Avortament als Països Catalans - Esquerra Republicana de Catalunya

esquerra.cat

Avortament als Països Catalans - Esquerra Republicana de Catalunya

AVORTAMENT LEGAL ALS

PAÏSOS CATALANS

Algunes dades rellevants


ÍNDEX.

Avortament legal a Catalunya

Avortament legal a les Illes Balears

Avortament legal al País Valencià


Avortament legal a Catalunya

Font: Registre d'Interrupció voluntària de l'embaràs, 2007.

Font: Institut Nacional d'Estadística, 2007.


RELACIÓ DE TAULES I GRÀFIQUES

• Taula 1. Avortament legal segons regió de residència

• Taula 2. Avortament legal segons grups d'edat

• Gràfic 1. Avortament legal segons grups d'edat

• Taula 3. Avortament legal segons lloc de residència i origen

• Gràfic 2. Avortament legal segons lloc de residència i origen

• Taula 4. Avortament legal segons motiu

• Gràfic 3. Avortament legal segons tipus de centre

• Taula 5. Avortament legal segons setmanes de gestació


Taula 1. Avortament legal de dones residents segons regió sanitària

de residència. Catalunya, 2007.

Regió sanitària Nombre %

Alt Pirineu i Aran 144 0,7

Barcelona 15846 72,8

Camp de Tarragona 1262 5,8

Catalunya Central 977 4,5

Girona 2662 12,2

Lleida 615 2,8

Terres de l'Ebre 266 1,2

No consta 1 0

Total 21773 100


Taula 2. Nombre d'avortaments legals segons grups d'edat.

Catalunya, 2007.

Grup d'edat Nombre %

menys de 15 79 0,4

15 – 19 2564 11,8

20 – 24 5308 24,4

25 – 29 5507 25,3

30 – 34 4433 20,4

35 – 39 2820 13

40 – 44 991 4,6

45 – 49 68 0,3

més de 49 3 0

Total 21773 100


Gràfic 1. Nombre d'avortaments legals segons grups d'edat.

Catalunya, 2007.

6000

5000

4000

3000

2000

1000

79

2564

5308

5507

4433

2820

0

menys de 15 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 més de 49

991

68 3


Taula 3. Avortament legal segons lloc de residència i origen.

Catalunya, 2007.

Residència/origen Nombre %

Residents a Catalunya d'origen estranger 9886 41,5

Residents a Catalunya d'origen no estranger 11907 50

Residents a Espanya d'origen estranger 216 0,9

Residents a Espanya d'origen no estranger 480 2

Residents a l'estranger 1329 5,6


Gràfic 2. Avortament legal segons lloc de residència i origen.

Catalunya, 2007

Residents a

Catalunya d'origen

estranger

Residents a

Catalunya d'origen

no estranger

Residents a

Espanya d'origen

estranger

Residents a

Espanya d'origen

no estranger

Residents a

l'estranger

9886

1329

480

216

11907


Taula 4. Avortament legal segons motiu de l'avortament. Catalunya,

2007.

Motiu Nombre %

Suposició malformacions fetus 709 3,00%

Violació 2 0,00%

Risc vida o salut embarassada 23088 97,00%

TOTAL 23799 100,00%


Gràfic 3. Avortament legal segons tipus de centre. Catalunya, 2007

3%

97%

Hospitalari públic

o privat

Extrahospitalari

privat


Taula 5. Avortament legal segons setmanes de gestació. Catalunya,

2007.

Setmanes de gestació Nombre

8 o menys setmanes 13726

De 9 a 12 setmanes 5922

De 13 a 16 setmanes 1127

De 17 a 20 setmanes 717

De 21 o més setmanes 359

No consta 20

Total 21871


Gràfic 4. Avortament legal segons setmanes de gestació. Catalunya,

2007

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

De 9 a 12 setmanes

De 17 a 20 setmanes

8 o menys setmanes

De 13 a 16 setmanes

De 21 o més setmanes

No consta


Avortament legal a les Illes Balears

Font: Institut Nacional d'Estadística

2007


RELACIÓ DE TAULES I GRÀFIQUES

• Taula 1. Avortament legal segons motiu

• Taula 2. Avortament legal segons grups d'edat

• Gràfic 1. Avortament legal segons grups d'edat

• Taula 3. Avortament legal segons setmanes de gestació

• Gràfic 2. Avortament legal segons setmanes de gestació


Taula 1. Avortament legal segons motiu de l'avortament. Illes

Balears, 2007.

Motiu Nombre %

Suposició malformacions fetus 110 3,15%

Violació 0 0,00%

Risc vida o salut embarassada 3382 96,79%

Varis motius 2 0,06%

Total 3494 100,00%


Taula 2. Avortament legal segons grups d'edat. Illes Balears, 2007.

Grup d'edat Nombre %

menys de 15 21 0,60%

15 – 19 417 11,93%

20 – 24 820 23,47%

25 – 29 945 27,05%

30 – 34 689 19,72%

35 – 39 431 12,34%

40 – 44 157 4,49%

més de 44 14 0,40%

Total 3494 100


Gràfic 1. Nombre d'avortaments legals segons grups d'edat. Illes

Balears, 2007.

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

21

417

820

945

menys de 15 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 més de 44

689

431

157

14


Taula 3. Avortament legal segons setmanes de gestació. Illes

Balears, 2007.

Setmanes de gestació Nombre

8 o menys setmanes 2245

De 9 a 12 setmanes 930

De 13 a 16 setmanes 159

De 17 a 20 setmanes 105

De 21 o més setmanes 55

No consta 0

Total 3494


Gràfic 2. Avortament legal segons setmanes de gestació. Illes

Balears, 2007

2500

2000

1500

1000

500

0

De 9 a 12 setmanes

De 17 a 20 setmanes

8 o menys setmanes

De 13 a 16 setmanes

De 21 o més setmanes

No consta


Avortament legal al País Valencià

Font: Institut Nacional d'Estadística

2007


RELACIÓ DE TAULES I GRÀFIQUES

• Taula 1. Avortament legal segons motiu

• Taula 2. Avortament legal segons grups d'edat

• Gràfic 1. Avortament legal segons grups d'edat

• Taula 3. Avortament legal segons setmanes de gestació

• Gràfic 2. Avortament legal segons setmanes de gestació


Taula 1. Avortament legal segons motiu de l'avortament. País

Valencià, 2007.

Motiu Nombre %

Suposició malformacions fetus 367 3,32%

Violació 2 0,02%

Risc vida o salut embarassada 10699 96,67%

Varis motius 0 0,00%

Total 11068 100,00%


Taula 2. Avortament legal segons grups d'edat. País Valencià, 2007.

Grup d'edat Nombre %

menys de 15 60 0,54%

15 – 19 1577 14,25%

20 – 24 2760 24,94%

25 – 29 2696 24,36%

30 – 34 2075 18,75%

35 – 39 1366 12,34%

40 – 44 500 4,52%

més de 44 34 0,31%

Total 11068 100


Gràfic 1. Nombre d'avortaments legals segons grups d'edat. País

Valencià, 2007.

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

60

1577

2760

2696

menys de 15 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 més de 44

2075

1366

500

34


Taula 3. Avortament legal segons setmanes de gestació. País

Valencià, 2007.

Setmanes de gestació Nombre

8 o menys setmanes 7317

De 9 a 12 setmanes 2667

De 13 a 16 setmanes 634

De 17 a 20 setmanes 306

De 21 o més setmanes 132

No consta 12

Total 11068


Gràfic 2. Avortament legal segons setmanes de gestació. País

Valencià, 2007

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

De 9 a 12 setmanes

De 17 a 20 setmanes

8 o menys setmanes

De 13 a 16 setmanes

De 21 o més setmanes

No consta


Secretaria Nacional de la Dona

Abril 2009

More magazines by this user
Similar magazines