seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

koekelberg.be
  • No tags were found...

seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

Séance du 30 novembre 2011 - Zitting van 30 november 2011 folio 36d'office sont majorées d'un montant égal au droit dû ou estimé comme tel.VI. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUXArticle 8.- Le présent impôt sera perçu par voie de rôle.Article 9.- Le recouvrement et le contentieux y relatifs sont réglés conformément auxdispositions de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrementdes taxes provinciales et communales. Le redevable peut introduire une réclamationauprès du Collège des Bourgmestre et Echevins qui agit en tant qu'autorité administrative.A peine de nullité, cette réclamation doit être introduite par écrit. Elle doit être datée etsignée par le réclamant ou par son représentant et mentionner les nom, qualité, adresse ousiège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, l'objet de la réclamation et unexposé des faits et moyens. Les réclamations doivent être introduites sous peine dedéchéance, dans un délai de six mois, à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extraitde rôle.VII. MISE EN APPLICATIONArticle 10.- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.Belasting op de ter beschikking gestelde of verhuurde bemeubelde kamers ofappartementen.De Raad, in openbare vergadering,Gelet op de nieuwe gemeentewet ;Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering vande provincie - en gemeentebelastingen;Gelet op de financiële toestand van de gemeente;Op voorstel van het College,Beslist :om in de hieronder vermelde termen aan te nemen: " het reglement met betrekking tot debelasting op de ter beschikking gestelde of verhuurde bemeubelde kamers ofappartementen."I GROND VAN DE BELASTINGArtikel 1.- Er wordt voor het dienstjaar 2012, een belasting gevestigd op het terbeschikking stellen en de verhuur van gemeubelde kamers of appartementen aan personendie niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingen - of wachtregistervan Koekelberg, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit.Met "een gemeubelde kamer of appartement" wordt bedoeld elke woonst in eenflatgebouw bestaande uit meerdere woningen die, volledig of gedeeltelijk, van huisraad isvoorzien, bestemd om door de huurder alleen of in gemeenschap met andere bewoners vanhet gebouw dat bestemd is voor verhuring bewoond te worden, ongeacht of het goedgehuurd wordt krachtens een huurovereenkomst of op grond van twee afzonderlijkehuurovereenkomsten of afzonderlijke overeenkomsten die respectievelijk het vastgoed ende huisraad betreffen of dat het meubilair gratis ter beschikking van de huurder gesteldwordt.Met "hotelactiviteit" word bedoeld de handelsactiviteit die bestaat in het leveren van eenbetalend onderdak in een kamer of een appartement daartoe bestemd, deze activiteit magmet name uitgeoefend worden onder de benaming van hotel, hotelwezen, eethuis, motel,pension, appartement-hotel, verblijf, studio of inrichting waarin kamers kunnen verhuurdper uur.II. AANSLAGVOETArtikel 2.-Tarief van de belasting voor het ter beschikking stellen of voor de verhuringvan gemeubelde kamers of appartementen, zoals bepaald in artikel 1, of het nu in hetkader is van een hotelactiviteit of niet, wordt vastgesteld op € 200 per gemeubelde woningen per jaar.Als het gemeubelde appartement bewoond wordt door een student en voor zover dat deuitbater het bewijs aantoont, met name door de kopie van het inschrijvingscertifikaat van

More magazines by this user
Similar magazines