12.07.2015 Views

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Убедителна безопасностНикога не сме спокойни, когато возим деца. Те със сигурност са най-ценнияттовар, за който може да сме отговорни. Бъдете спокойни. С Тойота ISO fixдетски седалки Вашите млади пътници ще пътуват в безопасност и комфорткъдето и да отидете.Baby-Safe детска седалкаКомфорт и защита за бебета от раждането имдо около 15 месечната им възраст. (до13kg).Duo Plus ISO fix детска седалкаЗа деца между 8 месеца и 4 години.(ориентировъчно между 9 и 18 kg).Kid ISO fix детска седалкаРегулируема във височина за деца между три и 12 години.(ориентировъчно между 15 и 36 kg).2216

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!