11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2009

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KIINAAN

vai INTIAAN?

LOGISTISTEN

PALVELUJEN

KEHITTÄMISESSÄ

paljon mahdollisuuksia myös

taloustaantuman aikana

KUSTANNUSTEN

HALLINTAA

HELPOTTAVA

Dynafleet Online Volvon kuorma-autoihin

TURVALLISUUS

• Hälytys ja valvonta I P -aikaan

• Uuden aikakauden lukot

• Työsuojelussa keskitytään liiaksi rutiinisuorituksiin

• Bluetooth-laitteiden tietoturva on hutera


K

• Merenkulku

• Laivanrakennus

• Ympäristö

• Kalastus

• Veneily

• Mainostoimistot

• Matkailu

• Termiapu

LÄHDE KANSSAMME MERELLISELLE POLULLE!

Me tunnemme meritermistön – maalla & merellä.

Useiden vuosikymmenten kokemus merialoilla auttaa

meitä purjehtimaan kaikilla maailman seitsemällä merellä.

Terminologian tuntemuksemme sekä tämän päivän

että entisaikojen teknologioissa ei jätä asiakastamme

merihätään.

Myötäisiä tuulia käännösyhteistyöhön, toivottaa

Käännöspolku Oy.

Astu polulle, tutustu meihin!

KÄÄNNÖSPOLKU OY

Puutarhakatu 49, 3.krs, 20100 TURKU Finland,

tel. +358 2 880 4075, fax +358 2 880 4079

info@kaannospolku.fi, www.kaannospolku.fi


& L

Intiassa voi olla

helpompi toimia

kuin Kiinassa 4

1/2009

Modulaarisista

palveluista

kilpailuetua 10

Pietarissa

riittää

taksisuhareita 14

James Bond

-auton lasit

Suomesta 19

Panostakaa

kotisivujenne

päivittämiseen 20

TURVALLISUUS:

Hälytys ja valvonta

I P -aikaan 26

TURVALLISUUS:

Uuden aikakauden

lukot 29

Bluetooth-laitteiden

tietoturva

on hutera 44

Uusi kitkateknologia

mahdollistaa

säästöjä 48

Vakaudesta

USKOA

TULEVAAN

Euroopan talous- ja rahaliitto aloitti toimintansa 1. tammikuuta 1999 ja yksitoista

EU:n jäsenmaata otti samalla yhteisen rahan käyttöön. Euro täytti 10 vuotta 1.

tammikuuta 2009. Samalla Slovakiasta tuli 16. euromaa. Euro on ja tulee olemaan

Euroopan vakauden ankkuri näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina. Tämän

ovat euroalueen ulkopuolelle jättäytyneet maat tulleet kipeästi huomaamaan.

Vuoden verran jatkunut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakaus paheni

kriisiksi viime syksynä ja nyt rahoituskriisi on levinnyt reaalitalouteen synkkänä

taantumana. Ruotsalaistenkin katseet ovat yhä useammin kääntyneet euron

suuntaan. Myrkyssä ennen vieroksuttu satama näyttää kelpaavan.

Euron 10-vuotista taipaletta varjostavat siis synkät myrskypilvet mahdollisesti vielä

syvenevästä seisahduksesta. Vaikka uusi nousu näyttää siirtyvän aiemmin arvioitua

myöhemmäksi, meidän täytyy uskoa euro-alueen kykyyn nousta kriisistä. Tämä

vaatii unionilta ja sen jäsenmailta huomattavia ponnistuksia. Viimeisimpien arvioiden

mukaan unionintasolla sovitun elvytyspaketin vaikutus on jäämässä kaavaillusta

1,5 prosentin alueen bruttokansantuotteesta huomattavasti. Viimeisempien

arvioiden mukaan vaikutus liikkuu 0,6 prosentin paikkeilla. Eri maiden kansalliset

toimet tulee puhaltaa yhteiseen hiileen, sillä lisäelvytys on tarpeen kaikkialla unionissa.

Kyllä Suomessakin liikenneverkostoa, satamia ja tietoliikenteen verkkoja riittää

kunnostettavaksi. Elvytystoimet luovat pohjaa talouden uudelle nousulle, mutta

nopeimmillaankin käänne tapahtuisi vasta vuoden lopulla. Rahoituskriisissä on

turvattava PK-yritysten rahoitustarve, mutta unettomia öitä on vielä monella

edessä. Niistä täytyy yksinkertaisesti mennä ylitse vaikka hammasta purren.

Euro on ollut kiistaton menestys, mutta ilman jatkuvaa työtä se ei olisi onnistunut,

eikä onnistu tulevaisuudessakaan. Onneksi me uskomme työhön. Työ toimii

pitkälti myös ihmisen sosiaalisen aseman ja yhteiskunnallisen arvostuksen mittarina,

eikä pelkästään toimeentulon turvaajana. Yrittämisessä epäonnistuminen

koetaan henkilökohtaisena epäonnistumisena, vaikka kaikki meistä syö samaa

leipää elääkseen.

Uskon, että olemme kansakuntana valmiit tekemään vielä enemmän töitä, sietämään

epävarmuutta ja ottamaan riskiä yrittäessämme, kunhan yhteiskunta myös

epävarmuuden hetkellä huolehtii omistaan.

Tulevaisuudessa Euroopan roolia on vahvistettava kansainvälisten finanssimarkkinoiden

valvonnassa, sillä eurooppalaisten tehtävänä ei ole maksaa yhdysvaltalaisten

virheistä.

Jussi Salonranta

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Itella Oyj I PAINOPAIKKA Painotalo Painola, Kaarina

ISSN 1458-086

ETUSIVUN KUVA: Volvo Group

Kuljetus&Logistiikka 3


Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Kuvat: Päivi Christian ja Päivi Kapiainen-Heiskanen

Suomalaisyrityksillä piisaa haasteita Aasiassa:

Intiassa

voi olla helpompi

toimia kuin Kiinassa

”Kiinaan on helppo mennä

- vaikea olla. Intiaan on vaikea

mennä – helppo olla”, Intian

kauppaministeri Kamal Nath

tiivistää. Suomalaisyrityksiä

houkuttaa Intiaan valtava

markkinapotentiaali,

alhainen kustannustaso ja

englanninkielisyys.

Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten

markkinoiden tutkimuskeskus

Cemat on tuoreissa tutkimuksissaan vertaillut

suomalaisyritysten toimintaympäristöjä

Intiassa ja Kiinassa.

Viime vuoden loppuun mennessä Intiassa

toimi noin 70 suomalaisyritystä ja lisäksi satakunta

operoi siellä agentin välityksellä. Kaikkiaan

suomalaisten sijoitusten arvioitiin olevan viime

vuoden lopussa reilut 330 miljoonaa euroa, kun

Kiinassa vastaavasti toimi 260 suomalaisyritystä

ja investoinnit ylittivät viisi miljardia euroa.

Suomalaisyrityksillä on ollut sopeutumista

intialaisten hitaaseen byrokratiaan, jonka arvioidaan

olevan nelinkertaista kotimaahan verrattuna.

Myös lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti,

verotus- ja tullikysymykset ovat hankalia, ja korruptioon

on varauduttava.

Perinteisesti maassa suositaan paikallisia

yrityksiä, eikä suomalaisyrityksiä yleensä lähtötilanteessa

tunneta. Kuitenkin julkisen sektorin

toiminta on läpinäkyvämpää kuin esimerkiksi

Kiinassa.

”Kiinassa saa kyllä luvan, mutta ei tiedä

minkä takia. Intiassa ei saa lupaa, mutta tietää

minkä takia”, yksi haastatelluista suomalaisyrityksistä

vertaa.

JOHTAMISKULTTUURISTA

LÖYTYY SUURIA EROJA

Koulutettua työvoimaa Intiassa riittää edelleenkin

joitakin kasvukeskuksia lukuun ottamatta.

Henkilöstön koulutuksen taso kuitenkin vaihtelee

suuresti. Suhtautuminen ikään ja kastijärjestelmä

tuovat omat erityispiirteensä työpaikoille.

”Jos laitan lehteen työpaikkailmoituksen, niin

ensimmäisen tunnin aikana tulee 500 hakemusta

varmasti”, suomalaisyritys kertoo kokemuksistaan.

Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden

valinnassa suomalaiset saattavat jopa olla liian

sinisilmäisiä, sillä intialaisia pidetään äärimmäisen

kovina liikemiehinä ja he ovat taitavia esittämään

asiansa.

Mahdollisten yhteistyökumppaneiden taustojen

tarkistaminen onkin hyvin tärkeää. Neuvotteluissa

myös usein uskontoon ja muihin

asioihin, jotka eivät intialaiseen liiketoimintakulttuuriin

tottumattomalle aukea.

4 Kuljetus & Logistiikka


”Ei saa olla sinisilmäinen ja uskoa automaattisesti kaikkea, mitä

joku selittää”, vinkkaa toinen yritys.

Intialaisyritykset ovat selkeästi hierarkisempia kuin suomalaiset.

Haastateltavien mukaan perinteistä herranpelkoa ei esiinny, vaan

avoin keskustelu on mahdollista alaisten kanssa. Päätöksen tekee

kuitenkin aina johtaja.

Intialaiset myös odottavat jatkuvaa työnohjausta. Intialaisittain

jatkuva ja tarkka projektin seuranta osoittaa vain kiinnostusta sitä

kohtaan, eikä sitä koeta esimiehen epäluottamukseksi tai sekaantumiseksi.

”Suomalainen johtaja tai esimies kun delegoi yhden asian, sitten

hän ei enää kysy sen perään. Intialainen työntekijä olettaa, että tämä

projekti ei ole enää tärkeä. Sitten kolmen kuukauden päästä suomalainen

esimies hikeentyy, että miksi ei ole tehty mitään. Eli pitää jatkuvasti

osoittaa kiinnostusta”, yksi haastatelluista korostaa.

VASTUU ULOTTUU INTIALAISPERHEISIIN

Kansainvälisiltä yrityksiltä odotetaan laajaa sosiaalista yhteiskuntavastuuta,

sillä irtisanomiset ovat harvinaisia. Intialaiselle työntekijälle

työpaikan menetys on suuri tragedia, sillä ainoat jäljelle jäävät turvaverkot

ovat perhe ja yhteisö.

Työsuhde-edut ovat myös tehokas tapa kilpailla työvoimasta. Suomalaisyritykset

ovatkin ottaneet kantaakseen laajaa sosiaalista vastuuta.

Ne järjestävät työterveyshuoltoa, asuntoja, työpaikkakuljetuksia

ja työpaikkaruokailua.

Henkilöstöä myös koulutetaan ja heille kehitetään palkkiojärjestelmiä.

Työnantajien voidaan odottaa huomioivan myös työntekijöiden

perheet niin, että osallistutaan häiden järjestämiseen ja lasten koulutukseen.

”Intialaisten kanssa kun rupeat puhumaan palkasta, niin et voi

koskaan puhua pelkästään jostain peruspalkasta, etkä voi puhua palkasta

plus bonuksesta, vaan siihen tulee kaiken maailman kummallisia

asioita mukaan”, yksi haastatelluista kuvaa.

TALOUSKRIISI HEILUTTAA KIINAN TALOUTTA

Samalla kun Kiina tekee paluuta entiseen rooliinsa keskeisenä talousmahtina,

globaalin talouden muutokset näkyvät entistä herkemmin

sen omilla markkinoilla. Ennusteissa povataan talouskriisin tiputtavan

maan talouskasvun kahdeksasta viiteen prosenttiin, mikä aiheuttaisi

laajaa työttömyyttä.

Kiina on ollut suomalaisille merkittävä kauppakumppani yli puoli

vuosisataa. Sotakorvausten maksun jälkeen etsittiin metalliteollisuuden

tuotteille uusia markkinoita.

Suomesta tulikin Kiinan kansantasavallan ensimmäinen merkittävä

länsimainen kauppakumppani.

Kauppasuhteet solmittiin kolmikantana Neuvostoliiton ja Kiinan

kanssa 1953, kun Kiina oli YK:n julistamassa kauppasaarrossa Korean

sodan takia. Suomi vei Neuvostoliiton kautta Kiinaan ruplapohjaisena

clearing-kauppana sanomalehtipaperia, koneita, laitteita ja toi maataloustuotteita,

kemikaaleja sekä tekstiilejä.


Kuljetus & Logistiikka 5


Kiinalaisia pidetään ahkerina työntekijöinä,

joilla on hyvä työmoraali ja korkea motivaatio.

Jos yrityksellä ei ole tarjota haasteita tai ylitöitä,

työntekijä vaihtaa yritystä. Nyt työvoiman

normaali vaihtuvuus on 10-30 %.

Kasvualueilla käydään tiukkaa kilpailua

osaavasta, englantia puhuvasta työvoimasta,

ja osaajia ostetaan kilpailijoilta rahalla. Jatkuva

rekrytointi nostaa työvoimakustannukset korkeiksi jopa Suomeen

verrattuna. Palkan ohella työntekijöitä motivoivat bonukset,

asuntoetu, terveydenhoito, eläke ja vakuutus.

”Kiinassa sulla on halpaa työvoimaa, jolla on itsekuria. He tekevät,

mitä heiltä pyydetään.”

Monet suomalaisyritykset tekevät yhteistyötä yliopistojen ja teknisten

opistojen kanssa taatakseen osaavan henkilöstön saannin. Yksi

keino kilpailla osaajista on hyvä yrityskulttuuri ja yhteishenki.

Tehtäväkiertoa suositellaan, ja johdon kannattaa jalkautua työntekijöiden

pariin. Yhteishenkeä luovassa suomalaisyrityksessä johto

opiskeli kiinaa, jonotti kanttiinissa syömään puikoilla samaa ruokaa

muiden kanssa ja pukeutui tehtaan asuihin.

Suomalainen ”matalan” hierarkian organisaatiomalli ei sovi Kiinaan.

Organisaation on oltava riittävän hierarkinen, jotta työntekijät

voivat ahkeralla työllä pyrkiä parempaan asemaan.

Jos työntekijä on ollut samassa tehtävässä kaksi vuotta ilman muutoksia,

hänen ei voi odottaa pysyvän työpaikassaan enää pitkään.

Paras rekrytointiaika on uuden vuoden jälkeen, kun ihmiset ovat saaneet

bonuksensa ja palailevat lomalta etsien uutta työtä.

YHTEISTYÖKUMPPANI VAIKEA LÖYTÄÄ

”Kiinassa sulla on

halpaa työvoimaa,

jolla on itsekuria.

He tekevät, mitä

heiltä pyydetään.”

Notkahduksen jälkeen kauppa alkoi jälleen kasvaa kulttuurivallankumouksen

jälkeen 1970-luvun alussa, kun Suomen Ulkomaankauppaliitto

loi kaupallisten sihteereiden verkostoa Itä-Aasiaan. 1990

kauppa kääntyi alijäämäiseksi ja maassa toimi vain kolme suomalaisyritystä:

Raute, Puolimatka ja Valmet.

Kiinan talous lähti uuteen kasvuun 1992, minkä jälkeen suomalaiset

ovat perustaneet yhteisyrityksiä. Maailman kauppajärjestön jäsenyys

vuonna 2002 lisäsi vauhtia.

Viime vuonna Kiinassa toimi noin 260 suomalaisyritystä, joista

arviolta puolella oli tuotannollista toimintaa ja muilla edustus- tai

myyntikonttoreita. Yritykset työllistivät noin 40 000 henkilöä ja niiden

yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 17-18 miljardia.

Trendinä onkin, että

tuotantolaitoksia

pyritään

siirtämään kalliilta

rannikkoalueelta

kohti sisämaata.

Ulkomaisilla yrityksillä on Kiinassa

kolme tyypillistä investointimuotoa. Yritykset

ovat joko täysin ulkomaisessa omistuksessa,

ne ovat pääomayhteisyrityksiä

tai ulkomaisia kauppayhtiöitä. Kauppayhtiöitä

koskeva lainsäädäntö on uusin,

vuodelta 2004.

Suomalaisinvestoinnit ovat keskittyneet

Pekingin ja Shanghain alueille sekä etelässä

Hongkongin ja Helmijoen suistoon.

Viime vuosina myös Keski-Kiinan kasvukeskusten Chengdun ja Chongqingin

vetovoima ovat kasvaneet. Trendinä onkin, että tuotantolaitoksia

pyritään siirtämään kalliilta rannikkoalueelta kohti sisämaata.

OSAAJISTA PULAA

Maon ajoista lähtien 1990-luvulle saakka Kiinassa elettiin ns. rautaisen

riisikulhon –järjestelmässä eli työsuhteet olivat elinikäisiä, ja

työntekijän piti perustella työpaikan vaihto. Työn mukana tuli usein

ilmainen asuminen, terveydenhuolto ja lastenhoito.

Yhteistyökumppaneiden etsiminen on vienyt huomattavasti aikaa,

rahaa ja energiaa suomalaisyrityksiltä. Saattaa kestää 2-4 vuotta

ennen kuin on päästy neuvottelupöytään.

Kiinalaisyrityksissä motiivi yhteistyölle on edelleen länsimainen teknologia,

suomalaiset etsivät markkinoita. Kiinalainen osapuoli huolehtii

yleensä tuotannon käynnistämisestä, ylläpidosta ja jakelusta.

Suomalaisosapuoli tarjoaa teknologian, koneet, tekniikan asiantuntijat,

koulutuksen, kansainväliset asiakassuhteet, brändit ja talouden

valvonnan.

”Mielestäni kiinalaiset tavoittelevat lyhyen aikavälin investointeja

ja suomalaiset taas pitkän aikavälin investointeja. Heidän feasibility

studynsä antaa investoinnille yhden vuoden takaisinmaksuajan, kun

taas suomalaisille 3-5 vuotta tai pidempikin aika on ok”, suomalaisyrityksessä

pitkään työskennellyt kiinalainen kommentoi.

Monesti yhteistyön alkuvaiheessa ilmenee laatuongelmia. Joskus

ongelmista syntyy uusiakin mahdollisuuksia. Yksi suomalaisyritys etsi

komponenttien toimittajaa, mutta laatu ei vastannut odotuksia. Niinpä

se alkoi myydä tuotteitaan klusterialueen tuottajayrityksille.

KOPIOINTI PYSYY ONGELMANA

Kiinalaisen kulttuuriperinteen mukaan oppiminen tapahtuu matkimalla

tarkasti mestarin työtä. Siksi kopiointia pidetään luonnollisena

tapana tehdä hyvä tuote. Suurin osa immateriaalisten oikeuksien

rikkomuksista on tuoteväärennöksiä, mutta myös tavaramerkkiloukkauksia,

lisenssisopimusten ja patenttien rikkomuksia tai piratismia

esiintyy. Eräs suomalaisyritys päätyi ottamaan kopioijan alihankkijakseen.

”NIINKU TIÄT KIINASSA COPYRIGHT ON RIGHT TO COPY.”

IPR-rikkomuksien raportointia varten Kiinaan on perustettu 50 palvelukeskusta,

jotka antavat myös konsultaatiota, ja niille voi tehdä valituksia

rikkomuksista puhelimitse. Syyttäminen on entistä helpompaa,

ja rangaistukset ovat koventuneet, mutta kanteita nostetaan harvoin.

Myös Kiinan patenttilaki on hyvin erilainen kuin muissa maissa.

Tehokkainta on suojata tuotemerkki rekisteröimällä ja patentoimalla

se Kiinassa.

6 Kuljetus & Logistiikka


”Sulla on oma logo. Jos olet vain rekisteröinyt sen mutta et patentoinut,

joku saattaa ottaa sen ja sanoo, että on patentoinut sen Kiinassa.”

LAIT VAIHTELEVAT ALUEITTAIN

Ulkomaalaisyritysten oletetaan toimivan pilkulleen paikallisten lakien

mukaan samalla, kun kiinalaiskilpailijat ajavat asioitaan hyvien viranomaissuhteidensa

avulla ohi voimassaolevan lainsäädännön. Lisäksi

sopimustekstiä pidetään Kiinassa pitkälti tulkinnanvaraisena, joten

siitä pitäisi voida yhä neuvotella.

Yritystoimintaan liittyvä byrokratia koetaan raskaana, lupahakemuksien

käsittely voi olla hidasta, eikä aina ole tietoa mitä lupia tarvitaan

ja mistä niitä voisi anoa. Osa sertifikaateista ja lisensseistä on

valtakunnallisia, osa paikallisia. Yritykset pitävät yleensä Pohjois- ja

Keski-Kiinaa byrokraattisempina ja korruptoituneempina kuin eteläosaa.

Osa Kiinaan etabloituneista suomalaisyrityksistä miettiikin jo siirtymistä

muualle Aasiaan, kuten Vietnamiin tai Intiaan.

SUHDEVERKOSTON RAKENTAMINEN KANNATTAA

Eurooppalaisten sopimusten on oltava kaksikielisiä, englanniksi ja kiinaksi.

Koska suomalaisjohtajat puhuvat harvoin kiinaa, suositellaan

kiinaa puhuvan lakimiehen käyttöä.

”Palkatkaa hyvä

kansainvälinen

lakimies, joka

on kuiteskin

kiinalainen.”

”Palkatkaa hyvä kansainvälinen lakimies,

joka on kuiteskin kiinalainen.”

Suurempiin projekteihin saattaa liittyä useita

neuvottelukierroksia. Neuvottelut aloitetaan

myynti- ja ostopäälliköiden kesken, niitä jatketaan

keskijohdon ja lopuksi ylimmän johdon

kanssa. Jos suomalainen toimitusjohtaja on

alusta asti mukana, kiinalaiset saattavat turhautua

ja viivyttää neuvotteluja.

”Joka tasolla he halusivat omat alennuksensa. Eli samat neuvottelut

on käytävä ainakin kolme kertaa, jos kyseessä on isompi kauppa.”

”Kiinalaisneuvottelutiimin lopullisena tavoitteena on neuvotella

hinnasta pois 20 %, japanilaisille tämä ei ole ongelma. Saksalaiset

laskevat hintoja 10-15 %, suomalaisille tämä on liikaa…”, toteaa haastateltu

kiinalaisasiantuntija.

Henkilökohtaisten suhteiden eli guanxien luominen viranomaisiin

on liiketoiminnan edellytys, joskin sen merkitys vähenee. Lobbaaminen

katsotaan tarpeelliseksi varsinkin tuotantoa aloittavan yrityksen

perustamisvaiheessa sekä uusien projektien ja tuotantolinjojen avaamisen

yhteydessä, että luvat ja lisenssit saadaan kuntoon. Yleisimpiä

lobbaustapoja ovat päivälliset, näyttävät avajaiset, tunnetut referenssiprojektit

ja hyväntekeväisyys.

Pk-yritykset pitävät jatkuvaa viranomaisiin vaikuttamista liian kallista

ja tekevät mieluummin yhteistyötä virallisten tahojen, kuten EU:

n kauppakamarin kanssa. Maan korruptiotilanne on samantyyppinen

kuin muissakin kehittyvissä maissa.

KAUPPATAVASSA LÖYTYY EROJA

Eroja löytyy myös ostotottumuksista ja hinnoittelusta. Esimerkiksi

raskaassa teollisuudessa maksetaan perinteisesti painon mukaan, ei

laadun tai tehokkuuden.

Tyypillisesti myös laskut maksetaan myöhässä. Maksukausi saattaa

venyä kolmesta jopa kahdeksaantoista kuukauteen. Useat suomalaisyritykset

ovat ottaneet käytännöksi toimittaa tilattu tavara, kun

laskun koko summa tai 70 % on maksettu.

Vaikka bisneskulttuurissa on länsimaalaisia piirteitä, kulttuurierot

on syytä muistaa. Kun suomalaisen ”kyllä” tarkoittaa ”olen samaa

mieltä”, kiinalainen tarkoittaa, että

Kun suomalaisen

”kyllä” tarkoittaa

”olen samaa mieltä”,

kiinalainen tarkoittaa,

että hän on kuullut

ja ymmärtänyt mitä

on sanottu.

hän on kuullut ja ymmärtänyt mitä on

sanottu. ”Ei”-sanaa hän ei mielellään

sano, joten mieluummin kannattaa

kysyä mielipidettä.

Kiinalaisjohtajien mielestä suomalaisyritysten

tuotteet ja teknologia ovat

korkealuokkaisia, mutta niiden markkinointia

voisi kehittää. Tuotevalikoimaa

uusitaan harvoin ja tuotteista tehdään

jopa liian kestäviä, jolloin hinta on

korkea paikallisiin verrattuna. Laatuajattelun

kehittymisestä huolimatta Kiina on edelleen hyvin hintasensitiivinen

maa.

Talouskriisi ei tutkimuksissa haastateltuja suomalaisyrityksiä pelota

Kiinassa. Lähivuosina odotetaan kulutuksen ja investointien kasvavan

Kiinassa samalla kun energia ja työvoima kallistuvat. Mikäli talouskriisi

aiheuttaa laajaa työttömyyttä, sen seuraukset kiinalaiselle yhteiskunnalle

voivat näkyä pitkällä aikavälillä.

Nyt valmistuneet tutkimukset päättävät Cematin kolmivuotisen

”Managing Business in Turbulent Markets” –hankkeen, jonka päärahoittaja

on Tekes. Hanke on aiemmin julkaissut Ukrainaa, Baltiaa,

Puolaa, Unkaria, Intiaa ja Venäjää käsittelevät raportit. ■

Julkaisut:

Erja Kettunen, Jyri Lintunen, Wei Lu, Riitta Kosonen: Suomalaisyritysten strategiat

Kiinan muuttuvassa toimintaympäristössä, HSE B-98, HSE Print 2008.

Kristiina Korhonen, Anu Penttilä, Mayumi Shimizu, Eeva Kerola, Riitta Kosonen:

Intia suomalaisyritysten toimintaympäristönä, Helsingin kauppakorkeakoulun

julkaisuja B-86. HSE Print 2008.

Kuljetus & Logistiikka 7


VDO Downloadkey Portable Set

Kannettava kortinlukija ja tiedonsiirtoavain samassa paketissa

Tuotenumero: A2C59511850

Mobile Card Reader

– Suora lataus ilman yrityskortteja

Kannettavan Mobile Card Reader -kortinlukijan

ja tiedonsiirtoavain Downloadkeyn uusimman

II-version yhdistelmällä kuljettajatietojen lataaminen

on helppoa missä tahansa. VDO Downloadkey

Portable Set vapauttaa käyttäjänsä

yhteydestä digipiirturiin: viranomaisvaatimusten

mukaisen tietojen luvun voi nyt suorittaa

vaikkapa taukotuvassa siinä kuin tien päälläkin.

Settiin kuuluvien lukijan ja tiedonsiirtoavaimen

lisäksi käsillä tarvitsee olla vain kuljettajakortti.

Mobile Card Reader suorittaa kortin tietojen

luvun ja Downloadkey II toimii tiedot tallentavana

muistiyksikkönä. Tietojen siirto käynnistyy

automaattisesti, kun sekä kuljettajakortti että

Downloadkey II on liitetty lukijaan. Mobile Card

Reader on aina käyttövalmis, sillä verkkovirran

lisäksi se toimii myös AAA-paristoilla (sekä

muuntaja että paristot mukana).

Downloadkey II

– Kapasitettia ja yhteensopivuutta

VDO Downloadkey Portable Setin muistiyksikkönä

toimiva Downloadkey II on uusin versio

VDO:n suositusta tiedonsiirtoavaimesta. Sen

avulla arkistointivelvoitteen täyttäminen ei voisi

olla helpompaa: avaimessa on liitäntä sekä digitaaliseen

piirturiin että tietokoneeseen (USB

2.0). LED-merkkivalot kuittaavat onnistuneen

tiedonkulun sekä tietoja piirturista avaimelle että

avaimelta edelleen tietokoneelle siirrettäessä.

Downloadkey II ei tarvitse omaa virtalähdettä tai

paristoja sen enempää toimintaansa kuin tietojen

tallennukseenkaan. Se toimii myös tavallisena

256 Mb muistitikkuna ja on yhteensopiva kaikkien

digitaalisten ajopiirturien ja USB-liitännällä

varustettujen tietokoneiden kanssa. Kevyen ja

pienikokoisen laitteen kapasiteetti riittää noin

1000 tietojen lataukseen neljännesvuosittain.

Oy Kaha Ab • Ansatie 2, PL 117, 01511 Vantaa

Puhelinmyynti: (09) 615 68300 • Fax (09) 615 68301 • dtco@kaha.fi

Lisätiedot ja jälleenmyyjät: www.kaha.fi

deals!

VHF- ja UHF-radiopuhelimet

Taatusti häiriöttömät yhteydet kuljetusyrityksille, terminaaleihin ja muuhun

logistiikkaan.Tavoitat nopeasti halutut henkilöt ja tuot aivan uuden ulottuvuuden

kommunikaatioon. Jakeluyrityksen puhelinlaskut vähenevät jopa

70% omalla radiopuhelinjärjestelmällä.

Myymme Vertex Standard, Icom, Kenwood ja Motorola -radiopuhelimet

sekä tarvikkeet. Mahdollisuus käyttää myös dataterminaaleja, paikannusjärjestelmiä

sekä integroida puhetta olemassa oleviin muihin järjestelmiin

esimerkiksi IP-liikenneratkaisuin.

Ota yhteyttä viestinnän ammattilaisiin!

Hakakatu 2, 15520 Lahti

puh. (03) 733 0700 • fax (03) 733 0547

www.bandercom.fi • www.bander.com • info@bander.com

Radioviestinnän erikoistalo • Kaikki radiopuhelimet ja -järjestelmät • Satelliittipuhelimet • Gps-seuranta

Dataviestinnän kokonaisratkaisut • Myynti • Vuokraus • Leasing • Huoltopalvelut


Valtio hyvittää tuontiautojen

kuntotarkastusmaksuja

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt hyvittää tuontiautojen rekisteröintikatsastukseen

kuuluvia kuntotarkastuksen kuluja maahan tuotuja ajoneuvoja

rekisteröineille.

Hyvitys koskee toisesta ETA-maasta Suomeen käytettynä tuodun auton tai perävaunun

kuntotarkastusmaksuja. Kuntotarkastus on tehty kyseisille ajoneuvoille

osana rekisteröintikatsastusta.

Suomi sai EU:n komissiolta huomautuksen kuntotarkastuksista kesäkuussa

2007. Saatuaan tiedon EY-tuomioistuimen Hollannille vastaavasta menettelystä

antamasta tuomiosta, liikenne- ja viestintäministeriö ohjeisti lokakuussa 2007 katsastustoimipaikat

luopumaan kyseisistä kuntotarkastuksista. Maaliskuussa 2008

asiaa koskeneet asetuksen muutokset tulivat voimaan.

Ministeriö on päättänyt, että maksuhyvitys maksetaan 29.6.2007 ja 4.10.2007

välisenä aikana Suomessa rekisteröintikatsastetuille autoille ja raskaille perävaunuille,

joilla oli voimassa toisessa ETA-maassa tehty katsastusdirektiivin mukainen

määräaikaiskatsastus. Ajoneuvohallintokeskus lähettää kaikille hyvitykseen oikeutetuille

tahoille tammikuun aikana kirjeen, joka sisältää lomakkeen ja tarkemmat

ohjeet korvauksen saamiseksi.

Hyvityksen piiriin kuuluvia autoja ja perävaunuja on tuotu maahan yhteensä

noin 8800 kappaletta, josta henkilö- ja pakettiautoja on noin 8200 ja raskaita ajoneuvoja

noin 550. Hyvitystä maksetaan 35 - 68 euroa ajoneuvon käyttövoimasta

riippuen. Tarkemmat tiedot hyvitysten suuruudesta löytyvät Ajoneuvohallintokeskuksen

internet-sivuilta www.ake.fi.

Joensuun Seudun

Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

uudisti www-sivunsa

ja sen myötä koko ilmeensä

Vuosaaren satamalle

vuoden 2009 Logistiikka-palkinto

Vuosaaren satama on saanut Vuoden Logistiikkahanke

-tunnustuspalkinnon. Vuosittain jaettavan

palkinnon myöntää Suomen Logistiikkafoorum ja

sen vastaanotti satamajohtaja Heikki Nissinen Finlandia-talon

Logistiikkaseminaarissa. Vuosaaren

satama on eräs viime vuosien merkittävimmistä

satamahankkeista Euroopassa.

Vuosaaren satamahanke on näyttö logistiikan

merkityksestä ja mahdollisuuksista. Sen menestyksekäs

toteuttaminen on myös merkittävällä tavalla

lisännyt kansalaisten myönteistä tietoa ja ymmärrystä

logistiikasta.

Vuosaaren sataman ja sen liikenneyhteyksien

vaikutuksia ympäristöön on arvioitu erityisen laajalti.

Lainsäädännöllisten arviointiprosessien lisäksi

on tehty useita erillisselvityksiä, joiden tulokset

ovat muokanneet kokonaisuutta. Satamahankkeen

mahdollisia haittoja ympäristöön on pyritty jatkuvasti

poistamaan tai lieventämään. Käynnissä olevat

vesistön, kalaston, linnuston, kasvillisuuden, sekä

pinta- ja pohjaveden seurannat todentavat myös

sataman toiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Vuosaari on nykyaikainen satama, joka palvelee

koko maata. Keskeinen sijainti, yhteydet päätie- ja

rataverkkoon sekä tiheät laivayhteydet Keski-Euroopan

satamiin luovat tehokkaan reitin Suomen ulkomaankaupan

tarpeisiin. Suuryksikköliikenteeseen

erikoistuneena satamana Vuosaari vastaa kansainvälisen

logistiikan tarpeisiin. Vuosaaren läpivirtaukseen

perustuvan toimintaperiaatteen ansiosta muun

muassa konttikuljetusten määrää on mahdollista voimakkaasti

kasvattaa.

Www-sivumme ovat uudistuneet ja saaneet

uuden, raikkaamman ulkoasun. Olemme

tehneet sivuista entistä käyttäjäystävällisemmät ja

yritysneuvonnan palvelut ovat pääroolissa.

Yritysneuvontapalvelut on tuotu esille paremmin heti www-sivujen etusivulla,

josta yrittäjä ja palvelun etsijä löytää ne helposti. Yritysrekisteri, Osuva-yrityspörssi,

kokoustilarekisteri ja toimitilarekisteri ovat myöskin helposti löydettävissä

JOSEKin www-sivujen etusivulta. Uutena sähköisenä rekisterinä sivuilta löytyy

muovi- ja metallialan yritysverkosto, jossa on 161 alihankintayritystä. Olemme

hankkineet yritysten käyttöön myös Yritystulkki-ohjelmiston, joka sisältää hyödyllisiä

apuvälineitä kaikkien yritysten käyttöön maksutta.

Kaikki JOSEKin omat projektit löytyvät sekä alasvetovalikosta että yläreunassa

olevasta bannerista. Sivuilla on myös kaksi banneripaikkaa, joita voimme käyttää

mm. mainostamiseen.

Uutena sivuille on lisätty RSS-syöte. RSS on tekstisyöte, jota käytetään usein

päivittyvän sisällön julkaisemiseen. Sen avulla sisältö saadaan ulos sivustolta

paikkaan, josta sinun on kätevintä sitä lukea, esim. selaimeen, uutistenlukijaan

tai toisiin verkkopalveluihin.

JOSEK palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa aloittavia

kuin liiketoimintaansa kehittäviä. Yritysneuvojillamme on laaja kokemus yrittämisestä

ja yritysten kehittämisestä. He ovat asiantuntijoita, joilta voi kysyä neuvoja

kaikissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. http://www.josek.fi/fi/

ALAN UUTISET & AMMATTILAISET

www.kuljetusjalogistiikka.com

Vuoden 2009 logistiikkahanke on Vuosaaren

satama. Kuvassa vas. LOGY:n hallituksen puheenjohtaja

Markku Henttinen sekä Helsingin satamajohtaja

Heikki Nissinen. He sijoittuivat töillään

sunnuntaina parhaiksi ja lauantaina toiselle sijalle.

Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva

Kuljetus & Logistiikka 9


Logistiikka-alan tulevaisuuden kilpailuetuja selvittävät

parhaillaan Anu Baskin (vas.) kanssa professori Jari Juga Oulun yliopistosta

ja tutkija Mervi Rajahonka Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Talouskriisi voi vauhdittaa uusien logistiikkapalvelujen kehittämistä:

Modulaarisista palveluista

KILPAILUETUA

”Logististen palvelujen kehittämisessä on paljon

mahdollisuuksia myös taloustaantuman aikana”,

sanoo KTT Anu Bask Helsingin kauppakorkeakoulusta.

10 Kuljetus & Logistiikka


Oulun yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu tekevät yhteistyötä

ModSeC-hankkeessa, jossa selvitetään muun muassa

kotimaisten logistiikkayritysten palveluiden ja -prosessien

kehittämistä. Bask toimii kesällä 2008 alkaneessa kaksivuotisessa

Tekesin rahoittamassa hankkeessa

HSEn osalta johtavana tutkijana. Hanke selvittää palvelujen

näkökulmasta yritysten palvelutarjooman ja verkostojen trendejä

sekä tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia.

Palvelumalleja kehittäen logistiikka-alan yritysten asiakkaat voivat

saavuttaa esimerkiksi skaala- ja valikoimaetuja, lisätä joustavuutta,

alentaa kustannuksia, tuottaa uusia palveluita ja päästä tarvittaessa

nopeasti uusille markkinoille.

”Tutkimme myös minkälaisia uudentyyppisiä palveluja logistiikkaalan

yritykset tarjoavat. Miten yrityksissä on mietitty modulaaristen

palvelujen kehittämistä ja mitä modulaarisuus voisi tulevaisuudessa

merkitä?

Entä miten erilaisia modulaarisia palveluita voisi suunnitella ja

tarjota?”

Taloustilanteen kiristyminen näkyy alan yrityksissä, kun kuljetettavat

tavaravirrat vähenevät. Anu Bask näkee tilanteessa kuitenkin

myös mahdollisuuksia logistiikka-alalle. Logistiikkayritysten kannattaakin

Baskin mielestä ryhtyä kehittämään nyt palvelujaan.

”Tässä tilanteessa potentiaalit asiakasyritykset saattavat alkaa

miettiä, kannattaisiko logistiikkapalvelut ulkoistaa tai onko syytä

ylläpitää omia varastoja, jos niiden käyttö on pientä. Tuotantoyrityksille

on etua esimerkiksi palvelujen ostamisesta yhteisvarastoista.”

”Näenkin, ettei ulkoistuksen tarve vähene. Alan yritykset pystyvät

tarjoamaan palvelut tehokkaammin

ja tuovat joustavuutta eri tilanteisiin,

joissa kysyntä heikkenee”

Uudentyyppisten palvelumallien

kehittäminen ja tarjoaminen ovat nyt

ajankohtaisia.

”Alan yrityksillä olisi nyt loistava

tilaisuus mennä entistä vahvemmin

mukaan asiakkaidensa supply chain

–ketjuihin eli tarjoamaan palveluja esimerkiksi

kaupan ja tuotantoyritysten

toimitusketjuihin. Oleellista olisi nyt

tässäkin miettiä modulaaristen palvelumallien

kehittämistä.”

Anu Bask muistuttaa, että modulaarisuutta

on tutkittu tuotteissa, tuotannossa

ja tuotesuunnittelussa jo pitkään,

mutta logistiikka-alan palvelututkimuksessa

se on uutta.

Paljon puhuttu innovatiivisuus voi

olla uudenlaisia tapoja tuottaa asiakasyrityksille

monimutkaisia palvelurakenteita ja palvelumalleja, vastata

asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, lyhentää uusien palvelujen ja ratkaisujen

tuloa markkinoille ja luoda asiakasyrityksille mahdollisuuksia

ulkoistaa osa tuotannosta, jakelusta, kokoonpanosta tai asennuksista

logistiikka-alan yrityksille.

”Uusina palveluina alalla ovat näkyneet muun muassa erilaiset

kokoonpanopalvelut. Toimistoelektroniikkapuolella yhdistellään eri

osista tuotteita ja hoidetaan koneiden asennukset ennen tuotteiden

toimitusta asiakkaan asiakkaalle.”

Logistiikkapalvelujen osalta ModSeC-hanke pyrkii keskittymään

erityisesti yritysten välisten modulaaristen logistiikkapalveluiden

käytettävyyteen, laatuun ja toteutettavuuteen, sillä tutkimustulosten

halutaan hyödyttävän myös yrityksiä. Osana ModSeC-hanketta

logistiikan nykytilannetta Oulun yliopisto ja HSE kartoittavat haastattelemalla

40 logistiikkapalveluita tarjoavaa yritystä.

PIENET JA KETTERÄT VERKOSTOITUVAT

”Ala on kansainvälistynyt ja tuotanto hajautuu eri maihin, mikä

aiheuttaa logistiikka-alan yritysten asiakkaille erilaisia palvelutarpeita.

Alalla tehdään myös paljon yritysostoja. Suurissa yrityksissä

mietitään nyt oman toiminnan vakioimista eli esimerkiksi prosessien

standardointia eurooppalaisella ja globaalilla tasolla”.

Vaikka maailmanlaajuisesti tarkasteltuna logistiikkapalvelut keskittyvät

isojen toimijoiden käsiin, pienille yrityksille verkostoituminen

tuo lisäarvoa.

”Verkostoituminen voi olla pienelle yritykselle strateginen valinta.

Tosin yritykset eivät välttämättä kerro esimerkiksi kotisivuillaan,

miten ne toimivat verkostona. Voi olla, että

saman brändin eli tuotemerkin alla toimii useita itsenäisiä

yrittäjiä, joilla on myös omat tuotemerkkinsä.”

”Uskon, että logistiikkapalvelujen ulkoistus ja palvelujen

ostot kasvavat jatkuvasti. Tähän saakka lisäarvopalvelujen

osto on ollut kohtuullisen pientä, mutta

jatkossa sen merkitys tulee kasvamaan.”

”Näenkin palvelujen kehittämisessä paljon uusia

liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille, kunhan

uudet palvelukonseptit ovat innovatiivisia ja palvelut

tulevat lähelle ostajia. Ydinkysymys on, miten hyvin

palvelut onnistutaan toteuttamaan ja saadaanko siitä

kilpailuvalttia.” ■

Anu Bask uskoo talouskriisin aikana syntyvän

uudenlaisia tapoja tarjota alan palveluja.

Kuva: Anu Baskin arkisto

KTT ANU BASK

INFOBOX

- väitöskirja ”Preconditions of Successful

Supply Chain Relationships”

palkittiin vuoden 2007 Logistiikkatutkimuksena.

Väitöskirja oli logistiikan

aineen ensimmäinen artikkelimuotoinen

Helsingin kauppakorkeakoulussa

ja siinä tarkasteltiin toimittaja- ja asiakassuhteiden

edellytyksiä. Väitöskirja

jakoi toimitusketjun tarkastelun kolmeen

osaan: rakenteeseen, liiketoimintaan

ja johtamiseen.

- työskentelee sekä Helsingin kauppakorkeakoulun

Tohtorikoulutuskeskuksessa

jatkokoulutushallinnossa että

liiketoiminnan teknologian laitoksella

logistiikan johtavana tutkijana HSEn

osalta ModSeC-hankkeessa.

ModSeC

= Kuinka modulaarisuus mahdollistaa

uusien yrityspalvelujen kehittämisen?

Kesällä 2008 alkanutta kaksivuotista

Oulun yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun

yhteistä Tekes-hanketta

koordinoi Oulun yliopisto. Projektin

johtajana toimii taloustieteiden

tiedekunnasta KTT Saara Pekkarinen.

Hankkeessa on kansainvälisinä

kumppaneina yliopistoja Tanskasta,

Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Yrityskummppaneita ovat Pöyry Civil

Ltd, Herman Andersson Ltd, Nokia Plc

ja Itella.

LOGISTIIKKAPALVELUJEN MODULAARISUUS

- palvelun osat, ominaisuudet tai tehtävät

voidaan tunnistaa tai eriyttää toisistaan

- palvelujen ominaisuuksia voidaan yhdistellä

helposti ja mittakaavaa muuttaa

- palvelujen eri osien välinen riippuvuus

on vähäistä

- osien väliset rajapinnat voidaan tunnistaa

ja määritellä

MODULAARISUUDEN HYÖDYT

- skaala- ja valikoimaedut tuovat kustannussäästöjä,

joustavuutta, nopeutta ja ketteryyttä

- joustavuus (strateginen joustavuus,

resurssijoustavuus ja koordinointijoustavuus)

- suorituskyky ja tehokkuus

Kuljetus & Logistiikka 11


ALAN

UUTISET

& AMMATTILAISET

myös verkossa

www.kuljetusjalogistiikka.com

Tilaa lehti VELOITUKSETTA

postitse tai sähköisesti!

Express Regal lavettihyllyt

paketti- ja jakelukuljetuksiin.

Monikäyttöinen lavettihylly, joka

on kätevästi nostettavissa seinälle.

Mitoitus auton ja käyttötarpeen

mukaan, kysy lisää!

SUUNNITTELU - MYYNTI - ASENNUS

Ormuspellontie 9, 00700 Helsinki

Puh. 0207 55 88 10

huoltoautot@verhoomosorsa.fi

www.verhoomosorsa.fi

HELSINKI - HANKO - TURKU - LAHTI


Pakettiautojen autoverosta

hiilidioksidipäästöihin perustuva

autoverolle kannettava alv poistuu

Hallitus antoi asetuksen, jolla autoverolain

muutokset saatetaan voimaan 1.4.2009.

Paketti sisältää pakettiautojen autoveron

uudistamisen sekä arvonlisäveron poistamisen

autoverolta ja autoveron vastaavan suuruisen

korottamisen.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT KOROSTUVAT - HENKILÖAUTOJEN

KULUTTAJAHINTOIHIN EI MUUTOKSIA

Autoverolle kannettava arvonlisävero poistuu. Muutos

ei pääsääntöisesti vaikuta kuluttajahintoihin, sillä autoveroa

korotetaan arvonlisäveroa vastaavalla määrällä.

Autoverotuksesta tulee läpinäkyvä, mikä tarkoittaa sitä,

että autoveron määrä ilmoitetaan laskussa omana eränään

asiakkaalle. Tämän johdosta hiilidioksidipäästöt

korostuvat, sillä autovero määräytyy niiden perusteella.

Muutos vaikuttaa eniten yritysautoihin, kuten takseihin,

autokoulu- ja autovuokraamoautoihin sekä

leasing-autoihin. Vähennyskelpoisen arvonlisäveroosuuden

pienentymisen kustannusvaikutus arvonlisäverovelvollisille

yrityksille on viitisen prosenttia.

ENERGIATEHOKKAAT PAKETTIAUTOT ENTISTÄ

KIINNOSTAVAMPIA

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin pakettiautojen

hinnat nousevat ja joidenkin laskevat. Muutokset

suosivat energiatehokkaita, vähän polttoainetta kuluttavia

pakettiautoja kaikissa kokoluokissa. Yli 2500 kg painavien

pakettiautojen päästöperusteista veroprosenttia alennetaan

kokonaismassan perusteella, jotta kysyntä ohjautuisi

tarkoituksenmukaiseen kuljetuskalustoon.

AUTOKAUPPIAAT OVAT VARAUTUNEET VEROMUUTOKSEEN

– YRITYSAUTOJA TILATTU VARASTOON

Autokauppa on sujunut alkuvuonna suunnitelmien mukaan

niin uusien kuin käytettyjenkin osalta. Autokauppiaat ovat

varautuneet siihen, että yritysautojen kauppa kiihtyy ennen

huhtikuun alun veromuutoksia, tilaamalla autoja maahan

normaalia suurempia määriä. Näin varmistetaan, että verohyödyn

saaminen ei tyssää liian pitkiin toimitusaikoihin.

Vaikka myös autoalalla on ollut tai on meneillään yhteistoimintaneuvotteluita,

mitään suurta lomautusaaltoa ei ole

näkyvissä. Vaikka uusien autojen kauppa on vähentynyt

viime vuoteen verrattuna, autojen huolto- ja korjaus jatkuu

myös taantuman aikana ja jälkimarkkinoiden merkitys alan

ja yksittäisen autoliikkeen työllisyydelle on suuri.

Pakettiautojen autovero muuttuu huhtikuun

alusta hiilidioksidipäästöihin

perustuvaksi.

Venäjän maantieliikenteen painorajoihin muutoksia

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut

Venäjän liikenneministeriölle, ettei

Suomi voi enää sallia yli 38 tonnia painavien

venäläisten ajoneuvojen liikennöintiä

Suomen tieverkolla ilman ylipainolupaa.

Uusi käytäntö astui voimaan 15. helmikuuta.

Tieto käytännön muutoksesta on toimitettu

myös Venäjän ulkomaanliikenteen harjoittajien

keskusjärjestölle ASMAP:lle.

Muutoksen syynä on se, että nykyinen

käytäntö on maantieliikennesopimuksen

sekä Suomen lainsäädännön vastainen.

Suomen voimassa olevan lainsäädännön

mukaan Venäjällä rekisteröity yhdistelmä

tarvitsee aina Ajoneuvohallintokeskuksen

poikkeusluvan, jos yhdistelmän kokonaispaino

ylittää 38 tonnia.

Ylipainolupien poikkeuskäytännön

taustalla on vuonna 2001 sovittu tavoite

tasapuolisten ehtojen luomiseksi suomalaisille

ja venäläisille liikenteenharjoittajille.

Suomen ja Venäjän sopiman käytännön

mukaan kokonaispainoltaan 42 tonnin ajoneuvojen

liikennöinti kummankin osapuolen

alueella sallitaan ilman erikoislupia sillä

ehdolla, että akselipainot vastaavat kansallisia

määräyksiä.

Akselipainoja koskeva lisäys tehtiin erityisesti

Venäjän toivomuksesta. Suomessa

tämä merkintä on aiheuttanut ongelmia

valvontaviranomaisille ja he ovat toistuvasti

pyytäneet tarkennusta sovellutusohjeisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut

Venäjän liikenneministeriön kanssa

neuvottelut maittemme välisen maantieliikennesopimuksen

muuttamiseksi. Tarkoituksena

olisi muuttaa tiemaksuja ja

raskaiden ajoneuvojen painoja ja mittoja

koskevia määräyksiä sekä sopia taksiliikenteen

pelisäännöistä.

Kuljetus & Logistiikka 13


Teksti ja kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Pietarissa

riittää

taksisuhareita

14 Kuljetus & Logistiikka


Matkailijalle taksikyyti voi olla Pietarissa nykyäänkin melkoinen seikkailu.

Talouskriisi on tuonut kaduille entistä enemmän amatöörejä, jotka heittävät taksikeikkaa.

Suomen asemalla junamatkalaisia odottelee keltaisin

liivein varustautuneita ns. taksimiehiä, jotka lupaavat

heittää keskustakeikan 700 ruplalla. Pienen tinkimisen

jälkeen hinta tipahtaa kyllä, mutta harvemmin 500 ruplan alle.

Kaupungissa pidempään asuneet pitävät näitä keltamustin

valoin varustettuja taksiyrittäjiä mafian miehinä, jotka kehtaavat

repiä kyydeistä sen, mitä matkailija harhautuu maksamaan.

Satunnaisen matkailijan on syytä muistaa, että kaupungissa

käytetään – vaikka toisin voisikin luulla - yleisesti ohjehintoja

eli kahdeksan kilometrin säteellä taksikyydin pitäisi hoitua

300-350 ruplalla, mikä oli reilusti alle 10 euroa. Viime syksyyn

saakka eurolla sai 36 ruplaa, nyt parhaillaan jopa kymmenisen

ruplaa enemmän. Taksimatkan hinta suhteutuu muihin elinkustannuksiin,

kun muistaa, että venäläisten suosimissa lounaspaikoissa

aterian saa yleensä 150-300 ruplalla.

Perinteisen taksikyydin saa pyytämällä hotellia varaamaan

taksin virallisesta taksiyrityksestä tai soittamalla yritysten

varauskeskuksiin itse. Toki aina ei ole takeita, että välityskeskuksessa

puhutaan muuta kuin venäjää. Tilauksen yhteydessä

tilaaja saa yleensä itselleen taksin kyytinumeron sekä

auton värin ja merkinkin, että osaa poimia kadulta oikean

taksin oikeaan aikaan. Taksit saattavat myös soittaa hotellien

vastaanottoon ollessaan sovitussa paikalla.

Talouskriisin vaikutuksia ilmeisesti sekin, että jopa hotelleissakin

virallisen taksinkuljettajan sijaan aulassa odottaakin

vastaanottovirkailijan tuttu, joka suostuu heittämään keikan

noin 500 ruplalla. Toki asiakkaalta varmistetaan taksan sopivuus

etukäteen.

Venäläisen riippumattoman sanomalehti Novaja Gazetan

mukaan Moskovaan on talouskriisin myötä ilmaantunut uusi

erikoislaatuisten autoilijoiden joukko, joka hankkii lisäansioita

laittomalla taksitoiminnalla. He ovat lehden mukaan ns. toimistoplanktonia

eli keskitason johtajia ja asiantuntijoita. Runsaaseen

rahankäyttöön tottuneet toimistohenkilöt joutuvat nyt

vaikean tilanteen eteen, sillä heidän täytyy yrittää yhä elättää

perhe ja itsensä, siksi budjettia paikataan heittämällä pimeitä

taksikeikkoja.

Matkailijalle tilanteen nopea muuttuminen näyttäytyy Pietarissa

niin, että kun vielä viime talvena ja syksynä saattoi joutua


Kuljetus & Logistiikka 15


odottelemaan satunnaista taksikuljettajaa ja heilutella kättään

pitkäänkin tien varrella, nyt pimeitä takseja on tarjolla reippaasti.

Jos erehtyy toljailemaan paikallaan pääkatu Nevski Prospektin

varrella ilta-aikaan, pian kohdalle voi alkaa pysähdellä jarrut kirskuen

kyydin tarjoajia.

Pimeät taksit, joita ajavat yleensä siis ihan tavalliset perheenisät,

ovat myös edullisimpia. Kokeneilla Pietarin-kävijöillä on omat

konstinsa käyttää takseja. Yksi kertoo pysäyttelevänsä vain nappisilmä-Ladoja

eikä maksa koskaan 150 ruplaa enempää. Pääasia

on sopia jo ennen kuin autoon astuu sekä päämäärä että hinta.

Tinkiä kannattaa, eikä kyytiin ole pakko hypätä, jos kuskin naamataulu

tai hintataso eivät miellytä.

Itselleni kävi loppuvuonna tapaus, että oli pakko päästä autoon

suojaan hyytävää merituulta. Kohdalle pysähtyi hirveässä ruuhkassa

heti ensimmäinen auto, kiltinoloinen perheenisä, jonka

kanssa en siinä paniikissa sopinut hintaa. Jonkinlaista keskusteluakin

saimme aikaan venäjäksi. Perillä päätin maksaa 400 ruplaa,

Pietarissa voi

hemmotella

itseään myös

ajelemalla

valkoisella

tai mustalla

erikoispitkällä

limusiinillä

tai muulla

luksusvempeleellä.

koska matka oli useita kilometrejä ja ruuhka

melkoinen. Hän kuitenkin nappasi neljästä

setelistä vain kaksi itselleen.

Pietarissa voi hemmotella itseään myös ajelemalla

valkoisella tai mustalla erikoispitkällä

limusiinillä tai muulla luksusvempeleellä. Näitä

vehkeitä näkee viikonloppuisin enemmänkin,

sillä morsiuspareilla on tapana ajella nähtävyydeltä

toiselle kuvauttamassa itseään ja pysähdellä

samalla ripustelemaan pieniä munalukkoja

kiinni siltojen rakenteisiin kestävän rakkauden

symboliksi.

Erikoisuutena Pietarissa toimii myös naisten

taksiyritys eli Ladybird. Kaikki yrityksen kuljettajat

ovat naisia, ja autoihin saa turvaistuimia. Yritys kuljettaa

tarvittaessa myös lapsia ilman saattajia. Yksi palvelumuodoista

on noutaa synnytyslaitokselta äitejä ja vauvoja kotiin, ja muistoksi

vastasyntyneille lahjoitetaan pieni pehmolelu. Venäläiset antavat

mielellään toisilleen pieniä lahjoja ja kukkia, joten Ladybird on

räätälöinyt pienrahdin kuljetuksesta itselleen uudenlaisen lisäpalvelun.

Omia palveluja löytyy myös morsiuspareille.

Pietarissa pidempään asuvat suomalaiset suosittelevat pitämään

tallessa etenkin ns. miljoona- ja eurotaksien tilausnumerot.

Näiden yritysten autokanta on yleensä hyvä, ja monet kuljettajista

ovat tottuneet palvelemaan myös ulkomaalaisia.

Pimeillä takseilla ajaminen voi toki tuoda lisäseikkailua matkailijan

menoon, mutta perusjärkeä ei kannata unohtaa. Kunnon

pöllyssä oleva suomalaismies on yöaikaan riistaa niin Pietarissa

kuin missä tahansa muussakin maailman metropolissa. ■

Taksiyrityksiä

Pietarissa

Eurotaxi, puh. 740 1313,

www.spb-eurotaxi.ru,

yrityksellä on myös

limusiinejä ja mersuja

käytössään.

Ladybird, puh. 9000 504,

www.ladybird-taxi.ru

Taxi 6000000,

puh. 6000000

Taxi 7 Millions,

puh. 7000000

16 Kuljetus & Logistiikka


Suomen Transval Oy ja Jungheinrich

Lift Truck Oy jatkavat yhteistyötään

Suomen Transval Oy ja Jungheinrich

Lift Truck Oy ovat tehneet sopimuksen

37 trukin toimittamisesta Suomen

Transval Oy:n eri toimipisteisiin alkuvuoden

2009 aikana.

Trukit ovat Jungheinrichin uudistuneen

EFG 3-sarjan sähkövastapainotrukkeja

ja sopimus kattaa myös

trukkien ylläpitopalvelut. Tällä sopimuksella

jatketaan Jungheinrichin ja

Suomen Transval Oy:n vuodesta 2005

alkanutta yhteistyötä.

”Tehokkaaseen materiaalinkäsittelyyn

osaltaan kuuluu myös työtehtäviin

soveltuva vastapainotrukki. Jungheinrichin

sähkökoneet ovat saaneet

vuosien aikana henkilöstömme keskuudessa

erityisen hyvää palautetta.

Katsoimme kilpailutuksessa merkittäviksi

tekijöiksi tuon henkilöstön mielipiteen

sekä huollon toimivuuden – näillä

arvoilla päädyimme 37 sähkötrukin

osalta Jungheinrichiin”, sanoo Suomen

Transval Oy:n toimitusjohtaja Risto Vilo

“Suomen Transval on yksi Suomen

johtavia logistiikka-alan yrityksistä ja

erikoistunut mm. kansainvälisten kuljetusyritysten

intralogistiikan palvelutarjontaan

Suomessa. Trukinkuljettajien

mielipiteet vaikuttivat merkittävästi

Transvalin hankintapäätöksiin. Koska

Jungheinrich panostaa tuotekehityksessä

ergonomiaan, helppokäyttöisyyteen

ja taloudellisuuteen, Jungheinrich

oli luonnollinen valinta Transvalin trukkitoimittajaksi”,

kommentoi Jungheinrich

Lift Truck Oy:n toimitusjohtaja

Aarre Viiala. ”Saksalainen laatu ja suomalainen

joustava palvelu ovat yhteistyömme

jatkuvuuden takeena”, lisää

Viiala.

Suomen Transval on vuonna 1994

perustettu logistiikan materiaalinkäsittelyyn

erikoistunut yritys, joka tuottaa

asiakkailleen logistisia ulkoistamisratkaisuja

aina kokonaispalvelupaketeista

pienempiin osa-alueisiin. Yritys

toimii pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella,

Turussa ja Kymenlaaksossa.

Vuonna 2007 yrityksen liikevaihto oli 20

miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu

on viime vuosina ollut 20 prosentin

luokkaa vuodessa. Yrityksellä on henkilökuntaa

noin 600.

Jungheinrich AG on maailmanlaajuisesti

yksi suurimmista trukkien sekä

varasto- ja materiaalivirtatekniikan

toimittajista. Jungheinrich on kehittynyt

palveluntarjoajaksi, joka tarjoaa

asiakkailleen kattavan tuotevalikoiman

trukeissa, hyllyjärjestelmissä ja palveluissa

koko intralogistiikan alueella.

Suomen tytäryhtiö, Jungheinrich Lift

Truck Oy tarjoaa myynti- ja huoltopalveluita

laajalle asiakaskunnalleen koko

Suomen alueella.

Langh Shipin

kehtoratkaisut

uuden haasteen edessä

Kolmastuhannes Scania-sopimus

JH-Kuljetus Oy:lle

Oy Scan-Auto Ab on tehnyt 3 000

Scania-sopimusta. Juhlasopimus allekirjoitettiin

JH-Kuljetus Oy:n kanssa

helmikuussa Seinäjoella.

Juhlasopimus tehtiin JH-Kuljetuksen

omistamaan Scania R 500 6x4

-puuautoon. Sopimus kattaa määräaikaishuollot

ja normaalista käytöstä ja

kulutuksesta aiheutuneet korjaukset.

Sopimus koskee koko yhdistelmää,

mukaan lukien päällirakenne ja perävaunu.

- Yrityksemme kalustomäärä on

kasvanut voimakkaasti viime vuosina

ja haluamme keskittyä omaan osaamiseemme

eli kuljetustoimintaan.

Autot teknistyvät ja niiden huolto

vaatii ammattiosaamista, sanoo Timo

Haavisto, joka vastaa JH-Kuljetuksen

kuljetuspalveluista ja satamalogistiikasta.

Scan-Auto tarjoaa asiakkailleen

laajan valikoiman erilaisia huolto- ja

korjaussopimuksia. Jokainen sopimus

räätälöidään asiakkaan tarpeiden

mukaan.

Langh Ship Cargo Solutions -kuljetusratkaisut ovat

uuden haasteen edessä, kun lähimerenkulussa kannuksensa

hankkineet kehtovälikannet ja -kasetit

lähtevät ensimmäisen kerran ylittämään Atlanttia

matkallaan Raahesta Yhdysvaltoihin.

Suurien teräskelojen kuljettamiseen kehitetyt

kehtoratkaisut ovat todistaneet kykynsä Pohjois-

Suomen ja Keski-Euroopan välillä, sillä kelalastit

ovat pysyneet vahingoittumattomina koko yhdeksän

vuoden ajan. Nyt kuljetusmuoto saa uuden haasteen

m/s Marjatan lähtiessä viemään teräslastia Raahesta

New Orleansiin, USA:n etelärannikolle. Menomatka

kestää noin kolme viikkoa.

Ruukin rahtaamassa m/s Marjatassa osa suurista

teräskeloista kuljetetaan ruuman pohjalla Langh

Shipin patentoimissa kehtokaseteissa. Osa teräskeloista

lastataan kehtovälikansille, jotka sijaitsevat

ruuman yläosassa. Tällöin aluksen painopiste nousee

ja teräslastille tyypillinen ylivakaus vähenee.

”On ehdottomasti paljon mukavampaa lähteä viemään

teräskeloja ison veden ylitse, kun tietää että

ne ovat turvallisesti kehdoissaan. Kehtovälikansien

avulla saadaan vielä laivan vakavuutta optimoitua

huomattavasti verrattuna perinteisellä tavalla lastattuun

lastiin, jossa kaikki teräsrullat joudutaan ahtaamaan

ruuman pohjalle”, toteaa kokenut merikapteeni

Harri Viljaharju.

Kuljetus & Logistiikka 17


Raskaan kaluston palvelukeskus

• Continental

• Michelin

• Goodyear

• Yokohama

• Bandag Pinnoitukset

• Galgoa Pinnoitukset

Lisäksi valikoimastamme löytyy..

• Exide Akut

• Beral jarruosat

• Teboil Öljyt

• Philips polttimot

• Laturit ja solenoidit

• Focolift varaosat

• Perälaudan letkut

• Ilmaletkut ja sähkö/ ABS spiraalit

• Ja paljon muuta sälää

Tietenkin meiltä löytyy myös henkilöautojen

renkaat ja vanteet sekä Rengashotellipalvelut.

Nyt Raskaan kaluston

palvelukeskuksestamme

Vuosaaren Satamasta.

Uudet hyvät koneet ja

ammattitaitoinen henkilökunta

pitää huolen että matkasi jatkuu

mahdollisimman sujuvasti

ja nopeasti.

Työn valmistumista voit odotella

vaikkapa Kotiruokaa valmistavan

Ravintola Vuoskan tiloissa.

Vuoska

Ravintola Vuoska tarjoaa sinulle aitoa

herkullista kotiruokaa 24 h vuorokaudessa.

• Aamiainen

• Lounas-buffet

• Päivällis-buffet

• Yöruokaa

• Lihapiirakkaa

• ja muuta hyvää grilliruokaa

• Meillä myös suihkut ja sauna

Rahtarinkatu 5, 00980 Helsinki

LASINPESUNESTE

TARJOUS 3,45

/5 L kannu

-40c pakkaskestävyys

Hinnat Alv 0%

TIKKURILAN RENGAS OY:n toimipisteet:

Rahtarinkatu 5, Mannerheimintie 134,

00980 Helsinki. 00270 Helsinki.

Puh. 09-8386 1166 Puh. 09-8386 1144

Kaikki renkaat: Ha, Pa, Ka ym. isot huollot, varaosat

Ha, Pa ja Mp

Kielotie 4-6, Jokiniementie 31,

01300 Vantaa. 01300 Vantaa

Puh. 09- 8386110 Puh. 09-8386 1133

Ha, pa ja mp renkaat sekä ha öljynvaihdot

KA renkaat, huollot ja varaosat

Lisätietoja 050-500 3743 /Kosonen


Kim Salomaa käskee

trukkiaan hellällä

kädellä, jotta helposti

särkyvät tasolasilevyt

eivät särkyisi siirron

aikana.

© Industrial News

Service – INS Oy/Ab

James Bond -auton

lasit Suomesta

Lasinteko on tarkkaa ja hellää käsittelyä vaativaa

toimintaa, jossa myös trukeilla on tärkeä osa.

– Tulisi rumaa jälkeä, jos kuorma kaatuisi, toteaa

Pilkington Lahden Lasitehtaan trukinkuljettaja Kim

Salomaa nostaessaan varovasti jatkokäsittelyyn

menevää muutaman tonnin painoista

raakalasilevytelinettä.

V

uonna 1922 perheyrityksenä aloittanut Pilkington Lahden

Lasitehdas on osa kansainvälistä NSG Groupia. NSG puolestaan

on yksi maailman suurimmista lasi- ja lasituotteiden

valmistajista, jolla on Lahden lisäksi toimintaa Suomessa kuudella eri

paikkakunnalla.

Lahden Lasitehdas valmistaa vuodessa 60 000 tonnia 1 – 6 millimetrin

paksuista tasolasia ajoneuvoteollisuuden ja rakennusteollisuuden

käyttöön. Kaksi kolmasosaa tuotannosta jatkojalostetaan

konsernin muissa Suomen tehtaissa.

– Tästä raakalasista olemme esimerkiksi Ylöjärven autolasitehtaassamme

valmistaneet mm. James Bond -elokuvissa olleiden

Aston Martinien laseja, kertoo Pilkington Automotive Finland Oy:n

ostopäällikkö Jukka Halme.

AJONVAKAUTUS VAKIONA

Kaikkiaan Pilkington Automotiven Suomen tehtailla käytetään kymmeniä

vastapainotrukkeja tehtaiden tuotantoprosessien eri vaiheissa

aina raakalasitelineiden nostelusta valmislasilaatikoiden siirtoon.

– Trukeilta vaadimme helppokäyttöisyyttä, tarkkuutta ja luotettavuutta.

Vastapainotrukkimme päätoimittaja on viimeiset vuodet ollut

Toyota, jonka trukkien hinta-laatusuhde on kohdallaan ja huolto

hyvin toimiva. Ylöjärven tehtaalla käytämme uusimpia kaasukäyttöisiä

Tonero-vastapainotrukkeja valmiiden tuotteiden lastaukseen ja

raakalasin purkuun ulkotiloissa, Jukka Halme sanoo.

Pilkington Automotive panostaa maailmanlaajuisesti tarmokkaasti

työturvallisuuteen, ja myös tässä suhteessa Toyotan vastapainotrukit

ovat Halmeen mukaan hyvä vaihtoehto.

– Trukkien käyttöturvallisuutta edistävä järjestelmä (SAS eli System

of Active Stability) parantaa trukin ajo-ominaisuuksia tehden näin

tavarankäsittelyn turvallisemmaksi, hän sanoo.

Turvallisuusjärjestelmä toimii kuljettajan huomaamatta, samaan

tapaan kuin autojen ajonvakautusjärjestelmät.

– En voi muuta sanoa kuin että trukkia on helppo ohjata ja että

työskentelyolosuhteet ovat kaikin puolin kohdallaan, trukinkuljettaja

Kim Salomaa toteaa.

LASIA MONEKSI TUOTTEEKSI

Tasolasia valmistetaan Lahden Lasitehtaalla Pilkingtonin kehittämällä

float-menetelmällä, joka on nykyään korkealaatuisen lasinvalmistuksen

standardimenetelmä kaikkialla maailmassa.

– Uunissa sulatettu lasimassa virtaa uunista jatkuvana nauhana

tinakylpyyn, jossa se leviää sulan tinan päälle tasaiseksi pinnaksi.

Lasin paksuus määrätään säätelemällä vetonopeutta. Kontrolloidun

jäähdytyksen jälkeen lasi on käytännöllisesti katsoen yhtä tasaista

kummaltakin puolelta, tehtaan alihankintateknikko Jukka Koskinen

kertoo.

Tinakylvystä lasi kulkee jäähdytykseen ja edelleen katkaistavaksi

isoiksi levyiksi. Lasi jalostetaan yleensä edelleen Pilkington Automotiven

omien tai muiden asiakkaiden tehtaissa ennen kuin se asennusvalmiina

tuotteena asennetaan rakennuksiin ja ajoneuvoihin.

– Leikkaamme levyt täällä valmiiksi niin, että jatkokäsittelyssä

syntyy niin vähän hukkaa kuin mahdollista. Koska joudumme siirtämään

suuria määriä lasia tuotantoketjun eri vaiheissa, ovat trukit

tärkeä osa tuotantoprosessiamme, Jukka Koskinen kertoo. /ins ■

Kuljetus & Logistiikka 19


Yritykset,

PANOSTAKAA

kotisivujenne

päivittämiseen!

20 Kuljetus & Logistiikka


Suomalainen yritysjohto pitää kotisivuja

turhan usein vain imagollisena asiana

eikä välttämättä näe niitä markkinointija

myyntikanavana, jonka ylläpitoon

kannattaisi panostaa. Ajantasaisten

kotisivujen merkitys markkinoinnissa ja

myynnissä tulee tulevaisuudessa, etenkin

taantuman aikana, kasvamaan.

Tilastokeskuksen tekemän selvityksen mukaan 88 %

internetin käyttäjistä etsii verkosta tietoa palveluista

ja tavaroista. Tiedon etsijä on monesti myös potentiaalinen

asiakas, joka etsii tietoa tuotteesta ostopäätöksensä

tueksi tai yritystä, josta voi kyseisen tuotteen tai palvelun

ostaa.

Panostamalla hyvännäköisiin ja ennen kaikkea ajan tasalla

oleviin kotisivuihin yritys saa kustannustehokkaan näyteikkunan

tuotteilleen ja palveluilleen. Jos kotisivuja ei ole, monen

tiedon etsijän mielestä kyseistä yritystä ei ole olemassakaan,

koska sitä ei hakukone listaa etsittävän

palvelun tarjoajaksi. Tarjouskyselyt

esitetään vain niille yrityksille, jotka

internethaulla löytyvät. Kuulostaako

epäreilulta?

Kotisivuilla rakennetaan toki edelleen

yrityksen imagoakin. Yrityksestä

ei anna hyvää ja luotettavaa kuvaa

kotisivuilla oleva vanhentunut tieto

tuotteista tai vanhat puhelinnumerot

ja yhteystiedot. Monella herää väistämättä epäilys myös yrityksen

tuotteita ja palveluita kohtaan. Vieläkin on yrityksiä,

joissa sivuja ei ole päivitetty niiden perustamisen jälkeen.

Silloin ei ole ymmärretty niiden potentiaalia aktiivisena sekä

kustannustehokkaana markkinointimediana.

Vaikka tiedostettaisiinkin kotisivujen päivittämisen tarve,

päivitys voi kompastua korkeisiin päivityskustannuksiin tai

teknisiin rajoituksiin. Mainostoimistolle ei haluta maksaa

kallista tuntiveloitusta näennäisesti vähäpätöisestä muutostyöstä.

Sivuja ei voi päivittää itse tai niiden päivittäminen on

teknisesti vaikeaa.

Päivitysongelmiin löytyy kuitenkin nykyään monenlaisia

ratkaisuja ja käteviä kotisivujen ylläpitotyökaluja, joilla sivujen

päivittäminen itse onnistuu helposti ja vaivattomasti. Päivityksiä

tekevän henkilön ei tarvitse olla nettinörtti, vaan kotisivujen

päivittäminen onnistuu ihan tavallisilla tietokoneen

käyttötaidoilla.

Kuljetus P. Etelälahti Ky on esimerkki kotisivuja fiksusti

hyväkseen käyttävästä yrityksestä. Yrityksen sivuilla kerrotaan

lyhyesti yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista sekä

kerrotaan yhteystiedot sähköpostiosoitteineen. Samalla

kalustoa esitellään edustavilla kuvilla. Etelälahden sivuilla voi

myös täyttää rekrytointihakemuksen tai jättää tarjouspyynnön.

Pertti Etelälahti kertookin yhteydenottojen lisääntyneen

ja uskoo, että yksi syy ovat hyvät kotisivut. Päivitystyökalu on

Pertti Etelälahdelle tuttu, joten myös kotisivujen päivittäminen

onnistuu. ■

Servia Finland Oy, Leena Paavola-Jakovlev

www.servia.fi

www.etelalahti.fi

Tarjouskyselyt

esitetään

vain niille

yrityksille, jotka

internethaulla

löytyvät.

Finnair käynnisti yritysblogin

ensimmäisenä suomalaisena suuryrityksenä

Finnair on käynnistänyt yritysblogin ensimmäisenä suomalaisena

suuryrityksenä osoitteessa http://blogit.finnair.fi

Kirjoittajina tulee olemaan yhtiön useita asiantuntijoita toimitusjohtajasta

alkaen. Ensimmäisenä kirjoituksia ovat julkaisseet ympäristöjohtaja

Kati Ihamäki, tuotannonohjauksesta vastaava johtaja Ville

Iho, palvelun kehittäjä Markku Remes sekä viestintäjohtaja Christer

Haglund.

- Suuri yleisö on erittäin kiinnostunut lentämisestä ja Finnairista.

Tämä on korkean teknologian monimutkainen, mutta ihmisläheinen

ja tunteita herättävä toimiala. Tavoitteena on blogien kautta avata

toimintatapojamme, lisätä avoimuutta ja palvella sidosryhmiämme

entistä paremmin, sanoo Haglund.

Finnairin liikenneverkostossa on yli 100 kohdetta ympäri maailmaa.

- Kuulumme niihin harvoihin suomalaisyrityksiin, jotka ovat oikeasti

läsnä ja paikan päällä eri puolilla maailmaa. Blogin kautta voimme

tarjota suurelle yleisölle uudenlaisen kanavan kertoa toimialamme

tapahtumista.

Blogeissa tuodaan myös Finnairin osaamista esille ja otetaan vahvasti

kantaa ilmailuun liittyviin ilmiöihin.

- Finnair on jatkuvassa kiinteässä vuorovaikutuksessa oikeastaan

koko yhteiskunnan kanssa. Meihin vaikuttavat moninaiset tekijät, oli

kyseessä sitten luonnonmullistus, talous tai poliittinen tapahtuma,

sanoo Haglund.

- Blogi on rento suora, vuorovaikutteinen ja nykyaikainen tapa

kommunikoida tärkeiden sidosryhmien kanssa, hän toteaa.

Omassa ensimmäisessä blogissaan Haglund listaa Suomen parhaat

lentoliikenteestä kirjoittavat toimittajat.

- Ala on erittäin haastava ja vaikeaselkoinen. Näiden toimittajien

ajatuksia kannattaa kuunnella.

Ville Iho puolestaan vastaa blogissaan kysymykseen, miksi lumimyrsky

heikentää lentoyhtiön palvelutasoa.

- Lentoyhtiö ei voi hoputtaa lennolle valmistautuvaa liikematkustajaa

syömään aamupuuroaan nopeammin, koska lähtöaikaa on päätetty

aikaistaa jäänpoiston takia. Dynamiikka toimii valitettavasti vain

myöhästymisten suuntaan, hän kirjoittaa.

Kati Ihamäki kommentoi EU:n ilmasto- ja energiapaketin päättämisen

prosessia ja toteaa, että hiilivuodon uhka on edelleen voimassa,

ellei globaalia sopimusta saada aikaan.

- Tuotantolaitokset eli lentokoneet siirtyvät tarvittaessa uuteen

paikkaan 850 km tunnissa, toisin kuin vaikkapa paperitehtaat.

Finnairissa on kirjoitettu sisäisiä blogeja jo kolmen vuoden ajan,

käynnistäjänä oli toimitusjohtaja Jukka Hienonen. Sittemmin sisäisiä

blogeja ovat alkaneet kirjoittaa myös yhtiön lukuisat asiantuntijat.

Blogit ovat osoittautuneet erittäin suosituksi vuorovaikutuskanavaksi.

Finnairin blogi: http://blogit.finnair.fi

Kuljetus & Logistiikka 21


Ruostumattomat

Karjapuskurit ja Lisävalotelineet

• valotelineet

• kylkiputket

• lavakaaret

• karjaraudat

RST-STEEL OY • NIVALA • Puh. 0400-890 813

www.rst-steel.fi

22 Kuljetus & Logistiikka


Kustannusten

hallintaa helpottava

Dynafl eet Online Volvon kuorma-autoihin

Volvo Trucksin Dynafleet Online on kehitetty kuljetusyritysten

tarpeita ja yritystoiminnan tehokkuutta ajatellen.

Aktivoimalla Dynafleet Online -ajoneuvojärjestelmän perustason se

tarjoaa reaaliaikaiset tiedot kuljettajan ajotavasta, kuljettajan työ- ja

lepoajoista, polttoaineenkulutuksesta sekä huoltovälien seurannan.

Palvelupaketin tason nostaminen mahdollistaa esimerkiksi

yhteydenpidon, paikannuksen sekä digipiirturitietojen langattoman

siirron ajoneuvon sijainnista riippumatta.

Nyt kustannusten hallintaa helpottava Dynafleet

Online -ajoneuvojärjestelmä on aktivointia vaille käyttövalmis,

tehdasasennettu vakiovaruste kaikissa raskaissa Volvo kuorma-autoissa.


Kuljetus & Logistiikka 23


Kilpailu kuljetusalalla on kovempaa kuin koskaan. Katteet ovat

pieniä, ja kaikki kustannukset nousevat jatkuvasti. Siksi Volvo

on kehittänyt markkinoiden johtavan kustannusten hallinta- ja

kuljetusten tietojärjestelmän, Dynafleet Onlinen. Järjestelmää kehitetään

jatkuvasti yhdessä kuljetusyrittäjien kanssa, ja sen viimeisin

versio on Volvo Finland Ab:n Dynafleet-tuotepäällikkö Ari Anttilan

mukaan saanut kehuja helppokäyttöisyydestä, kustannustehokkuudesta

ja erityisesti sen tuomasta lisäarvosta asiakkaan liiketoiminnan

kehittämiseen.

ASIAKKAIDEN MIELESTÄ TEHOKAS TAPA

ALENTAA POLTTOAINEKUSTANNUKSIA

Kustannuksiin vaikuttaminen edellyttää hyviä tietoja vallitsevasta

tilanteesta. Dynafleet Onlinesta saatavien helppolukuisten yhteenvetojen

ja raporttien pohjalta voi tehdä analyyseja ja tarvittavia päätöksiä

esimerkiksi kuljettajien taloudellisen ajotavan kehittämistarpeeseen

liittyen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tarpeettoman

tyhjäkäynnin lopettamista, painovoiman hyödyntämistä rullaamisen

avulla ja tarpeettomien kiihdytysten välttämistä. Kaikki tämä luonnollisesti

vähentää merkittävästi polttoainekustannuksia, myös kuormaauton

voimansiirto rasittuu vähemmän ja rengaskulut pienenevät.

TYÖAJAN SEURANNALLA ENEMMÄN KAPASITEETTIA

JA VÄHEMMÄN KULUJA

Kuljettajien työajan seurannan avulla saa vastaukset moniin hankaliin

kysymyksiin. Kuinka paljon kukin on ajanut, onko joku juuri nyt vapaalla,

ketkä kuljettajista ovat parhaillaan töissä, kenellä on lepojakso meneillään,

kuka on purkamassa/lastaamassa kuormaa tai kenen työaika on

kohta täyttymässä. Kuljettajien työaika- ja poikkeamaraportit muodostavat

myös erinomaisen pohjan palkkaneuvotteluille. Dynafleet Online

noudattaa EU:n kuljettajia koskevia työaikasäädöksiä.

Dynafleet Online on erinomainen

kuljetusyrittäjän työkalu mahdollistaen

merkittävät säästöt tarkemman kuljettajien

työaikasuunnittelun avulla. Kuljetusyrittäjä

voi tehdä päätöksiä, joissa

hyödynnetään koko ajoneuvokantaa ja

vähennetään tyhjänä ajoa. Kuljetusyritys

voi hoitaa useampia ajotehtäviä nykyisen

henkilökunnan ja ajokaluston avulla.

Tuntiseuranta on tarkempaa, ja yhdistämällä Dynafleet kuljetusyrityksen

palkanlaskentajärjestelmään voidaan sinne siirrettyjä tietoja käyttää

maksuperusteena minuuttien tarkkuudella. Samalla niin sanotut

pyöristykset jäävät pois.

KATTAVIN DYNAFLEET ONLINE -PALVELUPAKETIN TASO

SISÄLTÄÄ VIESTINTÄ- JA PAIKANNUSOMINAISUUDET

Kuljetusyrittäjä

voi tehdä päätöksiä,

joissa hyödynnetään

koko ajoneuvokantaa

ja vähennetään

tyhjänä ajoa.

Dynafleetin viestimoduuli näyttää samalta kuin tavallinen sähköposti.

Siinä on pääosin samat toiminnotkin. Viestimoduulia käytetään toimiston

ja kuljettajien välisessä kommunikaatiossa, ja viestintä on helpompaa

ja tarkempaa tekstiviesteihin verrattuna, minkä vuoksi monet

yritykset ovat siirtyneet kalliista matkapuhelimista edulliseen viestimoduulin

käyttöön. Viestintäjärjestelmä mahdollistaa muun muassa

parempien lastausohjeiden, täsmällisempien tilaus- ja osoitetietojen

sekä esimerkiksi kuljetettavan tuotteen edellyttämän lämpötilan tiedottamisen.

Viestintä on tehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa, ja

järjestelmän avulla saadaan reaaliaikaiset tiedot asiakkaallekin välitettäviksi.

Myös tieto ajoneuvojen sijainnista tuo etua asiakaspalveluun, kun

kuljetusyritys voi toimittaa ajantasaista tietoa ajotehtävän etenemisestä.

Dynafleet Online paikantaa ajoneuvot katujen tarkkuudella

koko Euroopassa. Aluepaikannus ilmoittaa, kun auto saapuu jollekin

maantieteelliselle alueelle tai on lähestymässä määränpäätä.

24 Kuljetus & Logistiikka


Tutkimus perävaunuvahingoista valmistui:

Kevytperävaunuihin liitettävä

kunnon käyttöohjeet

AJONEUVOKOHTAINEN HUOLTOSUUNNITELMA

VAIKUTTAA KANNATTAVUUTEEN

Hyvin huolletulle ajoneuvolle sattuu selvästi vähemmän ennakoimattomia

seisokkeja. Niiden käyttöikä on myös pidempi. Dynafleetin huoltokalenterin

avulla on helppo seurata kunkin ajoneuvon huolto-ohjelmaa

ja suunnitella huoltokäynnit ja katsastukset niin, että koko ajoneuvokannan

käyttötunnit voidaan maksimoida.

DYNAFLEET ONLINEA KEHITETÄÄN JATKUVASTI

Security Service -turvapalvelu on uusi, Euroopassa ainutlaatuinen

turvapalvelu. Hätätilanteissa kuljettaja voi ottaa yhteyden hälytyskeskukseen

joko ajoneuvossa olevaa avunpyyntöpainiketta painamalla tai

matkapuhelimellaan. Muita Dynafleet

Onlinen viimeisimmän version myötä

tulleita toimintoja ovat ympäristöraportti,

polttoaineseuranta sekä kuljettajatietojen

lataus, joka helpottaa digitaalisen

ajopiirturikortin tietojen siirtämistä

viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Kuljetusala muuttuu jatkuvasti,

minkä vuoksi myös Dynafleetiä kehitetään

samaan tahtiin. Haluamme pysyä

Haluamme pysyä ajan

hermolla ja vastata

asiakkaidemme

kysyntään parhaalla

mahdollisella tavalla ja

laadukkaasti.

ajan hermolla ja vastata asiakkaidemme kysyntään parhaalla mahdollisella

tavalla ja laadukkaasti. Ympäristönkin ollessa Volvon yksi perusarvoista

ja Dynafleet Onlinen tarjoamat monipuoliset edut kuljetusalan

toimijoille ovat viime kädessä vaikuttaneet päätökseemme tarjota

järjestelmä vakiona kaikkiin raskaisiin kuorma-autoihimme”, kiteyttää

Anttila lopuksi. ■

- On yllättävää, ettei uusien ja vuokrattavien kevytperävaunujen

mukana seuraa aina kirjallisia toimintaohjeita eikä

vaunujen käyttöön, kuormaukseen sekä kuorman sidontaan

liittyviä varoituksia, toteaa kevytperävaunuonnettomuuksia

tutkinut DI Mikko Malmivuo raportissaan.

Hän ehdottaa, että kevytperävaunujen käyttäjiä valistettaisiin

vaunujen oikeaoppisesta käytöstä. Käyttöohjeen

pitäisi kulkea aina vaunun mukana, koska niitä lainataan ja

vuokrataan yleisesti.

Malmivuo selvitti kymmenen vuoden aikana tapahtuneet

kevytperävaunuonnettomuudet ja -vahingot. Lähteinä olivat

liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaraportit sekä

vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto.

Vuosina 1998–2007 kevytperävaunullinen ajoneuvo oli

osallisena 41 kuolinonnettomuudessa, niistä 16 tapauksessa

onnettomuuden aiheuttajana. Tutkijalautakuntien arvion

mukaan 7 onnettomuudessa kevytperävaunulla oli ratkaiseva

merkitys onnettomuuden syntyyn ja 4 tapauksessa

jonkin verran merkitystä.

Kaikista korvatuista liikennevahingoista perävaunullisten

henkilöautojen aiheuttamien vahinkojen osuus oli 0,7 % ja

pakettiautojen osuus 1,8 %. Vahingot olivat jonkin verran

yleisempiä talvikeleillä. Kevytperävaunuilta ei edellytetä talvirenkaita.

Perävaunullinen henkilöauto on suhteellisesti harvemmin

kuolinonnettomuuden aiheuttajana kuin ilman perävaunua

liikkunut auto. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kevytperävaunun

käyttö parantaisi liikenneturvallisuutta. Syy on se,

että kevytperävaunujen käyttö liittyy usein sellaiseen työ- tai

harrastustoimintaan, johon harvemmin kuuluu kuljettajan

riskikäyttäytymistä.

Yhdessäkään kuolinonnettomuudessa kevytperävaunuyhdistelmän

kuljettaja ei ollut humalassa eikä ajanut merkittävää

ylinopeutta.

Ajoneuvokantaan nähden Suomessa on poikkeuksellisen

paljon alle 750 kg:n kevytperävaunuja. Ajoneuvorekisterissä

on 22 perävaunua 100 henkilö- ja pakettiautoa kohden.

Maamme kaikista perävaunuista kevytperävaunujen osuus

on 80 %. Ajosuoritetietoja ei tällä tarkkuudella ole saatavissa.

Selvityksen pohjalta Liikennevakuutuskeskus on tehnyt

liikenne- ja viestintäministeriölle esityksen kevytperävaunujen

ja niiden käytön turvallisuuden lisäämiseksi.

Kriisiaikoina ennakointi

yhä tärkeämpää

Taloudellisen kriisin keskellä on uskallettava katsoa yli nykyhetken

ratkaisujen ja etsittävä yhteistä tahtotilaa. Suomen

kamppaillessa lamaa vastaan on yhä tärkeämpää hahmottaa

tulevaisuuden ratkaisuja. Myös toiveskenaarioita tarvitaan,

kun etsitään tulevaisuuden menestystekijöitä.

Näitä ratkaisuja pohtii nyt Kansallinen ennakointiverkosto

juuri avatussa verkkopalvelussa www.foresight.fi jossa myös

kansalaiset voivat osallistua tulevaisuuskeskusteluun.

www.volvotrucks.fi

Kuljetus & Logistiikka 25


26 Kuljetus & Logistiikka


Hälytys

ja valvonta

I P-AIKAAN

Kuljetusterminaalin valvonta on haastava tehtävä.

Ajoneuvoja ja ihmisiä liikkuu paljon, kaikkina vuorokauden aikoina,

osa satunnaisesti tai tilapäisesti, osa säännöllisesti, osa kellontarkasti.

Mikäli tavaraa häviää tai jakelun onnistumiseksi

tarvitaan kulkuoikeuksia,

tarvitaan valvonta- ja kulunohjausjärjestelmiä.

Niiden avulla saadaan vastaukset

välittömästi: Milloin joku tavara on hävinnyt?

Kuka oli siihen aikaan paikalla? Kenellä oli

oikeus tulla ja mihin aikaan? Millä alueella oli

liikettä? Onko paikalla ollut ylimääräisiä ajoneuvoja

tai henkilöitä?

Hälytys- ja valvontajärjestelmät ovat perinteisesti

toimineet omalla kaapeloinnillaan;

sekä ilmaisimien, kameroiden kuin hälytystenkin

osalta. Kehittyvä lähiverkko- ja

www-infrastruktuuri kuitenkin mahdollistaa

siirtymisen analogisista järjestelmistä joko

kokonaan tai osittain digitaalisiin järjestelmiin.

Mikäli hälytysjärjestelmän ilmaisimet toimivat

langattomasti, radioteitse, ei nykyaikainen

hälytys- ja valvonta-järjestelmä tarvitse juuri

lainkaan kaapelointeja. Tämä alentaa järjestelmän

rakentamiskustannuksia ja nopeuttaa

järjestelmän installointia merkittävästi.

DSC on maailman johtava rikosilmoitusjärjestelmien

valmistaja. Suomessa DSC:n

markkinaosuus on yli puolet kaikista asennetuista

järjestelmistä. Perinteisesti hälytyksen

tapahduttua hälytysviesti on siirretty joko

puhelinverkon kautta tai GSM- tai GPRSyhteyden

välityksellä hälytyskeskukseen.

Näiden tiedonsiirtotapojen lisäksi laajakaistayhteyden

kautta tapahtuva hälytyksensiirtotapa

on kovaa vauhtia yleistymässä.

Kuljetus- ja logistiikkatoimialan sisällä

erityisesti yöllä tapahtuva jakelu asettaa valvontajärjestelmille

kovan haasteen. Tähän

haasteeseen on pyritty vastaamaan kehittämällä

tunnistus- ja lukijaratkaisuja. Auto- tai

käyttäjäkohtaiset käyttäjätunnukset, etälukutunnisteet,

rekisterikilven tunnistus ja muut

etävalvontaa helpottavat sovellukset alentavat

vartiointi- ja valvontakustannuksia sekä

lisäävät sekä jakeluhenkilökunnan että asiakasyrityksen

turvatasoa.

Yrityksen kannalta on tärkeää, että järjestelmä

voidaan rakentaa nopeasti ja

luotettavasti pieniinkin kohteisiin. DSC ja

suomalainen Ksenos ovat molemmat skaalautuvia

ratkaisuja; ne on suunniteltavissa


Kuljetus & Logistiikka 27


muutamasta valvontasilmukasta tai kamerasta aina kokonaisen

terminaalin valvontaratkaisuun saakka.

Käyttöturvallisuuden ja ylläpidon kannalta kulkuoikeuksien,

aluemäärittelyjen, käyttäjien ja muiden muutosten tekeminen täytyy

olla helppoa ja nopeaa, varsinkin silloin kun käytetään tilapäistä

työvoimaa tai alihankintaa. Lokitiedoista saadaan välittömästi selville,

kuka, millaisilla käyttäjäoikeuksilla ja milloin ovista on liikkunut

ja kamerakuvasta voidaan tunnistus vielä varmistaa.

Olemassaoleva DSC-järjestelmä voidaan helposti siirtää IPaikaan

liittämällä siihen tarvittava laajennus-kortti (verkkokortti).

Terminaalin alueella olevat tilapäiset tai sellaiset valvontakohteet

joihin ei mene puhelinlinjaa, voidaan saada valvonnan piiriin GSM/

GPRS-lisälaitteella. Näin voidaan valvoa vaikka yksittäistä konttia,

kunhan vain sähköä on saatavissa. Järjestelmä tekee hälytyksen

myös, mikäli sähkövirta katkaistaan.

KSENOS VALVONTAJÄRJESTELMÄ

DSC-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN TUKENA

Suomalainen KSENOS on kehitetty pohjolan olosuhteita ja käyttökohteita

ajatellen. Siinä on kenties markkinoiden paras älykäs

kohdehaku, jonka ansiosta valvomon henkilökunta löytää helposti

kohteessa tapahtuneet muutokset. Valvottavassa kohteessa olevan

yksittäisen esineen hävitessä on helppo löytää juuri ne kuvat, joissa

tapahtuma on. Ksenosissa on myös rekisterikilventunnistus, jolloin

portteja tai ovia voidaan ohjata auki vain tunnistettujen ja sallittujen

autojen tullessa alueelle.

Ksenos digitaalitallentimen ylivertaisena ominaisuutena voidaan

pitää helppokäyttöisyyttä. Se on saanut paljon kiitosta jo sadoilta

käyttäjiltä. Kuvassa tapahtuva liike tallennetaan aina tietokantaan.

Näin voidaan jälkikäteen hakea liikettä kuvan tietyltä alueelta. Toiminto

helpottaa ratkaisevasti suurten piha-alueiden ja terminaalialueiden

tapahtumahakua.

Perinteisten, jo olemassa olevien analogisten kameroiden ja

uuden tekniikan IP-kameroiden yhdistäminen samaan tallentimeen

on yksi Ksenosin vahvuuksista. Se tekee vanhan laitteiston päivityksen

helpoksi ja edulliseksi, koska vanhat analogiset kamerat käyvät

sellaisenaan ja lisäksi voidaan asentaa tarvittava määrä uusia IPkameroita,

jotka kytketään yrityksen lähiverkkoon.

Ksenos ANPR järjestelmään voidaan kytkeä 16 analogista kameraa

joista 2 kpl voivat olla rekisteritunnistuskameroita. Rekisterikilpitunnistus

on edullinen ratkaisu ajoneuvojen kulunvalvontaan;

erillisiä tunnisteita ei tarvita.

Uusiin kohteisiin voidaan käyttää kokonaisuudessaan IP-pohjaista

järjestelmää johon voidaan liittää jopa 256 IP-kameraa. POE

(power over Ethernet) kameroita käytettäessä erillistä kaapelointia

ei tarvita, koska kamera saa käyttöjännitteensä samasta kaapelista

jossa kuvadata liikkuu. Kaapelina käytetään normaalia CAT6 verkko-kaapelia.

- Ksenos kamerajärjestelmä taipuu myös tarvittaessa erikoissovelluksiin

(viivakoodien luku, yms.) silloin kun

sitä tarvitaan. Suomessa tapahtuva ohjelmakehitys

antaa tarvittaessa mahdollisuuden vaativiinkin

erityis-toiveisiin.

Mikäli tarvitaan isoa valvontajärjestelmää,

voidaan Ksenos-järjestelmät verkottaa laajoiksi

kokonai-suuksiksi. Etähallinta tapahtuu

tarvittaessa mistä tahansa, kunhan verkkoyhteys

on käytettävissä. Valvontatasoja

ja –oikeuksia voidaan määritellä käyttäjäoikeuksien

puitteissa täysin vapaasti.

Eräs Ksenos –sovellusten käyttäjä Suomessa

on TNT. ■

www.fsm.fi

28 Kuljetus & Logistiikka


ABLOY ® SMARTDISC

Uuden aikakauden lukot

Hyvä asiakas - saisiko olla yksi murhe vähemmän?

Kysymyksen voisi heittää melkein kelle tahansa asiakkaalle.

Ilkivalta, varkaudet ja erilaiset väärinkäytökset ovat valitettavan tuttuja organisaatioiden

ulkopuolelta tulevia uhkia, mutta myös suuria ongelmia erilaisten organisaatioiden sisällä.

Abloyn kehittämä CLIQ-lukitusteknologia on turvallinen ja

tehokas lukitusratkaisu, jossa on kyse elektroniikan sekä

mekaanisen lukituksen parhaiden ominaisuuksien yhdistämisestä.

Mikroelektroniikka mahdollistaa elektroniikan yhdistämisen

myös laite- ja riippulukkoihin niiden fyysistä kokoa kasvattamatta.

Mekaanisena avainjärjestelmänä käytetty ABLOY PROTEC takaa

fyysisen turvallisuuden ja elektroniikka mahdollistaa yksilölliset

aikaan sidotut kulkuoikeudet. Ohjelmoitavuus tarjoaa joustavan

ja nopean kulkuoikeuksien muuttamisen. Avaimessa sekä lukossa

oleva kulkurekisteri tarjoaa mahdollisuuden kulkujen seurantaan.

ABLOY ® SMARTDISC eli ”älykäs haitta”, kuvaa lukon toimintaajatusta.

Älykäs sähköinen komponentti toimii lukon sisällä ja sitä

ohjataan avaimen elektroniikalla. Paristo on avaimessa, josta myös

lukko saa jännitteensä.

Mallistona tulee olemaan yleisimmät konttorikaluste-, metallikaluste-,

mikrokytkin- ja riippulukot. ABLOY ® SMARTDISC mallisto

tarjoaa asiakkaille turvallisuutta, joustavuutta, helppoutta ja kustannustehokkuutta.


Organisaation näkökulmasta

uuden teknologian etuja ovat:

• Turvallisuus: mekaanisen lukituksen parhaisiin ominaisuuksiin

yhdistyy myös elektroniikka. Mekaaninen

lukitus eriyttää eri kohteet toisistaan ja takaa vahvan

fyysisen lukitusturvallisuuden. Elektroniikka paitsi

yksilöi kuhunkin lukkoon sopivat avaimet, myös

täydellinen avainten hallintaa, koska avainkohtaisia

kulkuoikeuksia voidaan helposti muuttaa

• Tehokas kulunseuranta: jokainen avain on yksilö,

joka voidaan yhdistää käyttäjäänsä. Avainpesissä ja

avaimissa on kulkurekisteri, josta nähdään päivä ja

kellonaika, jolloin avainta käytettiin.

• Markkinoilta saadun palautteen mukaan kulunseurantaominaisuudesta

on käytännössä muodostunut

positiivinen ”pelote”. Pelote-vaikutus on kohteissa

näkynyt selkeänä ilkivallan ja väärinkäytösten

vähentymisenä

• Sekä asennuksen että käytön puolesta tuote on

kustannustehokas.

• Tyytyväiset lukituksen käyttäjät –tuvallisuudesta

vastaavalla on vähemmän päivittäisiä murheita

• Käyttäjän näkökulmasta keskeisimmät edut ovat

turvallisuus, kestävyys ja helppokäyttöisyys.

Kuljetus & Logistiikka 29


Työsuojelussa keskitytään

liiaksi rutiinisuorituksiin

T

yötapaturmat lisääntyvät. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton

mukaan vuonna 2007 tapahtui noin 141 000 rekisteröityä

työtapaturmaa, 1,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2006.

Ennakkoarvioiden mukaan tapaturmien määrä on jatkanut kasvuaan

myös vuonna 2008.

Työsuojeluviranomaisten mukaan vakavat tapaturmat sattuvat

usein silloin, kun työpaikalla tehdään jotain rutiineista poikkeavaa.

- Tapaturma sattuu usein juuri silloin. Jos homma toimii normaalisti,

turvallisuuskin hallitaan paremmin. Suunnittelussa ei osata

ennakoida niitä tilanteita, joissa jokin kone ei toimi niin kuin pitäisi.

Näitäkin tilanteita varten pitää perehdyttää ja kouluttaa henkilökuntaa,

Uudenmaan työsuojelupiirin johtaja Kaarina Myyri-Partanen

sanoo.

Tapaturmien lisääntymistä ei selitä tehtyjen työtuntien määrän

kasvu. Työtapaturmat ovat lisääntyneet myös suhteellisesti.

Yhä useammin työtapaturmaan joutuu ulkomaalainen.

- Heidän osuutensa on kasvanut aivan huikeasti kuluneen vuoden

aikana. Esimerkiksi rakennuksilla

suurin osa tapaturmista sattuu ulkomaalaisille,

Myyri-Partanen sanoo.

Uudenmaan työsuojelupiirin

johtajan Kaarina Myyri-Partasen

mukaan tapaturmia sattuu

usein silloin, kun työpaikalla

tehdään jotain rutiineista poikkeavaa.

Kuva:Utsp

Myös toimihenkilöiden ja keskijohdon työsuojeluun panostaminen

unohtuu työpaikoilla usein.

- Työsuojelu ei ole vain ylimmän johdon ja ruohonjuuriportaan

asia. Koko ketju pitää kouluttaa ymmärtämään työsuojelun vaatimukset.

VALVONTAA AIOTAAN VÄHENTÄÄ

Työsuojelupiirien resurssit on turvattu vuodelle 2009, mutta vuosi

2010 on epävarma. Työsuojelupiirejä uhkaa toimintamenojen leikkaus

valtion tuottavuusohjelman takia.

- Tarkastustoiminta ja tapaturmien tutkiminen vaativat, että

mennään työpaikoille. Resurssien vähentäminen tarkoittaisi, että

jätetään kylmän viileästi valvomatta. Ensi vuosi on turvattu, mutta

vuodelle 2010 on tulossa leikkauksia, jotka vaikuttavat valvontaan,

Myyri-Partanen toteaa.

Hänen mielestään valvonta on paras keino ehkäistä vakavia työtapaturmia.

- Valvontaa ei pidä leikata vaan päinvastoin lisätä. Työpaikat,

joissa turvallisuusjohtaminen on ymmärretty, pystyvät hoitamaan

turvallisuusasioita itsenäisestikin. Jatkuvasti tulee kuitenkin uusia

toimijoita, jotka eivät tiedä tai tunne työturvallisuuslainsäädäntöä.

Taantuma ja mahdollinen lama saattavat vähentää tapaturmia.

1990-luvun alun lamassa niiden määrä putosi lähes puoleen 1980-

luvun lopun huippuluvuista. ■

(UP / Aleksi Vienonen)

Yritys on vastuussa

trukkien käyttöturvallisuudesta

Trukit ovat työkoneita, joiden käyttöturvallisuudesta yritys on aina

vastuussa. Trukinkuljettajien päivittäiset tarkastustoimenpiteet

ovat tärkeitä käyttöturvallisuuden kannalta, mutta ne yksistään

eivät riitä. Päivittäisten tarkastustoimenpiteiden lisäksi tarvitaan

trukin käyttöturvallisuuden varmistamiseksi myös säännöllisiä

huoltoja ja tarkastuksia. Huoltomekaanikon vuosittain tekemä

trukin kunto- ja turvallisuustarkastus poistaa tehokkaasti trukkiin

liittyviä onnettomuusriskejä.

Rocla tarjoaa asiakkailleen trukkien kunto- ja turvallisuustarkastusta

työkaluksi trukkiturvallisuuden varmistamiseen. Palvelun

avulla asiakas saa dokumentoidun varmuuden laitteiden

kunnosta- ja turvallisuudesta. Tarkastuksesta saamansa tiedon

avulla asiakas voi myös ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden

varmistamiseksi.

Kunto- ja turvallisuustarkastuksessa Roclan huoltomekaanikko

käy trukin läpi ennalta määritellyn tarkastuslistan mukaisesti.

Huoltomekaanikko kuittaa jokaisen tarkastetun kohdan

tarkastuslistaan, jonka asiakas saa haltuunsa tarkastuksen jälkeen.

Lisäksi mekaanikko suosittelee asiakkaalle korjaavia toimenpiteitä,

mikäli se on tarpeellista.

Palvelun hyödyt asiakkaalle ovat trukkikannan turvallisuuden

järjestelmällinen varmistaminen sekä trukkivikojen vähentyminen.

Turvaykköset NAKS

– ja tiedät, kenellä on kotisi avain

4VUOTTA

Turvaykköset NAKS on palvelu, jolla varmistat, että kotisi turva-avain

on vain niillä, kenelle se kuuluu. Ei enää monen avaimen noppapeliä.

Kun sinulla on kotisi turva-avain, kukaan muu ei voi teettää siitä kopiota.

Lisätietoja palvelusta löydät osoitteesta www.turvaykkoset.fi/naks

Ajan Lukko

www.turvaykkoset.fi

Tammelan Puistokatu 29

Tampere, puh. 03-2541600

ajanlukko@turvaykkoset.fi

30 Kuljetus & Logistiikka


www.gli.fi

GLi Yhtiöt on nuorekas, innokas ja pirteitä päätöksiä tekevä tämän vuosituhannen yksityinen

yrityskeskittymä (GLi Logistics Oy, GLi Express Oy, GLi Service Oy ja GLi Reval Ou). Tarjoamme mm.

kuljetus- ja logistiikka-alan koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja projektipalveluja asiakkaan toiveiden

mukaan räätälöitynä.

Me teimme

kouluttautumisesta

helppoa!

Alkavat liikenneyrittäjäkoulutuksemme:

Turku

(käynnissä)

Tampere (käynnissä)

Kouvola 27.2.

Kajaani 6.3.

Meiltä myös yksittäiset direktiivipäivät. Direktiivipäivän hinta vain 90

euroa + 12,50 AKE:n rekisteröintimaksu +alv. Kysy tarjoustamme

yrityksille, myös ryhmille räätälöidyt koulutukset.

Ota yhteyttä!

Lisätiedot Matti Turtio 010 440 4403 tai matti.turtio@gli.fi

Kuljetus & Logistiikka 31


KATEELLINEN

TYÖKAVERI

voi tuhota ilon ja työn tulokset

32 Kuljetus & Logistiikka


Kateus kuuluu jokaiselle työpaikalle, mutta riistäytyessään se voi olla tuhoavaa.

Pahimmillaan työyhteisön hallitsematon kateus tukahduttaa ajattelun, tallaa luovuuden, estää oppimisen,

rakentavan yhteistyön, hapattaa ilmapiirin ja aiheuttaa henkistä pahoinvointia.

Työtoverin kateuden taustalla on aina ihailu. Kateus saa käyttövoimaa

ítsen vertaamisesta muihin. Kateuden pahin muoto

on tuhoava kateus. Sen vallassa oleva tuntee vihaa, raivoa ja

katkeruutta. Hän haluaa kostaa ja vahingoittaa kohdettaan.

Keinoina voivat olla mustamaalaus tai ilkeä juoruilu, jopa toisen

työn sabotointi. Kateellinen saattaa turvautua myös henkiseen

väkivaltaan ja kiusaamiseen. Kateus voi saada tuhoamaan jopa

toisen tavaroita tai aikaansaannoksia.

Työterveyslaitoksen kehittämiskonsultti Susanna Lundell sanoo,

että tuhoavan kateuden vallassa oleva pyrkii mitätöimään kohteensa

ansiot.

–Toisen paremmuus merkitsee kateelliselle syvää narsistista loukkausta,

mikä uhkaa itsetuntoa. Taustalla on alemmuudentunteita,

jotka ovat tiedostamattomia. Kateuden paljastuminen aiheuttaisi

sietämättömiä mitättömyyden, avuttomuuden ja häpeän tunteita,

Lundell kirjoittaa Kateus työyhteisössä -kirjassa. Tuhoava kateus voi

kalvaa mieltä jopa vuosia.

“MITEN SE NYT TUOSSAKIN ONNISTUI?”

Työelämässä törmää myös vähemmän vaarallisiin kateuden lajeihin.

Esimerkiksi kateudenpuuskat ovat tavallisia, ja ne iskevät

esimerkiksi silloin, kun toisen ihailemista seuraa kateudenpistos.

Kateudenpuuskat menevät pian ohi, jopa minuutissa.

Jäytävä kateus taas saa käyttövoimaa, kun ihminen huomaa,

että työkaverilla menee paremmin kuin itsellä. Kadehtiminen tekee

vaikeaksi iloitsemisen toisen puolesta, se saattaa herättää vahingoniloa

ja kiukkua.

Joku ihminen

voi olla kova

kadehtimaan,

eivätkä muut voi

hänen tunteilleen

mitään.

Joku ihminen voi olla kova kadehtimaan,

eivätkä muut voi hänen tunteilleen

mitään.

–Epäasialliseen käytökseen saa ja pitää

puuttua. Työpaikan johdon tehtävänä on

määrittää sopivan käytöksen rajat. Myös

jokaisella työntekijällä on vastuu siitä,

että työpaikalla käyttäydytään hyvin, Lundell

toteaa.

Kateuden vallassa oleva harvoin myöntää

taipumuksensa. Ka-teutta voisi kuitenkin hallita miettimällä

omia tunteita, ikäviäkin ja pohtia, mistä ja miksi ne syntyvät.

–Kateellinen voi miettiä, olisiko itse valmis ponnistelemaan saavuttaakseen

saman kuin kateuden kohde tai mitä voisi oppia tältä,

Lundell sanoo.

AHNE KADEHTII MUITA

Jos ihminen on rakentanut oman identiteettinsä ja itsearvostuksensa

vain työelämän varaan, omat epäonnistumiset ja työkavereiden

onnistumiset saavat helposti kateuden heräämään.

Nykypäivän työelämässä jatkuva tulosten vaatiminen ja kilpailu

ruokkivat ihmisten ahneutta. Se näkyy vääristyneenä kunnianhimona.

–Työstä voi tulla vain väline rahan, aseman, vallan ja maineen

saamiseksi. Ahne kahmii töitä ja tekee laadun sijasta määrää. Hän

ei kykene tuntemaan aitoa iloa saavutuksistaan ja kadehtii muita,

Lundell kirjoittaa.

KIITOKSET JA KEHUT TOIMIVAT VASTALÄÄKKEINÄ

Kiittäminen ja hyvän jakaminen ovat

vastalääkkeitä kateudelle. Työkavereiden

tuki, auttaminen ja kannustus kerryttävät

hyvää.

Jos työporukalla on vahva yhteenkuuluvuuden

henki, työkaverin onnistuminen

herättää kateuden sijasta ylpeyttä.

Kehuminen vahvistaa itsetuntoa.

Kiittäminen ja

hyvän jakaminen

ovat vastalääkkeitä

kateudelle.

Kohteliaat ja hyvät tavat toisia kohtaan kertovat arvostuksesta.

Samoin tervehtiminen on viesti siitä, että työkaveri on huomattu.

Tervehtimättä jättäminen sisältää päinvastaisen viestin. ■

TOISEN ONNISTUMISET OTTAVAT PÄÄHÄN

Kateuden kohde ei ole tehnyt mitään väärää, hän on vain erinomainen

kadehtijan silmissä ja siksi joutunut kateuden kohteeksi.

Kateellinen etsii oikeutusta vihan ja kaunan tunteilleen eli kaivelee

kateuden kohteen vikoja ja epäonnistumisia.

–Kateudesta tulee työyhteisön yhteinen ongelma silloin, kun

ihmiset eivät tiedosta omaa kateuttaan.

Työelämässä kateus kohdistuu kipeimmin toisten onnistumisiin,

hyviin ihmissuhteisiin, johtajuuteen, luovuuteen ja hedelmälliseen

yhteistyöhön.

Kuljetus & Logistiikka 33


HAKU

23.3. - 9.4.

OSTOTOIMINNAN JA LOGISTIIKAN

erikoistumisopinnot 30 op

Kehity kustannustehokkaiden materiaali- ja

tietovirtojen sekä logistiikkapalveluiden osaajaksi!

HSE Pienyrityskeskuksessa 2.4.2009 alkavat

erikoistumisopinnot soveltuvat henkilöille, joilla on

työssään vastuu pk-yrityksen hankintatoimen ja/tai

operatiivisten logististen toimintojen kehittämisestä.

Opintojen teemoja ovat:

• muutoksen hallinta

• verkostotalouden lainalaisuudet

• kustannustehokkuus

• prosessien hallinta

• liiketoimintaosaamisen kehittyminen

Ilmoittaudu verkossa 18.3.2009 mennessä:

www.hse.fi/pienyrityskeskus/koulutus

Kysy lisää: ohjelmajohtaja Hanna Kari,

puh. 010 217 8622, hanna.kari@pyk.hkkk.fi

MONIPUOLISTA LOGISTIIKAN

OSAAMISTA RAUMALLA

Merellisen sijaintinsa vuoksi Rauma on ihanteellinen paikka

logistiikan opetukselle. Pisimmät perinteet on merenkulun

opetuksella, mutta myös tekniikan logistiikan koulutusohjelmalla

on jo vuosien kokemus kuljetustekniikan, varastoinnin,

jakelujärjestelmien ja hankintatoimen opetuksesta.

SAMK - KOULUTUSTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN

Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostot alueen

yritysten kanssa sekä modernit oppimisympäristöt ja

-metodit luovat opiskelijalle vahvan lähtökohdan kehittää

omaa ammattitaitoaan. Hyvä kielitaito ja kansainvälisyyteen

perehdyttävä koulutus antavat valmiudet toimia

monipuolisissa logistiikan tehtävissä.

INSINÖÖRI (AMK)MERIKAPTEENI (AMK)


PIENYRITYSKESKUS

Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki

Helsinki, Mikkeli, Pietari, Tallinna

Satakunnan ammattikorkeakoulu | www.samk.fi

Riitta Tempakka (logistiikka) | Puh. 044 710 3639

Heikki Koivisto (merenkulku) | Puh. 044 710 3674

Logistiikan ja hankinnan ammattilainen.

Onko tilaus-toimitusketju hallinnassa?

Markkinointi-instituutissa voit kehittää omaa

ja yrityksen osaamista kannustavassa ilmapiirissä

– työn ohella opiskellen.

Tutustu ja hakeudu www.markinst.fi

Ostotutkinto

Ostoneuvottelu

Palvelujen ostaminen

Materiaalitoimintojen

tutkinto, MTo

Ostotoiminnot

Kuljetustoiminnot

Kansainvälisen kaupan

logistiikkatutkinto

Materiaalitoimintojen

johtamisen tutkinto, MTD

Viestinvälitys- ja

logistiikkapalvelujen

ammattitutkinto

Ulkomaankaupan

ammattitutkinto

HuolitsijaLisätietojaHakeutuminen on nyt ajankohtaista.

34 Kuljetus & Logistiikka


TAANTUMASSA

TURVATAAN

AMMATTIJÄRJESTÖIHIN

- Musta Pekka voi myös olla mahdollisuus

Taloustaantuma ja yt-neuvotteluiden uhka kiristävät ilmapiiriä työpaikoilla

ja saavat työntekijät murehtimaan tulevaisuuttaan.

Yhä useampi suomalainen kääntyy epävarmassa tilanteessa ammattijärjestöjen puoleen saadakseen

sekä henkistä tukea että neuvoja omien ongelmiensa ratkaisemiseen.

Irtisanominen voi olla myös mahdollisuus uuteen uraan, sillä taantuma lisää kokeilunhalua.

Y

t-neuvottelut kiristävät pinnaa työpaikoilla, mistä saattaa

seurata epätasa-arvoista kohtelua ja kiusaamista. Ammattijärjestöihin

tulee aikaisempaa enemmän yhteydenottoja, kun

jäsenet haluavat purkaa pahaa oloaan ja keskustella tilanteestaan.

- Taantuma on selkeästi lisännyt jäsenten määrää. Myös puheluiden

määrä on kasvanut, sillä monet myyntialalla työskentelevät

kaipaavat tietoa esimerkiksi työsuhteista tai juridiikasta, kertoo

myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia edustavan SMKJ:n yhteyspäällikkö

Tuulikki Vainio.

- Taloustaantuma on ammattijärjestöjen paras mainostaja,

SMKJ:n koulutus- ja tutkimuspäällikkö Jouni Röksä sanoo suoraan.

TAANTUMA ANTAA POTKUA URANVAIHTOHAAVEILLE

Taantuma avaa monille uusia ovia, ja irtisanominen voi olla mahdollisuus

alan vaihtoon. Jos nousukaudella ei ole uskaltanut lähteä

myyntiuralle turvallisesta työpaikasta, nyt siihen voi olla loistava

tilaisuus. Hyville myyjille riittää töitä taantuman aikanakin.

- Kun ei ole mitään menetettävää, se lisää kokeilunhalua. Myyntiala

on houkutteleva ja kiitollinen ala, jolla on hyvä palkkakehitys.

Monessa yrityksessä myyntiprosessit on hiottu niin pitkälle, että

työssä onnistuminen on hyvin todennäköistä, sanoo SMKJ:n koulutus-

ja tutkimuspäällikkö Jouni Röksä.

Ammattijärjestöissä peräänkuulutetaan jäseniltä ennakointia

oman tilanteen ja tulevaisuuden suhteen. Jos merkit

näyttävät siltä, että firmalla ei mene hyvin, ei kannata

jäädä rauhassa odottelemaan, miten tilanne kehittyy.

- Jos Musta Pekka jää käteen, se voi olla uusi mahdollisuus,

kun on aloittanut ajoissa omat työvalmistelutoimensa.

Ensimmäiseksi on hyvä tarkistaa oma

markkinakuntonsa ja katsoa ansioluetteloaan sillä

silmällä, että palkkaisiko itse itsensä sen perusteella,

Röksä sanoo.

KOULUTTAUTUMINEN YLLÄPITÄÄ AMMATTITAITOA

Usein ammattijärjestöjen jäsenet muistavat kääntyä edunvalvojansa

puoleen vasta hankalassa tilanteessa. Jäsenyydestä saa kuitenkin

eniten hyötyä irti kasvun aikana.

- Suurin osa suomalaisista ymmärtää vakuuttaa autot ja irtaimen

ja muun, mutta itseä ei välttämättä vakuuteta etukäteen, yhteyspäällikkö

Vainio miettii.

Ammattijärjestöjen tarjoamien palveluiden rahallinen merkitys voi

olla paljonkin suurempi, sillä urasta ja ammattitaidosta on tärkeää

pitää huolta esimerkiksi kouluttautumalla.

Palveluista on apua myös erilaisissa urakehitykseen

liittyvissä asioissa.

- On hyvä muistaa, että jäsen saa

ja tarvitsee jäsenetuja ja muita

uraan liittyviä palveluita

paljon useammin kuin

ansiosidonnaista ja

muita taantuman ajan

palveluita. ■

www.smkj.fi

Kuljetus & Logistiikka 35


Testiautoilla

huristellaan

jo Espoossa

Sähköautot tien päälle

parissa vuodessa?

Sähköautot ovat tulevaisuuden menopelejä. Ladattavia

autoja testataan tällä hetkellä Espoossa ja Tukholmassa,

ja projektin tarkoituksena on helpottaa sähköautojen

käyttöönottoa. Sähköautojen uskotaan olevan yleinen

näky katukuvassa jo parin vuoden päästä, mutta onko

niistä apua myös pitkillä matkoilla?

T

ulevaisuudessa Suomenkin tiet täyttyvät sähköautoista, joista

kaavaillaan ratkaisua liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Sähkömoottori on kolme kertaa tehokkaampi kuin polttomoottori,

ja sen päästöt ovat murto-osa normaalin auton päästöistä.

- Päästöjä ei synny lainkaan, jos sähköauto ladataan ympäristömerkityllä

sähköllä, joka on tuotettu joko uusiutuvilla energiamuodoilla

tai vesivoimalla, muistuttaa Fortumin kestävän kehityksen

johtaja Carola Teir-Lehtinen.

Sähköautojen käytössä on tällä hetkellä käynnissä kokeilut

Espoossa ja Tukholmassa. Suomi on sähköautojen kehittelyssä edelläkävijöiden

joukossa, mutta sähköautoilu tekee vahvasti tuloaan

maailmanlaajuisesti.

- Sähköautoprojektilla tähdätään sähköautojen mahdollisimman

vaivattomaan käyttöönottoon. Meidän roolimme sähköyhtiönä on se,

että haluamme tehdä ladattavien sähköautojen tankkaamisen mahdollisimman

helpoksi.

MAHDOLLISUUDET PITKILLE MATKOILLE PARANEVAT

Espoon ja Tukholman projekteissa kokeillaan sekä erityyppisiä, ladattavia

sähköautoja että erilaisia latausmahdollisuuksia. Käynnissä on

myös neuvottelut mahdollisuudesta testata sähköautoja kylmissä

olosuhteissa Pohjois-Suomessa.

Espoossa testattavat sähköautot ovat Fortumilla työkäytössä, sillä

niitä halutaan kokeilla erilaisissa tilanteissa. Ratin taakse on päässyt

muun muassa asentajia ja verkon suunnittelijoita. Myös Espoon

ympäristökeskuksella on käytössään oma sähköautonsa.

- Sähköautot sopivat erinomaisesti kaupunkeihin, sillä ne ovat

parhaimmillaan silloin, kun ruuhka on pahimmillaan. Kun ruuhkassa

ajaa sähköautolla, ei ole päästöjä, melua tai turhaa tyhjäkäyntiä, Teir-

Lehtinen kertoo.

- Kaupunkiajon lisäksi sähköautot toimivat jo tänä päivänä myös

pitkillä matkoilla, jos ladattava auto on hybridiauto. Tulevaisuudessa

tankkauspisteistä tulee myös maakuntiin, joten akun voi käydä vaihtamassa

tai lataamassa matkalla.

LATAUSPAIKKOJA LISÄÄ

Siirtyminen kokeiluista laajempaan käyttöönottoon riippuu autonvalmistajista.

Fortumin kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtisen

mukaan suuret autonvalmistajat ovat lähivuosina tulossa markkinoille

uusilla malleilla.

- Veikkaisin, että sähköautot ovat yleinen näky katukuvassa parin

kolmen vuoden päästä, Teir-Lehtinen sanoo.

Sähköautoihin saadaan tällä hetkellä sähköä muun muassa parkkipaikkojen

tai oman kotipihan lämmityspistokkeista. Tulevaisuudessa

latauspaikkoja on tarkoitus rakentaa laajemminkin, jolloin

auton voisi ladata esimerkiksi kadunvarsilla, parkkitaloissa sekä

pitemmillä matkoilla myös maanteiden varsilla.

- Sähkötolpat näkyvät katukuvassa jonkin verran, mutta eivät niin

häiritsevästi, että ne pilaisivat esteettisen vaikutelman. Sähköautot

puolestaan vaikuttavat koko katukuvaan: koko elämys kadulla paranee,

kun ei ole hajua tai melua. ■

36 Kuljetus & Logistiikka


Opteam laajentaa

toimintaansa Filippiineillä

700 ja maailman vahvin

Se oli jo voimakas, mutta nyt se on maailman

voimakkain. Tutustu Volvo FH16:n sykkivään

sydämeen, D16G-moottoriin.

700 hv:n ja 3 150 Nm:n väännön ansiosta

Volvon uusin 16 litran moottori tuo

uuden virstanpylvään kuorma-autoalalle.

Ensimmäistä kertaa kaupallisesti tuotettujen

kuorma-autojen joukossa on näin voimakas,

kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin

kuljetuksiin tarkoitettu moottori. D16Gmoottorista

on saatavissa myös tehovaihtoehdot

600 ja 540 hv.

Uusi moottori pohjautuu Volvon aiempaan

660 hv:n D16-moottoriin. Moottori

on 40 hv tehokkaampi ja siinä on hieman

suurempi vääntömomentti. Lisäksi sen

pakokaasupäästöt ovat puhtaammat. Typpioksidipäästöt

ovat 40 prosenttia alhaisemmat

kuin sen edeltäjän. Uusi 16 litran

moottori täyttää uudet Euro 5 -päästömääräykset,

jotka astuvat voimaan lokakuun 1.

päivänä 2009.

OPTIMOITU PALAMINEN

PARANTAA TEHOKKUUTTA

Suuremmasta tehosta huolimatta polttoaineenkulutus

pysyy samalla tasolla kuin

edeltävässä moottorisukupolvessa. Monien

eri muutosten, kuten uudelleen muotoiltujen

mäntien, myötä Volvon insinöörit ovat

pystyneet optimoimaan palamisprosessin

ja yhdistämään onnistuneesti hyvän suorituskyvyn,

tehokkaan polttoainetalouden,

alhaisten päästöjen ja pitkän käyttöiän vaatimukset.

Sekä maksimiteho että maksimivääntö

ovat käytössä aiempaa laajemmalla

kierroslukualueella, mikä mahdollistaa

erinomaisen ajettavuuden. Moottorissa on

nyt myös uusi öljytermostaatti, mikä vaikuttaa

alentavasti polttoaineenkulutukseen.

HILJAISEMPI TYHJÄKÄYNTI

Tyhjäkäynnin melutaso on alentunut

2dB(A). Esiruiskuttamalla pienen määrän

polttoainetta sylinterille saadaan pehmeämpi

palamisvaihe ja merkittävästi

alhaisempi melutaso.

TEHOKAS PAKOKAASUJEN PUHDISTUS

Toinen tärkeä muutos kahdessa voimakkaimmassa

moottorivaihtoehdossa on

uusi ja suurempi pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä.

Koska järjestelmä pystyy

käsittelemään suurempaa pakokaasuvirtaa,

vastapaine alenee ja tehohäviöt on

minimoitu. Suuremman kapasiteetin järjestelmä

lisää myös puhdistuskapasiteettia.

Kuten aiemminkin käytössä on SCR (Selective

Catalytic Reduction) -järjestelmä, joka

puhdistaa tehokkaasti haitalliset päästöt.

EPG VAI VEB+

Volvo D16G:ssä on vakiona uusi, elektronisesti

ohjattu pakokaasujarru (EPG), jonka

jarrutusteho on 230 kW. Elektronisen ohjauksen

ansiosta liikkuvien osien määrää on

voitu alentaa, mikä yksinkertaistaa käyttöä,

lisää luotettavuutta ja on painoltaan kevyempi.

Lisävarusteena on saatavana Volvon

moottorijarru VEB+, jonka jarrutusteho on

425 kW.

Volvo D16G Euro 5, faktat

- 16 litran 6-sylinterinen dieselmoottori,

jossa on turbo ja intercooler.

- Tehovaihtoehdot:

700 hv, 600 hv tai 540 hv.

- Vääntömomentti: 3150 Nm, 2800 Nm

tai 2650 Nm.

- Lisäjarru: EPG, teho 230 kW

kierrosluvulla 2200 rpm, tai VEB+ ,

teho 425 kW kierrosluvulla 2200 rpm.

- Pakokaasujen jälkikäsittely:

SCR (Selective Catalytic Reduction).

- Öljynvaihtoväli: 100 000 km tai

kerran vuodessa

- Voimanotto (lisävaruste):

1000 Nm ajoneuvon seistessä,

650 Nm ajoneuvon ollessa liikkeellä

- Saatavissa avoin tai suljettu

kampikammion tuuletus.

Opteam ja kodinhoitopalveluihin erikoistunut

Kodinavux ovat solmineet yhteistyösopimuksen

työvoiman rekrytoinnista

Filippiineiltä Suomeen.

- Päädyimme yhteistyöhön Opteamin

kanssa, koska Opteamilla on vankkaa

kokemusta henkilöstörekrytoinnista Filippiineiltä,

sanoo Kodinavux Oy:n toimitusjohtaja

Leena Mauno.

Opteamilla on Filippiineillä koulutusja

rekrytointikeskus, jossa koulutetaan

ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa.

Opteamin kautta on rekrytoitu Suomeen jo

24 terveydenhuollon ammattilaista.

Kodinavux on tarjonnut kodinhoito- ja

sairaan lapsen kotihoitopalveluja vuodesta

1998 alkaen ja on alansa johtava yritys,

joka palvelee tällä hetkellä n. 2000 yksityisja

500 yritysasiakasta.

Kodinavux on valmistautunut jo pidempään

ulkomaisen työvoiman saapumiseen,

koska pääkaupunkiseudulla ei ole riittävästi

kotimaista työvoimaa kodinhoitotehtäviin.

- Konttorihenkilökuntamme opiskelee

englantia ja englanninkielinen perehdytysmateriaali

on jo käytössä, kuvailee Leena

Mauno.

Työvoimaperäinen maahanmuutto on

lisääntynyt Suomessa selvästi. Opteam

rekrytoi viime vuonna yli kuusisataa työntekijää

Slovakiasta, Puolasta ja Filippiineiltä

Suomeen eri toimialoille.

opteam.fi

Venäläismiljardöörien

lukumäärä puoliintui

Kansainvälinen talouskriisi on harventanut

venäläisten dollarimiljardöörien rivejä,

kirjoittaa venäläinen talouslehti Finans.

Lehden koostamien tietojen mukaan miljardöörien

lukumäärä on puolittunut siitä,

mitä se oli vielä vuosi sitten. Venäjällä on

tällä hetkellä 49 dollarimiljardööriä, kun

heitä vielä vuosi sitten oli 101.

Myös listan kärkisijoissa on tapahtunut

muutoksia. Viime vuonna Venäjän rikkaimman

miehen titteliä 40 miljardin omaisuudellaan

hallussa pitänyt Oleg Deripaska

on joutunut luovuttamaan paikkansa

Mihail Prohoroville, joka on tällä hetkellä

Venäjän rikkain mies noin 14 miljardin

omaisuudellaan.

Talouslehti Finansin mukaan venäläismiljardöörien

taloudellinen tilanne on

huonontunut erityisesti kansainvälisen

talouskriisin ja siitä seuranneiden raakaaineiden

hintojen romahtamisen, sekä lainoitusongelmien

vuoksi.

Kuljetus & Logistiikka 37


Kuvassa vasemmalla Andreas Maschmeyer

ja Tony Weatherhill.

Mobil Delvac LE 1

ponnahti öljyjen valioksi

En ole koko urani aikana nähnyt näin hyviä testituloksia!

hämmästelee saksalainen Andreas Maschmeyer uutta Mobil Delvac 1 LE 5W-30 voiteluainetta.

Maschmeyer tietää mistä puhuu, sillä on toiminut erilaisten

öljyjen ja voiteluaineinen parissa asiantuntijatehtävissä

pelkästään ExxonMobilin organisaatiossa jo parikymmentä

vuotta. Nykyisin hän työskentelee ExxonMobilin Euroopan

tuoteneuvonantajana.

Mobil Delvac LE 1 on täysin synteettinen moottoriöljy. Se

on uuden sukupolven voiteluaine, joka on tarkoitettu raskaille

diesel-ajoneuvoille, toteaa Maschmeyer.

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 on maailman suurimman pörssilistatun

öljy-yhtiön valmistama moottoriöljy, jonka uusi koostumus

mahdollistaa poikkeuksellisen korkean suorituskyvyn nykyaikaisissa,

matalapäästöisissä moottoreissa.

Kyseessä on markkinoiden ainoa 5W-30 diesel-moottoriöljy,

joka on saavuttanut MB-hyväksynnän 228.51 ja 228.5 sekä ACEA

E4, E6 ja MAN M3477 -vaatimustason, korostaa Andreas Maschmeyer.

UUDEN TASON VOITELUAINE

Advisor kertoo Mobil Delvac LE 1:n parantavan suorituskykyä

maantiekuljetuksissa, kaivostoiminnassa, rakennussektorilla ja

maataloudessa. Se on kehitetty käytettäväksi varsinkin kylmän

ilmaston maissa.

Mobil Delvac LE 1 on suunniteltu toimimaan saumattomasti

yhdessä uuden teknologian kanssa, jota käytetään erityyppisissä

raskaan kaluston ajoneuvoissa.

- Tuote lujittaa asemaamme Pohjois- ja Itä-Euroopassa vastaten

tämän hetken trendien ja jatkuvasti kasvavan taloudellisen

tehokkuuden vaatimuksiin, uskoo Weatherhill.

- Etenkin taloudellisuus on korostunut viime vuosina. Myös

lainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa kuten päästöjen

vähentämisen.

Mobil Delvac LE 1 on suunniteltu pidentämään moottorin elinikää.

Se mahdollistaa pitkän öljynvaihtovälin ja taloudellisemman

polttoaineen kulutuksen nykyaikaisille diesel-moottoreille - myös

niille, joissa on dieselhiukkassuodatin. (KA) ■

Mobil Delvac LE 1:n myötä ExxonMobil nostaa raskaan kaluston

voiteluaineet uudelle tasolle. Tony Weatherhill, EAME Marketing

38 Kuljetus & Logistiikka


Synteettinen öljy

Tehtaanjohtaja Jouni Välimäki esittelee

Naantalin tehdasta ja uutta Mobil Delvac 1

LE 5W-30 -voiteluöljyä.

Synteettiset moottoriöljyt perustuvat yleensä synteettiseen

hiilivetyyn, joka valmistetaan joko eteenikaasusta polymeroimalla

tai monivaiheisen jalostus- ja muuntoprosessin

kautta. ExxonMobilin Pohjoismaiden markkinointijohtaja

Michael Westberg kertoo synteettisen moottoriöljyn luonnollisimman

raaka-aineen

olevan samaa kuin mineraaliöljyilläkin.

Öljystä tehdään kaasua,

josta muodostetaan uudestaan

öljyä. Samalla kuitenkin

molekyyliketjuja pidennetään

ja muunnellaan, jolloin ominaisuudet

parantuvat, toteaa

Westberg.

Tämän prosessin ansiosta

synteettinen öljy saadaan

kestämään sekä kuumuutta

että pakkasta paljon paremmin

kuin mineraaliöljyt.

Sata erilaista

öljyä Naantalista

ExxonMobilin Naantalin satamassa sijaisevalla tehtaalla valmistetaan

noin sataa erilaista öljyä. Tehtaanjohtaja Jouni Välimäki

vertaa öljyjen valmistusta kakun leipomiseeen: molemmat

prosessit vaativat oman reseptinsä.

Tuotannossa ollaan erittäin tarkkoja. Raaka-aine tulee

ExxonMobilin jalostamoilta eri puolilta Eurooppaa ja täällä

sekoitetaan valmiit tuotteet. Kaikki erät testataan meidän

omassa laboratoriossamme 10-20 erilaisella testillä ennenkuin

ne pääsevät tuotantoon.

Naantalin tehtaan tuotannosta menee suurin osa vientiin.

Vajaan 70 miljoonan litran vuosituotannosta viedään pelkästään

Venäjälle noin 65 prosenttia. Päivittäin tehtaalta lähtee 26

rekkaa täydessä öljylastissa.

Jähmepiste -51 C

Jähmepiste on yksi niistä mittareista, joilla testataan voiteluaineen

suorituskykyä alhaisissa lämpötiloissa. Mobil Delvac

1 LE 5W-30.n tyypillisin jähmepiste on -51 C, kun vastaava

jähmepiste mineraaliöljyilla on noin -27 C astetta. Kylmässä

lämpötilassa voiteluaine toimii jähmettymättä ja tarjoaa kuumassa

lämpötilassa puolestaan entistä paremman suojan

moottorille.

POIKKEUKSELLINEN SUORITUSKYKY

Mobil Delvac LE 1-voiteluaineessa käytetty edistyksellinen

teknologia mahdollistaa poikkeuksellisen hyvän suorituskyvyn

vaativissa olosuhteissa- Lämpökuormituksen ja hapettumisen

aiheuttamissa vaativissa olosuhteissa mineraalipohjaisten

perusöljyjen viskositeetti lisääntyy yleensä nopeammin kuin

täyssynteettisellä perusöljyllä.

Mobil Delvac LE 1 on erinomainen suoja männänrenkaiden

kiinnileikkautumista vastaan.

Korkeampi setaaniluku luo suuria haasteita moottoriöljyn

kyvylle neutraloida palamisen tuottamia happamia aineita.

Mobil Delvac LE 1 suoriutuu tästä luokkansa parhaiten alhaisen

tuhkapitoisuutensa ansiosta.

Mobil Delvac LE 1 osoittaa, että öljynkulutuksen hallinta

tapahtuu ensisijaisesti vähentämällä kulumista. Alhaisempi

haihtuvuus vähentää öljynkulutusta ja pidentää öljynvaihtoväliä.

Matalan tuhkapitoisuuden moottoriöljyt - kuten Mobil

Delvac LE 1 - mahdollistavat myös auton pakoputkeen asennetun

DPF-suodattimen toiminnan. Mobil Delvac LE 1 vähentää

myös polttoaineenkulutusta.

Kuljetus & Logistiikka 39


Fisker Karma on

luksusluokan urheiluauto

Fisker Karma on plug-in sarjavalmisteinen hybridiauto. Autolla

voi ajaa 80 km (50 mailia) sähkökäyttöisesti ilman muita voimanlähteitä.

Autoon voi polttomoottorin lisäksi saada lisävarusteena

aurinkopaneelin, jolla voidaan ladata akkua ja joka toimii

ilmastoinnin teholähteenä pysäköitynä. Litiumioniakun lataaminen

kestää 230 voltilla noin 3 tuntia ja 115 voltilla noin 6 tuntia (vastaava

latausvirta 35A ja -teho 230 V jännitteellä noin 8kW). Auton

huippunopeus on 201 kilometriä tunnissa ja kiihtyvyys 97 kilometriin

tunnissa 5,8 sekuntia. Fisker Karmaa on tilattu Eurooppaan 800

kappaletta. Karman ensimmäiset toimitukset alkavat 2009 ja tuotantomääräksi

on suunniteltu 15 000 autoa vuodessa. Auton hinnaksi

Yhdysvalloissa on arvioitu 80 000 dollaria.

Autoja ryhtyy kokoamaan Valmet Automotive Uudessakaupungissa.

150 km/h maksimissaan 80 km matkan, kiihtyvyys on myös hieman

alhaisempi, n. 7,5 sekuntia 0-100 km/h. Ns. Sport Mode, jolloin käytetään

polttomoottoria akkujen lisäksi, jotta päästään täyteen n. 6

sekunnin 0-100 km/h kiihtyvyyteen sekä n. 200 km huippunoputeen.

Huippunopeus on rajoitettu, tehoreservit varmasti mahdollistaisivat

suuremmankin huippunopeuden.

Auto on suurehkon akkukapasiteetin takia melko painava, n. 2

100 kg, tosin vertailukohtia, eli nelipaikkaisia neliovisia urheiluautoja

ei kovin montaa ole. Auton pituus on n. 5 metriä ja leveys n. 2 metriä,

mutta korkeus vain 133 cm. Akseliväli on 316 cm, jonka pitäisi mahdollistaa

melko hyvät jalkatilat takamatkustajillekin, vaikkakin auton

mataluus tehnee istuma-asennosta makaavan. Akkupaketti vie tilaa

auton keskeltä, joten kolmatta ei takapenkille mahdu auton suuresta

leveydestä huolimatta. ■

TEKNISIÄ TIETOJA

Akkujen kapasiteetti 22,6 kWh. teho 200 kW (500 A 400 V). Moottoreita

2 kpl 150 kW sähkömoottoreita, jotka pyörittävät takapyöriä,

kokonaisteho 300 kW/408 hv maksimivääntö 1 300 Nm. Bensiinimoottorin

maksimiteho on 260 hv.

Bensiinimoottoria käytetään ns. sport-moodissa lisätehona, akkujen

teho kun ei yksin riitä sähkömoottoreiden maksimisuorituskykyyn.

Lisäksi akkujen tyhjennyttyä n. 80 km ajon jälkeen bensiinimoottoria

käytetään kutakuinkin normaalin hybridin tapaan, kuitenkin voima

siirretään takapyöriin aina sähkömoottoreiden avulla.

Autossa ei ole vaihteita (paitsi tietenkin eteen/taakse valinta),

mutta sen sijaan kuljettaja voi vaihdella kahden toimintatavan

välillä: Ns. Stealth Mode, jossa käytetään ainoastaan akkuja ja sähkömoottoreita.

Tällöin auto kulkee lähes äänettömasti korkeintaan n.

40 Kuljetus & Logistiikka


Valmet Automotive

Garia-golfautojen valmistajaksi

Valmet Automotive ja tanskalainen Garia

A/S ovat tehneet sopimuksen luksusluokan

golfauto Garian suunnittelusta ja valmistuksesta.

Sähköauton valmistus alkaa vuoden

2009 kolmannella neljänneksellä Valmet

Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa.

Se tulee markkinoille syyskuussa 2009.

Sopimus on monivuotinen ja se sisältää

muutamien tuhansien Garia-golfautojen

valmistuksen vuosittain. Autot valmistetaan

Valmet Automotivessa uudella erillisellä

korinvalmistus- ja kokoonpanolinjalla. Valmet

Automotive investoi tuotantoprosessiin noin

kaksi miljoonaa euroa.

Garia-golfauton on suunnitellut Garia A/

S. Valmet Automotive osallistuu tuotekehitykseen

ja vastaa projektinhallinnasta, osatoimittajaverkoston

hallinnasta, logistiikasta

ja autojen valmistuksesta. Projekti työllistää

Valmet Automotivessa noin viisikymmentä

henkeä. Kyseessä on lyhyen ajan sisällä toinen

sähköautotilaus Valmet Automotivelta.

Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo

Korhonen sanoo, että sopimus Garia A/S:n

kanssa on yhtiölle tärkeä uusi aluevaltaus

suunnittelu- ja valmistuspalvelujen tarjoajana.

”Garia A/S haluaa Valmet Automotiven

tavoin tarjota asiakkaille yksilöllistä palvelua

ja huippulaatua. Yhteistyö osoittaa Valmet

Automotiven joustavuuden vastata alan

muuttuviin tarpeisiin. Garia on sähköauto ja

sen rakenne ja materiaalit edustavat autoteollisuuden

uusimpia suuntauksia.”

”Olen ylpeä siitä, että meillä on sopimus

Valmet Automotiven kanssa. Valmet Automotive

täyttää korkeat vaatimuksemme ja

se on tunnustettu korkealaatuisten autojen

valmistajana. Tämä on ensimmäinen kerta,

kun golfauto valmistetaan autotehtaan tuotantoprosessissa.

Se antaa meille mahdollisuuden

soveltaa tehtaalla jo käytössä olevia

korkeita laatunormeja”, sanoo Garia A/S:n

toimitusjohtaja Søren Bak.

Garia A/S perustettiin vuonna 2005 Tanskassa

tarkoituksena kehittää luksusluokan

golfauto, joka täyttää vaativimpien asiakkaiden

suunnittelulle ja teknologialle asettamat

odotukset. Ensimmäiset toimitukset on

suunniteltu syyskuuksi.

Valmet Automotive tuottaa vaativien

erikoisautojen tuotekehitys- ja valmistuspalveluja

autoteollisuudelle. Lähes 40

vuodessa yhtiö on toimittanut Suomesta

yli 1 000 000 korkealuokkaista autoa asiakkaille

ympäri maailmaa. Tänään Valmet

Automotive valmistaa Porsche Boxster- ja

Porsche Cayman -autoja Porsche AG:lle.

Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä se

aloittaa Fisker Karma -hybridiauton valmistuksen.

Yhtiö kuuluu Metso-konserniin.

AUTOJOUSI KY

PERÄVAUNU KY

VUOLA TRUCKS OY

puh. 020 711 8830

www.vuola.fi

Autokoulut panostavat

mopo- ja moottoripyöräkoulutukseen

Autokoululiitto oli mukana MP-messuilla

moottoripyöräsimulaattorilla. Viimeisten

vuosien aikana mopo- ja moottoripyöräonnettomuudet

ovat lisääntyneet. Moottoripyöräonnettomuuksissa

kuolee vuosittain

yli 30 motoristia ja mopo-onnettomuuksissa

yli kymmenen henkeä. Autokoulut tähtäävät

kaksipyöräisten liikenneturvallisuuden

parantamiseen tarjoamalla erityiskoulutusta

niin mopoilijoille, uusille motoristeille kuin

kokeneillekin motoristeille.

Mopoilun ja moottoripyöräilyn suosio on

kasvanut 2000-luvulla. Mopo-kortteja suoritetaan

vuosittain lähes 40.000 ja moottoripyöräkortteja

yli 10.000 vuosittain (AKE).

Myös mopojen ja moottoripyörien rekisteröinnit

ovat lisääntyneet merkittävästi. Valitettavana

seurauksena on kaksipyöräisten

onnettomuuksien kasvu. Yhteensä kaksipyöräisillä

menehtyy vuosittain nelisenkymmentä

henkilöä ja loukkaantuu yli 1.500

henkeä.

Autokoulut panostavat merkittävästi erityisesti

mopo- ja moottoripyöräkoulutukseen.

Suomen Autokoululiitto ry ja Opetustarvike

Oy tuottivat Moottoripyörämessujen

messuosastolle erikoisuutena ranskalaisen

yhteistyökumppanin valmistaman moottoripyöräsimulaattorin.

Simulaattori tarjosi hyvin

aidontuntuisen ajonautinnon.

Koulutuspaketteja ovat:

• M-kurssi

• A-korttiin tähtäävät kurssit

• Yksilölliset kurssit harrastusta tauon jälkeen

jatkaville uusiomotoristeille

• MotoPassi-kurssit edistyneille motoristeille

www.autokoululiitto.fi

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Kuljetus & Logistiikka 41


Saadaanko kannoista pian

POLTTOAINETTA?

Noin neljäsosa Suomessa käytettävästä energiasta on uusiutuvaa energiaa,

jonka osuutta ollaan muiden EU-maiden tavoin nostamassa.

Suomen tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä tuottaa 38 prosenttia koko energiantuotannosta

uusiutuvilla, biopohjaisilla energialähteillä.

Valtaosa bioenergiasta tulee jatkossakin metsästä, sillä pellot tarvitaan ruokakasvien viljelyyn.

Tuotekehittely metsäenergian hyödyntämiseksi on huimaa.

Puusta ja muusta metsäraaka-aineesta tehtyä biodieseliä on

mahdollista saada kuluttajienkin käyttöön muutaman vuoden

kuluttua, mikäli tällä hetkellä käynnissä olevista isoista hankkeista

saadaan positiivisia tuloksia. Stora Enson ja Neste Oilin yhteishankkeessa

testataan uusiutuvan dieselin valmistusta kaasuttamalla

Varkaudessa sijaitsevassa pilottilaitoksessa.

- Hankkeen tavoitteena on kytkeä dieselin valmistus metsäteollisuuden

tuotantolaitoksiin suunnilleen vuosien 2012-2015 välillä.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan erinomaisella uusiutuvalla dieselillä pystyisi

tankkaamaan kaikkia olemassa olevia dieselmoottorisia autoja,

kertoo johtaja Timo Heikka Stora Enson biojalostamo- ja energiatoiminnosta.

Biodieseliä on valmistettu perinteisesti muun muassa viljasta, öljykasvien

hedelmistä sekä muista ruoka-aineista. Ruokaketjuun puuttumisesta

on kuitenkin keskusteltu paljon, ja ei-ruokapohjaisista

raaka-aineista valmistetulle uusiutuvalle dieselille on ollut kysyntää.

- Pilottihankkeessa raaka-aineena käytetään metsätalouden ja

-teollisuuden sivutuotteita. Metsäbiomassapohjaisen dieselin kehityksen

suurimmat haasteet ovat synteesikaasun puhdistus ja riittävän

suurten raaka-aikamäärien kerääminen, Heikka arvelee.

PUUNKÄSITTELYTEKNIIKKA KEHITTYY

Bioenergiantuotannon kehitystyö on usein yritysvetoista puuhaa,

jossa valtio on mukana tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

kautta. Varkaudessa pyörivän biodieselhankkeen lisäksi käynnissä on

tällä hetkellä muitakin projekteja.

- Kehitteillä on muun muassa innovaatio, jonka avulla selluteollisuuden

mustasta lipeästä voitaisiin ryhtyä tekemään biodieseliä ja liikennepolttoainetta

sen sijaan, että teollisuus käyttäisi sen polttoaineena.

Tällöin selluteollisuus tarvitsisi polttoaineekseen kantoja ja latvusmassaa,

kertoo MTK:n maaseutuyrittäjyyslinjan asiamies Ilpo Mattila.

Energiantuotantoon saadaan puuta pääasiassa pääte- ja harvennushakkuista,

joista kuljetetaan muun muassa kantoja, oksamassaa

ja latvusmassaa energiapuuksi. Materiaalista tehdään paljon perinteisiä

lastuja eli haketta, mutta puun käsittelylle etsitään koko ajan

myös uusia tapoja.

- Puunkäsittelytekniikka on voimakkaasti kehitysvaiheessa olevaa

tekniikkaa. Esimerkiksi polttotekniikka on Suomessa hyvä, siihen on

kehitetty leijupetikattiloita, joissa palaa millainen tavara tahansa, Mattila

sanoo.

METSÄPÄÄN TOIMINTA KAIPAA TEHOSTUSTA

Energiapolitiikan tavoitteet eivät kaadu puupulaan, sillä puuta on

energiantuotannon käyttöön enemmän kuin tarpeeksi. Mattilan laskelmien

mukaan tämänhetkisten hintasuhteiden ja hakkuumäärien

perusteella käytännössä saatava teknistaloudellinen määrä on noin

12-15 miljoonaa kuutiota.

Vaikka puutavaraa onkin metsissä riittävästi, sen korjaaminen

nopeasti energiateollisuuden käyttöön saattaa asettaa haasteita. MTK:

n Metsälinjan asiantuntija Anssi Kainulaisen mukaan energiantuotantoketjussa

apuja tarvitaan tällä hetkellä nimenomaan metsäpäähän,

jossa toiminta ei ole vielä riittävän tehokasta vakiintumattomien toimintamallien

vuoksi.

- Metsäntutkimuslaitos on tutkinut aika paljon sitä, mitä metsäpäässä

tapahtuu. Myös monet pienet yritykset ovat lähteneet innovoimaan

työkaluja puunkorjuuseen. Esimerkiksi Naarvan moniotekouralla

pystytään tehostamaan huomattavasti etenkin nuoren metsän hakkuuta,

koska sillä pystytään ottamaan useita runkoja samaan kouraan,

Kainulainen sanoo. ■

42 Kuljetus & Logistiikka


Bridgestone esittelee polttoainetaloudellisten

renkaiden valikoimansa

Huhtikuusta 2009 lähtien tuodaan Euroopan

markkinoille vaiheittain laaja valikoima

Turanza ER300 Ecopia -renkaita. Bridgestone

merkitsee tuotevalikoimastaan

ECOPIA-nimellä ne renkaat, jotka ovat erittäin

polttoainetaloudellisia

Japanissa ECOPIA-renkaat olivat käytössä

sähköautoissa jo vuonna 1991. Euroopassa

puolestaan Volkswagen otti käyttöön

Bridgestonen B381 Ecopia matalan vierintävastuksen

renkaat Lupon “3-litran” versiossa

vuonna 1998. Tuolloin Lupoa pidettiin

“maailman ympäristöystävällisimpänä

autona”; kulutus oli vain 3 litraa sadalla

kilometrillä.

Nyt useat Opel Insignia ja Mercedes

S-Class -mallit tuodaan markkinoille olemassa

olevien pintamallien Ecopia-versiolla,

ja Toyota IQ on varustettu aivan uudella

Ecopia-renkaalla. Ecopia-kumiseoksessa

käytetty teknologia saa aikaan matalan

vierintävastuksen, polttoainetaloudellisuuden

ja CO2 -päästöjen pienenemisen.

Uusi kumiseos perustuu nano-ominaisuuksien

hallintateknologiaan, jolla vaikutetaan

molekyyleihin siten, että lopputuloksena

on pienempi vierintävastus ja parempi pito

märällä. Tämä on linjassa Bridgestonen tuotekehityksen

perusperiaatteiden kanssa.

Bridgestone pitää turvallisuutta ensimmäisenä

prioriteettinaan kehittäessään

tuotteitaan. Uusi rengasvalikoima on suunniteltu

pidoltaan erinomaiseksi, mutta

samalla myös polttoainetaloudelliseksi ja

hiilipäästöjä pienentäväksi.

“Renkailla on tärkeä rooli polttoaineen

kulutuksen vähentämisessä. Ecopia-valikoiman

esittelyllä vastaamme kuluttajien

vaatimuksiin turvallisista renkaista, jotka

tarjoavat myös polttoainetaloudellisuutta”,

sanoi myynnin ja markkinoinnin johtaja

Gerry Duffy, Bridgestone Europe.

Turanza ER300 Ecopia linja esitellään

markkinoille Geneven Auto Salon -näyttelyssä

maaliskuussa.

Uusi akku Suomen oloihin

Eurooppalainen Mbat-akku on saatu nyt

myös Suomen akkumarkkinoille. Mbatakun

valmistuksessa on otettu huomioon

Suomen vaikean ilmaston asettamat erityisvaatimukset.

Suuren levymäärän ansiosta Mbat-akut

soveltuvat myös autoihin, joissa virran tarve

on suurentunut. Tällaisia ovat esimerkiksi

polttoainelämmittimillä varustetut autot.

Hybriditekniikan ansiosta akuilla on erinomainen

virran vastaanottokyky myös kylmissä

olosuhteissa.

Uuden tärinätuennan ansiosta (HMSystem)

Mbat-akut soveltuvat myös vaativaan

käyttöön kuten raskaan kaluston ja veneen

käynnistysakuiksi.

Valikoima kattaa akut 40-230Ah.Takuu

mallista riippuen 12-24 kk. Mbat-akkuja

myyvät akkuliikkeet ja hyvin varustetut

autosähköalan liikkeet.

LAADUKKAAT

TRUKKIRENKAAT

JA -PYÖRÄT,

MERKKIOSAT JA KOMPONENTIT

Käytettyjen myynti jäi selvästi

edeltävistä vuosista

BKT PL-801

Suunniteltu erityisesti haarukkatrukkikäyttöön.

Luonnonkumia sisältävä kumiseos vähentää

viiltojen ja pistojen aiheuttamia vaurioita.

Edullinen ilmarengas!

Käytettyjen autojen myyntivauhti jäi tammikuussa

selkeästi kaikista edeltävistä

vuosista. Myös varaston arvo oli hieman

edeltävien vuosien tammikuun alapuolella,

mutta myynnin suhde varaston kokoon oli

hieman edeltäviä vuosia heikompaa.

Vaihtoautomyynnin myyntipäiväkorjatun

volyymi-indeksin pisteluku oli tammikuussa

118,5. Myyntivauhti nousi 19,6 % prosenttia

joulukuusta tammikuuhun. Vuoden 2008

tammikuun myyntivauhdista jäätiin peräti

18,7 % ja vuoden 2007 tammikuusta 22,3 %.

Vaihtoautovarastojen arvoindeksin pisteluku

oli tammikuun lopussa 190,7, jossa

oli nousua vain 4,5 % joulukuusta tammikuuhun,

mikä on poikkeuksellisen vähäinen

nousu tammikuun aikana. Heikko uusien

autojen myynti vähensi myös vaihtoautojen

sisäänostoja varastoihin. Vaihtoautovarastojen

arvo oli 2,7 % alle viime vuoden

tammikuun lopun tason ja 19.1 % alle 2007

tammikuun lopun tason.

Jusslansuora 7, 04360 TUUSULA

Puh. (09) 77 44 950

ultralink@ultralink. fi

WWW.ULTRALINK.FI

ALAN UUTISET MYÖS VERKOSSA

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 43


Bluetooth-laitteiden

TIETOTURVA ON HUTERA

Muun muassa kännyköissä ja tietokoneissa käytettävä

Bluetooth-tekniikka sisältää isoja tietoturvariskejä,

ilmenee Kuopion yliopistossa tarkastetusta

väitöskirjasta.

-B

luetooth-tekniikkaa ei pidä käyttää minkään todella arkaluontoisen

tiedon siirtämiseen tai tulostamiseen. Se ei

yksinkertaisesti ole turvallista, tiivistää filosofian lisensiaatti,

diplomi-insinööri Keijo Haataja.

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tekniikka datan ja äänen

siirtoon. Sitä käytetään muun muassa matkapuhelimissa, korvanapeissa,

tietokoneissa, hiirissä ja näppäimistöissä. Sillä voidaan

yhdistää lähes mikä tahansa laite toiseen laitteeseen. Arviolta kolme

miljardia Bluetooth-laitetta on tälläkin hetkellä käytössä eri puolilla

maailmaa.

Haataja osoittaa tutkimuksessaan, että ulkopuolinen hyökkääjä voi

haalia tietoa varsin yksinkertaisilla ja halvoilla konsteilla.

–Minulla ei ole tilastoja siitä, miten paljon väärinkäytöksiä tapahtuu

todellisuudessa. Tutkimuksessa vain osoitan, että väärinkäyttö on

käytännössä mahdollista ja helppoa, tutkija sanoo.

TIETOON KÄSIKSI 20 EUROLLA

Salaamatonta liikennettä voi Haatajan mukaan seurata todella helposti

protokolla-analysaattorin avulla. Siihen riittää tavallinen kannettava

tietokone Linux-käyttöjärjestelmällä, 20 euron

hintainen sovitin ja ilmainen ohjelmisto, jonka voi

vapaasti imuroida internetistä.

–Myös pitkän kantaman hyökkäykset

ovat helposti mahdollisia jopa

yli kilometrin päästä. Internetistä

löytyy rakennusohjeet

Tietoturvaan liittyviä asioita kannattaa opetella, ja päivittää laitteisiin

aina uusin ohjelmisto. Bluetooth tulisi kytkeä pois päältä

aina, kun sitä ei tarvita.

“hyökkäyslaitteen” valmistamiseksi. Kustannukset ovat noin 300

euron luokkaa.

Monissa nykyisin käytetyissä laitteissa on kiinteä nelinumeroinen

PIN-koodi. Tutkimuksen mukaan tämä on suuri riski, koska koodin voi

helposti selvittää, minkä jälkeen laitteen tietoturva on menetetty.

–Hyökkääjä voi helposti salakuunnella vaikkapa kännykkään yhdistettyä

Bluetooth-korvanappia ja tallentaa koko puhelinkeskustelun.

Myös taskuun virta päällä unohtunut korvanappi (headset) on

riski.

–Hyökkääjä voi muuntaa sen salakuuntelulaitteeksi. Hän kuulee

kaiken keskustelun, joka käydään laitteen lähellä.

Haataja sanoo, että uusinkin tekniikka on haavoittuvaa. Kyseessä

on uusi virallinen Bluetooth 2.1+EDR -versio.

–Uusien laitteiden kanssa hyökkääjä joutuu näkemään hieman

enemmän vaivaa ja tarvitsee erikoislaitteistoa, mutta täysin mahdollisia

nämäkin hyökkäykset ovat.

“SALAUS AINA PÄÄLLE”

Tutkimuksessa luetellaan parikymmentä vastatoimenpidettä,

joilla väärinkäytöksiltä voi suojautua. Osa niistä on

tarkoitettu laitevalmistajille ja yrityksille.

Tavalliselle maallikolle suositellaan muun muassa, että

hän ostaa vain sellaisia laitteita, joissa on mahdollisuus

pitkän PIN-koodin käyttöön. Salaus on kytkettävä aina päälle,

ja laite asetettava “piilossa olevaksi laitteeksi”.

Tietoturvaan liittyviä asioita kannattaa opetella, ja päivittää

laitteisiin aina uusin ohjelmisto. Bluetooth tulisi kytkeä

pois päältä aina, kun sitä ei tarvita.

Eikä siis pidä lörpötellä tai kirjoitella Bluetooth-tekniikan

välityksellä mitään, minkä haluaa ehdottomasti

pitää salassa. ■

44 Kuljetus & Logistiikka


Kolme uutuutta maailman

suosituimpaan matkapuhelinsarjaan

Nokia esitteli tänään kolme uutta puhelinmallia, joissa käytännöllisyys

yhdistyy ylelliseen muotoiluun: Nokia 6700 classic, Nokia 6303 classic ja

Nokia 2700 classic. Niiden toiminnallisuus vastaa kiireisimmänkin arjen

haasteisiin, ja käyttäjäkokemusta täydentävät silmää miellyttävä muotoilu

ja korkealaatuiset materiaalit. Tämä tasapainoinen kokonaisuus on tarjolla

erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

MAARAKENNUSKONEEN

KULJETTAJAN

KOULUTUSOHJELMA pk 769

METSÄKONEEN KULJETUKSEN

KOULUTUSOHJELMA pk 764

Nokia 6700 classic jatkaa Nokia 6300 -puhelinmallin

kunniakkaita perinteitä. “Kun Nokia

6300 tuli markkinoille vuonna 2006, se nosti

välittömästi matkapuhelinten muotoilulle

ja materiaaleille asetettuja vaatimuksia. Se

rikkoi aiemmat keskihintaisten puhelinten

myyntiennätykset ja nousi yhdeksi kaikkien

aikojen suosituimmista malleistamme”, sanoo

tuotekategorioista vastaava johtaja Søren

Petersen Nokian Devices-yksiköstä. “Nokia

6700 nostaa vaatimuksia yhä korkeammalle

ohuella muotoilullaan, jossa kauneus yhdistyy

tasapainoiseen käytännöllisyyteen. Tässä

uutuudessa on kaikki klassikon ainekset.

Uskomme, että siitä tulee yksi vuoden 2009

myydyimmistä puhelinmalleistamme.”

Nokia 6700 classic -mobiililaitteessa

ylellisen sileää pintaa, monipuolisia materiaaleja

ja tarkasti työstettyjä yksityiskohtia

täydentää metallinen näppäinmatto. Laitteen

ominaisuuksiin kuuluvat viiden megapikselin

kamera, avustettu GPS-navigointi Nokia

Kartat -sovelluksella sekä nopeat yhteydet,

joiden avulla kuvien ja videoiden jakaminen

on helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan

aiemmin. Suomessa laitteen arvioitu verollinen

suositushinta on 385 euroa sisältäen 30

päivän navigointilisenssin.

Nokia 6303 classic sopii käyttäjille, jotka

hakevat hinnaltaan päivitettyä seuraajaa

suositulle Nokia 6300 -mallille. Laitteen

ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa 3,2

megapikselin kamera, jonka kuvat heräävät

eloon suurella 2,2 tuuman näytöllä, sekä

Nokia Kartat -sovellus valmiiksi asennettuna.

Monipuolisia ominaisuuksia täydentää pitkäkestoinen

akku. Nokia 6303 muuttuu 3,5 mm:

n audioliitännän ansiosta hetkessä täysipainoiseksi

musiikkisoittimeksi, johon mahtuu

tuhansia musiikkikappaleita. Suomessa laitteen

arvioitu verollinen suositushinta on 190

euroa.

Nokia 2700 classic on yksi Nokian edullisimmista

matkapuhelimista, mutta sen

ominaisuuksissa ei ole säästelty. Laitteen

muisti on laajennettavissa muistikortilla kahteen

gigatavuun. Uutuusmallin ominaisuuksiin

kuuluvat myös musiikkisoitin ja kahden

megapikselin kamera. “Käyttäjät voivat avata,

tallentaa ja jakaa satoihin eri tiedostomuotoihin

tallennettuja tiedostoja Nokia Share

on Ovi -verkkoyhteisön ja muiden verkkopalvelujen

välityksellä. Monipuolisten ominaisuuksiensa

ja selkeän käyttöliittymänsä

ansiosta Nokia 2700 classic sopii mainiosti

myös nettiselaukseen, ja moni käyttäjä nyt

myös kehittyvillä markkinoilla saaneekin sen

välityksellä ensimmäiset kokemuksena Internetistä”,

Petersen arvelee. Suomessa Nokia

2700 classic -mobiililaitteen arvioitu verollinen

suositushinta on 95 euroa.

Kaikkien kolmen uutuusmallin toimitusten

odotetaan alkavan vuoden 2009 toisella neljänneksellä.


KOTIMAISET

NOSTOLAITTEET

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin

Lavanostin

Henkilönostokori

Tynnyrin

Valmistus ja myynti: käsittelylaitteet

Jatkohaarukat

• Asetinlaitteet

• Trukkihaarukat

• Nostopuomit

Puh. (02) 4862 102

Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

AKKUKELLARI OY AB

Vasemmalta:

Nokia 6700,

6303, 2700

WWW.AKKUKELLARI.COM

Kuljetus & Logistiikka 45


Taantuma ei hidasta

moottoripyöräilyharrastusta

MP

09 Moottoripyöränäyttelyn moottoripyöräilyä

harrastavista kävijöistä 76 % aikoo tehdä tulevan

vuoden aikana yhtä paljon tai enemmän harrastukseen

liittyviä hankintoja kuin kuluneena 1-3 vuotena. Näyttelyyn

tutustui ennätykselliset 79 528 messuvierasta.

TNS Gallupin tekemän kävijätutkimuksen mukaan 63 %

näyttelyvieraista ajaa itse moottoripyörää, mopoa tai vastaavaa

ajoneuvoa. 42 % heistä uskoo kuluttavansa harrastukseen

peräti enemmän rahaa kuin 1-3 edellisenä vuotena. 16 % kävijätutkimukseen

vastanneista aikoo aloittaa harrastuksen.

- Kauppa on käynyt esim. Harley-Davidsonin osastolla

kuten viime vuonnakin, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Kallioja

Sumeko Oy:stä.

AMERIKAN VIERAS KIINNOSTI

Amerikan vieras, American Chopper -ohjelman tähti Paul

Teutul, Sr. veti Rakennettujen pyörien Hallin ääriään myöten

täyteen molempina esityspäivinä.

MESSULAUANTAIN PALKITUT

MP:n lauantaina jaettiin kaksi eri palkintoa, toinen kauneimmalle

rakennetulle moottoripyörälle ja toinen vakuuttavalle parralle.

Toista kertaa järjestetyn rakennettujen moottoripyörien MP People´s

Choice -yleisöäänestyksen voitti Tommi Ylikosken chopper Dragster

Harley. Heti ensimmäisellä rakennetulla pyörällä täyspotin kerännyt

Ylikoski kertoo työstäneensä pyörää puolitoista vuotta. Valkeakoskelainen

voittaja mukaansa massiivisen MP People´s Choice -kiertopalkinnon.

Eniten ääniä saanut bomber-pyörä oli Jani Heijan Suzuki.

Kaikkien aikojen ensimmäisen MP Parta 09 -kisan voitti Hannu

Kostermaa. Palkinnoksi Kostermaa sai Ruby-designkypärän.

MP 10 Moottoripyöränäyttely järjestetään 4.-7.2.2010. Tapahtuman

järjestää Suomen Messut. ■

Kuva: Suomen Messut /MP 2009

46 Kuljetus & Logistiikka


Uudet Guide-käsineet eivät tingi kestävyydestä

AJONEUVOPC

erikoisliike

Käsinevalmistaja Skydda tuo markkinoille

kaksi uutta Guide mallia, joissa on keskitytty

yhä parempaan kestävyyteen, mm. vahvistamalla

peukaloa Kevlar-kuidulla. Uudet

5051- ja 5052-mallit on suunniteltu erityisen

vaativiin rakennus-, asennus- ja käsitöihin.

Tarpeet pystytään täyttämään ainutlaatuisella

materiaaliyhdistelmällä, jossa on vuohennahkaa,

elastaania sekä Kevlar-kuitua,

jotta käsine olisi mahdollisimman kestävä,

suojaisi hyvin ja lisäksi tuntuisi mukavalta.

Saumattoman turvallinen

– uusinta turvajalkineteknologiaa

Sievin Jalkine Oy lanseeraa vuoden 2009

uutuutena mm. Sievi Matrix-turvajalkinet,

jotka edustavat viimeisintä turvajalkineteknologiaa.

Jalkineen päällisrakenne on

täysin integroitu ja lähes saumaton. Saumattomuus

tekee jalkineesta kestävän ja

istuvan.

Päällismateriaalina on käytetty hengittävää,

kulutusta ja vettä kestävää mikrokuitua,

jonka on suojattu ruiskupuristustekniikalla

kiinnitetyllä TPU-vahvikkeella. TPU-vahvike

antaa kengälle erinomaisen kulutuksen

keston ja tukee kengän rakennetta. Täysin

integroitu päällisrakenne tekee Sievi Matrix

-turvajalkineista myös jalkaa tukevan.

Sievi Marix -turvajalkineet täyttävät EN

ISO 20345 -standardin vaatimukset. Jalkineissa

on alumiininen varvassuoja, joka on

Viestintävirasto seuraa kuluvana vuonna

tavallista tarkemmin langattomille mikrofoneille

osoitettujen taajuuksien käyttöä,

lupia sekä mikrofonien vaatimustenmukaisuutta.

Käyttöä seurataan muun valvonnan

yhteydessä koko maassa, ja mikrofoneja

testautetaan niiden vaatimustenmukaisuuden

selvittämiseksi.

Langattomia mikrofoneja käytetään

mm. teattereissa, konserttitapahtumissa,

kouluissa, urheilukilpailuissa ja karaokebaareissa.

Langattomien mikrofonien

käyttö vaatii useimmiten radioluvan, koska

mikrofonit jakavat tv-lähetysten kanssa

saman taajuusalueen. Vain taajuusalueilla

31 - 43 MHz ja 863 - 865 MHz toimivien,

lähetysteholtaan enintään 10 mW olevien

langattomien mikrofonien käyttö on voitu

vapauttaa luvasta, koska näillä taajuuksilla

ei ole muiden radioverkkojen käyttöä.

Viestintävirasto myöntää langattomien

perinteistä teräsvarvassuojaan 50 % keveämpi.

Lisäksi joustavat FlexStep-ulkopohjat

sekä Sievi Gel Comfort-pohjalliset ehkäisevät

jalkoihin ja selkärankaan kohdistuvaa

rasitusta ja iskuja. Kiertojäykiste parantaa

jalan kontrollia. Jalkineet täyttävät ESDvaatimukset.

Sievi Marix on saatavana

myös teräsvälipohjalla.

Langattomien mikrofonien käyttöä valvotaan

tehostetusti vuonna 2009

mikrofonien käyttöön oikeuttavat luvat asiakkaan

hakemuksesta. Luvan voi saada

vain vaatimustenmukainen mikrofoni.

Lupamenettelyn tarkoituksena on ohjata

radiotaajuuksien käyttöä häiriöttömän

radioliikenteen turvaamiseksi. Radiotaajuuksista

ja telelaitteista annetun lain

mukaisesti radiolähettimen luvattomasta

käytöstä voidaan tuomita sakkorangaistus.

www.ajoneuvopc.fi

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Työvaatteet

- Led takavalot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

Kuljetus & Logistiikka 47


VTT:llä tutkitaan pinnoitteiden kitkaa ja

kulumista hallituissa olosuhteissa.

Erikoistutkija Aino Helle ja tutkimusinsinööri

Virpi Kupiainen valmistelemassa

timantinkaltaisen pinnoitteen kitkanmittausta.

48 Kuljetus & Logistiikka


Uusi kitkateknologia

mahdollistaa

huomattavat energia- ja

kustannussäästöt

Kitka aiheuttaa sekä kustannuksia että päästöjä.

On arvioitu, että teollisuusmaiden tuotannosta peräti 30 prosenttia

käytetään kuluneiden osien korvaamiseen.

Maailman energiasta yli kolmasosa käytetään kitkan voittamiseen.

Pelkästään Suomessa voitaisiin säästää energiaa yhden

ydinvoimalan vuosituotannon verran hyödyntämällä

uusinta kitkateknologiaa.

Kitkan ja kulumisen aiheuttamat kustannukset

ovat merkittävät maailmanlaajuisesti.

Kitkan ja kulumisen aiheuttamat

taloudelliset menetykset ovat 1?2 prosenttia

bruttokansantuotteesta eri maiden selvitysten

mukaan. Kitkan ja kulumisen vähentäminen

moottoreissa ja voimansiirrossa säästäisi

USA:ssa 120 miljardia dollaria vuodessa.

Kitka ja siitä aiheutuva koneenosien kuluminen

ja lopulta rikkoutuminen voivat pysäyttää

kokonaisia tuotantolaitoksia pitkäksikin

aikaa. Seisokista aiheutuvat kustannukset

voivat olla melkoiset. Esimerkiksi hiilivoimalan

viikon seisokkikulujen arvioidaan olevan

800 000 euroa, paperi- ja sellutehtaan 1,5

miljoona euroa ja ydinvoimalaitoksen 2,2 miljoonaa

euroa.

Kitka ja kuluminen ovat myös energiankulutuksen

takia ilmastonmuutokseen vaikuttavia

päästölähteitä. Uusilla teknologisilla

kitkaratkaisuilla voitaisiin liikenteen ja teollisuuden

hiilidioksidipäästöjä pienentää 2?10

prosenttia. Pelkästään auton renkaiden vierintävastuksen

osuus polttoainekulutuksesta

on 20 prosenttia.

Kitkan ja kulumisen ongelmiin löytyy teknologisia

ratkaisuja, joilla voidaan säästää

energiaa ja parantaa materiaalien kestävyyttä.

Näitä ongelmia ja ratkaisuja tutkivaa tiedettä

ja teknologiaa kutsutaan tribologiaksi. Tribologian

tutkimuskohteena ovat kosketuksissa

olevat liikkuvat pinnat.

VTT:llä on kehitetty teknologisia ja materiaaliratkaisuja

kitkan pienentämiseen. VTT

soveltaa uusinta mallintamistekniikkaa

pinnan säröilyn ja murtumisen estämiseen

sekä optimaalisten mekaanisten pintaominaisuuksien,

pinnoitteen paksuuden ja kiinnipysyvyyden

määrittämiseen.


Ostamme

MB-Volvo-Scania

kuorma-autosi

Tarjoa myös

käytetyt moottorit

(myös epäkuntoiset)

www.euro-teli.fi

e

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOPURKAMO

t el

i

euro-teli oy


(09) 389 5200

0400-646 200

FAX (09) 389 5201

ur o -

Yli 1000

turvakilpeä

hintoineen.

0400 646 200

Tilaa ilmainen tuotekuvasto!

08-442 131

Koelaite kitkan ja kulumisen

mittaamiseen korkeassa lämpötilassa.

Näytteet asetetaan kuumennusvastuksilla

varustettuun kammioon.

Katso myös

kauppapaikka!

www.turvakilvet.fi

Kuljetus & Logistiikka 49


KONEET TOIMIVAT HIUSTAKIN HIENOMMAN KALVON VARASSA

Koneiden kitkaa ja kulumista hallitaan kalvoilla tai pinnoitteilla. Yleinen

voitelukalvo kahden liikkuvan pinnan välillä on esimerkiksi öljy.

Koneet toimivatkin usein hiuksiakin hienompien kalvojen varassa.

Nämä kalvot erottavat materiaaleja hankaamasta toisiaan ja siten

estävät kitkaa ja kulumista.

Kaikkein kestävimpiä ja kitkattomimpia pinnoitteita ovat lähes

kitkaton hiilipinnoite, timantin kaltainen pinnoite ja molybdenidisulfidi-pinnoite.

Yleinen kitkaa estävä pinnoite on teflon-pinnoite, jota

käytetään mm. kattiloissa ja paistinpannuissa.

Moniin kitkaa ja kulutusta aiheuttaviin ongelmiin löytyy helpostikin

ratkaisu. Autonrenkaiden vierintäkitkaa voi vähentää kovemmilla

renkailla, korkeammilla rengaspaineilla, pehmeämmällä jousituksella

ja alemmilla ajonopeuksilla. Moottoreiden kitkaa voi vähentää

esimerkiksi uusilla öljyjen lisäaineilla ja vähäkitkaisilla pinnoitteilla,

kuten timantin kaltaisella pinnoitteella. Kulutustuotteiden kestoikää

voi pidentää materiaaliratkaisuilla ja kulutusta kestävillä pinnoitteilla.

Suunnittelulla voidaan alentaa merellä liikkuvan laivanrungon

ja veden kohtaamisesta syntyvää kitkaa. Tehtaiden kuljetusradoilla,

mineraalin käsittelyssä, sekoittimissa, puhaltimissa, pumpuissa ja

säätöventtiileissä syntyvää kitkaa lievittävät puolestaan materiaalivalinnat,

voitelu ja suunnittelu.

TIETOKONEMALLEISTA APU RATKAISUUN

Pinnoitettu koelevy valmiina kitkanmittaukseen.

Kitka ja kuluminen eivät ole pelkkiä materiaalien ominaisuuksia,

joihin löydettäisiin ratkaisu valitsemalla esimerkiksi kovempi materiaali.

Kitka ja kuluminen syntyvät materiaalien välisestä kosketustilanteesta,

johon vaikuttaa monta muuttujaa. Näitä ovat kosketus,

kuormat, nopeudet, pintojen ja perusmateriaalien kovuudet, kimmoisuudet,

sitkeydet, kemialliset ominaisuudet ja voitelu sekä vallitsevat

ympäristötekijät, kuten lämpötila, kosteus, epäpuhtaudet ja

säteily.

Kosketuskohdan tarkat tietokonemallit ja syntyvien voimien,

jännityksien, muodonmuutosten ja venymien simulointi auttavat

kitkaan ja kulumiseen vaikuttavien tärkeimpien muuttujien määrittämistä

ja niiden vuorovaikutuksien laskemista.

Toimivalla tietokonemallilla voidaan nopeasti, luotettavasti ja tarkasti

laskea eri muuttujien vaikutusta kitkaan ja kulumiseen ja löytää

siten ratkaisu. Tietokonemallien vastaavuus todellisuuden kanssa

varmistetaan vertaamalla niitä laboratoriossa tehtyihin kokeellisiin

mittauksiin.

VTT:n kitkalaboratorio on maailman huipputasoa. Siellä mitataan

kitkaa ja kulumista sekä kuivana että voideltuna tarkasti hallituissa

laboratorio-olosuhteissa. ■

Pinnoitteiden kitkan ja kulumisen mittaamiseen käytettyjä koekappaleita.

50 Kuljetus & Logistiikka


OYKON-TIKI TOURS

ARKTINENRISTEILY

HUIPPUVUORILLE,

GRÖ NLANTIIN JA

ISLANTIIN

25.8. – 6.9.2009

Oppaana Markku Lappalainen.

Ainutlaatuinen 13 päivän ohjelma kuvassa

olevalla I luokanristeilyaluksella.

Risteilyn hinta alkaen: 5130 eur.

Hintaeisisällä lentoja.

Ilmoittautumiset välittömästi.

Kuva: Markku Lappalainen.

Talmantie 389,04240 Talma

P. (09) 6212525 F. (09) 6212520

kontiki@kontiki.fi www.kontiki.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!