02.09.2013 Views

UW PARTNER VOTRE PARTENAIRE - SBT Engineering

UW PARTNER VOTRE PARTENAIRE - SBT Engineering

UW PARTNER VOTRE PARTENAIRE - SBT Engineering

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

samen in Zee

u w p a r t n e r v o t r e p a r t e n a i r e

Hygiëne en zuiverheid zijn in een omgeving waarin voeding wordt behandeld en verwerkt

van kapitaal belang voor de kwaliteit van uw producten en de naam van uw bedrijf.

Met onze firma en haar partners zijn wij gespecialiseerd om U dagelijks hierbij te

helpen en te ondersteunen. U kunt bij SBT engineering terecht voor volgende zaken:

* Krattenwassers ( wassen, desinfecteren, drogen, ontvetten,...)

* Inox en plasticcontainer wasmachines

* Rekkenwasmachines

* Thermische desinfectieinstallaties

* Textielreinigingsmachines voor het wassen van uw bedrijfskledij

* Warmwaterinstallaties

* Stoomgeneratoren

* Stoomketels

* Stoomketelhuisinrichting en onderhoud

* Waterbehandelingsinstallaties ( verzachten, demineralisatie )

L’hygiène et la propreté sont, d’une importance capitale, la ou sont produits ou transformer

des denrées alimentaires, pour leurs qualités et la renommée de votre entreprise.

Notre firme et ces partenaires sont spécialisés pour vous aider et vous assiste journellement

dans cette tâche. SBT assiste dans les matières suivantes:

* Lave-vaisselle caisses

* Lave-vaisselle container inox et plastic

* Lave-vaiselle chariots

* Installations désinfections thermique

* Machines d’entretient textile

* Installation de chaufferie

* Générateurs vapeurs

* Chaudière à vapeur

* Traitement des eaux

t u n n e lw a s m a c h i n e s

s t o o m k e t e l s

t ex t i e l r e i n i g i n g s m a c h i n e s

v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s

e n s e m b l e p o u r u n p a r t e n a r i a t d u r a b l e

e e n du u r z a a m pa r t n e r s h i p


i n fo r m e r e n

a d v i s e r e n

i n s t a l l e r e n

c o n t r o l e r e n

Meer dan 50 jaar geleden introduceerde de oprichter

van het bedrijf Hans Joachim Schröder

zijn eerste CERTUSS Stoomautomat. Doel was

geruisarme stoomop-wekkers te maken voor

continue toepassing en storingvrij bedrijf.

Concentratie op het produceren van alleen

Stoomautomaten met de daarbij behorende

voortgaande ontwikkeling en research, maken

een seriematige productie op topniveau

mogelijk, gecertificeerd volgens DIN EN

ISO 9001/2000.Junior 80-600 kg/h, Universal:700-1800

kg/h,Elektro 8-135kg/h

- Een volledig open en hygiënische constructie.

- De machines zijn ontworpen volgens een modulair

concept.

- Ideale verhouding tussen opgenomen vermogen

en wasresultaten.

- Waterrecuperatie voor terugvoer naar de wassecties.

- Transportbreedtes 40mm en 60mm.

- Wasvolume, debieten en druk rekeninghoudend

met de toepassing.

- Redundant filtersysteem met aanwezigheidsdetectie.

- De beste Prijs-Kwaliteitsverhouding.

s t o o m k e t e l s

c h a u d i è r e s v a p e u r

Il y a déjà plus de 50 ans, le fondateur, Hans

Joachim Schröder, présenta son premier générateur

de vapeur CERTUSS, son objectif étant

de développer un générateur de vapeur silencieux,

fiable, durable et facile d’entretien.

L’accent mis sur une gamme de produits bien

définie, ainsi qu’une recherche et une évolution

permanentes, sont la clé d’une fabrication en

série industrielle de très haute qualité, certifiée

selon la norme DIN EN ISO 9001/2000. Junior

80-600 kg/h, Universal:700-1800 kg/h,Elektro

8-135kg/h

t u n n e lw a s m a c h i n e s

t u n n e l d e l av a g e

- Concept entièrement hygiénique et ouvert.

- Les machines sont développées selon un concept

modulaire.

- Relation idéale entre la puissance absorbée et

les résultats de lavage.

- Récupération d’eau avec retour vers les sections

de lavages.

- Largeur de transport 40mm et 60mm.

- Volume, débits et pressions de lavage en tenant

compte de l’application.

- La meilleure Qualité / Prix.


ACV biedt de beste technologie voor al

het warme water dat u zich kan wensen.

Ons uitgebreid gamma met meer dan

600 producten komt tegemoet aan

alle behoeften op het gebied van verwarming en

warm water. Daarbij stelt de unieke “Tank-in-

Tank “ -technologie ons in staat betrouwbare,

krachtige, zuinige en milieuvriendelijke

oplossingen aan te bieden.

IPSO is een van de toonaangevende merken van

commerciële & industriële wasserij apparatuur.

De wasserij apparatuur van IPSO wordt

aan diverse markten aangeboden: horeca-

en gezondheidsinstellingen, wasserettes en

industriële wasserijen. Het uitgebreide IPSO

gamma bestaat uit wasmachines, drogers,

strijkmangels en bijkomende producten, allen

beschikbaar in grote en kleine capaciteiten.

Dankzij de inspanningen van ruim 240

medewerkers worden jaarlijks meer dan 15 000

machines geproduceerd in Wevelgem België.

v e r w a r m i n g i n s t a l l a t i e s

i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f e r i e

ACV vous offre la meilleure technologie

pour produire toute l’eau chaude que

vous désirez. Avec plus de 600 produits

en gamme, ACV répond à tous les besoins

de chauffage et d’eau chaude. Grâce à

sa technologie « Tank-in-Tank » exclusive,

ACV propose des solutions fiables,

performantes, économiques et respectueuses de

l’environnement

t ex t i e l r e i n i g i n s m a c h i n e s

m a c h i n e s d e d’e n t r e t i e n t t ex t i l e s

IPSO est une des marques les plus réputées

d’équipement de buanderie professionnel. Les

projets de buanderie IPSO sont proposés sur

divers marchés, allant de industrie, l’hôtellerie

et du secteur hospitalier aux laveries libreservice

et buanderies professionnelles. La large

gamme de produits IPSO comprend laveusesessoreuses,

séchoirs, sécheuses - repasseuses

et beaucoup d’équipements complémentaires,

tous disponibles en petite et grande capacité.

Grâce à l’effort de nos 240 employés, plus de

15 000 machines sont produites chaque année

en Wevelgem Belgique.

samen in Zee

e n s e m b l e p o u r u n p a r t e n a r i a t d u r a b l e

e e n du u r z a a m pa r t n e r s h i p


SBT EnginEEring

Europalaan 60-64

9800 DEinzE

TEl.+ 32 9 282 22 07

Fax + 32 9 282 21 04

www.SBTEnginEEring.BE

inFo@SBTEnginEEring.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!