Views
4 years ago

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

frxyhuwh - Fax-Anleitung.de

• Uw KDQGWHOHIRRQ

• Uw KDQGWHOHIRRQ beschikt over een radiobereik in de orde van 300 meter als deze zich in een helemaal vrije ruimte bevindt, tot 50 meter binnen een gebouw: de onmiddellijke nabijheid van metalen massa’s, van een televisie of elk ander elektrisch apparaat (anders dan uw EDVLV) kan het bereik ervan verminderen. Installeer het apparaat niet in een vochtige ruimte, badkamer, wasruimte en in een keuken met een gootsteen van minder dan 1,50 meter. Dit apparaat moet worden gebruikt op een temperatuur tussen 5°C en 45°C. In risicozones waar vaak onweer voorkomt, beschermt u het apparaat met een beveiligingsinrichting tegen te hoge elektrische spanningen en controleert u of uw verzekering dit type schade dekt. Behandel de beschermkap van uw draadloze telefoon, die u zou kunnen verwonden, met zorg. (OHNWULVFKH DDQVOXLWLQJ voedingsnet van 230 V, wisselstroom, monofase met uitsluiting van installaties volgens het IT-schema dat is gedefinieerd in de norm EN 60-950. Let op, de spanning van het net is overmatig geklasseerd volgens de criteria van de norm EN 41-003. Als voorzorgsmaatregel dienen, bij gevaar, de sectorele ,1)250$7,( adapters als installatie voor een sectie-indeling voor de voeding van 230 V. Zij moeten zich in de nabijheid van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn. De basis moet alleen worden gebruikt met de geleverde voeding. 7HOHIRRQDDQVOXLWLQJ dit apparaat is ontworpen conform het besluit van de Raad van Europa nr. 98/482/ CE betreffende de pan-Europese verbinding ten aanzien van de aansluiting op het (Omgeschakelde Openbare telefoonnet). Het is in overeenstemming met de geharmoniseerde normen TBR21, TBR38 en ETSI 201 121. Bij problemen, neemt u in eerste instantie contact op met uw leverancier. f 'H PDUNHULQJ JHWXLJW YDQ GH FRQIRUPLWHLW YDQ GH SURGXFWHQ PHW GH HVVHQWL´OH HLVHQ YROJHQV DUWLNHO YDQ GH 5LFKWOLMQ &( f 'H IDEULNDQW YHUNODDUW GDW GH SURGXFWHQ ]LMQ JHSURGXFHHUG FRQIRUP GH %,-/$*(,,, YDQ GH 5LFKWOLMQ 5 77( &( Het gebruik van '(&7-apparatuur wordt niet gegarandeerd tegen storingen die worden opgewekt door ander bevoegd gebruik van radiofrequenties. /HW RS Gebruik alleen de juiste batterijen in overeenstemming met de karakteristieken van de producent. NI-CD NIMH Breng de kapotte of gebruikte batterijen naar de voor dit doel geplande locaties ; gooi ze in geen geval in de vuilnisbak ! /HW RS Dit apparaat kan niet voor een noodoproep worden gebruikt als de sector is afgesloten.

,QKRXG 8LWOHJ +(7 ((567( &217$&7 Deelementen waaruit uw telefoon bestaat 1 2SWLRQHOH DSSDUDWXXU '( +$1'7(/()221 +(7 6&+(50 'H UDGLREDVLV ,QVWDOODWLH YDQ GH UDGLREDVLV ACCESSOIRES 4 $IQHHPEDUH EHVFKHUPNDSSHQ 9HUVFKHLGHQH KDQGWHOHIRRQV JHEUXLNHQ 67$57 6723 23/$'(1 9$1 '( +$1'7(/()221 $$10(/',1* 9$1 '( +$1'7(/()221 %,- '( %$6,6 6HUYLFH 1XPPHUZHHUJDYH RQWYDQJHQ EHULFKWHQ *HEUXLN ((567( *(%58, Opbellen 6 Terugbellen (Herhaal) 6 Een gesprek ontvangen 6 +DQGVIUHH DFWLYHUHQ 'H IXQFWLH *HKHLP DFWLYHUHQ +HW JHOXLGVYROXPH LQVFKDNHOHQ 8 RS GH KRRJWH VWHOOHQ YDQ GH ODGLQJ YDQ GH EDWWHULM 7(/()221%2( 9$1 '( +$1'7(/()221 Hoe gebruik u het alfanumerieke toetsenbord 7 Een nummer aan het telefoonboek toevoegen 7 Een nummer in het telefoonboek wijzigen 7 Een nummer uit het telefoonboek schrappen 8 Met behulp van het telefoonboek bellen 8 (HQ DQGHUH KDQGWHOHIRRQ EHOOHQ (HQ JHVSUHN RYHU]HWWHQ RS HHQ DQGHUH KDQGWHOHIRRQ $QWZRRUGDSSDUDDW De berichten lezen 9 Alle berichten wissen 9 ,QVWHOOLQJHQ ,167(//,1*(1 9$1 '( +$1'7(/()221 Melodie van het geluidssignaal 10 Volume van het geluidssignaal 10 Het geluid activeren, onderdrukken (stille modus) 10 'H ODDWVW JHGUDDLGH RI RQWYDQJHQ QXPPHUV ZLVVHQ 'H GXXU YDQ KHW ODDWVWH EHULFKW OHUHQ NHQQHQ 3LHSWRQHQ YDQ GH WRHWVHQ Verpersoonlijkte aanmelding van een handtelefoon 11 HX]H YDQ GH WDDO RS KHW VFKHUP 2SKDQJHQ 6WRULQJHQ 2YHU]LFKW0HQX V ,QGH[

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
3 Mode fax - Utax
Samsung 16 cpm Fax laser mono SF-560R (SF-560R/XEF ) - Manuel de l'utilisateur 0.01MB, pdf, Français
Samsung 3 cpm Fax laser mono SF-370 (SF-370/XEF ) - Manuel de l'utilisateur 3.19 MB, pdf, Français
Samsung Fax monochrome SF-760P (SF-760P/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 8.92 MB, pdf, Français
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0290-BE - Bluetooth hands-free system (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi
Toyota Bluetooth SWC - PZ420-T0290-BE - Bluetooth SWC (English Russian Lithuanian Latvian Estonian) - mode d'emploi