2.VEX-koneen asentaminen - exhausto.de

exhausto

2.VEX-koneen asentaminen - exhausto.de

3003481_VEX260_270-2009-08-01 Tuote-esite

EXact

VEX260/270-koneen sähköasennuksen pikaopas

EXHAUSTO A/S

Odensevej 76

DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34

Fax +45 65 66 11 10

exhausto@exhausto.dk

www.exhausto.dk


3003481_VEX260_270-2009-08-01

1. Syöttöjännitteen ja liitäntäkotelon kytkentäkaavio

1.1 Kytkentäkaavio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.1 Terminointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2 Johtokaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. VEX-koneen asentaminen

2.1 Asennuksen sisältämät osat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.1 Liitäntäkotelon liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Mitoitus ja sähköasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.1 Asennusehdot ja -suositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3 Sähkökomponentit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3.1 Liitäntäkotelon komponentit......................................................................... 13

2.3.3 Suojatun johdon liittäminen modbus-väylään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3.4 Huolto - ylimääräisen HMI-käyttöpaneelin kytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01

Kieltomerkki

Vaaran merkki

Ohjeen

käyttöalue

Kieltomerkillä varustettujen ohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa

hengenvaaran.

Vaaran merkillä varustettujen ohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa

henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Tämä ohje on laadittu EXHAUSTOn EXact-järjestelmäautomatiikkaa varten.

Toimitukseen sisältyvien laitteiden ja lisävarusteiden ohjeet löytyvät erillisistä

painotuotteista.

Oppaan ohjeita noudattamalla varmistetaan henkilö- ja koneturvallisuus sekä

ilmankäsittelykoneen oikea käyttö. EXHAUSTO A/S ei ole vastuussa tuotteen

ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

3/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01 Syöttöjännitteen ja liitäntäkotelon kytkentäkaavio

1.Syöttöjännitteen ja liitäntäkotelon kytkentäkaavio

1.1 Kytkentäkaavio

Kaavio Seuraavan sivun kaavio esittää syöttöjännitteen kytkentää, HMI-paneelin sekä

erilaisten liitäntäkoteloon kytkettävien lisävarusteiden liitännät.

Kaavion selitykset

Merkintä Selitys Toimittaja

-A1 Liitäntäkotelo EXHAUSTO

-A2 Jälkilämmityspatterin/jäähdytysyksikön

liitäntäkotelo

EXHAUSTO

-A3 Liitäntäkotelo mahd. sähkölämmityspatterille EXHAUSTO

-F1 Ryhmätaulun varokkeet Asiakas

-Q1 Ryhmäkatkaisija ryhmätaulussa Asiakas

-F2 Liitäntäkotelon automaattivarokkeet EXHAUSTO

-Q2 Liitäntäkotelon huoltokatkaisija EXHAUSTO

Huomaa Muut EXHAUSTON toimittamat osat on merkitty VEX-oppaan etusivulle.

4/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01 Syöttöjännitteen ja liitäntäkotelon kytkentäkaavio

5/16

Lisävarusteet: Ks. erillinen

ohje jälkilämmityspatterille

MHCW/MHCE

jäähdytyskoneelle MXCU,

tai nestejäähdytyspatteri

MCCW

*) Ei sisälly EXHAUSTO-laitteen toimituksee

**) 120 vastus terminointia varten

***) Liitin jatkokytkentää varten 24 VDC


3003481_VEX260_270-2009-08-01 Syöttöjännitteen ja liitäntäkotelon kytkentäkaavio

1.1.1 Terminointi

Kaavio 1

Kaavio 2

Väyläjonon ensimmäinen ja viimeinen yksikkö on terminoitava. Alla olevassa kaaviossa

on kaksi terminointiesimerkkiä. Ks. JP2-hyppyjohtimen sijainti liitäntäkortissa jaksosta

”Liitäntäkortin liitäntärima”.

Jos... niin... Ks. kaavio nro

HMI on väyläjonon ainoa

yksikkö (vapaaval. väyläliitin)

toiseen väyläliittimeen

asennetaan useita yksiköitä

6/16

hyppyjohdin asennetaan JP2:een.

Lisäksi kytketään 120 vastus

uloin yksikkö on terminoitava. JP2

ei saa käyttää.

väyläliittimiä ei käytetä hyppyjohdin asennetaan JP2:een

kaavion 1 osoittamalla tavalla.

Lisäksi kytketään 120 Ω vastus

1

2


3003481_VEX260_270-2009-08-01 Syöttöjännitteen ja liitäntäkotelon kytkentäkaavio

1.2 Johtokaavio

Johtokaavio sisältää liitäntäkoteloon liitettävät lisävarusteet.

7/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01 VEX-koneen asentaminen

2.VEX-koneen asentaminen

2.1 Asennuksen sisältämät osat

Ilmankäsittelykone

2.1.1 Liitäntäkotelon liitännät

Mahdolliset

liitännät

* Liitäntäkortissa

on silta

Ilmankäsittelykoneen sähköasennus sisältää seuraavat osat:

Liitäntä ilmankäsittelykoneeseen:

• Liitäntäkotelo

• Mahdollinen jälkilämmityspatteri (HCE/HCW)

• Mahdollinen jäähdytysyksikkö (MXCU)

• Mahdollinen nestejäähdytyspatteri (CCW)

Alla olevassa kaaviossa näkyvät liitäntäkotelon liitäntäriman mahdolliset liitännät.

Mahdolliset liitännät Ks. jakso...

Syöttöjännite 2.2

EXact-käyttöpaneeli modbus-väylän kautta 1

Modbus-komponentit, modbus-väylän kautta kyseisen komponentin

käyttöohje

Jälkilämmityspatterin (vesilämmityspatterin)

HCW-vesilämmityspatterin

ohjausrasia, MHCW-moduuli, modbus-väylän kautta käyttöohje

Jälkilämmityspatterin (sähkölämmityspatterin) HCE-vesilämmityspatterin

ohjausrasia, MHCE-moduuli, modbus-väylän kautta käyttöohje

Ulkoisen jäähdytysyksikön MXCU:n ohjaus MXCU käyttöohje

MCCW-nestejäähdytyspatterin ohjaus CCW-nestejäähdytyspatterin

käyttöohje

Ulkopuolinen start/stop* seuraavassa

Jäteilman sulkupelti LSA/LSAR 1

Ulkoilman sulkupelti LSF/LSFR 1

Palotermostaatti BT 40/50/70 1

Jos niin

käytetään ulkoista

käynnistystä/pysäytystä

liitinten 13 ja 14 välinen silta poistetaan

ei käytetä palotermostaattia asennetaan silta liitinten 7 ja 8 sekä liitinten 9 ja 10

(BT)

välille

8/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01 VEX-koneen asentaminen

9/16

Pidä ovi vapaana, älä asenna sen eteen

johtoja tai muita varusteita.


3003481_VEX260_270-2009-08-01 VEX-koneen asentaminen

2.2 Mitoitus ja sähköasennus

• Virtajohto on asennettava voimassa olevien lakien ja säännösten

mukaan.

• Maadoitusrima (PE) on aina liitettävä.

Kaavio Syöttöjännite kytketään huoltokytkimeen luvun

”Syöttöjännitteen ja liitäntäkotelon kytkentäkaavio” ohjeiden mukaan.

2.2.1 Asennusehdot ja -suositukset

Huoltokatkaisija ja

automaattivarokkeet

Koneessa on ylikuormitukselta ja oikosululta suojaava huoltokatkaisija ja

automaattivarokkeet.

Varoke Varokkeiden tarkoitus:

• Laitteen suojaaminen oikosululta.

• Virransyöttöjohdon suojaaminen oikosululta.

• Virransyöttöjohdon suojaaminen ylikuormitukselta.

Maks. koko: Varoke saa olla korkeintaan XX A (gG/gL).

Virransyöttöjohto Virransyöttöjohdon mitoituksessa on otettava huomioon asennuspaikassa vallitsevat

olosuhteet, kuten lämpötila ja johdolle varattu tila.

• Konetta on suojattava epäsuoralta kosketukselta.

Se voidaan maadoittaa, varustaa nollajohtimella tai

vikavirtakytkimellä.

Jos koneen yhteyteen asennetaan vikavirtakytkin, sen on täytettävä seuraavat

vaatimukset:

• VEX260/VEX270-1:

IEC 755:n (lisäys 2) mukainen FI-kytkin tyyppiä A, joka katkaisee

virran rekisteröidessään vikavirran tasavirtakomponentissa

(sykkivä tasasähkö).

• Vikavirtakytkimessä on oltava seuraava symboli:

• VEX270-2:

IEC 755:n (lisäys 2) mukainen FI-kytkin tyyppiä B, joka katkaisee

virran rekisteröidessään vikavirran tasavirtakomponentissa

(sykkivä tasasähkö) ja tasoitetun vikavirran.

Vikavirtakytkimessä on oltava seuraava symboli:

10/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01 VEX-koneen asentaminen

Sähköliitäntä

• Katkaisuaika saa olla korkeintaan 0,3 sekuntia.

Korkeintaan 300 mA:n suuruiset vuotovirrat ovat mahdollisia.

VEX-tyyppi Jännite

Virrankulutus

(max. vaihevirta)

Max. nollavirta

VEX260 3x400+N+PE 18A 26,8 A

VEX270-1 3x400+N+PE 21A 28 A

VEX270-2 3x400+N+PE 21,3A -

Oikosulkuvirta Oikosulkuvirta (Icu) EN60947.2-standardin mukaan on enintään 10 kA.

Lisävarusteet HCW-, CCW-, XCU- ja TM-RGS-tyyppiset lisävarusteet voidaan kytkeä VEX200:n

ohjauskoteloon, jolloin ne eivät tarvitse erillistä virtajohtoa.

Liittimiä U1 ja N voidaan käyttää vain näiden lisävarusteiden kytkentään ja niiden maksimikuormitus on:

• VEX240-koneessa 1,4 A

• VEX250-260- ja 270-koneessa 2 A.

Koneeseen voidaan kytkeä korkeintaan 1 HCW (jälkilämmitys) ja 1 CCW/XCU

(jäähdytys). EXact-ohjaus varmistaa, etteivät jälkilämmitys ja jäähdytys voi olla

käynnissä yhtä aikaa.

Tasoitusliitokset VEX-koneen ja HCE-tyyppisten lisävarusteiden välille on asennettava

tasoitusliitos.

11/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01 VEX-koneen asentaminen

2.3 Sähkökomponentit

Sähkökomponenttien

sijainti

Pääohjaus

Pääohjaus

Liitäntäkortti

24 V virransyöttö

Automaattivarokkeet

Huoltokatkaisija

12/16

Moottoriohjaus

Roottoriohjaus


3003481_VEX260_270-2009-08-01 VEX-koneen asentaminen

2.3.1 Liitäntäkotelon komponentit

Liitäntäkortti

Automaattivaroke

Sisäpuolinen

huoltokatkaisija

Syöttöjännite

kytketään tähän!

13/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01 VEX-koneen asentaminen

2.3.2 Liitäntäkotelon liitäntärima

USB-A USB-B ETHERNET

Seuraavaan kaavioon kootut komponentit (vakio + lisävarusteet) voidaan kytkeä

liitäntärimaan.2

Komponentti Liitäntärima nro Voidaan kytkeä seuraavat komponentit...

LSA 1 - 3 • Jäteilman sulkupelti LSA

• Jäteilman sulkupelti, varustettu jousipalautuksella LSAR

LSF 4 - 6 • Ulkoilman sulkupelti LSF

• Ulkoilman sulkupelti, varustettu jousipalautuksella LSFR

BT 7 - 10 • BT40

• BT50

• BT70

RGS 11 - 12 • Savukaasupelti RGS

START/STOP 13 - 14 • Yhdistää/katkaisee

UM/MI 15 - 17 • Pelti 0-10 V ohjaussignaali

BUS 18 - 21 • Väylä ulkoisiin yksiköihin

BUS 22 - 25 • Väylä ulkoisiin yksiköihin

Hälytys 26 - 28 • Summerihälytys

Ethernet • PC- tai verkkoliitäntä

USB-A • Huoltokäyttöön

USB-B

Ylimääräiset liittimet:

• Huoltokäyttöön

DI • Tuleviin laajennuksiin

TI • Tuleviin laajennuksiin

AO • Tuleviin laajennuksiin

AI • Tuleviin laajennuksiin

RELAY • Mahd. koneen sisävalaistukseen

14/16

RD12203-01


3003481_VEX260_270-2009-08-01 VEX-koneen asentaminen

2.3.3 Suojatun johdon liittäminen modbus-väylään

Johdon tyyppi Modbus-väylässä käytetään suojattua johtoa tyyppiä 2 x 2 x 0,25 � .

Liitäntä Johtimet ja maadoitus on kytkettävä oikein alla olevan kaavion mukaan.

2

Vaihe Toimenpide

1 Nollajohdin ja johdin 24 V kiedotaan yhteen.

A ja B kiedotaan yhteen (1).

Merkintä piirustuksessa: parikierretty johdin.

2 Modbus-väylän johtimista poistetaan eriste sopivalta pituudelta. Johtimia on

käsiteltävä varovasti, etteivät ne katkea.

3 Kaikki mod-liittimen ruuvit kiristetään.

4 Mod-väylän maadoitus kytketään liitäntäkoteloon oikein. Maadoitusjohto

liitetään nollajohtimeen (2).

2.3.4 Huolto - ylimääräisen HMI-käyttöpaneelin kytkentä

1

Jos koneeseen kytketään ylimääräinen HMI-käyttöpaneeli, huollossa ohitetaan

koneeseen kytketty HMI-paneeli. Ks. aiheesta lisää EXact-käyttöohjeesta.

15/16


3003481_VEX260_270-2009-08-01

EXHAUSTO A/S

Odensevej 76

DK-5550 Langeskov

Tel.: +45 6566 1234

Fax: +45 6566 1110

exhausto@exhausto.dk

www.exhausto.dk

EXHAUSTO GmbH

Am Ockenheimer Graben 40

D-55411 Bingen-Kempten

Tel.: +49 6721 9178-112

Fax: +49 6721 9178-97

info@exhausto.de

www.exhausto.de

EXHAUSTO NORGE A/S

Lilleakerveien 4

N-0283 Oslo

Tel.: +47 2412 4200

Fax: +47 2412 4201

post@exhausto.no

www.exhausto.no

EXHAUSTO Ventilation Ltd.

Unit 1, Pelham Court

Pelham Place

Broadfield - Crawley

West Sussex - RH11 9SH

Tel. +44 (0) 1293 511555

Fax +44 (0) 1293 533888

info@exhausto-ventilation.co.uk

www.exhausto-ventilation.co.uk

EXHAUSTO AB

Verkstadsgatan 13

S-542 33 Mariestad

Tel.: +46 501 39 33 40

Fax: +46 501 39 33 41

info@exhausto.se

www.exhausto.se

SCAN-PRO AG

Postfach 74

CH-8117 Fällanden

Tel.: +41 43 355 34 00

Fax: +41 43 355 34 09

info@scanpro.ch

www.scanpro.ch

EXHAUSTO Suomi

Nummiperkontie 21

FI-21250 Masku

Tel.: +358 45 113 2628

Fax: +358 2 432 0013

info@exhausto-ventilation.fi

www.exhausto-ventilation.com

INATHERM B.V.

Vijzelweg 10

NL-5145 NK Waalwijk

Tel.: +31 416 317 830

Fax: +31 416 342 755

sales@inatherm.nl

www.inatherm.nl

BM Vallá hf

Stórhöfda 23

IS-110 Reykjavik

Tel.: +354 530 3400

Fax: +354 530 3401

bmvalla@bmvalla.is

www.bmvalla.is

16/16

More magazines by this user
Similar magazines