Views
3 years ago

Manual - Jøtul stoves and fireplaces

Manual - Jøtul stoves and fireplaces

NORGE/DANMARKKrav til

NORGE/DANMARKKrav til brannmurBrannmuren skal være minimum 100 mm tykk og være utførti teglstein, betongstein eller lettbetong. Andre materialer ogkonstruksjoner med tilfredsstillende dokumentasjon kan ogsåbenyttes.Avstand til ikke brennbar vegg - se fig. 1Med ikke brennbar vegg menes her en ikke bærende vegg avgjennomgående murverk/betong.Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjonerog installasjonskrav.4.4 TakDet må være en avstand på minimum 1200 mm til brennbarttak over ildstedet.4.5 Skorstein og røykrør• Ildstedet kan tilknyttes skorstein og røykrør godkjent forfastbrenselfyrt ildsted med røykgasstemperatur som angitti «2.0 Tekniske data».• Skorsteinstverrsnittet må minimum være lik røykrørstverssnitt.Bruk gjerne «2.0 Tekniske data» ved beregning av riktigskorsteinstverrsnitt.• Ildstedet bør være tilknyttet egen skorstein. Kontakt dinelokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner oginstallasjonskrav.• Tilslutning til skorstein må utføres i henhold tilskorsteinsleverandørenes monteringsanvisninger.• Før det tas hull i skorsteinen, bør ildstedet prøveoppstilles forriktig avmerking for plassering av ildsted og hull i skorsteinen.Se fig. 1 for minimumsmål.• Se til at røykrøret får stigning hele veien frem til skorsteinen.• Bruk røykrørsbend med feieluke for å sikre feiemulighet.Vær obs på at det er særdeles viktig at tilslutninger har en vissfleksibilitet. Dette for å forhindre at bevegelser i installasjonenfører til sprekkdannelser.NB! En korrekt og tett tilslutning er meget viktig for produktetsfunksjon.Trekken i skorsteinen bør ikke overstige 2,5 mm H 2O (25 Pa)under bruk. Ved for høy trekk kan man installere og betjene etrøykrørsspjeld for å regulere ned trekken.Ved brann i skorsteinen:• Steng alle luker og ventiler.• Hold ileggsdøren lukket.• Kontroller loft og kjeller for røykutvikling.• Ring brannvesenet.• Før ildstedet kan taes i bruk etter en brann eller et branntilløp, mådet være kontrollert og funnet i orden av fagkyndig personell.4.6 Kontroll av funksjoner (fig. 2)Når produktet er oppstilt, kontroller alltid betjeningshåndtakene.Disse skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende.Jøtul MF 3 er utstyrt med følgende betjeningsmuligheter:1. Luftventil i askedør fig. 2A2. Luftventil fig. 2B5.0 Bruk5.1 Valg av brenselIldstedet kan fyres med ved eller brikettert kull. Bruk alltidkvalitetsved eller brikettert kull (se pkt. 5.6) . Det gir det besteresultatet, annet brensel vil kunne skade ildstedet.5.2 Jøtuls definisjon av kvalitetsvedKvalitetsvedMed kvalitetsved menes det meste av kjent trevirke som bjørk,gran og furu.God kvalitetsved bør være tørket slik at vanninnholdet er på maks.20%.For å oppnå dette, bør veden hugges senest på ettervinteren. Denkløyves og stables på en slik måte at den blir luftet. Stablene måoverdekkes for ikke å trekke for store mengder regnvann. Vedenbør tas inn tidlig høst, og stables/lagres for bruk kommendevinter.Energimengden i 1 kg ved varierer lite. På den annen side variereregenvekten hos de ulike typene ved relativt mye. Dette innebærerat energimengden (kWh) i en bestemt volummengde, f.eks.gran, er mindre enn i den samme volummengden av eik somhar høyere egenvekt.Energimengden til 1 kg kvalitetsved er ca. 3,8 kWh. 1 kg helt tørrved (0% fuktighet) gir ca. 5 kWh, mens ved med en fuktighetsgradpå 60% bare gir ca.1,5 kWh/kg.Konsekvens av å bruke fuktig ved kan bli:• Dannelse av sot/tjære på glass, i ildstedet og i skorsteinen.• Ildstedet vil gi lite varme.• Det kan gi risiko for skorsteinsbrann som følge av oppbyggingav sot i ildsted, røykrør og skorstein.• Bålet kan slukne.Vær spesielt nøye med aldri å fyre med følgende materialer:• Husholdningsavfall, plastposer o.l.• Malt eller impregnert trevirke (som er meget giftig)• Spon- og laminerte plater• Rekved (drivved)Dette kan skade produktet, og er forurensende.NB! Bruk aldri væsker som bensin, parafin, rødsprit e.l. tilopptenning. Du kan skade både deg selv og produktet.5.3 Vedlengde og mengdeMaks. vedlengde er 40 cm. Jøtul MF 3 har med sin virkningsgraden nominell varmeavgivelse på 6,5 kW. Dette tilsvarer et forbrukav ca. 2,1 kg kvalitetsved pr. time.Viktig for en god forbrenning er at veden er passe stor. Størrelsenpå veden bør være:Opptenningsved (finkløvd ved):Lengde: 30 -40 cmDiameter: 2 - 5 cmMengde pr. opptenning: 6-8 stk.4

NORGE/DANMARKVed (kløvd ved):Anbefalt lengde: 30 cmDiameter: Ca. 8 cmPåfyllingsintervall: Ca. 45-50 minuttIleggsstørrelse: 1,7 kgMengde pr. ilegg: 2 stk.5.4 Første gangs oppfyring• Tenn opp slik som beskrevet under «5.5 Daglig bruk».• Fyr friskt et par timer og luft ut eventuell røyk og lukt fraproduktet.• Gjenta ovenstående et par ganger.5.6 Jøtuls definisjon av brikettert kullMed brikettert kull mener vi mineralsk kull som er i henholdtil spesifikasjonene i EN 13240, Tabell B.2. (Briquetted fuel forclosed appliances.) For eksempel: Phurnacite.5.7 Første gangs oppfyring• Tenn opp slik som beskrevet under «5.4 Første gangsoppfyring».Påfyllingsintervall av kull: Ca. 135 minutt.Ileggsstørrelse: 1,45 kg.NB! Lukt under innfyring.Lakkerte produkter: Under første gangs oppfyring kan ildstedetgi fra seg en irriterende gass som kan lukte noe. Gassen er ikkegiftig, men det bør foretas en skikkelig utlufting av rommet. Fyrmed god trekk til samtlige gasser har brent ut - til hverken røykeller lukt merkes mer.Emaljerte produkter: De første gangene et nytt ildsted brukes,kan det danne seg kondensvann på overflaten. Dette må tørkesbort for å unngå at det dannes varige flekker når overflaten blirvarm.5.5 Daglig brukProduktet er beregnet for intermitterende forbrenning. Medintermitterende forbrenning menes her vanlig bruk av et ilsted.Dvs. at hvert ilegg bør brenne ned til glør før det legges på nyved.• Åpne begge luftventilene (2A+2B) (Bruk en hanske e.l., dabetjeningshåndtaket kan bli varmt.)• Legg to halvstore trestykker ut/inn på hver sin side ipeisbunnen.• Krøll litt avispapir (evt. never fra bjørkeved) mellom disse, legglitt finkløvd ved på kryss og tvers (se pkt. 5.3), og tenn opp. Økstørrelsen etterhvert.• La døren stå på gløtt helt til veden tar fyr. Døren og askedørensluftventil stenges når veden har antent skikkelig og brennergodt.• Deretter regulerer du forbrenningen til ønsket varmeavgivelseved hjelp av luftventilen (Fig. 2B).Nominell varmeavgivelse oppnås ved ca. 40% åpning avluftventilen (fig. 2B), og stengt askedørventil.Påfylling av ved1. Hvert ilegg bør brenne ned til glør før det legges på ny ved.Åpne døren på gløtt og la undertrykket i ildstedet utjevneseg, før døren åpnes helt.2. Legg i veden og sett øvre luftventil i helt åpen stilling i noenminutter til veden har tatt godt fyr.3. Luftventilen reguleres ned igjen når veden har antentskikkelig og brenner godt.NB! Advarsel mot overfyring: Ildstedet må aldri overfyres.Med overfyring forstås et for stort ilegg av ved, og/eller for myelufttilførsel, slik at varmeutviklingen blir for kraftig. Et sikkerttegn på overfyring er at produktet får glødende punkter. Reduserda ventilinnstillingene øyeblikkelig.5.8 Daglig brukFor å lykkes med å brenne kull, må det være luftgjennomstrømminggjennom fyrristen.• Åpne begge luftventilene• Legg to halvstore trestykker ut/inn på hver sin side ipeisbunnen.• Krøll litt avispapir (evt. never fra bjørkeved) mellom disse oglegg på litt finkløvd ved på kryss og tvers (se pkt. 5.3).• Legg kull på toppen og tenn på.• La døren stå på gløtt helt til veden tar fyr.• Når ilden har stabilisert seg, stenges den øvre luftventilengradvis.• Deretter regulerer du forbrenningen til ønsket varmeavgivelseved hjelp av askedørens luftventil (Fig. 2A og 6A). (Bruk enhanske e.l., da betjeningshåndtaket kan bli varmt.)Påfylling av kullNår det trengs mer kull bør man rake i glørne slik at asken fallerned i askeskuffen.• Legg på mer kull, men ikke fyll opp mer enn til kanten avaskelisten.• Åpne gjerne luftventilen i askedøren ved påfylling, slik atønsket temperatur oppnås.• Når ønsket varmeavgivelse er oppnådd, reguleres luftventileni askedøren ned igjen.Fjerning av aske - se pkt. 6.2La ikke asken bygge seg opp til under fyrristen da det kan føretil overoppheting og deformering av risten.5.9 TermometerNår man fyrer med brikettert kull, anbefales det bruk av etovnstermometer.Termometer fås kjøpt hos alle større forhandlere, og kanplasseres oppe på toppen av ildstedet.Gjentagende overfyring av et ildsted (temperaturer over 280 oC), vil gjøre sitt til at man må skifte oftere reservedeler som ikkegår inn under garantien.Ved mistanke om for høyt/dårlig trekk i skorsteinen, må det søkesfagkyndig hjelp for utbedring. Se også «2.0 Tekniske data» og «4.5Skorstein og røykrør» for informasjon.5

Valiant 2 and 4 Blade Stove Fan Instructions copy - TermaTech
manual and warranty manuel et garantie - UniqueSquared.com
operation and maintenance manual for miller model rope grabs and ...
Digital Advantage™ - Applica Use and Care Manuals
MANUAL www .hughes-and-kettner.com
The Classic™ - Applica Use and Care Manuals
SAFETY, INSTALLATION AND OPERATION MANUAL - Global Energy
manual and warranty manuel et garantie - Datatail
manual and warranty manuel et garantie manual y garantía - Visions ...
Installation, Start-Up and Operator's Manual - NoOutage.com, LLC
Owner's Manual ID:15TVP and ID:30TVP - Blackstar Amplification
Phoenix Castille 6 and Diamond 10 Manual - Safe Runner
Wide-Mouth Food Processor - Applica Use and Care Manuals
Perfect Broil™ Toast-R-Oven™ - Applica Use and Care Manuals
Model Modelo Modèle TCM1000KT - Applica Use and Care Manuals
instruction manual and warranty rules instructions d ... - DT Swiss
Quick 'N Easy Plus® - Applica Use and Care Manuals
SteamXpress™ - Applica Use and Care Manuals
Manuale - Jøtul stoves and fireplaces
Manual de usuario - Jøtul stoves and fireplaces
Manual de instalación - Jøtul stoves and fireplaces
Jøtul F 360 / Jøtul F 370 - Jøtul stoves and fireplaces
Installasjonsmanual - Jøtul stoves and fireplaces
Bedienungsanleitung - Jøtul stoves and fireplaces
4.0 Installation - Jøtul stoves and fireplaces