seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

koekelberg.be
  • No tags were found...

seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

Séance du 30 novembre 2011 - Zitting van 30 november 2011 folio 43offerteaanvraag voor de studieopdracht voor de wijziging van het BijzonderBestemmingsplan "Vrijheidswijk" (site van de HUB) van 20 maart 1974 ;Artikel 3.- het bijzonder bestek goed te keuren met betrekking tot voornoemde,aangehechte opdracht en die integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging ;Artikel 4.- de kostprijs van de uitgave te ramen op € 115.000,00 (B.T.W. 21%inbegrepen) en deze aan te wenden op artikel 930/747-60 van de buitengewone begrotingvan 2011, onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 3 ;Artikel 5.- de ontvangsten te ramen op € 65.000,00 (B.T.W. 21% inbegrepen) en dezevast te leggen op het artikel 930/665-52 ;Artikel 6.- de uitgaven gedeeltelijk te financieren door de subsidie van de Regering vanhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het saldo door het reservefonds ;Artikel 7.- de uitgave voor te financieren d.m.v. het reservefonds.(Zie bijlage nr 068 aan de notulen)------DECIDE à l'unanimitéBESLUIT eenparig------objet - voorwerp 16Service prévention. Diagnostic local de sécurité 2011 ainsi que le cadre dupersonnel et financier 2011-2014.Le Conseil,Vu la nouvelle loi communale ;Vu l'appel à projets du 14 mars 2011 relatifs au Plan bruxellois de Prévention et deProximité 2011-2014 ;Considérant la demande du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, quant àl'approbation par le conseil communal du diagnostic local de sécurité 2011 ainsi que ducadre du personnel et financier 2011-2014,Décide,Article unique.- D'approuver le diagnostic local de sécurité 2011 ainsi que le cadre dupersonnel et financier 2011-2014.(Voir n° 070 du registre annexe)Preventiedienst. Lokale veiligheidsdiagnostiek 2011. Personeelsformatie enfinancieel kader 2011-2014.De Raad,Gelet de nieuwe gemeentewet;Gelet op de oproep van 14 maart 2011 voor projecten met betrekking tot het BrusselsePlan van Preventie en Nabijheid 2011-2014;Overwegende dat de vraag van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,tot goedkeuring door de gemeenteraad van de lokale veiligheidsdiagnostiek 2011, van depersoneelsformatie en van het financiële kader 2011-2014,Beslist,Enig artikel.- de lokale veiligheidsdiagnose 2011, de personeelsformatie en het financiëlekader 2011-2014 goed te keuren.(Zie bijlage nr 070 aan de notulen)------DECIDE à l'unanimitéBESLUIT eenparig------

More magazines by this user
Similar magazines