12.07.2015 Views

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

Avensis Аксесоари - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Стил и практичностАксесоарите на Тойота добавят стил на вашия автомобил. Те варират от красиви детайли катохромираните странични ленти и контури на фаровете за мъгла до практичността на предпазнителентите за врати и предпазни ленти за броните.Предлагат се различни решения за защита от сблъсък или надраскване при паркиране. В зависимостот модела Авенсис, който шофирате, може да повишите защитата му с боядисани в цвета наавтомобила предни и задни парктроник сензори, които чрез звукова сигнализация информиратшофьора за разстоянието до препятствието. Като допълнение към системата на паркинг асистент еразработена и камера за обратно виждане, която да осигури видимост на шофьора зад автомобила.0102030404

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!