11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 3 / 2009

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OLEMME MUKANA ALAN

HUIPPUTAPAHTUMISSA:

Menossa mukana myös:


Lappeenranta

K


& L 3/2009

Uudenlaista ketterää

taloushallintoa 4

Kumppanuus

punnitaan

taantumassa 8

Tehoa hinaukseen

Pocum Onlinen

avulla 13

Maalaukset

kynäruiskulla

vapaalta kädeltä 20

Power Truck Show V:

Eurooppalaiset

alan huiput 22

Trippi mittaa

matkasi 26

Housewife’s

nightmare

36

Tyyppihyväksynnät

haasteita vai

mahdollisuus? 44

Valtio ja kunnat

ostavat jatkossa

VIHREÄMMIN

Huoli ympäristöstä muuttaa valtion ja kuntien hankintakäytäntöjä

entistä vihreämpään suuntaan. Tämä näkyy myös kuljetus- ja logistiikkapalvelujen

hankinnassa ensi vuonna.

Valtioneuvosto päätti huhtikuun alussa ryhtyä edistämään kestävän

kehityksen mukaisia hankintoja. Valtioneuvoston suositus on, että

ensi vuonna ympäristönäkökulma otetaan huomioon

70 prosentissa valtion tekemiä hankintoja ja vuonna

2015 kaikissa hankinnoissa.

Näin halutaan vähentää kulutusta ja haitallisia

ympäristövaikutuksia. Eikä ympäristövaikutuksia tarkastella

vain tuotteen tai palvelun ostohetkellä, vaan

koko elinkaaren aikana eli hankintapäätöstä tehtäessä

arvioidaan tuotteen tai palvelun kokonaistaloudellisuus.

JULKISISSA HANKINNOISSA LIIKKUU ISO POTTI

Valtio ja kunnat ostavat tuotteita ja palveluita vuodessa

27 miljardilla eurolla, mikä on 15 prosenttia

bruttokansantuotteesta.

”Julkisilla toimijoilla on siis 27 miljardia syytä tehdä

ympäristön kannalta kestäviä hankintoja. Samalla

haluamme näyttää esimerkkiä ja kannustaa yrityksiä

ympäristöteknologian kehittämiseen”, ympäristöministeri

Paula Lehtomäki (kuvassa) sanoo.

VAIKUTUKSET KULJETUSALAAN MERKITTÄVIÄ

Valtioneuvoston suositus tarkoittaa muun muassa sitä, että valtio ja

kunnat vähentävät kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta 10 prosentilla

2015 vuoteen mennessä.

Tavoitteeseen pyritään uusilla logistiikkaratkaisuilla, työsuhdematkalipuilla

sekä hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa.

Samoin halutaan, että joukkoliikennepalvelujen tuottajat ottavat

hankinnoissa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen,

hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset.

Ensi vuonna kaikista uusista hankittavista tai vuokrattavista tavanomaiseen

käyttöön tulevista henkilöautoista vähintään puolella hiilidioksidipäästöjen

pitäisi olla alle 120 g/km ja vähintään 20 prosentilla alle

110 g/km. Lisäksi suositellaan, että kaikki valtionhallinnon kuljettajat

saavat taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutusta.

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Juha Vuorinen:

On air 58

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-086 • ETUSIVUN KUVA Mika Jefremoff, kts. sivu 20

Kuljetus&Logistiikka 3


- Sähköisen taloushallinnon

tiedot ovat asiakasyritysten

nähtävillä kätevästi tietokoneen

ruudulta ajasta ja

paikasta riippumatta, talouspäällikkö

Minna Martikainen

GLi Service Oy:stä toteaa.

Teksti: Tero Tuisku

Uudenlaista ketterää

taloushallintoa

yhden luukun periaatteella

GLi Yhtiöihin kuuluva GLi Service Oy on kaikessa

hiljaisuudessa kehittänyt uudentyyppisen talous- ja

lakiasioiden palvelupisteen. Se ilmoittaa tarjoavansa

yhden luukun periaatteella ketterää taloushallinnon

palvelua räätälöidysti kuljetus- ja logistiikka-alan

pk-yrityksille. GLi Service panostaa voimakkaasti

sähköisten ja reaaliaikaisten palvelujen tuottamiseen.

Perinteisten kirjanpitotoimistojen eli tilitoimistojen tehtäväkenttä

on laajentunut huomattavasti menneistä vuosista ja vuosikymmenistä.

Siksi alan yritykset ovat halunneet kutsuttavan itseään

esimerkiksi taloushallinnon asiantuntijayrityksiksi. Muutosta kuvaa

hyvin se, että vuosikymmeniä toiminut Kirjanpitotoimistojen Liitto

muutti pari vuotta sitten nimensä Taloushallintoliitoksi.

Myös GLi Service haluaa tehdä selkeän pesäeron menneeseen.

- Emme halua käyttää itsestämme tilitoimiston tai kirjanpitotoimiston

nimeä, vaikka pitkälti tuotammekin samoja palveluja. GLi Servicen

taloushallinnon palvelupaketti pitää sisällään kirjanpidon, palkanlaskennan,

laskutuksen sekä lakisääteisten velvollisuuksien kuten veroilmoituksen

ja tilinpäätöksen laatimisen ja lisäksi paljon muutakin,

4 Kuljetus & Logistiikka


Toimitusjohtaja Vesa Koivula

GLi Yhtiöistä toteaa,

että menestyvän yrityksen

takana on reaaliaikainen

tulojen ja kustannusten

seuranta ja hallinta.

Lakimies Tiina Tähtinen sanoo, että varsin

usein iso asiakasyritys kirjoittaa itse sopimustekstin

ja toimittaa sen pienyrittäjän

allekirjoitettavaksi. - Huolehdimme siitä,

että sopimuksessa otetaan huomioon

pienyrittäjänkin edut.

toimitusjohtaja Vesa Koivula kuvailee.

Entuudestaan GLi Yhtiöt on tullut tutuksi lähinnä kattavista logistiikka-alan

koulutuspalveluista.

- Kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjä saa nyt lisäksi talous- ja lakiasiainpalvelut

yhden luukun periaatteella saman katon alta.

Koivula korostaa, että myös Tekes on ollut osaltaan tukemassa

uudenlaisen palvelukonseptin luomista sillä tällaiselle palvelukonseptille

on kysyntää.

SÄHKÖISET PALVELUT TEHOKKUUTTA TUKEMASSA

Yrityksen menestymisen takana on reaaliaikainen tulojen ja kustannusten

seuranta ja hallinta.

- Polttoaineen hintaan tai palkkojen suuruuteen emme juurikaan

voi vaikuttaa, mutta tehokkuuteen kyllä.

Tehokkuuden osoituksena GLi Service on panostanut voimallisesti

sähköisten palvelujen tarjoamiseen asiakasyrityksilleen.

- Järjestelmän reaaliaikaisuus takaa, että yrittäjä voi seurata raportointitietoja

ajasta ja paikasta riippumatta ja verrata niitä toimialan

keskimääräisiin tunnuslukuihin, Koivula sanoo.

Asiakasyritykset toimittavat kuittinsa ja tositteensa GLi Serviceen

vielä pääsääntöisesti paperisina, mutta moni asiakas on siirtynyt tai

siirtymässä asiakirjojen sähköiseen toimitustapaan.

- Jos tositteet tulevat meille paperisina, ne skannataan saman tien

sähköiseen muotoon. Yrittäjä pääsee selailemaan oman yrityksensä

tietoja internetin kautta näppäilemällä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen

ja salasanan. Selainkäyttöisyys mahdollistaa myös pienille ja

keskisuurille yrityksille taloudellisen tilanteen seurannan reaaliajassa.

Taloustiedon hyödyllisyyshän riippuu hyvin keskeisesti siitä, miten

nopeasti tieto on yrityksen käytössä, talouspäällikkö

Minna Martikainen GLi Servicestä

sanoo.

Vesa Koivulan mukaan myös yrittäjien

liikkuvuus edellyttää taloustietojen sähköistämistä.

- Yhä useampi yrittäjä tekee töitään useassa

pisteessä. Liikkuvalle ihmiselle ei riitä,

että tositteet ovat perinteiseen tapaan ainoastaan

mapissa. Lisäksi yrittäjille saattaa

tulla tarve tarkistaa firman taloudellista tilaa

koskevat tiedot vaikkapa kesämökillään. Se

onnistuu, kun tiedot on saatavilla kätevästi netistä.

SELKOKIELISET AJAN TASALLA OLEVAT RAPORTIT

Taloustiedon

hyödyllisyyshän

riippuu hyvin

keskeisesti siitä,

miten nopeasti

tieto on yrityksen

käytössä.

Minna Martikainen korostaa, että perinteiset tuloslaskelmat ja taseet

eivät enää riitä yrityksen taloustiedoksi. Niiden lisäksi tarvitaan kustannusseurantaa

ja kannattavuuslaskentaa.

- Usein nämä toiminnot ymmärretään välttämättömiksi vain suurille

yrityksille, mutta todellisuudessa kaiken kokoiset yritykset tarvitsevat

ajan tasalla olevaa taloustietoa oman päätöksentekonsa tueksi.

Tämän vuoksi yritysjohdolle täytyy tuottaa kuukausittain yhteenveto

oman yrityksen taloustilanteesta keskeisine tunnuslukuineen.

GLi Servicessä talousraportoinnin selkeyteen ja ymmärrettävyyteen

onkin panostettu ottamalla käyttöön graafinen raportointi perinteisen

numeromuotoisen raportoinnin ohella.


Kuljetus & Logistiikka 5


- Tavoitteenamme on tuottaa talousraportointi niin selkeässä

ja ymmärrettävässä muodossa, että yrittäjä pystyy muodostamaan

kokonaiskuvan oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta

nopeasti ja vaivattomasti, Minna Martikainen sanoo.

LASKUTUSKIN KUULUU PALVELUVALIKOIMAAN

GLi Service huolehtii asiakasyritysten puolesta myös laskutuksen.

- Tiedot laskun aiheesta ja laskutettavasta yrityksestä tulevat

meille joko puhelimitse tai enenevässä määrin myös sähköisesti.

Ulkoistamalla

tukitoiminnot

yrittäjä pystyy

keskittymään

siihen mitä

parhaiten osaa.

Me lähetämme laskun ja valvomme sen

maksua. Mikäli maksua ei tule eräpäivään

mennessä, huolehdimme perinnästä.

Toki valtaosa yrityksistä laatii ja lähettää

laskunsa itse, mutta järkevää on myös

ulkoistaa laskutus alan yrityksen tehtäväksi.

Ulkoistamalla tukitoiminnot yrittäjä

pystyy keskittymään siihen mitä parhaiten

osaa, Martikainen sanoo.

Martikainen uskoo yrittäjien arvostavan

sitä, että yllättäviä kulueriä ei tule maksettavaksi.

- Laskutamme asiakkaitamme kuukausittain kiinteällä, etukäteen

sovitulla summalla. Tilinpäätös ja veroilmoituksen laadinta

sisältyvät tähän kuukausimaksuun eikä asiakasyritykselle tule

yllättäviä piilokustannuksia kirjanpidon hoitamisesta. Yrittäjä

välttää myös ohjelmistokustannukset; hän tarvitsee ainoastaan

toimivan internet-yhteyden, Martikainen toteaa.

JURIDISIA PALVELUJA SAMAN KATON ALTA

GLi Service tarjoaa asiakkailleen myös juridisia palveluja.

- Meillä toimii yhden luukun periaate. Asiakkaalle on eduksi,

että saman katon alta saa myös oikeudellista palvelua, lakimies

Tiina Tähtinen toteaa.

Tähtinen kertoo toimivansa taloushallinnon tukena erityiskysymyksissä,

joissa tarvitaan oikeudellista osaamista.

- Lisäksi teen yksittäisiä toimeksiantoja yrityksen perustamisasiakirjoista

lähtien. Jos yrittäjälle tulee ongelmia vaikkapa verottajan

tai asiakkaan kanssa, hän voi kääntyä puoleeni. Suurin osa

toimeksiannoista on sidoksissa taloushallintoon ja yritystoimintaan.

Siksi yrittäjän kannalta on helppoa ja turvallista, että hänen

olosuhteensa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon.

Oikeudellista osaamista yrittäjä

voi Tähtisen mukaan tarvita

myös tehdessään sopimuksia

asiakkaidensa kanssa.

- Varsin usein iso asiakasyritys

kirjoittaa itse sopimustekstin

ja toimittaa sen

pienyrittäjän allekirjoitettavaksi.

Huolehdimme siitä, että sopimuksessa

otetaan huomion

pienyrittäjänkin edut.

Tähtinen kertoo, että juridinen

neuvonta ei sisälly asiakasyrityksiltä

perittävään kiinteään

kuukausimaksuun.

- Oikeudellinen neuvonta

on meillä kuitenkin kohtuuhintaista.

Lisäksi tunnemme asiakkaamme

tilanteen jo ennakolta,

mikä jouduttaa asioiden käsittelyä,

Tiina Tähtinen toteaa. ■

Nine years without a single cargo damage

Cargo Solutions

Langh Ship Cargo Solutions, Alaskartano, FI-21500 Pikis, Finland. Tel. +358 2 477 9400

www.langh.fi


MERILLE JA PERILLE

Tuontia

tehokkaasti,

vientiä

vietävästi!

Kuljetus & Logistiikka 7


Transport Savikko, kuljetuskumppani

Kumppanuus

punnitaan taantumassa

TRANSPORT SAVIKKO LIIKENTEESSÄ VUODESTA 1948

Yrityksen juuret juontavat vuoteen 1948, jolloin veljekset Eero ja Lauri

aloittivat toiminnan puutavaran ajolla. 1960- luvun lopulla alkoivat

rakennusteollisuuden kuljetukset. Savikon autot kuljettivat mm.

betonia, eristeitä ja elementtejä. Kuljetukset olivat pääasiallisesti

kotimaan kuljetuksia, mutta osa suuntautui jo silloin Suomen rajojen

ulkopuolelle. Kohteina olivat mm.Venäjän Kostamuksen lisäksi Pohjois-

Norja ja Ruotsi.

Perheyrityksen historia noudattelee varsin perinteistä kaavaa.

Seuraava sukupolvi jatkoi isiensä viitoittamaa tietä. Yrityksessä tehtiin

sukupolven vaihdos 1985, jolloin viisi serkusta otti vastuulleen

kuljetusliikkeen hoitamisen. Ulkomaan liikenteen osuus toiminnasta

alkoi kasvaa 1990- luvun taantumasta toipumisen aikoihin. 2000-

luvulle tultaessa yrityksen toiminta alue oli kasvanut kattamaan

Pohjoismaat, ajoja suuntautui myös Venäjälle ja satunnaisliikennettä

Manner- Eurooppaan. Nykyään Transport Savikko Yhtiöt Oy tuottaa

kuljetuspalveluita ja siihen liittyviä lisäarvopalveluita yli sadan yksikön

ja luotettavan yhteistyöverkoston voimin pääsääntöisesti Pohjoismaissa

sekä satunnaisesti Baltiassa sekä muualla Euroopassa.

Tulevaisuudessa Transport Savikko panostaa toimintojensa jatkuvaan

innovatiiviseen kehittämiseen sekä reagoi harkitusti liiketoimintaympäristön

muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Toimintojen

integrointi ja asiakkuuden syventäminen nykyisten ja uusien asiakkaiden

toimintojen kanssa on merkittävä tekijä tulevaisuudessa.

Muiden lähialueiden kuten Baltia ja Venäjä luomat haasteet ja mahdollisuudet

logistisissa liiketoiminnoissa vaativat jatkuvaa ympäristön

ja muutosten aistimista ja uteliaisuutta. Tiedon hallinta ja käsittely

yhdessä asiakkuuden – ja kumppanuudenhallinnan kanssa muodostavat

tulevaisuudessa merkittävän haasteen yritykselle. Transport

8 Kuljetus & Logistiikka


Kuljetus & Logistiikka 9


Savikko Yhtiöiden tavoitteena on kasvaa hallitusti ja tuloksellisesti

sekä olla kiinnostava, edistyksellinen ja menestyvä pohjoissuomalainen

3PL- tyyppinen logistiikkaoperaattori.

TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN JA ORGANISAATION KEVEYS

LUO KILPAILUETUA

-Nopealiikkeisyys ja reagointikyky markkinoilla tapahtuviin muutoksiin

luo logistiikkasektorilla toimivalle yritykselle verratonta

kilpailuetua. Yhden yksikön tai koko järjestelmän kyvykkyys nopeatempoisiin

muutoksiin asettaa kuljetussuunnittelulle kovia haasteita.

Reaaliaikaiset yksiköiden paikantamis ja-seurantajärjestelmät

auttavat kaluston optimoimisessa ja luo puitteet nopeiden ratkaisujen

tekemiselle, kertoo yrityksen myynnistä ja operatiivisistä toiminnoista

vastaava Markku Kariniemi.

-Nykyteknologia ja hyviin yhteistyöverkostoihin kuuluminen

auttaa kustannusrakenteen hallitsemisessa. Organisaatio ja järjestelmä

on kyettävä pitämään riittävän kevyenä. Moniosaaminen ja

sisäisen markkinoinnin periaatteiden soveltaminen käytäntöön on

vahvuutemme. Jokainen työntekijä, niin kuljetussuunnittelija kuin

kuljettajakin, on ”myyntimies”. Lean-ajattelu ja sen passauttaminen

toimintaamme on jokapäiväistä työtämme, jatkaa Kariniemi.

AITO KIINNOSTUS JA INNOVAATISUUS

”Jo poikana päätin”-menttaliteetti on hyvä lähtökohta kuljetusalalle.

Aito kiinnostus on yksi tärkeimmistä tekijöistä kuljetusalalla pärjäämisessä.

Ala ei ole niitä ”seksikkäimpiä” tämän päivän ammatin

arvostustutkimuksissa, varsinkaan nuorten keskuudessa. Alan

etujärjestöillä onkin paljon tehtävää alan imagon kehittämisessä.

Tarvittaisiin uusia ”rekkamies kaurapuuromainoksia”,

vitsailee Kariniemi.

- Aito kiinnostus on luovuuden ja innovatiivisuuden

perusta, kuljetusalalla onkin

oltava aina valmiina tekemään uusia ratkaisuja,

olipa kysymys teknisistä tai toiminnallisista

asioista. Optimistinen asenne yhdessä

luovuuden ja sopeutumiskyvyn kanssa auttaa

myös kuljetusliikkeitä selviytymään taantuman

kourisssa, uskotaan Savikolla.

TAANTUMASSA KUMPPANUUS PUNNITAAN

-Pitkäkestoiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat,

kumppanuuspohjaiset asiakassuhteet ovat kuljetusalalle tärkeitä.

Transport Savikon vanhimmat asiakassuhteet ovat yli neljäkymmentä

vuotiaita. Kumppanuuden tutkijat vertaavat suhdetta usein

avioliittoon. Ylä-ja alamäistä selviäminen asettaa vahvatkin liitot

koetukselle. Taantuman aikana kumppanuus punnitaan. Kumppaneiden

kyky nähdä mennyt aika, tämä hetki ja tulevaisuus on olennaisen

tärkeää. Saavutetut positiiviset kokemukset aikaisemmilta

vuosilta edesauttaa taannehtivan talouden mukanaan tuomissa

ongelmissa. Taloustaantuman aikana myös logistisissa palveluissa

on paljon kehittämismahdollisuuksia. Hyvässä ja toimivassa, toinen

toistaan kunnioittavassa kumppanuussuhteessa, ei tarvitse lähteä

kovin radikaaleihin ”hintajahteihin”, pitkällä aikavälillä luotettava

kumppani on aina hintansa arvoinen lisäarvon tuottaja, perustelee

Kariniemi lopuksi.

Lisätietoa: www.transport-savikko.fi

Kumppaneiden

kyky nähdä

mennyt aika,

tämä hetki ja

tulevaisuus

on olennaisen

tärkeää.

10 Kuljetus & Logistiikka


Pesee kaiken kokoiset ajoneuvot henkilöautoista rekkoihin. Erittäin nopeat bussinpesuohjelmat. Sarjasta löytyvät ratkaisut myös erittäin vaativiin

sovelluksiin, kuten rekkojen sekä säiliö-, maansiirto-, jätteenkeräys- ja paloautojen pesuun. Valittavana on sekä harjalliset että harjattomat ja

yhdistelmäpesut. Hankalasti harjattavien autojen pesutuloksen takaavat oskilloivat korkeapaineiset kolmoispyyhkäisevät pistesuihkut.


www.tammermatic.fi

Ympäristöä säästäen

nopeammin perille

Yhdistämme Itämeren alueen liikekeskuksia

7 reitillä, päivittäin 30

lähtöä sekä 35 km rahtikapasiteettiä.

www.tallinksilja.com

• ROSTOCK

• STOCKHOLM

• RIGA

• KAPELLSKÄR

• HELSINKI

• TALLINN

• TURKU

• PALDISKI

cargo.booking@tallinksilja.com

puh. +358 203 74266

cargo.sales@tallinksilja.com

puh. +358 9 180 41


VDO – Markkinajohtajan tuoteperhe

digitaaliset ajopiirturit

Tutustu uuteen tuote-esitteeseemme ja katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi

Maahantuoja: Lisätietoja: www.kaha. Jälleenmyyjät: www.kaha./jm

Tutustu Kumhon laajaan

raskaan kaluston rengasvalikoimaan -

www.kumho.fi

22 KLS03Kuljetus & Logistiikka

KRS04

KRD02

KLT01+


Teksti: Tero Tuisku

Tehoa hinaukseen

Pocum Onlinen avulla

Espoolainen Hinaus Sjöberg Oy etsi pitkään työnohjausjärjestelmää, jonka avulla

päästäisiin eroon hinattavia autoja koskevien tietojen moninkertaisesta tallentamisesta.

Ratkaisuksi löytyi tamperelaisen Pocum Oy:n kehittämä ohjelmisto nimeltä Pocum

Online, joka soveltuu erityisen hyvin myös tietojen lähettämiseen hinausautoissa oleviin

mobiililaitteisiin.

Hinaus Sjöberg Oy:hyn tulee autojen hinauspyyntöjä ympäri

vuorokauden. Lähes kaikki pyynnöt tulevat puhelimitse ajokkinsa

kanssa pulaan joutuneilta autoilijoilta. Menneinä aikoina

hinauksia koskevat tiedot jouduttiin tallentamaan jopa puolentusinaa

kertaa ennen kuin toimeksiannot muuttuivat laskuiksi.

- Tallennettavina olivat esimerkiksi auton merkki ja malli, rekisterinumero,

vian laatu, vakuutusyhtiön nimi, asiakkaan ja autonomistajan

nimi ja yhteystiedot sekä hinauksen aloitus- ja lopetuspaikka. Lienee

helppo ymmärtää, että tällaisten tietomäärien toistuva kirjoittaminen

ei kuulu nykyaikaan, Hinaus Sjöberg Oy:n toimitusjohtaja Sten Sjöberg

kuvailee.

TAKANA PITKÄ HAKUPROSESSI

Yritys etsi pitkään sopivaa tietojärjestelmää ongelman ratkaisemiseksi.

- Parin vuoden etsinnän jälkeen löysimme tamperelaisen Pocum

Oy:n kehittämän järjestelmän nimeltä Pocum Online. Se oli meillä

pilottikäytössä viime kesästä vuoden loppuun asti. Tämän vuoden

aikana olemme vaiheittain edeten ottaneet Pocum Onlinen tuotantokäyttöön,

Sjöberg sanoo.

Pocum Online on internet-pohjainen työnohjausjärjestelmä. Siksi

sitä ei tarvitse erikseen asentaa tietokoneeseen vaan sen käyttö

onnistuu mistä tahansa yrityksen koneesta.


Pitkäaikaista panostusta mobiilipäätteisiin

Tamperelaisen Pocum Oy:n toimitusjohtaja

Seppo Varpukari

toteaa, että Pocum Onlinen toiminta

mobiililaitteissa on vaatinut

melkoisen työn.

- Tekniikka on sinänsä meille

tuttu, koska olemme tutkineet sitä

jo neljän vuoden ajan. Teleoperaattorien

tarjoamat datayhteydet

ovat kuitenkin toimineet luotettavasti

vasta parin viime vuoden

ajan. Ansio yhteyksien paranemisesta

kuuluu liikkuvan työn toimijoille,

jotka aktiivisesti viestivät

tarvettaan matkapuhelinoperaattoreille,

Varpukari kuvailee.

Pocum Online toimii Varpukarin

mukaan kännykän ohella muissakin

mobiililaitteissa.

- Tähän käy mikä tahansa päätelaite,

jossa on verkkoyhteys ja

internet-selain. Näitä ovat esimerkiksi

tavallinen kannettava

tietokone, minitietokone, tabletpc

ja kämmentietokone. Yleisin ja

edullisin päätelaite on kuitenkin

nykyaikainen kännykkä.

Kuljetus & Logistiikka 13


Pocum Oy:n edustajat kävivät kouluttamassa Hinaus Sjöbergin

henkilöstön työnohjausjärjestelmän käyttöön.

- Lisäksi pidämme yritykseen yhteyttä muutenkin. Pocum on ottanut

matkan varrella hyvin huomioon esittämämme toivomukset ja

parannusehdotukset. Olemme tällä hetkellä hyvin tyytyväisiä järjestelmän

toimintaan eikä mitään kompastuskiviä ole ilmennyt.

Järjestelmän erikoisvaatimuksiin kuuluu tietojen lähettämismahdollisuus

hinausautoissa oleviin mobiililaitteisiin. Pocum kehitti järjestelmäänsä

juuri sellaiseksi, että se toimii myös langattomissa laitteissa.

- Tällä hetkellä jokainen puhelimitse tullut hinauspyyntö tallennetaan

vain kertaalleen heti tilausta vastaanotettaessa. Tallennetut

tiedot lähetetään saman tien liikenteessä oleviin hinausautoihin,

joissa yhteysvälineenä on pääsääntöisesti gprs-yhteydellä varustettu

matkapuhelin, Sjöberg toteaa.

UUSIA PUHELIMIA HANKITTU

Jossain määrin kuljettajille jouduttiin hankimaan uusia puhelimia,

koska ihan kaikkiin puhelimiin ei sisälly datasiirtomahdollisuutta. Kuljettajilla

on muitakin mobiililaitteita, joilla pystytään ottamaan vastaan

hinaustoimeksiantoja. Autoihin voidaan jälkikäteen hankkia minitietokone,

joka mahdollistaa jopa tietojen tulostamisen paperille.

- Kuljettajat lähettävät vastauksensa saamiinsa hinaustoimeksiantoihin.

Nämäkin tiedot tallentuvat järjestelmään. Langaton gprs-yhteys

toimii nykyään erittäin hyvin kaikkialla missä on gsm-verkko.

Pocum Online on mahdollistanut sen, että kerran tallennetut tiedot

menevät asiakkaille lähetettäviin laskuihin asti. Samalla on päästy

eroon useista päällekkäisistä tallennuksista. ■

Toimitusjohtaja Sten Sjöberg Hinaus

Sjöberg Oy:stä toteaa, että Pocum

Online toimii myös mobiililaitteissa.

HINAUS SJÖBERG OY

• Toimialoina autojen hinaus sekä

autojenkuljetus.

• Hinaustoiminta jakautuu raskaan

kaluston hinauksiin sekä henkilö- ja

pakettiautojen hinauksiin.

• Käytössä 16 hinausautoa ja 4

autonkuljetusautoa, joista 2 on

täysimittaisia rekkoja ja samoin

2 citykuljetusautoja.

• Hinauksessa 24/7-periaatteella toimiva

päivystys.

• Vakituista henkilöstöä lähes 20 sekä

kolme ilta- ja viikonloppupäivystäjää.

• Päivystäjien tukikohtina

pääkaupunkiseutu sekä Lohja.

• Autojenkuljetusta pääkaupunkiseudulla

lähinnä autoliikkeiden välillä sekä

pääkaupunkiseudulta muualle maahan.

• Yhteistyökumppanina Autoliitto.

• Toimitusjohtajana vuodesta 2006

Sten Sjöberg.

Tammermatic Oy PL 206

33101 Tampere

14 Kuljetus & Logistiikka


CITROEN.FI

1

CITROËN JUMPY

LUOKKANSA PIENIN KESKIKULUTUS 7,2 l.

15/08

CITROËN JUMPER

TEKNIIKAN MAAILMAN TESTIVOITTAJA.

Jumpy-mallisto

5–6 m 3 , 90–136 hv

Uusi hinta

24 961,15 €

Hinnasta

pois JOPA– 2 500 €

alk.

(Autoveroton svh 21 550 € + arvioitu autovero* 3 411,15 €) + toim.kulut

*CO 2

-päästöllä 191 g/km

Jumper-mallisto

8–17 m 3 , 100–157 hv

25 628,37 €

Hinnasta

pois JOPA

– 3 000 €

Uusi hinta

alk.

(Autoveroton svh 22 490 € + arvioitu autovero* 3 138,37 €) + toim.kulut

*CO 2

-päästöllä 208 g/km

Kuvan autot erikoisvarustein.

CITROËN TAVARA-AUTOT. YKKÖSVALINTOJA.

Pakettiautoveromuutos alensi pysyvästi Citroënin taloudellisen ja vähäpäästöisen tavara-automalliston hintoja. Jumpy ja Jumper

tarjoavat monipuolisen kuljetuskapasiteetin lisäksi erittäin vahvan vakiovarustelun mm. ilmastointi, CD-soitin, ikkunallinen liukuovi, sähkötoimiset

ikkunannostimet, sähkösäätöiset ja -lämmitteiset ulkopeilit, Webasto-lisälämmitin sekä takapariovet, joissa lämmitettävät ikkunat.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE


CHARTER-KULJETUSTEN PIONEERI

Panalpina vie lähetykset

ohi normaalin lentorahdin

”Viemme asiakkaan lähetyksen

perille kaikkialla maailmassa

myös niille lentokentille,

joihin ei ole normaalia

rahtiliikennettä. Toimitusaika

räätälöidään täysin asiakkaan

toiveiden mukaan. Tässä

auttaa ainoastaan meidän

käytössä oleva kuljetuskalusto

ja -henkilökunta”, Panalpinan

Business Unit Manager

Jari Myllylä kuvailee vaativimpien

charter-kuljetusten onnistumista.

Business Unit Manager Jari Myllylä tietää, että Panalpinan

asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua.

Panalpina

Maailman johtaviin kuuluva logistiikkapalveluiden

tarjoaja Panalpina tunnetaan

erityisesti charter- eli tilauskuljetusten

maailmanlaajuisena pioneerina.

Yritys on tällä alueella maailmanlaajuinen

markkinajohtaja. Sen asiantuntijat huolehtivat

asiakkaan huolintatarpeesta kaikkialla

maailmassa, vuoden jokaisena päivänä.

Asiakasta palvelee aina tuttu yhteyshenkilö,

joka vastaa kuljetuksesta alusta

loppuun, asiakkaan omalla äidinkielellä.

Suurin osa Panalpinan charter-asiak-

– maailman johtavia logistiikkapalveluiden tarjoajia,

erikoistunut lento- ja merirahtiin

– charter-kuljetusten maailmanlaajuinen markkinajohtaja

– perustettu Sveitsissä vuonna 1895, jossa yrityksen pääkonttori

– toimistoverkosto yli 90 maassa, 550 toimipistettä, kumppaneita yli 60 maassa

– Suomen-toimipisteet Vantaalla ja Tampereella

– liikevaihto 5,8 miljardia euroa (2006)

– henkilöstöä 15.000

kaista on valmistavaa teollisuutta. Varta

vasten asiakkaalle suunniteltu kuljetus tarvitaan

välttämättömälle, kalliille ja kiireelliselle

komponentille tai niin suurelle artikkelille,

ettei se mahdu normaaliin huolintakuljetukseen.

Tässä puhutaan esimerkiksi paperikoneen

kiireellisestä huollosta. Harva haluaa

kallisarvoiselle kuljetukselleen välilaskuja

tai tilan ja aikataulujen sovittamista

muiden huolintaliikkeiden kanssa.

Tarvittaessa käytetään jopa helikopteria.


TARU NIKULAINEN

MAILAND COMMUNICATIONS OY

Kuljetus & Logistiikka 17


Teksti: Tero Tuisku

Uusi Peugeot Partner Van

ensiesittelyssä messuilla

Peugeot Partner Van on ensimmäinen citypakettiauto, jossa on kolmipaikkainen ohjaamo

ja jossa oikeanpuoleisen istuimen selkänojaa eteen päin kääntämällä on mahdollista saada

tasalattiaista tavaratilaa yhteensä yli kolmeen metriin asti. Lisäksi kuljettajan viereen on

saatavilla kätevästi pöytätaso tietokonetta varten. Partner Vanin Suomen ensiesittely tapahtuu

toukokuisilla Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla.

M

aan Auto on ainoa automaahantuoja, joka esiintyy

näytteilleasettajana Helsingin messukeskuksessa

6.-9.5.2009 pidettävillä Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla.

Yrityksellä onkin uutisarvoista tarjottavaa.

- Esittelemme messuilla ensimmäistä kertaa Suomessa

uuden citypakettiauton Peugeot Partner Vanin. Esillä toki ovat

myös isommat tavara-automme eli Peugeot Expert ja Peugeot

Boxer. Uuden auton myötä hyötyautomallistomme on laajempi

kuin koskaan aikaisemmin eli eri automalleissamme tavaratilan

koko ulottuu kolmesta kuutiosta 17 kuutioon, tavara-autojen

tuotepäällikkö Hannu Jalonen Maan Autosta kuvailee.

Uusi Peugeot Partner Van on monikäyttöinen pakettiauto.

- Mallissa on kolmipaikkainen ohjaamo, mikä on uutta

tämän kokoluokan autoissa. Lisäksi istuinten selkänojan voi

kääntää eteen päin ja samalla oikeanpuoleinen istuinosa laskeutuu

alas niin että saadaan tasalattiaista tavaratilaa huomattavasti

lisää. Käytännössä tavaratilan pituus nousee jopa

3,25 metriin asti, mikä on ainutlaatuista citypakettiautojen

kokoluokassa, Jalonen sanoo.

- Laajasta mallistostamme johtuen jälleenmyyjillä ei ole mahdollista

pitää tiloissaan likikään kaikkia hyötyautoja. Siksi me

tulemme paikalle mukanamme mittava hyötyajoneuvovalikoimamme.

Teemme tällaista kiertuetoimintaa jatkuvasti eri puolilla

maata. Tämä johtuu osin siitäkin, että alan messuja on suhteellisen

harvoin.

Jalonen toteaa, että tällä hetkellä verotus suosii vähäpäästöisten

pakettiautojen hankintaa.

PÖYTÄTILAA TIETOKONETTA VARTEN

Partner Vanin erikoisuuksiin kuuluu myös kuljettajan viereen

avautuva pöytätaso, johon voi asettaa esimerkiksi kannettavan

tietokoneen. Toki on saatavilla myös 1+1-paikkainen Partner

Van, josta puuttuvat istuinten monikäyttömahdollisuudet.

Peugeot Expert edustaa Partner Vania suurempaa kokoluokkaa.

Expert on menestynyt loistavasti autoalan ammattilaisten

eli autotoimittajien arvioinneissa. Markkinoille tultuaan

Peugeot Expert valittiin Van of the Year 2008:ksi. Viime vuonna

malli valittiin Suomessa Vuoden 2008 hyötyajoneuvoksi.

- Tärkeimpinä kriteereinä molemmissa valinnoissa oli

Expertin henkilöautomainen ajettavuus, laaja mallisto sekä

hyvä varustelu ja mukavat istuimet. Nämä ovatkin leimallisia

ominaisuuksia kaikille Peugeot-pakettiautoille, Jalonen

toteaa.

Suurin Peugeotin hyötyautomalli on Boxer.

- Boxer on tarkoitettu järeään kuljettamiseen. Suurimmat

Boxerit ovat 17 kuutiometrin tavaratilan omaavia paketti- ja

kuorma-autoja sekä 14- ja 17-paikkaisia pienoisbusseja.

KIERTUE-ESITTELYÄ YMPÄRI MAAN

Peugeot esittelee hyötyautojaan jatkuvasti jälleenmyyntipisteissään.

18 Kuljetus & Logistiikka


Peugeot Expert on valittu sekä Van of the Year 2007:ksi

että Vuoden 2008 hyötyajoneuvoksi.

- Nykyisin pakettiautoja verotetaan ohjevähittäishinnan ja

hiilidioksidipäästöjen mukaan. Aikaisemmin verotus perustui

tavaratilan kuutiomäärään, minkä seurauksena pieniä pakettiautoja

verotettiin ankarammin kuin henkilöautoja. Nyt tämä

epäkohta on korjattu. Lisäksi isoista, yli 2,5 tonnin pakettiautoista

saa alennusta verotuksesta. Alennus on sitä suurempi,

mitä suurempi on auton paino.

Peugeot on ollut näytteilleasettajana useita kertoja kolmen

vuoden välein pidettävillä Logistiikka- ja Kuljetusmessuilla.

Tämän kevään messuilla merkillä on 150 neliömetrin osasto

näkyvällä paikalla pääkäytävän varrella.

- Osasto näkyy selkeästi tultaessa pääovesta alas näyttelyhalliin.

Siellä on esillä edustavasti tietenkin uutuustuotteemme

Peugeot Partner Van sekä muutkin pakettiautomallimme. Mallisto

on niin laaja, että siitä löytyy oikeanlainen auto jokaiseen

tarpeeseen. ■

Uuden Peugeot Partner Vanin istuimet voi kääntää eteen

päin ja samalla laskea oikeanpuoleista istuinosaa niin että

tasalattiaista tavaratilaa syntyy runsaasti lisää.

Kuljetus & Logistiikka 19


Maalaukset kynäruiskulla

vapaalta kädeltä

Kuorma-autoja ja muita suurempia ajoneuvoja on jo monen kymmenien vuosien ajan maalattu, puunattu

ja laiteteltu kuskinnäköiseksi ajopeliksi. Ja nyt niin sanottu tuunaus eli tuning, säätäminen, on siirtynyt

myös henkilöautoihin, muun muassa eri televisio-ohjelmien kautta.

T

orniolaisella

Mika Jefremoffilla on vuosien kokemus autojen,

moottoripyörien, kypärien ja yms. maalauksesta. Moni kulkupeli

ja tavara on saanut uuden värin pintaan, mutta silti rekkojen

maalaus vie suurimman osan Jefremoffin ajasta.

Mika Jefremoff aloitti maalaamisen 14-vuotiaana ja myöhemmin

teki sitä työkseen miltein neljä vuotta. Työ kuin työ kuitenkin alkaa

jossain vaiheessa maistumaan puulta ja varsinkin, kun maalaus vei

päivän tunneista jokaisen, vaihtoi hän alaa ja työskentelee nykyään

Outokummun Ferrokromitehtaan nosturin kuljettajana, ja maalauksia

hän tekee ns. freelance- pohjalta.

- Maalaustöitä teen yleensä vuorotöiden välissä ns. pitkällä vapaalla,

Mika sanoo. Nykyään myös perhe, lapset ja vaimo, tarvitsevat aikaa

ja ei voi niin helposti revetä joka projektiin. Vielä toistaiseksi ainakin

kuljetaan tehdastyössä ja heilutaan kynäruiskun varressa harrastusmielessä.

- Rekat ovat päätuotteita, ne ovat suuria, joten niissä näkyy työn

jälki. Yhteensä olen maalannut noin toista sataa rekkaa ja pakettiautoa

17 vuoden aikana, 80 niistä silloin kun tein tätä työkseni.

NÄYTTELYSSÄ JÄLKI PUNNITAAN

Tuunattujen rekkojen näyttelyt ovatkin asia sinänsä. Näyttelyitä on

pidetty pohjoismaissa ja Suomessakin jo vuosikymmeniä. Autot kisailevat

useissa eri luokissa, ja muun muassa myös auton maalaus ja

sisustus huomioidaan. On mahtava nähdä tyytyväinen asiakas näyttelyn

jälkeen jos on onnistuttu, aina ei kuitenkaan voi voittaa ja kaikkia

autojahan ei edes viedä näyttelyihin vaan ovat ns. työkaluja.

Jefremoff maalaa kynäruiskulla vapaalta kädeltä. Monet maalarit

heijastavat kuvat piirtoheittimen kautta maalattavalle pinnalle, mutta

Mika ei. Sabluunoita käytän pienemmissä teksteissä, mutta muuten

maalaan vapaalla kädellä yleensä.

Elokuva-aiheiden kanssa suosiosta kilpailevat takaisinpaluun tehneet

liekit 1970- ja 80-luvuilta. Liekit näyttävät nykyään mahdollisimman

aidoilta, ja myös väreihin on tullut uutuuksia. Myös muut teemat

kuuluvat kuvioihin. Aina pitää keksiä uutta ja monen asiakkaan

kanssa on lyöty jo lukkoon seuraava aihe/teema tulevaan autoon.

Mukavaa on myös kokeilla uusia juttuja ja viimeisimmän maalauksen

Mika toteutti Kapellikylkiseen perävaunuun. Ehkä näemme senkin

näyttelyissä ensikesänä.

Lopuksi Mika kertoo löytäneensä uuden harrastuksen karaoke

laulamisesta ja pitihän sitä kokeilumielessä ottaa osaa Seinäjoen Tangomarkkinoiden

esikarsintaankin, kilpailu on vielä siltäosin kesken

joten jatkosta ei sen enempää. Tulevaisuudessa nähdään, maalataanko,

ajetaanko nosturia vai lauletaanko ammatiksi? Jälkimmäistä

Mika pitää vahvimpana lajinaan. ■

mikajefremoff.fi

20 Kuljetus & Logistiikka


INTERSTAR

MALLISTON HINNAT ALK. 27 950 €

sis. alv 22 %

CABSTAR

HINTA (vakiokori) 49 800 €

sis. alv 22 %

ATLEON

MALLISTON HINNAT ALK. 38 900 €

sis. alv 22 %

Oikean työkaverin löytäminen on tärkeää. Siksi Nissanin hyötyajoneuvovalikoima ovalikoima kattaa kolme mallia, jotka mukautuvat tarpeeseen kuin tarpee-

seen

en ja joista jokainen toimii ii niin työmaalla kuin tielläkin. Lisäksi tarjoamme erinomaiset huoltopalvelut ja kattavan myyntiverkoston.

Varaa koeajosi jo tänään!

Volvo Truck Center

010 6555 877

nissan@fi.volvo.com

www.nissantrucks.fi

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Kuvan autot erikoisvarustein. Takuu 3 vuotta /100 000 km, Atleon 1 vuosi

+ 1 vuosi /200 000 km (moottori ja voimansiirto).

Express Regal lavettihyllyt

paketti- ja jakelukuljetuksiin.

Monikäyttöinen lavettihylly, joka

on kätevästi nostettavissa seinälle.

Mitoitus auton ja käyttötarpeen

mukaan, kysy lisää!

SUUNNITTELU - MYYNTI - ASENNUS

Ormuspellontie 9, 00700 Helsinki

Puh. 0207 55 88 10

huoltoautot@verhoomosorsa.fi

www.verhoomosorsa.fi

HELSINKI - HANKO - TURKU - LAHTI


Kuvassa vas. Mikko Nukala,

Ari Nukala, Rami Tynjälä,

Juha Ristimaa ovat

Visa Valkosen juuri

valmistuneen rekan

edessä.

Power Truck Show V

Power Truck Show järjestään 7.-8.8.2009 Etelä-Pohjanmaalla, Härmän Powerparkissa. Rekkanäyttelyssä

paikalla ovat eurooppalaiset alansa huiput ja messuosastoilla omaa toimintaansa esittelemässä ovat alan

merkittävät toimijat. Power Truck Show on yksi Pohjoismaiden suurimmista rekkafestivaaleista.

22 Kuljetus & Logistiikka


Power Truck Show:n takana on PTS Messut Oy –niminen yritys.

Sen perustajina ovat neljä pohjalaista rekkojen rakentelijaa.

Miehet Power Truck Show:n takana ovat Mikko Nukala, Ari

Nukala, Juha Ristimaa ja Rami Tynjälä.

Yrityksen perustajat olivat pyöritelleet ideaa rekkanäyttelystä jo

pitkään mielessään. Asiaa oli puitu paljon, välillä tosissaan ja välissä

vähemmän tosissaan. Suunnitelmat olivat jo pitkällä, mutta sopiva

paikka tapahtuman järjestämiseen oli vielä hieman hakusessa.

Powerparkin alue tuli kuin tilauksesta ja neuvottelujen jälkeen siitä

tuli tapahtumapaikka rekkanäyttelylle.

- Kyllä tässä innokkuutta pitää olla. Tämän mittakaavan messujen

järjestäminen vaatii paljon työtä mutta myös rohkeutta, toteaa Mikko

Nukala.

Pohjalaista hulluutta on miehiltä kuitenkin mitä ilmeisimmin löytynyt

riittävästi. Nyt järjestettävä Power Truck Show on jo viides lajissaan.

Tapahtuma on laajentunut joka vuosi. Viime vuonna näytteilleasettajia

oli paikalla yli 250. Tänä vuonna heitä odotetaan saapuvan paikalle

enemmän, sillä kaikki messuosastot ovat jo varattuja. Muutamia lisäpaikkoja

yritetään kuitenkin vielä rakentaa innokkaimmille tulijoille.

Myös kävijämäärän uskotaan kasvavan monipuolisemman ohjelman

puitteissa.

OHJELMAA KOKO PERHEELLE

Kahteen messupäivään mahtuu monenlaista ohjelmaa. Tapahtuma

jakaantuu ikään kuin kahtia, messuiksi ja rekkanäyttelyksi. Perjantai

painottuu messuihin. Suuri osa näyttelyautoista saapuu paikalle kuitenkin

jo perjantaina, joten nähtävää riittää myös näyttelypuolella jo

perjantainakin. Näytteilleasettajat edustavat koko kuljetusalan kirjoa.

Mukana ovat muun muassa suurimmat automaahantuojat ja merkittävimmät

laite- ja varustetoimittajat.

Lauantaina on luvassa muun muassa Miss Power Truck 2009 –kilpailu

sekä FMX-esityksiä. Gli Yhtiöt sponsoroi tapahtumaan Suomen

Freestyle Motocross huipun, Jussi Seljaksen. Seljas esittelee taitojaan

ja päivän päänäytöksenä hän hyppää puoliperävaunun yli. Lisäksi lauantaipäivän

ohjelmaan kuuluu autonäyttelyn parhaiden valinta. Yleisö

äänestää omasta mielestään näyttävimmän auton. Lisäksi tapahtumassa

on viisi henkinen tuomaristo, jonka jäsenet ovat kotimaisia ja

ulkomaisia alan huippuammattilaisia. Tuomaristo valitsee parhaat eri

näyttelyluokista, joita ovat muun muassa vaihtolava-autot, puuautot

sekä puoliperävaunun vetoautot.

- Tuomaristo valitsee kustakin luokasta tehtäväänsä parhaiten

sopivan auton, kertoo Rami Tynjälä tuomariston arvostelukriteereistä.

Power Truck Show järjestetään Powerparkin ympäristössä. Alueella

sijaitsevat Mika Salo Circuit –cartingrata, Poweland-huvipuisto, leirintäalue

sekä tasokas hotelli. Molempina messupäivinä vierailijoilla

on siis mahdollisuus tutustua myös huvipuiston tarjontaan ja kesällä

avattavaan röllikylään. Power Truck Show:ssa viihtyvät siis myös perheen

pienimmät.

Myös perjantai- ja lauantai-iltoina on luvassa ohjelmaa. Esiintyjinä

ovat kovia tähtiä Suomen viihdetaivaalta. Mukana ovat muuan

muassa Anna Eriksson, Iskias, Deathlike Silence ja euroviisuedustajamme

Waldo’s People.

- Monipuolisella ohjelmatarjonnalla pyrimme varmistamaan, että

jokaiselle riittää tekemistä, kertoo Ari Nukala.

AUTONÄYTTELYSSÄ ALANSA HUIPUT

Power Truck Show kerää yhteen alansa huiput. Erilaisia kotimaisia

rakenneltuja autoja paikalle odotetaan noin sataa ja tämän lisäksi

vielä toistakymmentä ulkomaista huippua. Tarjonta on siis myös

näyttelyn puolella monipuolista. Monipuolista tarjontaa tukee myös

vahva kansainvälisyys. Eri maissa on erilainen tyyli rakennella autoja.

Eurooppalaisten huippujen mukana olo tuo esiin tyylien kirjon.

Power Truck Show:n tarkoitus on tarjota joka vuosi uutta nähtävää.

Ideana ei ole se, että samat rekat esitellään joka vuosi uudelleen ja

uudelleen. Tapahtumaan haetaan uusia rekkoja ja uusia rakentelijoita.

Kotimaassakin niitä on tänä vuonna ehditty rakentamaan ja näitä

uutuuttaan kiilteleviä yksilöitä pyritään saamaan mahdollisimman

paljon näyttelyyn.

- Osaa tarjokkaista joudumme karsimaan säilyttääksemme näyttelyn

korkeatasoisuuden, kertoo Juha Ristimaa. ■

Kuljetus & Logistiikka 23


YOUR

BEST

MOVE www.hmt.fi www.portofhamina.fi


XL-Qlean on avannut Lapväärttiin uuden, nykyaikaisen

raskaan kaluston pesu- ja huoltopisteen. XL-Qlean tarjoaa

raskaalle kalustolle päällipesuja ja säiliöpesuja. Huollot

suoritetaan huolella ja ammattitaidolla.

XL-Qlean palvelee raskaan kaluston

pesuissa ja huolloissa

XL-Qleanin käytössä on Tammermaticin valmistama Rainbow Ultima

automaattipesukone joka on edistyksellisin ja tehokkain raskaan

kaluston pesulaitteisto, ja jonka käyttöalue on markkinoiden laajin.

Vaativia sovellutuksia varten Rainbow Ultima –pesukone

on varustettu sekä harjallisilla että harjattomilla

pesulaitteistoilla. Kehittyneiden automaatiojärjestelmien

ansiosta kaiken kokoiset ja muotoiset autot saadaan

puhdistettua tehokkaasti.

KATTAVAA PESUPALVELUA

XL-Qleanin harjattoman pesun teho perustuu oskilloivaan

kolmoispyyhkäisytekniikkaan. Ylös ja alas pyyhkäisevät

sivusuihkut puhdistavat auton sivut helmasta

kattoon. Korkeapainesuihku poistaa tehokkaasti paksutkin

likakerrokset. Vaakatason korkeapainesuuttimet

sijaitsevat auton muotoja seuraavassa ja akselinsa

ympäri kiertyvässä kattosuihkuputkessa. Suuttimen

8

E8

kiertoliikkeet kohdistavat yhdessä poikittaisten oskillointiliikkeiden

kanssa painevesisuihkut tehokkaasti kaikkiin koloihin ja syvennyksiin

puhdistaen ajoneuvot perusteellisesti. XL-Qlean tarjoaa pesupalveluitaan

kuorma-autoille, linja-autoille ja henkilöautoille.

SÄILIÖPESUJA

XL-Qlean on myös erikoistunut säiliöitten sisäpesuihin.

Suomessa on pulaa pesupaikoista, joissa voidaan

suorittaa korkealaatuisia säiliöpesuja. Säiliöpesuja

varten XL-Qleanin käytössä on ns. korkeapaineviskureita

jotka pesevät säiliöiden sisäpintaa. Vaativimpiin

pesuihin on mahdollista pestä kuumalla vedellä, veden

lämpötila on jopa yli 80-asteinen. Säiliöt voidaan myös

kuivata ja sinetöidä pesun jälkeen. Pesun aikana kuljettajat

voivat nauttia kahvitarjoilusta. Tiloissa on myös

mahdollista käyttää suihkua. Tilojen yhteydessä on

myös Teboilin tankkauspiste. ■

Kuljetus & Logistiikka 25


Trippi mittaa matkasi

Taksamittareita, kitkamittareita, kaltevuusmittareita,

rallimittareita, työaikamittareita... Kajaanista lähtöisin

oleva Trippi Oy valmistaa kaikkia niitä. Firman tuleva

toimitusjohtaja Toni Räsänen valotti mittarivalmistajan

taustoja.

Vaikka Trippi Oy työllistää vain kolme henkeä, sen tuotteet

suunnitellaan ja valmistetaan itse. Myyntiverkosto on sentään

jo laajempi:

– Jälleenmyyjiä ja edustajia on Suomessa noin sata, ja ulkomaillakin

muutamia, kertoo Toni Räsänen.

Asiakkaina on niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin.

– Esimerkiksi rallimittari R10 on suunnattu yksityisille, ja tarkkuuskitkamittarit

taas yrityksille. Toisaalta esimerkiksi ajopäiväkirjaa

myydään sekä yrityskäyttöön töiden seurantaan että yksityisille

työajojen seurantaan.

Trippi myy myös ulkomaille, lähinnä muihin pohjoismaihin. Asiakasmäärien

arviointi osoittautuukin hankalaksi:

– Matkamittareita on toimitettu nyt 25 vuoden ajan, ja osa kaikkein

vanhimmistakin mittareista on yhä käytössä. Koska näistä ei

yleensä kuulla, ei meillä ole hyvää käsitystä siitä kuinka paljon tuotteistamme

on vielä käytössä.

Laajentamista Räsänen ei juuri nyt – keskellä sukupolvenvaihdosta

– välitä edes ajatella. Ainakaan perinteistä laajentamista

myyntiä lisäämällä.

– Jos laajenemiseksi katsotaan uudet tuotteet, jotka eivät istu

aivan nykyisiin tuotekategorioihin, niin totta kai sitä pitää jotain olla

aina suunnitelmissa, hän vinkkaa.

AJONEUVOON KUIN AJONEUVOON

– Asiakas voi tilata matkamittarin joko suoraan meiltä tai ottaa

yhteyttä edustajiimme. Me toimitamme tuotteen asiakkaalle yleensä

postitse, ja asiakas voi asentaa mittarin itse. Edustajan kautta on

mahdollista tilata tuote myös suoraan autoon asennettuna.

Omatoimiseenkin asennukseen saa apua.

– Mittarin asennukseen tarvitaan autosta sähköt ja matkapulssi.

Lähes joka automallissa matkapulssi löytyy eri paikasta, mutta

meillä on aika kattavat tiedot eri autoista. Voimme kertoa esimerkiksi:

“matkapulssi löytyy kuljettajan penkin alta, keltainen liitin,

nasta 3.”

Eikä asentaminen ole vielä kertaakaan osoittautunut mahdottomaksi.

Mittareita on asennettu Räsäsen mukaan aina polkupyöristä

juniin.

– En tunne yhtään autoa, johon mittaria ei saataisi kiinni. Vaikeimmissa

tapauksissa autoon joudutaan asentamaan joko erillinen

anturi tai pulssimuunnin, joka muuttaa auton tietoväylässä kulkevan

matkatiedon pulssimuotoiseksi.

Mittaria on myös mahdollista vaihtaa kulkupelistä toiseen.

Ihan yksinkertaista siirtäminen ei kuitenkaan ole, koska mittari on

kalibroitava kussakin ajoneuvossa, jotta mittaus pysyy tarkkana.

Kalibrointi suositellaan tehtäväksi myös aina renkaiden vaihdon

yhteydessä, sillä jo renkaiden kuluneisuus vaikuttaa mittaukseen.

APU PUHELINSOITON PÄÄSSÄ

– Suurimmat ongelmat liittyvät yleensä käyttöönottoon ja kalibrointiin.

Näihin ongelmiin apu löytyy yleensä jo puhelimessa. Neuvomme

täältä sitten lähestulkoon kädestä pitäen, mitä asiakkaan pitää tehdä.

26 Kuljetus & Logistiikka


Usein asiakas ottaa yhteyttä ajoneuvoa vaihtaessaan. Kun vanha

mittari halutaan siirtää uuteen kulkupeliin, mutta asennusohjeet ovat

hukassa, Trippi auttaa.

–Laadun ohella meidän suurin kilpailuvalttimme onkin käyttötuki.

Laadun ohella

meidän suurin

kilpailuvalttimme

onkin käyttötuki.

Meillä ei ole mitään maksullista palvelunumeroa,

vaan vastaamme itse puhelimeen ja

pyrimme aina auttamaan asiakasta jos laitteiden

kanssa on ongelmia.

Ongelmatapauksia ratkotaan jo tilausvaiheessa:

– Joissain tapauksissa jokin valmiista

tuotteista sopii asiakkaan tarpeeseen suoraan,

vaikkei siltä heti näyttäisikään. Toisinaan taas voidaan ottaa

valmis tuote ja muokata sitä jonkin verran asiakkaan erikoistarpeiden

mukaan, jolloin hintakaan ei nouse mahdottoman suureksi. Ääritapauksissa

voidaan kehittää johonkin erityiseen tarpeeseen jopa kokonaan

uusi tuote tai mittatilaustyönä toteutettu ratkaisu.

JUTUSTELUA, TIUKKOJA PULMIA JA UUTUUKSIA

25-vuotias Trippi ei ole messuilla ensimmäistä kertaa. Räsäsen

mukaan suurin osa messuista on ollut positiivisia kokemuksia.

– Tällä kertaa meillä on uutuustuotteina esimerkiksi 7k-sarjan kitkamittareita,

joita ei tarvitse asentaa kiinteästi autoon, ja uusia tarkkoja

kallistusantureita esimerkiksi pinnan kaltevuuden mittaamiseen.

Mutta ei messuille pelkästään myymään lähdetä.

– Tarjolla on myös mukavaa jutustelua, vastauksia tuotteitamme

koskeviin kysymyksiin sekä ideoita tiukkojen mittauspulmien ratkaisemiseksi.


Tervetuloa

osastollemme

6 K 26

Doosan-trukit ovat vaativaan työskentelyyn

suunniteltu trukkimallisto jakautuen käyttövoiman mukaan

sähkö-, diesel- ja nestekaasutrukkeihin.

Tutustu mallistoon nettisivuillamme www.trukkitalo.com

Kumppani

kuljetuksiin

- Pohjoismaat ja Eurooppa

TRANSPORT

Since 1948

ALAN

UUTISET &

AMMATTILAISET

myös verkossa

Tel +358 (0) 207 81 56 00 www.transport-savikko.fi

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 27


Sigma Trukit toimittaa trukkikaluston

Pauligin uuteen kahvipaahtimoon

Sigma Trukit toimittaa Oy Gustav Paulig Ab:n uuden

kahvipaahtimon koko trukkikannan. Sopimus kattaa

7 kpl Yalen työntömastotrukkeja ja 7 kpl Yalen

lavansiirtovaunuja sekä niihin liittyvät ylläpitopalvelut.

Vuosaaren sataman yritysalueelle syksyllä 2009

valmistuva kahvipaahtimo on Pauligin historian

suurin teollinen investointi.

Sigma Trukit toimittaa Yalen työntömastotrukit runsailla erikoisvarusteluilla,

joihin kuuluvat haarukkakamera, nostokorkeuden

esivalinta ja vaaka. Lisäksi trukit maalataan Pauligin

tunnettujen brändien Juhla Mokka- ja Presidentti-kahvibrändien

mukaisilla väreillä ja logoilla. Trukit toimitetaan Enersys Europe

Oy:n Hawker-akuilla ja akunvaihtojärjestelmällä. Akuissa on edistyksellinen

Hawkerin Wates Less -akkutekniikka, mikä pidentää

akkujen vesitysvälin neljään viikkoon.

Yalen työntömastotrukkien valintaa puolsivat myös koeajot ja

kuljettajien myönteiset arviot käyttöominaisuuksista: trukit olivat

ergonomisia ja näkyvyys hyvä.

“Valitsimme Sigma Trukit uuden kahvipaahtimomme trukkipartneriksi,

sillä yritys tarjosi kustannustehokkaan ja laadukkaan

kokonaisratkaisun. Myönteisiä kokemuksiamme Yalen trukeista

Pauligin Viron tehtaalta vahvistivat Yaletrukkien käyttäjiltä Suomesta

saadut hyvät suositukset,” Pauligin logistiikkajohtaja Ronny

Reijonen linjaa.

”Tehokas logistiikka on toiminnallemme tärkeää. Yale on kansainvälisesti

tunnettu merkki ja Sigma Trukit luotettava toimittaja.

Tämän ohella Sigma Trukkien yhteistyökumppanin Raskoneen

hyvät ja luotettavat kunnossapitopalvelut sekä lyhyet vasteajat ja

varajärjestelyt poikkeustilanteissa olivat tärkeässä roolissa valitessamme

trukkipartneria pitkäaikaiseen yhteistyöhön”.

”Nyt solmittu sopimus on meille merkittävä. Pauligin tuotteet ja

brändit ovat kaikille suomalaisille tuttuja. Yhtiön uusi kahvipaahtimo

Vuosaaren sataman tuntumassa onkin meille tärkeä referenssipaikka”,

Yale tuotepäällikkö Jukka Kuopio Sigma Trukeista

kertoo. ■

Kuvassa allekirjoittamassa sopimusta vasemmalla

Pauligin logistiikkajohtaja Ronny Reijonen ja oikealla

Sigma Trukkien Yale tuotepäällikkö Jukka Kuopio.

Ylhäällä vasemmalla Pauligin Logistiikkapalvelujen

suunnittelija Kalle Saarimaa ja oikealla Sigma

Trukkien myyntipäällikkö Mikko Korkalainen.

28 Kuljetus & Logistiikka


Ajokorttilainsäädäntö muuttuu 10.9.2009

Kuorma-autonkuljettajista

tulevaisuudessa pulaa

Tällä hetkellä C-luokan eli kuorma-auton ajokortti

ajetaan usein samalla kertaa kuin henkilöauton eli

B-luokan ajokortti. Sekä B- että C-luokan ajokortin

vähimmäisikäraja on 18 vuotta.

Käytäntö poikkeaa muihin Euroopan maihin nähden,

joissa C-luokan ajokortti koetaan ammattikorttina.

Ajokortti lainsäädäntö on Suomessa kuitenkin

muuttumassa jo ensi syksynä eurooppalaiseksi.

Useat kuorma-autonkuljettajina joko pää- tai sivutoimisina työskentelevät

henkilöt ovat ajaneet autokouluun mennessään

samalla sekä henkilö- että kuorma-autokortin. Kuorma-auton

ammattikuljettajaksi on päässyt siis hyvin pienellä koulutuksella.

Ajokorttilainsäädäntö on kuitenkin lähitulevaisuudessa muuttumassa

siten, että kuorma-autokortin suorittamisen ikäraja nousee 18

vuodesta 21 vuoteen. Lisäksi pelkkä C-kortin suorittaminen ei enää

riitä kuorma-auton ammattimaiseen kuljettamiseen, vaan kaikilta

10.9.2009 jälkeen kuorma-autokorttinsa suorittavilta edellytetään

kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen hankkimista.

Ammattipätevyyskoulutuksen kesto on kuljettajan iästä ja/tai kuormaauton

koosta riippuen joko 280 tai 140 tuntia. Muutos tulee koskemaan

myös ns. yhdistelmäajoneuvonkuljettajia eli henkilöitä, jotka

suorittavat CE-luokan ajokortin.

”Kuorma-auton tai yhdistelmäajoneuvon ammattikuljettajaksi voi

kuitenkin valmistua toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kuljettajakoulutuksen

tai puolustusvoimien kuljettajakurssin kautta, jossa

kuorma-autokorttia voi jatkossakin suorittaa 18-vuotiaana ja saada

lisäksi vaadittavan ammattipätevyyskoulutuksen”, kertoo Jyväskylän

aikuisopiston koulutuspäällikkö Marko Noronen.

Norosen mukaan kyseinen muutos on hyvä asia, koska ammattikuljettajantyö

on muuttunut vuosien varrella yhä vaativammaksi ja

vastuullisemmaksi eikä vanhan ajokorttilainsäädännön mukaisella

koulutuksella pystytä enää tuottamaan

riittävän osaavia kuljettajia ammattiliikenteeseen.

Norosella on kuitenkin huoli, mistä

kaikki kuljettajat saadaan.

”Lainsäädännön muutos tarkoittaa

käytännössä sitä, että jatkossa ammattikuljettajaksi

tullaan vain ammatillisen

nuoriso- ja aikuisoppilaitoksen koulutuksen

tai puolustusvoimien kuljettajakurssin

kautta. Kuorma-auton ammattimaiseen

kuljettamiseen vaadittavan C-kortin ja

ammattipätevyyskoulutuksen hankkiminen

10.9.2009 jälkeen muuta kautta tulee

niin kalliiksi, että halukkaita tuskin löytyy.”

Noronen ennustaakin, että tulevaisuudessa kuorma-autonkuljettajista

käydään kovaa kilpailua, sillä taloustaantumasta huolimatta

kuorma-autonkuljettajista on jo nyt pulaa ja ensi syksystä alkaen vuosittainen

poistuma on suurempi kuin alalle tulevien määrä.

Pyörät eivät voi kuitenkaan jatkossakaan pysähtyä, joten Noronen

kehottaa varmaa työtä tulevaisuudessa miettiviä nuoria hakeutumaan

ammatillisiin oppilaitoksiin kuljettajalinjoille tai varusmiespalvelukseen

siirtyviä pyrkimään puolustusvoimien sotilaskuljettajakurssille

sekä aikuisia hakemaan aikuiskoulutuksen kuljettajakoulutukseen.

OULUSSA KOULUTETAAN KULJETUS- JA

LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTILAISIA

Kaksi isoa toimijaa Jyväskylän aikuisopisto sekä Lapin ammattiopisto

aloittivat yhteistyössä noin vuosi sitten kuljetus- ja logistiikka-alan koulutukset

Oulussa. Ruskoon on perustettu yhteinen toimipaikka, jossa

toteutetaan koulutuksia sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen

tuleville ja jo työssä oleville kuljettajille. Koulutuksissa on yhteistyökumppaneina

myös Ammattiopisto Luovi sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskus,

jonka tiloissa Konetie 15:ssa koulutuspaikka sijaitsee.

”Oulun seudulla on tarvetta alan koulutukselle, ja tähän tarpeeseen

pyrimme vastamaan. Meitä on koulutusta toteuttamassa kaksi

vahvaa, isoa toimijaa ja kaksi paikallista toimijaa, Luovi ja OAKK. Verkostoitumalla

voimme hyödyntää toistemme osaamista”, kertoo Lapin

ammattiopiston aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen.

Oulussa koulutetaan kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaisia

monenlaisiin tehtäviin.

”Meiltä uudet alalle tulijat voivat valmistua erilaisiin kuljetusalan

tehtäviin kuorma-auton kuljettajaksi, linja-auton kuljettajaksi tai

yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Lisäksi erilaiset lisä- ja täydennyskoulutukset

sekä lupakoulutukset alalla jo olevalle henkilöstölle kuljettajille

ja esimiehille ovat merkittävä osa kasvavaa toimintaamme.

Olemme päässeet hyvään yhteistyöhön työelämän edustajien kanssa,

työnantajat arvostavat tasokasta koulutustamme, ja kouluttamamme

ammattilaiset ovat haluttuja työmarkkinoilla”, Arto Kähkönen toteaa.


Oulun toimipaikan henkilöstöä,

Seppo Mikkonen, Sanna Mikkonen,

Tommi Lukkarila, Matti Peltokorpi,

Kari Koivikko, Olli Tyni.

Kuljetus & Logistiikka 31


Ground Guards –maansuojamatot

saapuivat nyt Suomeen

Maansuojamattoja käytetään aina, kun halutaan minimoida

työskenneltävän maanpinnan vauriot. Matoista on helppo

rakentaa työskentely alusta raskaillekin koneille tai ajoura

pehmeään maastoon, jolloin ne ehkäisevät koneiden vajoamista.

Matoissa on kaksi eri ajo- ja pintopintaa, jotka soveltuvat niin kumipyörillä

kuin terästelaketjuillakin ajettaviksi.

MINIMOI MAAHAN AIHEUTUVAT VAURIOT

- SÄÄSTÄ JOPA SATOJA EUROJA

Maansuojamattoja on saatavana erikokoisina ja ne on helppo

asentaa paikoilleen jopa yhden henkilön voimin. Ne ovat helppo

puhdistaa, kuljettaa ja varastoida uutta käyttöä varten. Matot voidaan

yhdistää erityisillä liitospaloilla toisiinsa ja saatavana on myös

kiinnityskoukkuja, joilla estetään niiden liikkuminen. Ne ovat erinomainen

vaihtoehto perinteisille suojamateriaaleille, kuten vanerille,

joka vedelle altistettuna huonontuu ja voi murtua jo lyhyenkin ajan

jälkeen. Maansuojamatot kestävät murtumatta kovaakin rasitusta

niin kuumassa kuin kylmässä, joten ne ovat erittäin pitkäikäisiä.

Tuotteille annetaan 6 vuoden murtumattomuus takuu.

ovat 600/900 ja 1220 mm x 2 440 mm ja ne painavat ainoastaan n.

13,5 kg / m2.

ALUMIINISIA AJORAMPPEJA ASIAKKAAN TARPEISIIN

Lindqvist Oy Lintec on maahantuonut ja myynyt alumiinisia ajoramppeja

Suomessa jo yli 10 vuotta. Laajasta tuotevalikoimasta

löytyy paljon valmiita ratkaisuja niin raskaiden kuin kevyidenkin

työkoneiden lastaustarpeisiin. Rampit valmistetaan myös asiakkaan

omien tarpeiden ja mittojen mukaan.

lintec.fi

MAANSUOJAMATOILLA TEET TYÖSI JÄLKIÄ JÄTTÄMÄTTÄ

Mattoja voidaan käyttää monissa eri kohteissa, kuten tilapäisenä

tienpohjana, telakoneen telojen alla, työkoneen työalustana tai

vaikka kävelytasoina esim. ulkoilmatapahtumissa. Mattojen koot

32 Kuljetus & Logistiikka


Ensiesittelyssä Logistiikka & Kuljetus

messuilla 2009 uusi Partner Van.

Peugeot Partner Van alk. Peugeot Expert alk. Peugeot Boxer alk.

Autoveroton hinta 14.650 €

Arvioitu autovero 4.176 €

Kokonaishinta 18.826 €

+toimituskulut

CO 2 -päästöt 153 g/km

Autoveroton hinta 20.800 €

Arvioitu autovero 4.088 €

Kokonaishinta 24.888 €

+toimituskulut

CO 2 -päästöt 191 g/km

Autoveroton hinta 21.650 €

Arvioitu autovero 3.707 €

Kokonaishinta 25.357 €

+toimituskulut

CO 2 -päästöt 208 g/km

Peugeot tavara-automallisto täydentyi täysin uudella Partner Van -citypakettiautolla.

Se tarjoaa avarat tilat kuljettajan lisäksi kahdelle matkustajalle. Suomen

ensiesittely Logistiikka & Kuljetus 2009 -messuilla 6.-9. toukokuuta. Tervetuloa

osastolle B tutustumaan laajan Peugeot-malliston kuljetusratkaisuihin asiantuntijoidemme

avulla! www.peugeot.fi


34 Kuljetus & Logistiikka


Vuosaaren sataman

Portsari-huolintakeskuksessa

raskas kalusto pestään

Tammermaticin toimittamalla

uuden sukupolven Rainbow

Ultima -pesukoneella.

Teksti: Milla Anttila

Kuva: Martti Anttila

Tammermaticin Rainbow Ultima

pesee raskaan kaluston Vuosaaren satamassa

Enviroc Oy on käynnistänyt raskaan kaluston

GiantWash-pesupalvelut Vuosaaren sataman

Portsari-huolintakeskuksessa. Yritys tarjoaa raskaan

kaluston kone- ja käsinpesua sekä konttien ja muiden

kuljetettavien koneiden ja laitteiden pesua.

Raskaan kaluston konepesu tapahtuu Vuosaaressa Tammermaticin

uuden sukupolven Rainbow Ultima -pesukoneella,

jolla voidaan pestä tavanomaisen rekka- ja linja-autokaluston

lisäksi myös monimuotoisuutensa vuoksi vaikeasti konepuhdistettavaa

kalustoa, kuten roska-, betoni- ja paloautoja, sekä traktoreita ja

maansiirtokalustoa. Pestävän kaluston maksimikorkeus on 4,5 metriä.

Vaativiin sääolosuhteisiin suunniteltu Rainbow Ultima edustaa tehokkainta

saatavissa olevaa konepesutekniikkaa maailmassa. Enviroc

Oy:n toimitusjohtaja Juha Saapunki kertookin asiakkaidensa olevan

tyytyväisiä koneen erinomaiseen pesutulokseen. “Hyvän pesutuloksen

lisäksi pesukoneen valintakriteerejä olivat kotimaisuus, valmistajan

kokemus ja innovatiivisuus, hyvä huoltoverkosto ja nopea varaosien

saatavuus sekä hinta”, sanoo Saapunki.

Rainbow Ultima -pesukoneen hyvän pesutuloksen perustekijöitä

ovat monipuoliset esipesujärjestelmät, oskilloivat korkeapaineiset

kolmoispyyhkäisevät pistesuihkut, harjojen liikeratojen tarkka ohjaus

sekä pitkälle kehitetyt ohjausjärjestelmät graafisine käyttöliittymineen.

Koneen malli voidaan suunnitella tarkalleen asiakkaan toiveiden ja

tarpeiden mukaisesti, mikä antaa mahdollisuuden myös edullisemman

Rainbow Ultima -version hankkimiselle.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ KALUSTON PESUA

“Rainbow Ultima -pesukone on saatavana suodatustekniikalla

varustetulla biologisella vedenkierrätysjärjestelmällä, jonka vedenkierrätysaste

on 70-80 prosenttia. Järjestelmä minimoi pesun ympäristökuormituksen”,

sanoo Tammermatic InterClean Groupin raskaan

kaluston liiketoimintajohtaja Lauri Hurme.

YHÄ USEAMPI PESEE MARKKINAJOHTAJAN KONEELLA

Rainbow Ultima -pesukone tuli markkinoille viime vuonna. Ensimmäinen

uuden sukupolven raskaan kaluston pesukone toimitettiin Ikaalisissa

toimivan maanrakennusalan yrittäjä Jouni Viljasen rekkapesulle.

Tätä nykyä myös muun muassa Lapväärtissä toimiva logistiikka- ja

kuljetusyritys Oy RL-Trans Ab pesee oman kalustonsa ja tarjoaa pesupalveluja

Rainbow Ultima -pesukoneella.

Rainbow Ultima -pesukoneiden valmistaja Tammermatic Oy on osa

Tammermatic InterClean Groupia. Yritys on maailman johtava raskaan

kaluston pesukonevalmistaja ja tunnettu myös junanpesukoneiden

valmistajana. Tammermaticin vahvaa osaamisaluetta on myös henkilöautojen

pesukoneet sekä pesukoneisiin liittyvä pesuteknologia,

-kemikaalit ja palvelut. ■

Kuljetus & Logistiikka 35


Teksti ja kuvat: Tomi Eronen

Housewife’s

Toyota Celica Supra twin turbo ’85

nightmare

Klaukkalalaisen Marko Kiven Celica Supran motiivimaalatun pinnan alla sykkii raaka tuplaturbovoima,

jota kevennetyn auton vähäinen paino ei pääse kohtuuttomasti kahlitsemaan.

Villi vanhan liiton samurai onkin varsinainen kotirouvan painajainen.

T

oyotan Supra kuuluu tuningkentän kulttimalleihin, mutta tunnetuin

versio on se korimalleista viimeisin, eli neljäs sukupolvi.

Kolmos-Supran useimmat tunnistavat niin ikään, mutta yllättävän

harvat tuntuvat tietävän edes vanhempien Suprien olemassa

olosta. Tai itse asiassa ensimmäinen ja toinen sukupolvihan tunnettiinkin

nimellä Celica Supra. Pitkälti ykkös-Supran kanssa yhteneväistä

1979-1981 Celicaa tuotiin Suomeenkin jopa kohtuullisen

paljon, mutta ensimmäisen korin perus-Celicaa fyysisesti pidempää

Supra-versiota ei tiettävästi meikäläisillä teillä ole näkynyt.

Toinen, vuonna 1982 lanseerattu kori sen sijaan tuli tutuksi Suomessakin,

ja oli 2,8-litraisine 5M-GE -rivikuutosineen esimerkiksi

Chevrolet Camaron kilpailija. Koko Celica Supra -malli oli itse asiassa

niin kulmikkaalta muotoilultaan kuin ylelliseltä varustelultaankin melkoisen

jenkkihenkinen. Tehoa tuosta suurimmalla tuplanokkaisella

moottorivaihtoehdollaan Suomeen tuodusta Suprasta irtosi ensimmäisenä

vuonna 145, vuotta myöhemmin 150 ja viimeisissä malleissa

175 hevosvoimaa.

VANHAN LIITON SAMURAI

”Tykästyin kakkoskoppaiseen Supraan vähän sen jälkeen kun sain

ajokortin”, Marko muistelee kohtaamistaan mallin kanssa.

Vielä tuolloin moisen hankkiminen ei ollut mahdollista, mutta Supra

pyöri silti jatkuvasti mielessä.

Kun Marko sitten paria vuotta myöhemmin oli etsiskelemässä uutta

ajopeliä itselleen, tuli Tuusulan legendaarisella Sulan alueella vastaan

juuri himoitunlainen toisen sukupolven edustaja.

Aivan tuotannon loppupäätä edustanut auto oli valmistettu joulukuussa

1985. Seuraavan vuoden puolellahan alettiin valmistaa jo

Uudempi 24-venttiilinen 2,5 litran kutonen istuu konehuoneeseen

siististi. Myös voimaa riittää, kiitos kahden piiloon jäävän

ahtimen.

kolmoskorista Supraa, jonka nimestä oltiin pudotettu Celica-nimi

kokonaan pois. Kaupan ollut yksilö oli vielä alkuperäisessä värityksessään,

joka oli sangen epätavallinen - pinnassa oli tehtaan jäljiltä

kaksivärinen hopea-lila maalaus. Muutenkin Supra oli aivan vakiokunnossa,

eikä ihme, eihän malliin saanut valmiina oikeastaan mitään

erikoisosaa.

Sellaisenaan Supra Markolle kelpasikin mainiosti muutaman

vuoden.

36 Kuljetus & Logistiikka


SPEKSIT

Omistaja: Marko Kivi

Ammatti: Autosähköasentaja

Monesko rakennettu auto:

ensimmäinen

(muttei viimeinen)

Paikkakunta: Klaukkala

Ikä: 28

Merkki ja malli: Toyota, Celica

Supra

Vuosi: 1985

TEKNISET TIEDOT

Moottori: 1JZ-GE 2,5 24V R6

kahdella turbolla

Alusta: KYB:in AGX-patruunat

ja coiloverit edessä, takana

GAZ:in säädettävät iskarit ja

korkeussäätö sekä Omegan

jouset

Viritykset: iso cooleri, Simotakartiosuodatin,

3” putkisto

Apexin päätevaimentimella

Voimansiirto: 5-vaihteinen

turbo-Supran manuaali,

Fidanzan 6-lapainen jousitettu

sintterikytkin, Kaazin Lexus

IS 200:n 2-way -lukkoyksikkö

vakiokuoressa

Jarrut: Black Diamondin levyt

ja palat joka nurkassa, Black

Diamondin teräspunosletkut,

vakiopuristimet

Teho: noin 400 hv @ 1 bar

ULKOKUORI

Renkaat: 225/40, 245/40 R17

Vanteet: Rota D2, 8,5x17”

ET 20 (kuvissa spacereiden

kera 0)

Korimuutokset: Muokattu III-

Supran korisarja, hiilikuitusiipi.

Pasi Kaunosen erikoismaalaus

SISUSTA:

Sisusta: Sparco Pro 2000,

Schrothin vyöt

Mittaristo: Alkuperäinen

digimittaristo, kierrosluku-,

ahtopaine- öljynpaine- ja

seossuhdemittarit

Ratti: Momo

MUUTA

HKS:n ahtopaineensäädin

Kolmos-Supraan tarkoitettu korisarja istui vanhempaan

malliin yllättävän helposti. Samalla koko autoon tuli

hämmästyttävän paljon uudempikorisen näköä.

Mallia tarkemmin tuntemattoman saattaa olla vaikeaa

havaita Markon yksilön muutoksia. Vertaamalla vanhaan

kuvaan kokonaisuus hahmottuu helpoimmin.

”Sitten kuulin, että ulkomailla oli varsin yleistä vaihtaa 2,8-litrainen

5M-kone 3-litraiseen uudemman mallin 7M:ään, ja aloin suunnitella

toimenpidettä”, Marko kertoo.

204-heppainen kolmoskorisen kone keulalle päätyikin, ja muutos

onnistui ennakkotietojen mukaisesti suhteellisen helposti. Uusi kone

sopi alkuperäisen viisilovisen lootan jatkeeksi suoraan, suurin muutos

oli tehtävä sähköihin.

”Aluksi moottori niputettiin 5M-koneen ruiskun kera, mutta sen

säätöihin saamisessa huomattiin olevan ongelmia, joten se vaihdettiin

moottorin omaan ruiskulaitteistoon.”

Parin vuoden mittaan 7M-koneita menikin useita, kun myllyn heikkona

kohtana tunnetut alapään laakerit kuluivat vuorollaan loppuun

ja tuhosivat kampiakselin. Pariinkin otteeseen Marko rakensi keulalle

virkeää vaparimyllyä, mutta moottorivaurioiden siivittämänä viimeisimmäksi

7M-versioksi Markon Supran nokalla jäi peruskorjattu

vakiokone.

”Sillä ajettiinkin huolettomasti jo peräti vuoden päivät, kunnes tuli

uusia suunnitelmia.”

Samalla kun moottori vaihdettiin ensimmäisen kerran, otettiin myös

kori työn alle. Pellit olivat verrattain hyvässä kunnossa, mutta lähes

parikymmenvuotiaassa autossa oli pintafiksattavaa siellä täällä. Sisustus

purettiin myös pois kokonaan, ja kun konekin oli irti, auto maalattiin

kauttaaltaan uudelleen Volvon kirkkaansinisellä helmiäisellä, joka

on R-mallien erikoisväri.

Auton värin vaihtoi puolituttu, ja lopputulosta jouduttiin valitettavasti

korjaamaan useaan otteeseen, ennen kuin siihen saattoi olla

tyytyväinen. Kun autoa kerran joutui moneen kertaan maalamolla

käyttämään, kävi Kaunosen Pasi siellä saman tien suihkimassa motiivimaalauksia.

Konepeltiin Marko halusi vanhanaikaisen Samurain ja

Supran logon yhdistelmän, jonka Pasi toteutti omalla tavallaan.

”Maalauksesta tuli loppujen lopuksi aivan erilainen kuin ajattelin,

mutta silti parempi.”

VAIKEUKSIEN KAUTTA

”7M-koneisiin kyllästyneenä tilasin loppuvuodesta 2006 Ronin Motorsilta

uuden 1JZ-moottorin”, Marko selvittää.

Vapaastihengittävä 2,5-litrainen 1JZ-GE oli suunnitelmissa ahtaa

myöhemmin. Konetta ei kuitenkaan alkanut kuulua, ja viimein puhelimiinkaan

ei firmassa enää vastattu.

”Huhtikuun lopulla 2007 luovuin lopulta toivosta kokonaan ja totesin,

että rahat menivät, mutta konetta ei tulisi koskaan.”

Kun vanha konekin oli jo myyty eteenpäin, meni ajokesä 2007 käytännössä

kokonaan pilalle, vaikka hollantilaisen Supra Sportin kautta

toivotunlainen tekniikka lopulta löytyikin. Japanin-mallin Toyota Mark

II:n (JZX-100) osista koostuva mylly saatiin keulalle juhannuksen jälkeen.

”Kun moottori oli saapunut, ei sen sovitus lopulta vienyt kuin kolmisen

viikkoa.”

Kardaanitunnelia jouduttiin muokkaamaan, samoin moottorin kiinnikkeitä

ja öljypohjaa. Sähköt oli tietysti myös tehtävä taas uusiksi.

Kuljetus & Logistiikka 37


KIITOKSET yhteistyökumppaneille www.blackdiamond.fi, www.race.fi, www.simota.fi,

www.rotawheels.fi, Redline oils www.roadmachine.fi, www.decatec.fi,

www.ricerockets.org, www.autojalostus.fi sekä kaikille tallilla jeesanneille

Kareille ja kaikille, jotka ovat auttaneet projektissa vuosien saatossa.

Ohjaamo on kuppipulkkineen ja turvakehikoineen

kisahenkinen, mutta matot ja

ovipahvit on silti säilytetty paikallaan.

Turvakehikko kiertää koko kabiinin

ympäri. Kunnolliset kaaret toimivat paitsi

turvallisuustekijänä, myös parantavat

ajettavuutta jäykistäessään koria.

Rotan 17-tuumaiset D2-vanteet pukevat

tummine keskiosineen Supraa hienosti.

Keulalle asennettiin reilun kokoinen välijäähdytin, pakoputkiston

Marko teki itse 3-tuumaisesta aihiosta, ja putkeen asennettiin yksi

välipönttö sekä Apexin päätevaimennin. Muuten resepti mukailee pitkälti

Toyotan tehtaan laatimaa, ja lähes kaikki moottorin ylipaineistukseen

käytetyt kilkkeet ovat merkin alkuperäisosia. Kahdella ahtimella

ruuditetun moottorin ohjainyksikkökin on rukkaamaton, ja mukautuu

virityksiin näissä moottoreissa poikkeuksellisen hyvin.

”Alkuperäinen MAP antaa oikean tiedon kilon ahtopaineisiin asti,

mikä alkaa olla äärirajoilla keraamisilla siivillä varustetuille vakioahtimillekin,

Marko toteaa.”

Ja nykyiset nelisensataa hevosta siirtävät 1000-kiloista Supraa jo

erittäin hyvin, joten ihan heti ei ahtimien vaihtoon ole siinä mielessä

tarvetta.

”Jos olisin aikoinaan tiennyt tuollaisen moottorin olemassaolosta,

en olisi koskaan lähtenyt leikkimään viritettyjen vanhan mallin vapareiden

kanssa.”

Vaihteistoksi asennettiin kolmoskorisen turbo-Supran viisivaihteinen

manuaali, ja sellaisen vakiokytkimellä pärjättiin tämän kevään

ensimmäisiin driftingkisoihin saakka. Nyt paikallaan on Fidanzan 6-

lapainen sintterikytkin.

Koska autoa on jo pitkään rakenneltu driftailu mielessä, löytyy

perästä Kaazin 2-way -lukkoyksikkö, joka on itse asiassa tarkoitettu

Lexus IS200:seen. Vakiokardaania on lyhennetty ja sen ristinivelet on

vahvistettu.

Driftingkäyttöä varten myös alustaa on paranneltu eri autojen osilla,

valmiina kun sinnekään ei parempaa palikkaa ole malliin saatavilla.

Aluksi edessä olivat lyhennetyt C-Mersun jouset, nyt etupäästä löytyvät

Focuksen säädettävät KYB AGX -iskarit sekä 500-paunaiset kynäjouset

kierreholkkisarjan kera. Takana on säädettävät GAZ:in iskarit ja

farkku-Omegan jouset. Taakse on tehty korkeudensäätö kierreholkkisarjalla.

Driftailua ajatellen etupyörien kääntyvyyttä lisättiin.

Ohjaamoon Marko hitsaili itse kunnollisen turvakehikon, ja sen

tieltä riisuttiin takapenkki pois. Painon säästämisen kannalta takaistuimen

merkitys oli tällä kertaa mitätön.

”Siksi ovipahvitkin ovat edelleen paikallaan samoin kuin lattiamatto.”

Näin auto on katuajossa monia muita driftereitä hiljaisempi ja

mukavampi. Muita kabiinissa silmiin pistäviä muutoksia ovat olleet

kuskin penkin vaihtaminen Sparcon Pro 2000:een sekä Schrothin vyöt

ja muutamat tarpeelliset lisämittarit. Apukuskilla on edelleen pehmeä

alkuperäisjakkara.

”Momon ratin kaverit ostivat aikanaan synttärilahjaksi”, Marko selvittää

naureksien.

Käsijarruna on luisuttelua silmällä pitäen D2:n hydraulinen, muuten

hidastuvuutta on parannettu Black Diamond -jarrulevyin, -paloin ja

-letkuin.

”Oli muuten varmasti ainoa merkki, jolta tähän malliin joka nurkkaan

jarrukamat sai.”

KOTIROUVAN PAINAJAINEN

Supran ulkonäköäkin on ehosteltu edelleen matkan varrella, vaikka

peruskori on samassa säilynyt samassa maalissa jo puolenkymmentä

vuotta. Etupuskurin aihioksi Marko hankki kolmoskorisen Supran

kopiopuskurin, jonka sovittamiseksi vanhempaan koriin istuvaksi riitti

kyhmyn poistaminen keulalta. Yllättäen puskurin leveys sattui kohdalleen

sellaisenaan, vaikka kolmoskoria luulisi äkkiseltään selkeästi toista

leveämmäksi. Turvakaaria sovitettaessa kävi ilmi myös, että kakkoskorinen

on sisätiloiltaan kolmoskorista leveämpi. Sivuhelmat ovat niin ikään

kolmoskoppaiseen tarkoitetut, ja ainoastaan niiden päät on pitänyt

muotoilla uudelleen vanhempaa koria varten. Hiilikuituinen takasiipi tuli

Japanista erään 200SX:n mukana, ja istuu mukavasti Suprankin kontin

päälle, vaikka Marko kaavaileekin siihen korkeampia jalkoja.

Vanteina olivat pitkään alkuperäisten melko persoonallisen näköisten

alujen jälkeen perus-5-puolaiset, joista Marko ei juuri perustanut.

Viimein Hämeenlinnasta Tehikoskelta löytyivät silmää miellyttävät

Rotan D2-vanteet oikeassa koossa, ja niiden päällä kuluu ripeään tahtiin

225- ja 245-millisiä kumeja.

Suprasta on muodostunut vuosien myötä jo melkein perheenjäsen,

eikä sitä ole ajatuksissa myydä koskaan, vaikka mielessä on

mallin harvinaisuuden ja osien heikohkon saatavuuden takia käynyt

jonkin yleisemmän laitteen valjastaminen driftingpeliksi. Auton raa´an

räyhäkkä olemus kuulemma on omiaan provosoimaan kanssaautoilijoita,

mutta Marko haluaa säästää enimmät revittelyt radalle.

Käyttöautonakin Markolla ollut jo pitkään keskimääräistä kivempi

kulkupeli. Aiemmin talvirallit hoituivat hieman Supraa tuoreemmalla

Celica GT-Fourilla, nykyisin käyttöautona on tuplaturboinen, musta

Aristo. Sitä on tarkoituksena ehostella hillityn tyylikkäässä VIP-hengessä.

Ja sehän sitten taas tunnetusti on kauniimmankin sukupuolen

mieleen... ■

Kaunosen Pasi taiteili konepeltiin vanhan liiton samuraita ja

Supra-logo mukailevan maalauksen.

38 Kuljetus & Logistiikka


Vuokraa suomalainen elämyskeskus!

Vietä saunarekka tapahtumasi missä vain haluat. Ainoa mitä tarvitset on paikka

mihin rekalla pääsee, niin Saunarekka voidaan tuoda luoksesi.

Oli tarpeesi perinteinen saunailta tai suurempi tapahtuma, niin toteutamme sen.

Vuokraamme Saunarekan tapahtumalla tai pelkästään vain tilana.

Lisätietoja:

www.saunarekka.fi

Kysy lisää Lauri Hänninen

puh. 040 566 66 00


Louheautot

ETDT TM

TERÄSVYÖRENKAAT. HETI VARASTOSTA!

KORKEALAATUINEN TECHKING

OIKEA RENGAS OIKEAAN PAIKKAAN

ETLDD2 TM (L5)

ETADT E4 C1 ETDL L4,L5 C1 ETGC H1

(nosturiautot)

ET5A E3/L3 R1

ETLT C1

ET6A TM

ETSNOW

Ympärivuotiseen

käyttöön.

Kylkivahvistettuja.

ETPORT

satama/

teollisuusrengas

18.00 R 25***

18.00 R 33***

Tunnetut

materiaalitoimittajat

ETNT TM

Eritoten kaivoskäyttöön

suunniteltu 29.5” R25**

6:lla teräsvyökudoksella

LOUHEAUTOT, DUMPPERIT, PYÖRÄKUORMAAJAT, SATAMAKONEET:

SAATAVINA 15 ERI MALLIA JA 60 ERI TYYPPIÄ.

ALKUPERÄISASENNUKSENA USEILLA KONEMERKEILLÄ.

RENGASLAADUT C 1 = pistoaltis ajo R 1 = yleisrengas H 2 = lämpökestävä jatkuvassa nopeassa ajossa H 1 = nosturirengas (nopea ajo)

750/65R25''ETADT H-2

LOUHEAUTON RENKAAT

HETI VARASTOSTA!

14.00 R 25***

18.00 R 25** E4 H2

18.00 R 33** E4 H2

21.00 R 35** E4 H2

24.00 R 35** E4 H2

K&L

T 568 LC

raskaankaluston renkaan

vaihtokone 14-26”

vanteille, max. rengashalkaisija

1650 mm /

leveys 800 mm, 1.8 kW

HETI VARASTOSTA!

35/65 R 33** ETDL L 5 C 1

35/65 R 33** ETLDD 2 C 1

K&L

TECHKING

TPMS-

RENGAS-

PAINEEN-

VALVONTA-

JÄRJESTELMÄ

Myös

ristikudosrenkaita!

15.5x25 16 pr. nylon

17.5x25 16 pr. nylon

16.00x25 32 pr. nylon

18.0x25 36 pr./40 pr. nylon

18.00x33 E4 32 pr. nylon

20.5x25 20 pr. nylon

23.5x20 20 pr. nylon

23.5x25 24 pr. nylon

26.5x25 28 pr. nylon

29.5x25 32 pr. nylon

29.5x29 32 pr. nylon

21.00-35 36 pr. tl e4

24.00-35 42 pr. tl e4

RASKAANSARJAN

LONGMARCH T 598

14-56”vanteille,

max rengashalkaisija

2300 mm /

leveys 1065 mm

max rengaspaino

1600 kg !

Suoraan maahantuojalta

K&L

Pyöräavain

1” hylsylle.

3-tehoaluetta

Kakkosella aukeaa varmasti

k-auton mutterit.

K&L

paineilmahydraulitunkit

25-50 t nostavat,

2- ja 3-jatkoinen,

minimikorkeus vain 18 ja 23 cm!

Pat.numero: ZL00216876.6

MAAHANTUONTI JA MYYNTI:

K&L

MYYNTI JA ASENNUS:

ARTON RENGASPALVELU

TESJOKI, LOVIISA 019-514 422

KUMIKORJAAMO H. TAKALA OY

NOORMARKKU 02-548 0185

VANNE- JA RENGASPALVELU MÄKELÄ

EURAJOKI 02-868 3000

HAAPAJÄRVEN KUMIKESKUS

HAAPAJÄRVI 08-762 093

(ASENNUS MYÖS TYÖMAALLA)

KORJAAMO AIMO MERILÄINEN OY

MAANSELKÄ (KAJAANI) 0500 234 458


Tavaran tyhjennys on turvallista, koska kuorman painopisteen siirtymä on pieni. Lisähydrauliikkaa ei tarvita, koska asetinlaite avaa

ja sulkee pohjan. Kontin vino pohja tyhjentää lastin nopeasti ja kokonaan. Konttia on saatavana kolmea kokoa: 500 l, 1000 l ja

2000 litran kontteja. (kuvassa 2000 l). Konttiin on haettu patentti.

Arvi Helin Oy:ltä

uutuuksia

materiaalinkäsittelyyn

Arvi Helin Oy on pitkien perinteiden yritys Pöytyällä,

Varsinais-Suomessa. Yrityksen päätuotteita ovat olleet trukkien

ja kuormaajien nostolaitteet, joita toimialan keskeisemmät

maahantuojat ovat käyttäneet jo yli kaksi vuosikymmentä.

Srvi Helin Oy on vuosien saatossa kehitellyt tuotevalikoimaansa

yhdessä edustajiensa kanssa yhä monipuolisemmaksi.

Voidaan sanoa, että yrityksestä saa lähes kaiken, mitä

perusmateriaalinkäsittelyssä tarvitaan; asetinlaitteet, trukki- ja jatkohaarukat,

nostopuomit, henkilönostokorit, lavanostimet jne.

Yritys on ollut vahva verkostoitumisen kannattaja ja se onkin

pystynyt luomaan toimivan kokonaisuuden, jossa hyödynnetään

eri yritysten vahvuuksia niin suunnittelussa, valmistuksessa,

myynnissä kuin markkinoinnissakin

tuotevastuun säilyessä Arvi

Helin Oy:llä.

Näin pystymme tarjoamaan laadukkaita

tuotteita kilpailukykyiseen

hintaan, joka on pelkästään asiakkaan

etu, kertoo Risto Helin.

Nyt olemme kehitelleet ja tuoneet

markkinoille uutuuden, asetinlaitteella pohjasta

aukeavan kontin. Se soveltuu erinomaisesti

kappaletavaran turvalliseen kuljettamiseen ja

tyhjentämiseen. Voidaan sanoa, että kontti on hydraulinen ilman

hydrauliikkaa, koska siinä hyödynnetään trukin tai kuormaajan

haarukoiden asetinlaitetta, toteaa Helin.

Lisäksi olemme aloittaneet erilaisten tynnyrikäsittelylaitteiden

maahantuonnin, millä monipuolistamme tarjontaamme, kertoo

Risto Helin. ■

Kuljetus & Logistiikka 41


Tervetuloa osastollemme 6 c 11

Esittelemme

MAXIMAL-TRUKIT

MessuExtra!

Lisäksi esittelyssä nosto- ja sidontatarvikkeet!


Raahen syvälaiturin urakkasopimus allekirjoitettu

Urakoitsija H&P Infra Oy

on käynnistämässä

laiturin rakentamisen

Raahen syväsatamahanke etenee. Urakkasopimus uuden syvälaiturin

rakentamisesta on allekirjoitettu Raahen kaupungin liikelaitoksien

ja H&P Infra Oy:n kesken Raahessa. Syvälaiturin rakentaminen on

osa suurta kokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi Raahen ulkoväylän

ja satama-altaan ruoppaaminen 10,0 metrin kulkusyvyyteen sekä

varastokenttien täyttötyöt satamassa. Ruoppaustyöt ja varastokenttien

täyttötyöt ovat työn alla Raahen kaupungin ja Merenkulkulaitoksen

yhteistyönä.

Rakennettava syvälaituri tulee olemaan 355 metriä pitkä ja sen

kulkusyvyys on 10,0 metriä. Laituri mitoitetaan erikoisraskaille irtolastikuormille

ja kootaan useista teräsbetonisista kulmatukimuurielementeistä.

Laituri on suunniteltu 50 vuoden käyttöä varten.

Syvälaiturin kokonaiskustannukset kaikkine varusteluineen ovat

yhteensä noin 7 miljoonaa euroa.

Elementteihin käytetään betoniterästä vajaa 2 000 000 kg ja betonia

noin 10 000 m3. Elementtien korkeus on 12,5 metriä. Tämä vastaa

nelikerroksisen kerrostalon korkeutta. Elementtien laudoitus-, raudoitus-

ja betonointityöt tehdään työmaalla. Elementtien siirto- ja

asennustöissä tarvitaan erikoiskalustoa.

Urakoitsija H&P Infra Oy on hämeenlinnalainen rakennusalan

yritys ja se on toteuttanut monia erittäin vaativia yhdyskuntarakentamisen

kohteita, viimeisimpänä mm. Espoo 550 -juhlavuoden upean

kiviholvisillan. Vastaavaa siltarakentamista ei ole toteutettu Suomessa

yli 60 vuoteen. Yrityksen erikoisosaamista normaalien rakennuskohteiden

lisäksi on vaativien pohjarakennuskohteiden toteuttaminen.

Hankkeita yrityksellä on menossa tällä hetkellä kymmenkunta ympäri

Suomea. Raahen kohteen suora työllisyysvaikutus on n. 50 miestyövuotta

ja välillinen lisäksi arviolta saman verran. ”Raahen syvälaiturin

rakentaminen oli tähtäimessämme jo yli vuosi sitten. Siksi urakkakilpailun

voitto tuntuu vieläkin upeammalta kuin normaalisti,” toteaa

H&P Infra Oy:n tekninen johtaja Anssi Honkala.

Laiturin on suunnitellut Insinööritoimisto Pitkälä Oy. Syvälaituri sekä

ruoppaus- ja varastokenttätyöt valmistuvat vuoden 2009 lopussa. ■

Olemme mukana

Tervetuloa osastollemme

3a28

Kuljetus & Logistiikka 43


ETÄIS

TALVI

Tyyppihyväksynnät

haasteita vai mahdollisuus?

Päälirakennevalmistajat ovat saaneet tänäkin keväänä

kommenttipyyntöjä ja vanhojen tyyppihyväksyntöjen

kumoamiskirjeitä eri viranomaistahoilta tahoilta.

Nämä kirjeet ja kommenttikyselyt eivät ole olleet

kaikilta osiltaan selkeitä ja niiden pohjalta nousseisiin

kysymyksiin ei ole saatu riittävän tarkkoja ja täsmällisiä

vastauksia.

Viranomaisen tehtävä ei varmasti ole helppo. Miten sovittaa

yhteen vanhentuvat kansalliset säädökset ja uudet EU-säädökset.

Samalla valmistajat painivat dokumentaatioiden, laskelmien

ja testausten kanssa.

OBAS Oy:lle EU tasoinen tyyppihyväksyntä tuli eteen viime kesänä.

Venäläinen asiakas vaati Venäjän tyyppihyväksyntää varten tuotteille

EU-tyyppihyväksyntää vastaavat testaukset eli Suomen kansallinen

hyväksyntä ei riittänyt, eikä riittänyt että puoliperävaunut olisi katsastettu

Suomessa ja siten täyttäneet vaatimukset.

Ensimmäinen haaste on löytää Euroopasta raskaalle kalustolle

akreditoitu testauslaitos ja sieltä aika testausten suorittamiselle,

OBAS Oy:n valinta kohdistui lopulta Keski-Eurooppalaiseen testauslaitokseen.

Varsinainen puoliperävaunujen testaaminen sujui hyvin ja

OBAS Oy:n valmistamat puoliperävaunut läpäisivät testit suunnitellussa

aikataulussa. Toki asiaa oli auttanut huolellinen valmistautuminen

ja perehtyminen vaatimuksiin. Muutamia pieniä muutostöitä ja

korjauksia oli jouduttu kuitenkin tekemään paikan päällä ja siksi on

selvää, että käytännön testaukset antavat tarkemman kuvan tuotteen

SUORAT LAIVAUKSET

å Eurooppa

å Välimeri

OVERSEAS-YHTEYDET

å Amerikka

å Lähi- ja Kaukoitä

å Australia

å Kontit

å Sahatavara

å Kappaletavara

å Irtolastit

å Projektikuljetukset

Kemii

Ouluu

Raahe

Kokko

Pietar Raahe

44 Kuljetus & Logistiikka


toiminnasta kuin pelkät teoreettiset laskelmat. Lisätöinä OBAS joutui

teettämään mm. pieniä muutoksia jarrujärjestelmään sekä teippauksia,

joiden vaatimukset ovat erilaiset EU tasolla verrattuna Suomen

kansallisiin vaatimuksiin, kertoo tuotepäällikkö Janne Märsylä. Esimerkiksi

taka-alleajosuojaa testattiin 10 000kg voimalla ja prässi

oli riittävän iso. No ainakin meillä puskurit kestivät, jatkaa Märsylä.

Varsin haastava tilanne syntyy, jos maantiellä sattuu esim. peräkolari

ja taka-alleajosuojasta ei löydy testausraporttia tai laskelmia sen kestävyydestä,

mutta peräkärry on läpäissyt Suomen katsastuksen. Kuka

silloin on vastuussa?

OBAS Oy:n Toimitusjohtaja Mikä Rytkyn mielestä tulisi kansalliset

säädöksen yhtenäistää mahdollisimman pitkälle EU vaatimusten

kanssa, huomioiden kuitenkin esimerkiksi se, että meillä pääosa

kalustosta on täysperäyhdistelmiä. On vaikea kuvitella tilannetta,

jossa vientiä harjoittava yritys joutuu testauttamaan ja hyväksyttämään

esimerkiksi Venäjälle vietävät tuotteet eri käytännön mukaan

kuin kotimarkkinoille jäävät. Vähimmäisvaatimus täytyisi olla referenssituotteen

käyttäminen akreditoidussa testauslaitoksessa.

Toki olisi kaikille osapuolille helpompaa, jos Suomessa olisi akreditoitu

testauslaboratorio ja testirata raskaalle kalustolle. Tarvittaessa

renkailla oleva kalusto kyllä matkaa kohtuullisin kustannuksin

Eurooppaankin testattavaksi, tosin säiliöön pumpattava vesi on kuulemma

yllättävän kallista ostaa paikan päältä, toteaa Märsylä.

OBAS sai testiraportit Suomeen joulukuussa ja seuraavana vuorossa

oli Venäjän tyyppihyväksynnän hakeminen. Oikean yhteistyökumppanin

löytäminen Venäjältä ensiarvoisen tärkeään kertoo hallintopäällikkö

Timo Mustonen. Oma Venäjän kielentaitoinen henkilö ja

päivittäinen kommunikointi ja projektin seuranta Venäjälle on pakko

järjestää, muuten projektin eteneminen voi hidastua varsin merkittävästi

jatkaa Mustonen. Tyyppihyväksynnän saaminen Venäjällä voi

kestää jopa puoli vuotta ja minimissäänkin se kestää kaksi kuukautta,

mikäli kaikki asiakirja mukaan lukien testiraportit ovat kunnossa. Jos

jossakin asiakirjassa on puutteita koko prosessi alkaa alusta uudelleen,

joten viiveisiin on varauduttava.

OBAS sai Venäjän tyyppihyväksynnän kuluvan vuoden helmikuun

lopussa ja luovutukset asiakkaalle saatiin käyntiin huhtikuun alussa.

Tietojemme mukaan OBAS on ensimmäinen Eurooppalainen ADR

säiliöperävaunujen valmistaja, jolla on tyyppihyväksyntä uusien puoliperävaunujen

käytölle Venäjällä, kertoo toimitusjohtaja Rytky. ■

www.obas.fi

VENÄJÄN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

YYDET

VAARASTA:

n

n

en

laan

saareen

Pohjois-Suomi

327 km

230 km

237 km

287 km

324 km

Kainuu

Väli-Suomi

w w w . p o r t o f r a a h e . f i

Kuljetus & Logistiikka 45


KAIKKI RASKAAN KALUSTON PALVELUT SAMAN KATON ALTA!

Kuormatilojen

lämmönsäätöjärjestelmät

Laajin valikoima kaikkiin tarpeisiin.

Korjaamosta huollot,

korjaukset ja asennukset

Varaosamyynnistä raskaan

kaluston varaosat ja työkalut

Päällirakennetyöt

Varaosamyynti auki myös lauantaisin!

Varaosamyynti

p. 010 650 3180 fax 010 650 3185

Avoinna arkisin: 7.30 - 17.00

Lauantaisin: 9.00 - 14.00

Korjaamo

Työn vastaanotto p. 010 650 3112

Carrier-huolto p. 010 650 3150

Avoinna arkisin: 7.30 - 16.00

Hakkilankaari 4, 01380 Vantaa

Puh. 010 650 300, Fax 010 650 3190

info@suomenkuljetuslaite.fi

www.suomenkuljetuslaite.fi

Olemme mukana Koivunen Oy:n

osastolla 6C21! Tervetuloa!

46 Kuljetus & Logistiikka


Kenwood Nexedge NX on uusi

digitaalinen radiopuhelintuotteisto.

HUOLTOAUTOKALUSTEET

LISÄTARVIKKEET

www.modul-system.com

®

Uudet digitaaliset radiopuhelimet:

Kenwood Nexedge NX -tuotesarja

SERVICE CENTER

TÄYDEN PALVELUN

HUOLTOAUTOKALUSTAJA

Kenwoodin radiopuhelimet siirtyvät digitaaliaikaan.

Uudet digitaaliset VHF/UHF -puhelimet

ovat mallit Kenwood Nexedge NX-200

ja NX-300, ajoneuvoihin asennettavat mallit

NX-700 ja NX-800 sekä tukiasemat NXR-700

ja NXR-800. Laitteisto muodostaa saumattoman

ja helposti laajennettavan digitaalisen

kokonaisuuden.

YHTEENSOPIVA IP-VERKKOON

Digitaalisilla radiopuhelimilla on useita etuja

perinteisiin analogisiin radiopuhelimiin verrattuna,

kuten parempi äänenlaatu ja kuuluvuus,

suurempi peittoalue sekä monipuoliset

toiminnot jotka mahdollistavat mm. datasiirrot

ja erilaiset hälytystoiminnot. Kenwoodin

uudet digitaalipuhelimet ja tukiasemat

toimivat kuitenkin myös analogiverkossa,

minkä ansiosta siirtyminen digitaalisuuteen

on helppoa ja varmaa.

Uutuustuotteiston tukiasema(t) voidaan

kytkeä suoraan IP-verkkoon, joten järjestelmän

luominen ja uusien laitteiden liittäminen

järjestelmään käy helposti ja joustavasti.

MONIPUOLISET LIITÄNNÄT

JA TEHOKAS DATASIIRTO

Kenwood Nexedge NX

-tuotesarja tarjoaa digitaalisuutensa

ansiosta

monipuoliset ohjelmointimahdollisuudet.

Myös kanavamäärä

on kaksinkertainen

analogisiin malleihin

verrattuna. Lisäksi

monipuoliset liitäntämahdollisuudet,

esim.

PC:hen, tulostimeen

tai GPS:ään, tuovat

radiopuhelimen käyttöön

aivan uusia ulottuvuuksia.

KIRKAS ÄÄNENLAATU JA UUDET

TEHOKKAAT TOIMINNOT

Suhinasta ja katkeilevasta äänestä ei enää

tarvitse kärsiä, sillä Nexedge NX- sarjan

puhelimien äänenlaatu on puhdas ja selkeä

peittoalueen äärirajalle asti. Uutuuspuhelimet

käyttävät NXDN protokollaa (Digital Air

Interface Protocol). Puheensalaus, henkilöhakutoiminto,

tekstiviestien lähettäminen ja

vastaanottaminen, Lone Worker -ominaisuudet

kuten hätäkutsun lähettäminen ja etäsulkemismahdollisuus

sekä erityisesti GPS

paikannusmahdollisuus laajentavat entisestään

radiopuhelimien käyttöä.

KESTÄVIÄ JA TIIVIITÄ PUHELIMIA

Kenwood Nexedge NX-200/300 mallit ovat

MIL-STD 810 -standardin mukaisesti tärinäja

pudotustestattuja. Kotelointiluokka on

IP67, eli laitteet ovat erittäin vesi- ja pölytiiviitä,

ja soveltuvat siten vaativiinkin työympäristöihin.

Maahantuonti:

Ja-Tools Ja-Elektro Oy, puh. (03) 283 6600

KOTIMAISET

NOSTOLAITTEET

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin

Lavanostin

Henkilönostokori

Tynnyrin

käsittelylaitteet

Valmistus ja myynti:

Jatkohaarukat

• Asetinlaitteet

• Trukkihaarukat

• Nostopuomit

Puh. (02) 4862 102

Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

AKKUKELLARI OY AB

WWW.AKKUKELLARI.COM

Kuljetus & Logistiikka 47


Kuljetusalan

koulutusta Oulussa!

Kouluttaudu uuteen menevään ammattiin tai

hanki lisäpotkua työhösi!

Tutkintoon valmistavat koulutukset

• Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

• Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

• Tekniikan erikoisammattitutkinto (esimiehille ja

työnjohdolle)

Kuljetusalan täydennyskoulutukset

• Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset

• Lupakoulutukset (ADR-kappaletavara ja -säiliö)

• Korttikoulutukset (Trukki-, tieturva-, työturvakortti)

Kysy lisää myös muista logistiikka-alan koulutuksistamme!

Tommi Lukkarila, puh. 020 798 4931

Seppo Mikkonen, puh. 040 341 6217

oulunkuljettajakoulutus@lao.fi

Suomen ulkomaankaupan

laajakaista

www.portofhelsinki.fi

Södertälje

Helsingborg

Kööpenhamina

Rotterdam

Bilbao

Århus

Teesport

Hull

Immingham

Tilbury

Zeebrugge

Gent

Antwerpen

Bremerhaven

Amsterdam

Tukholma

Klaipeda

Gdansk

Gdynia

Szczecin

Rostock

Lübeck

Travemünde

Hampuri

HELSINKI

Tallinna

Riika

Pietari

T OF EXCELLENCE

48 Kuljetus & Logistiikka


Radiopuhelimet Hamradiosta!

tti TCB-660 LA-puhelin

- 40 ch AM/FM

- Skannaus

- Multinormi

VAIN

85€

Uusi terminaali tuo kilpailuetua

WWW.HAMRADIO.FI

Puhelin: 0400 661 930

Kuljetusliike Taipale Oy:n uusi terminaali Jyväskylän Innoroad

Parkissa otettiin käyttöön maaliskuun alussa. Läpivirtausperiaatteella

toimiva terminaali nopeuttaa ja tehostaa toimintaa.

Kuljetusliike Taipale Oy on jyväskyläläinen

perheyritys. Vuonna 1946 toimintansa

aloittanut yritys on osa maanlaajuista

Kaukokiito-järjestelmää. Yrityksellä on toimipisteet

Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa.

Yhteensä yritys työllistää 130 henkilöä.

Ammattitaitoisen henkilöstönsä sekä ajantasaisen

kalustonsa avulla yritys tarjoaa

asiakkaille yksilöllisesti räätälöityjä kuljetus-,

varastointi- ja terminaalipalveluja.

Viimeisten vuosien aikana yrityksen

toiminta on laajentunut siinä määrin, että

vanhat tilat alkoivat käydä ahtaiksi. Yritys

päättikin ratkaista ongelman rakennuttamalla

uudet toimitilat. Rakennustyöt

Jyväskylän Innoroad Parkissa käynnistyivät

toukokuussa 2007. Tämän vuoden maaliskuussa

yritys otti käyttöön uutuuttaan kiiltelevät

toimitilat, jotka käsittävät 5500m2

terminaali-, varasto- ja toimistotilaa. Uudet

toimitilat ovat varta vasten Kuljetusliike

Taipaleelle suunniteltu ja tätä kautta on

pystytty ottamaan kaikki yrityksen tarpeet

huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

- Suunnittelussa on otettu huomioon

tilojen muunneltavuus. Tarvittaessa nykyiset

varastotilat pystytään muuttamaan

helposti terminaalitilaksi, kertoo yrityksen

liikennepäällikkö Riku Vainio.

Uuden terminaalin sijainti on kuljetusten

kannalta edullisempi. Aikaisempi

toimipaikka sijaitsi lähempänä keskustaa

kahden ison marketin vieressä, jolloin kuljetuksia

oli hankalampi hoitaa vilkkaassa

liikenteessä.

- Nyt kun toimimme hieman etäämmällä

keskustasta, on kuljetuksia helpompi

hoitaa. Innoroad Parkista on erinomaiset

yhteydet ympäri Suomen ja ainoastaan

länteen päin mentäessä joudutaan kulkemaan

kaupungin kautta, Vainio kertoo.

Joustavampien kulkuyhteyksien lisäksi

uusissa toimitiloissa on viileäterminaali,

joka mahdollistaa nykyaikaisen elintarvikkeiden

käsittelyn. Vanhoissa tiloissa

toimittiin 11 lastausoven turvin, jolloin

toiminta oli hitaampaa ja tukkoisempaa.

Uusissa toimitiloissa on 43 lastausovea ja

terminaali toimii läpivirtausmenetelmällä.

Tämä tehostaa ja nopeuttaa tavaran käsittelyä

huomattavasti.

- Myös riittävän suuret tilat mahdollistavat

nopean ja tehokkaan toiminnan,

Vainio lisää.

Uuden terminaalin rakennus- ja suunnittelutyöt

aloitettiin ennen kuin nykyisestä

talouden taantumasta oli vielä tietoakaan.

Viime aikoina kysyntä kuljetus- ja varastointialalla

on luonnollisesti hiljentynyt,

mutta se ei masenna Kuljetusliike Taipaleen

henkilöstöä. Uudet toimitilat ovat

merkittävä kilpailuetu tehokkuutensa

ansiosta, josta on varmasti hyötyä markkinoiden

vilkastuttua.

- Kun markkinat vilkastuvat, me olemme

valmiita toimimaan nopeasti ja tehokkaasti,

Vainio toteaa.

Teksti: Marleena Ylihärsilä

ALAN

UUTISET &

AMMATTILAISET

myös verkossa

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 49


Ruostumattomat

Karjapuskurit ja Lisävalotelineet

• valotelineet

• kylkiputket

• lavakaaret

• karjaraudat

RST-STEEL OY • NIVALA • Puh. 0400-890 813

www.rst-steel.fi

50 Kuljetus & Logistiikka


Uudet Philips MasterDuty BlueVision -ajovalolamput antavat

raskaille ajoneuvoille katseet kääntävän vaikutelman

AJONEUVOPC

erikoisliike

Oy Scan-Auto Ab rakentaa Laukaan Vihtiälään

täyden palvelun raskaan kaluston

auto-talon. Investoinnin arvo tontteineen,

rakennuksineen ja laitteineen on noin 8,4

miljoonaa euroa. Investoinnin myötä yhtiön

palveluvalikoima paranee ja laajenee ja

tilat vastaavat paremmin Scanian korkeita

vaatimuksia.

Uusiin tiloihin sijoittuvat Scan-Auton

korjaamo-, varaosa- ja myyntitoiminnot.

Lisäksi rakennukseen tulevat Scan-Auton

päällirakenne- ja kolarikorjaustoiminnot

sekä tilat A-katsastus Oy:lle ja kuormaautojen

pesutoimintaa varten. Tontille

Tärinää hyvin kestävät ajovalolamput,

joissa on helposti havaittava xenon -efekti,

rekka-autoille, busseille ja muille raskaille

ajoneuvoille.

Amsterdam, Alankomaat - Royal Philips

Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG)

(“Philips”) tuo esittelee uudet Philips MasterDuty

BlueVision 24V -ajovalolamput,

joissa yhdistyy xenon-efektivalo Master-

Duty -lamppujen erinomaisen rasituksen

ja tärinän kestoon. MasterDuty Blue Vision

ajovalolamput ovat tärkeä lisä Philips Bus

& truck lighting -valikoimaan, joka koostuu

jo MasterDuty- ja MasterLife 24V -

lampuista.

MasterDuty BlueVision -lamput on

suunniteltu kestämään tärinää jopa 13,8

g-voimaan sakka (painovoimayksikkö)

ja niissä on samaa Philips

-teknologiaa kuin

MasterDuty -ajovalolampuissa.

Niihin on lisätty

autojen virittelyä

harrastavia

varten

UV- kvartsilasi,

joka

tekee lampusta

entistä tyylikkäämmän myös kun se

on sammunut.

Yöllä MasterDuty BlueVision 24V ajovalolamppujen

xenon -efektin antama

voimakas viileä valo parantaa tiemerkintöjen

näkyvyyttä ja tekee pitkästä yöajosta

mukavampaa ja vähemmän rasittavaa. Päivällä

auto erottuu joukosta viileän sinisen

vaikutelman ansiosta, joka kertoo tyylistä

& suorituskyvystä.

Philips MasterDuty BlueVision ajovalolamput

ovat täysin homologoituja (ne

täyttävät normin ECE R37). Koska Philips

suosittelee aina, että lamput vaihdetaan

pareittain,

Philips MasterDuty BlueVision ajovalolamput

ovat saatavilla kahden lampun erikoispakkauksessa.

sijoittuu myös noin 20 auton vuokrattava

rekkaparkkialue. Scan-Auton vuokrasopimus

nykyisissä tiloissa Jyväskylän Seppälän

alueella päättyy 31.12.2009.

www.ajoneuvopc.fi

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Työvaatteet

- Led takavalot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

Vanhan auton kierrätys pankkitunnuksilla

Vanhan auton voi nyt poistaa lopullisesti

rekisteristä pankkitunnuksia käyttämällä.

Hyväksytysti tehdyn poiston jälkeen

hinausliike noutaa kierrätettävän auton

veloituksetta ja toimittaa sen viranomaisten

hyväksymään kierrätyspisteeseen.

Tämän täysin uudentyyppisen kuluttajille

suunnatun kierrätyspalvelun on toteuttanut

Stena Metalli Oy. Palveluun pääsee

osoitteesta www.romuauto.fi. Tilauksen

jälkeen auto noudetaan kotoa ja lain vaatima

romutustodistus toimitetaan auton

viimeiselle omistajalle postitse. Auto kierrätetään

ympäristöystävällisesti ja kaikki

auton viimeiseen omistajaan kohdistuvat

vastuut lakkaavat.

Kuljetus & Logistiikka 51


Saksalainen laatu

Kiinalainen valmistus

BAOLI-trukki

2.5T

Isuzumoottori

masto

4800 mm,

sivusiirto

Kuljetusliike

Topi Nikula Oy

25460 Kisko

Puh. 02-7391104

Fax 02-7391599

14 800 € alv 0%

www.ergorej.com

puh. 09 8770 970

Tervetuloa

osastollemme 3d2

Topi Nikula 0400-533891

Janne Nikula 0400-536104

Janne Niinistö 0400-740140

Sirpa Nikula 0500-533891

52 Kuljetus & Logistiikka


Ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntä

laajenee raskaaseen kalustoon

Ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntävelvoite

laajenee Suomessa koskemaan kaikkia

uusia autoja ja niiden perävaunuja sekä

näiden ajoneuvojen järjestelmiä, osia

sekä erillisiä yksiköitä. Hyväksyntävelvoite

koskee aikaisemmasta ajoneuvolaista poiketen

nyt myös raskasta kalustoa, kuten

kuorma- ja linja-autoja sekä kuorma-autojen

perävaunuja.

Lisäksi yksittäin valmistettujen tai yksittäin

maahan tuotujen ajoneuvojen ja perävaunujen

nykyinen rekisteröintikatsastus

tullaan korvaamaan yksittäishyväksynnällä.

Uudella yksittäishyväksyntälailla säädetään

myös yksittäishyväksynnän järjestämisestä

ja hyväksynnän myöntäjille

Helsinki – Reykjavik - reitistä ympärivuotinen

asetettavista vaatimuksista. Lisäksi laki siirtää

tyyppihyväksyntätestejä ja tuotannon

laadunvalvontaa tekevien tutkimuslaitosten

hyväksymisen ja valvonnan liikenne- ja

viestintäministeriöltä Ajoneuvohallintokeskukselle

(AKE).

Laki ajoneuvolain muuttamisesta tuli

voimaan 29. huhtikuuta 2009, mistä lähtien

koko ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntävelvoite

tulee eripituisin ylimenokausin voimaan

eri ajoneuvoluokille.

Laki yksittäishyväksynnän väliaikaisesta

järjestämisestä tuli voimaan 29. huhtikuuta

2009 ja varsinainen laki yksittäishyväksynnän

järjestämisestä väliaikaislain päättymisen

jälkeen vuoden 2011 alusta.

Ostamme

MB-Volvo-Scania

kuorma-autosi

Tarjoa myös

käytetyt moottorit

(myös epäkuntoiset)

www.euro-teli.fi

e

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOPURKAMO

t el

i

euro-teli oy


(09) 389 5200

0400-646 200

FAX (09) 389 5201

ur o -

0400 646 200

Hyviä uutisia Islantiin matkustaville. Icelandairin

Helsinki – Reykjavik – lentoreitistä

tuli ympärivuotinen Huhtikuusta 2009

alkaen. Helsinki – Reykjavik - reitti lennetään

kesällä neljästi ja talvella kahdesti

viikossa. Suora reitti avaa nopean reittilentoyhteyden

myös Amerikkaan.

Icelandair aloittaa myös code share

– yhteistyön Finnairin kanssa, jonka odotetaan

tuovan myös lisää matkustajia Reykjavikiin

erityisesti Venäjältä ja Kaukoidästä.

Icelandair avaa uuden Amerikan reitin

Seattleen 22.7.2009.

Icelandair avaa uuden reitin Seattleen.

Seattle lennetään Islannista neljä kertaa

viikossa Maanantaisin, Keskiviikkoisin, Perjantaisin

ja Lauantaisin. Lähdöt Islannista

17.00 ja perillä ollaan jo 16.45. Paluulennot

vastaavasti Tiistaisin, Torstaisin, Lauantaisin

ja Sunnuntaisin. Lähdöt 15.30 ja perillä

ollaan seuraavana aamuna 06.45.

Islannin sijainti lyhentää matkustusaikaa

ja matkustajia voidaan ohjata Helsingistä

jopa neljä (4) tuntia nopeammin Amerikkaan

kuin Euroopan jatkoyhteyksien kautta.

Matkustusaika välilaskulla Reykjavikissa on

vain 12 tuntia 25 minuuttia. Reitti on nopein

yhteys pohjoismaista Amerikan länsirannikolle.

Icelandair operoi reittiä uudistetuilla

183 paikkaisilla Boeing 757 – koneillaan.

Seattleen ja muihin Icelandairin Amerikan

kohteisiin lennettäessä, Icelandair tarjoaa

mahdollisuuden tehdä Reykjavikissa 1

– 7 vrk. StopOver pysähdyksen.

Seattle sopii hyvin Icelandairin reittiverkostoon

ja tarjoaa myös nopeat jatkoyhteydet

Seattlen kautta esim. Alaska Airlinesin

reiteillä mm. Las Vegasiin, San Franciscoon,

Los Angelesiin ja Canadan Vancouveriin.

www.icelandair.fi

Yli 1000

turvakilpeä

hintoineen.

Tilaa ilmainen tuotekuvasto!

08-442 131

Katso myös

kauppapaikka!

www.turvakilvet.fi

Kuljetus & Logistiikka 53


OBAS DOLLY LIGHTRIDE 1150

CHIPSEJÄ JA

CADILLACEJA

Markkinoiden keveimmät kuljetusratkaisut

Pöytäkorkeus 1150 mm

Paino 1950 kg

Kokonaispaino 18 tonnia

Akselisto SAF Intradisc levyjarruilla

Wabco EBS-jarrujärjestelmä

Materiaalina on lujitettu ruostumaton teräs

Peitattuna tai maalattuna asiakkaan väreihin

Rengaskoko 385/55 R 22,5 Alcoa alumiinivanteilla

Lisätietoja:

Myyntipäällikkö Santtu Keto

Tuotepäällikkö Janne Märsylä

santtu.keto@obas.fi

janne.marsyla@obas.fi

Tel +358 40 7169 525 Tel +358 400 622 161

Olemme mukana Logistiikka-Kuljetus 2009 messuilla!

Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme

osastolle 6 d 28 (halli 6)

MYYMME KAIKKI DOLLYT MESSUILLA ERIKOISHINTAAN

Näidenkin tuotteiden valmistajat luottavat osaamiseemme.

Monipuolisista varastotiloistamme löytyy soveltuvat tilat

kaikenlaisille tuotteille. Räätälöidyt varastointitilat yhdessä

osaamisemme ja tehokkuutemme kanssa muodostavatkin

toimintamme peruskiven.

Vienti-, tuonti- tai transiittotavaran varastointiasioissa

kannattaa kääntyä puoleemme!

www.turunvapaavarasto.fi

Kolmen vuosikymmenen

kokemuksella tuhansia

varaosia!

mm. Mahle, Euroricambi, Sabo, Hammer,

Ruspa, Goodyear, Remy, Ferbe, Heavy Parts,

Baltec ja Zen.

- Suoraan hyllystä.

myynti@onninauto.fi

www.onninauto.fi

54 Kuljetus & Logistiikka


Siirrettävä puoliperävaunun tukijalka

Lindqvist Oy Lintec on tuonut kotimaan

markkinoille uuden tuotteen, siirrettävän

puoliperävaunun tukijalan. Tukijalkaa tarvitaan

vetoautottoman puoliperävaunun

kuormankäsittelyssä. Tukijalka varmistaa,

että puoliperävaunu ei kaadu eteenpäin,

perävaunun etupäätä kuormattaessa tai

kuormaa purettaessa. Samoin siirrettävä

tukijalka helpottaa perävaunun omien

tukijalkojen kuormittumista huonossa

maapohjassa; se estää perävaunun omien

tukijalkojen vajoamisen maahan.

Samoin tukijalka mahdollistaa kahden

20 jalan kontin kuormankäsittelyn puoliperävaunun

päällä siten, että konttien ovet

voivat olla puoliperävaunun ulkopäädyissä

ja kontin päädyt ovat vastakkain keskellä.

Tukijalkoja on saatavana kahta eri mallia,

joiden kantavuus on 15 000 kg. Tukijalat

voidaan säätää portaattomasti eri korkeuksiin.

Huonoissa olosuhteissa asennetaan

tukijalka molempiin puoliperävaunun

etukulmiin, normaalissa olosuhteissa yksi

keskelle riittää.

www.lintec.fi

Nissan tuo markkinoille uudenaikaisen

vakuutustuotteen

Nissan tarjoaa jatkossa asiakkailleen

Nissan 5 Tähden Jatkoturva -vakuutusta.

Jatkoturva alkaa kolmen vuoden valmistajatakuun

päätyttyä ja kattaa suurimman

osan auton mekaanisista ja sähköisistä

komponenteista aina viiteen vuoteen asti.

Nissan 5 Tähden Jatkoturva -vakuutuksen

voi hankkia auton oston yhteydessä,

jolloin vakuutuksesta saa tuntuvat alennuksen.

Myös niihin Nissaneihin, joissa on

valmistajatakuuta vielä jäljellä, voi ottaa

lisävakuutuksen.

- Nissan 5 Tähden Jatkoturva tarjoaa

edullisen vaihtoehdon suojautua yllättäviltä

autoiluun liittyviltä kustannuksilta. Samalla

auton jälleenmyyntiarvo kasvaa, sillä

vakuutuksen voi vaivatta siirtää seuraavalle

omistajalle, kertoo Nissan Nordic Europe

Oy:n Suomen maajohtaja Antti Jokela.

Nissan 5 Tähden Jatkoturva -vakuutus

on voimassa kaikkialla Euroopassa 90

päivän matkustusajan verran. Automatkailijaa

auttaa tarvittaessa myös Nissanin

euroopanlaajuinen tiepalvelu. Tienvarsiapu

kattaa ajoneuvoon tarvittavan neuvonnan,

korjaukset ja hinauksen sekä tietyissä tapauksissa

myös vaihtoauton, majoituksen tai

kotiinkuljetuksen.

Nissan 5 Tähden Jatkoturva -vakuutuksen

voi räätälöidä yksilöllisen ajotarpeensa

perusteella joko yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.

Vakuutusmaksun voi suorittaa kertamaksuna

tai osissa.

AUTOJOUSI KY

PERÄVAUNU KY

VUOLA TRUCKS OY

puh. 020 711 8830

www.vuola.fi

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Kuljetus & Logistiikka 55


56 Kuljetus & Logistiikka


Vaalimaan rekkaparkki rakennetaan kesällä 2010

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää

Vaalimaan rekkaparkin rakentamisen siirtämistä

vuodella ja pienentää rakennettavan

alueen kokoa. Ministeriö perustelee

esitystä vähentyneellä transitoliikenteellä

ja alueen asteittaisesta rakentamisesta

syntyvillä kustannussäästöillä. Asia on

eduskunnan käsittelyssä seuraavan lisäbudjetin

yhteydessä.

Uusi parkkialue rakennetaan aluksi 500

rekalle aiemman 1 000 rekan sijaan. Aluetta

voidaan myöhemmin laajentaa tarpeen

mukaan aina 1 000 rekalle saakka. Suunnitelman

mukainen urakka kilpailutetaan

maalis-huhtikuussa 2010 ja urakoidaan

seuraavien kahden vuoden aikana. Alue

olisi käyttövalmis vuoden 2011 lopussa ja

valmistuisi lopullisesti keväällä 2012. Rekkaparkki

rakennetaan Vaalimaan rajanylityspaikan

välittömään läheisyyteen.

Taloudellisen taantuman mukana rajaliikenne

on vähentynyt 30-40 prosenttia

viime vuosien keskimääräisistä liikennemääristä.

Tällä hetkellä Imatran, Nuijamaan

ja Vaalimaan raja-asemien kautta kulkee

noin 9 000 - 10 000 rekkaa viikossa, mikä

vastaa vuoden 2005 tasoa. Tarve rekkaparkille

kuitenkin säilyy, sillä transitoliikenteen

ja muun liikenteen odotetaan palaavan

taantumaa edeltävälle korkealle tasolle.

Rekkaparkin rakentamiseen oli alun

perin budjetoitu 24 miljoonaa euroa. Pienemmän

parkin rakentaminen säästää

kustannuksia noin 5-7 miljoonaa euroa.

Rakentamisen työllistävä vaikutus on noin

100 henkilötyövuotta.

Rekkaparkin käyttö tulee olemaan

pakollista ja maksullista Venäjälle menevälle

raskaalle liikenteelle. Parkkimaksulla

katetaan alueen rakentamisesta, ylläpidosta

ja hallinnoinnista aiheutuvia kuluja.

Land Rover julkisti kolme uutuutta

New Yorkin autonäyttelyssä

Uudistunut huippukolmikko - Range Rover,

Range Rover Sport ja Land Rover Discovery

4 - Suorituskyvyn ja hienostuneisuuden

suunnannäyttäjät. Uutuudet rantautuvat

markkinoille 2009 loppuvuodesta.

Nyt julkistettavat mallit ovat jatkoa Land

Roverin aiemmin tänä vuonna Land Roverin

esittelemälle Freelander 2 TD4_e mallistolle

jossa on ensimmäisenä maasturina

älykäs Stop/Start järjestelmä.

Freelander 2:n Stop/Start järjestelmä

mahdollistaa parhaimmillaan jopa 20%

pudotuksen polttoaineenkulutuksessa.

Yhdistetty kulutus putoaa 10% 6,8 litraan ja

hiilidioksipäästöissä päästään 8% alaspäin

lukemaan 179 g/km. Freelander 2 TD4_e

on markkinoilla alkusyksystä.

Katso lisää www.landrover.fi

VAHVAT

ILMARENKAAT

TRUKKIKÄYTTÖÖN

Maxxis-ilmarenkaat

on suunniteltu ja valmistettu tavoitteena

hyvä kantavuus, turvallisuus ja

vakaat ajo-ominaisuudet.

Massiivinen, pitävä

kulutuspinta sekä

renkaan erittäin

vahvat sivut

takaavat pitkän

käyttöiän,

varman ajon

ja noston.

Jusslansuora 7, 04360 TUUSULA

Puh. (09) 77 44 950

info@ultralink. fi

WWW.ULTRALINK.FI

ALAN UUTISET MYÖS VERKOSSA

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 57


On air

Juha Vuorinen

Näin keväällä saan tukuittain yhteydenottoja

virkeiltä teineiltä, jotka

pakertavat hyvän numeron toivossa

kirjailijaesitelmiä äidinkielen tunneille.

Kirjeet ovat yhtä kirjavia kuin oppilasaineskin

suomalaisissa kouluissa ja

joukkoon mahtuu hyvin erityisiäkin

toiveita, kuten tämä:

Moro hintti.

v.... kerro jotaki itestäs ni saan tehtyä

äikän esitelmän kunnolla. pitäs kirje

kirjottaa sulle ku teen susta esitelmää

vaa eipä oo mitää mitä haluaisin kysyä

ni saat ite kertoo jotaki. iha hyviä ne

sun kirjas ku oon niitä jotaki 5 lukenu.

mutta kuitenki jos voisit vastata tähän

viestiin arvostaisin sitä todella paljon ja

voisin ostaa ehkä vielä yhden paskaa

täynnä olevista kirjoistasi.

Ei minulla mitään kysyttävää ole mutta

jos kerrot jotakin itestäs ja kirjoistas ni

saan paremman numeron siitä esitelmästä.

Että semmoista. Suurimmassa

osassa on kuitenkin aivan asiallisia

ja tarkkaan mietittyjä kysymyksiä,

ja vaikka kyseessä ovatkin kirjailijahaastattelut,

silti monet ovat olleet

kiinnostuneita myös radiourastani.

Ilman radiota minusta ei olisi koskaan voinut tulla kirjailijaa, sillä

olen saanut kompuroida radiossa hyvin monipuolisen opin tien.

Syynä tähän on urani lähtöpisteen osuminen paikallisradioiden

alkuaikoihin, jolloin kuka tahansa pääsi tekemään melkein mitä

tahansa. Minäkin olen lukenut uutisia, haastatellut maan korkeinta

johtoa, selostanut jääkiekkoa, juontanut laulukisoja, vetänyt

radion kirpputoria ja järjestänyt miss märkä t-paita -kisat.

Luit aivan oikein, järjestin tissikisat radiossa ja vieläpä aikana,

jona juuri kukaan ei tiennyt mitään internetistä. Siinä saa repiä

muutakin kuin märkää t-paitaa...

80-luvun puolivälissä tein Radio Ykkösessä ensimmäiset Piilopuhelimet,

joita on sen jälkeen veivattu kyllästymiseen asti eri

radiokanavilla. Ensimmäisten tekeminen oli kieltämättä palkitsevaa,

koska siihen aikaan vain ani harvalla oli kännykkä, ja jos

olikin, niin soittajan numeroa se ei ainakaan näyttänyt. Saatoin

siis soitella huolettomasti radion studiosta minne tahansa. Yksi

koomisimpia tilanteita syntyi, kun tilasin jostain turkkilaisesta

pitseriasta Frutti di mare -pitsaa, mutta ilman Fruttia. Siis Valkosipuli

di mare -pitsan. Kuvittelin olevani hauska keksiessäni

tällaisen sananokkeluuden, mutta koko komiikka purskahtikin

turkkilaisen alkaessa opettaa minulle suomea.

– Etekö te ymmarra, frutti tarkota hedelma? turkkilainen yritti

selittää.

– Voi hyvanen aika, frutti di mare

tarkota meren hedelma.

Ei me voida otta pois frutti ja

panna tilalle valkosipuli.

– Ymmärrän toki ja niitä hedelmiä

mä just vihaan, eli niiden tilalle pitäisi

saada sitä valkosipulia.

– Voi hyvanen aika, frutti di mare

tarkota meren hedelma. Ei me voida

otta pois frutti ja panna tilalle valkosipuli.

Että semmoista.

Aloitin vuonna 1987 Lauri Karhuvaaran

kanssa Radio Kolmessa,

jonka pääpaikka oli Nurmijärven

Klaukkalassa. Jotain sen aikaisesta

paikallisradiotoiminnasta kertonee

ensimmäinen työpäiväni kyseisellä

radiokanavalla. Ajoin annettuun

osoitteeseen, mutta löysinkin itseni

klaukkalalaisen omakotitalon pihalta.

Nousin autosta kysyäkseni talon

omistajalta Radio Kolmen toimituksen

sijaintia. Itse talossa ei ollut

ketään paikalla, mutta autotallin ovi

oli kutsuvasti raollaan. Suureksi ällistyksekseni

löysin autotallista Lauri

Karhuvaaran kuulokkeet korvilla

lukemasta uutisia.

Radio Kolme muutti hieman myöhemmin

suurempiin tiloihin Järvihakaan,

jonne rakennettiin hienot

systeemit. Studiosta oli ikkuna viereiseen

editointiyksikköön, jota saattoi

käyttää myös tarkkaamona. Ajattelin

piristää herra Karhuvaaran viikon viimeistä

lähetystä yllättämällä hänet kesken uutislähetyksen. Juuri

kun Late oli painanut uutistunnarin soimaan ja valmiina aloittamaan

virallisella äänellä: Tässä Radio Kolmen kello kuudentoista

uutislähetys, studiossa Lauri Karhuvaara, koputin studion lasiikkunaan

ja nostin koko ruudun peittävän pahvikyltin, jossa luki

isoilla tikkukirjaimilla: HAISTA V....! Jos en vallan väärin muista,

niin Late ei kyennyt lukemaan myöskään kello seitsemäntoista

uutissähkeitä.

90-luvun alussa olin mukana järjestämässä suomalaisen

radiohistorian ensimmäistä eroottista yötä Radio Etelän Äänessä,

jonne olimme kutsuneet vieraiksi ilotyttöjä, seksiterapeutteja ja

muita alan yrittäjiä. Minun tehtäväkseni jäi kiertää viehättävän

stripparin kanssa pitkin Keski-Uuttamaata. Jos joku bongasi

automme hän sai lahjaksi ilmaisen privaattiesityksen. Tilanne

alkoi tuntua todella toivottomalta kunnes takanamme ajanut auto

alkoi väläytellä valoja. Nuori teollisuusvartija oli löytänyt meidät.

Tilanne oli hankala, sillä miehellä oli työvuoroa jäljellä, joten jouduimme

järjestämään pimpin esittelyn hänen työpaikallaan, joka

sattui sinä iltana olemaan Keravan jäähalli.

Olihan vallan mahtavaa selostaa tiiliskiven kokoiseen Mobiran

NMT-puhelimeen, kun pakastekanalta näyttänyt strippari riisui

itsensä ilkosilleen hyytävässä jäähallissa. Siellä me kuitenkin

kaikki neljä seisoimme, minä, strippari, voittaja ja voittajan muna.

58 Kuljetus & Logistiikka


Uusi Tamtron puutavaranosturivaaka on varustettu selkeällä hyvänkokoisella näytöllä.

Se on asennettavissa hytillisiin tai hytittömiin nostureihin.

Tamtron kappaletavaranosturivaa’an anturi on vankka rakenteeltaan.

Kaksi uutta autonosturivaakaa

- puutavaranosturi- ja kappaletavaranosturivaa’at

Tamtron Group on jälleen kehittänyt kaksi kysyttyä

tuoteuutuutta. Uusissa puutavaranosturivaaoissa

ja kappaletavaranosturivaaoissa on kestävyyteen ja

luotettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

PUUTAVARANOSTURIVAAKA

Uusinta uutta edustava Tamtron puutavaranosturivaaka perustuu riipukeanturiin

ja ajoneuvokäyttöön suunniteltuun vaakainstrumenttiin.

Riipuke on suunniteltu yhdessä alan johtavien riipuke- ja rotaattorivalmistajien

kanssa. Hyvän suunnittelun jälkeen Tamtron riipukeanturille

on tehty laajat useita vuosia kestäneet kenttätestit. Riipukkeita

on saatavissa 4 – 25 tn kapasiteeteille ja ne sopivat suoraan kaikkiin

markkinoilla oleviin nostureihin.

Vaakainstrumentissa on erityistä huomiota kiinnitetty sen helppokäyttöisyyteen.

Vaaka on todella helppo käyttää ja siinä on vain muutama

painonappi. Silti vaaka antaa kaiken tarvittavan tiedon.

KAPPALETAVARANOSTURIVAAKA

Tamtron tuo samalla markkinoille toisen uutuuden eli kappaletavaranostureihin

tarkoitetun autonosturivaa’an. Vaaka koostuu myös

riipukkeesta ja vaakainstrumentista. Instrumenttina on Tamtron vakiomalli,

joka tarjoaa suorat langattomat yhteydet jopa Internet välityksellä.

Mallisto kattaa kapasiteettialueen aina 10 tn saakka. Vaaka on

vakaushyväksytty koko Euroopan alueella.

Tamtron on patentoinut uutuuden.

TAMTRON VAA’AT OVAT HELPPOJA KÄYTTÄÄ

Tamtron autonosturivaakamallisto on varustettu kaikissa olosuhteissa

selkeällä näytöllä ja taustavalaistulla näppäimistöllä. Sopivan

kokoisen kirjasinkoon ansiosta näytön tekstit ovat miellyttävät lukea.

Lisäksi vaaka itse opastaa käyttäjää toimimaan oikein symbolien ja

äänimerkkien avulla.

LISÄÄ KATE EUROJA KULJETUSYHTIÖLLE

Luotettava Tamtron puutavaranosturi- ja kappaletavaranosturivaakamallisto

on täysin dynaamisia liikkeessä punnitsevia vaakoja. Vaa’at

eivät hidasta toimintaa. Tamtronilla voi lastata suuria tonnimääriä tunnissa

tarkkuuden olleessa silti huippuluokkaa.

Vaaoissa on tarvittavat kompensoinnit, jotka lisäävät entisestään

kuormauksen nopeutta, tarkkuutta ja tuottavuutta.

Ylivoimaisten perusominaisuuksien lisäksi Tamtron vaa’at voidaan

varustaa langattomalla tiedonsiirrolla. Vaaoilla pystyy tekemään selkeästi

enemmän kuormia perinteisiin nosturivaakoihin verrattuna.

Kaikki mallit varustettavissa varmatoimisilla nauha- tai lomakekirjoittimilla.

60 Kuljetus & Logistiikka


SUOMEN PARAS TUNINGLEHTI

LEHTIPISTEISSÄ KAUTTA MAAN!

Nissan Stagea ´97

JAPANIN

JÄTTI

Ford Escort 2.0 16V ´97

SUPER-

KLIINI

Subaru Impreza STI ´07

TIME ATTACK

HUIPPU

Tilaa

näytenumero

tekstiviestillä!

3/2009 ✪ HINTA 6.90 SUOMEN PARAS TUNINGLEHTI!

SEAT IBIZA 1.8T CUPRA ´00

KUUMA

IBIZA

+300 HV, WILD-BODY SUPER-SEAT!

09003 >

SUOMALAISTA TYÖTÄ – MADE IN FINLAND

6 414888 165951

BMW M3 COUPE ´97 • VW KUPLA ´65 • TOYOTA CELICA ´05

PEUGEOT 205 GTI 16V ´90 • OPEL ASTRA 1.8 16V CARAVAN ´07

PUSKURI KUOSIIN

Opastamme kuinka muokkaat

vakio-osasta komean keulakoristeen

TEHOA 1.8T:HEN

VAG 20-venttiilikone käyttövarmaksi

ja arkikelpoiseksi voimamyllyksi

DYNOTESTI:

TEHOA MITSU EVOON

IMUSARJALLA

KIELLETTYÄ LYSTIÄ

Hurja raportti Lontoon

laittomista cruisingeista

KOTIIN

KANNETTUNA

50

2€

TOIMI NÄIN!

Lähetä viesti:

TNG NIMI OSOITE

POSTINUMERO

PAIKKAKUNTA

numeroon 16130 ja saat

lehden postissa.

Esim.

TNG Timo Tilaaja

Tuunaajankuja 26

00100 Helsinki

Viestin hinta 2,50 €, joka laskutetaan

matkapuhelinlaskussa. Palvelu toimii

Elisan, Soneran, DNA:n ja Saunalahden

liittymillä. Yhteystietoja voidaan käyttää

suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tuning. on lehti tuning-harrastajille. Lehdessä esitellään näyttävimmät autot ja kuumimmat kissat, projekteja, tee-se-itse juttuja ja tarvikeuutuuksia

unohtamatta. Koska tuning on näyttävyyslaji ja pieni ei ole kaunista, pyrimme olemaan adjektiiveja säästämättä: viihdyttävin,

suurin, mahtavin, seksikkäin, näyttävin, komein, kaunein, nopein, voimakkain, räväkin ja paras tuning-alan lehti.

Tutustu Tuning.fi -lehden kotisivuihin: www.tuning.fi


2 Maailman kalleinta autoa

1. BUGATTI VEYRON

- $1.700.000

Vajaat kaksi miljoonaa

dollaria maksava

Bugatti Veyron

on maailman kallein

auto. Käsittämättömät

410 km/h kiitävä

ohjus saa voimansa

16-sylinteristä moottoristaan,

joka kehittää

huikeat 1001

hevosvoimaa. Bugatti Veyron on tehty käsin Volkswagenin tehtaalla.

Päättymättömän

viinin tarina

Tämä epäkäytännöllisen näköinen lasi saattaa

olla epäergonominen noin niinkuin juomista

ajatellen, mutta ainakin se säästää emännän /

isännän vaivaa illan aikana, kun ei tarvitse olla

koko ajan täyttämässä vieraiden lasia.

Ensinäkemältä vaikuttaa, että lasiin on tullut

paise. Ja kyllähän siinä sellainen onkin tietyllä

tavalla. Glass Tank on konseptiasteella oleva

astia, joka pitää huolen siitä, että viinilasi on aina

sopivan täynnä. Lasin kyljessä oleva “paise” on

viinisäiliö, joka täyttyy ilmalla sitä mukaa, kun

viini säiliössä katoaa parempiin suihin.

wautsi.com

2. ENZO FERRARI - $1.000.000

Vastikään eBayssa myyntiin asetettu Enzo Ferrari on maailman toiseksi kallein auto.

Automerkin perustajan mukaan nimetty Enzo Ferrari on ehkä Italialaisyrityksen

mahtavin luomus. F1-tyylisellä voimansiirrolla varustettu Enzo Ferrari on kaikessa

linjakkuudessaan ja paholaisen punaisessa värissään täydellinen luomus.

ALAN

UUTISET &

AMMATTILAISET

myös verkossa

www.kuljetusjalogistiikka.com

62 Kuljetus & Logistiikka


Tervetuloa

opiskelemaan!

www.kvlakk.fi

Kuljetusalan ammattilaiseksi Kouvolassa

Ammattitutkintoon valmentavaa

koulutusta

- Linja-autonkuljettaja

- Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

- Puutavarakuljettaja

Katso lisää: www.kvlakk.fi

Muuta alan koulutusta

- Autonkuljettajan jatkokoulutus (35h)

- ADR-ajolupa

- Trukkikorttikoulutus

- KEY-ajotapakoulutus

- PKY-LAATU ® ja ympäristökoulutus

KULJETUS JA AUTO • RAKENNUS JA METALLI • PALVELUALAT • PROJEKTITOIMINTA

Olemme mukana Logistiikka-Kuljetus 2009 -messuilla, tule osastollemme 2g26!

Taitajantie 2 • 45100 Kouvola

Puh. 020 7879 200 • Faksi 020 7879 298

www.kvlakk.fi • neuvonta@kvlakk.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!