รายงานประจำปี 2550 - Thailand Automotive Institute

thaiauto.or.th
  • No tags were found...

รายงานประจำปี 2550 - Thailand Automotive Institute

สารบัญ1


เกี่ยวกับสถาบันยานยนตสถาบันยานยนตเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2541และกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีคําสั่งที่ 314/2541 เรื่องการจัดตั้งสถาบันยานยนต ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2541 ใหสถาบันฯ เปนองคกรอิสระภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน การบริหารงานไมผูกพันกับกฎ ระเบียบปฏิบัติและขอบังคับของราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยใหอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเปนหนวยงานรองรับการดําเนินงานของสถาบันฯ และใหมีคณะกรรมการสถาบันฯ ประกอบดวยผูแทนภาครัฐเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่กําหนดขอบเขตนโยบาย แผน และเปาหมายการดําเนินงาน ควบคุม และกํากับดูแลการบริหารงานของสถาบันวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาโลกหนาที่ความรับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2541(1) เสนอแนะแนวทาง แผนกลยุทธ และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต(2) สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหบรรลุผลตามแผนงานที่กําหนด(3) ประสานงานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสอดคลองและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน(4) ใหบริการที่จําเปนแกผูประกอบการ เชน การทดสอบผลิตภัณฑ การฝกอบรม การใหคําปรึกษาเปนตนโดยมีขอบขายงานในความรับผิดชอบครอบคลุมงานศึกษาวิจัย งานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต งานออกแบบผลิตภัณฑ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี งานดานมาตรฐานและทดสอบผลิตภัณฑ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย และงานระบบขอมูลวิสัยทัศนเปนองคกรแหงความรู และความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทย3


พันธกิจ• ศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวทาง นโยบาย แผนกลยุทธ และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ตลอดจนการแกไขปญหาในอุตสาหกรรมนี้ โดยครอบคลุมดานการผลิตเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย และการตลาด• สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตในแตละดานบรรลุตามแผนงานที่กําหนด ไดแก งานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต งานออกแบบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี งานดานมาตรฐานและการตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย งานขอมูลและอื่นๆ• ประสานงานและรวมมือกับองคกรและสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต• ใหบริการแกผูประกอบการดานขอมูล การตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ การฝกอบรมการพัฒนาและรับรองทักษะฝมือการทํางานและอื่นๆ• งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายยุทธศาสตรการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ 1 สรางสภาวะแวดลอมที่ดีใหกับธุรกิจยานยนตไทยปจจุบันบริษัทรถยนตชั้นนําหลายแหงจากทั่วโลกมีฐานการผลิตยานยนตในประเทศไทยเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศทั่วโลก ชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศจํานวนมาก ซึ่งมูลเหตุสําคัญที่จูงใจใหเกิดการลงทุนก็คือ สภาวะแวดลอมที่เอื ้อตอการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายของรัฐที่สงเสริมการลงทุนและการมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจดวยเหตุนี้ สถาบันยานยนต จึงจําเปนตองจัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรที่จะสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน มีขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ตลอดจนการเตือนภัยตอภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทยกลุมธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต ถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศเพราะผูประกอบการสวนใหญเปนผูประกอบการไทย และมีจํานวนไมนอยที่เปนผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SMEs) ซึ่งภาครัฐเห็นความจําเปนที่จะตองเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่จะรองรับความ4


ตองการใชชิ้นสวนยานยนตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพรอมพรอมตอการแขงขันในตลาดโลกและตลาดในประเทศสถาบันยายนต จึงกําหนดแนวทางเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยจะตองมีการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ นอกจากนี้จะมีการสงเสริมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ ตลอดจนพัฒนาศูนยทดสอบยานยนตเพื่อใหผลิตภัณฑของไทยมีมาตรฐานเปนที่เชื่อมั่นของทั้งในและตางประเทศยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศใหเดินหนาไปสูเปาหมายของการเปนฐานการผลิตรถยนตชั ้นนําของโลกนั้น จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูและความเขาใจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมถึงมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางฉับไว ถูกตองและเหมาะสมตอสถานการณสถาบันยานยนต ซึ่งไดรับมอบจากภาครัฐใหทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ จึงมีแผนที่จะพัฒนาและสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สามารถตอบสนองความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร ดวยการจัดใหมีบุคลากรที่มีความสามารถในการใหบริการแกรัฐบาล สนับสนุนและประสานความรวมมือและแกไขปญหาใหแกผูประกอบการอยางแทจริง นอกจากนี้ จะจัดใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสกลยุทธหลัก(1) พัฒนาองคกรและบุคลากรของสถาบันใหมีความรู ความสามารถในระดับนานาชาติ เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ(2) สรางพันธมิตรทางยุทธศาสตรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ(3) ประสานใหเกิดการเชื่อมโยงของขอมูลจากทุกฝาย(4) ผลักดันแผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต5


บริการวิศวกรรมยานยนตจากการที่สภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนตเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหผูผลิตชิ้นสวนมีความจําเปนตองพัฒนาความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา แตอยางไรก็ดีผูผลิตชิ้นสวนมักประสบปญหาตาง ๆ เชน คุณภาพผลิตภัณฑไมไดมาตรฐาน ขาดขอมูลทางเทคนิคและประสบการณการออกแบบ หรือบุคลากรขาดทักษะดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ฉะนั้น การสงเสริมนวัตกรรมใหมๆ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิดความแข็งแกรงอยางเพียงพอตอผูประกอบการในการทําการคา จึงเปนหนาที่ของแผนกวิศวกรรมยานยนต สถาบันยานยนต ในการเปนหนวยงานสําคัญที่คอยใหบริการชวยเหลือผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในการออกแบบและผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมุงเนนการพัฒนาเชิงวิศวกรรมและถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลที่จําเปน เพื่อจะไดนําผลิตภัณฑเหลานี้ไปแขงขันสูตลาดโลกไดอยางยั่งยืนสถาบันยานยนต มีกิจกรรมพัฒนาชิ้นสวนยานยนต เพื่อดําเนินงานวิจัยและพัฒนารวมกับผูผลิตชิ้นสวน โดยใหคําปรึกษาทุกขั้นตอน รวมทั้งรวมมือกับสถาบันการศึกษาวิจัยในตางประเทศดวยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกอุตสาหกรรมทดสอบผลิตภัณฑและชิ้นสวนยานยนตใหบริการแกผูประกอบการอุตสาหกรรมในการทดสอบผลิตภัณฑ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล และใหบริการทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานของผูผลิตรถยนตและมาตรฐานตางประเทศ เชน JIS, ASTM เปนตน โดยสามารถดัดแปลงเครื่องมือและวิธีการทดสอบใหสอดคลองกับความตองการของผูขอรับบริการทดสอบที่อยูในอุตสาหกรรมยานยนต หนวยงานภาคราชการและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดวยบุคลากรผูมีความรู ความชํานาญและเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งปจจุบันสถาบันฯใหบริการทดสอบไมนอยกวา 120 รายการ โดยจําแนกเปนกลุมการทดสอบ ดังนี้1. กลุมการทดสอบ มลพิษไอเสียจากรถจักรยานยนต2. กลุมการทดสอบ มลพิษไอเสียรถยนตเบนซิน3. กลุมการทดสอบ มลพิษไอเสียรถยนตดีเซลเล็ก4. กลุมการทดสอบเหล็ก (มอก.) และทางกลอื่นๆ5. กลุมการทดสอบ Environments (Thermal, Vibration, Weathering test)6. กลุมการทดสอบการกัดกรอน7. กลุมการทดสอบ มอก. อื่นๆ และทั่วไป6


วิเคราะหธุรกิจหนวยงาน ซึ่งทําหนาที่ศึกษาวิเคราะห และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ยานยนต และชิ้นสวนยานยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนขอมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี กฎระเบียบทางการคาและการตลาด อันเปนประโยชนตอภาครัฐ ในการชวยสนับสนุนการตัดสินใจกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมยานยนตที่จะสามารถใชขอมูลเหลานี้เปนเครื่องมือชวยในการชี้แนะ เตือนภัย และชวยพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนตไทยไดอยางยั่งยืน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะรวบรวมอยูภายใตโครงการสารสนเทศยานยนต (Automotive Intelligence Unit-Aiu) โดยเผยแพรผานระบบ Internet ทาง Website ของสถาบัน เพื่อเปนชองทางที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใหบริการผานอินเตอรเน็ต และนอกจากนี้ยังมีโครงการ Asean Auto-parts Portal Site (AAP) ระบบฐานขอมูลชิ้นสวนยานยนตที่สามารถสืบคนขอมูลผาน Internet ไดที่ www.aseanautoparts.info หรือ www.thaiauto.or.th เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถสืบคนขอมูลไดงาย ดวยการจัดเรียงชื่อบริษัทผูผลิต ชื่อชิ้นสวน มาตรฐาน สถานที่ตั้งและสามารถสง electronic mail ถึงกันไดทันที โดยปจจุบันมีประเทศที่สงรายชื่อผูผลิตชิ้นสวนรวมในโครงการประกอบดวย ประเทศไทย สิงคโปร และฟลิปปนส และมีรายชื่ออยูทั้งหมดประมาณกวา 1,7000รายชื่อ เพื่อใหผูซื้อสามารถสืบคนขอมูลเกี่ยวกับผูผลิตที่ตรงกับความตองการไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรนับเปนปจจัยที่สําคัญในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง จึงจําเปนที่ประเทศจะตองเตรียมความพรอมในเรื่องนี้ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ สถาบันยานยนตใหบริการฝกอบรมทั้งในรูปแบบ Public Training และ In-House Training โดยมุงเนนในหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมยานยนต อาทิ การเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพ และการบริหารจัดการที่กอใหเกิดการเพิ่มเติมความรู ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่องนอกจากนี้ ยังทําหนาที่ใหบริการจัดทําระบบรับรองความสามารถแกบุคลากรทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา (อาจารย) ใน 16 สาขาโดยจัดการฝกอบรมและทดสอบความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งระบบรับรองความสามารถนี้จะชวยสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมยานยนตอยางเปนระบบ และมีมาตรฐานความสามารถบุคลากรเปนที่ยอมรับ ขณะเดียวกันผูประกอบการอุตสาหกรรมจะสามารถลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ สถาบันยานยนต ยังไดดําเนินการ “โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP)” ขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต7


โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP)เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุนรวมถึงบริษัทผูผลิตรถยนต และหนวยงานที่เกี่ยวของจากทั้ง 2 ประเทศ โดยมีจุดมุงหมายที่จะรวมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหมีความรูความสามารถเทียบเทาระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนตไทยโครงการฯ นี้ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต ใหมีทักษะฝมือในทุกระดับโดยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก Japan External Trade Organization (JETRO) Japanese Chamber ofCommerce (JCC) Japan International Cooperation Agency (JICA) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย และบริษัทยานยนตชั้นนําไดแกบริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด ใหการสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนการสอนและผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางครูฝก ในดานบริหารจัดการและทักษะการปฏิบัติงานในโรงงานผลสัมฤทธิ์ที่ไดคือ ไดครูฝกที่จะเปนแมพิมพ และสรางเครือขายในการถายทอดความรูและประสบการณดานการบริหารจัดการที่ดี การสรางสัมพันธภาพในการทํางาน และดานทักษะการปฏิบัติงานในโรงงานที่ถูกตอง การปองกันและลดอัตราเสียของอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทํางานบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ผูใหการสนับสนุนเทคนิค และผูเชี่ยวชาญเรื่องTOYOTA Production System (TPS) ซึ่งเปนระบบที่ทําใหผูผลิตสามารถสนองตอบความตองการทางคุณภาพราคา และการสงมอบ (QCD) ไดอยางมีประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ที่ไดคือ การลดตนทุน และการลดปริมาณสินคาคงคลัง ซึ่งเปนเพียงบางสวนของการใชTPS การนํา TPS มาใชยังทําใหเกิดการพัฒนาขวัญกําลังใจของพนักงานจากความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของระบบงาน TPS ยังสามารถประยุกตเปนพื้นฐานการบริหารงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยุคใหมบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี และผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแมพิมพ (Mold and Die) ซึ่งประกอบดวยหลักสูตร 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรDesign หลักสูตร NCData หลักสูตร Machining และ หลักสูตร Finishing8


ผลสัมฤทธิ์ที่ไดคือ ครูฝกที่ผานการฝกอบรมมีความพรอมที่จะถายทอดประสบการณดานทักษะความรูความชํานาญเกี่ยวกับแมพิมพ ตลอดจนเทคนิคการสอนในแตละหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอมบริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด ใหการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการถายทอดเทคนิคดานพัฒนาทักษะโดยระบบรับรองทักษะฝมือ (Skill Certification System) ในหลายหลักสูตร เชน หลักสูตรStamping die finishing หลักสูตร Mechanical assembly finishing หลักสูตร Hydraulic system adjustmentหลักสูตร Mechanical maintenance และหลักสูตร Electrical maintenance เปนตนผลสัมฤทธิ์ที่ไดคือ ครูฝกที่มีความรูและประสบการณพรอมที่จะเปนผูถายทอดความรูและประสบการณดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน โดยมีการทดสอบตามมาตรฐาน Japan Vocational AbilityDevelopment Association (JAVDA) และผูผานการทดสอบจะไดรับใบรับรองมาตรฐานการเปนครูฝกสอนและผูคุมสอบ ซึ่งจะมีการสรางเครือขายเพื่อขยายผลสูบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตไทยเทคโนโลยีการผลิตเปนการใหบริการปรึกษาแนะนํา ทั้งแบบรายกิจการ หรือแบบรายกลุม เริ่มตั้งแต การประเมินวิเคราะหศักยภาพ การวางแผนกลยุทธ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต และการจัดการ รวมถึงการประสานเชื่อมโยงใหเกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานภายในองคกร หรือหนวยงานภายนอกองคกรรวมถึงระหวางกลุมกับหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ โดยทีมงานที่ปรึกษาผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในแตละสาขา เนื่องจากทางสถาบันเล็งเห็นความสําคัญของผูประกอบการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ยานยนตของประเทศใหเดินหนาไปสูเปาหมายที่วางไวอยางยั่งยืนดังนั้น สถาบันยานยนตจึงกําหนดใหการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการเปนภารกิจหนึ่งที่สําคัญ อยางยิ่ง9


ผลงานที่สําคัญป 2542 : โครงการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ระยะที่ 1 พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตจํานวนกวา 10,000 คน และพัฒนาโรงงานผูผลิตชิ้นสวน 88 โรงงานป 2543 : การใหบริการดานขอมูลขาวสารผาน www.thaiauto.or.thการใหคําแนะนําปรึกษา และพัฒนาผูประกอบชิ้นสวนยานยนตไทย โดยผูเชี่ยวชาญจากองคกรระหวางประเทศป 2544 : จัดตั้งศูนยกลางการพัฒนาและการออกแบบชิ้นสวนยานยนต โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโครงการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ระยะที่ 2 พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตกวา15,000 คน และพัฒนาโรงงานผูผลิตชิ้นสวน จํานวน 40 โรงงานป 2545 : จัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนตโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย จํานวน 300 โรงงานป 2546 : โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย จํานวน 164 โรงงานโครงการจัดทําขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ (Competitive Benchmarking)ป 2547 : โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2 จํานวน 119 โรงงานโครงการระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต 4 สาขาชางป 2549 : โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP)ระยะเวลา ตุลาคม 2548- กันยายน 2553ป 2550 : จัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต (พ.ศ.2550-2554)โครงการสารสนเทศยานยนต10


สถานการณของอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2550สถานการณของอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2550 ไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง แนวโนมการขึ้นราคาของสินคาอุปโภคบริโภคที่เปนสินคาจําเปน สงผลใหคาครองชีพของคนไทยมีคาสูงขึ้น และคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง แตไดมีความชัดเจนทางการเมืองหลังจากมีการเลือกตั้งมีผลอยางเปนทางการ และเริ่มมีโครงการดําเนินการ นโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนในประเทศที่มีผลทําใหราคารถยนตที่ใชพลังงานทดแทนลดลง สงผลใหเกิดการกระตุนกําลังซื้อภายในประเทศ และการขยายตัวของตลาดตางประเทศที่สามารถขยายตลาดไปยังประเทศในตลาดใหมรถยนต ปริมาณการผลิตรถยนต เพิ่มขึ้น 8.36% เมื่อเทียบกับปกอน สวนปริมาณขายรถยนตในประเทศลดลงรอยละ 7.46% เมื่อเทียบกับป 2549 อยางไรก็ตาม ปริมาณสงออกรถยนตสําเร็จรูป (CBU)เพิ่มขึ้น 8.56% เมื่อเทียบกับปกอนรถจักรยานยนต มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตสําเร็จรูป (CUB) ลดลง 20.65% เมื่อเทียบกับปกอน สวนปริมาณขายรถจักรยานยนตในประเทศลดลง 22.19% เมื่อเทียบกับปกอน และการสงออกรถจักรยานยนต (รวมทั้ง CUB และ CKD) เพิ่มขึ้น 13.75% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนการสงออก-นําเขาในป 2550 ของอุตสาหกรรมยานยนตโดยรวมมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น 11.86%เมื่อเทียบกับป 2549 และมีการนําเขาที่เพิ่มขึ้น 3.33% เมื่อเทียบกับป 2549 ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตมีดุลการคาเกินดุลเพิ่มขึ้น 18.49%มูลคาการนําเขา-สงออกยานยนตและชิ้นสวนยานยนตไทยสงออก- รถยนต- รถจักรยานยนต- ชิ้นสวนยานยนตนําเขา- รถยนต- รถจักรยานยนต- ชิ้นสวนยานยนต2549(ม.ค.-ธ.ค.)512,496.70247,871.9710,100.78254,523.95224,024.3019,561.532,153.08202,327.692550(ม.ค.-ธ.ค.)573,277.25269,085.887,607.42296,583.95231,476.4322,740.882,266.57206,468.99เปลี่ยนแปลง(รอยละ)11.868.56-24.6816.523.3316.256.162.05สงออก > นําเขา 288,472.40 341,800.82 18.49มูลคา : ลานบาท11


ปริมาณการผลิตรถยนต เดือนมกราคม – ธันวาคม 2550140,000120,000100,00080,00060,00086,45886,197101,92395,426116,298111,751111,585111,336 107,213 117,171109,48685,166108,084105,365 103,21999,31093,71382,980123,84595,405125,071105,024101,11791,75140,00020,0002006 20070Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Decปริมาณการผลิตจักรยานยนต เดือนมกราคม – ธันวาคม 2550250,000200,000150,000100,00050,0000196,717159,563177,560137,553219,211133,112150,025189,682186,184170,966 172,086 159,453147,766154,078 151,851158,275 147,849141,913138,472131,791 135,094 131,988108,041123,202CBU 2006 CBU 2007มกราคม - ธันวาคม 2550 (CBU) = 1,646,873 คันมกราคม - ธันวาคม 2549 (CBU) = 2,075,579 คันอัตราการเติบโต (12 เดือน) = -20.65%อัตราการเติบโต (ธ.ค.’50/ธ.ค.’49) = -13.08%Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec12


ผลงานประจําปงบประมาณ 2550สถาบันยานยนตเพื่อเปนการวางรากฐานในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน สถาบันยานยนต จึงใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมออกใน 3 ดาน คือการพัฒนานโยบายการพัฒนาผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยานยนตของไทย และการประสานงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในทางแขงขันทางการคา การพัฒนาขีดความสามารถ ดานทักษะ ความเชี่ยวชาญในสายงาน อันเปนรากฐานที่มั่นคงและการเติบโตที่ ยั่งยืน ของภาค อุตสาหกรรมยานยนตไทย1. กิจกรรมดาน การสนับสนุนนโยบาย1.1 การศึกษาวิเคราะหและการรายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต(1) โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยกระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบใหสถาบันยานยนตดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ตอเนื่องจากแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2545 – 2549) ซึ่งไดสิ้นสุดแผนการดําเนินการเปนที่เรียบรอย โดยสามารถบรรลุเปาหมายของแผน และจัดทําแผนตอเนื่องในอีก 5 ปขางหนาเพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยเกิดความตอเนื่อง มีทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนตไทยในเวทีการคาโลก จึงไดมีการดําเนินการ จัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทย ระยะที่ 2พ.ศ. 2550-2554 ขึ้นและกําหนดวิสัยทัศนอุตสาหกรรมยานยนตไทย 2554 วา “ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชียสามารถสรางมูลคาเพิ่มในประเทศไทย โดยมีอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีความแข็งแกรง” และเสนอแนะกลยุทธและแผนงานตางๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหมีความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืนประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําแผนแมบทนี้ นอกจากจะชวยในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทย เพื่อการเปนฐานการผลิตยานยนตของภูมิภาคเอเชียที่ยั่งยืนแลว ยังสามารถกําหนดกลุมผลิตภัณฑเปาหมายที่มีความสามารถในการแขงขันอีกดวย14


กลยุทธการพัฒนากลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก คือกลยุทธที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเปน Lean Supply Chain ทั้งอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากแรงขับเคลื่อนดานผลิตภาพ (Productivity Thrust) ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพและการเชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทานในระบบการผลิต ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยมีความสามารถในการแขงขันระดับสูงอยางแทจริง และเปนฐานการผลิตที่มีความสามารถในการแขงขันระดับสูงกลยุทธที่ 2 การขยายตลาดในประเทศและตลาดอาเซียนในเปนฐานในการขยายไปสูตลาดโลก อันเปนแรงขับเคลื่อนดานการขยายการตลาด (Market Expansion Thrust) โดยเฉพาะตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลกลยุทธที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถดานวิศวกรรม เปนแรงขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม หรือดานทรัพยสินทางปญญา (Technology and Engineery Thrust) ซึ่งเปนรากฐานของการแขงขัน และการสรางคุณคา (Value Creation) โดยการพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมรวมทั้งสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยกับอุตสาหกรรม พรอมโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนกลยุทธที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งในดานการบริหารและการผลิตทั้งอุตสาหกรรม เปนการพัฒนาความสามารถหลัก ทั้งในการบริหารและการดําเนินการผลิต รวมถึงการพัฒนาการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมกลยุทธที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุน และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เพื่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม และเขาถึงตลาดตางประเทศที่มีศักยภาพ และความตองการผลิตภัณฑในระดับสูง15


กลยุทธ 4:การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนตทั้งในระดับบริการและการผลิตแผนงานสงเสริมการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมยานยนตกลยุทธ 1 : การเพิ่มผลิตภาพแผนงานพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนในระบบการผลิตแบบ Lean Supply Chainแผนงานพัฒนาระบบ Lean Supply Chainแผนงาน Best Practice Benchmarkingกลยุทธ 3: การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและดานวิศวกรรมแผนงานจัดทํา Technology Roadmapและพัฒนาเทคโนโลยีกลยุทธ 2 : การพัฒนาตลาดแผนงานสงเสริมการพัฒนาตลาดในประเทศแผนงานสงเสริมตลาดอาเซียนและตลาดตางประเทศแผนงานพัฒนาขยายโครงสรางพื้นฐานและระบบขนสงอัจฉริยะ (ITS)กลยุทธ 5: การสงเสริมการลงทุนในประเทศและตางประเทศแผนงานสงเสริมการลงทุนแผนงานพัฒนา Centers of Excellenceแผนงานสนับสนุนการเชื่อมโยงในระดับสากลดานขอมูลและชองทางการเชื่อมโยงภาพสรุปกลยุทธหลัก 5 กลยุทธ และแผนปฏิบัติการภายใตกลยุทธ 12 แผนงานภาพบางสวนจากการสํารวจและสัมภาษณโครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทย ระยะ 2 พ.ศ. 2550-2554(2) รายงานสภาวะอุตสาหกรรม16


จัดทํารายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนตไทยในรูปแบบรายเดือน และรายไตรมาส ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหสถานการณการผลิต การขาย และการสงออก นําเขา ตลอดจนการคาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตไทย ปจจัยบวกและลบตอที่มีผลกระทบตอสภาวะอุตสาหกรรมยานยนตไทย พรอมวิเคราะหสถานการณอุตสาหกรรมยานยนตโลก เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนใหกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน สําหรับการกําหนดนโยบาย การวางแผนงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทย1.2 การจัดทําฐานขอมูลสถาบันยานยนตไดรับมอบภารกิจจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหเปนผูดําเนินงานโครงการสารสนเทศยานยนต จัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมยานยนตและขอมูลเชิงลึกที่สามารถใชในการติดตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางกลยุทธ ขอเสนอแนะรวมทั้งสนับสนุนการสรางระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนขอมูลทางวิชาการ กฎระเบียบทางการคาและการตลาด อันเปนประโยชนตออุตสาหกรรมยานยนต เผยแพรตอสาธารณชนผานระบบ Internet Websiteภายใตโครงการสารสนเทศยานยนต (Automotive Intelligence Unit-AIU) เพื่อใหบริการแกหนวยงานภาครัฐเอกชน สถาบันการศึกษา ผูที่สนใจทั่วไป สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ และนําไปใชประโยชนตอไปโดยแบงขอมูลออกเปน 3 สวน และในป 2550 นี้ สถาบันยานยนตไดพัฒนารายงานมาตรฐานในรูปแบบของกราฟและตาราง รวมทั้งฐานขอมูลเพิ่มเติมอีกอยางตอเนื่องInternet Website Automotive Intelligence Unit-AIU17


2. กิจกรรมดานการใหบริการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตอุตสาหกรรมยานยนตเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีการลงทุนของผูประกอบการรถยนตรายใหญอยางตอเนื่อง อุตสาหกรรมนี้จึงเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานในระดับฝมือแรงงานและวิศวกรที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก ไดมีการตั้งเปาหมายในแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ใหประเทศไทยเปนศูนยการผลิตยานยนตแหงเอเชีย แตตลาดแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตไทยยังประสบปญหาที่สําคัญ ทั้งในระดับฝมือแรงงานที่มีแนวโนมจะมีปริมาณอุปทานไมเพียงพอในอนาคต และวิศวกรยังขาดทักษะในการเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สถาบันยานยนต ไดเล็งเห็นถึงปญหาในเรื่องนี้ จึงจัดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต คอยใหคําแนะนําปรึกษา และจัดการฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการและพนักงานระดับปฏิบัติงาน1. การฝกอบรมและสัมมนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต ในป 2550 นี้สถาบันยานยนตไดดําเนินการฝกอบรมและสัมมนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต รวมทั้งสิ้น 4,279 คน แบงเปนหลักสูตรแบบ In-house Training จํานวน 32 หลักสูตร และ Public Training จํานวน 10 หลักสูตร18


สัดสวน ของการใหบริการฝกอบรม4500400042793500จํานวนคน30002500200015002345193410005000PublicTrainingIn-houseTrainingรวมจํานวนผูเขาอบรมแยกตามหลักสูตรโครงการ AHRDP(TPS และสัมมนา), 1718ISO/TS 16949,1234Management, 141ISO 14001, 26 Productivity, 116019


2. สถาบันยานยนตไดดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP) ภายใตความรวมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทย-ญี่ปุน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะฝมือ ดานวิศวกรรม เทคโนโลยี การจัดการผลิต และการทําแมพิมพแผนผังแสดงการดําเนินงานใหความรูกับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมยานยนต ในทักษะตางๆ20


ในระยะแรกของการดําเนินโครงการนั้น เนนการพัฒนาผูฝกสอนซึ่งอยูในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูฝกสอนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมดวยกันเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไดรับความรวมมือจากคายยักษใหญภาคเอกชนที่ใหการสนับสนุนในดานเทคนิค และผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรางความเขมแข็งแกผูประกอบการ ในการพัฒนาใหเปนผูประกอบการชั้นแนวหนา และเปนกําลังสนับสนุนในอุตสาหกรรมโดยในป 2550 มีความรวมมือในการดําเนินงาน ดังนี้(1) บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด ใหการสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนการสอนและผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางครูฝก ในดานบริหารจัดการและทักษะการปฏิบัติงานในโรงงานกลุ มหลักสูตรที่ 1. ดานการบริหารจัดการ (Mind Management) เปนกลุมหลักสูตรที่สรางจิตสํานึกในการทํางาน เหมาะสมกับบุคลากรที่กําลังจะหรืออยูในระดับบริหารจัดการระดับหัวหนางาน และยังสามารถประยุกตใชไดกับการบริหารจัดการทุกประเภทกลุมหลักสูตรที่ 2. ดานการทักษะการปฏิบัติงานในโรงงาน (Manufacturing Skill) เปนกลุมหลักสูตรการสรางครูฝกดานทักษะการใชเครื่องจักร และอุปกรณพื้นฐานภายในโรงงาน การตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร วงจรไฟฟา และระบบควบคุมการทํางาน และในป 2550 สามารถพัฒนาครูผูฝกสอนในหลักสูตร Mind Management 26 คน หลักสูตร Manufacturing Skill 18 คน(2) บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ผูใหการสนับสนุนเทคนิค และผู เชี่ยวชาญเรื่องTOYOTA Production System (TPS) คือ ระบบการผลิตของโตโยตา อันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมยานยนตของโลก และไดถูกนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อยางแพรหลาย เปนระบบที่ทําใหผูผลิตสามารถสนองตอบความตองการทางคุณภาพ ราคา และการสงมอบ (QCD) ไดอยางมีประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ที่ไดคือ การลดตนทุน และการลดปริมาณสินคาคงคลัง ซึ่งเปนเพียงบางสวนของการใชTPS เทานั้น ประโยชนจากการนํา TPS มาใชยังทําใหเกิดการพัฒนาขวัญกําลังใจของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของระบบงาน นอกจากนี้ TPS ยังสามารถประยุกตเปนพื้นฐานการบริหารงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยุคใหมอีกดวย21


กิจกรรม Toyota Production System :TPS•โรงงาน 17 แหง ไดรับการพัฒนา :Software-Hardware-Peopleware• โรงงาน แหง ไดรับประโยชนดานการพัฒนาบคลากร1. บุคลากรไดรับการพัฒนา- เปน TPS Leaderได 64 คน- ผานการอบรม 401 คน2. Model Line 23 สายการผลิต- Lead Time ลดลง 15 – 70 %- WIP ลดลง 50 – 100%- Working Area 15 – 65%- Inventory 40 – 70%บุคลากรไดรับการพัฒนาเปน Junior Trainer 6 คน / Facilitator 3 คน4. ประเมินผล/เผยแพรความรู3. ลงมือปฏิบัติ ณสถานที่จริง2. เรียนรูกับชุดฝกปฏิบัติจําลอง1. ปฐมนิเทศ / ฝกอบรมภาคทฤษฎีผลงานหนึ่งของป 2550 คือ การสรางความพรอมของการใหบริการในป 2551DemandSupplyณ 20 ก.ย.2550มีผูสมัครใหม 76 บริษัทPeopleware Hardware Software1.322


โดยผลดําเนินการป 2550 มีเปาหมายพัฒนาบุคลากรดวยการถายทอดเทคโนโลยีดานระบบการผลิตแบบโตโยตา สามารถดําเนินการไดสําเร็จ จํานวน 17 โรงงาน และจากการประเมินผลความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม TPS คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่รอยละ 73ผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการอบรมหลักสูตร TPS6.005.004.003.504.505.00 4.83 4.83 4.83 4.67 4.504.00 3.834.33 4.33 4.333.002.001.000.00ความคาดหวังของบริษัทตอโครงการกอนไดรับการบริการความคาดหวังของบริษัทตอโครงการหลังไดรับการบริการความประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่นาพึงพอใจความรูและประสบการณที่มีสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอบริษัทมีความสามารถถายทอดความรูตอทีมงานไดเปนอยางดีความประพฤติและปฎิบัติตนเปนที่นาพึงพอใจมีสวนชวยเหลือในการดําเนินกิจกรรมมีความสามารถถายทอดความรูตอทีมงานไดเปนอยางดีความครอบคลุมของเนื้อหาในการอบรมผลการปรับปรุงเปนไปตามเปาหมายของบริษัทที่กําหนดไวชวยพัฒนาพนักงานใหมีประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้นความสะดวก รวดเร็วและถูกตองในการติดตอ สอบถามขอมูลและขอสงสัยความชัดเจนของขอมูล และขาวสาร หรือแผนงานกิจกรรมที่ไดรับจากโครงการ(3) บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี และผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแมพิมพ (Mold and Die) ซึ่งประกอบดวยหลักสูตร 4 หลักสูตรคือ• หลักสูตร Design• หลักสูตร NC Data• หลักสูตร Machining• หลักสูตร Finishingผลสัมฤทธิ์ที่ไดคือ ครูฝกที่จะถายทอดประสบการณดานทักษะความรูความชํานาญเกี่ยวกับแมพิมพตลอดจนเทคนิคการสอนในแตละหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม23


BasicCurriculumDesignNC-DataMCผลการดําเนินงาน สาขา Mold & Die ของ Honda ถึงเดือนกันยายน 2550Step of Training by Japanese Expert (days)Training + Testing(Lecture-Practice)FinishingDesign 415NC-Data 415MC 415Finishing 450Special TrainingWork Instruction (8)240 Shop Floor Trainer (18)Trainer Plant visit15 1AOTs &HONDAin Japan (~ 13 months) 6 2Honda (Ayutthaya - Rojana)(~ 15 months)5 14(4) บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด ใหการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการถายทอดเทคนิคดานพัฒนาทักษะโดยระบบรับรองทักษะฝมือ (Skill Certification System)สถาบันยานยนตได ดําเนินการในระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (SkillCertification System for Automotive Industry) มาตั้งแตป 2546 เพื่อการพัฒนาบุคลากรอยางมีระบบ โดยการวัดความสามารถของบุคลากร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนที่ยอมรับแกผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต โดยไดรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญมาถายทอดเทคนิคระยะแรกของการจัดทําระบบประกอบดวยสาขางานขึ้นรูปโลหะ (Metal Press work/Stamping) สาขางานฉีดพลาสติก (Plastic Injection) สาขางานหลอโลหะ (Ferrous Casting) และสาขางานเครื่องกล(Machining) คือ งานกลึงโลหะ (Lathe) และงานกัดโลหะ (Milling) และปจจุบันไดขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 12สาขา ไดแก• หลักสูตร Stamping die finishing• หลักสูตร Mechanical assembly finishing• หลักสูตร Lathe with numerical control• หลักสูตร Milling with numerical control• หลักสูตร Mechanical drawing (By handwriting)• หลักสูตร Mechanical drawing (By CAD)24


• หลักสูตร Electronic equipment assembling• หลักสูตร Sequence control• หลักสูตร Pneumatic circuits and apparatus devices assembling• หลักสูตร Hydraulic system adjustment• หลักสูตร Mechanical maintenance• หลักสูตร Electrical maintenanceผลสัมฤทธิ์ที่ไดคือ ครูฝกที่จะเปนผูถายทอดความรูและประสบการณดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน โดยมีการทดสอบตามมาตรฐาน Japan Vocational Ability Development Association (JAVDA) และผูผานการทดสอบจะไดรับใบรับรองมาตรฐานการเปนครูฝกสอนและผูคุมสอบ ซึ่งจะมีการสรางเครือขายเพื่อขยายผลสูบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตไทยผลการดําเนินงานกิจกรรมอบรมและทดสอบระดับผูตรวจประเมิน (Examiner) และ ระดับครูผูสอน(Trainer) ของสาขา Skill Certification System ของนิสสัน ถึงเดือนกันยายน 2550 มีดังนี้จํานวนผูผานการฝกอบรม และทดสอบ (คน)สาขา Examiner Trainerงานปรับแตงแมพิมพ5 7(Die & Mold Finishing)งานปรับแตงการประกอบเครื่อง5 6(Mechanical assembly finishing)งานกลึงดวยโปรแกรม5 8(Lathe with Numerical Control)งานกัดดวยโปรแกรม5 10(Milling with Numerical Control)รวม 20 3125


ภาพกิจกรรมการขยายผล Skill Certification System ในสาขางานฉีดพลาสติก (Plastic Injection)จัดอบรมและทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในระดับ 1 และ 2 จํานวน 41 คนการใหคําแนะนําปรึกษา1. การใหสิทธิประโยชน ตามมาตรา 36 (1) และ (2) (ภายใตความรวมมือระหวางสถาบันยานยนตและคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) การสงออกสินคาเปนกลไกที่มีบทบาทสําคัญดานเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจึงใหความสําคัญตอการสงออกเปนอยางยิ่ง โดยการที่กําหนดนโยบาย การอํานวยความสะดวกในการสงออก การเจาะตลาดแหลงใหม การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งมาตรการทางตรงและทางออมแกภาคเอกชนในดานสิทธิประโยชนทางภาษีอากร โดยเฉพาะมาตรการยกเวนอากรขาเขาของวัตถุดิบและวัสดุจําเปนสําหรับใชในการผลิตเพื่อการสงออก หรือที่เรียกวา มาตรา 36 (1) และ(2) ดังประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2549 และเพื่อใหการดําเนินการคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงมอบหมายใหสถาบันยานยนต เปนผูตรวจสอบสถานประกอบการและเอกสารของผูที่ยื่นความจํานงขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และปรากฏวามีผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตใหความสนใจจํานวนมากโดยมีผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมแลวจํานวน 4 บริษัท สิทธิประโยชนทางภาษีอากรสําหรับผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติการสงเสริม ไดแก การยกเวนอากรขาขาวของวัตถุดิบและวัสดุจําเปนสําหรับ26


ผลิตภัณฑที่ใชในการสงออก หรือเฉพาะกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้นโดยตองสงออกภายในระยะเวลา 1ป นับจากวันที่นําเขาวัตถุดิบ2. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีแมพิมพ จํานวน 7โรงงาน กิจกรรมที่ทางสถาบันยานยนต ทํารวมกับสมาคมแมพิมพ โดยการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจาก Japan Oversea Development Corporation( JODC ) ในการติดตอประสานงานกับโรงงานผูผลิตชิ้นสวนยานยนต หรือโรงงานที่ทําแมพิมพที่เกี่ยวกับกับยานยนตใหมาเขารวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ เปนการสงผูเชี่ยวชาญดานแมพิมพจากประเทศญี่ปุนไปใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อยกระดับเทคโนโลยีแมพิมพ ตั้งแตการแกไขปญหา การออกแบบ การสรางแมพิมพรวมถึงการสอนบุคลากรใหมีทักษะในการผลิตแมพิมพ3. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการทําสี เปนโครงการที่สงผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน เขาไปปรับปรุงกระบวนการและเทคนิคการพนสีใหกับโรงงาน จํานวน 2 โรงงานงานจัดทําหลักสูตรและคูมือการสอนจัดทําคูมือและสื่อการสอนรวม 17 วิชา เพื่อใชประกอบในการฝกอบรม ทั้งนี้ เพื่อใหการฝกอบรมมีมาตรฐาน และมุงผลตอผูเขารับการอบรมมากที่สุด เชน เทคนิคปฏิบัติการอานแบบงานวิศวกรรม เครื่องมือวัดและเทคนิคการวัด ความรูพื้นฐานงานระบบคุณภาพ ความรูพื้นฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน27


3. กิจกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการทดสอบสถาบันยานยนตไดใหบริการแกผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต ในการทดสอบผลิตภัณฑเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล รวมทั้งใหบริการทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานของผูผลิตรถยนตและมาตรฐานตางประเทศ เชน JIS, ASTM เปนตน โดยสามารถดัดแปลงเครื่องมือและวิธีการทดสอบใหสอดคลองกับความตองการของผูขอรับบริการทดสอบที่อยูในอุตสาหกรรมยานยนต หนวยงานภาคราชการและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดวยบุคลากรผูมีความรูความชํานาญและเครื่องมือที่ทันสมัยการทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ในป 2550 สามารถทําได ทั้งสิ้น 3 ผลิตภัณฑ ดังนี้1. การหาความเคนใน Oil strainer ภายใตการสั่นสะเทือน- ติดตั้ง strain gage, accelerometer และ setup การทดสอบ- ประมวลผลความเคนที่วัดไดและประเมินความเสียหายแกชิ้นงาน2. การทดสอบความทนทานของ Muffer- ใหคําปรึกษาดานการออกแบบอุปกรณจับยึดชิ้นสวนเขากับเครื่องทดสอบแกวิศวกรของบริษัทลูกคา- จัดทําโปรแกรมควบคุมเครื่องทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบที่ลูกคาระบุ- ออกแบบวิธีการตรวจสอบการแตกของรอยเชื่อมจากสัญญาณยอนกลับของเครื่องทดสอบเพื่อระบุอายุของรอยเชื่อมเมื่อใชแรงในการทดสอบที่แตกตางกัน- ถายทอดความรูดานการตรวจสอบรอยแตกราวดวยสเปรยตรวจรอยราวตามมาตรฐาน ASTM แกพนักงานทดสอบ3. การตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถทุกขนาดใหญจากคาความเรงและความหนวงของรถผานเครื่องสงสัญญาณ GPS- ใหการปรึกษาดานการเปรียบเทียบความถูกตองของคาความเรงที่อานไดในรูป DC voltage ของG force sensor ที่ลูกคาใชประกอบวงจรกับ accelerometer ใหอานคาในรูปแรง G ดวยเครื่องvibration shaker โดยทําการทดสอบบนเครื่อง vibration shaker ราวเดือนตุลาคม 2550 และทําการทดสอบภาคสนามในเดือนตุลาคม 255028


งานศึกษาและวิจัยแผนงาน จํานวน 2 เรื่องดังนี้1.) Development of Actual Road Load Measuring Technique for Component Part Vehicle ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนของการทดสอบหา Load เอกสารทางวิชาการและ US.Patent ที่เกี่ยวของ รวมถึงLoad จากทฤษฎีทางวิศวกรรมที่จําเปนตองใชเพื่อการวิจัยผลที่ไดรับคือวิธีการและเทคนิคเฉพาะทาง ที่จะใชในการหาภาระ (Load) ที่กระทําตอชิ้นสวนยานยนต หรือชิ้นสวนทางกลใดๆ ขณะทํางาน ซึ่งไดใชชิ้นสวนสวิงอารมรถมอเตอรไซตเปนตนแบบในการศึกษาวิเคราะห โดยการสรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต เพื่อพิจารณาความสัมพันธ ของสนามความเครียดกับของภาระที่กระทําตอชิ้นสวนในลักษณะตางๆ แลวคํานวณคาความเครียดยอนกลับไปหาแรงและโมเมนตที่เกิดขึ้นจริงประโยชนที่ไดคือสามารถนําไปใชในหาขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ และกําหนดคุณลักษณะทางกลของชิ้นสวนยานยนต หรือชิ้นสวนทางกลใหเปนไปตามตองการ และเปนขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการสรางขอกําหนดของการทดสอบ (Specs Test) ใหกับชิ้นสวนยานยนต หรือชิ้นสวนทางกล สําหรับเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังมีขอจํากัดที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขตอ ทางดานความแมนยําในการหาภาระ (Load) ที่กระทําตอชิ้นสวน ทางกลที่มากกวา 4 ทิศทางในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะตองศึกษาผานการทดสอบทางหองปฏิบัติการ และการทดสอบจากงานภาคสนาม (Field Test) ในลักษณะตางๆ เพื่อปรับปรุงใหสามารถควบคุมความถูกตอง และแมนยําในลักษณะของงานแตละประเภทได2.) Research on Policies to Promote Diesel Technology and Diesel Cars in Thailandสถาบันฯ รวมกับ สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย (TSAE) ศึกษาเรื่องของทิศทางรถยนตดีเซลปจจุบันในประเทศไทยเนื่องจากเทคโนโลยีเครื่องยนตดีเซลสมัยใหมไดรับความนิยมอยางมากในประเทศแถบยุโรปเนื่องจากอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํากวาเครื่องยนตเบนซิน ซึ่งการศึกษาจะเปนการพิจารณาพฤติกรรมการขับขี่และความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีตอเครื่องยนตดีเซล ผลกระทบหากรถยนตนั่งมีการใชเครื่องยนตดีเซลทั้งดานปริมาณการใชเชื้อเพลิงและมลพิษสิ่งแวดลอม และขอเสนอแนะหากจะมีการใชเครื่องยนตดีเซลในรถยนตนั่ง29


ผลการศึกษาพบวาผูใชรถยนตในประเทศไทยยังไมมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีของเครื่องยนตดีเซลยุคใหมยังคงติดกับภาพลักษณเกา เชน เครื่องยนตเสียงดัง มีควันดํา เหมาะกับงานบรรทุกหรืองานหนัก เปนตนนอกจากนี้ยังพบวารถยนตนั่งใชเครื่องยนตดีเซลมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงนอยกวาเครื่องยนตเบนซิน ประมาณ 30% และปลอยกาซคารบอนไดออกไซด นอยกวาประมาณ 25% ทําใหรถยนตจําหนายในยุโรปที่ใชเครื่องยนตดีเซลจะมีความจุกระบอกสูบนอยกวารถยนตรุนเดียวกันแตใชเครื่องยนตเบนซินซึ่งชวยลดการใชเชื้อเพลิงไดเปนอยางดีงานดานการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑยานยนต รวมกับหนวยงานตางๆ ในการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับยานยนต ดังนี้1.รวมกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรางมาตรฐานความปลอดภัยยานยนตและชิ้นสวนตาม ECE Regulations (กว.991 กําหนดมาตรฐานยานยนตและชิ้นสวน) โดยมีมาตรฐานที่ผานราชกิจจานุเบกษาแลวรวม 21 มาตรฐาน2. รวมกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด มอก.รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนตระดับที่ 6 (กว.697 กําหนดมาตรฐานยานยนตและชิ้นสวน)3. รวมกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนดมาตรฐานเข็มขัดนิรภัย (กว.516 กําหนดมาตรฐานยานยนตและชิ้นสวน) คาดวาจะประกาศใชไดภายในป 25514. รวมกับกรมควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดมาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชมาตรฐาน ECE 101 เปนมาตรฐานอางอิง และใชหลักการของ Top Runner5. จัดทําฐานขอมูลดานหองทดสอบทั้งหมดในประเทศที่สามารถทดสอบไดตามมาตรฐานมอก. ที่เกี่ยวกับชิ้นสวนยานยนต พรอมตารางสรุปเปรียบเทียบ (mapping) ระหวางมอก. ตางๆที่เกี่ยวของและหองทดสอบที่สามารถทําการทดสอบตามมาตรฐานนั้นๆการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณทดสอบ ในปงบประมาณ 2550 สถาบันไดรับการจัดสรรงบประประมาณอุดหนุนเพื่อซื้ออุปกรณและเครื่องมือทดสอบ เปนจํานวนเงิน 74.5 ลานบาท ทําใหในปจจุบันสถาบันมีเครื่องมือและอุปกรณทดสอบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อใหบริการแกลูกคา แบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยในสวนที่ติดตั้งเสร็จและพรอมใหบริการแลว มีดังนี้1.) เครื่องทดสอบการสงผานแสงสําหรับกระจกนิรภัยในรถยนต (เครื่องทดสอบการผานแสง)Haze Gard Plus A CAT No.4726 ยี่หอ: BYK-GARDNER, GERMANY2.) เครื่องทดสอบความชื้นสําหรับกระจกนิรภัยในรถยนตรุน BCX 2000 ยี่หอ ATLAS30


เหล็ก59%8%21%5%7%สุขภัณฑประหยัดน้ํารถยนต+จักรยานยนตชิ้นสวนยานยนตอื่นๆการใหบริการทดสอบในป 2550 ไดตั้งเปาหมายไววาจะลดระยะเวลาการทํางานลงรอยละ 10 จากป2549 และจากการเก็บสถิติระยะเวลาการใหบริการในป 2550 พบวาระยะเวลาของการใหบริการเฉลี่ยลดลงถึง2.84 วัน หรือลดระยะเวลาใหบริการลงคิด เปนรอยละ 17.38 ดังแผนภูมิดานลางนี้30252015Daysn=192n=218Test Duration - Overalln=236 n=224n=177n=170n=233n=202n=243n=200n=243n=1791050Oct-48 Nov-48 Dec-48 Jan-49 Feb-49 Mar-49 Apr-49 May-49 Jun-49 Jul-49 Aug-49 Sep-49Average year 2549 (Oct’48-Sep’49) = 20.22 days32


สรุปไดวาในสวนของการตอบสนองการบริการ แมวาความคาดหวังของลูกคาจะสูงกวาการใหบริการจริงอยูบางเล็กนอย แตสถาบันก็มิไดละเลยและไดนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุดตอไปภารกิจการจัดทําระบบรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบตาม ISO 17025 สามารถยื่นขอการรับรองแลวเสร็จจํานวน 8 การทดสอบ และอยูระหวางการจัดทําเอกสาร เพื่อขอเพิ่มเติมอีก 2 การทดสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้8 การทดสอบที่ไดรับการรับรอง1. การทดสอบเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ; เหล็กขอออย (มอก.24-2548)2. ทดสอบเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ; เหล็กเสนกลม (มอก.20-2543)3. ทดสอบสวนประกอบทางเคมี (ASTM E 415-99a )4. ทดสอบความตานแรงดึงเหล็ก (JIS Z 2241-1998)5. ทดสอบยางนอกรถจักรยานยนต (มอก.682-2540)6. ทดสอบยางนอกรถยนต (มอก.367-2532)7. ทดสอบมลพิษจากรถจักรยานยนต (มอก.2130-2545)8. ทดสอบมลพิษจากรถยนตเบนซิน (มอก.2160-2546)2 การทดสอบอยูระหวางเตรียมการขอการรับรอง1. การทดสอบผาเบรก ตาม มอก. 97-25362. การทดสอบพฤติกรรมการลุกติดไฟของวัสดุภายในรถยนต ตาม ISO 3765-1989 (E)34


ภารกิจการบริหารการเงินและทรัพยสิน1. ระเบียบการบริหารจัดการคณะกรรมการสถาบันฯ ไดมีการกําหนดระเบียบสถาบันยานยนต ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลและ ขอบังคับการบริหารการเงินและทรัพยสิน ไวเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการของ สถาบันฯนอกจากนี้คณะกรรมการสถาบันฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําเพื่อติดตามการทํางานและสถานะการเงิน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ที่สถาบันฯ ไดนําเสนอ2. การบัญชีและการตรวจสอบงบการเงินตามขอบังคับคณะกรรมการสถาบันฯ วาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2550 กําหนดใหสถาบันฯ ตองจัดมีการทําบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินทุกรอบปบัญชี ซึ่งคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดอัตราคาสอบบัญชี โดยทางคณะกรรมการสถาบันฯ ใหการรับรอง3. การควบคุมภายในในดานการควบคุมการทํางาน สถาบันฯ ไดกําหนดอํานาจอนุมัติและระดับการอนุมัติไวชัดเจนเพื่อใหการดําเนินการและการเบิกจายตางๆ เปนไปตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการสถาบันฯอีกทั้งยังมีการกําหนดระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบไวอยางชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาสถาบันฯ มีการควบคุมและการตรวจสอบการทํางานที่เพียงพอ4. การตรวจสอบการดําเนินงานหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันฯ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายในของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และไดเขามาตรวจสอบการปฏิบัติงานตางๆ ของสถาบันฯ เปนประจําทุกป รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใหรับทราบนอกจากนี้ สถาบันฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานรัฐ จึงทําใหสถาบันฯ ตองเปนหนวยผูรับตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 ดวย35


งบแสดงฐานะทางการเงินสาระสําคัญในงบการเงิน/Financial Highlightsหนวย : ลานบาท(Unit : Million Baht)ขอมูลสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2550 2549 2548 2547 2546As the year ended September 30 th 2006 2005 2004 2003 2002ผลการดําเนินงาน (Operating Performance)รายไดรวม (Total Revenues) 102.49 84.09 106.34 136.60 185.35รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล (Revenue from Government Supporting) 44.32 34.28 65.17 102.62 152.78รายไดจากการประกอบกิจการ (Revenue from Operating) 49.55 43.02 35.55 27.74 18.54รายได มากกวา รายจาย สุทธิ (Net Revenues over Expense) 12.88 (1.76) 4.99 17.52 7.23สถานะทางการเงิน (Financial Position)สินทรัพยรวม (Total Assets) 364.00 262.04 262.87 277.68 260.92หนี้สินรวม (Total Liabilities) 134.53 45.45 44.52 64.33 65.08สวนของทุน (Total Equity) 229.47 216.59 218.35 213.36 195.84อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio)อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) (Ouick Ratio) (time) 2.17 4.11 3.65 3.36 3.30อัตราสวนรายไดจากการประกอบกิจการ ตอรายไดรวม (เทา) 0.48 0.51 0.33 0.20 0.10(Revenue from Operation to Total Revenue Ratio) (time)อัตราสวนคาจางเงินเดือน ตอรายไดรวม (เทา) 0.29 0.36 0.28 0.21 0.17(Salary and Wage Expense to Total Revenue Ratio) (time)อัตราสวนคาใชจายดําเนินงาน ตอรายไดรวม (เทา) 0.10 0.14 0.11 0.09 0.06(Operational Expenses to Total Revenue Ration) (time)อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (Return on Assets) (%) 3.54 (0.67) 1.90 6.31 2.77อัตราสวนหนี้สิน ตอสวนของทุน (เทา) (Debt to Equity Ratio) (time) 0.59 0.21 0.20 0.30 0.3336


บทวิเคราะหภาพรวมทางการเงินจากการวิเคราะหขอมูลทางการเงินในชวง 5 ปที่ผานมา (ปบัญชี 2546 – 2550) สถาบันฯ มีความมั่นคงทางการเงินอยูในระดับที่สูงมากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากมีอัตราสวนสภาพคลองทางการเงินในระดับ 2.00 –4.00 เทา นั่นคือสถาบันฯ มีสินทรัพยหมุนเร็ว มากกวา หนี้สินหมุนเวียนอยูหลายเทานอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีการบริการจัดการองคกร ที่สรางขีดความสามารถในการเลี้ยง ตัวเองไดเพิ่มขึ้นดวย โดยเห็นไดจาก สัดสวนของรายไดจากการประกอบกิจการ และจํานวนเงินรายได เพิ่มขึ้นตามลําดับทุกป ถึงแมวารายไดรวมของสถาบันฯ จะมีแนวโนมลดลง ซึ่งเนื่องมาจากสถาบันฯ ไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐที่ลดลง แตสถาบันฯ ก็สามารถความคุมคาใชจายทั้งคาจางเงินเดือนและคาใชจายดําเนินงานใหคงที่ ซึ่งเปนผลใหอัตราสวนคาจางเงินเดือน ตอรายไดรวม และ อัตราสวนคาใชจายดําเนินงาน ตอรายไดรวม เพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวารายไดที่ลดลงการวิเคราะหรายการในงบดุลลานบาท400งบดุล3503002459255025020015010050-สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของทุนภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงรายการในงบดุลจากภาพที่ 1 สถาบันมีสินทรัพยในป 2550 เปนจํานวนเงิน 364 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง รอยละ 39เมื่อเทียบกับสินทรัพยของป 2549 (262 ลานบาท) ทั้งนี้เนื่องจากในป 2550 สถาบันไดรับเงินงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑทดสอบ จํานวน 74.5 ลานบาท และขณะนี้ไดตกลงทําสัญญาซื้อ-ขายเรียบรอยแลวรอการส งมอบจากผู ขาย และจะชํ าระเงิ นราวเดื อนเมษายน2550ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวไดบันทึกเปนรายไดรับลวงหนา จึงมีผลทําใหหนี้สินในป 2550 เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนเดี ยวกั น เมื่ อเที ยบกั บป 2549 ส วนของทุ นในป 2550 เพิ่ มขึ้ นเมื่ อเที ยบกั บป 2549เนื่องจากสถาบันมีรายไดสุทธิสูงกวารายจาย จํานวน 12.88 ลานบาท37


ลานบาท300รายการในงบดุล-สินทรัพย2502001502459255010050-เงินสดและรายการเทียบเทา สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียนภาพที่ 2 เปรียบเทียบรายการในงบดุล-สินทรัพยจากภาพที่ 2 รายการเงินสดและรายการเทียบเทา และ สินทรัพยไมหมุนเวียน ของสถาบันยานยนตในป 2550 ไมเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับป 2549 แตในสวนของ สินทรัพยหมุนเวียนป 2550เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสถาบันไดนําเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑจํานวน 74.5 ลานบาทไปฝากประจํา ประเภท6 เดือน เพื่อใหไดผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย38


การวิเคราะหรายไดลานบาท60รายได504024592550302010-รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล รายไดจากการประกอบกิจการ รายไดอื่นภาพที่ 3 การวิเคราะหรายไดจากภาพที่ 3 สถาบันยานยนต มีรายไดทุกประเภทเพิ่มขึ้นในป 2550 เมื่อเทียบกับป 2549ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันสามารถดําเนินการตามโครงการภาครัฐที่ไดรับงบประมาณอุดหนุนของปงบ ประมาณ2550 แลวเสร็จในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2549ในป 2550 สถาบันมีรายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากจํานวน 8.4 ลานบาท คิดเปนอัตราผลตอบแทน เฉลี่ยรอยละ 4.09 ซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน เฉลี่ย 1 ป ของ ธนาคารกกรุงเทพธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย ที่ รอยละ 3.02 และสูงกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของป 2549 ซึ่งอยูที่รอยละ 3.3239


การวิเคราะหคาใชจายคาใชจายลานบาท403530252015105-24592550เงินเดือน คาจาง และสวัสดิการคาใชจายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลคาใชจายจากการประกอบกิจการคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นภาพที่ 4 การวิเคราะหคาใชจายจากภาพที่ 4 เปนการเปรียบเทียบ 4 กลุมรายจายหลักของสถาบันระหวางป 2550 และ 2549มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้1. เงินเดือน คาจาง และสวัสดิการ เพิ่มขึ้น รอยละ 16.5 เนื่องจากการปรับอัตราคาจาง รอยละ 8และมีการจางพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 81 คน เปน 89 คน จึงทําใหมีคาใชจายเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ รอยละ8.52. คาใชจายจากโครงการเงินอุดหนุนรัฐบาล เพิ่มขึ้น 2.4 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับปริมาณงานและรายไดจากโครงการเงินอุดหนุนภาครัฐ ที่เพิ่มขึ้นเชนกัน3. คาใชจายจากการประกอบกิจการ ลดลง 2.0 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจายหมวดซอมบํารุงรักษาเครื่องมือทดสอบ ลดลง ทั้งนี้เพราะวาในป 2550 นี้ ไดหยุดการใชงานและการซอมหองทดสอบมลพิษเบนซิน เนื่องจากเครื่องมือทดสอบเสื่อมสภาพ และไมคุมคาที่จะซอม ซึ่งรอการจัดซื้อใหมและปรับ เปลี่ยนหองทดสอบมลพิษดีเซลใหใชงานแทนชั่วคราว4. คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ ซึ่งเปนคาใชจายในสวนของสํานักงานมีรายการหลักที่ลดลง คือคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสวนของสํานักงาน เนื่องจากมีรายการสินทรัพยที่มีอายุใชงานเกินกวา 5 ปที่ยังใชงานอยูเปนจํานวนเพิ่มขึ้น คาใชจายเดินทางไปตางประเทศ และคาสาธารณูปโภค40


รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอตอคณะกรรมการ สถาบันยานยนตขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของสถาบัน ยานยนต ซึ่งผูบริหารของสถาบันเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง และครบถวนของขอมูลใน งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก ผลการตรวจสอบของขาพเจาขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สถาบันใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที ่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจาขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงในสวนของเงินกองทุน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแต ละปของ สถาบันยานยนต โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป(นางจินตนา เตชะมนตรีกุล)ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131วันที่ 16 ตุลาคม 2550สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ2210/51 ถนนนราธิวาสราชนครินทรแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120โทร. (02) 678-0750-4 แฟกซ (02) 678-0661 e-mail : ca_cpa@ksc.th.com41


งบดุลสถาบันยานยนตณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549บาท (Baht)หมายเหตุ 2550 2549สินทรัพย (Assets)สินทรัพยหมุนเวียน (Current assete)เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 3 6,962,475.77 19,046,786.41เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) 4 274,528,739.23 160,687,627.42ลูกหนี้การคา-สุทธิ (Trade accounts receivable-net) 5 5,091,813.40 3,061,115.21สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (Other current assets) 6 4,503,432.72 2,112,317.95รวมสินทรัพยหมุนเวียน (Total current assets) 291,086,521.12 184,907,846.99สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-Current assets)ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 7 61,044,451.17 63,740,447.05สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets) 11,176,260.17 13,275,647.25สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current assets) 692,066.30 112,150.62รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน (Total non-current assets) 72,912,777.64 77,128,244.92รวมสินทรัพย (Total assets) 363,999,298.76 262,036,091.91หนี้สินและเงินกองทุน (Liabilities and equity)หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilitites)เจาหนี้การคา (Trade accounts payables) 8 5,367,736.17 1,647,081.68หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Total current liabilitites) 128,878,044 43,302,092.08รวมหนี้สินหมุนเวียน (Total current liabilitites) 134,245,779.98 44,949,173.76หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilitites)หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilitites) 287,830.00 500,830.00รวมหนี้สินไมหมุนเวียน (Total non-current liabilitites) 287,830.00 500,830.00รวมหนี้สิน (Total liabilities) 134,533,609.98 45,450,003.76เงินกองทุน (Equity)เงินทุนสถาบัน (Initial funding) 9 107,732,200.00 107,732,200.00รายไดมากกวา (นอยกวา) คาใชจาย (Retainedearning) 121,733,488.78 108,853,888.15รวมเงินกองทุน (Total equity) 229,465,688.78 216,586,088.15รวมหนี้สินและเงินกองทุน (Total liabilities and equity) 363,999,298.76 262,036,091.91หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้42


งบรายไดและคาใชจายสถาบันยานยนตณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549บาท (Baht)หมายเหตุ 2550 2549รายได (Revenue)รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล 44,316,158.05 34,280,703.17รายไดจากโครงการภาครัฐ 6,357,009.34 -รายไดจากการประกอบกิจการ 43,193,244.55 43,024,991.61รายไดอื่น 8,627,251.66 6,782,436.14รวมรายได (Total revenue) 102,493,663.60 84,088,130.92คาใชจาย (Expenses)เงินเดือน คาจาง และสวัสดิการ 29,589,418.22 30,135,049.23คาใชจายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 22,866,871.39 14,675,850.70คาใชจายทางตรงจากการประกอบกิจการ 27,258,279.19 29,252,439.39คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น 9,899,494.17 11,788,171.34รวมคาใชจาย (Total expenses) 89,614,062.97 85,851,510.66รายไดมากกวา (นอยกวา) คาใชจายประจําป 12,879,600.63 -176,337,974งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนสถาบันยานยนตณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549บาท (Baht)เงินทุนสถาบัน รายไดมากกวา รวม(นอยกวา)คาใชจายยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2548 107,732,200.00 110,617,267.89 218,349,467.89รายไดมากกวา(นอยกวา)คาใชจาย ป 2549 - (1,763,379.74) (1,763,379.74)ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2549 107,732,200.00 108,853,888.15 216,586,088.15รายไดมากกวา(นอยกวา)คาใชจาย ป 2550 - 12,879,600.63 12,879,600.63ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2550 107,732,200.00 121,733,488.78 229,465,688.78หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้43


งานสัมมนากิจกรรมในรอบป 2550เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานในงานสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต “อุตสาหกรรมยานยนต: พัฒนาคนพิชิตธุรกิจสูการคาเสรี” AHRDP TOWARDS JTEPA CHALLENGESณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค44


จัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต (พ.ศ.2550-2554)เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 สถาบันยานยนต จัดการประชุมประชาพิจารณ (ราง) แผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนตไทย พ.ศ. 2550-2554 พรอมจัดการงานสัมมนาผูบริหารระดับสูง เรื่อง “แผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต ระยะที่ 2” ใน วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ณหองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ45


เยี่ยมชมโรงงานผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตสถาบันยานยนตและโดยผูเชี่ยวชาญจากบริษัทโตโยตา มอเตอรไดเขาเยี่ยมชมโรงงานผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ที่จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System : TPS)46


ฝกอบรมบุคลากรสถาบันยานยนตจัดฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ใหแกบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต47

More magazines by this user
Similar magazines