seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

koekelberg.be
  • No tags were found...

seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

Séance du 30 novembre 2011 - Zitting van 30 november 2011 folio 26jaar.IV) VRIJSTELLINGENArtikel 12.- Worden van de belasting vrijgesteld :1.- de gebouwen of terreinen die getroffen worden door een onteigeningsplan datgoedgekeurd werd door de bevoegde overheid, tenzij er zich winstgevende installatiesop bevinden zoals aanplakborden, reclameinrichtingen, pylonen, masten, antennes enandere telecommunicatiemiddelen, zendapparatuur voor signalen eninformatieuitwisseling via hertzgolven. Deze lijst is niet limitatief.2.- de gebouwen of terreinen die per ongeluk geteisterd werden, gedurende de twee jaardie volgen op het jaar van het ongeluk, tenzij er zich winstgevende installaties opbevinden zoals aanplakborden, pylonen, masten, antennes en anderetelecommunicatiemiddelen, zendapparatuur voor signalen en informatieuitwisselingvia hertzgolven. Deze lijst is niet limitatief. De vrijstelling is niet van toepassingwanneer het gebouw of het terrein in kwestie reeds voordien werd ingekohierd voordeze belasting.3.- het gebouw of het terrein waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werdaangevraagd, waarvoor overeenkomstig artikel 125 van het Brussels Wetboek vanRuimtelijke Ordening een bericht van ontvangst werd afgeleverd of als de termijn vandertig dagen bedoeld in dit artikel verstreken is zonder afgifte van het bericht vanontvangst van volledig dossier en zonder notificatie van het onvolledig karakter vanhet dossier. Deze vrijstelling is van toepassing voor het aanslagjaar tijdens hetwelk hetbericht van ontvangst werd geleverd. Geen enkele andere vrijstelling van dit type zalvoor hetzelfde goed worden verleend.4.- het gebouw of het terrein dat vrijgesteld werd van de belasting op grond van artikel 12punt 3 en waarvoor een eigendomsoverdracht is gebeurd, kan slechts op grond vandezelfde voorschriften opnieuw worden vrijgesteld na een termijn van vijf jaar te tellenvanaf de datum van het bericht van ontvangst of bij het verstrijken van de termijn vandertig dagen, die in aanmerking genomen werden genomen voor de eerste vrijstelling.5.- het gebouw of het terrein waaraan werken gebeuren overeenkomstig de in voege zijndewetten en reglementen, die specifiek uitgevoerd worden om een einde te stellen aan destaat bedoeld in artikel 2, voor zover deze werken effectief ondernomen werden enaanhoudend worden voortgezet. Deze vrijstelling geldt slechts voor één jaar. Geenenkele andere vrijstelling van dit type zal worden verleend voor het gebouw of hetterrein in kwestie.INVORDERING EN GESCHILLENArtikel 13.- De kohierbelasting moet worden betaald binnen twee maanden na deverzending van het aanslagbiljet. De inning en de geschillen die hierop betrekking hebbenworden geregeld volgens de beschikkingen van de wet van 24 december 1996 zoalsgewijzigd bij de wet van 15 maart 1999, de wet van 23 maart 1999, het koninklijk besluitvan 12 april 1999 en de wet van 20 juli 2006.Artikel 14.- De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College vanBurgemeester en Schepenen, dat als administratieve overheid optreedt.Dat bezwaar moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van zesmaanden vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet.Bovendien moet het op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet metredenen omkleed zijn. Het bezwaar moet gedateerd en ondertekend zijn door de eiser ofzijn vertegenwoordiger en vermeldt de volgende gegevens :1.- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste vanwie de belasting wordt gevestigd;2.- het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.Het indienen van het bezwaar onstaat de belastingplichtige niet van het betalen van hetonbetwiste.

More magazines by this user
Similar magazines