หุŒนสามัญ - The Stock Exchange of Thailand

tsi.thailand.org

หุŒนสามัญ - The Stock Exchange of Thailand

รูจักสไตลหุน…

เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ


ชื่อเอกสาร

รูจักสไตลหุน... เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ผูแตง คุณศิริพร สุวรรณการ, CFA, CFP TM

ที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโส

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

กองบรรณาธิการ

ปยาภรณ ครองจันทร

อลิศรา ฮัววานิช

พงษพันธ พูลเพิ่ม

จัดทําโดย ฝายพัฒนาความรูผูลงทุน

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 0 2229 2222

โทรสาร 0 2229 2722

เว็บไซต

www.tsi-thailand.org

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบไมวาสวนใดสวนหนึ่งของหนังสือ นอกจากจะไดรับอนุญาต


เกริ่นนํา

“รู เขา รู เรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” สุภาษิตจีนยอดฮิตที่สามารถนํามา

ประยุกตใชกับ “การลงทุน” ไดเชนกัน เพราะการลงทุนในหุนใหประสบ

ความสําเร็จนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ การทราบวาตัวคุณชอบลงทุน

ในหุนแบบไหน ... หุนเติบโต หุนคุณคา หุนปนผล หรือจะเปนหุนใหญ หุนเล็ก

ซึ่งหุนในตลาดหลักทรัพยก็มีหลากหลายครบทุกสไตล เพียงแตคุณตองเขาใจ

และหาหุนที่ใชสไตลแบบที่ชอบใหเจอ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงไดจัดทําหนังสือ “รูจักสไตลหุน…

เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ” เลมนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมวิธีการแบงประเภทหุน ซึ่งจะ

ชวยใหคุณรูจักหุนสไตลตางๆ อยางถองแท และตอบตัวเองไดวาคุณชอบลงทุน

ในหุ นสไตลใด ซึ่งการเลือกหุ นที่ใช ไดหุ นที่ชอบ จะทําใหคุณสนุกและพรอมที่จะ

ออกสตารทบนเสนทางการลงทุนอยางมีความสุข

ฝายพัฒนาความรูผูลงทุน

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย


สารบัญ

บทนํา 1

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน 8

ปจจัยที่ ➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง 8

หุนสามัญ (Common Stock / Ordinary Share)

หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock)

ปจจัยที่ ➋ แบงตามลักษณะของกิจการ 16

หุนบลูชิบ (Blue Chip Stock)

หุนเติบโต (Growth Stock)

หุนตั้งรับ (Defensive Stock)

หุนวัฏจักร (Cyclical Stock)

หุนเก็งกําไร (Speculative Stock)

ปจจัยที่ ➌ แบงตามสไตลของหุน 38

หุนคุณคา (Value Stock)

หุนเติบโต (Growth Stock)

ปจจัยที่ ➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด 50

Mega-cap Stock

Large-cap Stock

Mid-cap Stock

Small-cap Stock

Micro-cap Stock

Nano-cap Stock

ปจจัยที่ ➎ แบงตามถิ่นฐานของผูลงทุนและตลาดหลักทรัพย 57

ที่หุนของกิจการจดทะเบียนอยู

หุนในประเทศ (Domestic Stock)

หุนตางประเทศ (Foreign / International / Global Stock)

ปจจัยที่ ➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน 63

หุนที่ไมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (Private Equity)

หุนที่ซื้อขายในตลาดแรก (Primary Stock)

หุนที่ซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Stock)

บทสรุป 71


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 5

บทนํา

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน

ปจจัยที่ ➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง

ปจจัยที่ ➋ แบงตามลักษณะของกิจการ

ปจจัยที่ ➌ แบงตามสไตลของหุน

ปจจัยที่ ➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด

ปจจัยที่ ➎ แบงตามถิ่นฐานของผู ลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุ นของกิจการ

จดทะเบียนอยู

ปจจัยที่ ➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน

บทสรุป


6

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

“ตราสารทุน” (Equity) หรือตราสารที่ผูลงทุนสวนใหญเรียกสั้นๆ วา

“หุน” คือ ตราสารการเงินประเภทหนึ่งที่แสดงความเปนเจาของกิจการ โดย

ผูลงทุนหรือผูถือหุนมีสวนไดสวนเสียในทรัพยสินและรายไดของกิจการนั้นๆ

ตามสัดสวนการถือหุน ทั้งยังมีสิทธิไดรับผลประโยชนจากการลงทุนในรูปแบบ

ตางๆ ไมวาจะเปน... สวนแบงกําไร (เงินปนผล) และมูลคาเพิ่มของกิจการ

(กําไรจากสวนตางราคาซื้อและราคาขายของหุน)

จากสถิติการลงทุนในอดีต พบวา... การลงทุนในหุนใหผลตอบแทนรวม

ที่ดีในระยะยาว เหนือการลงทุนในตราสารการเงินเกือบทุกประเภท ไมวาจะเปน

การฝากเงินในธนาคารพาณิชยหรือลงทุนในตราสารหนี้ ทําใหปจจุบันมีผูลงทุน

เขามาลงทุนในตลาดหุ นเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก แมนิยามของ “หุ น” จะดูไมซับซอน

แตความหลากหลายของประเภทผู ลงทุน รวมทั้งคุณสมบัติของหุ นแตละประเภท

อาจทําใหผูลงทุนสับสนได

ตัวอยางเชน ในบางชวงเวลาผูลงทุนมือใหมอาจไดรับคําแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญใหเริ่มลงทุนในหุนประเภท “Blue Chip” หรือหุนขนาดใหญที่มี

ปจจัยพื้นฐานดี ในบางขณะไดศึกษาประวัติผู ลงทุนที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งเปน

ผู ลงทุนประเภท “Value Investor” ที่เนนลงทุนในหุ นคุณคา ยิ่งไปกวานั้น ผู ลงทุน

ยังพบวาหุ นของกิจการหนึ่งๆ สามารถจัดอยู ในหลายประเภทไดในเวลาเดียวกัน

หรือตางชวงเวลา เหตุใดจึงเปนเชนนั้น

คําตอบคือ การแบงประเภทหุ นทําไดหลายแบบ ขึ้นอยู กับปจจัยที่ผู ลงทุน

ใชในการแบงประเภทหุน ในที่นี้ขอใช 6 ปจจัยหลัก ไดแก

➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง

➋ แบงตามลักษณะของกิจการ

➌ แบงตามสไตลของหุน

➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด

➎ แบงตามถิ่นฐานของผูลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุนของกิจการ

จดทะเบียนอยู

➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 7

การเขาใจปจจัยที่ใชแบงประเภทและหุนประเภทตางๆ สําคัญอยางไร

นอกจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อ

หามูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value) ของหุน และการวิเคราะหทางเทคนิค

(Technical Analysis) เพื่อจับจังหวะลงทุนแลว ความเขาใจในประเภท

ของหุนจัดวามีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จของการลงทุนในหุน

พฤติกรรมราคาหุนแตละประเภทจะแตกตางกันตามสถานการณทางเศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไป หุนขนาดเล็กกับหุนขนาดใหญใหผลตอบแทนไมเทากัน

หุนเติบโตใหผลตอบแทนที่โดดเดนในภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟนตัว แตเปน

การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า หุนบางตัวจัดเปน

หุนคุณคาในชวงเวลาหนึ่งและเมื่อเวลาผานไปหุนนั้นมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปเปน

หุนเติบโต

ผูลงทุนสามารถใชประโยชนของการแบงประเภทหุน เขาเลือกลงทุน

ตามสถานการณทางเศรษฐกิจและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะตัวของผูลงทุน

ซึ่งจะทําใหผูลงทุนสามารถลงทุนไดอยางมีหลักการและสามารถตอบตนเองได

วา... เหตุใดจึงซื้อหุ นประเภทนั้นๆ เมื่อใดควรขายสรางกําไรหรือตองสับเปลี่ยน

ประเภทหุน และทายที่สุดจะทราบวากําไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นเพราะอะไร


8

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

บทนํา

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน

ปจจัยที่ ➊

แบงตามลําดับสิทธิ

ในการเรียกรอง

ปจจัยที่ ➋ แบงตามลักษณะของกิจการ

ปจจัยที่ ➌ แบงตามสไตลของหุน

ปจจัยที่ ➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด

ปจจัยที่ ➎ แบงตามถิ่นฐานของผู ลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุ นของกิจการ

จดทะเบียนอยู

ปจจัยที่ ➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน

บทสรุป


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 9

หากจะแบงประเภทหุนตามลําดับสิทธิในการเรียกรองในทรัพยสินและ

รายไดของกิจการแลว ผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุนได 2 ประเภท ไดแก

➊ หุนสามัญ (Common Stock / Ordinary Share) เปนหุนที่

ผูลงทุนสวนใหญนิยมลงทุน และเปนหุนที่กิจการนิยมนําเขาเสนอขาย

ในตลาดหลักทรัพย โดยผูถือหุนสามัญจะมีสิทธิรวมเปนเจาของกิจการ

และมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู ถือหุ นตามสัดสวนของหุ น

ที่ถือครองอยู กรณีที่บริษัทตองเลิกกิจการและมีการชําระบัญชีโดยการ

ขายทรัพยสิน ผู ถือหุ นสามัญจะไดรับเงินทุนคืนเปนลําดับสุดทาย หลังจาก

ที่บริษัทจายคืนใหกับเจาหนี้และผูถือหุนบุริมสิทธิเรียบรอยแลว

➋ หุ นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) ผู ถือหุ นบุริมสิทธิมีสถานะเปนเจาของ

กิจการเหมือนผูถือหุนสามัญ แตผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิบางประเภท

ที่เหนือกวาผูถือหุนสามัญ เชน กรณีที่กิจการมีกําไรจากการดําเนินงาน

ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลกอน และกรณีที่มีการขายสินทรัพย

เมื่อเลิกกิจการ ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินทุนคืนกอนผูถือหุนสามัญ

สําหรับการลงทุนในประเทศไทย ทั้งหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิมีการ

ซื้อขายทั้งบนกระดานในประเทศและกระดานตางประเทศ โดยการซื้อขาย

บนกระดานในประเทศ หุนสามัญจะใชเครื่องหมายอักษรยอของหุนตามปกติ

สําหรับหุนบุริมสิทธิจะใชเครื่องหมายอักษรยอของหุนแลวตามดวย “-P” เชน

BH หมายถึง หุ นสามัญของ บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร และ BH-P หมายถึง

หุนบุริมสิทธิของ บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปนตน

ปจจุบัน (เดือนมีนาคม 2556) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)

มีจํานวนหุนสามัญจดทะเบียนซื้อขายอยูทั้งหมดรวม 518 หลักทรัพย และมี

จํานวนหุนบุริมสิทธิทั้งหมดรวม 9 หลักทรัพย


10

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

เปนที่นาสังเกตวา... จํานวนหุนมากกวารอยละ 95 ที่ซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจํานวนหุนสวนใหญในตลาดทุนทั่วโลก

ลวนจัดอยู ในประเภท “หุ นสามัญ” โดยที่ผู ถือหุ นสามัญเปนผู ลงทุนลําดับสุดทาย

ในสิทธิของความมีสวนไดสวนเสียในทรัพยสินและรายไดของกิจการ โดยเฉพาะ

อยูในลําดับตอจากผูถือหุนบุริมสิทธิ เหตุใดจึงเปนเชนนั้น

สิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิมีเหนือกวาผูถือหุนสามัญ ไดแก

สิทธิในการไดรับเงินปนผลขั้นตํ่าจนครบตามขอกําหนดกอนที่

กิจการจะสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ เงินปนผล

ขั้นตํ่าอาจกําหนดเปนอัตราคงที่ เชน รอยละ 5 ตอป ของราคาหุน

บุริมสิทธิที่ซื้อครั้งแรกหรือมูลคาที่ตราไว หรือสวนเพิ่ม 1 บาทจาก

เงินปนผลของหุนสามัญ หรือกําหนดเปนอัตราลอยตัวบนเกณฑ

มาตรฐานคาหนึ่ง เชน สวนเพิ่มรอยละ 1 จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจําระยะเวลา 1 ป เฉลี่ยของ 3 ธนาคารขนาดใหญ เปนตน ซึ่ง

ในกรณีนี้ เงินปนผลอาจจะมากกวาหรือนอยกวาผู ถือหุ นสามัญก็ได

หุ นบุริมสิทธิในประเทศไทยสวนใหญมีขอกําหนดวา... กรณีที่กิจการ

จายเงินปนผลใหแกผู ถือหุ นสามัญเกินอัตราที่หุ นบุริมสิทธิพึงไดรับ

ตามอัตราขั้นตํ่า ใหกิจการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ

เพิ่มขึ้นจนเทากับอัตราที่จายใหแกผูถือหุนสามัญดวย

สิทธิในการไดรับเงินปนผลมี 2 ชนิด คือ ชนิดไมสะสมเงินปนผล

(Non-cumulative Preferred Stock) และชนิดสะสมเงินปนผล

(Cumulative Preferred Stock) สําหรับชนิดสะสมเงินปนผล หาก

ในปใดที่กิจการไมจายเงินปนผลใหผู ถือหุ นบุริมสิทธิ กิจการตองนํา

เอกสิทธิ์ดังกลาวไปสมทบจายในปตอๆ ไปจนกวาจะครบจํานวนที่

คางในปกอนหนา จึงจะเริ่มจัดสรรกําไรใหผู ถือหุ นสามัญได สําหรับ

ชนิดไมสะสมเงินปนผล มักมีขอจํากัดกิจกรรมบางประการของ

กิจการเมื่อไมจายเงินปนผลเปนเวลานาน เชน หามเพิ่มเพดานหนี้

หรือขยายการลงทุน เปนตน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 11

สิทธิในการไดรับสวนแบงในทรัพยสินคงเหลือของกิจการกอน

ผูถือหุนสามัญ กรณีที่เลิกกิจการและมีการชําระบัญชีโดยการขาย

ทรัพยสิน ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินคืนทุนกอนผูถือหุนสามัญ

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากผลขาดทุนจากการ

ดําเนินงาน กิจการอาจลดทุนในสวนของหุนสามัญกอนหรือลดทุน

ตามสัดสวนการถือหุ นของหุ นสามัญและหุ นบุริมสิทธิสําหรับจํานวน

เงินคืนทุนอาจกําหนดเปนคาคงที่เชน ราคาที่ซื้อครั้งแรก หรือมูลคา

ที่ตราไว หรือตามจํานวนเงินที่ตกลงไวลวงหนา ซึ่งแตกตางจาก

ผูถือหุนสามัญที่จะไดรับเงินคืนทุนเฉพาะสวนที่คงเหลือจากทั้ง

เจาหนี้และผูถือหุนบุริมสิทธิแลวเทานั้น

แมผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิบางประการเหนือกวาผูถือหุนสามัญ

ดังกลาวขางตน แตจะสังเกตไดวาเปนสิทธิของสวนแบงกําไร (เงินปนผล) ขั้นตํ่า

หรือสวนแบงทรัพยสินกรณีเลิกกิจการเทานั้น การลงทุนในหุ นสวนใหญ ผู ลงทุน

จัดสรรเงินลงทุนภายใตสมมติฐานที่กิจการจะดํารงอยูไดและเติบโตมากขึ้น

ในอนาคต เพื่อรับสวนแบงกําไรและราคาหุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีดังกลาว ผูถือ

หุ นสามัญจะเปนผู ไดรับประโยชนสูงสุดจากความกาวหนาในผลการดําเนินงาน

ของกิจการ กิจการในตางประเทศบางแหงมีการจัดชั้นหุนสามัญ โดยใหสิทธิ

พิเศษในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนและจํานวนเงินปนผลสูงกวาสําหรับ

หุ นสามัญในชั้นแรกๆ สวนใหญเปนกิจการที่ผู ถือหุ นเดิมประสงคจะรักษาอํานาจ

ในการควบคุมกิจการ ภายหลังกระจายสัดสวนการถือครองหุนใหผูลงทุนทั่วไป

ผู ถือหุ นบุริมสิทธิอาจมีขอจํากัดสิทธิบางประการ เชน สิทธิในการออกเสียง

ในที่ประชุมผู ถือหุ น บางกิจการอาจใหสิทธิในสัดสวนที่นอยกวาหุ นสามัญ (สัดสวน

ปกติ 1 หุน ตอ 1 เสียง) เชน 2 หุน เทากับ 1 เสียง หรือใหสิทธิเฉพาะในวาระ

พิเศษ เชน การพิจารณาการออกและเสนอขายหุนบุริมสิทธิชุดใหม และการซื้อ

กิจการ เปนตน หรือใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู ถือหุ นในกรณีที่กิจการไมจาย

เงินปนผลเปนเวลานาน อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยกิจการสวนใหญใหสิทธิ

ผู ถือหุ นบุริมสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู ถือหุ นเทาเทียมกับผู ถือหุ นสามัญ

บุริมสิทธิอาจมีกําหนดระยะเวลา เชน 5 ป หรือ 10 ป เมื่อครบกําหนดเวลา

ดังกลาวแลว บุริมสิทธินั้นจะสิ้นสุดลงทันที และผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับสิทธิ


12

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

เชนเดียวกันกับผูถือหุนสามัญ ทั้งนี้ กิจการอาจดําเนินการหรือกําหนดใหหุน

บุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในอัตราและระยะเวลาที่กิจการ

กําหนด เชน หุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 1 หุน

ในเดือนธันวาคมของทุกป เปนตน

ในมุมผูลงทุน การลงทุนในหุนบุริมสิทธิทําใหผูลงทุนสามารถคาดการณ

อัตราเงินปนผลที่สมํ่าเสมอไดมากกวาการลงทุนในหุนสามัญที่ขึ้นตรงกับมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและตองสอดคลองกับผลการดําเนินงานที่

เกิดขึ้นจริงในแตละป รวมทั้งขนาดของกําไรสะสม ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และ

ปจจัยแวดลอมทางการเงิน ดวยลักษณะพิเศษนี้ ทําใหหุนบุริมสิทธิจัดอยูใน

ตราสารการเงินประเภทตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนไดเชนกัน ซึ่งโดยทั่วไปความผันผวน

ของราคาหุนบุริมสิทธิจะตํ่ากวาหุนสามัญ

อยางไรก็ดี จากการศึกษาสถิติการซื้อขายหุ นบุริมสิทธิและหุ นสามัญของ

กิจการเดียวกัน พบวา... สภาพคลองของการลงทุนในหุ นสามัญมีความโดดเดน

กวามาก การเปรียบเทียบภาพความถี่การซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของราคา

ตลาดของหุ นสามัญ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุ ป จํากัด (มหาชน) ในรูปที่ ➊

และหุ นบุริมสิทธิในกิจการเดียวกันในรูปที่ ➋ พบวาหุ นสามัญมีการซื้อขายและ

ราคาตลาดเปลี่ยนแปลงสมํ่าเสมอ ขณะที่ในบางชวงเวลาไมมีรายการซื้อขายใน

หุนบุริมสิทธิเลย สังเกตไดจากการขาดชวงของเสนราคาตลาด


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 13

รูปที่ ➊


60

45

30

15

0

การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุนสามัญ

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
ที่มา : SETSMART

รูปที่ ➋


900

750

600

450

300

150

0

การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุนบุริมสิทธิ

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
ที่มา : SETSMART


14

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ในตลาดหุ นตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา มีดัชนี S&P Preferred Stock

(ดัชนีหุนบุริมสิทธิ S&P) เปนตัวแทนหุนบุริมสิทธิของกิจการที่จดทะเบียนซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพยที่เปนทางการหลักๆ ของสหรัฐฯ เมื่อนําผลตอบแทน

รวม (เงินปนผลและการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด) นับตั้งแตมีการจัดทํา

ดัชนีหุนบุริมสิทธิ S&P ในป 2546 เทียบกับดัชนี S&P 500 ที่เปนตัวแทนของ

หุ นสามัญของกิจการขนาดใหญในสหรัฐฯ ดังรูปที่ ➌ จะพบวาผลตอบแทนรวม

ของหุ นสามัญสูงกวา นอกจากนี้ดัชนีหุ นบุริมสิทธิลดลงอยางรุนแรงในชวงวิกฤต

เศรษฐกิจโลกในป 2551 เนื่องจากความไมแนนอนของผลตอบแทนจากเงินปนผล

รูปที่ ➌

1.9

1.7

1.5

1.3

1.1

0.9

0.7

0.5

ผลตอบแทนรวมของดัชนี S&P 500

และ S&P Preferred Stock

S&P 500 Total Return Index

S&P Preferred Stock Total Return Index

73%

61%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ที่มา : www.standardandpoors.com


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 15

หุนบุริมสิทธิไมเปนที่นิยมในหมูผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย สงผลให

กิจการมีสัดสวนการเสนอขายหุนบุริมสิทธินอยกวาหุนสามัญ และสภาพคลอง

ของการซื้อขายหุนสามัญมีมากกวาหุนบุริมสิทธิมาก แมเมื่อเปรียบเทียบโดย

สิทธิพื้นฐาน หุนบุริมสิทธิจะเหนือกวาหุนสามัญ ทั้งในดานสิทธิรับเงินปนผล

ขั้นตํ่าและสิทธิในสวนแบงทรัพยสินคงเหลือของกิจการ อยางไรก็ตาม ผูลงทุน

จะเลือกลงทุนในตราสารหนี้มากกวาหุ นบุริมสิทธิ เพราะมีสิทธิรับอัตราดอกเบี้ย

ที่เหนือกวาสิทธิในเงินปนผล เนื่องจากพันธะทางกฎหมายที่ชัดเจนในฐานะเจาหนี้

ของกิจการ โดยที่ตราสารหนี้มีกําหนดการชําระคืนเงินตนแนนอน ขณะที่ผู ลงทุน

จะเลือกลงทุนในหุนสามัญมากกวาหุนบุริมสิทธิเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจาก

สวนตางของราคาซื้อขายตามการเติบโตในอนาคตของกิจการ

หุนบุริมสิทธิสวนใหญจะเสนอขายในกิจการของภาคเอกชนขนาดกลาง

ถึงเล็ก หรือกิจการที่ยังไมเปนองคการมหาชน ซึ่งเปนเครื่องมือทางการเงินที่ใช

แยกแยะความแตกตางระหวางการลงทุนเพื่อควบคุมการดําเนินงานของผู ถือหุ น

สามัญเดิมและผู เขารวมทุนใหมในรูปของหุ นบุริมสิทธิที่ตองการผลตอบแทนใน

รูปตัวเงินเปนเปาหมายหลัก โดยอาจมีการจัดชั้นของบุริมสิทธิ เชน หุ นบุริมสิทธิ

ลําดับที่ 1 (Series A Preferred Stock) หุนบุริมสิทธิลําดับที่ 2 (Series B

Preferred Stock) หุนบุริมสิทธิลําดับที่ 3 (Series C Preferred Stock) และหุน

สามัญ (Common Stocks) เปนตน


16

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

บทนํา

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน

ปจจัยที่ ➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง

ปจจัยที่ ➋

แบงตามลักษณะ

ของกิจการ

ปจจัยที่ ➌ แบงตามสไตลของหุน

ปจจัยที่ ➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด

ปจจัยที่ ➎ แบงตามถิ่นฐานของผู ลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุ นของกิจการ

จดทะเบียนอยู

ปจจัยที่ ➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน

บทสรุป


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 17

หากจะแบงประเภทหุนตามลักษณะของกิจการที่สงผลถึงความคาดหวัง

ตอผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน สามารถแบงไดเปน 5 ประเภท

ไดแก

➊ หุนบลูชิบ… กิจการชั้นดี ควรมีในพอรต

โดยนิยาม “หุนบลูชิบ” (Blue Chip Stock) หมายถึง หุนที่อัตรา

ผลตอบแทนไมผันผวน สวนใหญจะใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพย มักเปนหุนของกิจการที่จัดตั้งมานาน และมีปจจัยพื้นฐานดี

สะทอนไดจากสถานะการเงินที่มั่นคง และขีดความสามารถในการดําเนินงานที่ดี

โดยสามารถจายเงินปนผลไดอยางตอเนื่อง ทั้งในภาวะเศรษฐกิจดีหรือซบเซา

กลาวงายๆ หุ นบลูชิบ คือ หุ นของกิจการที่มีคุณสมบัติสําคัญๆ ดังตอไปนี้

ความสมํ่าเสมอในการเติบโตของผลกําไร และการจัดสรรกําไร

แกผู ถือหุ นสามัญ (เงินปนผล) ในทุกสถานการณทั้งภาวะเศรษฐกิจดี

ทรงตัว หรือออนแอ

มูลคาตามราคาตลาดขนาดใหญโดยมูลคาตามราคาตลาดหาไดจาก

ผลคูณของจํานวนหุ นสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการและ

ราคาตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ่งของหุ น ซึ่งเปนหนึ่งในเครื่องชี้ขนาด

ของกิจการและความเชื่อมั่นที่ผูลงทุนมีตอกิจการ

สถานะทางการเงินแข็งแกรง ดวยระดับหนี้สินสุทธิที่เหมาะสมและ

ตราสารหนี้ของกิจการ (หุ นกู และตั๋วเงิน) ไดรับการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือที่ดี ทําใหกิจการสามารถกู ยืมเงินไดในตนทุนทางการเงิน

ที่ตํ่ากวาคูแขง

ผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ) หลากหลาย มีชื่อเสียงดานคุณภาพ

เปนที่นิยมในหมูผูบริโภค และเปนผูนําตลาด

ศักยภาพการแขงขันเหนือคู แขง ซึ่งอาจจะมาจากการบริหารจัดการ

ตนทุนที่ดี หรือความสามารถในการควบคุมชองการทางกระจาย

สินคา เปนตน

ผูบริหารมีชื่อเสียงในดานความสามารถและบรรษัทภิบาลในการ

ประกอบธุรกิจ


18

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

จากคุณลักษณะขางตน สงผลให “หุนบลูชิบ” เปนหุนขนาดใหญ และมี

ความเสี่ยงทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสรางทางการเงินตํ่า เนื่องจากการกระจายตัว

ของลูกคาและผลิตภัณฑชวยลดการพึ่งพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง หรือลูกคา

กลุมใดกลุมหนึ่ง รวมทั้งผลกระทบจากความออนแอของภาคเศรษฐกิจหนึ่งๆ

จึงเปนหุ นที่ผู ลงทุนสถาบันสวนใหญลงทุน นอกจากนี้ หุ นบลูชิบยังเหมาะสําหรับ

ผูลงทุนที่คาดหวังใหพอรตลงทุน (Portfolio) เติบโตอยางสมํ่าเสมอ เชน

ผู ลงทุนในระยะใกลเกษียณ องคกรที่ไมแสวงหากําไร และผู ลงทุนที่รับความเสี่ยง

จากการลงทุนในหุนไดในระดับตํ่า เปนตน อยางไรก็ดี ผูลงทุนควรทราบวา...

การลงทุนในหุนบลูชิบยังคงมีความเสี่ยงของหุนสามัญอยู แตมีในระดับตํ่า

เมื่อเทียบกับหุนประเภทอื่นๆ เชน หุนเติบโต (Growth Stock) หรือหุนวัฏจักร

(Cyclical Stock) เปนตน

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเภทหุนบลูชิบที่สําคัญในโลก ไดแก

Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) ซึ่งเปนดัชนีที่ใชราคาหุนถวง

นํ้าหนัก (Price-weighted Index) ประกอบดวยหุนของ 30 กิจการขนาดใหญ

ในสหรัฐฯ ที่เปนผูนําในอุตสาหกรรม หุนของกิจการที่ผูลงทุนไทยคุนเคย ไดแก

Boeing, Coca-Cola, General Electric, Intel, Johnson & Johnson, McDonald’s,

Microsoft, และ WalMart เปนตน

ในอนาคตอันใกล ตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย ไดแก ไทย เวียดนาม

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร มีโครงการรวมกันใหเปดธุรกรรม

ซื้อขายหุ นบลูชิบจํานวนกวา 200 หลักทรัพย โดยตรงระหวางผู ลงทุนในประเทศ

สมาชิก นับเปนกาวสําคัญของความรวมมือสูการรวมกลุมตลาดทุนในป 2558

ตัวอยางหุนบลูชิบในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)

เปนตน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 19

ตัวอยางหุนบลูชิบในตางประเทศ

ลักษณะกิจการ : “The Coca-Cola Company” มีสัญลักษณ

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (New York Stock Exchange :

NYSE) วา “KO” เปนกิจการที่ผลิตแบรนดเครื่องดื่มชั้นนําระดับโลก

กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1886 (พ.ศ. 2429) มีผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ภายใต

500 แบรนดเชน เครื่องดื่มใหความสดชื่น ใหพลังงาน หรือควบคุมนํ้าหนัก

รวมทั้งนํ้าผลไม ชา กาแฟ นม และนํ้านมถั่วเหลือง เปนตน แบรนดที่นิยม

ทั่วโลก ไดแก Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater,

Powerade และ Minute Maid

The Cola-Cola Company” มีระบบเครือขายการกระจายเครื่องดื่ม

ที่ใหญที่สุดในโลก สู ผู บริโภคในกวา 200 ประเทศ ดวยยอดจําหนายสูงกวา

1.7 พันลานขวดตอวัน

อัตราสวนการเงินที่สําคัญ :

The Coca-Cola Company”20%
43%

37%

ที่มา : www.thecoca-colacompany.com


20

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ
13,000

12,000

34%

11,000

10,000 21%

18%

9,000

8,000 18% 22%

7,000

6,000

5,000

2550 2551 2552 2553 2554

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

ที่มา : www.thecoca-colacompany.com6.00

5.00

4.00

3.00 2.57 2.51

2.95

2.00

1.00

0.00

2550 2551 2552

5.12

2553

3.75

2554

ที่มา : www.thecoca-colacompany.com


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 212.0

1.52

1.64

1.5 1.36

1.0

0.5

1.76

1.88

0.0

2550 2551 2552 2553 2554

ที่มา : www.thecoca-colacompany.com

อันดับความนาเชื่อถือ : A+ โดยบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ

Standard & Poor’s

70

60

50

40

30

20

10

0Dow Jones Industrial Average Index

Coca Cola

4943%

1462%

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

ที่มา : Bloomberg


22

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ตัวอยางหุนบลูชิบในประเทศไทย

“บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)”

ลักษณะกิจการ : “บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)”

มีสัญลักษณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา “CPF”

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในป 2521 ดําเนินธุรกิจและเปนผูนําในเกษตร

อุตสาหกรรมแบบครบวงจร ดานการเลี้ยงสัตวและผลิตอาหารจาก

เนื้อสัตวทั้งในและตางประเทศ เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใชผลิต

อาหารสัตว การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเชิงพาณิชย การแปรรูป

เนื้อสัตว จนถึงการผลิตอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจสัตวบก ครอบคลุมสินคา

ในกลุมเปด ไก และสุกร ขณะที่ธุรกิจสัตวนํ้าครอบคลุมสินคาในกลุมกุ ง

และปลา

อัตราสวนการเงินที่สําคัญ :


250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

18%

19%

20%

21% 20%

44% 42% 43%

43% 43%

36% 38% 37% 39% 38%

2550 2551 2552 2553 2554


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 2318,000


16,000

14,000

13,563 15,837

12,000

10,000 10,190

8,000

6,000

7.20% 7.70%

4,000

6.20%

2,000 1,275 3,128

0 0.90% 2.00%

2550 2551 2552 2553 2554

14.50%

7.50%

0.50%

ที่มา : www.cpfworldwide.com


2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.001.52

0.18

2550

0.44

2551 2552

2.04

2553

2.38

2554

ที่มา : www.cpfworldwide.com


24

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ


1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.001.050

1.200

0.730

0.085

0.190

2550 2551 2552 2553 2554

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ที่มา : www.cpfworldwide.com

อันดับความนาเชื่อถือ : AA- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัดSET50 Index

CPF

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

699%

296%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 25

➋ หุนเติบโต… ราคาสูง แตไมแพง

บนความสามารถสรางกําไรเหนือตลาด

โดยนิยาม หุ นเติบโต (Growth Stock) หมายถึง หุ นที่มีอัตราผลตอบแทน

สูงกวาหุนตัวอื่นๆ ที่มีระดับความเสี่ยงใกลเคียงกัน มักเปนหุนของกิจการที่

กําลังเจริญกาวหนาและมีผลการดําเนินงานโดดเดน แตสวนใหญจะไมจาย

เงินปนผล หรือจายเงินปนผลในอัตราที่ไมสูงนัก เนื่องจากกิจการตองการนํากําไร

สะสมไปใชในการขยายกิจการ

เนื่องจากความโดดเดนในธุรกิจของหุนเติบโต (Growth Stock) ผูลงทุน

มักคาดหวังวา... กิจการจะสรางการเติบโต ทั้งสินทรัพย รายได และกําไร

สูงกวากิจการของหุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย ทําใหราคาตลาดของหุนเติบโต

มีแนวโนมสูง และอัตราสวนราคาตลาดตอตัวแปรทางการเงินที่ใชแทนมูลคาหรือ

แสดงความสามารถในการดําเนินงานตางๆ เชน อัตราสวนราคาตลาดตอกําไร

ตอหุน (Price/Earnings Ratio : P/E) หรืออัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา

ทางบัญชีตอหุน (Price/Book Value Ratio : P/BV) สูงกวาคาเฉลี่ยของ

ตลาดหลักทรัพยตามไปดวย ผู ลงทุนในหุ นประเภทนี้จึงควรพรอมรับความเสี่ยง

หากอัตราการเติบโตของผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตํ่ากวาที่ผูลงทุนคาด

หวัง โดยเฉพาะเมื่อหุนประเภทนี้สวนใหญไมมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล

มารองรับการวิเคราะหหรือตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาด แตกตางจากกรณีของหุ น

ตั้งรับหรือหุนคุณคาที่จะกลาวถึงตอไป

อยางไรก็ดี ผูลงทุนควรลงทุนหุนเติบโต ณ ระดับราคาที่สมเหตุสมผล

กลาวคือ ราคาอาจจะสูง แตไมแพง ความหมายของ “ราคาแพง” คือ ราคาตลาด

สูงกวามูลคาที่เหมาะสม ซึ่งในการคํานวณหามูลคาที่เหมาะสมนั้น ผู ลงทุนจะตอง

วิเคราะหและติดตามปจจัยที่สรางการเติบโตในผลการดําเนินงานของกิจการนั้นๆ

วาเปนปจจัยที่แทจริงและมีเสถียรภาพหรือไม อยางไร เชน

หากกิจการเติบโตไดจากสิทธิบัตร หรือนโยบายกีดกันทางการคา

ของภาครัฐ ซึ่งจะชวยปกปองการแขงขันอยางรุนแรงไดในระยะ

สั้น แตเมื่อความคุมครองเหลานั้นหมดเวลาลง มีโอกาสที่อัตรา

การเติบโตอันโดดเดนของผลการดําเนินงานจะสิ้นสุด


26

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

หากกิจการเติบโตไดจากวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรม หรือเฉพาะ

ผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่ง ผู ลงทุนตองพิจารณาระยะเวลาในแตละ

วงจรอุตสาหกรรมหรือความยั่งยืนของผลิตภัณฑ เพื่อประเมินชวง

เวลาการเติบโตของผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

หากกิจการเติบโตไดจาก

• เอกลักษณเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมที่สมํ่าเสมอ

• ตราสินคา (Brand Name) เปนที่นิยม หรือความภักดีของลูกคา

• ทําเลที่ตั้งโดดเดน

• กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือตนทุนตํ่า

อาจจะทําใหกิจการมีอํานาจกําหนดราคา สงเสริมโอกาสสรางรายไดและ

กําไรที่เพิ่มพูนขึ้นในระยะยาว

➌ หุนตั้งรับ... ราคาเปลี่ยนแปลงตามทิศทางตลาดหุน

แตรุนแรงนอยกวาทั้งขาขึ้นและลง

โดยนิยาม “หุ นตั้งรับ” หรือ “หุ นที่ไมตกตํ่าตามภาวะตลาด” (Defensive

Stock) หมายถึง หุนที่อัตราผลตอบแทนไมลดลงหรือลดลงนอยกวาการลดลง

ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย มักเปนหุ นของกิจการที่มี

ผลการดําเนินงานสมํ่าเสมอ ไมแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจมาก มีความเสี่ยงทาง

ธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงินตํ่า มีความสามารถในการจายเงินปนผลในชวงที่

เศรษฐกิจซบเซาไดดีกวาหุนของกิจการในลักษณะอื่นๆ

สวนใหญหุนประเภทนี้จะอยูในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภค

ขั้นพื้นฐานของมนุษย เชน การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สาธารณูปโภค (ไฟฟา

นํ้าประปา โทรศัพท) การแพทย (โรงพยาบาล ยา) เครื่องอุปโภค (สบู ยาสีฟน

กระดาษชําระ) และคาปลีก เปนตน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 27

จะสังเกตไดวา... ความตองการบริโภคสินคาในอุตสาหกรรมเหลานี้

ไมแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ กลาวคือ ความตองการอาจเพิ่มบาง แตไมมากใน

ชวงเศรษฐกิจเฟ องฟู และไมตกตํ่ามาก ไมวาเศรษฐกิจจะออนแออยางไร ผลการ

ดําเนินงานและเงินปนผลที่ตอเนื่องเปนองคประกอบสําคัญที่ผูลงทุนใหนํ้าหนัก

เงินลงทุนสวนหนึ่งในหุนตั้งรับ เพื่อบริหารความเสี่ยงโดยรวมของพอรตลงทุน

เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ภาครัฐฯ มักออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ดวยการลดอัตราดอกเบี้ย ทําใหรายไดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากหรือตราสารหนี้ตํ่า

การลงทุนในหุนตั้งรับจึงไดรับการสนับสนุนดวยรายไดจากเงินปนผล ขณะที่

ราคาตลาดไมผันผวนมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับหุนประเภทอื่น

อยางไรก็ตาม ในภาวะที่ตลาดหุ นโดยรวมปรับตัวลดลง มีแนวโนมที่ราคา

หุนทุกประเภทจะลดลง รวมทั้งหุนตั้งรับ เพียงแตราคาหุนตั้งรับอาจลดลงใน

ระดับที่รุนแรงนอยกวาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ตัวอยางเชนแสดงในรูปที่

➍ และ ➎ ในวิกฤตเศรษฐกิจในป2551 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย(SET Index)

ปรับลดลงรอยละ 47 ขณะที่ดัชนีกลุมอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคลดลงเพียง

รูปที่ ➍

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

ความเคลื่อนไหวราคา

ของ SET Consumer Products Index และ SET Index

SET Consumer Products Index

SET Index

0.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย


28

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

รอยละ 23 เทานั้น แตเมื่อเศรษฐกิจเคลื่อนเขาสู วงจรแหงการขยายตัวและรุ งเรือง

ผลการดําเนินงานที่ไมโดดเดน อาจทําใหราคาหุนตั้งรับไมเพิ่มสูงขึ้นในระดับ

เดียวกันกับหุนประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะหุนเติบโตหรือหุนวัฏจักร ซึ่งในป 2552

ที่ตลาดหุนฟนตัว ดัชนีราคาหลักทรัพย (SET Index) ปรับเพิ ่มขึ้นถึงรอยละ 63

และแมดัชนีกลุมอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคจะเคลื่อนไหวในทางเดียวกัน แต

เพิ่มขึ้นไดเพียงรอยละ 28 เทานั้น

รูปที่ ➎

ผลตอบแทนรายปของ SET Consumer Products Index

และ SET Index

SET Index

SET Consumer Products Index

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ หุน “JNJ” ของ Johnson & Johnson

ผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑดูแลสุขภาพชั้นนําของโลก อาทิ แปงและ

สบูเด็กจอหนสัน เบบี้ออยล แปงเย็นชาวเวอร ทู ชาวเวอร และผาอนามัยโมเดส

เปนตน มีคุณสมบัติของหุนตั้งรับ ดังแสดงในรูปที่ ➏ และ ➐ ที่ราคาหุน JNJ

เคลื่อนไหวในกรอบแคบกวาดัชนี S&P 500 และในวิกฤตเศรษฐกิจป 2551

JNJ ลดลงรอยละ 10 เปรียบเทียบกับการลดลงของดัชนี S&P 500 ที่รอยละ 38

แตเมื่อตลาดทุนทั่วโลกฟนตัวจากภาวะตกตํ่าในป 2552 JNJ สรางกําไรให

ผูลงทุนเพียงรอยละ 7 เทียบกับดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ 23


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 29

รูปที่ ➏

รูปที่ ➐

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

2004

ความเคลื่อนไหวราคาของ JNJ และ S&P 500 Index

JNJ

S&P 500 Index

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ผลตอบแทนรายปของ JNJ และ S&P 500 Index

2012

ที่มา : Bloomberg

S&P 500 Index

JNJ

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ที่มา : Bloomberg


30

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ตารางที่ ➊

ลั กษณะ

กิ จการ

ความคาดหวั ง

ของผู ลงทุ น

การจ าย

เงิ นป นผล

สรุปคุณสมบัติสําคัญๆ ของหุนเติบโตและหุนตั้งรับ

หุ นเติ บโต

(Growth Stock)

• กิจการกําลังเจริญกาวหนาอยูใน

วัฏจักรของการเติบโต

• สินทรัพย รายได และกําไรขยายตัว

สูงกวาคาเฉลี่ยในอดีต และ/หรือ

คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

• ผลการดําเนินงานโดดเดน มีอัตรา

กําไรสูงกวาตนทุนทางการเงิน

• ลงทุนในหุนเติบโต เพราะเชื่อวา

การขยายตัวของผลการดําเนินงาน

ในปจจุบันจะสะทอนไปที่สวนเพิ่ม

มูลคาหุน (Capital Appreciation)

ในอนาคต

• คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมสูง

โดยเฉพาะจากกําไรของสวนตาง

ระหวางราคาขายและตนทุนที่ไดมา

• กิจการสวนใหญไมจายเงินปนผล

หรือจายในอัตราไมสูง เนื่องจาก

กิจการประสงคจะนํากําไรไปสะสม

เปนทุนสําหรับการขยายกิจการที่

กําลังเติบโตและสรางมูลคาเพิ่มไดดี

หุ นตั้ งรั บ

(Defensive Stock)

• กิจการเกี่ยวของกับ

การบริโภคขั้นพื้นฐาน

ของประชาชน

• ผลการดําเนินงาน

สมํ่าเสมอ ไมแปรผัน

โดยตรงตามภาวะ

เศรษฐกิจมาก

• ลงทุนในหุนตั้งรับ

เพราะเชื่อในความ

สมํ่าเสมอของผลการ

ดําเนินงานของกิจการ

• คาดหวังอัตรา

ผลตอบแทนสมํ่าเสมอ

คือ เพิ่มขึ้น/ลดลง

นอยกวา การเพิ่มขึ้น/

ลดลงของอัตรา

ผลตอบแทนของดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพย

โดยเฉพาะเสถียรภาพ

ของราคาหุนในภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตัว

• กิจการจายเงินปนผล

สมํ่าเสมอ ทั้งในชวง

เศรษฐกิจรุงเรือง

ทรงตัว หรือออนแอ


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 31

ความเสี่ ยง

ทางธุ รกิ จ

ความเสี่ ยง

ทางการเงิ น

สรุปคุณสมบัติสําคัญๆ ของหุนเติบโตและหุนตั้งรับ

• ขึ้นอยูกับประเภทอุตสาหกรรม • ตํ่า เพราะผลิตภัณฑ

เกี่ยวของกับ

การบริโภคขั้นพื้นฐาน

ของประชาชน

• ขึ้นอยูกับโครงสรางทางการเงิน

เฉพาะของแตละกิจการ

• ขึ้นอยูกับโครงสราง

ทางการเงินเฉพาะ

ของแตละกิจการ

แตสวนใหญกิจการ

ในกลุ มนี้มักมีหนี้สินตํ่า

และกระแสเงินสดดี

➍ หุนวัฏจักร... ขึ้นแรง ลงแรง เปลี่ยนแปลงตามการคาดการณ

ในทางตรงขามกับหุนตั้งรับ “หุนวัฏจักร” (Cyclical Stock) หมายถึง

หุนที่อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงมากกวาอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพย ทั้งในทิศทางขาขึ้นและขาลง ซึ่งในภาษาทางการเงินจะเปนก

ลุมหุนที่มีความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) หรือคาเบตา (Beta) สูง

มักเปนหุ นของกิจการในอุตสาหกรรมที่ผลการดําเนินงานไดรับอิทธิพลโดยตรง

จากวงจรของเศรษฐกิจ เชน ยอดขายและกําไรจะสูงมากในชวงเศรษฐกิจรุ งเรือง

แตตกตํ่าหรืออาจถึงขั้นปดกิจการลงในชวงเศรษฐกิจออนแอ

ตัวอยางของอุตสาหกรรมประเภทนี้ ไดแก สถาบันการเงิน วัสดุกอสราง

อสังหาริมทรัพย ยานยนต เหล็ก เครื่องจักรหนัก และเครื่องประดับราคาสูง

เปนตน


32

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

โดยรูปที่➑ และ ➒ จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ นในอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงินระหวางป 2547-2555 ซึ่งมีทิศทางสอดคลองกับดัชนีราคา

หลักทรัพยของตลาดโดยรวม (SET Index) ดวยคาความผันผวนที่สูงกวา

โดยเฉพาะในชวงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ เชน ในชวงเศรษฐกิจ

ตกตํ่าป 2551 ผู ลงทุนตองเผชิญกับภาวะขาดทุนกวารอยละ 50 แตเมื ่อเศรษฐกิจ

เริ่มมีสัญญาณการฟ นตัว ราคาหุ นพลิกกลับอยากรวดเร็วในปถัดมา และสามารถ

สรางผลกําไรไดกวารอยละ 98 เปนตน

หุ นวัฏจักรเหมาะกับผู ลงทุนที่นิยมซื้อขายในภาวะตลาดผันผวน เคล็ดลับ

การลงทุนที่ประสบความสําเร็จ คือ การหาสัญญาณการสิ้นสุดของภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย เพราะขณะที่เศรษฐกิจอยูในชวงชะลอตัวถึงตกตํ่า ภาคแรงงานออนแอ

ผู บริโภคขาดความเชื่อมั่นและชะลอการใชจายในสินคาคงทน (เชน บาน รถยนต)

หรือสินคาราคาสูง (เชน เครื่องประดับ การทองเที่ยวหรือเดินทาง) และภาค

ธุรกิจระงับการลงทุน (ชะลอการขอสินเชื่อ ระงับการขยายกิจการ ไมเปลี่ยน

หรือไมลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม) ทําใหกิจการขาดรายไดกําไรและราคาหุ นตกตํ่า

หากผูลงทุนสามารถคาดการณไดวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจจะเริ่มเกิดขึ้นได

ในอนาคตอันใกล ผูลงทุนจะเขาลงทุนในหุนวัฏจักรในขณะที่ราคากําลังตกตํ่า

ซึ่งเปนจังหวะที่ดีที่สุด เพราะเมื่อผู บริโภคและภาคธุรกิจทั้งหลายเริ่มมีความหวัง

วาเศรษฐกิจกําลังจะฟนตัว การใชจายและการลงทุนจะคอยๆ กลับเขาสูภาวะ

ปกติ กิจการเริ่มคาดการณรายไดและกําไร พรอมๆ กับการตอบรับของราคา

หุนในทิศทางขาขึ้นอยางรวดเร็ว

ขอสังเกต คือ ราคาหุนวัฏจักรเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อ ซึ่งอาจยัง

ไมเกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น ดังนั้น นักเศรษฐศาสตรหลายทานจึงใชราคาหุ นวัฏจักร

เปนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของเศรษฐกิจ เชน ราคาหุ นขึ้นกอนรายงาน

จากภาคเศรษฐกิจที่แทจริง เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) อัตรา

ดอกเบี้ยและอัตราการจางงาน จะบงชี้วาเศรษฐกิจเขาสู ภาวการณฟ นตัว ในทํานอง

เดียวกัน ราคาหุนวัฎจักรมักจะปรับตัวลดลงกอนเครื่องชี้เศรษฐกิจทั้งหลาย

จะยืนยันถึงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 33

รูปที่ ➑

2.3

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3

1.1

0.9

0.7

0.5

รูปที่ ➒

ความเคลื่อนไหวราคาของ SET Financials Index

และ SET Index

SET Financials Index

SET Index

2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

ผลตอบแทนรายปของ SET Financials Index

และ SET Index

2011

2012

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

SET Index

SET Financials Index

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-100% -50% 0% 50% 100% 150%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย


34

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

➎ หุนเก็งกําไร… ตื่นเตนทันใจ ทั้งกําไรและขาดทุน

โดยนิยาม “หุ นเก็งกําไร” (Speculative Stock) หมายถึง หุ นที่มีโอกาสสูง

ที่จะสรางผลตอบแทนตํ่ามากหรือขาดทุน และมีโอกาสตํ่าที่จะสรางผลตอบแทน

ปกติหรือสูงมาก สะทอนจากราคาหุนที่สูงกวามูลคาที่แทจริง จึงนับไดวาเปน

หุนประเภทที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด แตสามารถดึงดูดผูลงทุนที่ตองการเก็งกําไร

ระยะสั้น เพราะราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงรวดเร็ว หากมีกําไร กําไรก็มาแบบ

ตื่นเตนทันใจ หากหุนราคาตก ก็ตกแบบตองลุนจุดตัดขาดทุน สวนใหญผูลงทุน

ในหุนประเภทนี้มีความหวังเชิงบวกมากที่ราคาหุนจะเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันจาก

ปจจัยตางๆ ทั้งที่มีเหตุผล เชน การฟนตัวของผลการดําเนินงานสูงกวาที่ตลาด

คาดการณ การเปลี่ยนผูบริหารหรือปรับโครงสรางธุรกิจ เปนตน หรือขาวลือ

ที่ไมมีขอมูลรองรับ และผูลงทุนตัดสินใจเขาลงทุน โดยไมวิเคราะหศักยภาพ

การลงทุนของกิจการอยางละเอียดรอบคอบ

นอกจากนิยามของหุนเก็งกําไรที่ราคาตลาดสูงกวามูลคาที่แทจริงแลว

ในนิยามอื่นๆ “หุนเก็งกําไร” อาจหมายถึง...

หุ นที่มีราคาซื้อขายตอหุ นตํ่า หรือที่เรียกในตางประเทศวา “Penny

Stock” สําหรับประเทศไทยเทียบเคียงไดกับหุนที่มีราคาซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพยตํ่ากวา 10 บาทตอหุน ทําใหการเคลื่อนไหว

ในทุกๆ 1 ชวงราคา สามารถสรางกําไรและขาดทุนในอัตราสวนสูง

เชน หุนที่มีราคาตลาดตอหุนที่ 2 บาท จะมีชวงราคาซื้อขายทุกๆ

0.20 บาท หรือเทากับรอยละ 1 ผูลงทุนจะเนนสรางกําไรสุทธิจาก

คาธรรมเนียมการซื้อขาย เพียง 2 - 3 ชวงราคา ซึ่งสามารถเกิดขึ้น

ไดใน 1 ชั่วโมงการซื้อขายหรือภายใน 1 วัน

หุนของกิจการที่สินทรัพยมีความเสี่ยงสูง แตมีโอกาสสรางอัตรา

ผลตอบแทนสูง เชน การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือวิจัย

ผลิตภัณฑทางการแพทย เปนตน ซึ่งหากกิจการประสบความสําเร็จ

ในโครงการสํารวจหรือพัฒนาหนึ่งๆ ราคาหุนจะไดรับการปรับมุม

มองขึ้น (Re-rate) เพื่อสะทอนมูลคาเพิ่มในทรัพยสินของกิจการ

ในทางกลับกัน หากการพัฒนาลมเหลว ตนทุนทางการเงินที่ลงทุน

ไปเทากับสูญเปลา และสะทอนดวยความตกตํ่าของราคาหุ นเชนกัน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 35

หุนของกิจการที่มีประวัติการดําเนินงานสั้นหรือไมสมํ่าเสมอ คือ

ไมเปนไปตามวัฏจักร แตเกิดจากสาเหตุเฉพาะตัวของกิจการ ไมใช

ผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จนทําใหคาดการณหรือวิเคราะห

แนวโนมผลการดําเนินงานไมได

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ได

จัดทํา Turnover List เพื่อแสดงใหเห็นถึงรายชื่อหลักทรัพยที่มีอัตราการซื้อขาย

หมุนเวียนสูง อันแสดงวาเปนหลักทรัพยที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันมาก

และอาจมีแนวโนมนําไปสูการซื้อขายที่ผิดปกติที่อาจกระทบตอความเสี่ยงของ

ระบบการชําระราคาได ซึ่ง Turnover List จะเปนขอมูลที่ผูลงทุนใชประกอบ

การตัดสินใจ และชวยใหบริษัทหลักทรัพยใชเปนขอมูลสําหรับบริหารความเสี่ยง

โดยมีหลักเกณฑดังนี้

ตารางที่ ➋ ตั วอย างหลั กเกณฑ การพิ จารณา Turnover List

สํ าหรั บหุ นสามั ญที่ จดทะเบี ยนใน ตลท.

หุ นสามั ญใน SET

หุ นที่ ติ ด Turnover List • อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายตอสัปดาห

(1W-Turnover) ≥ รอยละ 30 และ

• มูลคาซื้อขายตอวันในรอบสัปดาห ≥ 100 ลานบาท

• จํานวนหุนที่ติดไมเกิน 50 อันดับแรก

หุ นที่ ใหบริ ษั ทหลั กทรั พย

รายงานต อ ก.ล.ต.

• หุนที่ติด Turnover List และ P/E Ratio > 100 เทา

หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน

ตารางที่ ➌ ตั วอย างหลั กเกณฑ การพิ จารณา Turnover List

สํ าหรั บหุ นสามั ญที่ จดทะเบี ยนใน mai

หุ นสามั ญใน mai

หุ นที่ ติ ด Turnover List • อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายตอสัปดาห

(1W-Turnover) ≥ รอยละ 30 และ

• มูลคาซื้อขายตอวันในรอบสัปดาห ≥ 20 ลานบาท

• จํานวนหุนที่ติดไมเกิน 5 อันดับแรก


36

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ทั้งนี้ ไมรวมหุน IPO ที่เขาซื้อขายระหวางสัปดาห หรือหุนที่ยายตลาด

ระหวางสัปดาห โดยจะไมคํานวณในสัปดาหแรกที่ซื้อขายหรือยายตลาด

ตารางที่ ➍ ตั วอย างหลั กเกณฑ การพิ จารณา Turnover List

สํ าหรั บ Warrant

Warrant ใน SET และ mai

Warrant ที่ ติ ด Turnover List • อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายตอสัปดาห

(1W-Turnover) ≥ รอยละ 100 และ

• สวนเกินมูลคา (Premium) ≥ รอยละ 20

ตารางที่ ➎

อั นดั บ หลั ก

ทรั พย

ตั วอย างข อมู ล Turnover List ของหุ นสามั ญ

สั ปดาห สิ้ นสุ ดวั นที่ ……….

มู ลค า

%1W-Turnover

ซื้ อเฉลี่ ย

ต อวั น

(ล านบาท)

P/E Ratio

หรื อบริ ษั ทที่ มี

ผลการดํ าเนิ นงาน

ขาดทุ น

1 AAA 50 130 ขาดทุ น

2 BBB 250 290 58

3 CCC 184 150 28

Non-

Compliance

ในตาราง Turnover List ประกอบดวย

(1) ชื่อหลักทรัพย

(2) คา %1W-Turnover (1-Week Turnover Ratio) ซึ่งเปนสัดสวน

ระหวางปริมาณการซื้อหุนในรอบ 1 สัปดาหเทียบกับราคาตลาดของหุนซึ่งปรับ

ดวยคาฟรีโฟลต (Free Float) แลว หากมีคาสูงมาก แสดงวาหุนมีอัตราการ

หมุนเวียนของการซื้อมากเมื่อเทียบกับจํานวนหุนของกิจการ

(3) มูลคาซื้อเฉลี่ยตอวัน

(4) P/E Ratio คือ สัดสวนระหวางราคาตลาดของหุน (ราคาหุนคูณ

ดวยจํานวนหุนทั้งหมดของกิจการ) เทียบกับกําไรสุทธิในรอบ 4 ไตรมาสลาสุด

หากคานี้สูงมาก แสดงวาหุนมีราคาสูงเมื่อเทียบกับปจจัยพื้นฐาน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 37

(5) Non-Compliance คือ ขอมูลที่แสดงวาหุนนั้นเขาขายถูกเพิกถอน

จากตลาดหลักทรัพย เนื่องจากมีฐานะทางการเงินไมแข็งแรง

สิ่งที่ผู ลงทุนควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ หุ นที่ปรากฏอยู ใน Turnover

List และยังเขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

มีผลการดําเนินงานขาดทุน หรือ

มีคา P/E Ratio สูงกวา 100 เทา หรือ

หุนเขาขายถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย

(Non-Compliance)

ผูลงทุนตองพิจารณาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับหุนเหลานี้โดยละเอียดกอน

ที่จะตัดสินใจลงทุน เนื่องจากรายงาน Turnover List ช ี้ใหเห็นวา… หุนเหลานี้มี

ปจจัยพื้นฐาน ณ ปจจุบัน ไมแข็งแรง แตกลับมีการซื้ออยางหนาแนนในรอบ

สัปดาหที่ผานมา

โดยปกติเมื่อกลาวถึงการลงทุนในหุน ผูเชี่ยวชาญจะแนะนําใหผูลงทุน

เตรียมระยะเวลาการลงทุนใหยาวเพียงพอที่ราคาหุนจะเปลี่ยนแปลงสะทอน

ปจจัยพื้นฐานจนสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจได เชน เมื่อผูลงทุนวิเคราะหวา

ผลการดําเนินงานของกิจการจะขยายตัวไดดีใน 1-2 ปขางหนา ผู ลงทุนจะเริ่มเขา

สะสมหุ นไวเมื่อเวลาผานไป กิจการรายงานผลการดําเนินงานที่ดีตามที่คาดการณ

หรือสูงกวา ราคาหุนจะคอยๆ ปรับเพิ่มขึ้น และผูลงทุนสามารถขายหุนเพื่อรับ

ผลตอบแทน ซึ่งรอบระยะเวลาลงทุนจะอยูในชวงประมาณ 1-3 ป

อยางไรก็ดี ดวยลักษณะเฉพาะของหุนวัฏจักรและหุนเก็งกําไร ทําให

“การจับจังหวะลงทุน” เปนปจจัยสําคัญอีกทั้งรอบระยะเวลาการลงทุนของหุน

ทั้ง 2 ประเภทนี้มักจะสั้นกวาการลงทุนในหุนประเภทอื่น ซึ่งผูลงทุนในตลาด

หลักทรัพยของกลุมประเทศเกิดใหม เชน ประเทศไทย สวนใหญเปนผูลงทุน

รายยอยและนิยมการลงทุนระยะสั้น การหามไมใหผูลงทุนเก็งกําไรระยะสั้น

คงทําไมได เพราะแมมีความเสี่ยงสูง แตมีโอกาสสรางกําไรระยะสั้นไดอยางมาก

เชนกัน ดังนั้น คําแนะนําสําหรับการลงทุนหรือเก็งกําไรระยะสั้น คือ ตองเปน

ผูลงทุนที่ซื้อขายเร็ว พรอมยอมรับความผิดพลาดและตัดขาดทุน ที่สําคัญที่สุด

คือ ตองรูจักควบคุมสัดสวนเงินลงทุนไมใหมากเกินไป


38

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

บทนํา

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน

ปจจัยที่ ➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง

ปจจัยที่ ➋ แบงตามลักษณะของกิจการ

ปจจัยที่ ➌

แบงตามสไตลของหุน

ปจจัยที่ ➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด

ปจจัยที่ ➎ แบงตามถิ่นฐานของผู ลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุ นของกิจการ

จดทะเบียนอยู

ปจจัยที่ ➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน

บทสรุป


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 39

เชื่อวา… ผูลงทุนหลายทานมีผูลงทุนที่เปนตนแบบ ไมวาจะเปนผูลงทุนที่

เนนหุ นคุณคาทั้งในหรือตางประเทศ ซึ่งสามารถสรางผลตอบแทนอันนาประทับใจ

ในระยะยาว หรือผู ลงทุนที่เนนหุ นเติบโต ซึ่งสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีในชวง

เวลาที่ทาทายไดอยางรวดเร็ว ผูลงทุนมือใหมทั้งหลายอาจตั้งคําถามวา... “หุน

คุณคา” และ “หุ นเติบโต” เปนสไตลหุ นบนทางสองแพรงที่ตองเลือกเพียงทางใด

ทางหนึ่ง หรือสามารถลงทุนแบบผสมผสานกันไดกอนที่จะไขขอของใจนี้ผู ลงทุน

ควรทําความเขาใจคุณลักษณะทั่วไปของหุนทั้ง 2 ประเภทนี้กอน

การแบงประเภทหุ นตามสไตลขางตน อีกนัยหนึ่งถือเปนการแบงประเภท

หุนตามการเปรียบเทียบเครื่องชี้ความถูกแพงของราคาหุนตอความคาดหวังใน

อัตราการเติบโตของกิจการ ทั้งนี้ ลักษณะสําคัญและความเสี่ยงของหุนคุณคา

และหุนเติบโต สามารถสรุปไดตามตารางดานลางนี้

ตารางที่ ➏

สรุ ปลั กษณะสํ าคั ญและความเสี่ ยง

ของหุ นคุ ณค าและหุ นเติ บโต

หุ นคุ ณค า (Value Stock)

นิ ยาม • หุนที่มีราคาตํ่ากวามูลคา

ที่เหมาะสม (ของดี ราคาถูก)

เหมาะสําหรับลงทุนระยะยาว

ลักษณะเดนของหุนประเภทนี้

คือ เปนหุนที่เนนใหอัตรา

ผลตอบแทนเงินปนผลสูง

แตกิจการมักจะมีผลการดําเนิน

งานเติบโตไมโดดเดน หรืออาจ

เติบโตเต็มที่แลว ทําใหผูลงทุน

ใหราคาหุนตํ่าหรือไมสนใจซื้อ

ขาย จึงทําใหราคาตลาดตํ่ากวา

มูลคาที่เหมาะสม

หุ นเติ บโต (Growth Stock)

• หุนที่มีราคาสูง (ของดี ราคาสูง)

สวนใหญเปนหุนของกิจการที่มี

สัญญาณการขยายตัวของ

สินทรัพย รายได และกําไรสูง

กวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

หรือตลาดโดยรวม เหมาะ

สําหรับผูลงทุนที่สามารถรับ

ความเสี่ยงจากการผันผวนของ

ราคาหุนได


40

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ลั กษณะ

สํ าคั ญ

สรุ ปลั กษณะสํ าคั ญและความเสี่ ยง

ของหุ นคุ ณค าและหุ นเติ บโต

หุ นคุ ณค า (Value Stock)

• อัตราการขยายตัวของ

สินทรัพย รายได และกําไรตํ่า

• อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน

(Price/Earnings Ratio : P/E)

หรืออัตราสวนราคาตอมูลคา

ทางบัญชีตอหุน (Price/Book

Value Ratio : P/BV) ตํ่า

• อัตราผลตอบแทนจาก

เงินปนผลสูง

หุ นเติ บโต (Growth Stock)

• อัตราการขยายตัวของสินทรัพย

รายได และกําไรสูง

• อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน

(Price/Earnings Ratio : P/E)

หรือ อัตราสวนราคาตอมูลคา

ทางบัญชีตอหุน (Price/Book

Value Ratio : P/BV) สูง

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล

ตํ่า เพราะสวนใหญ กิจการจะนํา

กําไรไปลงทุนเพื่อขยายฐาน

ธุรกิจตอไป

ความ

เสี่ ยง

• ความผิดพลาดในการประเมิน

คุณคาที่แทจริงของหุน ที่วาผล

ประกอบการจะสามารถพลิก

ฟนขึ้นได และการลดลงของ

ราคาตลาดจะเปนเพียงชั่วคราว

• หากคุณคาที่ประเมินไว

ไมเกิดขึ้นจริง หุนนั้นจะขาด

คุณสมบัติของหุนคุณคา คือ

“หุนดี ราคาถูก” ทันที และ

ราคาตลาดของหุนจะตกตํ่าลง

ตอไป เพราะขาดปจจัยพื้นฐาน

ที่ดีของกิจการรองรับ

• ความผิดพลาดในการคาดการณ

อัตราการขยายตัวของสินทรัพย

หรือรายได โดยเฉพาะกําไร

ที่เกิดขึ้นจริงออกมาตํ่ากวาระดับ

ที่คาดหวังไว

• ผูลงทุนที่เคยซื้อหุนในราคาสูง

เพราะคาดหวังผลประกอบการ

สูง เมื่อผิดหวังจะปรับลดราคา

เปาหมาย และอาจทําใหเกิดแรง

เทขาย จนสงผลใหราคาตลาด

ของหุนลดลงอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ : ความแตกตางตามลักษณะขางตนอาจลดลงในภาวะที่ตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง เชน

ขณะที่ราคาหุนทั่วทั้งตลาดตกตํ่าจากผลกระทบของภาวะตลาด (Market Sentiment) ในชวงตน

ของวิกฤตเศรษฐกิจ เปนตน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 41

ขอสังเกตประการหนึ่ง คือ การแบงประเภทหุ นตามสไตลจะไมใชราคาหุ น

เชน หุน A ราคาหุนละ 10 บาท หุน B ราคาหุนละ 25 บาท เปนเครื่องกําหนด

วาหุน A มีราคาถูกกวาหุน B แตจะเปรียบเทียบเครื่องชี้ความถูกแพง

ของราคาหุนตอความคาดหวังในอัตราการเติบโตของกิจการ เชน อัตราสวน

ราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) หรืออัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง

บัญชีตอหุน (P/BV Ratio) ดังแสดงไวในตารางดานบน โดย “หุนเติบโต” มักมี

คา P/E Ratio และ/หรือ P/BV Ratio สูงกวา “หุนคุณคา” อยางไรก็ตาม การ

เลือกสรรหุนเพื่อการลงทุนโดยพิจารณาเพียงเครื่องชี้ประเภทเดียว เชน P/E

Ratioจะมีความเสี่ยง ผูลงทุนสถาบันสวนใหญทั้งที่เนนหุนคุณคาหรือหุนเติบโต

ตางอางอิงการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและเปรียบเทียบเครื่องชี้หลายประเภท

เปนหลักสําคัญในการลงทุน

➊ หุนคุณคา (Value Stock)

ในเกณฑเบื้องตน “หุนคุณคา” มักมีคา P/E Ratio หรือ P/BV Ratio ตํ่า

บงบอกวาเปนหุนราคาถูก เพราะผูลงทุนสวนใหญในตลาดละเลยหุนประเภทนี้

เนื่องจากกิจการถูกปกคลุมดวยขาวในเชิงลบเกี่ยวกับผลประกอบการ หรือ

การบริหารจัดการ ทําใหเกิดการคาดการณวากําไรจะเพิ่มขึ้นชาหรือลดลง ซึ่ง

กอนการลงทุนผูลงทุนตองวิเคราะหใหแนใจวาแทจริงแลวกิจการยังมีศักยภาพ

ที่ดี เพื่อสนับสนุนสมมติฐานวาเปนหุนที่ราคาตลาดตํ่ากวามูลคาที่แทจริงของ

กิจการ เมื่อผูลงทุนเขาสะสมหุน ณ ราคานั้นๆ จะมี “สวนเผื่อความปลอดภัย”

(Margin of Safety) ในการลงทุนสูง คือ หากราคาจะลดลงตอ ก็ไมควรลดลง

มาก อยางไรก็ตาม คุณคาที่แทจริงจะปรากฏเมื่อสถานการณนั้นคลี่คลายลง และ

ปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรงของกิจการเริ่มแสดงตนผานการทยอยฟนตัวของ

ผลประกอบการความสําเร็จของการลงทุนในหุนคุณคาจึงขึ้นอยูกับวา...

กิจการจะสามารถพลิกฟนขึ้นไดจริงหรือ

การลดลงของราคาตลาดเปนเพียงชั่วคราวตามที่คาดการณไว

หรือไม และตองใชระยะเวลาเทาใด


42

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ความจริงขอหนึ่ง คือ การลงทุนที่รอคอยเปนเวลานาน อาจทําใหผูลงทุน

ขาดความมั่นใจในผลการวิเคราะห หรือแรงกดดันที่ตองสรางผลตอบแทน

ที่แขงขันไดในกลุ มผู ลงทุนสถาบันดวยกัน อาจไมเอื้อใหผู ลงทุนรอการฟ นตัวของ

ราคาตลาดของหุนคุณคาในระยะเวลานานๆ ได

ตัวอยางเชน ผูจัดการกองทุนเลือกหุนคุณคาเขาพอรตจํานวนหนึ ่ง เวลา

ผานไป 1 ป ยังไมมีสัญญาณวาราคาตลาดของหุ นคุณคาจะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน

กองทุนของคู แขงที่เนนหุ นเติบโต ราคาตลาดของหุ นกลับตอบสนองอยางรวดเร็ว

ทําใหกองทุนที่เนนหุนคุณคามีผลตอบแทนนอยกวาคูแขงเปนระยะเวลานาน

จนผูถือหนวยลงทุนตั้งคําถามหรือพากันสับเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนอื่น

ผูจัดการกองทุนที่เนนหุนคุณคาก็อาจตองเปลี่ยนสไตลของหุนเพื่อรองรับความ

ทาทายนี้ในชวงเวลากอนที่คุณคาของหุนที่เลือกไวจะแสดงผล

สถานการณเชนนี้สามารถแกไขไดโดยการตั้งชื่อกองทุนและระบุนโยบาย

การลงทุนใหชัดเจน พรอมสื่อความใหผูถือหนวยลงทุนทราบวา... กองทุนนี้

ไมใชกองทุนตราสารทุนทั่วไป แตเนนลงทุนในหุ นคุณคา เพื่อใหผู ลงทุนมีความ

เขาใจและความคาดหวังที่ถูกตองตอระยะเวลาลงทุนและลักษณะผลตอบแทน

ของกองทุน

➋ หุนเติบโต (Growth Stock)

“หุนเติบโต” มักเปนหุนที่เครื่องชี้มูลคาหุนบงบอกวาเปนหุนราคาสูง

สวนใหญเปนหุ นของกิจการที่คาดวาจะสรางการเติบโตอยางโดดเดนในสินทรัพย

รายได และกําไร ผูลงทุนพรอมเขาซื้อในราคาสูง เพราะเชื่อวาการขยายตัว

ของกิจการจะทําใหราคาหุนสูงขึ้นไดอีกมากในอนาคต ในบางครั้งเกิดเปน

ปรากฏการณ “ราคายิ่งสูง ยิ่งขึ้นตอ”

ขอพึงระวังในการลงทุนหุ นเติบโต คือ ซื้อในราคาสูง ไมใชราคาแพง ราคา

สูงเพราะคาดหวังการเติบโต แตตองเปนราคาที่เหมาะสม จึงเปนที่มาของคาถา

ประจําตัวผูลงทุนหุนเติบโต คือ “Growth at a Reasonable Price (GARP)”

ความสําเร็จของการลงทุนในหุนเติบโตขึ้นอยูกับความสามารถในการเลือกหุน

ของกิจการที่จะมีการขยายตัวไดเทากับหรือสูงกวาอัตราที่คาดหวัง


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 43

ศักยภาพ คือ สาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญ หากผลประกอบการไมเติบโต

เทาที่คาด (Below Expectation) ผูลงทุนที่เคยซื้อหุนในราคาสูง เมื่อผิดหวังจะ

ปรับลดราคาเปาหมาย และอาจทําใหเกิดแรงเทขายจนสงผลใหราคาตลาดของ

หุนลดลงอยางรวดเร็ว

ตัวอยางเชน ผูลงทุนซื้อหุนโดยใหราคาเทียบเทา P/E Ratio ที่ 18 เทา

สูงกวา P/E Ratio ของตลาดและหุนในหมวดธุรกิจเดียวกันที่ 11 เทา และ

15 เทา ตามลําดับ เพราะคาดวากําไรจะขยายตัวไดมากกวารอยละ 20 แตเมื่อ

กิจการประกาศผลประกอบการประจําปที่กําไรขยายตัวไดรอยละ 15 ราคาหุน

กลับตอบรับดวยการปรับลดลงในทันที

เนื่องจากหุ นเติบโตมีราคาสูงและจายเงินปนผลตํ่า ผู ลงทุนจึงควรติดตาม

ปจจัยที่สรางการเติบโตและตรวจสอบอัตราการเติบโตที่แทจริงวาตอเนื่องอยางมี

เสถียรภาพหรือไม

หากเติบโตดวยสิทธิบัตร (Patents) หรือลิขสิทธิ์ (Copyrights)

ในที่สุดจะถึงวันหมดอายุ

หากเติบโตจากการผูกขาดธุรกิจ (Monopoly) อาจพบขอหาม

การผูกขาดจากภาครัฐ

ชวงการเติบโตในวัฏจักรของผลิตภัณฑ (Product Life Cycle)

อาจเปนระยะเวลาสั้น หรือหมดลง

การขยายตัวอยางมากของยอดขายและกําไร จะเปนแรงจูงใจให

คูแขงเขามามากขึ้น และอัตรากําไรลดลง

นอกจากนี้ ผูลงทุนควรตั้งคําถามในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุน

เติบโต เชน

กิจการมีสินคาหรือบริการที่เปนเอกลักษณและเปนที่ตองการของ

ตลาดหรือไม

ถามี จะทําใหกิจการมีอํานาจกําหนดราคาสินคาหรือบริการ และ

ความสําเร็จของธุรกิจในอนาคตอันใกล


44

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

กิจการมีแผนนําเสนอสินคาหรือบริการใหมๆ สูตลาดในเร็วๆ นี้

หรือไม

ถามี จะสงเสริมโอกาสสรางรายไดและกําไรที่เพิ่มพูนขึ้น

กิจการมีขอไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage)

หรือไม

ถามีจะชวยสรางมูลคาไดในระยะยาว เชน มีตราสินคา (Brand Name)

เปนที่ยอมรับ มีความภักดีของลูกคา ฝายบริหารเขมแข็งและมีความ

สามารถ ทําเลที่ตั้งโดดเดน กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ และ

ตนทุนตํ่า เปนตน

กิจการมีสิทธิบัตร หรือการผูกขาดธุรกิจ หรือการปกปองจากการ

เขามาของคูแขงหรือไม

ถามี จะชวยปองกันกิจการจากการแขงขันไดในระยะสั้น ทําให

กิจการมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาหรือบริการ หรือริเริ่ม

กิจกรรมเพื่อสรางศักยภาพการแขงขัน (Head Start) เหนือคูแขง

อยางไรก็ตาม กิจการตองเตรียมพรอมกลยุทธที่จะสรางการเติบโต

ตอเมื่ออภิสิทธิ์เหลานี้ครบอายุลง

เมื่อไดทราบนิยาม ลักษณะสําคัญ และความเสี่ยง รวมทั้งปจจัยสูความ

สําเร็จในการลงทุนในหุนแตละสไตลกันแลว มาดูสถิติอัตราผลตอบแทนรวม

ระยะยาวของหุนคุณคาและหุนเติบโตกันบาง ในที่นี้เราใช “ดัชนีผลตอบแทน

รวม Russell 1000 Value” ซึ่งสะทอนผลตอบแทนรวมของหุนขนาดใหญใน

ตลาดหุ นสหรัฐฯ ที่มีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (P/BV Ratio) และ

ความคาดหวังตออัตราการเติบโตของกําไรตํ่า เปนตัวแทนของหุนคุณคา และ

“ดัชนีผลตอบแทนรวม Russell 1000 Growth” ซึ่งสะทอนผลตอบแทนรวมของ

หุนขนาดใหญในตลาดหุนสหรัฐฯ ที่มีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี

(P/BV Ratio) และความคาดหวังตออัตราการเติบโตของกําไรสูง เปนตัวแทน

ของหุนเติบโต โดยมี “ดัชนีผลตอบแทนรวม Russell 3000” ซึ่งสะทอน

ผลตอบแทนรวมของหุ นขนาดใหญในตลาดหุ นสหรัฐฯ จํานวน 3,000 หลักทรัพย

ครอบคลุมประมาณรอยละ 98 ของหุนทั้งหมดในตลาด เปนตัวแทนของตลาด

โดยรวม จากรูปที่ ➓ พบวา… หุ นคุณคาสรางผลตอบแทนรวมที่ดีกวาหุ นเติบโต

ในชวงระยะเวลา 32 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2523-2555)


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 45

รูปที่ ➓

ดัชนีผลตอบแทนรวม Russell 1000 Value,

Russell 1000 Growth และ Russell 3000

ระหวางป พ.ศ. 2523-2555

Russel 1000 Growth Total Return

Russel 1000 Value Total Return

35

Russel 3000 Total Return

30

25

20

15

10

5

0

1980 1984 1988 1992 1994 2000 2004 2008 2012

ที่มา : www.russell.com

สถิติผลตอบแทนรวมของหุนคุณคาและหุนเติบโตขางตน อาจทําให

ผูลงทุนที่เนนหุนเติบโตลังเลใจวา... หุนที่เลือกซื้อในชวง “ยิ่งสูง ยิ่งขึ้น” หรือจะ

เปน “ยิ่งขึ้น ยิ่งแพง” จึงทําใหผลตอบแทนรวมในระยะยาวนอยกวาหุนคุณคา

ผูลงทุนสามารถศึกษาพฤติกรรมราคาหุนเพิ่มเติมโดยการแบงระยะเวลาลงทุน

เปนชวงๆ ดังนี้

ชวงที่ 1 ระหวางป พ.ศ. 2538-2542 (ค.ศ. 1995-1999) ดังแสดง

ในรูปที่ ในชวงรุ งเรืองของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไดรับอานิสงสมาจากการเพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญของผลผลิต ตลอดจนกําไรในภาคอุตสาหกรรมในชวงกอนหนา

คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2528-2538 (ค.ศ. 1985-1995) แมผลประกอบการที่แทจริง

ในชวงนี้จะเริ่มชะลอลง แตราคาตราสารการเงินตางๆ รวมทั้งหุ นยังคงเปนขาขึ้น

สอดคลองกับการแข็งคาของดอลลารสหรัฐฯ ดังนั้น ความมั่งคั่งที่พอกพูนขึ้น

(Wealth Effect) จากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ น ทําใหภาคการผลิตซึ่งเปนเครื่องจักร

ทางเศรษฐกิจที่แทจริงถูกละเลย ผูลงทุนและนักธุรกิจใชความมั่งคั่งที่ไดรับจาก

ตลาดหุ นมาเพิ่มการลงทุนในตลาดทุนตอเนื่องไปเรื่อยๆ ซึ่งภายใตวงจรเศรษฐกิจ


46

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

(Business Cycle) ลักษณะนี้ หุนเติบโตจะอยูในความสนใจของผูลงทุนมากกวา

หุนประเภทอื่น ราคาหุนเติบโตเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรง ทําใหสามารถสรางผล

ตอบแทนไดดีกวา สะทอนจากดัชนีผลตอบแทนรวม Russell 1000 Growth

ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 307 เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม Russell 1000 Value

ที่เพิ่มขึ้น เพียงรอยละ 182 ในชวงเวลาเดียวกัน

รูปที่

ดัชนีผลตอบแทนรวม Russell 1000 Growth,

Russell 1000 Value และ Russell 3000

ระหวางป พ.ศ. 2538-2542

Russel 1000 Growth Total Return

Russel 1000 Value Total Return

4.5 Russel 3000 Total Return

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

1994 1995 1996 1997 1998 1999

ที่มา : www.russell.com

ชวงที่ 2 คือ ชวงเริ่มตนของภาวะตกตํ่าในตลาดหุนในป พ.ศ. 2543

(ค.ศ. 2000) ดังแสดงในรูปที่ เปนรอยตอระหวางการเพิ่มของราคาหุนและ

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พรอมๆ กับอัตรากําไรของกิจการชะลอลง ซึ่ง

ในที่สุดในชวงกลางป พ.ศ. 2543 กิจการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่อสาร

ที่เปนผู นําเศรษฐกิจเผชิญกับสถานการณที่รายไดลดลง กําไรไมสามารถเพิ่มขึ้น

ตอไปได ตามมาดวยราคาหุนตกตํ่า ความมั่งคั่งที่ผูลงทุนสะสมไวหายไปใน

เวลาอันรวดเร็ว สถานะลงทุนเริ่มขาดทุน ธุรกิจมีความยากลําบากในการจัดหา

แหลงเงินทุน สุดทายตองระงับแผนลงทุนหรือขยายกิจการ สงผลตอการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจในภาพรวม


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 47

นอกจากนี้ การขยายการลงทุนมากเกินไปในชวงกอนหนาที่ไมสอดคลอง

กับศักยภาพการสรางกําไร ยังคงสงผลตอเศรษฐกิจโลกในเวลาตอมา ทั้ง

เครื่องจักรและโรงงานที่สะสมหรือสรางไว ไมไดใชงาน กําลังการผลิตสวนเกิน

ทําใหการฟ นตัวทางเศรษฐกิจเปนไปอยางลาชา และถูกซํ้าเติมอีกครั้งดวยวิกฤต

สถาบันการเงินในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ซึ่งในวงจรเศรษฐกิจลักษณะนี้

หุ นเติบโตสรางความผิดหวังใหผู ลงทุน หุ นคุณคาที่แมจะมีราคาตลาดลดลงตาม

วงจรเศรษฐกิจ แตไมหนักหนาเทาหุนเติบโต เพราะมีความพรอมดานกระแส

เงินสดและเงินปนผลรองรับ สะทอนจากดัชนีผลตอบแทนรวม Russell 1000

Growth ที่ลดลงรอยละ 55 เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม Russell 1000

Value ที่ลดลงเพียงรอยละ 15 ในชวงป พ.ศ. 2543-2545

รูปที่

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

ผลตอบแทนดัชนี Russell 1000 Growth,

Russell 1000 Value และ Russell 3000

ระหวางป 2543-2555

Russel 1000 GrowthTotal Return

Russel 1000 ValueTotal Return

Russel 3000 Total Return

12/1999 6/2000 12/2000 6/2001 12/2001 6/2002 12/2002

ที่มา : www.russell.com


48

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ถึงตรงนี้… ผูลงทุนคงไดคําตอบแลววา “หุนคุณคา” และ “หุนเติบโต”

ตางมีชวงเวลาที่จะแสดงผลงานตางกันไป เพราะในแตละวงจรเศรษฐกิจ หุน

ทั้งสองประเภทไดรับผลกระทบและมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคา

ไมเหมือนกัน พอรตลงทุนที่ดีจึงควรผสมผสานหุนทั้งสองประเภทเขาดวย

กัน เนื่องจากการคาดการณวงจรเศรษฐกิจอยางแมนยําทําไดยาก นอกจากนี้

ในบางครั้งผูลงทุนจะพบวาหุนที่เคยลงทุนในอดีตในฐานะหุนเติบโต เมื่อเวลา

เปลี่ยนไป องคประกอบตางๆ อาจผลักดันใหหุนตัวเดียวกันนั้นเปลี่ยนสถานะ

เปนหุนคุณคาได

รูปที่

Market

Average

Valuation / Growth Dynamics

Valuation

Metric

“DOG”

Equilibrium

Range

“GROWTH”

Negative Surprise

Positive Surprise

Derating

Rerating

“VALUE”

Market Average

“STAR”

Growth

Metric

ที่มา : Bloomberg

จากรูปที่ หุ นเติบโตอยู ใน Matrix ที่ 3 คือ “GROWTH” เนื่องจากอัตรา

การเติบโตและราคาสูง เมื่อเวลาผานไป อัตราการเติบโตที่โดดเดนกวาคาเฉลี่ย

ของตลาดและอุตสาหกรรมไมสามารถยั่งยืนถาวร อาจดวยสภาพการแขงขัน

หรือวงจรเศรษฐกิจทําใหอัตราการขยายตัวชะลอลง ณ ขณะที่ราคาหุนยังไม

ลดลงสะทอนการชะลอตัวเขาสูคาเฉลี่ยของผลประกอบการ หุนจะตกมาอยูใน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 49

Matrix ที่ 2 คือ “DOG” เนื่องจากราคาหุนสูงเกินกวาศักยภาพการเติบโตของ

ผลประกอบการในอนาคต เมื่อผูลงทุนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในผล

ประกอบการจะเกิดแรงเทขายหรือการตอรองราคาที่จะเขามาสะสมหุน ทําให

ราคาตลาดของหุนลดลง จนหุนเขามาใน Matrix ที่ 1 คือ “VALUE” หุนที่มี

ปจจัยพื้นฐานดี แตผู ลงทุนยังไมสนใจ เพราะอัตราการขยายตัวไมดึงดูด เขาขาย

“การไมเลน ก็ไมเลนเลย” ทําใหราคาตลาดของหุนไมเพิ่มขึ้นหรืออาจลดลง

ตอเนื่องเปนระยะเวลาหนึ่ง ผูลงทุนที่เนนหุนคุณคาจะเขาสะสมหุนในชวงเวลานี้

ถือลงทุนและรับเงินปนผล พรอมทบทวนความแข็งแกรงของปจจัยพื้นฐาน

จวบจนผลประกอบการเริ่มฟนตัว ปรากฎเปนจุดสนใจของนักวิเคราะหและ

ผูลงทุนในวงกวางวาเปนหุนดี และราคายังถูกอยู หุนจึงเคลื่อนเขา Matrix ที่ 4

คือ “STAR” ผูลงทุนจะเริ่มสับเปลี่ยนจากหุนที่ราคาเขาขายสูงเกินไปแลวเขามา

ลงทุนในหุนกลุมนี้ กอนที่จะกลับมาที่ Matrix ที่ 3 คือ “GROWTH” อีกครั้ง

โดยสรุป หุนเติบโตสรางกําไรงามในภาวะที่เศรษฐกิจรุงเรือง หุนคุณคา

เปนผู นําเมื่อเศรษฐกิจอยู ในชวงกลางและกําลังเคลื่อนเขาสู การชะลอตัวหรือตกตํ่า

หุนคุณคาและหุนเติบโตผลัดกันเปนผูนําตลาดในแตละชวงเวลา อยางไรก็ดี

ผลตอบแทนในหุนคุณคามีคาสูงกวาเนื่องจากในรอบ 10 ปที่ผานมา เศรษฐกิจ

โลกเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงบอยครั้งจากความเชื่อมโยงกันของตลาดการ

เงินโลก นวัตกรรมในตราสารการเงินที่ซับซอน และการขาดการควบคุมดูแลและ

ระบบจัดการความเสี่ยงที่ดี


50

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

บทนํา

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน

ปจจัยที่ ➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง

ปจจัยที่ ➋ แบงตามลักษณะของกิจการ

ปจจัยที่ ➌ แบงตามสไตลของหุน

ปจจัยที่ ➍

แบงตามมูลคาหุน

ตามราคาตลาด

ปจจัยที่ ➎ แบงตามถิ่นฐานของผู ลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุ นของกิจการ

จดทะเบียนอยู

ปจจัยที่ ➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน

บทสรุป


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 51

“ในระยะ 1-2 เดือนนี้ คาดวาจะมีเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศ

แนะนําใหลงทุนในหุ น Big Cap” เชื่อวาผู ลงทุนคงเคยไดรับคําแนะนําในลักษณะ

นี้จากฝายกลยุทธของบริษัทหลักทรัพยตางๆ กันมาบาง “Big Cap” ในที่นี้

ยอมาจาก Big Market Capitalization มีความหมายใกลเคียงกับ Large Market

Capitalization (Large-cap) หรือหมายถึงหุ นที่มีมูลคาตามราคาตลาดขนาดใหญ

และมีสภาพคลองสูงเพียงพอที่ผู ลงทุนตางประเทศจะสามารถเขาซื้อและขายได

มูลคาตามราคาตลาด = จํานวนหุนทั้งหมด X ราคาตลาด

(Market Capitalization)

(จํานวนหุ นสามัญ + จํานวนหุ นบุริมสิทธิ) - จํานวนหุ นซื้อคืน

มูลคาหุนตามราคาตลาด หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา “มูลคาตลาด” จะ

สะทอนใหเห็นถึงมูลคารวมและขนาดของกิจการ ตัวอยางเชน บริษัท ปตท.

จํากัด (มหาชน) (PTT) มีหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

จํานวน 2,856.3 ลานหุน ณ ราคาตลาดสิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2556 ที่หุน ละ

326 บาท PTT จะมีมูลคาตลาดเทากับ 931,153.68 ลานบาท เปนตน นั่นหมายถึง

วาหากผูลงทุนมีเงินถึง 931,153.68 ลานบาท และนําเขาซื้อหุน PTT ทั้งหมด

ผูลงทุนจะเปนเจาของกิจการของ PTT แตเพียงผูเดียว

ผู ลงทุนที่คุ นเคยกับการลงทุนในหุ นไทยจะทราบดีวา PTT เปนหุ นที่มีมูลคา

ตลาดขนาดใหญที่สุดในตลาดหลักทรัพยของไทย แตสําหรับผู ลงทุนตางประเทศ

อาจมีคําถามวามูลคาตลาดขนาด 931,153.68 ลานบาท หรือประมาณ

31,038.45 ลานดอลลารสหรัฐ (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ

30 บาท) ถือเปนหุ นขนาดใหญมากหรือปานกลาง ที่จริงแลว การจัดขนาดของหุ น

ในตลาดทุนแตละประทศหรือภูมิภาคจะใชเกณฑมาตรฐานหรือวิธีการแตกตาง

กันออกไป ตามขนาดของเศรษฐกิจและบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระดับการ

พัฒนาของตลาดนั้นๆ


52

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

โดยตลาดหุนตางประเทศที่มีหุนจดทะเบียนเปนจํานวนมาก จะแบงหุน

ตามมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไดเปน 6 ประเภท ไดแก

➊ Mega-cap Stock : มูลคาหุนตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลาน

ดอลลารสหรัฐ

➋ Large-cap Stock : มูลคาหุนตามราคาตลาดสูงกวา 10,000 ลาน

ดอลลารสหรัฐ

➌ Mid-cap Stock : มูลคาหุนตามราคาตลาดระหวาง 2,000-10,000

ลานดอลลารสหรัฐ

➍ Small-cap Stock : มูลคาหุนตามราคาตลาดระหวาง 300-2,000

ลานดอลลารสหรัฐ

➎ Micro-cap Stock : มูลคาหุนตามราคาตลาดระหวาง 50-300 ลาน

ดอลลารสหรัฐ

➏ Nano-cap Stock : มูลคาหุนตามราคาตลาดตํ่ากวา 50 ลานดอลลาร

สหรัฐ

สําหรับตลาดหุ นไทย สามารถแบงขนาดของหุ นออกเปน 3 ประเภท ไดแก

➊ Large-cap Stock : ไดแก หุ นสามัญที่มีมูลคาหุ นตามราคาตลาดสูงสุด

50 อันดับแรก การซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยางสมํ่าเสมอ และมีสัดสวน

ผูถือหุนรายยอยผานเกณฑที่กําหนด หรือพูดงายๆ ก็คือ หุนที่เปนสวน

ประกอบของดัชนี SET50

หมายเหตุ

1. มูลคาตลาดที่ใชจัดขนาดของหุ นเปนเพียงคาประมาณการณนอกจากนี้หุ นที่เคยเปน Small-cap

เมื่อขนาดกิจการขยายใหญขึ้นหุ นนั้นสามารถเปลี่ยนสถานะเปน Mid-cap และ Large-cap ได

ตามลําดับ

2. หุนขนาดใหญอาจไมใชหุนที่มีราคาตลาดตอหุนสูง เชน บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้ง จํากัด

(มหาชน) เปนหุน Large-cap ที่มีราคาตอหุน (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556) เทากับ 9.40 บาท

แตหุนขนาดกลาง (Mid-cap) เชน บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) มีราคา

ตอหุนสูงกวา BTS คือ 39.75 บาท เปนตน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 53

➋ Mid-cap Stock : ไดแก หุนสามัญที่มีมูลคาหุนตามราคาตลาดสูง

ตั้งแตลําดับที่ 51-100 หรือหุ นในลําดับที่ 51-100 ในดัชนี SET100 ดวย

เกณฑสภาพคลองและสัดสวนผู ถือหุ นรายยอยเชนเดียวกับดัชนี SET50

➌ Small-cap Stock : ไดแก หุ นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยที่ไมใชสวนประกอบของดัชนี SET100

“Mega-cap Stock” ถือเปนหุนที่มีขนาดใหญที่สุด สวนใหญเปนกิจการ

ที่มีชื่อเสียงและเครือขายทั่วโลก มีสินคาและบริการเปนที่รู จักและบริโภคกันอยาง

แพรหลาย เชน Apple, Exxon Mobil, IBM, Microsoft, และ GE เปนตน เปนที่นาสังเกต

วา Mega-cap Stocks สวนใหญเปนกิจการของสหรัฐฯ ยุโรป หรือญี่ปุ น อยางไร

ก็ตาม ในชวงหลังที่ภูมิภาคเอเชียมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ผูลงทุน

เริ่มเห็นรายชื่อกิจการของจีน เชน Petro China, Industrial Commercial Bank

of China และ China Construction อยูใน Mega-cap Stock

ตารางที่ ➐ รายชื่อหลักทรัพยขนาดใหญ 10 อันดับแรก

ของดัชนี S&P 500 เรียงตามมูลคาตลาด

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556

ชื่ อหลั กทรั พย สั ญลั กษณ หมวดอุ ตสาหกรรม

Apple Inc. AAPL Information Technology

Exxon Mobil Corp XOM Energy

General Electric Co GE Industrials

Chevron Corp CVX Energy

Johnson & Johnson JNJ Health Care

Intl Business Machines Corp IBM Information Technology

Microsoft Corp MSFT Information Technology

Google Inc GOOG Information Technology

Procter & Gamble PG Consumer Staples

Pfizer Inc PFE Health Care

ที่มา : www.standardandpoors.com


54

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ผูลงทุนสถาบันระดับโลกที่บริหารเงินกองทุนขนาดใหญ เชน ธนาคาร

กองทุนรวมลงทุน (Pooled Funds) และกองทุนรวม สามารถลงทุนไดเฉพาะ

ในหุนขนาดใหญ (Mega-cap หรือ Large-cap Stock) เนื่องจากกฎเกณฑ

ดานสภาพคลอง และการลงทุนใหไดสัดสวนที่จะสามารถสรางผลตอบแทน

ใหแกกองทุนได ตัวอยางเชน หากหุนที่ผูลงทุนสถาบันตองการลงทุนมีขนาด

เล็กมาก จนสามารถลงทุนไดเพียงรอยละ 0.05 ของมูลคากองทุน จะทําให

การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของหุนไมมีนัยสําคัญตอผลตอบแทนรวมของ

กองทุน ขณะที่ทีมจัดการกองทุนตองเสียทรัพยากรในการเลือกสรรหุน จัดสรร

สัดสวนเงินลงทุน และติดตามปจจัยพื้นฐานของกิจการ ดังนั้น การลงทุนเพื่อ

ใหไดประโยชนเต็มที่ ตองลงทุนใหไดสัดสวนที่จะทําใหเกิดผลตอบแทนอยาง

เปนกอบเปนกํา เชน ควรมีเงินลงทุนในหุนใดหุนหนึ่งไมนอยกวารอยละ 2-3

ของมูลคากองทุน บางสถาบันมีการระบุมูลคาซื้อขายขั้นตํ่าของหุ นที่จะสามารถ

รวมอยูในรายชื่อหลักทรัพยที่ลงทุนได (Investment Universe) เชน ไมตํ่ากวา

5 ลานดอลลารสหรัฐตอวัน เพื่อใหมีสภาพคลองเพียงพอตอเงินทุนไหลเขาและ

ออก โดยไมทําใหราคาตลาดของหุนเปลี่ยนแปลงมากนัก

นอกจากขอดีดานสภาพคลองแลว ลักษณะพิเศษของหุนขนาดใหญ

ที่ทําใหการเลือกลงทุนในหุ นดีกลุ มนี้ชวยสรางผลตอบแทนสมํ่าเสมอในระยะยาว

ไดแก

มักเปนหุนของกิจการที่มีความมั่นคงมานาน มีความตองการจาก

ผูลงทุนอยูเสมอ

มักมีความสมํ่าเสมอของรายได กําไร และความสามารถในการจาย

เงินปนผล

มักมีเสถียรภาพ รวมทั้งความแข็งแกรงทางธุรกิจและโครงสราง

ทางการเงิน แมในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ

อยางไรก็ตาม การที่หุนขนาดใหญไดรับความสนใจจากสื่อสิ่งพิมพและ

ขาวธุรกิจทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสํานักวิเคราะห เพราะเปนเปาหมาย

ของผูลงทุนรายใหญ จนบางครั้งทําใหมีขอมูลมากเกินไป และการลงทุนตาม

ขอมูลและบทวิเคราะหนั้นๆ สรางผลตอบแทนไมแตกตางจากการเปลี่ยนแปลง

ของดัชนีตลาดโดยรวมเทาใดนัก


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 55

“Mid-cap Stock” เปนหุนขนาดกลางที่ไมคอยไดรับความสนใจจาก

ผูลงทุน เนื่องจากผูลงทุนไปใหความสนใจ Large-cap หรือ Small-cap Stock

มากกวา อยางไรก็ดี กิจการของหุ นในกลุ มนี้มักมีประสบการณบริหารที่ดีมาจาก

กลุม Small cap และสามารถเติบโตไดดี มั่นคง จนกลายเปนหุนขนาดกลางและ

อาจสามารถกาวหนาไปเปนหุนขนาดใหญไดในอนาคต

จากเหตุผลในเชิงธุรกิจทําใหนักวิเคราะหติดตามขอมูลบริษัทจดทะเบียน

ขนาดใหญอยางใกลชิด กิจการของ Small-cap Stock หรือหุนขนาดเล็ก

จึงถูกละเลย ทําใหเกิดเปนจุดเดนของการลงทุนในหุนขนาดเล็ก นั่นคือโอกาส

สรางผลตอบแทนที่เหนือกวาผูลงทุนสถาบันที่มักลงทุนเฉพาะในหุนขนาดใหญ

ลักษณะพิเศษของหุนขนาดเล็กที่ผูลงทุนกลุมหนึ่งเชื่อวาจะใหผลตอบแทนที่ดี

ไดแก

กิจการขนาดเล็ก มีโอกาสขยายตัวไดดี ทั้งในดานสินทรัพย รายได

และกําไร โดยกิจการขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จในปจจุบัน

ตางเคยเปน Small-cap มากอน ดังนั้น ถาเลือกสรรหุนขนาดเล็ก

ไดถูก ถือเปนขุมทอง

ผูลงทุนสถาบันและนักวิเคราะหสวนใหญไมใหความสําคัญในหุน

Small-cap ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะมีหุนที่ปจจัยพื้นฐานดี ราคาถูก

ใหเลือกลงทุน เพราะเมื่อมีจํานวนบทวิเคราะหนอย ราคาตลาด

ของหุนจึงไมสะทอนมูลคาที่แทจริง (Undervalued Stock)

อยางไรก็ตาม การลงทุนจํานวนมากในหุนขนาดเล็ก (Small-cap หรือ

Micro-cap หรือ Nano-cap Stock) มีขอควรระวัง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

เพราะสภาพคลองการซื้อขายตํ่า เสียเวลาในการวิเคราะหมาก ผูลงทุนตอง

วิเคราะหดวยตนเอง จึงควรมีพื้นฐานความรู และเวลาติดตามขอมูล เพราะบางครั้ง

อาจเปนหุนเก็งกําไร นอกจากนี้ กิจการของหุนขนาดเล็กมักเปนกิจการที่จัดตั้ง

มาไมนาน ผูบริหารมีประสบการณไมสูง จึงอาจมีโครงสรางทางธุรกิจและฐานะ

การเงินไมมั่นคง และมีโอกาสลมเหลวงายกวากิจการของหุนขนาดใหญ


56

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

รูปที่

6

5

4

3

2

1

0

ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500, S&P 400 Mid-cap

และ S&P 600 Small-cap

S&P 500

S&P 400 Mid Cap

S&P 600 Small Cap

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

ที่มา : www.standardandpoors.com

เราใช “ดัชนี S&P 500” เปนตัวแทนของหุ นขนาดใหญในตลาดหุ นสหรัฐฯ

“ดัชนี S&P 400 Mid Cap” เปนตัวแทนของหุนขนาดกลาง และ “ดัชนี S&P

600 Small Cap” เปนตัวแทนของหุนขนาดเล็กตามลําดับ สถิติผลตอบแทน

ในรูปที่ แสดงวาหุ นขนาดกลางและหุ นขนาดเล็กสรางผลตอบแทนในระยะยาว

ที่ดีกวาหุนขนาดใหญ ซึ่งสถิติลักษณะนี้เกิดขึ้นเชนเดียวกันในตลาดหุนอื่น


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 57

บทนํา

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน

ปจจัยที่ ➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง

ปจจัยที่ ➋ แบงตามลักษณะของกิจการ

ปจจัยที่ ➌ แบงตามสไตลของหุน

ปจจัยที่ ➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด

ปจจัยที่ ➎

แบงตามถิ่นฐาน

ของผูลงทุน

และตลาดหลักทรัพย

ที่หุนของกิจการ

จดทะเบียนอยู

ปจจัยที่ ➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน

บทสรุป


58

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

เชื่อวา... วันนี้ผูลงทุนหลายทานตางมีเงินลงทุนสวนหนึ่งในตางประเทศ

ไมทางตรงก็ทางออม “ทางตรง” ไดแก การเปดบัญชีธนาคารหรือบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพยในตางประเทศ “ทางออม” เชน การลงทุนผานกองทุนรวมที่จดทะเบียน

จัดตั้งในประเทศไทย ซื้อขายดวยสกุลเงินบาท โดยกองทุนนําเงินที่ระดมทุนจาก

ผูลงทุนในประเทศไปซื้อหลักทรัพยหรือกองทุนรวมตางประเทศอีกชั้นหนึ่ง

เปนตน

ดังนั้น เราจึงสามารถแบงประเภทหุ นไดตามปจจัยแหงถิ่นฐานของผู ลงทุน

และตลาดหลักทรัพยที่หุนของกิจการจดทะเบียนอยู โดยสามารถแบงไดเปน

2 ประเภท ไดแก

➊ หุ นในประเทศ (Domestic Stock) : สําหรับผู ลงทุนไทย หมายถึง หุ นที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ทั้งตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งผู ลงทุน

จะคุนเคยกับกิจการ เขาถึงขอมูลเพื่อการลงทุนงายกวาลงทุนในกิจการ

ตางประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนหุนในประเทศจะไมมีความเสี่ยง

โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

➋ หุนตางประเทศ (Foreign / International / Global Stock) :

สําหรับผูลงทุนไทย หมายถึง หุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนอก

ประเทศไทย เชน สิงคโปร ญี่ปุน หรือสหรัฐฯ เปนตน วัตถุประสงค

หลักของการลงทุนในหุนประเภทนี้ สวนใหญเพื่อประโยชนของการ

กระจายความเสี่ยง และแสวงหาโอกาสลงทุนที่แตกตางไปจากประเภท

ของอุตสาหกรรม กิจการ หรือหุนที่มีใหเลือกลงทุนในประเทศ

ความรุงเรืองของโลกตะวันตก เชน อเมริกา และยุโรป หรือแมกระทั่ง

ประเทศหลักในเอเชียอยางญี่ปุน มีแนวโนมที่จะคอยๆ ลดบทบาทการเปนผูนํา

ทางเศรษฐกิจของโลกลง แหลงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกกําลังจะ

เปลี่ยนไปที่กลุมประเทศในตลาดเกิดใหมทั้งในภูมิภาคเอเชียและละตินอเมริกา

ดังนั้น การลงทุนในกิจการของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในทศวรรษ

ตอๆ ไป จึงเปนทิศทางที่นาสนใจไมนอย


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 59

การลงทุนในตางประเทศ ผู ลงทุนมีโอกาสไดรับประโยชนจากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง อาทิ กลุมประเทศ

ในตลาดเกิดใหมขางตน ซึ่งกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดการณวา

กลุ มประเทศเหลานี้จะมีอัตราการขยายตัวในระหวางป พ.ศ. 2555-2559 เฉลี่ย

มากกวารอยละ 6 ตอป โดยจีน อินเดีย บราซิล และรัสเซีย จะขึ้นเปนเศรษฐกิจ

ขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายใน 4 ปขางหนา ในขณะที่อัตรา

การเติบโตโดยเฉลี่ยของกลุมประเทศที่พัฒนาแลวจะขยายตัวเพียงรอยละ 2-3

ตอปเทานั้น ทําใหเกิดเปนกระแสเงินลงทุนไหลเขาตลาดหุ นของเศรษฐกิจเกิดใหม

และตลาดโภคภัณฑที่รองรับกําลังการบริโภคในระยะยาวของกลุมประเทศ

เหลานี้รวมทั้งการแข็งคาของเงินสกุลทองถิ่นซึ่งทําใหผู ลงทุนที่กระจายเงินลงทุน

ไปยังตางประเทศมีโอกาสรับผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

โอกาสลงทุนในกิจการที่ไมมีในประเทศเปนประโยชนที่สําคัญอีกประการ

ของการลงทุนในตางประเทศ ไมวาจะเปนกิจการที่มีศักยภาพการเติบโตและ

ผลกําไรมหาศาล เชน McDonald, Apple, Tencent (บริษัทใหบริการสื่อ Online

ของจีนที่มีรายไดสูงเปนอันดับ 3 ของโลกรองจาก Google และ Amazon) หรือ

แมแตหุ นในกิจการที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตร เชน เพื่อรองรับแนวโนมการเกิด

ภาวะขาดแคลนตามการขยายตัวของประชากรและการยกระดับคุณภาพชีวิต

ในกลุมเศรษฐกิจเกิดใหม นอกจากนี้ ยังมีโอกาสลงทุนในหุนผานนวัตกรรม

ทางการเงินตางๆ เชน Hedge Fund และ/หรือ Private Equity ตัวอยางเชน

กองทุนเพื่อสิ่งแวดลอม (Environment หรือ Green Fund) ที่การลงทุนในประเทศ

ยังไมสามารถดําเนินการได เปนตน

อยางไรก็ดี จากการสํารวจพอรตลงทุนของผูลงทุนสวนใหญ พบวา...

ผูลงทุนยังคงลงทุนในหลักทรัพยของประเทศที่ตนมีถิ่นฐานอยูในสัดสวนที่สูง

กวาการลงทุนภายนอกประเทศมาก พฤติกรรมการลงทุนนี้ เรียกวา “Home

Bias” ซึ่งเปนปจจัยเชิงคุณภาพที่มีผลตอการจัดสรรเงินลงทุนในหุ นตางประเทศ

ปจจุบันการลงทุนในหุนตางประเทศยังจํากัดอยูเฉพาะผูลงทุนผูมีความมั่งคั่งสูง

(High Net Worth Individual Investors : HNWI) หรือผูลงทุนที่มีความรูและ

ประสบการณลงทุน (Sophisticated Investor) ในตราสารที่หลากหลายทั้งใน

และตางประเทศอยูแลว แมกระนั้นผูลงทุนมักกระจายการลงทุนในประเทศมาก


60

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ถึงรอยละ 80-90 และลงทุนในตางประเทศเพียงรอยละ 10-20 เทานั้น ซึ่งแม

เปนสัดสวนตํ่าแตใกลเคียงกับผู ลงทุนในประเทศอื่นที่มีเงินลงทุนในตางประเทศ

ประมาณรอยละ 20-30 พฤติกรรมนี้เรียกวา Home Bias เนื่องจากผูลงทุนจะ

เลือกลงทุนในกิจการที่คุนเคยและใกลตัว

นอกจากนี้ การยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนยังเปนของใหม

สําหรับผูลงทุนโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในตาง

ประเทศของผูลงทุนทั่วโลก พบวามีแนวโนมการกระจายนํ้าหนักไปตางประทศ

มากขึ้น โดยเฉพาะผู ลงทุนในกลุ มประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากมีประสบการณ

ลงทุนและยอมรับความเสี่ยงไดมากกวา ซึ่งการลงทุนในหุนประเภทนี้ ผูลงทุน

มักจะใชบริการการจัดการลงทุนโดยผูเชี่ยวชาญผานกองทุนรวม การเติบโต

ของกองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุนตางประเทศจากผูลงทุนในซีกโลกตะวันตก

ทั้งสหรัฐฯ และยุโรป เปนสาเหตุหลักของเงินลงทุนไหลเขาในภูมิภาคเอเชีย

(ไมรวมญี่ปุน) และละตินอเมริกา

รูปที่

Home Bias

100% 20% 40% 60% 80% 100%

ที่มา : World Federal Exchange (WFE)


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 61

รูปที่

สัดสวนมูลคาตามราคาตลาดของหุนในแตละภูมิภาค

Americas Asia-Pacific Europe-Africa-Middle East

27%

42%

31%

ที่มา : World Federal Exchange (WFE)

รูปที่

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

เงินลงทุนไหลเขาในภูมิภาคเอเชีย

ไมรวมญี่ปุนและละตินอเมริกา

Americas

Asia-Pacific

2005

2011

Europe-Africa-

Middle East

ที่มา : World Federal Exchange (WFE)


62

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

อยางไรก็ตาม ความผันผวนของการลงทุนในหุ นเปนเรื่องปกติโดยเฉพาะ

ในชวงเวลาที่เศรษฐกิจกําลังฟนตัว และเปนการฟนตัวที่ไมเทากันในแตละ

ภูมิภาค ในแตละประเทศ ทําใหการลงทุนในหุนตางประเทศมีประโยชนมาก

โดยเฉพาะในดานการกระจายความเสี่ยงและการแสวงหาผลตอบแทนจาก

ภายนอกประเทศ แตตลาดและตราสารการเงินมีความซับซอน การลงทุน

ในตราสารการเงินตางประเทศ ผู ลงทุนอาจเขาถึงไดยากทั้งดานขอมูล กระบวน

การซื้อขาย สภาพคลอง และกระบวนการชําระราคา รวมทั้งยังมีความเสี่ยง

เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และภาระภาษี ดังนั้น ผูลงทุนควรระมัดระวัง

และศึกษาขอมูล ความรู และประสบการณใหเพียงพอกอนกระจายเงินลงทุน

ในตางประเทศ


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 63

บทนํา

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน

ปจจัยที่ ➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง

ปจจัยที่ ➋ แบงตามลักษณะของกิจการ

ปจจัยที่ ➌ แบงตามสไตลของหุน

ปจจัยที่ ➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด

ปจจัยที่ ➎ แบงตามถิ่นฐานของผู ลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุ นของกิจการ

จดทะเบียนอยู

ปจจัยที่ ➏

แบงตามประเภทของ

ตลาดที่ซื้อขายหุน

บทสรุป


64

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ปจจัยสุดทายในการแบงประเภทหุน ไดแก การแบงตามประเภทของ

ตลาดที่ซื้อขายหุน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ…

➊ หุนที่ไมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (Private Equity) :

หุนที่ไมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือเคยจดทะเบียน

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย แตไดรับการนําออกจากตลาดหลักทรัพย

เพื่อปรับปรุงกิจการและอาจไดรับการนํากลับเขาไปจดทะเบียนซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพยภายหลัง

➋ หุนที่ซื้อขายในตลาดแรก (Primary Stock) : หุนออกใหมที่กิจการ

นํามาเสนอขายเปนครั้งแรก กิจการเปนผูไดรับเงินทุนจากการขายหุน

โดยตรง

➌ หุนที่ซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Stock) : หุนที่หมุนเวียน

อยูในตลาดหลักทรัพย (ตลาดรอง) ผูลงทุนซื้อขายเปลี่ยนมือผาน

ตลาดหลักทรัพย

เพื่อใหงายตอการเขาใจและความคุนเคยของผูลงทุนในประเทศไทย

ขอเริ่มจากหุนที่ซื้อขายในตลาดแรก หรือ Primary Stock การออกหุนสามัญ

ใหมมาซื้อขายในตลาดแรกนี้ มักเกิดจากแรงจูงใจ 2-3 ประการของกิจการ

ที่ตองการออกหุนจํานวนใหมมาเสนอขายใหผูลงทุนทั่วไป แรงจูงใจที่วาอาจ

ไดแก

ความตองการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการใหเติบโตกาวหนา

ผู ถือหุ นเดิมของกิจการนั้นตองการขายหุ น เพื่อนําเงินทุนและกําไร

ไปเพื่อวัตถุประสงคอื่น ในจังหวะที่กิจการมีความพรอมเขาจด

ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย จึงเสนอขายหุนไปพรอมกับ

การออกหุนสามัญจํานวนใหม (หุนเพิ่มทุน)

ผูบริหารตองการตอบแทนพนักงานซึ่งเปนผูถือหุนเดิม จึงนําหุน

เขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย พรอมการออกหุ นสามัญ

จํานวนใหม เพื่อใหหุนของกิจการทั้งหมดมีสภาพคลองในการซื้อ

ขาย


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 65

กิจการตองการชื่อเสียงในฐานะบริษัทจดทะเบียนเพื่อกิจกรรมอื่นๆ

ของกิจการ เชน สรางภาพพจนองคการ สรางแรงกระตุนทางการ

ตลาด หรือการไดรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษจากสถาบันการเงิน

เปนตน

ขอสังเกต คือ ในการเสนอขายหุนสามัญใหมในตลาดแรก กิจการจะ

เปนผูไดรับเงินจากการขายโดยตรง ทั้งนี้ หุนที่ซื้อขายในตลาดแรก อาจเปน

“หุนสามัญใหมเสนอขายครั้งแรก” (Initial Public Offering : IPO) หรือ “หุน

สามัญใหมเพิ่มทุนเสนอขายครั้งแรก” (Public Offering : PO) ซึ่งทั้งสองกลุม

เปนหุ นสามัญที่ไมเคยมีอยู เดิม โดยหุ นสามัญใหมเพิ่มทุน (PO) จะเปนหุ นสามัญ

ใหมของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอยูแลว

ตัวอยางเชน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

ดานการลงทุนโดยการถือหุ นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่ง

ปจจุบันถือหุ นเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด ซึ่ง

ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด นํากิจการเขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก ใชชื่อยอวา “AAV”

โดยเสนอขายหุนสามัญใหมขายครั้งแรก (Initial Public Offering

: IPO) ใหแกผูลงทุนทั่วไประหวางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555

ดวยราคาเสนอขายที่ 3.70 บาท ตอหุน


66

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ในอนาคต หากบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) มีแผนลงทุน

เพิ่มเติม อาจจะออกหุนสามัญใหมเพิ่มทุนจํานวนใหมมาเสนอขายใหแกผูลงทุน

อีกครั้ง ซึ่งในครั้งหนานี้จะนับเปนหุนสามัญใหมเพิ่มทุน (Public Offering : PO

หรือ Secondary Offering) ไมใชหุนสามัญใหมขายครั้งแรก (Initial Public

Offering : IPO) เนื่องจากเปนหุนสามัญที่ออกใหมโดยกิจการที่เคยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยอยูแลว

IPO ที่ฮือฮาที่สุดในป พ.ศ. 2555 คือ การเสนอขายหุนสามัญใหมของ

“Facebook” ในดานกิจการ คงไมมีใครปฏิเสธถึงความสําเร็จของ Facebook

แตในมุมมองดานผลตอบแทนของผูลงทุนกลับออกมาในทางตรงกันขาม โดย

ราคาตลาดตอหุ นลดลงจาก 38 ดอลลารสหรัฐฯ ที่เปนราคาเสนอขายในชวง IPO

เหลือเพียง 25.58 ดอลลารสหรัฐฯ ตอหุนเทานั้น (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556)

นับเปนตัวอยางที่ดีที่ผู ลงทุนตองใหความระมัดระวังการลงทุน ไมพิจารณาเพียง

ภาพความสําเร็จของกิจการเทานั้น แตตองดูองคประกอบอื่นๆ ประกอบ เชน

ความถูกแพงของหุนที่สะทอนในการตั้งราคาในชวง IPO (Facebook ขยับราคา

เสนอขายตอหุนในชวง IPO จาก 24-28 ดอลลารสหรัฐ เปน 32 ดอลลารสหรัฐ)

และการเปดเผยขอมูลอื่นๆ ของกิจการดวย

ในการพิจารณาราคาตลาด ขออางอิงไปถึงเนื้อหาที่กลาวมาแลว ที่วา...

การพิจารณาความถูกแพงของหุนจะไมใชเพียงราคาหุนอยางเดียว แตจะ

เปรียบเทียบเครื่องชี้ความถูกแพงของหุนตอความคาดหวังในอัตราการเติบโต

ของกิจการ เชน อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (Price/Earnings Ratio :

P/E) และ/หรือ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (Price/Book

Value Ratio : P/BV) เปนตน


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 67

ตารางที่ ➑

ก อนการเสนอขาย

หุ นเพิ่ มทุ น

หลั งการเสนอขาย

หุ นเพิ่ มทุ นจํ านวน

10 ล านหุ น

ปจจัยพิจารณาความถูกแพงของราคาหุน

เมื่อมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุน

จํ านวน

หุ น

(ล านหุ น)

กํ าไร

(ล านบาท)

กํ าไร

ต อหุ น

(บาท)

สั ดส วนความเป น

เจ าของกิ จการ

หากถื อหุ น 1 ล านหุ น

100 100 1 1%

110 100 0.909 0.91%

เมื่อกิจการเพิ่มจํานวนหุ นสามัญ หากกําไรของกิจการไมเพิ่มขึ้นอยางนอย

เทากับสัดสวนของจํานวนหุ นสามัญที่เพิ่มขึ้น กําไรตอหุ นจะลดลง หรือที่เราเรียก

ในภาษาทางการเงินวา “Diluted Earning” ซึ่งควรจะสะทอนลงในราคาตลาด

ของหุนในระยะตอไป เนื่องจากจะสงผลใหคา P/E สูงขึ้น นอกจากนี้ สัดสวน

ความเปนเจาของของกิจการของผูถือหุนเดิมจะลดลง (Diluted Holding) ดวย

เชนกัน และดวยเหตุนี้ เมื่อกิจการจะเสนอขายหุ นสามัญเพิ่มทุน กิจการมักจะให

สิทธิผูถือหุนเดิมลงทุนเพื่อรักษาสัดสวนความเปนเจาของกิจการกอน

เมื่อหุนสามัญผานกระบวนการเขาจดทะเบียนซื้อขายครั้งแรกใน

ตลาดหลักทรัพยแลว หุนเหลานั้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนมือระหวางผูลงทุนที่ซื้อ

ขายอยูในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนที่ซื้อหุนไวในชวง IPO เมื่อตองการจะขาย

ก็จะสงคําสั่งขายหลักทรัพยผานบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker)

เพื่อแสดงจํานวนหุนและราคาตอหุนที่ประสงคจะขายบนกระดานซื้อขาย

หลักทรัพย ผูลงทุนรายอื่นที่มีความประสงคจะลงทุนในกิจการนี้แตไมไดจอง

ซื้อในชวง IPO หรือตองการลงทุนเพิ่ม หากพอใจกับราคาที่เสนอขายก็สามารถ

เขาลงทุนไดผานตลาดรองหรือตลาดหลักทรัพยการซื้อขายในลักษณะนี้เปนการ

แลกเปลี่ยนหุนและเงินระหวางผูลงทุนดวยกันเอง ไมเกี่ยวของกับกิจการ


68

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

กลไกของการซื้อขายหุนในตลาดรอง (Secondary Market) นี้ นอกจาก

จะชวยเพิ่มสภาพคลองแลว ยังชวยใหการระดมทุนในตลาดแรกงายขึ้น เนื่องจาก

ราคาหลักทรัพยในตลาดรองสามารถใชเปนแหลงขอมูลอางอิงเพื่อกําหนดราคา

หลักทรัพยในตลาดแรกหรือราคา IPO ได เชน หากบริษัทใดๆ จะนํากิจการและ

หุนสามัญใหมเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครั้งแรก จะพิจารณา

มูลคาหุ น (P/E หรือ P/BV Ratio) ของกิจการที่มีความใกลเคียงกับกิจการของตน

ทั้งในดานประเภทธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการ อัตราการเติบโต

ของกําไร และความเสี่ยง ในการเทียบเคียงเพื่อกําหนดราคาเสนอขายในชวง

IPO ไมใหสูงหรือตํ่ากวามากจนเกินไป

ตารางที่ ➒ สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนครั้งแรก

(IPO) และการเขาจดทะเบียนในป 2554

การยื่ นขออนุ ญาตเสนอขายหลั กทรั พย

ต อประชาชนในครั้ งแรก (IPO)

SET mai PFUND รวม

จํ านวนบริ ษั ทที่ ยื่ นขออนุ ญาตเสนอขายหลั กทรั พย

1. ในป 2554 4 9 6 19

2. ไตรมาสที่ 4/2554 1 1 0 2

จํ านวนบริ ษั ทที่ จดทะเบี ยนใหม

1. ในป 2554 3 7 6 16

2. ไตรมาสที่ 4/2554 0 3 1 4

ขอมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2555

หนวย : จํานวนบริษัท


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 69

ตารางที่ ➓ สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนครั้งแรก

(IPO) และการเขาจดทะเบียนในป 2555

การยื่ นขออนุ ญาตเสนอขายหลั กทรั พย

ต อประชาชนครั้ งแรก (IPO)

SET mai PFUND รวม

จํ านวนบริ ษั ทที่ ยื่ นขออนุ ญาตเสนอขายหลั กทรั พย

1. ในป 2555 12 14 3 29

2. ไตรมาสที่ 4/2555 5 6 1 12

จํ านวนบริ ษั ทที่ จดทะเบี ยนใหม

1. ในป 2555 8 10 6 24

2. ไตรมาสที่ 4/2555 5 4 1 10

ขอมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555

หนวย : จํานวนบริษัท

หมายเหตุ : ไมนับรวมบริษัทเขาใหมที่เกิดจากการควบรวมกิจการ หรือ Reversed Takeover

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นอกจากหุนที่ซื้อขายในตลาดแรก (Primary Market) และหุนที่ซื้อ

ขายในตลาดรอง (Secondary Market) แลว ผูลงทุนยังมีโอกาสลงทุนในหุนที่

ไมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใดๆ หรือเคยจดทะเบียนซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย แตมีผูนําออกจากตลาดหลักทรัพยเพื่อปรับปรุงกิจการและ

อาจนํากลับเขาไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยภายหลัง หุ นประเภทนี้

คือ “Private Equity” โดยกิจการจะกระจายหุ นใหผู ลงทุนเฉพาะกลุ ม ซึ่งสวนใหญ

เปนผูที่ตองมีความเชี่ยวชาญและมีเงินลงทุนจํานวนมาก เชน บริษัทจัดการเงิน

ลงทุน หรือผูลงทุนผูมีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individual Investor :

HNWI) เนื่องจากหุ นประเภทนี้มีการเปดเผยขอมูลไมละเอียดเทาหุ นที่เสนอขาย

ตอประชาชนเปนการทั่วไปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มักมีขอกําหนด

ในการเปดเผยขอมูลและการกํากับดูแลที่เขมงวดกวา


70

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ตัวอยางการลงทุนของ Private Equity ไดแก “การกูมาซื้อกิจการ” หรือ

Leveraged Buyout (LBO) ซึ่งเปนกลยุทธการลงทุนหนึ่งที่ผู ลงทุนจะกู ยืมเงินทุน

จํานวนหนึ่งจากตลาดการเงิน นํามารวมกับเงินลงทุนของตนเองหรือกลุ มของตน

แลวไปลงทุนซื้อหุ นสวนใหญหรือทั้งหมดของกิจการ สวนใหญเปนกิจการที่อยู ใน

ระยะที่เติบโตเต็มที่ (Matured Stage) และสามารถสรางกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานไดอยางดี แตผูบริหารชุดเดิมไมสามารถสรางความเจริญกาวหนา

ใหกิจการไดในระดับที่นาพอใจ เมื่อซื้อกิจการแลว ผูลงทุนซึ่งกลายเปนผูถือ

หุนรายใหญจะใชอํานาจเปลี่ยนแปลงคณะจัดการ ปรับปรุงจํานวนและคุณภาพ

บุคลากร กระบวนการผลิต รวมทั้งตัดขายสินทรัพยสวนที่ไมมีประโยชนบาง

สวนออกไป ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกิจการเดินหนาตอไปอยาง

เต็มศักยภาพ

ตัวอยางที่ 2 ของ Private Equity ไดแก “กองทุนรวมลงทุน” (Venture

Capital Fund) สวนใหญลงทุนในกิจการที่เริ่มจัดตั้งไดไมนาน กําลังอยูระหวาง

การพัฒนาสินคาหรือกลยุทธการตลาด มักเปนผลิตภัณฑใหมหรือเกี่ยวของ

กับเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งตองรอการพิสูจนจากตลาดวาจะสามารถประสบความ

สําเร็จไดหรือไม

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาความเสี่ยงหลักๆ ของการลงทุนใน

Private Equity คือ ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการ และ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

เนื่องจากหุนของ Private Equity ไมไดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุน

จึงไมสามารถซื้อขายไดอยางรวดเร็วและในราคาที่ตองการ หากตองการซื้อ

หรือขาย ตองผานกระบวนการในการจัดหาคูคาและตอรองราคา ประกอบกับ

กิจการเปดเผยขอมูลเปนสวนนอย ทําใหการตอรองราคาตองใชเวลานานและ

ยากกวาหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนที่ลงทุนใน Private Equity

จึงควรมีระยะเวลาลงทุนที่นานเพียงพอที่กิจการจะกลับมารุ งเรืองจนมีคุณสมบัติ

เพียงพอที่จะเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย สวนใหญใชเวลามากกวา 5 ป

บางกิจการอาจนานถึง 10-15 ป แตเมื่อถึงเวลานั้น จะเปนเวลาที่ดอกผลของ

การลงทุนเบงบานอยางนาชื่นใจ


รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ 71

บทนํา

ปจจัยที่ใชในการแบงประเภทหุน

ปจจัยที่ ➊ แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง

ปจจัยที่ ➋ แบงตามลักษณะของกิจการ

ปจจัยที่ ➌ แบงตามสไตลของหุน

ปจจัยที่ ➍ แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด

ปจจัยที่ ➎ แบงตามถิ่นฐานของผู ลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุ นของกิจการ

จดทะเบียนอยู

ปจจัยที่ ➏ แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน

บทสรุป


72

รูจักสไตลหุน… เพื่อเลือกลงทุนใหโดนใจ

ในรอบ 10 ปที่ผานมา ตลาดหุนไทยใหผลตอบแทนรวมตอปในอัตรา

สูงถึงกวารอยละ 15 ความโดดเดนนี้ ทําใหเกิดผูลงทุนหนาใหมจํานวนมาก

ดวยจุดมุงหมายอันดับแรกๆ คือ การแสวงหาผลตอบแทนใหเทียบเคียงกับ

ผลตอบแทนในอดีต อยางไรก็ดี การลงทุนในหุนอยางรอบรูและมีวินัยสามารถ

สรางความมั่งคั่งอยางมั่นคง แตก็ตองยอมรับความผันผวนที่มากกวาตราสาร

การเงินอื่นดวย ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรจัดสรรเงินลงทุนเปนสัดสวน เพื่อบริหาร

ความเสี่ยงของพอรตโดยรวม

การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง แตความเสี่ยงที่สูงที่สุด คือ ผูลงทุน

ไมสนใจ ไมศึกษา และไมติดตามผลการลงทุนของตนเอง ดังนั้น หากผู ลงทุนไมมี

เวลาหรือความรู อยางเพียงพอ ควรปรึกษาผู เชี่ยวชาญ เพื่อใหการลงทุนของทาน

เปนไปตามหลัก “3 ร” คือ รอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง

More magazines by this user
Similar magazines