04.06.2014 Views

PUU 2000/4.pdf - Puuinfo

PUU 2000/4.pdf - Puuinfo

PUU 2000/4.pdf - Puuinfo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7

WC-pukukatos

8

Laituri kesällä

9

Pelikentän pukukatos

10

Näkymä laiturilta wc-pukukatoksen suuntaan

8

9

PUU 4 • 2000

10

PUU TAIPUU

TUORINNIEMEN PUISTOPAVILJONGIT,

HELSINKI

ARKKITEHTI

Studio Suonto Oy, Yrjö Suonto, Katariina

Kosonen ja Harry Charrington

RAKENNNESUUNNITTELIJA

AMV-suunnittelu Oy, Ahti Varvikko

RAKENNUSTYÖT

Laituri ja pukuhuonekatos, Rakennusliike

Niska & Nyyssönen, kirvesmiehet Kari ja

Kai Saarikivi, vastaava mestari Vesa Makkonen

TANSSIPAVILJONKI, GRILLIKATOS JA

KENTÄN PUKUKATOS

Helsingin Rakennusviraston konepaja,

jonka eri osastoilta löytyivät mainiot

tekijät kirvesmiestyöhön, puusepäntyöhön

ja metalli- ja peltitöihin. Vastaavat mestarit

Taisto Tanttu ja Antero Tuiremo

RAKENNUTTAJA

HKR-rakennuttaja, Timo Airaksinen ja

Sirpa Kallio

TILAAJA

HKR viherosasto, Jorma Oikarinen ja

Reino Kauppinen

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

Piha ja puistosuunnittelu Terttu Hilli

VALOKUVAT

Matti Karjanoja

Yrjö Suonto

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!