seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

koekelberg.be
  • No tags were found...

seance du 30 novembre 2011 zitting van 30 november ... - Koekelberg

Séance du 30 novembre 2011 - Zitting van 30 november 2011 folio 50Article 4.- d'approuver l'augmentation de la part variable du capital de Sibelga de €3.202,58 nécessaire à l'attribution des parts matérielles nouvelles aux communes.(Voir n° 073 du registre annexe)Intercommunale Sibelga/Interfin. Wijziging van de statuten.De Raad, in openbare vergadering,Gelet op de wet van 22 december 1986 op de intercommunales;Gelet op de gecoördineerde statuten van Sibelga, inzonderheid op artikel 59;Gelet op de gecoördineerde statuten van Interfin, inzonderheid op artikel 45;Gelet op de context en op de basisprincipes voor de voorstellen tot vereenvoudigingvan de rekeningensectoren in Sibelga en tot wijziging van de statuten van Sibelga enInterfin zoals uiteengezet in de nota's S-722 en S-723;Gelet op de volledige liberalisering van de Brusselse energiemarkt op 1 januari 2007;Gelet op het einde van de overgangsperiode wat betreft de samenstelling van debestuursorganen van Sibelga en Interfin;Gelet op het einde van de opdracht van dagelijkse exploitatie van Electrabel op 1oktober 2006 en de terugtrekking van Electrabel als vennoot van Sibelga op 31 december2012;Gelet op de bepalingen van de ordonnantie van 19 juli 2001 zoals gewijzigd door deordonnantie van 30 april 2009 inzake openbare verlichting;Gelet op de verbetering die te maken heeft met de vereenvoudiging van derekeningensectoren op het vlak van leesbaarheid, transparantie en verlichting van deboekhoudprocedures;Gelet op de identificering van de vermogens van de gemeenten in Interfin sinds 2005op basis van 4 rekeningensectoren en het behoud van deze;Gelet op het besluit van de raad van bestuur van de RDE om zich op 31 december 2011terug te trekken uit Sibelga;Gelet op de beslissingen tot overdracht en conversie van de aandelen E, zoalsrespectievelijk beslist door de raden van bestuur van Interfin en Sibelga;Gelet op het verslag van de commissaris-revisor,Beslist,Artikel 1.- de wijzigingen goed te keuren aan de statuten van Sibelga en de bijlagen ervan,zoals in bijlage gevoegd, met het oog op hun in werking treding op 1 januari 2013.Artikel 2.- de wijzigingen goed te keuren aan de statuten van Interfin, zoals in bijlagegevoegd, met het oog op hun in werking treding op 1 januari 2013.Artikel 3.- onder voorbehoud van goedkeuring van voormelde statutenwijzigingen, detoekenning op 1 januari 2013 goed te keuren van:- 2 nieuwe materiële aandelen A tegen 2 oude materiële aandelen A aan elkegeassocieerde gemeente van Sibelga;- 738.412 nieuwe materiële aandelen A tegen 3.639.972 oude materiële aandelen Aieaan de sector Steenweg elektriciteit van Interfin;- 1.194.604 nieuwe materiële aandelen A tegen 8.655.399 oude materiële aandelen Aseaan de sector Kaai elektriciteit van Interfin;- 1.055.523 nieuwe materiële aandelen A tegen 6.648.267 oude materiële aandelen Aigaan de sector Steenweg gas van Interfin;- 1.707.625 nieuwe materiële aandelen A tegen 10.927.333 oude materiële aandelenAsg aan de sector Kaai gas van Interfin.Artikel 4.- de verhoging van het veranderlijke gedeelte van het kapitaal van Sibelga met €3.202,58 die noodzakelijk is voor de toekenning van de nieuwe materiële aandelen aan degemeenten, goed te keuren.(Zie bijlage nr 073 aan de notulen)------

More magazines by this user
Similar magazines