Views
4 years ago

1 - EUR-Lex - Europa

1 - EUR-Lex - Europa

1 - EUR-Lex -

5.7.2013 г. BG Официален вестник на Европейския съюз C 194 A/1 V (Становища) АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Публикуване на обява за свободно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие SESAR в Брюксел Ние сме: (Срочно наето лице — степен AD 14) COM/2013/10337 (2013/C 194 A/01) Съвместното предприятие SESAR (СП SESAR) — публично-частно партньорство под формата на орган на ЕС, бе създадено по силата на правото на Европейския съюз на 27 февруари 2007 г., за да осигури ефикасното управление на научноизследователската, развойната и сертификационната дейност в рамките на проекта SESAR. СП SESAR играе жизненоважна роля в проекта SESAR, като развива нови концепции за управление на въздушното движение (УВД) от тяхното зараждане до разработването и внедряването им. Чрез своите процеси за съвместна научноизследователска, развойна и сертификационна дейност СП SESAR създава разработки за внедряване, като същевременно определя или уточнява нуждите от по-нататъшно развитие на системата на Съюза за УВД, като актуализира Генералния план за УВД. Мисията на СП SESAR е да осигури модернизирането на европейската система за УВД, като обедини и съгласува всички свързани научноизследователски и развойни дейности в Европейския съюз. Съвместното предприятие отговаря за изпълнението и поддръжката на Генералния план за УВД, и по-специално за изпълнението на следните задачи: — организиране и координиране на развойните дейности по проекта SESAR в съответствие с Генералния план за УВД чрез обединяване и управление на средства от публичния и частния сектор в рамките на една структура, — осигуряване на необходимото финансиране за развойните дейности по проекта SESAR в съответствие с Генералния план за УВД, — осигуряване на участието на заинтересованите страни от сектора на УВД в Европа, и по-специално: доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, професионалните сдружения на персонала, летищата и производителите на авиационно оборудване и техника, както и съответните научни институции или съответната научна общност, — организиране на техническата работа във връзка с научноизследователската, развойната, сертификационната и проучвателната дейност, които се извършват под негово ръководство, като се избягва разпокъсването им, — осигуряване на контрол над дейностите, свързани с разработването на общи продукти, надлежно идентифицирани в Генералния план за УВД, и ако е необходимо, организиране на конкретни търгове.

Page 1 4.2012 DAS MOUNTAINBIKE-MAGAZIN . , . _ EuRoPAs Nn ...
European Commission Newsletter No. 11 - Europa
European Union Risk Assessment Report - EU Bookshop - Europa
Panorama - European Commission - Europa
Supplément du Film français - Europa Cinemas
Engagez-vous ! - European Commission - Europa
InvestIr dans nos régIons - European Commission - Europa
Travailler pour les régions - European Commission - Europa
Eurooppa 2020 – Teidän näkemyksenne
Grundlagen eines „Gemeinsamen ... - Cedefop - Europa
Publication: Media4Diversity - European Commission - Europa
Document de référence n°1 - Capacity4Dev - Europa
+THERME EUROPA - Gour-med
Deutsche Interessenvertretung in Europa - The European Union ...
Deutsche Interessenvertretung in Europa - The European Union ...
LINK! 14 - June 2011 - the European External Action Service - Europa
+THERME EUROPA - Gour-med