seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

koekelberg.be
  • No tags were found...

seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

Séance du 30 novembre 2011 - Zitting van 30 november 2011 folio 17administratieve onkosten.De voorlopige bewonerskaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden en wordenafgeleverd mits betaling van een waarborgsom van € 25 te betalen door de gebruiker.Artikel 6.- Gemeentelijke parkeerkaartDe parkeerkaart (of vignet) geeft de titularis het recht te parkeren voor onbepaalde duur opeen parkeerplaats voorzien in de blauwe en rode zone waarvoor de kaart geldig is. Deretributie zoals voorzien in de artikelen 3 en 4 is van toepassing indien de parkeerkaart (ofvignet) niet geplaatst is op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuigwaarvoor ze bestemd is.Bij het indienen van de aanvraag dient de aanvrager te bewijzen dat het voertuig waar dekaart of het vignet voor gevraagd wordt, ingeschreven is op zijn naam of dat hij het vaakgebruikt.Deze kaart wordt toegekend aan volgende doelgroepen :1. De gebruikers die een directe en permanente band hebben met de gemeente, zoalso.m. handelaars of beoefenaars van de vrije beroepen die hun handel of kabinet op hetgrondgebied van de gemeente hebben. Deze groep wordt "Abonnee" genoemd.2. De werknemers van het gemeentebestuur, het OCMW, de scholen en gemeentelijkevzw'sdie zich in het kader van hun dienst moeten verplaatsen met hun privé-wagen of met eenvoertuig van de gemeente. Deze groep wordt "Gemeentebestuur" genoemd.3. De gebruikers van voertuigen verbonden aan een maatschappij, officieel erkend doorde Gemeente voor het autodelen. Deze groep wordt "Gedeelde voertuigen" genoemd.De titularissen van de parkeerkaart, vermeld in punt 1 van alinea 1 van dit artikel, kunnenzich van de retributie kwijten middels de betaling van een jaarlijks abonnement datparkeren op de weg toelaat aan € 38,00 per maand. De concessiehouder mag het bedragvan deze retributie integreren in de prijs voor een gemengd abonnement dat toegangverleent tot het parkeren op de openbare weg en in de in concessie gegeven ondergrondseparking.Het abonnement dat de gebruiker ondertekend heeft, wordt vastgesteld door plaatsing vande parkeerkaart of vignet op een leesbare manier achter de voorruit van zijn voertuig.In geval van overmacht zal het abonnement 'prorata temporis' terugbetaald worden.In geval van betwisting is het College bevoegd.Artikel 7. - Parkeerkaart voor gedeelde voertuigenDe gebruikers die genieten van een parkeerkaart of -vignet "Gedeeld voertuig" kunnenparkeren op de voor hen gereserveerde plaatsen middels de kaart of vignet goed zichtbaarte plaatsen achter de voorruit van het voertuig waarvoor zij bestemd is.Om te kunnen genieten van één of meerdere parkeerkaarten voor gedeelde voertuigen,moet de vragende partij een maatschappij zijn die officieel erkend is door het College vanBurgemeester en Schepenen en moet zij in haar statuten of documenten er rekening meehouden dat derden, die geen lid zijn van de maatschappij, toegang kunnen hebben tot hetsysteem van autodeling.Het aantal gebruikers van het autodelingssysteem moet, voor elke maatschappij, groterzijn dan het aantal voertuigen waarvan het kentekennummer op de kaart vermeld staat.De kenmerken, de afgiftevoorwaarden en de geldigheid van de parkeerkaart voor gedeeldevoertuigen zijn vastgesteld in artikel 8 van dit reglement.Op de parkeerkaart voor gedeelde voertuigen wordt eveneens vermeld op welke plaatsenvan het openbaar wegennet het parkeren voorzien is voor de belanghebbenden van dekaart.Artikel 8.- De parkeerkaart bewoner, de gemeentelijke parkeerkaart en de parkeerkaartvoor gedeelde voertuigen:- wordt gedrukt op geel papier, weegt 160 gr en heeft een formaat van 15,50 x 7 cm.- wordt met een schriftelijke aanvraag aan het gemeentebestuur verkregen. Deaanvrager moet kunnen bewijzen dat hij onder een van de categorieën, vermeld in artikel

More magazines by this user
Similar magazines