12.07.2015 Views

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

010101 <strong>Toyota</strong> Motorsport 6 МТМтопка за скоростен лостДизайн вдъхновен отмоторните спортове -комбинация от кожа иматиран алуминий.02 & 03 Луксозни топки заскоростен лостБогат избор сразнообразие налуксозната изработка.04 <strong>Toyota</strong> MotorsportКожен спортен воланУдобна за захващане кожа сясно отчетлива спортнавизия.06 Алуминиеви педалиСпортна изработка отматиран алуминий.Само за автомобили смеханична трансмисия.07 Филтър за купетоПомага при защитата отполени, прах, миризми ивлизащ в кабината дим.08 & 09 Щори за слънцеПредпазват от слънчевителъчи и от любопитнипогледи.Налични за задното стъклои за стъклата на заднитеврати.05 Подгряване на преднитеседалкиТопъл уют в мразовититесутрини осигурен отвашите предни седалки.0212

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!