06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Värikynät ryhmäpaketeissa<br />

Jolly Supersticks BigBox Set 1<br />

240 kuusikulmaista värikynää.<br />

Murtumaton. Kynän halkaisija 8 mm. 12<br />

väriä kutakin 20 kappaletta. Perusvärit.<br />

Tuotenumero: 9500003<br />

Jolly Supersticks BigBox Set 2<br />

240 kuusikulmaista värikynää.<br />

Murtumaton. Kynän halkaisija 8 mm. 12<br />

väriä kutakin 20 kappaletta. Lisävärit.<br />

Tuotenumero: 9500004<br />

Jolly Supersticks Delta BigBox Set 1<br />

240 kolmikulmaista värikynää.<br />

Murtumaton. Kynän halkaisija 8 mm. 12<br />

väriä kutakin 20 kappaletta.<br />

Tuotenumero: 9500005<br />

9500003<br />

Jolly Delta Teroitin<br />

Normaalipaksuisten kolmiokynien<br />

teroitin, 10 kpl/ras<br />

Tuotenumero: 96635<br />

9500004<br />

96635<br />

9500005<br />

8 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!