14.08.2022 Views

1979-4

1979-4

1979-4

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

aTV<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

Tämä kiriä on<br />

hintansa väärtti'<br />

FREDERICA<br />

Y liopistonkatu 10. 2 0 1 1 0 TU RKU 11<br />

puh. 337 350<br />

Pikkujouluksi n e u le a su t ja juhlapuvut<br />

m eiltä!<br />

A O sa v alm isv aatteista loppuunm y y n n issä.<br />

Tule so vittam aan!<br />

Pik k u w a n h a<br />

mekkoja, haalareita, puseroita,<br />

tunikoita ja mammamalleja<br />

pikkuvanhan omasta pajasta<br />

H U M A L IS T O N K A T U 8<br />

Rakensimme Turun Keskuskorttelin kauppapihan<br />

”avaimet käteen” periaatteella.<br />

Hinta korusidoksena: 125 mk<br />

N yt se on ilm estynyt T u ru n 750-vuotisju<br />

h la v u o d e n k u nniaksi. K auan k a iv attu T u ru sta<br />

ja tu rk u laisista kerto v a upea nelivärinen kuvateos,<br />

jo k a sam alla on oivallinen liikelahja u lk o m a a n k a u p p aa käyville<br />

yhtiöille. T ä m ä loistelias kuvateo s, jo k a av a rta a tu rk u laisten k in n ä k em y stä om asta<br />

k au p u n g istaan käsittää 172 sivua ja jo p a 436 u p eaa värik u v aa. K irjaa on saatav an a<br />

kahdessa asussa, jo ista toisessa ovat kielinä suom i-ru o tsi-en g lan ti ja toisessa saksaran<br />

sk a-v en äjä.<br />

J o s h alu at hankkia itsellesi tai ystävällesi täm än k irja n ,<br />

toim i n o p easti, sillä k irjasta on tullut k eräily k o h d e jo ennen<br />

ilm estym istään ja k irja a on p ain ettu m yyntiin ain o a staan<br />

rajo itettu m äärä.<br />

H ae tai v araa se heti, m uuten voit jä ä d ä ilm an.<br />

K ustantanut: T u ru n kaupunki ja K ansallinen kirjakauppa Oy<br />

KANSALLINEN KIRJAKAUPPA<br />

L in n an k atu 16 — H äm een k atu 7.


NYKYAIKAISTA TURVALLISUUSPALVELUA<br />

SUOMEN VANHASSA TURUSSA<br />

Atk — Valvottua vartiointia<br />

T U R V A L L IS U U D E K S E N N E :<br />

• P a ik a llis v a rtio in tia<br />

• P iiriv a rtio in tia<br />

• E rik o is v a rtio in tia<br />

Hälytyspalvelumme<br />

V A L V O O K E S K IT E T Y S T I<br />

• lä m p ö k e s k u k s ia<br />

• ilm a s to in tila itte ita<br />

• k y lm ä k a lu s te la itte ita<br />

• h is s e jä<br />

• m u rto h ä ly tin la itte ita<br />

JOULULAHJOJEN<br />

OSTOPAIKKA<br />

S u o m e n T u r k u<br />

A b o . wA h s t a d<br />

N:o 4 - <strong>1979</strong><br />

J u lk a is ija — U t g iv a r e :<br />

T u rk u -s e u ra , A b o s a m fu n d e t r.y .<br />

^<br />

HÄLYTYSKESKUS Puh. 21 900<br />

TURUN VARTI0KESKUS OY<br />

Tuureporinkatu 14 B Turku 11<br />

Puhelin ★ 336 555<br />

PIANON h a n k in ta on<br />

LUOTTAMUSASIA!<br />

Siksi: Alan erikoisliike suorittaa<br />

niin pianonvalmistajana kuin pianojen<br />

maahantuojanakin laadullisen<br />

esivalinnan!<br />

Siksi: Suomalaisen pianonrakentajan<br />

ammattitaito takaa tyytyväisen<br />

ostajan myös ostotapahtuman jälkeen!<br />

Siksi: Suomalainen HE L L A S<br />

-piano on laatutuote kotisoittimesta<br />

konserttipianoon!<br />

Ja siksi: H £ Li Li H S-piano on<br />

eniten ostettu piano Suomessa!<br />

ERIKOISLIIKKEEN EDUT<br />

TURUSSA:<br />

H £ ü ü H S - p i a n o O y<br />

Eerikinkatu 20, puh. 28 600<br />

, \ J r K E L L O - J A K U L TA L / / K 'E<br />

Aninkaistenkatu 16<br />

Turku puh. 11 524<br />

makkara jota on<br />

maistettava<br />

FINNVURSTI ON<br />

• A luokan servelaadi<br />

tyyppinen leikkelemakkara<br />

ruokamakkara<br />

eri lii makkara<br />

nhaa niin että tuntuu<br />

napakasti maustettu<br />

• säilyvä ja edullinen i<br />

WM<br />

J S H<br />

MwJ&VllVlB<br />

Kokeile ja huomioi mausteetsinapinsiemen<br />

ihan lietsoo<br />

lihan makua:<br />

L S O<br />

Kansleri<br />

KAARLO HARTIALA:<br />

YLIOPISTONÄKYMISTÄ<br />

1980-LUVULLA<br />

Kaarlo Hartiala<br />

MUUTOSNOPEUDET ovat selvästi kiihtyneet. Aikaisem m in p uhuttiin<br />

erilaisista vuosisadoista, nyt 1960 tai 1970-lukujen om in a isp iirte istä.<br />

Yliopistoeläm ää ajatellen näin lyhyiden ajanjaksojen puitteissa ta p a htu ­<br />

va tarkastelu on perusteltua. Ovathan juuri kyseiset vuosikym m enet<br />

merkinneet varsin voimakasta laajentum ista ja sisäisten to im in to je n uudistuspainetta<br />

korkeakoulum aailm assa.<br />

TURUN korkeakoulut eivät suinkaan ole jääneet u lko p u olisiksi näissä<br />

yhteyksissä. Korkeakoulujen kehittäm islaki 1960-luvulta m e rkitsisi yksityisten<br />

yliopistojen osalta — joita kaikki Turun korkeakoulut s illo in vielä<br />

olivat — haastetta niille. Niiden vallassa oli valinta osallistu m ise ksi<br />

valtakunnalliseen korkeakoululaitoksen laajentamiseen oppilasm äärien<br />

osalta tai jättäytym inen tämän kehityksen ulkopuolelle. Tästä valinnasta<br />

puolestaan määräytyivät yliopistom m e m yöhem m ät kehitysvaiheet ja -<br />

näkymät. M illaiselta näyttävät 60 vuotta täyttävän ylio p isto m m e to im in ­<br />

taedellytykset edessä olevan 1980-luvun alkaessa?<br />

TURUN yliopiston oppilasmäärä pysyi vuosikym m eniä sangen vaatimattomana,<br />

alle tuhannen suuruisena. Lääketieteellisen tiedekunnan<br />

perustamisen jälkeen v. 1943 käynnistyi voimakas elpym inen, jo ta osallistum<br />

inen korkeakoululaitoksen yleiseen laajentamiseen nopeasti vauh-


d itti. Emme jättäytyneet tässä u lko p u olisiksi. Seurauksena oli oppilasmäärän<br />

rajun kasvun ohessa — nyt yli 9 000 opiskelijaa — m yös ta lo u ­<br />

dellise t vaikeudet to im ia enää yksityisenä yliopistona.<br />

VALTIOLLISTAMISEN myötä m enetettiin se toim innallinen vapaus<br />

m utta m yös ennen kaikkea joustavuus, jonka voim asta ylio p isto pystyi<br />

m yös rakenteellisesti vähin voim in ja äänin kasvamaan. Y liopistoa ylläpitävän<br />

säätiön varoin on lääketieteellisen tiedekunnan laitoksia lukuunottam<br />

atta rakennettu koko se mahtava rakennuskom pleksi, joka siirsi<br />

ylio p isto n toim innan nykyiselle paikalleen.<br />

MUTTA ylio p isto ei vielä o llu t valm is. Laskelmien mukaan n. 40 %<br />

sen edellyttäm istä to im in ta tilo ista on edelleenkin vain paperilla. Maahan<br />

perustetut uudet korkeakoulut ovat saaneet 1960- ja 1970-luvuilla käyttöön<br />

luovutetut rakennusmäärärahat. Ensimmäinen osaksemme tuleva<br />

rakennusprojekti, vaatimaton lääketieteen laitoksen lisärakennus on<br />

saanut vasta nyt, 15 vuoden odotuksen jälkeen kaivatut budjettirahat.<br />

Tällä välillä on kasarm ialueelle sijoitettavien oikeustieteellisen, luonnontieteiden<br />

ja kasvatustieteiden hankkeita suunniteltu ja valm isteltu.<br />

Ensim m äistä, oikeustieteellistä tiedekuntaa varten, jo lla ei vieläkään ole<br />

lainkaan om ia yhtenäisiä tilo ja , odotim m e jo suunnittelum äärärahaa<br />

vuoden 1980 b udje ttiin. Turhaan.<br />

NÄYTTÄÄ kuitenkin siltä, että m ikäli itse täällä pystym m e hoitamaan<br />

kaavoitusasiat tehokkaasti, 1980-luvusta m uodostuu yliopistom m e osalta<br />

tehokkaan rakentamisen kausi. Se edellyttää kuitenkin ettemme o m illa,<br />

p a ika llisilla toim enpiteilläm m e hoida asioitam m e niin, että projekteihin<br />

saatavat valtion varat, arviolta 150— 200 m iljoonaa markkaa, löytävät<br />

paikkansa muualta.<br />

YLIOPISTOMME hallinnossa tapahtuneet m uutokset, byrokratisoituminen,<br />

on oma lukunsa. Puuttum atta näihin yliopiston perustoim intojen,<br />

opetuksen ja tutkim ustyön kannalta tärkeisiin asioihin toivon ja<br />

otaksun 1980-luvun merkitsevän jäykkien sisäisten ja osin päällekkäisten<br />

hallintorakennelm ien o sittaista purkam ista ja kokemuksen osoittamien<br />

virheiden tai puutteiden korjaantum ista.<br />

YLIOPISTO on siksi vahva in stitu u tio ja Turun ylio p isto siksi e lin vo i­<br />

mainen laitos, etteivät 1960- ja -70 -lukujen ravistelut ole kyenneet eivätkä<br />

kykene sen perustuksia järkyttämään tavalla, johon näiden vuosikym<br />

m enien radikaalit ” uudistajat” tavoitteissaan, m utta toim issaan<br />

epäonnistuneet, pyrkivät.<br />

SUOMALAINEN ylio p isto la ito s on avointa, vapaata tiedon hankintaa<br />

ja tarjontaa varten luotu ja sellaisena pysyväkin, vuosikym m entenkin<br />

tähtäim ellä. □<br />

Jum alan lahja<br />

ja arjen työ<br />

Arkkipiispa<br />

M ikko Juva<br />

SUOMEN joulun e rityispiirre<br />

on, että se on m itä<br />

suurim m assa määrin kodin<br />

juhla. Edes kaupunkilaistuminen<br />

ja teollistum inen, tai<br />

siirtym inen tyystin to isiin<br />

oloihin tai toiseen maahan<br />

ei ole tätä asiaintilaa m uuttanut.<br />

Toisin kuin Keski-<br />

Euroopassa tai lämpimässä<br />

etelässä, m issä ihm iset kokoontuvat<br />

joulua viettämään<br />

ravintoloihin ja m uihin ju lk i­<br />

siin tilo ih in , joulu tyhjentää<br />

täällä kadut ja tie t. Me etsiydym<br />

m e ko tiin , millainen<br />

tämä sitte n itsekullakin onkaan.<br />

Perhe tai lapsuudenkoti,<br />

jo ta kenties vuoden<br />

m ittaan ei ole paljoakaan<br />

m uistettu, tulee nyt arvokkaaksi.<br />

Yksinäisetkin hakeutuvat<br />

yhteen.<br />

NÄIN joulu saa meidät<br />

etsiytym ään o m ille ju u rillemme.<br />

Kuta enemmän elämä<br />

ja m aailma ovat itsekutakin<br />

kuljetelleet ja riepotelleet,<br />

sitä tärkeämpää on,<br />

että aika ajoin pysähdymme<br />

m iettimään, m istä olemme<br />

kotoisin ja samalla myös,<br />

minne olemme matkalla.<br />

Kodista olemme jokainen<br />

kerran lähteneet. Oma tie<br />

on jokaisen meidän o llu t<br />

kuljettava. Toiset ovat juuri<br />

aloittaneet itsenäisen vaelluksensa,<br />

toiset jo jou tu ­<br />

neet tekemään monet valinnat<br />

ja ratkaisut ja nyt ovat<br />

hiljentäm ässä vauhtiaan. Me<br />

olemme onnistuneet paremmin<br />

tai huonom m in. Ilman<br />

erehdyksiä ja vääriä ratkaisuja<br />

ei ole selvinnyt kukaan.<br />

Toisaalta myös jokaisella<br />

on mielessään hyviä<br />

päiviä, hyviä aikoja, hyviä<br />

vaiheita.<br />

PALJON olemme oppineet,<br />

jos olemme oppineet<br />

tämän: tärkeintä ei ole ulkonainen<br />

menestys eikä taloudellinen<br />

onnistum inen.<br />

Sisäinen tyytyväisyys ja<br />

mielen rauha sittenkin merkitsevät<br />

ihm iselle enemmän<br />

kuin ulkonaiset saavutukset.<br />

Jos olemme oppineet tekemään<br />

työtä, jota arvostetaan,<br />

suhtautumaan lähimm<br />

äisiim m e tavalla, jota itsemme<br />

ei tarvitse katua ja<br />

hävetä, ja tuottam aan to is ille<br />

ih m isille enemmän iloa ja<br />

siunausta kuin surua ja katkeruutta,<br />

sillo in emme ole<br />

turhaan eläneet.<br />

SE ankara kilpailun<br />

maailma, jossa elämme,<br />

kuitenkin m iltei väkisin<br />

houkuttelee m eidät toisenlaiseen<br />

asenteeseen. Juuri<br />

tästä syystä on välttäm ä­<br />

töntä ainakin jouluna pysähtyä<br />

m iettim ään elämän<br />

to d e llista luonnetta. Joulun<br />

syvin sanoma on tämä: "autuaam<br />

pi on antaa kuin o t­<br />

taa". Joulua vietämme sen<br />

m uistoksi, että Jumala antoi<br />

m eille ih m isille K ristuksen,<br />

joka syntyi pienenä<br />

lapsena ja joka kasvoi kaikkien<br />

ihm isten Vapahtajaksi.<br />

Joulun evankelium in ydin ei<br />

ole sen kauniissa kertom uksessa<br />

paimenineen ja enkeleineen,<br />

seim ineen ja lapsineen,<br />

vaan siinä to d e llisuudessa,<br />

että joulun tapahtuma<br />

m u utti ratkaisevasti koko<br />

ihm iskunnan elämän<br />

edellytykset.<br />

JEESUKSEN syntym ä<br />

o soittaa, m itä Jum ala on<br />

valm is tekemään, jo tta me<br />

ihm iset voisim m e elää rakkauden<br />

säännön m ukaisesti.<br />

Sama Jeesus, joka makasi<br />

seim essä härkien ja aasien<br />

keskellä, kuoli ris tillä m eidän<br />

syntiem m e tähden ja<br />

nousi ku olle ista avaten<br />

myös m eille oven iankaikkiseen<br />

elämään. Ensim m äisenä<br />

jouluyönä Jum ala antoi<br />

m eille ih m is ille suurim m an<br />

lahjan, joka jatkuvasti k ris ­<br />

tillisessä kirkossa jo lähes<br />

kahden vuosituhannen ajan<br />

on herättänyt ihm isiä iloon<br />

ja rakkauteen ja vapauteen.<br />

OIKEA jou lu nvie tto on s i­<br />

tä, että kotona h iljennym m e<br />

kiittäm ään Jum alaa Hänen<br />

lahjastaan ja sitten olem m e<br />

valm iit lähtemään arjen ty ö ­<br />

hön rakastamaan lähim m äisiämme.<br />

MIKKO JUVA


Professori<br />

ERKKI ASP:<br />

Turun asumalähiöistä<br />

SOSIOLOGIAN kehittyminen<br />

omaksi tieteenalakseen liittyy 18.<br />

ja 19. vuosisadan Euroopassa tapahtuneeseen<br />

voimakkaaseen teollistum<br />

iseen ja kaupungistum iseen.<br />

Näin ollen ei ole ihme, että sosiolo<br />

git ovat aina osoittaneet erityistä<br />

m ielenkiintoa kaupunkeja ja n iiden<br />

ongelm ia kohtaan.<br />

SOSIOLOGISISSA tutkim uksissa<br />

on tarkasteltu mm. 1 ) taajamien<br />

syntyyn ja sija in tiin vaikuttavia tekijö<br />

itä , 2) kaupungin kehitystä ja<br />

sisäistä eriytym istä, 3) kaupungissa<br />

asuvien ryhmien ja yksilöiden<br />

keskinäistä vuorovaikutusta sekä<br />

4) kaupunkien sosiaalisia ongelmia<br />

ja erilaisia kulttuuri-ilm entymiä.<br />

MYÖS Suomessa kaupungit<br />

ovat voim istuneen kasvun myötä<br />

nousseet tärkeiksi tutkim uskohteiksi.<br />

Esikaupunkialueet erilaisine<br />

alakulttuureineen ovat niinikään<br />

alkaneet yhä enemmän kiinnostaa<br />

tu tk ijo ita .<br />

TURKU lähiym päristöineen on<br />

o llu t Turun yliopiston sosiologian<br />

laitoksen pysyvä tutkim uskohde ja<br />

vuosittain on valm istunut vaihteleva<br />

määrä tätä koskevia tai tähän<br />

liittyviä töitä. Seuraavassa poim i­<br />

Professori<br />

E rkki Asp<br />

taan joitakin havaintoja parista<br />

tällaisesta tutkim uksesta.<br />

TURUN nykyisten asum alähiöitten<br />

rakentaminen on aloitettu<br />

1950-luvun lopulla aluerakentamisen<br />

periaatetta toteuttaen. Tällainen<br />

menettely on nähtävissä kaupunkikuvassa<br />

paitsi yhtenäisten<br />

myös yksipuolisten asuinalueiden<br />

syntym isenä. Samalla on myös<br />

väestön ym. tekijöiden vuoksi<br />

keskitytty lähinnä kerrostalovaltaiseen<br />

rakentamiseen, mikä ei ole<br />

aina vastannut asunnontarvitsijoiden<br />

odotuksia.<br />

ASUMISTASON ja väljyyden<br />

kasvaessa ym päristön laatu tulee<br />

yhä merkittävämmäksi viihtyvyyteen<br />

vaikuttavaksi tekijäksi. A suinym<br />

päristön merkityksen on todettu<br />

vaihtelevan sen mukaan, m i­<br />

ten sidottu yksilö on tähän ympäristöönsä.<br />

Asuinym päristö luo<br />

m onelle elämän pääasialliset p uitteet<br />

ja samalla rajaa hänen elintapansa<br />

ja elinm ahdollisuuksiaan.<br />

SOSIOLOGIAN laitoksella tehdyssä<br />

Pirkko Larikan (1975) tu tk i­<br />

muksessa on verrattu asunnon<br />

hallintam uodon perusteella asukkaiden<br />

asum isviihtyvyyttä ja -tyytyväisyyttä<br />

asum alähiön om inaisuuksiin.<br />

Yleishavaintona todetaan,<br />

että tyytyväisyys asuntoalueen<br />

om inaisuuksiin lisääntyy<br />

om istusasuntojen osuuden kasvaessa.<br />

Suurinta tyytyväisyyttä ilmenee<br />

puhtaalla kovan rahan<br />

om istusasuntoalueelia ja vähäisintä<br />

tyytyväisyyttä arava-vuokraasuntoalueella.<br />

Merkittävää on se,<br />

että tyytyväisyys-tyytym ättöm yys<br />

pääpiirteissään vastaa tosiasiallisia<br />

olosuhteita tutkittavilla alueilla.<br />

TÄLLAINEN om inaisuuksien<br />

epätasainen jakautum inen ilm entää<br />

eriarvoisuutta asumisen laadussa.<br />

Eriarvoisuuden vähentäminen<br />

edellyttää yhteiskunnan tietoista<br />

ponnistelua. Hallintam uodoltaan<br />

yksipuoliset ja yhtenäiset<br />

asuinalueet eivät siis ole kokonaisuuden<br />

kannalta parhaat m ahdolliset.<br />

Sekä hyvät että huonot asuinym<br />

päristön om inaisuudet ovat<br />

luonteeltaan kasautuvia ja tätä kasautum<br />

ista voidaan ohjailla ainoastaan<br />

aktiivisin toim enpitein.<br />

TOINEN huomionarvoinen tulos<br />

tässä yhteydessä on sen sijaan<br />

asunnon laadullisten tekijöiden<br />

varsin tasainen jakautum inen eri<br />

tulo- ja sosiaaliryhm ien kesken.<br />

Tätä voidaan pitää tasa-arvon-tavoitteen<br />

toteutum isena. Asunnot<br />

ovat melko uusia ja samanikäisiä,<br />

mikä osaltaan selittää niiden laatutasossa<br />

havaittavan lähekkäisyyden.<br />

TURUN uusim pien lähiöitten<br />

suunnittelussa on pyrittykin ottamaan<br />

huomioon yhä yleisemmin<br />

kaikkien väestönosien tarpeet. On<br />

alettu puhua ihm ism yönteisestä<br />

asum isesta. Miten tässä on onn<br />

istuttu, näkyy tulevina vuosina.<br />

IHMISMYÖNTEISEN asumisen<br />

tekijöitä ovat asukkaiden vaikuttaminen<br />

ja vaikuttam ism ahdollisuudet<br />

oman alueen asioihin. Tätä<br />

seikkaa on pyritty selvittämään<br />

Varissuon uudella asuinalueella.<br />

M aritta Haritun ja Leena Sinisalon<br />

(<strong>1979</strong>) tutkim ustulokset kertovat,<br />

että asukkaat, jotka muuten eivät<br />

ole kovin aktiivisia, ovat kuitenkin<br />

valm iit toim im aan hyvinkin a ktiivisesti<br />

om alla asuintienoollaan. Vaikuttaa<br />

siltä, että juuri omalla<br />

asuinalueellaan voitaisiin asukasjoukko<br />

saada kiinnostum aan yhteisten<br />

asioiden hoidosta, jos s iihen<br />

vain luotaisiin ulkonaiset<br />

edellytykset. Kunnanosahallinnolla<br />

saattaisi olla hyvät toteutum ism<br />

ahdollisuudet Varissuon kaltaisessa<br />

uudessa ja toistaiseksi keskeneräisessä<br />

m utta riittävän suuressa<br />

ja monipuolisessa Turun<br />

alakeskuksessa. □<br />

Vs. a p u l. p ro f.<br />

M . K . SU O JA N E N :<br />

Turun<br />

puhekielen tutkimuksesta<br />

Vs.apul.prof.<br />

M. K. Suojanen<br />

■ T eollistuneita m aita on jo p itk ä ä n koetellut k aupungistum inen,<br />

ilm iö jo k a aih e u tta a yhteisk u n n an sisällä m onenlaisia so peutum isongelm<br />

ia, myös kielellisiä. M onien uusien valtioiden alueilla p u h u taan<br />

m onia k ieliä, kaksikielisyys s a attaa olla parem m inkin sään tö kuin<br />

p oikkeus. T ässä p ari ulkoista seik k aa, jo tk a ovat v aikuttaneet ” kieliekologisten"<br />

tutk im u ssu u n tien ilm aantum iseen. H alu taan n ä h d ä<br />

kieli oikeissa kehyksissään ja selvittää, m iten fyysinen ym päristö<br />

m onenlaisine suhteineen vaik u ttaa kieleen. L aajan tekstiym päristön<br />

ja m yös koko kulttu u riy m p äristö n huom ioon o ttam ista vaaditaan<br />

kielitieteen eri haaro illa j a lähitieteissä.<br />

■ O v atk o edellä esitetyt ajatu k set lain k aan tarpeellisia Suom en<br />

k altaisessa m aassa? V oidaanko ” ldeliekologisista” suunnista nim ekk<br />

ä in tä , sosiolingvistiikkaa (kielisosiologiaa), k äy ttää tu tk ittaessa t ä ­<br />

k äläisiä kieliä j a m urteita?<br />

SU O M ESSA K IN kaupungit ovat kas<br />

vaneet m aaseutuväen kustannuksella<br />

Idyllistä m aalaiskylää "puhtain e” kan<br />

sanm urteineen ei enää hevin tapaa<br />

Niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin kie<br />

lellinen repertoaari on laajentunut:<br />

alueellisten m urteiden sijalle ja niiden<br />

rinnalle ovat tulleet tilanteisen puheen<br />

eri m uodot, jo ita voisi nim ittää tyyleiksi<br />

tai rekistereiksi. N äiden tutkim inen ja<br />

erittely on sangen vaikeaa. Jokaisella on<br />

tuttavapiirissään henkilöitä, jo tk a ovat<br />

asuneet usealla paikkakunnalla, saaneet<br />

erilaista opetusta, liittyneet m oniin h a r­<br />

rastuspiireihin. K aikista näistä suunnista<br />

ihm inen tahto m attaankin saa kielellisiä<br />

vaikutteita; pelitovereiden kanssa<br />

k eskustellaan eri tavoin kuin esim iehen<br />

tai k irkkoherran.<br />

V A N H A T kansanm urteem m e elävät<br />

vielä hyvinkin väkevästi, m u tta paljossa<br />

niidenkin on o llut annettava periksi.<br />

Toisen m aailm ansodan jälkeen e läm änpiiri<br />

on ratkaisevasti m u u ttu n u t' m u r­<br />

teiden sanavarastosta suuri osa jää<br />

k äyttäm ättä, vain vanhojen m uistiin ja<br />

arkistojen kätk ö ih in . M u rteita ahdistaa<br />

kouluissa opittava ja joukkoviestim istä<br />

tulviva yleiskieli eri m uodoissaan.<br />

RISTEÄ V IÄ kieleen v aikuttavia ta u s­<br />

tatekijöitä on niin ru n saasti, että ain a­<br />

k aan vähään aik aan ei voida erottaa<br />

selviä uusia puhekielen lajeja. T u tk i­<br />

m uksessa voidaan o peroida vain eräillä<br />

m uuttujilla ja tark astella niiden vaikutusta<br />

kieleen. K eskeinen tark astelu k u l­<br />

m a on yleiskielen ja m urteen välisen<br />

suhteen selvittely. V ähäisem pi, m u tta<br />

ehkä Etelä-Suom essa tärk eä seikka on<br />

H elsingin puhekielen vaikutus m u rteeseen<br />

tai m urteen pohjalle syntyneeseen<br />

aluepuhekieleen. Puhujien ikä on h u o ­<br />

m attava k riteeri sekin ja m uuallakin on<br />

koulutuksen m erkitys havaittu suureksi<br />

kieliseikkoja arvioitaessa. A luksi, vuosisatoja<br />

sitten kansanm urteet ” vallitsivat”<br />

yksin. Sitten niiden pohjalle syntyi<br />

T u ru n seudulla kirkollispohjainen yleiskieli,<br />

jo ta myös kirjoihin p rän tättiin .<br />

T ilanne ja tk u i k a u a n tällaisena, koska<br />

talonpoikaista väestöä R uotsin vallan<br />

aikana ei suom enkielinen kirjallisuus<br />

ju u ri hätk äh d y ttän y t. S am a p eru stilanne<br />

on o sittain vieläkin, m u tta ra ja t ovat<br />

ruvenneet kovasti häilym ään. V irallissävyisen<br />

yleiskielen ja k ansanm urteiden<br />

välille on syntynyt eri m uodoissa ilm e­<br />

nevä puhekieli, jo k a vaihtelee kirjallisen<br />

tekstin lu en n asta arkiseen ja vulgaariinkin<br />

kielenkäyttöön.<br />

EDELLÄ esittäm iäni kriteerejä jo u ­<br />

d u taan soveltam aan myös T u ru n p u h e ­<br />

kielen tutkim uksessa. O ngelm at eivät<br />

kuitenkaan lopu tä h ä n . M u tta aluksi<br />

taustaa: Projektim m e, jo k a on käynnistetty<br />

suom alaisen ja yleisen kielitieteen<br />

laitoksessa vuonna 1976, k u u lu u osana<br />

valtakunnalliseen tu tk im u sh ankkeeseen,<br />

joka k a n ta a nim eä ” Nykysuom alaisen<br />

puhekielen m u rro k sen tu tk im u s". Sillä<br />

on lonkeronsa H elsingissä, T am pereella<br />

ja Jyväskylässä T u ru n lisäksi. Projektin<br />

tavoitteena on "kieliyhteisön, yksityisen<br />

kielenpuhujan ja kielen keskinäisen<br />

vuorovaikutuksen selvittäm inen: k u in k a<br />

suom alaisessa y h teiskunnassa ta p a h tu ­<br />

neet rakenteelliset, sosiaalis-taloudelliset<br />

ja sivistykselliset m u utokset heijastuvat<br />

kieleen, m illaisia kielellisiä vaatim uksia<br />

m u u ttu n eet olot asettavat yksityisille<br />

kielenpuhujille ja kielenpuhujaryhm ille<br />

ja m issä m äärin kielelliset erot ovat


luom assa ja k a n n a tta m a ssa puhujaryhm<br />

ien välisiä ero ja” .<br />

TÄ M Ä periaateohjelm a edellyttää ennen<br />

kaik k ea p u h u tu n kielen nykytilan<br />

k a rto itta m ista , m u tta rakenteellisten<br />

m u u to sten v aik u tu sta tuskin voidaan<br />

tu tk ia o tta m a tta huom ioon historiallista<br />

näk ö k u lm aa. T u tk im u sk o h teen a T u rk u<br />

on kaik ella tavalla varsin h ankala. T u r­<br />

k u u n syntyi keskiajalla suom en yleis- ja<br />

k irjakielen itu , sitä puhuneissa piirteissä<br />

k aik u iv at yhtä lailla ruotsi ja latina.<br />

R ah v aan puheessa ovat kuuluneet lounaism<br />

urteiden kah d en pääryhm än, niin<br />

sanotu n T u ru n yläm aan m urteen ja<br />

ruotsin kielen vaikutteet. Tässä ei ole<br />

ta rk o itu k seni m itenkään p u u ttu a kysym<br />

ykseen siitä, m ikä tai m issä k aupunginosassa<br />

p u h u ttu m urre on aidointa<br />

tu rk u laista. T u ru sta kotoisin olevilla on<br />

varm aankin sorm enpäissään tu ntum a<br />

tä h ä n asiaan. Projektim m e on lähtenyt<br />

liikkeelle nykytilanteesta.<br />

SO SIO L IN G V ISTISESSÄ tu tk im u k ­<br />

sessa aineiston valinta ja sen luotetta-<br />

• T u ru n p u h e k ie le n tu tk im u s -p ro je k tin n y k y in e n tu tk im u s ry h m ä va s .<br />

R iitta V u o rin e n , M . K . S u o ja n e n (p ro je k tin v a s tu u llin e n J o h ta ja ), J u s s i<br />

K a llio , L e e n a S a lo m a a ja H e le n a R a u ta la . — K u v a : P e k k a K u ja n p ä ä<br />

vuus ratkaisee hyvin paljon. Joissakin<br />

tapauksissa voidaan valm iita sosiaalilu<br />

okituksia k äyttää lähtökohtana, m u tta<br />

ihanteellista olisi lähteä kielellisistä seikoista,<br />

k atsoa m itä ryhm iä niiden perusteella<br />

saadaan aikaan. E ihän näet<br />

ole ollenkaan selvää, e ttä kielelliset erot<br />

korreloisivat esim erkiksi jo nkin yhteiskuntary<br />

h m älu o k itu k sen kanssa.<br />

T U R U N p u hekielen projekti on lähtenyt<br />

k e rä ä m ä ä n aineistoa pääasiassa<br />

sam an työpaikan piiristä,- aluksi pien<br />

em m än, sitten varsin suuren työpaikan<br />

työntekijöiltä, toim ihenkilöiltä ja jo h ta ­<br />

jilta . Syntyneitä vääristym iä on koijattu<br />

lisäh aastattelu illa. H aastattelu ja on tä ­<br />

h ä n m ennessä koossa jo noin 130 tuntia,<br />

jo s ta m ä ä rä stä littero itu n a 70—80<br />

tu n tia . N auhat sisältävät tavallista tarinoin<br />

tia k o dista, työstä ja om asta eläm<br />

än y m p äristö stä. O n todettu että haastattelu<br />

m en etelm ä k an k eu d estaan huolim<br />

a tta on aik a hyvä, k unhan vain vältetään<br />

liik a a virallisuutta.<br />

O LLA K SEEN tyydyttävää, tulisi sosiolingvistisen<br />

tutkim uksen käsitellä<br />

myös tilannenauhoituksia, m u tta näiden<br />

saam isessa yksilön suojautum ism ekanism<br />

it ovatkin jo paljon vaikeam pia ylitettäviksi.<br />

Aidon puhetilanteen tallentam i­<br />

nen vaatii kärsivällisyyttä niin tutkijalta<br />

kuin tu tkittaviltakin. N iinpä tuleekin<br />

tu rv au tu a sellaisiin haastattelijoihin ja<br />

haastateltaviin, joiden persoonallisuus<br />

soveltuu täm äntapaiseen työhön.<br />

T U SK IN PA m issään m aailm ankolkassa<br />

on todella o n n istuttu äänittäm ään<br />

ihm isiä kaikissa tilanteissa, tällaisia sosiolingvistisiä<br />

tu tkim uksia ei ainakaan<br />

ole tiedossani. Yleensä tyydytään käyttäm<br />

ään vain k a h ta äärikäsitettä: puhutaan<br />

form aalisesta ja inform aalisesta<br />

puhetilanteesta. V aihtelun varaa siis on<br />

runsaasti. T utkim usryhm äm m e on j a ­<br />

k anut tilannenauhoitukset (joita tällä<br />

hetkellä on jo yli 50 tuntia) seuraaviin<br />

ryhm iin: haastattelu t, vapaat keskustelu<br />

t, o h jatu t keskustelut, esitelm ät (alustukset,<br />

luennot), opetustilanteet ja kokoukset.<br />

T äm äkään järjestelm ä ei ole<br />

erityisen k attava, m u tta p aljastaa jo<br />

m elko paljon eri piirteiden vaihtelusta.<br />

NYKYISTÄ K Ä Ä N T u ru n puhekieltä<br />

ei voi tutk ia irrallisena ilm iönä. P u h u ­<br />

tu n kielen pohjana säilyy varm aan vielä<br />

pitkään T u ru n m urre, jo k a siis lähtökohdiltaan<br />

on kuitenkin m onitahoinen.<br />

Yleis- ja kirjakielen vaikutus, m ahdollinen<br />

yleisen puhekielen ja ehkä Helsingin<br />

seudun puhekielenkin vaikutus on<br />

otettava lukuun. Jokaisen sosiolingvistin<br />

haaveena on löytää vielä m uita, esim erkiksi<br />

kieliyhteisön sisäisiä syitä löydettyihin<br />

kielellisiin vaihteluihin. Ehkä<br />

m aailm an kuuluisin sosiolingvisti, am e­<br />

rikkalainen W illiam Labov löysi syyn<br />

eräisiin New Y orkin äännevaihteluihin<br />

sosiaaliryhm ien välisistä jän n itteistä: sikäläinen<br />

keskiluokka pyrki tietäm ättäänkin<br />

kohti yläluokan kieltä. T äm äntapaiset<br />

seikat eivät suom alaisessa kieliyhteisössä<br />

liene kovin tärkeitä, vaikka<br />

eroja sosiaaliryhm ien välillä toki on.<br />

O TA N pari suhteellisen yksinkertaista<br />

esim erkkiä siitä, m illä eri perusteilla<br />

kielenpiirteitä sosiolingvistiikassa on tapana<br />

tutk ia. Seuraavassa esittäm äni<br />

kvantitatiiviset arviot ovat vain keskiarvolukuja.<br />

T arkem m in toivom m e voivam<br />

m e käsitellä näitäkin asioita T urun<br />

puhekielestä kertovassa artikkelikokoelm<br />

assa. P ersoonapronom init m inä ja sinä<br />

ovat haastattelutilanteessa m iltei aina<br />

(99% ) asuissa m ä /m ä ä , sä /sä ä<br />

(m yös esim . m urrejutuissa vokaalin pituus<br />

tu n tu u vaihtelevan). A sut m inä ja<br />

sinä ilm aantuvat kuvaan vain silloin,<br />

k u n sanalle sa ttu u voim akas lausepaino.<br />

M uodollisem m issa tilanteissa tu rk u ­<br />

laiset sen sijaan m uuttavat pronom inejaan<br />

yleiskielen m ukaisiksi, yksilölliset<br />

vaihtelut tosin ovat suuria. A sian tutkim<br />

ista h aittaa vielä sekin, että m uodollisissa<br />

tilanteissa näitä pronom ineja ei<br />

tarvita läheskään niin paljon kuin kotoisissa<br />

keskusteluissa.<br />

Y LEISK IELEN d :n vastineista tu rk u ­<br />

laisilla on käytössä perinteisesti r. Nyt<br />

sen sijaan d näyttää anastaneen keskim<br />

ääräisen jo h toasem an (59 %: r:ä ä 40<br />

% ja k ato a 1 % ). H ajonta tosin on<br />

varsin suuri: jo tk u t käyttävät aina r:ää,<br />

jo tk u t aina d: tä. K un yhdistäm m e<br />

haastatteluaineiston tiedot puhujien iästä<br />

ja koulutuksesta, huom aam m e, että<br />

vanhem m at käyttävät yleensä r:ää<br />

Kynttilänpäivän juhla 1980<br />

K u ts u m m e T e id ä t ka n ssa m m e v ie ttä m ä ä n K y n ttilä n ­<br />

päivän ju hla a R antasipissä (Ikituuri) helm iku un 3. päivänä<br />

k e llo 15 ka h vin ja hyvän o h je lm a n m e rke issä.<br />

T u rku-seuran n a is ja o s to<br />

Kyndelsmässo aftonen 1980<br />

Harm ed in bju d e r vi Eder a tt den 3. februari kl 15 Kydelsm<br />

ässo a fto n e n i Rantasipi (Ikituu ri) m ed kaffe o ch underh<br />

å lla n d e p rogram .<br />

Å b o -s a m fu n d e t<br />

d a m s e k tio n<br />

t:n h e ik k o a s te is e t va stin e e t ikä- ja ko u lu tu s ry h m ittä in (% )<br />

enem m än kuin nuoret. Ylem m ässä<br />

koulutusryhm ässä r:n osuus vähenee<br />

ikäryhm ittäin vanhim m asta nuorim ­<br />

paan. A lem m assa koulutusryhm ässä<br />

keski-ikäisten ja nuorten arvot ovat<br />

suunnilleen sam anlaiset, m u tta vanhim ­<br />

milla on selvästi eniten r:ä ä . Keskiikäiset<br />

ja n uoret käyttävät molemmissa<br />

koulutusryhm issä d :tä suurin piirtein<br />

yhtä usein f.n heikkoasteisena vastineena.<br />

V anhim m at ikäryhm ät käyttävät<br />

koulutusta saam atto m ista d :tä peräti<br />

harvoin, koulu tetu ista usein. K ato (mahollinen,<br />

kaheksan) tu n tu u olevan uusi<br />

ilmiö T urussa/ käyttäjinä ovat nuoret,<br />

koulutusta saaneet henkilöt. Sosiaaliryhm<br />

ittäinen analyysi osoittaa sen kuuluvan<br />

ryhm ään "opiskelijat ja oppilaat".<br />

I sosiaaliryhm ä on säästeliäin r:n<br />

käytössä, ahkerim m in sitä käyttävät työväkeen<br />

kuuluvat. Naiset eivät täm än aineiston<br />

m ukaan käytä r:ää yhtä paljon<br />

kuin miehet. Puhetilanne tuntuu kaiken<br />

kaikkiaan olevan edellä m ainittuja ryhm<br />

äeroja m erkittäväm pi vaikuttaja: kun<br />

puhetilanne tulee muodolliseksi, pyrkivät<br />

kaikki välttäm ään r:n käyttöä.<br />

T IE D O T äänne- ja m uotopiirteistä<br />

ovat syntyneet tavallaan sivutuotteina,-<br />

pääosan aktiviteetistam m e olemme<br />

käyttäneet puhekielen lauseopin selvittelyyn.<br />

Puhujalla on sam anaikaisesti<br />

menossa m onta eri prosessia hänen<br />

tuottaessaan spontaania puhetta: eriasteista<br />

suunnittelua ja puhetilanteen<br />

huom ioon ottam ista. T ästä johtuvat<br />

monet kiijoitetusta tekstistä puuttuvat<br />

ilmiöt. Puhe on monipolvista, katkeilevaa,<br />

lauseenm uodostuksen kannalta<br />

puutteellista jne. T ähänastiset tu tk i­<br />

m ukset eivät oikein tue ajatuksia, jo i­<br />

den m ukaan lauseopilliset seikat vaihte-<br />

Ryhm ä r d kato<br />

— 1910 — K 79,3 20,5 0,2<br />

1920— 1930 — K 47,0 52,8 0,2<br />

1940— 1950 - K 50,1 49,9 0,0<br />

— 1910 + K 33,3 65,2 1,6<br />

1 9 2 0 - 1 9 3 0 + K 19,6 80,4 0,0<br />

1940— 1950 + K 15,5 80,5 4,0<br />

r t:n h e ik k o a ste isena vastineena<br />

+ K = vähintään k e skikoulu n tai te k n illis e n koulu n käyneet<br />

— K = kansa(lais)koulun ja a m m a ttiko u lu n käyneet<br />

Turku<br />

korkeakoulujen<br />

kaupunki<br />

T u ru n k o rk e a k o u lu je n y h te is -<br />

k u n n a llis ta lo u d e llin e n tu tk i-<br />

m u s y h d is ty s on T u ru n k a u p u n ­<br />

g in 7 5 0 -v u o tis ju h la v u o d e n a p u ­<br />

rahan tu e lla v a lm is tu tta n u t d ia -<br />

sarjan "T u rk u k o rk e a k o u lu je n<br />

k a u p u n k i” .<br />

D ia -sarja ssa on 50 kuvan lisäksi<br />

ta u s ta m u s iik k ia , ä ä n ite ­<br />

h o s te ita ja v a ih to e h to is e s ti<br />

su o m e n -, ru o ts in - ta i e n g la n ­<br />

n in k ie lin e n s e lo s tu s . H is to ria l­<br />

lisessa o sassa k ä y te ty n vanhan<br />

ku v a m a te ria a lin lis ä k s i v a lta o sa<br />

k u vista on o te ttu v iim e kesänä.<br />

S a rja sta v a lm is te tu t neljä k o ­<br />

p io ta lu o v u te ttiin p e rja n ta in a<br />

19. 10. <strong>1979</strong> T u ru n k a u p u n g in<br />

ja tu rk u la is te n k o rk e a k o u lu je n<br />

e d u s ta jille , jo ille o h je lm a e site<br />

ttiin . T ila is u u d e n avaussanat<br />

lausui tu tk im u s y h d is ty k s e n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja , p ro f. E rkki A sp,<br />

jo ka ta lo u d e n h o ita ja Jarm o<br />

H e lm isen kanssa e d u s ti y h d is ­<br />

ty s tä . K a s e tit o ttiv a t vastaan<br />

re h to rit O sm o Iko la , B ill W id é n<br />

ja R eino K anerva sekä vt.<br />

a p u l.k a u p .jo h ta ja P e n tti L a h ti.<br />

A sia a k e h ittä m ä ä n p e ru s te t­<br />

tu u n ty ö ry h m ä ä n k u u lu iv a t ta ­<br />

lo u d e n h o ita ja J a rm o H e lm in e n ,<br />

a m a n u e n ssi P e n tti B lo m , a p u ­<br />

la is s ih te e ri C a rl-E rik K n iiv ilä ,<br />

tie d o tu s s ih te e ri M a tti N u rm i ja<br />

s u u n n itte lija J a rm o P yysalo.<br />

T e k n illis e s tä to te u tu k s e s ta va s­<br />

ta si v a lo k u v a u s liik e Rajalan<br />

A V -ke sku s. □<br />

levät eri sosiaaliryhm ien välillä. V allitsee<br />

sitä paitsi eriäviä käsityksiä myös<br />

siitä, m itä on pidettävä läh tö k o h tan a<br />

p u h u ttaessa esim erkiksi lauseen m u t­<br />

kikkuudesta ja verbaalisesta kyvystä.<br />

TU R U N puhekielen projektin tavoitteena<br />

on selvittää 1. puhekielen lauseopin<br />

luonteenom aiset piirteet, 2. eri ryhmien<br />

välillä m ahdollisesti ilm enevät<br />

lauseopilliset erot, 3. eri tilanteiden<br />

lauseopilliset erot ja 4. ns. puheak tin ,<br />

"puheen varsinaisen tark o itu k sen ” ja<br />

kielellisen m uodon väliset suhteet. N äitä<br />

asioita käsitellään atk-m enetelm in ja lop<br />

ullisia tuloksia saam m e vielä o dottaa.<br />

Eri puolilla S uom ea on kiinnitetty h u o ­<br />

m iota myös sanastoon sekä puhujien<br />

asenteisiin ja m ielipiteisiin kielestä ja<br />

m urteista. H aastattelu ain eisto n m u k ana<br />

olem m e saaneet aik a paljon tällaista<br />

asenne- ja m ielipidem ateriaalia. L ienevätkö<br />

tu rk u laiset tu rh a n k riittisiä vai<br />

m iten lienee tu lk ittava m onen h a a sta ­<br />

tellun m ielipide tu rk u laisen puheen ru ­<br />

m uudesta m uiden p aik k akuntien p u ­<br />

heeseen verrattu n a? □


• Vanha sokeritehdas siinä asussa,<br />

m issä se oli ennen Turun paloa<br />

1827. Kuva: neg. 11607. Läntinen<br />

Rantakatu 7. Seinässä oleva<br />

m uistolaatta. Valokuvannut C . J.<br />

Gardberg 1957. — Turun kaupung<br />

in historiallinen museo.<br />

Sokeritehtaan talo<br />

■ V a n h a T u rk u s y n ty i T u o m io k irk o n y m p ärille A u rajo en<br />

itä is e lle p u o le lle . V a s ta n iin m y ö h ä ä n k u in 1330-lu vu lla tu r­<br />

k u la ise t o m is tiv a t m a a ta m y ö s jo e n lä n tis e llä p u o le lla —<br />

e n s im m ä in e n s ilta ra k e n n e ttiin vuonna 1414. T ä stä a lk o ikin<br />

tu rk u la is te n le v ittä y ty m in e n jo e n to is e lle p u o le lle ja v arsin ­<br />

kin r a n ta to n tit o s o itta u tu iv a t e rittä in h a lu tu ik s i. N y kyisten<br />

s ilto je n v ä lis e llä a lu e e lla jo e n lä n tis e llä p u o le lla o li ns. e te -<br />

lä k o rtte li, jo n k a m a a t o liv a t van h an H u h k o lan ta lo n a lu e tta .<br />

— T ä m ä n a lu e e n h a n k k i T u ru n k a u p u n g ille k u u lu is a kreivi<br />

Pietari B ra h e.<br />

K yseessä o le van, m yö h e m m in<br />

soke rite h ta a n ta lo n e n s im m ä is tä<br />

o m ista ja a e i v a rm u u d e lla tu n n e ta .<br />

Tiedetään k u ite n k in , e ttä vuonna<br />

1653 tu rk u la in e n p o rvari G o ttfrid<br />

R osskam pf, jo k a m u u tti T urkuun<br />

S aksasta 1 6 3 0-luvun a lu ssa ja harjo<br />

itti laajaa ka u p p a a — o li lisä ksi<br />

raatim ies ja p o rv a rik a a rtin kapteeni<br />

— m öi tä ltä p a ik a lta ta lo n<br />

m aaherra L o re n tz C re u tz ille .<br />

C reutz o li ru o ts in m a a la in e n ja<br />

Turun läänin m a a h e rra ksi hän tu li<br />

1649. K aksi v u o tta ta lo n o s ta m i­<br />

sen jälkeen C re u tz s iirty i ta k a is in<br />

R u o ts iin , m u tta p a la si jä lle e n T u r­<br />

kuun vuonna 1662 H o vio ike u te e n .<br />

Lore n tz C re u tz in jälkeen o m is ti<br />

talon m aaherra L o re n tz C reutz<br />

n u o re m p i, jo k a sa a v u tti T urun ja<br />

Porin läänin m aaherran arvon<br />

vuonna 1683. V iis ito is ta vu o tta<br />

m y ö h e m m in hänet h a u d a ttiin<br />

Turun tu o m io k irk k o o n . — Lorentz<br />

C reutz nuorem m an jälkeen olivat<br />

p e rillis e t talo n o m is ta jia . M a in itta ­<br />

koon, että vuonna 1712 ta lo ssa o li<br />

10 tu lis ija a . — V altaneuvos ja hovioikeuden<br />

p re sid e n tti Johan<br />

C reutz o m is ti täm än jälkeen ta lo n ,<br />

jo s ta a le ttiin jopa ajan a s ia k irjo is ­<br />

sakin käyttää nim eä "C reutzka<br />

G ården” . Hänen kuoltuaan leski ja<br />

p e rillis e t m öivät talo n vuonna<br />

1727 H enrik R ungeenille. Talon<br />

to n tin p itu u s o li 175 kyynärää ja<br />

leveys 73 kyynärää. Talon kauppahin<br />

ta n a o li 3.300 kuparitaalaria.<br />

Seuraava o m is ta ja o li h o vio ike u ­<br />

den asessori L illie s tie rn a ja hänen<br />

kuoltuaan vuonna 1742 ta lo jäi<br />

lesken h o ito o n . A sessori o li s y n ­<br />

ty n y t R uotsissa, kun taas hänen<br />

vaim onsa B rita H irvo o li N aantalin<br />

varaporm estari Jöns H irvon tytär.<br />

— Kun Turku pikku vih a n aikana<br />

011 venäläisten m ie h ittä m ä , n iin<br />

ta lo ssa s ija its i venäläisten s is u s ­<br />

tam a k re ik k a la is k a to lin e n k irk k o .<br />

1756 o s ti ta lo n ka p te e n i R e in h o ld<br />

Jägerh o rn ; h in ta n a o li 9.000 k u p a ­<br />

rita a la ria .<br />

V ie lä sam ana vu o n n a Jägerh o rn<br />

m öi ta lo n tu rk u la is ille k a u p p ia ille<br />

Hans W ittfo o th , Ja c o b B re m e r ja<br />

A n d e rs B aer s o k e rite h ta a n a kä y­<br />

te ttä v ä k s i. E d e llä m a in itu t k a u p ­<br />

pia a t o liv a t jo vu o n n a 1749 a n o ­<br />

neet T u kholm a n k a u p p a k o lle e g io l-<br />

ta lupaa saada p e ru sta a T u rku u n<br />

sokerite h ta a n . P e ru s te lu is s a m a i­<br />

n ittiin m m ., e ttä p a ik k a k u n n a lla<br />

o li e s iin ty n y t so k e rin p u u te tta ja<br />

k o ska sokeri — m illo in s itä o li<br />

saatavissa — o li ylen k a llis ta .<br />

A n o m u ksen jo h d o s ta a n ta m issa a n<br />

la u su n n o issa lä ä n in m aaherra sekä<br />

T urun m a is tra a tti ja p o rv a ris to<br />

a s e ttu ivat s itä lä m p im ä s ti p u o lta ­<br />

m aan. Sekä m aaherra e ttä m a is t­<br />

raatti m a in its iv a t la u s u n n o is s a a n ,<br />

e ttä ru o ts a la is e t te h ta a t eivät aina<br />

o lle e t voineet s u o ritta a T u ru n<br />

kauppia id e n te k e m iä tila u k s ia ,<br />

koska te h ta illa ei o llu t riittä v ä s ti<br />

sokeria . L isä ksi k u lje tu s R u o ts is ta<br />

va rsin kin s y k s y is in o li hankalaa,<br />

s y n n y ttä e n se k in o sa lta a n so k e rin<br />

p u u te tta S uom essa.<br />

• Sam a rakennus nykyisessä<br />

asussaan. Huom aa sam a Ikkunajako<br />

lukuunottam atta keskiosaa,<br />

johon on tehty pääovi Ja parveke.<br />

Valokuva rakennuspiirustuksesta.


K a u p p a k o lle g io , jo lle a n o m u s<br />

o li o s o ite ttu , p y y s i a sia sta T u k ­<br />

h o lm a n s o k e rite h ta ilija in la u s u n ­<br />

toa. V a sta e lo k u u n 17 päivänä<br />

1756 K a u p p a k o lle g io s u o s tu i tehty<br />

y n a n o m u kse e n . Täm ä päätös<br />

te k i s iis m a h d o llis e k s i S uom en<br />

s o k e rite o llis u u d e n s y n ty m is e n .<br />

Y h tiö , jo n k a pääosakkain a olivat<br />

y llä m a in itu t luvan saaja t, ry h ty i<br />

v iip y m ä ttä ra k e n n u s p u u h iin . Sokerite<br />

h d a s ra k e n n e ttiin tähän ta lo o n<br />

v u o s ie n 1756— 1757 aika n a S u u n ­<br />

n itte lija n a o li a rk k ite h ti S chöder.<br />

M a in itta k o o n , e ttä tehtaassa o li<br />

a lu s ta alkaen 2 isoa k u p a rip a n n u a ,<br />

2 s e lv ity s k a ttila a sekä 4 jä ä h d y-<br />

ty s p a n n u a . E n s im m ä is e n ä to im in ­<br />

ta v u o n n a , jo llo in te h ta a ssa o li<br />

n e ljä ty ö n te k ijä ä m e sta ri m u kaanlu<br />

e ttu n a , v a lm is te ttiin 300 le iv is ­<br />

kää s o k e ria a rvolta a n 4.450 hopeata<br />

a la ria .<br />

S o k e rite h ta a seen y h d is te ttiin<br />

m yö h e m m in ns. "G R Ö N A H U ­<br />

S E T ", jo ka a ik a k irjo je n m ukaan on<br />

to d e n n ä k ö is e s ti a rk k ite h ti Jo h a n<br />

E n g e lin ra k e n n u tta m a v. 1814. —<br />

S o k e rite h ta a n ja ta lo n o m is tu s<br />

s iirty i m y ö h e m m in ka u p p ia s C. R.<br />

L o h m a n ille . V u o n n a 1827 s o k e rite<br />

h d a s p a lo i, m u tta ta lo k o rja ttiin<br />

s itte m m in a rk k ite h ti G y lic h in p iiru<br />

s tu s te n m u kaan. Talon o s ti<br />

k a u p p ia s ja ru u k in p a tru u n a E berhard<br />

P ychla y, jo k a v. 1829 ry h ty i<br />

s itä u u s im a a n . P y c h la y sai ka u p ­<br />

piaan o ik e u d e t T u ru ssa ja 1820<br />

hän u ra k o i venäläisen sotaväen<br />

le ip o m o ra k e n n u k s e t H äm een tu l­<br />

lis s a ja vanhan lin n a n luona.<br />

P ychla y o m is ti u s e ita la ivoja ja<br />

la iv a o s u u k s ia , m u tta pian hänen<br />

ta lo u te n s a a lk o i h o rju a ja hän tek<br />

ik in v a ra rikon 1843. — P ychlay<br />

k u o li P a riis is s a vu o n n a 1860.<br />

P y chla yn v a ra rikon tä h d e n ta lo<br />

jo u tu i h u u to ka u p p a a n ja tä llö in<br />

sen o s ti e v e rs tin le s k i D aevel. T o h ­<br />

to ri N ils H e n rik P in e llo , tu n n e ttu<br />

ru n o ilija , o li m u kana kaupassa ja<br />

hänen v ä lity k s e llä ä n ta lo m y y tiin<br />

e d e lle e n vu o n n a 1844 apteekkari<br />

E rik F a lc k e n ille 10.000 h o p e a ru p ­<br />

lan h in n a s ta . — N y k y in e n Jo u tse n<br />

A p te e k k i o li o llu t ta lo s s a jo vuod<br />

e s ta 1830.<br />

T u lk o o n m a in itu k s i, e ttä vuonna<br />

1831 h e n k ik irja n m u kaan o li Ranta<br />

ka tu 7:n a s u k k a in a : K a u p p ia a t<br />

P y c h la y ja R e id e ll, a p te e kkari L iIje<br />

d a h l, k a u p p ia a t A s p e lu n d ja<br />

H o llm e n , ka n s lia n e u v o s W a lle -<br />

n iu s , v a ra tu o m a ri Ig n a tiu s , R o senberg<br />

ja H aartm an se kä va ra tu o m a ­<br />

ri p a ro o n i C e d e rcre u tz.<br />

E v e rs tin le s k i C o n sta n ze von<br />

Daevel h a llits i ta lo a v u o d e s ta 1844<br />

k u te n e d e llä m a in ittiin k in , m u tta<br />

m öi sen jo vu o n n a 1847 tu rk u la i­<br />

s e lle k a u p p ia a lle ja la h jo itta ja lle<br />

Karl M a g n u s D a h ls trö m ille .<br />

D a h ls trö m o li v a ltio p ä iv ä m ie s vu o ­<br />

s in a 1863— 1864, ja kauppaneuv<br />

o ksen a rvonim e n hän sa a vu tti v.<br />

1859. Hän o li p e ru s ta m a s s a s e lla i­<br />

sia s u u ry h tiö itä k u in K y m in P aperite<br />

h d a s ja A uran S o k e rite h d a s .<br />

H änen v a ra llis u u tta a n kuvaa se,<br />

e ttä hän jä tti jä lk e e n s ä (k u o li<br />

1875), 1,5 m ilj. m arkan o m a is u u ­<br />

d en, jo k a o li päätä huim aava.<br />

M a in itta k o o n , e ttä hän o li D a h ls t­<br />

rö m -la h jo itta ja v e lje s te n isä, jo tk a<br />

m m . la h jo ittiv a t T u ru n k a u p u n g ille<br />

T a id e m u seon ym .<br />

S euraava o m is ta ja o li k u n n a llis ­<br />

neuvos K arl F re d rik J u n n e liu s .<br />

H ä n e tk in tu n n e ttiin s u u rla h jo itta ­<br />

ja n a ja m y ö s k in k a u p u n g in v a ltu u ­<br />

te ttu n a vu o sin a 1880— 1903. K u o li<br />

v. 1907.<br />

Täm än jä lkeen ta lo n o m is tu s ­<br />

su h te e t o vat va ih tu n e e t seuraavasti:<br />

V a k u u tu s y h tiö F e n n ia 1912<br />

V a k u u tu s y h tiö S u o m i 1915<br />

Oy T rio A b 1918<br />

A s u n to -o y A u ra n s ilta 1964<br />

N y k y is e n o m is ta ja n apuna u u ­<br />

d is ta m is ty ö s s ä on o llu t s u u n n itte ­<br />

lija n a A rk k ite h tito im is to O lli Vahtera.<br />

S o ke rite h ta a n ta lo on eräs kaup<br />

u n k im m e vanhoja k u lttu u rin ä h tä -<br />

v y y k s iä , jo n k a m o n iv a ih e in e n , s i-<br />

s ä ltö rik a s h is to ria k e rto o ka u p u n ­<br />

k im m e m e n n e itte n v irk a m ie s te n ja<br />

k a u p p a p o rvarie n elä m ä n va ih e ista .<br />

□<br />

• Turussa matkailevat turistit<br />

voivat lunastaa 4 m arkalla todlstuskortin<br />

käynnistään Turussa.<br />

Todistuksen on allekirjoittanut<br />

kaupunginjohtaja Väinö J. Leino<br />

ja se varm ennetaan postin leim alla<br />

tai m uulla asianm ukaisella m erkinnällä,<br />

esim . hotellin om alla leim<br />

alla. Todlstuskortteja on m yytävänä<br />

hotelleissa ja m uissa m ajoitusliikkeissä<br />

sekä m atkam uistoja<br />

myyvissä kioskeissa ja liikkeissä.<br />

Turkulainen matkalluväkl ja M atkailun<br />

edistäm iskeskus MEK ovat<br />

todenneet todlstuskortln uudeksi<br />

om aperäiseksi tavaksi esitellä<br />

m aam m e m atkailukohteita. Turussa<br />

m atkailevat voivat siis ostaa<br />

todlstuskortln m atkam uistoksi tai<br />

käyttää sitä postikorttina tervehdyksenä<br />

kotiväelle tai tu ttaville. Ja<br />

turkulaiset voivat ostaa kortin<br />

vaikkapa lahjaksi m uualta tulleille<br />

vierailleen.<br />

Todlstuskortln on painattanut<br />

Sokeain Keskusliitto ja Varslnais-<br />

Suom en Näkövam m aiset ry. Kortin<br />

tuotto käytetään sokeiden ja m uiden<br />

näkövam m aisten valtakunnallisen<br />

ja alueellisen kuntoutustoim<br />

innan kehittäm iseen.<br />

A s essori H E IK K I W IN T E R :<br />

k a r a h t ik o k iv e lle ?<br />

• N äkym ä A urajoelta. Turun kaupungin m atkailutoim iston kuva-arkisto.<br />

— Kuva: Teuvo Kanerva.<br />

T U R U N M A A N s a a ris to a on jo s ­<br />

sain k irjo itu k s is s a v ä ite tty m a a ilm<br />

an k a u n e im m a k s i ja to is e t uskaltavat<br />

verrata K reikan arkipelaagia<br />

tä h ä n m eid ä n aarteeseem m e.<br />

Ken e te lä s s ä on k ä y n y t voinee<br />

k u ite n k in to d e ta , e ttä eroa on<br />

enem m än k u in s y s is s ä ja sepissä,<br />

m u tta tu n te is ta h a n tässä on k y s y ­<br />

m ys. T o is is s a y h te y k s is s ä taas<br />

on v ä ite tty n ä itä sa a ris to n halki<br />

m e rk itty jä ja o s in m e rk its e m ä ttö ­<br />

m iä re itte jä m a a ilm a n v a a ra llisim -<br />

m ik s i, k o s k a karien ja k a rikkoje n<br />

m äärä s a a ris to a lu e e lla on m e rk ittävä.<br />

K en k e s ä is is s ä p u rje h d u k s illaan<br />

on veneellä ä n k a rille karahuttanut<br />

v o in e e y h ty ä tähän a ja tu k ­<br />

seen ja s y k s y is e n m y rs k y n p u h a l­<br />

taessa k u lk u tu n te m a tto m illa ves<br />

illä m u o d o s tu u e n tis tä k in vaarallis<br />

e m m a k s i.<br />

LUOTSI LA IT O K S E M M E h u o le h tii<br />

ns. "k ru u n u n v ä y lie n ” m e rk its e m i­<br />

sestä ja v a rs in a is illa la iva re ite illä<br />

ku lk e m in e n o n k in verra tta in tu rv a l­<br />

lista . M e re n k u lk ija n tarpeet to is i­<br />

naan h u v iv e n e ilijö illä aiheutta a<br />

re ite iltä p o ik k e a m is ia ja tä llö in k in<br />

voita n e e n v ä ittä ä k u lu n olevan verra<br />

tta in tu rv a llis ta , s illä M erenkulk<br />

u h a llitu k s e n m e rik a rta t ovat tu n ­<br />

n e tu s ti la a tu ty ö tä ja n iih in voi tu r­<br />

v a llis in m ie lin lu o tta a . O nhan to k i<br />

n iis s ä k in v ie lä v a lk o is ia a lueita,<br />

jo ita ei o le viim e vu o s in a ka tso ttu<br />

olevan ta rp e e llis ta ta rk is ta a , s illä<br />

m e rik a rtto je n p o h ja th a n ovat vanhaa<br />

v e n ä lä is tä ty ö tä a ja lta , jo llo in<br />

S uom i v ie lä k u u lu i k e isarikunta a n .<br />

T urun k a u p u n g in k in a lu e e lla on<br />

vielä m e rite itä , jo ita vars in k in kesäaikana<br />

kulkee m itä lu kuisin<br />

määrä e rila is ia ja -ta ito is ia m erenk<br />

u lk ijo ita ja a lu ste n taso m yös<br />

näyttää olevan m ie stä m yöten. On<br />

k a ik u lu o ta im illa ym . m erenkulkuv<br />

ä lin e illä va ru s te ttu ja a lu k s ia m u t­<br />

ta u s e im m is ta taitaa p u u ttu a peräti<br />

vanha s u u n to -m a rs s ik o m p a s s i ja<br />

n a v ig o in tita ito k in saattaa o lla alak<br />

o u lu ta s o lla . M eitähän on lähes<br />

jo ka ju n a a n !<br />

H e ik k i W inter<br />

KO TIS E U TU Y H D IS TYSTEN ja<br />

vastaavien p e ru s to im in ta ta v o itte e -<br />

na lienee k o tis e u tu h e n g e n vaalim<br />

in e n , kaiken vanhan s ä ily ttä m i­<br />

sen tarve, m u tta eräänä s e k to rin a<br />

o lis i tä h ä n lu e tte lo o n lis ä ttä v ä<br />

om an p a ikka ku n n a n n ä h tä vyyksie n<br />

e s itte ly , tu ris tie n h o u k u tte le m in e n<br />

n ä h tä vyyksie n lu o ja m y ö n te is te n<br />

e lä m yste n tu o tta m in e n m a tk u s ta ­<br />

ville . M a a n tie t S atavan, K akskerran<br />

ja H irve n sa lo n a lu e illa ovat<br />

tä llä h e tk e llä lähes ty y d y ttä v ä t,<br />

m u tta m e rite id e n k u n to o n ei v ie lä<br />

tässä va ih e e ssa o le kukaan k iin ­<br />

n ittä n y t riittä v ä ä h u o m io ta . M o o t­<br />

toriveneen o m is ta ja ja v a lk o is in<br />

p u rje in kulkeva ih m in e n liik k u u<br />

ka u p u n g in lä h iv e s illä tä y s in om an<br />

on n e n sa n o ja ssa ja s ik s i tu lis i<br />

jo n k u n p a ik a llis e n in s ta n s s in k iin ­<br />

n ittä ä a s ia a n n y k y is tä suurem paa<br />

h u o m io ta . K a u p u n g in v ira n o m a is ­<br />

te n to im e s ta on o llu t e s illä A u ra ­<br />

joen y lä ju o k s u n k a rik k o je n m e rk itse<br />

m in e n ja s a m o in tu lis i S atavan-<br />

K akskerran k a rik o t ta v a lla ta i to i­<br />

sella m e rk itä . R iittä ä k ö s iih e n a a t­<br />

te e llis e n K a kskerta seura n v o im a ­<br />

varat vai tu lis ik o tä s s ä k in p yytä ä<br />

k a u p u n g in is ie n a uttavaa kättä .<br />

T ä rkein tä a s ia s s a s itte n k in lienee<br />

se, e ttä k a rit, k ivet ja m u u t m a ta ­<br />

lik o t on m e rk itty k u n n o llis e s ti<br />

kuin se, o n k o ty ö n te h n y t T u rku -<br />

seura, K a k skerta -seura ta i peräti<br />

ka u p u n g in m itta u s - ta i s a ta m a to i­<br />

m is to . T u u m a s ta to im e e n ! □<br />

TURKU-SEURA,<br />

ÅBO-SAMFUNDET r.y<br />

Toiminnanjohtaja<br />

Verksamhetsledare<br />

Ilm ari R inne<br />

T asku la n tie — T a skula -<br />

vägen 1 G 116<br />

20300 T u rku — Å bo 30<br />

Puh. — T el. 382 596<br />

Taloudenhoitaja - Ekonomichef<br />

U lla Eura<br />

K ristiin a n katu — K ristin e -<br />

gatan 10 A 15<br />

20100 T u rku — Å b o 10<br />

Puh. — T el. 24 992<br />

Svenskspråkig sekreterare -<br />

Ruotsinkielinen sihteeri<br />

E rik B ergh<br />

S vartm unkegränd —<br />

M u s ta in velje ste n kuja 2 A<br />

20100 Å bo — T u rku 10<br />

Tel. — Puh. 13 030<br />

Postisiirtotili - Postgiro<br />

TU 32 300-4


H A N S O T H M A N :<br />

Turku vuonna 1928<br />

Raitiotieverkosto<br />

vai linja-autot?<br />

— T u ru n k a u p u n g in o n ra tk a is e v a s ti p a ra n n e tta v a ja la a je n ­<br />

n e tta v a ra itio tie v e rk o s to a a n — ta i lu o v u tta v a k o k o ra id e liik<br />

e n te e s tä ja k o rv a tta v a se lin ja -a u to illa !<br />

N ä in k ir jo itti v a p a a h e rra H a n s G rip e n b e rg jo vu o n n a 1928.<br />

K o lm a n te n a v a ih to e h to n a h än m a in its i k o k o k u n n a llis e n liik<br />

e n te e n s iirtä m is e n y k s ity is iin k ä s iin , jo llo in v a lin ta ra id e ­<br />

liik e n n e — lin ja -a u to liik e n n e jo k a ta p a u k s e s s a o lis i o llu t<br />

e d e s s ä .<br />

G rip e n b e rg o li s illo is e n te k n illis<br />

te n la ito s te n h a llitu k s e n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja . T äm än h a llitu k s e n t i ­<br />

la lle tu li s y k s y llä 1929 T e k n illis te n<br />

la ito s te n la u ta k u n ta , ja näin o li 26<br />

s y y s k u u ta 50 v u o tta k u lu n u t la u ta ­<br />

ku n n a n p e ru s ta m is e s ta . K a a s u la i­<br />

to s , s ä h k ö la ito s , v e s ila ito s ja raitio<br />

tie la ito s saivat la u ta ku n n a n m u ­<br />

ka n a k iin te ä m m ä n o rg a n is a a tio n ,<br />

k u k in v a s ta n im ite ty n k ä y ttö i n sin<br />

ö ö rin s ä jo h ta m a n a . P u h e lin la ito s<br />

o li tu o llo in v ie lä y k s ity is is s ä käs<br />

is s ä ja k u n n a llis te ttiin vasta s y k ­<br />

s y llä 1944.<br />

L is ä k s i s a a tiin yh te in e n liik e o -<br />

s a s to , kaasun ja veden sekä sä h ­<br />

k ö n ja k e lu o s a s to t, yh te in e n k irja n ­<br />

p ito ja v a ra s to n k irja n p ito . V a ltu u s ­<br />

to o li v a rs in y k s im ie lin e n uuden<br />

la u ta k u n n a n ta rp e e llis u u d e s ta ka s­<br />

vavassa k a u p u n g is s a .<br />

V iim e is te n 50 vuoden aikana<br />

te k n illin e n k e h ity s on o llu t v a lta ­<br />

va. T u ru s s a o li 1920-luvun lo p u lla<br />

n o in 53 000 a s u k a s ta . N u m m e n -<br />

m ä ki ja R a u n is tu la k u u lu iv a t vielä<br />

n a a p u rik u n tiin K aarina ja M aaria.<br />

V u o n n a 1929 k a u p u n k ila is e t k u ­<br />

lu ttiv a t 1,6 m ilj. k u u tio m e triä ve s i­<br />

jo h to v e ttä , ja s iitä tu li p e rä ti k o l­<br />

m a so sa K a a rn in g o n p o h ja v e s is tä .<br />

Tänä p ä ivä n ä K a a rn in g o n v e s ila i­<br />

to k s e n o s u u s k o k o n a is k u lu tu k s e s ­<br />

ta o n vain pari p ro s e n ttia .<br />

A s u k a s ta k o h ti k u lu tu s o li noin<br />

80 litra a vu o ro k a u d e s s a . N ykyään<br />

vastaava lu ku on n o in 350 litra a ,<br />

o ltu a a n 1 9 7 0-luvun a lu s s a jo p a<br />

380 litra n lu o kkaa. Pienin v u o ro ­<br />

k a u tin e n k u lu tu s on m e id ä n p ä iv i­<br />

n ä m m e n o in v iis i kertaa su u re m p i<br />

k u in suurin k u lu tu s 50 v u o tta s itte<br />

n .<br />

V u o n n a 1929 k u lu te ttiin T u ru ssa<br />

12 500 000 kW h sä h kö ä . N yt m e­<br />

nee s a m a sähköm ä ä rä v iik o s s a , ja<br />

v u o s ik u lu tu s on n o in 700 000 000<br />

kW h. K o k o 1930-luvun a ja n ka tu ­<br />

v a la is tu k s e n v a lo p is te e t p y s y tte livät<br />

1 000 p a re m m a lla p u o le lla , tä ­<br />

nään n iitä o n jo n o in 21 000.<br />

RAITIO TIELA ITO S<br />

LAAJENEE<br />

R a itio tie k u lje tti vuonna 1929<br />

n o in 3 700 000 m a tk u s ta ja a a i­<br />

n o a lla lin ja lla a n sata m a sta T u o ­<br />

m io k irk o lle . N ykyään k u lje tta v a t<br />

n iin liik e n n e la ito s k u in y k s ity in e n<br />

T LO k u m p ik in 1 5 — 16 m iljo o n a a<br />

m a tk u s ta ja a vuodessa. M u tta sod<br />

a n jä lk e is e n ä v u o te n a 1946 ra itio -<br />

tie t yksin ä ä n tilittiv ä t 28 000 000<br />

m atkaa, e ikä tu o ta e n n ä ty s tä sen<br />

jä lkeen m illo in k a a n p y s ty tty ly ö ­<br />

m ään!<br />

U u s i te k n illis te n la ito s te n la u ta ­<br />

k u n ta o tti e n s im m ä is e k s i s u u re ksi<br />

tehtä väkseen ra itio tie la ito k s e n laaje<br />

n n u k s e n to te u tta m is e n . H ans<br />

G rip e n b e rg in u h ka va a tim u s vu o ­<br />

d e lta 1928 s iis o te ttiin tä y d e s tä ;<br />

lin ja -a u to t o liv a t jo ra id e liik e n te e n<br />

vakavia k ilp a ilijo ita .<br />

1 930-luvun m u ka n a tu li m a a ilm<br />

a n la a ju in e n la m a k a u s i. M u tta<br />

T u ru ssa s iis p ä ä te ttiin laajentaa<br />

ra id e liik e n n e ttä , ja sa m a lla tie te n ­<br />

kin lu o tiin ty ö tila is u u k s ia .<br />

R u u tukaava-aluee n ka u tta k u lk e ­<br />

va ra itio tie o li a in a p e ru s ta m is e s -<br />

taan saakka o llu t y k s ira ite in e n .<br />

M y ö s k in R a u ta tie a sem a n o h i m e­<br />

nevä le n kki la s k e ttiin ku u lu va n y h ­<br />

teen ja sam aan lin ja a n , ja lin jo ja<br />

s iis o li vain y k s i. V aunut k u lk iv a t<br />

E e rik in k a tu a T u o m io k irk o lle ja<br />

H äm eenkadun ja A u ra n s illa n ka u t­<br />

ta ta k a is in . L in ja m u o d o s ti ta vallaan<br />

suure n ka h d e k s ik o n .<br />

L a a je n ta m in e n a lo ite ttiin vuonna<br />

1932 ra k e n ta m a lla lin ja K a u p p a to ­<br />

r ilta v a s ta v a lm is tu n e e n S a ta ku n ­<br />

nan s illa n y li P o h jo la a n . T a a ta k­<br />

seen täm än lin ja n rake n ta jie n<br />

ty ö llis y y d e n k a u p u n k i p ä ä tti antaa<br />

N u m m e n m ä e lle k in ra itio tie y h te y -<br />

den. Täm ä lin ja k u lk i a lu ssa radan<br />

y li ra k e n n e tu n ko rke a n ja v a a ra llis<br />

e lta n ä yttä vän p u k k is illa n varassa,<br />

kunnes H ä m e e n s ilta v a lm is tu i.<br />

S euraavana vu o n n a ra k e n n e ttiin<br />

R a u ta tie a sem a n le n k ille ka kso isra<br />

ite e t, ja k o konaan u u si lin ja ved<br />

e ttiin U udenm a a n ka d u n m äen y li<br />

Itä is e lle k a d u Ile . Täm än lin ja n pää<br />

y h d is te ttiin vu o n n a 1940 kä y ttö ö n<br />

o te tu n uuden M a rtin s illa n ka u tta<br />

P u is to k a d u n a sem aan, ja näin<br />

lu o tiin e d e lly ty k s e t m yö h e m m in<br />

to te u te tu lle re n g a s lin ja lle .<br />

50-vuotisjuhlakokous<br />

ja -juhlatilaisuus<br />

T u ru n k a u p u n g in te k n illis te n<br />

la ito s te n la u ta k u n n a lla o li k e s k i­<br />

v iik k o n a 26. 9. <strong>1979</strong> 5 0 -v u o tis ju h ­<br />

la k o k o u s ja 5 0 -v u o tis ju h la tila i-<br />

suus.<br />

Ju h la k o k o u k s e s s a te h d y llä päätö<br />

k s e llä m y ö n n e ttiin lupa M aarian<br />

v e s ia lta a n ra k e n n u s tö id e n a lo itta ­<br />

m is e lle . M yöntä e ssään T urun kaup<br />

u n g ille ta rk o itu k s e e n 295 000<br />

m arkan k o rk o tu k ila in a n m aa- ja<br />

m e ts ä ta lo u s m in is te riö e d e llyttä ä ,<br />

e ttä a lta a n ty ö t saadaan v a lm iik s i<br />

e n si vu o d e n h e in ä k u u h u n m e n ­<br />

nessä. S u u n n ite lm a t veden jo h ta ­<br />

m is e k s i M aarian a lta a s ta H ä liste n<br />

v e s ila ito k s e lle o n v a a tin u t In s i­<br />

n ö ö rito im is to V ia te k.<br />

A lta a n ra k e n ta m in e n a lo ite ta a n<br />

p o h ja n ja ra n to je n perka a m ise lla .<br />

K a u p u n g in v e s ila ito k s e n vara-alta<br />

a ksi tu le v a a a lu e tta p e ittä ä m e t­<br />

sä ja n u rm ik k o . J u h la k o k o u k s e lle<br />

to i k a u p u n g in te rvehdyksen<br />

a p u l.k a u p .jo h ta ja Paavo K o ponen<br />

lu o v u tta m a lla s a m a lla ka u p u n g in<br />

vaakunan.<br />

L a u ta k u n n a n ju h la tila is u u te e n<br />

o li k u ts u ttu la u ta kunnan jä sente n<br />

ja varajäsenten lis ä k s i te k n illis te n<br />

la ito s te n o s a s to p ä ä llik ö t sekä la u ­<br />

ta k u n n a n e n tis e t p u h e e n jo h ta ja t ja<br />

va ra p u h e e n jo h ta ja t.<br />

K u ts u v ie ra a t la u sui te rve tu lle e k­<br />

si la u ta k u n n a n p u h e e n jo h ta ja Lasse<br />

J ä rvin e n . D ip l.in s . M a tti T irk ­<br />

ko n e n s e lo s ti te k n illis te n la ito s te n<br />

to im in ta a ja tu le v a is u u d e n näkym<br />

iä. K a u p u n g in v a ltu u s to n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja H e ik k i L ö y tty n ie m e n<br />

k a nssa T irk k o n e n ja k o i k a u p u n g in<br />

v a a k u n a v iirin la u ta ku n n a n puheenjo<br />

h ta jille ja v a ra p u h e e n jo h ta jille .<br />

V iirin s a ivat la ito s m ie s Lasse J ä r­<br />

vin e n , d ip l.in s . P. E. K a rste n ,<br />

a p u l.k a u p .jo h ta ja Paavo K oponen,<br />

to im itta ja E in o L e h tin e n , a p u la is -<br />

p o liis im e s ta ri E ino P erko, tu l laaja<br />

V o itto V a in io ja p a n k in jo h ta ja<br />

Pekka V a rjo n e n . V iiri on m y ö n n e t­<br />

ty m y ö s ra k e n n u sm e sta ri E ino<br />

K o rp is e lle , jo k a ei o s a llis tu n u t t i­<br />

la is u u te e n . V iirin saaneiden k iito<br />

k s e t e s itti Paavo K o ponen ja<br />

k a u p u n g in te rvehdyksen to i H e ikki<br />

L ö y tty n ie m i. □<br />

• Liikennelaitoksella on tällä hetkellä runsaasti 100 linja-autoa. Laitoksen lasketaan ensi vuonna tuottavan n.<br />

14,5 m iljoonan markan alijääm än.<br />

• Trafikverket har nu drygt 100 bussar. Verket beräknas nästa år gå med ett underskott på ca 14,5 M m k.<br />

M ARKALLA RAITIO TIE-<br />

MATKA 1922— 41!<br />

M o le m p ie n m a a ilm a n s o tie n v ä lisen<br />

ajan vakaasta rahanarvosta<br />

k ertoo se ih m e e llis e ltä tu n tu v a to ­<br />

s ise ikka , e ttä ra itio tie m a tk a n hin ta<br />

19 vuoden ajan p y s y tte li m arkassa<br />

vuodesta 1922 a in a vuoden 1941<br />

a lkuun saakka. M u tta k u m m a llis ta<br />

k y llä s ä h k ö o li s illo in hyvin k a llis ­<br />

ta — k ilo w a ttitu n ti m a ksoi e n im ­<br />

m illä ä n 1 9 3 0 -lu v u lla k o k o n a is ta 3<br />

m arkkaa!<br />

S a m a n la iste n h in ta s u h te itte n<br />

v a llite s s a s iis kW h m a ksaisi tänä<br />

päivänä lähes 7 m a rkkaa (3 kertaa<br />

2:20), kun sen to d e llin e n h in ta on<br />

21 p e n n iä (p lu s p e rusm aksun<br />

o suus) — ta i b u s s im a tk a n o in 10<br />

penniä. K u n n a llin e n ke rta m a tka ja<br />

k ilo w a ttitu n ti o liv a t ta s o is s a vu o n ­<br />

na 1951, jo llo in m o le m p ie n hin ta<br />

o li 12 s illo is ta m arkkaa.<br />

K ELTAISIA BUSSEJA<br />

V u o n n a 1951 T u rku sai e n s im ­<br />

m äiset k u n n a llis e t lin ja -a u to n s a ,<br />

"k e lta is e t v a a ra t", ja ra itio tie la i-<br />

to k s e s ta tu li liik e n n e la ito s . 1960-<br />

lu v u lla a le ttiin ra id e liik e n n e ttä<br />

purkaa, ja v iim e in e n raitio vaunu<br />

k u lk i v iim e is e k s i jä ä n e llä lin ja lla a n<br />

1 päivänä lo k a k u u ta vuonna 1972.<br />

V e d e n h a n k in n a s ta tu li 1950-luvun<br />

su u ri o n g e lm a . 1951 o li veden<br />

p u u te n iin huutava, että ve ttä tila ­<br />

p ä is jä rje s te ly in o li p um puttava<br />

L itto is te n järvestä H a lis ille . V e silaito<br />

kse n p ä ä llikkö Eric R a jalin<br />

vaati ankaraa säännöstelyä. M u tta<br />

hänen varoituksensa kaikuivat<br />

ku u ro ille korville . T ila n te e sta selv<br />

ittiin k u ite n k in , ja v e s ila ito s ta<br />

la a je n n e ttiin s itte n useassa va i­<br />

heessa.<br />

A in a vuoteen 1940 Turku o li<br />

saanut tu lla toim een V artiovuoren<br />

p ie n e llä 1 080 ku u tio m e trin s ä iliö l­<br />

lä M eidän päivinäm m e se saa a i­<br />

van uuden tehtävän - s iitä tule e<br />

m erim useon ja tä h titie te e n m u­<br />

seon varasto. V uonna 1940 valm<br />

is tu i ensim m ä in e n varsinainen<br />

v e s ilin n a R yssänm äelle, 1959<br />

J u h a n n u skukkula n v e silin n a ja<br />

1967 Luolavuoren s ä iliö . Seuraavana<br />

vuoro ssa on p iakkoin rakennettava<br />

Parolan p u is to n ve sisäiliö .<br />

OM A V O IM A -A SEM A<br />

K a u p u n g ille kävi m yöskin om a<br />

su u ri voim a-asem a ta rp e e lliseksi<br />

ja v ä lttä m ä ttö m ä k s i. V a ltu u s to<br />

p ä ä tti vu o n n a 1956 L innankadun<br />

voim a-asem an rakentam isesta,<br />

m u tta se v a lm is tu i vasta s y k s y llä<br />

1961 ja o te ttiin jatkuvaan kä y ttö ö n<br />

vuonna 1968.<br />

V u o n n a 1959 kaasun k u lu tu s o li<br />

10 vuodessa kasvanut 70 p ro s e n ­<br />

tilla . S a m a n a ik a is e s ti o li vedenkulu<br />

tu s k a k s in k e rta is tu n u t ja sähkön<br />

k u lu tu s ka svanut k o lm in k e rta is e k ­<br />

s i. M u tta veden h in ta o li n o u s s u t<br />

12 m a rka sta 37 m arkkaan k u u tio ­<br />

m e triltä sähkön h in n a n n o u s te s s a<br />

vain ko lm a s o s a lla .<br />

1960-luvun a lu s s a a lo ite ttiin y h ­<br />

d y s liik e n n e T LO :n ka n ssa. K a u ­<br />

p u n g in p u h e lin la ito s liite ttiin a u ­<br />

to m a a ttis e e n va lta k u n n a llis e e n<br />

v e rk o s to o n . H ä lis te n p a to k o ro te t­<br />

tiin m e trillä ja S äkylän P yhäjärvestä<br />

ry h d y ttiin k e s k u s te le m a a n<br />

T urun se u d u n tu le v a is u u d e n raakaveden<br />

lä h te e n ä . M eriveden dem<br />

in e ra lis o im is ta p o h d ittiin n iin i­<br />

kään, m u tta s itä p id e ttiin liia n<br />

k a lliin a .<br />

K AASULAITO S<br />

E P Ä TALO U D ELLIN EN<br />

K a a s u la ito s o s o itta u tu i varsin<br />

e p ä ta lo u d e llis e k s i. Se o lis i ta rv in ­<br />

n u t s u u ria k u lu tta jia ja ta s a is ta<br />

s u u rta k u lu tu s ta , m u tta k u lu tta ja t<br />

o liv a t p ie n iä ja h e idän k u lu tu k s e n ­<br />

sa e p ä ta s a in e n . E ikä p u tk is to<br />

u lo ttu n u t ru u tu k a a va-a lu e e n u lk o ­<br />

p u o le lle . V a ltu u s to p ä ä tti la k k a u t­<br />

ta a la ito k s e n to im in n a n , ja pääha-


H A N S O T H M A N :<br />

Å b o å r 1928<br />

” Utvidga spårvägsnätet<br />

— eller sätt in bussar!”<br />

■ — S ta d e n m å s te a vs ev ä rt u tv id g a s p å rv ä g s n ä te t — e lle r<br />

a v s k a ffa h e la s p årv äg en o c h s ä tta in b u s s a r i s tä lle t — e lle r<br />

ö v e rlå ta d e n k o m m u n a la tra fik e n i p riv a ta h ä n d e r! D e t krävd<br />

e frih e rre H a n s G rip e n b e rg , o rd fö ra n d e i s ty re ls e n fö r d e<br />

te k n is k a v e rk e n i Å b o re d an år 1 9 2 8 .<br />

S ty re ls e n e fte rträ d d e s fö lja n d e<br />

å r av n ä m n d e n fö r de te k n is k a<br />

ve rken, o ch n ä m nden har denna<br />

h ö s t fy llt 50 år. G asverket, elve r­<br />

ke t, v a tte n ve rke t o ch spårvägsverke<br />

t fic k en fa sta re o rg a n is a tio n<br />

m ed bl a d is tru ib u tio n s a v d e ln in g a r<br />

fö r g a s, va tte n o ch el sa m t gem<br />

e n sam b o k fö rin g . T ele fo n ve rke t<br />

b le v k o m m u n a lt fö rs t h ö ste n 1944.<br />

I s lu te t av 1 9 2 0 -ta le t hade A b o<br />

c a 53 000 invånare. Det år näm n ­<br />

d en g e n o m b e s lu t av s ta d s fu llm<br />

ä k tig e g ru n d a d e s , fö rb ru kades i<br />

s ta d e n 1,6 m ilj. kbm vatten, och<br />

därav kom 1 /3 frå n K a a rn in ko. I<br />

dag ä r K a a rn in k o s a ndel e ndast<br />

e tt p a r p ro c e n t. V a tte n fö rb ru k n in ­<br />

gen har dock under 1970-talet<br />

ig e n m in s k a t och är nu ca 20 m ilj.<br />

k b m /å r.<br />

na s u lje ttiin uudenvu o d e n yönä<br />

1 9 7 3 /7 4 . L a ito k s e n a lu e lu o v u te t­<br />

tiin T u ru n te la k a lle .<br />

P u h e lin la ito s o li s iirty n y t kaup<br />

u n g in te k n illis te n la ito s te n jo u k ­<br />

koon s y k s y llä 1944. L a ito s ta on<br />

ja tk u v a s ti p id e tty ajan ta salla , ja<br />

liitty m ie n lu kum ä ä rä o n ka ksin ke r­<br />

ta is tu n u t k ym m e n e n vuoden väle<br />

in , o lle n tä llä h e tk e llä n o in<br />

80 000.<br />

M u u ta m a vu o s i s itte n T urku v iim<br />

e is e n ä m a am m e s u u ris ta kaup<br />

u n g e is ta s iir ty i ka u ko lä m p ö ka u -<br />

te e n , ja n yt jo h to ja kaivetaan<br />

m aahan m yö s jo e n lä n tis e llä p u o ­<br />

le lla . K a u k o lä m p ö s o p im u s Im atran<br />

V o im a n k a n ssa o n te h ty , ja tu n -<br />

n e lijo h to a T u rk u u n ryh d ytä ä n rake<br />

n ta m a a n v ie lä tä n ä vuonna.<br />

1 267 K O K O U S TA<br />

T e k n illis te n la ito s te n la u ta k u n ta<br />

o li vu o d e n 1978 lo p p u u n m e n n e s ­<br />

s ä p itä n y t k a ik k ia a n 1 267 k o k o u s ­<br />

ta. Sen p ö y tä k irja t k ä s ittä v ä t<br />

13 872 k o n e k irjo itu s liu s k a a , se on<br />

p o h tin u t 31 162 a siaa ja a rk is to i­<br />

n u t 35 589 k irje ttä ja k irje lm ä ä .<br />

T y ö m ä ä rä kasvaa. O n e h d o te ttu<br />

u u tta o rg a n is a a tio ta , jo s s a jo k a i­<br />

s e lla la ito k s e lla o lis i o m a la u ta ­<br />

k u n ta n s a . T äm än o lis i n ä in olle n<br />

h e lp o m p i p e re h ty ä vain om an<br />

a la n s a te h tä v iin , m u tta sa m a lla<br />

k o k o n a is k u v a h ä m m e n ty is i. □<br />

1929 var e lfö rb ru k n in g e n 12,5<br />

m ilj. kW h — nu nära 700 m ilj.<br />

kW h om året. U n d e r hela 1930-talet<br />

öka d e a n ta le t g a tlju s p u n k te r<br />

lå n g s a m t o ch h ö ll sig lite t över<br />

1 000 — nu ä r de ca 21 000. M en<br />

• Vuonna 1956 liikennelaitos hankki viim eisen kerran raitiovaunuja, sillä<br />

kertaa neliakselisia "aavevaunuja” . Täm ä on säilynyt satam assa, m erim<br />

iesten kirjaston pihalla.<br />

• Nya spårvagnar skaffades sista gången àr 1956 — fyraxllga M ustanger.<br />

Detta exem plar har ställts upp på sjöm ansbibliotekets gårdsplan I<br />

ham nen.<br />

sta d e n s y ta har o c k s å v u x it avsevärt<br />

genom in k o rp o re rin g a r och<br />

nya s ta d s d e la r. S pårvägen nådde<br />

toppen i sin p a s s a g e ra rtra n sport<br />

år 1946 m ed 28 m iljo n e r. I dag reser<br />

m ed både g u la och gråa b u s ­<br />

sar ca 16 m ilj. p e rsoner om året.<br />

Den nya n ä m n d e n såg som sin<br />

fö rs ta sto ra u p p g ift a tt byg g a ut<br />

spårv ä g s tra fik e n . G rip e n b e rg s u ltim<br />

atum to g s a llts å på allvar. L in ­<br />

jen frå n h a m n e n u p p genom rutstaden<br />

hade ä n d a sedan g ru n d a n ­<br />

det år 1908 va ro t e n k e lspårig .<br />

S lin g a n fö rb i jä rn v ä g s s ta tio n e n var<br />

dragen, o ch vagnarna g ic k upp<br />

m ot D o m kyrkan o ch åter längs<br />

T avastgatan. M an b ö rja d e 1932<br />

med a tt fö rlä n g a lin je n från torg e t<br />

upp t ill P o h jo la över den då fä r­<br />

d ig b y g g d a b ro n i A n in g a is tu ll. För<br />

a tt try g g a fo rts a tt s y s s e ls ä ttn in g<br />

under k risåre n b e s lö t m an a tt ge<br />

också N u m m is b a c k e n spårvägsfö<br />

rb in d e ls e . 1933 lades d u b b la<br />

spår fö rb i jä rn v ä g s s ta tio n e n och<br />

en h e lt ny lin je lades ut över<br />

N y la n d s g a ta n s backe och ö s te r-<br />

lå n g g a ta n . 1940 a n s lö ts den till<br />

A llé g a ta n över M a rtin s b ro n som<br />

då blev fä rd ig .<br />

STABILT PRISLÄGE<br />

O m det s ta b ila p ris lä g e t m ellan<br />

värld s k rig e n ta la r det fa k tim a tt en<br />

s p å rv ä g s b ilje tt k o sta d e 1 m ark i<br />

hela 19 år, frå n 1922 t ill 1941.<br />

M en en kW h e le k tric ite t kosta d e 3<br />

m k! J ä m fö r m ed dagens p ris e r när<br />

en bussre sa k o s ta r 2,20 o ch en<br />

kW h en tio n d e d e l därav. N är ta rifferna<br />

steg e fte r k rig e t skar de båda<br />

p ris k u rv o rn a varandra år 1951<br />

— då k o s ta d e b åde en enkel resa<br />

och en kW h 12 m k.<br />

GULA BUSSAR 1950<br />

S ina fö rs ta g u la b u ssar fic k A bo<br />

år 1950, o ch spårvägsverket d ö p ­<br />

tes om t ill tra fik v e rk e t. Under<br />

1960-talet b ö rja d e m an avveckla<br />

s k e n tra fik e n , o ch s is ta spårvagnen<br />

ru lla d e den 1 o k to b e r 1972.<br />

E fte r några b e svärlig a år i början<br />

av 1 9 5 0 -ta le t, då vattenverket<br />

hota d e m ed s trä n g ra nsonering,<br />

byggde m an ut v a tte n fö rs ö rjn in ­<br />

gen i e ta p p e r, d e ls på sjä lva v a t­<br />

te n verket, d e ls m ed v a tte n b o rg a r.<br />

Den fö rs ta h ade b y g g ts 1940 på<br />

R yssbacken, o c h så fö ljd e Johannehöjd<br />

e n 1959 och L u o la vu o ri<br />

1967. N ä s ta b o rg placeras i<br />

R u n o sm ä ki, på N u n n e b e rg e t.<br />

NY K R A FTSTA TIO N<br />

N ä rin g s liv e t krävde h ö jd eleffe<br />

k t, i annat fa ll hota d e de stora<br />

fö re ta g e n a tt b yg g a egna elverk.<br />

S ta d s fu llm ä k tig e b e s lö t 1956 bygga<br />

en s to r k ra fts ta tio n invid den<br />

gam la vid V a rv s to rg e t. Den blev<br />

fä rd ig 1961, m en to g s i ko n tin u e r­<br />

lig d ift fö rs t 1968.<br />

G a s fö rb ru k n in g e n hade s tig it<br />

lå n g sa m t, m ed 70 p ro cent under<br />

1 950-talet s a m tid ig t som va tte n ­<br />

• Kolme sähkölaitoksen kehitysvaihetta — vanha savupiippu (oik), uusi<br />

(kesk) jotka molemmat palvelevat höyrykattiloita, sekä uusin, kaasuturbiinln<br />

'pakoputki'. Alla oikealla sähkölaitoksen vanhim m an osan jugendtyylistä<br />

julkisivua.<br />

• Tre skorstenar vid elverket - den äldsta (t h) byggd för de gam la<br />

ängturbinerna, den höga i mitten för 1960-talets 32 M W ångturbin och<br />

plåtskorstenen t v som är avgasrör för gasturbinen. Nere t h endel av elverksbyggnaden<br />

i Jugendstil från år 1908.<br />

ko n su m tio n e n fö rd u b b la d e s och<br />

e lk o n s u m tio n e n tredubblades.<br />

Gasverket var dessu to m o e ko n o ­<br />

m is k t Det upphörde a tt producera<br />

gas vid å rs s k ifte t 1 9 7 3 -7 4 . Verket<br />

sku lle ha b ehövt stora ko n sum e n ­<br />

ter m ed jäm n fö rb ru k n in g , men<br />

det var tvä rto m — konsu m e n te rn a<br />

var m ånaga o ch sm å och fö rb ru k ­<br />

ningen ojäm n. Det fanns g a sle d ­<br />

n in g a r bara i rutstaden.<br />

M O D ERNT TELEFONVERK<br />

T elefonverket hade a u to m a tise ­<br />

rats så sent som år 1942 och blev<br />

k o m m u n a lt 1944/45. U nder de senaste<br />

dece n n ie rn a har a n ta le t a n s ­<br />

lu tn in g a r fö rd u b b la ts vart tio n d e<br />

år och är nu ca 80 000. T e le fo n ­<br />

verket har en to p p m o d e rn data ­<br />

styrd c e n tra l med m å n g sid ig specialservice.<br />

F ör e tt par å r sedan börja d e<br />

A b c som den s is ta av la n d e ts<br />

stö rre s tä d e r bygga u t e tt fjä rrv ä r­<br />

m enät. D enna h ö st d ra s le d n in g a r<br />

också i vä stra sta d sh a lva n . S taden<br />

få r om e tt p a r å r värm e o c k s å från<br />

IVOs k ra ftv e rk i N å d e n d a l genom<br />

en tu n n e lle d n in g .<br />

N äm nden fö r de te k n is k a verken<br />

hade t ill u tg å n g e n av år 1978 h å l­<br />

lit 1 267 sa m m a n trä d e n o c h b e ­<br />

h a n d la t 31 162 äre n d e n s a m t a rk i­<br />

verat 35 589 brev o ch skriv e is s e r.<br />

A rb e ts b ö rd a n växer, o c h det har<br />

fö re s la g its a tt vart o c h e tt verk<br />

s k u lle få r s in egen näm n d som<br />

därm ed lä tta re s k u lle ku n n a s ä tta<br />

sig in i s in a u p p g ifte r. M en sam ­<br />

tid ig t b lir d e t o c k s å svårare a tt<br />

ö v e rb lic k a h e lh e te n .<br />

N ä m n d e n har t ill ju b ile e t g e tt ut<br />

en h is to rik , b yg g d på å rs b e rä tte l­<br />

ser. H is to rik e n är s kriven av re ­<br />

d a k tö r H a n s O th m a n . □


Qwenselin talo ja<br />

apteekkimuseo<br />

A P T E E K K IM U S E O lienee tu ttu<br />

s u u rim m a lle o s a lle tu rk u la is is ta .<br />

R a k e n n u s , jo s s a m u seoapte e kki<br />

s ija its e e , o n sen s ija a n vähem m än<br />

tu n n e ttu . Itse a sia ssa kyseessä on<br />

s u u re m p i ra ke n n u sryh m ä , a inoa<br />

k o k o n a is e n a s ä ily n y t p o rv a ris ta lo<br />

o m a v a ra is ta lo u d e n a ja lta k a u p u n ­<br />

g is s a m m e .<br />

M U S E O A P T E E K K I s ija its e e<br />

v u o n n a 1829 ra kennetu ssa päärak<br />

e n n u k s e n la a je n n u sosassa.<br />

M u seon ka ksi k a m a ria ja iso sali<br />

o vat o s itta in e n tis te ty t a lk u p e rä i­<br />

seen a su u n s a rake n n u kse n vanh<br />

im m a s s a , 1700-luvun p u o liv ä lis s ä<br />

ra k e n n e tu s s a yd in o sa ssa .<br />

K U LU N E E N vuoden aikana ovat<br />

T a lo ra k e n n u s o s a s to ja T urun K a u ­<br />

p u n g in H is to ria llin e n M useo entis<br />

tä n e e t s a lin to is e lla p u o le lla<br />

o le v a t ka ksi ka m a ria . P äärakennus<br />

on n y t h u o n e jä rje s ty k s e ltä ä n a lk u ­<br />

p e rä isessä m u o d o s s a a n , edustaen<br />

aika ka u te n sa ty y p illis tä a rk k ite h ­<br />

tu u ria . K e rro tta k o o n eräänä y k s i­<br />

ty is k o h ta n a , e ttä to is e s s a v a s tikään<br />

e n tis te ty s s ä kam a rissa on<br />

m a a la tu t ta p e tit, jo id e n m a lli lö y ­<br />

ty i v a s to in e n n a k k o -o d o tu k s ia u u ­<br />

d e m p ie n ta p e ttik e rro s te n a lta .<br />

T A LO R A K E N N U S O S A S T O on<br />

a n o n u t k a u p u n g ilta e nsi vu o d e ksi<br />

m äärärahoja tö id e n ja tk a m is e k s i.<br />

T ä llö in o n ta rk o itu s rakentaa ns.<br />

L y d m a n in k o k o e lm a lle uudet su u ­<br />

re m m a t tila t. T ä llö in saadaan<br />

m a h d o llis im m a n su u ri o sa edesm<br />

enneen a p te e k k a ri L y d m a n in<br />

m itta v a s ta e s in e k o k o e lm a s ta e s ille.<br />

N Y K Y IS E N L y d m a n in huoneen<br />

tila lle s ijo ite ta a n ns. herb a h u o n e ,<br />

jo llo in m u s e o a p te e k is ta tu le e huon<br />

e s ijo itu k s e lta a n ja " to im in n o ilta<br />

a n " tä y d e llin e n . H e n k ilö k u n n a lle<br />

rakennetaan m yö s u u d e t v ä lia ik a i­<br />

set s o s ia a litila t.<br />

S E U R A A V IN A vu o sin a o n ta r­<br />

k o itu s ku n n o s ta a uuden L yd m a n in<br />

huoneen ja tk e e k s i ka ksi n ä y tte ly -<br />

h u o n e tta .<br />

PÄÄPO R T IN to is e lle p u o le lle rakenneta<br />

a n u u d e t s o s ia a litila t tu t-<br />

kija n h u o n e in e e n , p ie n i ka h vio sekä<br />

ta rv itta v a t v a ra s to tila t. Pihan<br />

p e rä llä o le v a t vaunuvaja, a itta , navetta,<br />

la n ta la ja ta lli k o rja ta a n ja<br />

e n tis te tä ä n m a h d o llis im m a n a lk u ­<br />

p e räiseen a suun. P ih a ra kennuksessa<br />

s ija its e v a t ka m a ri, rengin<br />

k o p p i, ete in e n ja le iv in tu p a ku n ­<br />

n o s te ta a n ja s is u s te ta a n n iin ik ä ä n<br />

a lku p e rä ise e n asu u n sa.<br />

KUN a ik a ta u lu n m ukaan to iv o t­<br />

ta v a s ti vuonna 1983 m yö s rakenn<br />

u ste n ju lk is iv u t sekä p ih a ovat<br />

k u n n o s te tu t, o n T u ru lla u u s i m iele<br />

n k iin to in e n ja ra k e n n u s h is to ria l­<br />

lis e s ti e rittä in arvokas ra k e n n u s ­<br />

k o k o n a is u u s tä yd e n tä m ä ssä kaup<br />

u n g in n ä h tä v y y k s iä . □<br />

Turun yliopiston<br />

hi in toisa luentosarja<br />

■ T u ru n y lio p is to jä rje s ti lo k a k u u s s a Turu n 7 50-ju h lavuoden<br />

m e rk e is s ä y le is ö lle ta rk o ite tu n a vo im en s tu d ia g e n era lia<br />

-lu e n to s a rja n . N e ljä n ä ilta n a p id e ttiin kaksi lu en to a eli y h ­<br />

teensä 8 lu e n to a . T u rk u -s e u ra n jä s e n e t o livat m yös k iin n o s ­<br />

tu n e ita lu e n n o is ta ja s ik s i h e itä o lik in ru n saasti k u u lijo in a .<br />

K oska le h te m m e tä s s ä n u m e ro ssa ju lk a is ta a n lyh e n n e lm ä<br />

vain k a h d e s ta lu e n n o s ta , m a in its e n lyh y e sti m u is ta lu e n ­<br />

n o is ta.<br />

P ro fe ssori A rje Scheinin e s ite l­<br />

män a ih e o li "S o k e re id e n ham -<br />

p a is to v a ik u tu k s e t". H än n ä y tti<br />

d ia sarja n tä n ä vu o n n a jo h d o lla a n<br />

te h d ystä tu tk im u s o p e ra a tio s ta<br />

P olyn e e sia a n , jo s s a s u o rite ttiin<br />

laaja h a m p a is to n tu tk im u s . K uten<br />

a ik a is e m m in on jo tie d e tty , ovat<br />

ju u ri tu rk u la is e n p ro f. S ch e in in<br />

tu tk im u k s e t p a lja s ta n e e t sokerin<br />

suuret h a itta v a ik u tu k s e t h a m p a is ­<br />

toon.<br />

A p u l.p ro fe s s o ri G unnar Glückert<br />

e s ite lm ö i Turun alueen lu onnon<br />

ke h ityksestä viim e isen jääkauden<br />

jälkeen. E sitelm ästä ilm eni m m .,<br />

että pääosa Turun alueesta on<br />

noussut m erestä noin 5000 vu o tta<br />

sitte n ja ensim m ä iset korkeim pien<br />

kukkulo id e n h u ip u t tu livat näkyviin<br />

noin 8000 vu o tta sitte n .<br />

P rofessori P entti Yli-Jokipii e s i­<br />

te lm ö i Turun kaupungin to im in ­<br />

nallisesta aluerakenteesta. E site l-<br />

m ässä s e lv ite ttiin m m . tila n n e tta ,<br />

kun T urun vanha k e s k u s ta m u u t­<br />

tuu yhä e n e n e västi liik e k e s k u k s e k ­<br />

si se k a rk o itta a a su kka a t reunaa<br />

lu e ille .<br />

P ro fe ssori Lauri Honko s e lv itti<br />

Turun n s. u s k o n n o llis ta ke n ttä ä<br />

sekä e s itti m ie le n k iin to is ia lu k u ja<br />

T urussa to im iv is ta sekä e v .lu t.<br />

se u ra k u n n is ta e ttä lu k u is is ta u s ­<br />

k o n n o llis is ta y h d y s k u n n is ta .<br />

T urussa on 40 s e u ra k u n ta ta lo a ja<br />

10 kirkkoa.<br />

P ro fe sso ri H annu K lam i s e lo s ti<br />

o ik e u s tie te e llis tä tu tk im u s ta ja<br />

o p e tu s ta vanhassa T u ru n A k a te ­<br />

m iassa.<br />

P ro fe s s o ri S a u li Viikari e s ite l­<br />

m öi s y d ä n k iru rg ia n tä h ä n a s tis is ta<br />

s a a vu tu ksista .<br />

P ro fe s s o ri E rkki A spin e s ite lm ä<br />

T urun a s u m a lä h iö is tä ja a p u l.p ro ­<br />

fe ssori M a tti Suojasen e s ite lm ä /<br />

T urun p u h e k ie le n tu tk im u k s e s ta<br />

ju lk a is ta a n lyhente e n ä to is a a lla<br />

lehdessä m m e .<br />

L u e n to sarja n avauksen s u o ritti<br />

re h to ri O sm o Ikola. □<br />

IL M A R I R lijN E<br />

LEIF F R E LA N D E R<br />

• Valokuva pohjapiirustuksesta.


Tietorunsautta R uissaIosta<br />

Paavo K allio :<br />

" R U IS S A L O "<br />

O ta v a 1 9 7 9<br />

P r o f. P a a v o K a llio n t o im it t a m a<br />

” R u is s a lo ” a jo i tt u u h ie n o s ti T u ru n<br />

ju h la v u o t e e n . T e o s k o o s tu u 2 5 :s tä<br />

k ir jo i tu k s e s ta , jo is t a v a s ta a v a t<br />

a la n s a p a r h a a t a s ia n t u n t ija t . P ä ä ­<br />

p a in o o n v o im a k k a a s ti R u is s a lo n<br />

lu o n n o s s a , m u t t a u n o h d e ttu ei<br />

m y ö s k ä ä n o le ” P o h jo la n h u v ila -<br />

m u s e o t a " , K a s v itie t e e llis t ä p u u ta r ­<br />

h a a , y m p ä r ö iv iä v e s iä , s a a s tu m i-<br />

s o n g e l m ia y m . T u r k u la is te n r in ta ­<br />

m a m ie s te n r a k e n ta m a s ta H o n k a -<br />

p ir t is t ä o n v a in ly h y t m a in in ta .<br />

T ä s tä e h k ä jä lk ip o l v ia a ja te lle n<br />

o l i s i v o in u t k ir jo i tt a a o m a n k a p p a ­<br />

le e n k in , s ik s i e r ik o in e n o n s e n<br />

h is t o r ia .<br />

T e o k s e n jo h d a n n o s s a p r o f. P a a -<br />

v o K a llio lu o n n e h t ii k ir ja a e rä ä n ­<br />

la is e k s i ” R u is s a lo n k ä s ik ir ja k s i” .<br />

S it ä k ir ja to d e lla o n , m u tta m y ö s<br />

h is t o r ia l lis e s t i a rv o k a s . H ie n o a<br />

t e o s t a tä y d e n tä v ä t m o n e t k a r ta t,<br />

p iir r o k s e t ja v a r s in k in h y v in v a litu t<br />

k u v a t.<br />

E s ity s te n s a r ja n a lo itt a a<br />

a p u l. p r o f . B irg e r O h ls o n . K a r tto ­<br />

je n a v u lla s a a lu k ija s e lv ä n k u v a n<br />

R u is s a lo n s iir t y m is e s t ä u lk o s a a -<br />

r is to v a ih e e s ta v ä lis a a r is to a s te e n<br />

k a u t t a n y k y is e e n s is ä s a a r is to v a i- • K u u v a n n ie m e n y k s in ä in e n k a llio m ä n ty .<br />

• T a lo n p o ik a is a itta le h tlin p u h k e a m is e n a ik a a n .<br />

h e e s e e n . O m a n a n a ly y s in s ä s a a<br />

m y ö s t u r k u l a is i lle ra k a s K u k k a r o ­<br />

k s i .<br />

M e lk o is e n s u u r u r a k a n R u is s a lo n<br />

m e ts ie n k u v a a ja n a o n s u o r it ta n u t<br />

lä ä k e t . lis . R o b e rt R a in io . M ik s i<br />

n ä e m m e s ie llä v a in jä r e itä , y li<br />

2 0 0 - v u o tia ita , ta i n u o r ia , a lle 70-<br />

v u o t ia it a t a m m ia , m u tta e m m e y h ­<br />

tä ä n k e s k i- ik ä is tä ? S y y o n 1 7 5 0 -<br />

lu v u lta v u o te e n 1 90 3 ja tk u n e e n<br />

la id u n ta m is e n . " T ä n ä a ik a n a o n<br />

jo k a in e n t a im i jo u t u n u t k a rja n<br />

s u u h u n ta i s o r k k ie n t a lla t t a v ik s i" .<br />

M ik s i s it t e n k a ik k i v a n h a t ta m m e t<br />

o v a t m e t s ä n h o id o llis e s s a m ie le s s ä<br />

k a u tta a lta a n a la - a r v o is ia ? S y y p ä itä<br />

o v a t v e n ä lä is e t, jo t k a Is o v ih a n a i­<br />

k a n a (1 7 1 3 — 2 1 ) k a a to iv a t k a ik k i<br />

k e lp a a v a t ru n g o t R u is s a lo s ta ja<br />

v e iv ä t n e P ie ta r iin la iv a s to n t a r p e i­<br />

s iin ja k a u p u n g in p e r u s tu k s ik s i.<br />

V a in ne y k s ilö t , jo t k a e iv ä t k e lv a n ­<br />

n e e t m ih in k ä ä n , s a iv a t jä ä d ä , ja<br />

v a in n e m e n ä e m m e tä n ä p ä iv ä n ä .<br />

" J o t k in n y k y is e n L e n in g r a d in p a ­<br />

la t s e is t a s e is s e v ä tk in r u is s a lo la i-<br />

s e n p a a lu tu k s e n p ä ä llä .” M ie le n ­<br />

k iin t o i s ta , e ik ö to t t a .<br />

E ri e lä in - ja k a s v ir y h m is tä o n<br />

k u s ta k in jo n k u n p ä te v ä n a s ia n t u n ­<br />

t ija n e s ity s . N ä is tä m a in itta k o o n<br />

p r o f. P a a v o K a llio n s e lv ity s R u is ­<br />

s a lo n s ie n is tä ja a p u l. p r o f R a u n o<br />

T e n o v u o n k u v a u s " m e ts ie n la u la ­<br />

jis ta ” . V iim e m a in it u s s a k o r o s tu u<br />

e n n e n k a ik k e a k o lo l in t u je n s u u r i<br />

m ä ä rä ja lu o n n o n s u o je lu a lu e e n<br />

e n n ä ty s m ä in e n lin t u t ih e y s . T e o k ­<br />

s e s s a m o n ie n e lä in - ja k a s v ir y h ­<br />

m ie n k o h d a lla e s it e t y t la jilu e tt e lo t<br />

v o iv a t jo n k u n m ie le s tä t u n tu a ta r ­<br />

p e e tto m ilta . K o r o s ta n k u ite n k in ,<br />

e ttä n e o v a t v a r s in k in jä lk ip o lv ie n<br />

b io lo g e ille m itä a rv o k k a in ta v e rta i-<br />

lu m a te r ia a lia s a m a lla k u n n e k e r­<br />

to v a t la a tija n s a a s ia n tu n te m u k s e s ­<br />

ta .<br />

F il .t o h t . T a u n o P e rä lä s e lv ittä ä<br />

a n s io k k a a s s a k ir jo itu k s e s s a a n<br />

m m . R u is s a lo n im e n a lk u p e rä n .<br />

V u o n n a 1 5 7 2 n im i e s iin ty y m u o ­<br />

d o s s a " R u e n s a r ij" ja v iitta a s iis<br />

ru k iin v ilj e ly y n s a a r e lla . P r o f. C .<br />

J. C a rd b e rg p u o le s ta a n o n k ir jo i t ­<br />

ta n u t k a p p a le e n " P o h jo la n h u v ila -<br />

m u s e o ” . A s ia n t u n t ija n m ie le n k iin ­<br />

to is ta te k s t iä , jo s t a s e lv iä ä m m .,<br />

e ttä T u rk u jo 1 8 4 0 - lu v u lla lu o v u tti<br />

k ä y ttö ö n a lu e ita , jo t k a o liv a t t a r ­<br />

k o it e t u t a s u t t a v ik s i v a in k e s ä a i­<br />

k a a n .<br />

K u n p u h u ta a n R u is s a lo s ta , ei<br />

v o id a s iv u u tta a K a s v itie te e llis tä<br />

p u u ta r h a a . S e n e s itte le v ä t te o k ­<br />

s e s s a p r o f A rn e R o u s i ja y lip u u ­<br />

ta r h u ri E s k o P u u p p o n e n . P u u ta r­<br />

h a n k a s v ie n la jilu k u o n n o in<br />

9 0 0 0 , jo is t a p u o le t k a s v ih u o n e is ­<br />

s a . V u o tu in e n k ä v ijä m ä ä rä k a s v i­<br />

h u o n e is s a o n n o in 2 0 0 0 0 ja a v o -<br />

m a a ta rh a a n t u t u s t u u v ä h in tä ä n<br />

k a k s in k e r ta in e n v ie r a s jo u k k o .<br />

L u v u t p u h u v a t p u o le s ta a n .<br />

K u n k ir ja n k i r jo i t t a jia o n k a ik ­<br />

k ia a n 2 6 a n s io it u n u t ta h e n k ilö ä ,<br />

o n s e v a rm a ta e te o k s e n m o n i­<br />

p u o lis u u d e s ta ja m itta v u u d e s ta .<br />

P ie n i p ä ä lle k k ä is y y s jo is s a in<br />

a s io is s a ( e s im . ta m m i- is t u t u k s e t )<br />

ei s a n o tta v a s ti h ä ir its e .<br />

H a lu a n v iim e is e n ä te o k s e n k a p ­<br />

p a le is ta e s it e llä f i l . l i s . U n to L a i­<br />

n e en ja lu o n n o n t .k a n d . M irja K o r-<br />

te s h a rju n " J ä k ä lie n k e r to m a a " .<br />

J ä k ä lä t o v a t e r in o m a is ia ilm a n<br />

s a a s tu m is e n in d ik a a t to r e it a . V ilk<br />

a is e m a lla p u id e n r u n k o ja o n<br />

h e lp p o to d e ta ilm a n p u h ta u s . V a r­<br />

s in a is ta jä k ä lä a u t io t a e i R u is s a ­<br />

lo s s a v ie lä o le , m u t t a e s im . M a r-<br />

ja n ie m e s s ä o n n o r m a a lis t i h a rm a a<br />

P a r m e lia s u lc a ta m u u tt u n u t p u ­<br />

n e r ta v a k s i ja n a a v a t k ä p r is ty n e e t<br />

k ä r jis tä ä n . E n n e n y le in e n ja k o ­<br />

m e a ra id a n k e u h k o jä k ä lä o n k ä y ­<br />

n y t h y v in h a r v in a is e k s i k o k o R u is ­<br />

s a lo s s a jn e . N ä m ä o v a t v a k a v ia ja<br />

v a h v o ja m e r k k e jä ilm a n s a a s tu m i­<br />

s e s ta .<br />

V a lit e t t a v a s t i o le n v o in u t e s ite llä<br />

v a in n o in k o lm a n n e k s e n k ir ja n k ir ­<br />

jo it t a ji s ta . M o n ie n m ie le s tä e h k ä<br />

p a r h a a t k a p p a le e t o n s iv u u te ttu .<br />

V a rm a a o n k u it e n k in s e , e ttä<br />

" R u is s a lo " te o s o n tie to m ä ä r ä s ­<br />

s ä ä n ja m o n ip u o lis u u d e s s a a n m itä<br />

k o r k e in ta lu o k k a a . " T u r u n o m a n<br />

p o ja n " , p r o f. P a a v o K a llio n h ie n o<br />

la h ja ju h l iv a l le T u r u lle , ja T u ru n<br />

y h tä h ie n o la h ja k o k o S u o m e lle .<br />

T ä r k e in tä k u it e n k in o lis i, e ttä n e<br />

h e n k ilö t, jo t k a p ä ä ttä v ä t R u is s a lo n<br />

a s io is ta , lu k is iv a t te o k s e n k a n n e s ­<br />

ta k a n te e n . □<br />

T A U N O K A L S K E<br />

• H o n k a p irtti.<br />

Turun Kesäyliopistossa<br />

opiskelijaennätys<br />

■ L u k u v u o n n a <strong>1979</strong> T u ru n K e s ä y lio p is to s s a o p is k e lija m ä ä ­<br />

rä s sä y lite ttiin e n s im m ä is e n k erra n 4 0 0 0 :n ra ja . O p is k e lijo i­<br />

ta o li 4 0 3 4 , jo k a o n k a ik k ie n a ik o je n e n n ä ty s . V u o d e s ta<br />

1 9 7 8 o p is k e lija m ä ä rä lis ä ä n ty i y li 1 2 0 0 :lla e li 4 2 p ro s . T u ru n<br />

ta lo u s a lu e e n u lk o p u o le lta tu li 34 p ro s . o p is k e lijo is ta .<br />

T u ru n K e s ä y lio p is to p id e n s i t o i ­<br />

m ik a u tta a n k o k o k e s ä n m itta is e k s i<br />

ja u u s in ta k u u lu s te lu ja v o i s u o r it ­<br />

ta a p it k in ta lv e a . T ä n ä lu k u v u o n n a<br />

k e s ä y lio p is to ta r jo s i y h te e n s ä 156<br />

o p e tu s tila is u u tta , jo k a o n u u s i e n ­<br />

n ä ty s . U u s i k u r s s ik o h ta in e n e n n ä ­<br />

ty s s y n ty i m y ö s , k u n S h e ila K itz<br />

in g e rin s y n n y ty s v a lm e n n u s k u r s -<br />

s ille o s a ll is t u i y li 4 00 h e n k ilö ä .<br />

K e s k e is e n o s a n k e s ä y lio p is to n<br />

o p e tu s ta m u o d o s ti k o r k e a k o u lu o ­<br />

p e tu s , jo s s a k u rs s e ja o li 100 ja<br />

o p p ia in e ita 3 3 . U u s ia o liv a t a i­<br />

k u is k a s v a tu s ja m a tk a ilu o p p i. K o r ­<br />

k e a k o u lu ta s o is e e n o p is k e lu u n<br />

o s a llis t u i y li 1 500 o p is k e lija a .<br />

A m m a t illis e n ja tk o - ja tä y d e n n y s ­<br />

k o u lu tu k s e n ilm o i tt i o p in to je n s a<br />

t a r k o itu k s e k s i 1 763 o p is k e lija a ,<br />

m ik ä o n 44 p ro s . k e s ä y lio p is to n<br />

k o k o o p is k e lija m ä ä r ä s tä . M o n ille<br />

k u r s s e ille p y r k i e n e m m ä n o s a n o t­<br />

t a jia k u in v o it iin o tta a . E s im . la s ­<br />

t e n h o ita jie n tä y d e n n y s k u r s s ille<br />

p y r k in e e s tä y li 2 0 0 :s ta v o it iin o t ­<br />

ta a v a in 70.<br />

L u k io la is t e n k o u lu tu s ta r v e l i ­<br />

s ä ä n ty y . V iim e k e s ä n ä h e itä o p is ­<br />

k e li T u r u s s a y li 7 0 0 k o u lu la is t a .<br />

E n s i v u o n n a 4 0 . to im iv u o t t a a n<br />

ju h liv a n T u r u n K e s ä y lio p is t o n r e h ­<br />

t o r in a t o i m ii p r o f. E r k k i A s p . □<br />

A L E K S IS K iv e n s y n ty m ä s tä t u l i<br />

10. 1 0 . 1 9 7 9 k u lu n e e k s i 1 4 5 v u o t ­<br />

ta . K iv e n n im ik k o p ä iv ä n ä s u o r it e t ­<br />

t iin k u n n ia k ä y n t i K iv e n p a ts a a lla ,<br />

jo lle k e r h o n s e p p e le e n la s k iv a t<br />

k o u lu n jo h t a ja A n t t i L e h tin e n ja<br />

t a i t e ili ja O s m o L a in e s e k ä T u r u n<br />

y lio p p ila s k u n n a n s e p p e le e n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja S a k a ri K a u p p in e n ja il<br />

v a r a p u h e e n jo h ta ja L a u r i K a ira .<br />

I lla lla T u r u n s u o m a la is e lla ty ö v ä e ­<br />

n o p is t o lla jä r je s t e t y s s ä y le is ö ju h -<br />

la s s a p u h u i f i l . t r i P e n tti A ir a s .<br />

O h je lm a s s a o li lis ä k s i s o v in t o k o h -<br />

ta u s S e its e m ä s tä v e lje k s e s tä , k u o ­<br />

r o la u lu a ja y h te is la u lu a . T il a is u u ­<br />

d e n jä r je s t iv ä t T u r u n A le k s is K iv i­<br />

k e rh o , t y ö v ä e n o p is to n t a n h u p iir i ja<br />

r e s e r v ilä is jä r je s t ö t .


Turun Suomalaisen Lyseon<br />

kuvataiteilijoita<br />

■ T u r u n S u o m a la is e n L y s e o n o p p ila is iin k u u lu u m y ö s p a ris<br />

e n k y m m e n tä k u v a ta ite ilija a . K o u lu lla o n o llu t k o lm e k in n i-<br />

m e ä . T ä s s ä e s ity k s e s s ä k ä s ite llä ä n p ä ä a s ia s s a T u ru n S u o ­<br />

m a la is e n L y s e o n n im is tä a ik a a . N o in k o lm e n e ljä n n e s tä<br />

n ä is t ä ta it e ilija -o p p ila is t a o n lo p e tta n u t k o u lu n s a e n n e n<br />

y lio p p ila s t u t k in t o a , m ik ä o n h y v in lu o n n o llis ta , k u n k y s y ­<br />

m y k s e s s ä o v a t ta it e ilija t. M o n e t s iir ty iv ä t jo p ari v u o tta ly ­<br />

s e o s s a o ltu a a n T u ru n T a id e y h d is ty k s e n P iir u s tu s k o u lu u n ja<br />

a in a k in n e ljä o n v a lm is tu n u t T a id e te o llis u u s -k e s k u s k o u lu s s a<br />

k u v a a m a ta id o n o p e tta jik s i s a a d a k s e e n v a n k e m p a a ta id e o p e ­<br />

t u s ta ja s a m a lla v a r m is ta a k s e e n tu le v a is u u te n s a t a lo u d e llis<br />

e n p u o le n , jo ta v a p a a t a it e ilija -e lä m ä ei ta v a llis e s ti ta r jo n ­<br />

n u t. K u v a ta id o llis e s ti la h ja k k a ita o p p ila ita o li m y ö s m o n is s a<br />

n iis s ä , jo t k a ja tk o iv a t o p in to ja a n y lio p p ila a k s i tu lo n s a jä l­<br />

k e e n . J o k u v a lm is tu i a r k k ite h d ik s i, jo k u tu o m a r ik s i, u p s e e ­<br />

rik s i ja k a n s a k o u lu n o p e tta ja k s i, o n p a y k s i y ltä n y t to h to rin a r -<br />

v o o n a s ti.<br />

S e u ra a v a s s a lu e tte lo m a is e s s a<br />

e s it y k s e s s ä o v a t t ie d o t ly s e o n<br />

1 9 5 3 ilm e s ty n e e n m a tr ik k e lin m u ­<br />

k a is in a . K o u lu s ta ir r o itta u tu m is e n<br />

v u o s ilu k u o n m ä ä rä n n y t jä r je s t y k ­<br />

s e n .<br />

I<br />

Jaakko Laaksovirta<br />

Arm as Lehtim äki<br />

ja tk u v a s ti k o t i m a is iin n ä y tte ly ih in<br />

s e k ä t u r k u la is t e n m u k a n a u lk o -<br />

m a is lln k in . T e o k s ia T u r u n T a id e ­<br />

m u s e o s s a s e k ä T u ru n ja G ö te b o r ­<br />

g in k a u p u n k ie n k o k o e lm is s a .<br />

N y k y ä ä n p ä ä a s ia s s a m u o to k u v a -<br />

m a a la r i.<br />

Veikko Vuori<br />

Jorma Penttinen<br />

K u v a a m a ta id o n le h to r i V IL J O<br />

R A N T A t u l i y lio p p ila a k s i 2 8 . O li<br />

T :n T a id e y h d is ty k s e n P iir u s t u s ­<br />

k o u lu s s a 2 8 — 3 0 ja s it t e n 3 0 — 3 3<br />

T a id e te o llis u u s k e s k u s k o u lu s s a .<br />

K u v a a m a ta id o n o p e tta ja n a T o r ­<br />

n io s s a , T a m p e r e e lla ja T u ru n k la s ­<br />

s illis e s s a ly s e o s s a 4 8 — 6 8 . T u r u n<br />

P iir u s t u s k o u lu n o p e tta ja n a ja r e h ­<br />

t o r in a 5 0 — 5 5 . U lk o m a is ia o p in t o ­<br />

m a tk o ja . T ö itä n ä y t t e i llä T u r u s s a ,<br />

T a m p e r e e lla , H e ls in g is s ä , G ö te ­<br />

b o r g is s a ja T u k h o lm a s s a . T e o k s ia<br />

T u ru n T a id e m u s e o s s a ja T u r u n<br />

k a u p u n g in k o k o e lm is s a .<br />

Arvo Pitkänen<br />

K a p te e n i, m a a n v ilj. A R V O P IT ­<br />

K Ä N E N e r o s i V :itä 2 7 , s u o r it ti y k ­<br />

s it . V II lu o k a n ja o li K a d e tt ik o u ­<br />

lu s s a 3 1 — 3 3 . O li k u v a a m a ta id o n<br />

o p e tta ja n a 5 3 — 5 8 . O s a llis t u i ly ­<br />

s e o n o p p ila s n ä y t t e ly y n 7 5 .<br />

Kaarlo Em il Koskinen<br />

H a llin to n e u v o s J O R M A P E N T T I­<br />

N E N , m a te m a tiik a n le h to r i P e n ttis<br />

e n p o ik a , t u l i y lio p p ila a k s i 2 5.<br />

H y v ä s y n n y n n ä in e n p iir tä jä , jo n k a<br />

t ö itä o li n ä h tä v ä n ä ly s e o s s a e n tis ­<br />

te n o p e tta jie n ja o p p ila id e n n ä y t­<br />

te ly s s ä 75.<br />

Lauri Lehmussaari<br />

V a n h in , v ie lä tä tä k ir jo ite tta e s s a<br />

e lo s s a o le v a k u v a n v e is tä jä , ta id e ­<br />

m a a la r i ja - g r a a fik k o L A U R I L E H -<br />

M U S S A A R I o n s . T u r u s s a 189 5 .<br />

H ä n e r o s i k o u lu s t a jo III:Itä 191 1.<br />

K u lta s e p ä n p o ik a n a h ä n e llä o li k ä ­<br />

d e n v a r m u u tta , jo ta h ä n p a ra n s i<br />

T a id e y h d is ty k s e n P iir u s t u s k o u lu s ­<br />

s a 1 9 1 0 — 1 4. K o u lu s ta p ä ä s ty ä ä n<br />

o li h ä n e n t ö itä ä n e s illä jo s e u ra a -<br />

v a n a v u o n n a T u r u s s a ja m y ö h e m ­<br />

m in u lk o m a i lla . T a id e m u s e o n k o ­<br />

k o e lm is s a o n h ä n e n te o k s ia a n .<br />

1 9 1 3 j ä t t i ly s e o n V : Itä k u v a a m a ­<br />

t a id o n o p e t t a ja k s i v a lm is tu n u t<br />

K A A R L O E E M IL K O S K IN E N . K ä y ­<br />

ty ä ä n J y v ä s k y lä n s e m in a a r in s a i<br />

h ä n p ä ä s tö to d is tu k s e n S u o m e n<br />

T a id e y h d is ty k s e n k o u lu s ta 1 92 6,<br />

v a lm is t u t tu a a n e d e llis e n ä v u o n n a<br />

p iir u s t u k s e n o p e t t a ja k s i. H ä n o li<br />

s it t e n o p e tta ja n a R a a h e n ja O u lu n<br />

o p p ik o u lu is s a , o s a ll is t u i m u u ta ­<br />

m iin t a i t e ili ja i n y h te is n ä y t t e ly ih in<br />

ja k u o li O u lu s s a 1 93 4. M u is to -<br />

n ä y tte ly O u lu s s a 1 93 6.<br />

A r k k it e h t i J A A K K O L A A K S O -<br />

V IR T A t u l i y lio p p ila a k s i 1 92 0. O li<br />

lu o k k a to v e r in i ja e r in o m a in e n p iir ­<br />

t ä jä . M u is ta n v a r s in k in h ä n e n<br />

o p e t ta jis t a te k e m ä n s ä ly ijy k y n ä -<br />

p iir r o k s e t . H ä n e llä o lis i v a p a a n a<br />

t a i te ili ja n a o llu t p a ljo n a n n e tta v a a .<br />

T o im i P o r in k a u p u n g in a r k k it e h t i­<br />

na.<br />

Urho Salomaa<br />

T o in e n h y v ä p iir t ä jä lu o k a lla m ­<br />

m e o li 1921 y lio p p ila a k s i t u l lu t<br />

U R H O S A L O M A A . H ä n v a lm is tu i<br />

k a n s a k o u lu n o p e tta ja k s i S o r ta v a la n<br />

s e m in a a r is ta 1 9 2 6 . T ä tä e n n e n o li<br />

h ä n j o T u r u n T a id e y h d is ty k s e n<br />

k o u lu s s a . O p is k e li m y ö h e m m in<br />

P a r iis is s a a k a t. G ra n d e C h a u m ie -<br />

re s s ä . O t ti o s a a y h te is n ä y tte ly y n<br />

jo 2 0 - v u o tia a n a . Y k s it y is n ä y t t e ly lt ä<br />

h ä n e llä o li e ri t a h o illa S u o m e a .<br />

V . 1 9 2 2 e r o s i IV : Itä A R M A S<br />

L E H T IM Ä K I ja m e n i T a id e y h d is ­<br />

t y k s e n k o u lu u n v u o s ik s i 1 9 2 2 — 26.<br />

T o im i e n s in m a in o s m ie h e n ä ja<br />

m a llip iir t ä jä n ä , m u tta v s ta 41 v a ­<br />

p a a n a t a id e m a a la r in a . O s a llis t u i<br />

Totti Sora<br />

A r k k it e h t i T O T T I S O R A jä t ti ly ­<br />

s e o n 1 9 2 2 ja v a lm is t u i a rk k ite h ­<br />

d ik s i 3 0 . T o im i T u r u n k a u p u n g in<br />

a r k k it e h t in a 3 4 — 4 8 . O s a llis tu i<br />

m a a la u k s in T u ru n ta id e n ä y tte ly I-<br />

h ln .<br />

V E IK K O V U O R I e r o s i V :ltä 1 92 3<br />

ja ja t k o i o p in t o ja a n v ie re is e s s ä<br />

K a u p p a o p is to s s a . H ä n k ä v i T a i­<br />

d e y h d is ty k s e n k o u lu n 2 8 — 3 1 , ja<br />

jo v iim e k s i m a in i tt u n a v u o n n a o li<br />

h ä n e n t ö itä ä n n ä y t t e illä T u ru s s a .<br />

P a its i T u r u n T a ite ilija s e u r a n ja<br />

T a id e y h d is ty k s e n n ä y tte ly ih in o li<br />

h ä n t o i s te n m u k a n a F o rs s a s s a ,<br />

T u ru s s a , T u k h o lm a s s a ja O s lo s s a .<br />

T e o k s ia o n T u ru n k a u p u n g in ja<br />

T a id e y h d is ty k s e n k o k o e lm is s a .<br />

Viljo Ranta<br />

E rkki Tiivis<br />

F i l . t r i E R K K I T IL V IS t u l i k o u lu s ­<br />

ta m m e y lio p p il a a k s i 2 8 . T o h to r i<br />

4 8 . H a r r a s ta n u t m u o to k u v a m a a ­<br />

la u s ta . M a a la n n u t m m . re h to r i<br />

Ilm a r i N ie m is e n m u o to k u v a n .<br />

S u u r i m u o to k u v a n ä y t t e ly S tr ln d -<br />

b e r g illä 6 8 .


Kuvakertomus Turusta<br />

ja turkulaisista<br />

Kaarlo Koroma<br />

M a ju r i K A A R L O K O R O M A t u l i<br />

y lio p p il a a k s i 2 9. K ä y n y t K a d e ttik<br />

o u lu n 3 0 — 3 2 . V a p a a ta id e k o u lu<br />

4 7 — 4 8 . J o s it ä e n n e n te o k s ia<br />

n ä y t t e i llä T u r u s s a 3 6 ja H e ls in g is ­<br />

s ä 3 8 . O s a l lis t u n u t T u ru n T a i­<br />

d e y h d is ty k s e n n ä y t t e ly ih in , s a ­<br />

m o in T u r u n T a ite ilija s e u r a n , N u o r ­<br />

te n n ä y t t e l y ih i n , S T Y :n F in la n d ia -<br />

n ä y t t e ly y n , S T S :n , S T A :n , T M L :n<br />

s e k ä m o n iin u lk o m . n ä y t t e ly ih in .<br />

T e o k s ia e ri k o k o e lm is s a . T a id e -<br />

le h d e n t o i m it t a j a 5 9 — 6 9 . U s e ita<br />

t a id e t ta k o s k e v ia ju lk a is u ja . H u o ­<br />

m a tta v a a s e m a e r i t a i te ili ja j ä r je s ­<br />

t ö i s s ä s e k ä S u o m e s s a e ttä u lk o ­<br />

m a illa .<br />

Viljo Syrjämä<br />

T a id e m a a la r i V IL J O S Y R J Ä M Ä<br />

e r o s i k o u lu s t a jo III : Itä 1 9 3 1 . H ä n<br />

k ä v i e n s in T u ru n P iir u s t u s k o u lu a<br />

3 1 — 3 3 ja s it t e n S u o m e n T a id e a ­<br />

k a te m ia n k o u lu a 33 — 3 8. O m a<br />

n ä y t t e ly T u r u n T a id e m u s e o s s a 5 1.<br />

T o im i O r ip ä ä n Y h t e is k o u lu n p ii-<br />

r u s t u k s e n o p e t t a ja n a .<br />

□<br />

E N S IO H A R N I<br />

U s e ita v u o s ia v a lm is t e illa o llu t<br />

u u s i k u v a te o s T u r u s ta ilm e s ty i<br />

v ih d o in k in h y v is s ä a jo in e n n e n<br />

k a u p u n g in ju h la v u o d e n p ä ä tty m is ­<br />

tä . E d e llis e n k u v a te o k s e n , jo s s a<br />

o li a in o a s ta a n 4 9 k u v a a , ilm e s ty ­<br />

m is e s tä e h t i jo k u lu a s e its e m ä n<br />

v u o tta . U u d e s s a te o k s e s s a o n 436<br />

n e liv ä r ik u v a a ja s iv u ja 175. K a u ­<br />

p u n g in 7 5 0 - ju h la v u o d e n k u n n ia k s i<br />

v a lm is t u n u t te o s T u r k u - Ä b o —<br />

A b o a v ê tu s e t n o v a , k u v a k e r to m u s<br />

T u r u s ta ja t u r k u la is is ta , o n u p e a<br />

ja s o p ii e r in o m a is e s ti m y ö s a rv o k ­<br />

k a a k s i la h ja k s i.<br />

V a ltio n a r k e o lo g i C . J . G a rd b e r-<br />

g in , T u r u n h is to r ia n e r ik o is t u n t i­<br />

ja n , a lk u p u h e e n v u o r o v a lo tta a 750-<br />

v u o tia a n k a u p u n g in h is to r ia a .<br />

K u v a te o k s e n te h tä v ä n ä ta a s o n<br />

k e rto a n y k y p ä iv ä n T u r u s ta . T ä s s ä<br />

o n m y ö s o n n is t u t t u , v a ik k a k u v ie n<br />

v a lin ta a n ta a k in a ih e e n e r ila is ille<br />

m i e li p it e ille ja o ik e u t e t u lle a rv o s ­<br />

t e lu lle k in .<br />

T ä s s ä k in te o k s e s s a o n t u r k u ­<br />

la is te n a r k in e n a h e rru s ja ty ö jä ä ­<br />

n y t a iv a n liia n v ä h ä lle h u o m io lle .<br />

S a m a p u u te o n o llu t to d e tta v is s a<br />

m y ö s T u r k u - e lo k u v is s a . N ä in s iitä<br />

h u o lim a t t a , e ttä ty ö o n o llu t ja o n<br />

e d e lle e n k in s e k iv ija lk a , jo lle k a u ­<br />

p u n k ia o n<br />

ra k e n n e ttu ja jo lle s itä<br />

ja tk o s s a k in v o id a a n ra k e n ta a . Y li<br />

4 0 0 :s ta k u v a s ta o lis i v o itu jo it a k in<br />

k a r s ia ja v a ra ta tila a k e rto m a a n<br />

t u r k u la is t e n a r k is e s ta a h e rru k s e s ­<br />

ta.<br />

S iv u lla 7 9 k u v a te k s tis s ä m a in i­<br />

ta a n K a u p p a t o r illa jä r je s te ttä v is tä<br />

H e ik in m a r k k in o is t a .<br />

M ih in u n o h tu i<br />

p e r in te e llin e n T u ru n p ä iv ä , jo k a<br />

e n s i v u o n n a jä r je s te tä ä n 2 0. k e r­<br />

ra n ? S iv u lla 1 5 3 k u v a te k s ti k e r to o ,<br />

e ttä R u is r o c k - f e s tiv a a lit o v a t s iir ­<br />

ty m ä s s ä h is t o r ia a n . O n k o h a n k iir<br />

e h d it t y ta p a h tu m ie n e d e lle ?<br />

U u s is ta a s u m a lä h iö is tä te o s a n ­<br />

ta a v ä rik k ä ä n k u v a n . M ih in u n o h ­<br />

tu iv a t N u m m e n m ä e n , P o r ts a n ,<br />

R a u n is tu la n ja m u id e n v a n h o je n<br />

a s u n to a lu e id e n n ä k y m ä t? N iillä h ä n<br />

o n tä r k e ä m e r k ity s T u r u n h is t o ­<br />

ria s s a ja k e rr o tta e s s a n y k y p ä iv ä n<br />

T u r u s ta .<br />

T e o k s e n k u v a t o n o te t t u k u u d e n<br />

v u o d e n a ik a n a v u o s in a<br />

1 9 7 4 — 1 9 7 9 . K u v a u k s e s ta v a s ta a ­<br />

v a t P e n tti A . S a a rin e n ja M a rk k u<br />

V u o r im a a . M u u t k u v a a ja t o v a t<br />

K e n ji F u jim o r a , P e k k a H u rm e ,<br />

E s k o J ä r v in e n , K u n to L u m ik u k k a ,<br />

V e s a M ik k o n e n , E rk k i P a a k k i ja<br />

T e p p o U im o n e n .<br />

T e o k s e n , jo t a o n p a in e ttu<br />

10 0 0 0 k a p p a le tta , o v a t k u s ta n ta ­<br />

n e e t T u r u n k a u p u n k i ja T u ru n<br />

K a n s a llin e n K ir ja k a u p p a O y k a u ­<br />

p u n g in v a ra te s s a 5 0 0 0 k a p p a le tta .<br />

K o k o n a is k u s ta n n u k s e t o v a t y h ­<br />

te e n s ä 5 9 0 0 0 0<br />

m a rk k a a . T e o k s e n<br />

h in ta o n 1 2 5 m k , ja s it ä o n s a a ta ­<br />

v a n a k a h d e s s a a s u s s a , jo is s a t o i ­<br />

s e s s a o v a t k ie lin ä s u o m i- r u o ts i-<br />

e n g la n ti ja to is e s s a s a k s a - ra n s k a -<br />

v e n ä jä .<br />

K u v a te o s to im ik u n n a n p u h e e n ­<br />

jo h ta ja n a o n o llu t V ä in ö J . L e in o<br />

ja s ih te e r in ä R a im o H e lm in e n s e ­<br />

k ä jä s e n in ä T a is to A la n iv a , O lli<br />

K e s tilä , J a r m o K o r h o n e n , E v a - L ii-<br />

s a M a k k o n e n , S e p p o N u r m i, E rk k i<br />

N u r m e la , D a g ru n S iré n ja K a ri<br />

V e ijo n e n .<br />

□<br />

E IN O L E H T IN E N<br />

TUKKU-SEURALTA<br />

SAA OSTAA<br />

T u r k u - s e u r a o n v u o s ie n k u lu e s s a p y r k in y t h a n k k im a a n o m a to i­<br />

m is ta t ie tä m y ö s v a ro ja t o im in n a lle e n . O le m m e o m is s a t ila is u u k ­<br />

s is s a m m e m y y n e e t ja v ä littä n e e t e r ä itä e r ik o is t a r v ik k e it a . J o u lu n<br />

lä h e s ty e s s ä v o iv a t jä s e n e t h a n k k ia m y ö s p u k in k o n t t iin ta i it s e l­<br />

le e n e s im . s e u r a a v ia k ir jo ja , k u v ia ja t a r v ik k e ita :<br />

T u ru n 1 8 5 0 - lu v u n k u v ia p o s t ik o r t t is a r jo in a 6 :-<br />

T u ru n 1 8 5 0 - lu v u n k u v ia ir to lit o g r a f io in a 1 0 :-<br />

T u r u n 1 8 5 0 - lu v u n k u v ia s a m a t k e h y s te tty n ä 3 0 :-<br />

T u r k u - le v y jä 1 0 :-<br />

" K o p u m p u la flik a jo k k e p u t o s " - k a s k u k ir jo ja 3 0 :-<br />

” P o r ts a la in e n " , r u n o ja ja k u v ia P o r ts a s ta 3 0 :-<br />

S u o m e n T u r k u , v a n h o ja ir to n u m e r o it a 2 :-<br />

S u o m e n T u rk u , s id o t t u ja v u o s ik e r t o ja —<br />

S u o m e n T u r k u , tila u k s e t 1 9 8 0 2 5 :-<br />

T ila u k s e t m ie lu im m in p o s t ik o r t ill a ta i k ir je its e .<br />

Eduskuntakysely<br />

Ingmanin talosta<br />

• 1 7 0 0 - lu v u n lo p p u p u o lis k o lla r a k e n n e tu n In g m a n in ta lo n Ja s iih e n l i i t t y ­<br />

v ä t k a k s i m u u ta ra k e n n u s ta o n O y . In g m a n A b :ltä o s ta n u t V a r s ln a ls - S u o -<br />

m e n A s u n to k e s k u s O y , jo k a o n a lo itt a n u t ra k e n n u k s e n k o r ja u s ty ö t, J o is ta<br />

s u u n n ite lm a n o n<br />

la a tin u t a r k k ite h ti B e n ito C a s a g ra n d e . — K u v a : Ilm a ri<br />

R in n e .<br />

■ T u ru n lä ä n in e te lä is e n v a a lip iirin k a n s a n e d u s ta ja t Ilkka<br />

K a n e rv a , P e k k a V e n n a m o , E ev a K u u s k o s k i-V ik a tm a a , A n n a -<br />

L iis a J o k in e n , A rto L a m p in e n , E n s io L a in e , M ik k o R ö n n ­<br />

h o lm , J a c o b S ö d e r m a n , T a p io H o lv itie , S a u li H a u ta la , Lauri<br />

P a lm u n e n , H e ik k i P e r h o , H e li A s ta la ja P au la E e n ilä te k iv ä t<br />

lo k a k u u s s a e d u s k u n ta k y s e ly n In g m a n in ta lo n s u o je lu a k o s ­<br />

k e v a s s a a s ia s s a .<br />

K y s y m y s k u u lu i: M ih in t o im e n ­<br />

p it e is iin h a ll it u s a ik o o r y h ty ä s u o ­<br />

je lla k s e e n T u r u s s a o le v a n In g m a ­<br />

n in ta lo n a t u n n e t u n 1 7 7 0 - lu v u lta<br />

o le v a n r a k e n n u k s e n h is t o r ia llis e t<br />

a rv o t?<br />

K y s e ly n p e r u s t e lu t o liv a t s e u -<br />

ra a v a t:<br />

In g m a n in<br />

t a lo s ija it s e e T u ru s s a<br />

L in n a n k a d u n v a r r e lla 3 9 4 5 m J:n<br />

s u u r u is e lla t o n t illa , jo k a o n y h te i­<br />

s o m is tu k s e s s a . In g m a n in ta lo n ra ­<br />

k e n n u tti k e lla r im e s t a r i S e jp e ll<br />

1 7 7 0 - lu v u lla , m u t t a ra k e n n u k s e n<br />

k e lla r it o v a t p a ljo n v a n h e m p ia .<br />

R a k e n n u k s e n n y k y in e n ju g e n d - u l-<br />

k o a s u o n a r k k it e h t i A . S tr a n d e llin<br />

s u u n n itte le m a .<br />

A lk u a a n r a k e n n u k s e n a la k e r r a s ­<br />

s a o n t o i m in u t k r o u v i ja y lä k e r r a s ­<br />

sa o n p id e t t y k o n s e r tte ja ja jä r je s ­<br />

t e t t y te a t t e r ie s ity k s iä . T a lo o n<br />

m y ö s m o n ie n k u u lu is u u k s ie n k o h ­<br />

ta u s p a ik k a , s ie llä o v a t ta v a n n e e t<br />

to is e n s a m u id e n m u a s s a R u o ts in<br />

k u n in g a s K u s ta a IV A d o lf ja V e n ä -<br />

h ä n ts a a r i A le k s a n te r i I. In g m a n -<br />

s u v u lle t a lo s iir t y i v iim e v u o s is a ­<br />

d a n lo p u lla lii k e - ja a s u in t ilo ik s i.<br />

T u ru n s y d ä n a lu e e n jo k ir a n n a n<br />

m a is e m a a n k u u lu v a In g m a n in ta lo<br />

o n o llu t t y h j illä ä n jo v iit is e n v u o t­<br />

ta . M u s e o v ir a s to o n e s it tä n y t t o i ­<br />

v o m u k s e n , jo n k a m u k a a n k a u p u n ­<br />

g in t u l is i e n t is t ä ä tä m ä s u o je lt a ­<br />

v a k s i m ä ä rä tty ra k e n n u s . V a ltio e i<br />

o le lu v a n n u t v a ro ja ta lo n k o r ja a ­<br />

m is e e n e ik ä k o rk e in o ik e u s o le<br />

k a ts o n u t m a h d o llis e k s i t o n tin y h ­<br />

t e is o m is tu k s e n p u r k a m is ta .<br />

L ä ä n in h a llitu s m ä ä rä s i v u o n n a<br />

1 97 5 In g m a n in ta lo n s u o je lta v a k s i.<br />

O p e tu s m in is te r iö p y y s i v iim e k e ­<br />

v ä ä n ä T u ru n k a u p u n g ilta la u s u n ­<br />

to a s u o je lu n to te u tta m is e n m a h ­<br />

d o llis u u d e s ta , jo llo in T u ru n k a u ­<br />

p u n k i ilm o i t t i k e s ä llä s u o je lu n<br />

v ä lttä m ä ttö m y y d e s tä s e k ä h a lu s ­<br />

ta a n o s ta a ra k e n n u s m ik ä li o p e ­<br />

tu s m in is t e r iö o s a llis tu u k u n n o s ta ­<br />

m i s k u s ta n n u k s iin . T u ru n k a u p u n ­<br />

g in m itta u s o s a s to n a rv io n m u k a a n<br />

In g m a n in 1 ,2 5 m iljo o n a n m a rk a n<br />

h in ta p y y n tö o li k o h tu u llin e n . K o r ­<br />

ja u s k u s ta n n u k s ik s i a r v io itiin 6 — 9<br />

m iljo o n a a m a rk k a a .<br />

T u ru n k a u p u n k i e i o le o s ta n u t<br />

In g m a n in ta lo a , jo te n k a u p u n g in<br />

m a h d o llis u u d e t v a ik u tta a tu le v a i­<br />

s u u d e s s a ta lo n k o h ta lo o n o v a t v ä ­<br />

h ä is e t. V a ik k a k iin t e is tö n o m is t a ­<br />

ja a s ito v a tk in ta r k a t s u o je lu m ä ä ­<br />

r ä y k s e t, jo id e n m u k a a n r a k e n n u k ­<br />

s e e n k o h d is tu v a t p u r k a m is - ja ra ­<br />

k e n t a m is to im e n p ite e t<br />

v o id a a n<br />

s u o r itta a v a in m u s e o v ir a s to n lu ­<br />

v a lla e i y k s it y is e lt ä o m is ta ja lta o le<br />

k u ite n k a a n m a h d o llis ta v a a tia s e l­<br />

la is ia e n t is t ä m is t o im e n p it e it ä k u in<br />

ju lk is il t a v ir a n o m a is ilta .<br />

□<br />

Nappulaliigan<br />

palloilua<br />

20. vuotia<br />

T u r k u la in e n<br />

u r h e il u t o im it t a j a<br />

R e in o L in k o s a a r i o n k ir jo i tt a n u t<br />

k ir ja s e n S u o m e n N a p p u la l iig a li it o n<br />

2 0 - v u o tis e s ta t o im in n a s t a .<br />

K ir ja o n h is t o r iik k i ja t ila s t o k o -<br />

k o e lm a n a p p u la p a llo ilu s t a . S iitä<br />

k ä y s e lv ille , e ttä e s im . tä n ä v u o n ­<br />

n a N a p p u la l iig a liit t o o n k u u lu u 141<br />

jä s e n s e u r a a , jo t k a ja k a a n tu v a t<br />

s e its e m ä ä n a lu e e s e e n . N ä is tä<br />

T u ru n a lu e e lla o n 27 s e u r a a ja<br />

T u ru s s a 4 jä s e n s e u r a a .<br />

K irja a lu k ie s s a to te a n m ie lih y v in<br />

s a ta p ä is e n a ik u is te n , p a llo ilu s t a<br />

k iin n o s tu n e id e n h e n k ilö id e n v a ­<br />

p a a e h to is e n p a lv e lu ty ö n jä r je s t e ­<br />

ly is s ä , p e le is s ä ta i t u k i e li m is s ä .<br />

T ä m ä v a r h a is n u o r is o n p a llo ilu h a r -<br />

ra s tu s o n s a m a lla h y v ä ä n u o r is o ­<br />

k a s v a tu s ta , jo s s a h a r r a s tu s v ä lin<br />

e e n ä o n p a llo . K u n tie d e tä ä n , e t ­<br />

tä n u o r te n v ie h ty m y s s ä k k e ih in o n<br />

s u u r i, ja lk a p a llo p o r u k a t ta r jo a v a t<br />

to v e r ip iir e jä , h y v ä ä liik u n t a a ja<br />

t e r v e h e n k is tä n u o r is o t o im in ta a .<br />

T o im it t a ja R e in o L in k o s a a r i o n<br />

its e k in in n o k a s n a p p u la liig a n v e ­<br />

tä jä ja k u u lu u S u o m e n N a p p u la lii-<br />

g a li it t o r y :n jo h to k u n ta a n .<br />

H is t o r ii k k i o n h y v in te h t y ja t i ­<br />

la s to t s e lv e n tä v iä .<br />

□<br />

IL M A R I R IN N E<br />

Kun näet<br />

tämän merkin,<br />

olet tekemisissä<br />

kuntourheilun<br />

kanssa.<br />

Suomie n<br />

K u n to u rh eilu l iitto r.y.


Niemisen korkokuva<br />

yliopiston aulaan<br />

■ T u ru n y lio p is to n tä y t­<br />

tä e s s ä e n s i v u o n n a 6 0 v u o t­<br />

ta v a ltio n ta id e o s to to im i-<br />

k u n ta ju lis ti k u ts u k ilp a ilu n<br />

s a a d a k s e e n<br />

id e a lu o n n o k s ia<br />

y lio p is to n<br />

p ä ä ra k e n n u k s e n<br />

a u la n ta k a s e in ä ä n s ijo ite tt a ­<br />

v a lle ta id e te o k s e lle .<br />

K ilp a ilu u n k u t s u t t iin t a i te ili ja t<br />

L a u r i A h lg r e n , P ä r -E rik G r a n fe lt,<br />

H e ik k i N ie m in e n , K a u k o R ä s ä n e n<br />

ja R e ijo V ilja n e n . E h d o tu k s e t o li<br />

jä te ttä v ä 3 1 . 8 . 1 9 7 9 m e n n e s s ä .<br />

K u k in k ilp a ilij a s a a o s a ll is t u m i­<br />

s e s ta a n 5 0 0 0 m a rk a n p a lk k io n .<br />

T e o k s e n to t e u t t a m is e e n o n v a ra ttu<br />

1 40 0 0 0 m a rk k a a .<br />

K ilp a ilu n t u lo k s e t ju lk is t e t t i in<br />

1 7. 9 . 1 9 7 9 . Y lio p is to n re h to ri<br />

O s m o Ik o la n te r v e h d y s s a n o je n jä l­<br />

ke e n v a lt io n ta id e o s t o t o im ik u n n a n<br />

p u h e e n jo h ta ja K a ri P o u ta s u o j u l­<br />

k is t i a r v o s te lu la u ta k u n n a n p ä ä tö k ­<br />

s e n n im e tä k ilp a ilu n k o lm e p a r a s ­<br />

ta e h d o tu s ta .<br />

E n s im m ä is e lle s ija lle a r v o s te lu ­<br />

la u ta k u n ta a s e tti k u v a n v e is tä jä<br />

H e ik k i N ie m is e n r e lie fin ” R a k e n ta ­<br />

m in e n " , t o is e lle s ija lle ta id e m a a ­<br />

la ri P ä r - E r ik G r a n f e lt in m a a la u k s e n<br />

" Y lö s p ä in " ja k o lm a n n e lle s ija lle<br />

t a id e m a a la r i L a u ri A h lg r e n in m a a ­<br />

la u k s e n " T ie d e - T u r k u - Y h te is k u n -<br />

ta " .<br />

A r v o s te lu la u t a k u n t a s u o s it t e li<br />

N ie m is e n e h d o tu k s e n t o t e u t t a m is ­<br />

ta .<br />

A r v o s te lu la u ta k u n n a n la u s u n n o n<br />

m u k a a n N ie m is e n te o s o n k o k o ­<br />

n a is u u te n a h y v in a ja t e lt u y lio p is ­<br />

to n h e n k e e n ja s o p ii a u la n a r k k i­<br />

t e h t u u r iin . R e lie fi to te u te ta a n n o in<br />

6 ,5 m e trin p it u is e n a ja y li k a k s i<br />

m e tr iä k o rk u is e n a , p r o n s s iin v a le t­<br />

tu n a ja v a lm is tu n e e y lio p is t o n<br />

e n s i s y k s y n a v a ja is iin m e n n e s s ä .<br />

K ilp a i lu t y ö t e s it te li v a lt io n ta i-<br />

d e o s t o t o im in n a n<br />

t a ite ilija jä s e n<br />

T u o m a s M ä n ty n e n .<br />

□<br />

• T u rk u ta n h u a a la s te n ta p a h tu ­<br />

m a s s a o n y h te is la u lu m e n e illä ä n .<br />

— K u v a : L e e n a A h o .<br />

• K u v a n v e is tä jä H e ik k i N ie m is e n p ro n s s ir e lie fi " R a k e n ta ja t” s ijo itt u i e n ­<br />

s im m ä is e k s i v a ltio n ta id e o s to to im ik u n n a n v iid e lle ta ite ilija lle jä rje s tä m ä s ­<br />

sä k u ts u k ilp a ilu s s a . T e o s s ijo ite ta a n T u ru n y lio p is to n p ä ä ra k e n n u k s e n a u ­<br />

laa n .<br />

Turku<br />

tanhuaa<br />

E n s im m ä is e n k e rra n y h te is t o i­<br />

m in ja - v o im in jä r je s tiv ä t k a ik k i<br />

t u r k u la is e t k a n s a n ta n s s iy h d is ty k -<br />

s e t k e v ä ä llä k a n s a n ta n s s in ä y tö k ­<br />

s e n ja s y k s y llä la s te n ta p a h tu m a n<br />

s e k ä s iih e n liitt y e n la s t e n k u ltt u u -<br />

r is e m in a a r in . T ä m ä n y h te is ty ö n<br />

in n o s ta ja n a o li T u ru n 7 5 0 - v u o tis -<br />

ju h l a s e k ä la p s e n v u o s i.<br />

T u r u s s a t o i m i i t ä llä h e tk e llä<br />

k a ik k ia a n 10 e r i k a n s a n ta n s s ia<br />

h a r ra s ta v a a jä r je s tö ä , j o illa u s e illa<br />

o n m o n ta e r i ry h m ä ä la p s ille ja<br />

a ik u i s ille . T u r k u la is e t k a n s a n ­<br />

t a n s s ir y h m ä t o v a t la p s ir y h m ie n<br />

m u o d o s s a tu r v a n n e e t m y ö s k a n ­<br />

s a n t a n s s ip e r in t e e n ja tk u m is e n .<br />

L a s te n v ilk k a a s ta h a r r a s t u s t o im in ­<br />

n a s ta jo h t u e n jä r je s t e t t iin la s te n ­<br />

ta p a h tu m a , jo n k a p ä ä ju h la s s a ta n ­<br />

h u r y h m ie n la p s e t e s iin ty iv ä t . L a s ­<br />

t e n ta p a h tu m a s s a k a ik k i la p s e t t o i ­<br />

m iv a t e n s in its e : t a n s s it t iin p iir i­<br />

le ik k e jä , la u l e t t iin , p e u h a t t iin , k a t­<br />

s e lt iin e lo k u v ia ja p iir r e t t iin .<br />

T ä m ä n jä lk e e n k o k o o n n u tt iin<br />

lo p p u ju h la a n k a ts o m a a n ry h m ie n<br />

e s it y k s iä . L a s te n to im ie s s a o li<br />

v a n h e m m illa tila is u u s o s a llis t u a<br />

la s t e n k u ltt u u r is e m in a a r iin ,<br />

m is s ä<br />

a lu s t a jin a o liv a t t u t k ij a M a u ri<br />

U p a n n e ja o p e tta ja L iis a V illa n e n .<br />

S e m in a a r i k e s k u s te li la s te n k u lttu<br />

u r in y h te is k u n n a llis e s t a m e r k i­<br />

ty k s e s tä s e k ä la p s e s ta ja le ik is tä .<br />

□<br />

L E E N A U K K O L A<br />

Valtion tukea tarvitaan<br />

ÅST:n alueteatteritoimintaan<br />

■ T u ru n lä ä n in e te lä is e n v a a lip iirin k a n s a n e d u s ta ja t o liv a t T u ru n k a u p u n ­<br />

gin v ie ra a n a la u a n ta in a 1 3 . 1 0 . 1 979 ja e d u s k u n n a n s iv is ty s v a lio k u n n a n<br />

jä s e n e t k e s k iv iik k o n a 1 7 . 1 0 . 1 9 7 9 . S e k ä k a n s a n e d u s ta jille e ttä s iv is ty s v a ­<br />

lio k u n n a n jä s e n ille ja e tt iin ru n s a a s ti m a te ria a lia T u rk u a k o sk e v is ta a ja n -<br />

k o h ta is is ta k y s y m y k s is tä .<br />

M a te ria a lis s a k ä s ite lt iin m m . S a lo -T u rk u -ra d a n p e ru s p a ra n n u s ty ö tä ,<br />

m e rip e la s tu s h e lik o p te rin h a n k k im is ta s a a ris to m e re lle , k an s a n te rv e y s ty ö n<br />

lä h ia ja n k e h itt ä m is tä , T u ru n k o u lu la ito k s e n k e h ittä m is ta v o itte ita , Å b o<br />

S ve n s ka T e a te rin p y rk im y s tä a lu e te a tte rik s i, m u s e o id e n tä m ä n h e tk e n o n ­<br />

g e lm ia ja m e re n k u lu n o p e tu s ta .<br />

V a a lip iirin k a n s a n e d u s ta ja t tu tu s tu iv a t V a ris s u o n k o u lu n ra k e n n u s ty ö ­<br />

m a a h a n ja L a u s te e n k o u lu u n . K a u p u n g in s a ira a la s s a h e ille e s ite ltiin te r­<br />

v e y s k e s k u k s e n k e s k u s to im ita lo n s u u n n ite lm ia . Illa lla k a n s a n e d u s ta ja t<br />

s e u ra s iv a t A S T :n e s ity s tä ” R id d a re n frå n la M a n c h a ” .<br />

S iv is ty s v a lio k u n n a lle e s ite tt iin W ä in ö A a lto s e n m u s e o s s a A ito M ä k is e n<br />

T u rk u -e lo k u v a .<br />

O h je lm a s s a oli tä m ä n Jälkeen tu tu s tu m in e n T u ru n lin n a n<br />

e n tis tä m is ty ö m a a h a n , Å b o A k a d e m iin ja T u ru n y lio p is to o n .<br />

L a a ja s ta m a te r ia a lis ta ju lk a is e m m e m u is tio n Å b o S ve n s ka T e a te rin<br />

a lu e te a tte ria k o s k e v a s s a a s ia s s a .<br />

Å b o S v e n s k a T e a te r o n S u o m e n<br />

v a n h im p ia te a t t e r e it a ja t o i m ii<br />

m a a m m e v a n h im m a s s a t e a tte r ita ­<br />

lo s s a . S iit ä k in h u o lim a t t a te a tte r i<br />

o n e lä v ä , a k tiiv in e n ja n y k y a ik a i­<br />

n e n . T e a tte r i o n e lin a ik a n a a n h a r­<br />

jo it t a n u t<br />

a lu e t e a t t e r it o im in ta a<br />

v a ih te le v a s s a m ä ä r in ,<br />

m u tta v iim e<br />

v u o s ik y m m e n e n a ik a n a k ie r tu e to i-<br />

m in ta o n o llu t s e k ä m ä ä r ä tie to is ta<br />

e ttä s ä ä n n ö llis t ä a lu e t e a t t e r in im i-<br />

ty s tä o d o tta e s s a .<br />

V u o n n a 1 9 7 7 o p e t u s m in is te r iö<br />

s u o r it ti tu t k im u k s e n m is s ä v e rra t­<br />

t iin e r i te a tte r e id e n a lu e t e a t t e r it o i­<br />

m in ta a . T ä m ä t u t k im u s o s o it t i<br />

s e lv ä s ti e ttä Å b o S v e n s k a T e a te ril-<br />

la o li s u o m e n r u o t s a la is is t a te a tte ­<br />

re is ta p a r h a a t s a a v u tu k s e t s e k ä<br />

y le is ö m ä ä r ä ä n<br />

e ttä e s ity s k e r to ih in<br />

n ä h d e n . T e a tte r i o n m a a m m e m u i­<br />

h in te a t t e r e ih in v e r r a ttu n a o n n is ­<br />

tu n u t to te u tta m a a n p ä ä m ä ä rä n s ä<br />

v ä h im m ä llä t u e lla k a ts o ja a k o h ti.<br />

K e v ä ä llä 7 7 a lu e t e a tte r ito im in n a n<br />

k a ts o ja lu k u o li A S T :n o s a lta 4 9 %<br />

k o k o k a ts o ja m ä ä r ä s tä , k u n se<br />

W a s a T e a te r in o s a lta o li 24 % .<br />

V a ltio n t u k i a lu e te a tte r ik a ts o ja a<br />

k o h ti o li T u r u s s a 2 m a rk k a a ja<br />

V a a s a s s a 1 6 m a rk k a a . W a s a T e a ­<br />

te r s a i v a lt io l ta 6 0 .0 0 0 m k a lu e -<br />

te a tte r itu k e a k u n ta a s  S T s a i<br />

ty y ty ä 1 5 .0 0 0 m a r k k a a n . V a ik u tta a<br />

e h k ä v a a t im a t t o m a lt a k u n y h d e n<br />

t e a t t e r i- illa n k a ts o ja m ä ä r ä o n 1 50 ,<br />

m u tta p a ik k a k u n n illa m is s ä a s u ­<br />

k a s lu k u o n 2 0 0 ( I n iö , S o ttu n g a ) —<br />

1 5 0 0 ( K o r p p o o , N a u v o ). T ä m ä<br />

o s o it t a a a k tiiv is t a k iin n o s tu s ta ,<br />

jo ta e i p it ä is i jä ttä ä h u o m io im a tta<br />

v a in s iit ä s y y s tä e ttä a lu e o n h a r­<br />

v a a n a s u t t u ja y h te y d e t s a a r is to s ­<br />

sa s it ä p a its i o v a t v a ik e a t m o n i-<br />

m u tk a is in e lo s s iy h te y k s in e e n ,<br />

h e ik k o in e jä in e e n ja p it k in e m e -<br />

r iy h te y k s in e e n .<br />

Å b o S v e n s k a T e a te r te k e e ja tk u ­<br />

v a s ti t y ö t ä k ie r tu e a lu e e lla a n y le i-<br />

s ö tu t k im u k s ill a , k e s k u s t e lu illa ja<br />

v a ih te le v a lla o h je lm is t o ll a . S ik s i<br />

p id ä m m e o ik e u t e t t u n a e ttä A S T :lle<br />

v ä lit t ö m ä s t i m y ö n n e t tä is iin a lu e -<br />

t e a t t e r in i m it y s .<br />

T ä n ä p ä iv ä n ä t o i m ii m a a s s a m m e<br />

k o lm e a lu e te a tte r ia , J o e n s u u s s a ,<br />

R o v a n ie m e llä ja K a ja a n is s a . S u o ­<br />

m e n k ie lin e n<br />

a lu e te a tte r ito im in ta<br />

o n s a a n u t h y v ä n lä h d ö n . N y t o lis i<br />

r u o ts in k ie lis e n s e k to rin v u o ro .<br />

K o lm e y llä m a in ittu a te a tte r ia o n<br />

v a littu e n s is ija is e s ti s e n v u o k s i<br />

e ttä n e p a lv e lis iv a t h a rvaa n a s u t­<br />

tu ja a lu e ita jo is s a y h te y d e t o v a t<br />

v a ik e a t. M e lk o s a m a n la is e t o lo ­<br />

s u h te e t v a llits e v a t A S T :n k ie r tu e -<br />

to im in ta - a lu e e lla .<br />

Å b o S v e n s k a T e a te r t o im ii L o u -<br />

n a is - S u o m e s s a , a lu e e lla jo h o n<br />

k u u lu u T u ru n k a u p u n k i, T u r u n ­<br />

m a a ,<br />

A h v e n a n m a a ja o s a lä n tis tä<br />

U u tta m a a ta . A lu e e lla a s u u n .<br />

7 0 .0 0 0 s u o m e n r u o ts a la is ta . L is ä k ­<br />

s i a lu e o n m a a n tie te e llis e s ti h y v in<br />

h a ja n a in e n ja s iih e n k u u lu u m y ö s<br />

m a a ilm a n s u u r in a s u ttu s a a r is to ,<br />

jo s s a y h te y d e t o v a t e r ittä in v a i­<br />

k e a t. S u u ri o s a tä s tä s a a r is to s ta<br />

lu o k ite lla a n k e h ity s a lu e e k s i.<br />

Å b o S v e n s k a T e a te r o n ta is te llu t<br />

h y v in v a ik e is s a o lo s u h te is s a . S en<br />

v ilp it ö n p ä ä m ä ä rä o n o llu t te h d ä<br />

h y v ä ä te a tte r ia ja s a m a lla s a a d a<br />

y h te y ttä y le is ö ö n s ä . T ä tä o s o itta a<br />

m y ö s se e ttä tu le m m e tä m ä n v u o ­<br />

d e n a ik a n a te k e m ä ä n k ie r tu e ita 27<br />

p a ik k a k u n n a lla .<br />

T a v o itte e n a m m e<br />

o n o llu t te h d ä k ie r tu e ita v iid e llä<br />

n ä y te lm ä llä v u o d e s s a . O tta e n<br />

h u o m io o n T u ru n k a u p u n g in m y ö n ­<br />

tä m ä ä<br />

s u u r ta v u o tu is ta a v u s tu s ta<br />

o n m e id ä n y llä p id e ttä v ä k ie r tu e to i­<br />

m in n a n o h e lla v iik o tta in 3 e s ity s il-<br />

ta a T u ru s s a . A S T :n k a ts o ja m ä ä r ä<br />

o n 7 0 - lu v u lla v u o s itta in o llu t y li<br />

30 0 0 0 , v u o n n a 78 o li 3 7 .3 2 0 k a t­<br />

s o ja a ja k e v ä ä llä 79 k a ts o ja m ä ä r ä<br />

o li 2 5 .3 7 1 . E s ity k s iä k e rty y v u o ­<br />

d e s s a 1 7 0 - 1 8 0 , jo is t a n . 3 5 % o n<br />

k ie r tu e - e s ity k s iä .<br />

A S T e i h a lu a is i k ilp a illa W a s a<br />

T e a te rin k a n s s a a lu e te a tte r in im i-<br />

t y k s e s tä . P o h ja n m a a n iin k u in m o ­<br />

n i m u u k in a lu e ta r v it s is i v a rm a s ti<br />

a lu e te a tte r ia . A lu e te a tte r ik e s k u s te -<br />

lu s s a o n u s e in V a a s a n h y v ä k s i<br />

v ä ite tty e ttä P o h ja n m a a lla a s u u n .<br />

1 0 0 .0 0 0 s u o m e n r u o ts a la is ta k u n<br />

ta a s A S T :n a lu e e lla a s u u n .<br />

7 0 .0 0 0 s u o m e n r u o ts a la is ta . M u tta<br />

jo s lä h d e tä ä n s a m o is t a p e r ia a t­<br />

te is ta k u in v a litta e s s a n y t t o i m iv ia<br />

a lu e te a tte r e ita A S T :n a lu e s u lk e e<br />

p o is k a ik k i m u u t v a ih to e h d o t.<br />

A S T e i o le ” k e r ju u m a t k a lla ”<br />

v a a n h a lu a a e ttä v a lt io n m y ö n tä ­<br />

m ä t a lu e te a tte r im ä ä r ä r a h a t ja e ta a n<br />

o ik e u d e n m u k a is e s ti ja t a r k o i tu k ­<br />

s e llis e s t i. A S T :n n y k y is tä a lu e ­<br />

te a t t e r it o im in t a a o n ra k e n n e ttu v ä ­<br />

h in v a r o in s e k ä k ä y ttä m ä llä h y v ä k ­<br />

s i t e a tte r in h e n k ilö k u n ta a k a tk e a ­<br />

m is p is te e s e e n a s ti.<br />

M ik ä li v a lt io n t u k i tä s s ä t i l a n ­<br />

te e s s a jä is i s a a m a tta , s e u r a u k s e t<br />

o lis iv a t e r it t ä in k ie lt e is e t . In n o s tu s<br />

ja e te e n p ä in p y r k iv ä h e n k i jo k a<br />

n y t v a llits e e t e a tte r is s a m m e e h t y i­<br />

s i jo s a v u s tu s ta e i s a a ta is i ja p ä ä ­<br />

tö s a lu e te a tte r is ta s iir t y is i e p ä ­<br />

m ä ä rä is e e n tu le v a is u u te e n .<br />

V a ltio n e n s i v u o d e n t u l o - ja m e ­<br />

n o a rv io o n h a llit u s e h d o tta a<br />

7 0 0 .0 0 0 m a rk a n m ä ä rä r a h a a Å b o<br />

S v e n s k a T e a te r ille ja W a s a T e a te -<br />

r llle a lu e t e a t t e r it o im in ta a v a rte n .<br />

Turun<br />

kaupunginteatteri<br />

Berliinissä<br />

T u ru n k a u p u n g in t e a t t e r illa o li t i ­<br />

la is u u s v ie r a illa S a k s a n D e m o k ­<br />

ra a ttis e n T a s a v a lla n 3 0 - v u o tis ju h -<br />

la llis u u k s iin lii t t y v ä llä B e r liin in<br />

ju h la v iik o lla .<br />

V ie r a ilu m a tk a a n<br />

o s a ll is t u i 2 7 h e n k e ä . L ä h tö ta p a h ­<br />

t u i 8 . 1 0 . 1 9 7 9 ja p a lu u 1 1 . 10.<br />

B e r lin e r E n s e m b le n p ie n e llä<br />

n ä y ttä m ö llä e s it e t t iin T s h in g iz A it -<br />

m a to v in t e k s t in p o h ja lt a s o v ite ttu<br />

” P a k o ” - n ä y te lm ä , jo k a o n p o is ­<br />

t e ttu te a t t e r in o h je lm is t o s t a , m u t ­<br />

ta h a r jo i te lt iin<br />

u u d e lle e n v ie r a ilu a<br />

v a rte n . N ä y te lm ä n o n o h ja n n u t<br />

v ie r a ilija n a P e k k a M i lo n o ff ja la ­<br />

v a s ta n u t M å n s H e d e n s tr ö m , m o ­<br />

le m m a t K O M - te a tte r is ta .<br />

T a r k o itu k s e n a o li jä r je s tä ä v a in<br />

k a k s i e s it y s tä , m u t t a 1 0 0 h e n g e n<br />

k a ts o m o o n o li t u l i j o i t a n iin r u n ­<br />

s a a s ti, e ttä a n n e t t iin k o lm e n ä y ­<br />

tö s tä . S ilt i k a ik illa h a lu k k a illa e i<br />

o llu t t ila is u u t t a p ä ä s tä s e u r a a ­<br />

m a a n tu r k u la is t e n e s it y s tä . D D R :n<br />

le h d is tö ja S a k s a n<br />

liitt o t a s a v a lla n<br />

ra d io a n to iv a t k iit t ä v ä t ja y lis tä v ä t<br />

la u s u n n o t. T u r u n k a u p u n g in t e a t t e ­<br />

rin v ie r a ilu s t a m u o d o s t u i e r it t ä in<br />

a n to is a .<br />

S u u r lä h e t t ilä s<br />

K u u n o H o n k o n e n<br />

jä r je s t i v a s ta a n o to n . T u r u n k a u ­<br />

p u n g in t e a t t e r i v ie r a ili e n s im m ä is e n<br />

k e rra n D D R .s s ä v iis i v u o t t a s it t e n ,<br />

jo llo in v ie r a ilu n ä y te lm ä n ä o li<br />

” S e its e m ä n v e lje s tä ” . □


Pietari Kalmin<br />

200- vuotismuistojuhlat<br />

■ T u r k u la is ta , 1 7 0 0 -lu v u n T u ru n A k a te m ia n ta lo u s o p in p ro ­<br />

fe s s o r ia P ie ta ri K a lm ia ( 1 7 1 6 -1 7 7 9 ) o n tä n ä v u o n n a m u is te t ­<br />

tu m o n in ju h lin T u ru s s a ja m u u a lla k in .<br />

H ä n e n k u n n ia k s e e n<br />

o n m y ö s ju lk a is t u k a u n is ju h la p o s tim e r k k i, p a lja s te ttu m u is ­<br />

t o la a tta , jä r je s te tty K a lm -k ir jo je n n ä y tte ly jn e . K a lm k a ts o i<br />

S u o m e n ta lo u d e n ta rv its e v a n m a a s s a m m e v ilje ltä v iä u u s ia<br />

h y ö ty k a s v e ja ja p u ita , jo tk a a u tta is iv a t S u o m e n ta lo u tta .<br />

Raittius-<br />

viikon<br />

avausjuhla<br />

urheilu-<br />

hallissa<br />

■ V a lta k u n n a llis e n r a ittiu s -<br />

v iik o n 2 8 . 1 0 . — 4 . 1 1 . 1 979<br />

y le is tu n n u k s e n a tä n ä v u o n ­<br />

n a o li " L a p s e lle tu r v a ttu tu ­<br />

le v a is u u s ” . K u p itta a n u r h e i­<br />

lu h a llis s a jä r je s te ty s s ä v iik<br />

o n a v a ja is tila is u u d e s s a ,<br />

k o k o p e r h e e n ju h la s s a , t u n ­<br />

n u k s e n a o li " T o im iv a p e r­<br />

h e " .<br />

J u h la a n o s a ll is t u i n o in<br />

1 5 0 0 h e n k e ä .<br />

R a it t iu s v iik o n a ik a n a e ri jä r je s ­<br />

t ö t jä r je s t iv ä t T u r u s s a k y m m e n iä<br />

t ila is u u k s i a . N u o r is o ta lo is s a o li t i ­<br />

la is u u k s ia n u o r is o lle . L a p s ille jä r ­<br />

je s t e t t iin " L e ik k iv ä la p s i " - t i l a i ­<br />

s u u k s ia . T y ö v ä e n o p is to lla s a a tiin<br />

t u t u s t u a " O le k s ' te r v e k k ä " - n ä y tte ­<br />

ly y n .<br />

U r h e ilu h a llin a v a ja is ju h la n m o ­<br />

n ip u o lis e s t a o h je lm a s ta v a s ta s iv a t<br />

k a u p u n g in k o u lu la it o k s e n o r k e s te ­<br />

ri, T u ru n k r i s tillis e n ra ittiu s s e u r a n<br />

p u h a llin o r k e s t e r i, L a h ja n p a r a a ti-<br />

t y t ö t ja liik u n t a r y h m ä t , P ik k u k iik u -<br />

r it, T u r u n U r h e ilu liit o n e d u s tu s v o i-<br />

m i s te lij a t ja T u ru n J y r y n t y tö t.<br />

L is ä k s i n ä h t iin ly h y te lo k u v a T u ru n<br />

M e s s u je n L e p p ä k e r ttu - o s a s to s ta .<br />

P u h e e n p it i a p u l.k a u p .jo h ta ja<br />

P e n tti L a h ti. J u o n ta ja n a to im in e e n<br />

H a rri M e la s n ie m e n h a a s ta te lta v in a<br />

o liv a t m e s t a r iu r h e ilija t R e im a<br />

S a lo n e n ja R e ijo S tå h lb e r g . L ä h i­<br />

k u n n is s a k ie r tä n y t v ie s ti "T u rv a a<br />

la p s i liik e n t e e s s ä " p ä ä tty i a v a ja is ­<br />

ju h la a n . V ie s tir e i tin v a r r e lla jä r je s ­<br />

te t y is s ä t ila is u u k s is s a t o i m i ju o n ­<br />

ta ja n a y lik o n s ta a p e li M a rk k u M e rilu<br />

o to ja m u s iik i s ta h u o le h t i T u ru n<br />

k r i s t i llis e n r a ittiu s s e u r a n p u h a llin<br />

o r k e s te r i.<br />

□<br />

T u r u s s a jä r je s t e t t iin 2 . - 3 . 9.<br />

1 9 7 9 P ie ta r i K a lm in 2 0 0 - v u o tis -<br />

m u is t o ju h lia . P u u ttu m a tta e n ä ä<br />

ju h l ie n s is ä lt ö ö n , m a in it t a k o o n<br />

k u it e n k in o h e is e n k u v a n p e r u s ­<br />

te e lla , e ttä m i e li in p a in u v a ja e r i­<br />

k o in e n o li T u r u n y lio p is t o n jä r je s ­<br />

tä m ä lin ja - a u t o r e tk e il y H ir v e n s a lo n<br />

S ip s a lo o n . K a u n iin a s y y s k e s ä n<br />

p ä iv ä n ä p id e t t iin u lk o ilm a ju h la<br />

S e u lu n t a lo s s a , jo s s a K a lm k o k e ili<br />

P o h jo is - A m e r ik a s t a tu o m ia a n k a s ­<br />

v e ja , jo is t a jo it a k i n o n v ie lä j ä lje l­<br />

lä t a lo s s a .<br />

K a lm - s e u r a n p u h e e n jo h ta ja ,<br />

p r o f. P a a v o K a l lio p it i e s ite lm ä n<br />

P ie ta ri K a lm in m e r k ity k s e s tä ja<br />

H e ls in g in y lio p is t o n d o s . Ilk k a<br />

K u k k o n e n k e r t o i li K a lm in p u u ta r ­<br />

h a n h is t o r ia s t a . J u h la p a ik k a a y m ­<br />

p ä r ö i k a u n iit v a n h a t a ita t ja r a k e n ­<br />

n u k s e t s e k ä ik iv a n h a t p u u t ja k u ­<br />

k a t. H ir v e n s a lo n k o u lu n o p p ila a t<br />

s u o r it tiv a t o h je lm a a . L ä s n ä o li<br />

n o in 2 00 h e n k e ä , jo u k o s s a m m .<br />

a r k k ip iis p a M ik k o J u v a , k a u p . jo h ­<br />

ta ja V ä in ö J .<br />

L e in o ja y lio p is t o n<br />

p r o fe s s o r e ita .<br />

J u h la n p ä ä tte e k s i p r o f. P a a v o<br />

K a llio p a lja s t i p ih a r a k e n n u k s e n<br />

s e in ä ä n k iin n it e t y n P ie ta ri<br />

K a lm in<br />

m u is to la a ta n . □ IL M A R I R IN N E<br />

T U R U N k a u p u n g in r a it t iu s la u t a ­<br />

k u n n a n v a lta k u n n a llis e n r a it t iu s v iik<br />

o n m e r k e is s ä jä r je s tä m ä n y le is ö -<br />

k ilp a ilu n p a lk in t o je n a r v o n ta s u o ­<br />

r i t e t t iin k e s k iv iik k o n a 7. 1 1 . 1 979<br />

k o m is a r io P e k k a L ä n tis e n t o im ie s ­<br />

sa v a lv o ja n a . P ä ä p a lk in n o n , lo m a<br />

k a h d e lle K u s ta v in L o m a v a lk a m a s -<br />

s a v o it t i R itv a R in n e . T a v a r a ta lo ­<br />

je n ja r a itt iu s la u t a k u n n a n la h j o it ­<br />

ta m a n 1 0 0 m a rk a n a rv o is e n la h ja -<br />

k o r t in v o it tiv a t E. B lo m q v is t, A a r­<br />

ne H a p o n e n , G . H o n k a n e n , G .<br />

H a v e r in e n , V . L a a k s o n e n , M ik a<br />

L a u k k a , M . N u r m i ja K . R in ta la .<br />

O petusneuvos IL M A R I N IE M IN E N :<br />

Turun lyseon vaiheita<br />

E s ite lm ä k o u lu n 7 5 -v u o tis ju h la s s a<br />

R e s s u n -p ä iv ä n ä 1 0 .1 1 .1 9 7 8<br />

E lo k u u n 2 8 . p ä iv ä n ä 1 9 0 3 — 75<br />

v u o tta s it t e n — m a a m m e s e n a a tti<br />

a n to i a s e tu k s e n T u r u n s u o m a la i­<br />

s e n re a a lily s e o n p e r u s ta m is e s ta .<br />

N e ljä p ä iv ä ä m y ö h e m m in , 1 . s y y s ­<br />

k u u ta , ly s e o a l o i t t i ta k e lte le m a tta<br />

t o im in ta n s a t ä y d e llis e n ä 8 - lu o k -<br />

k a is e n a o p p ik o u lu n a , jo s s a o li 18<br />

o p e tta ja a ja 2 4 9 o p p ila s ta . N o r­<br />

m a a lis ti u u d e n k o u lu n liik k e e lle ­<br />

lä h tö o n v a a t im a t t o m a m p i. T a v a l­<br />

lis e s ti 1 . lu k u v u o n n a o n t o i m in ­<br />

n a s s a v a in 1 . lu o k k a , to is e n a lu ­<br />

k u v u o n n a 1. ja 2 ., s e u r a a v a n a t u ­<br />

lee k o lm a s lu o k k a m u k a a n . N ä in<br />

k o u lu v u o s i v u o d e lta ja lu o k k a<br />

lu o k a lta v ä h ite lle n k a s v a a tä y s i-<br />

lu o k k a is e k s i.<br />

Its e a s ia s s a m e id ä n<br />

k o u lu m m e k in v a lm iu s o li v u o s ie n<br />

k e h ity k s e n t u l o s . K o u lu m m e ju u ­<br />

re t tu n k e u tu v a t p it k ä lle m e n n e i­<br />

s y y te e n . S e lv in n u m e r o in ilm a is ta ­<br />

v a t k a u k a is im m a t m e r k k iv u o d e t<br />

o v a t 1 8 7 9 ja 1 8 8 3 .<br />

K o u lu m m e e n s im m ä in e n n im i,<br />

T u ru n s u o m a la in e n r e a a lily s e o , o n<br />

a rv o k a s<br />

s iv is t y s h is t o r ia ! lin e n<br />

m u is to m e r k k i. N im e n jo k a in e n o s a<br />

o n tä s s ä m ie le s s ä p a in o k a s . O n<br />

o lta v a ilo in e n s iit ä , e tt ä n im i o n<br />

jä ä n y t<br />

r e a a li- ja R e s s u - m u o d o s s a<br />

e lä m ä ä n T u r u s s a ja e r it y is e s t i<br />

k o u lu n u o r is o n k e s k u u d e s s a .<br />

N im e n p ä ä s a n a ly s e o p e r iy ty y<br />

y li 2 2 0 0 v u o d e n ta k a a . L y k e io n o li<br />

a n t iik in A te e n a n itä la id a n p u is to a ­<br />

lu e ,<br />

jo s s a s ija it s i v o im is t e iu la ito s<br />

— g y m n a s io n — ja jo s s a e u r o o p ­<br />

p a la is e e n k u lt t u u r iin m e r k ittä v ä s ti<br />

v a ik u tta n u t f i l o s o f i A r is to te le s<br />

a lo i t t i o p e tu s - ja k a s v a tu s ty ö n<br />

k o lm is e n s a ta a v u o t t a e .K r .<br />

L y k e io n is ta t u l i h ä n e n a lo itt a m a n ­<br />

sa k o u lu k u n n a n p itk ä a ik a in e n k e s ­<br />

k u s . R o o m a n la tin a s s a n im i<br />

m u u ttu i L y c e u m ik s i. S u o m e e n<br />

L y k e io n is ta jo h t u n u t n im i h y p ä h ti<br />

ilm a n t a v a n o m a is ta k e s k ie u r o o p ­<br />

p a la is ta ja s k a n d in a a v is ta e s ik u ­<br />

vaa. L a u a n ta is e u r a n n u o r e t m ie h e t<br />

R u n e b e r g , S n e llm a n , N e rv a n d e r ja<br />

m u u t p e r u s tiv a t 1831 y k s ity is e n<br />

o p p ik o u lu n t u o m a a n m a a h a m m e<br />

u u s ia t u u lia o p e t u s s is ä lt ö ih in ja<br />

k a s v a tu s m e n e te lm iin .<br />

K la s s illis e n<br />

K re ik a n ih a i lijo in a h e v a lits iv a t<br />

k o u lu n s a n im e k s i H e ls in g fo r s<br />

L y c e u m . K u n v a lt io n o p p ik o u lu la i-<br />

t o s ta 1 8 7 2 u u s it t iin , ly c e u m s iir t y i<br />

s e n k in k ä y tt ö ö n . V u o s ie n k u lu e s s a<br />

s e s a i s u o m a la is e n k in a s u n ly s e o .<br />

K o u lu m m e e n s im m ä is e n n im e n ,<br />

T u ru n s u o m a la in e n re a a lily s e o ,<br />

s y d ä n o s a : s u o m a la in e n ja re a a li,<br />

o li s u o r a s ta a n ta is te lu h u u to . S e kä<br />

s u o m a la is e n o p p ik o u lu n e ttä n s .<br />

re a a lis e n o p p ik o u lu n ra k e n ta m in e n<br />

Ilmari Nieminen<br />

T u rk u u n v a a ti<br />

s itk e ä n a a tte e llis e n<br />

k a m p p a ilu n .<br />

O lo s u h te e t o liv a t v ie lä v iim e<br />

v u o s is a d a n p u o liv ä lis s ä s e lla is e t,<br />

e ttä r o h k e im m a tk in p itiv ä t s u o ­<br />

m e n k ie lis tä o p p ik o u lu a m ilte i<br />

m a h d o tto m a n a s u o m e n k ie le n k e ­<br />

h itty m ä ttö m y y d e n , s u o m e n k ie lis ­<br />

te n o p e tta ja v o im ie n ja o p p ik ir jo je n<br />

p u u tte e n v u o k s i. T o is a a lta k u ite n ­<br />

k in t a ju t t iin , e tte i s u o m a la in e n s i­<br />

v is ty s k e h it t y is i k a n s a m m e v o i­<br />

m a k s i ilm a n s u o m a la is ia k o u lu ja .<br />

E n tä s s ä y h te y d e s s ä v iiv y s u o ­<br />

m e n k ie lis e n<br />

o p p ik o u lu k a m p p a ilu n<br />

t a p p io itte n ja v o itto je n k u v a ile m i­<br />

s e s s a . T o te a n v a in , e ttä k u n k ä v i<br />

ilm e is e k s i, e ttä k o u lu y lih a llit u s ja<br />

s e n a a tti v iiv y ttiv ä t s u o m a la is e n<br />

o p p ik o u lu n k e h ity s tä e p ä m ä ä r ä i­<br />

s e n k a u a s , k a n s a la is e t r y h ty iv ä t<br />

e ri p u o lilla m a a ta m m e its e t o i m in ­<br />

ta a n . K u n tie n e d u s ta jie n ja y k s i­<br />

t y is t e n k a n s a la is te n k o k o u s p e ­<br />

ru s ti T u rk u u n y k s ity is e n s u o m a la i­<br />

s e n ly s e o n 1 8 7 9 . T ä s tä t u l i m e i­<br />

d ä n k o u lu m m e e n s im m ä in e n k a n -<br />

ta k o u lu . S e n s a ta v u o tis m u is to a<br />

s a a m m e v ie ttä ä e n s i v u o n n a . K o u ­<br />

lu a y llä p id e t t iin k e rä y s v a ro in . Y k s i<br />

h u o m a tta v im m is ta la h jo it t a jis t a o li<br />

L o im a a n k ir ja ilija r o v a s ti A n te ro<br />

W a re liu s , jo k a t u o t t i T u rk u u n k o u ­<br />

lu n h y v ä k s i m y y tä v ä k s i h e v o s k a ra -<br />

v a a n illa 1 0 0 ty n n y r iä ru is ta , n y k y ­<br />

m ito in 165 h l e li y li 11 to n n ia .<br />

H ä n e s tä m e illä o n tä ä llä n y k y k o u ­<br />

lu s s a m u is to n a A n te r o W a re liu k -<br />

s e n s tip e n d ir a h a s to s e k ä v a a tim a ­<br />

to n<br />

m u o to k u v a o p e tta jie n h u o n e e n<br />

s e in ä llä .<br />

E n s im m ä in e n k a n ta k o u lu m m e ,<br />

T u ru n s u o m a la in e n y k s it y is ly s e o ,<br />

t o im i k a h d e k s a n v u o tta . S e n a i­<br />

n o a t y lio p p ila a t v a lm is tu iv a t 1 8 8 7 .<br />

Y k s ity is ly s e o o li s u o m e n k ie lis e n<br />

o p p ik o u lu tie n a v a a ja T u r u s s a . S e n<br />

t o im in ta - a ik a n a m y ö s k in v u o s is a ­<br />

d a n to in e n k o u lu p o li it t in e n a a te ,<br />

re a a lis e n o p p ik o u lu n a a te s a i v o it ­<br />

t o ja .<br />

K e s k ia ja lla ja k a u a n s e n jä lk e e n<br />

k o u lu k a s v a tti e tu p ä ä s s ä k ir k o n ­<br />

m ie h iä . L a tin a ja te o lo g ia o liv a t<br />

k e s k e is e t o p p ia in e e t. U s k o n p u h ­<br />

d is t u s ja h u m a n is m i v u o d a ttiv a t<br />

k o u lu u n u u t t a h e n k e ä , m u t t a k la s ­<br />

s is te n k ie lte n v a lta - a s e m a a tä m ä<br />

e i h o r ju tta n u t. T a lo u d e llin e n , te k ­<br />

n in e n , y h te is k u n n a llin e n ja p o li it ­<br />

t in e n k e h ity s v e i s iih e n , e tte i la t i­<br />

n a a n ja k re ik k a a n p e r u s tu v a o p e ­<br />

t u s s is ä lt ö e n ä ä v a s ta n n u t re a a lis ta<br />

ta r v e tta . O p e tu s o h je lm a a n v a a d itt<br />

iin t ila a u u s ille , e lä v ie n k a n s o je n<br />

p u h u m ille k ie lill e ja lu o n n o n t ie ­<br />

te ille , ts . t o d e llis t a ta r v e tta v a s ­<br />

ta a v ille , r e a a lis ille a in e ille .<br />

V u o n n a 1 8 8 3 a n n e tu s s a a s e tu k ­<br />

s e s s a m y ö n n y t t iin n ä ih in re a a lis<br />

u u d e n v a a t im u k s iin . S iit ä lä h tie n<br />

m a a s s a m m e t u l i o le m a a n k a h d e n ­<br />

la is ia ly s e o ita : k la s s ill is ia , jo id e n<br />

o p e tu s s u u n n ite lm a s s a o li la tin a n<br />

ja k re ik a n k ie li, s e k ä r e a a lily s e o i­<br />

ta , jo is s a la tin a n k ie le n s ija s s a o li<br />

u u d e t s iv is t y s k ie le t ja jo is s a o li<br />

ru n s a a m m in m a te m a tiik k a a , lu o n ­<br />

n o n tie te itä ja p iir u s t u s t a k u in<br />

k la s s illis is s a .<br />

A s e tu k s e n a n ta m is v u o n n a 1 88 3<br />

T u rk u s a a v u tti t o is e n k in k o u lu p o -<br />

lii tt is e n v o it o n . S e s a i e n s im m ä i­<br />

s e n s u o m a la is e n v a lt io n ly s e o n .<br />

B y r o k r a tia e i s a llin u t , e tt ä y k s i­<br />

t y is ly s e o o lis i v ä lit t ö m ä s t i s u la u ­<br />

te ttu s iih e n , va a n s e n o li a lo i t e t ­<br />

ta v a k a s v u n s a ty v e s tä , k u n n e s s e ­<br />

n a a tti k o u lu y lih a llit u k s e n v a s tu s ­<br />

tu k s e s ta h u o lim a t t a 1 8 8 7 s iir s i y k -<br />

s ity is ly s e o n lu k io n v a lt io n ly ­<br />

s e o o n .<br />

S iitä a lk a e n tä m ä n to is e n<br />

k a n ta k o u lu m m e<br />

n im e n ä o li T u r u n<br />

s u o m a la in e n ly s e o .<br />

T u ru n s u o m a la in e n ly s e o n o u ­<br />

d a t t i k la s s ill is t a lu k u s u u n n ite lm a a .<br />

A s e tu s s a lli k u it e n k in k la s s ill is e n -<br />

k in<br />

ly s e o n n e ljä n a lim m a n lu o k a n<br />

o p p ila it t e n v a ih ta a la t in a s a k s a a n ,<br />

v e n ä jä ä n ja p iir u s t u k s e e n . V ä h ä i­<br />

n e n o s a o p p ila is t a k ä y tt i h y v ä k ­<br />

s e e n tä tä p o ik k e u s s ä ä d ö s tä .<br />

N ä in<br />

te k e v iä o p p ila it a s a n o t tiin r e a lis ­<br />

te ik s i ja h e id ä n jo u k k o a n s a re a a -<br />

lio s a s to k s i. R e a a lio s a s to o n l i i t t y ­<br />

m in e n jo h t i k u it e n k in k ä y tä n n ö llis<br />

e s ti k a ts o e n u m p ip e r ä ä n , s ill ä 5 .<br />

lu o k a lla , t s . p e r u s k o u lu n y lä a s -


te e n v iim e is t ä lu o k k a a v a s ta a v a lla<br />

lu o k a lla , la tin a o l i jä lle e n p a k o llin<br />

e n ja s e n o p e t u s p e r u s tu i tä y d e l­<br />

lis e s t i la t in is t ie n a le m m illa l u o k illa<br />

s a a m a a n o p e t u k s e e n . M a a m m e<br />

a in o a t s u o m e n k ie lis e t r e a a lily s e o t ,<br />

j o is s a o l i s i v o in u t ja tk a a , o liv a t<br />

T a m p e r e e lla ja S a v o n lin n a s s a .<br />

T u r u s s a t o k i o li r u o ts in k ie lin e n<br />

r e a a lily s e o , ja tä tä tie t ä m u u ta ­<br />

m a t, jo t k a k ie le lle k y k e n iv ä t, k ä y t­<br />

ä v ä tk in h y v ä k s e n s ä .<br />

T u r u n s u o m a la is e n ly s e o n r e h ­<br />

t o r i, la tin a n ja k r e ik a n k ie le n le h ­<br />

t o r i H e n r ik M e la n d e r — n iin k la s ­<br />

s illis e n s iv is ty k s e n m ie s k u in o l i ­<br />

k in — o li lu ja s t i v a k u u t tu n u t re a a ­<br />

lis e n k o u lu o p e tu k s e n ta r p e e llis u u ­<br />

d e s ta . V u o s ik e r to m u k s e s s a a n t o i ­<br />

s e n s a jä lk e e n ja s a n o m a le h t ik ir jo i-<br />

tu k s is s a a n h ä n p a la a m ie lia ja tu k -<br />

s e e n s a : h ä n e n ly s e o n s a k a ik ille<br />

lu o k ille o n s a a ta v a r in n a k k a is lu o k ­<br />

k a ,<br />

b - lu o k k a , ja n ä itä o n s a a ta v a<br />

o p e t ta a tä y d e llis e n r e a a lily s e o n<br />

o p e t u s s u u n n ite lm ie n<br />

m u k a is e s ti.<br />

R e a a lio s a s to n tä h ä n a s tis e s ta u m ­<br />

p ip e r ä ä n p ä ä t ty m is e s tä o n p ä ä s tä ­<br />

v ä . P a p p is s ä ä d y n a r v o s te ttu n a<br />

e d u s t a ja n a h ä n v a ltio p ä iv illä k in<br />

v a ik u tta a a s ia n s a k e h itty m is e e n .<br />

E n s in h ä n s a a v iid e lle a lim m a lle<br />

lu o k a lle r e a a lis e t r in n a k k a is o s a s -<br />

t o t , s it t e n y k s it y is t e n k u s t a n ta m a ­<br />

n a lu k io n a lim m a lle lu o k a lle ja<br />

v ih d o in k a u tta k o k o k o u lu n .<br />

E n s im m ä is e t 10 r e a lis tia tu le v a t<br />

y li o p p i l a i k s i 1 9 0 3 .<br />

N ä in o lo s u h te e t o liv a t k y p s y ­<br />

n e e t u u d e n tä y d e llis e n r e a a lily ­<br />

s e o n p e r u s ta m is e e n . R e h to r i<br />

M e la n d e r in p o n n is te lu t k r u u n a s i<br />

v ih d o in k e s ä lo m a n v iim e is in ä p ä i­<br />

v in ä 1 9 0 3 a n n e ttu a s e tu s , j o lla<br />

T u r u n s u o m a la is e n ly s e o n r e a a lis<br />

e t r in n a k k a is lu o k a t m u u t e t t iin i t ­<br />

s e n ä is e k s i t ä y s ilu o k k a is e k s i re a a ­<br />

l ily s e o k s i. K a n t a k o u lu m m e T u r u n<br />

s u o m a la is e n ly s e o n jä lje lle jä ä ­<br />

n e e n o s a n n im e k s i t u li T u r u n s u o ­<br />

m a la in e n k la s s illin e n ly s e o .<br />

R e h to r i H e n rik M e la n d e r in va ­<br />

k a u m u s r e a a lily s e o n ta r p e e llis u u ­<br />

d e s ta e i j o u t u n u t h ä p e ä ä n . V u o ­<br />

d e n 1 9 0 3 s y k s y n ä a l o i t t i v e lje s -<br />

k o u lu is t a r e a a lis e s s a o p in tie n s ä<br />

2 4 9 p o ik a a ja k la s s illis e s s a 22 5 .<br />

K a h d e s s a k y m m e n e s s ä<br />

v u o d e s s a<br />

r e a a lily s e o k a s v o i y li 7 0 0 o p p ila a n<br />

k o u lu k s i ja k la s s illin e n ly s e o v ä ­<br />

h e n i 1 5 0 — 2 0 0 o p p ila a n k o u lu k s i.<br />

M it e n s it t e n k la s s illis e n ly s e o n<br />

ja r e a a lily s e o n o p e t u s o h je lm a t<br />

e r o s iv a t t o is is ta n s a ? M ik ä tä s s ä<br />

ta p a u k s e s s a o li r e a a li- k ä s itte e n<br />

k a tte e n a ? T ä h ä n o n v a ik e a h k o a ly ­<br />

h y e s ti v a s ta ta , s i l lä m a a m m e its e ­<br />

n ä is ty m is e e n s a a k k a lu k u s u u n n i­<br />

t e lm a t v a ih te liv a t m e lk o u s e in a in a<br />

s e n m u k a a n , k u in k a k ire ä v e n ä lä i­<br />

s e n v a ltio v a lla n o t e S u o m e e n o li<br />

ja k u in k a s u u r i v e n ä lä is tä m is p a i-<br />

n e . P ä ä lin ja t n ä k y v ä t s u h te e llis e n<br />

v a p a id e n p o l i it t i s t e n s u h d a n te id e n<br />

v a llite s s a la a d itu s ta v u o d e n 1 9 0 6<br />

lu k u s u u n n ite lm a s ta .<br />

K u m m a s s a k in ly s e o s s a o p e t e t­<br />

t i i n y h t ä p a ljo n s e u r a a v ia a in e ita :<br />

u s k o n t o , s u o m i, r u o ts i, m a a n tie to<br />

j a h is t o r ia , k a s v i- ja e lä in o p p i,<br />

k a u n o k ir jo it u s , la u lu ja v o im is te lu .<br />

K la s s illis e s s a ly s e o s s a o p e t e t t iin<br />

la tin a a k o k o k o u lu n t u n n it y h t e e n ­<br />

la s k ie n 3 8 t u n t ia v iik o s s a . R e a a lily<br />

s e o s s a n ä m ä t u n n it k o r v a ttiin 22<br />

u u s ie n k ie lte n t u n n illa , 6 fy s iik a n<br />

ja k e m ia n t u n n illa , 9 p iir u s tu k s e n<br />

tu n n il l a ja 1 m a te m a tiik a n t u n n il ­<br />

la . V ä h ä is in e r o a v u u s o li s i i s m a ­<br />

te m a tiik a s s a , jo t a o l i k u m m a s s a ­<br />

k in k o u lu s s a n iin<br />

r u n s a a s ti, e t te i<br />

m y ö h e m p in ä a ik o in a m e id ä n k o u ­<br />

lu m m e m a te m a tiik k a v o itto is in k a a n<br />

o p in t o lin ja o le s itä y lit t ä n y t .<br />

K o u lu m m e<br />

m u o d o s tu m is ta p a<br />

a ih e u t t i s e n , e t tä s e e li p itk ä ä n<br />

k iin te ä s s ä y h t e is to im in n a s s a k la s ­<br />

s illis e n ly s e o n k a n s s a . A s e tu k s e n<br />

m u k a is e s ti k o u lu illa o li y h te in e n<br />

r e h to r i, a lk u v u o s in a y h t e in e n v a n ­<br />

h e m p a in n e u v o s to ,<br />

p ä ä a s ia llis e s ti<br />

y h t e is e t h u o n e t ila t ja y h t e is e t<br />

o p e t u s v ä lin e e t. K la s s illis e n ly s e o n<br />

o p e t ta ja t<br />

h o itiv a t y lity ö n ä ä n o s a n<br />

r e a a lily s e o n o p e t u k s e s ta . O p p ila a t<br />

o liv a t v a lta o s a lta a n e n tis iä t u t t u ja<br />

k o u lu to v e r e it a . T o v e r ik u n ta ja h a r-<br />

r a s tu s k e r h o t o liv a t y h t e is e t . T o s in<br />

a s ia a n k u u lu i v ä lit u n n illa p ie n i<br />

ta p p e lu n k a h is te lu<br />

v e lje s k o u lu je n<br />

o p p ila id e n k e s k e n .<br />

L y s e o t t o im iv a t L in n a n - ja<br />

E s k e lin k a d u n k u lm a t o n t illa s i ja in ­<br />

n e is s a r a k e n n u k s is s a . N e o liv a t<br />

o lle e t a ik o in a a n n a is te n r a n g a is ­<br />

tu s la ito k s e n a , k e h r u u h u o n e e n a e li<br />

s p in h u u s in a k u te n v a n h a t t u r k u la i­<br />

s e t s a n o iv a t. K e h r u u h u o n e e n la k ­<br />

k a u tta m is e n jä lk e e n n e m u u te t tiin<br />

k o u lu je n k ä y t tö ö n . U u d e m m a s ta ,<br />

L in n a n k a d u n v a r r e lla o lle e s ta<br />

s p in h u u s is ta t u li 1 8 8 3 T u r u n s u o ­<br />

m a la is e n ly s e o n ty y s s ija ja v a n ­<br />

h e m m a s ta E s k e lin k a d u n v a r r e lla<br />

o lle e s ta T u r u n te o llis u u s k o u lu n<br />

h u o n e is to . V u o n n a 1 9 0 3 te o lli-<br />

s u u s k o u lu s a i u u d e n k o u lu ta lo n<br />

S a m p p a lin n a n m ä e ltä . M e id ä n k o u ­<br />

lu m m e n e ljä lu o k k a a , k ir ja s to ja<br />

m o le m p ie n ly s e o id e n v a h tim e s ta r it<br />

s i j o i t e t t i i n t e o llis u u s k o u lu n e n t i­<br />

s iin t i l o ih in . M u u t lu o k k a m m e t o i ­<br />

m iv a t u u d e m m a s s a s p in h u u s is s a<br />

y h d e s s ä k la s s illis e n ly s e o n k a n s ­<br />

sa . O lo s u h t e e t e iv ä t o lle e t k a ik ­<br />

k e in p a r h a im m a t. V a n h a n s p in -<br />

h u u s in k iv ija lk a o li v a jo n n u t o s i t ­<br />

ta in n ä k y m ä ttö m iin , r a k e n n u s k a l­<br />

lis t u n u t<br />

n e ljä n n e s m e tr in ja s e in ä t<br />

h a lk e ille e t. L u o k k a h u o n e ita ei v o i­<br />

tu s ijo it t a a k a k s ik e r r o k s is e n r a ­<br />

k e n n u k s e n a la k e r r o k s e e n u m m e h ­<br />

tu n e e n ja tu n k k a is e n ilm a n ta k ia .<br />

L e m u tu n k e u tu i y lä k e r r o k s e n k in<br />

h u o n e is iin . F y s iik a n ja p iir u s t u k ­<br />

s e n o p e t u s ta v a r te n e i o l l u t h u o ­<br />

n e ita . T ä ä llä a u la s s a m m e o n<br />

m u is t o<br />

k o u lu m m e e n s im m ä is e s tä<br />

lu k u v u o d e s ta . S illo in e n v ä lia ik a i­<br />

n e n p iir u s tu k s e n o p e t ta ja m m e t a i ­<br />

t e ilija E lin A l f h i ld N o r d lu n d la h ­<br />

j o i t t i m a a la a m a n s a s u u r ik o k o is e n<br />

ja k a u n iin m e r im a is e m a n r e a a lily ­<br />

s e o lle to iv o e n , e t t ä ly s e o t u le v a i­<br />

s u u d e s s a t u lis i s a a m a a n k u n n o llis<br />

e n p iir u s t u s s a lin .<br />

K u n r e a a lily s e o k a s v o i n o p e a s ti,<br />

k ä y t e tt ä v is s ä o le v a t t i l a t k ä v iv ä t<br />

y lik u o r m it e t u ik s i. T ä llö in v u o s ik s i<br />

1 9 0 8 — 1 0 v u o k r a tt iin n e ljä ä y lin t ä<br />

lu o k k a a v a r te n E e rik in k a d u n<br />

2 2 :s ta , n y k y is tä p ä ä p o s t it a lo a v a s ­<br />

ta p ä ä tä k a u p p a o p is to n e n tin e n<br />

h u o n e is to .<br />

U u d e n k o u lu ta lo n r a k e n ta m is a -<br />

ja t u s p a n t iin v ir e ille j o 1 9 0 4 .<br />

K u te n a rv a ta s a a tta a , a s ia e i o llu t<br />

m u tk a to n . V u o s ie n k u lu e s s a e r i­<br />

la is e t e h d o tu k s e t ja m u u n n e lm a t<br />

k u lk iv a t H e ls in g in ja T u r u n v ä liä .<br />

E n s im m ä in e n p u lm a o l i k y s y ­<br />

m y s s iit ä , k u m p i k o u lu is ta , k la s ­<br />

s illin e n v a i r e a a lily s e o , o li saa v a<br />

u u d e n k o u lu ta lo n . A s ia r a tk e s i<br />

m e id ä n e d u k s e m m e 1 9 0 6 .<br />

T o in e n k y s y m y s , t o s in o p e t ta ja ­<br />

k u n n a n jy r k ä n k a n n a n v u o k s i m e l­<br />

k o p ia n s iv u u t e t t u , o li e h d o tu s<br />

s iitä , e t t ä r u o ts a la is e n k la s s illis e n<br />

ly s e o n r a k e n n u s , n y k y in e n K a te d ­<br />

r a ls k o la n P o rth a n in p u is to n re u ­<br />

n a s ta , lu o v u t e t t a is iin s u o m a la is e l­<br />

le r e a a lily s e o lle ja r u o ts a la is e lle<br />

k o u lu lle te h t ä is iin u u s i ra k e n n u s .<br />

T ä m ä n e h d o tu k s e n h y v ä k s y m in e n<br />

o l i s i m e lk o p ia n ty r e h d y t tä n y t<br />

m e id ä n k o u lu m m e k a s v u n .<br />

K o lm a s p u lm a o li s o p iv a n to n ­<br />

tin s a a m in e n . T ä s tä te h t iin e h d o ­<br />

tu k s ia s e k ä o p e t ta ja k u n n a n ja<br />

k a u p u n g in v a lt u u s to n e t t ä k o u lu y lih<br />

a llit u k s e n k ä s it t e ly is s ä . O p e tt a ja ­<br />

k u n ta p i t i s o p iv im p in a t o n tt e in a<br />

k o u lu m m e n y k y is tä p a ik k a a P u o -<br />

la la n m ä e n e t e lä r in t e e s s ä ja n y k y i­<br />

s in te k n illis e n o p p ila it o k s e n lä h e i­<br />

s y y d e s s ä o le v a a t o n t t ia S a m p p a -<br />

lin n a n m ä e llä . V u o d e n 1 9 0 6 o p e tta -<br />

jie n k o k o u k s e s s a y k s im ie lis e s t i h y ­<br />

v ä k s y t tiin v iim e k s im a in it t u , jo ta<br />

v a ltu u s t o k in o li e h d o tta n u t. S itä ei<br />

k u ite n k a a n lo p u lta lu o v u te ttu k a a n<br />

r e a a lily s e o lle , k o s k a p o ik a ly s e o<br />

t u li s i h ä ir its e m ä ä n lä h e llä o le v a a<br />

t r i v o n H e id e k e n in la ito s ta . V u o ­<br />

d e n p ä ä s tä s a a tiin tie t ä ä , e t tä s e ­<br />

n a a tti o li p ä ä t tä n y t lu n a s ta a t o n tin<br />

n y k y is e ltä p a ik a lta V I k a u p u n g in o ­<br />

s a n P o h ja n tä h d e n k o r tt e lis ta .<br />

K o u lu m m e a lu e e lla o li s iih e n a i­<br />

k a a n p a ri p ie n tä r a k e n n u s ta , s a ­<br />

m a n ta p a is ta k u in V a r tio v u o r e n kä-<br />

s i t y ö lä is k o r t t e lin m u is to k s i s ä ily ­<br />

te ty t t a lo t . P ih a m a a s a a tiin n y k y i­<br />

s e e n la a ju u te e n s a v a s ta 1 9 2 4 .<br />

Y h te e n a ik a a n k o u lu t a lo s u u n n i­<br />

t e lt iin s ijo it e t t a v a k s i t o n t i l l e s ite n ,<br />

e t tä p ih a m a a o l i s i jä ä n y t p ä iv ä n<br />

p u o le lle M a a ria n - ja A u ra k a d u n<br />

la ita a n ja r a k e n n u s ta k a - a la lle , n y ­<br />

k y is e n b e to n ia id a n e te e n .<br />

Y lia r k k it e h t i J a c . A h re n b e r g<br />

H e ls in g is tä la a ti ta lo n p iir u s tu k s e t<br />

ju g e n d - ty y lin h e n k e e n . R a k e n n u s ­<br />

ty ö t p ä ä s iv ä t a lk u u n s y k s y llä<br />

1 9 0 8 , s iis 7 0 v u o tta s itte n .<br />

P ia n s a a tiin k u u lla , e t te i u u s i<br />

ta lo t u lis ik a a n o le m a a n a lk u p e ­<br />

r ä is te n p iir u s t u s t e n m u k a in e n .<br />

S ä ä s t ä v ä is y y s s y is tä<br />

r a k e n n u k s e n<br />

k o k o a o li p ie n e n n e tt y . V a r s in k in<br />

b io lo g is t e n a in e id e n le h to r in<br />

V ik s tr ö m in ja m a te m a a t tis te n a i­<br />

n e id e n le h to r in tr i K a ia n s a lo n a n ­<br />

s io s ta s a a tiin h u o n o n n u k s ia jo n ­<br />

k u n v e rra n e s t e ty k s i, e i k u ite n k a a n<br />

ta lo n k o o n p ie n e n tä m is t ä . M a a -<br />

r ia n k a d u n v a r r e lla o le v a v o im is te ­<br />

lu s a lim m e k ä r s i p ie n e n tä m is e s tä<br />

p a h ite n . V u o d e n p ä ä s tä s e n p i­<br />

h a n p u o le in e n p ä ä ty s e in ä s itte n<br />

p u r e t t iin k in ja r a k e n n e ttiin s a lin<br />

ja tk o k s i p y ö r e ä u lo k e , jo k a te k e e<br />

p ih a n p u o le is e n<br />

s is ä ä n tu lo m m e<br />

a h ta a k s i ja v a r jo is a k s i. S a m a lla<br />

p u h k a is tiin k a k s i ik k u n a a v o im is ­<br />

te lu s a liin M a a r ia n k a d u lle p ä in .<br />

M a in its e m a n i p u u t te e t o liv a t<br />

p ie n iä o m a n k o u lu ta lo n s a a m is e n<br />

a ih e u tta m a n ilo n r in n a lla . O p e tt a ­<br />

ja t ja o p p ila a t v a lta s iv a t tä m ä n t a ­<br />

lo n s y y s k u u n 1 . p ä iv ä n ä 1 9 1 0 .<br />

T ila t o liv a t h e id ä n m ie le s tä ä n e n ­<br />

n e n k o k e m a tto m a n v ä ljä t, h u o n e e t<br />

k o rk e a t ja v a lo is a t, liit u v ä r e illä<br />

v a a le a k s i m a a la tu t.<br />

1 9 2 0 - lu v u lla k o u lu m m e lu o k k ie n<br />

lu k u m ä ä r ä k a p u s i y li 2 0 :n . T ila n ­<br />

p u u tte e n lie v e n tä m is e k s i r a k e n n e t­<br />

t iin M a a ria n k a d u n s iiv e n u lla k o lle<br />

k o lm e lu o k k a h u o n e tta , jo t k a v a in<br />

o s a k s i p y s t y iv ä t h e lp o tta m a a n t i ­<br />

la n n e tta . L u o k k a h u o n e ita o li k ä y ­<br />

te ttä v ä e r ik o is a in e id e n h u o n e ita ja<br />

o p e t ta jie n h u o n e t ta . A u la t o im i s e ­<br />

k ä v o im is te lu - e t t ä p iir u s tu s s a lin a .<br />

A u la s ta k o lm a n te e n k e rro k s e e n<br />

v ie v illä p o r ta illa i s t u i lu o k k a u s e in<br />

tu n n illa n s a .<br />

J u u r i ta lv is o d a n k y n n y k s e llä<br />

19 39 s a a tiin r a k e n n u k s e lle ja tk e<br />

A u ra k a d u n v a r te e n P u u ta r h a k a d u n<br />

p ä ä n k o h d a lle . T a lo n p e r u s k o rja u s<br />

ja m u u to s t y ö s u o r it e t t ii n 1 0 v u o tta<br />

s itte n .<br />

E d e llä o le n u s e a s ti to is t a n u t,<br />

e ttä k o u lu m m e e n s im m ä in e n n im i<br />

o li T u r u n s u o m a la in e n re a a lily s e o .<br />

T ä m ä n im i p o is t u i v ir a llis e s ta k ä y ­<br />

tö s tä 1 9 1 4 , ja s e n t i l a l l e t u li T u ru n<br />

s u o m a la in e n ly s e o . E n s im m ä is e n<br />

m a a ilm a n s o d a n k y n n y k s e llä a n n e ­<br />

tu lla a r m o llis e lla a s e tu k s e lla m u u ­<br />

te t t iin m a a m m e r e a a lily s e o t ja<br />

k la s s illis e t ly s e o t T u r u n , T a m p e ­<br />

re e n ja V iip u r in k la s s illis ia ly s e o i­<br />

ta lu k u u n o tt a m a t ta n s . lin ja ja k o i-<br />

s ik s i ly s e o ik s i. N iid e n lu k u s u u n n i­<br />

te lm ie n m u k a a n lu k io n o p p ila illa<br />

o li m a h d o llis u u s o p is k e lla jo k o<br />

k la s s illis e lla lin ja lla , j o l l a lu e ttiin<br />

la tin a a ja ly h y tt ä m a te m a tiik a n<br />

k u r s s ia , t a ik k a r e a a lilin ja lla , jo lla<br />

la tin a n s ija s s a o li p itk ä n m a te m a ­<br />

tiik a n k u r s s i, f y s iik k a ja p iir u s tu s .<br />

L u k io s s a a lk a v a u u s i k ie li, v e n ä jä<br />

ta i r a n s k a , k u u lu i k u m m a n k in l i n ­<br />

ja n o h je lm a a n — e n g la n tia h a n<br />

lu e ttiin ly s e o is s a tu o h o n a ik a a n<br />

v a p a a e h to is e s ti v a in k a h d e lla<br />

y lim m ä llä lu k io n lu o k a lla p a ri tu n ­<br />

tia v iik o s s a . L in jo je n n im e t v a ih ­<br />

tu iv a t m y ö h e m m in k ie lilin ja k s i ja<br />

m a te m a a t tis e k s i l in ja k s i. V u o d e s ta<br />

19 69 lin ja ja k o o li: k ie lilin ja , re a a li-<br />

lin ja ja m a te m a a t tin e n lin ja . L in ja -<br />

ja o to n lu k io a l o i t e t t ii n 19 75 .<br />

A t t r i b u u t t i s u o m a la in e n p u d o ­<br />

te t t iin m a a m m e s u o m e n k ie lis t e n<br />

ly s e o id e n<br />

n im e s t ä ta r p e e tto m a k s i<br />

k a t s o tt u n a v u o n n a 1 9 5 0 . S iitä a l­<br />

k a e n k o u lu m m e n im i o li T u r u n ly ­<br />

s e o .<br />

T u r u n ly s e o n t o im in t a v a ltio n<br />

p o ik a ly s e o n a p ä ä t ty i 1 . 8 . 1 9 7 6 .<br />

P e ru s k o u lu jä r je s t e lm ä ä n s i i r r y t ­<br />

tä e s s ä k o u lu m m e ja k a u tu i k a h d e k ­<br />

s i e r illis e k s i k o u lu y k s ik ö k s i. E n tine<br />

n k e s k ik o u lu t u li p e r u s k o u lu u n<br />

k u u lu v a k s i M u s e o m ä e n k o u lu k s i ja<br />

lu k io k a u p u n g in k o u lu la it o k s e e n<br />

k u u lu v a k s i M u s e o m ä e n lu k io k s i.<br />

L u k io n t o im in t a p e r u s tu u y k s ity is -<br />

o p p ik o u lu ja k o s k e v iin la in s ä ä d ö k -<br />

s iin ja s illä o n o m a jo h to k u n t a n ­<br />

sa . K u m m a lla k in y k s ilö llä o n o m a<br />

r e h to r in s a .<br />

T u r u n s u o m a la is e n r e a a lily s e o n<br />

p e r u s ta m is a s e tu k s e n<br />

m u k a a n<br />

T u r u n k la s s illis e n ly s e o n r e h to r in<br />

tu li o lla m y ö s r e a a lily s e o n r e h to r i­<br />

n a .<br />

K o u lu je n y h t e is in ä r e h to r e in a<br />

• T u r k u la is te n u r h e ilija in h a llu s s a e i tä llä h e tk e llä o le y h tä ä n v ir a lljs ta<br />

m a a ilm a n e n n ä ty s tä . T ä m ä n p u u tte e n p o is ta m is e k s i T u r u n T y ö v ä e n S ä ä s ­<br />

tö p a n k in h a llit u s o n T u r u n 7 5 0 - v u o tis ju h la n k u n n ia k s i p ä ä t tä n y t lu o v u tta a<br />

n . 6 0 0 0 m a rk a n a rv o is e n ta s k u k e llo n s ä ä s tö p a n k in t o im ia lu e e lt a o le v a lle<br />

u r h e ilija lle , jo k a e n s im m ä is e n ä s a a v u tta a jo s s a k in u r h e ilu la jis s a v ir a llis e n<br />

m a a ilm a n e n n ä ty k s e n . S u o r itu s p a ik k a s a a o lla m is s ä m a a ilm a n k o lk a s s a<br />

ta h a n s a k u n h a n tu lo s s a a v u te ta a n h y v ä k s y ttä v is s ä o lo s u h te is s a Ja v ir a llisia<br />

m a a ilm a n e n n ä ty k s iä n o te e r a tta v a s s a u r h e ilu la jis s a . — K u v a : H e d e<br />

F o to .<br />

t o im iv a t H e n rik M e la n d e r<br />

1 9 0 3 — 19 0 5 ja J . M . A h lm a n<br />

1 9 0 5 — 19 10 . U u d e n k o u lu ta lo m m e<br />

v a lm is tu t tu a ly s e o m m e s a i m y ö s<br />

o m a n its e n ä is e n jo h to n s a . R e h to ­<br />

r ik s i m ä ä rä ttiin u s k o n n o n ja h is t o ­<br />

ria n lu k e m is e n le h to r i E in a r C a n ­<br />

d o lin , jo k a h o iti t o in ta v u o te e n<br />

19 20 , jo n a h ä n s iir t y i tu o m io r o ­<br />

v a s tik s i. H ä n e n jä lk e e n s ä r e h to r e i­<br />

n a o liv a t Iiv a r i V a n a ja 1 9 2 0 — 1 9 3 7 ,<br />

E . R. L e v a n to 1 9 3 7 — 1 9 5 9 ( p itk ä a i­<br />

k a is in r e h to r e is ta m m e ), Ilm a r i<br />

N ie m in e n 1 9 5 9 - 1 9 7 2 ja E in o<br />

K a riv a a ra 1 9 7 2 — 1 9 7 6 . M u s e o m ä e n<br />

lu k io n r e h to r in a o n E in o K a riv a a ra<br />

ja k o u lu n r e h to r in a K y llik k i L u o to .<br />

O ik e u s k a n s le r i O la v i H o n k a , jo ­<br />

ka tu li 19 03 re a a lily s e o n 1. lu o k a l­<br />

le , k ir jo it ta a m u is te lm a te o k s e s ­<br />

s a a n : 'T u r u n re a a lily s e o s s a v a llin ­<br />

n u t h e n k i o li p u h d a s ja a rv o k a s .<br />

S u u ri a n s io tä s tä k u u lu i e p ä ile ­<br />

m ä ttä r e h to r i E in a r C a n d o lin ille .<br />

H ä n o li o ik e a m ie lin e n ja h u m a a n i<br />

r e h to r i, jo lle p a p illis u u s e i m illo<br />

in k a a n ilm e n n y t a h d a s m ie lis y y ­<br />

te n ä , vaan y m m ä rtä v ä is e n ä , m u tt a<br />

s a m a lla jo h d o n m u k a is e n a k u r in ja<br />

jä r je s ty k s e n y llä p it ä m is e n ä .” P iis ­<br />

p a O la v i K a re s o li ly s e o s s a m m e<br />

k y m m e n k u n ta v u o tta m y ö h e m m in .<br />

H ä n k in m u is te lm is s a a n to is ta a<br />

h y v in y h d e n m u k a is e s ti H o n g a n<br />

m a in in n a n lis ä te n : " P ie n e lle k o u ­<br />

lu p o ja lle r e h to r i C a n d o lin o li j o k ­<br />

s e e n k in k a u k a in e n , k u n n io itu s ta<br />

h e r ä ttä v ä v o im a h a h m o . H ä n e n o i­<br />

k e u d e n m u k a is u u te n s a ja m ie h e k ä s<br />

re h tiy te n s ä h e r ä ttiv ä t o p p ila is s a<br />

m e lk e in p ä ja k a m a to n ta lu o tta m u s ­<br />

t a . "<br />

O m a n k o u lu a ik a n i r e h to r i Iiv a r i<br />

V a n a ja o li le p p o is a ja h y v ä n t a h to i­<br />

ne n k a s v a tu k s e n ta it u r i, jo n k a e i<br />

ta r v in n u t e s iin ty ä tiu k k a n a o p p i­<br />

m e s ta rin a , v a a n h e r tta is e lla o le ­<br />

m u k s e lla a n v a llo it t i y m p ä r is tö n s ä ,<br />

o liv a t s iin ä s itte n k o u lu p o ja t t a ik ­<br />

k a a ik u is e t. P iis p a K a re s k e r to o<br />

h ä n e s tä v e n ä jä n k ie le n o p e t ta ja s ­<br />

ta a n s e u ra a v a n v a la is e v a n tie d o n :<br />

"E rä ä n k i r jo it u s t u n n in a lk a e s s a<br />

le h to r i V a n a ja s a n o i k y llä s ty n e e llä<br />

ä ä n e llä : " K o u lu p o ja t o v a t s e lla is ia<br />

tu h r a a jia . K ir jo itu k s e s s a te h d ä ä n<br />

v ir h e itä , p y y h itä ä n s a n o ja , jo p a<br />

k o k o n a is ia la u s e ita k in y l i , k i r j o it e ­<br />

ta a n r iv ie n v ä liin k o r ja u k s ia jn e .<br />

V ih o t tu le v a t e p ä s iis te ik s i ja k ir ­<br />

jo it u k s ia o n ik ä v ä k o r ja t a . S e n<br />

tä h d e n o n tä s tä lä h tie n te h tä v ä<br />

n iin , e ttä jo s h u o m a a tt e v irh e e n ,<br />

s itä e i s a a k o r ja t a , v a a n v e d ä tte<br />

v iiv a n v ir h e e llis e n k o h d a n a lle .<br />

S iitä n ä e n , e t t ä v ir h e o n h u o m a t­<br />

tu . S e e i m y ö s k ä ä n s i l lo i n v a ik u ta<br />

n u m e r o o n a le n ta v a s t i.’ T ä m ä o h je<br />

o li m e ille h y v in m ie lu in e n . K u n<br />

s u u n n ille e n jo k a to is e n s a n a n ta i<br />

la u s e e n a lla o li v iiv a , s a im m e a r ­<br />

v o s a n a k s i k a h d e k s ik o n . V ir h e itä<br />

m e k y llä o s a s im m e te h d ä , jo te n<br />

a lle v iiv a tta v a a o l i ja h y v ä k s y ttä v ä ä<br />

t e k s tiä s y n t y i. ”<br />

R e h to r i E . R . L e v a n n o n p e r s o o ­<br />

n a llis u u d e s s a o liv a t k la s s illis e n<br />

p o h ja k o u lu n ja m a te m a a t tis te n a i­<br />

n e id e n k o r k e a k o u lu o p in to je n v a i­<br />

k u t u k s e t s u la u tu n e e t s o p u s u h t a i­<br />

s e k s i h u m a a n ik s i e lä m ä n k a ts o ­<br />

m u k s e k s i. H ä n e n o t te e n s a e iv ä t<br />

o lle e t v a in t u n n o llis e n v ir k a m ie h e n<br />

o t t e it a , v a a n e lä v ä s ti tu n te v a n , in -


n o s tu v a n ja p o ik iin lu o tta v a n m ie ­<br />

h e n .<br />

R e h to r e it a N ie m in e n ja K a ri-<br />

v a a ra e n lä h d e k u v a ile m a a n .<br />

P u h u k o o t its e p u o le s ta a n , jo s<br />

o s a a v a t ja k e h ta a v a t.<br />

T u r u n ly s e o n k o k o to im in t a - a i-<br />

k a n a s e n p a lv e lu k s e s s a o li v a n ­<br />

h e m p ia le h to r e it a , n u o r e m p ia le h ­<br />

t o r e ita , y lim ä ä r ä is iä le h to r e it a ja<br />

o p e t t a jia v a k in a is in a v ir a n - ta i t o i ­<br />

m e n h a lt ijo in a y h t e e n s ä 1 0 2 . S e l­<br />

la is ia v ä lia ik a is - , s ija is - ja t u n t i o ­<br />

p e tta jia , jo id e n t o im ik a u s i k e s ti y li<br />

k o lm e v u o tta , o li 6 7 , s e lla is ia , j o i ­<br />

d e n t o im ik a u s i o li v ä h in tä ä n lu k u ­<br />

k a u s i ja e n in tä ä n k o lm e v u o tta , o li<br />

2 0 3 . M a in its e m ie n i lu k u je n s u m m a<br />

o n 2 7 2 .<br />

P itk ä a ik a is im m a t<br />

k o u lu m m e<br />

p a lv e lija t o liv a t: r u o ts in k ie le n<br />

v a n h . le h to r i H a n n e s A lm a r k 4 2 v,<br />

m a te m a a t tis te n a in e id e n v a n h .<br />

le h to r i E . R . L e v a n to 41 v , m a te ­<br />

m a a ttis te n a in e id e n v a n h . le h to r i<br />

K . R . C e d e r 3 8 v , u s k o n n o n ja f i ­<br />

lo s o f ia n a lk e id e n v a n h . le h to r i<br />

V ä in ö P e rä lä 3 6 v , u s k o n n o n ja<br />

h is to r ia n n u o r . le h to r i U rh o T e la -<br />

r a n ta 3 5 v , v e n ä jä n k ie le n v a n h .<br />

le h to r i Iiv a r i V a n a ja 3 3 v s e k ä<br />

r u o ts in ja s a k s a n k ie le n n u o r . le h ­<br />

t o r i F . E. H a n n u la 31 v . M u id e n<br />

p a lv e lu s a ik a jä ä 3 0 v u o te e n ta i s i­<br />

tä ly h y e m m ä k s i. Ä s k e n n im e ltä<br />

m a in its e m is t a n i E . R . L e v a n n o n ,<br />

Iiv a r i V a n a ja n ja V ä in ö P e rä lä n<br />

m u o to k u v a t o v a t tä m ä n k e r r o k s e n<br />

s e in illä . K . R . C e d e r in k u v a o n f y ­<br />

s iik a n s a lis s a .<br />

K u te n tie t ä n e tt e m e id ä n k a ik ­<br />

k ie n o p p ila it t e n h e n k ilö tie d o t o n<br />

k i r j o it e t t u ly s e o n p a k s u ih in m a t-<br />

r ik k e lik ir jo ih in n u m e r o jä r je s t y k s e s ­<br />

s ä . O p p ila s n : o 1 n iis s ä o n v u o ­<br />

d e n 1 9 0 3 8 . lu o k a n o p p ila s A r ttu r i<br />

A r v id V e s e n te rä , m y ö h e m m in<br />

m a is te r i ja v a n k e in h o id o n ta r k a s ta -<br />

ja .<br />

V iim e is e n ä o n n : o 8 2 6 7 P e te r<br />

M a r k o T a p io K u n z e . N ä id e n v ä lis ­<br />

s ä o v a t m e id ä n m u itte n n u m e r o m ­<br />

m e . Y lä a s te e n te k n is e n ty ö n o p e t­<br />

ta ja T a ls i ja v a h tim e s ta r i L a a k s o ­<br />

ne n o v a t te h n e e t k o u lu m m e to is e n<br />

k e r r o k s e n k ä y tä v ä n s e in ä lle d ia g ­<br />

r a m m in , jo k a h a v a in n o llis ta a ly ­<br />

s e o n o p p ila id e n ja lu o k k ie n lu v u n<br />

k e h it t y m is t ä . K u te n s iit ä n ä k y y<br />

o p p ila s lu v u n h u ip p u o s u u v u o te e n<br />

1 9 2 7 , j o l l o i n o p p ila it a o li 7 2 2 , s e ­<br />

k ä to in e n v u o te e n 1 9 6 1 , jo l l o i n<br />

e n n ä ty s lu k u o l i ta s a n 90 0 .<br />

T u r u n ly s e o n ja s e n o p p ila is t o n<br />

v a ih e ita s e u r a te s s a n i o le n o llu t<br />

n ä k e v in ä n i n e ljä ly s e o ta m m e lu o n ­<br />

n e h t iv a a p iir r e ttä .<br />

1 ) S e o n s a a n u t k a u tta a ik o je n<br />

e n e m m is tö n o p p ila is t a n s a k o d e is ­<br />

ta , jo t k a o v a t y h te is k u n ta m m e<br />

k e s k ita s o a ta i s it ä lä h e llä . M e o p ­<br />

p ila a t o le m m e p ä ä a s ia llis e s ti o l­<br />

le e t s u k u m m e e n s im m ä is iä o p p i-<br />

k o u lu t ie lle p ä ä s s e itä . J o n k in la is e n<br />

k u v a n a n ta n e e k o k o 1 9 1 0 - lu k u a<br />

k o s k e v a t i l a s t o n i . S e n m u k a a n<br />

p o ik a m m e o liv a t 7 2 - p r o s e n tt is e s ti<br />

l ä h t ö is in p ie n liik k e e n h a r jo itta jie n ,<br />

p a lv e lu s m ie s t e n , ty ö m ie s te n ,<br />

p i e n t ila llis t e n , t o r p p a r e itte n ja<br />

m a a ta lo u s ty ö m ie s te n p e r h e is tä .<br />

K o d it o v a t h a lu n n e e t a u r a ta p o j i l ­<br />

le n s a t ie t ä v ä lje m p iin o lo ih in .<br />

2 ) O p p ila it t e m m e e n e m m is tö o n<br />

a lu s ta a lk a e n o l l u t t u r k u la in e n .<br />

E n s im m ä is e n ä v u o te n a r e a a lily ­<br />

s e o n o p p ila is t a o li 2 / 3 t u r k u la is ia ,<br />

k u n s a m a a n a ik a a n v e lje s k o u lu s -<br />

s a m m e k la s s ik o s s a tu r k u la is te n<br />

m ä ä rä o li v a ja a p u o le t o p p ila s k u n ­<br />

n a s ta . T u r u n ly s e o n v iim e is e n ä<br />

v u o s ik y m m e n e n ä t u r k u la is p r o s e n t-<br />

t i y l i t t i 8 0 :n . T u r k u la is u u s o n i l ­<br />

m e is e s t ik in a n ta n u t R e s s u lle s u u ­<br />

la a n ja r o n s k in la is e n ilm e e n , m u t ­<br />

ta s a m a lla a s ia llis e n ja m o n iin h y ­<br />

v iin h a r r a s tu k s iin v a lm iin h e n g e n .<br />

3 ) O p p ila itte m m e k o u lu n k ä y n n in<br />

p itu u s v a ih te le e h y v in v o im a k ­<br />

k a a s ti lu o k a n ta i p a r in s u o r it t a m i­<br />

s e s ta k e s k ik o u lu n ta i lu k io n p ä ä s ­<br />

t ö t o d is t u k s e n h a n k k im is e e n s a a k ­<br />

k a . S a a d a k s e n i k ä s ity k s e n a s ia s ta<br />

o le n s e u r a n n u t o m a n v u o s ilu o k k a ­<br />

n i p o ik ie n k o u lu e te n e m is tä . M e itä<br />

t u li 1 9 2 0 s illo is e e n T u r u n s u o m a ­<br />

la is e e n ly s e o o n 1 3 0 p o ik a a . N ä is tä<br />

k e s k e y tti e n n e n k e s k ik o u lu n p ä ä t­<br />

t ä m is tä 5 5 (4 2 % ) , k e s k ik o u lu n<br />

s u o r it t i 7 5 (5 8 % ) . K e s k ik o u lu n<br />

s u o r it ta n e is ta 2 / 3 e li 5 0 ja t k o i lu ­<br />

k io s s a , jo s s a 9 k e s k e y tti ja 41 e li<br />

v a ja a k o lm a n n e s a lk u p e rä is e s tä<br />

1 3 0 p o ja n jo u k o s t a s u o r it t i y lio p ­<br />

p ila s tu tk in n o n . S u h d e lu v u t n ä y ttä ­<br />

v ä t m e lk o h y v in s o v e ltu v a n ly ­<br />

s e o m m e k o k o o p p ila s m ä ä r ä ä n .<br />

4 ) K a u t ta a ik o je n m it ä e r ila is im ­<br />

m a t h a r r a s tu s a la t o v a t s a a n e e t<br />

v a n k a t k a n n a tta ja jo u k k o n s a k o u ­<br />

lu s s a m m e . V a n h in k e r h o is ta m m e<br />

o n tä n ä v u o n n a 7 0 tä y ttä v ä T ä h ti-<br />

m ö . S e s a i 1 9 1 0 s e u ra k s e e n to v e -<br />

r ik u n n a n ja s e n jä lk e e n k e r h o je n<br />

p itk ä n k e t ju n : s iin ä o v a t la u s u m a -<br />

k o lle g io t , r a ittiu s s e u r a t, u r h e ilu - ja<br />

v o im is te lu s e u r a t, K a rja la - s e u ra ,<br />

Y lio p p ila s k y lä s s ä o n r a k e n ta m i­<br />

s e n p ä ä t y tty ä 111 ta lo a ja 3 6 6 0<br />

a s u n t o p a ik k a a s e k ä a s u n t o je n l i ­<br />

s ä k s i 2 k a u p p a a . 7 p ä iv ä k o tia<br />

( s iir ty v ä t k a u p u n g ille e n s i v u o d e n<br />

a lu s s a ) , 3 p e s u la a , 3 k e r h o tila a ,<br />

32 s a u n a a , 2 u im a - a lla s ta , le ik k i­<br />

p u is to , p o s ti, p a n k k i, 4 le n to p a l-<br />

lo k e n ttä ä , h u o lto r a k e n n u s , h a llin ­<br />

to r a k e n n u s , o p is k e lija r a v in t o la s e ­<br />

kä C C T :s s ä o p is k e lija in k o k o o n tu ­<br />

m is - j a v a p a a -a ja n t ilo ja .<br />

T u r u n Y lio p p ila s k y lä s ä ä tiö p e ­<br />

r u s t e t t iin 1 9 6 6 , e n s im m ä is e n ra ­<br />

k e n n u s v a ih e e n p e r u s k iv i m u u r a t­<br />

t iin 1 9 6 8 ja e n s im m ä is e t o p is k e lija<br />

t p ä ä s iv ä t a s u m a a n s y k s y llä<br />

T e k m a , K r o n ik k a , Ik a ro s , k a m e ra -<br />

k e r h o , p iir u s tu s k e r h o , o r k e s te r it,<br />

k u o r o t jn e . N iid e n m e r k ity s v a k i­<br />

n a is e n k o u lu ty ö n tä y d e n tä jin ä o n<br />

ilm e in e n .<br />

E n tis e t o p p ila a m m e o v a t s u o r it ­<br />

ta n e e t ta i o v a t p a r a ik a a s u o r it t a ­<br />

m a s s a e lä m ä n t y ö tä n s ä m it ä e r ila i­<br />

s im m illa a lo illa . T u s k in p a o n s itä<br />

k ä y t ä n n ö llis e n ty ö n a la a ta i o p i l ­<br />

lis t a u ra a , j o l l a k o u lu t o v e r e ja m m e<br />

e i o lis i o l l u t . P a rh a ite n s a a tte tä s ­<br />

tä k u v a n t u tu s t u e s s a n n e ju u r i i l ­<br />

m e s ty n e e s e e n T u r u n ly s e o n m a t-<br />

r ik k e lit e o k s e e n . E n m a lta tä s s ä<br />

y h te y d e s s ä o lla r ö y h is t e le m ä ttä<br />

re s s u n r in ta a . P r o f. M a tt i K u u s i<br />

o n k irja s s a a n P o h jo is e t r e s e rv it<br />

ju lk a is s u t t u tk ie lm a n s a v u o d e lta<br />

1 9 6 5 s iit ä , m is t ä k o u lu is t a o v a t<br />

lä h tö is in k o r k e a k o u lu je n , u lk o a ­<br />

s ia in m in is t e r iö n , o ik e u s la it o k s e n ,<br />

s a ir a a la la ito k s e n ja k ir k o n v a s tu u -<br />

n a la is im m illa p a ik o illa to im iv a t<br />

h e n k ilö t.<br />

Y liv o im a is e n a v o itta ja n a<br />

s e lv iä ä H e ls in g in n o r m a a lily s e o .<br />

H o p e a lle p ä ä s e e T u r u n ly s e o k a n ­<br />

n o illa a n T u r u n k la s s illin e n ly s e o ,<br />

H e ls in g in S u o m a la in e n Y h te is k o u ­<br />

lu ja K u o p io n ly s e o .<br />

M e te e m m e k u n n ia a n ä ille v a s ­<br />

t u u n k a n ta jille m m e . E r ity is e n k u n ­<br />

n io itu k s e m m e ja k iito llis u u d e n<br />

tu n te e m m e o s o ita m m e k o u lu to v e ­<br />

r e ille m m e , j o i l l e e i s u o tu t i l a i ­<br />

s u u tta p itk ä a ik a is e e n e lä m ä n t y ö ­<br />

h ö n ja jo id e n 2 1 0 n im e ä o n ta lle ­<br />

t e ttu tä ä llä a u la s s a o le v iin s a n k a -<br />

r it a u lu ih in . H e ih in ja m e ih in k a ik ­<br />

k iin s o v e ltu u k o u lu to v e r im m e A a ro<br />

H e lla a k o s k e n a f o r is m i: " J a lo im p iin<br />

a s io ih in e i k ä y d ä h e lp o in ta t i e t ä . "<br />

1 9 6 9 . A r k k it e h t ik ilp a ilu n v o ittiv a t<br />

a r k k ite h d it J a n S ö d e r lu n d ja E rk k i<br />

V a lo v ir ta . P ä ä u r a k o its ija n a o n o l­<br />

lu t r a k e n n u s to im is to R . J ä r v in e n<br />

O y .<br />

Y lio p p ila s k y lä n a lu e e lla o v a t<br />

k ä y n n is s ä y m p ä r is tö n s u u n n it t e lu ­<br />

ja h o it o t y ö t , j o ih in s is ä lty v ä t<br />

m y ö s A u ra jo e n r a n ta - a lu e e t.<br />

A lu e tt a r u m e n ta n u t e n tin e n v a ltio n<br />

s o r a k u o p p a s iis t it ä ä n . A lu e e lle<br />

p e r u s te ttu T u r u n 7 5 0 - v u o tis ju h la -<br />

p u is to . S y k s y n a ik a n a v a lm is tu i<br />

y lio p p ila s k y lä n ja k a u p u n g in jä t-<br />

te e n p o lt to la it o k s e n v ä lin e n lä m p ö ­<br />

j o h to , jo n k a k u s t a n n u k s e t o v a t<br />

n o in 8 ,5 m il j . m a r k k a a .<br />

□<br />

T urun yliop p ilask ylässä<br />

y li 3 6 0 0 asuntopaikkaa<br />

■ T u ru n Y lio p p ila s k y lä s ä ä tiö n k y m m e n e n ä v a ih e e n a ra k e n ­<br />

n u tta m a y lio p p ila s k y lä v a lm is tu u tä n ä s y k s y n ä . K y lä on<br />

ra k e n n e ttu T u ru n k a u p u n g in v a s tik k e e tta lu o v u tta m a lle läh e s<br />

30 h e h ta a rin s u u ru is e lle a lu e e lle A u ra jo e n ra n n a lle K aarin an<br />

k irk o n y m p ä rille . R a k e n n u s h a n k e on h a n k in ta -a rv o lta a n<br />

n oin 1 50 m ilj. m a rk k aa.<br />

H u m .k a n d .<br />

IL M A H IR V O IL A :<br />

UNICA 79<br />

Joulurukous<br />

S y v ä lle jo u lu n s y d ä m e e n<br />

s u o H e rra n ä h d ä m u n ,<br />

p o is p y y h in a r je n k y y n e ­<br />

le e n ,<br />

lu o s e im e s p o lv is tu n .<br />

S u n o h im o ita s s e p p e lö i<br />

s ä t e ily ta iv a in e n ,<br />

v a ik k m u r h e s y d ä n t ä n i s ö i,<br />

n y t s e n tä ä n ilo it s e n .<br />

S u n ih o s k u u lt o p u r p p u r a ,<br />

m u n jo u lu r u u s u n o n ,<br />

s e n tu o k s u e s s a s u ru a<br />

o n m u is ta a m a h d o to n !<br />

O n o lje t p y h ä t ä llä s i<br />

n iit y ilt ä ta iv a h a n ,<br />

S u n tä n n e tu o m a v a lta s i<br />

t u o a v u n v a iv a h a n .<br />

K a k s ’ h e lm e ä n iin h o h ta v a a ,<br />

n u o s ilm ä is t ä h d e t lie ,<br />

s u o n iit t e n m u a o p a s ta a ,<br />

k ä y m is tä T a iv a a s tie ?<br />

E E V A S U O M IN E N<br />

• T u r u n U N IC A - to im ik u n n a n jä s e n iä m a a h e rra P a a vo A itio n v a s ta a n o to l­<br />

la . V a s e m m a lta : A a rn o A h te lo , Ilm a H lr v o lla , P e rtti K a n s a ja P a avo A it io .<br />

■ T ä n ä v u o n n a 2 5 -v u o tis ju h lia a n v ie ttä n y t Turu n k a ita e lo -<br />

k u vaaja t r.y . sai te h tä v ä k s e e n jä rje s tä ä S u o m en K a ita e lo k u -<br />

v aajie n L iito n tu k e m a n a T u ru s sa 10. — 18. 8. 79 k an s a in v ä lisen<br />

a m a tö ö rie lo k u v a a jie n k ilp a ilu n ja k o n g ressin , U N IC A<br />

79:n , jo n k a s u o je lija n a to im i ta s avalla n p re s id e n tti Urho<br />

K e k k o n e n .<br />

m u u ttu iv a t s itte n L a h ja S a lv ia n d e -<br />

r in ty tt ö je n u p e ik s i liik u n t a e s it y k -<br />

s ik s i. Ig o r A h v e n la h ti o li s ä v e ltä ­<br />

n y t ta r k o itu s t a v a rte n U N IC A -fa n -<br />

fa a r in . V a ltio v a lla n te rv e h d y k s e n<br />

to i<br />

o p e t u s m in is te r iö n e d u s ta ja ja<br />

p r o fe s s o ri E rk k i K o iv is to to iv o tti<br />

v ie ra a t te r v e tu lle ik s i k u u d e lla e ri<br />

k ie le llä .<br />

K ilp a ilu ih in<br />

o s a llis t u i 22 m a a ta<br />

1 1 3 e lo k u v a lla . L is ä k s i tu liv a t v ie lä<br />

a v a n tg a r d is tie n ja la p s ia ih e is e t<br />

e lo k u v a t s e k ä k u v a t e d e llis e s tä<br />

U N IC A s ta . E lo k u v ie n e s ittä m in e n<br />

k e s ti y li 3 0 tu n tia , jo te n n iitte n<br />

• M a tk a m u is to e s in e ,<br />

v e r s io T u r u n lin n a n<br />

to n tu s ta s in is in e y ö -<br />

m y s s y in e e n . U N IC A L -<br />

L E K S I r is t it ty n ä se<br />

to iv o tta a h y v iä u n ia<br />

" y ö m y s s y n ” J ä lke e n<br />

k a ik ille T u ru s s a k ä v i­<br />

jö i l l e .<br />

K ä y ttö e s in e e n ä<br />

p u llo n k o r k in a v a a ja .<br />

lo m a a n t a r v it t iin p a ljo n k e v e n tä v ä ä<br />

o h je lm a a .<br />

S u n n u n ta ip ä iv ä k ä y t e t t iin k o k o ­<br />

n a is u u d e s s a a n r e tk e n te k e m is e e n .<br />

A lu k s i t u t u s t u t t ii n N e s te O y :n ja ­<br />

lo s ta m o o n ja f il m a t t i i n h ie n o ja<br />

m a is e m ia N e s te e n n ä k ö a la p a ik a l­<br />

ta . S itte n k ä y t iin r y m ä tty lä lä is e n<br />

ta id e s a h u r in t a it o ja ih a ile m a s s a .<br />

S a m a lla a v a u tu i m it ä k a u n e in s u o ­<br />

m a la in e n m a a la is ta lo h y v in h o i-<br />

d e ttu in e p ih a p iir e in e e n . R y m ä tty ­<br />

lä n V P K :n s u o jis s a n a u t it t iin lo u ­<br />

n a s ja r a n n a lla , ta n s s ila v a lla n ä h ­<br />

t iin ta id o k a s ta s u o m a la is ta k a n ­<br />

s a n ta n s s ia ta u s ta n a a n k a u n is m e ­<br />

r im a is e m a . K u lta r a n ta o li s e u ra a v a<br />

t u tu s t u m is k o h d e ja s ie ltä lä h d e t­<br />

t iin v e s ib u s s ir e tk e lle A ir is t o lle .<br />

K ä v e lle n t u t u s t u t t ii n N a a n ta lin<br />

n u k k e k o tim a is iin ta lo ih in ja k u jiin .<br />

K a iv o h u o n e e n p u is to o n o li N a a n ­<br />

ta lin k a u p u n k i jä r je s tä n y t h is t o ­<br />

r ia llis e n k a v a lk a d in , jo n k a ta p a h ­<br />

tu m a t k ä ä n n e t tiin n e ljä lle k ie le lle .<br />

Ilta p ä ä tty i r u o k a ilu n jä lk e e n ilt a -<br />

s o itt o o n N a a n ta lin k ir k o n to r n is t a<br />

Y h d e k s ä n p ä iv ä in e n k ilp a ilu ei<br />

o le m ik ä ta h a n s a v iik o n lo p p u s e ­<br />

m in a a r i, j o lla is e s t a s e lla is e s ta k in<br />

o n jo p u u h a a . U N IC A a v a lm is te l­<br />

t iin t o is t a v u o t t a , ja tu r k u la is e t<br />

k a ita e lo k u v a a ja t o liv a t tä s s ä a v a i­<br />

n a s e m a s s a . T u r u n K a ita e lo k u v a a -<br />

jie n m o n iv u o t in e n p u h e e n jo h ta ja ,<br />

a s e s s o r i H e lg e T e u ri o l i tu r k u la is ­<br />

te n v o im a h a h m o , k u n n e s h ä n y l ­<br />

lä ttä e n k u o li m a r ra s k u u s s a 1 9 7 8 .<br />

H ä n e n t ila lle e n v a l i t t i i n U N IC A n<br />

to is e k s i p u h e e n jo h ta ja k s i e k o n o m i<br />

K a r l- M a g n u s S p iik . E n s im m ä is e n ä<br />

p u h e e n jo h ta ja n a t o im i p r o fe s s o ri<br />

E rk k i K o iv is t o T a m p e r e e lta ja ta ­<br />

p a h tu m a n p r e s id e n ttin ä S K E L :n<br />

p u h e e n jo h ta ja , r o v a s ti H e ik k i K a lim<br />

a .<br />

T u t u s t u m is ilt a v ie te ttiin 10. 8.<br />

Ik itu u r is s a . T u n n e lm a o li v ä litö n ja<br />

ilo in e n ,<br />

n iin k u in s e o n a in a , k u n<br />

m a a ilm a n e r i k o lk illa jo t u tu ik s i<br />

t u lle e t k a ita e lo k u v a a ja t k o h ta a v a t<br />

t o is e n s a . T u n n e lm a a k o h o t ti v ie lä<br />

T u r u n k a u p u n g in ja u lk o v a lto je n<br />

lä h e ty s t ö je n ta r jo a m a t c o c t a ilit .<br />

V ir a llis e t a v a ja is e t p id e t t iin<br />

la u a n ta in a 1 1 . 8 . T u r u n k o n s e r tt i­<br />

s a lis s a . 3 0 m a a n lip p u p a r a a ti te k i<br />

v a lta v a n v a ik u tu k s e n ja f ilm ik a m e -<br />

ra t a lk o iv a t s u r is ta . K u v a u s k o h te e t


Turku-seura, Äbo-samfundet ry<br />

to iv o tta a jäsenilleen<br />

j a kaikille tu rkulaisille<br />

tillö n sk ar sina m edlem m ar<br />

och alla åb o b o r<br />

Hyvää Joulua ja<br />

Onnellista Uutta Vuotta<br />

God Jul och Gott N ytt Å r<br />

ja ly h y e e n u r k u k o n s e r ttiin N a a n ta ­<br />

lin k ir k o s s a .<br />

K e s k iv iik k o p ä iv ä n ä ta r jo s i T u r u n<br />

k a u p u n k i ilm a is e t k ie r to a je lu t 7 5 0 -<br />

v u o t is ju h lia a n v ie ttä v ä s s ä k a u p u n ­<br />

g is s a .<br />

T o r s ta ip ä iv ä o li n im e ltä ä n " y llä ­<br />

t y s , y l l ä t y s " . S illo in te h t iin te h ­<br />

d a s k ä y n te jä , o l t i i n k o t iv is iit e illä ja<br />

la to ta n s s e is s a . T e h d a s k ä y n tik o h -<br />

te in a o liv a t F a r m o s O y , T u r u n<br />

S a n o m ie n u u s i p a in o ta lo , M a r iin<br />

l ik ö ö r it e h d a s , T u r u n H o p e a , A s a<br />

R a d io , H a r tw a ll O y :n te h d a s ja<br />

K u lt a t e o llis u u s O y .<br />

U lk o v a lt o je n d e le g a a tit ja U N I-<br />

C A n jä r je s t e ly t o im ik u n t a o li k u t ­<br />

s u t tu m a a h e rr a P a a v o A it io n v a s ­<br />

ta a n o to lle .<br />

U lk o m a is e t v ie r a a m m e<br />

a n to iv a t s u u r e n a r v o n tä lle k u t s u l­<br />

le ja o liv a t a s ia s ta y llä t t y n e it ä ja<br />

ilo is ia .<br />

K y m m e n k u n ta tu r k u la is t a k a i-<br />

ta e lo k u v a a ja a o li lu p a u tu n u t o t t a ­<br />

m a a n k o t iin s a u lk o la is ia k a ita e lo -<br />

k u v a a jia .<br />

P e r ja n ta i- illa n k o h o k o h t a o li g a -<br />

la ilt a T u r u n<br />

lin n a n h is t o r ia llis is s a<br />

s u o jis s a . S is ä ä n tu lo o li j o v a ik u t­<br />

ta v a . T e r v a p a d a t p a lo iv a t lin n a n p i­<br />

h a lla ja o r k e s te r i s o i t t i. J u h la y le i-<br />

s ö k o k o o n tu i lin n a n p ih a lle n a u t tim<br />

a a n tä s tä lä m p im ä s t ä , t u n n e l­<br />

m a llis e s ta e lo k u u n illa s ta . H o v i­<br />

n a r ri n i p is t e li tu tt a v a llis e s t i ju h la -<br />

v ä k e ä p o s k e s t a . L in n a lo i ju h la v a t<br />

p u it t e e t e lo k u v a a jie n v iim e is e lle<br />

y h t e is e lle i lla lle . Illa n s y m b o lik s i<br />

• T u ru n lin n a n to n t­<br />

tu , Z a k a ri T o p e liu k s e n<br />

ta ru o le n n o t<br />

k irja s ta<br />

T u ru n lin n a n T o n ttu -<br />

u k k o .<br />

R a n ta k iv is tä<br />

k ä s ity ö n ä te h ty jä ,<br />

m ie le k ä s<br />

T u ru n lin n a s ta .<br />

m u is to<br />

ja p ö y tä k o r is te e k s i o li v a lm is te t tu<br />

k iv in e n T u r u n lin n a n to n tt u - u k k o ,<br />

jo n k a v ie r a ilija t s a iv a t v ie d ä k o ­<br />

tiin s a m u is to n a illa s ta . A a rn o<br />

A h te lo lu o v u tt i T u r u n k a u p u n g in<br />

h is t o r ia llis e lle m u s e o lle H ilk k a<br />

K iv is e n v a lm is ta m a n s u ik o k o i­<br />

u r<br />

s e n , k iv is e n to n tt u - u k o n , n im e l­<br />

tä ä n U N IC A L L E , m u is to k s i a in u t ­<br />

k e r ta is e s ta<br />

T u r u s s a .<br />

U N IC A - ta p a h tu m a s ta<br />

K a ik e n m u u n to u h u n ja j u h l in ­<br />

n a n o h e s s a e i s o v i u n o h ta a n iitä<br />

1 1 3 e lo k u v a a , jo t k a s a a tiin n ä h d ä<br />

U N IC A n a ik a n a . S e o li to d e llin e n<br />

e lä m y s h e n k ilö lle , j o lla e i e n n e n<br />

o le o l l u t tä lla is t a t ila is u u tta .<br />

E r ik o is e n m ie le e n p a in u v ia o liv a t<br />

E s p a n ja n r o h k e a s ti t o te u te tu t e lo ­<br />

o<br />

Suomen Turku, Abo, vår stad<br />

k u v a t, m u tt a tu o m a r is to p it i p a r­<br />

h a a n a e lo k u v a m a a n a tä llä k e rta a<br />

U n k a ria . N e u v o s t o liit t o p u o le s ta a n<br />

a n to i k u n n ia n S u o m e lle o m a n e r i­<br />

k o is p a lk in t o n s a m u o d o s s a . J a o l i ­<br />

h a n S u o m e lla h y v iä e lo k u v ia . L i i ­<br />

to n p u h e e n jo h ta ja , r o v a s ti H e ik k i<br />

K a lim a s a i k ilp a ilu je n to is e n k u l­<br />

t a m it a lin e lo k u v a lla a n " K i lt in p o ­<br />

ja n p o r ta a t” . O rv o P u lk k in e n ja<br />

O la v i N u p p o n e n y lt iv ä t h o p e a m ita ­<br />

liin e lo k u v a lla " V a s k e n v a la ja t” .<br />

J u h a n i T u o m is e n " N ä lk ä " ja P e rtti<br />

ja M a r it H o h to k a r in e lo k u v a<br />

" S o n a a tti ä ä n im a is e m a s s a " s a iv a t<br />

p r o n s s im it a lin , jo te n s u o m a la is e t<br />

k o k o s iv a t a ik a p o tin m it a le ja tä s s ä<br />

k a n s a in v ä lis e s s ä k ilp a ilu s s a .<br />

lehden tilaajille tiedotetaan, että Turku-seuran syyskokouksen<br />

päätöksellä lehden tilaushinta vuoden 1980 alusta lukien on<br />

25 markkaa vuosikerralta.<br />

□<br />

• B ö rs ln K o rtte lis s a jo k a in e n n e liö m e tri on o te ttu h y ö d y llis e e n k ä y ttö ö n .<br />

• i B ö rs k v a rte ra t h a r v a rje k v a d ra tm e te r u tn y ttja ts .<br />

H A N S O T H M A N :<br />

Turun Börssikortteli<br />

avattu uudistunein kasvoin<br />

■ S a n a lla ’tä y s s a n e e ra u s ’ o n h iem a n a rvelu ttava k ajku ja<br />

m a in e . S illä h ä n ta rk o ite ta a n v anhan tä y d e llis tä h ä v ittä m is tä<br />

ja k o rv a a m is ta u u d e lla . M u tta kun tu o ta vanhaa ed u stav a t<br />

k u lu n e e t ja ra p p e u tu n e e t v ara sto rak e n n u ks e t ja s yn k k ä ta k a ­<br />

p ihan a s u in ta lo , ja u u tta ta ita v a s ti s u u n n ite ltu p ih a tila käytä<br />

v in e e n ja p ikku to rin e e n ei p itä is i o lla m o itte e lla s ija a .<br />

P u h u n t ie t e n k in T u r u n b ö r s s i-<br />

k o r tt e lin u u s is t a k a s v o is ta . P a rin -<br />

k o lm e n v u o d e n s u u n n it t e lu n ja ra ­<br />

k e n ta m is e n jä lk e e n o n H a m b u r g e r<br />

B ö rs in u u d is r a k e n n u k s e n y h t e y ­<br />

te e n s y n t y n y t k o k o n a is u u s , jo k a<br />

h y v in to te u tta a T u r u n j o k e s ä llä<br />

1 9 7 2 v a lm is tu n e e n , m u tt a p ö y tä ­<br />

la a tik k o ih in jä ä n e e n k e h y s k a a v a n<br />

p a r h a a t id e a t. T a r k o itu k s e n a o n<br />

o llu t lu o d a j a l a n k u lk ijo ille liik e n ­<br />

te e n m e lu s t a ja p a k o k a a s u is ta<br />

m a h d o llis im m a n v a p a a t t i l a t , " o l o ­<br />

h u o n e ita " v a p a a n ta iv a a n a lle ,<br />

m is s ä ih m is e t v o iv a t k o k o o n tu a ja<br />

is ta h ta a k e s k u s te le m a a n ta i v a in<br />

o le m a a n . T ä tä ta r k o itu s t a p a lv e le ­<br />

v a t m y ö s k in B ö r s - k o r tt e lin t o r ille<br />

a s e te tu t k u k k a la a tik o t p e n k k e i­<br />

n e e n .<br />

A r k k ite h ti B e n ito C a s a g ra n d e o n<br />

lu o n u t o n n is tu n e e n k o k o n a is u u ­<br />

d e n . T a ita v a s ti ja m e lk e in h u o ­<br />

m a a m a tto m a s ti h ä n o n s ijo itta n u t<br />

k a k s i e lo k u v a te a tte r ia to is e n k e r­<br />

ro k s e n ta s o lle . K a u p p ia s k a d u n<br />

v u o s is a d a n a lu n p a h a s ti h a lje n n e e n<br />

k iv ita lo n t i l a l l e o n t u llu t u u s i<br />

k o n tto r it a lo la s i- ja m e s s in k ile v y -<br />

ju lk is iv u in e e n . B ö rs in r a v in to la -<br />

p u u ta r h a o n s a a n u t lu o v u tta a<br />

k a is ta n m a a ta , ja n ä in o n s y n t y n y t<br />

le ve ä k o r tt e lin s is ä o s iin v ie v ä ja -<br />

la n k u lk u v ä y lä . M u ilta k o r tte lia s i­<br />

v u a v ilta k a d u ilta s in n e jo h ta v a t<br />

v a n h a t p o r t t ih o lv it .<br />

S u u r e t ja p ie n e t k a u p a t r e u n u s ­<br />

ta v a t to r ia ja k u jia . V a lta o s a ,<br />

liia n k in s u u r i o s a n iis t ä o v a t v a a ­<br />

te a la n liik k e itä . E s im e r k ik s i jo k u<br />

e lin ta r v ik e a la n e r ik o is liik e o lis i<br />

p u o lu s ta n u t p k a n s a . M u a i­<br />

a ik tt a<br />

v a n n ä lk ä is e n ä e i k u lk ija n s i l t i ta r ­<br />

v its e k o r t t e lis t a lä h te ä . H ä n v o i<br />

p is tä y ty ä e lo k u v a te a tte r e id e n a u ­<br />

la n v ie r e is e s s ä k a h v io s s a , g r i l li -<br />

b a a r is s a ta i T u r u n a la n s a e n s im ­<br />

m ä is e s s ä jä ä te lö b a a r is s a .<br />

B ö r s in k o r t t e lin k o k e ilu e i v a r ­<br />

m a a n k a a n jä ä k a u p u n g is s a m m e<br />

v iim e is e k s i. V ie re in e n te a t t e r ik o r t -<br />

te lin s a n e e r a u s o d o t ta a v ie lä r a t­<br />

k a is u a a n . T e a tte ri ja a p te e k k ita lo<br />

to k i jä ä v ä t, v a ltu u s t o n p ä ä tö k s e n<br />

v o im a lla . M u tt a k e n ttä o n a v o in .<br />

P e ria a tte e s s a e s im . K u lta t a lo n s a a<br />

p u rk a a , m u tt a s iih e n s e lie n e e<br />

liia n u u s i. T e a tte r ita lo n k y lk iä is e n ,<br />

A n tin t a lo n ja S t E r ik in p u r k a m i­<br />

s e lle e i m y ö s k ä ä n o le a s e m a k a a ­<br />

v a llis ta e s t e tt ä . P o s tip a n k in ja y l ­<br />

lä m a in it tu je n ta lo je n a la lla s u u n ­<br />

n i t t e l i j o i l la o n n y t v a p a a t k ä d e t<br />

o t ta a o p p ia B ö r s in k o r t t e lin a n ta ­<br />

m is t a k o k e m u k s is ta .<br />


A r k k ite h ti<br />

O L L I K E S T IL Ä :<br />

TURUN FORUM —<br />

Nimikilpailun turkulaisaiheita<br />

T u r u n u u s in k a u p p a p ih a , jo k a<br />

s ija it s e e k a u p p a t o r in v ie r e s s ä<br />

E e r ik in k a d u n , K a u p p ia s k a d u n ,<br />

L in n a n k a d u n ja A u r a k a d u n r a jo it ­<br />

ta m a s s a k o r t t e lis s a , s a i y le is ö ä ä -<br />

n e s t y s k ilp a ilu n p e r u s te e lla n im e k ­<br />

s i T U R U N F O R U M . R a a ti, jo n k a<br />

m u o d o s tiv a t a lu e e lla s ija its e v ie n<br />

liik k e id e n e d u s t a ja t , p ä ä ty i e h d o ­<br />

t u k s ia h a r k it e s s a a n tä h ä n n im e e n .<br />

S a n a f o r u m o n la tin a a ja t a r k o it ­<br />

ta a a lu n p e r in k a u p a n k ä y n t iin y m .<br />

j u lk is t e n a s io id e n s u o r it ta m is e e n<br />

v a r a ttu a t o r ia ta i a u k io ta e n tis e s s ä<br />

R o o m a n v a lta k u n n a s s a . N y k y k ie ­<br />

le s s ä s a n a m e r k its e e lis ä k s i<br />

y le e n s ä ta p a h tu m a p a ik k a a . F o r u m -<br />

n im i e s iin t y y m o n is s a k a u p u n ­<br />

g e is s a liik e k e s k u k s e n n im e n ä , j o ­<br />

te n v a lin ta s iin ä m ie le s s ä o n p e ­<br />

r u s t e lt u . T u t tu h a n o n se H e ls in ­<br />

g is tä . P a r iis in v iim e in e n k a u p a llin<br />

e n n ä h tä v y y s o n e n tis te n h a llie n<br />

s i ja lle k o h o n n u t, v a s ta - a v a ttu<br />

F o r u m d e s H a lle s . T u r u s s a s e o n<br />

e s iin t y n y t F o r u m - s a u n a n a . T o iv o t­<br />

ta v a s ti m itä ä n s e k a a n n u s ta e i s i l t i<br />

s y n n y .<br />

V a s ta u k s ia n im ik ilp a ilu u n t u li n .<br />

4 .5 0 0 k p l, m ik ä o s o itta a k a n s a ­<br />

la is te n in n o s tu s ta tä lla is e e n k e k -<br />

s i m is le ik k iin . V a lta o s a s s a e h d o ­<br />

tu k s ia e s i i n t y i<br />

ta v a lla ta i t o is e lla<br />

k o r t t e lin v a n h a s y m b o o li H a m b u r ­<br />

g e r B ö rs , e s im e r k ik s i m u o d o s s a<br />

C IT Y - B Ö R S , K A U P P A P Ö R S S I,<br />

L A S B Ö R S , H A M P P A R I, H A M T O -<br />

R l ta i H A M P U R IN T O R I. L u o n n o l­<br />

lis t a o l i , e t t ä e r i m u o d o is s a e h d o ­<br />

t e t t iin n im e ä C IT Y . C E N T E R ,<br />

S E N T T E R I y m . tä m ä n t a p a is ia , s a ­<br />

m o in k u in a lu e e n n e liö m ä is tä k o r t ­<br />

te lia k u v a a v a s ta liik e m e r k is t ä jo h ­<br />

d e t t u ja n im iä , jo t k a p ä ä tty v ä t s a ­<br />

n o ih in - k u ja , - r a it t i, - p ih a ta i - n e ­<br />

liö , e s im e r k ik s i E E R IK IN P IH A ,<br />

K E S K U S N E L IÖ , M U O T IK U J A . K e i­<br />

n o t e k o is ilt a v a ik u ttiv a t k o r tt e lia<br />

y m p ä r ö iv ie n k a t u je n a lk u k ir ja im is ­<br />

ta m u o d o s te t u t n im e t , k u t e n E K -<br />

L A , L E K A , K E L A ta i A L K E .<br />

E h d o tu k s ia o li s a t o ja e r ila is ia ,<br />

h u v itta v ia k u t e n IL O K U J A , V E K ­<br />

K U L I, O S T O S O N K A L O S T O , S O K ­<br />

K E L O ja S H O P P E L O ta i p e lk k ä<br />

P Ö Ö . O li e n g la n t ila is t a k u te n<br />

N IG H T C IT Y , r a n s k a la is ta , k u te n<br />

B O N H O M M E , v e n ä lä is tä k u te n<br />

P O G O S T A ja p e s s im is t is t ä k u te n<br />

N O U S U J A T U H O .<br />

K iin n o s t a v in t a o n k u ite n k in ta r ­<br />

k a s t e lla , m in k ä la is e t n im ie h d o t u k ­<br />

s e t p e r u s tu iv a t p a ik a llis iin tu r k u ­<br />

la is iin l ä h t ö k o h t iin ta i m u u te n k u ­<br />

v a s t e liv a t t u r k u la is te n a ja tu s m a a ilm<br />

a a .<br />

T ä s s ä k o r t t e lis s a to im i v u o s i­<br />

k y m m e n iä A lin e G r ö n b e r g in e li<br />

V a n u -M a m m a n o m is ta m a V a n u lii-<br />

H A N S O T H M A N :<br />

Börskvarteret öppnat<br />

För m ånga säljer kläder?<br />

■ A tt s an e ra k va rte ren s in re i c ity , s k a p a fo tg ä n g a rp a s s a -<br />

g e r fria frä n tra fik b u lle r o c h a v g a s e r, fo rm a p la ts e r där<br />

m ä n s k o r kan m ö ta s o ch p ra ta i lugn o c h ro , d e t är e tt m ål<br />

fö r m o d e rn s ta d s p la n e rin g . P rin c ip e n fin n s u tta la d i ra m p la -<br />

non fö r Å b o , d e n s o m är d a te ra d 1 9 7 2 m e n in te h a r g o d ­<br />

k ä n ts o c h in te h e lle r v id a re u tv e c k la ts .<br />

M e d B ö r s k v a r te r e t s o m i b ö r ja n<br />

a v h ö s te n ö p p n a d e s fö r a llm ä n h e ­<br />

te n h a r A b o f ö r fö r s t a g å n g e n f å tt<br />

s e id é n t illä m p a d . O c h n u k a n<br />

m a n v ä l v ä n ta a t t te a te r k v a r te r e t<br />

b l i r n ä s ta m å l fö r e n k v a r te rs s a n e ­<br />

r in g i s t o r t .<br />

P a s s a g e r le d e r in i B ö rs k v a r te r e t<br />

fr å n a lla d e fy r a o m g iv a n d e g a to r ­<br />

n a . V id K ö p m a n s g a ta n h a r d e t<br />

g a m la s v å r t s p r u c k n a h u s e t frå n<br />

s e k le t s b ö r ja n r iv it s , o c h e t t m o ­<br />

d e r n t k o n t o r s h u s h a r in t a g it d e s s<br />

p la t s , k lä t t m e d m ä s s in g s p lå t o c h<br />

m e d e n g a n s k a o m v ä x la n d e fa s a d .<br />

B ö r s e n s p a r k s e r v e r in g h a r få tt<br />

a v s tå l it e t m a r k , o c h s å h a r e n<br />

b r e d in f a r t t i l l k v a r te r e t b ild a ts .<br />

F r å n S lo t t s g a t a n , A u ra g a ta n o c h<br />

E r ik s g a ta n le d e r s te n h u s e n s p o r t­<br />

g å n g a r t i l l d e t li ll a to r g e t m it t i<br />

k v a r te re t. S t o r a tr ä lå d o r m e d<br />

b lo m s t e r f y l l e r u t to r g e ts m it t o c h<br />

u p p r e p a r to r g e t s tr e v lig t o r e g e l­<br />

b u n d n a fo r m m e d d e s s s k ic k lig t<br />

p la c e r a d e v in k la r .<br />

D e t ä r a r k ite k t<br />

B e n ito C a s a g r a n d e s o m h a r p la ­<br />

n e r a t k v a r te re t, o c h h a n h a r v e r k lig<br />

e n ly c k a ts .<br />

S to r a o c h s m å a ffä r e r k a n ta r<br />

to r g e t o c h p a s s a g e r n a . N ä s ta n<br />

o m ä r k lig t h a r C a s a g r a n d e p la c e r a t<br />

in tv å b io g r a f te a tr a r i a n d r a v å n in ­<br />

g e n s p la n m o t E r ik s g a ta n . M a n<br />

k a n f ö r f r is k a s ig i e t t l it e t k a fé v id<br />

b io g r a f e n tr é n , m e d g la s s i en<br />

la s s b a r , d e n fö r s t a i s it t s la g i<br />

b o , e lle r m e d g r illp r o d u k te r . F ö r<br />

ö v r ig t u p p t a s n ä s ta n a lla b u tik s u t -<br />

r y m m e n a v k lä d e r , o c h u r v a le t ä r<br />

s å lu n d a k o n c e n tr e r a t . E t t v a ru h u s<br />

a v s n a b b k ö p s ty p f in n s o c k s å . M e n<br />

m a n k a n fö r m o d a a t t m å n g a a v<br />

d e m s o m b e s ö k e r k v a r te re t s k u lle<br />

h a ö n s k a t s ig e t t s tö r r e b r a n s c h ­<br />

u rv a l.<br />

A b o h a r m e d d e t to ta ls a n e ra d e<br />

b ö r s k v a r te r e t f å tt e t t c e n tr u m s o m<br />

t i l l s in u t f o r m n in g p å m in n e r o m<br />

g r ä n d e r n a i e n g a m m a l s ta d , in ­<br />

t im t o c h m e d m e ra m ä n s k lig a<br />

p r o p o r tio n e r ä n r u ts t a d e n s s te r ila<br />

s c h a c k b r ä d s m ö n s te r o c h s to ra<br />

s k a la .<br />

I te a te r k v a r te r e t få r te a te r h u s e t<br />

o c h a p o t e k s h u s e t e n lig t b e s lu t av<br />

s t a d s f u llm ä k t ig e in te r ö r a s . D e<br />

ö v r ig a h u s e n m o t to r g e t ä r fö r n y a<br />

fö r a t t v a ra r iv n in g s h o ta d e . M e n i<br />

p r in c ip få r d e r iv a s , lik s o m A n tin -<br />

ta lo o c h S t E r ik v id E r ik s g a ta n ,<br />

o c h te a te r n s a n n e x i n t i l l . T o m te n<br />

m it t fö r P u o la la g a ta n v ä n ta r p å<br />

P o s tb a n k e n s b y g g e , o c h p å d e s s a<br />

to m t e r h a r n u p la n e ra r n a m ö jlig ­<br />

h e t a t t v is a v a d d e k a n o c h ta lä r­<br />

d o m a v b ö r s k v a r te r e t.<br />

□<br />

ke Ilm a n k o s e s iin t y i s e u ra a v ia<br />

e h d o tu k s ia : V A N U M A M M A N K U ­<br />

JA S E T , V A N U M A M M A N T A K A P I­<br />

H A ja A L IN E N T O R I. J o k u o l i ta a s<br />

m u is ta n u t N u m m ila n J u s s in , tu o n<br />

lih a v a n tu k k u k a u p p ia a n p ih a m a k a -<br />

s iin e is ta ja e h d o t t i n im e k s i N U M ­<br />

M IL A N A U K IO .<br />

1 7 0 0 -lu v u n a s e m a k a a v a s s a n ä illä<br />

s a m o illa a lu e illa s ija in n e e n to r in<br />

ja k a tu je n m u k a a n t a r j o t t i i n s e u ­<br />

ra a via : U U S T O R I, K A N K U R IN K U ­<br />

JA ja H A M P U N K E H R Ä Ä J Ä N K U ­<br />

J A T . K a u p p a to r in n im i o li 1 8 0 0 -lu -<br />

vuHa jo n k in a ik a a A le k s a n te r in to r i.<br />

S iitä e rä s k i l p a il i j a s u o s it t e li<br />

A L E K S A N D R A a . T u r u n h i s t o r ia l li ­<br />

s is ta h e n k ilö is t ä lö y s i a ih e e n m o ­<br />

n ik in : J U H A N A H E R T T U A N T O R I,<br />

K A T A R IIN A N K A U P P A P IH A , H E N ­<br />

R IK IN P IH A , L I N N A N N E IT O , F L E ­<br />

M IN G IN A U K IO ja T U R U N B IE T A -<br />

Rl ( p e h m e ä llä b : llä ) o v a t n ä is tä<br />

to d is tu k s e n a . T u n n e ttu je n tu r k u ­<br />

la is te n m u k a a n k a s t e tt a v a k s i h a lu ­<br />

s i e rä s n im e k s i: N U R M I-C E N T E R<br />

ta i P A A V O N P IH A . E rä s p e rh e pe -<br />

r u s te li e h d o tu s ta a n S T R A N D E L L S -<br />

KA P A S S A G E T s i l lä , e ttä F r it h io f<br />

S tra n d e ll o li tä m ä n v u o s is a d a n<br />

a lu n tu n n e t u in ja t u o t t e lia in tu r k u -<br />

la is a r k k ite h ti, jo n k a p iir tä m iä rak<br />

e n n u k s ia t ä s s ä k in<br />

k o r tt e lis s a o n<br />

e d e lle e n .<br />

J o k u e h d o t t i B ö r s in p ih a lla a i­<br />

k o in a a n t o im in e e n e lo k u v a te a tte r in<br />

m u k a a n k a u p p a p ih a lle n im e k s i<br />

R IA L T O , jo k u o l i m u is ta n u t ilm e i­<br />

s e s ti v ä ä rin ja e h d o t t i A L H A M B -<br />

R A a . T u r u n 7 5 0 - v u o tis ju h la o l i in ­<br />

n o itta n u t m u u ta m ia s e lla is illa a i­<br />

h e illa k u in : J U B IL E U M C IT Y ,<br />

G R E G O R IU K S E N K U J A , K A U P P A ­<br />

K U J A 7 5 0 . H a u s k o ja tu r k u la is a i­<br />

h e ita o lis iv a t o lle e t m y ö s F Ö R I,<br />

K O N K I, T O I S P U A L J O K K E, N A P A -<br />

T U R K U , N E L IS K A N T T I, F Y Y R -<br />

K A N T T I ja T U R U N R O IT T I J A<br />

R Ä T T I.<br />

U u d e lle e n h e r ä n n y ttä k o r tt e lin<br />

k e s k u s ta a o l i s i k u v a n n u t k a u p p a ­<br />

t o r in t o is e lla p u o le lla a ik o in a a n<br />

s ija in n e e n h o t e llin n im i: P H O E ­<br />

N IX . E rä s n a is h e n k ilö k i r j o it t i n a ­<br />

s e v a s ti k ilp a ilu lip p u u n s a , e t tä k u n<br />

lä h e llä jo e n n e s tä ä n o n K O P - k o I-<br />

m io , n iin o lk o o n tä m ä n k o r tt e lin<br />

n im i N E P - N E L IÖ . K u n T u r u n T y ö ­<br />

väen P a n k k i a ik a n a a n s a i n i m i k il ­<br />

p a ilu n p e r u s te e lla m a in io n n im e n<br />

K iv ik u k k a r o , ju o la h t i e rä ä n e h d o t­<br />

ta ja n m ie le e n s a m a n ta p a in e n a ja ­<br />

tu s : K IV IT A S K U ta i K IV IS Y D Ä N .<br />

K o s k a k o r t t e li o n k a u p u n g in y d in ­<br />

k e s k u s ta s s a , e s iin t y i m o n e s s a k in<br />

k ilp a ilu lip u s s a e h d o tu s S Y K E ( =<br />

S Y d ä n K E s k u s ) .<br />

L o p u k s i e r ä it ä n im ie h d o tu k s ia ,<br />

jo tk a p e r u s tu v a t s a n o ih in T u rk u<br />

ta i A u ra : T U R U N N A P A , T U R U ­<br />

S E T , T U R U S S E , T U R U L L A , T O R ­<br />

K U , A U R IS , A U R E L L A ja A U R A N A<br />

ja A U R E L IA :<br />

K a u p p a p ih a n<br />

s u u n n itte lija a k in<br />

o li m u is t e t t u : T ä s tä e s im e r k k in ä :<br />

C A S A B E N IT O ta i B E N IT O R I.<br />

U u d is r a k e n n u k s e n ju lk is iv u m a te ­<br />

r ia a li o li i n n o it t a n u t m o n ia k in .<br />

V a ih to e h to in a o li m m . M E S S IN K I-<br />

P IH A ,<br />

K U P A R IK E ID A S , G Y L L E N E<br />

C E N T R U M , K U L T A K A IV O S ,<br />

P R O N S S IP IH A , L E J E R IN K I ta i ir o ­<br />

n is e s ti p e lk ä s tä ä n P L O O T U , jo k a<br />

k a i k u v a a p a r h a ite n tu rk u la is te n<br />

h u u m o r in ta ju a .<br />

Ei<br />

o le ta r k o itu s k ä s ite llä tä s s ä<br />

k a ik k ia v its ik k ä itä ta i jo s k u s jo p a<br />

ilk e ä m ie lis iä k in n im ie h d o tu k s ia ,<br />

m u tt a m a in itt a k o o n , e ttä e rä s<br />

h e n k ilö y r it t i s a a d a ty ö v o ito n lä ­<br />

h e ttä m ä llä p e r ä ti n o in 30 0 n im e ä<br />

k ä s ittä v ä n lis ta n ja e rä s p ä ä tti e h ­<br />

d o tu k s e n s a r u n o o n , jo k a k u u lu u<br />

s e u ra a v a s ti:<br />

S u p e rk e s k u s liik k e is tä p a r­<br />

h a in ,<br />

se n tu lin h u o m a a m a a n h e ti<br />

v a rh a in ,<br />

s ie ltä s a a ra h a lle e n tä y d e n<br />

v a s tin e e n ,<br />

rik a s s e k ä k ö y h ä p a lv e lu n<br />

s a m a n ta s o is e n .<br />

E i ta rv its e o tta a tu rh ia h u o ­<br />

lia ,<br />

s ie llä p id e tä ä n a s ia k k a a n<br />

p u o lia .<br />

Y h te is p e lillä k a ik k i s u ju u ,<br />

a n ta a m e n n ä s a m a a n h u -<br />

ju u n .<br />

Räntämäelle uusi tie<br />

• M a a ria n v a n h a, arvo kas kiv e s tä ra k e n n e ttu 2 -k e rro k s in e n p a p p ila ja<br />

se n vie re in e n k irk k o m ä k i ra u h o ite ta a n . K irk o n ja p a p p ila n a h ta a s s a v ä lis ­<br />

sä k u lk e n u t vanha T a m p e re e n tie p o is te ta a n k ä y tö s tä . K a p e ik k o — y lä k u -<br />

vassa — on to s in o llu t id y llin e n n ä k y m ä T u rk u u n tu lijo ille .<br />

U u si tie — a lim m a in e n kuva — on v ie lä ty ö n a la is e n a ja v a lm is tu e s ­<br />

sa an k u lk e e p ap p ila n p u u ta rh a -a lu e e n a la p u o le lta p a p p ila n jä ä d e s s ä v a n ­<br />

han ja u u d e n tie n v ä liin .<br />

R ä n tä m ä k i on m a a m m e h is to ria n v a n h in p itä jä . T u ru n ju h la v u o d e n y h ­<br />

te y d e s s ä o le m m e k u u lle e t s e lv ity k s e n s iitä , m ite n k ä k a to lis e n a ja n p iis ­<br />

p a n is tu in 11 80 s iirre ttiin N o u s ia is is ta R ä n tä m ä e lle ja s ie ltä 1 2 2 9 T u rk u u n .<br />

— T e k s ti ja ku v at: Ilm a ri R in n e .


Syyskuun kolmas<br />

sunnuntai Turussa<br />

S u o m e n P u n a is e n R is tin T u r u n<br />

o s a s to n H e ik in m a r k k in o is ta o n<br />

s e lo s tu s to is a a lla .<br />

W ä in ö A a lto s e n m u s e o s s a a v a t­<br />

t i i n n ä y t t e ly , jo s s a o liv a t e s illä<br />

T u r u n k a u p u n g in 7 5 0 - v u o tis ju h la n<br />

la h ja e s in e e t, j o is t a n ä y tte ly n o li<br />

k o o n n u t f il. k a n d . M a r ja S a lk o r a n -<br />

ta . K a k s i v iik k o a a v o in n a o lle e n<br />

n ä y tte ly n<br />

m it a l i t s i j o i t e t t i i n T u r u n<br />

k a u p u n g in h is t o r ia llis e n m u s e o n<br />

k o k o e lm iin ja m u u t e s in e e t k a u ­<br />

p u n g in k a n s lia n t i l o ih in .<br />

K o lm e n t o is t a t a u lu n jo u k o s s a<br />

o li m m . G ö te b o r g in k a u p u n g in<br />

la h ja , F o lk e P e tte r s s o n in ö ljy v ä r i-<br />

ty ö G ö te b o r g is t a , A r h u s in k a u ­<br />

p u n g in la h ja , C h r is tia n B la n c h e n<br />

m a a la u s A r h u s in s a ta m a s ta , H e l­<br />

s in g in k a u p u n g in la h ja , V e ik k o<br />

H ir v im ä e n m a a la u s K o r p p i ja k e ttu<br />

s e k ä L e n in g r a d in k a u p u n g in la h ja ,<br />

S . B o n d o r in ly ijy v ä r ik y n ä ty ö L e o ­<br />

n id B r e z h n e v is tä ja U rh o K e k k o ­<br />

s e s ta .<br />

P ö y tä v iir e jä o li r u n s a a s ti s e k ä<br />

k y m m e n k u n ta m it a lia ja p la k e ttia .<br />

R a u m a n k a u p u n g in la h ja o li n y p -<br />

lä tt y p it s i l i i n a , G ö te b o r g in T u r k u -<br />

s e u r a n t in a v a t i, G d a n s k in k a u p u n ­<br />

g in p o r t in a v a in , B r a tis la v a n p la -<br />

k e t ti ja k o m e a k e r a m iik k a m a lja k -<br />

k o , S z e g e d in p o s liin im a lja k k o ja<br />

k a n s a llis p u k u u n k u u lu v a n a h k a ­<br />

v y ö , V a rn a n p u u v a ti ja p ö y tä liin a .<br />

K IE R T O A J E L U IL L A<br />

V Ä K E Ä R U N S A A S T I<br />

T u r u n O p a s k e rh o n jä r je s tä m ä t<br />

k ie r t o a je lu t k iin n o s t iv a t jä lle e n<br />

tu r k u la is ia . K ie r to a je lu ih in , jo is s a<br />

k e r h o la is e t t o im iv a t a s ia n tu n t e v in a<br />

o p p a in a , o li n iin r u n s a a s ti t u li j o i ­<br />

ta , e ttä n iis t ä k o o s tu i 1 2 lin ja - a u -<br />

t o l lis ta ! I lla k s i s u u n n it e lt u v e n e -<br />

r is t e ily A u r a jo e s s a o li p e r u u te t ta ­<br />

v a , s i l lä lä h tö p a ik a lle t u li a in o a s ­<br />

ta a n k a k s i h e n k ilö ä .<br />

K a u p u n g in m u s e o t o liv a t m a k ­<br />

s u t ta a v o in n a ,<br />

m u tt a k ä v ijö it ä o li<br />

v ä h e m m ä n k u in a ik a is e m p in a<br />

T u r u n p ä iv in ä . T u r u n 7 5 0 - v u o tis -<br />

j u h la n ä y t t e ly o l i a v o in n a v iim e is t ä<br />

p ä iv ä ä T u r u n ta id e m u s e o s s a ja<br />

W ä in ö A a lto s e n m u s e o s s a . Y le i­<br />

s ö m ä ä r ä ä n v a ik u t t i to d e n n ä k ö is e s ­<br />

t i s e , e t tä p ä ä tö s m a k s u tto m a s ta<br />

p ä ä s y s t ä m u s e o ih in t e h t iin k a u ­<br />

p u n g in h a llit u k s e s s a<br />

v a s ta<br />

1 1 . 9 . 1 9 7 9 .<br />

L e h m u s v a lk a m a n p a lv e lu k e s k u k ­<br />

s e s s a jä r j e s t e t t i i n e lä k e lä is ille t i ­<br />

la is u u s , jo n k a o h je lm a s s a o li m m .<br />

a p u l. k a u p . jo h t a ja Ilk k a J ä r v is e n<br />

p u h e , jo s s a h ä n k i i n n it t i h u o m io t a<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

Turun päivän<br />

pienokainen<br />

ei syntynyt<br />

P e rin te is e e n ta p a a n o n s y y s ­<br />

k u u n k o lm a n te n a s u n n u n t a in a<br />

lu o v u te ttu s in ä p ä iv ä n ä tu r k u ­<br />

la is e s s a s a ir a a la s s a t u r k u la is is ­<br />

ta v a n h e m m is ta s y n t y n e e lle<br />

e n s im m ä is e lle<br />

p ie n o k a is e lle<br />

T u r u n k a u p u n g in k u m m ilu s ik -<br />

k a . N ä in o n ta p a h tu n u t j o k u u ­<br />

te n a a ik a is e m p a n a v u o n n a ,<br />

m u tta tä n ä v u o n n a T u r u n p ä i­<br />

v ä n p ie n o k a in e n a n to i k u ite n k in<br />

o d o t ta a its e ä ä n tu rh a a n .<br />

V ie lä s u n n u n t a in v a ih tu e s s a<br />

m a a n a n ta ik s i e i T u r u n s a ir a a ­<br />

lo is s a o l l u t s y n t y n y t y h tä ä n<br />

t u r k u la is ta . K a u p u n g in ju h la ­<br />

v u o s i jä i s iis ilm a n T u r u n o m a a<br />

k u m m ila s ta , j o lle o li v a r a u d u ttu<br />

lu o v u tta m a a n m y ö s T u r u n ju h ­<br />

la ra h a .<br />

J o k a in e n k u lu v a n v u o d e n a i­<br />

k a n a s y n t y n y t tu r k u la in e n la p s i<br />

tu le e s a a m a a n 2 5 m a rk a n a r ­<br />

v o is e n h o p e is e n T u r u n ju h la r a ­<br />

h a n , jo n k a o n s u u n n it e llu t t a i­<br />

t e il i j a H e ik k i H ä iv ä o ja . J u h la r a ­<br />

h a o n n o u d e t ta v is s a T u r u n<br />

k a u p u n g in r a h a to im is to s ta ,<br />

K r is tiin a n k a tu 1 s y n t y m ä to d is ­<br />

tu s ta v a s ta a n e n s i v u o d e n a l­<br />

k u p u o le lle s a a k k a .<br />

□<br />

e lä k e lä is t e n a te r ia p a lv e lu je n lis ä ä ­<br />

m is e e n .<br />

S O U T U P R O P A G A N D A A<br />

A U R A J O E S S A<br />

T u r u n U r h e ilu - P r o p a g a n d a - ld r o t-<br />

t in s o u t u m e s ta r u u s k ilp a ilu t jä r je s ­<br />

t e t t i i n A u r a jo e s s a 7 5 0 m e tr in m a t­<br />

k a lla . T u lo k s e t: 1) N e s te e n jo u k ­<br />

k u e , 2) T u r u n k a u p u n g in jo u k k u e ,<br />

3) W a lla c e n jo u k k u e , 4 ) T u r u n<br />

p o s tin jo u k k u e , 5 ) L u k io n ja p e ­<br />

r u s k o u lu n jo u k k u e ja 6 ) W ä r ts ilä n<br />

jo u k k u e .<br />

T u r k u - s e u r a n a lo itte e s ta T u ru n<br />

n im ik k o p ä iv iä , T u r u n p ä iv ä ä o n<br />

v ie te tty v u o d e s ta 1961 a lk a e n<br />

s y y s k u u n k o lm a n te n a s u n n u n t a i­<br />

n a . J o k a v u o s i p ä iv ä n o h je lm a o n<br />

r a k e n n e ttu e n n a lta p ä ä te ty n te e ­<br />

m a n y m p ä r ille . P ä iv ä n e ri ta p a h tu ­<br />

m iin o n o s a llis t u n u t y le is ö ä tu h a t ­<br />

m ä ä rin . T u r u n p ä iv ä s tä o n m u o ­<br />

d o s tu n u t p e r in n e . T u r u n 7 5 0 -v u o -<br />

tis ju h la v u o s i te k i k u ite n k in tä s tä<br />

p e r in te e s tä p o ik k e u k s e n : T u r u n<br />

p ä iv ä n to im ik u n n a s t a r iip p u m a t t o ­<br />

m is t a s y is tä v a r s in a is ta T u r u n p ä i­<br />

v ä ä e i jä r je s t e t t y . T ä m ä t u o t t i p e t­<br />

ty m y k s e n t u r k u la is ille . P e tty m y s<br />

ilm e n i m m . s ite n , e t tä s a n k a t jo u ­<br />

k o t o liv a t k o k o o n tu n e e t A u ra jo e n<br />

r a n ta m ille n ä h d ä k s e e n i l o t u l it u k ­<br />

s e n , jo k a a ik a is e m p in a v u o s in a o n<br />

p ä ä t tä n y t T u r u n p ä iv ä n ta p a h tu ­<br />

m a t.<br />

□<br />

E IN O L E H T IN E N<br />

A P U L A IS K A U P U N G IN J O H T A J A<br />

P e k k a A a lt o ja k a u p u n g in p u u ta r ­<br />

h u r i H e im o H ie ta la o t t iv a t T u ru n<br />

k a u p p a t o r illa v a s ta a n b r e m e n ilä i­<br />

s e n p u u t a r h u r ie n y h t e is t y ö jä r je s ­<br />

tö n k u k k a la h jo itu k s e n , jo k a k ä s itt i<br />

6 0 0 k a n e rv a a , jo n k a tie t e e llin e n<br />

n im i o n E r ik a G r a c ilis . L a h jo itu k ­<br />

s e n lu o v u tt i v a n ta a la is e n p u u ta r -<br />

h a tu k u n S c h e t e lin g O y :n jo h ta ja<br />

J o u k o J u n n ila . L a h jo itu k s e n a rv o<br />

o n n o in 6 0 0 0 m a r k k a a . K a u p p a to ­<br />

r in lis ä k s i k a n e r v illa k a u n is te ta a n<br />

Its e n ä is y y d e n p a ts a a n y m p ä r is tö ä<br />

ja T u r u n lin n a n e d u s ta a . L a h jo itu s<br />

l i it t y y T u r u n 7 5 0 - ju h la v u o te e n , jo ta<br />

j u h l is t e t t i i n k u k k a la h jo itu k s e lla .<br />

3 8<br />

• H e ik in m a r k k in o llla o li a ik a is e m p a a ru n s a a m m in m y y tä v ä n ä k o tlte o lli-<br />

s u u s tu o tte ita " v a n h a n h y v ä n a ja n " m u k a is e s ti. — K u va: Ilm a ri R in n e.<br />

Tekniikan<br />

museota ei<br />

saatu<br />

Turkuun<br />

H eikinm arkkinoilla<br />

aitoa markkinatunnelmaa<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

P e r in te e llis e t<br />

H e ik in m a r k k in a t<br />

jä r je s t e t t iin tä n ä k in v u o n n a s y y s ­<br />

k u u n k o lm a n te n a s u n n u n t a in a .<br />

T ä llä k e r r a lla p ä iv ä n o h je lm a a n e i<br />

li it t y n y t T u r u n p ä iv ä n ta p a h tu m ia .<br />

S P R :n T u r u n o s a s to o n h u o le h tin<br />

u t m a r k k in o id e n jä r je s te ly s tä<br />

v u o d e s ta 1 9 7 6 . A ik a is e m m in<br />

m a r k k in o id e n<br />

jä r je s te ly s tä v a s ta s i<br />

S P R .n V a r s in a is - S u o m e n p iir i.<br />

T ä n ä v u o n n a k y s e e s s ä o li k y m m e ­<br />

n e n n e t s y y s k u u n k o lm a n te n a s u n ­<br />

n u n ta in a jä r je s te ttä v ä t H e ik in ­<br />

m a r k k in a t.<br />

A a m u is e s ta s a te e s ta e i o llu t<br />

h a itta a a id o n m a r k k in a tu n n e lm a n<br />

s y n t y m is e lle . P o liis in a r v io n m u ­<br />

k a a n m a r k k in o ille o s a llis t u i<br />

35 0 0 0 — 4 0 0 0 0 h e n k e ä . K a ik k i<br />

m y y n tip a ik a t o l i v u o k r a tt u ja u s e a t<br />

v a ra s iv a t p a ik a n jo e n s i v u o d e n<br />

H e ik in m a r k k in o ilt a . M y y jiä o li tä l­<br />

lä k in k e r r a lla y m p ä ri S u o m e a .<br />

M a r k k in a k o n e is to n<br />

r a tt a ita p y ö r itte<br />

li 1 2 5 — 1 3 0 S P R :n T u r u n o s a s ­<br />

to n jä s e n tä , jo t k a s u o r it tiv a t ty ö n<br />

k o r v a u k s e tta .<br />

P o liis im e s t a r i J u h a n i S a lo n e n<br />

ju l i s t i m a r k k in a r a u h a n a lk a n e e k s i.<br />

V a ih te le v a a o h je lm a a o l i a a m u s ta<br />

ilta a n . M u s iik is t a v a s ta s i P e n tti<br />

L a in e e n o r k e s te r i s o lis tin a a n P e rtti<br />

K e ih ä s .<br />

J a r i ja J a r m o H e lm is a a r i<br />

la u lo iv a t, V a p p u V irta s e n o h ja a m a<br />

S u o m e n m e s ta rita n h u jo u k k u e e s itt<br />

i k a n s a n ta n h u ja , N u k k e te a tte ri<br />

R iik in k u k o n e n s ie s ity k s e n ä n ä h tiin<br />

"M u m m o n h u iv i" ja T u ru n ty ö v ä e ­<br />

n y h d is ty k s e n la p s ik u o ro la u lo i<br />

m m . " O n n e id o lla p u n a p a u la ” .<br />

L js ä k s i o h je lm a s s a o li p o m ra t-<br />

s a s tu s ta , o n g in ta a , t o r ita n s s it jn e .<br />

M a r k k in a m e s ta r in a o li R a im o<br />

H ä y r in e n , jo k a m y ö s to im i m e k la ­<br />

rin a k irp p u to rih u u to k a u p a s s a .<br />

H u u to k a u p a tta v a a ta v a ra a o li ta r ­<br />

v ittu p a ljo n e n e m m ä n , s illä k y s y n ­<br />

tä o li e r in o m a in e n ja h u u to k a u p a n<br />

ta lo u d e llis e s s a tu o to s s a s a a v u te t­<br />

tiin e n n ä ty s . P a a v o N u rm e n p iik ­<br />

k a r e is ta o li k o r k e in ta rjo u s 480<br />

m a rk k a a , m u tt a ta r jo u s ta e i h y ­<br />

v ä k s y tty , s illä p iik k a r ie n la h jo itta ja<br />

o li a s e tta n u t ta v o itte e k s i k o rk e a m ­<br />

m a n s u m m a n .<br />

□<br />

Kaunein<br />

piha<br />

Mäkikadulla<br />

■ T u ru s s a<br />

ku lu v an vu o d en<br />

k o tip ih a n h o ito k llp a ilu t jä r­<br />

je s te ttiin Itä h a rju n k a u p u n ­<br />

g in o s a n k o rtte le is s a 6 — 17,<br />

1 9 — 21 ja 2 3 — 2 4 se kä<br />

N u m m e n k a u p u n g in o s a n 58 .<br />

k o rtte lis s a , jo n k a ka ik ki 185<br />

o m a k o tip ih a a a r v o s te ltiin .<br />

■ S u u rin o s a T u ru n T e k n iika<br />

n M u s e o r .y :n k e rä ä m ä s tä<br />

e s in e is tö s tä o n jo k o tu h o u ­<br />

tu n u t h u o n o je n v a ra s to tilo ­<br />

je n ta k ia tai jo u tu n u t Ilk iv a l­<br />

lan k o h te e k s i ja rik o ttu .<br />

T ä s tä jo h tu e n T u ru n T e k n iika<br />

n m u s e o o n k ä ä n ty n y t<br />

k a u p u n g in p u o le e n ja k a t­<br />

so n u t a in o a k s i v a ih to e h d o k ­<br />

si e s in e is tö n s ä lu o v u tta m i­<br />

sen T u ru n h is to ria llis e lle<br />

m u s e o lle .<br />

T u r u n T e k n iik a n m u s e o n s ä ily t ­<br />

tä m is e n a r v o in e n e s in e is tö o n n y t<br />

k o o ttu n a v a n h a a n<br />

t a ll i i n e n tis e llä<br />

k a s a r m ia lu e e lla . T u r u n k a u p u n g in<br />

m u s e o la u ta k u n n a n e d u s t a jin a la u ­<br />

ta k u n n a n v a r a p u h e e n jo h ta ja J o h n<br />

H a c k m a n , m u s e o n jo h t a ja K n u t<br />

D ra ke ja v s .a m a n u e n s s i T o m<br />

B e rg r o th o v a t tu tu s t u n e e t tila n te e ­<br />

s e e n ja to d e n n e e t, e t tä v ie lä e h jä t<br />

e s in e e t o lis i s iir r e t tä v ä e n s i tila s s a<br />

T u r u n h is t o r ia llis e n m u s e o n v a ra s ­<br />

to o n . P a rh a ite n o n s ä ily n y t k o lm e<br />

v a u n u a s e k ä p a in o k o n e .<br />

T u r u n T e k n iik a n m u s e o - y h d is ­<br />

ty k s e n to im e s ta o n u s e id e n v u o ­<br />

s ie n a ja n k o o ttu v a n h a a ja o s in<br />

k a llis a r v o is ta k in e s in e is tö ä s iin ä<br />

u s k o s s a , e t tä a ik a n a a n v o ita is iin<br />

s a a d a tä lle e s in e is tö lle s o v e ltu v a t<br />

t ila t e i y k s in v a r a s to in tia v a a n<br />

m y ö s n ä y tte ille p a n o a v a r te n . T ilo ­<br />

ja e i k u ite n k a a n o le l ö y t y n y t m o ­<br />

n is ta y r it y k s is t ä h u o lim a tt a j a n y t<br />

k o k o e s in e is tö o n v a a ra s s a tu h o u ­<br />

tu a . T u r u n T e k n iik a n m u s e o - y h ­<br />

d is ty k s e n jo h to k u n t a o n k in k a t s o ­<br />

n u t a in o a k s i v a ih to e h d o k s i k o k o<br />

e s in e is tö n s ä<br />

lu o v u tt a m is e n T u r u n<br />

h i s t o r ia llis e lle m u s e o lle .<br />

□<br />

P a ra s p ih a l ö y t y i M ä k ik a tu<br />

2 6 :s ta , jo t a is ä n n ö iv ä t A n ja , L iis a<br />

ja T o iv o H e ik k ilä . P is te m ä ä r ä o li<br />

9 ,2 5 0 ja p a lk in to n a 6 0 0 m k , 2 ) Itä ­<br />

h a r ju n k a tu 2 Ir ja ja E in a r T e rä s ,<br />

4 0 0 m k , 3 ) I tä h a r ju n k a tu 1 9 O lg a<br />

ja A a rn e H o n g is to , 3 0 0 m k , 4)<br />

K a r ja k u ja 11 S ir k k a P ir t t ilä , 2 0 0<br />

m k ja 5 ) T a in a ja O n n i H a a p a n e n ,<br />

1 5 0 m k .<br />

1 0 0 m a r k a n k e h o itu s p a lk in n o n<br />

s a iv a t T u u k k a T a lo n e n ,<br />

J o u k o ja<br />

M a ire K u r k i, E s te r V a lo , M a r tta ja<br />

K a u k o V u o r in e n , O s k a r i O ja la n<br />

p e r ik u n t a s e k ä S a lli ja P a a v o<br />

F o r s s .<br />

P ih a t a r v o s te li k i i n t e i s t ö - ja r a ­<br />

k e n n u s to im e n la u ta k u n n a n p a lk in ­<br />

t o la u t a k u n ta<br />

p u h e e n jo h ta ja n a a n<br />

k a u p u n g in p u u ta r h u r i H e im o H ie ta ­<br />

la .<br />


Rusinasoppaa, aurinkoa ja<br />

hymyä Turun kauppatorilla<br />

■ Turun kauppatorilla vietettiin lauantaina 10. 11. <strong>1979</strong><br />

Turun 750-vuotisjuhlatoim ikunnan, viihdeiltojen järjestelytoim<br />

ikunnan ja kaupungin m atkailulautakunnan järjestäm ää toritapahtum<br />

aa. Sää oli syksyisen koleahko m utta aurinkoinen<br />

ja loi o to lliset puitteet ulkoilm atilaisuudelle. Kauppatori oli<br />

kuin m uurahaispesä. Tarkkaa yleisöm äärää on vaikea arvioida,<br />

m u tta kokonaism äärä kohosi useisiin tuhansiin. Yleisilm<br />

e oli värikkään iloinen. Läm m ikettä loivat myös rusinasoppa<br />

ja nestekaasusoihdut.<br />

• R usinasoppatalkoislin osallistu<br />

neita naisia kaatam assa kuumaa<br />

soppaa äm päristä pienem pään astiaan.<br />

Tapahtum aa seuraavat sopan<br />

kuljetuksen hoitaneet asevelvolliset.<br />

— Kuva: PR-Valokuvaam o<br />

A hti.<br />

K e llo 7 — 8 v ä lillä to rik a u p p ia ille<br />

ja e ttiin k a u p u n g in ju h la v u o d e n<br />

s y m b o le in v a ru s te tu t h u iv it. V a rs i­<br />

n a in e n ta p a h tu m a a lk o i k e llo 8 ja<br />

p ä ä tty i k e llo 14. T o rv im u s iik is ta<br />

h u o le h tiv a t T u ru n V P K :n , T urun<br />

M e ts ä n k ä v ijä in , M aarian V P K :n ja<br />

T u ru n T y ö v ä e n y h d is ty k s e n s o itto ­<br />

k u n n a t. T u ru n y lio p p ila s te a tte ri ja<br />

A b o A m a tö rte a te rfö re n in g e s ittiv ä t<br />

h is to ria llis ia k u v a e lm ia . R a u n is tu -<br />

lan R o o p e sai ju tu illa a n yle isö n<br />

n a u ru n v a llo ille e n . J u o n ta jie n<br />

” S u o m e n m e s ta ri" m a in o s p ä ä llik -<br />

kö H a rri M e la s n ie m i to im i to rita -<br />

p a h tu m a n ju o n ta ja n a ja siin ä<br />

o h e ssa ju tu tti to im itta ja E ino L e h ­<br />

tis tä , jo k a m u is te li m e n n e itä to -<br />

ria ik o ja ja elä m ä ä m y y n tip a ik k o je n<br />

v a ih e illa ja m u ita k in to rita p a h tu -<br />

m ia . R u s in a -, p a p u -, peruna- ja<br />

k lim p p is o p p a , G rö n fo rs h a n p a n n u ­<br />

k a kku ja J a k o b s o n s k a n ru sin a -<br />

Turun k au p p a to ri<br />

on täi pual jo k k e<br />

aTVv<br />

TURKU-Å BO<br />

750<br />

m akkara, k a la k a u p p ia a t K ala-M artta<br />

ja L im s e n s k a s a ivat v a n h im m a t<br />

k u u lija t m u is te le m a a n e n tis iä toria<br />

ik o ja . K o n tto rip ä ä llik k ö Renée<br />

Lauren h a a s ta tte li ru o ts ik s i rouva<br />

M ay H a s s e lb la d ia , jo k a neljän<br />

v u o s ik y m m e n e n a ja n on o llu t<br />

T urun ka u p p a to rin asiakas.<br />

O h je lm a o li k o to is e n tu rk u la is ­<br />

ta, m u tta s iih e n liitty i y llä ty k s e n ä<br />

a n n o s k a n s a in v ä lis y y ttä k in . Turun<br />

y s tä v y y s k a u p u n g is ta L e n in g ra d is ta<br />

p a lk in to m a tk a lla o llu t ryhm ä Kirovin<br />

ku I ttu u rip a la ts i n m u s iik in h a r­<br />

ra s ta jia s o itti ja la u lo i tu h a tp ä is e l­<br />

le y le is ö lle , jo k a p a lk its i e sity k s e t<br />

ru n s a in s u o s io n o s o itu k s in . Ryhm<br />

än jä senet s a ivat ka u p u n g in ju h ­<br />

lavuoden s y m b o le in va ru ste tu t<br />

h u iv it.<br />

T a p a h tu m a p ä ä tty i saapastanss<br />

e ih in , jo n k a a ikana tu rk u la is e t<br />

n a u ttiv a t ta n s s im is e s ta "kivip a rke -<br />

tilla " .<br />

T u ru n S o tila s k o tiy h d is ty k s e n<br />

vihreät s is a re t o liv a t keittä n e e t<br />

■ T urun k a u p p a to rilla lauantaina 10. 11. <strong>1979</strong> jä rje s te ty s s ä to rita<br />

p a h tu m a ssa y le is ö llä o li tila is u u s o s a llis tu a k ilp a ilu u n vastaam<br />

a lla k ysym ykseen onko K a u p p a to ri täi p u o l jo k k e ta i to is puol<br />

jo kke. (T urun m urteessa p u ol-sana k irjo ite ta a n ja la u s u ta a n pual).<br />

K ilp a ilu k iin n o s ti y le isöä. V a sta u ksia jä te ttiin y h te e n s ä 3 776<br />

ka p p a le tta , jo is ta h y lä ttiin 194 v a sta u sta e rila is te n v irh e itte n takia.<br />

V irh e itä o li s iis ru n saasti. 2 007 vastaajaa o li s itä m ie ltä , että<br />

T urun ka u p p a to ri on täi pual jo k k e ja 1 575 vastaajaa ilm o itti sen<br />

olevan to is pual jokke.<br />

V a s ta u s lip u k k e e t ta rk a s te ttiin ja p a lk in n o t a rv o ttiin T u ru n kaup<br />

u n g in m a tk a ilu to im is to s s a p e rja n ta in a 16. 11. <strong>1979</strong> k o m is a rio<br />

Kalervo K u uselan valvoessa to im itu s ta ia k a n s lis ti Leena N o rd a n -<br />

bergin to im ie s s a o n n e tta re n a vt. m a tk a ilu p ä ä llik k ö R a in e r T u u le n<br />

avu sta m a n a .<br />

K a u p u n g in ju h la vuoden p la k e tin v o ittiv a t H e lm i K a rlsson<br />

(T e m p p e lika tu 3 C 2), A une S aarinen (J a a n in tie 30 B 37), Harri<br />

N ie m in e n (Tervahovinkatu 1 2 /3 ), P e n tti S a lm in e n (Y lio p is to n k a tu<br />

7 C 27) ja S elm a K erm an (Itä in e n ka tu 34 A 26).<br />

K a u p u n g in ju h la v u o d e n rahan v o ittiv a t P ekka P a lo m ä k i (Vähä-<br />

H äm eenkatu 14 B 29), Pekka T ikkanen (K o u lu k a tu 23), A ri T u o ­<br />

m o la (V a lk ia is v u o re n tie 2), Pekka H eike lä (K u p itta a n k a tu 70) ja<br />

Eero L aho (W e s te rh o lm in k a tu 3 C 35). □<br />

Juhlavuosi jatkui<br />

Turku-seuran syysjuhlalla<br />

T u rku-seuran s y y s ju h la a v ie te t­<br />

tiin to rs ta in a 25. 10. <strong>1979</strong> Turun<br />

linnassa. T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h la -<br />

vuoden ta p a h tu m iin liitty n y t ju h la<br />

o li jä lle e n p e rin te is e e n tapaan kerännyt<br />

K u n in k a a n - ja K u n in g a tta -<br />

rensalit tä yte e n seuran jä seniä .<br />

Turun K o n s e rv a to rio n ta ita vat<br />

o p p ila a t o liv a t m u s is o im a s s a Ilpo<br />

P eitson e s ittä e s s ä p ia n o s o o lo n a<br />

D ebyssyn A ra b e s k i n :o 1 ja Visa<br />

T urunen h u ilu s o o lo n a F aure’n<br />

S ic ilie n n e n . P u h e e n jo h ta ja O lli<br />

K estilä to iv o tti jä s e n ille lä m m in ­<br />

h e n kistä ja m ie lly ttä v ä ä iltaa.<br />

T ä llä kin k e rra lla to im i h a a sta tte ­<br />

lijana p ä ä to im itta ja H e im o K a llio ,<br />

jonka h a a s ta te lta v in a o liv a t m iljo<br />

o n a p a in o s te n k ir ja ilija A n n i P olva<br />

ja k irja ilija K a a rlo Isota lo .<br />

M ole m m a t tu rk u lä is k irja ilija t ke r­<br />

toivat m ie lly ttä v ä s ti e läm ästään ja<br />

k irjo itta m is is ta a n .<br />

K aarina V a h to s e s ta ja E m il Saarisesta<br />

on k e h itty n y t verraton tu r­<br />

kula in e n va n h a n a ja n to rip e rh e .<br />

E dellinen K a la -M a rtta n a m öi k a lo ­<br />

ja ilo is e n to rim u ija n ty y liin ja jä l­<br />

kim m ä in e n o li m a in io Kirveen<br />

A n tti. V a n h a t ju tu t u p p o s iv a t m ie-<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

"Oleks' tervekkä"<br />

■ Lääkintöhallituksen johdolla toteutettavan tehostetun terveyskasvatuksen<br />

valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin sunnuntaina<br />

23. 9. <strong>1979</strong> Turun konserttitalossa. Ennen juhlaa<br />

järjestettiin Turun kauppatorilla toritapahtum a ja kulkue.<br />

Konserttitalon aulaan oli järjestetty terveysaiheinen näyttely.<br />

Tapahtum an tunnuksena oli ”O leks’ tervekkä — är du ens<br />

frisk”.<br />

1 000 litra a ru s in a s o p p a a , jo ta o li<br />

ilm a is e k s i ta rjo lla k e llo 10 alkaen.<br />

M a u ka sta so p p a a ta rjo ttiin 2 d e s i­<br />

litra n a n n o k s in a , jo te n s itä r iitti<br />

5 000:Ile. Ja k a ik k i m e n i, eikä p iis<br />

a n n u tkaan. T ila n te e s ta s e lv ittiin<br />

siten, e ttä a s e v e lv o llis e t to iv a t lisää<br />

ru s in a s o p p a a , jo s ta r iitti vielä<br />

800 a n n o sta .<br />

Y le is ö k ilp a ilu n a k y s y ttiin<br />

"S ija its e e k o K a u p p a to ri m ie le s tä n ­<br />

ne tä ll p u o l’ jo k k e vai to is ' p uol'<br />

jo kke ? " A h k e ra s ti va s ta u s lip u k k e i-<br />

ta tä y te ttiin . V a s ta n n e id e n kesken<br />

a rv o ttiin m m . T u ru n juhla vuoden<br />

p la k e tte ja ja ju h la ra h o ja .<br />

T o rita p a h tu m a s ta o te tu t v a lo k u ­<br />

vat o liv a t n ä y tte illä T u ru n kauppah<br />

a llis s a 1 3 . - 2 4 . 11. <strong>1979</strong>. T o rita -<br />

p a h tu m a n k o k o n a is k u s ta n n u k s e t<br />

o liv a t n o in 35 000 m arkkaa. □<br />

P ääjuhlan avauksen s u o ritti ta ­<br />

p ahtum an s u o je lija m aaherra Paavo<br />

A itio ja ju h la e site lm ä n p iti profe<br />

ssori Eero Tala aiheesta "T upak<br />

o in n in va stu sta m istyö n kansainväliset<br />

n ä kym ä t". O hjelm assa o li<br />

ku o ro la u lu a , liik u n ta - ja kansanta<br />

n h u e s ity k s iä ym . Yläaulassa o li<br />

la p s ille ta rjo lla nukketeatteria,<br />

p iirtä m is tä , liu kum ä ki ym . haus-<br />

T o rita p a h tu m a n m u s iik is ta ja<br />

kulkueen m u s iik is ta huole h ti<br />

T urun M etsänkävijä in so itto ku n ta .<br />

Puheen p iti to im in n a n jo h ta ja Kari<br />

O jala. T apahtum an jälkeen m uod<br />

o s te ttu u n kulkueeseen, joka<br />

m arssi K o n s e rttita lo lle , o s a llis tu i­<br />

vat L ahjan p a ra a tity tö t ja Turun<br />

N a p p u la liig a .<br />

Lähes 30 vapaaehtoista järjestöä<br />

ja k u n n a llis ta lautakuntaa jä rje sti<br />

lu is in a kuulta vin a vanhojen tu rk u ­<br />

laisten m ie liin .<br />

Linnan ju h lie n eräs paras anti<br />

on tu ttu je n tapaam inen ja Turkuseuran<br />

e rila iste n tarvikkeiden o s ­<br />

tam inen välia ja lla . M aukkaat kahvit<br />

ja hyvät p u lla t n a u tittiin . K iito<br />

k s e lla on m ainittava, että Turun<br />

O suuskauppa la h jo itti ne ” alle<br />

om an hin n a n ".<br />

V ä lia ja lla s a liin valm istu i n ä yttäm<br />

ö, jo lla T urun Y lio p p ila ste a tte ri<br />

e s itti yhden kesällä esittä m istä ä n<br />

Turun h is to ria a kuvaavista pien<br />

o is n ä y te lm is tä ä n , Eva D onnerin<br />

k ä s ik irjo itu k s e e n p o h ja u tu van<br />

"P yykkärin M irna e li P o rth a n in nen<br />

ä liin a ", jo n k a lä ä n in ta ite ilija O lli<br />

P e llikka o li o h ja n n u t n o k k e la s ti.<br />

N uoret n ä y tte lijä t te kivät parastaan<br />

om an so itin y h ty e e n tu k e m a ­<br />

na.<br />

E sitelm än p iti p ro f. Paavo K allio<br />

, jo k a m ie le n k iin to is e e n tapaansa<br />

k e rto i tu rk u la is e s ta 1700-luvun<br />

tie d e m ie h e s tä P ietari K a lm is ta .<br />

Y h te is la u lu ta ito on tu rk u la is illa<br />

m e lk o is e s ti p a ra n tu n u t, s illä V ars<br />

in a is s u o m a la is te n la u lu s u ju i<br />

reippaasti.<br />

M a in itta k o o n lis ä k s i, e ttä asessori<br />

H e ikki W in te r ja rouva R auni<br />

Arvela ja k o iv a t arvonnan p a lk in ­<br />

not, jo is ta p ä ä vo ito n , laivam a tkan,<br />

o li la h jo itta n u t S ilja Lin e , ku ka t<br />

la h jo itti H u m a lis to n k u k k a k io s k i ja<br />

m u ita v o itto ja R u u kkupaja , K u kkakauppa<br />

F lora ja T u rku-seura . K u u ­<br />

lu tu kse n h o iti a se sso ri Ilm a ri R in ­<br />

ne kertoen m yös T u rku-kaskuja .<br />

Seuran n a is to im ik u n ta puuhasi<br />

a hkerasti em ä n tin ä . He m yös k u ­<br />

k ittiv a t ka ikki o h je lm a n s u o ritta ja t.<br />

□<br />

ILM A R I RIN N E<br />

syksyn aika n a te h o s te ttu a te rveyskasvatusta,<br />

m m . tu p a k a n v ie ro tu s -<br />

ku rs s it, te rv e y s ilta m a t, ra v in to n e u -<br />

vontaa, n u o ris o d is c o t, ih m is s u h -<br />

d e s e m in a a rin , vanhem p a in k o u lu n<br />

ja m o n ta m u u ta ta p a h tu m a a . K o u ­<br />

lu la is ille jä rje s te tty y n p ie n o is n ä y ­<br />

telm än k irjo itu s k ilp a ilu u n o s a llis ­<br />

tu i 15 ty ö tä . L is ä k s i jä rje s te ttiin<br />

läänin perusasteen yläaste e n lu o ­<br />

k issa ju lis te k ilp a ilu .<br />

T unnus "O le k s ’ te rvekkä” on<br />

ka u p u n g in lä ä kä ri S irk k a -L iis a H e l­<br />

m isen k e ksim ä . T u n n u s o n tu ttu<br />

a in a kin n iille tu rk u la is ille , jo tk a<br />

aiko in a a n seurasivat n ä y tte lijö id e n<br />

Senni N ie m ise n ja T a ito M äkelän<br />

h u u m o rik y llä is iä e s ity k s iä . Eräs<br />

Sennin re p liik e is tä o li O le k s ' te r­<br />

vekkä? □<br />

KU P ITTAAN K u vala a tta O y :n ja<br />

V a lo rivi O y :n e d u s ta ja t jo h ta ja<br />

R eino M ä ä ttä , to im itu s jo h ta ja<br />

E sko K a ik u m ä k i ja fa k to ri R a u li<br />

S o isa lo kävivät p e rja n ta in a 16. 11.<br />

<strong>1979</strong> lu o v u tta m a s s a e n s im m ä is e n<br />

kappaleen T u rk u a kuvaavasta kup<br />

a rie ts a u k s e s ta 7 5 0 -vu o tia a lle<br />

T urun k a u p u n g ille . L a h ja n o tti<br />

vastaan a p u l.k a u p . jo h ta ja Paavo<br />

K oponen.


■ Turku-seura, Âbo-sam fundet ry on puheenjohtaja Olli Kestilän ja toim innanjohtaja<br />

Ilm ari Rinteen allekirjoittam illa kirjelm illä Turun kaupunginhallitukselle tehnyt a lo itteet<br />

Luostarin välikadun aukaisem isesta yleisökäyttöön, Kupittaan lähteen kunnostam<br />

isesta edustavam paan asuun ja Koroisten m uinaism uistoalueen kunnostam isesta ja<br />

s aattam is esta historiallista m erkitystään vastaavaksi turistinähtävyydeksi.<br />

K irje lm ät — päivätty 8. 11. <strong>1979</strong> — julkaistaan oheisena.<br />

Luostarin välikatu<br />

a u kaistava yleisökäyttöön<br />

V anhan S u u rto rin reunassa,<br />

P o liis ila ito k s e n ja K a te d ra a lik o u ­<br />

lu n v ä lillä o n jä lje llä k e s k ia ik a i­<br />

seen T u rk u u n ku u lu v a L u o sta rin<br />

V ä lik a tu -n im e llä k u lk e n u t kuja. Se<br />

on a ik a n a a n o llu t tärkeä S u u rto rille<br />

jo h ta n u t k u lk u tie , m u tta n y k y i­<br />

s in s u lje ttu p o rttie n taakse.<br />

T äm än ka d u n avaam inen y le i­<br />

s ö lle ja sen va rre lla ole vie n rakenn<br />

u s te n k ä y ttö ö n o tto om an a ika ­<br />

ka u te n s a e lä m ä n m u o to a m u is tu t-<br />

ta vin e p iirte in e e n to is i tälle<br />

a lu e e lle m ie le n k iin to is e n kuvan<br />

va nhasta T urun ke sku sta sta .<br />

On jo a ik a is e m m in k in te h ty ehd<br />

o tu k s ia L u o s ta rin V älikadun ja<br />

k o rtte lin m u id e n kin o sien e lv y ttä ­<br />

m ise stä a k tiiv is e m p a a n , h is to ria l­<br />

lis ta m e n n e isyyttä ä n kuvaavaan<br />

kä y ttö ö n . K un T u o m io k irk o n ym ­<br />

p ä ris tö s s ä on v iim e vu o sin a s u o rite<br />

ttu m itta v ia e n tis tä m is - ja k o r­<br />

ja u s tö itä va ltio n , kaupungin ja<br />

Å bo A kadem in o m is ta m is s a ko h ­<br />

te issa , o lis i tä lla is ta arvo ka sta to i­<br />

m in ta a tä llä a lu e e lla p ontevasti<br />

ja tke tta va .<br />

T u rku-seura , A b o -s a m fu n d e t<br />

e s ittä ä k u n n io itta v a s ti, e ttä kaup<br />

u n g in h a llitu s a n ta is i tehtäväksi<br />

s e lv ittä ä m a h d o llis u u d e t avata<br />

L u o s ta rin V ä lik a tu y le is e k s i k u lk u ­<br />

väylä ksi ja lu o d a s iitä to im iva ,<br />

h is to ria llis ta m e n n e is y y ttä ä n p a i­<br />

notta va n ä h tä vyys. Se voidaan<br />

verraten vä h ä isin ku s ta n n u k s in<br />

saada jo p a k a n n a tta v a k s i, ka u p u n ­<br />

gin a s u k k a ita p a lvelevaksi ja tu ris ­<br />

teja k ie h to v a k s i ko h te e k s i.<br />

Eläkeläistapahtuma<br />

keräsi ” luvan<br />

täyteen'”<br />

■ Turun vanhustyötä suorittavien<br />

järjestöjen neuvottelukunta,<br />

jossa on edustettuna<br />

yli 40 järjestöä, järjesti<br />

eläkeläistapahtum an maanantaina<br />

29. 10. <strong>1979</strong> Turun<br />

konserttisalissa. Tapahtumaan<br />

o sallistui tuhatkunta<br />

eläkeläistä. Turkulaisten<br />

eläkeläisjärjestöjen pirteästä<br />

toim innasta on eräänä osoituksena<br />

m m . se. että tapahtum<br />

an ohjelm an suorittajat<br />

oli valittava arpom alla!<br />

T a p a h tu m a n a vauksen s u o ritti<br />

p a s to ri Eero Ervo, k a u p u n g in tervehdyksen<br />

to i a p u l.k a u p .jo h ta ja<br />

Ilkka Jä rv in e n , ju h la p u h e e n p iti<br />

K a n s a n e lä k e la ito k s e n p ääjohtaja<br />

J a a kko P ajula ja to im in n a n jo h ta ja<br />

Tertta S u n d h o lm s e lo s ti k e s k u s liito<br />

n to im in ta a .<br />

O h je lm a s s a e s iin ty iv ä t B io B ing<br />

B a n d -y h ty e , T u ru n E lä kelä iset ry:n<br />

ta n h u ry h m ä K a trilli ja la u lu ryhm ä<br />

P irte ä , Å b o S venska P e nsionärsklu<br />

b in ta n s s iry h m ä , T u ru n e v .lu t.<br />

s e u ra k u n tie n llo tip p a -k u o ro ja päiv<br />

ä k e rh o la is e t sekä M a tti ja T eppo.<br />

Ju o n ta ja n a o li jo h ta ja ta r V irpa<br />

P u isto . □<br />

• Luostarin välikatu sijaitsee kuvassa<br />

näkyvän portin takana. —<br />

Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

• K upittaan lähde sai kesällä <strong>1979</strong> valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä<br />

m uistokiven ja laatan, josta selviää lähteen vuosisatainen merkitys.<br />

— Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

Kupittaan lähde<br />

edustavam paan asuun<br />

K u p itta a n lä h d e o n S uom en<br />

h is to ria s s a — ta ru lu o n to is u u d e s -<br />

taan h u o lim a tta — e rittä in m e rk ittävä,<br />

koska se liitty y p iis p a H e n rikin<br />

te kem ään I ris tire tk e e n ja s iitä<br />

k e rto viin p e rim ä tie to ih in .<br />

K e sällä <strong>1979</strong> p y s ty te ttiin K u p ittaalle<br />

lä h te e n viereen T urun H is to ­<br />

ria llis e n y h d is ty k s e n ja Turku-seuran<br />

to im e s ta m u is to k iv i ja sam alla<br />

v ih ittiin k ä y ttö ö n V a rsin a is-S u o -<br />

men m a a k u n ta liito n v iito itta m a<br />

Pyhän H e n rik in tie T u ru s ta K okem<br />

äelle. P aikka on tu llu t yhä tu n ­<br />

n e tu m m a k s i sen jo h d o s ta , e ttä se<br />

sija itsee k e s k e is e s ti K u p itta a n urh<br />

e ilu h a llin ja m e ssualu e e n lähellä.<br />

Tuhannet k a n s a la is e t ovat käyneet<br />

tu tu s tu m a s s a kohte e seen.<br />

K u p itta a n lähde on tu n n e ttu<br />

m yös to is e lla tavalla. Se on o llu t<br />

ainakin 1600-luvulta alkaen m e rkittävä<br />

terveyslähde, jo n ka ym p ä rille<br />

on s y n ty n y t parantola, sairaala ja<br />

s itte m m in kylp y la ito s , jo tk a k u i­<br />

tenkin ovat kaikki hävinneet, v iim<br />

eiset rakennukset kaivorakennusta<br />

lu k u u n o tta m a tta viim e s o ­<br />

tien aikana. V iittaam m e tässä<br />

fil.tr i Tauno Perälän ja lääk.tri<br />

Kalevi N iem inevan k irjo itu k s iin<br />

S uom en Turku A bo, var stad-lehdessä<br />

1 /<strong>1979</strong> ja 2/<strong>1979</strong>.<br />

Koska K u p itta a n lähteen ja<br />

m u isto kiven lä h iym p ä ristö tä llä<br />

h etkellä ei vastaa paikalle ase te t­<br />

tavia vaatim u ksia , esitäm m e kunn<br />

io itta e n , että p u is to ty ö t ja m uut<br />

Arkistoviikon<br />

näyttelyt<br />

Turussa<br />

■ Kansainvälistä arkistoviikkoa<br />

vietettiin m aassam ­<br />

me 1 5 .- 21. 10. <strong>1979</strong> tunnuksella<br />

”Arkisto — tieto ­<br />

pankki vai kaatopaikka?”<br />

Turun m aakunta-arkiston<br />

sukututkim usnäyttelyssä oli<br />

esillä perunkirjoja, rippikirjoja,<br />

verotusluetteloita jne.<br />

Viikon aikana oli diaesityksiä<br />

”A rkistot — yhteiskunnan<br />

toim iva m uisti” ja<br />

”Asiakirja kautta aikojen” .<br />

M aanm ittauskonttorissa valtion<br />

virastotalossa näyttelyn<br />

teemana oli "Sarkajaosta<br />

s a telliittikartto ih in ” . Turun<br />

hovioikeuden arkistossa oli<br />

kahtena päivänä avoim ien<br />

ovien päivä.<br />

Avatessaan a rk is to v iik o n T u ru n<br />

m a a ku n ta -a rkisto n h o ita ja T aina<br />

V artia in e n m a in its i ju lk is e n h a llin ­<br />

non tu o tta v a n jo k a is e n a v u o te n a<br />

40 k ilo m e triä a rk is to m a te ria a lia ,<br />

jo s ta v a ltio n h a llin n o n o s u u s on 20<br />

k ilo m e triä . V ira n o m a is a rk is to ja<br />

m aassam m e on lähes 800 k ilo ­<br />

m e triä , jo s ta 82 k ilo m e triä v a ltio ­<br />

n a rk is to s s a , se its e m ä s s ä m a a kunta<br />

-a rkisto ssa ja s o ta -a rk is to s s a .<br />

L o p u t 700 k ilo m e triä ovat v ira s to ­<br />

jen ja la ito s te n h a llu s s a . A rk is ­<br />

to in n is ta a ih e u tu u y h te is k u n n a lle<br />

y li 100 m iljo o n a n m arkan lasku<br />

vuodessa. M a ksam m e k u ite n k in<br />

p a ljo lti tu rh a s ta ja nim e n o m a a n<br />

s e lla is e s ta tu rh a s ta , jo h o n its e<br />

o lem m e syyp ä itä . □<br />

EUROOPAN y le is ra d io liito n la s­<br />

ten k irjo itu s k ilp a ilu s s a o li k irjo i­<br />

tettava ja tk o A s trid L in d g re n in k irjo<br />

itta m a a n kerto m u kseen "J u lk k e ri<br />

M iron s a la is u u s e li m u s ta v iitta i­<br />

nen m ie s ” . K ilp a ilu u n o s a llis tu i<br />

538 k irjo itu s ta . Raati v a lits i k o l­<br />

m eksi p a rh a im m a ksi T u ru n P uolalan<br />

ala-asteen k u u d e tta luokkaa<br />

käyvän S usanna V uoren (12) ja<br />

T urun P a nsion ala-asteen k u u d e tta<br />

luokkaa käyvän K a tri H yvärisen<br />

(12) sekä p a ra is te la is te n H elene<br />

(11) ja G erd (9) B o s trö m in k irjo i­<br />

tu kset. N äm ä k o lm e k irjo itu s ta<br />

e d u stiva t S uom ea m a rra skuussa<br />

G enevessä s u o rite tu s s a lo p p u a r­<br />

voste lu ssa.<br />

ta rv itta v a t to im e n p ite e t s u o rite tta i­<br />

s iin m a h d o llis im m a n a jo is s a tu le ­<br />

vana keväänä.<br />

K oska v a rs in k in k o u lu la is re tk i-<br />

k u n n a t saapuvat T u rk u u n jo to u ­<br />

k o kuussa, o lis i to iv o tta v a a , e ttä<br />

o p a stu s p a ik a lla a lk a is i jo V a p u sta<br />

lä h tie n .<br />

42


Koroisten muinaismuistoalue<br />

kunnostettava<br />

T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h lie n jo h d o s ta<br />

on sekä p a in e tu n sanan e ttä ju h ­<br />

la p u h e in ja e s ite lm in tu o tu e siin<br />

h is to ria llin e n K o ro is te n n ie m i. On<br />

k e rro ttu m ite n k ä tä m ä K o ro iste n<br />

m u in a is m u is to a lu e o li S uom en<br />

k irk o llin e n k e s k u s ja p iis p a in is tu in<br />

ja m ite n k ä se s iir r e ttiin 1229 ta m ­<br />

m ik u u n 23 päivänä a n n e tu lla paavin<br />

b u lla lla N o u s ia is is ta K o ro is iin .<br />

N ä in K o ro is te n n ie m i on tu o tu<br />

v o im a k k a a s ti ju lk is u u te e n m yös<br />

a in u tla a tu is e n a n ykyaja n tu r is tik<br />

o h te e n a .<br />

T ä s tä u u d e s ta ju lk is u u d e s ta<br />

h u o lim a tta K o ro is te n n ie m i itse<br />

n ä h tä v y y s p a ik k a n a on v a a tim a tto ­<br />

m a s ti h o id e ttu ja ku lk u s in n e on<br />

m e lk o h ankala.<br />

T äm än jo h d o s ta e s itä m m e a r­<br />

v o is a lle k a u p u n g in h a llitu k s e lle<br />

K o ro is te n m u in a is m u is to a lu e e n<br />

tä h ä n a s tis e n h o id o n lis ä k s i s e u ­<br />

raa vaa:<br />

— K o ro is te n v ie lä n ä k y vissäole -<br />

vat p iis p a n lin n a n ja k irk o n ra u n io t<br />

m e rk itä ä n ja s u o je lla a n riittä v ä s ti<br />

ja p a ik a lle te h d ä ä n e s im . k u p a rila<br />

a ta lle a lu e e n k a rtta 1 1 0 0 -1 2 0 0 -<br />

lu vui Itä.<br />

— K o ro is te n s u o je lu a lu e tta jo s ­<br />

sain m ä ä rin la a je n n e ta a n , n iin<br />

jo e n ra ntaan a s ti k u in p o h jo is -itä -<br />

su u n ta a n ja v a ru ste ta a n ra ja -a id a l-<br />

la. A lu e e n lu o n n o n s u o je lu llin e n lis<br />

ä h o ito te h o s ta is i paikan a rvo ka s­<br />

ta näkym ä ä .<br />

— K u lk u y h te y d e t K o ro is iin<br />

T u ru s ta p ä in ja M aarian k irk o lta<br />

ta rv its e v a t a in a k in seuraavat para<br />

n n u k s e t: C a tillu k s e n tie , jo k a on<br />

M aarian k irk o lta tu le van K o ro is te n<br />

tie n ja tk e e n a K o ro is te n p o h jo is ­<br />

re u n a ssa ja ja tk u u V ä häjoen y li<br />

V iru s m ä e n tie lle on sa a te tta va a i­<br />

n a k in kä v e ly tie n ä k e lv o llis e k s i.<br />

V ä h ä jo e n y li k u lk e n u t s ilta on häv<br />

in n y t, jo te n s iih e n p itä is i saada<br />

v a ik k a kapea k ä v e ly s ilta . T e ille<br />

o lis i lis ä ttä v ä v iito itu s ta . O lis i tu t­<br />

k itta v a m y ö s k u lk u m a h d o llis u u tta<br />

jo e n v e s ire ittiä h yvä ksi k ä y ttä e n .<br />

Vanhoja,<br />

mutta<br />

aina uusia<br />

T u rk u la is te n sanom a le h tie n y le i­<br />

s ö n o s a s to is s a ju lk a is ta a n usein<br />

kysely jä seudun vanhoista paikann<br />

im is tä , s a n o n ta ta voista tm s.<br />

K ysellään m yös, m is tä ne ovat<br />

saaneet a lkunsa.<br />

Eräs to is tu v ia kysym yksiä on<br />

ku m p i on "tä i pual jo k k e " ja k u m ­<br />

pi " to i pual jo k k e ". S iitä o li k ysym<br />

ys m yö s tä m ä n syksyn to rita -<br />

p a h tu m a ssa ja sen yhteydessä<br />

a sia sai s e lv ity k s e n . Lyh yesti voin<br />

k u ite n k in m a in ita , että T urun tuom<br />

io k irk k o s e u tu , Vanha S u u rto ri<br />

y m p ä ris tö in e e n o li aiko in a a n lähes<br />

a in o a a su tu sa lu e . Kun Turkua<br />

m yö h e m m in la a je n n e ttiin A urajoen<br />

lä n s ip u o le lle ja ra k e n n e ttiin ens<br />

im m ä is e t ta lo t, n iin tätä u u tta<br />

L Ä N S IS A K S A L A IN E N säätiö<br />

A le x a n d e r von H u m b o ld t S tifu n g<br />

on la h jo itta n u t Å b o A kadem in<br />

saksan kielen la ito k s e lle elokuvap<br />

ro je k to rin o p e tu s ta rk o itu k s iin .<br />

O p e tu ksen lis ä k s i Å b o A kadem in<br />

saksan k ie le n la ito s yh te istyö ssä<br />

G o e th e -in s titu u tin kanssa näyttää<br />

la h ja p ro je k to rilla film e jä yle isö lle .<br />

L ahjan lu o v u tti m aanantaina 15.<br />

10. <strong>1979</strong> k o n s u li A rn o V ilja n e n ja<br />

sen v a s ta a n o tti re h to ri B ill W iden.<br />

p u o lta p id e ttiin tie te n k in to is p u a l<br />

jo k k e ole vana ja vanha a s u tu s k e s ­<br />

k u s o li tä i pual jo k k e .<br />

O tk a n tti-n im e ä tie d u s te lla a n<br />

n iin ik ä ä n . N im i e lv y te ttiin u u d e l­<br />

leen 1972, jo llo in S ilja L in e n uusi<br />

s a ta m a te rm in a a li r is tittiin O tkantik<br />

s i m u is to k s i s illä p a ik a lla o l­<br />

leelle v a n h a lle v a rtio tu v a lle , joka<br />

k a h d e k s a n k u lm a is e n a o li saanut<br />

nim en O tk a n tti. Täm ä taas antoi<br />

n im e n k o k o s a ta m a -a lu e e lle . Vartio<br />

tu p a O tk a n tti m y y tiin y k s ity i­<br />

selle , jo k a s iirs i sen h u v ila k s i H irv<br />

e n salo o n , m is s ä se e d e lle e n on.<br />

Ä s k e ttä in p e n ä ttiin T urkuun<br />

m yös n ä k ö to rn ia . M a in itta k o o n ,<br />

e ttä le h d e ssäm m e S u om en T u ru s ­<br />

sa on m o n in a vu o s in a keskuste ltu<br />

a siasta ja k y s e lty kansala iste n<br />

m ie lip ite itä , jo ita lö y tä ä varsin<br />

ru n saasti lehden n u m e ro ista<br />

1970— 75 a ikana. Turku-seuran<br />

to im in n a n jo h ta ja n a o le n saanut<br />

k y s y m y k s iä , jo tk a vu o sie n m itta a n<br />

ovat o lle e t to is tu v ia :<br />

— M illo in k a u p p a to ri saa s u ih ­<br />

kukaivon?<br />

— M illo in M ik a e lin k irk o n kupeeseen<br />

vara ttu p a ikka saa patsaan<br />

ja ketä se e sittä ä ?<br />

— M illo in ra itio tie liik e n n e a lo i­<br />

tetaan u u d e lle e n ?<br />

— M illo in T u ru ssa ryhdytään<br />

va litse m a a n vuoden kunniakansalainen?<br />

— M illo in T u rk u -s e u ra saa<br />

om an m e rkin ?<br />

— M illo in A u ra jo keen rakennetaan<br />

P ekanpaana?<br />

— M illo in T u rku saa vossikkap<br />

irssin ?<br />

— M ih in ja m illo in aukaistaan<br />

T urun h u v ip u is to ?<br />

— M illo in to te u tu u näköalakäytävä<br />

y li N e its y tp o lu n ja K askenkadun?<br />

— M illo in to te u tu u v e s iu rh e ilu -<br />

keskus p a to a m a lla A u ra jo k i Rauta<br />

tie s illa n k o h d a lla ?<br />

PS. S o itin T u rku-vete ra a n i V iljo<br />

V anteelle k y s y m ä llä o lis ik o h ä n e l­<br />

lä lisä ttä vä ä k y s y m y k s iin i, jo is ta<br />

hän on a ik o in a a n p a ljo n p u h u n u t<br />

ja p u h u tta n u t m u ita ? V anne vastasi<br />

K a u p p a to rin k u k k ie n olevan<br />

k a u n iita , m u tta b e to n ib u n k k e rie n ,<br />

jo is s a to rin ku ka t ovat, nim eksi<br />

s o p is i m a in io s ti: "T u n te m a tto m a n<br />

to rik a u p p ia a n h a u ta ".<br />

Vanne p a la u tti m ie le e n m yö s vih<br />

e rväylien ra ke n ta m ise n k e sku s­<br />

ta sta lä p i k a u p u n g in ja ih m e tte li<br />

vanhan k a u n iin P u u to rin hevosenju<br />

o tto a lta a n h ä v ittä m is tä , kuten<br />

m u itte n k in T u rku a e lä vö ittä n e id e n<br />

ly h ty je n , p o rttie n ja k ilp ie n h ä v ittä<br />

m is tä . □<br />

IL M A R I RIN N E<br />

• K o ro is te n nie m e n lu o n to on<br />

s ä ily n y t, m u tta "p y h iin v a e lta jie n ”<br />

k u lk u re itit on saatettava k ä y ttö ­<br />

k u n to o n . — K uva: Ilm a ri R inne.<br />

Turku-seura, Åbo-samfundet ry:n<br />

toimintasuunnitelma vuodelle 1980<br />

Kahdeskymmeneskolmas toimintavuosi<br />

TAVO ITTEET JA<br />

PERIAATTEET<br />

Turun s u u ri ju h la v u o s i <strong>1979</strong>,<br />

jo llo in T u rk u -s e u ra o li m o n in ta ­<br />

voin m u kana 7 5 0 -v u o tis ju h lie n jä r­<br />

je s te ly is s ä , on n yt ta kanapäin.<br />

1980-lu k u ta rjo a a s e u ra lle u usia<br />

h aasteita. N o p e a s ti u rb a n is o itu v a<br />

k a u p u n k im iljö ö kivik o lo s s e in e e n ,<br />

liik e n n e v ä y lin e e n , m e lu - ja ilm a-<br />

saasteineen, v a a tii k o tis e u tu jä rje s -<br />

tö T u rk u -s e u ra lta yhä voim istu vaa<br />

vastapainoa.<br />

K a u p u n k ila is tu v a k e h ity s on to i­<br />

saalta lu o n n o llin e n m u u to s ilm iö<br />

laajenevassa T u ru ssa. R unsaasti<br />

on k u ite n k in m a h d o llis u u k s ia tämän<br />

k e h ity k s e n s u u n ta a m iseksi<br />

n iin , e ttä T u ru n h is to ria llis e s ti arvokas<br />

m iljö ö va rje ltu u tu h o u tu m i­<br />

selta, k u k k u la t, k a d u n v a rs i-is tu ­<br />

tu kse t, ra n ta -a lu e e t, to rit ja a u k io t<br />

saavat lis ä ä n tyvää vehre yttä ; että<br />

rakennus- ja lu o n n o n s u o je lu a laajennetaan<br />

ja e ttä ilm a a sa a s tu tta ­<br />

via h a itta te k ijö itä vähennetään.<br />

Liikente e n jo u s ta v u u te e n ja vähäm<br />

e lu is u u te e n on p yrittä v ä . T a vo itteena<br />

on o lta v a ih m ise n k a ik in ­<br />

p u o lin e n v iih ty v y y s ja terveelliset<br />

y m p ä ris tö o lo s u h te e t.<br />

T u rku -se u ra , A b o -sa m fu n d e t<br />

ry:n lähes 3 000:n valpas tu rk u la i­<br />

nen jä s e n jo u k k o p y rk ii vuonna<br />

1980 ja k o k o a lkavan v u o s ik y m m e ­<br />

nen aika n a a lo itte illa a n ja työllään<br />

e dellä e s ite tty je n ta v o itte id e n to ­<br />

te u tta m is e e n .<br />

P a itsi y m p ä ris tö n s u o je lu k y s y ­<br />

m ykset, m yö s m o n e t T urun k u lttu<br />

u rie lä m ä n y le is k y s y m y k s e t, kaup<br />

u n k io s a s e u ro je n te h o ste tta va yhte<br />

is ty ö ja useat m u u t ta v o itte e t ilm<br />

enevät to im in ta s u u n n ite lm a s ta .<br />

YLEISET K O K O U K S E T<br />

JA JU H LA T<br />

T u rku-seura n v u o s ik o k o u s p id e ­<br />

tään s ä ä n tö je n m ukaan m a a lis ­<br />

kuussa ja s y y s k o k o u s m arraskuussa.<br />

M ik ä li 1978 v u o s ik o k o u k ­<br />

sessa seuran s ä ä n tö ih in te h d yt<br />

m u u to k s e t saavat vahvistuksen<br />

1980 a ih e u tu u tä s tä e rä itä jä rje s te ­<br />

lyjä k o k o u k s is s a k ä s ite ltä v iin<br />

a s io ih in .<br />

V uoden 1980 p e rin te e llin e n<br />

K y n ttilä n p ä iv ä n ju h la pidetään<br />

n a is to im ik u n n a n jä rje stä m ä n ä helm<br />

ik u u n 3. päivänä. S yysjuhlan<br />

v ie tto T u ru n lin n a s s a o n saavuttanut<br />

v a k iin tu n e e n kannatu ksen ja<br />

p idettäneen s ie llä jälleen lokakuussa.<br />

K IR JA LLIN E N TO IM INTA<br />

JA TIEDOTTAM INEN<br />

S uom en T urku — Åbo, vår stad<br />

-lehteä ju lka ista a n neljä num eroa,<br />

jo is ta kaksi kevät- ja kaksi s yyskaudella.<br />

Lehden sisältö ja tkuu<br />

hyväksi havaitun ja yle ise sti suositu<br />

n lin ja n m ukaisena. E rikoisalo<br />

je n a s ia n tu n tijo id e n artikkeleita<br />

pyritään saam aan jokaiseen num e­<br />

roon.<br />

K olm annen kaskukirjan to im itta ­<br />

m inen on eräs vuoden ta vo itte ita .<br />

M ateriaalia alkaa jo o lla riittä v ä s ti<br />

koossa, m u tta lisää uusia kaskuja<br />

pyritään hankkim aan. Eräiden<br />

m u id e n kin T urku -a ih e iste n kirjojen<br />

p a in a tta m isto ivom u ksie n to te u tta ­<br />

m is m a h d o llis u u k s ia tutkita a n .<br />

P aika llisra d io o n pyritään v. 1980<br />

aikana saam aan ko tise u tu a ih e ista<br />

o hjelm aa. T urku -a ih e isia elokuvia<br />

esitetään seuran o m issa y le is ö tila<br />

isuuksissa.<br />

YHTEISTYÖ KAUPUNKI-<br />

OSASEUROJEN KANSSA<br />

T u rku-seura on m uutam an vuoden<br />

ajan ku ts u n u t kaupunkiosaseurojen<br />

e dustajat y h te is iin neuv<br />

o tte lu ih in ja ta lk o is iin . Tätä to i­<br />

m intaa kehitetään ja tiiviste tä ä n .<br />

N ykyiste n kym m enen kaupunkiosaseuran<br />

lukum äärää pyritään lisääm<br />

ään, koska u s e ilta asum a-<br />

a lu e ilta p u u ttu u vielä k o tise u tu yh ­<br />

d is ty s .<br />

K A N S A IN V Ä LIN E N<br />

YM PÄRISTÖ VUOSI 1980<br />

S uom en K o tis e u tu liitto ja K oulun<br />

K erhokeskus ovat s u u n n ite l­<br />

leet kansainvälisenä ym päristö -<br />

vuotena 1980 toim eenpantavaksi<br />

V iih ty is ä ym päristö-teem an to te u ­<br />

tuksena o p p itu n te ja , a ska rte lu kilpailu<br />

n ja ym p ä ristö re tke n . K o tise<br />

u tu y h d is ty k s e n ä Turku-seura on<br />

m ukana antam assa a s ia n tu n tija -<br />

apua ja lu e n n o its ijo ita tila is u u k ­<br />

s iin .<br />

E SITELM ÄTILAISUUDET<br />

Turku-seura jä rje stä ä yhdessä<br />

T urun s u o m e n kie lisen työväenop<br />

is to n kanssa ja sen huoneisto ssa<br />

e site lm ä sa rja n h e lm ik u u s s a . E s i­<br />

te lm ie n aiheena on y m p ä ris tö n ­<br />

s u o je lu .<br />

M u ita k in e s ite lm ä tila is u u k s ia<br />

jä rje ste tä ä n om ie n tila is u u k s ie n lisäksi<br />

kaupunkio s a s e u ro je n ja<br />

ja o sto je m m e jä rje s tä m ie n t ila i­<br />

suuksien yh te ydessä.<br />

TURUN PÄIVÄ JA<br />

SUO M A LA IS E N<br />

KULTTUURIN PÄIVÄ<br />

T urun päivän to im ik u n ta a n Turku-seura<br />

on n im e n n y t v u o s itta in<br />

k o lm e edusta ja a n sa. V u o d e ksi<br />

<strong>1979</strong> v a littu to im ik u n ta ja tkaa to i­<br />

m in ta a n sa v. 1980. T urun päivä<br />

jä rje ste tä ä n p e rin te e llis e e n tapaan<br />

s yysku u n k o lm a n te n a s u n n u n ta in a<br />

2 1 .9 . S illo in v ie te ttä vä T urun n l-<br />

m lkkopäivä on 20:s T urun päivä.<br />

K alevalan päivää, h e lm ik u u n<br />

28:na, vietetään s u o m a la isen k u lttu<br />

u rin päivänä. T u rku-seura o s a l­<br />

lis tu u päivän jä rje s te ly ih in h a rk in ­<br />

nan m ukaan.<br />

JA O STO JEN<br />

TO IM IN TA<br />

— M u rre ja o sto ja tkaa k u u kausikokouksia<br />

a n ja laajentaa T urun<br />

m urresanaston k o rtis to a a n , e ts ii<br />

jo häviäm ässä olevan T urun m u r­<br />

teen vanhoja ta ita jia ja h a a s ta te ­<br />

lee h e itä ä ä n in a u h a lle , rik a s tu tta a<br />

seuran o h je lm a tila is u u k s ia m urreju<br />

tu illa ja h a n kkii S uom en T u r­<br />

kuun m u rre p a k in o ita .<br />

— R e tk e ily ja o s to jä rje stä ä to u ­<br />

kokuun n e ljänä to rs ta i-ilta n a k u lttu<br />

u rio p in to re tk e t u u s iin k o h te is iin<br />

T urussa. S yysku u ssa tehdään tu ­<br />

tu s tu m is - ja o p in to re tk i ta id e la i­<br />

tokseen ja -n ä y tte ly y n .<br />

— L e h tija o s to h o ita a S uom en<br />

T urun a in e is to n kerääm isen ja<br />

lehden to im itta m is e n .<br />

— N a is ja o s to to im e e n p a n e e<br />

K y n ttilä n p ä iv ä n ju h la n ja avustaa<br />

seuran ju h lie n ja tila is u u k s ie n jä r­<br />

je s te ly is s ä .<br />

— S iv is ty s ja o s to n o s a ta v o itte e ­<br />

na ovat eräiden k u lttu u rih e n k ilö i-<br />

den h a a s ta tte lu t ä ä n in a u h a lle ,<br />

S uom en k u lttu u rip ä iv ä n o h je lm is ­<br />

ton v a lm is te lu , eräiden T u rku a<br />

koskevien ru o ts in k ie lis te n k ir jo i­<br />

tu ste n ju lk a is e m in e n su o m e n kie ­<br />

lellä ja T u rk u -tie to u d e n k ilp a ilu n<br />

jä rje s tä m in e n .<br />

— H is to ria n ja o s to v a lm is te le e<br />

e s ity k s iä eräiden h is to ria llis e s ti


m e rk ittä v ie n k o h te id e n k u n n o s ta ­<br />

m is e s ta y le is ö k ä y ttö ö n , avustaa<br />

S u o m e n T u rk u a h is to ria llis e n a i­<br />

n e is to n s a a n n is s a ja va lm is te le e<br />

m u ita k in ja o s to n to im in ta -a la a n<br />

liitty v iä k y s y m y k s iä .<br />

— Y m p ä ris tö ja o s to su u n n itte le e<br />

y m p ä ris tö v u o d e n teem a n p u itte is ­<br />

sa ta p a h tu v a a K o tis e u tu liito n ja<br />

k o u lu je n sekä jä rje s tö je n tu rk u la i­<br />

s ille ta rk o ite ttu a V iih ty is ä y m p ä ­<br />

ris tö -o h je lm a a .<br />

— R u o ts in k ie lin e n ja o s to k ä s itte<br />

le e T u rk u -s e u ra n to im in ta a n liit ­<br />

ty v iä a s io ita ru o ts in k ie lis te n näkö ­<br />

k a n n a lta ja a v u sta a le h tija o s to a<br />

ru o ts in k ie lis e n a in e is to n h a n k in ­<br />

nassa S u o m e n T u rk u u n .<br />

— K a s k u ja o s to ja tk a a v. 1978<br />

a lo ite ttu a ka s k u je n ke rä ilyä ta v o itte<br />

e n a k a s k u k irja n III osan ju lk a i­<br />

s e m in e n v. 1980.<br />

— T a lo u s ja o s to tu kee seuran<br />

ta lo u tta e ts im ä llä k e in o t ja to i­<br />

m e n p ite e t seuran ta lo u d e n y llä p i­<br />

tä m is e k s i.<br />

— T y ö ja o s to kä s itte le e m u ilta<br />

ja o s to ilta s a a p u n e e t a lo itte e t ja<br />

a k tiv o i ja o s to ja te k e m ä llä n iille<br />

to im in ta e h d o tu k s ia se kä v a lm is te ­<br />

lee a s ia t se u ra n h a llitu k s e lle .<br />

— T u rk u -s e u ra n h a llitu s koko<br />

o n tu u ta rp e e n m u kaan k ä s itte le ­<br />

m ään ty ö ja o s to n ja m u id e n ja o s­<br />

to je n te k e m iä e s ity k s iä sekä päättä<br />

m ä ä n to im in ta v u o d e n aikana<br />

e s ille tu le v is ta tä rk e im m is tä seuran<br />

to im in ta a n liitty v is tä a s io is ta .<br />

M U IT A T O IM E N P IT E IT Ä<br />

T u rk u -s e u ra n e d u s ta ja t o s a llis ­<br />

tu v a t v a lta k u n n a llis ille k o tis e u tu ­<br />

p ä iv ille M ik k e lis s ä , jo n n e viedään<br />

T u ru n <strong>1979</strong> k o tis e u tu p ä iv ie n v ie s ti.<br />

N iin ik ä ä n o s a llis tu ta a n tarpeen<br />

m u kaan m u ih in K o tis e u tu liito n ,<br />

T u ru n k a u p u n g in , M a a k u n ta liito n ,<br />

p a ik a llis te n m u se o id e n ja ta id e la i­<br />

to s te n se kä m u id e n jä rje s tö je n<br />

o h je lm a - ja k u ts u tila is u u k s iin .<br />

T u tk ita a n m a h d o llis u u tta h a n k­<br />

k ia s e u ra lle k e rh o h u o n e is to , jossa<br />

se u ra n ja o s to t ja m u u t ryhm ät<br />

v o is iv a t k o k o o n tu a .<br />

P y ritä ä n saam aan ratkaisuun<br />

seuran o m a m e rkki ja v iiri. M u ita<br />

tä s s ä to im in ta s u u n n ite lm a s s a<br />

m a in its e m a tto m ia te h tä v iä k ä s ite l­<br />

lään, m ik ä li n iid e n tä rkeys sitä<br />

v a a tii ja seuran h a llitu s a sia sta<br />

p äättää.<br />

S euran ta lo u s a rv io vuodelle<br />

1980 k ä s ite llä ä n m a a lis k u u n vuos<br />

ik o k o u k s e s s a .<br />

T u ru s s a , m a rra skuun 15 päivänä<br />

<strong>1979</strong><br />

O LLI K E S TILÄ<br />

p u h e e n jo h ta ja<br />

IL M A R I R IN N E<br />

to im in n a n jo h ta ja<br />

Turun kaupunkiosaseurojen<br />

yhteisneuvottelu<br />

■ Turun kaupungin asemakaavaosaston uudessa virasto- ja<br />

näyttelyhuoneistossa Auranranta-talossa Linnankatu 34:ssä,<br />

oli torstaina 8. 11. <strong>1979</strong> Turku-seuran koollekutsum a Turun<br />

kaupunkiosaseurojen edustajien neuvottelutilaisuus.<br />

Seuran to im in n a n jo h ta ja , asess<br />

o ri Ilm a ri R inne s e lo s ti tila is u u ­<br />

den ta rk o itu s ta ja e s itte li T urussa<br />

to im iv a t ka u p u n kio sa se u ra t, jo tk a<br />

ovat: P ortsaseura , P iisp a n ka tu -<br />

B is k o p s g a ta n ry ., V arissuoseura,<br />

R u n o sm ä kise u ra , S u ikkila seura ,<br />

L a u k k a vuoriseura , Lausteen yhte<br />

is ty ö e lin , R u is s a lo y h d is ty s ,<br />

K akskerta seura ja P aattisten k o tis<br />

e u tu y h d is ty s . Y h te istyöryhm ä n ä<br />

to im ii m yös T urun O paskerho.<br />

L isä ksi on m u o k k a u tu m is e n a la i­<br />

sena "K o rp p o la is m ä e n k a kara t" ja<br />

Itä h a rju lla to im iv a C o ka-kilta .<br />

A lu sta vaa k e s k u s te lu a on käyty<br />

eräiden R a u n istu la n ja U itta m o n<br />

a s u ja in te n kanssa.<br />

R inne ja tk o i: "Tänään on täällä<br />

m yös k y s y m y s s iitä v o ita is iin k o ja<br />

m ite n te h o sta a to is a a lta ka u p u n ­<br />

kio sa se u ro je n m e rk ity s tä ja vaikutu<br />

s ta o m a lla a lueellaan n iin , että<br />

heidän a lo itte e n s a ja ta v o itte e n sa<br />

tu lis iv a t ka u p u n g in päättävien<br />

e lin te n k ä s itte ly y n ja m a h d o llis e s ti<br />

m yö s tu lo k s ia tu o tta v ik s i. O lis ik o<br />

eräs k e in o s iih e n , että nyt h a ja l­<br />

laan to im iv a t kaupunkio sa se u ra t<br />

p itä is iv ä t kiin te ä m p ä ä ke skin ä istä<br />

y h te y ttä ja e s iin ty is iv ä t tarpeen<br />

tu lle n y h te is v o im a is e n a , jo llo in tämän<br />

yh te is v o im a n v ä littä jä n ä to i­<br />

m is i T u ru n ke ske in e n k o tis e u tu jä r-<br />

je s tö , lähes 3 000 jä sentä k ä s ittä ­<br />

vä T urku-seura . T o isaalta Turkuseura<br />

o n , kute n m u u tk in tä ä llä<br />

e d u s te ttu n a olevat seura t, ta lkooh<br />

e n kin e n , palveleva yh ty m ä ."<br />

T u ru n y lio p is to n s o s io lo g ia n<br />

p ro fe s s o ri E rkki A s p , jo ka on T u r­<br />

ku-seuran v a ra p u h e e n jo h ta ja , kerto<br />

i d ia k u v in T urun u u s is ta a s u n ­<br />

to a lu e is ta ja n iid e n ra kenta m isesta.<br />

Tässä y h te ydessä tu li e s ille<br />

m yös näiden jo s s a in m äärin to i­<br />

s ista a n poikkeavie n alueiden rak<br />

e n n u s m a llit, a s u m is tih e y s , asukkaid<br />

e n ikä- ja vara llisu u sra ke n n e .<br />

M ie le n k iin to in e n o li p ro f. A spin<br />

e h d o tu s , e ttä kaupunkio sa se u ra t<br />

ta rvite ssaan tä m ä n ta p a isia tu tk i­<br />

m u s tu lo k s ia , k ä ä n tyisivä t s o s io lo ­<br />

g ia n la ito k s e n p uoleen, jo ka voisi<br />

antaa tu tk im u s a p u a .<br />

A p u l.k a u p .jo h ta ja Pekka A a llo n<br />

e s ity k s e n lä h tö k o h ta o li, e ttä ih ­<br />

m is e t ovat ry h ty n e e t kaupungeissakin<br />

k iin n ittä m ä ä n e n tis tä enem ­<br />

m än h u o m io ta asum a-alueensa<br />

y m p ä ris tö ö n , p a lv e lu la ito k s iin ja<br />

o lo s u h te is iin . N yt etsitä ä n ke in o ­<br />

ja, m ite n ih m in e n voi m a h d o llisim<br />

m a n v ä littö m ä s ti v a ik u tta a n ä i­<br />

hin k y s y m y k s iin . E lle i hyviä uom ia<br />

lö ydetä , tu le e " k o ijä rv iliik e lä is y y s "<br />

a s io id e n h o ito ta v a k s i. A s io id e n<br />

p itk ä k e h ittä m is p ro s e s s i ja b y ro k ­<br />

ra a ttis u u s ei enää ty y d y tä kansala<br />

isia . S ik s i o n lö y d e ttä v ä hyviä<br />

a p u k e in o ja ja kanavia, jo ita m yöte<br />

n a lo itte e t ja e s ity k s e t k u lk is i­<br />

vat. Tässä ta rk o itu k s e s s a uudessa<br />

k u n n a llis la is s a o n m a in in ta kaup<br />

u n k io s a v a ltu u s to is ta erä in ä a p u ­<br />

k e in o in a . Tätä o n k o k e iltu , m u tta<br />

se ei vielä ain a kaan o le o s o itta u ­<br />

tu n u t hyväksi. Sen s ija a n p a ik a lliset<br />

k o tis e u tu y h d is ty k s e t ovat se l­<br />

la is ia vapaita m ie lip ite id e n ja to i­<br />

v o m u ste n fo o ru m e ja , jo tk a tässä<br />

tila n te e s s a e rin o m a is e lla tavalla<br />

voivat to im ia ta v o tte id e n to te u tta ­<br />

m is e k s i. T u rk u -s e u ra voi o lla ju u ri<br />

se kokoava v o im a n ä ille m o n ille<br />

p ie n ille k a u p u n k io s a s e u ro ille ja<br />

näin k o o rd in o id a ty ö yh te n ä is e k s i<br />

ja tu lo k s ia tu o tta v a k s i.<br />

Turku-seura n p u h e e n jo h ta ja O lli<br />

K e s tilä to im i p u h e e n jo h ta ja n a<br />

s y n tyneessä k e s k u s te lu s s a , jossa<br />

lä s n ä o lle e t, a lu n k o lm is e n k y m ­<br />

m e n tä o s a n o tta ja a , k ä y ttiv ä t p u ­<br />

h e e nvuoroja. U s e im m a t puheenv<br />

u o ro t m y ö tä iliv ä t a lu s ta jia to im i­<br />

m is e s ta k o tis e u tu lin ja lla ja n im e ­<br />

nom aan n iin , e ttä kaupunkio s a -<br />

s e u ra tk in k ä s ittä is iv ä t olevansa<br />

a lu e e llis ia k o tis e u tu y h d is ty k s iä .<br />

□<br />

IL M A R I RINNE<br />

TURUN e v .lu t. seura kunnat ja<br />

v a ltio o vat so p in e e t T u ru n tu o m io ­<br />

kirk o n m u s e o e s in e id e n k o n serv<br />

o in n in ra h o itu k s e s ta . V a ltio n<br />

o s u u s k u s ta n n u k s is ta on 72 pros<br />

e n ttia , k u ite n k in e n in tä ä n 500 000<br />

m arkkaa. S e u ra kunnat vastaavat<br />

28 p ro s e n tis ta k u s ta n n u k s is ta .<br />

K o n s e rv o in tity ö t p y ritä ä n s u o ritta ­<br />

maan vuoden 1981 lo p p u u n m ennessä.<br />

K o n s e rv o ita v ie n e sineiden<br />

jo u k o s s a on m m . m e ssu ka su ko ita ,<br />

k a lk k iliin o ja , k o le h tih a a v e ja ja<br />

p u u v e is to k s ia . E s in e is tö n kunnon<br />

ta k ia k o n s e rv o in tia pid e tä ä n k iire<br />

e llisenä.<br />

• Ensi vuodesta muodostuu tähänastista vilkkain näyttelyvuosl Turussa.<br />

Seitsem ään erikoisnäyttelyyn odotetaan tutustuvan lähes 80 000 kävijää.<br />

Turun messutoiminta<br />

kansainvälistyy<br />

■ Turun m essutoim innan kansainvälistäm inen on juuri nyt<br />

ajankohtaista, m utta sen eteen on tehtävä voimakasta työtä<br />

Turun M essuilla 79 solm ittujen yhteyksien ylläpitäm iseksi ja<br />

kehittäm iseksi, toteaa O suuskunta Turun Messujen toim i­<br />

tusjohtaja Heikki Löyttyniem i.<br />

E lo kuussa p ä ä tty n e e t T urun<br />

M essut 79 o s o ittiv a t s e lvä sti, että<br />

T u ru lla on k a ik k i m a h d o llis u u d e t<br />

ke h itty ä k a n s a in v ä lis e k s i m e ssu ­<br />

ja n ä y tte ly k a u p u n g ik s i. K ansainvälis<br />

y y s lo ik in le im a n s a ko ko m ess<br />

u ta p a h tu m a a n . M u kana o lle id e n<br />

kansain v ä lis te n n ä y tte ille a s e tta jie n<br />

lukum äärä o n k in m e rkki s iitä , että<br />

Turku o n päässyt askeleen eteenpäin<br />

ka n s a in v ä lis te n su h te id e n keh<br />

ittä m is e s s ä . N yt on helpom paa<br />

jatkaa, kun lä p im u rto on te h ty.<br />

H yvän lä h tö k o h d a n ka n sa in vä lisen<br />

n ä y tte ly to im in n a n k e h ittä m i­<br />

selle anta a se, e ttä k o n g re s s itila t<br />

T urussa ovat p a ra n tu n e e t, h o te llik<br />

a p a s ite e tti on n o u s s u t ja m yös<br />

liik e n n e y h te y d e t ovat laajentu n e e t.<br />

J a rru n a k a n s a in v ä lis e n ja sam<br />

alla m yö s k o tim a is e n n ä y tte ly ­<br />

to im in n a n k e h ittä m is e s s ä voidaan<br />

pitää k u n n o llis te n h a llitilo je n<br />

p u u ttu m is ta T u ru s ta . N yt jo u d u ­<br />

taan to im im a a n ja tk u v a s ti tila p ä i­<br />

sissä ja m o n e s ti jo liia n p ie n ik s i<br />

o s o itta u tu n e is s a tilo is s a .<br />

YHTEYKSIÄ<br />

K EHITETÄÄN<br />

N yt m e s s u je n aikana lu o tu ja<br />

yh te yksiä ja y s tä v y y s s u h te ita y llä ­<br />

pidetään ja ke h ite tä ä n ja tkossa.<br />

S u u n n ite lm a t tu le v ie n m essu- ja<br />

n ä ytte ly ta p a h tu m ie n k a n sa in vä listen<br />

y h te y k s ie n lu o m is e k s i ovat<br />

parhailla a n v ire illä y h te is to im in ­<br />

nassa T u ru n k a u p p a kam a rin ka n s­<br />

sa.<br />

VIENTINÄYTTELYT<br />

O HJELM AAN?<br />

Turun ta lousalueen y rity k s is tä<br />

m onet ovat ja tkuvasti m ukana<br />

vie n ti n ä ytte lyto im in n a ssa . O suuskunnan<br />

p iiris s ä o n kin ta rk o itu s<br />

tu tk ia s itä m ite n osu u sku n ta voisi<br />

tässä suhteessa alueen y rityksiä<br />

a uttaa vastaisuudessa. M ikä li r iittävästi<br />

k iin n o s tu s ta ilm enee, niin<br />

o s u u s k u n ta laajentaa to im in ta a n sa<br />

v ie n tin ä y tte ly id e n suuntaan.<br />

P arhaillaan selvite tä ä n kin m ahd<br />

o llis u u tta järjestää tu rku la ista<br />

elin kein o e lä m ä ä e sittelevä y h te i­<br />

so sasto Szegedin m essuilla Unkarissa<br />

e nsi vuoden heinäkuussa.<br />

T urun kaupunki o s a llis tu i om a lla<br />

o s a s to lla Szegedin m essuille<br />

vuonna 1978. N yt pyritään o s a llis ­<br />

tu m is ta laajentam aan m yös u lk o ­<br />

m aankauppaa h a rjo itta v iin y rity k ­<br />

s iin .<br />

PÄÄTÖKSILLÄ<br />

KIIRE<br />

O su u sku n ta T urun M essujen 20-<br />

v u o tisen to im in n a n aikana m essuja<br />

n ä y tte ly to im in ta on saanut vakiin<br />

tu n e e t to im in ta m u o d o t. T o i­<br />

m in ta on saavuttanut arvostusta<br />

n ä y tte ille a s e tta jie n keskuudessa ja<br />

m yös su u ri yle isö on saanut m essu-<br />

ja n ä y tte ly to im in n a n avulla<br />

e lin k e in o to im in n a s ta ja y rityste n<br />

tu o tte is ta u u tta tie to a ja virikkeitä.<br />

O su u sku n ta T urun M essujen<br />

v a lm iu s to im in n a n kehittäm iseen<br />

Ei hiihtolatua<br />

eikä<br />

pekanpaanaa<br />

Aurajoelle<br />

■ Aurajoen jääpinnan hyväksikäyttö<br />

ei ole turvallista<br />

ainakaan hiihtoaluetta ajatellen.<br />

Luistinradan turvallisuutta<br />

voidaan sen sijaan<br />

helpom m in kontrolloida.<br />

Näin todetaan Turun kaupungin<br />

urheilutoim iston<br />

kannanotossa niihin toim<br />

enpiteisiin, jo illa Rantakatuja<br />

voitaisiin elävöittää.<br />

A u ra jo ki on o s o itta u tu n u t arvaam<br />

a tto m a ksi e ikä sen v irta u k s is ta<br />

ole tarkkaa tie to a . M u id e n m uassa<br />

y h te is v a s tu u v ie s ti, jo k a o li ta rk o i­<br />

tu s to te u tta a A urajoen jä ä llä tä ­<br />

män vu o d e n h e lm ik u u s s a , jo u d u t­<br />

tiin s iirtä m ä ä n T urun u rh e ilu p u is ­<br />

to o n jäätä ta rk e m m in tu tk itta e s s a .<br />

T a rkastuksessa lö y d e ttiin jä ä stä<br />

useita re ikiä lum en a lla jo e n eri<br />

o sissa k o v is ta p a k k a s is ta h u o lim<br />

atta.<br />

K a u p u n g in te a tte rin ja A u ra n s illan<br />

vä lis e llä jo k io s u u d e lla a ie m ­<br />

m in o llu t y le in e n lu is te lu a lu e , ns.<br />

Pekanpaana on h a lu ttu herättää<br />

u udelleen h e n k iin . T ätä a ja tu s ta<br />

tukevat idean o m a le im a is u u s ja<br />

v iih tyvyyd e n lis ä ä n ty m in e n aivan<br />

ka u p u n g in k e skusta ssa. T urun<br />

ka upungin u rh e ilu to im is to toteaa,<br />

e ttä h iih to la tu a pare m m in voidaan<br />

valvoa lu is tin ra d a n tu rv a llis u u tta ,<br />

koska rata voidaan p itä ä jä ä d y ttä ­<br />

m ällä m äärätyn paksu ise n a . K oska<br />

tä lla is e lla lu is te lu a lu e e lla saattaa<br />

k u ite n k in o lla yhtä a ikaa jo p a sa to ­<br />

ja ih m is iä , k a tsoo u rh e ilu to im is to<br />

m yös lu is tin ra d a n te ke m ise n vaara<br />

llis e k s i. T o is a a lta m itä ä n ilm i­<br />

selvää ta rve tta tä lla is e lle Pekanpaanalle<br />

ei o le o lem assa, k o ska<br />

kaupungin to im e s ta n y k y is in jä ä ­<br />

d ytetään y li 80 lu is tin ra ta a ja jä ä ­<br />

k ie kkokenttä ä eri p u o lille ka u p u n ­<br />

kia. □<br />

on p a ra n tu n u t ja o h je lm a a p y ritään<br />

laajentam aan e lin k e in o to i­<br />

m in n a n ta rp e ita v a sta a vasti. M ess<br />

u to im in n a n k e h ittä m in e n kun<br />

kulkee yh d e ssä m u u n e lin k e in o ­<br />

to im in n a n k e h ittä m is e n kanssa.<br />

M essu- ja n ä y tte ly to im in n a n p a l­<br />

ve lu ksia p yritä ä n ta rjo a m a a n ta s a ­<br />

p u o lis e s ti k a ik ille y rity k s ille , jo tk a<br />

tätä y h te is to im in ta a haluavat ja<br />

jo tk a ovat v a lm iit s iitä m yös m a k­<br />

sam aan.<br />

M e ssu- ja n ä y tte ly to im in ta a<br />

koskevat p ä ä tö k s e t tu le va t o le ­<br />

maan ra tka ise via s iin ä su h te e ssa<br />

p y syykö T u rku e d e lle e n eräänä<br />

m aam m e jo h ta va n a m e ssu ka u p u n -<br />

kina. P äätökset tu lis i te h d ä m e lk o<br />

n o p e a s ti, to te a a L ö y tty n ie m i. □


• Silakkam arkkinat lähtivät tänä<br />

syksynä jälleen käyntiin monien<br />

vuosien väliajan Jälkeen. K alastajaveneet<br />

vain olivat m uuttuneet<br />

suurehkoiksi m oottoriveneiksi. —<br />

Kuva: Ilmari Rinne.<br />

Tunnetko<br />

Turkua?<br />

S uom en T u rku -lehden<br />

ju h la n u m e ro s s a 2 /1 9 7 9 ju l­<br />

k a is tu u n T u n n e tk o T urkua?<br />

-k ilp a ilu u n lä h e te ttiin k o lm i­<br />

s e n kym m e n tä vastausta.<br />

M y ö h ä s ty n e itä tie d u s te lu ja<br />

k ilp a ilu a ja s ta saapui jä lk ik ä ­<br />

teen ru n s a a s ti ja s ik s i u u ­<br />

teen k ilp a ilu u n lä h e te ttä v iin<br />

v a s ta u k s iin asete ta a n m ääräaika.<br />

Uudessa k ilp a ilu s s a on<br />

jä lle e n k a h d e ksan tu rk u la is -<br />

rakennusta , jo tk a esite tä ä n<br />

vie re ise llä s iv u lla . V a sta u k­<br />

sissa on m a in itta v a rakennus<br />

ja sen s ija in ti. Kuvan<br />

alla oleva n u m e ro on o te tta ­<br />

va h u o m io o n v a sta u ksissa,<br />

jo tk a p yyd e tä ä n lähettä m ä ä n<br />

p o s tik o rtilla ta i k irje e llä os.<br />

T a s k u la n tie 1 G 116 —<br />

20300 T u rku 30 h e lm ik u u n<br />

15 päivään 1980 m ennessä.<br />

N u m m e n m ä e n K irja k a u p ­<br />

pa. H ä m e e n tie 24. la h jo itta a<br />

k irja t k o lm e lle o ik e in vasta<br />

n n e e lle ja T u rk u -s e u ra ja ­<br />

kaa m u u ta m ille seura a ville<br />

lito g ra fio ita va n h a sta T u ru s­<br />

ta.<br />

M ik ä li e tte e nnestään<br />

tu n n e k a ik k ia vie re ise n s i­<br />

vun ku vie n ra kennuksia ,<br />

tehkääpä h a v a in to ja iiik -<br />

kuessanne e ri p u o lilla kaup<br />

u n kia . S a m a lla lis ä ä n ty y<br />

T u rk u -tu n te m u k s e n n e .<br />

S uom en T u ru n num e ro ssa<br />

1/1980 ju lk a is ta a n v a sta u k­<br />

set ja k ilp a ilu n v o itta n e id e n<br />

nim e t.<br />

IL M A R I R IN N E<br />

Silakkamarkkinat elpyvät<br />

S ILA K K A M A R K K IN A T kuuluivat<br />

vanhan T urun syksyn s u u rta p a h tu ­<br />

m iin . Laajan saariston asukkaat<br />

toivat s illo in sadotta in sila kka n e likoita<br />

ja m uuta kin kalaa A urajoen<br />

rantaan m yytäväksi. Kalan lisäksi<br />

o li saariston tu o tte in a perunoita,<br />

om enia, voita, p ä hkinöitä sekä<br />

u usia ruuhia ja m u ita kotona valm<br />

is te ttu ja tö itä m yytävänä.<br />

M onien vuosien jälkeen tänä<br />

syksynä 11— 14 lokakuuta k o k e iltiin<br />

sila kka m a rkkin o ita . Paikkana<br />

o li n yt A urajoen itäranta Sam ppalin<br />

n a n a la p u o le lla . Järje stä jin ä o livat<br />

T urunm aan K a la s ta ja liito t.<br />

A lo itte e n o li te h n yt L io n s -C lu b<br />

Turku A n in kain e n .<br />

T urun päivän to im ik u n ta , S P R :n<br />

T urun o s a s to ja T u rku-seura ovat<br />

eri vu o sin a e sittä n e e t k a la sta ja jä r-<br />

je s tö i Ile s ila k k a m a rk k in o id e n e l­<br />

vyttä m is tä , m u tta vastaus on o llu t<br />

kie lte in e n . O li hyvä, e ttä s ila k k a ­<br />

m a rkkin a t n yt s a a tiin k ä y n tiin ja<br />

koska kala o li m e n n yt hyvin kaupaksi,<br />

voitanee s ila k k a m a rk k in o ita<br />

ryhtyä jä lle e n ja tkam a a n seuraavina<br />

s yksyin ä . □<br />

Turku-seuran luentosarja<br />

helmikuussa 1980<br />

ILM A R I R IN N E<br />

P erin te e llin e n T urku-seuran luento sa rja jä rje ste tä ä n e nsi vu o n n a<br />

"Y m p ä ris tö n s u o je lu v u o s i 1980" -teem an m erkeissä T urun s u o m e n ­<br />

kielisen työväenopiston lu e n to salissa. L u e n n o t pid e tä ä n tä llä ke r­<br />

taa tiis ta i-ilta is in eikä m aanantaisin, kuten a ik a is e m m in . K a ikki<br />

neljä lu e n to a alkavat kello 19. Luento ja täyd e n n e tä ä n m a h d o llisesti<br />

dia- tai e lo kuvilla ja lo p p u ilta varataan ke s k u s te lu lle .<br />

Luennot ja n iid e n p itä jä t ovat seuraavat:<br />

T iis ta in a 5. 2. fil.k a n d . Jouko Högmander: T urun lu o n n o n s u o je ­<br />

lu.<br />

T iis ta in a 12. 2. kaup.p u u ta rh u ri H e im o Hietala: T urun p u is to t ja<br />

viheralueet.<br />

T iis ta in a 19. 2. a rkkite h ti R aim o Narjus: Turun e n e rg ia h u o lto ja<br />

y m p ä ristö n su o je lu .<br />

T iis ta in a 26. 2. a rkkite h ti O sm o Kivivuori: T urun ra k e n n u s s u o je ­<br />

lun nykynäkym iä.<br />

O p isto n ala-aulaan pystytetään h e lm iku u n a ja ksi lu o n n o n s u o je -<br />

lu aiheinen n ä ytte ly.<br />

T ila is u u k s iin on vapaa pääsy ja n iis s ä annetaan m yö s in fo r­<br />

m a a tio ta Turku-seurasta.


Valtakunnalliset<br />

yrittäjäpäivät Turussa<br />

■ Suom en Y rittäjäin Keskusliiton valtakunnalliset yrittäjäpäivät<br />

järjestettiin 2 6 . - 2 8 . 10. <strong>1979</strong> Turun Rantasipissä.<br />

Elinkeinovapauden 100-vu otisjuhlallisuuksiin liittyen valtaku<br />

n n allisille yrittäjäpäiville kokoonnuttiin Vapaus, yrittäjyys,<br />

tulevaisuus-tunnuksella. Päiville osallistui eri puolilta maata<br />

yli 1 000 yrittäjää, joka on uusi yrittäjäpäivien osanottoennätys.<br />

A v a ja is tila is u u d e s s a p e rja n ta in a<br />

p u h u i to im itu s jo h ta ja M ax Ja kobso<br />

n . P ä ä ju h la s s a la u a n ta in a puh<br />

u iv a t m a a h e rra Paavo A itio , pääjo<br />

h ta ja S e p p o K o n ttin e n ja jo h ta ja<br />

A rn e B e rn e r. P e rja n ta in a ja lauanta<br />

in a k o u lu tu s o h je lm a s s a k ä s ite l­<br />

tiin o s a k e y h tiö la k ia , y rittä jä ra h o i-<br />

tu s ta ja y rity s v e ro tu s ta .<br />

P a n e e lik e s k u s te lu s s a la u a n ta in a<br />

o liv a t m u kana p a n k in jo h ta ja R alf<br />

K u llb e rg , m in is te ri A h ti Pekkala,<br />

v u o rin e u v o s E rkki P artanen, to im i­<br />

tu s jo h ta ja t M a tti L e to la , W a ldem ar<br />

B ü le r ja J u h a n i S a lm in e n sekä<br />

te o llis u u s n e u v o s O iva T urunen.<br />

■ O s u u s k u n ta T u ru n M e s ­<br />

s u t jä r je s t i R a n ta s ip i Ik itu u ­<br />

ris s a 2 6 . - 2 9 . 9 . 1 9 7 9 v a lta ­<br />

k u n n a llis e n K o n tto ri 79 -<br />

n ä y tte ly n , jo k a o li tä h ä n a s ­<br />

t is is t a la a jin k o n tto r ia la n<br />

e r ik o is n ä y tte ly H e ls in g in u l­<br />

k o p u o le lla . N ä y tte ly n 44<br />

n ä y tte ille a s e tta ja a<br />

e d u s tiv a t<br />

y li s a ta a tu o te m e rk k iä .<br />

N ä y tt e ly t ila t — 1 0 8 0 n e liö ­<br />

m e triä — m y y tiin lo p p u u n<br />

k u u k a u s ia e n n e n n ä y tte ly ä<br />

ja n ä y tt e ille a s e t t a jia o lis i<br />

o llu t tu lo s s a k o lm a n n e s<br />

e n e m m ä n k u in m itä v o itiin<br />

s ijo it ta a .<br />

R O V A S T I K a a rlo H aavion y lio p ­<br />

p ila s la k k i lu o v u te ttiin p e rja n ta in a<br />

5. 10. <strong>1979</strong> s a ta v u o tia a lle T urun<br />

k la s s illis e lle ly s e o lle . L u o v u tta jin a<br />

o liv a t k irk k o h e rra A n tti Haavio,<br />

to h to ri J a a kko H aavio ja lu k io la i­<br />

nen L iis a H aavio. L a k in o tti vastaan<br />

lu k io n jo h to k u n n a n puheenjo<br />

h ta ja T a is to K a llio n ie m i. Kaarlo,<br />

J a a kko ja A n tti H aavio o liv a t<br />

T u ru n k la s s illis e n ly s e o n o p p ila ita<br />

ja L iis a H a a vio käy s ie llä lu k io n<br />

to is ta lu o k k a a . K a a rlo H aavio pääsi<br />

y lio p p ila a k s i vu o n n a 1888. K iito<br />

s p u h e e n p iti re h to ri A n n a -L iis a<br />

S ilv o la , jo n k a setä K a a rlo H aavio<br />

o li.<br />

P A L K IN T O J A JA<br />

T E R V E H D Y K S IÄ<br />

S uom en Y rittä jä in K e s k u s liito n<br />

y rittä jä p a ts a a t ja e ttiin y rittä jä p ä i­<br />

vien a a tto n a to rs ta in a . Tänä vu o n ­<br />

na patsaan saivat va rsin a issu o m a ­<br />

la is e t y rittä jä t K urpan konepaja<br />

L o im a a lta , S uom en K iv ite o llis u u s<br />

Oy V e h m a a lta ja N a-B oats N auvosta.<br />

P ääju h la ssa lauantaina ja e ttiin<br />

y rittä jä p a lk in n o t. H e n k ilö kohta isen<br />

p a lk in n o n sai to im itu s jo h ta ja Irja<br />

K etonen T u ru s ta ja y rity s k o h ta is e n<br />

p a lk in n o n Isku O y Lahdesta, Tut-<br />

Konttorialan uutuudet<br />

esiteltiin Turussa<br />

N ä y tte ly s s ä e s ittä y ty iv ä t täm än<br />

h etken k o n tto rik o n e tu o ta n n o n v iim<br />

e is im m ä t m a llit. Sanojen k ä s itte<br />

ly la itte id e n lisä ksi e s illä o li m m .<br />

k irjo itu s k o n e e t, la s k im e t, k o p io k o ­<br />

neet, la skukoneet, A T K -p a lvelu t,<br />

to im is to tie to k o n e e t, o ffs e tit, to i-<br />

m is to p u h e lin jä rje s te lm ä t, k o n tto rik<br />

a lu s te e t, o s o ite p a in o k o n e e t, lo ­<br />

m akkeet, kassakoneet ja p a in o p a l­<br />

velut.<br />

N ä y tte ly n a v a ja istila isuudessa<br />

lausui te rvehdyssanat k o n s u li Jarm<br />

o N u o tio ja n ä y tte ly n avauksen<br />

s u o ritti h a llin to n e u v o s Bo Göran<br />

E riksson. N ä y tte ly p ä ä llik k ö n ä o li<br />

T o m m i K yttä .<br />

ta -T u o te Oy Jyvä s k y lä s tä , S avonlin<br />

n a O y S a v o n lin n a s ta ja Oy.<br />

V is k o H a n g o sta .<br />

P e rja n ta in a y rittä jie n edusta ja t<br />

kävivät e s ittä m ä s s ä tervehdyksen<br />

7 5 0 -vu o tia a lle T u ru n k a u p u n g ille ja<br />

lu o v u tta m a s s a e lin kein o vapaud e n<br />

100-v u o tis ju h la llis u u k s iin p ainetun<br />

kirja n ja liito n v iirin . S am ana p ä i­<br />

vänä k irja n to in e n kappale luovute<br />

ttiin m aaherra Paavo A itio lle .<br />

K irja n e n s im m ä in e n kappale on<br />

lu o v u te ttu ta s a v a lla n p re s id e n tille .<br />

V a lta k u n n a llis e n a y rittä jä n a is te n<br />

päivänä T urun Y rittä jä n a is te n jä r­<br />

je s tä m ä s s ä tila is u u d e s s a o je n n e t­<br />

tiin Y rittä jä n a is te n K e s k u s liito n<br />

p ro n s s in e n a n s io m e rk k i seuraaville<br />

h e n k ilö ille : Eevi H u rm e , Irm eli<br />

K o skin e n , M a rja liis a K untze, R itva<br />

Ora, A n n ik k i P e rtta la -K o s k in e n ja<br />

H ild a T o lm u n e n . T ila is u u d e s s a<br />

p u h u iv a t p u h e e n jo h ta ja R a ili Ihand<br />

er ja kansanedusta ja Eeva K uusko<br />

s k i-V ik a tm a a . □<br />

Konttori 79<br />

26 - 29.9.<br />

• N ä k y m ä v a lta k u n n a llis e s ta<br />

K o n tto ri 7 9 -n ä y tte ly s tä<br />

R a n ta s ip i<br />

Ik itu u ris s a . — K u va : A rvo S a lm i­<br />

n en .<br />

• K u lla k in n ä y tte ly llä o n o m a tu n n u k s e n s a , Joka n äk yy eri m u o d o is s a<br />

n ä y tte ly id e n m a in o n n a s s a .<br />

Seitsemän näyttelyä<br />

Turussa v. 1980<br />

■ Vuodesta 1980 m uodostuu tähänastisista vilkkain messuvuosi<br />

O suuskunta Turun Messujen 20-vuotisessa toim innassa.<br />

Vuoden aikana järjestetään kaikkiaan seitsemän erikoisnäyttelyä,<br />

jo ista kolm e on kokonaan uusia messujen ohjelmassa,<br />

toteaa m arkkinointipäällikkö Pertti Haapakoski.<br />

Vuoden 1980 n ä y tte ly ih in a rv io i­<br />

daan tu tu s tu v a n lä h e s 80.000 kävijää<br />

ja n ä y tte ille a s e tta jia o s a llis tu ­<br />

van lähes 500. K o lm e n ä y tte ly is tä<br />

järjestetään K u p itta a n U rh e ilu h a l­<br />

lissa, k o lm e R a n ta s ip i T u ru ssa ja<br />

yksi N a a n ta lissa .<br />

M U S IIK IS T A<br />

L A H J A T A V A R O IH IN<br />

Uusia o h je lm a s s a o le v ia n ä ytte ­<br />

lyitä ovat p o h jo is m a in e n A T K -alan<br />

e rik o is n ä y tte ly N o rd D A T A 80, kansainväliset<br />

M U S IIK K IM E S S U T sekä<br />

LA H JA T A V A R A N À Y T T E LY .<br />

N ordD A T A 80 on lä h in n ä p u h ­<br />

das a s ia n tu n tijo id e n e rik o is n ä y tte ­<br />

ly, jo ka on k u ite n k in avoinna<br />

m yös s u u re lle y le is ö lle . N ä ytte ly<br />

järjestetään N o rd D A T A 80 -k o n fe ­<br />

renssiin liitty e n K u p itta a n U rh e ilu ­<br />

hallissa 2 7 .— 30. 5. 1980. K o n fe ­<br />

renssiin o d o te ta a n lähes 1 500<br />

o sanottajaa. M u kana n ä y tte lyssä<br />

ovat A T K -a la n tu o tte id e n lisä ksi<br />

m yös k o n tto rik o n e e t.<br />

E n sim m ä istä kertaa Suom essa<br />

jä rje ste ttä vät M u siikkim e ssut Qn<br />

ta rk o ite ttu m u siikkia la n tu o tte ille<br />

ja palvelu ksille . Näm ä m essut tä y­<br />

d entävät Turun m u s iik k iju h lia ja<br />

a ja n kohta o nkin v a littu sen m u ­<br />

kaan. M essuih in liitty y m yös runsaasti<br />

lähinnä kevyen m u siikin<br />

ohje lm a a . M u siikkim e ssu t järjestetään<br />

K upittaan U rheilu h a llissa<br />

8 .— 13. 8. 1980 ja n iis tä odotetaan<br />

m u o dostuvan varsin laajan alan<br />

e sitte lyta p a h tu m a n .<br />

K o lm a s u usi näytte ly on Lahjatavara<br />

n ä ytte ly, joka järjestetään<br />

R a n ta sip i T urussa 5 . - 7 . 12. 1980.<br />

L a h jatavaranäytte ly on ta rko ite ttu<br />

k o ti- ja u lk o m a is ille lahjatavaroiden<br />

e s itte ly lle ja näyttelyssä on<br />

y le is ö llä m yös suora o s to m a h d o l­<br />

lis u u s . A ja n kohta on v a littu palvelem<br />

aan m yös jo u lu la h ja m a rk k in o i-<br />

ta.<br />

R A K E N T A M IS E S T A<br />

V E N E IL Y Y N<br />

A ik a is e m m in osuuskunnan o h ­<br />

jelm assa o le v is ta näytte lyistä<br />

Joulutunnelmia<br />

Turusta<br />

O li jo u lu k u in e n su n n u n ta i<br />

kun A u ra jo k i jä is e n p e itte e n s ä<br />

sai.<br />

N y t lu m ih iu ta le ita h ilja a p u to a a<br />

ja v ä rin s ä p u h ta a n k a u p u n k i<br />

saa.<br />

O v a t p u is to je n p u u t tu h a n s in a<br />

h im m e le in ä<br />

ja h u u rre llljo ln a k e s ä n la k a s tu ­<br />

n u t h e in ä .<br />

K u in u n e n h a a v e n ä k y n ä h o h ta a<br />

s ilta jo k a m u is to je n ra n n a lta<br />

t o is e lle jo h ta a .<br />

S u o m e n T u rk u , k a u p u n k i A u ra n<br />

p u is to je n ,<br />

p a ik k a h is to ria n , m e n n e is y y d e n<br />

m u is to je n .<br />

T u o m io k irk k o s i jo u lu ra u h a a m ­<br />

m e v a rtio i,<br />

ta a s e n jo u lu n s a n o m a k u n s y ­<br />

d ä m iim m e so i.<br />

L o is ta v a t jo u lu n lä m p im ä t v a lo t<br />

a k k u n o is ta ,<br />

k y n ttilä in s ä ih k y t k irk k o k u u s e n<br />

o k s is to is ta .<br />

N ä h d e s s ä n i jo u lu n ik u is e n jo h -<br />

to tä h d e n<br />

e n s ijo u lu n B e tle h e m in m u is to i­<br />

hin lä h d e n .<br />

S E P P O N Ä P P Ä R I<br />

vuodelta 1949<br />

a lo itta a m essuvuoden R A K E N T A ­<br />

MINEN JA ASUM IN E N 80, jo ka<br />

järje ste tä ä n n yt e n s im m ä is tä kertaa<br />

R a n ta sip i T urussa 1 3 .— 18. 2.<br />

1980. N ä ytte ly on eräs m aam m e<br />

su u rim p ia alan e rik o is n ä y tte ly itä<br />

ja se on v a k iin n u tta n u t asem ansa<br />

T urun ta lo u s a lu e e lla tehokkaana<br />

uusie n rake n n u sta rvikke id e n ja s i­<br />

su stu sta rvikke id e n e s itte ly tila is u u ­<br />

tena. N ä ytte ly k iin n o s ta a s u u rta<br />

yle isöä, s illä kävijäm äärät ovat o l­<br />

leet 1 6 .000— 20.000 kävijää.<br />

V anhin ja p e rin te is in o s u u s k u n ­<br />

nan n ä y tte ly is tä MERI KUTSUU 80<br />

järjestetään K u p itta a n U rh e ilu h a l­<br />

lissa 1 9 .— 27. 4. 1980. N ä y tte ly on<br />

täm ä n vu o tise e n tapaan puhdas veneiden<br />

ja veneta rvikke id e n e s itte -<br />

ly ta p a h tu m a , jo ka jä rje ste tä ä n nyt<br />

jo 18. kerran. N ä y tte ly n kävijä ­<br />

m äärät ovat va ih d e lle e t v iim e v u o ­<br />

sina 26.000:sta 40.000:teen.<br />

V uoden n ä y tte ly to im in ta a tä y ­<br />

dentävät VENEET V E S ILLÄ 80 -<br />

n ä ytte ly N a a n ta lissa 2 4 .- 2 7 . 7.<br />

1980 sekä v a lta k u n n a llin e n K E IT­<br />

TIÖ 80 -n ä y tte ly R a n ta s ip i T u ru ssa<br />

1 7 .— 22. 9. 1980.<br />

50


Laupusen<br />

huoltokoti<br />

voitti<br />

ryytim aak<br />

ilp a ilu n<br />

H enrikin seurakunnalle uusi<br />

kirkko ja työkeskus<br />

• P e tre liu k s e n u u d e lle a s u tu s a lu e e lle on va lm is tu m a s s a oma s e u ra kunn<br />

a llin e n ty ö k e s k u s , jo k a o n sa m a lla k irk k o . P u n a tiilin e n rakennus ei ole<br />

p e rin te e llis tä k irk k o ty y liä , vaan jo ta in te o llis u u s la ito s ta m u is tu tta v a rak<br />

e n n u s . S is ä tila t lienevät k u ite n k in h yvät ja a s ia llis e t. P erin te id e n ja h is ­<br />

to ria n k a u p u n k i T u rku on v iim e vu o sin a ra d ik a lis o itu n u t ra kenta m isissaan.<br />

Ehkäpä tä m ä k in tärkeään ja arvokkaaseen tehtävään tuleva "m o n u m e n tti”<br />

s o p ii ” sä rm ik k ä ä n ä k in vanhem p ie n v e ljie n k e skuute e n ? ” A ika sen ta s o ittaa.<br />

— T e k s ti Ja kuva: Ilm a ri R in n e .<br />

Runosm äen uusi nuorisotalo<br />

• M o d e rn i ja ta rk o itu k s e n m u k a in e n to im in ta p is te on saatu R unosm äen<br />

a s u m a lä h iö n m o n is a ta p ä is e n n u o ris o n k ä y ttö ö n . R unosm äen n u o ris o ta lo n<br />

a v a ja is e t p id e ttiin s u n n u n ta in a 11. 11. <strong>1979</strong>.<br />

N u o rte n o m ie n e s ity s te n lis ä k s i o h je lm a ssa o li ka u p u n g in v a ltu u s to n eri<br />

p o liittis te n ry h m ie n e d u s ta jie n p a n e e lik e s k u s te lu , k a u p u n g in n u o ris o la u ­<br />

ta k u n n a n p u h e e n jo h ta ja J a ri E rh o lm s e lo s ti n u o ris o la u ta k u n n a n tehtäviä<br />

ja k a u p u n g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ik k i L ö y tty n ie m i to i ka u p u n g in<br />

te rv e h d y k s e n ja o je n s i ka u p u n g in vaakunan u u d e n n u o ris o ta lo n seinää<br />

ju h lis ta m a a n .<br />

A v a ja is p ä iv ä n m e rkeissä ja tk u i k o k o päivän e rila is ia o h je lm a llis ia tila i­<br />

s u u k s ia .<br />

T o d e tta k o o n , e ttä n u o ris o ty ö n v a lvo ja ksi palka ta a n n u o ris o ty ö n te k ijä ,<br />

jo n k a la is ta ei vielä o le ka u p u n g in m u issa n u o ris o ta lo is s a . □<br />

TURKU-Å BO<br />

750<br />

■ T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h la -<br />

vuoden ta p a h tu m iin liitty i<br />

m yö s v a n h a in k o tie n ry y tim<br />

a a k ilp a ilu , jo h o n o s a llis ­<br />

tu iv a t C a n d o lin ie n v a n h ain ­<br />

k o ti, v a n h a in k o ti H em m et,<br />

L u o la v u o re n , M a rie lu n d in ja<br />

R u nosm äen v a n h a in k o d it<br />

sekä T u ru n U k k o k o ti.<br />

K ilp a ilu n tu lo k s ie n ju lk is ta m i­<br />

nen ja p a lk in to je n ja k o s u o rite ttiin<br />

perja n ta in a 9. 11. <strong>1979</strong> Laupuste n<br />

h u o lto k o d is s a , jo k a v o itti k ilp a ilu n<br />

pis te m ä ä rä llä 108,50. M u u t s ijo i­<br />

tu k s e t: 2) T urun U k k o k o ti 101,00<br />

p is t., 3) R u n o sm ä e n v a n h a in koti<br />

97,50 p is t. ja 4) C a n d o lin ie n vanh<br />

a in k o ti 93,75 p is t. P istem äärän<br />

83,25 saivat H e m m e t, L u o la vuori<br />

ja M a rie lu n d .<br />

A p u l.k a u p .jo h ta ja Ilk k a Järvinen<br />

lu o v u tti ka u p u n g in juhla vuoden<br />

p la k e tin k ilp a ilu n k o lm e lle e n s im ­<br />

m ä iselle ja n e ljä n n e k s i s ijo ittu ­<br />

neelle kom ean A m a ry llis -k u k k a s i-<br />

p u lin . K iito k s e n hän e s itti k a ik ille<br />

k ilp a ilu u n o s a llis tu n e ille ja k ilp a i­<br />

lun idean k e k s in e e lle jo h ta ja M aj-<br />

L is N ie m in e v a lle . S a m a lla hän p u ­<br />

hui ih m is te n s u h te e s ta lu o n to o n<br />

ja to te s i tä m ä n k in k ilp a ilu n olleen<br />

tässä a sia ssa tärkeän.<br />

La u p u s te n h u o lto k o d in jo h ta ja<br />

Teuvo A a lto e s itti p a lk ittu je n k iito<br />

k s e n . T u o m a ris to n m u o d o s tiv a t<br />

y lip u u ta rh u ri E sko P u upponen,<br />

ka u p u n g in p u u ta rh u ri H e im o H ie ta ­<br />

la, h o rto n o m i H annu O janen ja<br />

p u u ta rh u ri A lf S tu b b e . □<br />

TURUN K u v a n te k ijä t ry :n A u ra ­<br />

jo e n rantaan 2 5 . - 2 6 . 8. <strong>1979</strong> jä r­<br />

jestä m ä ä n ta id e n ä y tte ly y n o s a llis ­<br />

tu i 25 n u o rta ta ite ilija a . T eoksia<br />

o li e s illä se its e m is e n k y m m e n tä .<br />

Vastaavan jo k ira n ta n ä y tte ly n y h ­<br />

d is ty s jä rje s ti k o lm e v u o tta s itte n .<br />

Tällaista oli ennen<br />

eli ostoksilla<br />

Turun kaup p a h a llissa<br />

1920-1930-1uvun vaihteessä<br />

H eräsin kodik k a a s e e n ääneen,<br />

tuli rä tis i ja h u m is i u u n is s a .A v a -<br />

sin s ilm ä n i ja k a ts e lin , m ite n läm -<br />

p im ä n kelta iset lie k it hehkuivat<br />

suupellie n p y ö re is tä a u k o is ta p i­<br />

m eässä h u o neessa. T u n s in kahv<br />

intuoksun ja m u is tin o n n e llis e n a ,<br />

että tänään o n lu p a p ä lvä . K ouluaam<br />

uina la s te n tä y ty i syödä<br />

puuroa, m u tta s u n n u n ta is in ja lu -<br />

papäivinä saim m e kahvia. H yvänolontu<br />

n te e n i v o im is tu i m u is ta e s s a ­<br />

ni, että ä iti o li lu v a n n u t viedä<br />

m eidät kanssaan o s to k s ille . O lis i<br />

ihanaa päästä ä id in m u kana kaup<br />

ungille. En m a ltta n u t enää jäädä<br />

kauem m in n a u ttim a a n ta k k a tu le s ­<br />

ta, vaan n o u s in h ilja a , e tte n herättäisi<br />

s is a rta n i, v e d in y lle n i jo u ­<br />

lu lahjaksi saam ani s in ik u k k a is e n<br />

aam utakin, e ts in sä n g y n a lta tu p -<br />

suto h velin i ja h iiv in ru o k a s a liin .<br />

S iellä isä ja ä iti is tu iv a t kahvipöydän<br />

ääressä. Ä id illä o li ka u la s­<br />

saan kääre, k u is k a te n hän vastasi<br />

huom eneeni ja o li kalpean ja<br />

sairaan n ä köin e n . S a m assa velje t<br />

ryntäsivät huoneeseen, m u tta ä iti<br />

to rju i ka u e m m a ksi pelä te n ta rtu t­<br />

tavansa h e ih in k in ku rk k u k ip u n s a .<br />

S iskokin heräsi a a m u ä ä n lin ja<br />

saapui u n e n p ö p p e rö is e n ä p u n a i­<br />

sessa a a m u ta k is s a a n ka h v ip ö y ­<br />

tään. M ie lia la m m e o li a lh a a lla .<br />

O lim m e h u o lis s a m m e ä id in ta kia<br />

ja p e tty n e itä o d o te tu n o s to s m a t­<br />

kan p e ru u n tu m is e s ta . Ä iti h u o m a ­<br />

si p e tty m y k s e m m e , ja k o ska o li<br />

osto sp ä ivä , e h d o tti, e ttä m e n is im ­<br />

me keskenäm m e. H änen e h d o tu k ­<br />

sensa o te ttiin rie m u lla vastaan.<br />

Ä iti is tu u tu i k e ittiö n ru u d u k-<br />

kaalla v a h a kankaalla p ä ä lly s te ty n<br />

ikkunapöydän ääreen kynänpätkä<br />

kädessään ja paperiliuska edessään<br />

neuvottelem aan Annan kanssa<br />

o s to k s is ta . K iip e sim m e puulaatik<br />

o n kannelle kuuntelem aan ja<br />

antam aan hyväksyviä tai to rju via<br />

neuvojam m e. N euvottelujen pääty<br />

tty ä k u ts u i ä iti m in u t vanhim pana<br />

luokseen, a n to i ta lo uskukkaron<br />

ja o s to s lis ta n , jo tk a panin käsilaukku<br />

u n i, jo s ta syystäkin o lin y l­<br />

peä, koska sen lu kkokin oli "päärelem<br />

oa". A nna anto i sisko lle<br />

suuren ja tukevan verkkokassin,<br />

joka o li p in g o te ttu kahden puukapulan<br />

vä liin . V eljet saivat ottaa<br />

selkäreppunsa, koska eivät suostuneet<br />

kantam aan to is ta verkkokassia.<br />

Ä iti ku iska si vielä jo ta in<br />

korvaani, m ikä sai kasvoni lo is ta ­<br />

maan ja to is e t kovasti u te lia iksi.<br />

Anna v a ro itti rlite le m ä stä kadulla.<br />

K atujen yli m entäessä o lis i tarkasti<br />

katsottava, o lik o autoja näkyvissä.<br />

Siskon kanssa pukeud<br />

u im m e ta lv ip a ltto ls ilm m e , jo id e n<br />

kauluksessa o li sam aa pehmeää<br />

tu rk is ta , jo illa päähineem m ekln o li<br />

re u n u ste ttu . V eljien lakkien tu rkisläpät<br />

s o lm ittiin k iin n i leuan alta,<br />

s illä m itta ri n ä ytti useita pakkas<br />

asteita.<br />

N iin kauan kuin ä iti saattoi seurata<br />

ikkunasta, me k u ljim m e kaun<br />

iis ti, sisko ja m in ä edellä, veljet<br />

sopivan m atkan päässä perässä.<br />

K äännyttyäm m e kadunkulm an ym ­<br />

päri lähdim m e juoksem aan, s illä<br />

m eitä jä n n itti kovasti nähdä, o lik o<br />

"liu k u p a a n a " kunnossa vai o lis ik o<br />

se h ie k o ite ttu yön aikana. Alas<br />

k a u p u n g ille vei n im ittä in jyrkkä<br />

m äki ja läheisen koulu n oppila a t<br />

• P iirro s:<br />

ta ite ilija O lavi V lkaln e n .


o liv a t te h n e e t jä ä tyneeseen k a tu o ­<br />

jaan ih a n ia "p a a n o ja ” . O nneksi ta ­<br />

lo n m ie h e t eivät o lle e t tu rh a n ta rk ­<br />

k o ja . O tta e n k iin n i to is te m m e ta ­<br />

k in h e lm o is ta ja v ö is tä m u o d o s tim ­<br />

me jo n o n ja y h d e s s ä rie m u llis e s s a<br />

ja h u im a a vassa h u m a u ksessa<br />

o lim m e jy rk ä n m äen a lla . J o k is ll-<br />

la lla p y s ä h d y im m e , s illä s illa n a lla<br />

” P e k a n p a a n a lla " k u h is i lu is te le v ia<br />

k o u lu la is ia .<br />

L u p a p ä ivän k u n n ia k s i<br />

k a ja h te li g ra m o fo n is ta v a u h d ik k a i­<br />

ta m a rs s e ja . V e lje t o lis iv a t v iip y ­<br />

neet p ite m p ä ä n k in k a tsele m a ssa,<br />

m u tta m e ty tö t ta h d o im m e ja tkaa<br />

m a tka a . M u tta e ik ö s vain s iin ä<br />

n a h is te lle s s a m m e tu llu tk in s ilta a<br />

p itk in tu m m a k u lm a in e n n u o ru k a i­<br />

nen lu is tim e t kädessä. S is k o ja<br />

m in ä le h a h d im m e p u n a is ik s i,<br />

m u tta p o ik a tu s k in s u v a its i v ilk<br />

a is ta m e ih in . N y t s is k o m u is ti<br />

k y s y ä , m itä ä iti o li m in u lle sa n o ­<br />

n u t, m u tta k o p p a v a s ti ilm o itin , e t­<br />

tä se o li s a la is u u s . S is k o jä ttä y ty i<br />

jä lk e e n ja liitty i v e ljie n seuraan.<br />

S a m a ssa o lim m e e h tin e e t jo<br />

K a u p p a h a llille . O s to s lis ta a n o u ­<br />

d a tta e n m e n im m e e n s in h a llin p i­<br />

h a lla s ija its e v a a n hedelm ävaras-<br />

to o n , jo s s a o li ih a n a s ti tu o k s u v ia<br />

a p p e ls iin i- ja o m e n a vuoria . O sta jia<br />

o li p a ljo n ja s a im m e o d o tta a vu o ­<br />

ro a m m e .<br />

S is k o a ja m in u a se ei<br />

h a ita n n u t, s illä k iin n o s tu n e in a<br />

se u ra s im m e k a h ta k o m e a p ro fiilis -<br />

ta , n u o re h ko a m ie s m y y jä ä , jo tk a<br />

ilm e is e s ti o liv a t k a k s o s ia . H eidän<br />

h iu k s e n s a o liv a t vaaleat ja kih a ra t,<br />

e p ä ilim m e n iitä " p iip a tu ik s i" .<br />

O lim m e k u u lle e t h eidän to im iv a n<br />

a v u s ta jin a te a tte ris s a . K un vu o ro n i<br />

tu li te h d ä o s to k s e n i, ei o llu t ih ­<br />

m e, e ttä p u n a s tu in ja ä n k y tin vaiv<br />

o in halu a vani k a k s i k ilo a veriap-<br />

p e ls iin e ja ja p u o li k ilo a m a a p ä h kin<br />

ö itä . L ä h tie s s ä m m e em m e s is k o n<br />

k a n ssa tie n n e e t, o lis ik o m eidän<br />

k u u lu n u t n y ö k ä tä vai n iia ta , m u tta<br />

e m m e s itte n te h n e e t kum paakaan.<br />

H a llin ove sta tu lv a h ti vastaan<br />

lä m p ö , valo ja e rila is e t tu o k s u t.<br />

O li<br />

lievää tu n g o s ta ja k o d ik a s ta<br />

p u h e e n so rin a a .<br />

A lo itim m e vo i- ja<br />

ju u s to tis k is tä . O s tim m e k ilo n v o i­<br />

ta, m u tta o n n e k s i ei m y y jä p a n n u t<br />

m e itä s itä m a is te le m a a n , kuten<br />

ä iti jo u tu i teke m ä ä n . S ensijaan<br />

o lim m e m ie lis s ä m m e , kun sa im m e<br />

k u k in p ienen ju u s to v iip a le e n a r­<br />

vo s te lta v a k s e m m e . M a is te lim m e ,<br />

k a ts o im m e a s ia n tu n te v a n n ä k ö is i­<br />

nä to is iim m e ja n y ö k k ä s im m e hy-<br />

v ä k s y m is e m m e m e rk ik s i. S iirry im ­<br />

m e to n tilta to is e lle k o h te lia a s ti<br />

te rv e h tie n . L e ik k e le to n tti o li h o u ­<br />

k u te le v a . S iin ä o li ” s in k k u file ttä ” ,<br />

m a ksa p a ste ija a , k ie ltä , m u tta p a ­<br />

ra sta<br />

m ie le s tä m m e o liv a t m akkarat.<br />

O li tee-, s u n n u n ta i- ja lauan-<br />

ta im a k k a ra a ,<br />

hevosm a kkara a kin<br />

o li, m u tta tä llä k e rta a s a im m e o s ­<br />

taa p ö tk ö n teem akkaraa. V esi k i­<br />

h o si k ie le lle a ja te lle s s a n i tu o re tta<br />

re ik ä le ip ä v iip a le tta , jo n k a päällä<br />

o lis i paksu m a kkara n p a la illa lla<br />

te e tä ju o ta e s s a . S euraavaksi o s ­<br />

tim m e k in pari tu o k s u v a a , vielä<br />

lä m m in tä h a p a n le ip ä ä , h iiv a le ip ä<br />

le iv o ttiin k o to n a . V ähem m än in ­<br />

n o k k a a s ti o s tim m e la u kkam akka-<br />

raa ja s ila k o ita , jo tk a k ä ä rittiin san<br />

o m a le h tip a p e riin . K a ssi ja veljie n<br />

reput a lk o iv a t jo tä y tty ä . K u ljim m e<br />

riis ta k o ju n o h i ja k a tse lim m e k iin ­<br />

n o s tu n e in a n y lk e m ä ttö m iä jä n ik s iä<br />

ja kaneja,<br />

h ö yh e n tä m ä ttö m iä kanoja<br />

ja k u k k o ja . A rve lim m e to iv o ­<br />

rik k a in a , c> ä s u n n u n ta in a ehkä<br />

sa is im m e jä n ik s e n p a is tia ja m u is ­<br />

te lim m e , m ite n v iim e s u n n u n ta in e n<br />

k a n a n p a is ti o li o llu t kovin sitkeää,<br />

v aikka o li p o ris s u t tu n tik a u p a lla<br />

h e lla lla .<br />

N yt o li vuoro ssa kahvin<br />

o s to . S u ju v a s ti s is k o pyysi p u o li<br />

k ilo a "s a n to s -s a lv a d o ria ja m o k ­<br />

kaa” .<br />

H o u ku tte le va tu o ksu tu n tu i<br />

nenääm m e p apuja ja u h e tta e ssa.<br />

K a h v ija u h o t p a n tiin varm uuden<br />

vuoksi kahdenkertaiseen p u s s iin ja<br />

p u s s in y m p ä rille k ie d o ttiin naru,<br />

jo h o n p u jo te ttiin p a ke ttin a p p u la .<br />

Iso m m a lle ve lje lle u s k o ttiin täm ä<br />

arvokas p a ketti k a n n e tta vaksi, s illä<br />

s itä ei v o itu panna to is te n o s to s ­<br />

ten jo u k k o o n , e tte i siih e n o lis i<br />

ta rttu n u t v ie ra ita tu o k s u ja .<br />

P aras o li k u ite n k in vielä jä lje llä .<br />

M a k e is to n tti kai o li o llu tk in koko<br />

o s to s m a tk a m m e h o u k u ttim e n a .<br />

M y y n tip ö y tä o li värikäs. L a a tik o is ­<br />

sa o li ih a n ia p a p e rip ä ä llis iä karam<br />

e lle ja kuten "R u u s u a ", "K is s -<br />

K is s iä " ja "G e ish a a ". L a s ip u rk e is ­<br />

sa s ä ily te ttiin m a rsip a a n ista te h ty ­<br />

jä va d e lm ia ja ra p e a kuorisia päh-<br />

k in ä kara m e lle ja , h y lly illä o li pinossa<br />

e rila is ia suklaalevyjä, jo is ta<br />

p a rh a in a p id im m e Fazerin sin iseen<br />

s ilk k ip a p e riin kä ä ritty ä m a ito s u k -<br />

laata, jo h o n o li u p o te ttu k o k o n a i­<br />

sia p ä h k in ö itä .<br />

K atsoin tarkkaan,<br />

e ttä jo kain e n s is a ru k s is ta n i o li<br />

tarp e e ksi e tä ä llä m y y n tip ö y d ä s tä .<br />

M u is tin , m ite n kerran o lle s s a n i ä i­<br />

din kanssa o s to k s illa ja h y p ls te l-<br />

lessäni<br />

h o h ta viin p a pereihin kääritty<br />

jä su kla a m a ke isia , o lin saanut<br />

h ä n e ltä kipeän napauksen s o rm illeni.<br />

L o u kka a n n u in k o vasti, m u tta<br />

k o tim a tk a lla ä iti s e litti, e ttä vie ­<br />

ressä s e is o n u t rouva o li h u o m a u t­<br />

ta n u t m e n e tte ly s tä n i m y y jä lle II-<br />

T ilatkaa —<br />

A bonnera<br />

S uom en T u rk u —<br />

Å bo, v år stad<br />

-lehti<br />

m e is e s ti e p ä ille n m in u n a ikoneen<br />

n ä p is tä ä jo n k u n m a ke ise n . M u tta<br />

s iitä alkaen o lin a in a s e is o n u t<br />

m a h d o llis im m a n kaukana m akeis-<br />

tis k is tä enkä h a lu n n u t kenenkään<br />

s is a ru k s is ta n ik a a n jo u tu v a n väärin<br />

k ä s ity k s e n u h rik s i. O stim m e<br />

n e ljä n n e s k ilo n h e rk u llis ia , s itk e itä<br />

k e rm a kara m e lle ja ,<br />

jo ita k u ts u ttiin<br />

H e id e ik s i” ja n e ljä ka h d e n kym m e ­<br />

nen v iid e n p e n n in nekkua, jo ita o li<br />

p u n a is ia ja s iira p in v ä ris iä . H a ik e i­<br />

na k a ts e lim m e , k u in k a v e lje t v a litsivat<br />

itse lle e n s u k la a p iip u t, jo tk a<br />

m a ksoivat kaksi ja p u o li m arkkaa.<br />

S iin ä m e n i h e id ä n k o k o v iik k o ra ­<br />

hansa, m u tta o lim m e s is k o n<br />

ka n ssa p äättäneet säästää o m a m ­<br />

me isän s y n ty m ä p ä iv ä la h ja a varten<br />

ja tä ssä p ä ä tö ksessä p y s y im m e -<br />

k in . Ilo k s e m m e a n to i k u ite n k in<br />

he rtta in e n m y y jä jo k a is e lle kaup<br />

a n p ä ä llis ik s i "h a p p a m a n " karam<br />

e llin .<br />

S itte n o lim m e k in v a lm iit lä h te ­<br />

m ään k o tiin . V a s ta la u s e is ta h u o lim<br />

a tta lä h d in u lo s to rin p u o le is e s ta<br />

o vesta , s illä n y t o li tu llu t y llä ty k ­<br />

sen aika. S ie llä to rin lä h e llä o li rivi<br />

v o s s ik o ita . R iem u o li s u u ri, kun<br />

sa la is u u s s e lv is i; ä iti o li a n ta n u t<br />

luvan ajaa v o s s ik a lla k o tiin . Me<br />

ty tö t is tu im m e k u lk u s u u n ta a n ,<br />

velje t k ip u s iv a t v a s ta p ä is e lle kap<br />

ealle p e n k ille . R e kip e ite k iin n i­<br />

te ttiin ja n iin lä h d e ttiin k u lk u s te n<br />

ilo is e s ti k ilis te s s ä k o tia k o h ti.<br />

E s te ly is tä m m e h u o lim a tta ve lje t<br />

" p o lttiv a t" su kla a p iip p u ja a n . S isko<br />

ja m in ä n o ja u d u im m e y lväästi tyy-<br />

n y ih in m u is tu tta e n om a sta m ie ­<br />

le stä m m e ty ttö k irjo je n s a n k a ritta ­<br />

pa. M äessä tu n tu i vähän pahalta ,<br />

kun hevosella o li n iin s u u ri k u o r­<br />

ma. K o tia lä h e s ty ttä e s s ä tu lin äkkiä<br />

ko v in h u o le s tu n e e k s i. En o llu t<br />

m u is ta n u t kysyä ä id iltä , p itik ö<br />

a ju rille antaa ju o m a ra h a a ja p a l­<br />

jo n k o . K a a rsim m e k o m e a s ti ka-<br />

tu o ven eteen ja h y p p ä s im m e kan-<br />

ta m u k s in e m m e m aahan. Juom ara-<br />

hakysym y s k in ra tkesi o n n e llis e s ti,<br />

s illä a ju ri a jo i tie h e n s ä saatuaan<br />

p y ytä m ä n sä m aksun<br />

m in u n vielä<br />

e p ä rö id e ssäni käsi ku kkaro ssa.<br />

Ä iti o li p o rta itte n yläpäässä o tta ­<br />

m assa vastaan jo p a ljo n virke ä m ­<br />

m än näkö isenä. K e ittiö s s ä o s to k ­<br />

set p u re ttiin k ä ä rö istä ä n ja ta rk a s ­<br />

te ttiin h u o le llis e s ti. S is k o n kanssa<br />

k a ts o im m e s ilm ä kovana, e ttä naru<br />

t ja p u s s it p a n tiin ä id ille a n ta ­<br />

m aam m e jo u lu la h ja a n , kanavakankaasta<br />

te h ty y n lo k e rik k o o n , jo h o n<br />

p u n a is illa ris tip is to illa o lim m e k irjo<br />

n e e t<br />

sanat "p u s s e ja ", "p a k e tti-<br />

n a p p u lo ita ” , "n a ru ja ” . S a im m e k iito<br />

k s e k s i hyvin s u o rite tu is ta o s to k ­<br />

s is ta ku k in n e kkum m e . "L e ld lt"<br />

ka to s iv a t jo h o n k in ä id in h yvistä<br />

p iilo p a ik o is ta , jo ita e m m e ta rk o is ­<br />

ta e ts in n ö is tä m m e h u o lim a tta<br />

yleensä lö ytä n e e t. S e n sija a n ä iti<br />

lu p a s i, e ttä ku n h a n lä ksyt o lis i<br />

lu e ttu , sa is im m e m a a p ä h kin ä p u s-<br />

sin h a ltu u m m e . M u tta me a ja tte -<br />

lim m e o n n e llis in a , e ttä ennen lä k­<br />

syje n Iuvun a n keata h etkeä o lis i<br />

v ielä m o n ta ih a n a a , lu papäivän<br />

h u o le to n ta tu n tia k ä y tö s s ä m m e .<br />

□<br />

E. I.<br />

Simmost se oli<br />

kakskymmentluvull<br />

T ä m m ö ttö ku v iä te tä T u ru n ka u p u n k i ju h la v u a tta<br />

ja ku k e v ä n t u lle n lu a n n o n v ih re y s k i h yvä m iä ltä tu a tta ,<br />

tu le m iä le a ja t s iilo e n n e .<br />

" H y v ä t a ja t " s a n o ta a in a s k i n ii,<br />

sil p a ljo s e o f iilin k is t k il.<br />

M ä ä ru p e s i tä s ä fu n te e ra m a k a k s k y m m e n tlu k k u ,<br />

k a u h ia s u u ri m u u to k s i o s e n jä lk k e ko h ra n n u T u rk k u .<br />

S iilo m ä ä k i o li v iä l p o ja n k lo p p l<br />

ja k a ik e n k a lta s t p iä n t h a rr a s te tti.<br />

M ä a s u s i s iilo V e n ä jä n k irk k o k a ru l,<br />

u s s e is tu t t i k a ru m p u a le s il p a ra titra p u ll.<br />

V a h ra tti ku o h it te a jo b illit ja T u ru n e n s m ä is e t o n n i-<br />

b u s s it<br />

ta ik ku is o s t p o rtis t a jo s is ä l s o n ta k u s k l.<br />

N e ljä a ik k a e h to p u a l is tu tti ta a s p ik k u p o rtln p lä le s ,<br />

fu n te e ra tti v is s i p iä n t je k k u ja o li m iä le s<br />

ku N u rm in P a a v o m e n e ta a s ty ä s t k o ttl.<br />

S e o li v is s i W u lk a n il f illa rin a ja ky l h än tu n n e ttl.<br />

K a ra m in e m e lllä k i o li ain m iä le s<br />

ku h ä n e ju a k s e m is ta s k a to tti p la n k k la lra vläre s.<br />

O ik k e k ilp a ilu ! m e il jä rje s tä p p ru u k a ttl,<br />

s a ta k e rtta ta lo y m p ä rs tra v a ttl.<br />

K a u h io i m u k u la k iv e i k u u la n ve ro st h e ite ttl,<br />

p itu t, k o rk e u t ja k o lm e lo lk k a h y p ä ttl.<br />

Ja jo k u ku s a k in k o k k o h a a li<br />

ni o ltti ta a s n e ljä m a a li.<br />

N e k i a ja t o v iä l m u is to s ,<br />

ku v a rk k a m ltte k ä y tti U rh e ilu p u ls to s .<br />

Y lä fö ril m e n t t i A u ra jo e y lltte ,<br />

p u m m il u s s e s it k a n s a lra y lltte<br />

ja jo s k u s jo k u p u to s p o llls ln k l s y li.<br />

P o ja t — tu a lt tu le y k s ä m m ä ,<br />

p a n n a s p a k e tti ta a s n a ru m p ä ä h ä n ,<br />

k a to ta ta a s s itä k i ak ka<br />

ku y r ittä m a a s t m e ijä n p a k e tin n a p p a .<br />

M u t k a ik m e ijä n k l tä y ty k a n s k e s tä ,<br />

eik ä m e k a ik k i te m p u l v o lra e s tä .<br />

K e h ta k l a k k a k r e k o tta m e ll p äl n a a m a ,<br />

va ik k e i n ä e k k ä m e lt a lra n ta k k a .<br />

H iu k k a m e tla n a ttln k l ku a je ttl Ih m is te n a lu s ta n h alvo l,<br />

ja to u k o k u u lo p u s o lttl u s s e Jo p alja Jalvo.<br />

V ä lis a je t ti ru k il p ro m e n a a ri,<br />

m o ju ttl m u n k e l ta ik p u s u l Ja le m u n a a rl.<br />

O li k a k s k y m m e n tlu v u l T u ru n 7 0 0 -v u a tls Juh lavu as,<br />

S a m p p a lin n a m ä e n k o u lu ls p lre ttl T u ru n m e s s u t,<br />

U rh e ilu p u ls to s ta a s o li h u v lp u a lt lu vas.<br />

S it s ä v o is it tilk a n ka n s m ennä S am ppallnnam äkke, s im a<br />

p itk i N e its y tp o lu y li,<br />

ja illa h ä m y s s iä l s it va ik k o p a ta flik a s y li.<br />

M u t k y l s e s e n ttä o Jo lta ku m e ll o A u ra |o k l,<br />

sen r a n n o il p o ja n k lo p l e n n e va n h a m o n e lla ls t k o k i.<br />

Se o li A lö , S v a a la , M à s e n l Ja vo n K u n o v l a lk k a ,<br />

m e k o e tt i s iilo s a a rls to la ls e lä m ä n ta ik k a .<br />

K yl k a k s k y m m e n tlu v u s t m o n e k a lta s t p ra a k k a m ls t p iip<br />

al h a u s k a n p lro i s ll lu v u l ilo s s l m u ls to lh l lllttä is .<br />

N e a ja t o k y l s e e k e rtis t m e n n y<br />

ja T u ru n k a u p u n k i o jo 7 5 0 ju h la v u a tte s k e rln n y .<br />

26. 4. <strong>1979</strong><br />

T A U N O A A K U<br />

Kupittaan<br />

uimala<br />

lopetetaan?<br />

■ K u lu n u t kesä v a h visti<br />

sen, e tte i K u p itta a n u im alan<br />

y llä p ito enää ole m ielekästä.<br />

K ävijäm äärät ovat p u ­<br />

donneet ratkaisevasti eikä<br />

veden<br />

laatukaan h o u k u tte le<br />

liie m m ä lti uim a a n . Täm än<br />

seurauksena on p äädytty<br />

harkitsem aan K u p itta a n u i­<br />

m alan to im in n a n lo p e tta ­<br />

m ista ja tekojärven ta i v a ih ­<br />

to e h to is e s ti<br />

te n n is k e n ttie n<br />

rake n ta m ista a lueelle.<br />

K u p itta a n<br />

uim a la n saattam inen<br />

ta rk o itu s ta a n<br />

vastaavaan kunto o n<br />

e d e lly ttä is i tä y d e llis tä peru skorjausta,<br />

jo k a käytännössä taas<br />

m e rk its is i kokonaan uuden u im a ­<br />

lan rake n ta m ista . U uden u im alan<br />

rakentam ista ei T urun ka u p u n g in<br />

u rh e ilu to im is to pidä ta rpeellisena,<br />

koska m yös S a m ppalinnan m aauimalan<br />

kävijäm äärät ovat laskeneet<br />

tu n tu v a s ti. S yynä u im a lo id e n kä y­<br />

tö n vähenem iseen ovat uudet u i­<br />

m a h a llit,<br />

jo ita on v iim e vuosina<br />

s y n ty n y t u s e ita eri p u o lille kaupunkia.<br />

K u p itta a n alu e e lla on jo n y k y i­<br />

sin kaksi lin tu la m m ik k o a , jo tk a<br />

palvelevat e n s is ija is e s ti lin tu p u is -<br />

ton ta rp e ita , m u tta vaikuttavat<br />

o le e llis e s ti alueen v iih ty is y y te e n .<br />

K upittaan u im alan tila lle on e h d o ­<br />

te ttu rakennettavaksi tekojärvi,<br />

m utta sen tu lis i o lla riittä vä n suuri<br />

vastatakseen ta rko itu sta a n .<br />

Toisena v a ih to e h to n a K u p itta a n<br />

u im alan alueen u u d e lle e n kä yttö ä<br />

h arkittaessa on e s ite tty te n n is ­<br />

kenttie n ra kenta m ista . U rh e ilu to i-<br />

m isto n kannan m ukaan te n n isp e li<br />

so p isi K u p itta a n p u is to n luonte e ­<br />

seen. T e n n is k e n ttie n vuokraus<br />

v o ita is iin hoita a K u p itta a n u rh e ilu ­<br />

hallin kassasta. T e n n is k e n ttiä<br />

K u p itta a n u im alan alu e e lle o lis i<br />

m a h d o llis ta saada k o lm e .<br />

□<br />

TURUN ka u p u n g in h is to ria llis e n<br />

m useon p e rin te e llis e t k ä s ity ö ta i­<br />

don<br />

päivät jä rje s te ttiin syyskuun<br />

toisena v iik o n lo p p u n a 8 . - 9 . 9.<br />

<strong>1979</strong> L u o sta rin m ä e n K ä s ity ö lä is -<br />

m useossa. M useon ve rsta issa<br />

yle isö sai jä lle e n seura ta n o in 50<br />

k ä s ityölä isen ty ö s k e n te ly ä , verstaissa<br />

v a lm is te ttiin<br />

m m . e rila is ia<br />

nauhoja, puukenkiä , lä k k ia s tio ita ,<br />

e rila is ia tu p a k k a la a tu ja , p u u a s tio i­<br />

ta jne. T y ö n ä y tö s te n v ä lillä y le is ö ä<br />

v iih d y ttiv ä t re ip p a illa e sity<br />

k s illä ä n K y lä p e lim a n n it ja u lk o ­<br />

salla s a a tiin seura ta vu o sisa d a n<br />

vaihteeseen s ijo ittu v a ja tk o n ä y te l-<br />

mä ” L y h ty ” . M useon k a u p o issa o li<br />

m yytävänä k ä s ity ö lä is te n v a lm is ta ­<br />

m ia tu o tte ita ja le ip o m o s s a safra-<br />

m irin k e le itä . T u ru n O p a ske rh o m yi<br />

n a is jä sente n sä v a lm is ta m ia le iv o n ­<br />

naisia.


K R O P O S N IK K A R I:<br />

ÄIJÄT TORIL<br />

(m a a n a n ta i a a m u /e lo k u u n 8 . p äivä <strong>1979</strong>)<br />

Rinte Ilmari<br />

— H u a m a s ik s ku v iim e viiko n<br />

T u rk u la is e s p u h u tti R in te llm a ris t?<br />

— H u a m a s in k y I, o li p o tre tti ja<br />

k a ik k i. Ei su n k a s il vaa o lis m ikkä<br />

m e rk k ip ä iv ä tä sä e lo ku u a lus?<br />

V a ik ei s iin ju tu s m ittä s im m o s t<br />

s a n o ttu .<br />

— Ei k y llä k ä , m u t k y l su l kum -<br />

m in k i o ih a o ik ia a a n in k i. Mää<br />

k u u li e ile U rh e ilu p u is to s y h re lt<br />

to im itta ja n s y y n k i, m ik s e i s iin ju ­<br />

tu s m ittä m e rk k ip ä iv is t p u h u ttu , ja<br />

se o n k i vähä k lo o k i ju ttu .<br />

— Ä lä , kerro m u lle k k i.<br />

— N o k a to kku ne rupes siäl<br />

to im itu k s e s ja h k a m a , et m itä se<br />

Ilm a ri n ys s it m a h ta o iken tä yttä .<br />

K yl n iil s iä l k o rte is tia ro t ta lle l o,<br />

m u t ku n iis pakka o le m a n iit virhei<br />

k a n s . N y tk i yks n uarem pi to i­<br />

m itta ja o li k a tto n u k o rtis t ja sanos,<br />

et tä sä tä y ty ny o lla o ike<br />

h e lk k a rim m o in e try k fe e li s y n ty ­<br />

m äajan k o h ra l. Ei se m ittä se ittä -<br />

m ä ä k y m m e n t v o it tä y ttä . Se tä y ttä<br />

tiä ty s t v iis k y m m e n t.<br />

O le s vai n y, sa n o s to im itu k s e<br />

s ih te e ri. K u i se o lis v o in u to n<br />

n uarev väen kans te h rä tö itä v iis -<br />

k y m m e n tv iis v u a tta , jo s se vast<br />

v iis k y m m e n t tä y ttä is ? K yl sen tä y­<br />

ty ta rk o tta k u u s k y m m e n t vuatta.<br />

Jaa, e t se o lis a lo tta n u viirev<br />

vuare vanhana ne h o m m a t, sanos<br />

se n u a re m p i. Ei k u u le , kyl näis<br />

n u m e ro is n yt on k a ik is jo tta fiirin -<br />

ki.<br />

Ja ku ne o li s it keskenäs kin a n -<br />

nu ka p p a le aika, ni ne p ä ä tti lop<br />

u it, e tte i p a nna m ittä v u a s ju h li<br />

n ä kyvi. S it ei a in a ka m en vikka.<br />

— K a to p a h u s t. M u t ku mää<br />

o ik e a ja tte le , ni v a ik ia s iit m iähest<br />

o n k i ikkä arvata. Ku se liik k u s im ­<br />

m o s t fa a rtti n iin k u jo k u nuari p o i­<br />

ka, ja ja k s a h äärätä ja to u h u ta<br />

vaik k u m m o s is a s io is ja p a ik o is .<br />

T iä rä k sää s it k o s k a se o syn ty n y ?<br />

— T iärän k y l ku lu in Turu<br />

S a n o m is t tä n ä p ä a a m u l. Ek sää<br />

viä l o i le h te lu kenu? S e ittä m ä n -<br />

kym m e n t se tä y ttä .<br />

— Ä lä h e lk k a ris . M ut s itä mää<br />

vaa ih m e tte le , et k u i jo k u ih m in e<br />

vo i s im m o tto s s ä ily . M u t m u is ta k s<br />

s itä , ku M yn ä m ä e m p o ik a o li jo<br />

ka u a friia n n u yh tä flik k a , ja lo p u it<br />

ro h k a s i m iä le s ja k ysys: ” M un<br />

tä y ty o ik e n k y s s y , et k u i sää vo it<br />

n o in n ä ttin ä p y s s y ? ”<br />

— N ii o ik e , k y l s itä vaa m o n ta<br />

k e rta ih m e te llä s a a ki, m u t ei täsä<br />

ta p a u k s e s m ittä ih m e tte le m is t oi.<br />

Eks m u is ta ku sanalla s k u s k i san<br />

o ta , e tte i k iä riv ä t kivet kerki m ittä<br />

s a m m a li kasvam a.<br />

— Ei k e rki, ei. Ja s it on to i<br />

nuarev väen kans hääräm ine. Eik<br />

n iin kans sanota , et ku on nuarta<br />

seura ni pysy itte k k i nuarena. Ja<br />

Ilm a ri on k o k o ikäs nuarten kans<br />

to u h u n n u .<br />

— Juu ju u , nii se o. Ja nyt se<br />

ja ksa ain vaan to u h u ta n iitte<br />

a s io itte n kans, ku m e il k a ik il tu r-<br />

k u la is il o n iin ta vatto m a raarei.<br />

Mää ta rko ta n n o it Turku-seuraj<br />

ju h li ja retki ja k o ko u ksi.<br />

— N ii, a ja tte le ny et tänä kesänäki<br />

o oi I u U rh e ilu p u is to s s a k i<br />

k ahret s u u re t ju h la t, ens ne k o tis<br />

e u tu ju h la t ju h a n n u k s e a jo is ja e i­<br />

le noi Turu s e ittä m ä s a ta v iis k y m -<br />

m e n tv u a tis ju h la t. Ja ne o ju s t<br />

s im m o s i ta p a u ksi m ih in tä m m ö s-<br />

ten ta v a llis te ä ijie ja m u ijie n k i<br />

passa m ennä. Kyl on s it hyvä, et<br />

M allim aalilan<br />

perustamisia<br />

Turkuun<br />

kiirehditään<br />

■ K u in k a m o n i tu rk u la is -<br />

la p s i o n k u u llu t ” ih a n o i­<br />

k e e s ti” ,<br />

m ite n le h m ä sa n o o<br />

eik ä v a in ä id in tai is än a m ­<br />

m u v a n k u v a k irja a k a ts o t­<br />

ta e s s a ? N ä in k y s y v ä t p s y ­<br />

k o lo g it K a rin S a lo ja R aija<br />

T im o s a a r i, f il.lis . L iis a K iv i­<br />

v u o ri s e k ä e lä in lä ä k ä ri J a a k ­<br />

k o R a s i m a llim a a th a n m u o ­<br />

d o s ta m is ta T u rk u u n k iire h tiv<br />

ä ss ä a lo itte e s s a a n . K an ­<br />

s a in v ä lis e n la p s e n vuo d en<br />

T u ru n to im ik u n ta on p u o lta ­<br />

n u t k iire h tim is a lo ite tta ja<br />

e s ittä ä , e ttä k a u p u n g in h a llitu<br />

s ry h ty is i to im e n p ite is iin<br />

m a llim a a tila n m u o d o s ta m i­<br />

s e k s i R u is s a lo o n tai jo lle k in<br />

m u u lle s o p iv a k s i k a ts o tta ­<br />

v a lle a lu e e lle T u ru s s a .<br />

T u ru n k a u p u n g in v a ltu u s to on<br />

ku lu van vuoden h e lm ik u u s s a anta ­<br />

nut ka u p u n g in k iin te is tö o s a s to n<br />

te h tä v ä k s i ta rv itta v ie n e sityste n<br />

la a tim is e n s u u n n ite lm in e e n ja tajo<br />

ku v iitti s im m o s te n k i e tte niin<br />

k a u h ia s t ty ä tä tehrä .<br />

— S anos m u u ta ku asia. Ku<br />

Ilm a ri s iin T u rk u la is e ju tu s m a in itti<br />

ku i se P o rtta a n i te k i 42 vuatta<br />

ty ä tä tu rk u la is te e tte , ja et s im ­<br />

m o si tu rk u la is i o v iä lä ki o le m a s,<br />

ni m u n s t tu n tu , et m eki tu n n e ta<br />

ai näki yks.<br />

— Ja ju u r jä n ttis t. Ku k ä yt terve<br />

ttä m ä s päivä s a n k a ri, ni p u ris ta<br />

kä ttä m u n ki p u a le s ta n i ja san, et<br />

tääl to ril käy vähä p a ljo s im m o s i<br />

m u iji ja ä iji, ku lä m p im ä l a ja tu ksel<br />

k iittä ja te rv e ttä ja to iv o p itk ä ik ­<br />

kä.<br />

— V a rm a st m ene p e rii. M ut<br />

h u am aaks s itä s it, et ku Turku<br />

tääl v iik o l fiira s e ittä m ä s a ta v iittä -<br />

k y m m e n tv u a tta ni Ilm a ri ju h li seittä<br />

m ä ä kym m e n t. Eik se passaakki<br />

s it vähä m a in io s t yhte?<br />

— N o se o ihan tä ysosum a .<br />

O lis ik T u rku-seura n to im in n a jjo h -<br />

taja enä sem pare m p a ju h la v iik k o<br />

v oinu itte lle s va lkata !<br />

TURUN P a llo se u ra ja K iekko-67<br />

o vat te e ttä n e e t T u ru n 750-vuotisju<br />

h la n k u n n ia k s i m u is to m ita lin ,<br />

jo n k a m y y n n is tä saatavat tu lo t<br />

käyte tä ä n kokonaisuudessaan<br />

n u o ris o ty ö n tu k e m is e e n . M ita lin<br />

to is e lla p u o le lla on k u va ttu T urun<br />

lin n a ja to is e lla p u o le lla Turun<br />

vaakuna-aihe. M ita lia on lyöty<br />

p ro n s s iin 20 000 ja hopeaan 500<br />

k a p p a le tta . J u n io rik ie k k o ilija t<br />

S am i W a h lste n ja E ero K okkonen<br />

kävivät lu o v u tta m a s s a e n s im m ä i­<br />

sen m ita lin m aaherra Paavo A itio l­<br />

le.<br />

lo u s a rv io in e e n R u issa lo n kartanon<br />

m u o d o s ta m is e k s i m a llim a a tila k s i<br />

m a a n v ilje ly k s in e e n ja k o tie lä im i-<br />

neen. T ähän a lo itte e s s a e s ite tty y n<br />

ta rk o itu k s e e n so v e ltu v ia paikkoja<br />

ovat R u is s a lo n karta n o n o hella<br />

m yös M e tsä kylä n ja F riskala n karta<br />

n o t. E n sim m ä isen kerran R u is ­<br />

sa lo n ka rta n o n m u u tta m is ta m a llim<br />

a a tila k s i on e s ittä n y t R u issalo -<br />

to im ik u n ta jo vu o n n a 1974.<br />

M a a ssam m e on k o tie lä in p u is to -<br />

ja jo T a m p e re e lla S ärkänniem en<br />

h u v ip u is to n y h te yd e ssä sekä<br />

Ä h tä rin lu o n n o n p u is to n yhte y d e s ­<br />

sä, m is s ä va n h a rä ls s itila on k u n ­<br />

n o s te ttu m a llim a a tila k s i. H e ls in ­<br />

g issä o lla a n p a rh a illa a n v a lm is te ­<br />

lem assa e s ity s tä la ste n e lä in fa r-<br />

m is ta . K ävijä m ä ä rä t n iin T am pereen<br />

k o tie lä in p u is to s s a k u in Ä h tä ­<br />

rin rä ls s itila lla k in ovat o lle e t verra<br />

tta in ko rk e ita . T a m p e re e lla kävijäm<br />

äärä on n o u s s u t 130.000:een ja<br />

n ä is tä k o lm a n n e s on o llu t lapsia.<br />

M a llim a a tila lla tu lis i o lla sekä<br />

vanhoja e ttä n y k y a ik a is ia m aatalo<br />

u te e n liitty v iä ra k e n n u k s ia ja k o ­<br />

n eita s a m o in k u in s u o m a la is ia k o ­<br />

tie lä im iä . M a a tila n y h te y te e n v o i­<br />

ta is iin jä rje s tä ä m yö s vanhoja<br />

m a a ta lo u s ty ö k a lu ja ja -k o n e ita<br />

e s itte le v ä m useo kute n Ä h tä rin<br />

k o tie lä in p u is to s s a k in . K okonaan<br />

v a illa tä lla is ia tilo ja e i T urun seutukaan<br />

o le , s illä N a a n ta lis s a to i­<br />

m ii jo n y k y is in k in m a a tila m u se o .<br />

□<br />

Rääsyläisäijä Roslin<br />

Turun Hirvensalosta<br />

V uosisatam m e e n s im m ä is in ä<br />

vuosina v a ik u tti T u ru n (M a a ria n )<br />

Hirvensalossa rä ä syin e n k a ivonte -<br />

Kijä R o slin , jo k a h a ki ja lö ysi h y ­<br />

viä k a ivo n p a ikko ja , k a iv o i m atalan<br />

lähteen ja la itto i ta s a is e n karkun<br />

päälle. S a n o ttiin k in , e ttä tu o lla<br />

huvilalla on R o s lin in lä h d e , jo s s a<br />

pysyi jatkuva ra ikas vesi. R o s lin in<br />

am m a ttita ito a k ä y te ttiin runsaasti<br />

hyväksi. N yt hänen lö ytä m ä n sä<br />

kaivot ovat h ä v in n e e t. V iim e k s i<br />

sellainen ta v a ttiin 1 920— 30 -lu vu n<br />

taitteessa ja p a ik k a on v ie lä kin<br />

tiedossa.<br />

R oslin ia s a n o ttiin salaperä isen<br />

rikkaaksi, m u tta äärim m ä isen<br />

"kre kka la ise ksi” ja s a id a k s i. R o s­<br />

lin asui ta lo llis te n s a u n o is s a ja<br />

saunassa hän k u o lik in häkään.<br />

N uoruudessaan h ä n e llä k e rro ttiin<br />

olleen p ojan jo n k u n yksin ä is e n<br />

naisen kanssa ja k o u lu tta n e e n p o ­<br />

jan tu o m a riksi.<br />

R oslin e s iin ty i yle e n sä köyhänä,<br />

mutta jo s k u s h ä n e llä o li p a ljo n rahaa<br />

ja s illo in hän ta rp e e n vaatiessa<br />

leuhki jo lla k in te m p a u k s e lla .<br />

S eulunm äellä eräs va n h a arvovaltainen<br />

herra ro u vansa kanssa k u l­<br />

kiessaan n äki rä ä s y is e n R o s lin in ,<br />

jota hänen tu li s ä ä li. H erra a n to i<br />

R oslinille hopeisen 25 p e n n in rahan.<br />

R oslin ei a lm u is ta p itä n y t,<br />

mutta o tti k u ite n k in k o lik o n ja<br />

k iitti n ö y rä s ti. T äm än jä lkeen R oslin<br />

o tti rä ä s y is te n va a tte itte n s a<br />

p oim uista k u k k a ro n ja p u d o tti s in ­<br />

ne saam ansa k o lik o n . T ä llö in h e r­<br />

rasm ies näki, e ttä k u k k a ro s s a o li<br />

suuria se te lira h o ja . A lm u n a n ta ja<br />

ta rkoitti hyvää, m u tta tu li n o la tu k ­<br />

si rääsyläisäijän edessä.<br />

Maanpään m e ts ä s s ä on k u n n o s ­<br />

tettu S ika lä h d e , jo s s a v ie lä k in<br />

pulppuaa v e si. Ilm a n ka rkku a o le ­<br />

vasta lähte e stä jo k u h u vila -a s u k a s<br />

hakee v ie lä k in v e ttä . Tässä lä h ­<br />

teessä R o s lin kä vi to is in a a n pesemässä<br />

lik a is ia v a a tte ita a n . O lis ik o<br />

sekin jo ku R o s lin in lö y tä m is tä ja<br />

kaivam ista lä h te is tä ?<br />

K aleniuksen h u v ila s s a S eulun<br />

rannassa R o s lin te k i ka ivoa tila u s ­<br />

työnä. K aivon k a rkku o li n ä kyvissä<br />

v u osikym m eniä. H u v ila s s a oli<br />

suuret ju h la t, m u tta ka ivo n tekoa<br />

ei s o p in u t k e s k e y ttä ä . R ouva a n to i<br />

R oslin ille vanhat herran h o u s u t,<br />

jotta k a iv o n te k ijä o lis i s iis te m p i ja<br />

eheät p ö ksyt ja lo is s a a n vieraiden<br />

kulkiessa hänen o h its e e n n o u s te s ­<br />

saan huvilaan ra n n a s ta , jo h o n la i­<br />

va heidät to i.<br />

M yöhem m in ro u va vei kahvia<br />

kaivonte kijä lle , jo ta ei kura ise n a<br />

voinut k u ts u a k y ö k k iin k a h ville .<br />

Samalla rouva h a lu s i nähdä, m illainen<br />

R o slin o li e h e issä h o u s u is ­<br />

sa. Rouva o li v ä h ä llä saada k ra m ­<br />

pin nähdessään, e ttä R o s lin illa o li<br />

yllään o m a t rik k in ä is e t h o u s u n s a ,<br />

joista ta k a p u o li p a is to i p aljaana.<br />

Vieraat o liv a t o h itta n e e t R o s lin in<br />

jo ko k iu kkuisena ta i huvittuneena.<br />

Rouva s ä ily tti tasapainonsa ja ih ­<br />

m e tte li, m iksikä R oslin ei o llu t<br />

p u ke u tu n u t hänen tu o m iin s a ehjiin<br />

h o u s u ih in . R oslin m yhäili: "K y llä<br />

rouva sen ym m ärtää, ettei noin<br />

h ie n o ja p öksyjä voi kurasouviin<br />

laitta a . Pidän n iitä joskus pyhäp<br />

ö ksyin ä kun m enen kaupunkiin,<br />

etteivät ih m is e t lu u le m inua kö y­<br />

h ä k s i” .<br />

T urussa P inellan alapuolella o li<br />

siihen aikaan ruokapaikkoja, jo ita<br />

sa n o ttiin ranta p u o d e iksi. N iin harv<br />

in a is ta kuin se o lik in , R oslin m e­<br />

ni sinne syöm ään. Vakinaisten<br />

a sia kkaitte n tapana o li m aksaa<br />

vasta syötyään ja näin a ikoi R osiin<br />

k in tehdä. O m ista ja , nähtyään<br />

rääsyisen vieraan äijän syöm ässä,<br />

ilm o itti: "K ö yhät m aksavat ensin<br />

ja rikkaat vasta syötyään, m ahtaako<br />

te illä o lla rahaakaan?" Roslin<br />

m aksoi suurim m a lla s illo in käytö<br />

ssä o lle e lla s e te lillä tilaam ansa<br />

m uutam an kym m enpennisen h in ­<br />

taisen ruokansa. Kassassa ei o llu t<br />

tarpeeksi vaihtorahaa ja siksi<br />

m e n tiin vaihtam aan. Kun o li sunnuntai<br />

ei se te liä saatu vaihdetuksi<br />

pie n e m p iin ra h o ih in . O m istajan<br />

tie d u ste lle ssa e ikö R o s lin illa o llu t<br />

jä m p tiä rahaa, täm ä vastasi, että<br />

kyllä hänellä on jo ka s o rttia ja<br />

m aksoi tasarahassa. Tämän tapahduttu<br />

a hän o tti e s ille kukkaron<br />

TURKU-SEURAN<br />

JÄSENMAKSUT<br />

v. 1980:<br />

Y k s ilö jä s e n e t<br />

Perheenjäse net<br />

A inais- ja<br />

yh te is ö jä s e n e t<br />

25 mk<br />

5 mk<br />

200 mk<br />

Jäsenetuna Suomen Turku,<br />

Åbo vår stad -lehden<br />

vuosikerta .<br />

Jäseniä, jo tk a eivät vielä ole<br />

s u o ritta n e e t v. <strong>1979</strong> jäsenmaksua,<br />

pyydetään hoitamaan<br />

asia kuluvan vuoden loppuun<br />

m ennessä.<br />

Oodi Turun<br />

Päivänhoville<br />

Y llä n i k a artu u h olvi<br />

le h v is tä ta m m ie n<br />

a u rin k o ku u lta a<br />

v a is u in a viiru in a<br />

s ilm iä h ä ik ä is te n .<br />

T äs sä m ä lepään<br />

a u tu aa n tu n te e n<br />

va ltaa m a ih m in e n<br />

tä m ä on e lä m ä ä<br />

tä m ä , e i m u u .<br />

S e lv ä s ti tu n n e n sen<br />

täs sä o n J u m a la<br />

S u u ru u s ja K a ik k e u s<br />

siks i H än lu o n u t on<br />

ih m is en p o lo is e n<br />

tu n te m a a n tä m ä n :<br />

tu o k s u t m u lla s ta m a an ,<br />

k u k k ie n , le h v is tö n ,<br />

m eren ja tu u lte n k in .<br />

H ilja a n y t s y d ä n lyö<br />

jo tta m ä k a ik e n tu o n<br />

k u u lis in , a is tis in ,<br />

ta ju n ta a n p a in a is in<br />

v o im ia s a a d a k s e in<br />

ja k s a a ta a s a rk is e e n e lä m ä ä n<br />

m e lu u n ja h ä lin ä ä n<br />

h u kk u a jo u k k o o n p o is .<br />

E V A H Y R K L A H T I<br />

ja laittaessaan sin n e ison sete lin -<br />

sä, o m ista ja näki, e ttä kukkarossa<br />

o li m o n ta sa m a n la ista seteliä.<br />

O m istaja h uokasi häpeästä: "E l<br />

enää nykyaikana tie d ä kuka on<br />

kerjäläinen, kuka rikas herra".<br />

R o slin in rahakätkön arveltiin<br />

olevan Maanpään m etsässä R leppalanloukossa<br />

lä h e llä U nkilan rajaa.<br />

R o s lin in n ä h tiin s ie llä Joskus<br />

liikkuvan pim eässä tai aam uyöllä.<br />

O li hän rikas tai köyhä, palkkansa<br />

R oslin saitu ru u d e lla a n säästi,<br />

koska ei ju u ri m enoja o llu t. T avallis<br />

e s ti hän sö i leipää ja piim ää,<br />

keitetty flä s k in k a p p a le repussa<br />

r iitti p itkäksi aikaa. K uoltu a a n hänen<br />

taskuissaan ei kuite n kaan o l­<br />

lu t m arkkaakaan rahaa, vaikka o li<br />

ju u ri saanut yhden kaivourakan rahat.<br />

M yöhem m in m e tsä stä , seudulta ,<br />

jossa a rve ltiin R o s lin in rahakätkön<br />

olevan, ei ta rka sta e ts in n ä s tä h u o ­<br />

lim a tta koskaan rahakätköä lö y ­<br />

d e tty. Liekö s e lla is ta o llu tk a a n ,<br />

vaikka n iin o le te ttiin . K u ite n k in<br />

eräs köyhä perhe, a lk o i elää k o h ­<br />

talaisen hyvin voip a a eläm ää, vaikka<br />

kukaan perheen jä s e n is tä el<br />

enää ty ö s s ä k ä ynyt. Eikä R o s lin llla<br />

o llu t eläessään heidän k a n s ­<br />

saan m itään k o ske tu sta . □<br />

H J . S U O M IN EN


Suom en<br />

Turku<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

S u o m e n T u rk u , v a n h in T u rku<br />

y k s in o n y lin n ä m u ita !<br />

T änne kasvoi ka u p p a kylä ,<br />

le v is ih e lu o n n o s ta n s a<br />

jo k iv a ltim o n v a rs ille ,<br />

A u ra n s u is to n s e u tu v ille .<br />

Ei o le p e ru stu sp ä ivä ä<br />

kosK aan p a n tu p a p e rille .<br />

T äällä on k u lttu u rin ke h to ,<br />

tä ä llä s y k k ii S u o m e n syd ä n ,<br />

elävät e n tis e t m u is to t,<br />

tu le e vasta a n vanha aika.<br />

K o lm e T u ru ssa v a n h in ta ,<br />

k o lm e m u ille m a in itta va a<br />

v u o s is a d a t s e is o n e in a ,<br />

a ja n k o lh u t kestä n e in ä :<br />

lin n a , k irk k o , k o rk e in k o u lu ,<br />

m a in e n , h e n g e llin e n m a h ti,<br />

sekä tie d o n ja lo t ju u re t.<br />

T u ru n lin n a , A u ra n lu k k o<br />

m a h ta v in e m u u re in e n s a<br />

k e rto o s ie llä k ä v ijö ille<br />

h is to ria n h ä m ä ris tä ,<br />

a ik a in e n tis te n e lo s ta ,<br />

k u u lu is is ta k u n in k a is ta ,<br />

k a u n lis ia K a a rin a sta m m e ,<br />

h e rro is ta ja h e rttu o is ta ,<br />

h ie n o s ta h o v in p id o s ta .<br />

Yhä a su n e e a lo illa a n<br />

v a rtio in e e vanhaa linnaa<br />

T u ru n lin n a n to n ttu -u k k o ,<br />

va n h in o n T u ru n väestä,<br />

tu n n e tu in k in ta rin o is ta .<br />

T u o m io k irk k o m m e ku u lu<br />

ko h o o U n ika n ka re e lla ,<br />

s u k u p o lv e in pyhä p aikka,<br />

u s k o m m e va ru s tu s vahva,<br />

h is to ria a h o lv is to is s a a n .<br />

Y hä to rn in s a y lin n ä<br />

h a llite n k a u p u n kikuvaa<br />

y lväässä y m p ä ris tö s s ä .<br />

Taas o n k e rra n k o rja ttu n a<br />

v a lm is te ttu ju h la v u o te e n .<br />

K e llo n k u m u k u ts u u kansaa<br />

k u te n k a u tta v u o s is a ta in .<br />

V a ih e illa o n vanhan to rin<br />

arvon a ka te m ia m m e ,<br />

tie d o n , ta id o n a lk u -a h jo .<br />

N y t on ka svot k a u n is te ttu ,<br />

k a ik k i k u lm a t k iillo ite ttu ,<br />

e n tis ö ity v a n h o in värein.<br />

J u h la s a li ve rta a v a illa ,<br />

s u u re m m o is in S u o m e n m aassa!<br />

Turku-seura toim ii<br />

TURUN 7 5 0 -ju h la vu o si lähenee<br />

lo p p u a a n , m u tta onhan jä lje llä<br />

vie lä a in a k in vuodenvaihteen kom<br />

ea ilo tu litu s .<br />

Juhla vuoden aikana Turun kaupunki<br />

ja lu k u is a t jä rje s tö t ovat p i­<br />

tä n e e t yhte e n sä sa d o issa la ske tta ­<br />

via ju h lia , kongre sseja , m u s iik k itila<br />

is u u k s ia , m e ssuja ja k ilp a ilu ja<br />

7 5 0 -v u o tis ju h la n m erkeissä. T urkuseura<br />

kin o li o m a lta osaltaan m u­<br />

kana ta i tila is u u d e n järje stä jä n ä ,<br />

m m . v a lta k u n n a llis e t k o tis e u tu p ä i­<br />

vät ja k a n s a n ju h la h is to ria !)is in e<br />

kavalkadeineen. O s a llis tu im m e<br />

T urun M e s s u ille , jä rje s tim m e lo ­<br />

ka kuussa o n n istu n e e n syysju h la n<br />

T urun lin n a s s a , jä rje s tim m e kaup<br />

u n kio sa se u ro je n n e u v o tte lu tila i­<br />

su u d e n ja p id im m e seuran syysko<br />

ko u kse n vanhusten p alvelutalo<br />

Lehm usvalkam a ssa. K okoukseen,<br />

jo k a tä tä k irjo ite tta e s s a on p itä ­<br />

m ättä, odote ta a n seuran om an jäse<br />

n is tö n lis ä k s i Lehm usvalkam an<br />

a sukkaita . O s u u s liik e T arm ola on<br />

lu v a n n u t jä rje s tä ä tila is u u d e n kahvitu<br />

k s e n .<br />

Täm än päivän tu n tu m is ta ,<br />

n y k y o lo n k in osalta<br />

pitäneepä m yös m ainita<br />

kehuskella ku u lu is u u tta :<br />

tunnelm a a T urun to rilla ,<br />

ke sku sp a ika n k irja vuutta ,<br />

kaupankäynnin runsautta,<br />

k u kkeutta kesäkauden,<br />

a id o im m illa a n T urun tu n tu ,<br />

tu n g o ksessa tu ris titk in ,<br />

n iin p ä k a u p p a h a llissakin<br />

oivassa o sto spaikassa,<br />

m issä tarpeet ty y d yttyvät,<br />

h e ltiä v ä t k a ik k i herkut.<br />

Jos ei s ie ltä saatavissa,<br />

e i ole olem assakaan!<br />

N yt ju h la n tu n tu on Turussa,<br />

ko ko k a u p u n k i kukassa.<br />

Joen varren vanhat p u is to t<br />

ilo a ih m e tte le vä t,<br />

riem ua ra n ta m illa n sa,<br />

kun h e lkkyy herkkänä laulu,<br />

T urun m aine kantaa kauas.<br />

Ä lk ö ö n vanhan viisaan lepoon<br />

jääkö k a u n is kaupunkim m e!<br />

K asvakoon ja k e h itty k ö ö n ,<br />

s ilti s ä ily ttä k ö ö n vanhan<br />

parhaan is iltä p e rityn ,<br />

m u is to rik k a a t rakennukset,<br />

e n tis ty y lis e t ta lo m m e<br />

om an silm ä m m e ilo k s i,<br />

u u tte n p o lv e in perin n ö ksi.<br />

K u k o is ta k o o n kom eana<br />

T urussa k u lttu u rin kukka,<br />

e tte i jä is i kehtohonsa.<br />

K o h o tk o o n kehdosta uutta<br />

vihreää va n h o ih in ju u riin !<br />

T urun 7 5 0 -vuotisjuhlavuotena<br />

A UNE RINNE<br />

T U R K U -seuran ja o s to t ovat<br />

syyskaudella k o k o o n tu n e e t ja<br />

su u n n ite lle e t kansainvälisen<br />

Y m p ä ris tö v u o d e n 1980 to im in ta a<br />

varten u u sia e h d o tu k s ia . T yö ja o s­<br />

to ja seuran h a llitu s ovat ja o s to ­<br />

je n e h d o tu k s ia k ä s ite lle e t. Lehte<br />

m m e tä ssä n u m e ro s s a to isaalla<br />

ju lk a is ta v a e n si vuoden to im in ta ­<br />

s u u n n ite lm a m m e ta v o itte le e paljo<br />

n k in u u tta .<br />

#<br />

ODOTETTU seura n k o lm a s kask<br />

u k irja saataneen p a in o o n ja ju l­<br />

k a is tu k s i ensi v u o n n a . K irja to sin<br />

kaipaa yhä u u s ia ka sku ja , jo ita<br />

h ilja lle e n on tu llu t lisää. K aikki<br />

riip p u u s iitä a u kenevatko ta lo u d e l­<br />

lis e t m a h d o llis u u d e t kaskukirjan<br />

ju lk a is e m is e e n .<br />

E s ity k s iä ja to iv o m u k s ia eräistä<br />

m u is ta k in k irjo is ta o n o d o tta m a s ­<br />

sa T u rk u -seura n ju lk a is e m is ta .<br />

VUODEN 1980 e n s im m ä is iä tap<br />

a h tu m ia on seuran naisja o sto n<br />

jä rje stä m ä p e rin te e llin e n K ynttilänpäivän<br />

ju h la h e lm ik u u n 3. päivänä.<br />

Ju h la p a ik k a n a on R antasipi<br />

(Ik itu u ri). J u h la a lkaa k e llo 15 ja<br />

ta m m ik u u n p u o liv ä lis s ä a loitetaan<br />

p ä ä s y lip p u je n m y y n ti T u ru n Kansallis<br />

e s s a K irja k a u p a s s a ja n iitä<br />

on tie ty s ti o s te tta v is s a m yö s naisja<br />

o sto n jä s e n iltä .<br />

&<br />

T U R K U -seuran m o n e t vanhat jä ­<br />

senet ja y stä vät jäävät ikänsä<br />

p u o le s ta seuran re tk is tä ja ju h lis ta<br />

syrjään. He ovat k u ite n k in ty y ty ­<br />

vä isiä s iitä , e ttä v o ivat Suom en<br />

Turku -le h d e s tä lu ke a h e ille rakkaan<br />

T urun ta p a h tu m is ta ja h is to ­<br />

riasta.<br />

U u sia jä s e n iä seuraan o n tänäkin<br />

vu o n n a liitty n y t y li 200. Nyt<br />

v u o d e n vaih te e ssa v e to a m m e jäsen<br />

iin S uom en T u rku -le h d e n uusien<br />

tila a jie n h a n k k im is e k s i. Sam alla<br />

ja tk u u jä s e n h a n k in ta k ilp a ilu ja<br />

p a lk in n o t ra tk a is ta a n m aaliskuun<br />

v u o s ik o k o u k s e e n m ennessä.<br />

*<br />

T Ä M Ä N , m o n in ta v o in to im in ta -<br />

rikkaan vuoden jo u lu lähestyy.<br />

T o iv o tta v a s ti va lk o in e n lu m i kattaa<br />

maan, jo tta jo u lu p u k k i K o rv a tu n ­<br />

tu rilta pääsee la h jo in e e n ko te ih in<br />

ja jo u lu n s a n o m a ih m is s y d ä m iin .<br />

P aljon k o k e n e e n , ikiva n h a n h isto<br />

ria llis e n T u ru n 750-ju h la v u o s i<br />

päättyy. U u s i aika, u u s i kym m en-<br />

• R auhankatu 12:sta p lh a k a lllo lla sija itse va n o in 100-vuotias puutalo,<br />

josta Irja L a m m in e n k e rto o o h e isessa k irjo itu k s e s s a a n . — Kuva: Ilm ari<br />

Rinne.<br />

Nostalgisia muistoja<br />

Varm aankaan m o n i tu rk u la in e n<br />

ei ole n ä h n yt o h e is e n kuvan e s ittämää<br />

p u u ta lo a , jo k a on o llu t kuin<br />

p iilo ssa y m p ä rillä sija its e v ie n kerrosta<br />

lo je n k e s k e llä . T a lo on aivan<br />

keskustassa, R a u h a n katu 12, ja<br />

on varm aankin n o in 100 vu o tta<br />

vanha. V oi o lla v a n h e m p ik in , s illä<br />

talon k iv ija lk a a n on kaiverre ttu<br />

vuosiluku 1884. N ä h tä vissä on<br />

myös n im ik irja im ia , lu u lta v a s ti venäläisiä.<br />

Ihan p ie n i la p si ei ole<br />

voinut näitä k a iverta a , jo te n ta lo<br />

on rake n n e ttu e n nen vu o tta 1884.<br />

Talo lienee T u ru s s a viim e in e n<br />

puutalo, jo h o n a s e n n e ttiin sä h k ö ­<br />

valo. T urun v a n h im p iin ku u lu n e e n<br />

kerrostalon tu ltu a p u re tu k s i, kuvamme<br />

vanha ro m a n ttin e n p u u ta lo<br />

näkyy hyvin P u u ta rh a k a d u n p u o ­<br />

lelta.<br />

K erronpa h ie m a n m u is to ja la p ­<br />

suudestani, s illä o le n a sunut<br />

tuossa p u u ta lo s s a syn ty m ä s tä n i<br />

asti, vu o d e sta 1912. (K o lm e vu o tta<br />

sitten m u u tin s a m a lla to n tilla s i­<br />

jaitsevaan k e rro s ta lo o n ). P u u ta lo<br />

on tä llä h e tk e llä koko n a a n ty h jä ­<br />

nä. Kukaan ei n y k y is in h a lu a asua<br />

sellaisessa ta lo s s a , m is s ä ei ole<br />

m itään m u k a v u u k s ia — ei v e s ijo h ­<br />

toa, ei v ie m ä riä . V e si o li k a n n e tta ­<br />

va mäen a la p u o le lla ole van k e rro s ­<br />

talon ve s ih a n a s ta — a ik a is e m m in<br />

luku on v ie lä "ta b u la ra s a ", ty h jä<br />

sivu. U skom m e s iih e n k irjo ite tta ­<br />

van p a ljo n k a u n is ta , rakentavaa ja<br />

ih m is m ie ltä k o h o tta v a a . S a m alla<br />

lähetän T u rk u -s e u ra n la a ja lle jä ­<br />

sen- ja y s tä v ä jo u k o lle lä m p im ä t<br />

joulu- ja u u d e n v u o d e n te rv e h d y k ­<br />

seni. □<br />

IL M A R I RIN N E<br />

to im in n a n jo h ta ja<br />

kaivosta — ja m yös jätevesi oli<br />

kannettava pois. A la p ih a lla oli<br />

kaivo, jo s ta vesi ei koskaan lo p ­<br />

p u n u t. Ja hyvää vesi o lik in . Nyt<br />

s illo is e n kaivon paikalla on kerro<br />

s ta lo , T urun K ris tillis e n Raittiu<br />

sseura n rakennus. Kun ei o llu t<br />

koskaan to ttu n u t m ukavuuksiin, ei<br />

n iitä o sannut kaivatakaan. Talon<br />

p ih a o li n iin avara, että jo kaisella<br />

perheellä o li om a peruna- ja k a a limaa.<br />

Eräällä perheellä o li lam paitakin.<br />

P u u tte e llis u u k s is ta h u o lim a tta<br />

eläm ä o li s illo in va rsin kin la p sille<br />

ihanaa. P ihassa o li to in e n kin<br />

p u u ta lo . K o lm e ssa perheessä oli<br />

kussakin seitsem än lasta. O li s iinä<br />

v ils k e ttä ! L isäksi tu livat naapurita<br />

lo n lapset leikkim ään. P elattiin<br />

kivoja leikkejä: neljää m aalia, natu<br />

s s ia , filp p u s s ia (ly ö tiin m ailan<br />

ta p a isella kapula lla kiven päälle<br />

a s e te ttu a klo ssia , noin 10 cm :n<br />

p itu is ta puupalaa. Kenen lensi<br />

kauem m a ksi, se v o itti), m uuskreettaa,<br />

h e ite ttiin pennejä seinää<br />

vasten jne. L e ik ittiin "ta lo n h ä vity<br />

s tä ", h e lis te ltiin käm m enien s i­<br />

sä llä kiviä ja p iti arvata kivien lukum<br />

äärä. L e ik ittiin m yös kauppale<br />

ik k iä ja pakkossia. Laajasta pihasta<br />

lö y ty i hyviä p iilo p a ikkoja .<br />

T a lvella p ih a lla o li hyvät h iih to -<br />

m äet. N aapurita lo n puutarhassa<br />

kasvoi "tik k e rp e rip e n s a ita ” (karv<br />

ia is m a rja p e n saita ). A idan alta sälää<br />

me la p set ryöm im m e näpistelem<br />

ään n ä itä m aukkaita m arjoja.<br />

A ivan p u u ta lo n lä h e tty v illä kasvoi<br />

m u s tik o ita , paljo n n iitä ei o llu t,<br />

m u tta s itä parem m alta m aistuivat.<br />

O lis i to ivo tta va a , että täm ä vanha<br />

p u u ta lo s a is i jäädä. S itä ei saisi<br />

h ävittää, s illä se on yksi harv<br />

o is ta T urun vanhoista p u u ta lo is ­<br />

ta.<br />

□<br />

I. L.<br />

Toim itussihteerin<br />

pöydältä<br />

TURUN k a u p u n g in valtu u sto n<br />

1978 teke m ä llä p äätöksellä T urku<br />

ja e ttiin 78 äänestysalueeseen.<br />

Lain m ukaan kunta on jaettava ään<br />

e s ty s a lu e is iin , jo is s a saa o lla<br />

enintään 3 000 asukasta. V. 1978<br />

vahviste ttu ä änestysaluejako vo i­<br />

daan pitä ä voim assa syksyn 1980<br />

k u n n a llisvaale issa, m u tta V arissuon<br />

k a u p u n g in o san L itto is te n tie n<br />

p o h jo is p u o le lla oleva alue — lähes<br />

6 000 asukasta — jaetaan<br />

kahteen e rillis e e n äänestysalueeseen.<br />

U udet alueet seuraavissa<br />

k u n n a llisvaale issa ovat V arissuon<br />

luote iso sa rajana etelässä L itto is -<br />

te n tie ja idässä A n n ika n p o lku sekä<br />

V arissuon k o illis o s a rajana etelässä<br />

L itto is te n tie ja lännessä<br />

A n n ikanpolku. Ä ä n io ik e u te ttu je n<br />

määrä kuluvan vuoden e n s im m ä i­<br />

sen päivän tila n te e n m ukaan o li<br />

Turussa 164 580, jo is ta naisia<br />

88 414 ja m ie h iä 76 166.<br />

*<br />

K A N S A IN V Ä LIS E N lapsenvuoden<br />

T urun to im ik u n ta jä rje s ti tu r­<br />

kula iste n la p s ille ja heidän vanhem<br />

m illeen va rh a isnuorison vapaa-ajan<br />

k u lttu u rip a lv e lu ja koskevan<br />

kyse ly tila is u u d e n 8. 10. <strong>1979</strong>.<br />

Turun Y lio p p ila s te a tte ris s a . A ja n ­<br />

kohtainen asia ei kuitenkaan herättä<br />

n yt k iin n o s tu s ta tu rk u la is is s a<br />

lasten vanhem m issa, s illä yleisöä<br />

o s a llis tu i tila is u u te e n ainoastaan<br />

pa rikym m e n tä h e n kilö ä . K a ikista<br />

h a llin to k u n n is ta ei o llu t edustajaa<br />

paneelissa. T ila is u u d e n a n ti jä i<br />

vähäiseksi.<br />

*<br />

PROFESSORI E ino S uolahden<br />

periku n ta lu o v u tti tiis ta in a 16. 10.<br />

<strong>1979</strong> T urun y lio p is to n k irja s to lle<br />

30 n id e ttä V. A. K oskenniem en<br />

teoksia, m onet n iis tä e n s ip a in o k ­<br />

sia ja use im m a t p e rs o o n a llis in<br />

o m is tu s k irjo itu k s in va ru s te ttu ja .<br />

T eokset, jo tk a s ijo ite ta a n k irja s to n<br />

V. A. K o skenniem en huoneeseen,<br />

lu o v u tti perikunnan edusta ja n a<br />

d o s e n tti A n to L e ik o la ja ne o tti<br />

vastaan y lik irja s to n h o ita ja H e ikki<br />

E skelinen.<br />

#<br />

TURUN ka u p u n g in m u s lik k ila u -<br />

takunnan ja T urun e v .lu t. se u ra ­<br />

ku n tie n yhdessä jä rje stä m ä ssä t i­<br />

laisuudessa lauantaina 1. 9. <strong>1979</strong><br />

T urun tu o m io k irk o s s a e s ite ttiin


u o ts a la in e n k irk k o -o o p p e ra<br />

"P y h ä n H e n rik in k ru u n u ” , jo n ka<br />

on s ä v e ltä n y t E s k il H e m b e rg .<br />

O h ja u s o n T u re N y s trö m in ja m u ­<br />

s iik in jo h to G u s ta f S jö k v is tin . E s i­<br />

ty s liitty i T u ru n ka u p u n g in 750-<br />

v u o tis ju h la v u o d e n ta p a h tu m iin .<br />

A lo ite sen e s ittä m is e s tä T u ru ssa<br />

tu li H e ls in g in ju h la v iik o lta .<br />

*<br />

T U R U N K la s s illis e n lyseon<br />

e d u s ta ja t U rp o K iv ik a ri, A sko Lehtin<br />

e n , J u k k a E kuri ja K o s ti K o s k i­<br />

nen lu o v u ttiv a t tiis ta in a 25. 9.<br />

<strong>1979</strong> o p in a h jo n s a 1 0 0 -v u o tis ju lk a i-<br />

su n " M u u ttu v a t a ja t" T urun kaup<br />

u n g in jo h d o lle . K a u p u n g in jo h to a<br />

e d u s tiv a t k a u p u n g in v a ltu u s to n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja H e ikki L ö y tty n ie m i,<br />

k a u p u n g in h a llitu k s e n p u h e e n jo h ­<br />

ta ja K u lle rv o L a p p i ja k a u p u n g in ­<br />

jo h ta ja V ä in ö J. Lein o .<br />

*<br />

T U R U N T a id e m u s e o ja W ä in ö<br />

A a lto s e n m u s e o ovat koonneet<br />

k o lm e u u tta n ä y tte ly p a k e ttia , jo tk a<br />

lä h e te tä ä n lä ä n in p o h jo is o s ie n<br />

k u n tiin . N ä y tte ly n s u u n n itte lu s s a<br />

o te ttiin h u o m io o n , e ttä lähes p u o ­<br />

le t y le is ö s tä on k o u lu la is ia . U u te ­<br />

na n ä y tte ly s s ä o n e lä in a ih e is e s ta<br />

g ra fiik a s ta ja m a a la u k s is ta k o o ttu<br />

n ä y tte ly . E s itte illä on m yös vesiv<br />

ä rim a a la u s te k n iik a n eri ilm a is u ­<br />

m a h d o llis u u k s ia .<br />

*<br />

T U R U N lin n a s s a jä rje s te ttiin<br />

e lo k u u s s a S u o m e n työ v ä e n liik k e e n<br />

v a rh a is v a ih e ita e s itte le v ä n ä y tte ly ,<br />

jo n k a ava si vt. a p u la is k a u p u n g in ­<br />

jo h ta ja P e n tti L a h ti. N ä ytte ly<br />

k o o s tu i v a lo k u v is ta , s a n o m a le h tile<br />

ik k e is tä ja ju lis te is ta . T urun<br />

k a u p u n g in h is to ria llis e n m useon<br />

k o k o e lm is ta p e rä isin o llu t a in e is to<br />

k e rto i ty ö v ä e n p u o lu e e n synnystä<br />

ja v a ih e is ta v u o te e n 1918 a sti.<br />

N ä y tte ly n tu n n u k s e n a o li "E esp<br />

ä in , e e s p ä in ".<br />

*<br />

T U R U N k a u p u n g in te a tte rin henk<br />

ilö k u n ta a n k u u lu v a t n ä y tte lijä t<br />

M aria A ro , S irkka G rahn ja R itva<br />

J u h a n to , o h ja a ja J u s s i H e lm in e n ,<br />

la v a s ta ja Kaj P u u m a la in e n , m u u ­<br />

s ik k o K ari V e is te rä ja d ra m a tu rg i<br />

E lin a H a lttu n e n o vat m u o d o s ta ­<br />

neet ty ö ry h m ä n J o k ite a tte ri. T urun<br />

Y lio p p ila s te a tte rin tilo is s a J o k i-<br />

te a tte ri e s itti M ä rta Tikkasen<br />

"V u o s is a d a n ra k k a u s ta rin a n ", jo n ­<br />

ka on s u o m e n ta n u t E ila P ennanen.<br />

J o k ite a tte rilla o li s y ksyn a i­<br />

kana k u ts u v ie ra s n ä y tä n n ö n lis ä k s i<br />

u s e ita n ä y tä n tö jä .<br />

*<br />

L U O N N O N T U T K IJ A N ja tie d e ­<br />

m ie h e n P ie ta ri K a lm in ku o le m a sta<br />

t u li p e rja n ta in a 16. 11. <strong>1979</strong> k u lu ­<br />

neeksi 200 v u o tta . M erkkip ä ivänä<br />

T u ru n y lio p is to n e d u s ta ja t kävivät<br />

la s k e m a s s a se p p e le e n K a lm in<br />

Minun<br />

Turkuni<br />

"T u rku? K a u p u n ki S uom essa.<br />

T u ru s ta on vain pienen pieni m a t­<br />

ka N u m m e n m ä e lle ."<br />

N ä illä sa n o illa a lk o i K u lla n k a i­<br />

vajat -n im in e n ke rto m u kse n i, joka<br />

to is ta k y m m e n tä vu o tta s itte n ju l­<br />

k a is tiin T u ru n P äivälehden ke s­<br />

kia u keam a lla .<br />

K ir jo ite ttiin v u o s ilu k u 1937. N e l­<br />

jä p o ikaa, Pena, Masa, Eki ja<br />

T im p p a is tu iv a t h a lk o liite ris s ä ja<br />

p itiv ä t k o k o u s ta , jo n ka aiheena o li<br />

a m m a ttiy h d is ty k s e n perustam inen<br />

k u lla n k a iv a jille . Näm ä pojat ovat<br />

jo use in a vu o sin a e tsin e e t kultaa<br />

K u u vuore n rin te iltä . K okouksessa<br />

p e ru s te ttiin K uuvuoren K u lla n k a i­<br />

vajat ry -n im in e n a m m a ttiy h d is ty s .<br />

K o ko u s p ä ä tti, e ttä peru ste tu n y h ­<br />

d is ty k s e n tärkein tehtävä tu lis i<br />

olem aan k u lla n k a iv a jie n työrauhan<br />

tu rva a m in e n s ite n , e tte i K uuvuoren<br />

rin te e s s ä tö nössään asuva<br />

J o k is k a , vuoren la e lla asuvan Valtosen<br />

ra kki, e ivätkä pensaiden ta ­<br />

kana k u h e rte le vat parit pääse h ä i­<br />

ritsem ä ä n k u lta m ie s te n työrauhaa,<br />

kun näm ä kaivavat ja pesevät<br />

hie kka a . J o k is k a o lis i taivuteltava<br />

anta m a a n k u lla n k a iv a jille vettä<br />

h u u h d o n ta ve d e ksi.<br />

K o ko u k s e s s a e s ite ttiin niin lenn<br />

o k k a ita a ja tu k s ia , että sih te e rillä ,<br />

jo s k o k o u k s e lla o lis i sellainen o l­<br />

lu t, o lis i v a rm a sti o llu t vaikeuksia<br />

a s io id e n m u is tiin m e rkitsem isessä.<br />

P ä ä tössanoissaan uuden yhh<br />

a u ta m u is to m e rk ille M aarian k irkossa.<br />

Y lio p is to n e d u sta jin a o liv a t<br />

re h to ri O s m o Ikola, pro fe ssori<br />

Paavo K a llio , y lik irja s to n h o ita ja<br />

H e ik k i E skelin e n , fil.lis . A u li Rantio<br />

-L e h tim ä k i ja tie d o tu s s ih te e ri<br />

M a tti N u rm i.<br />

d is ty k s e n p u h e e n jo h ta ja k s i v a littu<br />

Pena h u u d a h ti: "K a p ita lis tie n<br />

p a n s la v is tis e t s u u n n ite lm a t on<br />

lyötävä ta k a is in ." Hä? sanoi siih e n<br />

M asa, s illä hän o li jo p u d o n n u t<br />

"k ä rry iltä ".<br />

*<br />

O len s y n ty n y t ja e n sim m ä ise t<br />

k a k s ik y m m e n tä k a k s i v u o tta n i a su ­<br />

nut N u m m e n m ä e llä ali-P a kalla .<br />

S iitä on jo y li k o lm e k y m m e n tä<br />

v u o tta , kun m u u tin N um m enm äeltä<br />

varsin a iseen T u rk u u n . Tunnen<br />

k u ite n k in yhä o le vani ennen m u u ­<br />

ta paka la in e n ja vasta s itte n tu r­<br />

ku la in e n . N u m m e n m ä e llä koin<br />

e lä m ä n i k a u n e im m a t hetket. N iis ­<br />

sä riittä ä m u is te le m is ta . O lin kai<br />

kuuden vanha, k u n ensi kerran kävin<br />

T u ru ssa va n h e m p ie n i kanssa.<br />

S illo in o li su vi ja su n n u n ta i. Brahen<br />

p u is to s s a o lin p y s ä h tynyt<br />

patsaan k o h d a lla ja a ikani sitä<br />

ka ts e ltu a n i h u u ta n u t: "H e i ä ijä , tu l<br />

a las s iä lt.” P u is to s s a o li o llu t paljo<br />

n väkeä ja k a ik illa hauskaa.<br />

T äällä va rsin a ise ssa Turussa<br />

olen a s u n u t p ä äasiassa a liv u o k ra ­<br />

laisena, ih m is te n n u rkissa . Ja nyt<br />

elelen v a n h a in k o d is s a , vaiKKa olen<br />

vasta 5 3 -vuotia s. N um m e n m ä e llä ,<br />

jo s ta ä itin i k u o ltu a ja viim e isen<br />

perhesiteen näin ka tk e ttu a o lin<br />

p a k o te ttu lä h te m ä ä n , m e illä oli<br />

is o t p a rih u o n e e t. K e ittiö s s ä o li iso<br />

le iv in u u n i, jo h o n m a h tu i k a k s i­<br />

kym m e n tä sekale ip ä ä p aistum aan.<br />

Ä iti le ip o i ja m ö i la u a n ta is in to rilla.<br />

Yhteen aikaan m e illä o li le ip o ­<br />

m o Itä h a rju lla .<br />

N u m m e n m ä k i s e lv is i sota -a ja sta<br />

h e lp o lla , s itä ei ju u ri p o m m ite ttu .<br />

Kerran k u ite n k in K u u v u o re lle puto<br />

s i p o m m i ja s ie llä a s u n u t kaverin<br />

i k u o li. S o ta -a ika n a o lin työ ssä<br />

eräässä p ie n e ssä p u u ta v a ra liik ­<br />

keessä T urun sata m a ssa ja s ie llä<br />

ko in p o m m itu k s ia . T u ru n linnassa<br />

o li hyvä p o m m is u o ja .<br />

Y llä tä n jo s k u s its e n i a ja tte le ­<br />

m assa ro m a a n in k irjo itta m is ta<br />

T urun so d a n a ik a is e s ta e läm änm e­<br />

nosta. A ih e k ie h to o m ie ltä n i, kun<br />

itse e lin m u kana nyt 750-vuotiaan<br />

k a u p u n g in ta lv i- ja ja tk o s o d a n a i­<br />

k a is is s a vaih e issa V a ikka a s u in ­<br />

kin N u m m e n m ä e llä o lin m elkein<br />

jo ka ilta k a u p u n g illa . Kävin e lo k u ­<br />

vissa . paseerasin A u ra k a d u lla , is ­<br />

tu in k a h v ilo is s a "B ra n k k a ri” , Kerho,<br />

T iv o li, K ilta ja M annin e n . Kun<br />

n o ita a ik o ja m u is te le e , on kuin<br />

le h te ilis i sa tu k irja a . S illo in se ei<br />

o llu t sa tu a , vaan k ylm ä ä to d e llis<br />

u u tta .<br />

A ura kadun p u u k e n k ä ra lli ja rehva<br />

kkaasti k ä y ttä y ty n e e t saksalaiset<br />

s o tila a t ovat k u in u n o h tu m a to n<br />

elo ku va , jo k a yh ä uudelle e n pala<br />

u tu u m ie le e n . V aikka saksam ann<br />

it e s iin ty iv ä t T u ru n ka d u illa hyvin<br />

m a h tip o n tis in a , s a ttu i h e ille jo s ­<br />

ku s m yö s k ö m m ä h d y k s iä , jo is ta<br />

kerron erään. N u m m e n m ä e n p o liisiasem<br />

a n k o m is a rio S a a rn io o d o t-<br />

te li ra itio v a u n u a Iso-H ä m e e n kadun<br />

ja K a skenkadun k u lm a ssa . O hi<br />

k u lk i ka ksi s a k s a la is ta s o tila s ta ,<br />

jo tk a te rv e h tiv ä t k o m is a rio ta viem<br />

ällä k ä ttä tiu k a s ti päähineeseen.<br />

S a a rn io o li a ika h ö lm is ty n e e n nä-<br />

S yksyinen sa a risto m eri. —<br />

Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

köinen, m u tta va sta si k u ite n k in<br />

tervehdykseen. S a ksa la ise t e re h ­<br />

tyivät lu u le m a a n p o liis iu p s e e ria<br />

s o tila s h e n k ilö k s i.<br />

Lähetin T u rk u -s e u ra n keväällä<br />

päättyneeseen k a s k u k ilp a ilu u n v iisi-kuusi<br />

kaskua. O lis i m in u lla n iitä<br />

o llu t e n e m m ä n k in . O lin vain<br />

laiska, en v iits in y t k irjo itta a n iitä<br />

enem m än p a p e rille . K a skuksi kelpaisi<br />

seuraavakin ta p a u s, jo k a m i­<br />

nulle s a ttu i o lle s s a n i 13— 14-vuotias.<br />

O lin o p is s a H ie ta rin n a n s a tu la -<br />

sepänliikkeessä M a a ria n kadulla .<br />

Työ o li p ö ly is tä ja k o to n a n i pääte<br />

ttiin , e tte i se m in u lle , h e ikkokeuhkoiselle<br />

s o v i. U usi ty ö p a ik k a<br />

jä rje s ty ik in . P ääsin to rille ju o k s u -<br />

pojaksi Ida P a lm b e rg in lih a to n t-<br />

SUOMEN<br />

TURKU<br />

ÅBO,<br />

VÅR STAD<br />

P ä ä to im itta ja ■C hefredaktör: O lli Kestilä.<br />

T o im itu s s ih te e ri • R edaktionssekreterare: Eino Lehtinen, E lln a n tle - E lina-<br />

vägen 4 A 44, puh. • te l. 371 320.<br />

T o im itu sku n n a n m uut jäsenet - R edaktionsrådets andra m edlem m ar:<br />

H eim o K allio, Reino Leim u, R eino Linkosaari, Hans O thm an ja Ilm ari Rinne.<br />

Ilm o ltu s h a n k k lja - A n n o n schet: Ritva M arkkanen, V anha L ltto ls te n tle -<br />

G a m la L ltto ls v ä g e n 50, p u h .-te l. 371 381.<br />

tiin . M ie tin pääni puhki, m iten ilm<br />

o itta is in m e sta rille , että aion<br />

vaihtaa työ p a ikka a . Lopulta sanoa<br />

p ö lä y tin : "O le n a ja te llu t, että lopetan<br />

ty ö n te o n .” M estari o li kauan<br />

v a iti kunnes kysyi ” M einaaks’ ta i­<br />

vaaseen m e nnä."<br />

V u o n n a 1949 o li maata käsittävä<br />

m e ta llila k k o , jo ka kesti y li kaksi<br />

kuukautta . O lin lakossa m ukana.<br />

Joka päivä keräännyim m e ty ö ­<br />

väenta lo n p ih a lle pitäm ään kokousta<br />

. J o s k u s m enim m e m arssiriv<br />

is tö s s ä työ vä e n ta lo lta P alokunnanta<br />

lo lle pitäm ään kokousta.<br />

Eräät naureskelivat ja laskivat<br />

leikkiä. M in u lla , a livuokralaisena<br />

asuvalla p o ikam ie h e llä o li nälkä.<br />

M in u n N um m enm äkeni o li 1930-<br />

lu v u lla N u m m e n m ä ki. S itä ei enää<br />

ole. M inun T u rkuni oli 1940-luvun<br />

T urku. S itä ei enää ole. Y hä asun<br />

Turussa, m u tta en tu n n e n y kyistä<br />

kaupunkia o m a kseni. □<br />

TAUNO VIR TA


SISÄLLYS —<br />

INNEHÅLL<br />

Suunnittelimme Forumin<br />

K a a rlo H artia la :<br />

Y lio p is to n ä k y m is tä 1980-<br />

lu v u lla ......................................... 3<br />

M ik k o Juva:<br />

Jum a la n la h ja ja arjen työ 5<br />

E rkki A sp:<br />

T u ru n a s u m a lä h iö is tä 6<br />

M. K. S uojanen:<br />

T u ru n p u h e k ie le n ­<br />

tu tk im u k s e s ta ....................... 7<br />

T u rku k o rkeakoulu je n<br />

k a u p u n k i.................................. 9<br />

S o ke rite h ta a n ta lo ..................... 10<br />

H e ik k i W inter:<br />

K a ra h tik o k iv e lle ? ................... 13<br />

H ans O thm an:<br />

R a itio tie v e rk o s to vai<br />

lin ja - a u to t? ............................. 14<br />

"U tv id g a spårvägsnäte t —<br />

e lle r s ä tt in b u s s a r!” ........... 16<br />

T u ru n B ö rs s ik o rtte li avattu<br />

u u d is tu n e in kasvoin ........... 34<br />

B ö rs k v a rte re t ö p p n a t. För<br />

m ånga s ä lje r k lä d e r? 36<br />

5 0 -v u o tis ju h la k o k o u s<br />

ja -ju h la tila is u u s ................... 14<br />

L e if Freiander:<br />

Q w e n s e lin ta lo ja a pteekkim<br />

u seo ...................................... 18<br />

Ilm a ri Rinne:<br />

T u ru n y lio p is to n k iin to is a<br />

lu e n to s a r ja ............................. 19<br />

N a p p u la liig a n p a llo ilu a<br />

20 v u o t t a .................................. 25<br />

P ie ta ri K a lm in 200-vuotism<br />

u is to ju h la ............................ 28<br />

R äntä m ä e lle u usi t i e 37<br />

Ju h la v u o s i ja tk u i Turkuseuran<br />

s y y s ju h la lla ............. 41<br />

V anhoja , m u tta u u sia ......... 44<br />

T u ru n ka u p u n kio sa se u ro je n<br />

y h te is n e u v o tte lu ................... 46<br />

T u n n e tk o T urkua? ............... 49<br />

S ila k k a m a rk k in a t e lp yvät .. 49<br />

H e n rik in se u ra ku n n a lle uusi<br />

k irk k o ja ty ö k e s k u s ............. 52<br />

R unosm äen u u si n u o ris o ­<br />

ta lo ............................................ 52<br />

T u rku-seura to im ii ............... 58<br />

T auno K alske:<br />

T ie to ru n s a u tta R u is s a lo s ta 20<br />

T u ru n K e s ä y lio p is to s s a<br />

o p is k e lija e n n ä ty s ................. 21<br />

E n sio H arni:<br />

T u ru n S uom a la isen Lyseon<br />

k u v a ta ite ilijo ita I ................... 22<br />

E ino L ehtinen:<br />

K u vakertom us T u ru sta ja<br />

tu r k u la is is ta ........................... 24<br />

Syyskuun kolm as sunnuntai<br />

T u r u s s a ................................... 38<br />

E d u skunta kysely Ingm anin<br />

ta lo s ta ..................................... 25<br />

N iem isen korkokuva<br />

y lio p is to n aulaan ................. 26<br />

Leena Ukkola:<br />

Turku ta n h u a a ....................... 26<br />

V a ltio n tu kea tarvitaan ÄST:n<br />

a lu e te a tte rito im in ta a n .... 27<br />

T urun ka u p u n g in te a tte ri<br />

B e rliin is s ä ............................... 27<br />

R a ittiu s v iik o n avajaisjuhla<br />

u rh e ilu h a llis s a ....................... 28<br />

Ilm a ri N iem inen:<br />

T urun lyseon va ih e ita ........ 29<br />

T urun y lio p p ila s k y lä s s ä<br />

y li 3 600 asu n to p a ikka a . . . 32<br />

Ilm a H irvoila:<br />

U N IC A 79 ............................... 33<br />

Eeva S uom inen:<br />

J o u lu ru k o u s ........................... 33<br />

O lli K estilä:<br />

T urun F orum — N im ikilp a i-<br />

lun tu rk u la is a ih e ita ............ 36<br />

T urun päivän pienokainen<br />

ei s y n ty n y t ............................. 38<br />

H e ik in m a rk k in o illa aito a<br />

m a rk k in a tu n n e lm a a 39<br />

K aunein p ih a M äkikadulla . . . 39<br />

T ekniikan m u seota ei saatu<br />

T u r k u u n ................................... 39<br />

R usinasoppaa, aurin koa ja<br />

hym yä T urun k a u p p a to rilla 40<br />

T urun k a u p p a to ri on tä i pual<br />

jo k k e ......................................... 40<br />

"O le k s ’ te rvekkä” ..................... 41<br />

L u o sta rin välikatu aukaistava<br />

y le is ö k ä y ttö ö n ....................... 42<br />

E lä kelä ista p a h tu m a keräsi<br />

” tuvan tä yte e n ” ................... 42<br />

K u p itta a n lähde edustavam ­<br />

paan a s u u n ............................. 43<br />

A rk is to v iik o n n ä ytte lyt<br />

T u r u s s a ................................... 43<br />

K o ro iste n m u in a is m u is to a lu e<br />

k u n n o s te tta v a ....................... 44<br />

T urku-seura, A bo-sam fundet<br />

ry:n to im in ta s u u n n ite lm a<br />

v u o d e lle 1980 ......................... 45<br />

T urun m e s s u to im in ta<br />

k a n s a in v ä lis ty y ..................... 47<br />

V a lta k u n n a llis e t yrittä jä -<br />

päivät T u ru s s a ....................... 50<br />

K o n tto ria la n uutu u d e t<br />

e s ite ltiin T u r u s s a ................. 50<br />

S eitsem än n ä ytte lyä Turussa<br />

v. 1980 ..................................... 51<br />

Laupusen h u o lto k o ti v o itti<br />

ry y tim a a k ilp a ilu t................... 52<br />

E. I.:<br />

T ä lla is ta o li ennen ............... 53<br />

Tauno Aaku:<br />

S im m o st se oli<br />

k a s k y m m e n tlu v u l................. 55<br />

K u p itta a n uim ala lopete ta a n ? 55<br />

K roposnikkari:<br />

Ä ijä t t o r i l ................................. 56<br />

M a llim a a tiia n p e ru sta m ista<br />

Turkuun k iire h d itä ä n 56<br />

Hj. Suom inen:<br />

R ääsyläisäijä R oslin Turun<br />

H irve n sa lo sta ....................... 57<br />

Eva K yrkla h ti:<br />

O odi T urun P äivänhoville .. 57<br />

Aune Rinne:<br />

Suom en T u r k u ....................... 58<br />

I. L.:<br />

N o s ta lg is ia m u is to ja 59<br />

T o im itu s s ih te e rin p ö ydältä .. 59<br />

Tauno Virta:<br />

M inun T u r k u n i....................... 60<br />

Kansikuva:<br />

Ju ssi M äntysen p ro n ssin e n<br />

s u ih ku ka ivo ve isto s "K u rje t<br />

k a iv o lla " T urun k a u p u n g in ­<br />

sairaalan sis ä ta u tio s a s to n<br />

edusta lla . K uvanveistäjä<br />

M äntysen Turun kaupungille<br />

la h jo itta m a ve isto s p a lja s ­<br />

te ttiin T urun päivänä 16.9.<br />

1973. (W äinö A a lto sen m u ­<br />

seon kuva-arkisto). Kuva:<br />

Kari Lehtin e n , 1975.<br />

Benito Casagrande ja Kari Haroma<br />

Arkkitehtitoimisto B. Casagrande & Co Ky<br />

Purokatu 25 puh. 353 444<br />

Insinööritoimisto Åke Jokela Ky<br />

H äm een katu 6 puh. 333 211<br />

Insinööritoimisto Matti Leppä Ky<br />

K äsityö läiskatu 7 a puh. 332211<br />

Insinööritoimisto Kalevi Narmala<br />

Koulukatu 17 A puh. 331 311<br />

Raisio S u u nnittelu talo puh. 782 522


TERVETULOA FORUMIIN<br />

marimekko<br />

grilli<br />

B ib b u h a n B D r i<br />

F — POIKKEA PALALLE! W<br />

kecreamlvàcare<br />

EERIKINKATU 12<br />

valioasu<br />

VALINTATALO<br />

H innoiltaan edullinen Aurakatu 5<br />

herkkukeidas herkkusuille<br />

Hae<br />

m eiltä<br />

o n n istu n e e t<br />

LAHJAID EAT<br />

VALINTATAL<br />

KOKO PERHEEN EDULLINEN VAATETTAJA<br />

Uusi ajanm ukainen<br />

13<br />

Tämä kuponki on 5 mk:n<br />

arvoinen oston yhteydessä!<br />

TILAA MUODILLE!


FRIITALA<br />

TO I N A H K A M U O D IN TU R KUUN<br />

ModeliaOy<br />

k iklahja<br />

k a VAIHTOEHTOJA<br />

LAHJOIKSI JA<br />

KODINSISUS-<br />

TUKSEEN<br />

2 0 1 1 0 T U R K U 1 1 B R A H E N K A T U 12<br />

TURUN SEUDUN<br />

OSUUSPANKKI<br />

BORSIN KONTTORI<br />

-luontoa ja kulttuuria<br />

toim ittanut Paavo Kallio<br />

Upea ja mielenkiintoinen esitys rehevästä, luonnoltaan<br />

poikkeuksellisesta alueesta 750-vuotiaan Turun kainalossa.<br />

224 suurta sivua. Runsas kuvitus. Ovh. sid. 1.49,-<br />

T ilatk aa —<br />

A bonnera<br />

S uonien T u rk u —<br />

Åbo, v å r stad<br />

-lehti<br />

oySÄHKÖab<br />

H u m a lis to n k a tu 10


NTiKGVäT SILMUT<br />

NISS6N<br />

Eerikink. 14 Puh. 16 250<br />

SILM ÄLASIT — PIILOLASIT<br />

LIITY JÄSENEKSI<br />

TURKU SEURAAN<br />

Jalostajan säilykkeet ovat<br />

valmista kunnon ruokaa<br />

kaikissa olosuhteissa.


Turun alueella<br />

on ostovoimaa.<br />

Tavoitteena elinkeinoelämän edistäminen kaikilla aloilla.<br />

Ilm oittautum inen vuoden 1 9 8 0 näyttelyihin on käynnissä<br />

Rakentaminen ja Asuminen 80<br />

Rakennus- ja sisustustarvikkeiden erikoisnäyttely k f i<br />

1 3 -1 8 .2 .1 9 8 0 Rantasipi, Turku<br />

Meri Kutsuu 80<br />

Veneilyn erikoisnäyttely<br />

%<br />

19 -2 7 .4 .1 9 8 0 Kupittaan Urheiluhalli, Turku<br />

■ NcxdQaiA f<br />

NordDATA 80<br />

Tietokone- ja konttorialan erikoisnäyttely<br />

27 -3 0 .5 .1 9 8 0 Kupittaan Urheiluhalli, Turku<br />

Veneet Vesillä 80<br />

Uiva venenäyttely<br />

2 4 -2 7 .7 .1 9 8 0 Naantalin pienvenesatama<br />

Musiikkimessut<br />

Musiikkialan tuotteiden kansainvälinen erikoisnäyttely<br />

8 -1 3 .8 .1 9 8 0 Kupittaan Urheiluhalli, Turku n<br />

Keittiö 80<br />

Keittiökalusteiden ja -tarvikkeiden erikoisnäyttely<br />

17 -22.9.19 80 Rantasipi, Turku<br />

♦<br />

180I<br />

Lahjatavaranäyttely<br />

5-7 .1 2 .1 9 8 0<br />

Rantasipi, Turku <br />

Lisätietoja:<br />

O suuskunta Turun Messut<br />

Puolalank. 1, 2 0 1 0 0 Turku 10, puh. (921) 33 4 440<br />

# # a D a<br />

TURKU-ABO<br />

0 m 2<br />

L o u nais-S uom en K irja p a in o Oy, T urku <strong>1979</strong>