CRAMPON - KONG

kongrussia.ru

CRAMPON - KONG

CRAMPON 17 01 2008 8:52 Pagina 2

CS

DA

DE

EL

EN

ES

FI

FR

IT

NL

PT

SV

1 – Informace o výrobcích KONG, certifikovaných CE a vyhovujících

Směrnici 89/686/EHS

Informace a návod k použití si musí přečíst a plně pochopit konečný uživatel

před použitím výrobku.

Upozornění: Horolezectví, lezení po skalách, lezení „via ferrata“ (tj. na

zajištěných cestách), slaňování, speleologie, lyžařský alpinismus, kanoistika,

výzkumné cesty, evakuace, práce ve výškách jsou velmi nebezpečné

činnosti, které mohou vést ke smrtelnému úrazu. Naučte se zacházet s

tímto výrobkem a ujistěte se, že plně chápete, jak funguje. V případě

pochybností neriskujte, ale zeptejte se ! Pamatujte si, že jste osobně

odpovědni za to, že se naučíte použí- vat jej včetně všech příslušných bezpečnostních

opatření, a že jste jediná osoba, která bude činěna odpovědnou

za nebezpečí a za škody, úrazy nebo smrt, které utrpíte Vy nebo jiní při

používání našeho výrobku bez ohledu na to, jakého jsou druhu. Nepoužívejte

tyto výrobky, pokud toho nejste schopni.

2 – Všeobecné informace

2.1 – Zajistěte, aby před a po každém použití byly provedeny všechny kontroly

uvedené v ka-pitole „Návod k použití“.

2.2 – Pokud jakkoliv pochybujete o bezpečném stavu výrobku, ihned jej

vyměňte. Výrobek nepoužívejte po pádu do volného prostoru, protože

vnitřní porušení nebo neviditelné deforma-ce mohou značně snížit jeho

spolehlivost. Nesprávné používání, mechanické deformace, náhodný pád

prostředku z výšky, celkové opotřebení, znečištění chemikáliemi, vystavení

horku (max.100°C jen pro kovové výrobky, max. 50°C pro výrobky s částmi

z tkaniny) jsou některé příklady událostí, které mohou zkrátit, omezit nebo

dokonce ukončit životnost výrobku. Upozornění: Nikdy nenechávejte vozidlo

s Vaším prostředkem uvnitř zaparkované na slunci.

2.3 – Konečný uživatel je odpovědný za správné používání tohoto výrobku.

2.4 – Tento výrobek smí být používán v kombinaci s prostředky osobního

zabezpečení podle Směrnice 89/686/EHS a v souladu s příslušnými návody

k použití.

2.5 – Tento výrobek je určen k používání v klimatických podmínkách, které

člověk normálně snese.

2.6 – Odolnost přírodních nebo umělých kotvicích míst ve skalách nemůže

být automaticky zaručena a konečný uživatel musí tento problém analyzovat

předem, aby měl zaručenu dosta- tečnou ochranu.

2.7 – Poloha kotvicího místa je pro bezpečné zachycení pádu kritická: pečlivě

vyhodnoťte výšku pádu, natažení lana, „kyvadlový“ efekt, abyste se

vyhnuli případným překážkám (tj. zemi, tření prostředku o skálu, apod.).

2.8 – Váš život závisí na Vašem vybavení a jeho historii (používání, skladování,

kontroly, atd.). Jestliže výrobek neslouží k používání jednotlivci

(např. patří-li klubu), doporučujeme, aby jej před a po každém použití zkontrolovala

kvalifikovaná osoba. Každopádně doporuču- jeme, aby výrobek

zkontrolovala kvalifikovaná osoba (např. výrobce) alespoň jednou za rok.

Poznamenejte si a uložte společně s tímto návodem: sériové číslo, místo a

datum koupě, datum prvního použití a kontrol, jméno uživatele a připomínky.

2.9 – Společnost KONG S.p.A. neručí za žádné škody, úrazy ani úmrtí způsobené

špatným používáním výrobku, změnou nebo opravou součástí provedenou

neoprávněnou osobou, nebo použitím neoriginálních náhradních

dílů.

2.10 – Pro přepravu nejsou nutná žádná zvláštní bezpečnostní opatření;

zabraňte však styku s chemickými činidly nebo jinými korozivními prostředky

a zajistěte, aby případné zahrocené nebo ostré hrany byly vhodně

chráněny.

3 – Údržba, ošetřování a skladování

More magazines by this user
Similar magazines