اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺳﺮﻃﺎن - دانشگاه علوم پزشکی تهران

fnm.tums.ac.ir

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺳﺮﻃﺎن - دانشگاه علوم پزشکی تهران

آنچه مرور می کنيماهميتاطلاع رسانیسلامت از طريق اينترنتدر زمينه نقش اينترنت در پيشگيری از سرطانزيرساختهای مورد نيازتجارب ايران در پيشگيری از سرطان از طريق اينترنتچالش هاهای پيش روراهکارهای توسعهپيشگيری از سرطان از طريق اينترنت٢


نقش اينترنت در پيشگيری از سرطانشناسايی و حمايت افراد در معرض خطرآگاهی از روشها و فناوری های جديد درمانی يا تشخيص زود رستوسعه ارتباط مردم با هم و استفاده از تجارب همارتقای دانش گروه درمان و عموم مردم در زمينه پيشگيری ازسرطان برای خود و خويشاوندانکمک به آمارگيری دقيق تر و غربالگری•••••تغيير شيوه زندگی۴


زيرساختهای مورد نياز---شبکه های ارتباطیبه تشخيصسيستم های کمککنندهابزارها و روش های تعاململپست الکترونيکیويديوکنفرانسگروه های مباحثاتی(٢٠٠۵جاديت ان لاسکر و همکاران ٢٠٠۵٢٠٠۵، ٢٠٠۵، متز و همکاران و همکاران ‏(ريمر•••۵


تجارب ايران در اطلاع رسانی پيشگيری از سرطان از طريقاينترنتمحورها:‏آموزشپيام های بهداشتی••مشاورهوپرسش و پاسخ•اطلاعات پزشکی•٧


آموزش- آشنايی با عوامل مستعد کننده سرطانتغذيه سالمخود داری از مصرف دخانياتفعاليت مناسب بدنی و تعديل وزنمعاينه دوره ایمحافظت در برابر نور آفتابدوری از مواد سرطان زا بر اساس نتايج تحقيقات•••••••٨


نمونه هايی از آموزش- • www.tebyan.netرژيم غذايی در سرطان ها،‏ اثر شير و فراورده های آن در پيشگيریتغذيه و پيشگيری از سرطان ، رژيم غذايی کشورهای حاشيه مديترانه خطر سکته و سرطان را کاهش می دهد،‏از سرطان،‏ و سرطانبا مصرف ميگو از بيماری های قلبی قلبی–عروقیاثرات مفيد فيبرهای غذايی بر بيماری ها،‏پيشگيری کنيد،‏نقش تغذيه در پيشگيری از سرطان پروستات• http://www.zanan.co.ir/life/000849.html آموزش براي پيشگيري سرطان پستان• http://www.zanan.co.ir/life/000740.html سرطان،‏ دومين علت مرگ ومير آودآان• http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86&SSOReturnPage==%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0سرطان و انواع آن• http://www.egolestan.comمقالات پزشکی مختلف در زمينه سرطان ٩


•مشاوره در تمامی حيطه های بهداشتیانجمن درمانگران ايرانwww.iranhealers.com•پايگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ايران سلامتwww.iransalamat.com•سرويس مشاوره مستقيم تلفنی و بيمه خدمات درمانی ملیکه در ايران و انگلستان در آدرس های(NHS Direct)www.multikulti.org.ukو www.ageconcern.org.ukخدمات مشاوره ارائه می نمايند١٢


نمونه هايی از اطلاعات پزشکی- ••سايت های دانشگاه های علوم پزشکیمجلات پژوهشی الکترونيکی و مقالات مفيد در زمينه های مختلف پزشکی م مانندمجلات و پايگاه های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهرانDiglib.tums.ac.irInternational Journal of Hematology- Oncology and Bone Marrow Transplantationhttp://cancer-institute.ac.irکتابهاي الکترونيکانستيتو کانسر ايران در بيمارستان امام خمينی••http://www.boali.comwww.boali.com/سايت بوعلي•١٣


چالشهاهای پيش رو• اعتبار،‏ صحت و به روز بودن اطلاعات• امنيت اطلاعات و حفظ محرمانگی• سطح فرهنگ و سواد استفاده علمی ازآامپيوتر• پراکندگی اطلاعات١۴


راهکارهای توسعهو مراآزتجهيز خانه ها الکترونيکیسلامت سواد ارتقای اطلاع رسانی پيشگيری از سرطان از طريق اينترنتدرمانی و خانه هایافزايش امنيت اطلاعات با رمزگذاریپر سرعتبهداشت به اينترنت گروه درمانمردم و تشکيل گروه های روی خط از بيماران مبتلا به نوع مشابه سرطانراهنمايی و تشويق مردم توسط گروه درمان به استفاده از اين خدماتپزشکی واطلاع رسانی پيشگيری از سرطان(مشاورهپورتال ملیملی ايجاداطلاع رسانی)‏پيام بهداشتی-‏ آموزش-‏ پرستاری-‏ ارتقای کيفيت سايت های اطلاع رسانی* ١۵


رعايت معيارهای کيفيتمعيار را برای تعيين کيفيت سايت های خدمات بهداشتی در سالکميته اروپايی ۶ اعلام کرد:‏٢٠٠٢ ٢٠٠٢شفافيت •Transparency and honestyاعتبار •Authorityمحرمانگی •Privacy and data protection•به روز بودنUpdating of information•در دسترس بودنAccessibility••Accountabilityپاسخگو بودن گراهام و همکاران(‏‎٢٠٠۵‎‏)‏موثر بودنeffectiveness•رعايت استانداردstandard١۶دو معيار افزودند:‏


جمع بندیپتانسيل زيادی برای پيشگيری و کنترل سرطان در اينترنت موجوداست.‏اينترنت می تواند اهرم نيرومندی برای اتصال علوم پايه،‏ معايناتبالينی و سلامت عمومی باشد.‏اينترنت می تواند از طريق مطلع کردن مردم از مداخلات علمیرفتارهای موثر،‏ منجر به کاهش رفتارهای پرخطر و کاهش ابتلا بهسرطان گردد.‏•••اطلاع رسانی از طريق اينترنت در بهبودپيشگيری از سرطان تاثير زيادی دارد.‏شيوه زندگیدر زمينه•١٧


١٨متشکرم

More magazines by this user
Similar magazines