12.07.2015 Views

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Различни приоритетиВсеки има различни интереси, различен начин за правене на нещата,различни приоритети. Аксесоарите на Тойота допълват индивидуалнитенужди на всеки поотделно за да осигурят по-голям комфорт при пътуване.Стелки за купето и стелки за багажника, разработени в различни вариантина цвят и материал, за да удоволетворят всяко изискване. Също така сепредлагат различни решения, като хоризонтална и вертикална мрежа забагаж, закачалка за дрехи стояща зад подглавниците на предните седалкиили карго мениджър, специално създаден за <strong>Avensis</strong> Wagon. Като плюс емястото за куче, което oсигурява на Вашия домашен любимец собственопространство за пътуване.Аксесоарите на Тойота създават възможности, защото не съществуватдвама напълно еднакви човека.01 Карго мениджърМноговариантна системавключваща укрепващиколани и регулируемаалуминиева греда,осигуряващи стабилнозакрепване на различни поголемина товари в багажникана автомобила.Закрепя секъм специално конструиранирелси в пода на багажника на<strong>Avensis</strong> Wagon.02 Багажна мрежа -хоризонталнаИдеална за укрепване накуфар или чанта в багажника.03 Стелка за багажникПредпазва багажника от кал,течове и замърсявания.Притежава специалнаграпава повърхност.04 Багажна мрежа -вертикална Подреден и чист багажник.За укрепване на дребнипредмети.05 Карго стелка за багажникаУстойчива на натоварваниягума със специална грапаваповърхност. Висок бордпредпазващ от кал, вода ивсякакви разливащи сетечности.06 & 07 Преграда за кучетаОсигурява сигурно мястопри пътуване за вашетокуче. Допълнителнатанадлъжна преграда разделяпространството на две такаче да може да се превозвабагаж или второ куче.08 Текстилна стелка забагажникаЛуксозен велур от еднатастрана и здрававодонепроницаема гума отдругата. Точно следващаконтура на багажнотопространство.09, 10 & 11 Стелки за купетоСигурна защита за пода навашия автомобил. Избор отвелурени, текстилни илигумени стелки.12 Хладилна кутияЗахранва се от аксесоарнатабукса с 12V, за да задърживашата храна или напитки,затоплени или приятноохладени.01 0203040514

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!