Evolution de la population - Towards

towards.be

Evolution de la population - Towards

Nr/N°42

Ministerie van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Instituut

voor STATISTIEK en Analyse.

Buurtatlas van de bevolking van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bij de aanvang van de 21 e eeuw

Didier Willaert

Patrick Deboosere

UITGAVEN

IR IS

EDITIONS

Ministère de la

Région de Bruxelles-Capitale

Institut Bruxellois

de STATISTIQUE et d’Analyse

Atlas des Quartiers de la population

de la Région de Bruxelles-Capitale

au début du 21ème siècle

D

O

S

S

I

E

R

S


Ministerie van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Instituut

voor STATISTIEK en Analyse.

Buurtatlas van de bevolking van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bij de aanvang van de 21e eeuw

Didier Willaert

Patrick Deboosere

Nr /N°42

3

Ministère de la

Région de Bruxelles-Capitale

Institut Bruxellois

de STATISTIQUE et d’Analyse

Atlas des Quartiers de la population

de la Région de Bruxelles-Capitale

au début du 21ème siècle

Interface Demography -Vakgroep Sociaal Onderzoek-Vrije Universiteit Brussel


Vertaling : Vertaaldienst MBHG

Alle rechten voorbehouden

Het reproduceren is niet toegelaten, noch geheel, noch

gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in de

bewerkte vorm, tenzij met schriftelijke machtiging

vanwege het Brussels Instituut voor STATISTIEK en

Analyse.

Het gebruik van uittreksels van deze publicatie als

toelichting of bewijsvoering in een artikel, een

boekbespreking of een boek, een bestand is

toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig

wordt vermeld.

© 2005 Brussels Hoofdstedelijk Gewest -

Alle rechten voorbehouden

V.U.: S. Rousseau, Brussels Instituut voor STATISTIEK

en Analyse

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel

T 02 800 38 61 - F 02 800 38 23

statbru@mbhg.irisnet.be

IRIS Uitgaven - D/2005/6374/151

4

Traduction : Service Traduction MRBC

Tous droits réservés

Toute reproduction totale, partielle, ou sous forme

transformée est interdite, sauf autorisation écrite de la part

de l’Institut Bruxellois de STATISTIQUE et d’Analyse.

L’usage d’extraits de la présente publication en tant

qu’exposé ou démonstration dans un article, livre ou fichier

est permis, moyennant une mention claire et précise de la

source.

© 2005 Région de Bruxelles-Capitale –

Tous droits réservés

E.R..: S. Rousseau, Institut Bruxellois de STATISTIQUE

et d’Analyse

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,- Boulevard

du Jardin Botanique 20- 1035 Bruxelles

T 02 800 38 61 - F 02 800 38 23

statbru@mbhg.irisnet.be

Editions IRIS - D/2005/6374/151


Inhoud

DANKWOORD

VOORWOORD

1. INLEIDING

1.1 Algemene situering

1.2 Cartografie

1.3 Statistische sectoren

2. DE RESIDENTIELE DIFFERENTIATIE VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING

3. DEMOGRAFISCHE KENMERKEN

3.1 Totale bevolking en bevolkingsdichtheid

3.2. Bevolkingsevolutie 1991-2001

3.3. Demografische samenstelling

3.3.1. Geslachtsverhouding

3.3.2. Leeftijdsstructuur van de bevolking

3.4. Verhuismobiliteit

3.5. Non-respons

4. HUISHOUDENSKENMERKEN

4.1. Gemiddelde omvang van de huishoudens

4.2. Eénpersoonshuishoudens en huishoudens van 6 personen en meer

4.3. Alleenstaande moeders van 20 tot 29 jaar

4.4. Thuiswonenden van 25 tot 29 jaar

4.5. Vrouwen van 25 tot 29 jaar zonder kind(eren)

5. DE BEVOLKINGSSAMENSTELLING NAAR NATIONALITEIT

5.1. De Marokkanen

5.2. De Fransen

5.3. De Italianen

5.4. De Spanjaarden

5.5. De Portugezen

5.6. De Turken

5.7. De Grieken

5.8. De overige landen van de Europese Unie, de Angelsaksische wereld en Japan

5.9. De Congolezen

5.10. De Oost-Europeanen

6. SOCIO-ECONOMISCHE KENMERKEN

6.1. Beroepsstatuut

6.1.1. Arbeiders (inclusief aanverwante statuten)

6.1.2. Bedienden en werknemers in de openbare sector

6.1.3. Ondernemingshoofden, zelfstandigen en vrije beroepen

6.1.4. Beroepsstatuut niet ingevuld

6.2. Werkzoekenden

6.3. Onderwijsniveau

6.3.1. Geen diploma of diploma van lager onderwijs

6.3.2. Diploma van technisch of beroeps hoger secundair onderwijs

6.3.3. Diploma van algemeen hoger secundair onderwijs en postsecundair niet-hoger onderwijs

6.3.4. Diploma van hoger onderwijs

5


6.3.5. Onderwijsniveau niet ingevuld

6.4. Mediaan inkomen

6.5. Woningkenmerken

6.5.1. Eigendomsgraad

6.5.2. Eéngezinswoningen

6.5.3. Woningen zonder klein comfort

BJLAGE 1: LIJST VAN DE KAARTEN

BJLAGE 2: LIJST VAN DE BUURTEN MET VERWIJZING NAAR DE REFERENTIEKAART 1

EN ENKELE BEVOLKINGSGEGEVENS UIT HET SEO 1/10/2001

REFERENTIES

LIJST VAN PUBLICATIES VAN HET BRUSSELS INSTITUUT VOOR STATISTIEK EN ANALYSE

6


Contenu

REMERCIEMENTS

PREFACE

1. INTRODUCTION

1.1. Situation générale

1.2. Cartographie

1.3. Secteurs statistiques

2. LA DIFFÉRENCIATION RÉSIDENTIELLE DE LA POPULATION BRUXELLOISE

3. Caractéristiques démographiques

3.1. Population totale et densité de population

3.2. Evolution de la population 1991-2001

3.3. Composition démographique

3.3.1. Proportion des sexes

3.3.2. Structure d’âge de la population

3.4. Mobilité par déménagement

3.5. Absence de réponse

4. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES

4.1. Taille moyenne des ménages

4.2. Ménages à une personne et ménages de 6 personnes et plus

4.3. Mères célibataires de 20 à 29 ans

4.4. Résidents au domicile parental de 25-29 ans

4.5. Femmes de 25 à 29 ans sans enfant(s)

5. LA COMPOSITION DE LA POPULATION SELON LA NATIONALITÉ

5.1. Les Marocains

5.2. Les Français

5.3. Les Italiens

5.4. Les Espagnols

5.5 Les Portugais

5.6. Les Turcs

5.7. Les Grecs

5.8. Les autres pays de l’Union Européenne, le monde anglo-saxon et le Japon

5.9. Les Congolais

5.10. Les Européens de l’Est

6. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES

6.1. Statut professionnel

6.1.1. Ouvriers (y compris les statuts apparentés)

6.1.2. Employés et travailleurs dans le secteur public

6.1.3. Chefs d’entreprise, indépendants et professions libérales

6.1.4. Statut professionel non-rempli

6.2. Chercheurs d’emploi

6.3. Niveau d’enseignement

6.3.1. Pas de diplôme ou diplôme de l’enseignement secondaire inférieur

6.3.2. Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur - technique ou professionel

6.3.3. Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et de l’enseignement post-secondaire non-supérieur

6.3.4. Diplôme de l’enseignement supérieur

7


6.3.5. Niveau d’enseignement pas rempli

6.4. Revenu médian

6.5. Caractéristiques des logements

6.5.1. Taux de propriété

6.5.2. Logements unifamiliaux

6.5.3. Logements sans petit confort

ANNEXE 1: LISTE DES CARTES

ANNEXE 2: LISTE DES QUARTIERS AVEC RENVOI A LA CARTE DE REFERENCE ET CHOIX DE

DONNEES DE L’ESE 1/10/2001

REFERENCES

LISTE DES PUBLICATIONS DE L’INSTITUT BRUXELLOIS DE STATISTIQUE ET D’ANALYSE (IBSA)

DU MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

8


Dankwoord

De auteurs zijn veel dank verschuldigd aan het Brussels

Instituut voor STATISTIEK en Analyse (Ministerie van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en in het bijzonder

aan Sabine Rousseau en Anne Henau. Hun kritische

begeleiding was belangrijk om de realisatie van deze

atlas tot een goed eind te brengen. Vanzelfsprekend dragen

de auteurs de volledige verantwoordelijkheid voor

de inhoud.

Didier Willaert en Patrick Deboosere

Interface Demography

Vakgroep Sociaal Onderzoek

Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 2

1050 Brussel

Didier.Willaert@vub.ac.be

Patrick.Deboosere@vub.ac.be

http://www.vub.ac.be/SOCO/

9

Remerciements

Les auteurs expriment leur gratitude à l’Institut Bruxellois

de STATISTIQUE et d’Analyse (Ministère de la Région de

Bruxelles-Capitale), et plus particulièrement à Sabine

Rousseau et Anne Henau. Leur esprit critique fut d’une

précieuse aide à la réalisation du présent atlas. Il va sans

dire que les auteurs portent l’entière responsabilité du

contenu.

Didier Willaert et Patrick Deboosere

Interface Demography

Vakgroep Sociaal Onderzoek

Vrije Universiteit Brussel

Avenue de la Plaine 2

1050 Bruxelles

Didier.Willaert@vub.ac.be

Patrick.Deboosere@vub.ac.be

http://www.vub.ac.be/SOCO/


Voorwoord

Informatie visualiseren op subgemeentelijk buurtniveau is

slechts mogelijk voor gegevens die een totale populatie

bevatten. Volks- en woningtellingen of een veralgemeend

sociaal-economisch onderzoek blijven daarom, tot op

heden, onontbeerlijke bronnen t.a.v. een groot aantal kenmerken.

Ook de inhoud van volledige registers kunnen via

volledige adressering of kadastrale situering naar buurten

toe worden gesynthetiseerd. Steekproefresultaten kunnen

echter onmogelijk tot op dit kleine lokale niveau worden

veralgemeend. Steekproeven van bevolking of huishoudens

zijn bovendien vrijwel uitsluitend getrokken op basis

van de wettelijke bevolking(registers), die in grotere stedelijke

omgevingen niet steeds aan de realiteit van het terrein

beantwoordt. Het onderscheid tussen de wettelijke en feitelijke

bevolking is voor het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest de reden om er te blijven op aandringen dat het

bevolkingsregister als basis voor tellingen en enquêtes

dient aangevuld te worden minstens met het wachtregister

en zo mogelijk met verificaties op het terrein.

Ofschoon de Afdeling Statistiek van de FOD Economie nu

reeds regelmatige updates op buurtniveau levert vanuit het

Rijksregister van de Natuurlijke Personen en de financiële

statistiek, valt te hopen dat men in de toekomst het nut zal

inzien om in veel meer gegevensbestanden, benevens de

gemeentenamen (-codes) en hun postnummer, ook correct

de lokalisatie op te nemen door in de adresbeschrijving

(openbare wegen + gebouwennummers of kadastrale

perceelsnummering) de elementen over onderscheiden

velden uit te splitsen. Aldus kan een statistiek worden

samengesteld op sub- en supragemeentelijk niveau die

tevens onafhankelijk is van de administratieve indelingen.

Dergelijke informatie bewerken blijft heden nog te beperkt

en maakt de resultaten ervan des te boeiender.

In deze buurtatlas wordt in een eerste fase louter beschrijvend

met de bevolkingsinformatie omgegaan om via de

analogieën en contrasten binnen dit stedelijk gewest het

beeld van de interne differentiatie te illustreren. Op de

woningtoestand wordt hier beperkt ingegaan om toch

reeds op verbanden te wijzen.

Deze atlas gaat vooraf aan een analoge beschrijvende buurtatlas

voor de woningen die heden wordt opgemaakt via

een samenwerking van het Bestuur Ruimtelijke Ordening

en het Brussels Instituut voor STATISTIEK en Analyse van

het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook gaat hij vooraf en wordt hij aangevuld met de

“Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel- Hoofdstad”

opgemaakt als dossier van het Observatorium voor

Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (dienst

10

Préface

La visualisation d’informations au niveau communal n’est

possible que pour des données qui contiennent une population

totale. C’est pour cela que jusqu’à présent, les recensements

de population et d’habitations, ou une étude socioéconomique

globale, restent des sources d’information incontournables

pour un grand nombre de caractéristiques.

Même le contenu de registres complets peut être synthétisé

au quartier près à l’aide d’un adressage ou d’une localisation

cadastrale. Cependant, il est impossible d’extrapoler les

échantillons à ce niveau local. De plus, les échantillons sont

presque uniquement pris sur des registres de population

légaux, qui dans les grandes villes ne correspondent pas toujours

à la réalité du terrain. Ce décalage entre la population

légale et la population réelle est la raison pour laquelle il

convient de continuer à insister sur le fait que le registre de

population en tant que base pour des recensements et

enquêtes doit au moins être complété par le registre d’attente

et si possible par des vérifications sur le terrain.

Bien que le Département Statistique du SPF Economie fournisse

déjà des mises à jour basées sur le Registre National

des Personnes Physiques et de la statistique financière, il est

à espérer qu’à l’avenir, l’on comprendra l’importance pour

les bases de données d’inclure la localisation dans la description

de l’adresse (voies publiques + numéros de bâtiments ou

numérotation cadastrale des parcelles), en ventilant les éléments

de champs distincts, et ce en plus des noms des communes

(- codes) et leurs codes postaux,. Cela permettrait de

produire des statistiques à un niveau subcommunal ou

supracommunal, et donc indépendant des divisions administratives.

Le traitement d’une telle information reste encore aujourd’hui

limité, ce qui en rend les résultats d’autant plus passionnants.

Dans une première phase, le présent atlas se cantonne à une

approche descriptive de l’information sur la population, afin

d’illustrer l’image de la différentiation interne via les analogies

et contrastes dans cette région urbaine. On ne s’attardera

pas sur la situation des logements, mais on donnera des

indications sur des rapports existants entre ces derniers et le

reste.

Le présent atlas précède un atlas des quartiers descriptif

analogue pour les logements, qui est en cours de rédaction

par l’administration de l’aménagement du territoire en collaboration

avec l’Institut Bruxellois de STATISTIQUE et

d’Analyse de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il précède et complète également l’Atlas de la santé et du

social de Bruxelles-Capitale, dossier de l’Observatoire de la

Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, (Service du Collège


van het Verenigd college van de Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie 1 ).

Die verdere analyses zullen de gegevens onderling kruisen

en correleren: ook dat is slechts tienjaarlijks mogelijk

op dit infragemeentelijk niveau.

De secretaris-generaal

F.Resimont

1 Atlas de la santé et dus social de Bruxelles-Capitale. Les dossiers de l'Observatoire

de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale. Te verschijnen: lente 2006

Meer info: www.observatbru.be

Contactpersoon Truus Roesems, 02/552 01 57, troesems@ggc.irisnet.be

11

Réuni de la Commission Communautaire de Bruxelles-

Capitale 2 ).

Ces analyses plus poussées croiseront les données et établiront

des corrélations, ce qui n’est également possible que

tous les 10 ans à ce niveau infracommunal.

Le Secrétaire général

F.Resimont

2 à paraître au printemps 2006, Plus d’infos sur www.observatbru.be

Contact Truus Roesems, 02/552 01 57, troesems@ggc.irisnet.be


1. Inleiding

In de buurtatlas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

worden cijfers en kaarten over de demografische en

sociaal-economische situatie in het Brussels gewest op

het moment van de volkstelling van 2001 (officieel

“algemene socio-economische enquête 2001”) gepresenteerd.

De atlas brengt op een bondige en schematische

wijze een complexe, voortdurend veranderende

maatschappij in kaart.

Uiteraard verdwijnt door het indelen van de gegevens in

klassen een groot deel van de verscheidenheid van de

stad in sterk afgebakende groepen. Scheidingslijnen zijn

echter een noodzaak om die verscheidenheid te kunnen

aantonen.

Brussel is een levendige en bruisende stad gekenmerkt

door een bijzonder rijke diversiteit. Het is een stad die

een spiegel voorhoudt van de rijkdom die de wereld te

bieden heeft. Tegelijk is het ook een stad met grote problemen.

Het kaartbeeld toont een steeds herhalend

patroon van uitgesproken sociale segregatie. Indicatoren

van onderwijs en tewerkstelling tonen opvallend grote

verschillen naar buurt. Het blijven ongetwijfeld twee

belangrijke uitdagingen voor de toekomst van Brussel.

Deze atlas kan een nuttig instrument zijn om cruciale

problemen te helpen blootleggen.

Vier thema’s worden belicht: (1) algemene demografische

kenmerken, (2) huishoudenskenmerken, (3) de

bevolkingssamenstelling naar nationaliteit en (4) socioeconomische

kenmerken.

Deze buurtatlas ligt in het verlengde van de ‘Atlas van

de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op

het einde van de 20 ste eeuw’ (Rousseau, 2000).

12

1. Introduction

L’atlas des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale présente

des chiffres et des cartes sur la situation économique de

la région bruxelloise au moment du recensement de 2001

(“enquête socio-économique générale 2001”). Cet atlas

donne une représentation concise et schématique d’une

société qui est en perpétuelle évolution..

En raison de la répartition des données en classes, une grande

partie de la diversité de la ville en groupes bien distincts

disparaît naturellement. Pourtant, les lignes de séparation

sont nécessaires pour pouvoir démontrer cette diversité.

Bruxelles est une ville pleine de vie et d’effervescence, caractérisée

par une diversité particulièrement riche, qui est le

reflet de la richesse qu’offre notre monde. Malheureusement,

c’est aussi une ville qui a de gros problèmes. La représentation

cartographique présente une structure de ségrégation

sociale marquée qui se répéte continuellement. En effet, les

indicateurs d’enseignement et d’emploi montrent des différences

particulièrement apparentes entre les quartiers. Il

s’agit là certainement de deux défis significatifs pour l’avenir

de Bruxelles. Cet atlas peut donc constituer un outil utile

pour mettre en lumière les problèmes cruciaux de cette ville.

Quatre thèmes seront développés: (1) caractéristiques démographiques

générales, (2) caractéristiques des ménages, (3)

composition de la population selon la nationalité et (4)

caractéristiques socio-économiques.

Cet atlas des quartiers est une suite de “l’Atlas de la population

de la Région de Bruxelles-Capitale à la fin du 20 ème

siècle” (Rousseau, 2000).


1.1. Algemene situering

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest vormen de kern van een veel bredere morfologische

agglomeratie die 36 gemeenten telt (Van der

Haegen et al., 1996) en een totale bevolking van ongeveer

anderhalf miljoen inwoners.

De demografische ontwikkeling van Brussel werd altijd

sterk gedomineerd door migratie. Tot het begin van de

jaren zestig kwam die vooral uit Vlaanderen en

Wallonië. Deze binnenlandse inwijking zorgde voor een

aanhoudende bevolkingsaangroei van 211.634 inwoners

bij de volkstelling van 1846 tot een maximum van

1.075.136 inwoners tijdens de telling van 1971. Sinds

de tweede helft van de 20ste eeuw wordt de bevolkingsdynamiek

vooral gestuurd door suburbanisatie en buitenlandse

immigratie.

Het resultaat is dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

aan het begin van de 21ste eeuw een zeer heterogene

bevolking heeft, zowel naar socio-economische status,

naar nationaliteit van oorsprong als naar andere demografische

kenmerken. De ruimtelijke spreiding van die

bevolking is bovendien zeer ongelijk.

Deze atlas schetst een beeld van de ruimtelijke inplanting

van de Brusselse bevolking aan de hand van eenvoudige

indicatoren (proporties en verhoudingen) uit

de volkstelling van 2001.

Veel aandacht gaat uit naar de bevolkingssamenstelling

naar nationaliteit. Die is ook in het afgelopen decennium

sterk veranderd onder invloed van nieuwe migratiestromen

en de verdere integratie van de oudere migrantengroepen.

De opmars van nieuwe leefvormen heeft eveneens een

belangrijke invloed op de ontwikkeling van de stad.

Zoals elke grootstedelijke agglomeratie is het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest al lang een aantrekkingspool

voor singles en samenwonenden zonder kinderen. Ook

het aantal uit de echt gescheiden personen en éénoudergezinnen

ligt in de stad doorgaans hoger. Gezinnen

met jonge kinderen vestigen zich daarentegen nog

steeds bij voorkeur buiten de stad. Het gebrek aan aangepaste

en betaalbare woningen in de stad is hier deels

een verklaring voor.

De sterk toegenomen opleidingsgraad van de Belgische

bevolking contrasteert met de lage scholingsgraad van

een groot deel van de nieuwe buitenlandse immigranten.

Hierdoor vergroot de dualiteit in het gewest nog

verder.

13

1.1. Situation générale

Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale forment

le noyau d’une agglomération morphologique beaucoup

plus vaste de 36 communes (Van der Haegen et al.),

1996) avec une population d’environ un million et demi

d’habitants.

Le développement démographique de Bruxelles a toujours

été fort dominé par la migration.

Jusqu’au début des années 60, celle-ci était essentiellement

d’origine flamande et wallonne. Cette immigration indigène

a causé une croissance de la population de 211.634 habitants

au moment du recensement de 1846, allant jusqu’à

1.075.136 habitants au moment du recensement de 1971.

Depuis la deuxième moitié du 20ième siècle, la dynamique

démographique est surtout mûe par la suburbanisation et

l’immigration étrangère.

Ainsi, au début du 21ième siècle, la Région de Bruxelles-

Capitale a une population très hétérogène, tant selon le statut

socio-économique, la nationalité et l’origine que selon

d’autres caractéristiques démographiques. La répartition

géographique de cette population est en plus très inégale.

Cet atlas donne une image de l’implantation territoriale de

la population bruxelloise sur base d’indicateurs simples

(proportions et rapports) du recensement de 2001.

Grande attention est portée à la composition de la population

selon la nationalité. Celle-ci a également fort changé

durant cette dernière décennie sous l’influence de nouveaux

flux migratoires et de l’intégration des groupes d’immigrés

plus anciens.

La montée de nouveaux modes de vie a également une grande

influence sur le développement de la ville. Comme toute

agglomération urbaine, la Région de Bruxelles-Capitale est

depuis longtemps un pôle d’attraction pour célibataires et

co-habitants sans enfants. Le nombre de personnes divorcées

et de familles monoparentales est également plus élevé en

ville. Par contre, les familles avec de jeunes enfants s’établissent

de préférence en dehors de la ville, ce qui s’explique

partiellement par la pénurie de logements adaptés et

payables en ville.

Le niveau de formation à présent fort élevé de la population

bruxelloise contraste avec celui des nouvelles populations

immigrées, fort bas, renforçant la dualité dans la région.


1.2. Cartografie

In deze atlas komen twee typen kaarten voor:

1. De choropletenkaart

Procentuele data worden typisch weergegeven op een

choropletenkaart. De ruimtelijke eenheden worden op

een choropletenkaart ingekleurd met een intensiteit die

proportioneel is met de waarde geassocieerd met die

eenheid.

Er werden twee kleurenschema’s gebruikt. Bij kaarten

met enkel positieve waarden gaat het kleurenschema

van lichtgroen over turkoois naar donkerblauw. Bij

kaarten met zowel positieve als negatieve waarden of bij

kaarten met verhoudingen worden de negatieve waarden

of de verhoudingen lager dan 100 voorgesteld door

blauw, en de positieve waarden of de verhoudingen

hoger dan 100 door rood.

De waarden werden via de methode van ‘Jenks optimization’

(Jenks, 1967) gecategoriseerd in zes klassen. De

methode van Jenks is een statistische classificatiemethode:

ze minimaliseert de variantie binnen elke klasse en

maximaliseert de variantie tussen klassen. Deze methode

garandeert een optimaal kaartbeeld in de meeste

situaties (Slocum, 1999). Bij de kaarten met verhoudingen

werd deze klassenindeling aangepast zodat de

waarde 100 exact overeenkomt met een klassengrens.

De kaarten met de ruimtelijke spreiding van de verschillende

nationaliteitsgroepen (kaarten 27 tot 46)

hebben een andere klassenindeling. Hier is gebruik

gemaakt van ‘locatiequotiënten’. Het locatiequotiënt

(LQ) geeft de verhouding weer van het aandeel van een

bepaalde nationaliteitsgroep in de totale bevolking van

de statistische sector ten opzichte van het aandeel van

die nationaliteitsgroep in de totale bevolking van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een LQ groter dan 1

wijst op een oververtegenwoordiging van de groep in

die buurt. Bij een LQ kleiner dan 1 is de groep ondervertegenwoordigd.

Op de kaarten worden alleen de

buurten met een LQ groter of gelijk aan 1 ingekleurd.

Op die manier komen de stadsdelen met een oververtegenwoordiging

van een bepaalde nationaliteit beter tot

uiting. Deze buurten werden vervolgens opgedeeld in

vier klassen (tot respectievelijk anderhalve, twee, drie

en meer dan drie keer het Brusselse gemiddelde).

De kaarten met de proporties van de bevolking naar

nationaliteit van oorsprong (kaarten 47 tot 50) hebben

vaste klassengrenzen (0-4; 5-9; 10-14; 15-19; 20-24 en

meer dan 25 procent). De kaart met de feminiteitsindex

(kaart 6) heeft eveneens vaste klassengrenzen.

Op elke choropletenkaart wordt het aantal buurten per

klasse weergegeven tussen vierkante haakjes.

14

1.2. Cartographie

Cet atlas comporte deux types de cartes:

1. La carte choroplèthe

Les données exprimées en pourcentage sont généralement

présentées sur une carte choroplèthe. Les unités spatiales

représentées sur la carte sont colorées selon une graduation

qui est proportionnelle à la valeur associée à l’unité en question.

Deux schémas de couleurs sont utilisés. Dans le cas de cartes

qui ne contiennent que des valeurs positives, la gamme de

couleurs va du vert clair au bleu foncé en passant par la turquoise.

Dans le cas de cartes avec des valeurs positives et

négatives ou dans le cas de cartes avec des rapports, les

valeurs négatives ou les rapports inférieurs à 100 sont

représentés en bleu, et les valeurs positives ou les rapports

supérieurs à 100 en rouge.

Les valeurs sont catégorisées par la méthode dite ‘Jenks optimization’

(Jenks, 1967) catégorisée en six classes. La méthode

de Jenks est une méthode de classification statistique: elle

minimalise la variance au sein de chaque classe en maximisant

la variance entre les classes. Cette méthode garantit

une image optimale dans la plupart des situations (Slocum,

1999). Pour les cartes avec des rapports, cette catégorisation

a été adaptée pour faire correspondre exactement la valeur

100 à une limite de classe.

Les cartes avec répartition spatiale des différents groupes de

nationalités (cartes 27 à 46) ont une autre classification. On

y fait usage des ‘quotients de localisation’. Le ‘quotient’ de

localisation (QL) donne le rapport de la part d’un groupe de

nationalité dans la population totale du secteur statistique

par rapport à la part de ce groupe de nationalité dans la

population totale de la Région de Bruxelles-Capitale. Un QL

supérieur à 1 indique une surreprésentation de ce groupe

dans ce quartier. Un QL supérieur à 1 signifie que le groupe

est sur-représenté. Un QL inférieur à 1 signifie que le groupe

est sous-représenté. Dans ces cartes, c’est uniquement les

quartiers dont le quotient est supérieur ou égal à 1 qui sont

colorés.De cette manière, les quartiers avec des nationalités

surreprésentées sont mieux mis en évidence. Ensuite, ces

quartiers sont divisés en quatre classes (jusqu’à respectivement

une et demie, deux, trois et plus de trois fois la moyenne

bruxelloise).

Les cartes avec les répartitions de population selon l’origine

(cartes 47 à 50) ont des limites de classes fixes (0-4; 5-9; 10-

14; 15-19; 20-24 et plus de 25 pourcent). La carte avec l’index

de féminité (carte 6) a également des limites de classes

fixes.

Chaque carte choroplèthe montre le nombre de quartiers par

classe entre parenthèses carrées.


2.De stippenkaart

De stippenkaart wordt gebruikt om de ruimtelijke

variatie van absolute aantallen weer te geven. De straal

van elke stip is evenredig met het voorgestelde aantal.

In functie van de leesbaarheid werd het inkleuren van

de stippen zoveel mogelijk vermeden. Bij de kaarten

met de bevolkingsevolutie naar nationaliteit (kaarten 27

tot 46) komt blauw overeen met een afname en rood

met een toename.

Een choropletenkaart geeft goed de intensiteit van een

fenomeen weer in gemakkelijk te interpreteren aaneengesloten

ruimtelijke eenheden. Het belangrijkste nadeel

van een choropletenkaart is dat de oppervlakte van de

ruimtelijke eenheid (de statistische sector) niet in verhouding

staat met het bevolkingsaantal in die sector.

Een mogelijke oplossing hiervoor is de censusdata weer

te geven in een ‘cartogram’. In een cartogram worden de

ruimtelijke eenheden vergroot of verkleind in functie

van het aantal inwoners in die eenheid. Dit geeft het

absoluut belang van een fenomeen weer. De ruimtelijke

eenheden kunnen vervolgens ingekleurd worden volgens

het relatief belang van het fenomeen (cf. Dorling,

1996). De ingekleurde stippenkaarten in de ‘Atlas van

de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op

het einde van de 20ste eeuw’ (Rousseau, 2000) kunnen

worden beschouwd als een speciale vorm van een cartogram.

Net als de cartogrammen zijn deze kaarten echter

moeilijk leesbaar en bezitten een aantal bijkomende

nadelen (zie bijvoorbeeld Dykes & Unwin, 1998).

Daarom werden ze in deze buurtatlas beperkt gebruikt.

Om bij elke choropletenkaart toch een inschatting te

kunnen maken van het aantal inwoners in de buurt, is

de kaart van de totale bevolking (kaart 4) losbladig op

calque bijgevoegd. Eveneens werd bij de kaarten van de

leeftijdsstructuur (kaarten 7 tot 12) een stippenkaart

toegevoegd. Die geeft het aantal inwoners van elke grote

leeftijdsgroep weer.

15

2. La carte à pastilles

La carte à pastilles est utilisée pour représenter la variation

spatiale de nombres absolus. Le rayon de chaque pastille est

proportionnel au nombre présenté.

Pour des raisons de lisibilité, on a limité au minimum la

coloration des pastilles. Sur les cartes présentant l’évolution

de la population selon la nationalité (27 à 46), le bleu

indique une baisse et le rouge une augmentation.

Une carte choroplèthe rend bien l’intensité d’un phénomène

dans des unités spatiales qui se jouxtent. Le principal désavantage

d’une carte choroplèthe est la surface de l’unité spatiale

(secteur statistique) qui n’est pas en rapport avec le

chiffre de la population dans ce secteur. Une solution possible

à ce problème serait de représenter les données de recensement

dans un ‘cartogramme’. Celui-ci agrandit ou réduit les

unités spatiales en fonction du nombre d’habitants dans cette

unité. Cela représente l’importance absolue d’un phénomène.

Ensuite, les unités spatiales peuvent être colorées selon

l’importance relative du phénomène (Dorling, 1996). Les

cartes à pastilles colorées de ‘l’Atlas de la population de la

Région de Bruxelles Capitale à la fin du 20ième siècle’

(Rousseau, 2000) peuvent être considérées comme une

forme spéciale de cartogramme. Cependant, tout comme les

cartogrammes, ces cartes sont difficiles à lire et présentent

des désavantages supplémentaires (voir par exemple Dykes

& Unwin, 1998). C’est pour cela qu’on ne les utilise que de

manière limitée dans cet atlas des quartiers.

Afin de pouvoir faire une estimation du nombre d’habitants

pour chaque carte choroplèthe, la carte de la population

totale (carte 4) est ajoutée en calque sur une feuille détachée.

On a également ajouté une carte à pastilles aux cartes

de la structure d’âge (cartes 7 à 12). Cela donne le nombre

d’habitants pour chaque grande catégorie d’âge.


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Statistische sectoren

1

16

Région de Bruxelles-Capitale

Secteurs statistiques

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Statistische sectoren

2

17

Région de Bruxelles-Capitale

Secteurs statistiques

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Groene zones, wateroppervlakken,

verkeersassen

3

18

Région de Bruxelles-Capitale

Espaces verts, étendues d’eau,

axes de communication

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Referentiekaarten

Op calque en kaart 1 zijn alle buurten genummerd per

gemeente. De naam en de NIS-code van de buurt is

opgenomen in bijlage.

Bij de choropletenkaarten werden enkel de buurten

met minstens 200 inwoners gekarteerd (dit geldt niet

voor de kaart van de bevolkingsdichtheid). Bij kleine

aantallen wordt de kans op extreme proportionele

waarden immers groter. En deze kunnen het kaartbeeld

verstoren. In totaal 606 buurten, verdeeld over de 19

Brusselse gemeenten, tellen meer dan 200 inwoners (zie

calque en kaart 2).

Ook is nog een referentiekaart bijgevoegd met de groene

zones, de wateroppervlakken en de belangrijkste

verkeersassen (spoorwegen, openbare wegen) (calque

en kaart 3).

19

Cartes de référence

Le calque et la carte 1 montrent tous les quartiers numérotés

par commune. Le nom et le code INS du quartier sont

repris en annexe.

Les cartes choroplètes ne montrent que les quartiers avec

au moins 200 habitants. (Cela ne s’applique pas à la carte

de la densité de la population). En effet, dans le cas de petits

nombres, la probabilité d’avoir des valeurs proportionnelles

extrêmes augmente, ce qui peut tronquer l’image cartographique.

Un total de 606 quartiers, répartis sur les 19 communes, et

comptant plus de 200 habitants (voir calque et carte n° 2).

Une carte de référence, avec les zones vertes, les surfaces

d’eau et les principaux axes de circulation (chemins

de fer, voies publiques) est également jointe (calque et

carte 3).


1.3. Statistische sectoren

Statistische sectoren (buurten) vormen het laagste

ruimtelijke niveau waarvoor de gegevens van de volkstelling

van 1 oktober 2001 beschikbaar zijn.

De statistische sectoren werden naar aanleiding van de

volkstelling van 1970 afgebakend op basis van sociale,

economische en bouwkundige elementen (Van der

Haegen & Brulard, 1972). Voor de volkstelling van

1981 werden een aantal aanpassingen doorgevoerd (bijvoorbeeld

een uitgebreidere identificatiecode en het

inpassen van wijzigingen ten gevolge van de gemeentefusies

van 1977).

Ook in het kader van de volkstelling van 2001 werd de

indeling in statistische sectoren door de Afdeling

Statistiek (Nationaal Instituut voor de Statistiek - NIS)

van de Federale Overheidsdienst Economie,

Middenstand en Energie geactualiseerd. De grenzen van

de sectoren werden geüpdatet (bijvoorbeeld als gevolg

van wijzigingen in bebouwing of nieuwe infrastructuurwerken).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de buurten

‘Mijlenmeers’ en ‘Neerpede’ (Anderlecht) in twee

gesplitst. Het totaal aantal statistische sectoren in het

gewest evolueert bijgevolg van 722 naar 724. Daarnaast

kregen 26 sectoren een andere code (zie bijlage).

20

1.3. Secteurs statistiques

Les secteurs statistiques (quartiers) forment le premier

niveau spatial pour lequel les données du recensement du

1er octobre 2001 sont disponibles.

Suite au recensement de 1970, les secteurs statistiques ont

été délimités selon des éléments sociaux, économiques et

architecturaux (Van der Haegen & Brulard, 1972). Pour le

recensement de 1981, on a effectué un certain nombre

d’adaptations (par exemple un code d’identification plus

étendu et l’insertion de modifications suite à la fusion des

communes de 1977).

Dans le cadre du recensement de 2001, la répartition en secteurs

statistiques a encore été actualisée par le Département

Statistiques (Institut National des Statistiques – INS) du

Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes et

Energie). Les limites des secteurs ont été mises à jour (par

exemple suite à des modifications dans la construction ou

des nouveaux travaux d’infrastructure).

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les quartiers

‘Mijlenmeers’ et ‘Neerpede’ (Anderlecht) ont été scindés en

deux, ce qui fait passer le nombre de quartiers dans la région

de 722 à 724. En outre, 26 secteurs ont reçu un nouveau

code (voir annexe).


2. De residentiële differentiatie

van de Brusselse bevolking

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een mozaïek van

buurten met een heel eigen karakter. Dit is niet alleen

het resultaat van haar administratieve indeling in 19

gemeenten met elk hun eigen geschiedenis van dorpen

en kernen, maar ook van een langdurig proces van binnenlandse

verhuisbewegingen, internationale migraties

en wisselwerkingen tussen de socio-economische status,

de nationaliteit, de gezinskenmerken en andere

demografische kenmerken van de oorspronkelijke en

de nieuwe buurtbewoners. De sterke diversiteit in culturele

en etnische oorsprong van de migranten, de

simultane aanwezigheid van arbeidsmigranten en van

talrijke welstellende en hoog opgeleide internationale

ambtenaren en kaderpersoneel van multinationale

ondernemingen heeft zich geënt op een stad die al een

dubbele culturele en taalkundige samenstelling had.

Het resultaat is een bonte mengeling van buurten met

zeer uiteenlopende kenmerken.

Die grote diversiteit gaat echter gepaard met een sterke

segregatie naar socio-economische status en met een

duidelijke ruimtelijke differentiatie tussen de arme achtergestelde

wijken en de welvarende stadsdelen. Dit

betekent niet dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

enkel arme of rijke buurten telt. Integendeel: vele statistische

sectoren kennen een vrij gediversifieerde bevolking.

De arme en rijke buurten geven aan de stad echter

een duidelijk sociaal-economisch woonpatroon.

De basisstructuur van deze ruimtelijke segregatie heeft

oude historische wortels. In de 18de eeuw was de stad

Brussel nog beperkt tot de vijfhoek die de tweede

omwalling van de stad vormde. De stad was ingedeeld

volgens de verschillende ambachten. De bevolking met

de laagste status woonde voornamelijk in het westen en

in de zuidelijke tip van de vijfhoek.

Gedurende de 19 de eeuw en in de eerste helft van de

20ste eeuw kende de stad een sterke expansie buiten de

pentagoon. Er ontwikkelde zich een grote industriële

activiteit waarvan de ruggengraat werd gevormd door

de kanaalzone en het oude stroomgebied van de Zenne

die de stad van het zuidwesten naar het noordoosten

doorkruist. De industriearbeiders en hun familie vestigden

zich langs deze as in de lager gelegen delen van de

stad (Billen & Duvosquel, 2000).

Na de Tweede Wereldoorlog hebben suburbanisatie en

economische ontwikkeling het stadsweefsel geleidelijk

getransformeerd.

- De suburbanisatie van de Belgische bevolking begon

eind jaren vijftig. Daardoor kwam woningruimte vrij

21

2. La différenciation résidentielle de

la population bruxelloise

La Région de Bruxelles-Capitale est une mosaïque de

quartiers avec des caractéristiques qui leur sont propres.

Ceci n’est pas seulement le résultat de sa répartition administrative

en 19 communes dont chacune a sa propre histoire

de village et de centre, mais d’un long processus de

migrations indigènes, de migrations internationales et de

l’interaction entre le statut socio-économique, la nationalité,

les caractéristiques familiales et d’autres caractéristiques

démographiques des habitants d’origine et des nouveaux

habitants de ces quartiers. La forte diversité culturelle

et ethnique dans l’origine des immigrés, la présence

simultanée de travailleurs immigrés et de nombreux fonctionnaires

internationaux aisés et hautement qualifiés est

venue se greffer sur une ville qui avait déjà une double

identité culturelle et linguistique. Le résultat est un mélange

hétérogène avec des caractéristiques très diverses.

Cette grande diversité s’accompagne cependant d’une forte

ségrégation selon le statut socio-économique et d’une différenciation

spatiale claire entre les quartiers pauvres défavorisés

et les quartiers aisés. Cela ne signifie pas que la

Région de Bruxelles-Capitale ne présente que des quartiers

pauvres et des quartiers riches. Bien au contraire, beaucoup

de secteurs statistiques présentent une population

assez diversifiée. Les quartiers pauvres et riches donnent à

la ville un schéma d’habitation clairement socio-économique.

La structure de base de cette ségrégation spatiale a de

vieilles racines historiques. Au 18ième siècle, Bruxelles

était encore limitée à son pentagone formé par la deuxième

enceinte. La ville était répartie selon les différents

métiers. La population au statut le plus bas habitait principalement

à l’ouest et dans la pointe sud de la ville.

Au 19ième siècle et pendant la première moitié du 20ième

siècle, la ville connut une forte expansion en dehors du

pentagone. Une forte activité industrielle se développa

autour de la zone du canal et du bassin fluvial de la Senne,

qui traverse la ville du sud-ouest au nord-est. Les ouvriers

industriels et leur famille s’établirent le long de cet axe

dans les parties plus basses de la ville (Billen & Duvosquel,

2000).

Après la deuxième guerre mondiale, la suburbanisation et

le développement économique ont progressivement transformé

le tissu urbain.

- La suburbanisation de la population belge a commencé à

la fin des années cinquante. Ceci a libéré de l’espace de

logement au centre ville, surtout dans les parties les plus

anciennes, les quartiers d’ouvriers et la couronne de maisons

de maîtres du 19 ème siècle. Ces quartiers ont

accueilli les travailleurs immigrés qui, après la deuxième


in de binnenstad en vooral in de oudste stadsdelen, de

arbeiderswijken en de gordel van burgerhuizen uit de

19 de eeuw. Deze wijken werden de woonplaats van de

arbeidsmigranten die na de Tweede Wereldoorlog en

vooral vanaf de Golden Sixties massaal naar Brussel

kwamen. De arbeidsmigratie die aanvankelijk vooral

uit de Zuid-Europese landen kwam, werd in de jaren

zestig aangevuld met migranten uit de Maghreb en uit

Turkije. Zij kwamen grotendeels in de vroegere arbeiderswijken

langs het kanaal en in de burgerhuizen van

de 19de-eeuwse gordel rond de binnenstad wonen.

De migratiestop van 1974 heeft de arbeidsmigratie

doen opdrogen, wat echter niet belette dat nieuwe

migranten naar Brussel kwamen door gezinshereniging

en huwelijksmigratie. De toetreding van nieuwe

staten tot de Europese Unie heeft ondertussen een

bonte mengeling van migranten naar de hoofdstad

geloodst. Deze migranten behoren grotendeels tot de

hogere sociaal-economische groepen. Op het einde

van de 20ste eeuw kwam bovendien een sterke

instroom van asielzoekers op gang. Die heeft de internationale

diversiteit van de hoofdstad nog versterkt.

Samen met de Oost-Europeanen vormen zij de nieuwste

migratiegolf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

- In 1961 waren er in Brussel nog 166.488 arbeidsplaatsen

in de industrie. Dit was meer dan in de industriestad

Luik (99.671 arbeidsplaatsen) of in de haven van

Antwerpen (87.429 arbeidsplaatsen). Bij het begin

van de 21ste eeuw is in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest het aantal arbeidsplaatsen in de industrie

teruggevallen tot minder dan een vijfde van het aantal

in 1961 (Jacobs, 2004). In dezelfde periode werd de

administratieve en vooral de internationale functie van

de hoofdstad steeds belangrijker. De dienstensector

kende een sterke ‘boom’. Daarnaast ontstond een

grote vraag naar ongeschoolde arbeidskrachten. De

oude arbeiderswijken werden gaandeweg bevolkt

door arbeidsmigranten met wisselende nationaliteiten

in functie van de verschuivingen in vraag en aanbod

van arbeid. Geleidelijk breidde hun aanwezigheid zich

uit tot de 19de-eeuwse wijken van de middenklasse

en van de burgerij in de gemeenten van de zogenaamde

‘eerste kroon’ rond Brussel-Stad. Aan de andere

kant werden de reeds zeer welvarende gemeenten in

het zuidoosten de woonplaats van nieuwe welstellende

migrantengroepen (goed betaalde ambtenaren en

kaderleden). Een derde bewoningszone vormde zich

vanaf het zuidwesten tot het noordoosten rondom de

19 de-eeuwse wijken. De bevolking is er nog overheersend

van Belgische origine en kent een oververtegenwoordiging

van technici, geschoolde arbeiders en

lagere bedienden. De persistentie van deze socio-economische

opsplitsingen in het woonpatroon binnen

de hoofdstedelijke agglomeratie werd reeds in talrijke

22

guerre mondiale et surtout à partir des Golden Sixties

sont venus s’installer en masse à Bruxelles. La migration

de travailleurs, qui au départ trouvait surtout son origine

dans les pays d’Europe du Sud, fut complétée ensuite

par des immigrés du Maghreb et de Turquie. Ces derniers

sont surtout venus s’installer dans les anciens quartiers

d’ouvriers le long du canal et dans les maisons de maître

de la couronne du 19ième siècle autour du centre. L’arrêt

de l’immigration de 1974 a stoppé l’immigration de travailleurs,

ce qui n’a pas empêché d’autres immigrations

par le regroupement familial et le mariage. L’accession de

nouveaux pays à l’Union Européenne a également

conduit à une diversification de notre capitale par la

venue de nouveaux immigrés. Ceux-ci font surtout partie

de catégories socio-économiques plus élevées. A la fin du

20ième siècle s’est également enclenché un flux de

demandeurs d’asile, qui a encore renforcé la diversité

internationale de la capitale. Avec les Européens de l’Est,

ces demandeurs d’asile forment la vague de migration la

plus récente dans la Région de Bruxelles-Capitale.

- En 1961, il y avait encore 166.488 emplois dans l’industrie,

soit plus que dans la ville industrielle de Liège

(99.671 emplois) ou que le port d’Anvers (87.429

emplois). Au début du 21ième siècle, le nombre d’emplois

industriels dans la Région de Bruxelles-Capitale ne

représente plus qu’un cinquième du nombre en 1961

(Jacobs, 2004). Durant la même période, la fonction

administrative et surtout internationale de la capitale

devint de plus en plus importante. Le secteur des services

a connu un essor important. Il y eut de plus en plus de

demande pour des travailleurs non-qualifiés. Les vieux

quartiers d’immigrés furent peuplés au fur et à mesure

par des travailleurs immigrés de diverses nationalités en

fonction des changements dans l’offre et la demande de

travail. Peu à peu, leur présence s’est étendue aux quartiers

bourgeois et de classes moyennes du 19ième siècle

dans les communes de la dite ‘première couronne’ autour

de Bruxelles-ville. De l’autre côté, les communes déjà très

riches du sud-est de Bruxelles accueillirent les nouveaux

groupes d’immigrés aisés (fonctionnaires et cadres bien

payés). Une troisième zone d’habitation s’est formée au

départ du sud-ouest jusqu’au nord-est autour des quartiers

du 19 ème siècle. La population y est encore principalement

d’origine belge, et connaît une surreprésentation

de techniciens, de travailleurs qualifiés et d’employés de

bas niveau. La persistance de ces divisions socio-économiques

dans le schéma des logements à Bruxelles a déjà

été illustrée dans de nombreuses études (De Lannoy,

1978a en 1978b; Grimmeau et al, 1994; Kesteloot et al,

1992; Lesthaeghe et al, 2001).

- Des projets urbains à grande échelle dans la foulée de

l’implantation des institutions européennes (à partir de

1960), le rasage du quartier nord (1973 – et qui repren-


studies geïllustreerd (De Lannoy, 1978a en 1978b;

Grimmeau et al, 1994; Kesteloot et al, 1992;

Lesthaeghe et al, 2001).

- Grootschalige stadsprojecten in het kielzog van de

inplanting van de Europese instellingen (vanaf 1960),

de kaalslag van de Noordwijk (1973- die pas een paar

decennia later als nieuwe kantoorwijk vorm zal krijgen)

en de bouw van het HST station in Brussel-Zuid

(2000) doorkruisen de ‘spontane’ spreidingspatronen.

- Dwars doorheen deze indeling heeft zich een nieuwe

zone ontwikkeld. Ze wordt gedomineerd door jonge

afgestudeerde alleenstaanden die hetzij na hun studies

in Brussel zijn blijven wonen, hetzij aangetrokken

werden door de tewerkstelling in de internationale

organisaties. Deze zone strekt zich uit langs de as die

de universiteiten ULB en VUB verbindt met de binnenstad.

In de binnenstad deint ze verder uit tot aan

de westelijke rand van de vijfhoek en dringt zelfs binnen

in de typische migrantenbuurten van Laag-

Molenbeek en Kuregem. Ze is ook prominent aanwezig

in de gemeente Sint-Gillis. De politiek van de

plaatselijke overheden inzake stadsrenovatie en de

ontsluiting van industriële gebouwen voor loftprojecten

spelen hierbij een belangrijke rol.

23

dra forme seulement quelques décennies plus tard comme

nouveau quartier de bureaux) et la construction de la

gare TGV à Bruxelles-midi rompent avec ces schémas de

répartition ‘spontanés’.

- A travers cette répartition s’est développé une nouvelle

zone, dominée par des jeunes, seuls, qui soit après leurs

études sont restés à Bruxelles, soit ont été attirés par

l’emploi dans des organisations internationales. Cette

zone s’étend le long de l’axe qui relie les universités ULB

et VUB au centre ville. Au centre ville, elle va jusqu’au

bord occidental du pentagone, où elle pénètre même dans

les quartiers immigrés du Bas-Molenbeek et de

Cureghem, ainsi qu’à la commune de Saint-Gilles. La

politique des pouvoirs publics locaux en matière de rénovation

urbaine et l’exploitation de bâtiments industriels

pour des projets loft jouent un rôle important dans cette

évolution.


3. Demografische kenmerken

3.1. Totale bevolking en

bevolkingsdichtheid

Het officiële bevolkingscijfer van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest bedroeg op het moment van de

volkstelling van 2001 973.565 inwoners (dit komt overeen

met 9,5% van de Belgische bevolking).

Alle personen ingeschreven in het Rijksregister geboren

vóór 1996 werden met een telformulier aangeschreven en

werden in dit cijfer opgenomen. Maar van ongeveer 10%

werd het formulier niet of blanco teruggestuurd (zie kaart

19). Daardoor is het bevolkingscijfer mogelijk overschat.

Voor het merendeel gaat het om personen die tijdelijk in

het buitenland verblijven of die emigreerden zonder zich

uit de bevolkingsregisters uit te schrijven. Hiertegenover

staat echter dat in de volkstelling enkel de bevolking de jure

(de bevolking ingeschreven in de bevolkingsregisters) is

opgenomen . De feitelijke (de facto) bevolking bevat ook

personen die niet in de bevolkingsregisters zijn opgenomen.

Diplomatiek personeel, personen verbonden aan

niet-Europese internationale instellingen en aan de NAVO

worden niet bij de bevolking de jure geteld. Ook wie als

asielzoeker nog de erkenningsprocedure moet doorlopen,

wordt sinds februari 1995 niet meer in de bevolkingsregisters

ingeschreven, maar in een apart register (het wachtregister)

opgenomen. Op 1 januari 2001 waren 44.316 personen

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven

in het wachtregister (Henau, 2002). Verder wonen er nog

verscheidene tienduizenden personen die niet tot de

Brusselse bevolking worden gerekend. Studenten van

hogescholen en universiteiten die in de hoofdstad verblijven,

zijn er doorgaans niet ingeschreven. Ook vreemdelingen

met een toeristenvisum (in 2001 vooral uit Polen en

andere Oost-Europese landen) en vreemdelingen uit andere

Schengen-landen (vooral Fransen en Nederlanders) die

zich niet inschrijven omdat ze slechts tijdelijk in ons land

verblijven, zijn niet bij de bevolking de jure geteld.

Men mag dus aannemen dat de feitelijke bevolking van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongetwijfeld hoger dan 1

miljoen inwoners ligt en dat het werkelijk bevolkingsaantal

wellicht het historische maximum van 1.079.181 inwoners

dat in 1968 werd bereikt, overschrijdt.

Inmiddels (1-1-2005) bedraagt ook het ingeschreven inwoneraantal

(de jure) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

meer dan 1 miljoen (tabel 1).

Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

dat uit 19 gemeenten bestaat, omvat 16.138 hectare (161,4

km 2). De gemiddelde bevolkingsdichtheid van het gewest

bedraagt dus 60 inwoners per hectare (6033 inwoners per

km 2). Op gemeentelijk niveau schommelt het bevolkings-

24

3. Caractéristiques démographiques

3.1. Population totale et densité

de population

Au moment du recensement de 2001, le chiffre officiel de la

population de la Région de Bruxelles-Capitale était de

973.565 habitants (soit 9,5% de la population belge).

Toute personne inscrite dans le registre national et née avant

1996 a reçu un formulaire de comptage et a été reprise dans

ce chiffre. Cependant, 10% de ces personnes n’a pas renvoyé

le formulaire, ou l’a renvoyé sans l’avoir rempli (voir carte

19). Ainsi le chiffre est peut-être surestimé. Pour la plupart,

il s’agit de personnes qui résident temporairement à l’étranger

ou qui ont émigré sans se faire rayer des registres de

population. En revanche, le recensement ne reprend que la

population de jure (inscrite dans les registres de population).

La population réelle (de facto) contient également des personnes

qui ne sont pas reprises dans les registres de population..

Le personnel diplomatique, les personnes travaillant

dans des institutions internationales non-européennes et à

l’OTAN ne sont pas comptées parmi la population de jure.

Les demandeurs d’asile qui sont en instance de reconnaissance

ne figurent pas non plus dans les registres de population

depuis février 1995, mais dans un registre séparé

(registre d’attente). Au premier janvier 2001, 44.316 personnes

étaient inscrites dans le registre d’attente dans la

Région de Bruxelles-Capitale (Henau, 2002). A cela s’ajoutent

encore plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ne

sont pas comptées parmi la population bruxelloise. En effet,

les étudiants des écoles supérieures et des universités qui

résident dans la capitale ne sont pas inscrits. Par ailleurs, les

étrangers disposant d’un visa touristique (en 2001 surtout

des ressortissants polonais et d’autres pays de l’Europe de

l’Est) et des étrangers provenant d’autres pays Schengen

(surtout de France et des Pays-Bas), qui ne s’inscrivent pas

en raison de leur séjour temporaire, ne sont pas comptés

parmi la population de jure.

On peut donc considérer que la population de fait de la

Région de Bruxelles-Capitale dépasse le million d’habitants

et certainement aussi le record historique de 1.079.181

atteint en 1968.

Actuellement, (1-1-2005) le nombre d’habitants inscrits (de

jure) de la Région de Bruxelles-Capitale se monte à plus

d’un million (tableau 1).

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se compose

de 19 communes, comporte 16.138 hectares (161,4

km 2). La densité de population moyenne de la région est

donc de 60 habitants par hectare (6033 habitants par km 2).

Au niveau communal, le nombre d’habitants fluctue ente

16.551 (Koekelberg) et 135.875 (Bruxelles ville), et les

superficies entre 1,1 km 2 (Saint-Josse-ten-Noode) et 32,6

km 2 (Bruxelles-Ville) (tableau 1).


aantal tussen 16.551 (Koekelberg) en 135.875 (Brussel-

Stad), en de oppervlakte tussen 1,1 km 2 (Sint-Joost-ten-

Node) en 32,6 km 2 (Brussel-Stad) (tabel 1).

De bevolkingsdichtheid in de gemeenten varieert van

20.000 inwoners per km 2 in Sint-Joost-ten-Node tot 1.800

inwoners per km 2 in Watermaal-Bosvoorde (het Zoniënbos

maakt een belangrijk deel van haar grondgebied uit). Of

omgekeerd: in Sint-Joost-ten-Node beschikt iedere (ingeschreven)

inwoner over 50 m 2 en in Watermaal-Bosvoorde

over 555 m 2. Die variatie van dichtheden is nog sterker binnen

iedere gemeente en wordt geïllustreerd in de kaarten

van het absoluut aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid

per statistische sector (kaarten 4 en 5) blijkt dat de

ruimtelijke spreiding van de bevolking in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest een concentrische structuur heeft.

We kunnen drie zones onderscheiden:

1) De centraal gelegen kantorenwijk met een geringe

woonfunctie in het oostelijk deel van de vijfhoek met

uitlopers naar het noorden (Noordwijk) en het oosten

(Leopolds- en Europawijk).

2) Een aangrenzende ringzone van dichtbebouwde stedelijke

wijken, in het noorden en zuidwesten onderbroken

door de kanaal- en industriezone. Het westelijk deel van

de vijfhoek behoort hier ook toe.

De hoogste dichtheden komen voor in de 19 de-eeuwse

wijken aan de rand van de binnenstad: het lager gelegen

deel van Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, het oostelijk

deel van Sint-Joost-ten-Node met daarop aansluitend

het zuidwesten van Schaarbeek.

Deze zones maken deel uit van het kerngedeelte van de

agglomeratie met de gemeenten van de eerste kroon

rond de vijfhoek die allen een bevolkingsdichtheid hebben

van meer dan 10.000 inwoners per km 2.

3) Een perifere zone met een geringere bevolkingsdichtheid.

Deze wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van

grote villabuurten en groenzones (Zoniënwoud, de parken

van Laken en Woluwe, het tentoonstellingspark, de

Jetse bossen, het landelijke Neerpede).

De gemeenten van de ‘tweede kroon’ in het zuidwesten

(Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en Sint-Pieters-

Woluwe) kennen de laagste bevolkingsdichtheid. Sint-

Lambrechts-Woluwe, Evere en Vorst nemen een tussenpositie

in. In het westen kennen de gemeenten Anderlecht,

Jette, en in mindere mate Sint-Jans-Molenbeek een zeer

ongelijke bevolkingsspreiding met een dichtbevolkt

gedeelte in en rond het centrum. Sint-Agatha-Berchem

heeft een relatief lage bevolkingsdichtheid.

Een paar geïsoleerde statistische sectoren hebben een

zeer hoge dichtheid. Dit zijn bijvoorbeeld hoogbouwwijken

als ‘blokken Sint-Vincentius’ in Evere. Met 441

inwoners per hectare heeft deze de hoogste bevolkingsdichtheid

van alle buurten.

25

La densité de la population dans les communes varie entre

20.000 habitants par km 2 à Saint-Josse-ten-Noode et 1.800

habitants par km 2 à Watermael-Boitsfort (la Forêt de

Soignes constitue une grande partie de son territoire).

Autrement dit, à Saint-Josse-ten-Noode, chaque habitant

(inscrit) dispose de 50 m 2 et à Watermael-Boitsfort, de

555 m 2. Cette variation des densités est encore plus forte

dans chaque commune et s’illustre sur les cartes montrant le

nombre absolu d’habitants et la densité de la population

par secteur statistique (cartes 4 et 5), dont il ressort que

la répartition spatiale de la population dans la Région de

Bruxelles-Capitale a une structure concentrique. Trois zones

peuvent être distinguées:

1) Le quartier de bureaux au centre, dont la fonction de

logement est peu importante dans la partie orientale du

pentagone, avec des pointes au nord (quartier nord) et à

l’est (quartier Léopold et quartier européen).

2) Une ceinture adjacente de quartiers fortement urbanisés

dans le nord et le sud-ouest, entrecoupée par la zone du

canal et la zone industrielle, qui comprend également la

partie occidentale du pentagone.

Les plus grandes densités se trouvent dans les quartiers

du 19 ème siècle au bord du centre-ville: la partie basse de

Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, la partie orientale de

Saint-Josse-Ten-Noode et juste à côté le sud-ouest de

Schaerbeek.

Ces zones font partie du noyau de l’agglomération avec

les communes de la première couronne autour du pentagone

qui ont toutes une densité de population de plus de

10.000 habitants par km 2.

3) Zone périphérique avec une faible densité de population.

Celle-ci est caractérisée par la présence de grands quartiers

de villas (Forêt de Soignes, les parcs de Laeken et

Woluwé, le Parc des Expositions, les bois de Jette, le

Neerpede campagnard).

Les communes de ladeuxième couronne’ dans le sudouest

(Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem et

Woluwe-Saint-Pierre connaissent la densité la plus basse.

Woluwe-Saint-Lambert, Evere et Forêt prennent une

position intermédiaire. A l’ouest, les communes

d’Anderlecht, de Jette et dans une moindre mesure

Molenbeek-Saint-Jean connaissent une répartition de la

population très inégale, avec une partie densément peuplée

dans le centre et ses alentours. Berchem-Sainte-

Agathe a une densité de population relativement basse.

Quelques secteurs statistiques isolés ont une densité très

élevée, tels que par exemple les ‘blocs Saint-Vincent’ à

Evere. Avec 441 habitants par hectare, ceux-ci ont la

densité de population la plus élevée de tous les quartiers.


4

Totale bevolking Population totale

1/10/2001

26

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


5

Bevolkingsdichtheid Densité de la population

1/10/2001

27

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


3.2. Bevolkingsevolutie

1991-2001

Tussen de volkstellingen van 1991 en 2001 zijn er in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 20.000 inwoners

bijgekomen (+2,0%). De bevolking nam toe in 13

van de 19 Brusselse gemeenten (tabel 1). Sint-Agatha-

Berchem, Evere en Sint-Jans-Molenbeek hebben nu

zelfs meer inwoners dan tijdens hun respectievelijke

bevolkingsmaxima in 1972, 1985 en 1977 (De Lannoy

et al., 1999).

28

3.2. Evolution de la population

1991-2001

Entre les recensements de 1991 et de 2001, presque 20.000

habitants se sont rajoutés dans la Région de Bruxelles-

Capitale (+2%). La population a augmenté dans 13 des 19

communes (tableau 1). Actuellement, Berchem-Sainte-

Agathe, Evere et Molenbeek-Saint-Jean ont même plus d’habitants

que leurs maxima respectifs de 1972, 1985 et 1977

(De Lannoy et al., 1999).

Tabel 1: Oppervlakte en bevolkingsaantal per gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

op 1-3-1991, 1-10-2001 en 1-1-2005

Tableau 1: Superficie et population par commune de la Région de Bruxelles-Capitale

au 1-3-1991; 1-10-2001 et 1-1-2005

Bevolking op Index Oppervlakte

Population au Indice Superficie

1-3-1991 1-10-2001 1-1-2005 ‘91-‘01 (km 2)

(a) (b) (b/a*100)

Anderlecht 87.884 89.725 93.808 102,1 17,7

Oudergem/Auderghem 29.224 29.120 29.265 99,6 10,5

Sint-Agatha-Berchem

Berchem-Ste-Agathe 18.489 19.226 19.968 104,0 2,9

Brussel/Bruxelles 136.424 135.875 142.853 99,6 32,6

Etterbeek 38.894 40.085 41.097 103,1 3,1

Evere 29.229 31.963 33.069 109,4 5,0

Vorst/Forest 46.437 46.603 47.555 100,4 6,2

Ganshoren 20.422 20.065 20.609 98,3 2,5

Elsene/Ixelles 72.610 73.603 77.729 101,4 6,3

Jette 38.423 40.701 42.250 105,9 5,0

Koekelberg 16.136 16.551 17.721 102,6 1,2

Sint-Jans-Molenbeek

Molenbeek-St-Jean 68.759 74.201 78.520 107,9 5,9

Sint-Gillis/Saint Gilles 42.684 42.601 43.733 99,8 2,5

Sint-Joost-ten-Node

Saint-Josse-ten-Noode 21.317 22.284 23.142 104,5 1,1

Schaarbeek/Schaerbeek 102.702 107.488 110.375 104,7 8,1

Ukkel/Uccle 73.721 74.528 74.976 101,1 22,9

Watermaal-Bosvoorde

Watermael-Boitsfort 24.567 24.587 24.314 100,1 12,9

Sint-Lambrechts-Woluwe

Woluwe-Saint-Lambert 47.963 46.501 47.845 97,0 7,2

Sint-Pieters-Woluwe

Woluwe-Saint-Pierre 38.160 37.858 37.920 99,2 8,9

Brussels HoofdstedelijkGewest

Région de Bruxelles-Capitale 954.045 973.565 1.006.749 102,0 161,4

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001, volkstelling 1991 en Bevolkingsstatistieken

Source INS, Enquête socio-économique générale 2001, recensement 1991 et Statistiques démographiques


Tussen 1968 en halverwege de jaren ’90 kende de

Brusselse bevolking een gestage afname ten gevolge van

suburbanisatie. Die ontvolking werd slechts gedeeltelijk

gecompenseerd door buitenlandse immigratie. Pas in

het midden van de jaren ‘90 begon de bevolking terug

aan te groeien. De grootste groei vond plaats in het

begin van het nieuwe millenium (+14.000 in 2001). Dit

is voor een groot deel een gevolg van de regularisatie

van illegale vreemdelingen (Willaert, 2003).

Geregulariseerden werden in de bevolkingsstatistieken

opgenomen onder de categorieën ‘verandering van

register’ (zij die reeds ingeschreven waren in het wachtregister)

en ‘buitenlandse immigratie’ (zij die voordien

niet in het wachtregister ingeschreven stonden).

Bij de evolutie van het bevolkingsaantal in de voorbije

10 jaar is de invloed van migratiebewegingen en de

natuurlijke aangroei ongeveer even groot (figuur 1). Het

migratiesaldo van de Belgen is gedurende de hele periode

sterk negatief, maar wordt voor drie vierden goed

gemaakt door het positief migratiesaldo (vestigingsoverschot)

van vreemdelingen. In dat vestigingsoverschot is

wel de “pseudo-immigratie” van geregulariseerden

inbegrepen. Anderzijds wordt de negatieve natuurlijke

aangroei (sterfte-overschot) van de Belgen meer dan

gecompenseerd door de positieve natuurlijke aangroei

(geboortenoverschot) van de vreemdelingen.

29

Entre 1968 et au milieu des années ’90, la population

bruxelloise a connu une baisse constante en raison de la suburbanisation.

Ce dépeuplement fut partiellement compensé

par l’immigration étrangère. Ce n’est qu’au milieu des

années ’90 que la population s’est remise à augmenter. La

plus grande croissance s’est fait sentir au début du nouveau

millénaire (+14.000 en 2001), ce qui peut être largement

attribué à la régularisation d’étrangers illégaux (Willaert,

2003). Les régularisés ont été repris dans les statistiques de

population sous les catégories ‘changement de registre’ (ceux

qui étaient déjà inscrits dans le registre d’attente) et ‘immigration

étrangère’ (ceux qui n’étaient pas inscrits dans le

registre d’attente auparavant).

Dans l’évolution du nombre d’habitants durant cette dernière

décennie, l’influence de la croissance naturelle et des mouvements

migratoires est à peu près égale (figure 1). Le solde

de migration des belges est fort négatif pendant toute la

période, mais est compensé pour trois quarts par le solde de

migration positif (excédent d’établissement) d’étrangers.

C’est excédent d’établissement comprend cependant la

“pseudo-immigration” des régularisés. Par ailleurs, la croissance

naturelle négative (solde de mortalité) des belges est

plus que compensée par la croissance naturelle positive

(excédent de naissances) des étrangers.

Figuur 1: Bevolkingsevolutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 1-1-1991 en 1-1-2002

Figure 1: Evolution de la population en Région de Bruxelles-Capitale entre le 1-1-1991 et le 1-1-2002

Totale aangroei

Accroissement total

1/1/1991 1/1/2002

Belgen

Belges

685.734

Totaal

Total

960.324

Vreemdelingen

Etrangers

274.590

(Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken)

(Source : INS, Statistiques démographiques)

32.610

natuurlijke aangroei / accroissement naturel -3.429

migratiesaldo / solde migratoire -87.340

saldo nationaliteitswijziging / solde changement de nationalité +122.964

statistische aanpassing / ajustement statistique -45

verandering van register / changement de registre +460

natuurlijke aangroei / accroissement naturel +28.760

migratiesaldo / solde migratoire +66.550

saldo nationaliteitswijziging / solde changement de nationalité -122.964

statistische aanpassing / ajustement statistique +4.949

verandering van register / changement de registre +8.155

Totale vermindering

Diminution totale

-14.550

Belgen

Belges

718.34

Totaal

Total

978.384

Vreemdelingen

Etrangers

260.040


3.3. Demografische samenstelling

3.3.1. Geslachtsverhouding

De geslachtsverhouding is de meest vrouwelijke van de

drie gewesten. De feminiteitsindex van Brussel

bedraagt 109 vrouwen voor 100 mannen. In Wallonië is

dat 106 en in Vlaanderen 103.

Het overwicht aan vrouwen in de bevolking is het

gevolg van de hogere levensverwachting van vrouwen.

De verschillen tussen de gewesten onderling zijn wellicht

mee het resultaat van verschillen in levensverwachting

en geslachtsspecifieke migratie. Door het

mannelijk overschot bij de geboorte vertonen de drie

regio’s voor de jongste leeftijden een vrij gelijklopend

patroon van iets meer dan 104 mannen voor 100 vrouwen.

Terwijl de geslachtsverhouding in Vlaanderen en

Wallonië zeer geleidelijk daalt, ontstaat in Brussel in de

leeftijdsgroep van 18 tot 28 jaar een vrouwelijk overwicht.

Vanaf 29 jaar zijn de mannen er terug in de

meerderheid. Bij de dertigers keert het fenomeen zich

om en vertoont Brussel een hoger overschot aan mannen

dan de andere regio’s. Reeds vanaf de leeftijd van 40

jaar is er opnieuw een vrouwelijk overwicht. In

Vlaanderen ontstaat er pas boven de 60 jaar een vrouwelijk

overschot.

De Brusselse geslachtsverhouding is het resultaat van

een complex samenspel van diverse factoren:

- Traditioneel zorgt arbeidsmigratie voor een daling van

de feminiteitsindex. Een deel van de mannelijke

arbeidsmigranten komt alleen en wordt nooit gevolgd

door een echtgenote uit het land van herkomst. Dit

was in het verleden duidelijk het geval voor de

Marokkaanse, Turkse en Italiaanse gemeenschap.

Behalve bij de Turken bleef het mannelijke overwicht

bij de volwassenen in deze nationaliteiten tot op vandaag

dominant. Brussel is een stad gebleven met een

hoge instroom aan migranten, maar het gaat al lang

niet meer om de klassieke arbeidsmigratie. Veel vluchtelingen

en internationale ambtenaren of kaderleden

komen met hun gezin. Ook bij de alleenstaanden

komen steeds meer vrouwen voor.

- Mannen zijn in Brussel gemiddeld iets ouder dan hun

vrouwelijke partner (figuren 2 en 3). Dit draagt deels

bij tot het vrouwenoverschot bij de twintigjarigen en

het mannelijk overschot boven de leeftijd van 30 jaar.

- Over alle leeftijdsgroepen heen telt Brussel een zeer

groot aantal alleenstaande moeders. Er is eveneens een

aanzienlijk overschot van uit de echt gescheiden vrouwen.

Dit komt bovenop het groot overschot aan

weduwen als gevolg van de hogere levensverwachting

van vrouwen.

30

3.3. Composition démographique

3.3.1. Proportion des sexes

La proportion des femmes est la plus élevée des trois régions.

L’index de féminité de Bruxelles est de 109 femmes pour

100 hommes. En Wallonie il est de 103 et en Flandre de 106.

La majorité des femmes dans la population est due à l’espérance

de vie plus longue des femmes.

Les différences entre les régions sont aussi le résultat de la

différence d’espérance de vie et de migration spécifique au

sexe. En raison de l’excédent masculin à la naissance, les

trois régions présentent, pour les catégories d’âge moins élevées,

un schéma assez similaire de plus de 104 hommes pour

100 femmes. Alors que le rapport des sexes en Flandre et en

Wallonie baisse progressivement, une majorité féminine se

déclare à Bruxelles dans la catégorie d’âge des 18 à 28 ans.

A partir de 29 ans, les hommes sont à nouveau en majorité.

Le phénomène s’inverse pour les trentenaires et Bruxelles

montre un plus grand excédent d’hommes que les autres

régions. A partir de 40 ans, la majorité est à nouveau féminine.

En Flandre, un phénomène d’excédent de femmes se

déclare après 60 ans.

Le rapport des sexes à Bruxelles est le résultat d’un concours

complexe de dverses circonstances

- Traditionnellement, la migration de travailleurs provoque

une baisse de l’index de féminité. Une partie des travailleurs

vient seul; sans jamais être suivis de leurs épouses

restées dans leur pays d’origine. Dans le passé, ce fut surtout

le cas pour la communauté marocaine, turque et italienne.

Sauf pour les Turcs, cette majorité masculine est

restée dominante jusqu’à aujourd’hui auprès des adultes de

ces communautés. L’afflux d’immigrés est resté très élevé à

Bruxelles, mais depuis bien longtemps il ne s’agit plus de

migration classique de travailleurs. Beaucoup de chercheurs

d’asile et de fonctionnaires ou cadres internationaux

arivent avec leur famille. De plus, le nombre de

femmes augmente parmi les gens seuls.

- En moyenne, les hommes à Bruxelles sont un peu plus âgés

que leurs partenaires féminines (figures 2 et 3). Cela

contribue partiellement à l’excédent de femmes parmi

ceux de 20 ans et l’excédent d’hommes au dessus de 30

ans.

- Pour toutes les catégories d’âge Bruxelles compte un grand

nombre de mères seules. Il y a également un important

excédent de femmes divorcées. Cela s’ajoute à l’important

excédent de veuves consécutif à l’espérance de vie plus élevée

des femmes.


Figuur 2: Aantal gehuwde personen naar geslacht en leeftijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

1-10-2001,

Figure 2 Nombre de personnes mariées selon le sexe et l’âge en Région de Bruxelles-Capitale,

1-10-2001

Figuur 3: Aantal samenwonende personen naar geslacht en leeftijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

1-10-2001

Figure 3: Nombre de personnes cohabitantes selon le sexe et l’âge en Région de Bruxelles-Capitale

1-10-2001

31


6

Feminiteitsindex Rapport de féminité

1/10/2001

32

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Het ruimtelijk patroon van de feminiteitsindex wordt

weergegeven op kaart 6.

Het vrouwenoverschot is het meest uitgesproken in de

periferie, waar de wijken met een oude bevolking zijn

gesitueerd. Buurten met rust- en verzorgingstehuizen

voor bejaarden horen daar ook bij.

In de vijfhoek en aanpalende buurten (vooral in Laag-

Molenbeek en in de Kuregemwijk in Anderlecht), langs

de kanaalzone en in een klein aantal andere buurten

(o.a. Haren-Zuid) is er een mannenoverschot. Deze wijken

worden gekenmerkt door een jonge bevolking en

een intense internationale migratie.

De campussen van de ULB/VUB (Elsene) en de UCL

(Sint-Lambrechts-Woluwe) zijn bijzondere gevallen.

Hier zijn hoofdzakelijk buitenlandse studenten gedomicilieerd.

De mannelijke studenten zijn daarbij duidelijk

in de meerderheid.

3.3.2. Leeftijdsstructuur van de bevolking

In 1970 had het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog de

oudste bevolkingsstructuur van de drie gewesten. Van

de 43 Belgische arrondissementen had Brussel toen de

laagste proportie 0 tot 14-jarigen en 15 tot 20-jarigen,

en de hoogste proportie 21 tot 64-jarigen. Ook het aandeel

65-plussers was er zeer hoog (De Lannoy, 1978a).

De nieuwkomers hebben gezorgd voor een aanzienlijke

verjonging van de bevolking en een toename van het

aantal huishoudens met jonge kinderen. De leeftijdsopbouw

van de Brusselse bevolking verschilt tegenwoordig

nog maar weinig met deze van het Rijk (tabel 2).

Het aandeel jongeren (0-17 jaar) en bejaarden (65+) is

vrijwel gelijk. Enkel het aandeel 18 tot 34-jarigen is significant

hoger dan het Belgisch gemiddelde, terwijl de

proportie 35 tot 64-jarigen iets minder groot is.

33

La carte 6 montre la tendance spatiale de l’index de

féminité.

L’excédent de femmes est le plus prononcé dans la périphérie,

ou se trouvent les quartiers avec une population âgée,

ainsi que les quartiers accueillant des homes et des maisons

de repos.

Dans le pentagone et les quartiers adjacents, le bas-

Molenbeek et Cureghem à Anderlecht, le long du canal et

quelques autres quartiers (e.a. Haren-sud) présentent un

excédent d’hommes. Ils sont en effet caractérisés par une

population jeune et une migration internationale intense.

Les campus de l’ULB/VUB (Ixelles) et de l’UCL (Woluwe-

Saint-Lambert) sont des cas particuliers). Ils abritent surtout

des étudiants étrangers, avec une claire majorité d’étudiants

masculins.

3.3.2. Structure d’âge de la population

En 1970, la Région de Bruxelles-Capitale présentait encore

la structure de population la plus âgée parmi les 3 régions.

Bruxelles avait alors la proportion la plus basse de 0-14 ans

et de 15-20 ans, et la proportion la plus élevée de 21-64 ans.

La proportion des 65 + y était également très élevée (De

Lannoy, 1978a).

Les nouveaux arrivants ont considérablement rajeuni la

population et contribué à augmenter le nombre de ménages

avec jeunes enfants. Actuellement, la structure d’âge de la

population bruxelloise ne diffère que très peu de celle du

pays (tableau 2). La part de jeunes (0-17 ans) et de personnes

âgées (65+) est cependant égale. En revanche, la part

des 18-34 ans est significativement plus élevée que la

moyenne belge, alors que la proportion des 35-64 ans est un

peu moins élevée.

Tabel 2: Leeftijdsopbouw van de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in België,

1-10-2001

Tableau 2: Structure des âges de la population en Région de Bruxelles-Capitale et en Belgique,

1-10-2001

0-17 jaar 18-34 jaar 35-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar en +

0-17 ans(%) 18-34 ans(%) 35-44 ans(%) 45-64 ans(%) 65 ans et +(%)

BHG/RBC 21,3 26,0 14,8 21,6 16,4

België/Belgique 21,0 22,3 15,6 24,2 16,9

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source INS, Enquête socio-économique générale 2001


Er zijn grote verschillen in leeftijdsstructuur binnen het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aanwezigheid van

inwoners van buitenlandse afkomst (zie verder) speelt

daarbij een belangrijke rol. Zij vertonen immers jongere

leeftijdsopbouw dan de Belgen (tabel 3; figuur 4).

Ten eerste is het percentage 65-plussers veel kleiner dan

bij de Belgische bevolking. Daarnaast hebben vooral

personen van Turkse en Marokkaanse afkomst een

hogere vruchtbaarheid, waardoor ze een verjongend

effect uitoefenen op de stad.

34

La structure d’âge au sein de la Région de Bruxelles-

Capitale présente d’importantes différences. La présence

d’habitants d’origine étrangère y est pour quelque chose

(voir plus loin). Ceux-ci ont effet une structure d’âge plus

jeune que celle des belges (tableau 3, figure 4).

Premièrement le pourcentage de 65-+ est beaucoup moins

important que chez les Belges. De plus, les personnes d’origine

turque et marocaine sont plus fertiles, exerçant ainsi un

effet rajeunissant sur la ville.

Tabel 3: Leeftijdsopbouw van de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

opgedeeld naar huidige nationaliteit (Belgen vs. vreemdelingen) en nationaliteit van oorsprong, 1-10-2001

Tableau 3: Structure des âges de la population en Région de Bruxelles-Capitale

selon la nationalié actuelle Belges et étrangers) et la nationalité d’origine, 1-10-2001

0-17 jaar 18-34 jaar 35-44 jaar 45-64 jaar 65+ jaar Totaal aantal

0-17 ans 18-34 ans 35-44 ans 45-64 ans 65+ ans inwoners

(%) (%) (%) (%) (%) Nombre total

d’ habitants

Belgen/Belges 22,6 22,9 13,1 21,8 19,6 712 942

Vreemdelingen/Etrangers 17,7 34,4 19,5 21,0 7,5 260 623

Belgische nationaliteit

van oorsprong/

Nationalité d’origine belge 16,2 20,7 13,7 24,8 24,6 522 423

Buitenlandse nationaliteit

van oorsprong/ Nationalité

d’origine étrangère 27,2 32,0 16,1 17,8 6,8 451 142

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001 en Rijksregister

Source : INS, Enquête socio-économique générale 2001 et Registre national


Figuur 4: Leeftijdspiramide van de bevolking met de Belgische en vreemde nationaliteit

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1-10-2001

Figure 4 Pyramide des âges de la population de nationalité belge et étrangère

en Région de Bruxelles-Capitale, 1-10-2001

(Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001)

(Source, INS, Enquête socio-économique générale-2001)

Kaarten 7 tot 12 met de absolute aantallen en de proporties

jongeren, jongvolwassenen en bejaarden in de

totale bevolking tonen de ruimtelijke implicaties van

deze verschillende leeftijdsopbouw.

- Jongeren (0 tot 17-jarigen) zijn het sterkst vertegenwoordigd

in de sikkelvormige zone rond de binnenstad

die vertrekt van het centrum van Sint-Gillis, de

Sint-Antoniuswijk in Vorst en de Marollen, en loopt

over Kuregem en Laag-Molenbeek tot de Noordwijk

en het aangrenzende gedeelte van Schaarbeek. Hier

wonen voornamelijk Marokkanen en Turken (zie

kaarten 27, 37, 47 en 48).

35

Les cartes 7 à 12 avec les chiffres absolus et les proportions

de jeunes, de jeunes adultes et de personnes âgées dans la

population totale montrent les implications spatiales de cette

structure d’âge.

- Les jeunes (0 à 17 ans) sont le mieux représentés la zone

croissant qui entoure le centre ville, partant du centre de

Saint-Gilles, du quartier Saint-Antoine à Forêt et des

Marolles, et passant par Cureghem et le bas-Molenbeek

jusqu’au quartier nord et la partie adjacente de

Schaerbeek. Cette zone accueille principalement des

Marocains et des Turcs (voir cartes 27, 37, 47 et 48).


Leeftijdsstructuur van de bevolking

0-17 jaar

8

1/10/2001

36

La structure d’age de la population

0-17 ans

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Leeftijdsstructuur van de bevolking

0-17 jaar

7

1/10/2001

37

La structure d’âge de la population

0-17 ans

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Leeftijdsstructuur van de bevolking

18-34 jaar

1/10/2001

38

10

La structure d’âge de la population

18-34 ans

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Leeftijdsstructuur van de bevolking

18-34 jaar

9

1/10/2001

39

La structure d’âge de la population

18-34 ans

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Leeftijdsstructuur van de bevolking

65 jaar en meer

1/10/2001

40

12

La structure dâge de la population

65 ans et plus

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Leeftijdsstructuur van de bevolking

65 jaar en meer

11

1/10/2001

41

La structure d’âge de la population

65 ans et plus

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Ook in verschillende residentiële wijken aan de rand

van het gewest, langs de kanaalzone en in een aantal

sociale woningbuurten (bijvoorbeeld in de wijken

‘Vorstse Haard-Familie’ in Vorst en ‘Volta’ in Elsene) is er

een hoog aandeel jongeren. De proporties liggen hier

echter iets lager dan in het centrum, vooral wegens een

minder hoge aanwezigheid van 0 tot 4-jarigen.

Het aantal jongeren wordt beïnvloed door het vertrekoverschot

van gezinnen met jonge kinderen uit het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Willaert, 2000;

Willaert et al., 2000).

- De jongvolwassenen (18 tot 34-jarigen) wonen vooral

in het centrale gedeelte van de stad. Dit gebied wordt

begrensd door de kinderrijke vreemdelingenzone in

het westen en het noorden, door de Reyerslaan en de

campus van de VUB/ULB in het oosten, en door het

westelijk deel van Elsene en de buurten langs de

Alsembergsesteenweg in Vorst in het zuiden.

De concentratie is het sterkst aan beide zijden van de

Louizalaan en in het centrum van Brussel-Stad. Dit

deel van de stad is vooral populair bij studenten en

pas afgestudeerden van de Brusselse universiteiten en

hogescholen. Grote steden zoals het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest oefenen eveneens een grote

aantrekkingskracht uit op jonge werknemers, starters

op de woningmarkt en personen die de nabijheid van

stedelijke voorzieningen (diensten, cultuur) belangrijk

vinden. De aanwezigheid van de Europese instellingen

en internationale organisaties in Brussel trekt anderzijds

een – in hoofdzaak welstellend en hoogopgeleid

– internationaal publiek aan. Deze jongvolwassenen

vestigen zich vooral in het centrum van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, dichtbij de diverse stedelijke

voorzieningen en in de nabijheid van de zetels van

grote bedrijven en instellingen. In die buurten zijn

eveneens voldoende betaalbare en/of kleine woongelegenheden

beschikbaar.

42

Dans différentes zones résidentielles au bord de la région, le

long du canal et dans certaines zones d’habitations sociales

(par exemple le quartier “Foyer Forestois-Famille” et

“Volta” à Ixelles), il y a une grande proportion de jeunes. Les

proportions y sont cependant un peu moins élevées que dans

le centre, surtout en raison d’une moindre présence des 0-4

ans.

Le nombre de jeunes est influencé par l’excédent de départ

de familles avec de jeunes enfants de la Région de Bruxelles-

Capitale (Willaert, 2000; Willaert et al., 2000).

- Les jeunes adultes (18 à 34 ans) habitent surtout dans la

partie centrale de la ville, zone qui est surtout balisée par

la zone d’étrangers avec beaucoup d’enfants à l’ouest et au

nord, par le boulevard Reyers et le campus de la VUB/ULB

à l’est, et par la partie occidentale d’Ixelles et les quartiers

le long de la Chaussée d’Alsemberg à Forêt dans le sud.

La concentration est la plus forte des deux côtés de

l’Avenue Louise au centre de Bruxelles. Cette partie est

surtout populaire parmi les étudiants et les jeunes diplômés

des universités et des hautes écoles. Les grandes villes

comme la Région de Bruxelles-Capitale exercent un grand

pouvoir d’attraction sur les jeunes travailleurs, débutants

sur le marché du logement et et les personnes qui attachent

de l’importance à la proximité des facilités de la ville (services,

culture). D’autre part, la présence d’institutions

européennes et organisations internationales attire un

public international essentiellement aisé et hautement qualifié.

Ces jeunes adultes s’établissent principalement dans

le centre de la Région de Bruxelles-Capitale, à proximité

des diverses facilités urbaines et des sièges des grandes

sociétés. Ces zones renferment également des logements

petits et/ou financièrement accessibles en nombre suffisant.


Personen in collectieve huishoudens

65 jaar en meer

13

1/10/2001

43

Personnes dans les ménages collectifs

65 ans et plus

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Leeftijdsstructuur van de bevolking

Typologie

14

1/10/2001

44

La structure d’age de la population

Typologie

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


- Rondom de centrale buurten met een sterke oververtegenwoordiging

van jongeren en jongvolwassenen

strekt zich een cirkelvormige zone uit met een hoog

aandeel bejaarden (65-plussers). Ook de locatie van

rusthuizen en andere instellingen voor bejaarden

(kaart 13) bepaalt het spreidingspatroon.

In de binnenstad en de 19de-eeuwse gordel zijn de

proporties bejaarden zeer laag, vaak minder dan 10

procent. De sociale woonwijk Cité Hellemans in de

Marollen is met bijna 25% één van de weinige uitzonderingen.

Kaart 14 toont welke grote leeftijdsgroep (0-17, 18-34,

35-64 of 65+ jaar) het meest oververtegenwoordigd is

t.o.v. het gemiddelde van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest. De jonge en de oude wijken komen hier duidelijk

tevoorschijn. Een oververtegenwoordiging van de

oudere volwassenen (35 tot 64 jaar) is er vooral in de

periferie, evenals langs de Louizalaan, ten oosten van de

Anspachlaan en rond de Europawijk.

3.4. Verhuismobiliteit

Bijna de helft (44,6% of 422.928 personen) van de

bevolking van 5 jaar of ouder woonachtig in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1-10-2001 is in de

loop van de 5 jaar voor de volkstelling van 2001 verhuisd.

Veruit het grootste deel (83%) van die verhuisbewegingen

gebeurt binnen het gewest. Net geen vijfde

van de bevolking woonde op 1 oktober 1996 buiten het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10% in het buitenland;

3,4% in Vlaanderen; 3,6% in Wallonië). In absolute

aantallen gaat het respectievelijk over 94.451, 32.058

en 34.247 inwoners.

45

- Autour des quartiers centraux avec surreprésentation de

jeunes et de jeunes adultes s’étend une zone circulaire à

forte proportion de personnes âgées (plus de 65 ans). La

localisation de maisons de repos et autres institutions pour

personnes âgées (carte 13) détermine également le schéma

de la répartition.

Au centre ville et au niveau de la couronne du 19ième

siècle, les proportions de personnes âgées sont très faibles,

souvent moins de 10%. Avec ses 25%, la cité sociale

Hellemans dans les Marolles est l’une des rares exceptions.

La carte 14 montre quelle grande catégorie d’âge’ (0-17, 18-

34, 35-64 of 65+) est la plus surreprésentée par rapport à la

moyenne de la Région de Bruxelles-Capitale. Les jeunes et

vieux quartiers apparaissent clairement. Il y a surreprésentation

des adultes plus âgés (36 à 64 ans), surtout dans la

périphérie, ainsi que dans l’Avenue Louise, à l’est du

Boulevard Anspach et autour du quartier européen.

3.4. Mobilité par déménagement

Presque la moitié (44,6% de 422.928 personnes) de la population

de 5 ans ou plus habitant dans la Région de Bruxelles-

Capitale au 1-10-2001 a déménagé durant les 5 ans qui ont

précédé le recensement de 2001. La plus grosse partie (83%)

de ces mouvements se fait à l’intérieur de la région. Au premier

octobre 1996, un peu moins d’un cinquième de la population

habitait à l’extérieur de la Région de Bruxelles-

Capitale (10% à l’étranger, 3,4% en Flandre; 3,6% en

Wallonie). En chiffres absolus, il s’agit respectivement de

94.451, 32.058 et 34.247 habitants.


15

Verhuismobiliteit Mobilité géographique

1/10/1996 - 1/10/2001

46

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Figuur 5: Percentage van de bevolking van 5 jaar of ouder woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

op 1-10-2001 dat is verhuisd in de loop van de 5 jaar voor de volkstelling van 2001, naar leeftijd

Figure 5: Pourcentage de la population de 5 ans et plus habitant en Région de Bruxelles-Capitale et ayant

déménagé dans le courant des années précédent le recensement de 2001 par âge

Verhuismobiliteit is sterk leeftijdsgebonden (figuur 5).

Jongvolwassenen verhuizen het meest. In deze periode

van de levenscyclus treden namelijk veel veranderingen

op die vaak aanleiding geven tot een verhuisbeweging

(het huis verlaten, samenwonen en eventueel het krijgen

van kinderen, een job vinden). De buurten met een

hoog aandeel jongvolwassenen (zie kaart 9) kennen dan

ook meestal een groot verloop (kaart 15). Ook enkele

wijken met veel collectieve huishoudens zijn zichtbaar

op de kaart (bijvoorbeeld de buurt ‘Elbers’ in Sint-Jans-

Molenbeek en ‘Kantorenzoning-Zuid’ in Watermaal-

Bosvoorde), evenals een aantal nieuwbouwwijken (bijvoorbeeld

Gulledelle in Sint-Lambrechts-Woluwe en

Manhattan in Sint-Joost-ten-Node). De hoge mobiliteit

in de statistische sector ‘Industriezone’ in Evere kan in

verband worden gebracht met de aanwezigheid van een

militaire basis in deze sector.

47

La mobilité de déménagement est fort liée à l’âge

(figure 5). Les jeunes adultes déménagent le plus. En effet,

durant cette période du cycle de vie, des changements ont

souvent lieu, donnant lieu à un déménagement (quitter la

maison familiale, mise en couple et éventuellement naissance

d’enfants, nouvel emploi). Ainsi, les quartiers avec un

nombre élevé de jeunes adultes (voir carte 9) présentent souvent

un flux important (carte 15). On retrouve également

beaucoup de ménages collectifs sur la carte (par exemple le

quartier ‘Elbers’ à Molenbeek-Saint-Jean et le ‘Zoning

Bureaux sud’ à Watermael-Boitsfort, ainsi que dans un certain

nombre de quartiers avec de nouvelles constructions

(par exemple Gulledelle à Woluwé-Saint-Lambert et

Manhattan à Saint-Josse-ten-Noode). La grande mobilité

dans le secteur statistique Zone industrielle’ à Evere peut

être attribuée à la présence d’une base militaire dans ce secteur.


Verhuismobiliteit

Wonend in Vlanderen in 1996

16

1/10/1996 - 1/10/2001

48

Mobilité géographique

Habitant en Flandre en 1996

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Verhuismobiliteit

Wonend in Wallonië in 1996

17

1/10/1996 - 1/10/2001

49

Mobilité géographique

Habitant en Wallonie en 1996

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Een andere factor die de mobiliteitsgraad beïnvloedt, is

de bewoningstitel. Eigenaars van een woning (zie kaart

62) of personen die een sociale woning huren, maken

veel minder een verhuisbeweging dan huurders in de

privé- of de residuele woningmarkt. Dat verklaart de

lage mobiliteit in een groot deel van de rand. Ook de

lage waarden in de Turkse wijken in Schaarbeek kunnen

in verband worden gebracht met de hogere eigendomsgraad

in dit deel van de stad.

Het aandeel van de bevolking van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest dat op 1-10-1996 in

Vlaanderen woonde, is zeer hoog in het historisch centrum

van Brussel (kaart 16). Vooral in en rond de

Dansaertstraat en het Begijnhofplein hebben zich in die

periode heel wat personen afkomstig uit Vlaanderen,

meestal hoogopgeleide singles, gevestigd. Ook aan de

west- en noordkant van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest zijn tientallen nieuwe Vlaamse gezinnen komen

wonen, evenals in de wijken Gulledelle en Kapelleveld

(Woluwe). De sikkelvormige zone rond de vijfhoek met

vooral Turken en Marokkanen, de kanaalzone,

Watermaal-Bosvoorde en het zuiden van Oudergem

hebben de minste aantrekkingskracht op inwijkelingen

uit Vlaanderen. In de middelste klassen (2 tot 8%) is de

ruimtelijke spreiding vrij gelijkmatig. Wel liggen de

percentages over het algemeen iets hoger in de westelijke

en noordelijke periferie dan in het zuiden van het

gewest waar het Vlaams hinterland heel beperkt is.

Het ruimtelijk patroon van de Brusselse inwoners die

op 1-10-1996 in Wallonië waren gehuisvest (kaart

17), wijkt duidelijk af van de vorige kaart. De hoogste

proporties situeren zich nu hoofdzakelijk in het zuidoostelijk

deel van het gewest, en dan vooral in Elsene,

Etterbeek en het oosten van Sint-Gillis en Vorst. Een

factor die hier zeker meespeelt, is de vestiging van jonge

afgestudeerden in de buurt van universiteiten en hogescholen

(bijvoorbeeld in de buurt van de campussen

van de ULB in Elsene).

Hoewel het aantal verhuisbewegingen vanuit Wallonië

naar de vijfhoek minder groot is dan vanuit Vlaanderen,

is de belangstelling voor het centrum van Brussel ook

hier merkbaar.

De afstand met Wallonië is het grootst in het westen en

het oosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vermits het aantal verhuisbewegingen kleiner wordt

naarmate de afstand toeneemt, verklaart dit de merkelijk

lagere percentages in dat deel van het gewest. Enkel

in de wijken ‘Station’ (Sint-Agatha-Berchem) en ‘Nederover-Heembeek

Noord’ (stad Brussel) zijn de nieuwkomers

uit Wallonië oververtegenwoordigd.

50

Un autre facteur influençant le degré de mobilité est le titre

de logement. Les propriétaires d’un logement (voir carte 62)

ou les personnes qui ont un logement social, bougeront moins

facilement que les locataires sur le marché du logement privé

ou résiduel. Cela explique la faible mobilité dans la périphérie.

Les valeurs peu élevées dans les quartiers turcs de

Schaerbeek ne sont pas étrangères au plus haut degré de

propriété dans cette partie de la ville.

La part de la population de la Région de Bruxelles-Capitale

qui habitait en Flandre au 1-10-1996 est très élevée au

centre ville (carte 16). Principalement dans et autour de la

Rue Dansaert et sur la place du Béguinage, beaucoup de

personnes provenant de Flandre, le plus souvent des célibataires

hautement qualifiés, se sont établis. Des dizaines de

familles flamandes sont également venues s’installer du côté

ouest et nord de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que

dans les quartiers Gulledelle et Kapelleveld (Woluwé). Le

croissant autour du pentagone avec surtout des Turcs et des

Marocains, la zone du canal, Watermael-Boitsfort et le sud

d’Auderghem exercent le moins de pouvoir d’attraction sur

les immigrants flamands. Dans les classes moyennes (2 à

8%), la répartition spatiale est assez égale. Cependant, les

pourcentages sont globalement un peu plus élevés que dans

la périphérie occidentale et septentrionale que dans le sud de

la région, où l’Hinterland flamand est très limité.

Le schéma spatial des habitants bruxellois qui étaient établis

en Wallonie au 1-10-1996 (carte 17) est clairement

différent de celui de la carte précédente. Les proportions les

plus élevées se situent à présent clairement dans la partie

sud-est de la région, et surtout à Ixelles, Etterbeek et l’est de

Saint-Gilles et Forêt. Cela n’est certainement pas étranger

de l’établissement de jeunes diplômés dans les alentours des

universités et des hautes écoles (par exemple dans les alentours

des campus de l’ULB à Ixelles).

Bien que le nombre de déménagements au départ de la

Wallonie soit moins important qu’au départ de la Flandre,

l’intérêt pour Bruxelles est également perceptible.

La distance avec la Wallonie est la plus élevée à l’ouest et à

l’est de la Région de Bruxelles-Capitale. Etant donné que le

nombre de déménagements baisse en fonction de la distance,

cela explique les pourcentages sensiblement plus bas dans

cette partie de la région. Ce n’est que dans les quartiers

‘Gare’ (Berchem-Sainte-Agathe) et ‘Neder-over-Heembeek

Nord’) (Ville de Bruxelles) que les nouveaux arrivants de

Wallonie sont surreprésentés.


Verhuismobiliteit

Wonend in het buitenland in 1996

18

1/10/1996 - 1/10/2001

51

Mobilité géographique

Habitant à l’étranger en 1996

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


De buitenlandse immigranten vormen een zeer grote

groep: 10% van de Brusselse bevolking in 2001 woonde

vijf jaar voordien nog in het buitenland. Zij hebben

zich vooral gevestigd langs de twee rijke assen

(Louizalaan-Franklin Rooseveltlaan en Tervurenlaan)

(kaart 18). In een twintigtal buurten maken deze

nieuwkomers zelfs meer dan een kwart van de bevolking

uit. Ook de campussen van de VUB-ULB en de

UCL in Elsene en Sint-Lambrechts-Woluwe behoren tot

de hoogste klasse. In de Turkse en Marokkaanse wijken

rond de vijfhoek is de toestroom van immigranten vanuit

het buitenland eveneens significant.

Hoger dan gemiddelde percentages komen voor in vrijwel

het hele zuidoostelijke kwadrant van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. Enkel in een aantal sociale

woonwijken (bijvoorbeeld de tuinwijken Logis en

Floréal in Watermaal-Bosvoorde en in Kapelleveld en de

sector ‘Hof ten Berg-Noord’ in Woluwe) is de buitenlandse

immigratie beperkt. Dat geldt nog meer voor de

noordelijke en westelijke rand: in de meeste buurten

wonen minder dan 5 procent nieuwkomers uit het buitenland.

52

Les immigrants étrangers forment un groupe très important

: En 2001, 10% de la population bruxelloise habitait

encore à l’étranger durant les 5 années précédentes. Ils se

sont surtout établis le long des deux axes riches (Avenue

Louise-Franklin Roosevelt et Avenue de Tervueren) (carte

18). Dans une vingtaine de quartiers, ces nouveaux arrivants

constituent même plus que 25% de la population. Les

campus de la VUB-ULB et de l’UCL à Ixelles et Woluwé-

Saint-Lambert font également partie de la première catégorie.

Dans les quartiers turcs et marocains autour du pentagone,

l’afflux d’immigrants est également très important.

On retrouve des pourcentages au-dessus de la moyenne dans

tout le quadrant sud-est de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce n’est que dans certaines cités résidentielles sociales (par

exemple les cités-jardins Logis et Floréal à Watermael-

Boitsfort, Kapelleveld et le secteur ‘Hof ten Berg-Noord’ à

Woluwé) que l’immigration étrangère est limitée. Cela s’applique

encore plus au bord septentrional et occidental de la

ville, où il y a moins de 5 pour-cent de nouveaux arrivants

de l’étranger.


aandeel in de bevolking

geboren vóór 1/1/1996 (%)

proportion par rapport au total de la

population née avant 1/1/1996 (%)

BHG / RBC : 9,9

≥ 21,0

15,9 - 20,9

10,7 - 15,8

7,4 - 10,6

4,6 - 7,3

< 4,6

Non-respons Non-réponse

1/10/2001

Niet teruggestuurde telformulieren Formulaires non retournés

< 200 inw. / hab.

# buurten / quartiers

[ 26 ]

[ 52 ]

[ 144 ]

[ 149 ]

[ 136 ]

[ 99 ]

[ 118 ]

19

N

0 1 2 km

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


3.5. Non-respons

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 89.157

personen hun individueel telformulier niet teruggestuurd

of geen enkele vraag ingevuld. Dat komt overeen

met 9,9% van de bevolking geboren vóór 1996 (personen

geboren in of na 1996 moesten geen formulier

invullen).

De buurten met de hoogste graad van non-respons

(meer dan 21%) zijn gesitueerd langs de Louizalaan, de

Rooseveltlaan en de Tervurenlaan, op de campus van de

VUB/ULB en van de UCL (kaart 19). Hoger dan gemiddelde

waarden zijn ook terug te vinden in een groot

deel van de 19de-eeuwse wijken, in de vijfhoek en in

een aantal buurten in het zuidoosten van het gewest.

Er zijn een aantal factoren die dit spreidingspatroon

kunnen verklaren. Ten eerste wonen in de buurten met

een hoge non-respons een groot aantal buitenlanders.

De kans is groter dat zij op het moment van de volkstelling

tijdelijk in het buitenland verbleven of verhuisd

waren naar het buitenland zonder zich uit te schrijven

uit de bevolkingsregisters. Daarnaast is de non-respons

eveneens hoog bij jongeren en alleenstaanden (Stoop &

Surkyn, 1997). Ook de groep van de studenten, die hun

wettelijke verblijfplaats niet bij hun ouders hebben, kan

hierbij worden gerekend. Opnieuw speelt de moeilijke

bereikbaarheid als gevolg van een hoge mobiliteit een

belangrijke rol.

54

3.5. Absence de réponse

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 89.157 personnes

n’ont pas renvoyé leur formulaire individuel de recensement

ou rempli aucune question. Cela correspond à 9,9% de la

population née avant 1996 (les personnes nées en ou après

1996 ne devaient pas remplir de formulaire).

Les quartiers au plus haut degré de non-réponse (plus de

21%) sont situés le long de l’Avenue Louise, de l’Avenue

Roosevelt et de l’Avenue de Tervueren, sur le campus de la

VUB/ULB et de l’UCL (carte 19). On trouve également des

valeurs au-dessus de la moyenne dans une grande partie des

quartiers du 19 ème siècle, dans le pentagone et dans le sudest

de la Région. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette

tendance. Premièrement, un grand nombre d’étrangers

habite dans ces zones. Il y a de grandes chances pour qu’au

moment du recensement, ils séjournaient à l’étranger ou

avaient déménagé sans se faire rayer des registres de population.

L’absence de réponse s’est également fait sentir

auprès des jeunes et des célibataires (Stoop & Surkyn,

1997), y compris les étudiants dont le domicile légal est chez

les parents. Cela s’explique par une joignabilité difficile due

à une mobilité élevée.


4. Huishoudenskenmerken

4.1. Gemiddelde omvang

van de huishoudens

In oktober 2001 bedroeg het aantal private huishoudens

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 472.800.

Dat is een stijging met 3% ten opzichte van de volkstelling

van 1991. Daartegenover stond een iets minder

grote stijging van de bevolking (+2,0%). Het resultaat is

een kleine afname van de gemiddelde huishoudensomvang

van 2,04 personen in 1991 naar 2,02 personen in

2001. Tussen de volkstellingen van 1970 en 1991 daalde

de gemiddelde omvang van de huishoudens nog van

2,4 naar 2,0.

De lage gemiddelde omvang van de huishoudens staat

in direct verband met het hoge aantal alleenstaanden.

Exact de helft van de Brusselse huishoudens bestaat

namelijk uit één persoon (zie verder). Daarmee neemt

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een zeer afwijkende

positie in binnen België (tabel 4).

55

4. Caractéristiques des ménages

4.1. Taille moyenne

des ménages

En octobre 2001, le nombre de ménages privés dans la

Région de Bruxelles-Capitale était de 472.800, soit une augmentation

de 3% par rapport au recensement 1991.

L’augmentation de la population elle, était moins importante

(+2,0%). Le résultat est une légère baisse de la taille des

ménages de 2,04 personnes en 1991 à 2,02 personnes en

2001. Entre les recensements de 1970 et de 1991 la taille

moyenne des ménages a encore baissé de 2,4 à 2,0.

La moyenne peu élevée des ménages est en rapport direct

avec le nombre élevé de personnes seules. En effet, la moitié

des ménages bruxellois se compose d’une seule personne

(voir plus loin). Cela donne à la Région de Bruxelles-

Capitale une position très spécifique en Belgique (tableau 4).

Tabel 4: Gemiddelde omvang van de private huishoudens, aandeel éénpersoonshuishoudens en aandeel

huishoudens bestaande uit 6 personen of meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in België,

1-10-2001

Tableau 4: Taille moyenne des ménages privés, part de ménages d’une personne et

part de ménages de 6 personnes et plus en Région de Bruxelles-Capitale et en Belgique,

1-10-2001

Gemiddeld aantal personen Eénpersoonshuis- Huishoudens met 6

per huishouden houdens (%) of meer personen (%)

Nombre moyen de Ménages d’une Ménages de 6

personnes par ménage personne (%) personnes et plus (%)

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest/ Région de

Bruxelles-Capitale 2,02 50,0 2,9

België/ Belgique 2,36 31,8 2,2

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source INS, Enquête socio-économique générale 2001


Gemiddelde omvang

van de huishoudens

20

1/10/2001

56

Taille moyenne

des ménages

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


21

Eénpersoonshuishoudens Ménages d’une personne

1/10/2001

57

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


De grootte van het huishouden is sterk gebonden aan de

fase in de levensloop. Thuisverlaters starten vaak als een

éénpersoonsgezin. Samenwonen of huwen en het krijgen

van kinderen zorgen vervolgens voor een toename van

het aantal leden in het huishouden. Op oudere leeftijd zal

de gezinsgrootte opnieuw afnemen wanneer de kinderen

het huis verlaten, de partners scheiden of één van de

partners komt te overlijden.

Het ruimtelijk patroon van de gemiddelde huishoudensomvang

bestaat uit vier homogene gebieden (kaart 20):

- In het oostelijk deel van de vijfhoek en de aanpalende

buurten in oostelijke en zuidelijke richting

(Europawijk, Elsene, het oostelijk deel van Sint-Gillis)

bedraagt het gemiddeld aantal personen in het huishouden

meestal minder dan 1,8. De alleenstaanden zijn

er dan ook ruim in de meerderheid. Vaak is zelfs meer

dan twee op de drie private huishoudens in dat stadsgedeelte

een éénpersoonshuishouden (zie kaart 21).

- Hierbij aansluitend volgt een concentrische zone met

een gemiddelde huishoudensomvang van rond de 2

personen.

- Deze ring wordt onderbroken door de buurten met een

sterke oververtegenwoordiging van grote gezinnen (zie

kaart 23).

- Een groot deel van de periferie (Ukkel, Sint-Pieters-

Woluwe, Neder-over-Heembeek, Sint-Agatha-Berchem)

heeft een huishoudensgrootte die hoger is dan het

gemiddelde: hier wonen hoofdzakelijk koppels met

kinderen.

De verklaring van dit patroon moet deels worden gezocht

in de relatie tussen de levenscyclus en de ‘wooncarrière’.

In elke fase van de levenscyclus hebben huishoudens

namelijk specifieke eisen wat betreft grootte, uitrustingsniveau

en type van de woning. Zo hebben jonge alleenstaanden

maar een beperkte woonruimte nodig. Zij

wonen dan ook in hoofdzaak in kleine huurwoningen,

vaak éénkamerappartementen (Willaert et al., 2000). Dit

type woning is overwegend in het centrale stadsgedeelte

aanwezig (zie kaart 63).

Gezinsuitbreiding (vooral het krijgen van kinderen of de

anticipatie daarop) noodzaakt een grotere woonoppervlakte.

Ook stellen deze huishoudens hogere eisen wat

betreft comfort en uitrustingsniveau van de woning (bijvoorbeeld

de aanwezigheid van een tuin en/of een garage),

en wat betreft de omgevingskenmerken (bijvoorbeeld

een groene en rustige buurt). Daarbij komt nog dat

huishoudens door het verwerven van hogere inkomens

of het combineren van inkomens een betere toegang hebben

tot de sector van de koopwoningen.

Het gebrek aan voldoende ruime en comfortabele (ééngezins)woningen

in het centrum van de stad, maakt dat

gezinnen met kinderen bij voorkeur perifeer gaan

58

La taille du ménage est fortement liée à la phase de vie. Les

personnes quittant la maison familiale débutent souvent

comme ménage d’une personne, puis se multiplient en raison

de concubinage et de mariage, ainsi que la venue d’enfants.

A un âge plus avancé, la taille du ménage va à nouveau se

réduire en raison du départ des enfants, de divorce ou du

décès de l’un des conjoints.

Le schéma spatial de la taille de ménage moyenne se

compose de quatre zones homogènes (carte 20):

- Dans la partie orientale du pentagone et les quartiers

adjacents à l’est et au sud (quartier européen, Ixelles,

partie orientale de Saint-Gilles), le nombre moyen de

personnes dans un ménage est de moins d’1.8. Les personnes

seules y sont en effet largement majoritaires.

Dans cette partie de la ville, souvent plus de deux sur

trois ménages ne se composent que d’une personne (voir

carte 21).

- Autour de cela se trouve une zone concentrique ou la

taille moyenne des ménages est d’environ 2 personnes.

- Cette ceinture est interrompue par les quartiers à forte

surreprésentation de grandes familles (voir carte 23).

- Une grande partie de la périphérie (Uccle, Woluwé-

Saint-Pierre, Neder-over-Heembeek, Berchem Sainte

Agathe) présente une taille des ménages qui est supérieure

à la moyenne : ici habitent surtout des couples avec

enfants.

L’explication de ce schéma doit être cherchée dans la

relation entre le cycle de vie et la «carrière logement».

En effet, dans chaque phase du cycle de vie, les ménages

ont des besoins spécifiques quant à la taille, le niveau

d’équipement et le type de logement. Ainsi, les jeunes

personnes seules n’ont besoin que d’un espace réduit. Ils

habitent essentiellement dans de petits logements loués,

souvent des appartements à une chambre (Willaert et

al., 2000). Ce type d’appartement se trouve souvent

dans la partie centrale de la ville (voir carte 63).

L’extension du ménage (surtout par la venue d’enfants

ou en anticipation) nécessite une plus grande surface

habitable. Ces ménages ont également plus d’exigences

quant au confort et au niveau d’équipement du logement

(ex. présence d’un jardin et/ou d’un garage) et

quant aux caractéristiques de l’environnement (par

exemple un quartier calme et vert). A cela s’ajoute le

fait que par des revenus plus élevés ou la combinaison

de revenus, les ménages ont un meilleur accès à l’achat

de logements.

La pénurie de logements (unifamiliaux) suffisamment

spacieux et confortables au centre ville fait que les

familles avec enfants préfèrent aller habiter dans la

périphérie. Des facteurs comme la nuisance sonore et le

trafic sont également une cause de déménagement vers

la périphérie. Les familles turques et marocaines avec


Eénpersoonshuishoudens

65+ jaar

22

1/10/2001

59

Ménages d’une personne

65+ ans

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Huishoudens van

zes personen en meer

23

1/10/2001

60

Ménages

de six personnes et plus

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


wonen. Factoren zoals verkeers- en lawaaihinder kunnen

eveneens een reden zijn voor een verhuis van het centrum

naar de periferie. De Turkse en Marokkaanse gezinnen

met kinderen blijven vooral in oude (meestal

gebouwd voor 1919), relatief kleine en oncomfortabele

woningen ten oosten en noorden van de vijfhoek wonen

(zie kaart 64). Gezien hun lager inkomensniveau is de

duurdere periferie voor hen veel minder toegankelijk.

4.2. Eénpersoonshuishoudens

en huishoudens van

6 personen en meer

De kaart van de gemiddelde huishoudensgrootte kan verder

worden verfijnd door de private huishoudens

bestaande uit 1 persoon (kaart 22) en uit 6 of meer personen

(kaart 23) afzonderlijk te beschouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen 236.226

éénpersoonshuishoudens. Dit is juist de helft van alle

private huishoudens (tabel 4). De grootste groep alleenstaanden

is tussen 35 en 64 jaar oud, 30% is jongvolwassen

(15-34 jaar) en 28% is bejaard (65+ jaar).

De bejaarde alleenstaanden zijn voornamelijk vrouwen.

Dat is grotendeels een gevolg van de hogere levensverwachting

van vrouwen.

Op gemeentelijk niveau is Elsene de absolute uitschieter

met 66% éénpersoonshuishoudens (dit is de hoogste

waarde van alle Belgische gemeenten). Op wijkniveau

komen de grootste concentraties alleenstaanden voor in

het stadscentrum en aanpalende buurten langs de

Louizalaan en langs de Wet- en Belliardstraat. Deze buurten

worden gekenmerkt door een hoog percentage jongvolwassenen

(zie kaart 9).

Het spreidingspatroon van de bejaarde alleenstaanden is

fundamenteel verschillend. De hoogste proporties zijn

nu gesitueerd in een concentrische zone rond de 19deeeuwse

wijken (kaart 22).

Het aandeel van de private huishoudens bestaande uit

6 personen en meer is met amper 3% (= 13.495 huishoudens)

zeer klein, maar ligt wel iets boven het nationaal

niveau (tabel 4).

Het spreidingspatroon toont een zeer scherpe afbakening.

De buurten in de hoogste klasse (een aandeel van

meer dan 8,7%) zijn vrijwel allemaal gesitueerd ten westen

en noorden van de binnenstad, in buurten waar veel

Turken en Marokkanen wonen. Het percentage grote

gezinnen is doorgaans ook hoog in sociale woonwijken

zoals Brabants Thuis in Evere, Mariëndaal in Neder-over-

Heembeek en Melkriek in Ukkel.

61

des enfants restent dans des vieux logements (pour la

plupart construits avant 1919), relativement petits et

inconfortables à l’est et au nord du pentagone (voir

carte 64). Vu leur niveau de revenu plus faible, la périphérie

plus chère leur est beaucoup moins accessible.

4.2. Ménages à une personne et

ménages de 6 personnes et plus

La carte de la taille moyenne des ménages peut être affinée

encore en considérant séparément les ménages à une personne

(carte 22) et de 6 personnes ou plus (carte 23).

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il y a 236.226

ménages à une personne, soit exactement la moitié de tous

les ménages privés (tableau 4). Le plus grand groupe de personnes

seules a entre 35 et 64 ans, dont 30% sont de jeunes

adultes (15 -34 ans) et 28% des personnes âgés (plus de 65

ans). Les personnes seules âgées sont surtout des femmes, ce

qui est surtout une conséquence de la plus longue espérance

de vie des femmes.

Au niveau communal, c’est Ixelles qui vient en première

place avec 66% de ménages à une personne (soit la valeur la

plus élevée de toutes les communes belges). Au niveau des

quartiers, on retrouve les concentrations de personnes seules

les plus élevées dans les quartiers adjacents le long de

l’Avenue Louise et des Rues de la Loi et Belliard. Ces quartiers

sont caractérisés par un pourcentage élevé de jeunes

adultes (voir carte 9).

Le schéma de répartition des personnes seules âgées est fondamentalement

différent. Les proportions les plus élevées se

trouvent à présent dans une zone concentrique autour des

quartiers du 19ième siècle (carte 22).

Avec à peine 3% (= 13.495 ménages), la part des ménages

privés composés de 6 personnes et plus est fort petite,

mais se situe un peu au-dessus du niveau national

(tableau 4).

Le schéma de répartition montre un morcellement fort prononcé.

Les quartiers aux valeurs supérieures (part de plus

8,7%) sont presque tous situés à l’ouest et au nord du centre

ville, où habitent beaucoup de Turcs et de Marocains. Le

pourcentage de grandes familles est également élevé dans les

quartiers à logements sociaux comme Brabants Thuis à

Evere, Mariëndaal à Neder-over-Heembeek et Melkriek à

Uccle.


Alleenstaande moeders

20-29 jaar

24

1/10/2001

62

Mères monoparentales

20-29 ans

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Thuiswonenden

van 25 tot 29 jaar

25

1/10/2001

63

Personnes de 25 à 29 ans habitant

encore chez leurs parents

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


4.3. Alleenstaande moeders

van 20 tot 29 jaar

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één op de tien

private huishoudens een éénoudergezin het betreft grotendeels

(87%) alleenstaande moeders. Dat is iets minder

dan in Wallonië (11% éénoudergezinnen) maar beduidend

meer dan in Vlaanderen (7,5% éénoudergezinnen).

Op tien jaar tijd (1991-2001) zijn er in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest meer dan 5.000 éénoudergezinnen

bijgekomen. Hun totale aantal bedraagt daarmee

48.105.

Kaart 24 geeft de proportie van de 20 tot 29-jarige

alleenstaande moeders t.o.v. het totaal aantal vrouwen

van die leeftijd. Deze jonge moeders en hun kinderen

behoren meestal tot de socio-economisch zwakste groepen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen 4.231

alleenstaande 20 tot 29-jarige jonge moeders op een

totaal van 75.943 vrouwen in die leeftijdsgroep. Voor

bijna een kwart (22,9%) van alle 20 tot 29-jarige moeders

is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen officiële

partner op hetzelfde adres geregistreerd.

Binnen het gewest wonen de jonge alleenstaande moeders

vrij gelijkmatig verspreid; in het westen en het noorden

liggen de proporties wel iets hoger. Ze zijn doorgaans

ook hoog in sociale woonwijken zoals Peterbos

(Anderlecht), Messidor (Vorst), Ieder Zijn Huis (Evere),

de statistische sector Gemeentelijk Stadion met de sociale

huisvestingsmaatschappij de Elsense Haard (Elsene) en

Hof ten Berg-Noord (Sint-Lambrechts-Woluwe).

4.4. Thuiswonenden

van 25 tot 29 jaar

Kaart 25 toont het percentage 25 tot 29-jarige mannen

en vrouwen die na het beëindigen van hun opleiding

nog bij hun ouders inwonen. In het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest wonen 13.408 personen van 25

tot 29 jaar nog thuis. Dat is bijna 1 op de 6 personen in

die leeftijdsgroep.

Het langer blijven wonen in het ouderlijk huis houdt verband

met een vertraagde economische onafhankelijkheid

als gevolg van een verlengde studieduur, werkloosheid,

tijdelijk werk, de hoge kostprijs van het wonen, enz.

Vooral in het uiterste zuiden en oosten van de agglomeratie

zijn de proporties hoog. Het langer blijven thuis

wonen kan hier in verband worden gebracht met een

verlengde studieduur en het “gulden nest”-syndroom

(het langer blijven inwonen van jongvolwassenen bij

64

4.3. Mères célibataires

de 20 à 29 ans

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, un sur 10 ménages

est une famille monoparentale. Il s’agit principalement de

mères célibataires (87%). C’est un peu moins qu’en Wallonie

(11% de familles monoparentales) mais sensiblement plus

qu’en Flandre (7,5% de familles monoparentales. En dix ans

(1991-2001), plus de 5000 familles monoparentales sont

venues s’ajouter dans la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui

porte leur nombre à 48.105.

La carte 24 donne la proportion de mères célibataires de

20-29 ans par rapport au nombre total de femmes de cet

âge. Ces jeunes mères et leurs enfants appartiennent souvent

aux groupes socio-économiques les plus faibles. Dans la

Région de Bruxelles-Capitale habitent 4.231 jeunes mères

de 20-29-ans sur un total de 75.943 femmes de cette catégorie

d’âge. Pour presque un quart de toutes les mères de 20-

29 ans dans la Région de Bruxelles-Capitale, il n’y a pas de

partenaire officiel domicilié à la même adresse.

Au sein de la région, les jeunes mères célibataires sont réparties

de manière égale, avec des proportions un peu plus élevées

à l’ouest et au nord. Elles sont élevées dans les quartiers

à logements sociaux comme Peterbos (Anderlecht), Messidor

(Forêt), Ieder Zijn Huis (Evere), le secteur statistique Stade

Communal avec la Société de Logements (Le Foyer Ixellois)

et Hof ten Berg-Noord (Woluwé Saint Lambert).

4.4. Résidents au domicile parental

de 25-29 ans

La carte 25 montre le pourcentage d’hommes et de

femmes de 25 à 29 ans qui résident encore au domicile

parental après leur formation. Dans la Région de

Bruxelles-Capitale, il s’agit de 13.408 personnes de 25 à 29

ans, ce qui correspond à 1 personne sur 6 dans cette catégorie

d’âge.

Le fait de résider au domicile parental plus longtemps est lié

à l’indépendance économique retardée dûe au temps d’étude

plus long, au chômage, au travail temporaire, au coût élevé

du logement etc.

Les proportions sont particulièrement élevées dans les extrémités

sud et est de l’agglomération. Ici, le fait de résider plus

longtemps au domicile parental peut être attribué à la prolongation

du temps d’études syndrome de «solidarité ascendante»

(cohabitation de jeunes adultes chez leurs parents

plus aisés). En effet, cette partie de la Région de Bruxelles-

Capitale connaît le degré de scolarisation le plus élevé (voir

carte 59). S’y trouvent également les quartiers les plus aisés


Vrouwen van 25 tot 29 jaar

zonder kind(eren)

26

1/10/2001

65

Femmes de 25 à 29 ans

sans enfant(s)

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


meer welstellende ouders). Dat deel van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest kent immers de hoogste scholingsgraad

(zie kaart 59). Ook de meest welvarende wijken

zijn daar gesitueerd (zie kaart 61).

Er is eveneens een oververtegenwoordiging in een deel

van de westelijke en noordelijke periferie en in verschillende

buurten met vooral Turken en Marokkanen rond

de binnenstad. Deze allochtonen kiezen immers minder

vaak voor alternatieve leefvormen zoals alleen wonen of

ongehuwd samenwonen. Daarnaast kan de hoge werkloosheidsgraad

(zie kaart 55) hun financiële zelfstandigheid

op jonge leeftijd verhinderen.

4.5. Vrouwen van 25 tot 29 jaar

zonder kind(eren)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is meer dan twee

derde van de 41.695 vrouwen van 25 tot 29 nog kinderloos.

De proporties vrouwen zonder inwonende kinderen

in die leeftijdsgroep zijn het hoogst in het zuidoostelijke

kwadrant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

(kaart 26). Hier zijn maar ongeveer één op de vier vrouwen

reeds moeder op deze leeftijd; soms is dat zelfs

amper één op de acht.

In de wijken met veel Marokkanen (Laag-Molenbeek en

Kuregem) wordt op een veel jongere leeftijd overgegaan

tot ouderschap. Daar zijn vaak twee op de drie vrouwen

van 25 tot 29 jaar moeder. Een groot deel van hen is

gehuwd en blijft het traditionele patroon van gezinsvorming

(huwen gevolgd door het krijgen van kinderen op

jonge leeftijd) aanhouden.

66

(voir carte 61).

Il y a également surreprésentation dans une partie de la

périphérie occidentale et septentrionale, et dans différents

quartiers abritant surtout des Turcs et des Marocains autour

du centre ville. Ces allochtones choisissent en effet moins

souvent d’adopter des formes de vie alternatives, telles que

vivre seul ou le concubinage. De plus, le chômage élevé (voir

carte 55) peut également empêcher leur autonomie financière

lorsqu’ils sont jeunes.

4.5. Femmes de 25 à 29 ans

sans enfant(s)

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, plus de deux tiers des

41.695 femmes de 25 à 29 ans n’ont pas d’enfants. Les proportions

de femmes sans enfants cohabitants dans cette catégorie

d’âge sont les plus élevées dans le quadrant sud-est de

la Région de Bruxelles-Capitale (carte 26). Ici, seulement

une femme sur quatre est déjà mère à cet âge, voire une sur

huit. Dans les quartiers à majorité marocaine (Bas-

Molenbeek et Cureghem), on devient parent beaucoup plus

jeune. Souvent, deux femmes de 25-29 ans sur trois y sont

mères. Une grande part d’entre elles est mariée et continue

de suivre le modèle traditionnel (mariage suivi par l’arrivée

d’enfants à un jeune âge).


5. De bevolkingssamenstelling

naar nationaliteit

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tellen 6 nationaliteiten

meer dan 10.000 inwoners en 26 nationaliteiten

minstens 1.000 personen. Tabel 5 geeft de 20 belangrijkste

nationaliteitsgroepen op 1 oktober 2001. De

ruimtelijke spreiding van de 10 grootste groepen en

de Oost-Europeanen worden weergegeven op kaarten

27 tot 46. De Britten en Duitsers (8ste en 9de belangrijkste

nationaliteitsgroep) werden samengevoegd met

de inwoners uit andere Zuid-Europese EU-landen, de

Japanners, de Amerikanen, de Canadezen, de

Australiërs en de Nieuw-Zeelanders. Deze nationaliteiten

zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grotendeels

tewerkgesteld in internationale instellingen of

multinationale ondernemingen en vormen daarom een

vrij homogene groep.

Per nationaliteitsgroep wordt eveneens de bevolkingsevolutie

tussen de volkstellingen van 1991 en 2001

op kaart voorgesteld. Zowel nationaliteitswijzigingen

als verhuisbewegingen beïnvloeden dit kaartbeeld. Op

buurtniveau is de invloed van natuurlijke aangroei

(geboorten min overlijdens) veel minder belangrijk.

Een sterke afname van de vreemde bevolking in een

aantal buurten is doorgaans het gevolg van nationaliteitswijzigingen

en veel minder van verhuisbewegingen.

Een bevolkingstoename wijst anderzijds vooral op een

positief migratiesaldo.

67

5. La composition de la population

selon la nationalité

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 6 nationalités comptent

plus de 10.000 personnes et 26 nationalités en comptent

au moins 1.000. Le tableau 5 donne les 20 principaux

groupes de nationalité au 1 er octobre 2001. La répartition

spatiale des 10 plus grands groupes et des Européens de l’est

sont montrés sur les cartes 27 à 46. Les Britanniques et les

Allemands (8 ème et 9 ème principaux groupes de nationalité)

ont été regroupés avec les personnes provenant d’autres pays

d’Europe du sud-est membres de l’UE, les Japonais, les

Américains, les Canadiens, les Australiens et les Néo-

landais. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ces nationalités

sont majoritairement employées dans des institutions

internationales ou des sociétés multinationales et forment

donc un groupe relativement homogène.

Par groupe de nationalité, l’évolution de la population

entre 1991 et 2001 est représentée sur carte. Cette carte

est influencée par les changements de nationalité et par les

mouvements de déménagements. Au niveau quartier, l’influence

de la croissance naturelle (naissances moins les

décès) est beaucoup moins importante. La forte baisse de la

population étrangère dans certains quartiers est souvent la

conséquence de changements de nationalité plutôt que de

déménagements. L’augmentation de la population indique

d’autre part un solde de migration positif.

Tabel 5: De twintig grootste nationaliteitsgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

op basis van de huidige nationaliteit, 1-10-2001

Tableau 5: Les vingt nationalités les plus représentées en Region de Bruxelles-Capitale

sur base de la présente nationalité, 1-10-2001

Aantal Aantal/

nombre nombre

Marokko/ Maroc 49.778 Nederland/Pays-Bas 5.129

Frankrijk/ France 36.403 Polen/Pologne 3.135

Italië/Italie 28.543 USA 3.091

Spanje/Espagne 20.846 Japan/Japon 2.494

Portugal 15.670 Zweden/Suède 2.336

Turkije/Turquie 14.339 Algerije/Algérie 2.013

Griekenland/Grèce 9.150 Finland/Finlande 1.833

Verenigd Koninkrijk/Royaume Uni 8.938 Ierland/Irlande 1.806

Duitsland/Allemagne 7.124 Denemarken/Danemark 1.620

Congo 6.532 Filippijnen/Philippines 1.536

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source:INS, Enquête socio-économique générale, 2001


Door de opeenvolgende wijzigingen in de nationaliteitswetgeving

hebben heel wat vreemdelingen de Belgische

nationaliteit verkregen. Dit maakt het moeilijker om de

demografische evolutie van de verschillende bevolkingsgroepen

van buitenlandse origine op te volgen.

Het verwerven van de Belgische nationaliteit belet niet

dat sommigen meer geconfronteerd worden met problemen

(zoals achterstelling, discriminatie) eigen aan

bevolkingsgroepen met een recente migratiegeschiedenis.

Deze problemen nemen toe naarmate de etnische,

culturele of religieuze verschillen groter zijn. De nationaliteit

van oorsprong is ook van belang om de samenstelling

te kennen van de bevolking in het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest, en om de patronen van diffusie

en concentratie van de nieuwe bevolkingsgroepen weer

te geven.

De vraag stelt zich waar de grens moet worden gelegd.

Wie in België geboren is, kan bezwaarlijk nog migrant

worden genoemd. Maar heel wat problemen verbonden

met de oorspronkelijke migratie blijven aanwezig bij

jongeren van de tweede generatie.

In deze atlas kozen we ervoor om zoveel mogelijk de

eerste en tweede generatie in beeld te brengen. In de

census is de nationaliteit van oorsprong gekend van

migranten die na hun aankomst in België de Belgische

nationaliteit hebben verworven. Bij kinderen van

migranten die in België geboren werden en bij hun

geboorte Belg werden op basis van de wetgeving Gol

(1985) is de nationaliteit van oorsprong na te trekken

op basis van de nationaliteit (van oorsprong) van de

ouders. In de volkstelling van 2001 is het mogelijk om

de nationaliteit van oorsprong van de meeste van deze

‘nieuwe Belgen’ te kennen gezien ze meestal nog bij hun

ouders inwonen. De gegevens van 2001 geven dus een

zeer getrouw beeld weer van de migranten van de eerste

en tweede generatie. De nationaliteit van oorsprong

definiëren we hier op basis van de eigen nationaliteit bij

de geboorte. Verder kennen we aan de inwonende kinderen

die als Belg geboren zijn, de nationaliteit toe van

de vader (moeder in geval zij referentiepersoon of enige

ouder in het huishouden is).

Op het moment van de volkstelling 2001 bedroeg het

totaal aantal inwoners met een vreemde nationaliteit

260.623 (dat is 26,8% van de totale bevolking). Dit cijfer

houdt enkel rekening met de nationaliteit op 1 oktober

2001. Wanneer we ook rekening houden met de

nationaliteit van oorsprong, dan telt het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest 45 verschillende nationaliteiten

met minstens 1.000 personen. Het totaal aantal inwoners

van buitenlandse oorsprong bedraagt 451.133 of

46,3% van de totale bevolking (tabel 6).

68

En raison des modifications successives de la législation

sur la nationalité, un grand nombre d’étrangers a obtenu

la nationalité belge. Ainsi il devient plus difficile de

suivre l’évolution démographique des différents groupes

de population d’origine étrangère. Cela n’empêche

pas que certains sont confrontés à des problèmes

(comme le manque de soins, la discrimination) propres

à des catégories de population récemment immigrées.

La gravité de ces problèmes est fonction de l’écart ethnique,

culturel ou religieux. La nationalité d’origine est

également important pour connaître la composition de

la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et

pour connaître les schémas de répartition et de concentration

des nouvelles catégories de population.

La question est de savoir où la limite doit être tirée. Les

personnes nées en Belgique ne peuvent plus être qualifiées

d’immigrés. Les problèmes liés à l’immigration restent

pourtant présents auprès des jeunes de deuxième

génération.

Pour le présent atlas, nous avons choisi de présenter le

plus possible la première et la deuxième génération.

Lors du recensement on a saisi la nationalité d’origine

d’immigrés qui ont acquis la nationalité belge après leur

arrivée en Belgique. En ce qui concerne les enfants

d’immigrés qui sont nés en Belgique et qui sont devenus

Belges selon la loi Gol (1985), la nationalité peut

être retracée sur base de la nationalité (d’origine) des

parents. Lors du recensement de 2001 il a été possible

de connaître la nationalité d’origine de la plupart de ces

nouveaux belges car ils vivaient pour la plupart encore

chez leurs parents. Ainsi les données de 2001 donnent

une image très fidèle des immigrés de première et de

deuxième génération. Nous définissons ici la nationalité

d’origine sur base de la propre nationalité au moment

de la naissance. De plus on assigne aux enfants cohabitants

qui sont nés belges la nationalité du père (ou de la

mère si elle est la personne de référence ou le seul

parent du ménage).

Au moment du recensement de 2001, le nombre total

d’habitants à nationalité étrangère était de 260.623 (soit

26,8% de la population totale). Ce chiffre tient uniquement

compte de la nationalité au 1er octobre 2001.

Si nous tenons également compte de la nationalité d’origine,

la Région de Bruxelles-Capitale compte 45 nationalités

différentes avec au moins 1.000 personnes. Le

nombre total de personnes d’origine étrangère est de

451.133 ou 46,3% de la population totale (tableau 6).


Tabel 6: Bevolking naar huidige nationaliteit en nationaliteit van oorsprong

in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, 1-10-2001

Tableau 6 Population selon la nationalité actuelle et la nationalité d’origine

en Région de Bruxelles-Capitale, 1-10-2001.

Door rekening te houden met de nationaliteit van oorsprong

kan vrijwel de volledige populatie migranten van de eerste en

de tweede generatie in kaart worden gebracht. Kaarten 47 tot

50 tonen ter illustratie het aandeel van 4 grote groepen allochtonen

(inwoners van Marokkaanse, Turkse, Zuid-Europese 3 en

andere 4 origine) in de totale bevolking op buurtniveau.

Aanvullend geeft figuur 6 de bevolkingspiramides van zes

nationaliteitsgroepen (Marokkanen, Italianen, Portugezen,

Spanjaarden, Turken en Britten). Daarin wordt een onderscheid

gemaakt tussen de bevolking met vreemde nationaliteit

en de bevolking van vreemde oorsprong die ondertussen

de Belgische nationaliteit heeft verworven. Hieruit blijkt het

belangrijke effect van de nationaliteitswijzigingen bij de

Turken en Marokkanen.

Aantal met nationaliteit Aantal met Belgische

van land van oorsprong/ nationaliteit/ Totaal/

Nombre avec nationalité Nombre avec Total

du pays d’origine nationalité belge

Marokko/ Maroc 49.778 76.184 125.962

Frankrijk/France 36.403 11.096 47.499

Italië/Italie 28.543 9.178 37.721

Turkije/Turquie 14.339 21.538 35.877

Spanje/Espagne 20.846 4.559 25.405

Portugal 15.670 1.362 17.032

Congo 6.532 9.069 15.601

Overige Europa/Autre Europe 6.686 5.457 12.143

Griekenland/Grèce 9.150 2.519 11.669

Duitsland en Luxemburg

Allemagne et Luxembourg 8.446 2.862 11.308

Verenigd Koninkrijk/Royaume Uni 8.938 1.604 10.542

Overige EU/Autre UE 8.715 597 9.312

Nederland/ Pays-Bas 5.129 2.108 7.237

Latijns-Amerika/ Amérique latine 3.742 3.364 7.106

Joegoslavië/Yougoslavie 2.167 4.917 7.084

Polen/Pologne 3.135 3.480 6.615

VS en Canada/ EU et Canada 3.937 717 4.654

Japan, Australië en Nieuw-Zeeland/

Japon/Australie et Nouvelle Zélande 2.814 138 2.952

Overige/ Autres 25.653 29.761 55.414

Totaal/Total 260.623 190.510 451.133

België/Belgique - 522.423 522.423

Totaal/Total 260.623 712.933 973.556

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001 en volkstelling 1991

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001 et recensement 1991

3 Spanje, Italië, Portugal en Griekenland.

4 Andere EU-Landen, samen met de VSA, Canada, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland

69

En tenant compte de la nationalité d’origine, on peut représenter

l’ensemble de la population d’immigrés de première et

deuxième génération. Les cartes 47 à 50 illustrent la part

des 4 principales catégories d’allochtones (habitants d’origine

marocaine, turque, d’Europe du sud 5 et autres 6 origines)

dans la population totale au niveau des quartiers.

En complément, la figure 6 montre les pyramides de population

de 6 groupes de nationalité (Marocains, Italiens,

Portugais, Espagnols, Turcs et Britanniques), qui fait la distinction

entre les personnes de nationalité étrangère et les

personnes de nationalité étrangère qui ont acquis la nationalité

belge. L’on remarque ainsi l’effet important des changements

de nationalité parmi les Turcs et les Marocains.

3 Espagne, Italie, Portugal et Grèce.

4 Autre pays de l’UE, avec les EA, le Canada, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande


Figuur 6: Leeftijdspiramides van de bevolking van Marokkaanse, Italiaanse, Portugese, Spaanse, Turkse en

Britse afkomst wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1-10-2001 (Bron: NIS, Algemene socioeconomische

enquête 2001 en volkstelling 1991)

Figure 6: Pyramide des âges de la population d’origine marocaine, italienne, portugaise, espagnole, turque et

britannique habitant la Région de Bruxelles-Capitale, 1-10-2001 (Source INS, Enquête socio-économique 2001

et recensement 1991).

70


5.1. De Marokkanen

De Marokkaanse migratie is op gang gekomen in de

jaren zestig met een eerste groep van (vooral mannelijke)

arbeidsmigranten tussen 1963 en 1966. Net voor

het invoeren van de migratiestop in 1974 volgde een

tweede piek. Sindsdien is de migratie uit Marokko sterk

teruggelopen en bestaat ze vooral uit gezinshereniging

en huwelijksmigratie.

Meer dan de helft van de Marokkanen in België woont

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij zijn er de

grootste groep personen van buitenlandse oorsprong. In

totaal 49.778 Brusselaars bezitten de Marokkaanse

nationaliteit. Houden we rekening met de verandering

van nationaliteit dan zijn er 107.390 inwoners die bij de

geboorte de Marokkaanse nationaliteit hadden. Indien

we ook de kinderen meetellen van de migranten die de

Belgische nationaliteit hebben aangenomen dan telt het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 125.962 personen van

Marokkaanse origine. Dat is veruit de belangrijkste

groep van buitenlandse origine in het gewest.

De Marokkanen hebben zich intussen verspreid over

het gehele gewest, maar wonen vooral in de volkse

buurten ten westen en ten noorden van de vijfhoek

(kaart 27; zie ook kaart 47). Er is een sterke concentratie

in Laag-Molenbeek, in Kuregem, in de westelijke en

zuidelijke rand van de pentagoon en in een deel van

Koekelberg. Deze concentratiezone loopt voort in het

westelijk deel van Sint-Gillis en in Vorst. Daar wordt ze

enkel ruimtelijk onderbroken door de spoorlijn en de

kantoorwijk naast het Zuidstation. Ook in het noorden

vormen het kanaal, de spoorwegsites rond Thurn en

Taxis en de kantoorwijk Manhattan een fysieke barrière

met de tweede vestigingskern in het westen van

Schaarbeek en zijn uitlopers naar Brussel-Stad, Laken

en de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Een minder

belangrijke en volledig geïsoleerde concentratie is te

vinden in de Maalbeekvallei in de buurt van het

Flageyplein (Elsene). De Marokkanen zijn eveneens

sterk vertegenwoordigd in een aantal wijken in Evere en

in de universiteitswijk rond het Saint-Luc ziekenhuis

(Sint-Lambrechts-Woluwe).

De Marokkaanse gemeenschap heeft zich vooral ingeplant

in de meest toegankelijke woningmarkt in de

voormalige arbeiderswijken langs de kanaalzone.

Hoewel de meeste Marokkanen een woning huren, telt

de groep steeds meer eigenaars. Er zijn een aantal handelszones

ontstaan die sterk op de Marokkaanse

gemeenschap zijn afgestemd, maar ook door hun volks

karakter en specifiek aanbod een bredere aantrekkingskracht

hebben. Kenmerkend zijn vooral de

Gentsesteenweg in Laag-Molenbeek en het zuidelijk

deel van de Lemonnierlaan. Door de specifieke woningmarkt,

het aanbod van goedkope handelszaken en de

aanwezigheid van moskeeën vormen deze wijken een

73

5.1. Les Marocains

L’immigration marocaine s’est mise en marche dans les

années 60 avec un premier groupe (surtout masculin) de

travailleurs étrangers entre 1963 et 1966. Un peu avant

l’arrêt de migration en 1974, il y a eu un deuxième pic.

Depuis lors, la migration du Maroc a fortement baissé et est

essentiellement composée de regroupements familiaux et de

mariages. Plus de la moitié des Marocains en Belgique habite

dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont le plus

grand groupe de personnes d’origine étrangère. Au total

49.778 Bruxellois possèdent la nationalité marocaine. Si

nous tenons compte du changement de nationalité, 107.390

personnes avaient la nationalité marocaine lorsqu’ils sont

nés. Si nous comptons aussi les enfants des immigrés qui ont

adopté la nationalité belge, la Région de Bruxelles-Capitale

compte 125.962 d’origine marocaine.

Entre-temps, les Marocains se sont éparpillés dans toute la

région, mais habitent surtout dans les quartiers populaires à

l’ouest et au nord du pentagone (carte 27, voir aussi carte

47). Il y a une forte concentration dans le bas-Molenbeek, à

Cureghem, dans la couronne occidentale et méridionale du

pentagone et une partie de Koekelberg. Cette zone de

concentration se poursuit dans la partie occidentale de

Saint-Gilles et à Forêt, où elle est uniquement spatialement

interrompue par la voie ferrée et le quartier de bureaux à

côté de la gare du midi. Au nord, le canal, les sites ferroviaires

autour de Tour et Taxis et le quartier de bureaux de

Manhattan forment une barrière physique avec le deuxième

noyau d’établissement à l’ouest de Schaerbeek et ses extrémités

vers Bruxelles-ville, Laeken et la commune de Saint-

Josse. On trouve aussi une concentration moins importante

et complètement isolée dans la vallée du Maelbeek et aux

alentours de la place Flagey. (Ixelles). Les Marocains sont

également fortement représentés dans certains quartiers

d’Evere et dans le quartier universitaire autour de l’hôpital

Saint-Luc (Woluwé-Saint-Lambert).

La communauté marocaine s’est surtout implantée dans les

anciens quartiers ouvriers, où le marché du logement est

accessible ; le long de la zone canal. Bien que la plupart des

Marocains louent un logement, le groupe compte de plus en

plus de propriétaires. Un certain nombre de zones commerciales

a vu le jour, fortement adapté à la communauté marocaine,

mais aussi de caractère populaire, et avec une offre

spécifique qui exerce une grande attraction. La Chaussée de

Gand dans le bas-Molenbeek et la partie sud du boulevard

Lemonnier sont caractéristiques dans ce sens. En raison du

marché du logement spécifique, de l’offre de commerces bon

marché et de la présence de mosquées, ces quartiers forment

un pôle d’attraction pour l’établissement de nouveaux immigrants

de culture islamique.

La réduction de la présence marocaine entre 1991 et 2001

dans les quartiers à forte concentration est surtout la conséquence

de changements de nationalités (carte 28). Pourtant,

la baisse dans la zone du canal à l’ouest du pentagone


27

Spreiding van de Marokkanen Répartition des Marocains

1/10/2001

74

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Marokkanen

28

1/3/1991 - 1/10/2001

75

Evolution de la population

Les Marocains

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolking van allochtone oorsprong

Marokkanen

47

1/10/2001

76

Population d’origine allochtone

Marocains

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


aantrekkingspool voor de vestiging van nieuwe migranten

met een moslimachtergrond.

De afname van de Marokkaanse aanwezigheid tussen

1991 en 2001 in de concentratiewijken is vooral het

gevolg van nationaliteitswijzigingen (kaart 28). Toch

wijst de afname in de kanaalzone in het westen van de

vijfhoek (de wijken rond het Klein Kasteeltje) ook op

een verhuisbeweging ten voordele van nieuwe migranten.

Ondermeer personen die in het wachtregister staan

ingeschreven, nemen hun plaats in.

5.2. De Fransen

De migratie uit Frankrijk was al belangrijk in de 19de

eeuw en is dit gebleven tot op vandaag. Tussen de laatste

twee volkstellingen is de Franse aanwezigheid in

Brussel zeer sterk toegenomen: van 26.646 personen in

1991 tot 36.403 in 2001 (kaart 30). Ze vormen nu de

tweede belangrijkste buitenlandse nationaliteitsgroep in

Brussel. Hun aantal wordt waarschijnlijk nog sterk

onderschat omdat veel studenten of jongeren die slechts

tijdelijk in Brussel verblijven niet in de bevolkingsregisters

zijn ingeschreven.

De culturele uitstraling van Brussel en de relatief goedkope

woningmarkt in vergelijking met Parijs hebben de

laatste jaren heel wat Franse jongeren naar Brussel

gelokt. Ook de verdere internationalisering van de

hoofdstad is een motor voor een aanhoudende migratie

uit Frankrijk.

De Franse gemeenschap is aanwezig in alle sociale lagen

van de bevolking en is ruimtelijk dan ook over geheel

Brussel verspreid (kaart 29). Hun socio-economisch

profiel is zeer goed vergelijkbaar met dat van de

Belgische bevolking. De taal en de culturele verwantschap

zorgen voor een sterke vermenging. Toch hebben

ook de Fransen hun eigen concentratiewijken: in Ukkel

rond het Lycée Français, in Elsene en in het oostelijk

deel van Sint-Gillis. Ze zijn ook oververtegenwoordigd

langs de twee ‘rijke’ assen van de Louizalaan-

Rooseveltlaan en in mindere mate de Tervurenlaan.

Opmerkelijk is de Franse aanwezigheid in de centrumwijken

met een sterke gentrificatie (vanaf de Zavel tot

aan de Beurs en in de Dansaertstraat).

77

(quartiers autour du Petit Château) indique un mouvement

de déménagement à l’avantage de nouveaux immigrés. Il

s’agit entre autres de personnes inscrites dans le registre

d’attente.

5.2. Les Français

La migration en provenance de France était déjà importante

au 19ième siècle et se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Entre

les deux recensements la présence française à Bruxelles a

fortement augmenté : elle est passée de 26.646 personnes

en 1991 à 36.403 en 2001 (carte 30). Actuellement ils forment

le deuxième groupe de nationalité étrangère le plus

important à Bruxelles. Leur nombre est probablement encore

fort sous-estimé en raison du grand nombre d’étudiants

ou de jeunes qui ne séjournent que temporairement à

Bruxelles et qui ne sont pas inscrits dans les registres de

population.

Le rayonnement culturel de Bruxelles et le marché du logement

moins coûteux qu’à Paris ont attiré bon nombre de

français à Bruxelles. La poursuite de l’internationalisation

de Bruxelles est également un moteur de l’immigration soutenue

en provenance de France.

La communauté française est présente dans toutes les

couches de la population et est spatialement répartie dans

tout Bruxelles (carte 29). Leur profil socioculturel est comparable

avec celui de la population belge. La langue et la

parenté culturelle assurent une bonne intégration culturelle.

Pourtant, les Français ont leurs propres quartiers où ils se

concentrent : à Uccle autour du Lycée Français et dans la

partie orientale de Saint-Gilles. Ils sont également surreprésentés

le long des deux axes ‘riches’ des Avenues Louise et

Roosevelt, et dans une moindre mesure l’Avenue de

Tervueren. A noter également la présence française dans les

quartiers du centre, avec une forte gentrification (du Sablon

à la Bourse et dans la Rue Dansaert).


29

Spreiding van de Fransen Répartition des Français

1/1/2001

78

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Fransen

30

1/3/1991 - 1/10/2001

79

Evolution de la population

Les Français

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


5.3. De Italianen

De Italianen vormen de belangrijkste groep arbeidsmigranten

in België. Reeds op het einde van de jaren twintig

telde de Italiaanse gemeenschap in België 30.000

personen (Morelli, 2004). Het was echter onmiddellijk

na de Tweede Wereldoorlog dat tienduizenden

Italiaanse arbeiders massaal werden gerekruteerd voor

de Belgische mijnindustrie. De Italiaanse migratie

kende een hoogtepunt in de jaren vijftig. Na de ramp

van Marcinelles in 1956 en de geleidelijke sluiting van

de mijnen is de inwijking sterk teruggelopen. Veel

Italianen hebben intussen de Belgische nationaliteit verworven.

Toch zijn de Italianen in België nog steeds de

belangrijkste groep van vreemde nationaliteit. In het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ze de derde buitenlandse

nationaliteitsgroep (28.543 personen). Ten

opzichte van 1991 is hun aantal licht gedaald (kaart 32).

De eerste Italiaanse aanwezigheid in Brussel dateert van

tussen de twee wereldoorlogen en situeerde zich rond

het Noordstation in Schaarbeek en in Sint-Joost-ten-

Node. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een

belangrijke kern in Kuregem en rond het

Lemmensplein (ook wel ‘Klein-Sicilië’ genoemd).

Intussen is de Italiaanse gemeenschap sterk gediversifieerd

en is haar sociaal-economisch profiel naar het

Belgische profiel toe gegroeid. De internationalisering

van Brussel heeft deze tendens verder versterkt. Hoewel

de Italiaanse gemeenschap nu over geheel Brussel is

verspreid, blijven haar oorspronkelijke vestigingskernen

in Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst nog zichtbaar

(kaart 31). Ook een deel van Laag-Molenbeek telt een

iets hogere Italiaanse aanwezigheid. Verder is er een

oververtegenwoordiging in het oostelijk deel van

Schaarbeek – met aansluitend de Leopoldswijk – en in

delen van Etterbeek en Elsene. Deze buurten worden

eerder bewoond door Italianen die tewerkgesteld zijn in

de internationale instellingen.

5.4. De Spanjaarden

De Spaanse migratie is van latere datum dan de

Italiaanse. Na het ondertekenen van de arbeidsconventie

tussen Spanje en België in 1956 nam het aantal

Spanjaarden in België snel toe tot bijna 70.000 in 1970.

In de volkstelling van 1970 vormden de Spanjaarden

met 33.641 personen de belangrijkste groep migranten

in Brussel. In 2001 is hun aanwezigheid teruggelopen

tot 20.846 personen. Dit is gedeeltelijk het gevolg van

nationaliteitswijzigingen maar ook van migratie als

gevolg van de aankoop van een woning buiten de

Brusselse agglomeratie. Bij de oudere Spanjaarden heeft

80

5.3. Les Italiens

Les italiens forment le groupe de travailleurs immigrés le

plus important en Belgique. A la fin des années 20, la communauté

italienne en Belgique comptait 30.000 personnes

(Morelli, 2004). Cependant, c’est après la deuxième guerre

mondiale que des dizaines de milliers d’Italiens ont été

recrutés en masse pour l’industrie charbonnière en Belgique.

L’immigration italienne a connu son point culminant dans

les années 50. Après la catastrophe de Marcinelle en 1956

et la fermeture progressive des charbonnages en Belgique

l’immigration a fortement baissé. Pourtant les Italiens

constituent encore le plus grand groupe de nationalité étrangère.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ils sont le troisième

groupe de nationalité étrangère (28.543 personnes).

Par rapport à 1991, leur nombre a légèrement baissé

(carte 32).

La première présence italienne à Bruxelles date de l’entredeux-guerres

et se situait autour de la gare du Nord à

Schaerbeek et à Saint-Josse-ten-Noode. Après la deuxième

guerre mondiale, des noyaux importants se sont créés à

Cureghem et autour de la Place Lemmens (également appelé

le ‘Petit-Sicile’). Depuis lors, la communauté italienne

s’est fort diversifiée et son profil socio-économique a convergé

vers celui des Belges. L’internationalisation de Bruxelles a

encore renforcé cette tendance. Bien que la communauté italienne

soit à présent éparpillée dans tout Bruxelles, ses

noyaux d’établissement d’origine, Anderlecht, Saint-Gilles et

Forêt restent encore visibles (carte 31). Il y a également une

présence un peu plus élevée dans le bas-Molenbeek et une

surreprésentation dans la partie orientale de Schaerbeek –

avec, y adjacent, le quartier Léopold, des parties d’Etterbeek

et Ixelles. Ces quartiers sont surtout habités par des italiens

qui sont employés dans des institutions internationales.

5.4. Les Espagnols

La migration espagnole est d’une date ultérieure à l’italienne.

Après la signature de la convention de travail entre

l’Espagne et la Belgique en 1956, le nombre d’espagnols en

Belgique a vite augmenté pour atteindre presque 70.000 en

1970. Lors du recensement de 1970, les Espagnols, forts de

33.641 personnes, formaient le groupe d’immigrés le plus

important à Bruxelles. En 2001, leur présence est redescendue

à 20.846. Cela est partiellement du à des changements

de nationalité mais aussi à la migration en raison de l’achat

d’un logement en dehors de l’agglomération bruxelloise.

Pour les Espagnols plus âgés, le retour en Espagne a également

contribué à cette baisse.

La plus grande concentration espagnole se trouvait au

départ dans la pointe sud du pentagone (surtout dans les

Marolles, où ils constituaient 30% de la population (De


31

Spreiding van de Italianen Répartition des Italiens

1/10/2001

81

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Italianen

32

1/3/1991 - 1/10/2001

82

Evolution de la population

Les Italiens

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


33

Spreiding van de Spanjaarden Répartition des Espagnols

1/10/2001

83

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Spanjaarden

34

1/3/1991 - 1/10/2001

84

Evolution de la population

Les Espagnols

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


een beperkte terugkeermigratie aan die daling bijgedragen.

De grootste Spaanse concentratie lag aanvankelijk in de

zuidelijke tip van de vijfhoek (vooral in de Marollen

waar ze tot 30% van de bevolking uitmaakten; De

Lannoy, 1978a) en in de omgeving van het Zuidstation

(Sint-Gillis en Anderlecht). Vergeleken met 1991 is er

een spectaculaire daling van de Spaanse aanwezigheid

in die oorspronkelijke vestigingszone (kaart 33). Toch is

tot op vandaag de Spaanse gemeenschap in die buurten,

en vooral in Sint-Gillis, nog sterk oververtegenwoordigd

(kaart 34). De Spaanse gemeenschap blijft ook

duidelijk aanwezig in Anderlecht en in Vorst. Een minder

belangrijke concentratie is er in de Europawijk en

de daarop aansluitende wijken van Brussel-Stad, in

Schaarbeek, in Etterbeek en in de beide Woluwes.

Vooral na de toetreding van Spanje tot de Europese

Gemeenschap heeft de Spaanse bevolking in de hoofdstad

een meer gemengde samenstelling gekregen. De

oorspronkelijke arbeiderscomponent is weliswaar nog

steeds merkbaar.

5.5 De Portugezen

Ook de Portugezen zijn overheersend arbeidsmigranten.

In 2001 waren ze met 15.670 personen de vijfde

grootste buitenlandse nationaliteitsgroep in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. Hun aankomst is van veel

recentere datum (vooral na 1986, het jaar van de toetreding

van Portugal tot de EU) dan die van de

Spanjaarden. Het aantal Portugesen streg sterk in het

afgelopen decennium (kaart 36). In het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest waren er in 1991 iets meer dan

10.000 personen met de Portugese nationaliteit. De

recente aangroei is gedeeltelijk het gevolg van de aantrekking

van personeel voor de internationale instellingen.

Het vrije verkeer van personen en de nieuwe

arbeidsregelingen binnen de EU hebben daarenboven

gezorgd voor een belangrijke toestroom van Portugese

arbeiders voor de bouwsector in Brussel.

Oorspronkelijk lag de kern van de Portugese migratie

geconcentreerd tussen het gemeentehuis van Elsene en

het Flageyplein. In de jaren negentig heeft zich een

belangrijke nieuwe pool ontwikkeld in Sint-Gillis (kaart

35). De Portugezen zijn ook oververtegenwoordigd in

de Kuregemwijk. Hun aanwezigheid volgt de 19 deeeuwse

gordel rond Brussel in zuidoostelijke richting

over Sint-Gillis, een deel van Vorst en Ukkel, en verder

langs Elsene en Etterbeek tot in een deel van de

Woluwes en het oostelijk deel van Schaarbeek. Daarmee

komt het vestigingspatroon van de Portugezen in grote

mate overeen met dat van de Spanjaarden

85

Lannoy, 1978a) et dans les alentours de la gare du midi

(Saint-Gilles et Anderlecht).

Comparé à 1991, il y a une baisse spectaculaire de la présence

espagnole dans cette zone d’établissement initiale

(carte 33). Cela n’empêche pas que la communauté espagnole

est encore fortement surreprésenté dans ces quartiers,

surtout à Saint-Gilles (carte 34). Elle reste également fort

présente à Anderlecht et à Forêt. Une concentration moins

importante est également présente dans le quartier européen

et les quartiers adjacents de Bruxelles-ville, à Schaerbeek, à

Etterbeek et dans les deux Woluwés. Surtout après l’accession

de l’Espagne à l’Union Européenne, la population espagnole

dans la capitale est devenue plus hétérogène.

Néanmoins, la composante ouvrière reste fort apparente.

5.5 Les Portugais

Les Portugais sont également en grande partie des ouvriers

immigrés. En 2001, avec 15.670 personnes, ils étaient le

cinquième groupe de nationalité étrangère le plus important

dans la Région de Bruxelles-Capitale. Leur arrivée est beaucoup

plus récente (surtout après 1986, année de l’accession

du Portugal à l’Union Européenne) que celle des Espagnols.

Le nombre de Portugais a fortement augmenté durant la

dernière décennie (carte 36). En 1991, il y avait un peu plus

de 10.000 personnes de nationalité portugaise. La croissance

récente est partiellement la conséquence d’arrivage de

personnel pour les institutions internationales. La libre circulation

des personnes et les nouvelles réglementations en

matière de travail ont contribué à un afflux important d’ouvriers

portugais pour le secteur de la construction à

Bruxelles. A l’origine, le noyau de l’immigration portugaise

se trouvait entre la maison communale d’Ixelles et la Place

Flagey. Dans les années 90, un nouveau grand pôle s’est

développé à Saint-Gilles (carte 35). Les Portugais sont également

surreprésentés dans le quartier Cureghem. Leur présence

suit la couronne du 19 ème siècle autour de Bruxelles

dans le sens sud-est au-dede Saint-Gilles, une partie de

Forêt et d’Uccle, et le long d’Etterbeek et d’Ixelles jusque

dans une partie des Woluwés et la partie orientale de

Schaarbeek. Tout cela rend le schéma d’établissement des

Portugais assez semblable à celui des Espagnols.


Spreiding van de Portugezen

35

1/10/2001

86

Répartition des Portugais

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Portugezen

36

1/3/1991 - 1/10/2001

87

Evolution de la population

Les Portugais

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolking van allochtone oorsprong

Zuid-Europese EU-ers

49

1/10/2001

88

Population d’origine allochtone

Européens (UE) du Sud

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


5.6. De Turken

Met 14.339 personen zijn de Turken slechts de zesde buitenlandse

nationaliteitsgroep van de hoofdstad. De Turkse

gemeenschap is echter veel prominenter aanwezig dan de

Portugese. De Turkse migratie kwam vroeger op gang

(vanaf 1963) en piekte in 1975. Sindsdien werd ze herleid

tot voornamelijk gezinsherenigingen en huwelijksmigraties.

In tegenstelling tot de Marokkaanse gemeenschap zijn

de Brusselse Turken slechts een minderheid van de

Belgische Turken. Tussen 1991 en 2001 verminderde hun

aantal met 6.843 personen, vooral door nationaliteitswijziging

(kaart 38).

De Turken wonen zeer sterk geconcentreerd in de gemeente

Sint-Joost-ten-Node, in het westen van Schaarbeek en

aansluitend in Laken (kaart 37; zie ook kaart 48). Vooral in

het grensgebied tussen Schaarbeek en Sint-Joost heeft zich

een belangrijke Turkse wijk gevormd. Ongeveer 80% van

de bewoners zijn er van Turkse afkomst. De concentratie

van de Turkse gemeenschap is reeds lang veel meer uitgesproken

dan die van de Marokkaanse. De Haachtsesteenweg,

met zijn vele Turkse restaurants (en handelszaken), vormt

het hart van de Turkse buurt. Ook in Kuregem, Laag-

Molenbeek en een deel van Koekelberg is er een oververtegenwoordiging

van Turken. Meer nog dan de Marokkanen,

zijn de Turken huiseigenaar geworden. De laatste jaren is de

Turkse concentratie geleidelijk verminderd onder invloed

van de aankomst van nieuwe migranten.

5.7. De Grieken

De Grieken zijn met 9.150 personen de zevende buitenlandse

nationaliteitsgroep in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest. De Griekse migratie kwam vooral na de Tweede

Wereldoorlog op gang met de aankomst van een grote

groep arbeidsmigranten. Net als bij de Spanjaarden en

de Portugezen werd deze bevolkingsgroep na de toetreding

van Griekenland tot de Europese Gemeenschap uitgebreid

met hoog opgeleide ambtenaren. De Griekse

bevolking in Brussel is sinds de jaren zeventig in aantal

vrij stabiel gebleven. Veel Griekse jongeren hebben de

Belgische nationaliteit aangenomen. Zoals bij de Spaanse

en Italiaanse migranten is er bij de oudere eerste-generatiemigranten

eveneens een beperkte terugkeermigratie.

De sterkste Griekse concentraties waren in de beginjaren

te vinden in de buurt van het Noordstation en van het

Zuidstation. Hier zijn reeds een aantal decennia vele

Griekse restaurants gelokaliseerd. Tussen 1991 en 2001

is hun aanwezigheid sterk afgenomen in de concentratiebuurten

(kaarten 39 en 40). Ze hebben zich verspreid

over de gehele Brusselse agglomeratie. Toch blijven iets

hogere concentraties in Sint-Gillis en Schaarbeek nog tot

op vandaag bestaan.

89

5.6. Les Turcs

Avec 14.339 personnes, les Turcs ne constituent que le sixième

groupe de nationalité étrangère dans la capitale. Par

contre, la présence de la communauté turque est nettement

plus visible que la portugaise. L’immigration turque a commencé

plus tôt (à partir de 1963), avec un point culminant

en 1975. Depuis lors elle s’est surtout réduite à des regroupements

familiaux et des mariages. Contrairement à la

communauté marocaine, les Turcs bruxellois ne constituent

qu’une minorité des Turcs de Belgique. Entre 1991 et 2001,

leur nombre s’est réduit de 6.843 personnes, surtout en raison

de changements de nationalité (carte 38).

Les Turcs sont fort concentrés dans la commune de Saint-

Josse-ten-Noode, à l’ouest de Schaerbeek et à Laeken (carte

37, voir aussi carte 48). Surtout dans la zone limitrophe

entre Schaerbeek et Saint-Josse, il s’est formé un important

quartier turc. 80% des habitants y sont d’origine turque.

Depuis longtemps, la présence de la communauté turque est

beaucoup plus apparente que la marocaine. La Chaussée de

Haecht, avec ses nombreux restaurants turcs (et commerces)

forme le cœur du quartier turc. Il y a également surreprésentation

des Turcs à Cureghem, dans le bas-Molenbeek et

une partie de Koekelberg. Plus que les Marocains encore, les

Turcs sont devenus des propriétaires. Ces dernières années,

la présence turque s’est progressivement réduite sous l’influence

des nouveaux immigrants.

5.7. Les Grecs

Avec 9.150 personnes, les Grecs sont le septième groupe de

nationalité étrangère dans la Région de Bruxelles-Capitale.

La migration grecque a surtout commencé après la deuxième

guerre mondiale avec l’arrivée d’un grand groupe de travailleurs

immigrés. Tout comme pour les Espagnols et les

Portugais, ce groupe s’est agrandi avec des fonctionnaires

hautement qualifiés après l’accession de la Grèce à l’Union

Européenne. Depuis les années 70, la population grecque à

Bruxelles est restée relativement stable. Beaucoup de jeunes

Grecs ont adopté la nationalité belge. Comme pour les

Espagnols et les Italiens, il y a également émigration en raison

de retours au pays (limité).

Les concentrations grecques les plus fortes se trouvaient au

début dans les alentours de la gare du nord et de la gare du

midi. Depuis plusieurs décennies, il s’y trouve d’ailleurs

beaucoup de restaurants grecs. Entre 1991 et 2001, leur

présence a fortement baissé dans les zones à concentration

(cartes 39 et 40). Ils se sont en effet éparpillés dans toute

l’agglomération bruxelloise, avec des concentrations encore

un peu plus élevées à Saint-Gilles et à Schaerbeek.


37

Spreiding van de Turken Répartition des Turcs

1/10/2001

90

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Turken

38

1/3/1991 - 1/10/2001

91

Evolution de la population

Les Turcs

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolking van allochtone oorsprong

Turken

48

1/10/2001

92

Population d’origine allochtone

Turcs

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


39

Spreiding van de Grieken Répartition des Grecs

1/10/2001

93

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Grieken

40

1/3/1991 - 1/10/2001

94

Evolution de la population

Les Grecs

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


5.8. De overige landen

van de Europese Unie, de

Angelsaksische wereld en Japan

De Britten (8.938) en Duitsers (7.124) behoren tot de top

tien van de buitenlandse nationaliteiten in Brussel. De

Nederlanders (5.129) volgen op de 11de positie. Het aantal

inwoners uit de andere landen van de EU-15

(Luxemburg, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, Finland en

Zweden) bedraagt 10.037. Het aantal Amerikanen bedraagt

3.091, het aantal Canadezen 846 en het aantal Japanners

2.494. Ook de Australiërs en Nieuw-Zeelanders (samen

320 inwoners) worden bij deze grote groep ingedeeld.

Al deze nationaliteiten zijn grotendeels in het welvarende

zuidoostelijke kwadrant gehuisvest, en dan vooral langs de

twee rijke assen (Louizalaan–Rooseveltlaan en

Tervurenlaan) (kaart 41). De sterke concentraties in beide

Woluwes, het oosten van Schaarbeek, de Leopoldswijk,

Etterbeek, Elsene en Ukkel overlappen met de Zuid-

Europese EU-ers. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest gebeurt de uitzwerming van de rijkere internationale

gemeenschap noord- en zuidwestwaarts Buiten de

grenzen van het Brussels gewest zet dit vestigingspatroon

zich verder in de zuidoostelijke rand van de morfologische

agglomeratie. Hier wonen vooral huishoudens met kinderen.

Binnen dit algemeen vestigingspatroon kunnen we een

aantal subconcentraties vinden. Japanners wonen bijvoorbeeld

vooral in de buurt van de Japanse school.

Opmerkelijk is dat een deel van deze nationaliteiten (vooral

de Nederlanders) ook terug te vinden zijn binnen de vijfhoek.

Hun aantal is sinds 1991 fors toegenomen, vooral in de

buurten waar reeds een groot aantal inwoners met deze

nationaliteiten aanwezig waren (kaart 42).

5.9. De Congolezen

De Congolezen vormen een buitenbeentje in de grote

migrantengemeenschappen. Ze behoren niet tot de traditionele

arbeidsmigranten en maken ook geen deel uit

van de internationale ambtenaren. Ze zijn een gevolg

van de blijvende economische, culturele en politieke

banden met deze Belgische ex-kolonie. Vaak gaat het

om studenten die in ons land zijn gebleven. Een andere

belangrijke groep zijn de erkende vluchtelingen.

In 2001 waren er 6.532 personen met de Congolese

nationaliteit ingeschreven. In vergelijking met 1991 is

hun aantal relatief stabiel gebleven. De komst van de

nieuwkomers werd namelijk geneutraliseerd door de

verwerving van de Belgische nationaliteit door diegenen

die hier al langer verblijven (kaart 44).

95

5.8. Les autres pays de l’Union

Européenne, le monde

anglo-saxon et le Japon

Les Britanniques (8.938) et les Allemands (7.124) font partie

du top 10 des nationalités étrangères à Bruxelles. Les

Hollandais (5.129) suivent en 11ième position. Le nombre

d’habitants des autres pays de l’UE (Luxembourg, Autriche,

Irlande, Danemark, Finlande et Suède) est 10.037. Le

nombre d’Américains est de 3.091, le nombre de Canadiens

846 et le nombre de Japonais 2.494. Les Australiens et les

Néo-zélandais (320 habitants) sont également comptés dans

ce grand groupe.

Toutes ces nationalités sont pour la plupart établies dans le

quadrant sud-est aisé, et surtout le long des deux axes prospères

(Avenues Louise-Roosevelt et Tervueren) (carte 41).

Les fortes concentrations dans les deux Woluwés, l’est de

Schaerbeek, le quartier Léopold, Etterbeek, Ixelles et Uccle

chevauchent celles des pays du sud de l’Union Européenne.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la fuite de la communauté

internationale se fait vers le nord et le sud-ouest. En

dehors des frontières de la Région bruxelloise, ce schéma

d’établissement se poursuit au bord sud-est de l’agglomération

morphologique. Ici habitent surtout des ménages avec

des enfants. Ce schéma général renferme des sous-concentrations.

Les Japonais par exemple habitent surtout dans le

quartier de l’école japonaise. A noter qu’une partie de ces

nationalités (surtout les Hollandais) se trouve également à

l’intérieur du pentagone. Leur nombre a fortement augmenté

depuis 1991, surtout dans les quartiers où un grand

nombre d’habitants de ces nationalités est déjà présent

(Carte 42).

5.9. Les Congolais

Les Congolais forment un phénomène à part dans les

grandes communautés d’immigrés. Ils ne font ni partie des

ouvriers immigrés traditionnels, ni des fonctionnaires internationaux.

Ils sont une conséquence des liens culturels, économiques

et politiques de cette ex-colonie belge. Il s’agit souvent

d’étudiants qui sont restés dans notre pays. Un autre

groupe important est formé par les réfugiés reconnus.

En 2001, 6.532 personnes de nationalité congolaise étaient

inscrites. Depuis 1991, leur nombre est resté relativement

stable. En effet, les nouvelles arrivées ont été compensées

par l’acquisition de la nationalité belge de ceux qui séjournaient

ici depuis plus longtemps (carte 44).

Contrairement à l’image qui s’est formé autour du quartier

Matongé à Ixelles, leur schéma d’établissement s’est étendu


Spreiding van de overige EU-ers

(behalve Fransen) + Amerikanen

Canadezen, Japanners,

Australiërs en Nieuw-Zeelanders

41

1/10/2001

96

Répartition des autres Européens de

l’UE (les Français exclus)

+ Américains, Canadiens, Japonais,

Australiens et Néo-Zélandais

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Overige EU-ers (-FR),

+ VS, CAN, JAP, AUS, N.-Z.

42

1/3/1991 - 1/10/2001

97

Evolution de la population

Autre Européens de l’UE (-FR)

+ VS, CAN, JAP, AUS, N.-Z.

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolking van allochtone oorsprong

Overige EU-ers

+ Amerikanen, Canadezen,

Japanners, Australiërs en

Nieuw-Zeelanders

50

1/10/2001

98

Population d’origine allochtone

Autres Européens de l’UE

+ Américains, Canadiens, Japonais,

Australiens et Néo-Zélandais

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


43

Spreiding van de Congolezen Répartition des Congolais

1/10/2001

99

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Bevolkingsevolutie

Congolezen

44

1/3/1991 - 1/10/2001

100

Évolution de la population

Les Congolais

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


In tegenstelling tot de beeldvorming rond de Congolese

Matongéwijk in Elsene, is hun vestigingspatroon de

jongste jaren uitgebreid tot andere delen van de stad

(kaart 43). De Congolezen volgen deels de vestiging van

de arbeidsmigranten, maar hebben daarbij een eigen

specifiek patroon. In Kuregem en Laag-Molenbeek is

een nieuwe concentratie ontstaan rond het kanaal. In

Sint-Joost-ten-Node is er eveneens een belangrijke

oververtegenwoordiging. Typisch zijn een aantal concentraties

in Sint-Agatha-Berchem, Jette en Evere die

traditioneel niet sterk aan internationale migratie

onderhevig waren. Hun belangrijke aanwezigheid in de

buurt van het universitair Saint-Luc ziekenhuis (Sint-

Lambrechts-Woluwe) is dan weer gebonden aan de aanwezigheid

van studenten van de UCL.

5.10. De Oost-Europeanen

De Oost-Europeanen 7 maken deel uit van de recentste

migratiegolf. Toch was voor de Tweede Wereldoorlog

reeds een kleine Oost-Europese gemeenschap aanwezig

als gevolg van de turbulente geschiedenis in Oost-

Europa (pogroms, revolutie). Nu vormen de Polen de

belangrijkste groep met 3.135 ingeschreven personen.

In werkelijkheid is de Poolse gemeenschap een

veelvoud van dit getal. De Polen kunnen binnen de

Europese Unie vrij reizen, maar hadden tot voor kort

nog niet de mogelijkheid om zich probleemloos te vestigen.

In 2001 verbleven in de hoofdstad nog talrijke

Polen met een toeristenvisum.

Het spreidingspatroon van de ingeschreven Polen legt

vermoedelijk het patroon van hun landgenoten met een

toeristenvisum bloot, wat overigens ook zou kunnen

gelden voor de andere Oost-Europese nationaliteiten.

De ingeschreven Oost-Europeanen zijn prominent aanwezig

in het zuidoostelijke kwadrant van de hoofdstad

(vaak ambassadepersoneel en werknemers in internationale

instellingen). Ze hebben zich echter ook gevestigd

in de traditionele migrantenbuurten van Kuregem,

Laag-Molenbeek, een deel van Koekelberg en Laken, en

het westelijk deel van Schaarbeek (kaart 45). Ook in

een aantal Jetse en Everse wijken woont een vrij grote

groep Oost-Europeanen.

7 Inwoners afkomstig uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Joegoslavië, Kroatië,

Macedonië, Slovenië, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slovakije, Roemenië,

Tsjechië, Belarus, Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne en Rusland.

101

ces dernières années à d’autres parties de la ville (carte 43).

Les Congolais suivent partiellement le schéma d’établissement

d’ouvriers immigrés, mais en gardant leur propre schéma.

A Cureghem et dans le bas-Molenbeek, une nouvelle

concentration s’est créée autour du canal. A Saint-Josse-

Ten-Noode, il y a également une surreprésentation importante.

Il y a également des concentrations à Berchem-Sainte-

Agathe, Jette et Evere qui traditionnellement n’étaient pas

sujettes à une importante migration internationale. Leur

présence importante dans les alentours de l’hôpital universitaire

Saint-Luc (Woluwé-Saint-Lambert) est liée à la présence

d’étudiants de l’UCL.

5.10. Les Européens de l’Est

Les Européens de l’Est 8 font partie de la vague de migration

la plus récente. Avant la deuxième guerre mondiale, il y

avait déjà une petite communauté d’Européens de l’Est suite

à l’histoire turbulente de l’Europe de l’Est (pogromes, révolution).

A présent, les Polonais forment le groupe le plus

important avec 3.135 personnes inscrites. En réalité la communauté

polonaise concerne un multiple de ce chiffre. Les

Polonais peuvent voyager librement dans l’Union

Européenne, mais jusqu’il y a peu, ils n’avaient pas la possibilité

de s’établir sans problèmes. En 2001, un grand nombre

de polonais séjournaient encore dans notre capitale avec un

visa touristique.

Le schéma de répartition des Polonais inscrits dévoile probablement

le schéma de leurs compatriotes avec un visa touristique,

ce qui pourrait d’ailleurs également valoir pour les

autres nationalités d’Europe de l’Est. Les Européens de l’Est

inscrits sont notoirement établis dans le quadrant sud-est de

la capitale (souvent personnel d’ambassade et travailleurs

dans les institutions internationales). Ils se sont également

établis dans les quartiers traditionnellement immigrés de

Cureghem, le bas-Molenbeek, une partie de Koekelberg,

Laeken et la partie occidentale de Schaerbeek (carte 45).

Certains quartiers de Jette et d’Evere abritent également un

groupe assez important d’Européens de l’Est.

7 Habitants provenant d’Albanie, Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie, Croatie, Macédoine,

Slovénie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Roumanie, Tchèquie,

larus, Estonie, Lettonie, Moldavie, Ukraine et Russie


45

Spreiding van de Oost-Europeanen Répartition des Européens de l’Est

1/10/2001

102

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


aangroei

accroissement

afname

diminution

BHG / RBC : + 5.776

150

75

15

Bevolkingsevolutie Evolution de la population

inw. / hab.

46

1/3/1991 - 1/10/2001

Oost-Europeanen Les Européens de l'Est

N

0 1 2 km

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

en volkstelling 1991

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

et recensement 1991

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


6. Socio-economische kenmerken

Het residentieel patroon wordt niet enkel gekenmerkt door

demografische karakteristieken maar ook door de socioeconomische

status. Het inkomen bepaalt in grote mate tot

welk deel van de woningmarkt men toegang heeft. Dat

inkomen is op zijn beurt deels afhankelijk van het beroep

en het opleidingsniveau.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een zeer

duidelijke differentiatie van de buurten naar socio-economische

status.

De dominantie van een bepaalde beroepscategorie t.o.v. de

overige structureert de ruimte in drie grote zones. Het

sterkst en duidelijkst afgescheiden is de zone van de vrije

beroepen, zelfstandigen en bedrijfshoofden. Zij wonen

hoofdzakelijk in de rijke gemeenten Ukkel en Sint-Pieters-

Woluwe, langs de Louizalaan en in het centrum van

Brussel-Stad. De arbeiders zijn geconcentreerd in de sikkelvormige

zone ten westen en ten noorden van de vijfhoek.

De bedienden en werknemers in de openbare sector wonen

meer verspreid, maar toch overwegend in de welvarende

oostelijke gemeenten van de tweede kroon (Watermaal-

Bosvoorde, Oudergem, Etterbeek en beide Woluwes) en in

de westelijke periferie. Segregatie speelt vooral in één richting

doorheen een financiële filter die het zeer moeilijk

maakt voor middeninkomens en zeker voor bescheiden

inkomens om in het zuidoosten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest een woning te vinden.

De spreiding van de bevolking naar onderwijsniveau vertoont

eenzelfde ruimtelijk patroon. De kaart van de gediplomeerden

van het hoger onderwijs vertoont een opvallende

gelijkenis met de kaart van de vrije beroepen, zelfstandigen

en kaders. Anderzijds is er een grote overeenkomst

tussen de spreiding van de bevolking die geen of

enkel lager onderwijs heeft gevolgd en de arbeiders.

Vermits vooral laag- en ongeschoolden geen werk vinden,

is dit ook het gebied met de hoogste proporties werkzoekenden.

6.1. Beroepsstatuut

De twaalf beroepsstatuten in de volkstelling van 2001 (individueel

formulier, vraag 16a, hoofdberoep) werden samengevoegd

tot drie grote beroepscategorieën: (1) arbeiders,

(2) bedienden en (3) ondernemingshoofden, zelfstandigen

en vrije beroepen.

De groep van de arbeiders bestaat naast de arbeiders in de

privé-sector ook uit helpers van zelfstandigen, huishouden

dienstpersoneel, en personen met een ander statuut (bijvoorbeeld

PWA) of zonder statuut. Dit is een onderschatting

van het werkelijk aantal arbeiders. Arbeiders met een

104

6. Caractéristiques socio-économiques

Le schéma résidentiel n’est pas uniquement caractérisé par

des caractéristiques démographiques mais aussi par le statut

socio-économique. Le revenu détermine en grande partie à

quelle partie du marché du logement on a accès. A son tour,

ce revenu dépend partiellement du métier et du niveau de

formation.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il y a une différenciation

très nette des quartiers selon le statut socio-économique.

La dominance d’une certaine catégorie professionnelle par

rapport à une autre structure l’espace en trois grandes

zones. La zone la plus fortement et clairement délimitée est

la zone des professions libérales, des indépendants et des

chefs d’entreprises. Ceux-ci habitent surtout sans les communes

riches Uccle et Woluwé-Saint-Pierre, le long de

l’Avenue Louise et dans le centre de Bruxelles-Ville. Les

ouvriers sont concentrés dans la zone en forme de croissant

à l’ouest et au nord du pentagone. Les employés et travailleurs

du secteur public résident dans des endroits plus

éparpillés, mais surtout dans les communes prospères de

l’est de la deuxième couronne (Watermael-Boitsfort,

Auderghem, Etterbeek et les deux Woluwés) et dans la périphérie

occidentale. La ségrégation passe surtout à travers un

filtre financier qui fait que les revenus moyens et surtout les

revenus modestes ont du mal à trouver un logement dans le

sud-est de la Région de Bruxelles-Capitale.

La répartition de la population selon le niveau de formation

présente un seul schéma spatial. La carte des diplômés de

l’enseignement supérieur présente une similarité remarquable

avec celle des professions libérales, des indépendants

et des cadres. D’autre part, la répartition de la population

non-scolarisée ou ayant uniquement effectué ses études primaires

présente une importante correspondance avec celle

des ouvriers. Etant que c’est surtout les personnes non ou

peu qualifiés qui ne trouvent pas de travail, il s’agit également

de la zone avec le plus grand nombre de chercheurs

d’emploi.

6.1. Statut professionnel

Les douze statuts professionnels du recensement de 2001

(formulaire individuel, question 16a, métier principal) ont

été fondus en trois grandes catégories professionnelles: (1)

ouvriers, (2) employés et (3) chefs d’entreprise, indépendants

et professions libérales.

Outre d’ouvriers du secteur privé, le groupe des ouvriers

comprend également les aidants des indépendants, le personnel

domestique et de service et les personnes à statut spécial

(par exemple ALE) ou sans statut. Ceci est une sousestimation

du nombre réel des ouvriers. En effet, les ouvriers


statutair of contractueel statuut in de openbare sector kunnen

namelijk niet worden geïdentificeerd. Vermits de meeste

werknemers in de openbare sector een bediendestatuut

hebben, werden deze bij de bedienden ondergebracht.

105

statutaires ou contractuels dans le secteur public ne peuvent

être identifiés, car, ayant un statut d’employé dans le secteur

public, ils ont été comptés parmi les employés.

Tabel 7: Werkende beroepsbevolking (18 tot 64 jaar) naar beroepsstatuut en geslacht in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, 1-10-2001

Tableau 7: Population active occupée (18 à 64 ans) d’après le statut professoinel et le sexe en Région de

Bruxelles-Capitale, 1-10-2001

Beroepsstatuut/ Statut professionel Mannen Vrouwen Totaal

Hommes Femmes Total (%)

Arbeiders en aanverwante statuten

Ouvriers et statuts y apparantés 34.525 18.597 53.122 (16,9)

arbeider in de privé-sector,

ouvrier dans le secteur privé

leerjongen/meisje

apprenti 29.002 10.812 39.814 (12,7)

helper van een zelfstandige

aidant d’un indépendant 614 1.597 2.211 (0,7)

huishoud- of dienstpersoneel

personnel domestique 442 1.757 2.199 (0,7)

ander statuut (vb. PWA)

autre statut (p.e. ALE) 2.410 2.778 5.188 (1,6)

zonder statuut

sans statut 2.057 1.653 3.710 (1,2)

Bedienden en werknemers in de openbare sector/

Employés et employés dans le service public 86.179 93.853 180.032 (57,2)

statutair in de openbare sector

statutaire dans le service public 24.178 23.963 48.141 (15,3)

contractueel in de openbare sector

contractuel dans le service publicr 9.848 14.084 23.932 (7,6)

andere bediende in de privé-sector

autre employé dans le service privé 52.153 55.806 107.959 (34,3)

Ondernemingshoofden, zelfstandigen

en vrije beroepen/ Chefs d’entreprises,

indépendants et professions libérales 31.246 12.808 44.054 (14,0)

ondernemingshoofd in dienstverband

chef d’entreprise lié par contrat 2.630 712 3.342 (1,1)

ondernemingshoofd niet in dienstverband

chef d’entreprise non lié par contrat 4.280 942 5.222 (1,7)

zelfstandige die voornamelijk voor één

persoon of één onderneming werkt

indépendant travaillant principalement

pour une personne ou une entreprise 11.948 4.302 16.250 (5,2)

andere zelfstandige, vrij beroep

autre indépendant, profession libérale 12.388 6.852 19.240 (6,1)

Niet ingevuld/ Non rempli 19.284 18.074 37.358 (11,9)

Totaal/ Total 171.234 143.332 314.566 (100)

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale, 2001


Arbeiders (inclusief

aanverwante statuten)

51

1/10/2001

106

Ouvriers (statuts professionnels

similaires inclus)

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Tabel 7 geeft de verdeling van de beroepsstatuten in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer dan de helft

(57,2%) van de werkende Brusselaars tussen 18 en 65

jaar is bediende in de privé of is een werknemer in de

openbare sector. Dit stemt overeen met de Brusselse

tewerkstellingsstructuur die vooral een diensteneconomie

concentreert. Ongeveer één op zes (16,9%) is arbeider

of heeft een aanverwant statuut. Het aandeel van de

ondernemingshoofden, zelfstandigen en vrije beroepen

bedraagt 14 procent. Iets meer dan één op tien heeft de

vraag over het beroepsstatuut niet ingevuld (zie kaart

54).

6.1.1. Arbeiders

(inclusief aanverwante statuten)

De arbeiders zijn sterk oververtegenwoordigd in de sikkelvormige

zone ten oosten en ten noorden van de binnenstad

(Oud-Molenbeek, Kuregem, Schaarbeek, Sint-

Joost-ten-Node), in het zuidwesten van de vijfhoek en

langs de kanaalzone (Vorst, Sint-Gillis, Noordwijk,

Laken) (kaart 51). Daarbij aansluitend volgt een

gemengde zone van arbeiders en bedienden vooral in

westelijke richting, maar ook in een deel van

Schaarbeek, Evere, Haren en Neder-over-Heembeek.

Het zuidoosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

kent proportioneel zeer weinig arbeiders. Alleen in de

omgeving van de Wery- en de Graystraat (Elsene), in

een paar sociale woonwijken (bijvoorbeeld Hof ten

Berg-Noord in Sint-Lambrechts-Woluwe en de tuinwijk

Le Logis-Zuid in Watermaal-Bosvoorde) en in ‘bijzondere’

buurten zoals de sector Kantorenzoning-Zuid

(Watermaal-Bosvoorde) met bijna uitsluitend personen

in collectieve huishoudens en de campus van de

ULB/VUB langs de Triomflaan in Elsene, is het aandeel

arbeiders hoger dan gemiddeld.

De proportie woningen met slechte woonkwaliteit is in

deze arbeidersbuurten hoog. Een belangrijk aantal

woningen in deze wijken heeft bijvoorbeeld geen badkamer

met bad en/of stortbad of geen privé-toilet (WC)

(zie kaart 64). De huizen zijn er ook overwegend oud

en opgedeeld in kleine wooneenheden.

107

Le tableau 7 donne la répartition des statuts professionnels

dans la Région de Bruxelles-Capitale. Plus de la moitié

(57,2%) des bruxellois âgés entre 18 et 65 ans qui travaillent

sont employés dans le secteur privé ou travaillent dans le

secteur public. Cela correspond à la structure de l’emploi à

Bruxelles qui concentre surtout une économie des services.

Environ une personne sur 6 est ouvrier (16,9%) ou possède

un statut similaire. La part des chefs d’entreprise, indépendants

et professions libérales est de 14%. Un peu plus d’une

personne sur 10 n’a pas répondu à la question sur le statut

professionnel (voir carte 54).

6.1.1. Ouvriers

(y compris les statuts y apparentés)

Les ouvriers sont fortement surreprésentés dans la zone en

forme de croissant à l’est et au nord du centre ville (Vieux

Molenbeek, Cureghem, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode),

dans le sud-ouest du pentagone et le long de la zone canal

(Forêt, Saint-Gilles, quartier nord, Laeken) (carte 51).

Adjacent à cela se trouve une zone mixte d’ouvriers et d’employés

dans le sens occidental, mais aussi dans une partie de

Schaerbeek, Evere, Haren et Neder-over-Heembeek.

Le sud-est de la Région de Bruxelles-Capitale abrite proportionnellement

très peu d’ouvriers. Ce n’est que dans les alentours

des rues Wéry et Gray (Ixelles), dans quelques quartiers

à logements sociaux (par exemple Hof ten Berg-Nord à

Woluwé-Saint-Lambert et la cité-jardin « Logis-Sud » à

Watermael-Boitsfort et dans des quartiers « spéciaux » tels

que le zoning bureau Sud (Watermael-Boitsfort) avec

presque uniquement des ménages collectifs et le campus

ULB/VUB le long du Boulevard du Triomphe à Ixelles que la

part des ouvriers est un peu supérieure à la moyenne.

La proportion de logements de mauvaise qualité est élevée

dans ces quartiers d’ouvriers. Ainsi, un nombre important

de logements dans ces quartiers ne dispose pas de salle de

bain et/ou douche ou de toilette privative (WC) (voir carte

64). Les maisons y sont vieilles et divisées en petites unités

de logement.


Bedienden en werknemers

in de openbare sector

52

1/10/2001

108

Employés et employés

du secteur public

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Ondernemingshoofden, zelfstandigen

en vrije beroepen

53

1/10/2001

109

Chefs d’entreprise, indépendants

et professions libérales

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


54

Beroepsstatuut niet ingevuld Statut professionnel non rempli

1/10/2001

110

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


6.1.2. Bedienden en werknemers

in de openbare sector

De bedienden en de werknemers in de openbare sector

vormen met bijna 60% van de werkende beroepsbevolking

veruit de grootste groep (tabel 7).

In vergelijking met de arbeiders wonen de bedienden

meer verspreid over het gewest (kaart 52). Hun aandeel

is het grootst in de gemeenten van de tweede kroon, en

dan vooral in de oostelijke periferie (driehoek Jubelpark

- Watermaal-Bosvoorde - Sint-Lambrechts-Woluwe). In

de arbeiderswijken rondom de vijfhoek wonen proportioneel

zeer weinig bedienden. Ook in Ukkel ligt het

aandeel meestal onder het gemiddelde. Dat is een

gevolg van de uitgesproken oververtegenwoordiging

van ondernemingshoofden, vrije beroepen en zelfstandigen

in deze gemeente (zie hierna).

6.1.3. Ondernemingshoofden, zelfstandigen

en vrije beroepen

Net als de arbeiders wonen de ondernemingshoofden,

zelfstandigen en vrije beroepen ruimtelijk sterk geconcentreerd.

De hoogste percentages zijn te vinden in

Ukkel (vooral in de directe omgeving van het

Terkamerenbos en het Zoniënwoud), in het westelijk

deel van Elsene, langs de Louiza- en Rooseveltlaan, in

Sint-Pieters-Woluwe en in de buurt van de Grote Markt

en de Zavel (kaart 53). Buiten dit zuidoostelijke kwadrant

zijn er maar een paar buurten met een hoger dan

gemiddeld aandeel.

De aanwezigheid van de ondernemingshoofden, zelfstandigen

en vrije beroepen is een goede indicator om

de betere woonwijken van de stad te lokaliseren. De

woningen zijn meestal ruim en comfortabel; de woonomgeving

is vaak rustig (lage bevolkingsdichtheid) en

groen (nabij park of bos). De personen behorend tot

deze beroepscategorie zijn ook meestal eigenaar van

hun woning (zie kaart 62).

6.1.4. Beroepsstatuut niet ingevuld

Het ruimtelijk patroon van de non-respons op de vraag

over het beroepsstatuut (kaart 54) komt in grote mate

overeen met dat van de arbeiders en de werkzoekenden

(zie kaarten 51 en 55). Vooral in de buurten met veel

Turken en Marokkanen ten westen en noorden van de

vijfhoek liggen de proporties hoog.

111

6.1.2. Employés et employés

dans le secteur public

Avec près de 60% de la population active, les employés et

employés du secteur public en forment le plus grand groupe

(tableau 7).

Comparé aux ouvriers, les employés sont plus éparpillés sur

la région (carte 52). Leur part est la plus importante dans

les communes de la deuxième couronne, surtout dans la

périphérie est (triangle Cinquantenaire – Watermael-

Boitsfort – Woluwé-Saint-Lambert). Dans les quartiers

d’ouvriers autour du pentagone, il y a proportionnellement

très peu d’employés. A Uccle, la part est également en-dessous

de la moyenne, conséquence de la surreprésentation

prononcée de chefs d’entreprise, des professions libérales et

des indépendants dans cette commune (voir ci-après).

6.1.3. Chefs d’entreprise, indépendants

et professions libérales

Tout comme les ouvriers, les chefs d’entreprise, professions

libérales et indépendants habitent dans des zones spatialement

fort concentrées. Les pourcentages les plus élevés se

trouvent à Uccle (surtout dans les alentours immédiats du

Bois de la Cambre et de la Forêt de Soignes), dans la partie

occidentale d’Ixelles, le long des Avenues Louise et Roosevelt

et dans le quartier de la Grand-Place et du Sablon (carte

53). En dehors de ce quadrant, il n’y a que quelques quartiers

avec une part supérieure à la moyenne.

La présence de chefs d’entreprise, indépendants et professions

libérales est un bon indicateur pour localiser les

meilleurs quartiers résidentiels de la ville. Les logements y

sont spacieux et confortables, l’environnement y est souvent

calme (faible densité de population) et vert (proximité de

parcs ou bois). Dans cette catégorie professionnelle, les personnes

sont souvent propriétaires de leur logement (voir

carte 62).

6.1.4. Statut professionnel non-rempli

Le schéma spatial de non-réponse à la question sur le statut

professionnel (carte 54) correspond en grande partie à celui

des ouvriers et des chercheurs d’emploi (voir cartes 51 et

55). Les proportions sont surtout élevées dans les quartiers

abritant beaucoup de turcs et de marocains.


55

Werkzoekenden Demandeurs d’emploi

1/10/2001

112

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


6.2. Werkzoekenden

De cijfers van de werkzoekenden zijn afkomstig uit de

volkstelling 2001, en dus niet uit de registraties van de

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of de

Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

(BGDA).

De werkzoekenden komen overeen met één van de volgende

drie ‘persoonscategorieën’: ‘ik heb mijn vorige

job verloren of opgegeven en ik zoek een nieuwe job’,

‘ik zoek voor het eerst een job’ en ‘ik werk niet meer

omdat ik denk dat er geen job beschikbaar is voor mij’.

De beroepsbevolking (noemer) wordt gelijkgesteld met

deze werkzoekenden plus de werkenden. De leeftijd is

voor beide groepen beperkt tot 18-64 jaar.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het aandeel

werkzoekenden in de actieve beroepsbevolking

20,5%. Dat is fors hoger dan in Vlaanderen (8,6%). Het

aandeel werkzoekenden in Wallonië (18,3%) ligt maar

iets lager dan in Brussel. In het Brussels gewest is het

aandeel werkzoekende vrouwen iets hoger dan het aandeel

werkzoekende mannen (respectievelijk 22,9% en

18,4%). Hun ruimtelijke spreiding is analoog (kaart

56).

De spreiding van de werkzoekenden is sterk gebonden

aan deze van de lage statusberoepen (de arbeiders en

aanverwante statuten) en de laaggeschoolden. De ruimtelijke

patronen komen dan ook goed met elkaar overeen.

Het contrast tussen de buurten met veel Turken en

Marokkanen (vaak is daar meer dan één derde werkzoekend)

en de rest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

is heel opvallend. De sociale woonwijken scoren ook

hier hoog (kaart 55).

6.3. Onderwijsniveau

Tabel 8 geeft het hoogst behaalde diploma van de

Brusselse bevolking van 18 jaar en ouder die geen

onderwijs meer volgt (personencategorie is verschillend

van leerling of student). Personen met een onbekende

personencategorie of die hun telformulier niet hebben

teruggestuurd, werden weggelaten.

113

6.2. Chercheurs d’emploi

Les chiffres des chercheurs d’emploi proviennent du recensement

de 2001, et non des inscriptions à l’Office National de

l’Emploi (ONEM) et de l’Office Régional Bruxellois de

l’Emploi (ORBEM).

Les chercheurs d’emploi correspondent à l’une des trois

‘catégories de personnes’ suivantes :’j’ai perdu ou renoncé à

mon emploi précédent et je cherche un nouvel emploi’, ‘je

suis à la recherche d’un premier emploi’ et ‘j’ai cessé toute

activité professionnelle et je ne cherche pas/plus un nouvel

emploi parce que je pense qu’il n’y pas d’emploi disponible

pour moi’. La population active (dénominateur) est égale

aux chercheurs d’emploi plus les personnes qui ont un

emploi. L’âge est limité à 18-64 ans pour les deux groupes.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la part des chercheurs

d’emploi dans la population active est de 20,5%, soit

beaucoup plus élevé qu’en Flandre (8,6%). La part des chercheurs

d’emploi en Wallonie (18,3%) est légèrement moins

élevé qu’à Bruxelles. Dans la région bruxelloise, la part des

chercheurs d’emploi féminins est un peu plus élevée que celle

des hommes (respectivement 22,9% et 18,4%). Leur répartition

spatiale est analogue (carte 56).

La répartition des chercheurs d’emploi est fortement liée à

celle des statuts professionnels inférieurs (ouvriers et statuts

apparentés) et des peu scolarisés. C’est pourquoi les schémas

spatiaux correspondent assez bien.

Le contraste entre les quartiers avec un grand nombre de

Turcs et de Marocains (souvent plus d’une personne sur trois

y est chercheur d’emploi) et le reste de la Région de

Bruxelles-Capitale est fort évident. Les quartiers à logements

sociaux marquent également des scores élevés (carte

55).

6.3. Niveau d’enseignement

Le tableau 8 donne le diplôme obtenu le plus élevé de la

population bruxelloise de 18 ans et plus qui n’est plus dans

l’enseignement (catégorie de personnes qui ne sont ni écoliers,

ni étudiants). Les personnes dont la catégorie est

inconnue ou qui n’ont pas renvoyé leur formulaire de recensement,

sont omises.


Tabel 8: Hoogste onderwijsniveau van de bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1-10-2001

Tableau 8: Niveau d’instruction le plus élevé de la population de 18 ans et plus qui ne suit plus d’enseignement

dans la Région de Bruxelles-Capitale, 1-10-2001.

Onderwijsniveau/ Mannen Vrouwen Totaal

Niveau d’instruction Hommes Femmes Total (%)

Geen diploma

Sans diplôme 18.289 23.454 41.743 (6,6)

Lager onderwijs

Enseignement primaire 33.934 45.266 79.200 (12,4)

Lager middelbaar beroeps

Secondaire inférieur professionnel 19.019 24.393 43.412 (6,8)

Lager middelbaar technisch

Secondaire inférieur technique 13.891 8.080 21.971 (3,5)

Lager middelbaar algemeen

vormend + kunst

Secondaire inférieur général

et artistique 27.752 37.482 65.234 (10,2)

Hoger middelbaar beroeps

Secondaire supérieur professionnel 14.057 19.075 33.132 (5,2)

Hoger middelbaar technisch

Secondaire supérieur technique 16.435 13.104 29.539 (4,6)

Hoger middelbaar algemeen

vormend + kunst

Secondaire supérieur général

et artistique 31.422 36.901 68.323 (10,7)

Postsecundair niet-hoger onderwijs

Enseignement post-secondaire non -supérieur 4.534 5.486 10.020 (1,6)

Hoger onderwijs

Enseignement supérieur 98.932 102.490 201.422 (31,6)

type niet gespecificeerd

type non spécifié 4.149 3.963 8.112 (1,3)

korte type

type court 30.398 49.871 80.269 (12,6)

lange type of universiteit, 1e cyclus

type long ou universitaire, 1er cycle 5.662 4.601 10.263 (1,6)

lange type of universiteit, 2e cyclus

type long ou universitaire, 2ième cycle 52.859 41.535 94.394 (14,8)

doctoraat

doctorat 5.864 2.520 8.384 (1,3)

Niet ingevuld/Non rempli 17.727 24.757 42.484 (6,7)

Totaal/ Total 295.992 340.488 636.480 (100)

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale, 2001

Kaarten 56 tot 60 tonen het relatief aandeel van bepaalde

categorieën van gediplomeerden in de verschillende

buurten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

114

Les cartes 56 à 60 montrent la part relative de certaines

catégories de diplômés dans les différents quartiers de la

Région de Bruxelles-Capitale.


Onderwijsniveau

Geen diploma of diploma

van lager onderwijs

56

1/10/2001

115

Niveau d’instruction

Pas de diplôme ou diplôme

d’enseignement primaire

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


6.3.1. Geen diploma of diploma van lager

onderwijs

Onderaan de indeling van de bevolking naar onderwijsniveau

staan de ongeschoolden (geen diploma) en de

laaggeschoolden (enkel een diploma van lager

onderwijs).

Zij zijn sterk oververtegenwoordigd in het westen en

noorden van het gewest, en in het bijzonder in de

Turkse en Marokkaanse wijken rondom de binnenstad

(kaart 56). In het zuidoosten ligt het aandeel meestal

ver onder het gemiddelde. Enkel in een aantal sociale

woonwijken en tuinwijken, en rondom de wijk ‘De

Jacht’ in Etterbeek is dat niet het geval.

Het aantal laaggeschoolden is wellicht onderschat.

Velen hebben de vraag over het hoogst behaalde diploma

immers niet ingevuld (tabel 9; kaart 60).

116

6.3.1. Pas de diplôme ou diplôme de

l’enseignement secondaire inférieur

Tout en bas de la pyramide de la population selon le niveau

d’enseignement se trouvent les personnes non-scolarisées

(sans diplôme) et les peu scolarisés (seulement un

diplôme de l’enseignement primaire.

Ils sont fortement surreprésentés à l’ouest et au nord de la

région, plus particulièrement dans les quartiers marocains et

turcs autour du centre ville (carte 56). Dans la partie sudest,

la part est le plus souvent inférieure à la moyenne. Ce

n’est que dans un certain nombre de quartiers à logements

sociaux et des cités-jardin, et autour du quartier ‘La Chasse’

à Etterbeek que ce n’est pas le cas.

Il est fort probable que le nombre de peu scolarisés soit sousestimé,

car beaucoup n’ont pas répondu à la question sur le

diplôme obtenu le plus élevé.

Tabel 9: Hoogste onderwijsniveau van de bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in België, 1-10-2001

Tableau 9 : Niveau d’instruction le plus élevé de la population de 18 ans et plus qui ne suit plus d’enseignement

dans la Région de BruxellesCapitale et en Belgique, 1-10-2001

Onderwijsniveau/ Niveau d’instruction BHG/ België/

RBC (%) Belgique(%)

Geen diploma/Sans diplôme 6,6 4,1

Lager onderwijs/Enseignement primaire 12,4 16,4

Lager middelbaar beroeps/Secondaire inférieur professionnel 6,8 9,5

Lager middelbaar technisch/Secondaire inférieur technique 3,5 6,1

Lager middelbaar algemeen vormend + kunst

Secondaire inférieur général et artistique 10,2 7,5

Hoger middelbaar beroeps/Secondaire supérieur professionnel 5,2 8,2

Hoger middelbaar technisch/Secondaire supérieur technique 4,6 9,0

Hoger middelbaar algemeen vormend + kunst

Secondaire supérieur général et artistique 10,7 8,3

Postsecundair niet-hoger onderwijs

Enseignement post-secondaire non -supérieur 1,6 1,6

Hoger onderwijs /Enseignement supérieur 31,6 23,6

type niet gespecificeerd/type non spécifié 1,3 0,6

korte type/type court 12,6 13,8

lange type of universiteit, 1e cyclus

type long ou universitaire, 1er cycle 1,6 0,8

lange type of universiteit, 2e cyclus

type long ou universitaire, 2ième cycle 14,8 7,9

doctoraat/doctorat 1,3 0,5

Niet ingevuld/Non rempli 6,7 5,7

Totaal/ Total 100,0 100,0

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale, 2001


Onderwijsniveau

Diploma van technish of beroeps

hoger secundair onderwijs

57

1/10/2001

117

Niveau d’instruction

Diplôme d’enseignement secondaire

supérieur technique ou professionnel

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Onderwijsniveau

Diploma van algemeen hoger

secundair onderwijs of postsecundair

niet-hoger onderwijs

58

1/10/2001

118

Niveau d’instruction

Diplôme d’enseignement secondaire

supérieur général ou d’enseignement

post-secondaire non supérieur

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Onderwijsniveau

Diploma van hoger onderwijs

59

1/10/2001

119

Niveau d’instruction

Diplôme d’enseignement supérieur

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


6.3.2. Diploma van technisch of beroeps hoger

secundair onderwijs

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ongeveer

één op de tien afgestudeerden een diploma van het

technisch of beroeps hoger secundair onderwijs.

Deze groep is voornamelijk geconcentreerd in de westelijke

periferie, in Evere en langs de oude industriële as

van het kanaal Willebroek-Charleroi (Vorst, Haren,

Neder-over-Heembeek) (kaart 57). Dat is in de omgeving

van de fabrieken die nood hebben aan een groot

aantal opgeleide personen van het technisch en

beroepsonderwijs (bijvoorbeeld de Volkswagenfabriek

in Vorst).

In de oostelijke periferie wonen proportioneel zeer weinig

personen met dit onderwijsniveau. Enkel in een

aantal buurten in de omgeving van de kantorenzones in

Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-

Woluwe ligt het aandeel boven het gemiddelde.

6.3.3. Diploma van algemeen hoger secundair

onderwijs en postsecundair niet-hoger

onderwijs

Ongeveer 12% van de Brusselse bevolking van 18 jaar

en ouder die geen onderwijs meer volgt, heeft hoogstens

een diploma van het algemeen secundair onderwijs

of van het postsecundair niet-hoger onderwijs

(bijvoorbeeld een zevende jaar na het hoger secundair

onderwijs) behaald.

Deze groep is oververtegenwoordigd in een groot deel

van de perifere zone (kaart 58). In de binnenstad

(behalve in de omgeving van de Grote Markt en de handelswijk

langs de Anspachlaan en de Nieuwstraat), in

de 19de-eeuwse wijken daarrond en in de buurten

langs het kanaal liggen de proporties onder het gemiddelde.

6.3.4. Diploma van hoger onderwijs

Dit zijn zowel de diploma’s van niet-universitair hoger

onderwijs van het korte en lange type, als die van het

universitair onderwijs. In het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest behoort bijna één op drie van alle afgestudeerden

ouder dan 18 tot deze categorie. Meer dan de helft

daarvan heeft een diploma van het hoger onderwijs

van het lange type of van het universitair onderwijs

(tabel 9).

Het residentieel patroon van de gediplomeerden van

het hoger onderwijs (kaart 59) vertoont een grote

overeenkomst met dat van de bedrijfshoofden, zelfstan-

120

6.3.2. Diplôme de l’enseignement secondaire

supérieur – technique-ou professionnel

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, environ un sur dix

diplômés dispose d’un diplôme de l’enseignement technique

ou professionnel du secondaire supérieur.

Ce groupe est principalement concentré dans la périphérie

occidentale, à Evere et le long de l’ancien axe industriel du

canal Willebroek-Charleroi (Forest, Neder-over-Heembeek)

(carte 57). Cela correspond aux alentours des usines qui ont

besoin d’un grand nombre de personnel qualifié de l’enseignement

technique et professionnel (par exemple l’usine de

Volkswagen à Forest).

Dans la périphérie orientale, il y a proportionnellement très

peu de personnes de ce niveau d’enseignement. Ce n’est que

dans quelques quartiers dans les alentours d’Auderghem ;

Watermael-Boitsfort et Woluwé Saint-Lambert que la part

est supérieure à la moyenne.

6.3.3. Diplôme de l’enseignement secondaire

supérieur et de l’enseignement postsecondaire

non supérieur

Environ 12% de la population bruxelloise de 18 ans et plus

qui ne suit plus aucun enseignement dispose tout au plus

d’un diplôme de l’enseignement secondaire général

ou du post-secondaire non-supérieur (par exemple la

septième année après l’enseignement secondaire supérieur).

Ce groupe est surreprésenté dans une grande partie de la

périphérie (carte 58). Au centre ville (sauf autour de la

Grand-Place et le quartier commercial le long du Boulevard

Anspach et de la Rue Neuve), dans les quartiers du 19ième

siècle qui les entourent et dans les quartiers le long du canal,

les proportions sont sous la moyenne.

6.3.4. Diplôme de l’enseignement supérieur

Il s’agit tant des diplômes de l’enseignement supérieur nonuniversitaire

du type long et du type court, que de l’enseignement

supérieur. Dans la Région de Bruxelles-Capitale,

presque un diplômé sur trois de plus de 18 ans appartient à

cette catégorie. Plus de la moitié d’entre eux dispose d’un

diplôme supérieur du type long ou de l’enseignement universitaire

(tableau 9.

Le schéma résidentiel des diplômés de l’enseignement

supérieur (carte 59) correspond en grande partie à celui

des chefs d’entreprise, des indépendants et des professions

libérales (voir carte 53). Ils sont aussi fortement surreprésenté

au sud et à l’ouest de la Région, avec des pourcentages

élevés à Uccle, le long des Avenues Louise et Roosevelt et

dans les alentours du parc de Woluwé.


Onderwijsniveau

Niet ingevuld

60

1/10/2001

121

Niveau d’instruction

Non rempli

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


digen en vrije beroepen (zie kaart 53). Ook zij zijn sterk

oververtegenwoordigd in het zuiden en oosten van het

gewest, met vooral hoge percentages in Ukkel, langs de

Louiza- en Rooseveltlaan en in de omgeving van het

park van Woluwe.

In het zuidwestelijk deel van de binnenstad, in Sint-

Gillis, Laag-Molenbeek, Kuregem, Sint-Joost-ten-Node,

Schaarbeek en langs de kanaalzone is er een significante

ondervertegenwoordiging van personen met een

diploma van hoger onderwijs. Ook verschillende sociale

woonwijken worden gekenmerkt door zeer lage

waarden. In de westelijke periferie liggen de proporties

soms iets hoger dan gemiddeld, maar over het algemeen

veel minder hoog dan in het zuidoosten.

6.3.5. Onderwijsniveau niet ingevuld

Iets minder dan 7% van de personen ouder dan 18 jaar

die geen onderwijs meer volgt, heeft de vraag over het

hoogst behaalde diploma niet ingevuld (tabel 9).

Kaart 60 toont dat deze inwoners vooral zijn geconcentreerd

in de wijken met overwegend migranten ten westen

en noorden van de vijfhoek. Ook in de buurten

waar veel collectieve huishoudens wonen (zie kaart 13),

is de non-respons over het algemeen hoog.

122

Dans la partie sud-est du centre ville, à Saint-Gilles, le bas-

Molenbeek, Cureghem; Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek

et le long de la zone canal, il y a une sous-représentation

significative de personnes avec un diplôme de l’enseignement

supérieur. Différents quartiers de logements sociaux sont

également caractérisés par des valeurs très basses. Dans la

périphérie occidentale, les proportions sont un peu plus élevées

que la moyenne, mais en général beaucoup plus basses

que dans le sud-est.

6.3.5. Niveau d’enseignement pas rempli

Un peu moins de 7% des personnes de plus de 18 ans qui

n’est plus dans l’enseignement, n’a pas répondu à la

question concernant le diplôme obtenu le plus élevé

(tableau 9).

La carte 60 montre que ces habitants sont surtout concentrés

dans les quartiers à majorité immigrée à l’ouest et au nord

du pentagone. Dans les quartiers à grand nombre de

ménages collectifs (voir carte 13), l’absence de réponse à la

question est en général assez élevée.


6.4. Mediaan inkomen

Het mediaan belastbaar netto-inkomen per belastingaangifte

komt niet uit de volkstelling maar uit de fiscale

statistiek van de inkomens van het NIS. In het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest bedroeg het 17.609 euro tijdens

de periode 2000-2001 (gemiddelde van de medianen uit

de inkomensjaren 2000 en 2001).

Het inkomen hangt nauw samen met het opleidingsniveau

en het beroepsstatuut. Anderzijds is het mediaan

inkomen laag in buurten met een hoge werkloosheidsgraad.

Ook de leeftijdsstructuur speelt een rol.

Daarenboven is het inkomen per aangifte sterk afhankelijk

van het feit of men al dan niet fiscaal alleenstaande is.

Vooral de tegenstelling tussen het rijkere zuidoosten en

de arme sikkelvormige zone rond de binnenstad valt op

(kaart 61). Dit contrast is in werkelijkheid nog groter.

In het zuidoosten ligt het reële inkomen namelijk nog

hoger omdat een aantal residenten (EU-ambtenaren,

ambassadepersoneel, etc.) niet onderworpen is aan de

belasting in België. Ook in de armere buurten kan de

niet-inkohiering van een deel van de armste bevolking

de werkelijke cijfers beïnvloeden.

De rijkere buurten in de vijfhoek (delen van de bovenstad

en de Zavel) komen duidelijk naar voren, evenals

de aangrenzende zeer arme volkse buurten (Marollen).

De kleine statistische sector ‘Manhattan’ in Sint-Joostten-Node

(een wijk met heel wat recente nieuwbouw

naast het Noordstation) is één van de weinige centraal

gelegen buurten met een hoog mediaan inkomen. In de

westelijke en noordelijke rand zijn er maar een paar

buurten die tot de hoogste klasse behoren. Het contrast

met de arme 19de-eeuwse wijken is ook hier duidelijk

zichtbaar. In de afgelopen 10 jaar zijn er in de westelijke

rand een aantal nieuwe bouwverkavelingen bijgekomen.

Dit is ondermeer het geval in de wijk ‘Dikke Beuk’

naast het AZ-VUB in Jette. Er wonen voornamelijk

gezinnen met een hoger dan gemiddeld inkomen.

123

6.4. Revenu médian

Tabel 10: Mediaan inkomen per aangifte, fiscale inkomens van 2000 en 2001

Tableau 10: Revenu médian par déclaration, revenus fiscaux de 2000 et 2001

Le revenu imposable médian par déclaration fiscale ne

provient pas du recensement, mais des statistiques de l’INS.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, celui-ci s’élevait à

17.609 euro pendant la période 2000-2001 (médiane des

moyennes des années fiscales 2000 et 2001).

Le revenu est étroitement lié au niveau de formation et au

statut professionnel. D’autre part, le revenu médian est peu

élevé dans les quartiers au chômage élevé. La structure d’âge

n’est pas étrangère à cela non plus. De plus, le revenu par

déclaration dépend fortement du statut fiscal (personne isolée

ou non).

2000 (x 1000 euro) 2001(x 1000 euro) 2000-2001(x 1000 euro)

Brussels Hoofdstedelijk Gewesr/

Région de Bruxelles-Capitale 17,5 17,7 17,6

Vlaams Gewest/ Région flamande 19,1 19,7 19,4

Waals Gewest/ Région wallonne 17,7 17,9 17,8

België/ Belgique 18,5 19,0 18,7

Bron: NIS, Fiscale statistiek van de inkomens 2001 en 2002

Source: INS: Statistque fiscale des revenus 2001 et 2002

Ce qui saute surtout à l’œil est le contraste entre les sud-est,

plus riche, et la zone en forme de croissant autour du centre

ville (carte 61). En réalité ce contraste est encore plus grand.

En effet, dans le sud-est, le revenu réel est encore plus élevé

car certains résidents (fonctionnaires, UE, personnel d’ambassade,

etc.) ne sont pas soumis à la fiscalité belge. Dans les

quartiers plus pauvres, la non-imposition d’une partie de la

population la plus pauvre peut également influencer les

chiffres réels.

Les quartiers plus riches dans le pentagone (parties de la

ville haute et Sablon) se mettent en évidence, tout comme les

quartiers populaires adjacents, très pauvres (Marolles). Le

petit secteur statistique ‘Manhattan’ à Saint-Josse-ten-

Noode (quartier abritant beaucoup de nouveaux bâtiments

à côté de la gare du Nord) est l’un des rares quartiers centraux

ou le revenu médian est élevé. Dans la périphérie occidentale

et septentrionale, il n’y a que quelques quartiers qui

appartiennent à la classe supérieure. Ici aussi, le contraste

d’avec les pauvres quartiers du 19 ème siècle est clairement

visible. Durant ces dix dernières années, quelques nouveaux

lotissements sont venus s’ajouter dans la périphérie occidentale,

entre autres dans le quartier ‘Dikke Beuk’ à côté de

l’AZ-VUB à Jette. C’est surtout des familles avec un revenu

supérieur à la moyenne qui y habitent


61

Mediaan inkomen Revenu médian

2001 - 2002

124

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Eigendomsgraad

Woning bewoond door de eigenaar

62

1/10/2001

125

Propriétaires-occupants

Logement habité par le propriétaire

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


Type woning

Eéngezinswoning

63

1/10/2001

126

Type de logement

Maison unifamiliale

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


6.5. Woningkenmerken

Ook woningkenmerken kunnen een indicatie geven

van de socio-economische status van een huishouden.

In dat opzicht is vooral het percentage woningen zonder

klein comfort een belangrijke indicator. Aanvullend

worden twee kaarten over de eigendomsstructuur

(eigendomswoningen; complement is huurwoningen)

en het type woning (ééngezinswoningen; complement

is appartementen) gepresenteerd.

6.5.1. Eigendomsgraad

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is iets meer dan

40% van de woningen bewoond door de eigenaar; bijna

60% van de Brusselse huishoudens is huurder (woningen

met onbekende eigendomstitel werden niet meegerekend).

In absolute aantallen komt dat overeen met

respectievelijk 162.590 en 229.587 woningen.

Het spreidingspatroon van de eigendomswoningen is

concentrisch, met een toename van de proporties naarmate

de afstand tot het centrum groter wordt (kaart 62).

In de binnenstad wordt meer dan 80% van de woningen

gehuurd. Aan de rand van het gewest in de villa- en

nieuwbouwwijken en in het landelijke Neerpede, is de

eigendomsgraad het hoogst (meer dan 65% van de

woningen wordt er bewoond door de eigenaar). De

lagere percentages eigenaars in de periferie komen overeen

met de sociale woonwijken en de campussen van de

ULB/VUB en de UCL. De centraal gelegen sector

‘Manhattan’ (Sint-Joost) valt op door zijn hoog aandeel

eigendomswoningen. De sterke toename t.o.v. 1991

(24% in 1991; 66% in 2001) is een gevolg van de

recente stadsvernieuwingsactiviteiten in deze wijk.

Aansluitend zijn er ook een aantal Schaarbeekse buurten

met een hoger dan gemiddelde eigendomsgraad.

6.5.2. Eéngezinswoningen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 111.756 ééngezinswoningen.

Dat komt overeen met 28,4% van de

particuliere woningen waarvan het woningtype is

gekend. Het aandeel van de appartementen, studio’s,

kamers en loften bedraagt 71,1 procent.

De kaart van de ééngezinswoningen (kaart 63) vertoont

veel gelijkenissen met de kaart van de eigendomswoningen.

Ook hier is een duidelijk concentrische structuur

aanwezig. De hoogste proporties komen voor in de

periferie, en dan voornamelijk in de gemeenten Ukkel,

Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en beide Woluwes.

In het noordwestelijk deel van het gewest zijn de ééngezinswoningen

iets minder prominent aanwezig. Dit

heeft te maken met de historische ontwikkeling van de

127

6.5. Caractéristiques des logements

Les caractéristiques d’un logement peuvent également donner

des indications sur le statut socio-économique d’un

ménage. A cet égard, les logements sans petit confort constituent

un facteur important. Ensuite sont présentées deux

cartes sur la structure de propriété (logements propres; logements

loués en complément) et le type d’habitation (unifamilial;

appartement en complément).

6.5.1. Taux de propriété

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, plus de 40% des logements

sont habités par le propriétaires; presque 60% des

ménages bruxellois sont locataire (sans compter les logements

avec titre de propriété inconnu). En chiffres absolus,

cela correspond à respectivement 162.590 et 229.587 logements.

Le schéma de répartition des logements habités par le propriétaire

est concentrique, avec une augmentation des proportions

au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre

(carte 62). Au centre ville, plus de 80% des logements sont

loués. Dans la périphérie de la région, à savoir les quartiers

à villas et à nouvelles constructions, ainsi que dans le

Neerpede campagnard, le degré de propriété est le plus

élevé (plus de 65% des logements y sont habités par le propriétaire).

Les pourcentages de propriétaires les moins élevés

dans la périphérie correspondent aux quartiers à logements

sociaux et aux campus de l’ULB/VUB et de l’UCL.

Le secteur «Manhattan» au centre (Saint-Josse) présente

une part élevée de logements habités par le propriétaire.

La forte augmentation par rapport à 1991 (24% en 1991,

66% en 2001) est une conséquence des récentes rénovations

urbaines dans ce quartier. Quelques quartiers à

Schaerbeek ont également des taux de propriété supérieurs

à la moyenne.

6.5.2. Logements unifamiliaux

La Région de Bruxelles-Capitale compte 111.756 logements

unifamiliaux., soit 28,4% des logements particuliers dont le

type de logement est connu. La part d’appartements, de studios,

de chambres et de lofts est de 71,1 pour-cent

La carte des maisons unifamiliales (carte 63) présente beaucoup

de similarités avec la carte des logements habités par

le propriétaire. On y retrouve également une structure

concentrique très claire. Les proportions les plus élevées se

trouvent dans la périphérie, principalement dans les communes

d’Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem et les deux

Woluwés. Dans la partie nord-ouest de la ville, les logements

unifamiliaux sont un peu moins dominantsnts. Cela s’explique

par l’évolution historique de la ville, dont la croissance

s’est surtout faite en direction du sud-est. Les valeurs plus


Comfortniveau van de woning

Woning zonder klein comfort

64

1/10/2001

128

Confort du logement

Logement sans petit confort

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête 2001

Source: INS, Enquête socio-économique générale 2001

Cartogr. : Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel


stad. Deze groeide namelijk het sterkst in zuidoostelijke

richting. De hogere waarden in Haren en Neerpede

(Anderlecht) zijn uitzonderingen omdat ze niet-stedelijke

woonvormen (respectievelijk verspreide plattelandsbewoning

en een dorpsstructuur) hebben bewaard

(Kesteloot et al., 1992).

6.5.3. Woningen zonder klein comfort

Woningen zonder klein comfort hebben geen badkamer

met bad en/of stortbad of geen privé-toilet. In het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken 35.925

woningen niet over dit basiscomfort. Dat komt overeen

met 7,6% van alle particuliere woningen. In 1991 was

dat nog 15,5 procent. Wel moet worden opgemerkt dat

de comfortvariabele voor 2001 niet volledig op dezelfde

manier is geconstrueerd als in 1991 9 . Een tweede

punt bij de vergelijkbaarheid tussen 1991 en 2001

betreft de non-respons. In 1991 had 0,6 procent van de

private huishoudens de vragen m.b.t. ‘klein comfort’

niet ingevuld; in 2001 is dat 3,3 procent. Het lijkt er

dus op dat het aantal woningen zonder basiscomfort

weliswaar onderschat wordt in 2001 maar toch een

gevoelige daling heeft gekend in vergelijking met 1991.

Toch moeten we voorzichtig zijn omdat het onduidelijk

is in hoeverre het slechte woningbestand niet werd

ingenomen door personen in het wachtregister of illegalen

die niet in de volkstelling zijn opgenomen.

De spreiding van de woningen zonder klein comfort

toont een sterk ruimtelijk contrast tussen de periferie

(vooral het zuidoostelijke deel) en de centrale zone

(kaart 64). Een groot deel van deze tweedeling kan worden

verklaard door de ouderdom en de grootte van de

woningen. In de stadskern zijn de woningen over het

algemeen vóór 1919 gebouwd en hebben vaak een zeer

geringe woonruimte. Bovendien zijn de vroegere herenhuizen

soms opgedeeld in kleinere wooneenheden

(appartementen, studio’s en kamers). De aanwezigheid

van een afzonderlijk toilet of badkamer is hier dan ook

minder vanzelfsprekend. Renovatie laat vaak op zich

wachten omdat enerzijds de bevolking arm en/of oud is,

en anderzijds een groot aantal van deze woningen tot de

residuele huursector behoort (Mérenne et al., 1998).

9 In 1991 was ‘stromend water binnen de woning’ één van de drie gerieflijkheden

die ‘klein comfort’ bepaalde. De vraag naar deze gerieflijkheid werd in de volkstelling

van 2001 niet meer gesteld. In 1991 hadden alle woningen met een badkamer

en een WC met waterspoeling ook stromend water binnen de woning. Als we

ervan uitgaan dat dit ook in 2001 het geval is, dan heeft het wegvallen van deze

variabele geen enkele invloed op de verdeling van de woningen naar comfortniveau.

Bovendien beschikken noodzakelijkerwijze de woningen met een badkamer

en een WC met waterspoeling binnen de woning over stromend water. In de

hypothese dat dit ook in 2001 het geval is, heeft het weglaten van deze variabele

geen invloed op de verdeling van de woningen naar comfortniveau. Er werd in

2001 eveneens geen onderscheid meer gemaakt tussen WC’s met of zonder

waterspoeling. We kunnen echter veronderstellen dat alle WC’s binnen de woning

een waterspoeling hebben.

129

élevées à Haren et Neerpede (Anderlecht) sont des exceptions

parce qu’elles ont conservé des formes d’habitations

non-urbaines (respectivement une habitation campagnarde

éparpillée et une structure villageoise (Kesteloot et al.,

1992).

6.5.3. Logements sans petit confort

Les logements sans petit confort n’ont pas de salle de bain

et/ou de douche ou de toilette privative. En Région de

Bruxelles-Capitale, on en compte 35.925. Cela correspond à

7,6% de tous les logements particuliers, alors qu’en 1991, il

y en avait encore 15,5 %. Signalons cependant que la

variable de confort pour 2001 n’a pas été composée de la

même manière qu’en 1991 10 . Un deuxième point à noter

dans la comparaison entre 1991 et 2001 concerne l’absence

de réponses. En 1991, 0,6 % des ménages privés n’avait pas

répondu à la question concernant le ‘petit confort’, en 2001,

3,3 %. Il semble donc que le nombre de logements sans

confort de base est certes sous-estimé en 2001, mais qu’il a

connu une baisse sensible par rapport à 1991. Cela reste

toutefois sujet à caution, car il n’est pas clair dans quelle

mesure les logements de mauvaise qualité ont été repris par

des illégaux ou des personnes qui figurent au registre d’attente.

La répartition des logements sans petit confort présente un

contraste spatial prononcé entre la périphérie (surtout la

partie sud-est) et la zone centrale (carte 64). Cette dichotome

peut être expliquée en grande partie par l’âge et la taille

des logements. Au centre ville, les logements ont en général

été construits avant 1919 et disposent de peu d’espace d’habitation.

De plus, les maisons de maître sont divisées en plus

petites unités de logements (appartements, studios et

chambres), dans lesquels la présence d’une toilette ou d’une

salle de bain privatives ne vont pas toujours de soi. Les rénovations

se font souvent attendre car d’une part il s’agit d’une

population pauvre et d’autre part un grand nombre de ces

logements appartient au secteur du logement résiduel

(Mérenne et al, 1998).

Les pourcentages les plus élevés de logements sans petit

confort se situent surtout au sud-ouest du pentagone, dans le

vieux Molenbeek, à Cureghem et à Saint-Gilles. Dans les

10 En 1991, ‘l’eau courante’ dans le logement était l’une des trois commodités qui déterminait

le ‘petit confort’. La question concernant cette commodité n’a plus été posée lors du

recensement de 2001. En 1991, tous les logements avec salle de bain et wc avaient également

l’eau courante dans le logement. En considérant que cela était également le cas

en 2001, la suppression de cette variable n’a aucune influence sur la répartition des

logements selon le niveau de confort. De plus, les logements avec une salle de bain et un

wc à chasse d’eau dans le logement disposent nécessairement d’eau courante. En considérant

que c’était également le cas en 2001, la suppression de cette variable n’a aucune

influence sur la répartition des logements selon le niveau de confort. En 2001, on n’a pas

non plus fait la différence entre des wc avec ou sans chasse d’eau. On peut toutefois supposer

que tous les wc dans un logement ont une chasse d’eau..


De hoogste percentages woningen zonder klein comfort

situeren zich vooral ten zuidwesten van de vijfhoek, in

Oud-Molenbeek, Kuregem en Sint-Gillis. Ook in verschillende

aangrenzende buurten in zuidelijke (langs

weerszijden van de kanaalzone) en noordelijke richting

(Laken, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek) hebben meer

dan 1 op de 10 woningen geen klein comfort. Een minder

opvallende oververtegenwoordiging van woningen

met dit comfortniveau is zichtbaar in een deel van

Elsene en Etterbeek.

Daartegenover staat dat de buurten die tot de laagste

klasse behoren (minder dan 3,5% woningen zonder

klein comfort) vrijwel allemaal in het rijke zuidoostelijke

kwadrant zijn gesitueerd. De hoger dan gemiddelde

percentages in dit deel van het gewest komen overeen

met de oude dorpskernen (Bosvoorde, Sint-Pieters-

Woluwe) of met de oudere, in 2001 nog niet gerenoveerde,

sociale woonwijken (Floréal in Bosvoorde, Volta

in Elsene). Ook in de westelijke periferie hebben buurten

met oudere sociale woningbouw (bijvoorbeeld de

Moderne Wijk in Sint-Agatha-Berchem en de tuinwijken

Goede Lucht en Het Rad in Anderlecht) hoge percentages

woningen zonder klein comfort.

130

différents quartiers adjacents direction sud (des deux côtés

du canal) et direction nord (Laeken, Saint-Josse,

Schaerbeek), plus d’un logement sur 10 n’a pas de petit

confort. Une surreprésentation moins apparente est également

présente dans une partie d’Ixelles et d’Etterbeek.

En revanche, les quartiers appartenant à la dernière catégorie

(moins de 3,5% sans petit confort) se trouvent presque

tous dans le quadrant sud-est qui est riche. Les pourcentages

supérieurs à la moyenne dans cette partie de la région correspondent

aux anciens centres des villages (Boitsfort,

Woluwé Saint Pierre) ou aux quartiers de logements sociaux

pas encore rénovés (Floréal à Boitsfort, Volta à Ixelles).

Dans la périphérie occidentale, certains quartiers avec d’anciens

logements sociaux (par exemple la Cité Moderne à

Berchem-Sainte-Agathe) et les cités-jardins Bon Air et Het

Rad à Anderlecht) ont également des pourcentages élevés de

logements sans petit confort.


BIJLAGE 1: Lijst van de kaarten

1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Statistische

sectoren

2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Buurten met

minder dan 200 inwoners

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Groene zones,

wateroppervlakken, verkeersassen

4. Totale bevolking -1/10/2001

5. Bevolkingsdichtheid-1/10/2001

6. Feminiteitsindex -1/10/2001

7. Leeftijdsstuctuur van de bevolking -

1/10/2001 -0 tot 17-jarigen (%)

8. Leeftijdsstuctuur van de bevolking -

1/10/2001- 0 tot 17-jarigen (absolute aantallen)

9. Leeftijdsstuctuur van de bevolking -

1/10/2001 -18 tot 34-jarigen (%)

10. Leeftijdsstuctuur van de bevolking -

1/10/2001- 18 tot 34-jarigen (absolute aantallen))

11. Leeftijdsstuctuur van de bevolking-

1/10/2001- 65-plussers (%)

12. Leeftijdsstuctuur van de bevolking -

1/10/2001-65-plussers (absolute aantallen)

13. Personen in collectieve huishoudens-

1/10/2001 -65-plussers

14. Leeftijdsstructuur van de bevolking

1-10-2001 Typologie

15. Verhuismobiliteit 1/10/1996-1/10/2001

16. Verhuismobiliteit 1/10/1996-1/10/2001-Aandeel

van de bevolking wonend in Vlaanderen in 1996

17. Verhuismobiliteit 1/10/1996-1/10/2001-Aandeel

van de bevolking wonend in Wallonië in 1996

18. Verhuismobiliteit 1/10/1996-1/10/2001-Aandeel

van de bevolking wonend in het buitenland in 1996

19. Non respons 1/10/2001-

Niet-teruggestuurde formulieren

20. Gemiddelde omvang van de huishoudens-

1/10/2001

21. Eénpersoonshuishoudens (%)- 1/10/2001

22. Eénpersoonshuishoudens

(65-plussers) (%)- 1/10/2001

23. Huishoudens van 6 personen en meer (%)-

1/10/2001

24. Alleenstaande moeders (20-29 jaar) (%)-1/10/2001

25. Thuiswonenden van 25 tot 29 jaar (%)- 1/10/2001

26. Vrouwen van 25 tot 29 jaar zonder kind(eren) (%)-

1/10/2001

27. Spreiding van de Marokkanen – 1/10/2001

28. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001:

Marokkanen

29. Spreiding van de Fransen (% 2001)

30. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001: Fransen

31. Spreiding van de Italianen (% 2001)

32. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001: Italianen

33. Spreiding van de Spanjaarden 1/10/2001

131

ANNEXE 1 : Liste des cartes

1. Région de Bruxelles-Capitale : Secteurs statistiques

2. Région de Bruxelles-Capitale : Quartiers de moins de

200 habitants

3. Région de Bruxelles-Capitale : Espaces verts,étendues

d’eau, axes de communication

4. Population totale -1/10/2001

5. Densité de la population -1/10/2001

6. Rapport de féminité -1/10/2001

7. La structure d’âge de la population -1/10/2001 -

0-17 ans (%)

8. La structure d’âge de la population- 1/10/2001 -

0-17 ans (nombres absolus)

9. La structure d’âge de la population- 1/10/2001-

18-34 ans (%)-

10. La structure d’âge de la population1/10/2001

18-34 ans (nombres absolus)

11. La structure d’âge de la population-1/10/2001-

65 ans et plus (%)

12. La structure d’âge de la population 1/10/2001-

65 ans et plus (nombres absolus)

13. Personnes dans les ménages collectifs-1/10/2001-

65 ans et plus

14. deLa structure d’âge de la population- 1/10/2001

Typologie

15. Mobilité géographique 1/10/1996-1/10/2001

16. Mobilité géographique 1/10/1996-1/10/2001-

Proportion de la poulation habitant en Flandres en 1996

17. Mobilité géographique 1/10/1996-1/10/2001-

Proportion de la poulation habitant en Wallonie en 1996

18. Mobilité géographique 1/10/1996-1/10/2001-

Proportion de la poulation habitant à l’étranger en 1996

19. Non-réponse 1/10/2001- Formulaires non retournés

20. Taille moyenne des ménages- 1/10/2001

21. Ménages d’une personne (%)- 1/10/2001

22. Ménages d’une personne (65 + ans) (%) 1/10/2001

23. Ménage de 6 personnes et plus (%)1/10/2001

24. Mères monoparentales (20-29 ans) (%)-1/10/2001

25. Personnes de 25 à 29 ans habitant encore chez leurs

parents(%)-1/10/2001

26.Femmes de 25 à 29 ans sans enfants (%)-1/10/2001

27. Répartition des Marocains –1/10/2001

28 Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Marocains

29. Répartition des Français1/10/2001

30. Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Français

31.Répartition des Italiens 1/10/2001

32. Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Italiens

33. Répartition des Espagnols 1/10/2001

34. Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Espagnols

35. Répartition des Portugais 1/10/2001


34. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001:

Spanjaarden

35. Spreiding van de Portugezen 1/10/2001

36. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001:

Portugezen

37. Spreiding van de Turken 1/10/2001

38. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001: Turken

39. Spreiding van de Grieken 1/10/2001

40. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001: Grieken

41. Spreiding van de overige EU-ers (behalve Fransen)

+ Amerikanen, Canadezen, Japanners, Australiërs en

Nieuw-Zeelanders 1/10/2001

42. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001:

overige EU-ers (behalve Fransen) + Amerikanen,

Canadezen, Japanners, Australiërs

en Nieuw-Zeelanders

43. Spreiding van de Congolezen 1/10/2001

44. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-

1/10/2001:Congolezen

45. Spreiding van de Oost-Europeanen 1/10/2001

46. Bevolkingsevolutie- 1/3/1991-1/10/2001:

Oost-Europeanen

47. Bevolking van allochtone oorsprong 1/10/2001:

Marokkanen

48. Bevolking van allochtone oorsprong 1/10/2001:

Turken

49. Bevolking van allochtone oorsprong1/10/2001:

Zuid-Europese EU-ers

50. Bevolking van allochtone oorsprong 1/10/2001:

overige EU-ers + Amerikanen, Canadezen,

Japanners, Australiërs en Nieuw-Zeelanders

51. Arbeiders (inclusief aanverwante statuten)

1/10/2001

52. Bedienden en werknemers in de openbare sector

1/10/2001

53. Ondernemingshoofden, zelfstandigen en vrije

beroepen 1/10/2001

54. Beroepsstatuut niet ingevuld 1/10/2001

55. Werkzoekenden 1/10/2001

56. Onderwijsniveau 1/10/2001: Geen diploma of

diploma van lager onderwijs

57. Onderwijsniveau 1/10/2001Diploma van technisch

of beroeps hoger secundair onderwijs

58. Onderwijsniveau 1/10/2001: Diploma van

algemeen secundair onderwijs of post-secundair

niet-hoger onderwijs

59. Onderwijsniveau 1/10/2001: Diploma van hoger

onderwijs

60. Onderwijsniveau 1/10/2001: niet ingevuld

61. Mediaan inkomen 2001-2002

62. Eigendomsgraad 1/10/2001: Woning bewoond

door de eigenaar

63. Tyoe woning 1/10/2001: Eéngezinswoning

64. Comfortniveau van de woning 1/10/2001:

Woning zonder klein comfort

132

36. Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Portugais

37. Répartition des Turcs 1/10/2001

38. Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Turcs

39. Répartition des Grecs 1/10/2001

40. Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Grecs

41. Répartition des autres Européens de l’U.E (les Français

exclus)+Américains, Canadiens, Japonais,Australiens et

Néo-zélandais. 1/10/2001

42 Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :.

les autres européens de l’U.E(les Français exclus)+

Américains, Canadiens; Japonais,Australiens et

Néo-Zélandais

43. Répartition des Congolais 1/10/2001

44. Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Congolais

45. Répartition des Européens de l’Est 1/10/2001

46. Evolution de la population 1/3/1991-1/10-2001 :

les Européens de l’Est

47. Population d’origine allochtone 1/10/2001:

les Marocains

48. Population d’origine allochtone 1/10/2001 : les Turcs

49. Population d’origine allochtone 1/10/2001:

les Européens (UE) du Sud

50. Population d’origine allochtone 1/10/2001 :

les :autres Européens de l’U.E

+Américains,Canadiens,Japonais,Australiens

et Néo-Zélandais

51. Ouvriers (statuts professionnels similaires inclus

1/10/2001

52.-Employés et employés du secteur public 1/10/2001

53. Chefs d’entreprise,indépendants et professions

libérales1 /10/2001

54. -Statut professionnel non rempli 1/10/2001

55. Demandeurs d’emploi 1/10/2001

56- Niveau d’instruction 1/10/2001 :

Pas de diplôme ou diplôme d’enseignement primaire

57. Niveau d’instruction 1/10/2001 :

Diplôme d’enseignement secondaire supérieur technique

ou professionnel

58. Niveau d’instruction 1/10/2001 : Diplôme

d’enseignement secondaire supérieur général ou

d’enseignement post-secondaire non supérieur

59. Niveau d’instruction 1/10/2001 :

Diplôme du secondaire supérieur

60. Niveau d’instruction 1/10/2001 : non rempli

61. Revenu médian 2001-2002

62. Propriétaires-occupants 1/10/2001 : Logement habité

par le propriétaire

63. Type de logement 1/10/2001 : Maison unifamiliale

64. Confort du logement 1/10/2001 : Logement sans

petit confort


BIJLAGE 2:

Lijst van de buurten met

verwijzing naar de referentiekaart

1 en enkele bevolkingsgegevens

uit het SEO 1/10/2001

133

ANNEXE 2:

Liste des quartiers avec

renvoi à la carte de référence 1

et choix de données de l’ESE

1/10/2001


% inw per leeftijdsgroep-

% habitants / groupe d’âge

bevolking met statuit van

werkzaamheid onbekend -

population dont le statut

d’occupation est inconnu

werkende beroepsbevolking -

population active occupée

1991 2001

65 jaar en meer -

65 ans et plus

0-14 jaar -

0-14 ans

dichtbeid inw./ha -

densité pop./ha

oppervlakte - superficie

ha a

bevolking - population

1/10/2001

> 200 inwoners - habitants

statistische sector NIS CODE

CODE INS secteur statistique

(code 1991 indien verschillend van de /

si différent du code 2001) buurt met- quartier à

buurtnaam nom du quartier

cf. kaart / cf. carte

gemeente - commune

bevolking - population

1/10/2001

Nr tabel N° tableau 30.01 30.01 30.01 30.04 AT 30.04 AT 30.51 AT 30.51 AT

Anderlecht 1 VERZET RESISTANCE 21001A00- 1 2 401 129,12 185,95 8,7 6,3 686 253

89 725 2 KLEINMOLEN 21001A011 1 2 036 177,55 114,67 9,2 5,6 576 182

3 WAYEZ 21001A02- 1 546 29,08 187,76 7,9 3,7 165 66

4 RAUTER-ZUID RAUTER-SUD 21001A031 1 1 523 108,08 140,91 6,7 6,5 467 131

5 VEEWEIDE-ZUID VEEWEYDE-SUD 21001A041 1 2 090 156,31 133,71 5,8 8,9 801 160

6 LINDE-OOST LINDE-EST 21001A051 1 1 221 103,42 118,07 7,5 6,9 442 109

7 BIRMINGHAM 21001A07- 1 278 252,88 10,99 9,0 2,5 74 43

8 ASTRID (PARK) ASTRID (PARC) 21001A08- 0 9 163,66 0,55 0,0 0,0 7 0

9 PORSELEIN 21001A10- 1 795 79,50 100,00 5,5 8,6 305 56

10 BIESTEBROEK 21001A112 1 2 255 158,80 142,01 7,6 7,9 585 180

11 MINIEMEN MINIMES 21001A120 1 2 493 126,84 196,55 5,9 7,2 779 251

12 RAUTER-NORD 21001A132 1 837 76,12 109,95 7,5 6,3 283 80

13 VEEWEIDE-NORD VEEWEYDE-NORD 21001A142 1 930 87,14 106,73 6,0 7,6 345 88

14 LINDE-WEST LINDE-OUEST 21001A152 1 1 136 74,93 151,60 5,6 9,2 437 78

15 BIZET 21001A30- 1 2 044 193,04 105,89 6,5 9,1 751 133

16 BERGENSESTEENWEG - CHAUSSEE DE MONS - 21001A31- 1 1 150 93,99 122,36 5,0 9,7 471 71

SINT-LUKAS SAINT-LUC

17 DAGERAAD AURORE 21001A32- 1 2 836 159,39 177,93 3,5 16,9 908 153

18 WALCOURT 21001A331 0 0 0 0 0 0 0 0

19 RAD ROUE 21001A332 1 978 76,92 127,15 5,8 8,4 307 101

20 RAD - TUINWIJK ROUE - CITE JARDIN 21001A34- 1 1 991 200,78 99,16 6,7 10,1 600 129

21 COOVI - WOONZONE CERIA - ZONE D’HABITAT 21001A350 1 1 010 187,58 53,84 5,8 9,4 333 83

22 ZUUN - INDUSTRIE ZUEN - INDUSTRIE 21001A37- 0 35 239,88 1,46 0,0 8,6 14 2

23 COOVI I CERIA I 21001A380 21001A3MJ 0 8 251,20 0,32 0,0 0,0 8 0

24 ARBORETUM 21001A401 1 522 60,05 86,93 2,9 16,3 162 27

25 ROMAIN ROLLAND 21001A41- 1 2 180 196,91 110,71 5,2 13,4 715 94

26 DE KAT KAT 21001A42- 1 461 63,22 72,92 5,4 12,1 161 16

27 VAN BEETHOVEN 21001A43- 1 1 160 73,05 158,80 5,0 9,3 472 58

28 DR. ROUX DOCTEUR ROUX 21001A441 1 1 775 126,64 140,16 5,6 10,1 661 120

29 VENIZELOS 21001A451 1 1 200 117,61 102,03 4,9 8,9 441 136

30 GEMEENTESTADION - INDUSTRIE STADE COMMUNAL - INDUSTRIE 21001A472 0 187 84,76 22,06 4,3 9,6 64 10

31 VIJVERS - PARK ETANGS - PARC 21001A492 0 117 74,83 15,64 5,1 18,8 27 4

32 VIVES 21001A503 1 1 487 57,46 258,77 2,0 16,9 438 70

33 SCHERDEMAAL SCHERDEMAEL 21001A51- 1 1 476 187,08 78,90 3,6 15,7 508 44

34 SCHERDEMAAL-NOORD SCHERDEMAEL-NORD 21001A52- 1 575 170,90 33,64 4,9 12,3 222 48

35 NELLIE MELBA 21001A53- 1 369 89,03 41,45 4,6 11,1 157 7

36 KLAVER TREFLE 21001A552 1 709 466,07 15,21 5,8 9,9 269 55

37 SCHEUT - DE SMET 21001A712 1 654 83,86 77,98 6,7 6,1 202 38

38 OSSEGEM 21001A72- 1 2 405 189,66 126,81 6,8 7,9 767 211

39 SCHEUTVELD 21001A732 1 201 122,27 16,44 4,0 15,4 69 7

40 SCHEUT-WEST SCHEUT-OUEST 21001A74- 1 2 131 150,76 141,35 7,3 8,9 684 181

41 SCHEUT-INTERNAAT SCHEUT-INTERNAT 21001A783 0 1 43,87 0,23 0,0 0,0 1 0

42 VOOR SILLON 21001A80- 1 2 454 231,05 106,21 4,7 12,2 763 147

134


43 BROEK BROECK 21001A81- 1 1 115 230,15 48,45 3,2 13,8 403 55

44 MOORTEBEEK 21001A82- 1 1 543 316,30 48,78 5,4 12,4 442 72

45 PETERBOS 21001A83- 1 2 967 171,70 172,80 7,9 10,5 417 212

46 DICHTKUNST POESIE 21001A84- 1 741 117,71 62,95 7,2 9,3 277 46

47 AUBADE 21001A85- 1 414 76,42 54,17 6,3 7,5 151 45

48 SCHEUTKAPEL 21001A90- 1 1 585 161,87 97,92 6,8 12,2 471 118

49 SCHEUT-OOST SCHEUT-EST 21001A911 1 1 785 137,76 129,58 7,8 8,3 552 156

50 JAKOB SMITS 21001A92- 1 2 741 208,52 131,45 6,0 8,4 1001 127

51 GESP - NORBERT GILLE AGRAFE-NORBERT GILLE 21001A931 1 1 321 149,76 88,21 7,7 6,4 423 103

52 KROKUSSEN CROCUS 21001A941 1 1 741 131,80 132,09 4,6 11,4 664 98

53 BUFFON 21001A95- 1 2 496 198,89 125,50 6,3 10,7 982 90

54 BOSPARK PARC FORESTIER 21001A982 0 7 46,25 1,51 0,0 28,6 3 0

55 DAUW-OOST ROSEE-EST 21001B10- 1 1 911 140,93 135,60 8,0 6,2 349 215

56 DAUW-WEST ROSEE-OUEST 21001B11- 1 577 88,13 65,47 8,5 4,7 151 73

57 SLACHTHUIS ABATTOIR 21001B17- 1 497 263,50 18,86 9,9 6,0 100 73

58 RAAD-NOORD CONSEIL-NORD 21001B20- 1 3 735 195,02 191,52 8,7 5,9 889 421

59 BROGNIEZ-NOORD BROGNIEZ-NORD 21001B21- 1 2 217 142,32 155,77 8,8 5,5 468 295

60 BROGNIEZ-ZUID BROGNIEZ-SUD 21001B22- 1 738 80,39 91,80 6,2 5,7 235 85

61 RAAD-ZUID CONSEIL-SUD 21001B23- 1 937 89,62 104,55 8,2 7,2 204 137

62 HERZIENING-ZUID REVISION-SUD 21001B241 1 1 244 145,60 85,44 9,3 6,0 263 174

63 HERZIENING-NOORD REVISION-NORD 21001B25- 1 2 850 176,16 161,78 9,6 6,6 668 316

64 ALBERT I - FLATGEBOUWEN ALBERT I- IMMEUBLES 21001B31- 1 750 36,32 206,48 12,7 6,4 96 88

65 ALBERT I - BUURT ALBERT I- QUARTIER 21001B321 1 1 529 145,30 105,23 7,8 5,7 355 186

66 GRONDELS GOUJONS 21001B332 1 1 042 56,08 185,82 8,5 10,7 127 91

67 TWEESTATIONS DEUX GARES 21001B372 0 72 107,58 6,69 5,6 6,9 16 10

68 KLEIN EILAND - RECHTEROEVER PETITE ILE - RIVE DROITE 21001B38- 21001B3MJ 0 98 1 950,61 0,50 6,1 9,2 47 8

69 VOGELENZANG CHANTS D’OISEAUX 21001C512 1 1 339 263,60 50,80 5,2 13,7 391 76

70 ZIEKENHUIS U.L.B. HOPITAL U.L.B. 21001C522 0 157 529,68 2,96 1,9 2,5 24 65

71 KERKHOF CIMETIERE 21001C581 0 174 688,18 2,53 4,6 12,6 37 21

72 MIJLENMEERS 1 MEYLEMEERSCH 1 21001C591 21001C5MA 0 15 376,54 0,40 6,7 6,7 5 3

73 MIJLENMEERS 2 MEYLEMEERSCH 2 21001C591 21001C5PA 0 27 542,59 0,50 7,4 14,8 16 0

74 SOETKIN 21001C611 1 436 447,01 9,75 4,4 12,8 179 19

75 NEERPEDE 1 21001C692 21001C6MB 0 0 0 0 0 0 0 0

76 NEERPEDE 2 21001C692 21001C6PB 1 473 2 705,08 1,75 5,3 8,7 186 22

77 GOEDE LUCHT - KERN BON AIR - CENTRE 21001C70- 0 185 68,88 26,86 7,0 8,6 73 9

78 GOEDE LUCHT - TUINWIJK BON AIR - CITE JARDIN 21001C71- 1 1 466 234,62 62,48 7,2 9,3 429 86

79 GOEDE LUCHT - VERSPR. BEWONING BON AIR - HABITATIONS DISP. 21001C79- 0 132 198,69 6,64 6,8 6,8 44 12

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21001Z999 21001Z 0 2

Oudergem 1 CENTRUM-NOORD CENTRE - NORD 21002A00- 1 955 135,49 70,49 5,4 10,2 394 74

Auderghem 2 SINT-ANNA SAINTE-ANNE 21002A01- 1 648 125,94 51,45 6,8 8,3 260 37

29 120 3 CENTRUM-ZUID CENTRE-SUD 21002A02- 1 893 179,32 49,80 4,7 6,2 339 113

4 LAMMERENDRIES 21002A030 1 1 713 200,42 85,47 5,6 8,2 697 109

5 KLEINE WIJNGAARD VIGNETTE 21002A041 1 481 79,00 60,88 5,8 6,0 214 9

6 HANDELSCENTRUM CENTRE COMMERCIAL 21002A072 0 82 102,42 8,01 4,9 7,3 37 5

7 DRIEKLEUREN TROIS COULEURS 21002A091 0 0 0 0 0 0 0 0

8 TRANSVAAL 21002A10- 1 2 399 291,49 82,30 7,3 10,2 785 90

9 HEILIG-HART SACRE-COEUR 21002A11- 1 928 122,63 75,68 5,6 9,2 408 34

10 SCHALLERLAAN AVENUE SCHALLER 21002A12- 1 1 410 371,60 37,94 6,2 11,5 503 63

11 PRINSENPARK PARC DES PRINCES 21002A130 1 1 277 299,53 42,63 6,0 14,5 376 121

12 TEN REUKEN 21002A14- 1 398 129,86 30,65 8,8 10,6 138 36

13 VORSTLAAN - FLATGEBOUWEN SOUVERAIN (BLV DU)- BUILDINGS 21002A15- 0 138 19,30 71,51 2,2 19,6 44 10

14 ROOD KLOOSTER ROUGE CLOITRE 21002A18- 0 11 915,38 0,12 18,2 9,1 4 0

15 ZONIENWOUD FORET DE SOIGNES 21002A190 0 39 2 852,77 0,14 10,3 12,8 19 0

16 SINT-JULIAAN SAINT-JULIEN 21002A20- 1 1 036 105,74 97,98 7,0 7,4 438 67

17 LEBON 21002A21- 1 2 890 172,58 167,46 4,4 12,2 1079 196

18 KANARIELAAN CANARIS (AVENUE DES) 21002A22- 1 846 96,29 87,86 5,8 6,5 324 66

135


% inw per leeftijdsgroep-

% habitants / groupe d’âge

bevolking met statuit van

werkzaamheid onbekend -

population dont le statut

d’occupation est inconnu

werkende beroepsbevolking -

population active occupée

1991 2001

65 jaar en meer -

65 ans et plus

0-14 jaar -

0-14 ans

dichtbeid inw./ha -

densité pop./ha

oppervlakte - superficie

ha a

bevolking - population

1/10/2001

> 200 inwoners - habitants

statistische sector NIS CODE

CODE INS secteur statistique

(code 1991 indien verschillend van de /

si différent du code 2001) buurt met- quartier à

buurtnaam nom du quartier

cf. kaart / cf. carte

gemeente - commune

bevolking - population

1/10/2001

Nr tabel N° tableau 30.01 30.01 30.01 30.04 AT 30.04 AT 30.51 AT 30.51 AT

19 TH. BALIS PLEIN TH. BALIS (PLACE) 21002A23- 1 1 320 104,13 126,76 5,8 7,6 531 77

20 DE BROUCKERELAAN AVENUE DE BROUCKERE 21002A24- 1 1 212 87,35 138,76 6,2 8,1 473 67

21 WATERMAALSE STEENWEG WATERMAEL (CHAUSSEE DE) 21002A25- 1 1 337 147,15 90,86 6,9 7,9 523 108

22 TRIOMFLAAN TRIOMPHE (BOULEVARD DU) 21002A30- 1 923 120,52 76,59 5,4 4,7 310 126

23 VRIENDSCHAPSLAAN AMITIE (PLACE DE L’) 21002A311 1 821 75,49 108,76 8,3 6,0 342 58

24 INDUSTRIEWIJK QUARTIER INDUSTRIE 21002A372 1 295 65,13 45,29 5,1 7,1 94 42

25 SPOORWEG CHEMIN DE FER 21002A39- 0 0 0 0 0 0 0 0

26 PUTDAAL 21002A411 1 633 259,83 24,36 4,4 12,8 203 57

27 IS. GERARDLAAN AVENUE IS.GERARD 21002A422 0 127 75,29 16,87 9,4 14,2 41 10

28 VORSTLAAN-NORD SOUVERAIN (BOULEVARD DU) NORD 21002A43- 1 697 184,74 37,73 5,0 10,3 268 62

29 VOGELZANG CHANT D’OISEAUX 21002A441 1 1 144 235,30 48,62 6,3 11,5 376 119

30 HERTOGENDAL VAL DUC 21002A45- 1 871 117,50 74,13 5,4 7,8 349 55

31 HERTOGINNENDAL VAL DUCHESSE 21002A482 0 15 275,01 0,55 6,7 13,3 9 0

32 WOLUWE PARK WOLUWE PARC 21002A492 0 3 115,89 0,26 0,0 0,0 2 0

33 INVALIDENLAAN INVALIDES (BOULEVARD DES) 21002A511 1 1 696 208,87 81,20 5,1 9,7 724 89

34 BEAULIEU 21002A52- 1 615 152,58 40,31 6,5 10,4 248 29

35 VISSERIJEN PECHERIES 21002A53- 1 1 267 63,32 200,09 3,9 13,0 481 75

36 METRO DEPOT DEPOT METRO 21002A572 0 0 0 0 0 0 0 0

Sint-Agatha- 1 CENTRUM CENTRE 21003A00- 1 2 208 252,80 87,34 8,1 7,1 820 147

Berchem 2 MOLENBERG 21003A011 1 975 130,37 74,79 7,7 9,7 314 62

Berchem- 3 LAURA - BASILIEK LAURE - BASILIQUE 21003A02- 1 2 421 296,03 81,78 6,0 9,7 907 204

St.-Agat. 4 HOOGVELD HAUT-CHAMP 21003A03- 1 1 508 166,06 90,81 5,5 9,4 557 104

19 226 5 L. DE SMET L. DE SMET 21003A04- 1 966 61,76 156,40 8,4 10,2 357 40

6 DE SELLIERS DE MORANVILLE 21003A05- 1 1 523 225,84 67,44 5,4 8,3 592 96

7 HUNDERENVELD 21003A091 21003A0AJ 1 855 162,09 52,75 8,2 8,1 171 79

8 FRANS HOSPITAAL HOPITAL FRANCAIS 21003A10- 1 2 659 168,04 158,24 4,8 10,9 959 139

9 MODERNE WIJK CITE MODERNE 21003A11- 1 609 69,40 87,76 7,2 10,8 174 18

10 ZAVELENBERGGAARDE CLOS DU ZAVELENBERG 21003A212 1 492 44,02 111,77 8,3 7,9 181 33

11 ZAVELENBERG 21003A283 0 94 185,59 5,07 0,0 8,5 49 0

12 STATION GARE 21003A29- 21003A2MJ 1 270 235,95 11,44 8,5 8,9 77 27

13 POTAARDE VLAK POTAARDE VLAK 21003A312 1 1 786 411,32 43,42 5,7 9,7 713 60

14 ZEVENSTERREN SEPT ETOILES 21003A323 1 733 96,36 76,07 7,0 8,9 285 50

15 GROENDREEF ALLEE VERTE 21003A331 1 551 67,22 81,97 9,4 6,4 232 17

16 HOGENBOS 21003A342 1 837 175,87 47,59 5,9 6,8 361 28

17 KONINCKXBOS 21003A38- 0 121 177,66 6,81 5,8 8,3 55 3

18 MONNET 21003A41- 1 618 23,20 266,40 4,4 17,0 206 21

Brussel 1 GROTE MARKT GRAND-PLACE 21004A001 1 734 106,19 69,12 1,4 9,3 332 152

Bruxelles 2 BEURS BOURSE 21004A002 1 384 38,91 98,69 1,8 6,0 206 63

135 875 3 OUD KORENHUIS VIEILLE HALLE AUX BLES 21004A01- 1 551 88,65 62,15 3,3 8,2 285 81

4 SINT-FRANCISCUS XAVERIUS SAINT-FRANCOIS XAVIER 21004A02- 1 1 731 134,45 128,74 4,5 9,9 418 238

5 BIJSTAND - ZUID PALEIS BON SECOURS - PALAIS DU MIDI 21004A03- 1 1 477 103,72 142,40 4,7 7,4 514 251

6 KAPELLEKERK NOTRE-DAME DE LA CHAPELLE 21004A04- 1 929 75,85 122,49 7,8 7,6 231 118

7 CENTRAAL STATION GARE CENTRALE 21004A10- 0 90 190,80 4,72 3,3 8,9 41 26

9 REGENTLAAN REGENT (BOULEVARD DU) 21004A12- 0 145 81,36 17,82 6,2 4,1 46 49

10 KLEINE ZAVEL PETIT SABLON 21004A13- 1 703 272,95 25,76 3,7 8,1 301 168

136


11 GROTE ZAVEL GRAND SABLON 21004A14- 1 1 692 185,87 91,03 4,5 7,6 570 336

12 JACOBSPLEIN JACOBS (PLACE) 21004A15- 1 354 76,04 46,55 7,6 5,6 124 43

13 JUSTITIEPALEIS - SINT-PIETERS PALAIS JUSTICE-HOP. ST.-PIERRE 21004A16- 1 1 715 156,81 109,37 7,6 6,8 326 242

14 KONINKLIJK PALEIS PALAIS ROYAL 21004A19- 0 39 292,65 1,33 2,6 2,6 25 2

8 KOLONIENSTRAAT COLONIES (RUE DES) 21004A11- 21004A1MJ 0 12 67,67 1,77 0,0 0,0 8 3

15 BEURS-NOORDWEST BOURSE-NORD-OUEST 21004A20- 1 1 835 136,42 134,51 3,2 7,1 781 321

16 ANNEESSENSPLEIN ANNEESSENS (PLACE) 21004A21- 1 5 351 234,24 228,44 8,4 6,0 1247 685

17 ZENNESTRAAT SENNE (RUE DE LA) 21004A22- 1 3 024 194,93 155,13 7,7 6,3 757 421

18 NIEUWE GRAANMARKT NOUVEAU MARCHE AU GRAIN 21004A23- 1 2 387 201,53 118,44 7,4 6,7 570 360

19 VARKENSMARKT MARCHE AU PORCS 21004A24- 1 2 840 185,38 153,20 7,3 5,5 861 472

20 BEGIJNHOFPLEIN BEGUINAGE (PLACE DU) 21004A25- 1 1 560 146,67 106,36 2,6 8,1 584 227

21 SINT-MICHEL EN GOEDELE SAINT-MICHEL ET GUDULE 21004A30- 0 7 58,41 1,20 0,0 28,6 2 0

23 CONGRES - STATION CONGRES - GARE 21004A32- 1 511 209,02 24,45 6,1 9,0 102 71

24 VRIJHEIDSPLEIN LIBERTE (PLACE DE LA) 21004A33- 1 1 524 191,68 79,51 4,5 5,5 746 239

25 MUNT MONNAIE 21004A34- 1 713 147,16 48,45 3,2 6,7 318 149

26 AD. MAXLAAN AD. MAX (BOULEVARD) 21004A35- 1 495 170,90 28,96 4,8 7,1 226 88

22 RIJKSADMIN. CENTRUM EN CONGRES CITE ADMINISTRATIVE ET CONGRES 21004A319 21004A3MJ 0 47 106,09 4,43 2,1 0,0 30 10

27 BLAESSTRAAT-ZUID BLAES (RUE)-SUD 21004A70- 1 4 076 167,26 243,70 9,4 7,3 776 602

28 BLAESSTRAAT-CENTRUM BLAES (RUE)-CENTRE 21004A71- 1 1 134 77,62 146,10 3,6 12,0 307 201

29 SINT-THOMAS (INSTITUUT) SAINT-THOMAS (INSTITUT) 21004A72- 1 1 223 85,01 143,87 9,2 10,3 189 134

30 HANDELSKAAI QUAI DU COMMERCE 21004A811 1 2 003 114,95 174,25 7,1 5,8 655 256

31 KOOPLIEDENSTRAAT RUE DES COMMERCANTS 21004A822 1 274 34,48 79,48 5,1 5,5 74 57

32 E. JACQMAINLAAN-WEST E. JACQMAIN (BOULEVARD)-OUEST 21004A83- 1 955 78,80 121,19 5,4 4,8 378 146

33 ORBANSQUARE ORBAN (SQUARE) 21004B10- 1 346 323,77 10,69 6,4 5,2 148 63

34 HANDELSSTRAAT RUE DU COMMERCE 21004B112 0 32 38,22 8,37 0,0 9,4 10 10

36 TRIERSTRAAT TREVES (RUE DE) 21004B13- 1 261 97,22 26,85 3,4 6,5 111 46

35 JOSEPH II STRAAT RUE JOSEPH II 21004B122 21004B1MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

40 LEOPOLDPARK LEOPOLD (PARC) 21004B293 0 137 110,72 12,37 2,9 12,4 60 25

37 SCHUMAN RONDPLEIN SCHUMAN (ROND-POINT) 21004B21- 21004B2MJ 1 289 153,66 18,81 6,6 10,0 109 73

38 STEENWEGWIJK CITE DE LA CHAUSSEE 21004B221 21004B2NJ 0 3 76,34 0,39 0,0 33,3 2 0

39 PASCALSTRAAT - H. SACREMENT RUE DE PASCAL - ST.-SACREMENT 21004B232 21004B2WJ 0 145 70,92 20,45 2,1 4,1 59 41

41 TWEEKERKENSTRAAT DEUX EGLISES (RUE DES) 21004B411 1 1 289 109,24 118,00 6,5 4,7 444 270

42 MARIE-LOUISESQUARE MARIE-LOUISE (SQUARE) 21004B421 1 2 505 221,73 112,98 4,4 6,0 901 549

43 AMBIORIXSQUARE-NOORD AMBIORIX-NORD (SQUARE) 21004B43- 1 4 320 250,00 172,80 5,3 6,9 1427 762

44 AMBIORIXSQUARE-ZUID AMBIORIX-SUD (SQUARE) 21004B44- 1 2 455 210,99 116,36 4,2 6,9 908 628

45 MILITAIRE SCHOOL ECOLE MILITAIRE 21004B45- 1 1 303 138,00 94,42 6,0 6,1 519 257

46 JUBELPARK CINQUANTENAIRE (PARC DU) 21004B49- 0 30 322,10 0,93 6,7 3,3 11 5

47 LOUIZALAAN-NOORD LOUISE (AVENUE)-NORD 21004C501 1 477 70,72 67,45 4,2 10,7 188 92

48 LOUIZALAAN-NOORDOOST LOUISE (AVENUE)-NORD-EST 21004C51- 1 763 99,59 76,62 3,9 4,6 315 144

49 LOUIZALAAN-NOORDWEST LOUISE (AVENUE)-NORD-OUEST 21004C52- 1 855 92,89 92,05 3,3 7,8 357 154

50 LOUIZALAAN-ZUIDWEST LOUISE (AVENUE)-SUD-OUEST 21004C53- 1 673 92,79 72,53 3,3 8,5 266 130

51 LOUIZALAAN-ZUIDOOST LOUISE (AVENUE)-SUD-EST 21004C54- 1 1 428 215,72 66,20 3,6 8,8 510 318

52 LOUIZALAAN-ZUID LOUISE (AVENUE)-SUD 21004C552 1 1 328 140,86 94,28 4,2 10,1 445 287

53 TER KAMERENBOS CAMBRE (BOIS DE LA) 21004C591 0 4 1 245,94 0,03 0,0 0,0 1 0

54 V.U.B. U.L.B. 21004C61- 1 772 239,65 32,21 4,9 7,3 246 199

55 BOENDAAL-WEST BOENDAAL-OUEST 21004C62- 1 665 95,05 69,96 2,9 12,5 228 82

56 NATIENSQUARE NATIONS (SQUARE DES) 21004C63- 1 1 008 271,77 37,09 4,4 10,6 326 176

57 FRANKLIN ROOSEVELTLAAN AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 21004C642 1 410 213,45 19,21 2,9 11,0 107 115

58 DIESDELLE VIVIER D’OIE 21004C65- 1 333 156,72 21,25 6,0 5,4 125 42

59 SINT-ROCHUS VOORPLEIN PARVIS SAINT-ROCH 21004D600 1 1 070 52,50 203,80 10,2 8,9 145 94

60 ANTWERPSE STEENWEG-ZUID ANVERS (CHAUSSEE D’)-SUD 21004D610 1 1 995 245,37 81,31 9,9 5,3 407 185

61 ANTWERPSE STEENWEG-NOORD ANVERS (CHAUSSEE D’)-NORD 21004D62- 1 2 744 170,60 160,84 10,6 5,3 544 382

62 GROENDREEF - VERGOTE DOK ALLEE VERTE - BASSIN VERGOTE 21004D631 0 42 470,44 0,89 9,5 2,4 20 5

63 MASUIPLEIN-NORD MASUI (PLACE)-NORD 21004D64- 1 809 236,80 34,16 12,6 3,1 188 78

64 WILLEBROEKSE KAAI QUAI DE WILLEBROECK 21004D672 1 1 124 86,68 129,67 8,3 8,4 339 131

65 FABRIEKSKAAI - L. MONNOYERKAAI QUAI DES USINES - MONNOYER 21004D680 21004D6MJ 0 22 1 605,57 0,14 4,5 13,6 10 4

137


% inw per leeftijdsgroep-

% habitants / groupe d’âge

bevolking met statuit van

werkzaamheid onbekend -

population dont le statut

d’occupation est inconnu

werkende beroepsbevolking -

population active occupée

1991 2001

65 jaar en meer -

65 ans et plus

0-14 jaar -

0-14 ans

dichtbeid inw./ha -

densité pop./ha

oppervlakte - superficie

ha a

bevolking - population

1/10/2001

> 200 inwoners - habitants

statistische sector NIS CODE

CODE INS secteur statistique

(code 1991 indien verschillend van de /

si différent du code 2001) buurt met- quartier à

buurtnaam nom du quartier

cf. kaart / cf. carte

gemeente - commune

bevolking - population

1/10/2001

Nr tabel N° tableau 30.01 30.01 30.01 30.04 AT 30.04 AT 30.51 AT 30.51 AT

66 TURN EN TAXI TOUR ET TAXIS 21004D69- 21004D6NJ 0 171 510,53 3,35 4,1 7,0 43 49

67 ONZE-LIEVE-VROUWVOORPLEIN PARVIS NOTRE DAME 21004E101 1 1 502 135,44 110,90 7,5 8,1 383 150

68 CHRYSANTENSTRAAT RUE DES CHRYSANTHEMES 21004E112 1 428 20,69 206,91 6,5 6,1 136 48

69 PRINS LEOPOLDSQUARE PRINCE LEOPOLD (SQUARE) 21004E12- 1 4 204 239,26 175,71 8,6 7,0 1081 451

70 HEILIG-HART SACRE-COEUR 21004E130 1 3 902 325,65 119,82 7,0 7,9 1358 320

71 KADETTENSCHOOL ECOLE DES CADETS 21004E14- 1 2 172 396,27 54,81 7,0 8,7 707 241

72 KONINKLIJK DOMEIN DOMAINE ROYALE 21004E180 0 32 2 548,33 0,13 9,4 9,4 19 0

73 O.L.V. VAN LAEKEN N.D. DE LAEKEN 21004E193 0 0 0 0 0 0 0 0

74 JEAN DE BOLOGNELAAN AVENUE JEAN DE BOLOGNE 21004E201 1 4 430 394,40 112,32 5,4 8,7 1813 205

75 WANDSTRAAT RUE DE WAND 21004E211 1 614 80,87 75,92 5,7 8,6 229 47

76 MUTSAARDLAAN MUTSAARD (AVENUE) 21004E222 1 2 344 105,30 222,61 3,6 14,6 760 148

77 MEISESELAAN DE MEYSSE (AVENUE) 21004E233 1 589 298,85 19,71 2,5 12,1 216 35

78 VUURKRUISENLAAN AVENUE DES CROIX DU FEU 21004E292 0 5 200,06 0,25 0,0 0,0 3 0

79 MARIA-CHRISTINASTRAAT MARIE-CHRISTINE (RUE) 21004E70- 1 3 999 309,69 129,13 9,8 5,9 1009 436

80 ROODHUISPLEIN-ZUID MAISON ROUGE (PLACE)-SUD 21004E72- 1 4 532 333,53 135,88 9,9 5,7 1086 420

81 EM. BOCKSTAELLAAN-ZUID EM. BOCKSTAEL (BOULEVARD)-SUD 21004E73- 1 2 830 166,27 170,21 10,7 4,7 715 249

82 EM. DELVASTRAAT EM. DELVA (RUE) 21004E74- 1 5 754 492,80 116,76 9,1 6,2 1605 563

83 GODDELIJKE JEZUS DIVIN JESUS 21004E800 1 1 073 139,08 77,15 7,5 9,5 374 46

84 SCHIJFSTRAAT DISQUE (RUE DU) 21004E81- 1 1 080 106,28 101,62 4,9 11,9 348 84

85 MODELWIJK CITE MODELE 21004E82- 1 2 816 249,60 112,82 7,3 10,4 587 215

86 STIENONLAAN STIENON (AVENUE) 21004E83- 1 3 609 229,41 157,32 5,4 9,9 1313 268

88 HEIZEL HEYSEL 21004E890 21004E8MJ 0 92 1 553,86 0,97 1,3 21,3 12 46

87 BRUGMANNHOSPITAAL HOPITAL BRUGMANN 21004E88- 21004E8NJ 0 150 204,49 4,50 0,0 0,0 6 44

89 PAGODENLAAN AVENUE DES PAGODES 21004F511 1 1 586 180,26 87,98 6,4 7,3 662 82

90 VERSAILLESLAAN AVENUE DE VERSAILLES 21004F522 1 3 306 309,10 106,96 5,5 12,0 1227 161

91 BEUKENOOTJESSTRAAT RUE DES FAINES 21004F531 1 1 301 215,23 60,45 7,8 8,8 478 78

92 MARLY-ZUID MARLY-SUD 21004F572 0 30 637,50 0,47 3,3 16,7 12 9

93 PETER BENOIT PLEIN PLACE PETER BENOIT 21004F901 1 1 281 230,69 55,53 5,5 9,6 556 61

94 OORLOGSKRUISENLAAN CROIX DE GUERRE (AVENUE DES) 21004F91- 1 2 077 269,60 77,04 5,6 9,6 850 102

95 KASTEEL BEYAERD RUE CHATEAU BEYAERD 21004F922 1 2 283 322,59 70,77 6,4 7,9 915 113

96 KERSENKOEK COIN DES CERISES 21004F930 1 1 848 91,61 201,73 9,5 6,6 274 156

97 MARIENDAAL VAL MARIA 21004F94- 1 601 184,69 32,54 4,2 11,0 90 39

98 WIMPELBERGSTRAAT RUE DU WIMPELBERG 21004F953 1 865 294,32 29,39 5,2 8,7 379 25

99 MARLY-NOORD MARLY-NORD 21004F970 0 45 897,84 0,50 2,2 6,7 24 2

101 TRASSERSWEG - NEDER-HEEMBEEK 21004F994 0 98 312,64 3,13 8,2 5,1 44 0

100 NEDER-HEEMBEEK-NOORD NEDER-HEEMBEEK-NORD 21004F980 21004F9MJ 1 282 1 125,87 2,50 5,0 2,5 140 18

102 SINT-ELISABETH SAINTE-ELISABETH 21004G30- 1 1 849 665,38 27,79 7,0 7,4 748 81

103 HAREN-ZUIDWEST HAREN-SUD-OUEST 21004G310 1 663 302,10 21,95 7,4 6,5 247 39

104 HAREN-OOST HAREN-EST 21004G321 1 751 288,41 26,04 8,0 6,7 272 80

105 VORMINGSSTATION GARE DE FORMATION 21004G371 0 5 2 042,72 0,02 0,0 0,0 2 1

106 DOBBELENBERGSTRAAT DOBBELENBERG (RUE DE) 21004G382 21004G3MJ 1 308 651,09 4,73 7,5 10,4 88 20

107 HAREN-ZUID HAREN-SUD 21004G392 21004G3NJ 1 206 2 083,60 0,99 2,9 9,2 102 13

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21004Z999 21004Z 0 10

Etterbeek 1 GEMEENTEHUIS HOTEL COMMUNAL 21005A00- 1 2 992 267,58 111,82 5,9 5,5 1147 388

40 085 2 SINT-GERTRUDIS SAINTE-GERTRUDE 21005A01- 1 3 256 195,51 166,54 5,9 6,2 1255 464

138


3 KONINGSVELDSTRAAT CHAMP DU ROI (RUE) 21005A02- 1 2 297 128,47 178,80 5,5 5,2 924 237

4 MAALBEEK MAELBEEK 21005A031 1 1 355 91,49 148,10 4,8 6,1 502 139

5 PH. BAUCQSTRAAT PH. BAUCQ (RUE) 21005A042 1 3 543 139,71 253,61 7,1 5,0 1200 448

6 RINSDELLE 21005A051 1 3 813 217,89 175,00 6,2 7,7 1384 347

7 ST.-MICHIELSWARANDE COURS ST-MICHEL 21005A082 0 46 75,03 6,13 0,0 6,5 29 7

8 GENERAAL HENRISTRAAT GENERAL HENRI (RUE) 21005A10- 1 3 074 198,86 154,58 6,0 7,3 1032 312

9 O.L. VROUW VAN HET HEILIG HART NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR 21005A11- 1 2 810 184,07 152,66 3,9 9,0 1165 270

10 SINT-ANTONIUS SAINT-ANTOINE 21005A12- 1 5 439 338,17 160,84 6,8 7,4 1680 653

11 DE JACHT LA CHASSE 21005A13- 1 1 217 87,75 138,69 5,9 6,1 422 167

12 LEGERLAAN ARMEE (AVENUE DE L’) 21005A14- 1 2 846 233,17 122,06 4,9 7,3 1189 373

13 SINT-MICHIELS COLLEGE SAINT-MICHEL COLLEGE 21005A15- 1 1 769 294,59 60,05 6,3 8,9 651 175

14 TERVURENSEPOORT - TONGERENSTR. PORTE DE TERVUEREN - TONGRES 21005A20- 1 1 611 133,69 120,50 4,5 6,5 661 320

15 TERVURENSEPOORT - BRAFFORT PORTE DE TERVUEREN - BRAFFORT 21005A21- 1 601 55,21 108,86 3,2 7,7 243 116

16 TERVURENSEPOORT - L. DE LANTSH PORTE DE TERVUEREN - L. DE LAN 21005A22- 1 980 86,47 113,34 6,1 8,0 410 137

17 JUBELPARK CINQUANTENAIRE (PARC) 21005A29- 0 0

18 KAZERNE CASERNE 21005A311 1 1 194 278,72 42,84 6,5 6,7 388 100

19 NIEUWE BAAN-ZUID NOUVELLE AVENUE-SUD 21005A322 0 20 16,47 12,15 15,0 0,0 9 0

20 KARDINAAL LAVIGERIESTRAAT CARDINAL LAVIGERIE (RUE) 21005A33- 1 1 215 71,58 169,74 5,1 6,7 529 131

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21005Z999 21005Z 0 7

Evere 1 OUD EVERE VIEIL EVERE 21006A001 1 2 213 188,46 117,42 7,1 7,6 764 191

31 963 2 CENTRUM CENTRE 21006A011 1 2 351 181,90 129,25 7,3 7,9 824 198

3 IEDER ZIJN HUIS - STROOBANTS 21006A02- 1 622 34,01 182,90 5,8 11,3 117 47

4 BLOKKEN SINT-VINCENTIUS BLOCS SAINT-VINCENT 21006A03- 1 810 18,03 449,18 3,5 15,3 258 47

5 KERKHOEK 21006A042 1 814 150,14 54,21 7,6 8,0 323 36

6 RUSTPLAATS CHAMP DE REPOS 21006A052 1 2 029 174,06 116,57 6,3 9,3 741 126

7 VORMINGSSTATION GARE DE FORMATION 21006A073 0 0 0 0 0 0 0 0

8 GOEDE HERDER BON PASTEUR 21006A094 0 98 303,52 3,23 1,0 16,3 14 11

9 CONSCIENCE 21006A101 1 3 558 235,21 151,27 6,9 9,0 1217 232

10 OASE - PROVENCE - LANGUEDOC OASIS - PROVENCE - LANGUEDOC 21006A11- 1 852 180,33 47,25 5,3 11,9 284 46

11 GERMINAL I 21006A12- 1 717 54,98 130,41 7,8 7,7 124 22

12 GEMEENTEHUIS MAISON COMMUNALE 21006A13- 1 1 218 94,97 128,26 6,6 11,2 460 73

13 ED. DEKNOOPSTRAAT ED. DEKNOOP (RUE) 21006A142 1 975 56,94 171,23 5,3 8,6 400 38

14 KEET 21006A153 1 906 91,63 98,87 6,1 7,2 338 74

15 OUDSTRIJDERSLAAN ANCIEN COMBATTANTS (AVENUE) 21006A171 1 217 427,50 5,08 6,9 7,4 53 12

16 HOOG-EVERE HAUT-EVERE 21006A201 1 1 730 193,36 89,47 6,6 8,3 671 104

17 BRABANTS THUIS HOME FAMILIAL BRABANT 21006A21- 1 1 081 120,06 90,04 7,5 6,2 278 77

18 SAINT-EXUPERY 21006A22- 1 1 915 93,99 203,75 4,0 12,6 693 138

19 GELUKZALIGHEID DU BONHEUR 21006A23- 1 2 231 192,68 115,79 6,5 9,2 867 135

20 IEDER ZIJN HUIS - ZAVENTEM 21006A24- 1 479 60,86 78,70 7,3 4,6 75 18

21 GIBET 21006A25- 1 1 001 130,15 76,91 4,9 13,1 165 41

22 GROSJEANWIJK QUARTIER GROSJEAN 21006A272 0 7 198,36 0,35 0,0 0,0 3 0

23 J. BORDET LAAN J. BORDET (AVENUE DE) 21006A312 1 351 98,00 35,81 6,0 9,7 127 52

24 GERMINAL II 21006A323 1 963 86,34 111,53 9,2 4,5 195 32

25 INDUSTRIEZONE ZONE INDUSTRIELLE 21006A37- 1 996 322,14 30,92 6,8 0,0 295 403

26 CICEROWIJK QUARTIER CICERO 21006A403 1 1 105 92,42 119,57 4,9 10,8 441 54

27 P. DUPONTSTRAAT P. DUPONT (RUE) 21006A414 1 1 476 257,16 57,40 3,2 12,9 552 102

28 GEMEENSCHAPPEN COMMUNAUTES 21006A474 1 265 162,79 16,28 9,1 6,8 79 9

29 KERKHOF BRUSSEL CIMETIERE BRUXELLES 21006A48- 0 24 478,26 0,50 20,8 0,0 12 0

30 CARLI 21006A515 1 954 122,41 77,94 8,8 5,1 309 64

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21006Z999 21006Z 0 5

Vorst 1 CENTRUM SINT-DENIJS CENTRE SAINT-DENIS 21007A00- 1 2 353 290,70 80,94 7,3 6,4 791 221

Forest 2 PASTOOR ARSWIJK CURE D’ARS 21007A01- 1 1 094 142,14 76,97 6,4 8,7 373 80

46 603 3 STUART MERRIL 21007A02- 1 548 104,31 52,54 5,8 10,8 218 24

4 VORSTSE HAARD - FAMILIE FOYER FORESTOIS - FAMILLE 21007A03- 1 903 66,18 136,44 7,2 7,2 248 59

5 VORSTSE HAARD - MADELON FOYER FORESTOIS - MADELON 21007A04- 1 788 36,15 217,97 6,9 13,1 124 48

6 NEERSTALLE 21007A05- 1 621 128,41 48,36 8,4 8,9 224 56

139


% inw per leeftijdsgroep-

% habitants / groupe d’âge

bevolking met statuit van

werkzaamheid onbekend -

population dont le statut

d’occupation est inconnu

werkende beroepsbevolking -

population active occupée

1991 2001

65 jaar en meer -

65 ans et plus

0-14 jaar -

0-14 ans

dichtbeid inw./ha -

densité pop./ha

oppervlakte - superficie

ha a

bevolking - population

1/10/2001

> 200 inwoners - habitants

statistische sector NIS CODE

CODE INS secteur statistique

(code 1991 indien verschillend van de /

si différent du code 2001) buurt met- quartier à

buurtnaam nom du quartier

cf. kaart / cf. carte

gemeente - commune

bevolking - population

1/10/2001

Nr tabel N° tableau 30.01 30.01 30.01 30.04 AT 30.04 AT 30.51 AT 30.51 AT

7 KATANGA 21007A06- 1 484 27,95 173,14 8,1 10,1 172 34

8 BOLLINCKX 21007A071 1 213 1 227,30 1,74 7,0 8,5 73 20

9 BEMPT 21007A082 0 73 664,28 1,10 1,4 8,2 25 3

10 BOERGONDIE BOURGOGNE 21007A101 1 2 308 163,28 141,35 6,2 7,9 811 143

11 MESSIDOR I 21007A111 1 532 97,30 54,68 4,5 10,9 171 40

12 HAVESKERKE HAVESKERCKE 21007A12- 1 250 56,20 44,48 6,0 9,6 109 3

13 DENAYERSTRAAT DENAYER (RUE) 21007A132 0 176 20,25 86,92 6,3 7,4 71 11

14 MONTE CARLO 21007A142 1 1 306 104,11 125,44 4,1 11,1 471 93

15 ROOSENDAALSTRAAT ROOSENDAEL (RUE) 21007A201 1 2 482 221,66 111,98 5,9 11,8 839 189

16 MAGNANERIE 21007A21- 1 450 22,72 198,07 2,7 21,1 116 22

17 NEPTUNUSLAAN I NEPTUNE (AVENUE) I 21007A239 1 2 826 138,39 204,21 3,8 13,4 969 195

18 GLOBE 21007A242 1 539 27,07 199,15 3,2 14,3 183 21

19 MESSIDOR II 21007A252 1 245 16,20 151,24 4,5 13,5 59 15

20 VORST NATIONAAL - STADION FOREST NATIONAL - STADE 21007A291 0 3 102,53 0,29 0,0 33,3 1 1

21 GERIJSTRAAT CHARROI (RUE DE) 21007A373 0 22 255,93 0,86 22,7 4,5 4 1

22 LUTTREBRUG PONT DE LUTTRE 21007A40- 1 1 800 93,05 193,45 9,2 5,8 491 202

23 LUTTREBRUG-WEST PONT DE LUTTRE-OUEST 21007A41- 1 475 49,88 95,22 10,5 6,5 105 44

24 BERANGER 21007A50- 1 2 740 143,13 191,44 8,2 5,5 1020 225

25 KASTANJE CHATAIGNE 21007A51- 1 906 72,80 124,45 6,1 7,8 321 52

26 VAN VOLXEM - KLEIN INDUSTRIE VAN VOLXEM - PETITE INDUSTRIE 21007A52- 1 386 95,42 40,45 8,3 7,3 151 16

27 WIELEMANS CEUPPENS 21007A53- 1 2 185 148,86 146,79 6,9 6,8 768 179

28 LYCEUM LYCEE 21007A541 1 532 42,38 125,55 6,8 11,7 201 27

29 KONINGIN MARIE - HENRIETTE REINE MARIE-HENRIETTE 21007A552 1 236 61,44 38,41 8,1 8,5 90 22

30 SINT-ANTONIUS SAINT-ANTOINE 21007A60- 1 3 762 146,39 256,99 8,7 5,2 881 452

31 MONTENEGROSTRAAT MONTENEGRO (RUE) 21007A61- 1 4 616 170,88 270,12 8,6 6,5 1243 572

32 HOOGTEPUNT HONDERD ALTITUDE CENT 21007A70- 1 2 790 215,73 129,33 4,8 8,8 1155 205

33 ALSEMBERGSE STEENWEG CHAUSSEE D’ALSEMBERG 21007A71- 1 921 32,00 287,78 4,6 7,7 374 87

34 MOLIERE 21007A72- 1 3 729 267,09 139,61 6,3 7,4 1386 388

35 BERCKENDAELSTRAAT BERCKENDAEL (RUE) 21007A73- 1 1 932 250,60 77,10 5,2 7,0 790 242

36 STEEKSPELSTRAAT TOURNOI (RUE DU) 21007A75- 1 962 52,85 182,04 5,6 8,9 407 80

37 PARK VAN VORST PARC DE FOREST 21007A783 1 267 178,49 14,96 4,1 11,2 91 32

38 DUDENPARK PARC DUDEN 21007A79- 0 7 301,96 0,23 0,0 0,0 5 0

39 VILLAS - KEMMELBERG VILLAS - MONT KEMMEL 21007A814 0 134 12,15 110,29 4,5 8,2 57 15

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21007Z999 21007Z 0 7

Ganshoren 1 CENTRUM CENTRE 21008A00- 1 859 95,52 89,93 4,8 8,3 319 34

20 065 2 VAN PAGE-ZUID VAN PAGE-SUD 21008A01- 1 528 48,87 108,04 6,1 9,5 193 20

3 SIPPELBERG 21008A02- 1 2 343 180,44 129,85 5,2 8,1 933 133

4 PLATEAU 21008A10- 1 2 510 216,79 115,78 6,3 8,1 991 110

5 BASILIEK BASILIQUE 21008A19- 0 0

6 KEIZER-KAREL CHARLES-QUINT 21008A20- 1 3 228 177,51 181,85 6,4 10,6 1133 135

7 MAIL 21008A21- 1 1 726 152,87 112,91 4,0 16,5 532 98

8 VILLAS VAN GANSHOREN (WEST) VILLAS DE GANSHOREN (OUEST) 21008A220 1 2 765 198,91 139,00 6,0 11,6 585 155

9 DE MESMAEKER 21008A23- 0 84 161,55 5,20 2,4 10,7 19 9

10 HERVORMING REFORME 21008A240 1 1 372 109,25 125,58 3,0 16,5 445 60

11 NESTOR MARTIN 21008A27- 0 0

140


12 MOLENBEEK RIVIER RIVIERE MOLENBEEK 21008A29- 0 4 393,89 0,10 0,0 0,0 0 4

13 LE HOME 21008A30- 1 1 248 120,96 103,17 6,2 8,4 499 34

14 TOUSSAINT 21008A31- 1 308 32,82 93,86 5,2 9,4 109 12

15 HEIDEKEN 21008A32- 1 1 322 85,12 155,31 4,9 11,6 489 43

16 VAN PAGE-NOORD VAN PAGE-NORD 21008A33- 1 897 98,85 90,74 4,0 10,9 343 32

17 ALBERTPARK PARC ALBERT 21008A34- 1 538 132,68 40,55 4,1 16,0 180 12

18 KEURE CHARTE 21008A35- 1 332 41,20 80,59 4,5 9,6 126 4

19 DE RIVIERENPARK PARC DE RIVIEREN 21008A38- 0 0 0 0 0 0 0 0

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21008Z999 21008Z 0 1

Elsene 1 CENTRUM CENTRE 21009A00- 1 2 062 131,21 157,16 3,6 5,5 706 521

Ixelles 2 BLYCKAERTS 21009A01- 1 1 620 129,23 125,36 4,9 6,1 490 322

73 603 3 MUSEUM MUSEE 21009A02- 1 3 031 120,54 251,46 6,2 5,0 988 556

4 KLUIS ERMITAGE 21009A03- 1 1 730 141,28 122,45 3,9 6,2 670 338

5 GEWIJDE BOOM ARBRE BENIT 21009A041 1 2 114 138,22 152,94 3,4 4,0 785 620

6 SINT-BONIFAAS SAINT-BONIFACE 21009A051 1 885 67,97 130,20 5,0 3,2 330 236

7 FLAGEYPLEIN FLAGEY (PLACE) 21009A101 1 1 645 72,12 228,08 5,8 7,4 527 279

8 WERYSTRAAT WERY (RUE) 21009A111 1 2 902 148,60 195,30 7,1 5,4 875 465

9 GENERAAL DE GAULLE GENERAL DE GAULLE 21009A121 1 1 041 91,29 114,03 4,0 9,8 336 265

10 GACHARD 21009A13- 1 1 316 79,24 166,08 4,3 3,8 447 371

11 A. DELPORTE-NOORD A. DELPORTE-NORD 21009A151 1 802 80,42 99,72 6,2 6,4 339 112

12 VIJVERS ETANGS 21009A192 0 9 98,80 0,91 0,0 11,1 4 4

13 KLEIN ZWITSERLANDPLEIN PETITE SUISSE (PLACE DE LA) 21009A20- 1 2 724 194,83 139,81 4,2 5,5 986 589

14 ZOMER ETE 21009A21- 1 2 534 227,14 111,56 3,9 5,6 876 607

15 HOGESCHOOL UNIVERSITE 21009A22- 1 3 705 228,52 162,13 4,2 7,6 1381 646

16 STERREPLEIN ETOILE (ROND POINT DE L’) 21009A23- 1 2 422 145,33 166,65 4,5 9,0 807 547

18 KERKHOF CIMETIERE 21009A29- 0 0 0 0 0 0 0 0

17 UNIVERSITAIR CAMPUS CAMPUS UNIVERSITAIRE 21009A28- 21009A2MJ 1 268 592,01 4,53 0,7 1,1 30 168

19 BOONDAEL-NOORD BOONDAEL-NORD 21009A301 1 994 77,16 128,82 3,8 10,2 333 161

20 WIJNSTOKSTRAAT TREILLE (RUE DE LA) 21009A311 1 240 24,01 99,97 3,3 9,2 90 25

21 SINT-ADRIAAN SAINT-ADRIEN 21009A33- 1 3 972 238,60 166,47 4,3 10,3 1347 581

22 GEMEENTELIJK STADION STADE COMMUNAL 21009A34- 1 619 88,23 70,16 8,7 7,6 149 38

23 LARIKSEN MELEZES 21009A40- 1 1 767 138,52 127,57 5,0 6,1 693 426

24 SINT-JORIS SAINT-GEORGES 21009A41- 1 2 047 129,03 158,64 5,0 5,8 740 444

25 RENIER CHALON 21009A42- 1 2 699 193,06 139,80 5,3 7,6 936 581

26 FERNAND NEURAY 21009A43- 1 1 757 121,72 144,35 4,7 5,8 751 285

27 PROVOOST PREVOT 21009A44- 1 1 614 128,24 125,86 4,4 5,3 583 383

28 KASTELEINPLEIN-OOST CHATELAIN (PLACE DU)-EST 21009A451 1 2 069 158,67 130,39 3,0 5,4 811 529

29 LUXEMBURG PLEIN LUXEMBOURG (PLACE DE) 21009A501 1 426 58,49 72,83 2,3 7,7 129 142

30 WIERTZ 21009A512 0 143 25,98 55,03 4,2 7,0 50 39

31 GRAYSTRAAT GRAY (RUE) 21009A52- 1 3 064 181,00 169,28 7,2 5,7 869 565

32 LONDENPLEIN LONDRES (PLACE DE) 21009A53- 1 2 749 182,88 150,32 3,9 5,2 874 789

33 ANGLICAANSE KERK EGLISE ANGLICANE 21009A542 1 382 57,40 66,55 2,1 6,8 139 127

34 NAAMSEPOORT PORTE DE NAMUR 21009A552 1 785 96,03 81,74 5,2 5,5 301 210

35 LEOPOLD KWARTIER QUARTIER LEOPOLD 21009A593 0 0 0 0 0 0 0 0

36 BELVEDERE 21009A602 1 323 41,50 77,84 4,6 6,2 128 64

37 LUIKENAARSSTRAAT LIEGEOIS (RUE) 21009A612 1 2 772 131,70 210,48 6,2 5,4 999 544

38 KLAUWAERTS 21009A623 1 340 25,29 134,42 5,9 6,8 121 90

39 MACAU 21009A63- 1 2 521 154,92 162,73 4,2 6,5 973 556

40 HOSPITALEN HOPITAUX 21009A652 1 1 329 132,98 99,94 9,3 5,1 316 185

41 KASTELEINPLEIN-WEST CHATELAIN (PLACE DU)-OUEST 21009A712 1 829 52,36 158,31 4,3 3,5 344 227

42 DEFACQZ 21009A72- 1 1 444 98,80 146,15 4,4 5,0 583 389

43 BERCKENDAEL 21009A73- 1 2 554 237,71 107,44 5,0 7,1 944 518

44 BOONDAEL-ZUID BOONDAEL-SUD 21009A802 1 338 76,47 44,20 5,0 5,0 116 76

45 SCHOOLGAT 21009A812 1 411 102,16 40,23 4,6 7,8 122 60

46 WOUD FORET 21009A82- 1 1 186 139,21 85,20 3,0 14,0 342 206

47 L. ERNOTTESTRAAT L. ERNOTTE (RUE) 21009A83- 1 259 103,44 25,04 6,6 9,3 50 30

141


% inw per leeftijdsgroep-

% habitants / groupe d’âge

bevolking met statuit van

werkzaamheid onbekend -

population dont le statut

d’occupation est inconnu

werkende beroepsbevolking -

population active occupée

1991 2001

65 jaar en meer -

65 ans et plus

0-14 jaar -

0-14 ans

dichtbeid inw./ha -

densité pop./ha

oppervlakte - superficie

ha a

bevolking - population

1/10/2001

> 200 inwoners - habitants

statistische sector NIS CODE

CODE INS secteur statistique

(code 1991 indien verschillend van de /

si différent du code 2001) buurt met- quartier à

buurtnaam nom du quartier

cf. kaart / cf. carte

gemeente - commune

bevolking - population

1/10/2001

Nr tabel N° tableau 30.01 30.01 30.01 30.04 AT 30.04 AT 30.51 AT 30.51 AT

48 SINT-FILIPPUS SAINT-PHILIPPE DE NERI 21009A90- 1 1 312 136,25 96,30 5,3 6,1 464 283

49 A. DELPORTE-ZUID A. DELPORTE-SUD 21009A911 1 1 604 77,95 205,77 5,0 5,4 666 240

50 KAZERNE CASERNE 21009A922 1 238 80,62 29,52 3,8 4,2 105 39

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21009Z999 21009Z 0 6

Jette 1 CENTRUM CENTRE 21010A00- 1 5 284 399,86 132,15 5,9 8,3 2031 273

40 701 2 ESSEGHEM 21010A01- 1 3 860 242,28 159,32 7,1 9,3 1085 266

3 LEOPOLD I 21010A02- 1 3 251 225,89 143,92 6,3 8,5 1080 253

4 SPIEGEL MIROIR 21010A03- 1 2 622 215,80 121,50 6,6 6,9 956 124

5 O.L. VROUW VAN LOURDES NOTRE-DAME DE LOURDES 21010A04- 1 3 454 280,90 122,96 6,7 8,8 1158 282

6 ALBERT-WIJK ALBERT (QUARTIER) 21010A05- 1 4 147 281,00 147,58 7,5 7,8 1399 408

7 JEUGDPARK PARC DE LA JEUNESSE 21010A092 0 0 0 0 0 0 0 0

8 OUDE AFSPANNING ANCIENNE BARRIERE 21010A10- 1 1 795 195,52 91,81 4,7 8,0 765 118

9 HEYMBOSCH 21010A111 1 2 731 225,60 121,06 3,2 14,7 937 151

10 F. MOHRFELDSTRAAT F. MOHRFELD (RUE DE) 21010A121 1 1 077 84,32 127,73 5,5 12,2 408 34

11 TUINWIJK CITE-JARDIN 21010A13- 1 3 870 264,80 146,15 5,3 13,5 1317 178

12 BRUGMANN 21010A141 1 3 565 222,59 160,16 5,7 10,7 1105 206

13 DIELEGEMBOS DIELEGEM (BOIS DE) 21010A182 0 6 194,45 0,31 0,0 0,0 3 0

14 DIKKE BEUK ARBRE BALLON 21010A191 21010A1AJ 1 1 069 469,34 22,78 8,0 5,7 546 26

15 MAGDALENA MADELEINE 21010A21- 1 3 042 207,94 146,30 7,1 6,8 1177 170

16 BAECK DUPRE 21010A312 1 697 176,01 39,60 6,2 8,3 255 51

17 HEILIG HART SACRE-COEUR 21010A393 0 121 152,05 7,96 6,6 9,9 48 8

19 LAARBEEKBOS LAERBEEK (BOIS DE) 21010A493 0 108 753,83 1,43 0,9 0,9 13 62

18 VUB 21010A412 21010A4MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21010Z999 21010Z 0 2

Koekelberg 1 VANHUFFEL 21011A00- 1 1 744 116,05 150,28 8,8 5,2 523 186

16 551 2 SINT-ANNA SAINTE-ANNE 21011A01- 1 3 428 145,91 234,94 9,0 7,4 841 286

3 JACQUETSTRAAT JACQUET (RUE DE) 21011A02- 1 1 458 82,01 177,78 8,5 7,2 376 121

4 VREDELAAN PAIX (AVENUE DE LA) 21011A10- 1 2 032 100,13 202,94 5,0 11,1 750 67

5 LEPREUX 21011A11- 1 1 607 70,37 228,37 6,2 11,4 622 80

6 BASILIEK BASILIQUE 21011A12- 1 1 334 99,23 134,43 4,1 11,8 523 35

7 PLATEAU 21011A20- 1 2 899 228,62 126,80 6,2 7,2 1087 210

8 ELISABETHPARK PARC ELISABETH 21011A29- 0 0 0 0 0 0 0 0

9 BOOGSCHUTTERS - FOUREZ ARCHERS - FOUREZ 21011A30- 1 2 048 147,51 138,84 6,4 7,8 690 174

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21011Z999 21011Z 0 1

Sint-Jans-- 1 CENTRUM CENTRE 21012A00- 1 2 160 93,92 229,97 10,9 4,8 358 250

Molenbeek 2 KANAAL-ZUID CANAL-SUD 21012A011 1 777 55,14 140,91 10,7 4,9 181 102

Molenbeek- 3 BRUNFAUTWIJK BRUNFAUT (QUARTIER) 21012A02- 1 867 54,75 158,36 11,8 5,7 111 117

Saint-Jean 4 RANSFORT 21012A03- 1 1 834 77,28 237,33 11,7 4,2 279 172

74 201 5 VIER WINDEN QUATRE VENTS 21012A041 1 1 928 70,71 272,65 9,4 6,1 378 227

6 SINT-JOZEF SAINT-JOSEPH 21012A05- 1 932 35,36 263,60 7,4 6,0 158 112

7 HERTOGIN VAN BRABANT DUCHESSE DE BRABANT 21012A10- 1 1 823 120,57 151,20 10,1 5,3 425 230

8 INDUSTRIE 21012A11- 1 732 184,03 39,78 10,1 4,4 138 108

9 BIRMINGHAM-ZUID BIRMINGHAM-SUD 21012A12- 1 871 121,74 71,54 9,9 5,7 184 136

10 BIRMINGHAM-NOORD BIRMINGHAM-NORD 21012A13- 1 957 120,47 79,44 9,9 6,2 209 97

11 ONAFHANKELIJKHEID INDEPENDANCE 21012A141 1 2 076 96,38 215,41 10,6 5,4 390 230

142


12 ZWARTE VIJVERS ETANGS NOIRS 21012A152 1 4 936 180,61 273,30 9,8 4,6 952 682

13 WEST-STATION GARE OUEST 21012A172 1 985 111,65 88,22 6,4 8,8 189 145

14 BAECK 21012A20- 1 1 626 113,61 143,12 8,7 4,9 554 250

15 MARIE-JOSE BLOKKEN MARIE-JOSE BLOCS 21012A21- 1 1 380 43,00 320,96 8,2 12,0 204 78

16 BRASILIA 21012A22- 1 223 40,55 55,00 3,1 13,9 76 27

17 MACHTENS-ZUID MACHTENS-SUD 21012A23- 1 2 499 173,55 143,99 4,6 12,3 951 126

18 OSSEGEM OSSEGHEM 21012A24- 1 2 979 136,14 218,82 5,8 11,6 1018 221

19 BEEKKANT 21012A25- 1 692 31,24 221,49 8,2 9,2 172 43

20 MACHTENS-NOORD MACHTENS-NORD 21012A26- 1 3 251 148,77 218,52 3,4 13,5 1299 172

22 MARIE-JOSE (PARK) MARIE-JOSE (PARC) 21012A29- 0 0 0 0 0 0 0 0

21 SPOORWEG CHEMIN DE FER 21012A28- 21012A2MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

23 METTEWIE - IDYLLE 21012A30- 1 1 619 197,65 81,91 6,0 9,4 594 135

24 DE RAEDT 21012A39- 0 20 469,73 0,43 15,0 0,0 11 0

25 MOORTEBEEK 21012A41- 1 1 164 239,66 48,57 6,0 11,2 381 83

26 BENES 21012A50- 1 2 088 170,71 122,31 5,1 13,1 701 159

27 STIJNS STEYNS 21012A511 1 2 157 154,45 139,65 6,5 8,4 627 222

28 NEEPWIJK NEEP (QUARTIER DU) 21012A52- 1 2 796 212,24 131,74 5,7 11,4 946 253

29 SIPPELBERG 21012A53- 1 264 38,79 68,07 10,6 10,2 44 15

30 DELHAIZE 21012A54- 1 2 233 257,69 86,66 7,9 7,2 612 163

31 PFEIFFER 21012A552 1 1 090 41,53 262,48 6,9 8,6 326 113

32 KARREVELD 21012A59- 0 1 183,45 0,05 0,0 0,0 1 0

33 LAKENVELD LAEKENVELD 21012A60- 1 3 951 177,37 222,75 9,5 5,5 892 440

34 MEXICO 21012A611 1 1 141 68,95 165,48 9,0 5,5 235 177

35 BEVRIJDERS LIBERATEURS 21012A62- 1 4 664 183,74 253,84 8,7 5,9 1098 701

36 DUBRUCQ-NOORD DUBRUCQ-NORD 21012A63- 1 1 567 128,21 122,23 9,7 5,4 376 160

37 ULENS 21012A672 1 1 908 160,72 118,71 8,7 4,5 452 207

38 PIERS 21012A71- 1 3 338 137,02 243,61 10,0 4,8 673 261

39 LAVALLEE 21012A72- 1 2 583 104,90 246,24 10,2 4,9 501 270

40 KANAAL-NOORD CANAL-NORD 21012A732 1 951 78,65 120,92 9,4 4,8 179 106

41 MIRTEN-NOORD MYRTES-NORD 21012A811 1 597 57,00 104,73 4,9 10,6 215 61

42 KORENBEEK 21012A822 1 3 474 234,87 147,91 6,4 8,8 1278 299

43 ELBERS 21012A833 1 499 112,05 44,54 1,8 17,4 74 52

44 METTEWIE-BUILDINGS 21012A84- 1 1 691 66,31 255,03 3,8 16,4 556 78

45 CONDOR 21012A851 1 797 121,94 65,36 3,9 11,0 316 29

46 DARING 21012A882 0 71 91,48 7,76 4,2 7,0 21 15

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21012Z999 21012Z 0 9

Sint-Gillis 1 GEMEENTEHUIS HOTEL DE VILLE 21013A00- 1 3 341 153,30 217,94 6,3 7,9 1195 414

St.-Gilles 2 SPANJESTRAAT ESPAGNE (RUE D’) 21013A01- 1 2 779 155,11 179,17 5,5 6,0 1095 317

42 601 3 CAPOUILLETSTRAAT CAPOUILLET (RUE) 21013A02- 1 2 464 181,68 135,62 4,3 7,3 963 436

4 AMAZONESTRAAT AMAZONE (RUE DE) 21013A031 1 1 168 81,51 143,29 5,7 4,1 490 205

5 GEVANGENIS PRISON 21013A04- 1 1 409 150,20 93,81 5,1 7,2 589 232

6 FAIDERSTRAAT FAIDER (RUE) 21013A052 1 910 102,97 88,37 3,8 5,7 387 171

7 VOORPLEIN PARVIS 21013A101 1 2 159 94,85 227,62 7,2 6,2 672 285

8 VOORPLEIN PARVIS 21013A102 1 335 11,73 285,57 6,6 6,9 118 50

9 PARMASTRAAT PARME (RUE DE) 21013A11- 1 1 729 129,64 133,37 7,2 6,1 632 177

10 WILLEM TELL-ZUID GUILLAUME TELL-SUD 21013A121 1 853 24,67 345,83 9,4 4,6 209 137

11 DETHYSTRAAT DETHY (RUE) 21013A13- 1 2 318 70,08 330,75 7,4 6,3 619 346

12 METAALSTRAAT METAL (RUE DU) 21013A151 1 1 546 75,90 203,69 6,3 5,5 485 288

13 ENGELANDSTRAAT ANGLETERRE (RUE D’) 21013A201 1 1 768 135,36 130,62 7,9 5,9 464 230

14 FONTAINAS 21013A211 1 2 170 80,61 269,19 6,5 9,7 579 249

15 REGIEN REGIES 21013A22- 1 3 493 111,89 312,17 7,8 7,9 807 429

16 KONINGSLAAN ROI (AVENUE DU) 21013A23- 1 1 250 84,22 148,42 8,3 6,6 309 164

17 BETHLEHEMPLEIN BETHLEEM (PLACE DE) 21013A242 1 1 489 74,60 199,61 8,7 6,3 391 221

18 DENEMARKENSTRAAT DANEMARK (RUE DE) 21013A252 1 1 802 65,27 276,08 8,0 6,2 429 232

19 ZUIDSTATION GARE DU MIDI 21013A291 21013A2MJ 0 46 243,24 1,89 4,3 6,5 18 3

20 BARREEL BARRIERE 21013A40- 1 1 539 78,41 196,29 7,3 4,9 479 229

143


% inw per leeftijdsgroep-

% habitants / groupe d’âge

bevolking met statuit van

werkzaamheid onbekend -

population dont le statut

d’occupation est inconnu

werkende beroepsbevolking -

population active occupée

1991 2001

65 jaar en meer -

65 ans et plus

0-14 jaar -

0-14 ans

dichtbeid inw./ha -

densité pop./ha

oppervlakte - superficie

ha a

bevolking - population

1/10/2001

> 200 inwoners - habitants

statistische sector NIS CODE

CODE INS secteur statistique

(code 1991 indien verschillend van de /

si différent du code 2001) buurt met- quartier à

buurtnaam nom du quartier

cf. kaart / cf. carte

gemeente - commune

bevolking - population

1/10/2001

Nr tabel N° tableau 30.01 30.01 30.01 30.04 AT 30.04 AT 30.51 AT 30.51 AT

21 VILLALAAN VILLAS (AVENUE DES) 21013A41- 1 2 313 85,43 270,76 6,1 6,0 846 330

22 CRICKXSTRAAT CRICKX (RUE) 21013A422 1 2 763 63,57 434,66 8,2 6,6 559 404

23 GULDENVLIESLAAN TOISON D’OR (AVENUE) 21013A51- 1 1 241 106,18 116,88 3,5 5,6 488 232

24 SCHOTLANDSTRAAT RUE D’ECOSSE 21013A522 1 1 440 78,51 183,43 4,3 6,5 555 269

25 JAMAR 21013A612 1 217 30,48 71,19 6,0 10,1 57 59

26 FRANKRIJKSTRAAT FRANCE (RUE DE) 21013A623 0 54 55,35 9,76 0,0 9,3 19 2

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21013Z999 21013Z 0 5

Sint-Joost- 1 SINT-JOOST PLAATS PLACE SAINT-JOSSE 21014A00- 1 2 762 97,22 284,11 7,6 6,2 707 439

ten-Node 2 STEURS 21014A01- 1 907 38,47 235,75 8,6 5,7 208 101

St-Josse- 3 LIEFDADIGHEID CHARITE 21014A02- 1 1 350 63,76 211,72 6,4 5,7 345 290

ten-Noode 4 MADOU 21014A03- 1 899 79,31 113,36 7,5 5,2 238 159

22 284 5 HAACHTSE STEENWEG HAECHT (CHAUSSEE DE) 21014A04- 1 2 754 150,25 183,29 8,5 5,2 570 429

6 HOUWAERT 21014A05- 1 6 250 213,13 293,25 9,9 5,0 1396 914

7 SINT-FRANCISCUS SAINT-FRANCOIS 21014A10- 1 2 227 86,59 257,19 9,4 5,1 489 206

8 SINT-LAZARUS SAINT-LAZARE 21014A12- 1 240 38,47 62,38 4,2 9,6 51 60

9 ROGIER 21014A13- 0 2 31,29 0,64 50,0 0,0 0 2

10 WEIDE PRAIRIE 21014A14- 1 992 38,28 259,16 9,3 5,7 159 161

11 KRUIDTUIN JARDIN BOTANIQUE 21014A18- 0 6 62,29 0,96 0,0 0,0 2 2

12 NOORD NORD 21014A20- 21014A2MJ 0 4 29,62 1,35 0,0 0,0 0 4

13 MANHATTAN 21014A30- 21014A3MJ 1 274 97,12 28,21 4,0 2,2 172 28

14 BOSSUET 21014A41- 1 3 610 116,50 309,86 9,8 5,0 848 422

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21014Z999 21014Z 0 7

Schaarbeek 1 COLIGNONPLEIN COLIGNON (PLACE) 21015A00- 1 6 359 272,02 233,77 8,1 6,3 1550 636

Schaerbeek 2 VAN YSENDYCKSTRAAT VAN YSENDYCK (RUE) 21015A01- 1 817 90,16 90,62 5,9 8,0 284 73

107 488 3 HOUFFALIZEPLEIN HOUFFALIZE (PLACE) 21015A021 1 3 126 94,78 329,81 9,9 5,7 736 421

4 JOSAPHATSTRAAT JOSAPHAT (RUE) 21015A03- 1 4 313 200,36 215,26 9,6 5,3 1063 619

5 L’OLIVIERSTRAAT L’OLIVIER (RUE) 21015A04- 1 4 452 176,10 252,81 8,9 4,7 866 750

6 KONINKLIJKE SINT-MARIASTRAAT ROYALE SAINTE-MARIE (RUE) 21015A05- 1 3 798 198,51 191,32 9,1 4,7 884 485

7 STATION GARE 21015A101 1 1 368 100,54 136,07 8,2 6,2 472 143

8 MAETERLINCK 21015A111 1 2 201 142,28 154,70 8,0 7,6 734 175

9 HUART HAMOIRLAAN HUART HAMOIR (AVENUE) 21015A12- 1 1 973 172,19 114,58 6,4 6,9 741 197

10 PORTAELSSTRAAT PORTAELS (RUE) 21015A13- 1 1 754 131,38 133,50 8,5 4,5 458 245

11 HEILIGE FAMILIE SAINTE-FAMILLE 21015A142 0 150 103,83 14,45 5,3 6,7 54 14

12 PR. ELISABETH-NOORD PR. ELISABETH-NORD 21015A152 1 3 102 106,09 292,39 8,0 5,2 895 280

13 HELMET 21015A20- 1 4 224 264,10 159,94 8,3 6,9 1290 507

14 GUIDO GEZELLESTRAAT GUIDO GEZELLE (RUE) 21015A21- 1 1 880 90,98 206,64 9,3 6,2 444 228

15 MARBOTIN A. STRAAT MARBOTIN A. (RUE) 21015A22- 1 2 822 150,40 187,63 8,1 7,3 763 332

16 J. BLOCKXSTRAAT J. BLOCKX (RUE) 21015A231 1 1 147 73,61 155,83 7,1 6,6 399 120

17 WAELHEMSTRAAT WAELHEM (RUE) 21015A24- 1 2 230 139,81 159,50 9,6 6,3 627 295

18 M.H.I. P. BRIEN HOPITAL P. BRIEN 21015A272 0 131 79,06 16,57 4,6 14,5 27 13

19 GROTE BOSSTRAAT GRANDE RUE AU BOIS 21015A30- 1 3 203 176,31 181,67 7,2 5,2 1120 394

20 VADERLAND PATRIE 21015A31- 1 2 104 146,49 143,62 5,9 6,6 679 259

21 TROOSTSTRAAT CONSOLATION (RUE DE LA) 21015A32- 1 2 650 166,85 158,83 6,9 7,2 889 372

22 WELDOENERSPLEIN BIENFAITEURS (PLACE DE) 21015A33- 1 2 068 107,12 193,05 6,8 5,3 694 312

23 MADELIEFJESSTRAAT PAQUERETTES (RUE) 21015A34- 1 1 413 85,02 166,20 8,1 6,3 565 165

144


24 JEAN STOBBAERTSLAAN JEAN STOBBAERTS (AVENUE) 21015A35- 1 1 829 114,73 159,42 5,1 7,1 704 232

25 CAMBIER E. STRAAT CAMBIER (AVENUE E.) 21015A36- 1 1 737 167,16 103,91 5,1 9,6 654 209

26 JOSAPHAT (PARK) JOSAPHAT (PARC) 21015A39- 0 6 393,01 0,15 0,0 0,0 4 0

27 BRABANTSTRAAT BRABANT (RUE DE) 21015A40- 1 2 768 178,88 154,74 8,3 7,2 547 529

28 VANDERLINDENSTRAAT VANDERLINDEN (RUE) 21015A41- 1 2 761 172,09 160,44 8,1 5,6 665 313

29 PALEIZENSTRAAT PALAIS (RUE DE) 21015A421 1 1 513 92,32 163,89 8,9 4,7 342 278

30 NOORDSTATION GARE DU NORD 21015A43- 1 1 001 203,14 49,28 6,9 6,9 257 177

31 KONINGINNELAAN REINE (AVENUE) 21015A44- 1 2 780 158,32 175,60 9,1 6,8 602 350

32 STEPHENSONPLEIN STEPHENSON (PLACE) 21015A45- 1 1 549 47,39 326,85 8,5 5,4 369 105

33 OPAAL OPALE 21015A50- 1 4 183 268,83 155,60 4,8 7,4 1631 640

34 KERSELARENLAAN CERISIERS (AVENUE DES) 21015A51- 1 1 534 159,75 96,02 5,0 8,2 614 208

35 LINTHOUTSTRAAT LINTHOUT (RUE) 21015A52- 1 2 605 275,30 94,62 5,5 6,9 1017 423

36 DAILLYPLEIN DAILLY (PLACE) 21015A53- 1 2 183 181,24 120,45 7,4 5,7 684 389

37 SMARAGDLAAN EMERAUDE (AVENUE) 21015A54- 1 4 403 248,27 177,35 4,9 7,4 1654 646

38 BRICHAUTSTRAAT BRICHAUT (RUE DE) 21015A612 1 3 487 140,53 248,13 8,3 5,1 871 537

39 BRUSILIA 21015A622 1 732 68,98 106,12 5,3 12,7 228 89

40 P. DESCHANELLAAN DESCHANEL P. (AVENUE) 21015A63- 1 1 347 88,20 152,71 6,2 8,2 457 151

41 DUPLOYE SQUARE 21015A64- 1 2 665 124,29 214,42 8,7 6,6 670 363

42 P. HYMANSSTRAAT P. HYMANS (RUE) 21015A70- 1 1 657 87,69 188,96 5,1 9,2 598 161

43 BLOEMTUINEN JARDINS 21015A71- 1 1 296 129,12 100,37 4,2 13,1 458 109

44 F. COURTENSLAAN F. COURTENS (AVENUE) 21015A721 1 912 96,12 94,88 4,3 10,9 309 83

45 H. EVENEPOELSTRAAT H. EVENEPOEL (RUE) 21015A73- 1 628 113,49 55,33 5,6 8,0 248 75

46 B.R.T. R.T.B. 21015A77- 1 1 152 501,78 22,96 5,9 11,5 327 90

47 KERKHOF VAN SINT-JOOST CIMETIERE DE SAINT-JOSSE 21015A782 1 213 75,15 28,34 7,0 7,5 62 34

48 JOSAPHAT STATION JOSAPHAT GARE 21015A79- 21015A7MJ 0 0

49 TERDELT 21015A811 1 1 333 114,62 116,29 7,5 10,2 431 88

50 CH. GILISQUET - ZUIDLAAN CH. GILISQUET - SUD (AVENUE) 21015A822 1 384 28,68 133,88 3,4 12,0 112 44

51 LATINIS G. STRAAT LATINIS (AVENUE G.) 21015A831 1 3 214 330,10 97,37 5,4 9,2 1160 332

52 THEUNIS PIERRE STRAAT THEUNIS PIERRE (RUE) 21015A883 1 327 68,57 47,69 3,4 20,2 71 18

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21015Z999 21015Z 0 4

Ukkel 1 GLOBE-OOST GLOBE-EST 21016A00- 1 3 785 399,76 94,68 6,0 7,8 1523 333

Uccle 2 DIEWEG 21016A01- 1 3 832 808,25 47,41 5,0 8,8 1316 429

74 528 3 ALSEMBERG-NOORD ALSEMBERG-NORD 21016A02- 1 3 277 165,29 198,26 6,5 6,9 1163 331

4 COGHEN 21016A03- 1 2 548 336,19 75,79 5,7 7,9 934 281

5 SCHEPENIJ ECHEVINAGE 21016A042 1 572 78,32 73,03 3,8 8,7 192 65

6 DE KAT LE CHAT 21016A05- 1 3 848 236,48 162,72 6,2 6,9 1444 397

7 GROESELENBERG 21016A102 1 1 911 689,05 27,73 6,0 9,7 646 228

8 GROENE JAGER VERT CHASSEUR 21016A111 1 774 344,33 22,48 5,7 11,0 226 117

9 HAMOIR 21016A12- 1 2 311 698,49 33,09 4,6 11,5 672 318

10 STERREWACHT OBSERVATOIRE 21016A13- 0 9 128,23 0,70 0,0 11,1 5 2

11 WOLVENDAAL WOLVENDAEL 21016A193 0 3 156,85 0,19 0,0 0,0 2 0

12 STERREKUNDIGEN ASTRONOMES 21016A214 1 385 42,98 89,58 3,9 8,1 141 76

13 PTOLEMEUS PTOLEMEE 21016A225 1 520 90,98 57,16 3,1 16,3 145 97

14 SCHOONVERBLIJF BEAU SEJOUR 21016A232 1 1 355 169,60 79,89 4,9 7,6 483 199

15 FORT JACO 21016A311 1 1 627 898,32 18,11 5,5 9,0 531 203

16 STEENWEG OP WATERLOO-OOST CHAUSSEE DE WATERLOO-EST 21016A322 1 680 177,23 38,37 4,7 7,6 253 73

17 STEENWEG OP WATERLOO-WEST CHAUSSEE DE WATERLOO-OUEST 21016A331 1 275 57,74 47,63 6,9 8,7 77 57

18 VRONERODE FOND ROY 21016A342 1 3 479 2 514,01 13,84 6,1 10,1 1076 385

19 ZONIENWOUD LOTHARINGEN-WEST FORET DE SOIGNES LORRAINE-W. 21016A383 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ZONIENWOUD LOTHARINGEN-OOST FORET DE SOIGNES LORRAINE-EST 21016A39- 0 9 4 825,99 0,02 11,1 0,0 7 0

21 SINT-JOB SAINT-JOB 21016A400 1 2 535 466,43 54,35 6,4 8,4 939 204

22 ALPHONSE XIII 21016A410 1 695 185,67 37,43 6,2 8,3 235 86

23 CARLOO 21016A429 1 1 785 433,70 41,16 5,9 9,0 683 168

24 VISSERIJ PECHERIE 21016A44- 1 2 306 391,92 58,84 4,6 8,5 863 234

25 KAUWBERG 21016A490 1 263 1 098,85 2,39 8,4 14,1 82 13

26 VERREWINKEL 21016A521 1 428 461,81 9,27 8,2 7,5 165 19

145


% inw per leeftijdsgroep-

% habitants / groupe d’âge

bevolking met statuit van

werkzaamheid onbekend -

population dont le statut

d’occupation est inconnu

werkende beroepsbevolking -

population active occupée

1991 2001

65 jaar en meer -

65 ans et plus

0-14 jaar -

0-14 ans

dichtbeid inw./ha -

densité pop./ha

oppervlakte - superficie

ha a

bevolking - population

1/10/2001

> 200 inwoners - habitants

statistische sector NIS CODE

CODE INS secteur statistique

(code 1991 indien verschillend van de /

si différent du code 2001) buurt met- quartier à

buurtnaam nom du quartier

cf. kaart / cf. carte

gemeente - commune

bevolking - population

1/10/2001

Nr tabel N° tableau 30.01 30.01 30.01 30.04 AT 30.04 AT 30.51 AT 30.51 AT

27 MOENSBERG 21016A533 1 549 210,77 26,05 5,3 9,5 223 20

28 HORZEL BOURDON 21016A601 1 649 219,61 29,55 10,0 7,7 244 24

29 ENGELAND 21016A610 1 527 179,74 29,32 6,3 6,1 196 64

30 KRIEKENPUT 21016A620 1 880 535,92 16,42 6,3 8,5 342 58

31 HOMBORCH 21016A639 1 2 442 739,86 33,01 6,1 9,0 649 152

32 MOLENSTEEN 21016A64- 1 1 618 368,63 43,89 5,6 11,2 604 86

33 ALSEMBERG-ZUID ALSEMBERG-SUD 21016A65- 1 764 83,95 91,01 7,2 8,0 281 79

34 KERKHOF - ST.-GILLES CIMETIERE - ST.-GILLES 21016A692 0 3 239,19 0,13 0,0 0,0 0 0

35 MERLO 21016A701 1 2 255 277,65 81,22 6,5 8,5 688 182

36 KEIENBEMPT 21016A71- 1 1 419 446,45 31,78 5,6 10,2 427 142

37 MELKRIEK 21016A72- 1 887 137,77 64,38 6,1 10,6 228 82

38 ROETAERT 21016A731 1 458 81,14 56,45 3,5 10,3 196 21

39 ZWARTEBEEK 21016A772 1 531 262,79 20,21 7,7 6,4 180 41

40 VANDERKINDERE 21016A80- 1 2 483 176,03 141,06 4,8 8,5 945 288

41 BASCULE 21016A81- 1 2 947 227,14 129,74 5,9 7,7 1094 357

42 CHURCHILL 21016A82- 1 4 711 427,27 110,26 4,2 10,6 1500 720

43 LANGEVELD LONGCHAMP 21016A831 1 2 687 611,73 43,92 5,4 10,8 917 234

44 ZEECRABBE 21016A841 1 359 258,67 13,88 5,0 9,2 111 101

45 BRUGMANN 21016A85- 1 1 938 264,40 73,30 2,2 15,9 567 229

46 CENTRUM-WEST CENTRE-OUEST 21016A901 1 2 065 242,91 85,01 5,5 9,0 713 206

47 GLOBE-WEST GLOBE-OUEST 21016A912 1 804 158,56 50,71 5,6 8,3 309 77

48 WOLVENBERG 21016A922 1 519 133,65 38,83 6,6 8,9 202 27

49 VOSSEGAT-WEST VOSSEGAT-OUEST 21016A933 1 2 630 448,76 58,61 4,8 13,2 858 178

50 ZEVENBUNDER SEPT-BONNIERS 21016A943 1 929 54,43 170,69 6,1 8,3 332 102

51 VOSSEGAT-OOST VOSSEGAT-EST 21016A954 1 257 17,47 147,09 5,1 14,0 77 12

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21016Z999 21016Z 0 5

Watermaal-- 1 BOSVOORDE CENTRUM CENTRE DE BOITSFORT 21017A000 1 1 019 143,26 71,13 6,8 7,8 426 120

Bosvoorde 2 BEZEMHOEK COIN DU BALAI 21017A01- 1 1 282 168,86 75,92 7,0 6,7 518 101

Watermael- 3 JACHTSTOETDREEF DREVE DES EQUIPAGES 21017A021 1 426 62,96 67,66 8,5 7,5 179 29

Boitsfort 4 DELLEURLAAN AVENUE DELLEUR 21017A031 0 124 148,64 8,34 2,4 8,1 42 19

24 587 5 HERTOGENDREEF DREVE DU DUC 21017A041 1 777 129,61 59,95 6,9 8,9 325 94

6 VORST-OOST SOUVERAIN-EST 21017A08- 0 168 606,00 2,77 3,6 8,9 53 14

7 ZONIENWOUD FORET DE SOIGNES 21017A09- 0 13 7 519,80 0,02 7,7 15,4 6 0

8 FLOREAL 21017A11- 1 1 501 255,73 58,70 5,3 10,0 471 101

9 LOGIS-NOORD LE LOGIS-NORD 21017A12- 1 2 276 363,32 62,64 5,3 10,1 752 118

10 BERKEN BOULEAUX 21017A13- 1 1 220 210,80 57,88 5,2 8,4 462 124

11 DRIE LINDEN STADION STADE DES TROIS TILLEULS 21017A192 0 0 0 0 0 0 0 0

12 VOGELVANGSTLAAN AVENUE DE LA TENDERIE 21017A212 1 1 769 409,74 43,17 4,5 11,8 650 193

13 LOGIS-ZUID LE LOGIS-SUD 21017A220 1 640 109,58 58,40 5,9 10,0 171 73

14 PIEPELINGEN BEGUINETTES 21017A230 1 1 324 166,47 79,54 6,7 8,5 506 84

15 VORST-WEST SOUVERAIN-OUEST 21017A240 1 692 203,03 34,08 6,5 8,5 273 52

16 EIKHOVE CLOS DES CHENES 21017A312 0 153 31,48 48,60 3,9 6,5 66 10

17 TUMULIDREEF DREVE DES TUMULI 21017A323 0 90 91,15 9,87 4,4 7,8 25 14

18 KANTORENZONING-ZUID ZONING DE BUREAUX-SUD 21017A374 1 328 64,16 51,13 0,6 28,7 9 48

19 VORSTERIE FORESTERIE 21017A382 0 0 359,13 0,56 0,0 5,0 7 6

146


20 VIJVERS VAN BOSVOORDE ETANGS DE BOITSFORT 21017A393 0 20

21 VISELAAN AVENUE DE VISE 21017A41- 1 1 606 146,74 109,44 6,9 6,1 652 115

22 WATERMAAL - STATION WATERMAEL - STATION 21017A421 0 182 56,49 32,22 7,1 11,5 65 28

23 DRIES 21017A432 1 1 075 169,85 63,29 7,5 8,5 429 76

24 VILLE-ET-FORET - ELAND VILLE-ET-FORET - ELAN 21017A443 1 792 36,46 217,22 4,7 6,7 193 42

25 HOGEBOMEN FUTAIE 21017A451 1 1 249 147,54 84,66 5,9 8,7 486 82

26 KANTORENZONING-NOORD ZONING DE BUREAUX-NORD 21017A472 0 5 62,46 0,80 20,0 0,0 4 0

27 WATERMAAL CENTRUM CENTRE DE WATERMAEL 21017A501 1 379 36,26 104,52 5,3 6,1 155 35

28 VANDER ELST - WELDOENSTRAAT VANDER ELST - BIEN FAIRE 21017A512 1 1 102 123,43 89,28 6,5 6,6 467 61

29 IJSVOGEL MARTIN-PECHEUR 21017A523 1 1 659 186,79 88,82 4,2 13,6 518 180

30 BEGONIASTRAAT RUE DES BEGONIAS 21017A534 1 207 27,79 74,48 2,4 11,1 84 17

31 OTTERVANGER - WIENER LOUTRIER - WIENER 21017A541 1 853 150,53 56,67 3,9 9,4 250 84

32 TERCOIGNELAAN AVENUE DE TERCOIGNE 21017A613 0 123 44,73 27,50 7,3 15,4 46 7

33 VISSERIJEN PECHERIES 21017A624 1 1 045 98,82 105,74 2,9 14,0 390 93

34 BRABANTSE PRINSEN PRINCES BRABANCONS 21017A635 1 387 79,60 48,62 7,0 11,4 135 28

35 REIGERBOS HERONNIERE 21017A696 0 95 86,97 10,92 8,4 6,3 44 2

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21017Z999 21017Z 0 6

St.-Lambrechts- 1 TOMBERG 21018A00- 1 1 396 156,89 88,98 4,2 12,2 479 97

Woluwe 2 SINT-LAMBERTUS SAINT-LAMBERT 21018A01- 1 699 237,66 29,41 5,3 8,2 241 73

Woluwe- 3 SLEGERSLAAN SLEGERS (AVENUE) 21018A02- 1 1 285 112,80 113,92 5,0 9,4 500 118

St-Lambert 4 ABELOOS 21018A031 1 1 406 84,53 166,34 3,3 12,9 485 119

46 501 5 BEETEPUT 21018A04- 1 1 652 101,24 163,18 5,5 7,4 631 156

6 DRIES 21018A05- 1 1 240 157,78 78,59 5,9 6,9 470 106

7 RASANTE 21018A09- 1 296 53,68 55,14 2,7 17,6 77 38

8 STOKKELSESTEENWEG STOCKEL (CHAUSSEE DE) 21018A12- 1 227 168,07 13,51 5,7 14,5 92 8

9 GROOTVELD 21018A13- 1 559 69,50 80,43 8,9 10,2 175 18

10 KANSELRIJ CHANCELLERIE 21018A14- 1 1 164 165,99 70,13 6,3 8,8 384 53

11 TER BRONNEN LES SOURCES 21018A15- 1 221 99,85 22,13 5,9 2,7 98 13

12 STRUYCKBEKEN 21018A19- 0 11 293,42 0,37 0,0 9,1 8 3

13 GEORGES HENRILAAN GEORGES HENRI (AVENUE) 21018A20- 1 2 830 271,18 104,36 5,3 6,9 1228 280

14 DE BROQUEVILLELAAN-NOORD DE BROQUEVILLE (AVENUE)-NORD 21018A21- 1 2 821 202,77 139,13 3,8 9,1 1090 274

15 DE BROQUEVILLELAAN-ZUID DE BROQUEVILLE (AVENUE)-SUD 21018A22- 1 1 559 118,73 131,30 5,3 8,9 564 179

16 LAMBEAULAAN LAMBEAU (AVENUE) 21018A24- 1 2 147 158,67 135,31 6,3 8,2 857 209

17 HEILIGE-FAMILIE SAINTE-FAMILLE 21018A30- 1 901 108,16 83,31 4,6 8,9 370 93

18 SCHUMAN PARK PARC SCHUMAN 21018A311 1 2 312 111,91 206,59 3,8 11,4 931 116

19 POPULIERENHOF CLOS DES PEUPLIERS 21018A32- 1 330 66,93 49,31 5,8 12,1 116 11

20 NEERVELD 21018A33- 1 1 743 388,43 44,87 4,8 7,3 708 181

21 HOF TEN BERG-ZUID HOF TEN BERG-SUD 21018A34- 1 613 142,16 43,12 4,7 10,0 216 47

22 HOF TEN BERG-NOORD HOF TEN BERG-NORD 21018A35- 1 787 114,09 68,98 8,9 5,5 204 38

23 GEMEENSCHAPPEN COMMUNAUTES 21018A37- 0 180 431,73 4,17 3,9 6,7 71 14

24 GULLEDELLE 21018A382 21018A3MJ 1 557 368,06 15,13 7,0 3,6 301 53

25 EUROPA EUROPE 21018A41- 1 1 361 69,11 196,95 3,1 14,9 419 129

26 VERVLOESEM 21018A42- 1 1 143 181,12 63,11 2,9 11,9 398 96

27 ROODEBEEK 21018A43- 1 808 147,90 54,63 5,6 6,2 345 64

28 SCHILDERSWIJK QUARTIER DES PEINTRES 21018A512 1 1 562 114,29 136,68 4,9 7,7 679 153

29 ROODEBEEK PARK ROODEBEEK PARC 21018A60- 1 454 137,62 32,99 4,0 8,4 156 67

30 HEYDENBERG-OOST HEYDENBERG-EST 21018A61- 1 1 901 138,41 137,35 5,1 8,5 736 161

31 HEYDENBERG-WEST HEYDENBERG-OUEST 21018A62- 1 3 215 217,10 148,09 5,1 8,8 1318 269

32 STERREBEELDEN CONSTELLATIONS 21018A63- 1 1 657 337,32 49,12 5,3 13,7 464 91

33 TWEE HUIZEN DEUX MAISONS 21018A643 1 1 818 122,59 148,30 5,6 6,8 463 220

34 KRUISDAGEN ROGATIONS 21018A72- 1 1 997 221,75 90,06 4,2 6,3 758 362

35 KAPELLEVELD-ZUID KAPELLEVELD-SUD 21018A81- 1 658 157,19 41,86 4,3 8,8 214 39

36 LENNEKE MARE MARIE LA MISERABLE 21018A82- 1 570 196,34 29,03 5,3 9,1 202 45

37 KLAKKEDELLE 21018A83- 1 888 194,46 45,66 4,3 9,6 328 76

38 KAPELLEVELD-NOORDOOST KAPELLEVELD-NORD-EST 21018A84- 1 859 195,35 43,97 4,5 8,5 279 36

39 SINT-LUCAS SAINT-LUC 21018A87- 1 671 610,08 11,00 6,0 0,4 164 201

147


% inw per leeftijdsgroep-

% habitants / groupe d’âge

bevolking met statuit van

werkzaamheid onbekend -

population dont le statut

d’occupation est inconnu

werkende beroepsbevolking -

population active occupée

1991 2001

65 jaar en meer -

65 ans et plus

0-14 jaar -

0-14 ans

dichtbeid inw./ha -

densité pop./ha

oppervlakte - superficie

ha a

bevolking - population

1/10/2001

> 200 inwoners - habitants

statistische sector NIS CODE

CODE INS secteur statistique

(code 1991 indien verschillend van de /

si différent du code 2001) buurt met- quartier à

buurtnaam nom du quartier

cf. kaart / cf. carte

gemeente - commune

bevolking - population

1/10/2001

Nr tabel N° tableau 30.01 30.01 30.01 30.04 AT 30.04 AT 30.51 AT 30.51 AT

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21018Z999 21018Z 0 3

Sint-Pieters- 1 CENTRUM CENTRE 21019A001 1 1 466 152,13 96,36 5,5 7,0 628 86

Woluwe 2 WOLUWELAAN BOULEVARD DE LA WOLUWE 21019A01- 1 631 231,21 27,29 6,7 7,8 243 74

Woluwe- 3 ZONNEGAARDE CLOS DU SOLEIL 21019A02- 1 271 115,06 23,55 1,5 11,1 79 45

St-Pierre 4 KAPITEIN PIRETLAAN CAPITAINE PIRET (AVENUE) 21019A03- 1 1 019 84,32 120,85 6,4 8,7 414 94

37 858 5 EGGERICXSTRAAT EGGERICX (RUE) 21019A04- 1 951 84,71 112,26 5,6 8,1 409 86

6 DON BOSCO 21019A052 1 1 038 118,62 87,51 6,6 9,4 392 103

7 WOLUWEPARK WOLUWE (PARC DE) 21019A09- 0 3 606,64 0,05 0,0 0,0 2 0

8 STOKKEL STOCKEL 21019A10- 1 2 364 260,27 90,83 5,1 10,2 846 214

9 DUIZENDMETERLAAN MILLE METRES (AVENUE) 21019A11- 1 959 320,67 29,91 4,3 12,6 291 79

10 SCHERMLAAN ESCRIME (AVENUE DE L’) 21019A12- 1 581 211,44 27,48 8,4 9,5 184 33

11 KONKEL 21019A131 1 1 566 269,86 58,03 5,4 7,4 597 134

12 HERENDAL VAL DE SEIGNEURS 21019A14- 1 1 066 268,28 39,73 5,4 9,2 455 80

13 KAPELLEVELD 21019A15- 1 1 579 247,42 63,82 5,0 9,6 500 83

14 SINT-PAULUS SAINT-PAUL 21019A20- 1 1 215 296,35 41,00 6,6 8,0 410 130

15 MANOIR 21019A21- 1 1 430 488,52 29,27 4,1 11,5 375 138

16 PUTDAAL 21019A22- 1 652 451,94 14,43 4,0 10,3 175 88

17 KELLE 21019A231 1 1 065 96,38 110,50 6,0 8,3 436 72

18 DREVEKENS VENELLES 21019A242 1 1 121 130,78 85,72 4,0 6,9 461 114

19 MONTGOLFIER 21019A252 1 1 185 196,81 60,21 6,2 10,5 431 109

20 MELLAERTS VIJVERS ETANGS MELLAERTS 21019A28- 0 110 342,61 3,21 2,7 3,6 37 25

21 EGELANTIERENLAAN EGLANTINES (AVENUE) 21019A30- 1 898 160,24 56,04 6,1 10,2 313 63

22 BEMEL 21019A31- 1 1 159 237,44 48,81 5,2 12,4 405 99

23 VOGELZANG CHANT D’OISEAU 21019A32- 1 2 436 384,43 63,37 5,5 11,8 830 153

24 MIMOSASLAAN MIMOSAS (AVENUE) 21019A33- 1 1 611 148,27 108,65 4,8 9,2 631 97

25 EUROPAWIJK EUROPE (QUARTIER DE L’) 21019A34- 1 1 112 132,76 83,76 6,1 10,3 381 100

26 HORIZONLAAN HORIZON (AVENUE) 21019A35- 1 1 329 259,38 51,24 5,9 10,4 433 169

27 SINT-ALEIDIS SAINTE-ALIX 21019A40- 1 2 715 303,57 89,44 6,3 10,1 980 144

28 MOOI BOS-WIJK CITE JOLI-BOIS 21019A41- 1 1 134 288,74 39,27 6,5 9,0 446 29

29 SALOMELAAN SALOME AVENUE 21019A42- 1 810 279,05 29,03 5,6 13,0 256 62

30 GROENE CORNICHE CORNICHE VERTE 21019A43- 1 567 389,47 14,56 5,3 11,6 181 43

31 FAZANTENPARK FAISANDERIE 21019A441 1 298 156,68 19,02 5,4 11,1 90 39

32 SCHROEFLAAN HELICE (AVENUE DE L’) 21019A45- 1 942 209,96 44,87 6,1 8,0 325 90

33 BOS BOIS 21019A492 0 5 613,66 0,08 40,0 0,0 2 1

34 SINT-MICHIELSCOLLEGE COLLEGE SAINT-MICHEL 21019A51- 1 1 394 189,99 73,37 5,6 9,9 541 199

35 HERTOGSTRAAT DUC (RUE) 21019A52- 1 1 166 123,76 94,21 4,8 9,3 473 158

NIET TE LOKALISEREN NON LOCALISABLE 21019Z999 21019Z 0 10

148


Referenties

Billen, C. & J.-M. Duvosquel (eds.) (2000), Brussel,

Mercatorfonds, Antwerpen, 301 p.

De Lannoy, W. (1978a), Sociaal-geografische atlas van

Brussel-Hoofdstad, De Sikkel & De Nederlandsche

Boekhandel, Antwerpen & Amsterdam, 99 p.

De Lannoy, W. (1978b), Enkele aspecten van de

residentiële differentiatie in de Brusselse agglomeratie,

De Aardrijkskunde, 1978(3), 251-262.

De Lannoy, W., M. Lammens, R. Lesthaeghe & D.

Willaert (1999), Brussel in de jaren negentig en na

2000. Een demografische doorlichting, in: E. Witte et

al. (eds.), Het Statuut van Brussel - Bruxelles et son

statut, De Boeck & Larcier, Brussel & Gent, 101-154.

Dorling, D. (1996), Area Cardiogram: Their Use and

Creation, Concept and Techniques in Modern

Geography, 59, Geobooks, Norwich, 69 p.

Dykes, J.A. & D.J. Unwin (1998), Maps of the Census:

A Rough Guide, in: D.J. Unwin & P.F. Fisher (eds.),

Case Studies of Visualization in the Social Sciences,

Advisory Group on Computer Graphics,

Loughborough, 29-54.

Grimmeau, J.P., P. Marissal & M. Roelands (1994), Une

carte du standing dans l’agglomération bruxelloise,

Acta Geographica Lovaniensia, 34, 351-359.

Henau, A. (2002), De recente demografie van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dossier nr. 38,

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Directie Studiën en Statistiek.

Jacobs, R. (2004), Een geschiedenis van Brussel,

Uitgeverij Lannoo, Tielt, 302 p.

Jenks, G.F. (1967), The data model concept in

statistical mapping, International Yearbook of

Cartography, 7, 186-190.

Kesteloot, C., S. Rousseau & M. Louckx (eds.) (1992),

De sociaal-ruimtelijke structuur van het Brusselse

Gewest. Een atlas van de telling van 1981, van

kadastrale gegevens en van criminaliteit, Acta

Geographica Lovaniensia, 32.

Lesthaeghe, R., P. Deboosere & D. Willaert (2001),

The Brussels Capital Region: Demographic and Social

Futures, in: ‘Urban Futures Anthology’, EU Council,

Stockholm, 2001, 41 p.

149

Références

Billen, C. & J.-M. Duvosquel (eds.) (2000), Bruxelles,

Mercatorfonds, Anvers, 301 p.

De Lannoy, W. (1978a), Atlas socio-géographique de

Bruxelles-Capitale, De Sikkel & De Nederlandsche

Boekhandel, Anvers & Amsterdam, 99 p.

De Lannoy, W. (1978b), Enkele aspecten van de

residentiële differentiatie in de Brusselse agglomeratie,

De Aardrijkskunde, 1978(3), 251-262.

De Lannoy, W., M. Lammens, R. Lesthaeghe & D. Willaert

(1999), Brussel in de jaren negentig en na 2000. Een

demografische doorlichting, in: E. Witte et al. (eds.), Het

Statuut van Brussel - Bruxelles et son statut, De Boeck &

Larcier, Bruxelles & Gand, 101-154.

Dorling, D. (1996), Area Cardiogram: Their Use and

Creation, Concept and Techniques in Modern Geography,

59, Geobooks, Norwich, 69 p.

Dykes, J.A. & D.J. Unwin (1998), Maps of the Census:

A Rough Guide, in: D.J. Unwin & P.F. Fisher (eds.), Case

Studies of Visualization in the Social Sciences, Advisory

Group on Computer Graphics, Loughborough, 29-54.

Grimmeau, J.P., P. Marissal & M. Roelands (1994),

Une carte du standing dans l’agglomération bruxelloise,

Acta Geographica Lovaniensia, 34, 351-359.

Henau, A., La démographie récente de la Région de

Bruxelles-Capitale, Dossier n° 38, Direction des Etudes et

Statistiques - Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

64 pages (Direction des Etudes et Statistiques - Ministère

de la Région de Bruxelles-Capitale).

Jacobs, R. (2004), Een geschiedenis van Brussel, Uitgeverij

Lannoo, Tielt, 302 p.

Jenks, G.F. (1967), The data model concept in statistical

mapping, International Yearbook of Cartography, 7,

186-190.

Kesteloot, C., S. Rousseau & M. Louckx (eds.) (1992),

De sociaal-ruimtelijke structuur van het Brusselse Gewest.

Een atlas van de telling van 1981, van kadastrale gegevens

en van criminaliteit, Acta Geographica Lovaniensia, 32.

Lesthaeghe, R., P. Deboosere & D. Willaert (2001),

The Brussels Capital Region: Demographic and Social

Futures, in: ‘Urban Futures Anthology’, EU Council,

Stockholm, 2001, 41 p.


Mérenne, B., H. Van der Haegen & E. Van Hecke

(eds.) (1998), België ruimtelijk doorgelicht,

Volkstellingsatlas 1991, Federale Diensten voor

Wetenschappelijke, Technische en Culturele

Aangelegenheden & Gemeentekrediet van België,

Brussel, 144 p.

Morelli, A. (2004), Histoire des étrangers et de

l’immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours,

Couleurs livres, Bruxelles, 416 p.

Rousseau, S. (2000), Atlas van de bevolking van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het einde van de

20ste eeuw, Dossier nr. 37, Ministerie van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, Directie Studiën en Statistiek.

Slocum, T.A. (1999), Thematic Cartography and

visualization, Prentice-Hall, New Jersey.

Stoop, R & J. Surkyn (1997), In de wetenschap het

niet te weten. Achtergronden van de non-respons in

de volkstelling van 1991, Steunpunt Demografie WP

1997-1, Steunpunt Demografie, Vakgroep SOCO,

Vrije Universiteit Brussel.

Van der Haegen, H. & T. Brulard (1972),

De indeling van de Belgische gemeenten in statistische

sectoren. Een geografische verantwoording, Acta

Geografica Lovaniensia, 10, 3-19.

Van der Haegen, H., E. Van Hecke & G. Juchtmans

(1996), De Belgische stadsgewesten 1991, Statistische

Studiën, 104, Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Willaert, D. (2000), Migration in the Brussels Capital

Region and its hinterland, IPD Working Paper 2000-4,

Interface Demography & Vakgroep

Bevolkingswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel &

Universiteit Gent.

Willaert, D., J. Surkyn & R. Lesthaeghe (2000),

Stadsvlucht, verstedelijking en interne migraties in

Vlaanderen en België, onderzoeksrapport t.a.v. de

Vlaamse Gemeenschap (PBO 1997) en DWTC/NIS

(Agora 1998).

Willaert, D. (2003), Migratie in het nieuwe millenium.

Een terugkeer naar de stad?, Steunpunt Demografie

WP 03-2, Steunpunt Demografie, Vakgroep SOCO,

Vrije Universiteit Brussel.

150

Mérenne, B., H. Van der Haegen & E. Van Hecke (eds.)

(1998), La Belgique : Diversité territoriale,

Volkstellingsatlas 1991, Services Fédéraux des affaires

scientifiques, techniques et culturelles & Crédit Communal

de Belgique, Bruxelles, 144 p.

Morelli, A. (2004), Histoire des étrangers et de

l’immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours,

Couleurs livres, Bruxelles, 416 p.

S. Rousseau, Atlas de la Population de la Région de

Bruxelles-Capitale à la fin du 20 ème siècle, Dossier n° 37,

Service des Etudes et de la Statistique Régionale - Ministère

de la Région de Bruxelles-Capitale.

Slocum, T.A. (1999), Thematic Cartography and

visualization, Prentice-Hall, New Jersey.

Stoop, R & J. Surkyn (1997), In de wetenschap het niet te

weten. Achtergronden van de non-respons in de volkstelling

van 1991, Steunpunt Demografie WP 1997-1, Steunpunt

Demografie, Vakgroep SOCO, Vrije Universiteit Brussel.

Van der Haegen, H. & T. Brulard (1972), De indeling van

de Belgische gemeenten in statistische sectoren.

Een geografische verantwoording, Acta Geografica

Lovaniensia, 10, 3-19.

Van der Haegen, H., E. Van Hecke & G. Juchtmans

(1996), Les régions urbaines belges en 1991, Etudes

Statistiques, 104, Institut National de Statistiques.

Willaert, D. (2000), Migration in the Bruxelless Capital

Region and its hinterland, IPD Working Paper 2000-4,

Interface Demography & Vakgroep

Bevolkingswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

& Universiteit Gent.

Willaert, D., J. Surkyn & R. Lesthaeghe (2000),

Stadsvlucht, verstedelijking en interne migraties in

Vlaanderen en België, onderzoeksrapport t.a.v. de Vlaamse

Gemeenschap (PBO 1997) en DWTC/NIS (Agora 1998).

Willaert, D. (2003), Migratie in het nieuwe millenium.

Een terugkeer naar de stad?, Steunpunt Demografie WP

03-2, Steunpunt Demografie, Vakgroep SOCO,

Vrije Universiteit Brussel.


Lijst van de publicaties van het

Brussels Instituut voor STATISTIEK

en Analyse van het Ministerie van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zie ook

http://www.brussel.irisnet.be/nl/region/region_de_

bruxelles-capitale/statistiques.shtml

STATISTISCHE INDICATOREN VAN HET

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Uitgave per jaar

1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,2000,

2001,2002,2003,2004,2005

Tabellen en methodologie, 2 boekdelen approx.

260 blz. per boekdeel

MINI-BRU

Statistisch overzicht van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest in zakformaat,

28 blz.Jaarlijks sinds 1998

BRU 19 (in voorbereiding)

Statistisch overzicht van de 19 gemeenten van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zakformaat 40 blz.

DOSSIERS

Publicaties 1991

Dossier nr 1:

De invloedzone van de Brusselse ziekenhuizen 27 blz.

M. TAYMANS, CERB (Centre d’Etudes Régionales

Bruxelloises)

Dossier nr 2:

De werkloosheid in het Brusselse Hoofdstedelijk

Gewest 15 blz

A. VANHEERSWYNGELS, Institut de Sociologie de l’ULB

Dossier nr 3:

De inkomens van de Brusselse bevolking 28 blz.

J. DEGADT, KUB (Katholieke Universiteit Brussel)

151

Liste des publications de l’ Institut

Bruxellois de STATISTIQUE et

d’Analyse (IBSA) du Ministère de

la Région de Bruxelles-Capitale

Voir aussi

http://www.Bruxelles.irisnet.be/nl/region/region_de_

bruxelles-capitale/statistiques.shtml

LES INDICATEURS STATISTIQUES DE LA

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Edition par année

1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,2000,2001,

2002,2003,2004,2005

Tableaux et méthodologie, 2 volumes approx. 260 pages

par volume

MINI-BRU

Aperçu statistique de la Région de Bruxelles-Capitale

en format de poche 28 pages

Annuellement depuis 1998

BRU 19 (en préparation)

Aperçu statistique des 19 communes de la Région de

Bruxelles-Capitale en format de poche 40 pages

DOSSIERS

Publications 1991

Dossier n° 1

Zone d’influence des hôpitaux bruxellois 27 pages

M. TAYMANS, CERB (Centre d’Etudes Régionales

Bruxelloises)

Dossier n° 2:

Le chômage dans la Région de Bruxelles-Capitale

15 pages

A. VANHEERSWYNGELS, Institut de Sociologie de l’ULB

Dossier n° 3:

Les revenus de la population bruxelloise 28 pages

J DEGADT, KUB (Katholieke Universiteit Brussel)


Dossier nr 4:

Huisvesting in Brussel: het geval van de

leegstaande woningen 36 blz

Chr. OST en Chr. SCHAUT, ICHEC (Institut

Catholique des Hautes Etudes Commerciales)

Dossier nr 5:

Analyse en raming van de bruto toegevoegde

waarde per bedrijfstak van het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest 24 blz.

N. FASQUELLE, DULBEA (Departement d’Economie

Appliquée de l’ULB)

Dossier nr 6:

Migraties in het Brusselse stadsgewest 1980-1990

35 blz.

R. DE BRUYN en W. DE LANNOY, VUB

(Vrije Universiteit Brussel)

Publicaties 1992

Dossier nr 7:

Profiel van de zelfstandige beroepsbevolking in het

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 25 blz

J. DEGADT en M. COTTYN, KUB (Katholieke

Universiteit Brussel)

Dossier nr 8:

De problematiek van het hotelwezen te Brussel 19 blz

C. HAMAIDE, ICHEC (Institut Catholique des Hautes

Etudes Commerciales)

Dossier nr 9:

Structuur van de gezondheidskosten in het

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 27 blz

C.KESTENS, J.-M. LAASMAN en Chr. LUCET,

DULBEA (Dép. d’Economie Appliquée de l’ULB)

Dossier nr 10:

De Brusselse ondernemingen 30 blz

A.-M. KUMPS en M. TAYMANS, CERB (Centre

d’Etudes Régionales Bruxelloises)

Dossier nr 11:

Verbruiks- en belevingswaarde van openbaar groen

in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 22blz.

W. VAN DEN PANHUYZEN en S. DE HERTOG, VUB

(Vrije Universiteit Brussel)

Dossier nr 12:

De problematiek van het huishoudelijk afval het

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 16 blz.

R. PATESSON, Institut de Sociologie de l’ULB

152

Dossier n° 4:

Performances du logement à Bruxelles: les cas des

logements inoccupés 36 pages

Chr. OST en Chr. SCHAUT, ICHEC (Institut Catholique

des Hautes Etudes Commerciales)

Dossier n° 5:

Analyse et estimation de la valeur ajoutée brute par

branche d’activité de la Région de Bruxelles-Capitale

24 pages

N. FASQUELLE, DULBEA (Departement d’Economie

Appliquée de l’ULB)

Dossier n° 6:

Migrations dans l’agglomération bruxelloise

1980-1990 35 pages

R. DE BRUYN en W. DE LANNOY, VUB

(Vrije Universiteit Brussel)

Publications 1992

Dossier n° 7:

Profil de la population active indépendante dans la

Région de Bruxelles-Capitale 25 pages

J. DEGADT en M. COTTYN, KUB (Katholieke

Universiteit Brussel)

Dossier n° 8:

La problématique des hôtels à Bruxelles 19 pages

C. HAMAIDE, ICHEC (Institut Catholique des Hautes

Etudes Commerciales)

Dossier n° 9:

Structure des coûts de la santé dans la Région de

Bruxelles-Capitale 27 pages

C.KESTENS, J.-M. LAASMAN en Chr. LUCET, DULBEA

(Dép. d’Economie Appliquée de l’ULB)

Dossier n° 10:

Les entreprises bruxelloises 30 pages

A.-M. KUMPS en M. TAYMANS, CERB (Centre d’Etudes

Régionales Bruxelloises)

Dossier n° 11:

Valeur économique et valeur d’usage des espaces

verts dans la Région de Bruxelles-Capitale 22 pages

W. VAN DEN PANHUYZEN en S. DE HERTOG, VUB

(Vrije Universiteit Brussel)

Dossier n° 12:

La problématique des déchets ménagers et le cas

de la Région de Bruxelles-Capitale 16 pages

R. PATESSON, Institut de Sociologie de l’ULB


Publicaties 1993

Dossier nr 13:

De personenbelasting in de Brusselse gemeenten:

een bedreigde grondslag? 23 blz.

B. HEYNDELS, CEMS (Centrum voor Econometrie en

Management Science), VUB

Dossier nr 14:

Huisvesting in Brussel: een beschouwing over het

geval van de tweede verblijven 18 blz.

Chr. SCHAUT en N. VAN DROOGENBROECK,

ICHEC (Inst. Catholique Hautes Et. Commerciales)

Dossier nr 15:

De tewerkstelling van de Brusselaars en de

werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk

Gewest 21 blz.

A.-M. KUMPS en M. TAYMANS, CERB

(Centre d’Etudes Régionales Bruxelloises)

Dossier nr 16:

Impact van de huurprijs op de koopkracht van de

Brusselse bevolking 29 blz.

J. DEGADT en M. COTTYN, KUB

(Katholieke Universiteit Brussel)

Dossier nr 17:

Studie van de appartementenmarkt te Brussel 17 blz.

E. HESPEL en M. VAN ELEGEM, DULBEA

(Département d’Economie Appliquée de l’ULB)

Dossier nr 18:

De inschakeling in de arbeidsmarkt van jongeren

van vreemde afkomst 16 blz.

A.REA en N. OUALI, CESR (Centre de Sociologie et

d’Economie Régionales), ULB

Publicaties 1994

Dossier nr 19:

Een economische benadering van het Brussels

architectonisch erfgoed 19 blz.

N. VAN DROOGENBROECK, ICHEC

(Inst. Catholique des Hautes Etudes Commerciales)

Dossier nr 20:

Diagnose van de Brusselse economie op

middellange termijn 29 blz.

E. HESPEL, DULBEA (Département d’Economie

Appliquée de l’ULB)

153

Publications 1993

Dossier n° 13:

L’impôt sur les personnes dans les communes

bruxelloises: une assiette menacée? 23 pages

B. HEYNDELS, CEMS (Centrum voor Econometrie en

Management Science), VUB

Dossier n° 14:

Performances du logement à Bruxelles: une réflexion

sur le cas des résidences secondaires 18 pages

Chr. SCHAUT en N. VAN DROOGENBROECK, ICHEC

(Inst. Catholique Hautes Et. Commerciales)

Dossier n° 15

L’emploi des Bruxellois et l’emploi dans la Région de

Bruxelles-Capitale 21 pages

A.-M. KUMPS en M. TAYMANS, CERB

(Centre d’Etudes Régionales Bruxelloises)

Dossier n° 16:

Impact des loyers sur le pouvoir d’achat de la

population bruxelloise 29 pages

J. DEGADT en M. COTTYN, KUB

(Katholieke Universiteit Brussel)

Dossier n° 17:

Etude du marché des appartements à Bruxelles

17 pages

E. HESPEL en M. VAN ELEGEM, DULBEA

(Département d’Economie Appliquée de l’ULB)

Dossier n° 18:

Insertion professionelle de jeunes d’origine étrangère

16 pages

A.REA en N. OUALI, CESR

(Centre de Sociologie et d’Economie Régionales), ULB

Publications 1994

Dossier n° 19:

Une approche économique du patrimoine

architectural bruxellois 19 pages

N. VAN DROOGENBROECK, ICHEC

(Inst. Catholique des Hautes Etudes Commerciales)

Dossier n° 20:

Diagnostic de l’ économie bruxelloise à moyen terme

29 pages

E. HESPEL, DULBEA (Département d’Economie

Appliquée de l’ULB)


Dossier nr 21:

De schepping van ondernemingen in het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest 21 blz

A.-M. KUMPS en M. TAYMANS, CERB

(Centre d’Etudes Régionales Bruxelloises)

Dossier nr 22:

De vrije beroepen in het Brusselse Hoofdstedelijk

Gewest 29 blz.

J. DEGADT, KUB (Katholieke Universiteit Brussel)

Dossier nr 23:

De migranten en de huisvestingsproblematiek in

het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 42 blz.

M.-N. BEAUCHESNE, Institut de Sociologie de l’ULB

Dossier nr 24:

Milieu-effectrapportering voor stedelijke

omgevingen: het schatten van de leefbaarheid van

een plaats 25 blz.

D. DEVUYST en L. HENS,

(Eenheid Menselijke Ecologie), VUB

Publicaties 1995

Dossier nr 25:

De atmosferische vervuiling, effecten en onkosten

in het Brusselse H.Gewest 35 blz.

S. FALLY, D. JOANNES, D. LEDUC en M.F. SCHARLL,

ULB

Dossier nr 26:

Ongelijkheidsindicatoren in het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest 34 blz.

C. SCHUPP, DULBEA (Département d’Economie

Appliquée de l’ULB)

Dossier nr 27:

Ontwikkeling van de tertiaire sector in het

Brusselse H. Gewest - de HORECAsector 25 blz.

A.-M. KUMPS en M. TAYMANS, CERB

(Centre d’Etudes Régionales Bruxelloises)

Dossier nr 28:

Impact van het zakentoerisme op de gewestelijke

economie van Brussel 20 blz

C. HAMAIDE, ICHEC

(Inst. Catholique des Hautes Etudes Commerciales)

Dossier nr 29:

Structuur van het secundair onderwijs te Brussel:

een sociaal-economische analyse 24 blz.

J. DEGADT, KUB (Katholieke Universiteit Brussel)

154

Dossier n° 21:

La création d’entreprises dans la Région de

Bruxelles-Capitale 21 pages

A.-M. KUMPS en M. TAYMANS, CERB

(Centre d’Etudes Régionales Bruxelloises)

Dossier n° 22:

Les professions libérales dans la Région de Bruxelles-

Capitale 29 pages

J. DEGADT, KUB (Katholieke Universiteit Brussel)

Dossier n° 23:

Les immigrés face aux problèmes du logement en

Région de Bruxelles-Capitale 42 pages

M.-N. BEAUCHESNE, Institut de Sociologie de l’ULB

Dossier n° 24:

Etude d’incidences sur l’environnement urbain:

évaluation de la qualité de vie d’un site 25 pages

D. DEVUYST en L. HENS,

(Eenheid Menselijke Ecologie), VUB

Publications 1995

Dossier n° 25:

La pollution atmosphérique, ses effets et ses coûts en

Région de Bruxelles-Capitale 35 pages

S. FALLY, D. JOANNES, D. LEDUC en M.F. SCHARLL,

ULB

Dossier n° 26:

Indicateurs de disparité dans la Région de Bruxelles-

Capitale 34 pages

C. SCHUPP, DULBEA

(Département d’Economie Appliquée de l’ULB)

Dossier n° 27:

Développement du secteur tertiaire dans la Région de

Bruxelles-Capitale - le secteur HORECA 25 pages

A.-M. KUMPS en M. TAYMANS, CERB

(Centre d’Etudes Régionales Bruxelloises)

Dossier n° 28:

Les séjours d’affaires en Région de Bruxelles-Capitale

20 pages

C. HAMAIDE, ICHEC

(Inst. Catholique des Hautes Etudes Commerciales)

Dossier n° 29:

Structure de l’enseignement secondaire à Bruxelles:

une analyse socio-économique 24 pages

J. DEGADT, KUB (Katholieke Universiteit Brussel)


Dossier nr 30:

De congres-functie van Brussel 22 blz

S. DENDAUW en W. VAN DEN PANHUYZEN,

(Centrum voor Bedrijfsbeheer), VUB

Publicaties 1996

Dossier nr 31:

De afhandeling van drugszaken in Brussel in 1993

en 1994 44 blz.

W. DE PAUW, (School voor Criminologie), VUB

Dossier nr 32

Sectorale spreiding en pendel van de zelfstandige

beroepsbevolking in het BHG 28 blz.

J. DEGADT; KUB (Katholieke Universiteit Brussel)

Dossier nr 33:

Aanwerving, «etniciteit», privéleven 35 blz.

B. SMEESTERS en A. NAYER, CERP

(Créations et Recherche Pluridisciplinaire), ULB

Publicaties 1997

Dossier nr 34:

Veiligheids- en samenlevingscontracten in het

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 49 blz.

D. DE FRAENE, K. LALEUX, PH. MARY, S. SMEETS

(Ecole des sciences crim., Centre de sociologie du

droit et de la justice), ULB)

Dossier nr 35:

KMO’s en het scheppen van werkgelegenheid in het

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 61 blz.

J.DEGADT, KUB (Katholieke Universiteit Brussel)

Publicatie 1998

Dossier nr 36:

Werkloosheidsgraden en ondertewerkstellingsgraad

in het Brussels H. Gewest 43 blz.

M. DE VILLERS (Dienst Studies en Regionale Statistiek

- Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Publicatie 2000

Dossier nr 37:

Atlas van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest op het einde van de 20 ste eeuw 163 blz.

S. ROUSSEAU (Dienst Studiën en Regionale Statistiek

- Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

155

Dossier n° 30:

Bruxelles, ville de Congrès 22 pages

S. DENDAUW en W. VAN DEN PANHUYZEN,

(Centrum voor Bedrijfsbeheer), VUB

Publications 1996

Dossier n° 31:

Le traitement pénal des affaires de drogue à

Bruxelles en 1993 et 1994 44 pages

W. DE PAUW, (School voor Criminologie), VUB

Dossier n° 32:

Répartition sectorielle et navette de la population

active indépendante dans la RBC 28 pages

J. DEGADT; KUB (Katholieke Universiteit Brussel)

Dossier n° 33:

Embauche, «ethnie-cité», vie privée 35 pages

B. SMEESTERS en A. NAYER, CERP

(Créations et Recherche Pluridisciplinaire), ULB

Publications 1997

Dossier n° 34:

Les contrats de sécurité et de société dans la Région

de Bruxelles-Capitale 49 pages

D. DE FRAENE, K. LALEUX, PH. MARY, S. SMEETS

(Ecole des sciences crim., Centre de sociologie du droit et

de la justice), ULB)

Dossier n° 35:

Les PME et la création d’emplois dans la Région de

Bruxelles-Capitale*Gewest 61 pages

J. DEGADT, KUB (Katholieke Universiteit Brussel)

Publication 1998

Dossier n° 36:

Les taux de chômage et de sous-emploi en Région de

Bruxelles-Capitale 43 pages

M. DE VILLERS (Service des Etudes et de la Statistique

Régionale - Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale)

Publication 2000

Dossier n° 37:

Atlas de la Population de la Région de Bruxelles-

Capitale à la fin du 20 ème siècle 163 pages

S. ROUSSEAU (Service des Etudes et de la Statistique

Régionale - Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale)


Publicatie 2002

Dossier nr 38:

De recente demografie van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest 64 blz.

A.HENAU (Directie Studies en Statistiek van het

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Publicatie 2003

Dossier nr 39:

De private huurmarkt in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. - Analyse van de gevraagde

huurprijzen 56 blz.

E.DENY (Directie Studies en Statistiek van het

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Publicatie 2004

Dossier nr 40:

Doelstelling 2 in het Brussels Hoofdstedelijk

gewest – De Europese structuurfondsen in het

teken van de stad. 66 blz.

E.DENY & S.ROUSSEAU (Directie Studies en

Statistiek - Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Publicatie 2005

Dossier nr 41

Recente evoluties van structuren en flexibiliteit in

de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest – Diagnose over het onbestendigen van de

tewerkstelling. 60 blz.+bijlagen

H.DEVILLÉ (Brussels Instituut voor STATISTIEK en

Analyse van het Ministerie van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest)

Dossier nr. 42

Buurtatlas van de bevolking van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest bij de aanvang van de

21 e eeuw

Didier Willaert & Patrick Deboosere SOCO VUB

156

Publication 2002

Dossier n° 38:

La démographie récente de la Région de Bruxelles-

Capitale 64 pages

A.HENAU (Direction des Etudes et Statistiques -

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale)

Publication 2003

Dossier n° 39:

Le marché locatif privé en Région de Bruxelles-

Capitale. - Analyse des loyers demandés 56 pages

E.DENY (Direction des Etudes et Statistiques - Ministère

de la Région de Bruxelles-Capitale)

Publication 2004

Dossier n° 40:

Objectif 2 en Région de Bruxelles-Capital – Les

Fonds structurels européens investissent la ville.

66 pages

E.DENY & S.ROUSSEAU (Direction des Etudes et

Statistiques - Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale)

Publication 2005

Dossier n° 41

Evolutions récentes des structures et de la flexibilité

des emplois dans la Région de Bruxelles-Capitale.

60 pages+ann.

H.DEVILLÉ (Institut Bruxellois de STATISTIQUE et

Analyse Régionale - Ministère de la Région de Bruxelles-

Capitale)

Dossier n° 42

Atlas des Quartiers de la population de la Région de

Bruxelles-Capitale au début du 21 ème siècle

Didier Willaert & Patrick Deboosere SOCO VUB

Similar magazines