kehittää valmiuksia

toimia kuljetusalan esimiestehtävissä.......34

Ajankohtaista logistiikan tiimoilta

Varsinais-Suomesta.................................56

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh. +358 44 514 6789, katja@grafidee.fi

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-1086 • KANSIKUVA Santapark


AEO-todistus

nopeuttaa kuljetuksia ja

parantaa turvallisuutta

Et voi vaikuttaa laivan, lentokoneen tai

maakuljetusten nopeuteen. Sen sijaan sinulla

on mahdollisuus hankkia AEO-todistus, jonka

avulla kuljetusketjun tullitarkastusten määrä

jopa puoliintuu ja koko kuljetusketju on

kolmanneksen nopeampi.

Turvallisuusnäkökulmasta katsottuna AEOtodistuksen

avulla on mahdollisuus vähentää

hävikkiä lähes 40 %. Tämän todistaa

Tampereen turvallisuusmessuilla 8.9.2010

kerrottu Stanford Universityn tutkimus.

Yhdysvaltojen tulli haasteena pk-yrityksille

Jos suomalainen yritys vie tavaraa Yhdysvaltoihin

ja haluaa tullauksen sujuvan nopeasti ja ongelmitta,

sillä on oltava Yhdysvaltain tulliviranomaisten

myöntämä C-TPAT-todistus.

Tällä hetkellä todistus vaatii pieniltä ja keskisuurilta

yrityksiltä kohtuuttomia ponnisteluja toiminnan

laajuuteen nähden. Todistuksen voi antaa vain

Yhdysvaltain tulliviranomainen, joka käy Suomessa

auditoimassa yrityksen toiminnat ja myöntää todistuksen

– jos myöntää.

AEO avaa markkinoita EU:n ulkopuolelle

Vuoden 2011 alusta voimaan tulevan turvallisuusuudistuksen

(itsearviointi) tavoite tarkoittaa mm.

sitä, että Yhdysvaltain viranomaiset hyväksyvät

AEO-todistuksen samanarvoiseksi

kuin C-TPAT-todistuksen. Vasta-


Tullin tehotarkastus, © Tullin kuva-arkisto

vuoroisuusperiaatteen ovat jo hyväksyneet

mm. Norja, Sveitsi ja Japani. Lisäksi muun

muassa Venäjä ja Kiina ovat toteuttamassa

vastaavia toimintoja, joten AEO-todistus on

avainasemassa yrityksille, jotka toimittavat

tavaraa EU:n rajojen ulkopuolelle.

Todistuksen myöntää Suomen

Tullihallitus

Toisin kuin esimerkiksi C-TPAT, AEO-todistuksen

myöntää Suomen Tullihallituksen

AEO-yksikkö. Se helpottaa erityisesti

pienten ja keskisuurten yritysten vienti- ja

kuljetustoimintaa ja antaa mahdollisuuden

kasvaa myös EU:n ulkopuolella.

Tullihallituksella on myös neuvontapuhelin,

josta yritykset saavat neuvoja siihen,

mitä yritykseltä vaaditaan ennen kuin AEOhakemus

kannattaa edes jättää.

On nähtävissä, että AEO-hakemusten

määrä kasvaa voimakkaasti heti kun Yhdysvallat

on hyväksynyt vastavuoroisuusperiaatteen.

Siinä vaiheessa viranomaisten

resurssit ovat varmasti tiukalla pelkkien

paperitöiden kanssa, mutta toki yrityksillä

on mahdollisuus käyttää mm. aiheeseen

erikoistuneita ja puolueettomia yrityksiä tai

konsultteja tilanteen selvittämiseksi.

Mitä yrityksen täytyy huomioida ennen

AEO-hakemustaan?

AEO-toimijaksi hakeutuvalta yritykseltä

vaaditaan selkeää turvallisuusjohtamista,

henkilöstö-, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuutta

sekä logistiikan, tuotannon ja toimitusketjun

turvallisuutta. Eli ennen kaikkea

hyvää turvallisuuskulttuuria.

Ennen kuin mitään parantavia toimenpiteitä

edes suunnitellaan on syytä tehdä

kattava selvitys nykytilasta. Sen voi tehdä

viranomainen tai puolueeton yritys. Vasta

selvityksen perusteella voidaan tehdä selkeitä

toimenpidesuunnitelmia ja toteuttaa

suunnitelmat, jotta yritys täyttäisi AEO-todistuksen

edellyttämät vaatimukset.

Jatkossa AEO-toimija on velvoitettu ylläpitämään

saavutettua turvallisuustasoa,

kehittämään turvallisuustoimintaansa, ilmoittamaan

AEO-asemaansa vaikuttavista

muutoksista ja nimeämään vähintään yksi

vastuuhenkilö AEO-asioihin.

AEO:n hyödyt ovat kiistattomat

Tulevaisuudessa vain yksi todistus riittää.

Kun vastavuoroisuusperiaate on hyväksytty,

ei enää tarvita eri maiden tulliviranomaisten

erillisiä auditointeja ja todistuksia. AEOtodistus

nopeuttaa eri maiden tulliviranomaisten

ja liiketoiminnan välistä yhteistyötä

ja siten auttaa suoraan yrityksiä toimimaan

tehokkaammin ja turvallisemmin.

Vuoden 2008 alusta voimaan tullutta AEO

todistusta on Suomessa tähän mennessä

myönnetty vain noin 40 kappaletta kun

esim. Ruotsissa niitä on myönnetty jo

sadoittain.

AEO pähkinänkuoressa

EU:n tavoite on hyväksyttää vastavuoroisuusperiaate

muun muassa Yhdysvaltojen ja

Kiinan kanssa ja vielä vuoden 2011 aikana.

AEO-toimijaksi hakeutuminen on vapaaehtoista.

Tavoitteena on taata tavaroiden

sujuva ja turvallinen liikkuminen läpi koko

kuljetusketjun. Lähtökohta tälle on, että

jokainen yritys kuljetusketjussa olisi AEOhyväksytty.

AEO-todistus sovitetaan kunkin yrityksen

toiminnan laajuuteen ja luonteeseen, eli pieniltä

yrityksiltä ei esimerkiksi vaadita samaa

fyysistä turvatasoa kuin suurilta yrityksiltä.

Kuljetus & Logistiikka 5


Pitkäaikaiseen

työsuhteeseen

Cat ® -vastapainotrukkien legendaarinen

luotettavuus ja Roclan palvelu

muodostavat tiimin, jolla on vain yksi tavoite:

ylittää odotuksesi kerta toisensa jälkeen.

Lisätietoja Rocla Oy, p. 020 778 1300

www.rocla.com

6 Kuljetus & Logistiikka


Helsingin KTK:n nettiportaali

helpottaa liikennöitsijöiden toimintaa

LiikennöitsijäNetti on Helsingin KTK:n uusi internetportaali,

joka tarjoaa liikennöitsijöiden tarvitsemat palvelut sähköisessä

muodossa. Portaali helpottaa kuljetuksiin liittyviä rutiineja,

nopeuttaa rahan kiertoa liikennöitsijöille ja vahvistaa

tiedonvälitystä.

”L

iikennöitsijäNetti on suunniteltu

liikennöitsijöiden lähtökohdista

tekemään heidän

toimintaansa helpommaksi.

Kun rutiineja voidaan hoitaa helpommin,

liikennöitsijät voivat paremmin keskittyä

ydintoimintaansa eli kuljetuspalveluiden

tuottamiseen”, sanoo Helsingin KTK:n

toimitusjohtaja Jussi Niemelä.

LiikennöitsijäNetin ansiosta Helsingin

KTK voi palvella liikennöitsijöitä vuorokauden

ympäri. Portaali tarjoaa keskitetysti

kaikki liikennöitsijöille suunnatun

tiedon ja heidän toimintaansa tukevat

palvelut. Jatkossa Helsingin KTK:n suunnitelmissa

on portaalin laajentaminen tuomalla

mukaan myös yhteistyökumppaneiden

palveluita kuten pankki-, vakuutus- ja

rahoituspalveluita.

Rahankierto ja tiedonvälitys nopeutuvat

Portaalin kautta liikennöitsijät pääsevät

täyttämään kuormakirjat sähköisesti ja

voivat hyödyntää vanhoja kuormakirjapohjia.

Samalla tieto näkyy suoraan Helsingin

KTK:n laskuttajalla. Lasku asiakkaalle ja

tilitys liikennöitsijälle voidaan tehdä välittömästi,

jolloin rahankierto nopeutuu

ja liikennöitsijä saa tilityksen nopeammin.

Portaalin kautta liikennöitsijä voi seurata

ajantasaista tilitystilannetta.

”Liikennöitsijä voi

liittää mukaa myös tilitoimistonsa.

Silloin

kopiot tositteista toimitetaan

sähköisesti suoraan

tilitoimistolle eikä

liikennöitsijän tarvitse

itse huolehtia niistä”,

Niemelä kuvailee.

”Paperilla täytettäviin

kuormakirjoihin ja

vanhaan kuormakirjaohjelmaan

verrattuna

LiikennöitsijäNetti nopeuttaa toimintaa.

Liikennöitsijän ei tarvitse asentaa ohjelmia

omalle koneelle eikä huolehtia itse

niiden päivityksistä”, toteaa portaalin testaamisessa

mukana ollut KTK:n hallituksen

puheenjohtaja, liikennöitsijä Juhani

Nupponen.

”Portaalin toimintoja suunniteltaessa

lähtökohtana ovat olleet ratkaisut, jotka

tuovat heti suoraa hyötyä liikennöitsijöille.

LiikennöitsijäNetti on liikennöitsijöiden

kokonaisvaltainen kanava, josta löytyvät

viimeisin tieto, tärkeät uutiset ja edistykselliset

palvelut”, toteaa portaalin konseptista

ja teknisestä toteutuksesta vastanneen

Loyalistic Oy:n toimitusjohtaja Antti

Pietilä.

www.helsinginktk.fi

Kuljetus & Logistiikka 7


Elopart Oy:

Hankintaa halvemman

kustannustason maista

Viime vuosina monet suomalaisyrityksetkin

ovat siirtäneet tuotantoaan

Kiinaan, Viroon ja muihin

halvemman kustannustason

maihin. Moni yritys miettii parhaillaankin

vastaavanlaista siirtoa. Forssalainen Elopart

Oy tarjoaa yrityksille edullisemman ja

kevyemmän ratkaisun.

- Me pystymme hankkimaan esimerkiksi

Kiinasta, Turkista, Puolasta ja Virosta

valmistajia, jotka tekevät mittojen mukaisia

osakomponentteja täkäläisen yrityksen

tuotteisiin. Tuotteiden laatu varmistetaan

maksuttomilla näytekappaleilla ennen lopullisen

tuotannon käynnistymistä, Elopart

Oy:n toimitusjohtaja Vesa Ylösmäki

kuvailee.

Ylösmäki on toiminut hankintatehtävissä

kansainvälisessä teollisuusyrityksessä

yli kymmenen vuoden ajan. Tällöin hän

perehtyi ulkomaisiin tuotantolaitoksiin ja

niiden valmistamiin tuotteisiin.

- Jokunen vuosi sitten halpamaiden

tuotteissa oli vakaviakin laatuongelmia.

Nyt tilanne on muuttunut täysin. Esimerkiksi

Kiinassa, Turkissa, Puolassa ja Virossa

on runsaasti eri alojen tuotantolaitoksia,

joiden valmistamien tuotteiden laatu

vastaa täysin länsimaista tasoa. Kuitenkin

tuotantokustannukset ovat näissä maissa

vielä tuntuvasti edullisemmat kuin esimerkiksi

läntisen Euroopan maissa.

Ylösmäen mukaan Elopartin henkilöstö

tuntee kohdemaidensa olot ja yritykset.

Elopart Oy hankkii suomalaisille teollisuusyrityksille tuotteita

ja valmistajiakin halvempien tuotantokustannusten maista.

Näin yritysten ei tarvitse perustaa omia tehtaitaan muualle

maailmaan.

- Tarvittaessa suomalaisen asiakasyrityksen

edustaja pääsee meidän henkilömme

mukana vierailulle ulkomaisiin tuotantolaitoksiin.

Me tiedämme ja tunnemme

valmistajaehdokkaita, joiden luona kannattaa

käydä. Tällöin asiakkaallekin selviää,

miten ulkomaiset yritykset toimivat

ja millaista työtä ne ovat tähän mennessä

tehneet. Monilla ulkomaisilla yrityksillä

on jo nyt länsimaisia asiakkaita. Yleensä

8 Kuljetus & Logistiikka


Tässä.fi löytää

lähimmät palvelut

helposti kännykällä

Älykäs palveluhakemisto kännykässä.

Maksuton palvelu tunnistaa käyttäjän sijainnin

ja kertoo kännykän ruudulla mitä

kaikkea lähellä on.

Tässä.fi:stä löytyvät mm. kaupat, palvelut,

museot, tapahtumat, paikallisuutiset

ja täsmäsää. Hakemistoalan uudistamiseen

tähtäävä Tässä.fi näyttää haetut

palvelut etäisyyden mukaan järjestettynä

listana tai suoraan kartalla.

Organisaatioille perustietojen

ja aukioloaikojen

lisääminen on ilmaista, ja

ajankohtaisia tarjouksia

voi julkaista kiinteällä vuosihinnalla

niin usein kun

haluaa.

VTT:llä kehitettyihin

innovaatioihin perustuva

Tässä.fi yhdistää hyperpaikallisen

ja reaaliaikaisen

tiedon ainutlaatuiseksi

käyttö-kokemukseksi.

Suomessa

pilotoitavan palvelun

tarjoaa Adfore Technologies

Oy.

Lisätietoa: www.adfore.fi

- Omasta kokemuksestani tiedän, että teollisuusyritysten hankinta- ja ostoihmiset

ovat kiireisiä. Me pystymme tekemään hankintaa heidän puolestaan, Elopart Oy:n

toimitusjohtaja Vesa Ylösmäki toteaa.

suomalaisasiakkaat vakuuttuvat vierailun

jälkeen ulkomaisten yritysten laadusta.

Toimitusvarmuus pelaa

Tuotteiden toimitusvarmuus kaukomaista

Suomeen on Ylösmäen mukaan kunnossa.

- Käytämme parhaiden logistiikkayritysten

palveluja. Tarvittaessa tuotteita voidaan

tuoda maailmalta jopa lentorahtinakin.

Lisäksi meillä on Forssassa varasto,

joissa on kriittisiä tuotteita. Sieltä ne voidaan

toimittaa asiakasyrityksiin hyvinkin

nopeasti.

Myös niin sanotun kaupintavaraston

käyttö on mahdollista. Tämä tarkoittaa,

että tuotteet toimitetaan asiakasyrityksen

tiloihin. Asiakas maksaa tuotteista käytön

mukaan.

- Täkäläiset teollisuusyritykset ovat

huomanneet, että asiakkaiden vaatimukset

tuotteiden laadulle ja hinnalle kiristyvät

kaiken aikaa. Siksi suomalaisyritysten

kannattaa ja pitääkin etsiä keinoja hankkia

tuotteita entistä edullisemmin ja kuitenkin

pitäen korkean laadun. Meidän avullamme

se onnistuu.

Apua myös alihankintayrityksille

Elopart tarjoaa apuaan myös suomalaisille

alihankintayrityksille.

- Päähankkijayritykset vaativat toistuvasti,

että alihankkijoiden pitää pyrkiä yhä

alempiin tuotantokustannuksiin. Alihankkijat

pääsevät tähän hankkimalla meidän

avullamme osakokoonpanotuotteita halvemman

kustannustason maista.

Ylösmäki toteaa, että uudella hankintatavalla

on mahdollista lisätä myös suomalaisyritysten

markkinaosuutta.

- Kun tuotteiden valmistuskustannukset

alenevat ja säästynyt hinta siirretään

lopputuotteisiin, niiden kysyntä lisääntyy

varmasti.

Sopimukset kuntoon

Ennen kuin lopullinen yhteistyö ulkomaisen

yrityksen kanssa käynnistyy, pitää asiasta

tehdä selkeä kirjallinen sopimus.

- Meillä on valmiita pohjia erikielisistä

valmistus- ja toimitussopimuksista, joiden

perusteella on helppo laatia molempia osapuolia

miellyttävä, sitova sopimus.

Ylösmäki korostaa, että Elopart toimittaa

tuotteita metalliteollisuuden ohella

myös esimerkiksi muovi- ja kumiteollisuuteen.

- Lisäksi maailmalta tulee kauttamme

suomalaisasiakkaille täysin valmiita tuotteita.

Näitä ovat esimerkiksi korut, ilmansuodattimet,

led-valot ja jopa pizzalaatikot.

Yleensä nämä tuotteet menevät täkäläisiin

jällenmyyntipisteisiin.

Nopealla

Allegro-junalla

Pietariin

Nopea Allegro-junaliikenne Helsingin ja

Pietarin välillä alkoi. Matka-aika lyhenee

noin kolmeen ja puoleen tuntiin eli yli kahdella

tunnilla nykyisestä.

Matka-aika lyhenee uudenaikaisen junakaluston,

rajatarkastusten nopeuttamisen

ja radan parannustöiden ansiosta. Matkaa

nopeuttaa myös se, ettei veturia tarvitse

vaihtaa rajalla.

Allegro-junat pysähtyvät Helsingin jälkeen

Pasilassa, Tikkurilassa, Lahdessa,

Kouvolassa ja Vainikkalassa ja Venäjän

puolella Viipurissa ennen Pietaria, kuten

nykyisetkin Venäjän-junat.

Suomalainen Sibelius-juna ja venäläinen

Repin-juna jäävät Allegro-liikenteen

alkaessa pois Helsingin ja Pietarin väliltä.

Venäläinen Tolstoi-yöjuna jatkaa edelleen

liikennöintiä Helsingin ja Moskovan välillä.

Kesään 2011 mennessä edestakaisia

Allegro-vuoroja on tarkoitus lisätä kahdesta

päivittäisestä neljään vuoroon eli nykyinen

tarjonta kaksinkertaistuu.


10 Kuljetus & Logistiikka


Suomen Matkatoimisto:

Asiakkaan kokoista

räätälöityä palvelua

ryhmämatkoille

Suomen Matkatoimiston ryhmä-, kokous- ja

tapahtumapalvelu tarjoaa hyvin pitkälle räätälöityä

palvelua yritysasiakkaille, liitoille ja järjestöille.

Siihen kuuluvat tavanomaisten matka- ja

majoituspalvelujen ohella esimerkiksi kokouspalvelut

kokousjärjestelyineen, ilmoittautumisten vastaanotto

ja osallistujien rekisteröintiin liittyvät palvelut sekä

oheisohjelmavaraukset.

Vuonna 1909 eli yli sata

vuotta sitten perustettu

Suomen Matkatoimisto

tarjoaa kattavat palvelut

ryhmänä matkustaville.

- Meillä on aina tarjolla asiakkaan

kokoinen ratkaisu matkan

tavoitteet ja kustannustehokkuus

huomioiden. Tarjonnastamme löytyvät

lähes kaikki maailman lentoyhtiöt.

Meidän avullamme hoituvat

laivamatkat ja -kokoukset niin Itämerellä

kuin kauempanakin vaikka

Välimerellä tai jopa Karibialla asti.

Lisäksi tarjontaamme kuuluvat junamatkat;

esimerkiksi uusi Allegrojuna

alkaa kulkea Helsingin ja Pietarin

välillä joulukuussa. Nopeutensa

vuoksi se on jatkossa erinomainen

vaihtoehto, Suomen Matkatoimiston

ryhmäpalveluiden päällikkö Pia

Sihvonen kuvailee.

Sihvonen korostaa, että myös

kokous- ja tapahtumapalvelut uusine

inspiroivine ideoineen kuuluvat

Suomen Matkatoimiston palveluvalikoimaan.

- Kokouspalveluumme sisältyvät

muun muassa kokoustilojen etsintä

ja varaukset, tarjoiluvaraukset, ohjelmaehdotukset

sekä –varaukset

- aina asiakkaan toiveen ja kokoustarpeen

mukaan.

Tarkkaan valikoituja

yhteistyökumppaneita

Sihvonen korostaa, että tarkkaan

valitut yhteistyökumppanit kautta

maailman takaavat laadukkaan,

paikalliset olot tuntevan ja aina

ajankohtaiset raikkaat ideat takaa-

Kuljetus & Logistiikka 11


Suosituimmat

ulkomaiset kokous-,

kongressi- ja

messumatkakaupungit

SMT:n mukaan

Eurooppa:

Tukholma, Lontoo, Frankfurt, Milano,

Barcelona, Wien, Hampuri, Monaco,

Berliini, München, Pariisi.

Amerikka:

New York, Boston, Las Vegas, Chicago.

Aasia:

Tokio, Singapore, Hongkong, Peking,

Shanghai.

Ryhmämatkalaisten tiimihenkeä

voi nostattaa

vaikkapa näin Slovenian

luonnon helmassa

< Taidemuseo Budapestissa

antaa näyttävät

puitteet yrityksen

gaalaillalliselle päivän

kokousten jälkeen.

> Ryhmäpalveluiden

päällikkö Pia Sihvonen

toteaa, että Suomen

Matkatoimisto tarjoaa

ryhmäasiakkailleen

räätälöityä palvelua.

Suuret tapahtumat, joihin SMT tarjoaa

osaamistaan, voivat ulkomaiden sijaan olla

yhtä hyvin myös Suomessa.

maailmaa. Me koordinoimme osallistujien

ilmoittautumiset sekä huolehdimme majoituksen

organisoinnin, ruokailut, oheisohjelmat

ja -palvelut sekä kuljetukset eri

kohteisiin.

van palvelutarjonnan.

- Oletetaan, että suomalainen ryhmä

haluaa matkat ja majoitukset vaikkapa

Barcelonaan. Me tutkimme asiakkaan toiveiden

mukaan eri lentoyhtiövaihtoehdot

ja hotellit ja tarjoamme eri vaihtoehtoja.

Asiakas voi sitten itse valita hinnaltaan ja

aikataulultaan sopivimman lentovaihtoehdon

sekä sijainniltaan tai palvelutarjonnaltaan

sopivan hotellivaihtoehdon.

Hotellivalikoima ja –kirjo on maailmalla

laaja. Asiakas saa hotellin vaikkapa

aivan kaupungin keskustasta tai läheltä

kokouspaikkaa mieltymystensä mukaan.

- Majoituspaikkana voi olla myös linna,

kylpylä tai vaikkapa majatalo. Me varaamme

lentoliput, majoitukset, aterioinnit sekä

kaikki muut matkaan kuuluvat palvelut

asiakkaallemme avaimet käteen -periaatteella.

Yhteistyökumppanimme käyvät

puolestamme katsomassa esimerkiksi sen,

millaisia kokoustiloja eri kohteissa on. Lisäksi

heillä on asiantuntemusta paikallisista

oloista niin säätilan kuin turvallisuudenkin

osalta. Meillä on ryhmäasiakkaillemme

24-h palvelu kohteissa, Sihvonen toteaa.

Kaikki matkat eivät suuntaudu isoihin

kaupunkeihin, vaan kohteena voi olla pienikin

paikkakunta.

- Tällaisissa tapauksissa tarjoamamme

paikallinen asiantuntemus on melkoinen

etu.

Moni haluaa tutustua matkan aikana

myös esimerkiksi paikalliseen kulttuuri- ja

urheilutapahtumatarjontaan.

- Osa ryhmästä saattaa haluta esimerkiksi

jalkapallo-otteluun ja osa teatteriesitykseen.

Me järjestämme pääsyliput molempiin

tapahtumiin.

Suuret tapahtumat, joihin SMT tarjoaa

osaamistaan, voivat ulkomaiden sijaan olla

yhtä hyvin myös Suomessa.

– Täällä järjestämme lukuisia yritystilaisuuksia,

joihin tulee osallistujia eri puolilta

Huolenpitoa ympäristöstä

Sihvonen korostaa, että SMT pitää huolta

ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä.

- Osalla suosittelemistamme hotelleista

on ympäristösertifikaatti. Myös asiakkaan

toivomuksesta etsimme ja tarjoamme

majoitus- ja kokouspaikkavaihtoehdoksi

kohteen jolla on ympäristöohjelma. Toki

eri maiden valmiusaste tarjota ympäristöarvoja

ja kestävää kehitystä kunnioittavia

hotelleja ja kokouspaikkoja vaihtelee, Sihvonen

sanoo.

Ympäristönsuojelua edistää myös

SMT:n tarjoama virtuaalikokouspalvelu.

Se tarkoittaa, että osallistujat eri paikkakunnilta

tai maista ovat neuvotteluyhteydessä

toisiinsa eikä heidän tarvitse

matkustaa kokoukseen. Parhaimmillaan

virtuaalikokoukseen pääsee osallistumaan

omalla tietokonepäätteellä tai jopa älykännykällä.

12 Kuljetus & Logistiikka


Lataa langattomasti

lakisääteiset digipiirturitiedot

• Tiedostojen lataus automaattista, halutun jakson mukaan.

Tämä varmistaa lainmukaiset latausaikavälit.

• Kuljettajakortin ja massamuistin lataukset tapahtuvat ilman yrityskorttia ajoneuvossa.

Yrityskortti on toimistossa josta tunnistus tehdään langattomasti

• Tiedonsiirto langattomasti salatussa muodossa on kuljettajien kannalta

turvallisempaa kuin tiedostojen postittaminen esim. muistitikulla

• Säästät aikaa! Tiedot siirtyvät VDO:n Digipiirturista suoraan toimiston

ohjelmaan.

• Laaja yhteensopivuus eri valmistajien arkisto-ohjelmien kanssa.

DLD on saatavana kahtena eri versiona:

• WLAN –yhteys

• GPRS –yhteys euroopanlaajuiseen langattomaan tiedonsiirtoon.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha. Jälleenmyyjät: www.kaha./jm


Tien päällä

38

vuotta

Kun Jarkko Aitio ohjasi rekkaa pitkin kapeaa

vuoristotietä, rinteen toiselta puolelta kuului

laukauksia. Entisen Jugoslavian hajoamissodan

lisäksi turkulainen kuljettaja ehti 38 vuoden

aikana kokea monenlaista reissua.

Jarkko Aition kaasuttaessa

120 hevosvoimaisen

Volvon Saksan kamaralle

60-luvun lopulla hän

oli yksi harvoista suomalaisista

kuljettajista Euroopassa. Samalla

matkalla Düsseldorfiin oli

mukana alan konkari Eero, joka

oli ensimmäinen suomalainen

Pariisissa käynyt kuljettaja.

— Saksassa meni aikaa tullissa.

Ensimmäinen henkilö tarkasti

tavaran, toinen laski kilometrit

ja päivärahan ja kolmas

oli kassa.

Ja oltiin sentään Länsi-Saksassa.

Italiassa vastaaviin muodollisuuksiin

saattoi kulua koko

päivä. Pisimpään Aitio seisoi

Espanjan rajalla, jolloin tarvittavaa

paperia odotettiin viikko.

Poliisin kanssa oluella

Euroopan tiet, tavat ja rekkamiesten

taukopaikat tulivat

Aitiolle pian tutuiksi. Kuplavolkkareilla

ajavien poliisien

kanssa saatettiin samassa pöydässä

syödä ruoka, ottaa olutta

ja paukkuja. Promillerajoituksia

ei 1970-luvulla tunnettu.

— Ranskassa on vieläkin

vapaa meininki viininjuonnin

14 Kuljetus & Logistiikka


Albanialaisessa rekassa hevosvoimia oli

tasan yksi kappale.

suhteen. Tietyissä ruokapaikoissa, joissa

kuskit käyvät, on pisteitä, joissa puhallutetaan.

Jos on näyttää kuitti ruokailusta,

matkaa voi saada jatkaa, vaikka viiniä olisi

juonutkin.

Ajo sodan keskelle

Vuonna 1992 Aitio kuljetti avustustarvikkeita

Jugoslavian alueelle, jota sodat runtelivat.

Ennen rajanylitystä oli järjestettävä

paluumatkaa varten dieseliä, sillä sen saatavuudesta

ei ollut takeita.

Balkanin niemimaan tiet olisivat olleet

ilman sotaakin kuin pommin jäljiltä. Aition

oli ohjattava auto pitkin kapeita, kuoppaisia

vuoristoteitä, samalla kun rinteen toisella

puolella ammuttiin.

Rekkamies selvisi matkasta ehjänä. Albaniassa

häntä ja kahta muuta suomalaista

autoa odotti suljettujen rautaporttien takana

tuhansia ihmisiä.

— Toimme heille pahvilaatikoita, joissa

oli mm. vaatteita. Ihmisiä ei voinut päästää

suoraan hakemaan tavaroita, sillä pelättiin,

että silloin jotkut jäisivät ilman. Kukin huudettiin

nimeltä hakemaan laatikkonsa.

Köyhässä maassa kelpasi kaikki. Aitiolla

on kuva turkkilaisesta rekasta, josta oli

viety takavalot.

— Albaniassa oli mukavia ihmisiä, vaikka

varkaitakin oli – totta kai.

Viimeisillä voimilla Lyypekkiin

Irlantia, Islantia ja Venäjää lukuun ottamatta

Aitio ajoi kaikissa Euroopan maissa.

Matkoiltaan hän palasi terveenä kotiin,

paitsi kerran Kreikasta. Laivassa kohti

Italiaa Aitio voi pahoin ja kuume nousi

korkeaksi. Tuliaisena miehellä oli rahdin

lisäksi salmonella.

— Kun laiva tuli satamaan Italiaan, menin

tutun suomalaisen naisen luo. Hänen

miehensä oli lääkäri. Heiltä sain pillereitä,

joilla kuume laski.

Salmonellaan lääkkeet eivät auttaneet,

Vuoristotiet olivat Etelä-

Euroopassa haastavia reittejä.

mutta mies oli päättänyt siitä huolimatta

ajaa kuorman pohjoiseen. Lyypekki oli

Aitiolle aiemmilta matkoilta melkein kuin

koti.

— Sanoivat siellä sairaalassa, että koko

äijä on kuiva. Salmonellaa on useaa eri

sorttia, mutta onneksi heiltä löytyi heti oikea

lääke.

Aitio ehti olla usean eri kuljetusliikkeen

palveluksessa kunnes 1990-luvun puolivälin

jälkeen hän perusti oman. Road Carrierin

toimintaa jatkoi hänen poikansa Jari

Aitio.

— Sitten rahtaus ei enää ollut kannattavaa.

Tsekit, puolalaiset ja venäläiset ajavat

niin paljon halvemmalla, vuonna 2006

eläkkeelle siirtynyt Jarkko Aitio toteaa.

Rekkamiehen veri kuitenkin virtaa suvussa

edelleen ja Jari Aitio on yhä alalla.

Hän työskentelee kuorma-autoihin varusteita

myyvässä Turun Automainonta

Oy:ssä.

Jarkko Aitio seurasi aitiopaikalta eurooppalaista liikennekulttuuria.

Nyt häntä harmittavat nuoret kuljettavat, jotka jättävät edellä

ajavaan vain metrin turvavälin.

Kuljetus & Logistiikka 15


AT Specialtransport hallitsee näinkin leveiden ja korkeiden säiliöiden kuljettamisen.

Oy AT Specialtransport Ab:

Projekti- ja erikoiskuljetusten osaaja

AT Specialtransport Ab on erikoistunut projekti- ja

erikoiskuljetuksiin. Yrityksen johtavana ajatuksena on tehokkuus

sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaille.

info

Ahola Group -konserniin kuuluvan Oy AT

Specialtransport Ab:n kuljettamat tuotteet

ovat yleensä kooltaan poikkeuksellisen suuria

tai erityisen painavia.

- Kuljettamiamme tuotteita ovat esimerkiksi

siltalohkot, pitkät teräsrakenteet,

suuret säiliöt, maansiirtokoneet ja muut

vastaavat tuotteet, AT Specialtransportin

toimitusjohtaja Jonas Ahola kuvailee.

Yrityksen palvelu kattaa Aholan mukaan

kokonaisvaltaiset kuljetusprojektit.

- Nämä tarkoittavat projektien suunnittelua,

vastuuta lastauksesta ja purkauksesta,

merikuljetuksesta sekä maantiekuljetuksesta

lähtö- ja määrämaassa. Jos kuljetettava

tuote näyttää liian suurelta maantiekuljetukseen,

käytämme kuljetuksessa laivaa.

Pyrimme siihen, että pystymme kuljettamaan

kaikenlaisia tuotteita, Ahola sanoo.

Laaja kuljetuskalusto

Yrityksen kuljetuskalustoon kuuluu muun

muassa lavetteja, erikoisakseleita, jatkorekkoja,

pokattuja puoliperävaunuja sekä nostureilla

varustettuja kuorma-autoja.

AT Specialtransport perustettiin 2007

kun Ahola Transportin jo 1980-luvulla

aloittama erikoiskuljetustoiminta yhtiöitettiin.

Syynä yhtiöittämiseen oli erikoiskuljetusosaamisen

edelleen kehittäminen ja

laajentaminen.

- Liiketoimintamme on ollut haastavaa

kahden viime vuoden aikana. Kuluvana

vuonna toiminta on kuitenkin huomattavasti

piristynyt ja katsomme luottavaisin

mielin tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä

että tulemme yhäkin laajentamaan kalusto-

ja palvelutarjontaamme, Jonas Ahola

ennakoi.

Toimitusjohtaja

Jonas Ahola

toteaa, että

AT Specialtransportin

valtteihin

kuuluvat joustavuus

sekä

kustannustehokkaiden

ratkaisujen

löytäminen.

16 Kuljetus & Logistiikka


AEO

Authorised Economic Operator

Kokonaistoimitusketjun turvallisuus

Tiesitkö

- itsearviointilomake uusiutuu 1.1.2011

- riskienarviointi on iso osa uudistusta

- kyse on yrityksen turvallisuuskulttuurista

Ota yhteyttä, me autamme!

www.logisec.fi

ELÄMÄNPELASTAJAT.

Dräger Alcotest 3000 ja alkolukko Interlock XT

Dräger Interlock XT on helppokäyttöinen ja ainoa EN-hyväksytty valvotun ajo-oikeuden alkolukko. Sen avulla

kuljetusyhtiö voi lisätä kuljettajiensa, matkustajiensa ja muiden tielläliikkuvien turvallisuutta sekä parantaa

työilmapiiriä ja yrityskuvaansa.

Dräger Alcotest 3000 on alkotesteri hintaluokkaan, jossa ei ole ennen totuttu näkemään vastaavaa laatua

ja tarkkuutta. Se on täydellinen valinta yksityishenkilöille, jotka haluavat itse saada luotettavaa tietoa veren

alkoholipitoisuudesta.

Tee kuten yhä useammat yritykset nykyään

– hanki palvelukseesi todelliset elämänpelastajat.

www.kaha.fi

ALAN

UUTISET &

AMMATTILAISET

myös verkossa

www.k-l.fi

Kuljetus & Logistiikka 17


Kölnissä sijaitsee

Lentorahdin hermokeskus

Johtavan logistiikkaalan

toimijan UPS:n

lentorahtikeskus Kölnissä

käsittelee yritysten paketteja

tehdasolosuhteissa.

Keskuksessa käsitellään yksi

lentokoneellinen rahtia joka

seitsemäs minuutti.

Teksti Virpi Adamsson

UPS:n Kölnin toimipiste on vuodesta

1986 ollut strategisesti

tärkeä yritysten kansainvälisille

verkostoille. UPS:n Louisvillen,

USA:n, Hong Kongin ja Kiinan keskusten

ohella Köln on yritysten avain kansainväliseen

logistiikkatarjontaan asiakkailleen Euroopassa

ja muualla maailmassa.

– Kölnin laitos pystyy lajittelemaan 165

000 pakettia tunnissa, kertoo UPS:n Pohjoismaiden

toimitusjohtaja Michael Düster.

Keskus on täysin automatisoitu ja 99

prosenttia uudelleenlastauksesta tapahtuu

erilaisten teknisten ratkaisujen avulla. Käytännössä

kaikki express-liikenne Euroopan

sisällä ja pois muihin maanosiin kulkee joka

yö Kölnin läpi uudelleen lastattavaksi.

Työntekijöitä UPS:n Kölnin pisteessä on yli

2300.

West Freight toi lisätilaa

Vuonna 2006 toimipistettä laajennettiin 30

000 neliömetrin suuruisella West Freight

-lisäosalla, joka kaksinkertaisti laitoksen

lajittelukapasiteettia. Lisäosa on UPS:n kal-

18 Kuljetus & Logistiikka


lein investointi Yhdysvaltojen ulkopuolella

sen yli satavuotisen toiminnan aikana. Kolmikerroksinen

lisäosa on yhdistetty alkuperäiseen

rakennukseen kahdella sillalla.

Kummallakin sillalla tavara kulkee kahdeksaa

eri kuljetushihnaa pitkin.

Keskuksessa on kolme erillistä lajittelusysteemiä,

jotka erottelevat paketit koon

ja muodon mukaan. Kaiken kaikkiaan keskuksessa

on neliömetrejä 75 500.

UPS:n logistiikkakeskuksen kiitorata on

mitoitettu kaikenkokoisille lentokoneille.

Lentokoneet laskeutuvat käyttäen erityistä

polttoainetta säästävää laskeutumistapaa.

– Siinä moottorit ovat tyhjäkäynnillä

laskeutuessa. Koneet liukuvat kentälle ja

säästävät näin noin 190 litraa polttoainetta

lentoa kohden, valottaa Michael Düster ja

kertoo laskeutumistavan vähetävän myös

meluhaittoja.

UPS on maailmanlaajuisesti johtava

logistiikka-alan toimija. Yritys tekee paljon

tutkimustyötä kehittääkseen toimintaansa

ympäristöarvot huomioon ottaen.

– Uusin tavoitteemme on parantaa polttoainetehokkuutta

20 prosentilla vuoteen

2020 mennessä, sanoo Michael Düster.

Kuljetus & Logistiikka 19


Helsingin sataman

liikenne edelleen

kasvussa

Yksiköidyn tavaraliikenteen* kasvu on

jatkunut vuoden ajan ja jatkui edelleen

marraskuussa. Viennin kasvu oli viime

marraskuuhun verrattuna 13% ja tuonnissa

oli kasvua 15%. Yksiköidyn tavaraliikenteen

määrä oli marraskuussa 867

000 tonnia, kasvua 13%. Määrä ylitti jo

taantumaa edeltävän tavaraliikenteen

tason.

Tavaraliikenteen määrä oli tammimarraskuussa

yli 9,0 miljoonaa tonnia.

Kasvua oli 15% viime vuoteen verrattuna.

Määrä oli kuitenkin vielä 11% vähemmän

kuin vuoden 2008 vertailukaudella.

*Kokonaistavaraliikenteestä vähennetty

bulkkiliikenne

Alkolukon käyttö

tilausajoina suoritettavissa

koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

tulee pakolliseksi

Molemmat lait tulevat voimaan 1. elokuuta

2011.

Lain myötä nykyinen alkolukon käyttösuositus

muuttuu pakolliseksi. Alkolukotonta

ajoneuvoa voi käyttää tilapäisesti

enintään viisi arkipäivää, mutta poikkeustilanteesta

on ilmoitettava viipymättä kuljetuksen

tilaajalle. Tilausajoina hoidettavat

koulu- ja päivähoitokuljetukset ajetaan

takseilla ja linja-autoilla.

Jatkossa käyttöön hyväksyttävien alkolukkomallien

on täytettävä ajoneuvolain ja

vähintään eurooppalaisen Suomessa hyväksytyn

standardin (EN-SFS-standardi)

vaatimukset tai jonkin Euroopan talousalueeseen

kuuluvan valtion vastaavat kansalliset

vaatimukset. Ajoneuvoa ei tarvitse

muutoskatsastaa alkolukon asentamisen

jälkeen. Laitteiden hyväksynnät Suomessa

tekee Liikenteen turvallisuusvirasto. Virasto

myös ylläpitää luetteloa hyväksytyistä

laitemalleista ja niiden valtuutetuista

asennus- ja huoltopaikoista.

Alkolukon käytön laiminlyönnistä seuraa

sakkorangaistus, joka määrätään

päiväsakkoina. Alkolukon käytön valvonta

tulee tapahtumaan osana normaalia liikennevalvontaa.

Alkolukko on autoon asennettava erillinen

laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen,

jos kuljettajan uloshengitysilmassa

on alkoholia noin 0,2 promillea vastaava

määrä tai enemmän.

Alkoholi on Suomessa osallisena

noin joka neljännessä

kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa

ja noin joka

kuudennessa loukkaantumistapauksessa.

Ammattiliikenne

ei ole poikkeus rattijuopumusten

suhteen.

Uusi Cat® tarjoaa parempaa

tuottavuutta ja edullisia käyttövuosia

Luotettavat 4.0 – 5.5 tonnin

polttomoottorikäyttöiset

Cat®–vastapainotrukit ovat

parhaimmillaan ulkovarastoissa

ja piha-alueilla työskennellessä.

Mallisto on uudistunut ja se

täydentyi uudella 5,5 tonnin

nostokykyluokalla.

Myös trukkien muotoilua on modernisoitu.

Se noudattaa aiemmin

lanseeratun pienemmän kokoluokan

trukkien kiiteltyä muotoilua.

Uuden malliston suunnittelussa on keskitytty

löytämään ratkaisuja, jotka tekevät trukista

pitkäikäisen ja siten edullisen käyttää.

Tällaisia ovat esimerkiksi kätevä kaksinopeuksinen

power shift -vaihteisto, 12 V:n sähköjärjestelmä,

helppo huollettavuus, osien

yhteensopivuus muiden mallisarjan trukkien

kanssa ja pitkäikäisten led-valojen käyttö.

Työskentelyn tuottavuutta ja tehokkuutta

lisäävät niin viimeistellyt ergonomiset ratkaisut,

trukin kääntymistä helpottava kompaktimpi

muoto kuin trukin pitkäikäisyys.

Kuljettajan huomiointia

Uudet tehokkaat Cat®-polttomoottoritrukit

ovat mukavia käyttää. Esimerkiksi trukin peruuttamista

helpottaa kätevä äänimerkkikytkimellä

varustettu peruutuskahva. Kuljettaja

saa sen ansiosta tukevan otteen sekä vakaamman

ajoasennon ja tarvittaessa pystyy tiedottamaan

äänimerkein ympäristöä.

Trukissa on vakiona käytännöllinen sähkötoiminen

seisontajarru sekä hydrauliset

sormenpäillä ohjattavat käyttövivut. Täysin

jousitettua istuinta voi säätää ja se vaimentaa

tehokkaasti kuoppaisenkin alustan aiheuttamat

töyssyt. Ergonominen käsituki tukee

kuljettajan käsivartta ja hartiaseutua koko

työpäivän ajan.

Työturvallisuutta lisää erillinen turvallisuusjärjestelmä

(PDS+), joka estää trukin

käytön, jollei istuimella istuta.

Uutta keskikokoisissa polttomoottori

Cat®–trukeissa on myös kaksinopeuksinen

automaattivaihteisto, joka on nyt vakiona

kaikissa tämän mallisarjan trukeissa. Ajo

muuttuu miellyttävämmäksi ja taloudellisemmaksi,

kun moottori hakee nopeasti isomman

vaihteen.

Digitaalinen mittari kertoo kuljettajalle

tärkeitä tietoja käytön aikana, kuten ajonopeuden

sekä – suunnan, kellonajan, polttoaineen

määrän ja moottorin lämpötilan.

Mallistossa on vakiovarusteena PIN-koodillinen

kuljettajantunnistus, jolla voidaan

haluttaessa estää trukin luvaton käyttö. Valinnaisvarusteina

on saatavissa mm. tehokkaat

ja lähes huoltovapaat öljykylpyjarrut.

Modernit ohjaamoratkaisut

Nykyaikaisten ohjaamoratkaisujen ansiosta

trukeilla voi työskennellä vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Valittavissa on joko edullisempi

paneeliohjaamo tai rungosta täysin eristetty,

kelluvarakenteinen deluxe-tilt-ohjaamo. Hyvin

eristetyt ohjaamot ovat hiljaisia, tärinättömiä

ja lämpimiä. Ne on varusteltu tehokkaalla

lämmityslaitteella, etu- ja takalasien

pyyhkijöillä ja pesulaitteilla. Lisävarusteena

ohjaamoihin saa mm. ilmastoinnin. Hyvin

suunnitellut ohjaamoratkaisut tarjoavat optimaalisen

näkyvyyden ja miellyttävän työympäristön.


Tapani Saari Oy

hallitsee erikoiskuljetukset

Tapani Saari Oy palvelee asiakkaitaan koko maan alueella

kaikkina vuorokaudenaikoina. Yrityksen toimialoina

ovat erikoiskuljetukset, maanrakennus, kiviainestuotanto,

purku-urakointi sekä pintarakentaminen.

- Meillä on erikoiskuljetuksiin kaksi kuljetuslavettia, joista

toinen on täysperävaunulavetti ja toinen puoliperävaunulavetti.

Pystymme kuljettamaan jopa yli 80 tonnin painoisia tuotteita.

Lisäksi lavettimme soveltuvat hyvin erittäin vaikeasti siirrettävien

koneiden kuljettamiseen, toimitusjohtaja Tapani Saari

kuvailee.

Yritys tarjoaa myös saattopalvelun erikoiskuljetuksiin.

- Kun kuljetettavana on ylikorkeita ja ylileveitä kuormia, mukana

pitää olla saattoauto ja joskus useampiakin. Me pystymme

hoitamaan nämäkin työt asiakkaan puolesta, Saari sanoo.

Tapani Saari Oy työllistää noin 40 henkilöä vakituisesti. Kesäaikaan

määrä nousee jopa 65 työntekijään.

Tapani Saari Oy, Revonkatu 1, 86300 Oulainen

www.tapanisaari.fi

Tapani Saari Oy kuljettaa raskasta

taakkaa saattoautoineen.

Kuljetus & Logistiikka 21


Kuljetusverkostolle

eettiset ohjeet

Logistiikkaketjujen toimintaa kehitetään Suomessa

eettisesti kestävältä pohjalta. Kuljetusverkoston eettisillä

ohjeilla halutaan tukea verkostoitumista ja kuljetusverkostoissa

toimivien yhteistyötä. Reilun pelin

ohjeet sitouttavat osapuolia pitkäjänteiseen yhteistyöhön,

jonka tavoitteena on yhä parempi asiakaspalvelu.

Kuljetusverkostossa toiminnan kulmakiviä ovat

keskinäinen kunnioitus, avoimuus ja kitkaton tiedonkulku.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen

Huolintaliikkeiden Liitto ry ja Logistiikkayritysten

Liitto ry, jotka edustavat logistiikkaketjuissa toimivia

yrityksiä, ovat allekirjoittaneet Helsingissä 2.12.2010

asiakirjan, joka sisältää kuljetusverkoston eettiset ohjeet.

Ohjeilla vahvistetaan lakien, sopimusten ja hyvien

liiketapojen noudattamista logistiikkaketjuissa

sekä kannustetaan toimimaan reilun pelin hengessä.

Kuljetusverkoston eettiset ohjeet ovat merkittävä

askel yhteisen arvomaailman luomiseksi logistiikkaalalle.

Ohjeistus kohottaa myös kuljetusalan imagoa.

Allekirjoittajatahot ovat toiveikkaita sen suhteen, että

kuljetusverkostoissa toimivat yritykset sitoutuvat

ohjeisiin, ja että ohjeilla saadaan aikaiseksi muutosta

toimintatapoihin. Näin torjuttaisiin mm. epätervettä

kilpailua ja harmaata taloutta.

Eettiset ohjeet on tarkoitettu pysyväksi ohjeistukseksi.

Luontevana jatkona voisi olla myös asiakaskunnan

saattaminen eettisen ohjeistuksen piiriin. Allekirjoittajajärjestöt

uskovat, että tämä lisäisi positiivisella

tavalla luottamusta logistiikkaketjujemme toimintaan

ja halua ostaa kestävällä pohjalla tuotettuja kuljetuspalveluita.

Kuehne + Nagel rakentaa

Suomen ensimmäisen pientuulivoimapuiston

toimisto- ja varastorakennuksen katolle

Helsinki/Suomi, 29 marraskuuta 2010

– Oy Kuehne + Nagel Ltd:n Vantaan

toimipisteen katolle asennetaan talvella

2010 Suomen ensimmäinen pientuulivoimapuisto.

Osoitteessa Tikkurilantie

141 sijaitsevan rakennuksen katolle

asennetaan 10 pientuulivoimalaa, joiden

kunkin nimellisteho on 2 KW.

Kuehne + Nagel tuottaa jo entuudestaan

osan sähköntarpeestaan aurinkoenergialla.

Aurinkoenergian osuus toimiston

energiatarpeesta on ollut noin 2

- 5%. Yritys arvioi saavansa tuulivoimapuistosta

noin 10 - 15% kiinteistössään

käytettävästä energiasta.

Tuulivoimayksiköt on valittu huolella

niin, että niistä saadaan suurin mahdollinen

teho ilman meluhaittoja. Myös

optiseen ulkomuotoon on kiinnitetty

huomiota niin, että ne soveltuvat hyvin

ympäröivään logistiikkakeskusten ja

lentokentän alueeseen.

“Kuehne + Nagel on sitoutunut kestävän

kehityksen päämääriin ja tuulivoimapuistolla

tuotettu sähkö vähentää

hiilidioksidipäästöjä noin 20 tonnia vuodessa,”

sanoo Markus Nyman, Kuehne +

Nagel Suomen toimitusjohtaja.

Tuulivoimapuiston mastot asennetaan

maaliskuussa 2011. Tuulivoimapuiston

toimittaa Vantaan Eltel Networks

Oy.

www.kuehne-nagel.com

Urakoitsijat, maanviljelijät, teollisuus ym.

KONEIDEN

KULJETUKSET

• Siirrämme kaivinkoneet, metsäkoneet, maatalouskoneet

ym. työmaalta toiselle

• Hoidamme erikoiskuljetukset, niiden liikenteenohjauksen

ja kuljetusluvat.

• Käytössämme puoliperävaunu- ja täysperävaunulavetit,

kantavuus 60 tn asti.

• Nostotyöt hoidamme 22 tnm:n kappaletavaranosturilla.

• Kysy myös edullisia meno-paluukuljetuksia.

EU:n myydyin trukkivaaka

2690,00 € + alv

Vuoden paras tarjous!

Soittele, niin sovitaan hinnasta! Edun arvo 500 € + alv

Puh. 0400 381 769

Asennus veloituksetta

Eino Kyllönen

ERIKOISKULJETUS

KYLLÖNEN OY

Saviseläntie 43, 86710 KÄRSÄMÄKI

Lavetti 0400-382 888, toimisto (08) 773 417,

halli (08) 773 500, www.erikoiskuljetuskyllonen.fi

Vuoden paras tarjous!

Asennus veloituksetta

INS TC2000 Edut:

INS Finland Huoltovapaa

Oy

Mail:myynti@insfinland.fi

Tarkkuus 99,75%

Puh:+358(0)10-421 Jälkiasennus 4141

www.insfinland.fi

Tarjous voimassa

30.1.2010 asti

INS TC2000 Edut:

• Huoltovapaa

• Tarkkuus 99,75%

• Jälkiasennus

22 Kuljetus & Logistiikka

EU:n myydyin trukkivaaka

2690,00 € + alv


Jungheinrichin uuden

sukupolven pinontavaunuissa

on ramppinosto

Jungheinrich tuo vuoden 2011

alussa markkinoille uuden trukkisukupolven

– ramppinostolla

varustetut sähkökäyttöiset pinontavaunut

EJC 212z, 214z ja

216z. Perusnosto onkin näiden

trukkien erikoisuus: se kasvattaa

maavaraa ja helpottaa siten

varastoille tyypillisten ”kompastuskivien”,

kuten ramppien,

yhdysluiskien ja lastaussiltojen,

ylittämistä sekä tasoittaa tietä

epätasaisella ajoalustalla.

Uuden sukupolven trukkien

kehittelyn yhteydessä syntyi uusi

kantavuuskonsepti, joka päätyi

saman tien tuotantoon. Vastaavien

aiempien trukkien enimmäiskantavuus

oli 1 400 kg (EJC 214z)

tai 1 600 kg (EJC 216z), mutta

nyt EJC 212z -mallisarjassa tulee

tarjolle myös trukki, jonka

kantavuus on "vain" 1 200 kilogrammaa.

"Tämä parantaa entisestään

tämän trukkisukupolven joustavuutta

ja lisää mahdollisten käyttökohteiden

määrää", Jungheinrichin

pinontavaunuista vastaava

tuotepäällikkö Stefan Hirt lupaa.

Perusnosto onkin näiden

trukkien erikoisuus:

se kasvattaa maavaraa

ja helpottaa siten

varastoille tyypillisten

”kompastuskivien”,

kuten ramppien,

yhdysluiskien ja

lastaussiltojen,

ylittämistä sekä

tasoittaa tietä

epätasaisella

ajoalustalla.

Erittäin suuri työskentelyteho

yhdistyy pieneen kulutukseen

Jungheinrichin uudet käyden

ajettavat trukit ovat omimmillaan

tavaroiden varastoinnissa ja

varastosta otossa.

"Ne ovat todellisia varastotöiden

ammattilaisia", Stefan

Hirt kehuu. Trukeissa käytetään

ympäristöä säästävää, huoltovapaata

Jungheinrich-vaihtovirtatekniikkaa.

Siksi EJC kuluttaa

vähän, mutta saa paljon aikaan.

"Pitkästi yli viiden metrin nostokorkeudet,

hyvä jäännöskantavuus,

nopea kiihtyvyys ja keskimääräistä

pidempi käyttöaika

takaavat, että uusien trukkien

työskentelyteho on erittäin hyvä."

Trukkiin on saatavana lisävaruste,

jonka avulla kyytiin voi ottaa

kaksi lavaa samanaikaisesti.

"Lisävarusteen avulla käyttäjä

voi käytännössä kaksinkertaistaa

työskentelynopeutensa."

Jungheinrichin uusi EJC on

luonnollisesti myös helppo ja ergonomisesti

moitteeton käyttää.

Elektronisesti säädellyn nostomoottorin

ansiosta kuorman voi

laskea ja nostaa pehmeästi ja

hiljaisesti yhdellä napin painalluksella.

"Käyttäjällä on todellakin

kaikki täysin hanskassa. Särkyvät

kuormat voi laskea pehmeästi,

lavoja voi nostaa ja laskea nopeasti,

ja halutun hyllypaikan luo

pääsee erittäin tarkasti", Stefan

Hirt kertoo.

Lisävarusteena saatava sähkökäyttöinen

aisaohjaus helpottaa

uuden Jungheinrich-trukin käyttöä

entisestään. Sen avulla ohjaaminen

onnistuu erittäin vähäisin

ponnisteluin eikä väsytä. Hyvin

ahtaissa tiloissa, kuten kuormaauton

lavalla, trukki ohjautuu

erityisen tarkasti, kun ohjausaisa

nostetaan pystysuoraan ja ryömintäajo

kytketään toimintaan.

Miten on 2010 ja eteenpäin?

• Miten logistiikka vaikuttaa

asiakas- /tuotekannattavuuteen

• paljonko tulisi varastoida

• miten ostaa oikein

• paljonko tulosta voi oikeasti

parantaa?

Tilaa yrityksesi oma

SCM Best Practice

-analyysi & työkalu!

Lisää aiheesta kirjassa

Tilaus-toimitusketjun hallinta

49,80 € sis. toimituskulut

SCM Best Oy,

Jouni Sakki,

puh. 050 60828

jouni.sakki@scmbp.com

Kultarikontie 10 E, 00130 Vantaa

www.scmbestpractice.com

Kuljetus & Logistiikka 23


Kun

tavallinen

ei riitä

Mikkeliläinen yritys Fibrocom Oy tekee tulevaisuutta. Yhtiö vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin,

joiden mukaan energian kulutusta tulisi vähentää, mutta samalla tehokkuutta lisätä.

-O

li kyse sitten autoista, junista

tai mistä tahansa liikkuvista

kulkuneuvoista, tuo Fibrocom

vaihtoehtoisen materiaalin

metallin ja muiden vastaavien raakaaineiden

tilalle. Kehittämämme ontelokomposiitti-teknologia

sopii kohteisiin, joissa

24 Kuljetus & Logistiikka

kevyillä, lujilla ja kantavilla rakenteilla on

merkitystä, kertoo Fibrocom Oy:n toimitusjohtaja

Mauri Laitinen.

Fibrocom suunnittelee tuotteet, valmistaa

prototyypit ja testaa ne, sekä valmistaa

sarjatuotteet läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa

kanssa. Komposiittikevytrakenteita

yhtiö tekee kotimaahan

ja ulkomaille

eri teollisuuden aloille,

esimerkiksi kuljetusväline-,

prosessi- ja puolustusvälinetoimijoille.

Yhtiön asiakkaita ovat

muun muassa Alstom

Transport, VR-Yhtymä

Oy, Transtech Oy (entinen

Talgo Finland) ja

Metso Oyj.

Kuljetuskapasiteettiä ja

tehokkuutta keveydellä

Fibrocomin patentoitu

ontelokomposiittiteknologia

mahdollistaa

esimerkiksi sen, että rekka-auton

kontit ovat kevyitä, mikä vaikuttaa

suoraan autojen kuljetuskapasiteettiin. Kevytrakenteisia

kuljetuskontteja Fibrocom on

toteuttanut yhteistyössä Kome Oy:n ja Vapo

Oy:n kanssa.

- Teknologia on patentoitu 17 Euroopan

maassa sekä Etelä-Koreassa, Japanissa ja

Australiassa vuonna 1992, kertoo Laitinen.

Keveyden lisäksi tuotteet ovat lujia ja

jäykkiä sekä liitokset saumattomia ja luotettavia.

Myös tuotteiden vikasietoisuus on

hyvä.

- Esimerkiksi rekan kontit tehdään muottityönä

yhtenäiseksi kappaleeksi. Tällöin

perinteisiä ja erillisiä seinien liitostekniikoita

ei tarvita, ja kappale on kestoltaan

luja. Materiaalistamme tehdyt osat ovat

myös turvallisia. Törmäystilanteessa ontelokomposiitista

tehtyjen kappaleiden rakenne

pysyy kasassa ja vaimentaa törmäyksen,

vaikka osa materiaalista tuhoutuisikin.

Tällaisia ovat esimerkiksi kehittämämme

törmäysystävälliset valaisinpylväät, kertoo

toimitusjohtaja Laitinen.

Ontelokomposiittirakenteet ovat hyvä valinta

myös silloin, kun halutaan materiaali,

joka on lahoamaton ja ruostumaton, eikä


Rautakesko ja Itella ovat

allekirjoittaneet kuljetussopimuksen

Suomen varastojakeluista

Rautakesko ja Itella Logistiikka ovat solmineet kuljetussopimuksen

varastojakeluista Rautakeskon kotimaan asiakkaille.

Uudella sopimuksella Itellasta tulee Rautakeskon varasto- ja

kuljetuskumppani, joka operoi kaikissa Rautakeskon toimintamaissa

samoilla tavaran varastointi- ja jakelumenettelytavoilla.

haurastu kylmissäkään olosuhteissa. Onteloita

voi käyttää monipuolisesti, esimerkiksi

lämmöneristykseen tai kaapelointiin.

Uusi keksintö synnytti uuden yrityksen

Vaikka Fibrocomin tekemä tuotesuunnittelu

täyttäisikin kaikki tekniset vaatimukset,

ei tuotantovaiheeseen välttämättä aina

päästä.

- Esimerkiksi Talgo Finlandin kanssa

kehitimme tulevaisuuden junan, jossa alumiini

korvattaisiin ontelokomposiitilla.

Vaunusta teimme prototyypin, mikä osoitti

vaunun olevan jopa 25 prosenttia kevyempi

kuin perinteiset junavaunut. Taloudellisten

syiden vuoksi varsinainen tuotanto kuitenkin

lykkääntyi, harmittelee Laitinen.

Toimitusjohtaja uskoo, että uudet kevytrakenteiset

junat yleistyvät kymmenen

vuoden sisällä. Tällä hetkellä Talgon 2-kerroksisissa

vaunuissa on jo käytössä muun

muassa Fibrocomin suunnittelemat ja valmistamat

päätykatteet, akkulaatikot ja sisustuspaneelit.

Idean uuden materiaalin käytöstä Laitinen

kehitti vuonna 1987 perustamassaan

ja omistamassaan yrityksessä Finnclever

Oy:ssä. Uutta keksintöä ja sen kehittämistyötä

varten perustettiin uusi yhtiö Fibrocom

Oy, jonka taustalla Finnclever toimii

yhä. Toimintansa Fibrocom aloitti vuonna

1993.

Sopimus kattaa Rautakeskon tavaroiden

kuljetukset varastoista K-

rauta- ja Rautia-kauppoihin ja muihin

K-asiakassopimuskauppoihin.

Varastojakelussa kuljetetaan pääosin oman

maahantuonnin ja terminaalitavaravirran

tavaraa. Rautakeskolla on vuodessa noin

24 000 asiakastoimitusta, joissa kuljetetaan

yhteensä 130 000 tonnia rautakaupan

tuotteita.

- Koko toiminta-alueen kattavalla kuljetussopimuksella

saavutetaan yksinkertaisemmat,

suoraviivaisemmat ja tehokkaammat

logistiset prosessit ja vastuut,

sanoo Rautakeskon logistiikkajohtaja Olli

Salmivaara.

- Olemme erittäin iloisia yhteistyömme

syvenemisestä tällä merkittävällä kuljetussopimuksella.

Itella Logistiikka on Pohjoismaiden

ja Venäjän johtavia logistiikkapalvelujen

tarjoajia. Pystymme tarjoamaan

Rautakeskolle kustannustehokkaan logistiikan

kokonaispalvelun, johtaja Jarmo Halonen

Itella Logistiikasta kertoo.

Itella Logistiikka on hoitanut Rautakeskon

Suomen varastointipalvelut vuodesta

2002 alkaen. Marraskuussa 2008 Rautakesko

valitsi Itella-konserniin kuuluvan

Itella Logistiikan kansainväliseksi logistiikkakumppanikseen.

Sopimus sisältää rautakauppatuotteiden

varastoinnin, terminaalitoiminnot

ja myymäläjakelut. Tuolloin solmittu

yhteistyösopimus laajensi toiminnan

Norjaan ja Ruotsiin, ja myöhemmin muihin

Rautakeskon toimintamaihin Baltiassa

ja Venäjällä.

Lemminkäisen sata vuotta

Merisatamasta maailman ääriin

Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen perustettiin

1910 helsinkiläisten rakennusmestareiden

erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsijaksi.

Yhtiö aloitti toimintansa vedeneristystöillä

ja ryhtyi pian valmistamaan myös betonituotteita.

Vuonna 1920 Lemminkäinen

aloitti kattohuovan tuotannon ja 1930-luvulla

asfaltin valmistuksen.

Lemminkäisen voimakas kasvu käynnistyi

1970-luvulla, ja siihen asti melko

vaatimattomasta pikifirmasta alkoi kehittyä

kansainvälinen monirakentaja. Tänään

Lemminkäinen on lähes 10 000 ihmisen

kansainvälinen työnantaja ja se toimii rakentamisen

kaikilla aloilla; talonrakentamisessa,

infrarakentamisessa, talotekniikassa

ja rakennustuotteissa.

Kirjailija Antti Tuuri on koonnut kirjaan

Suomen vanhimman rakennusliikkeen monivaiheisen

ja mielenkiintoisen historian.

- Yritysten elämää paljon tutkineena olen

vakuuttunut, että parhaiten niiden kehitystä

ymmärtää ihmisten kautta, jotka ovat

vahvuuksineen ja heikkouksineen yhtiössä

toimineet. Siksi olen yrittänyt kirjoittaa tämänkin

kirjan mahdollisimman paljon ihmisten

tekemisiä kuvaamalla, sanoo Antti

Tuuri.

Yhtiön pääkonttori sijaitsi v. 1929-

1974 Helsingin Hakaniemessä.

Kuva 1960-luvun alusta..

Kuljetus & Logistiikka 25


Kiireapulainen Pentti-Oskari Kangas

Elämysyrittäjä Suomessa,

auttaja Sri Lankassa

26 Kuljetus & Logistiikka


Toimelias ja värikäs Pentti-Oskari Kangas on moottorina ja

idealinkona perheyrityksessä, jolla on kokous- ja virkistyskeskus

Herrankukkaro Rymättylässä, höyrylaiva Ukkopekka sekä

jazzravintola Turussa. Sri Lankassa pitkään talvehtinut perhe on

organisoinut siellä tsunaminjälkeistä avustustoimintaa.

Pentti-Oskari Kangas on syntynyt

Uudessakaupungissa 1943. Musiikkiviihdettä

seuraavat liittävät

hänen nimensä humoristisen

yhtyeeseen ”Seitsemän Seinähullua Veljestä”.

Muusikon polulta hän kuitenkin

siirtyi liike-elämään jo 1970-luvulla.

”Valmistuin opettajaksi Rauman seminaarista

1964”, kertoo Kangas. ”Musiikinopetusta

ja koko seminaaria dominoi

legendaarinen ja ankara Arvo Räikkönen,

joka oli suorastaan pelottava opettaja

mutta myös kouli meistä ammattitaitoisia

muusikoita.”

Kangas toimikin kansakoulunopettajana

muutaman vuoden, mutta 1966

hän perusti ”Seitsemän Seinähullua Veljestä”

joka edelleen toimii, jo monasti

muuttuneessa kokoonpanossa. Kankaan

yritystoiminta alkoi toimivana osakkaana

kahvikaupassa ja veneveistämössä.

Kahvimiehet Oy paahtoi ja möi kahveja

1971-81, moottoriveneitä valmistaneesta

veneveistämöstä Kangas irtautui 80-luvun

lopulla.

Ukkopekka ja Herrankukkaro

Kankaan perhe hankki 1938 rakennetun

höyrylaiva Ukkopekan 1985. Se ajaa kesät

Turku-Naantali-reittiä, illallisristeilyjä

sekä tilausajoa. Kangas hankki kotimaanlaivurin

pätevyyden, nyt kipparina

on hänen poikansa.

”Sesonki on lyhyt ja tarvitsimme ympärivuotista

toimintaa pysyäksemme

hengissä. Siksi aloimme kehittää Rymättylässä

kalastajatilaamme kokous- ja koulutuspalveluja

tarjoavaksi kyläksi. Niin

syntyi Herrankukkaro 1994.”

Herrankukkaro on myös kylpylä ja

saunakylä, jossa on muun muassa

jättimäinen maasavusauna.

”Emme ole lomakohde vaikka

olemme virkistyspaikka. Asiakkaitamme

ovat yritykset ja yhteisöt,

siis ryhmät. Pääsääntoisesti

asiakkaat pitävät koulutustilaisuuksia

ja kokouksia, joihin sitten

liittyy saaristoelämyksiä kuten

kalastusta ja saunomista.

”Paikka on suosittu syksyisin ja

keväisin, jolloin kaupunkioloissa

ankara sää saattaa muodostaa

elämyksen luonnon parissa.

Kankaiden yrityksiin kuuluu

lisäksi Vaakahuoneen Paviljonki

Turussa, kesäkaudella toimiva elävän

musiikin jazzravintola Aurajoen rannassa.

Yhteensä kankaat työllistävät 20 ympärivuotista

työntekijää ja kesäisin lisäksi

40 sesonkityöntekijää joista pääosa on

opiskelijoita.

Työnsä tärkeimmäksi voimavaraksi

kiireapulaisen titteliä käyttävä Kangas

nimeää ylivilkkaan mielikuvituksen ja itsekritiikin

puutteen. Hän on myös korostanut

itserakkauden merkitystä palvelualoilla

joilla vetäytyvät suomalaiset eivät

usein ole parhaimmillaan.

Miksi itserakkauden? Ihmisen, joka

on palveluammatissa, tulee rakastaa sitä,

että kuulee jokaiselta tällaisia kommenteja:

"teitpä tämä helpoksi meille!"...

"olipa upeata palvelua"... "kiitos,

tämän tilaisuuden muistan loppuikäni"...

"kiitos".."kiitos"..."kiitos"

Avustustoimintaa sisällissodan jaloissa

”Menimme ensi kertaa Sri Lankalle

80-luvun alussa ja kiinnyimme maahan

ja sen ihmisiin. Talvehdimme jatkuvasti

Gallen seudulla Hikkaduwassa. Olimme

siellä tsunamin aikaan tapanina 2004.”

Pentti-Oskari Kangas perheineen organisoi

monenlaista hätäapua ja rakensi

kummijärjestelmän kokoamaan rahaa

muunmuassa Positiivarit ry:n puitteissa.

Tsunami suolasi kaivotkin, joten alueelle

hankittiin 250 vesitankkia. Tärkein hanke

on Lotus Hill –projekti, kehitysvammaisten

lasten kuntoutushanke. Ulkoministeriö

on yksi sen rahoittajista.

Kuljetus & Logistiikka 27


TNT:ltä uusi lentorahtiyhteys Euroopasta Länsi-Kiinan

nopeimmin kasvavaan teknologiakaupunkiin

Toimialan ensimmäinen suora reitti

Euroopasta Chongqingiin

K

iinan hallituksen Länsi-Kiinan

kehittämisstrategia on merkittävästi

kasvattanut alueen taloutta

tämän vuoden aikana. Ensimmäisen

kahdeksan kuukauden aikana vienti

Chongqingista kasvoi 62,1 prosenttia ja kaupungin

kansantuote nousi 17,6 prosenttia.

Alueen erittäin nopea kasvu tarjoaa merkittäviä

liiketoimintamahdollisuuksia TNT:lle.

”Chongqingin alue on kehittynyt Länsi-

Kiinan tärkeimmäksi korkean teknologian

valmistajaksi. Olemme erittäin tyytyväisiä,

että pystymme tukemaan alueen kehitystä

tarjoamalla ensimmäisen kansainvälisen

lehtorahtiyhteyden Chongqingin ja Euroopan

välillä. Uusi reitti on mahdollisuus

meidän asiakkaillemme ja myös TNT:lle”,

TNT:n Pohjois-Aasian aluejohtaja Michael

Drake kertoo.

”Voimakas panostuksemme Kiinan liikenteessä

jatkuu. Shanghain ja Hong Kongin

lentojen lisäksi pidän hyvin tärkeänä,

että nyt avaamme suoran lennon tänne

uudelle teknologia-alueelle Länsi-Kiinassa.

Myös suomalaiset asiakkaamme tulevat

hyötymään tästä uudesta lentoreitistä”,

Kansainvälinen pikakuljetus- ja postipalveluyritys TNT ilmoitti

avaavansa suoran lentokuljetusyhteyden Länsi-Kiinan nopeimmin

kasvavaan teknologiakaupunkiin, Chongqingiin. Yhteys lennetään

Boeing 747 –koneilla Liegen ja Chongqingin välillä kolme kertaa

viikossa. TNT on nyt ensimmäinen pikakuljetusyhtiö, joka

pystyy tarjomaan suoran ja säännöllisen yhteyden Euroopan ja

Chongqingin välillä.

TNT Suomi Oy:n toimitusjohtaja Åke Blomqvist

puolestaan toteaa.

Kiina on strategisesti tärkeä markkinaalue

TNT:lle. Kasvattamalla niin lento- kuin

maakuljetuskapasiteettia alueella yhtiö on

pystynyt luomaan ainutlaatuisen palvelutarjonnan

asiakkailleen.

“Olemme Kiinassa uniikissa markkinatilanteessa.

Pystymme vastaamaan asiakkaidemme

lisääntyneeseen ulkomaan ja

kotimaan kuljetustarpeeseen kattavalla lento-

ja maakuljetusverkostollamme”, Drake

vakuuttaa.

TNT on syykuun jälkeen lisännyt myös

Shanghain ja Hong Kongin lentojen määrää.

Nyt TNT lentää Shanghaihin seitsemän

ja Hong Kongiin kuusi kertaa viikossa. Yhtiö

on vahvistanut myös Kiinan maakuljetusverkostoa

ja siinä erityisesti aikataulusidottujen

kuljetusten jakelua. TNT:n panostus

Aasian alueen logistiikkapalveluihin on

saanut myös toimialalta kiitosta, sillä viime

viikonloppuna yhtiö voitti International

Freighting Weekly Awards -palkinnon tunnustuksena

Aasian maakuljetusverkoston

laadusta ja luotettavuudesta.

28 Kuljetus & Logistiikka


koulutus

l www.aikuiskoulutus.fi l

Aikuisopiskelu

sijoitus osaamiseen

Ammattitutkinto omalta

alalta? Koulutusta kokonaan

uudelta alalta?

Ammattitaitoa täydentäviä

opintoja?

Aloja joka lähtöön

• ict

• ohjaava koulutus

• kauppa ja hallinto

• tekniikka ja kuljetus

• työpaikkaohjaajakoulutus

• maahanmuuttajakoulutus

• terveys, hyvinvointi ja muoti

• opetusalan täydennyskoulutus

• ravitseminen, matkailu

ja elintarvike

Kysy lisää

puh. (02) 2633 4777

aikuiskoulutus@turkuai.fi


koulutus

Työhyvinvointia myös

taloudellisesti haastavina aikoina

Työhyvinvointityön juuret ovat työsuojelutyössä. Työsuojelun

käsite ja sisältö ovat aikojen saatossa muuttuneet yhdessä

työelämän muutosten kanssa koskemaan fyysisen työsuojelun

lisäksi myös henkistä työsuojelua. Työsuojelulainsäädäntö

korostaa työantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan

merkitystä. Vaikka päävastuu työsuojelutyöstä onkin

työnantajalla ja työnantajan edustamilla esimiehillä,

työsuojelussa korostuu myös työntekijän rooli työn ja työolojen

kehittämisessä. Parhaimmillaan työsuojelutyötyöllä varmistetaan

sekä työntekijän työkyky että yrityksen häiriötön toiminta.

Työhyvinvointi on yksilön ja yhteisön

kokemus, joka syntyy töissä ja

töitä yhdessä tekemällä. Useimpien

tutkimusten mukaan yksilön ajantasainen

osaaminen työssä on hänen työhyvinvointinsa

perusedellytys. Jos henkilö kokee

hallitsevansa työnsä suhteessa työn määrään

ja vaatimuksiin nähden sekä hänellä on riittävät

vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet,

hänen osaamisensa, työhyvinvointinsa

ja luovuutensa ovat positiivisessa kierteessä.

Tätä kierrettä voidaan tukea hyvällä johtamisella.

Tutkimusten mukaan juuri hyvällä

johtamisella on keskeinen vaikutus työyhteisön

hyvinvointiin. Hyvä ihmisten johtaminen

on eettisesti korkeatasoista, oikeudenmukaista,

mahdollistavaa, kuuntelevaa

ja keskustelevaa. Keskusteleva johtamistapa

ottaa huomioon erilaiset mielipiteet. Erilaisten

mielipiteiden huomioiminen lisää paitsi

yksilöiden kokemaa merkityksellisyyden ja

arvostuksen tunnetta myös heidän sitoutumistaan

organisaatioon.

Sitoutunut, motivoinut ja

osaava henkilöstö vaikuttaa

ratkaisevasti organisaation

kykyyn toimia innovatiivisesti.

Innovatiivisuudella taas

luodaan uusia tuotteita ja palveluita

jatkuvasti muuttuvilla

markkinoilla.

Strategisen hyvinvoinnin

tila Suomessa vuonna 2010

tutkimusraportin mukaan

strateginen hyvinvointi on

selkeästi johdettu vain n.

1/3-osassa suomalaisista yrityksistä.

Johtamiseen sisällytettiin

normaalit johtamisprosessin

elementit – sisällön

määrittäminen, tavoitteet,

suunnitelmat, resurssit ja seuranta. Strategisella

hyvinvoinnilla tarkoitetaan toimintaa,

jossa henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen

kytketään osaksi yrityksen

liiketoimintaa.

Myös esimiesten

roolissa suhteessa

työntekijöidensä hyvinvoinnin

edistämiseen

oli kehittämistä,

vain 37 % yrityksistä

oli määrittänyt esimiehille

roolin asiassa.

Suomalaisissa

organisaatioissa investoidaan

työntekijän

hyvinvointiin

keskimäärin 724 € ja

yhteensä 1,8 mrd €

vuodessa. Tästä summasta

lähes puolet

menee henkilöstön

Tutkimusten

mukaan

juuri hyvällä

johtamisella

on keskeinen

vaikutus

työyhteisön

hyvinvointiin.

koulutukseen (304 € / v); työterveyshuolto

vie seuraavaksi eniten (238 € / v). Loppusumma

jakaantuu virkistys- ja kulttuuritoiminnan

(127 € / v), liikunnan (86 € / v), tyhy-toiminnan

(61€ / v), projektien (59 € / v)

ja viestinnän (13 € / v) kesken. Tutkijoiden

mukaan nykyinvestointien määrä on melko

alhainen sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden

aiheuttamiin kustannuksiin

verrattuina. Investointien taso voitaisiin hyvin

nelinkertaistaa kansallisen kestävän tuloksen

saavuttamiseksi.

Organisaatiopsykologi Pekka Järvisen

mukaan toimivan työyhteisön kivijalka on

selkeä organisaation perustehtävä. Perustehtävä

vastaa kysymykseen, mitä varten organisaatio

on olemassa. Työpaikan olemassaolo

ja menestys riippuvat keskeisesti siitä,

miten se hoitaa perustehtävänsä. Järvisen

mukaan toimivan työyhteisön kuusi peruspilaria,

joiden varassa sekä työyhteisön toimivuus

että sen henkinen hyvinvointi lepää-

30 Kuljetus & Logistiikka


vät, ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa

palveleva johtaminen, selkeät töiden järjestelyt,

yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus sekä toiminnan

jatkuva

arviointi. Jos yksikin

näistä pilareista

puuttuu tai

on rapautunut,

niin siitä seuraa

ongelmia yleensä

sekä työn tekemiseen

että työpaikan

ilmapiiriin.

Esimiehen tehtävänä

on huolehtia

näistä perusrakenteista.

Taantuman aikana

tuottavuuden

kehittäminen

ja kustannusten

säästöt ovat olleet

organisaatioiden

keskeisiä kilpailukeinoja. Esimiestyön onnistumista

on mitattu organisaation kilpailukyvyn kannalta

perinteisillä mittareilla: tulos, laatu, tehokkuus, läpimenoaika

jne. Henkinen hyvinvointi ei ole kuulunut

näihin perinteisiin kilpailutekijöihin. Työntekijöiden

ammattitaidosta, töiden suunnittelusta

ja organisoinnista sekä työvälineiden toimivuudesta

ja ajanmukaisuudesta on kyllä puhuttu. Miten

voitaisiin mitata esimiehen onnistumista tällaisina

aikoina esimerkiksi valmentavana esimiehenä?

Ovatko työhyvinvointia määrittävät tekijät liian

vaikeasti, epäsuorasti ja hitaasti mitattavissa? Tiedetäänhän

toisaalta, että työhyvinvointi ja tuottavuus

ovat kytköksissä keskenään.

Jatkuvat muutokset, irtisanomiset ja sopeutumiset

kulloiseenkin markkinatilanteeseen vaikeuttavat

hyvää esimiestyötä, työhyvinvointia ja

aiheuttavat esimiesten paon johtajapaikoilta. Onko

vastuun jakaminen johtanut siihen, että vastuuta

ei ota kukaan ja yhteistä tavoitetta kohti ei johda

enää kukaan?

Jos työhyvinvointi säilytetään osana johtamista

ohjaavana arvopohjana myös taloudellisesti haastavina

aikoina, on panostettava toimivan yhteistyön

ja viestinnän rakentamiseen, jotta henkilöstö

ymmärtäisi, mikä työssä on tärkeää ja mihin pitää

keskittyä. Yleensä ihmiset haluavat tehdä parhaimpansa,

kun kokevat tavoitteensa haastavina ja

saavutettavissa olevina. Tavoitteiden saavuttaminen

tarvitsee oikeanlaista osaamista, pelisääntöjä,

kannustavaa palkitsemista ja valmentavaa esimiestyötä.

Kirjallisuus:

Järvinen, P. 2004. Esimiestyö ongelmatilanteissa

– konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. WS

Bookwell Oy. Porvoo.

Aura, O., Ahonen, G. & Ilmarinen, J. 2010. Strategisen

hyvinvoinnin tila Suomessa 2010. Tutkimusraportti.

Excenta Oy. Helsinki.

Kirjoittaja: Marjaana Suutarinen

Kehittämispäällikkö, TkT,

Johdon ja esimiesten työnohjaaja

Johtamistaidon Opisto

Yleensä ihmiset

haluavat tehdä

parhaimpansa,

kun kokevat

tavoitteensa

haastavina ja

saavutettavissa

olevina.

Palkintotoimikunnan puheenjohtaja Mirja Hannula ja valtiosihteeri

Heljä Misukka luovuttivat palkinnon FAIn edustajille Tampereella

17.11.2010. Keskellä yhtymähallituksen puheenjohtaja Eino

Järvinen, johtava rehtori Tuula Koivula ja laatuvastaava Lauri

Lähteenmäki.

Ammatillisen koulutuksen

laatupalkinto

Forssan ammatti-instituutille

Forssan ammatti-instituutti on voittanut

Opetus- ja kulttuuriministeriön

myöntämän ammatillisen koulutuksen

laatupalkinnon tunnustuksena toiminnan

laadun ja tulosten jatkuvasta

parantamisesta sekä esimerkillisestä

työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Viimeksi FAI osallistui

vuonna 2005 ja voitti vastaavan palkinnon

tekniikan ja liikenteen sekä

ravitsemis- ja talousalan toiminnan

perusteella. Nyt olivat tarkastelussa

kaikki koulutusalat eli kunnia kuuluu

kaikille Forssan ammatti-instituutin

tehtävissä ja toiminnassa mukana

oleville.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu

on ollut avoin

kaikille ammatillisen peruskoulutuksen

järjestäjille. Palkintotoimikunnan

muodostivat työnantaja- ja

työntekijäjärjestöjen, koulutuksen järjestäjien,

opiskelijoiden sekä opetusalan edustajat.

Kuljetus & Logistiikka 31


koulutus

Laivat ovat lähteneet

– miten Varsinais-Suomessa valmistaudutaan muutoksiin?

Turku, Oasis Class. Kuva: STX Europe

V-S ELY-keskus rahoittaa alueen

elinkeinorakenteen muutosta

Varsinais-Suomen

meriteollisuuden tilanne

merkitsee vaikeaa

rakennemuutosta monille

alueen pk-yrityksille. Vaikka

Turun telakka nyt näyttäisi

saavan uuden tilauksen, on

alueellinen rakennemuutos

välttämätön. Telakkatoiminnan

syklisyys tulee jatkossakin

olemaan tosiasia.

Tästä johtuen meidän on käytettävä

kaikki liikenevät resurssit alueen

suhdannekestävyyden parantamiseen,

sanoo Varsinais-Suomen

ELY-keskuksen (Työllisyys-, yrittäjyys- ja

sivistyspalvelut –yksikön) päällikkö Kimmo

Puolitaival. Rahoitusta suunnataan toimenpiteisiin,

jotka parantavat pk-yritysten

tuottavuutta ja kilpailukykyä ja vähentävät

alihankintaverkoston riippuvuutta telakasta.

Rahoitusta suunnataan myös alkavaan

yritystoimintaan ja erityisesti kansainvälistä

kasvupotentiaalia sisältäviin yrityksiin.

Investointitukien kohderyhmä laajenee

Lisäresursseja on tulossa pk-yritysten kehittämis-

ja investointitukiin. ELY-keskus on

päättänyt laajentaa investointitukien kohderyhmää

vuoden 2011 alusta lukien. Tuki

kohdistetaan erityisesti meriteollisuusverkostoyritysten

liiketoiminnan uudelleensuuntaamista

ja kilpailukyvyn parantamista

tukeviin kone- ja laitehankintoihin.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa myös

meriteollisuuden ulkopuolisten toimialojen

osalta on päätetty tukea kasvua ja kansainvälistymistä

edistäviä, merkittäviä kone- ja

laiteinvestointeja. Puolitaival kertoo, että

tukirahoituksen avulla on mahdollista auttaa

liikkeelle yhteensä 30 – 40 miljoonan

euron investointi- ja kehittämishankkeet,

mikä tarkoittaa noin sataa hanketta.

Koulutukseen tulossa lisärahaa

Myös yritysten henkilöstön sekä lomautettujen

ja irtisanottujen työntekijöiden koulutukseen

on luvattu lisärahaa. Vuoden

2011 ammatillisen koulutuksen määräraha

on kasvamassa 33 prosenttia tämän vuoden

vastaavasta. Tämä mahdollistaa sen,

että ELY-keskus kykenee rahoittamaan

henkilöstön koulutusohjelmia paitsi uuden

laivatilauksen tarpeisiin, myös meripuolen

osaamisen siirtämiseen maapuolelle tai

kokonaan uuteen ammattiin, esimerkiksi

palvelualoille. Tammikuussa aloittaa uusi

pk-yrityksille suunnattu kansainvälistymisohjelma.

Lisätietoja:

Kimmo Puolitaival, yksikön päällikkö,

V-S:n ELY-keskus, puh. 040 8229 414,

kimmo.puolitaival@ely-keskus.fi

32 Kuljetus & Logistiikka


KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUS

ALKAA MAALISKUUSSA

Lisätietoja ja hakeutuminen

TTS:n sivuilta, osoitteessa

www.tts.fi

Suorita lain vaatimat pakolliset

jatkokoulutukset kätevästi Salossa!

KULJETUS- JA LOGISTIIKKA-ALAN JATKOKOULUTUKSET

AMMATTIPÄTEVYYSPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2011

• ADR-peruskurssi (Hätäensiapu–alkusammutus) 3.—7.1. (ei 6.1.)

• Työturvallisuus kuljetusalalle 20.1.

• Tieturva 1 3. 2.

• ADR-täydennyskurssi 12.—13.2.

• Digipiirturin käyttö, sidonta ja vastuut 5.3.

• Työturvallisuus kuljetusalalle 17.3.

• Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla 19.3.

• Trukin käyttö kuorma-auton kuormauksessa 2.4.

• Hätäensiapu - alkusammutus 16.4.

• Tieturva 1 28.4.

• Työturvallisuus kuljetusalalle 12.5.

• ADR-täydennyskurssi 14.—15.5.

• Työturvallisuus kuljetusalalle 21.5.

Lisätietoja:

Kari Vesamo,

p. 044 7704 586 tai

kari.vesamo@sskky.fi

Lisäesimerkkejä koulutuksistamme:

Ajo vaikeissa olosuhteissa, Litra päivässä, Asiakaspalvelu ja elintarvike-hygienia,

SPR ensiavun peruskurssi osat 1 ja 2, Yrityskohtaiset kuljettajan ohjeet, Työturvakortti kuljetusalalle.

Aika: 7 h / pv

Hinta: 120 € / hlö (sisältää TraFi:n rekisteröintimaksun)

Pyydä tarjous yrityskohtaisista koulutuksistamme:

myynti@sskky.fi tai p. 044 7704 279

www.sskky.fi/aikuisopisto

SALON SEUDUN AIKUISOPISTO

Hyvoninkatu 1, 24240 Salo • p. (02) 7704 1

Kuljetus & Logistiikka 33


koulutus

TTS kouluttaa kuljetusalan työjohtajia ja esimiehiä

Työnjohtokoulutus

kehittää valmiuksia toimia

kuljetusalan esimiestehtävissä

TTS toteuttaa henkilöja

tavaraliikenteenalan

työnjohtajille ja esimiehille

työnjohtokoulutusta, jonka

tavoitteena on kehittää

esimiesvalmiuksia antamalla

hyvät valmiudet työ- ja

toimintamenetelmien

kehittämiseen, työtehtävien

organisointiin ja

esimiestyöhön. Koulutus

sopii erinomaisesti myös

kuljetusyrittäjille. Koulutus on

opiskelijoille ja työnantajille

maksutonta.

Esimiestehtäviin tarvitaan laajaalaista

osaamista ja tietoa. Koulutus

on lähtenyt työelämän tarpeista

kehittää esimiestyötä tämän

päivän tarpeisiin nimenomaan kuljetusalalle.

Koulutuksen aikana perehdytään laajasti

kuljetusalan esimiestyön erityiskysymyksiin

muun muassa kuljetusalan työlainsäädäntöön

ja työehtosopimukseen, kuljetusalan

kustannusrakenteeseen, ajoneuvokaluston

kunnosta huolehtimiseen, huoltojen toteuttamiseen

ja ongelmien analysointiin, vaarallisten

aineiden kuljettamiseen ja käsittelyyn,

liikenneturvallisuuteen, taloudelliseen

ja turvalliseen ajamiseen sekä ajoneuvosimulaattorikoulutuksen

hyödyntämiseen

alan ammattilaisten johdolla.

Koulutuksen aikana opitaan erilaisia

johtamismalleja, kokonaisuuksien hallintaa,

esimiesviestintää, työn tuottavuutta,

esimiestyön hyviä käytäntöjä sekä talouden

suunnittelua, seuranta ja ohjausta.

Koulutuksen aikana opitaan erilaisia johtamismalleja, kokonaisuuksien hallintaa,

esimiesviestintää, työn tuottavuutta, esimiestyön hyviä käytäntöjä sekä talouden

suunnittelua, seuranta ja ohjausta.

Molemminpuolista hyötyä

Koulutuksiin liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien

sekä osaamisen kehittymisen

kautta koulutuksesta hyötyy sekä koulutuksessa

mukana oleva opiskelija että yritys,

jonka toimintaa opiskelija kehittää. Koulutukseen

kuuluu kehittämisprojekti, joka

toteutetaan työpaikalla. Lisäksi molemminpuolinen

sitoutuminen koulutukseen ja yrityksen

kehittämiseen on tärkeää.

Yhteistyössä Hämeen

ammattikorkeakoulun kanssa

TTS:n järjestämä koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena

yhteistyössä Hämeen

ammattikorkeakoulun kanssa. Oppisopimuksella

opiskelemisen edellytyksenä

on muun muassa koulutuspaikan lisäksi

työpaikka ja työpaikalla nimetty kouluttaja.

Opiskeluaika on enintään 1,5 vuotta riippuen

opiskelijan osaamisesta. Opiskelija

hakee itse koulutukseen. Koulutus koostuu

koulutuspäivistä, ohjatusta kouluttautumisesta

työpaikalla ja verkko-opiskelusta.

Seuraava TTS:n järjestämä koulutus

alkaa maaliskuussa 2011. Hakeutuminen

koulutukseen tapahtuu TTS:n nettisivujen

kautta 28.2 2011 mennessä sähköisellä hakulomakkeella

osoitteessa www.tts.fi

Lisätietoja koulutuksesta:

TTS koulutusvastaava Petja Laitinen

puh. 044 7143 744, petja.laitinen@tts.fi

34 Kuljetus & Logistiikka


Ajankohtaista logistiikan tiimoilta Varsinais-Suomesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestää säännöllisesti

erikoissuunnittelija Jouni Marttisen

johdolla Turun alueen logistiikka-alan

toimijoille neuvottelutilaisuuden. Kutsuina

ovat alueen logistiikka-alan yrittäjiä, koulutusorganisaatioiden

edustajia sekä ELY:n ja

TE-toimiston edustajia.

Koulutusasiantuntija Eila Äärilä esitteli

Varsinais-Suomen kuljetusalan työvoimapoliittisten

koulutusten hankkimista vuonna

2011. Raadin jäsenet kävivät vilkasta keskustelua

vuosista 2013 ja 2014, jolloin ammatikseen

raskaassa liikenteessä olevilla tulisi olla

viiden päivän ammattipätevyys jatkokoulutus

käytynä. SKAL Länsi-Suomen toimitusjohtaja

Tero Siitonen toi esiin huolensa siitä, riittääkö

näiden päivien (10.9.2013 ja 10.9.2014)

jälkeenkin kuljettajia. Lisäksi Tero Siitonen

totesi, että koulutusmäärissä ollaan huomattavasti

jäljessä aikataulusta, joten tilanne

tulee olemaan ruuhkainen ammattipätevyyskoulutusten

suhteen vuosina 2013 ja 2014.

Projektikoordinaattori Juuso Pulli kertoi

ESLogC –projektista, joka on varsin suuri

logistiikka-alan projekti (n. 2milj€) ja suuntautuu

Etelä-Suomeen. Projektin osana on

osaamisen kartoitus logistiikkayrittäjille,

jota toteuttaa kolme ammattikorkeakoulua.

Lisäksi projektissa on neljä muuta osakokonaisuutta

(www.eslogc.fi).

Projektipäällikkö Mika Helva kertoi ”Koulutusta

ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen”

–hankkeesta, jonka tarkoituksena on realisoida

maakunnan aikuiskoulutusstrategian

käyttöönotto. Projektiin liittyen on tarkoitus

perustaa alakohtaisia koulutusfoorumeja.

Pilottialoiksi on suunniteltu hyvinvointi- ja

logistiikka-alaa. Mukana olisi

tarkoitus olla yrityselämän,

rahoittajien ja kouluttajien

edustajia. Raati keskusteli asiasta

ja totesi koulutusfoorumin

perustamisen olevan kannatettava

ajatus.

Erikoissuunnittelija Jouni

Marttinen Varsinais-Suomen

ELY:stä kertoi ammattibarometristä,

jota on kehitelty

muutamassa ELY –keskuksessa.

Barometrin on todettu

olevan niin hyvä väline, että se

otetaan käyttöön kaikissa ELYkeskuksissa.

Barometri kertoo

mm. miten TE-toimistojen

alueilla eri ammattialojen

työnhakijat ja vapaat työpaikat

kohtaavat sekä esim. kuinka

iso työntekijätarve on.

Raati tutustui Varsinais-Suomen ammattibarometrin

tilanteeseen erityisesti logistiikka-alan

toimijoiden suhteen. Todettiin barometrin

olevan hyödyllinen ja helppolukuinen

työkalu mm. ennakoinnissa.

Teksti ja kuva Ari Johansson

ALAN

Teksti ja kuvat: Tero Tuisku

UUTISET &

AMMATTILAISET

myös verkossa

taukotupa maailman parhaille laivanrakentajille

TROOLI

Läntinen Rantakatu 53, 3 krs.

20100 TURKU

Avoinna: ma-pe 10-16

www.turunte-toimisto.fi/trooli

www.k-l.fi

Kuljetus & Logistiikka 35


Volkswagenin hyötyautoilla

vahva menekki

VV-Auto Group Oy:ssä iloitaan

Volkswagen-hyötyautojen

väkevästä menekistä. Merkin

myynti nousee tänä vuonna

lähes 30 prosenttia viime

vuodesta.

Suomen pakettiautomarkkinoilla

elettiin synkkää aikaa vielä viime

vuonna. Nyt on kuitenkin syytä

iloon. Autojen myynti on nousut

tänä vuonna noin 22 prosenttia viime

vuodesta eli myyntimäärä nousee noin 9

000:een. Volkswagenilla on mennyt vieläkin

paremmin; myynti on noussut huimat

27 prosenttia (tammi-marraskuu).

- Tällä hetkellä olemme myyntimäärässä

lähes tasoissa pitkäaikaisen markkinajohtajan

Toyotan kanssa, myyntipäällikkö

Tapani Eronen VV-Auto Group Oy:n Hyötyauto-osastolta

toteaa.

Eronen myöntää, että väkevästä myynnistä

on ollut omat haittansakin.

- Emme osanneet varautua

näin suureen kasvuun. Siksi

autojen toimitusajat

ovat pidentyneet,

mikä on tuonut omat haasteensa autokauppaan.

Tilanne näyttää kuitenkin normalisoituvan

heti vuodenvaihteen jälkeen,

Eronen lupaa.

Valttina laaja mallivalikoima

Yksi syy Volkswagen-hyötyautojen menestykseen

on laaja mallivalikoima. Pienimpään

city-pakettiautoluokkaan on tarjolla

Volkswagen Caddy, josta on saatavilla

kahta eri korimallia eli lyhyt ja pitkä malli.

Molemmista pituuksista on myös henkilöautoversio.

Caddy Maxi on erittäin suosittu

taksikäytössä, koska siihen on saatavilla

seitsemän istuinta ja kotimaassa muutostyönä

tehty matalalattiaversio invakuljetuksiin.

Isompaa Volkswagen Transporter -mallia

on tarjolla kahdella koripituudella ja

kolmella korkeudella. Lisäksi malliin on

saatavilla neljä erilaista dieselmoottorivaihtoehtoa

sekä

DSG-vaihteisto ja 4MO-

TION-neliveto. Transporterista

on tehtaalla

valmistettu pakettiautojen

lisäksi pikkubusseja,

joiden mallini-

36 Kuljetus & Logistiikka


Myyntipäällikkö Tapani Eronen iloitsee Volkswagen-hyötyautojen vahvasta myynninlisäyksestä.

met ovat Caravelle ja Multivan. Lisäksi Suomessa

rakennetaan aktiivisesti pikkubusseja

Transporterin alustalle.

Suurimmat 3,5 tonnin autot ovat mallinimeltään

Volkswagen Crafter, jota on saatavilla

sekä paketti- että kuorma-autona. Crafterissa

on kolme eri kattokorkeutta ja neljä

erimittaista tavaratilaa. Crafterin alustalle

täällä Suomessa on tehty myös niin sanottua

pullakoriversiota sekä lava-autoa. Lisäksi

Crafterin voi muuntaa 16-paikkaiseksi linjaautoksi

sekä invataksiksi.

Uutuutena markkinoille on piakkoin

tulossa upouusi pick-up-auto mallinimeltään

Volkswagen Amarok. Auton

myynti alkaa helmikuussa 2011,

mutta jälleenmyyjät saavat

esittelyautot heti vuodenvaihteen

jälkeen.

- Suomessa myydään vuosittain tuhatkunta

pick-up-autoa. Me pyrimme saavuttamaan

tästä lähivuosina 30 prosentin markkinaosuuden,

Eronen sanoo.

Amarok on hinnoiteltu Erosen mukaan

kilpailukykyisesti. Lisäksi se on saatavilla

viiden hengen ohjaamolla ja toisena vaihtoehtona

on käyttää takapenkkien paikka tavaratilana.

Huomio päästöjen vähentämiseen

Volkswagen on panostanut voimallisesti

päästöjen vähentämiseen. Merkin kaikissa

hyötyautoissa on ollut jo runsaan vuoden

ajan Euro5-moottori, joka tulee pakolliseksi

uusissa autoissa 1.1.2011.

- Tietääkseni vasta yhdellä kilpailevalla

merkillä on koko mallisto varustettu Euro5-

moottorilla. Me olemme tässä asiassa ylivoimainen

ykkönen, koska Euro5 on ollut

autoissamme vuoden

2010 automalliston lanseerauksesta alkaen.

Kaikkiin Volkswagenin hyötyautoihin on

saatavana ABS-jarrut sekä ESP-ajonvakautus

yhdistettynä mäkilähtöavustimeen.

Volkswagen tarjoaa kaikkiin myymiinsä

autoihin Care Port -huolenpitosopimusta.

- Care Portissa on kolme eri tasoa, joista

peritään kiinteää kuukausimaksua. Litesopimukseen

kuuluvat normaalit huollot,

Base-tasoon sisältyvät huollon lisäksi korjaukset

ja renkaanvaihdot. Ylin Profi-taso on

tarkoitettu ammattiautoilijoille.

Volkswagenin hyötyautojen huoltoväli

on poikkeuksellisen pitkä, jopa 40 000 kilometriä.

Lisäksi merkillä on tutkitusti paras

jälleenmyyntiarvo. Asia selvisi TNS Gallupin

marraskuussa 2010 julkistamasta tutkimuksesta.

Volkswageneita myydään 41 myyntipisteessä

eri puolilla maata. Niin sanottuja

agenttimyyjiä on kymmenen.

- Kaikkiaan 15 myyntipisteessä hyötyautokauppa

on eriytetty muusta liiketilasta ja

niissä on oma henkilöstö hyötyautoille. Lisäksi

jokaisessa myymälässä on vähintään

yksi hyötyautoihin erikoistunut henkilö,

Eronen sanoo.

Kuljetus & Logistiikka 37


Antti Tarvainen pitää huolta siitä, että hänen autonsa moottorissa on aina riittävä määrä öljyä.

Oululainen taksiautoilija

tavoittelee miljoonaa mailia

Joulukuun alussa oululaisen taksiautoilija Antti Tarvaisen

Mercedes-Benzin mittari näytti 1 052 000 kilometriä.

Tarvaisen limusiinitaksin moottori on kestänyt kuusi vuotta

lähes tauotonta ajoa ilman suuria koneongelmia. Säännöllinen

öljynvaihto ja laadukkaan moottoriöljyn käyttö on auttanut

pitämään auton poissa huollosta.

Antti Tarvainen (vas.) pitää huolta

siitä, että hänen autonsa moottorissa

on aina riittävä määrä öljyä.

Öljynvaihdot hoitaa Oulun Veho.

Öljyä lisäämässä Jasner Erkki.

– Ajan vuosittain noin 160 000 kilometriä,

ja auto on yleensä tauolla vain pari kolme

tuntia vuorokaudessa, Antti Tarvainen kertoo.

Hän aikoo pitää autonsa vielä muutaman

vuoden ajan liikenteessä. Tavoitteena on saada

mittariin miljoona mailia eli 1 609 000 kilometriä.

Matkaa siihen on 557 000 kilometriä.

Tämän jälkeen auto otetaan Mercedes-

Benzin museoon Stuttgartiin.

38 Kuljetus & Logistiikka


Voiteluhuolto vähentää polttoaineen

kulutusta

– Korkealuokkaisen voiteluöljyn käyttö vähentää

polttoaineen kulutusta noin 1,5 prosentilla,

joten öljyn määrästä ja laadusta

moottorissa kannattaa pitää hyvää huolta.

Arviolta, jos auto kuluttaa seitsemän litraa

dieseliä sadalla kilometrillä ja jokainen litra

maksaa yhden euron niin miljoonan kilometrin

matkan aikana säästyy noin tuhat euroa

polttoainekuluista, sanoo tekninen asiantuntija

Krister Kronqvist ExxonMobil Finland

Oy:stä.

Ammattiautoilijalla ei ole varaa tinkiä

öljyn laadusta

Tarvaisen autoon on vaihdettu öljyt kuuden

vuoden aikana noin 52 kertaa eli keskimäärin

20 000 kilometrin välein. Lähes tauoton

ajo laittaa auton moottorin koville, mutta

Tarvaisen auto on kestänyt rasituksia hyvin.

Suunnittelemattomat huoltoseisokit tulisivat

taksiyrittäjälle kalliiksi, sillä silloin tämä ei

voisi harjoittaa ammattiaan.

– Ammattiautoilijalle moottorin toimivuus

on kaiken perusta, koska elanto tulee ajoista.

Kolmenkymmenen vuoden kokemuksen

perusteella voin todeta, että ilman kunnon

moottoriöljyä ja sen säännöllistä vaihtoa auton

moottori ei varmasti olisi kestänyt näin

hyvin. Erityisesti talvipakkaset ovat haastavaa

aikaa auton moottorille, sanoo Tarvainen.

– Hyvä moottoriöljy myös pysyy moottorissa,

joten minun ei ole tarvinnut erikseen

lisätä öljyä vaihtojen välillä. Olen käyttänyt

Mobil 1 -moottoriöljyä jo 14 vuotta. Ammattiautoilijana

sanoisin, että öljyn laadun merkitys

näkyy sekä auton moottorin pienemmässä

kulumisessa että rahapussissa vähäisemmän

polttoaineen kulutuksen ansiosta, hän jatkaa.

Tarvainen tietää mistä puhuu, sillä edellisellä

Mersullaan hän ajoi 1 600 000 kilometriä.

Nykyisen auton moottoriin on tehty kaksi

pientä remonttia.

Moottorin polttoainesuuttimet on vaihdettu

750 000 kilometrin kohdalla ja turbo 850

000 kilometrin kohdalla. Muuten moottori on

Tarvaisen mukaan toiminut moitteettomasti.

Tarvaisen auto on Mercedes-Benz 270 CDI.

Se on vuosimallia 2004.

faktaa

• Voiteluöljyn tehtäviä moottorissa

ovat kitkan ja kulumisen pienentäminen,

jäähdytys, tiivistys,

puhdistus ja epäpuhtauksien

sitominen sekä syöpymisen ja

ruostumisen esto.

• Voiteluöljyt voidaan karkeasti

jakaa kolmeen ryhmään:

mineraaliperustaiset, synteettiset

ja täyssynteettiset öljyt.

• Täyssynteettisiä voiteluaineita

käytettäessä voidaan öljynvaihtoväliksi

turvallisesti valita

autonvalmistajan suosittama

pisin vaihtoväli.

• Muista, että käytetty öljy

luokitellaan ongelmajätteeksi,

jota ei saa päästää maahan,

vesistöön tai viemäristöihin.

Maailman pisin tunneli

Maailman pisin tunneli alkaa olla valmis, sillä poraustyö

Gotthardin pohjatunnelissa Sveitsissä on saatu yhden tunnelin

osalta päätökseen. Gotthardin pohjatunnelin suunniteltu pituus

on 57,1 kilometriä, mutta kaiken kaikkiaan tunneleita, kuiluja

ja kulkureittejä kaivetaan 151,8 kilometriä. Tunneli oli tarkoitus

ottaa käyttöön vuoden 2017 lopulla. Gotthardin pohjatunneli on

tuolloin maailman pisin rautatietunneli, muutaman kilometrin

tällä hetkellä pisintä Japanin Seikan-tunnelia (53,9 km) pidempi.

Gotthardin perustunnelin rakentaminen

on kestänyt jo 14 vuotta, ja jäljellä on

vielä muutama vuosi ennen kuin tunneli

voidaan ottaa käyttöön. Tärkeä etappi on

kuitenkin jo saavutettu, eli maailman pisimmän

tunnelin titteli on hankittu.

Maailman pisin tunneli on vaatinut

kuolonuhreja

Tunnelin poraustyöt aloitettiin vuonna

1996. Vuosien aikana on koettu monia takaiskuja,

kuten pääporan hautautuminen

hiekkaan ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Poraus suoritettiin keskeltä

ulospäin, eli kaksi poraa asetettiin matkan

puoliväliin, josta ne porasivat yhtä aikaa

molempiin suuntiin. Itse asiassa

tässä on vain puolet työstä, sillä koko

tunneli koostuu kahdesta rinnakkaisesta

tunnelista.

Maailman pisin tunneli rakennettiin

käytännön ja ympäristöllisistä

syistä. Gotthardin kautta matka taittuu

60 minuuttia nopeammin kuin maan

päällä, ja rahtikuljetusten kapasiteettia

voidaan kasvattaa. Junat ja rekat

aiheuttavat Appien ympäristölle merkittävää

ekologista rasitetta eroosion

ja eläimiin ja kasveihin kohdistuvien

haittavaikutusten myötä. Tunnelin uskotaan

vähentävän rasitetta huomattavasti.

Lisäksi tunnelissa kulkevien

matkustajajunien uskotaan vähentävän

maanteillä esiintyviä ruuhkia, sillä

varsinkin hiihtolomakauden aikaan

Alppien solat ruuhkautuvat pahasti.

Mitä tehdään kaikelle kivelle ja soralle

jota tunnelin rakentaminen on tuottanut?

Sitä nimittäin on kertynyt niin paljon että

niillä voitaisiin täyttää 13 Empire State

Building -rakennusta. Maa-aineksen avulla

muun muassa ohjataan vuoristoista virtaava

vesi maanviljelysalueille.

Maailman pisimmän tunnelin kokonaiskustannukset

tulevat aikanaan olemaan

tämän hetken tietojen perusteella 9,8 miljardia

CHF (7,3 miljardia euroa). Tunnelityömaalla

on työskennellyt vuosien aikana

2500 henkilöä. Heistä on kuollut onnettomuuksissa

vajaat kymmenen.

Kuljetus & Logistiikka 39


Citroën DS3 On Top Gear –lehden Vuoden Auto

Vuonna 2009 Ferrari 458 Italia, vuonna

2010 Citroën DS3. Top Gear –lehden Vuoden

Auto 2010 –valinta osui Citroëniin,

ensimmäistä kertaa kilpailun 11-vuotisessa

historiassa. DS3 voitti kisassa myös pienten

autojen sarjan.

Britannian eniten myyty autolehti perusteli

valintaa seuraavasti: ”DS3 on onnistunut

yhdistämään niin hyvin kyvykkyyden,

jännittävyyden ja edullisen hinnan, että sitä

on mahdotonta jättää huomioimatta. Top

Gearin Vuoden Auto on pienikokoinen, syvällinen,

edullinen, tyylikäs ja hauska.”

Top Gear jatkaa. ”Useimmat autot vaikuttavat

siltä, että ne on pienennetty jostakin

suuremmasta, mutta DS3 ei.

Vuoden Auto 2010 valittiin 12 ”vuoden

halutuimmiksi” arvioidun automallin

joukosta. Lopullinen voittaja julkistettiin

Kiinassa. ”Jo 12 loppukilpailuehdokkaan

seulominen oli riittävän rankka tehtävä.

Autojen saaminen Kiinaan oli vielä mielenkiintoisempaa.

Mutta olen tyytyväinen tuloksiin,

ja erityisen tyytyväinen että voin julistaa

DS3:n Vuoden Auto –kisan voittajaksi”,

päätoimittaja Charlie Turner vakuutti.

Top Gear on aikaisemmin kruunannut

voittajiksi esimerkiksi sellaisia automaailman

suuruuksia kuin Ferrari 458 Italia tai

Bugatti Veyron. Tänäkin vuonna DS3 pesi

kisassa erittäin kovia haastajia – eikä ihme,

sillä malli on kerännyt paljon tunnustusta

heti ensiesittelystään lähtien. Jo ennen

Vuoden Auto 2010 –valintaa Citroën DS3

on päässyt StuffMagazinen ”cool-listalle” –

Applen iPadin edelle. Erityistä kiitosta malli

on saanut tuoreesta, raikkaasta ja eteenpäin

katsovasta muotoilustaan, joka erottaa sen

selvästi pienten autojen segmentin muista

malleista.

”Voit olla retro tai voit heittää menneen

romukoppaan ja olla moderni. Pidän vanhoista

autoista, mutta vain kun ne ovat

oikeasti vanhoja. Voisin hankkia tämän

Citroënin, koska se on jännä”, Top Gearin

toimittaja James May kommentoi valintaa

lehden nettisivuilla.

Citroënin uusi DS –mallisto saa ensi kesällä

jatkoa Pariisin autonäyttelyssä kuluvana

syksynä ensiesitellystä DS4:stä. DS3:sta

puolestaan nähdään jatkossa entistäkin urheilullisempi

Racing-versio.

AJONEUVOPC

erikoisliike

Ferrari SA Aperta on auto jota ei tule saamaan

Ferrari julkistaa Pininfarinan 80-vuotisjuhlan

kunniaksi todella rajoitetun määrän

Ferrari SA Aperta autoja. Vain 80 kappaletta

ajetaan ulos Ferrarin tehtaalta, ja joka

ainoa on myyty ennakkoon.

Ferrari SA Aperta, joka on nimetty Andrea

ja Sergio Pininfarinan mukaan, pohjautuu

599-malliin sillä poikkeuksella että SA Aperta

on avomalli. Itse asiassa sana “Aperta” on

italiaa ja tarkoittaa “avointa”. Termi “SA”

on toisaalta myös lyhenne sanasta

“Superamerica”, jota Ferrari käytti aiemmin

muutaman automallin kohdalla.

Ferrari SA Apertan konepellin alta löytyy

599:n V12 joka kehittää mukavat 620 hevosvoimaa.

SA:sta ei ole tarjolla juurikaan

speksejä, mutta koska 599 kiihtyy nollasta

sataan 3,7 sekunnissa, voidaan olettaa että

SA:kin on varsin hätäinen pirssi. Kun 599:n

huippunopeus on 330 km/h, niin tuskinpa

SA ainakaan kovin paljon

hitaampi on.

www.ajoneuvopc.fi

40 Kuljetus & Logistiikka


Navigonin

kompakti 20-sarjan

navigaattorimallisto

vie helposti perille

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Saksalainen navigaattorivalmistaja Navigon

täydentää tuotevalikoimaansa uudella 20-sarjan

navigaattorimallistolla. Kompakteista 3,5 tuuman

näytöillä varustetuista navigaattoreista on

ensimmäisenä saatavilla NAVIGON 20 Easy,

jota seuraa pian NAVIGON 20 Plus.

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Navigon 20 Easy -navigaattori kulkee

kompaktin kokonsa ansiosta

kätevästi mukana ja on täydellinen

apuri viikonloppulomille

tai ostosreissuille, tehtiinpä matkaa sitten

autolla tai jalan. One Click Menu -toiminto

tuo lisää tilaa navigaattorin karttaosiolle

ja selkeyttää yleisnäkymää. NAVIGON My

Best POI -toiminnon ansiosta käyttäjät voivat

valita minkä tyyppiset matkakohteet he

haluavat näkyviin navigaattorin karttanäkymän

ylälaitaan pikavalinnoiksi.

Navigon 20 Plus sisältää Easy-malliin

nähden vielä lisää ominaisuuksia. Liikeanturin

avulla käyttäjä voi aktivoida valikon

tai My Best POI -ominaisuuden ilman kosketusta

laitteeseen. Premium TMC -ominaisuuden

antamat yksityiskohtaiset liikennetiedot

ja Text-to-speech -puheohjaus takaavat

turvallisuuden ajomatkalla, eikä edes

liikenneruuhkien tarvitse katkaista matkaa,

sillä TMC-liikennetietoa hyväkseen käyttävä

reititys huomaa tukoksen ja tarjoaa vaihtoehtoista

reittiä. NAVIGON Sightseeing

inspired by MERIAN scout -ominaisuus tekee

Plus-mallista todellisen matkaoppaan,

sen näyttäessä kaikki lähimmät nähtävyydet,

sekä MERIANin henkilökunnan toimittamat

taustatiedot ja arviot kohteista.

Molemmat 20-sarjan mallit sisältävä

lisäksi hyödyllisen jalankulkunavigointiominaisuuden,

joka helpottaa kohteiden

löytymistä erityisesti kaupunkiympäristössä.

Navigonin Loppusuora taltio automaattisesti

auton sijainnin sitä pysäköitäessä ja

opastaa takaisin autolle kävelylenkin päätteeksi.

Navigon 20-sarjan keskeisimpiä

ominaisuuksia:

• 3,5’’ tuumainen kosketusnäyttö

• Aktiivinen kaista-avustin

• Realistiset risteyskuvat

• NAVIGON MyRoutes

• NAVIGON MyBest POI

• NAVIGON Loppusuora

• 80 % alennus NAVIGON

FreshMaps -karttapäivityksistä

(hintaan 16,95 euroa)

• Yhden klikkauksen menu

• Nopeusavustin

www.navigon.com

www.lumikko.com

PL 304

60101 Seinäjoki

Puh. 010-835 5400

Tatti 13

00760 Helsinki

Puh. 09-558 200

Kuljetus & Logistiikka 41


Katsastusuudistuksessa

voittavat kaikki

– eniten hyötyy kuluttaja

Merkkimaahantuojia edustavan Autotuojat ry:n toimitusjohtaja

Tero Kallio toivottaa tervetulleeksi katsastuslainsäädännön

uudistamista koskevan lakipaketin, jonka valtioneuvosto hyväksyi

eilen. Määräaikaiskatsastuksia voisivat jatkossa tehdä niin nykyiset

katsastusasemat, merkkikorjaamot kuin ns. riippumattomatkin

korjaamot, kunhan laissa asetetut esimerkiksi laitteistoa ja

henkilökunnan koulutustasoa koskevat vaatimukset täyttyvät.

JO YLI 10v

RADIOPUHELINTUOTTEIDEN

MAAHANTUONTIA JA

JÄLLEENMYYNTIÄ!

RXTX-TUOTE OY

Kalevan puistotie 13, 33500 Tampere

Myynti: 03-2553 000, 03-2558 062

Myynti/Huolto: 03-3568 300

Fax: 03-2558 062

”Suurimpia voittajia kilpailun lisääntyessä

ovat kuluttajat, sillä lakimuutos laskee katsastuksen

hintoja ja siirtää katsastus- ja korjauspalvelut

yhdelle luukulle. Lakivalmistelun

yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan

katsastuksen keskihinta oli viime vuonna 84

euroa ja uuden lain myötä hinnan ennustetaan

tippuvan jopa puoleen eli 42 euroon.”,

Kallio sanoo.

Voittajia eivät ole ainoastaan kuluttajat.

Myös nykyinen katsastusala voi löytää hyvää

uudistuksesta; heille avautuu lain myötä

mahdollisuus harjoittaa myös korjaamotoimintaa,

kunhan riippumattomuusvaatimukset

täyttyvät. Lisäksi uusi toimintaympäristö

avaa erinomaisia mahdollisuuksia nykyisen

korjaamoalan ja jo olemassa olevien katsastusyritysten

yhteistoiminnalle.

”En usko, että läheskään kaikki korjaamot

alkavat itse järjestämään katsastusta,

vaan moni tulee hakeutumaan yhteistyöhön

nykyisten katsastusyrittäjien kanssa, sanoo

Tero Kallio. ”Tässä on muodostumassa selkeä

win-win –tilanne molemmille toimijoille”,

Kallio jatkaa.

Uusi katsastuslaki varmistaa riippumattomuuden

Katsastuslainsäädännön valmistelun aikana

on kiinnitetty erityistä huomiota katsastustoiminnan

riippumattomuuden turvaamiseen.

Huoli riippumattomuudesta koskee

tilanteita, joissa sama toimija suorittaa

katsastuksen ja myöhemmin korjaa katsastuksessa

havaitut viat. Esitetyssä katsastuslaissa

on kiinnitetty erityistä huomiota

riippumattomuuden varmistamiseen mm.

seuraavasti:

• katsastusluvan omaava yritys ei saisi

katsastaa yrityksen omistamia ajoneuvoja

• sama henkilö, joka on korjannut ajoneuvoa,

ei saisi katsastaa korjaamaansa

ajoneuvoa

• Trafin valvontatoimet kohdistuisivat sekä

toimiluvan haltijaan että yksittäiseen

katsastushenkilöön

Riippumattomuuden takeena voidaan

pitää myös sitä, että katsastustoimiala on

muutoksen jälkeen hyvin vapaasti kilpailtu.

Toimijat eivät voi esimerkiksi ylimääräisten

korjaustöiden toivossa keksiä autoon ylimääräisiä

vikoja, koska asiakkaat siirtyvät

hyvin nopeasti kilpailijoille, jotka toimivat

asianmukaisesti.

ALAN

UUTISET &

AMMATTILAISET

myös verkossa

www.k-l.fi

42 Kuljetus & Logistiikka


tiituliini 60x80.pdf 1.9.2010 11:41:10

Yksilölliset väliverhot ja

etukapat mittatilaustyönä.

Laadukkaat valmisverhot, tyynyt

ja päiväpeitot.

Lentäjäntie 1 C 16, 03100 Nummela

Puh. 044 918 4241, 044 2838 724

info.tiituliini@luukku.com

www.tiituliini.fi

Start-stop-järjestelmä

nyt myös automaattivaihteistoihin

Bosch on myynyt jo 1,5 miljoonaa start-stop-moottoria

aloitettuaan niiden sarjatuotannon vuoden 2007 lopussa.

Tähän mennessä moottoria on käytetty lähinnä

manuaalivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa, mutta Bosch

on nyt yhdessä autonvalmistajien kanssa parantanut start-stoptekniikkaa

siten, että sitä voidaan käyttää luotettavasti myös

automaattivaihteiston kanssa.

Esimerkkejä tällaisista autoista

ovat kaksoiskytkinvaihteistolla

varustettu Volkswagen Passat ja

Porsche Panamera, automatisoidulla

manuaalivaihteistolla varustettu Fiat

500 ja momentinmuuntimella varustettu

Audi A8. Uuden eurooppalaisen testisyklin

(NEDC) mukaan start-stop-järjestelmä

vähentää polttoaineenkulutusta ja siten

myös hiilidioksidipäästöjä jopa 5 prosenttia.

Kaupunkiajossa kulutus pienenee jopa

8 prosenttia.

Automaattivaihteistolla varustetuissa

ajoneuvoissa start-stop-järjestelmän käyttö

on erityisen helppoa. Kuljettajan täytyy

ainoastaan painaa jarrupoljinta, ja kun auto

pysähtyy, moottori sammuu itsestään.

Vastaavasti moottori käynnistyy, kun jarrupoljin

vapautetaan. Tämä lisää ajomukavuutta,

sillä kuljettajan täytyy ainoastaan

painaa kaasu- ja jarrupolkimia. Sen sijaan

insinöörien haasteena on ollut tehdä käynnistysprosessista

nopea ja dynaaminen,

sillä automaattivaihteistolla varustetuissa

ajoneuvoissa aikaa ei kulu kytkimen vapauttamiseen,

vaihteiden vaihtamiseen ja

kytkimen uudelleen aktivointiin. Ratkaistakseen

tämän haasteen Boschin insinöörit

ovat kehittäneet tehokasta sähkömoottoria,

käynnistimen hiljaista, tehostettua hammaspyörämekanismia

ja suihkutusjärjestelmää.

Valvontaohjelmiston muutokset

on tehty yhteistyössä autonvalmistajien

kanssa. Akun valvontayksikköön, DC/DCmuuntimeen

ja syväpurkausakkuun ei ole

tehty muutoksia.

Start-stop-järjestelmä perustuu suurimmaksi

osaksi jo olemassa oleviin osiin, kuten

käynnistinmoottoriin ja moottorin valvontayksikköön,

joten se voidaan nopeasti

ja kustannustehokkaasti ottaa käyttöön eri

moottoreissa ja ajoneuvoissa. Tämän takia

tästä käynnistinmoottoriin perustuvasta

ratkaisusta on nyt tullut lähes kaikkien eurooppalaisten

autonvalmistajien valitsema

järjestelmä – Boschin ollessa toimittaja

useimmissa tapauksissa. Tehokkaat generaattorit,

jotka lataavat akun niin nopeasti

kuin mahdollista, ovat ihanteellinen lisä

start-stop-järjestelmään, sillä niiden ansiosta

toimintoa voi käyttää yhä useammin.

Bosch lisäsi vuoden alussa tuotevalikoimaansa

Efficiency Line (EL) -generaattorit.

“Molemmat tekniikat ovat osa Boschin Efficiency

Plus Solutions -ratkaisuja. Yhdessä

ne voivat vähentää polttoaineenkulutusta

kaupunkiliikenteessä jopa 10 prosenttia”,

sanoo Ulrich Kirschner, Bosch Starter Motors

& Generators -toimialan johtaja.

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

Kuljetus & Logistiikka 43


AATakkutoimiset

saksalaiset

porraskiipijät

henkilö- ja

tavarakuljetuksiin

Oitracon Oy

Unajantie 8

26840 Rauma

Yli 1000

turvakilpeä

hintoineen.

Tilaa ilmainen

tuotekuvasto!

08-442 131

Katso myös kauppapaikka www.turvakilvet.fi

p. 044-5223782

oiva@oitracon.fi

www.oitracon.fi

Radiopuhelimet Hamradiosta!

tti TCB-660 LA-puhelin

- 40 ch AM/FM

- Skannaus

- Multinormi

VAIN

65 €

WWW.HAMRADIO.FI

Puhelin: 0400 661 930

Ajoneuvon perävaunuun sijoitettu laitteisto mittaa turvavöiden

käyttöä, ajonopeutta ja ympäristöpäästöjä

Poliisi tehostaa valvontaa

Poliisi pyrkii tehostamaan turvavyö- ja ylinopeusvalvontaa

monipuolisen testilaitteiston avulla. VTT:n kehittämä laitteisto

mittaa myös ajoneuvojen turvaväliä, ympäristöpäästöjä ja

tien pinnan liukkautta. Testilaitteisto on osa EU-projektia,

jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja vähentää

onnettomuuksia tieliikenteessä.

Laitteiston tekninen testivaihe jatkuu ensi

vuoden lopulle. Testivaiheen ja poliisin

ylijohdon hyväksynnän jälkeen laitteisto

voidaan ottaa valvontakäyttöön.

Poliisi aikoo ottaa laitteiston testikäyttöön

Tampereella, jossa on avattu testijärjestelmä.

Automaattiseen kameravalvontaan

ja langattomaan verkkoyhteyteen

perustuva laitteisto on sijoitettu helposti

liikuteltavaan perävaunuun. Poliisi voi siten

valvoa liikennettä ja puuttua rikkeisiin

nykyistä kattavammin ja tasapuolisemmin.

Valvontainformaatio kootaan yhteiseen

tietokantaan, jossa se on poliisin, tieoperaattoreiden

ja ympäristöviranomaisten

käytössä.

Tehokkaampi valvonta ehkäisee merkittävästi

liikennerikkeitä ja vähentää siten

onnettomuuksia. Liikenneturvan mukaan

puolet suomalaisista on sitä mieltä, että

turvavöiden käytön laiminlyönnistä pitäisi

muuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että

turvavöiden käyttö olisi viimeisen kymmenen

vuoden aikana pelastanut yli puolet

henkilö- ja pakettiautoissa kuolleista.

Ylinopeutta ajettaessa turvavöiden käyttö

yleensä vähenee.

Uutta testilaitteistoa on tarkoitus kehittää

siten, että se vastaa mahdollisimman

hyvin poliisin tarpeita. Tietokanta on suojattu

palomuurein ja teknisin ratkaisuin.

Laitteisto tuhoaa yli kuukauden vanhat

kuvat sekä ne kuvat, joissa ei ole havaittu

liikennerikettä. Testivaiheen jälkeen laitteisto

on mahdollista siirtää perävaunusta

poliisin ajoneuvoihin. VTT:n arvion mukaan

koko teknologia voisi olla tuotantokäytössä

2013.

Tiedätkö sinä, mistä ruokasi on kotoisin?

ALUSTAN JA JOUSITUKSEN

AJOMUKAVUUTTA

KORJAUKSET

KUORMAKANTAVUUTTA

KESTÄVYYTTÄ

NOPEASTI JA

AMMATTITAITOISESTI

Jousialan ammattilainen

vuodesta 1945

Vallilan Takomo Oy

Arinatie 5, 00370 HKI

Puhelin

Vallilan

(09)

Takomo

5617 880

Oy

Nyt myös Arinatie Vuosaaren 5, 00370 satamassa, HKI

Rahtarinkatu Puhelin 09-5617880

1, 00980 HKI

www.vallilantakomo.fi

Nordic id:n rfid:tä hyödyntävä reaaliaikainen

valvontajärjestelmä voisi kertoa sen sinulle

jo tänään.

Vähittäiskaupan tämän päivän haasteena

on ollut todistaa kuluttajalle, että elintarvikkeiden

tuoreutta ja turvallisuutta valvotaan

kattavasti. Viimeaikaiset yksittäistapaukset

ovat tuoneet esille kuluttajien tarpeen saada

tietoa luotettavien automaattisten seurantaja

valvontajärjestelmien avulla.

Kokonaisvaltainen ratkaisu:

RFID (radiotaajuudella toimiva tunnistusmenetelmä)

mahdollistaa koko toimitusketjun

läpi tapahtuvan tiedon tallentamisen

ja tiedonkeruun, jotta kuluttaja voi halutessaan

selvittää elintarvikkeen alkuperän ja

matkan aina ostohetkeen saakka. Omavalvontajärjestelmä

valvoo koko elintarvikkeen

matkan ajan sen tilaa niin kuljetuksen aikana

kuin myymälässä.

Näin kuluttaja voi varmistua siitä, että

hänen ruokapöydässään on tuoretta ja turvallista

ruokaa.

Nordic ID tarjoaa työkalut, joilla voi toteuttaa

sekä RFID-seurannan että omavalvonnan.

Nordic ID on yksi Euroopan johtavista

RFID-käsipäätetoimittajista ja on

kehittänyt myös langattoman omavalvontajärjestelmän.

44 Kuljetus & Logistiikka


KOTIMAISET

NOSTOLAITTEET

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin

Lavanostin

Valmistus ja myynti:

Henkilönostokori

Tynnyrin

käsittelylaitteet

Mehiläiset supertietokoneita

älykkäämpiä?

Jatkohaarukat

• Asetinlaitteet

• Trukkihaarukat

• Nostopuomit

• Jätekontit

Puh. (02) 4862 102

Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

Mehiläiset voivat ärsyttää monia, mutta meillä on hyvä syy pitää

niistä huolta. Aiempien tutkimusten mukaan mehiläiset ovat

hyviä kasvojen tunnistuksessa ja ilmanlaadun mittauksessa,

mutta uusimman tutkimuksen mukaan mehiläiset päihittävät

älykkyydellään jopa supertietokoneen.

Tutkimuksen mukaan mehiläiset pystyvät

nopeasti ratkaisemaan klassisen kauppamatkustajan

ongelman kun supertietokoneilla

ongelman ratkaisemiseen kuluu

useita päiviä. Kauppamatkustajan ongelmaan

perustuvassa kokeessa mehiläiset

oppivat lentämään lyhyimmän mahdollisen

reitin kukkien välillä vaikka ne löytäisivät

kukat eri järjestyksessä.

Kauppamatkustajan ongelmassa tavoitteena

on löytää kauppamiehelle lyhin

mahdollinen reitti useiden kaupunkien

välillä niin että kauppamies käy samassa

kaupungissa vain yhden kerran. Tutkimuksen

mukaan mehiläiset ovat ensimmäinen

eliölaji joka on pystynyt ratkaisemaan

ongelman.

Mehiläiset kuluttavat paljon energiaa

lentämiseen, joten niiden on tehokkuuden

maksimoimiseksi löydettävä lyhin mahdollinen

reitti satojen kukkien välillä. “Tiensä

kotiin mehiläiset löytävät navigoimalla auringon

säteiden kulmien avulla. Onnistuakseen

tässä niiden aivoissa täytyy tehokas

muistijärjestelmä”, tutkijat kertovat.

Tutkiakseen mehiläisten lentoreittiä

tutkijat rakensivat sadoista keinotekoisista

kukista muodostuvat “kukkatarhan”.

Mehiläiset onnistuivat aina löytämään lyhyimmän

mahdollisen reitin vaikka kukkien

paikkaa ja määrää muutettiin. Mehiläiset

kartoittivat nopeasti kukkien sijainnin,

jonka jälkeen ne valitsivat lyhimmän mahdollisen

reitin.

Täytyy myöntää että älykkyyttä mitattaessa

“koolla ei ole väliä”. Mehiläiset voivat

tulevaisuudessa auttaa ihmisiä ratkomaan

esimerkiksi liikenteeseen ja jakelukanaviin

liittyviä verkko-ongelmia.

Automaalaamo

Linja-autot, kuorma-autot,

pikkubussit ja tila-autot maalaa

KAAKKOIS-SUOMEN

MAALAUSKESKUS OY

Valtatie 6:n varrella

Jokelantie 250, 47200 Elimäki

P. 0400-961740

AKKUKELLARI OY AB

www.akkukellari.com

Kuljetus & Logistiikka 45


Sähköautot ja Suomi:

kansainvälisty tai kuihdu

Sähköajoneuvojen kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia

selvittäneen

tutkimuksen vetäjä Markus

Talka kumoaa väitteet Suomen ja

suomalaisten yritysten putoamisesta sähköajoneuvoteollisuuden

kehityksestä.

”Sähköautojen globaali läpimurto on vasta

edessä. Suomen kotimarkkina on niin pieni,

että suomalaisten sähköajoneuvoteollisuuden

yritysten on panostettava kansainvälistymiseen

päästäkseen osaksi alan globaalia

arvoketjua”, Talka toteaa.

”Nyt on korkea aika toimia, koska tuotekehitykseen

ja uusien liiketoimintamallien rakentamiseen

on panostettu ympäri maailmaa

jo kauan, myös merkittävin valtiollisten tukitoimin.

Jopa muut Pohjoismaat ovat olleet

Suomea aktiivisempia”, hän painottaa.

Sähköautojen tulemisesta kohistaan maailmalla. Finpron uudessa

tutkimuksessa selvitettiin sähköajoneuvoalan globaaleja trendejä

ja millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ala voi tarjota

suomalaiselle osaamiselle. Suomen markkinat ovat kuitenkin

niin mitättömät, että alan toimijoiden on oltava alusta asti

kansainvälisiä.

Suomeen jääminen ei ole vaihtoehto

Arviot maailman markkinan kehityksestä

vaihtelevat runsaasti. Vuonna 2020 sähköautojen

osuuden uusien autojen myynnistä

odotetaan olevan 3–15 prosenttia.

”Yritysten on mentävä sinne missä kehitys

tapahtuu. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että

suomalaisyritysten kannattaa pyrkiä mukaan

eurooppalaisiin projekteihin ja verkottua

kansainvälisesti. Valmiita liiketoimintamalleja

ei juurikaan ole vielä olemassa, joten tärkeintä

on yrittää ymmärtää missä ja miten

läpimurto tulee tapahtumaan”, Talka sanoo.

Finpron laajassa globaalissa sähköajoneuvotutkimuksessa

selvitettiin useissa Euroopan

ja Aasian maissa meneillään olevien sähköautoprojektien

ja alan yritysten toimintaa

ja niiden erityispiirteitä. Lähinnä suurkaupungeissa

toteutettavissa pilottiprojekteissa

sähköajoneuvojen ympärille syntyy ekosysteemejä,

jotka pitävät sisällään erilaisia ratkaisuja

autojen käyttöönottoon, lataamiseen

ja palveluihin liittyen.

Palvelut ja infrastruktuuri ovat autoja

tärkeämpiä

Sähköajoneuvot itsessään muodostavat vain

pienen osan uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Niiden ympärille syntyvien

palvelujen kasvun odotetaan

räjähtävän. Talka vertaa palveluja

kännykkäteollisuuden ympärille

syntyneeseen palvelutarjontaan.

”Kehityksen kautta erilaisista

ekosysteemeistä valikoituvat lopulta

parhaat ratkaisut. Yritysten

tulee seurata kansainvälistä kehitystä

ja pyrkiä konseptoimaan

omia palveluitaan. Nykyisellään

palvelut keskittyvät autojen ja

akkujen ostamiseen ja vuokraamiseen,

mutta liiketoimintapotentiaalia

on paljon muuallakin.

Tulevaisuudessa ICT-osaamisen vahvempi

konvergoituminen auto- ja energiateollisuuteen

saattaisi avata suuria mahdollisuuksia

suomalaiselle osaamiselle”, Talka sanoo.

Myös bussit ja työkoneet tarjoavat suuria

mahdollisuuksia sähköistymisen kannalta.

Näillä aloilla suomalaisilla yrityksillä on jo

olemassa olevaa huippuosaamista raskaampien

ajoneuvojen ja työkoneiden saralla.

Julkista tukea tarvitaan

Tulevaisuus on epävarmaa, mutta Talkan

mukaan joku tulee varmasti hyötymään sähköajoneuvojen

läpimurron luomista mahdollisuuksista.

”Suomella on vielä mahdollisuus olla mukana

sähköajoneuvoteollisuuden läpimurrossa,

mutta tässä tarvitaan määrätietoisia

toimia ja myös julkista tukea. Loppupeleissä

asiakkaat ratkaisevat ostopäätöksillään sähköajoneuvojen

tulevaisuuden”, Talka jatkaa.

”Loppupeleissä asiakkaat ratkaisevat

ostopäätöksillään sähköajoneuvojen

tulevaisuuden”

46 Kuljetus & Logistiikka


Talvi 2011–12 on jo täällä:

Luonnonkaunis Si Kao

on ensi talven Thaimaa-uutuus

Finnmatkat avasi ensimmäisenä suomalaisena matkanjärjestäjänä

ensi talven matkamyynnin. Tarjolla on jo lähes puolet ensi talven

lomavalikoimasta, mukana uusi Blue Village -lomakylä Thaimaan

Si Kaossa.

-T

ämän talven matkat ovat menneet

kaupaksi ennätysvilkkaasti.

Nyt jo yli 80 prosenttia

matkoista on myyty. Kovan

kysynnän takia aloitamme jo ensi talven

myynninkin ajoissa, kertoo Finnmatkojen

viestintäpäällikkö Kaisa Mäki-Kullas.

Tarjolla on aluksi noin puolet tulevan

talven matkatarjonnasta: Thaimaan suosikkihotellit,

Kanariansaaret, Egypti ja Kap

Verde.

Finnmatkat vahvistaa ensi talvena tarjontaansa

Thaimaassa avaamalla uuden

Blue Village -lomakylän eteläiseen Krabiin.

Uusi lomakylä sijaitsee luonnonkauniilla Si

Kaon alueella.

– Olemme tutkailleet aluetta jo muutamia

vuosia ja nyt olemme löytäneet sieltä

hotellin, joka sopii meidän asiakkaillemme,

sanoo Mäki-Kullas.

– Hotellista tekee uniikin sen oma Beach

Club, joka sijaitsee 20 minuutin laivamatkan

päässä Koh Kradanin saarella. Sieltä

löytyy aurinkotuolit sekä kristallinkirkas

rantavesi koralleineen ja snorklausmahdollisuuksineen.

Blue Village Exotic Anantara Si Kao

Resort & Spa

- Lento Krabiin, lentokenttäkuljetus noin

1,5 tuntia.

- Ilmainen Beach Club Koh Kradanilla sisältäen

venekuljetukset ja aurinkotuolit.

- Hotelli sijaitsee luonnonsuojelualueella

sademetsän laidalla. Lähimpään kylään on

matkaa 3 kilometriä ja Trangin kaupunkiin

noin 25 km. Lähistöllä on monta suosittua

lomasaarta kuten Koh Hai, Koh Lanta ja

Koh Mook.

- Lomaviikko Si Kaossa on mahdollista yhdistää

esimerkiksi viikkoon Koh Lantalla

(Blue Village Exotic Chada Beach Resort &

Spa). Kuljetus hotellilta toiselle kuuluu yhdistelmäloman

hintaan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!