06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Berol Colour Marker<br />

12 värin huopakynälajitelma<br />

värittämiseen, piirtämiseen ja<br />

kirjoittamiseen.<br />

- kestää 14 päivää ilman korkkia<br />

kuivumatta<br />

Viistokärkinen, tuotenumero: 48556<br />

Pyöreäkärkinen, tuotenumero: 48558<br />

48556<br />

48558<br />

Jovi MaxiMarkers 48<br />

48 pyöreäkärkistä huopakynää purkissa.<br />

- 12 eri väriä<br />

- kynän pituus 135mm, paksuus 14mm<br />

Tuotenumero: 48348<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!