12.07.2015 Views

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

01Значение иприложимостТехнологиите, използвани при изграждането нааксесоарите на Тойота, допринасят за по-добратаим приложимост към конкретните изисквания наклиента и употребата им като едно полезнодопълнение. Важно е, че тихото спокойствие наинтериора на Авенсис е перфектната среда, за дасе изпита удоволствие от всяка функция.0201 Bluetooth ® система свободни ръцеBluetooth® системата за свободни ръце * е иделно допълнениеако вашия <strong>Avensis</strong> не е оборудван фабрично с такава.Управление от волана и подобрено гласово разпознаване накомандите, включващо и гласово набиране прави систематамного лесна за употреба. Освен това тя позволява и да слушатемузика записана на вашия телефон през аудио системата наавтомобила.02 TNS510 навигационна системаСензорният 5.8” LCD дисплей позволява на TNS510 да еневероятно удобна за употреба. Направленията, включително ина големи растояния се изобразяват върху картата с цветнаграфика, която се синхронизира с ясни гласови команди.Устойството преизчислява ултра бързо всяка промяна вмаршрута, разполага с памет за зададените дестинации иDynamic Route Guidance ** за преодоляване на задръствания.Системата пристига оборудвана с вградено радио, WMA/MP3/CDX съвместим CD плейър, Bluetooth® ситема за свободни ръце *и USB слот.*Свържете се с вашия дилър на Тойота за да изясните съвместимосттамежду вашия телефон и устройството свободни ръце.**Dynamic Route Guidance зависи от наличието на Traffic Message Channel18обслужван от местните радиостанции.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!