KoekelbergNews 90

koekelberg.be
  • No tags were found...

KoekelbergNews 90

KoekelbergNews 90 6/7/07 12:27 PM Page 4Action SocialeSociale Actie- Le Kids Motel, notre halte-garderieCréé en 1999, le Kids Motel a été le 1er lieu d’accueiltemporaire d’enfants à Bruxelles : enfin,les parents d’enfants en bas âgepouvaient les faire garder pendantquelques heures afin de pouvoir suivreune formation, se rendre à un entretiend’embauche, etc. Sa capacité d’accueilest actuellement de 21 enfants.- Un service de garde d’enfantsmalades à domicileVotre enfant est malade et vous n’avezaucune solution immédiate pour sa garde. Un coup de fil etnotre gardienne se déplacera quelques heures chez vouspour prendre soin de votre enfant.Infos : Kids Motel/Enfants malades – rue Herkoliers 35Tél : 02/410.36.74 – Fax : 02/414.60.88e-mail : kidsmotel@koekelberg.irisnet.be- Un service de médiation de dettesVous vivez une situation financière difficile, vous voussentez seul(e) face à vos créanciers ? Notre service demédiation de dettes peut vous aider à assainir votresituation financière.Infos : Rue Fr. Delcoigne 39Tél : 02/412.16.83 - Fax : 02/412.16.85- Un service d’Insertion Socio-Professionnelle (ISP)Ce service permet l’accompagnement et la mise au pointd’un projet individualisé d’insertion socio-professionnellepour les personnes aidées par le CPAS. Grâce à desprogrammes adaptés de réinsertion professionnelle, denombreux Koekelbergeois ont pu retrouver un emploi etainsi démarrer une nouvelle vie !Infos : ISP - Rue de l’Eglise Ste-Anne 114Tél. 02/414.38.57 - Fax : 02/412.16.85- Un service médico-pharmaceutiqueLe CPAS de Koekelberg est actuellement le seul de larégion bruxelloise à disposer d’un dispensaire où lesusagers bénéficient d’un accompagnement médical et detous conseils d’ordre médico-social. Il contribue largementaux actions de prévention en matière de santé.Infos : Rue Fr. Delcoigne 39Tél. 02/412.16.23 Fax. 02/412.16.85En résumé, le CPAS est un acteur de première ligne dansla politique d’action sociale de Koekelberg.- Het Kids Motel, onze kinderopvangGesticht in 1999, was het Kids Motel de 1ste tijdelijkekinderopvang in Brussel : voor de eerste keerwas het voor ouders van jonge kinderen inBrussel mogelijk om hun kinderen enkeleuren te laten bijhouden teneinde zelf eenopleiding te volgen, te gaan solliciteren, enz.Intussen werd de opvangcapaciteitopgetrokken tot 21 kinderen.- Een dienst voor thuisopvang vanzieke kinderenUw kind is ziek en u heeft nietonmiddellijk een oplossing voor de opvang. Een simpeltelefoontje en onze medewerkster komt een paar uur bij uthuis om voor uw kind te zorgen.Info: Kids Motel/Zieke kinderen – Herkoliersstraat 35Tel : 02/410.36.74 – Fax : 02/414.60.88e-mail : kidsmotel@koekelberg.irisnet.be- Een schuldbemiddelingsdienstU heeft het financieel moeilijk of u heeft een zwareschuldenlast. U staat alleen tegenover uw schuldeisers ?Nu niet meer, want onze schuldbemiddelingsdienst kan uhelpen om uw financiële situatie aan te zuiveren.Info: Fr. Delcoignestraat 39Tel : 02/412.16.83 - Fax : 02/412.16.85- Een dienst socio-professionele inschakeling (SPI)Deze dienst zorgt voor de begeleiding en het uitwerken vaneen individueel socio-professioneel project voor de mensendie door het OCMW geholpen worden. Dankzij aangepasteprogramma’s van professionele inschakeling, hebben veleKoekelbergenaren opnieuw werk gevonden en zijn zo eennieuw leven gestart!Info: SPI – Sint-Annakerkstraat 114Tel. 02/414.38.57 - Fax : 02/412.16.85- Een medisch-farmaceutische dienstHet OCMW van Koekelberg beschikt momenteel als enigein het Brussels Gewest over een dispensarium waar degebruikers medische begeleiding en medico-socialebijstand kunnen krijgen. Het draagt in grote mate bij tot demedische preventieacties.Info: Fr. Delcoignestraat 39Tel. 02/412.16.23 Fax. 02/412.16.85In het kort: het OCMW is een eerste lijnspeler inzakemaatschappelijk werk in Koekelberg.4info : 02 412 16 52

More magazines by this user
Similar magazines