Views
4 years ago

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò - Indesit

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò - Indesit

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò -

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÐÉÁÔÙÍ EL TR ÅëëçíéêÜ, 1 Türkçe, 12 AR FA عربي،‏ 23 فارسی،‏ 34 DFG 051 Ðåñßëçøç ÅãêáôÜóôáóç, 2-3 ÔïðïèÝôçóç êáé ïñéæïíôßùóç ÕäñáõëéêÝò êáé çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò ÐñïåéäïðïéÞóåéò ãéá ôï ðñþôï ðëýóéìï Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò, 4 ÓõíïëéêÞ åéêüíá Ðßíáêáò ÷åéñéóôçñßùí Öüñôùóç ôùí êáëáèéþí, 5 ÊÜôù êáëÜèé ÊáëÜèé ôùí ìá÷áéñïðÞñïõíùí ÅðÜíù êáëÜèé Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç, 6 Åêêßíçóç ôïõ ðëõíôçñßïõ ðéÜôùí Öüñôùóç ôïõ áðïññõðáíôéêïý Äõíáôüôçôåò ðëõóßìáôïò ÐñïãñÜììáôá, 7 Ðßíáêáò ôùí ðñïãñáììÜôùí Ãõáëéóôéêü êáé áíáãåííçôéêü áëÜôé, 8 Öüñôùóç ôïõ ãõáëéóôéêïý Öüñôùóç ôïõ áëáôéïý áíáãÝííçóçò ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá, 9 Áðïêëåéóìüò íåñïý êáé çëåêôñéêïý ñåýìáôïò Êáèáñéóìüò ôïõ ðëõíôçñßïõ ðéÜôùí ÁðïöõãÞ äõóÜñåóôùí ïóìþí Êáèáñéóìüò ôùí øåêáóôÞñùí Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ åéóüäïõ íåñïý Êáèáñéóìüò ôùí ößëôñùí Áí áðïõóéÜóåôå ãéá ìåãÜëç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò , 10 ÃåíéêÞ áóöÜëåéá ÄéÜèåóç Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò, 11 EL 1

Collection 2008 - Indesit
Télécharger le catalogue général INDESIT - Electrostar
Sony DSC-WX5 - DSC-WX5 Consignes d’utilisation Turc
Collection 2007 - Pose libre Collectie 2007 - Vrijstaand - Indesit
BlackandDecker Lime Electroport.- Ka902e - Type 1 - Instruction Manual (Turque)
çÕπ÷Ë ß°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ ª√–™“∏'ª‰µ¬π—Èπ®–™Õ ...
Machine à laver - Indesit
LED_Nuova Estetica_GB - Indesit
Инструкция - Indesit
Инструкция - Indesit
Gebruiksaanwijzing - Indesit
Cooking modes - Indesit
Εγκατάσταση - Indesit
Istruzioni per l'uso - Indesit
Mode d'emploi Instruções para a utilização ... - Indesit
Indesit Table induction Indesit IVIA630XSC - fiche produit
Indesit Table induction Indesit IVIA630XSC - notice
Indesit Lave linge top Indesit ITW D 71252 W - fiche produit
Istruzioni per l'uso - Indesit
Mode d'emploi - Indesit
Instructions for use - Indesit
Instructions for use - Indesit