06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kirjoitusvihkot<br />

Kirjoitusvihko A5/20 (511)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehdellä 11 viivaa, viivaväli 12 mm. 20 lehteä<br />

Tuotenumero: 37511<br />

Kirjoitusvihko A5/20 (525)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehdellä 5 kaksoisviivastoa apuviivoilla. Viivaväli<br />

8 mm. 20 Lehteä.<br />

Tuotenumero: 37525<br />

Kirjoitusvihko A5/20 (528)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehdellä 8 kaksoisviivastoa. Viivaväli 4 mm. 20<br />

lehteä.<br />

Tuotenumero: 37528<br />

Kirjoitusvihko A5/20 (507)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehdellä 7 viivastoa. Yhdellä viivastolla 7 mm<br />

rasteroitu kirjoitusväli + apuviivat 4,5 mm<br />

rasteroinnin ylä- ja alapuolella. 20 lehteä.<br />

Tuotenumero: 37507<br />

Kirjoitusvihko A5/20 (508)<br />

Kotimainen laadukas kouluvihko.<br />

Lehdellä 8 viivastoa. Yhdellä viivastolla 6 mm<br />

rasteroitu kirjoitusväli + apuviivat 4 mm<br />

rasteroinnin ylä- ja alapuolella. 20 lehteä.<br />

Tuotenumero: 37508<br />

Kirjoitusvihko A5/20 (509)<br />

Laadukas kotimainen kouluvihko.<br />

Lehdellä 9 viivastoa. Yhdellä viivastolla 4,5 mm<br />

rasteroitu kirjoitusväli + apuviivat 3,15 mm<br />

rasteroinnin ylä- ja alapuolella. 20 lehteä.<br />

Tuotenumero: 37509<br />

Sanakoevihko A6/20 (602)<br />

11 viivaa, viivaväli 9mm,<br />

pystymarginaali jakaa lehden 2 sarakkeeseen.<br />

Soveltuu hyvin myös reissuvihkoksi. 20 lehteä.<br />

Tuotenumero: 37602<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!