SEANCE DU 21 MARS 2013 ZITTING VAN 21 MAART ... - Koekelberg

koekelberg.be
  • No tags were found...

SEANCE DU 21 MARS 2013 ZITTING VAN 21 MAART ... - Koekelberg

Séance du 21 mars 2013 - Zitting van 21 maart 2013 folio 5van het jaar 2013.Artikel 5.- De nodige kredieten worden ingeschreven op de begroting van 2013 doormiddel van begrotingswijzigingen:- voor het boeken van de uitgaven voortvloeiend uit de toekenning van de premie : op deartikels met economische codes 111-01, 111-02, 111-03 en 111-05;- voor het boeken van de uitgaven voortvloeiend uit de werkgeversbijdragen verbondenaan de premie : op de artikels met economische codes 113-01, 113-02, 113-03 en 113-05;- voor het boeken van de ontvangst voortvloeiend uit de gewestelijke subsidie : op deartikels met economische code 465-02;de functionele codes stemmen overeen met de taken waarop de begunstigden belastworden.------DECIDE à l'unanimitéBESLUIT eenparig------M. LAAOUEJ demande d'acter qu'il souhaite recevoir une copie du PV de la réunion denégociation syndicale.De heer LAAOUEJ vraagt akte te nemen dat hij een kopie van het PV van de vergaderingvan het onderhandelingscomite wenst te ontvangen.objet - voorwerp 2Contrat de Quartier Durable "Koekelberg Historique". P 6.3. Octroi d’uneprime pour l’achat d’électroménagers performants. Abrogation.Approbation d'un nouveau règlement.Le Conseil, en séance publique,Vu la nouvelle loi communale ;Vu l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 28 janvier 2010 ;Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010portant exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisationurbaine ;Vu l'approbation du 15 décembre 2011, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, du programme quadriennal de revitalisation du Contrat de Quartier durable'Koekelberg historique' ;Vu le programme du Contrat de Quartier durable 'Koekelberg historique' notamment leprojet 6.3 "Primes" ;Vu sa décision du 21 juin 2012 (A/005) d'approuver le règlement relatif à l'octroi d'uneprime pour l'achat d'électroménager performant ;Considérant que Bruxelles-Environnement a décidé d'octroyer un bonussupplémentaire pour la prime F lors de l'achat d'un réfrigérateur/congélateur (y compriscombiné) « A+++ » et d'un sèche-linge électrique « A++ » à partir du 1 er mars 2013 ;Considérant qu'il convient d'abroger le règlement actuellement en vigueur,Décide,Article unique: - d'abroger le précédent règlement et d'approuver le nouveau règlement enannexe.(Voir n° 013 du registre-annexe).Duurzaam Wijkcontract "Historisch Koekelberg". P 6.3. Toekenning vaneen premie voor de aankoop van energiezuinige huishoudapparaten.Opheffing. Goedkeuring van een nieuw reglement.De Raad, in openbare vergadering,Gelet op de nieuwe gemeentewet ;

More magazines by this user
Similar magazines