Views
5 years ago

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

GEBRUIKERSLICENTIE

GEBRUIKERSLICENTIE SOFTWARE LEES DE AAN DEZE LICENTIE VERBONDEN VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE VERZEGELDE ENVELOP MET DE SOFTWARE OPENT. DOOR DEZE ENVELOP TE OPENEN VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ONZE VOORWAARDEN. Wanneer u niet akkoord gaat met de aan deze licentie verbonden voorwaarden, verzoeken wij u de ongeopende verpakking van de cd-rom en de andere artikelen terug te bezorgen aan uw leverancier. De aanschafprijs wordt u dan terugbetaald. Er vindt geen terugbetaling plaats indien de verzegelde verpakking van de cd-rom geopend is of indien er artikelen ontbreken. Er vindt eveneens geen terugbetaling plaats indien het verzoek daartoe wordt gedaan na verloop van tien (10) dagen na de datum van levering. De datum op uw ontvangstbewijs geldt hiervoor als bewijs. DEFINITIE Met “software” wordt in deze gebruikerslicentie bedoeld de programma's en de bijbehorende documentatie. LICENTIE - Deze licentie geeft u het recht de software te gebruiken op een PC die verbonden is met een fax. U mag de software slechts op één PC gebruiken. Het is niet toegestaan het gebruiksrecht van deze software aan derden te verlenen. - Het is toegestaan een reservekopie van de software te maken. -Deze licentie is niet exclusief en niet overdraagbaar. EIGENDOM SAGEM behoudt het eigendomsrecht van de software. U wordt slechts eigenaar van de cd-rom. Het is niet toegestaan de software of de documentatie te wijzigen, aan te passen, te decompileren, te vertalen, te verhuren of te verkopen. Het is evenmin toegestaan producten te maken die van de software of de documentatie zijn afgeleid. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan SAGEM. DUUR Deze licentie blijft van kracht totdat ze beëindigd wordt. U kunt deze licentie beëindigen door het programma met de documentatie alsmede alle kopieën hiervan te vernietigen. Deze licentie wordt automatisch beëindigd wanneer u de voorwaarden ervan niet in acht neemt. In geval van beëindiging bent u verplicht alle kopieën van het programma en de documentatie te vernietigen. GARANTIE De software wordt geleverd in de huidige versie, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Er wordt ook geen enkele garantie gegeven voor enige vorm van commerciële aanpassing en geschiktheid voor bijzonder gebruik. Alle risico's met betrekking tot de resultaten of de prestaties van de software worden gedragen door de koper. Wanneer het programma niet of niet juist functioneert, zijn de reparatie- of herstelkosten voor rekening van de koper. De licentiehouder heeft echter de volgende garantie: Bij normaal gebruik en functioneren, wordt de cd-rom met de software gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, en wel gedurende een periode van negentig (90) dagen na de datum van levering. De datum op uw ontvangstbewijs geldt hiervoor als bewijs. Wanneer de cd-rom beschadigd raakt ten gevolge van een ongeval of een verkeerd gebruik, wordt deze niet in het kader van de garantie vervangen. VERANTWOORDELIJKHEID De enige verantwoordelijkheid van uw leverancier en uw enige rechtsmiddel is de vervanging van elke cd-rom die niet voldoet aan de gegeven garantie en die u samen met een kopie van uw ontvangstbewijs retourneert. Noch SAGEM, noch wie dan ook die betrokken is bij het maken, het uitvoeren, het op de markt brengen of de levering van dit programma kan verantwoordelijk gesteld worden voor directe, indirecte of immateriële schade zoals (deze opsomming is niet uitputtend) verlies van gegevens, tijdverlies, exploitatieverlies, inkomstenderving of verlies van klanten ten gevolge van het gebruik van een dergelijk programma of de onmogelijkheid een dergelijk programma te gebruiken. VERBETERING SAGEM zoekt voortdurend naar verbetering van haar producten en behoudt zich het recht voor de software zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren. Indien een verbeterde versie wordt uitgebracht, geeft uw gebruiksrecht u geen recht op gratis bijgewerkte versies. TOEPASBAAR RECHT Deze licentie wordt beheerst door het Franse recht. Elk geschil dat voortkomt uit de interpretatie of de uitvoering van deze licentie, wordt onderworpen aan het oordeel van de rechtbanken van Parijs. - 79 -

,1/(,',1* Met de PC MF-F@X Driver-software kunt u een multifunctionele terminal op uw pc aansluiten: hiermee kunt u documenten afdrukken vanuit de gebruikelijke toepassingen, kleuren- of zwart-witdocumenten scannen en bewerken op uw pc, of in tekst omzetten met het programma voor optische tekstherkenning (OCR). Verder kunt u vanuit toepassingen op uw pc faxen verzenden en ontvangen. 8,73$(1 Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Cd-rom (geleverd in verzegelde verpakking, die u kunt openen nadat u de gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd); aansluitsnoer voor de fax / pc; boekje voor de gebruiker. 9(5(,67( &21),*85$7,( Uw pc bezit ten minste de volgende eigenschappen: processor: Pentium 266 of hoger; vrije ruimte op de schijf 80 MB voor de installatie; Windows 95/98/Me/NT4 (SP5)/2000/ XP; Cd-romstation; 64/64/64/128/128/128 MB intern geheugen (RAM); Neem contact op met uw verdeler als de meegeleverde kabel niet geschikt is voor uw configuratie. - 80 - een USB-poort (behalve voor Windows 95 en NT) 1 , of een parallelle poort (in ECP-modus) 2 . (1) USB-installatie: Controleer of de softwareversie 2.0 of hoger op uw fax is geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om de softwareversie te controleren. Gebruik hiervoor het toetsenbord van uw terminal: druk op de toets M (menutoets) en daarna op * en op V. De softwareversie wordt weergegeven op het scherm van uw terminal. (2) Installeren van de parallelle poort: Als u de parallelle poort gebruikt, moet deze op ECP-modus zijn ingesteld. Controleer deze configuratie-instelling door bij het opstarten van uw pc het BIOSinstallatieprogramma (Setup) uit te voeren en na te gaan of de ECP-modus voor de parallelle poort is geselecteerd. (63$f2/ '(876&+ (1*/,6+ )5$1d$,6 1('(5/$1'6 ,7$/,$12

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
6$)0,* 756 3/86 6$)0,* 756 3/86
'8$/ 02'( 3KRQH *60 '(&7 %DVH '(&7 7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
(0)3 89 73 10 01 Fax: +33 (0)3 - Fédération des Parcs Naturels ...
ISP A - Av.Louis-Ruchonnet 14,Lausanne,tél 0 21 3 21 29 11 ,fax 0 ...
Mise en route 1 3 2 4 5 6 Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics "English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction)" (2005/3/23)
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction) (2005/3/23)