Views
3 years ago

Manual - Jøtul stoves and fireplaces

Manual - Jøtul stoves and fireplaces

NORGE/DANMARKInnhold1.0

NORGE/DANMARKInnhold1.0 Forhold til myndighetene ............................. 22.0 Tekniske data ................................................. 23.0 Sikkerhetsregler ............................................ 34.0 Installasjon ................................................... 35.0 Bruk ................................................................ 56.0 Vedlikehold .................................................... 67.0 Service ............................................................ 78.0 Tilleggsutstyr................................................. 79.0 Årsaker til drifts-forstyrrelser - feilsøking .....7Figurer ................................................................. 481.0 Forhold til myndigheteneInstallasjonen av et ildsted må være i henhold til det enkeltelands lover og regler.Alle lokale forordninger, inklusive de som henviser til nasjonaleog europeiske standarder, skal overholdes ved installasjonen avproduktet.Monterings-, installasjons- og bruksanvisninger er vedlagtproduktet. Installasjonen kan først tas i bruk etter at den erkontrollert av kvalifisert kontrollør.Et typeskilt av varmebestandig materiale er plassert påskjermplaten på produktets bakside. Det inneholder informasjonom identifikasjon og dokumentasjon av produktet.2.0 Tekniske dataMateriale:StøpejernOverflatebehandling:Sort lakkType brensel:Ved/kullMaks. vedlengde:40 cmRøykuttak:Topp, bakRøykrørsdimensjon:Ø150 mm/177 cm 2 tverrsnittVekt ca:124 kgTilleggsutstyr:Gulvplate i blåsort emalje,skjermplate bak, korte bein* (sepkt. 8.0)Produktmål, avstander: Se fig. 1Tekniske data i h.h.t. EN 13240VedKullNominell varmeavgivelse: 6,5 kW 4,0 kWRøykgass massestrøm: 4,8 g/s 6,7 g/sAnbefalt skorsteinstrekk: 12 Pa 12 PaVirkningsgrad: 79%@7,4kW 70%@3,9 kWCO emisjon (13% O 2): 0,30% 0,63%Røykgasstemperatur: 330 o C 228Driftsform:Intermitterende Intermitterende2

3.0 Sikkerhetsregler3.1 Brannforebyggende tiltakEnhver bruk av ildstedet kan representere en viss fare. Ta derforhensyn til følgende anvisninger:• Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommerfor nær ildstedet.• La ilden brenne ut. Slukk den aldri med vann• Ildstedet blir varmt under fyring, og kan forårsake forbrenninghvis det berøres.• Aske må plasseres forsvarlig utendørs, eller tømmes der detteikke medfører brannfare.3.2 Tilførsel av luftAdvarsel! Man må forsikre seg om at det er nok tilførsel av utelufttil det rommet hvor ildstedet blir installert.Utilstrekkelig luft-tilførsel kan forårsake at røykgasser kommer uti rommet. Dette er meget farlig! Symptomer på dette kan værerøyklukt, tretthet, kvalme og uvelhet.Pass på at luftventiler i rommet hvor ildstedet er plassert, ikkeer blokkerte!Mekanisk avtrekk bør ikke brukes i et rom med ildsted. Dette kanskape undertrykk og kan trekke giftige gasser inn i rommet.Kobles det derimot uteluft direkte til ildstedet vil bruk avmekanisk avtrekk ikke påvirke bruken av ildstedet.4.0 InstallasjonNB! Kontroller at ildstedet er fri for skader før installasjonenbegynner.Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal settes opp ogmonteres.4.1 Montering før installasjon1. Produktet leveres i ett kolli, hvor askeleppe og knott til dørslåmå monteres.2. Når du har pakket ut produktet, ta ut alle løse deler. Kontrollerat produktet ikke har synlige skader, og at reguleringshendlenevirker.3. Løft av topplaten. På denne måten blir produktet lettereå flytte, samt at det også vil være enklere å kontrollere atpakning rundt røykrøret kommer på plass og blir 100% tett.4. Installer askeleppen ved å hekte den på foran rett under døren.Fig. 2C.5. Skru dørknotten på håndtaket. Fig. 2DMontering av røykstussIldstedet leveres klargjort for bakmontering.• Fest røykstussen (fig. 3) til bakplaten (fig. 4A) med 3 skruerfestet fra innsiden.• Skal produktet toppmonteres, løsnes traversen som holdertoppdekslet på plass (fig. 5A), og dekslet festes på baksiden.• Sett topplaten tilbake på plass.4.2 GulvNORGE/DANMARKFundamenteringMan må forsikre seg om at gulvet er dimensjonert for ildstedet.Se «2.0 Tekniske data» for angivelse av vekt.Krav til beskyttelse av tregulvSkal ildstedet plasseres på tregulv, må det monteres enskjermplate (må kjøpes separat) bak på produktet (se avsnitt «8.0Tilleggsutstyr»). Dette for å skjerme for stråling fra bakplatenmot gulv.Samtidig må hele gulvet under og foran ildstedet, dekkes aven plate av metall eller annet egnet ikke-brennbart materiale.Anbefalt tykkelse min. 0,9 mm.Eventuelt gulvbelegg av brennbart materiale, slik som linoleum,tepper etc. må fjernes under gulvplaten.Krav til beskyttelse av brennbart gulv foranildstedetForplaten må være i henhold til nasjonale lover og regler.Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjonerog installasjonskrav.4.3 VeggAvstand til vegg av brennbart materiale - se fig. 1Ildstedet er tillatt brukt med uisolert røykrør med de avstandertil vegg av brennbart materiale som vist i fig. 1.Avstand til vegg dekket av brannmurKontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjonerog installasjonskrav.3

Valiant 2 and 4 Blade Stove Fan Instructions copy - TermaTech
MANUAL www .hughes-and-kettner.com
manual and warranty manuel et garantie - UniqueSquared.com
SteamXpress™ - Applica Use and Care Manuals
instruction manual and warranty rules instructions d ... - DT Swiss
Quick 'N Easy Plus® - Applica Use and Care Manuals
Model Modelo Modèle TCM1000KT - Applica Use and Care Manuals
operation and maintenance manual for miller model rope grabs and ...
The Classic™ - Applica Use and Care Manuals
manual and warranty manuel et garantie - Datatail
SAFETY, INSTALLATION AND OPERATION MANUAL - Global Energy
manual and warranty manuel et garantie manual y garantía - Visions ...
Digital Advantage™ - Applica Use and Care Manuals
Perfect Broil™ Toast-R-Oven™ - Applica Use and Care Manuals
Wide-Mouth Food Processor - Applica Use and Care Manuals
Owner's Manual ID:15TVP and ID:30TVP - Blackstar Amplification
Phoenix Castille 6 and Diamond 10 Manual - Safe Runner
Installation, Start-Up and Operator's Manual - NoOutage.com, LLC
Manuale - Jøtul stoves and fireplaces
Manual de usuario - Jøtul stoves and fireplaces
Manual de instalación - Jøtul stoves and fireplaces
Installasjonsmanual - Jøtul stoves and fireplaces
Bedienungsanleitung - Jøtul stoves and fireplaces
Jøtul F 360 / Jøtul F 370 - Jøtul stoves and fireplaces
4.0 Installation - Jøtul stoves and fireplaces