05.02.2016 Views

Pioneer KRP-500AW - User manual - turc

Pioneer KRP-500AW - User manual - turc

Pioneer KRP-500AW - User manual - turc

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÖNEMLİ<br />

CAUTION<br />

RISK OF ELECTRIC SHOCK<br />

DO NOT OPEN<br />

Bir eşkenar üçgen içinde yer alan ok uçlu<br />

şimşek aydınlatması sembolü; kullanıcıyı,<br />

ürünün muhafazası dahilinde, insanlar için<br />

bir elektrik çarpması tehlikesi oluşturacak<br />

kadar büyük yalıtılmamış “tehlikeli voltaj”ın<br />

varlığı hakkında uyarma amaçlıdır.<br />

DİKKAT:<br />

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ<br />

ÖNLEMEK İÇİN, KAPAĞI (YA DA ARKA<br />

KISMI) ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE<br />

KULLANICI TARAFINDAN<br />

ONARILABİLECEK PARÇA YOKTUR.<br />

ONARIMI İÇİN KALİFİYE BİR SERVİS<br />

ELEMANI ÇAĞIRINIZ.<br />

Bir eşkenar üçgen içinde yer alan ünlem<br />

işareti; kullanıcıyı, cihazla birlikte gelen<br />

broşür içindeki önemli işletim ve bakım<br />

(servis) talimatlarının varlığı hakkında<br />

uyarma amaçlıdır.<br />

D3-4-2-1-1_Tu-A<br />

DİKKAT<br />

Bu cihaz üzerindeki, anahtarı (şalteri); AC<br />

prizinden gelen tüm gücü tamamen kapatmaz. Güç<br />

kablosu, birim için ana bağlantı kesici araç işlevi<br />

gördüğünden, tüm gücü kapatmak için onu AC<br />

prizinden çekmeniz gerekli olacaktır. Bu nedenle,<br />

birimin; güç kablosu bir kaza halinde AC prizinden<br />

kolaylıkla çekilebilecek şekilde kurulduğundan emin<br />

olunuz. Yangın tehlikesini önlemek için, güç kablosu<br />

da uzun süre kullanılmadan bırakıldığında AC<br />

prizinden çekilmelidir (örneğin tatilde iken).<br />

D3-4-2-2-2a_A_Tu<br />

Çalıştırma Ortamı<br />

Çalıştırma ortamı/çevre sıcaklığı ve nem oranı:<br />

+0 ºC ila +40 ºC; % 85 RH’den az<br />

(soğutma delikleri bloke edilmemiş halde)<br />

Birimin kurulumunu, havalandırması yetersiz bir yerde<br />

ya da yüksek nem ya da doğrudan güneş ışığına (ya<br />

da güçlü yapay ışığa) maruz kalan yerlerde<br />

yapmayınız.<br />

D3-4-2-1-7c_A_Tu<br />

UYARI<br />

Pilleri; doğrudan güneş ışığı altında yada bir<br />

arabanın içi, bir ısıtıcının yanı gibi diğer oldukça<br />

sıcak yerlerde kullanmayınız yada saklamayınız.<br />

Bu gibi durumlara maruz kalması durumunda;<br />

piller, akıntı yapabilir, aşırı ısınabilir yada ateş<br />

alabilir. Bu aynı zamanda pillerin ömrünün yada<br />

çalışma performansının da azalmasına neden olur.<br />

D3-4-2-3-3_Tu<br />

2<br />

Tu


Eski donatım ve kullanılmış pillerin toplanma ve atım işlemleri konusunda kullanıcılar için bilgi<br />

Donatım için<br />

sembol<br />

Ürünler, ambalajlama ve/veya eşlik eden belgeler hakkındaki bu semboller; kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin ve<br />

pillerin, genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelmektedir.<br />

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin işleme tabi tutulması, geri kazanımı ve yeniden çevrime sokulması için, lütfen onları<br />

ulusal mevzuatınıza uygunluk içinde geçerli toplama noktalarına götürünüz.<br />

Piller için sembol<br />

örnekleri<br />

Bu ürün ve pillerin atım işlemlerini doğru şekilde yaparak, değerli kaynakların tasarruf edilmesine ve aksi durumunda<br />

uygunsuz atık muamelesinden kaynaklanan herhangi olası insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlenmesine<br />

yardımcı olacaksınız.<br />

Eski ürün ve pillerin toplanması ve yeniden çevrime sokulması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen en yakın belediye<br />

biriminizle, atık işlemi servisinizle ya da ürünleri satınaldığınız satış noktası ile temasa geçiniz.<br />

Bu semboller sadece Avrupa Birliği içinde geçerlidir.<br />

Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için:<br />

Pb<br />

Eğer bu ürünleri atmak isterseniz, lütfen yerel yetkili birimlerinizle ya da satıcınızla temasa geçip doğru atım şeklini<br />

öğreniniz.<br />

K058_B_Tu<br />

UYARI<br />

Bu donatım, su sızdırmaz değildir. Yangın ve<br />

elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, bu<br />

cihazın yakınına (vazo ya da saksı gibi) sıvı dolu<br />

nesneleri yerleştirmeyiniz ya da bu cihazı su<br />

damlamasına, sıçramasına, yağmura veya neme<br />

maruz bırakmayınız.<br />

D3-4-2-1-3_B_Tu<br />

Bu ürün; Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC ve<br />

EMC Yönetmeliği 2004/108/EC ile uygunluk<br />

içindedir.<br />

D3-4-2-1-9a_A_En<br />

UYARI<br />

Bu ürün, üç telli topraklama tipi bir fiş – üçüncü bir<br />

(topraklama) pimi olan bir fiş – ile donatılmıştır. Bu<br />

fiş, sadece topraklama tipi bir güç prizine<br />

uyacaktır. Eğer fişi bir prize takamaz iseniz, eski<br />

prizinizi düzgünce topraklanmış olan ile<br />

değiştirmesi için lisanslı bir elektrik teknisyeniyle<br />

temasa geçiniz. Topraklama tip fişin güvenlik<br />

amacını bozmayınız.<br />

D3-4-2-1-6_A_Tu<br />

Aşağıdaki yer alan semboller; ürüne yapıştırılan<br />

etiketlerin üzerinde bulunur. Bu cihazın<br />

kullanıcılarını/operatörlerini ve bakım personelini<br />

herhangi bir potansiyel tehlikeli duruma karşı<br />

uyarırlar.<br />

UYARI<br />

Bu sembol; bedensel yaralanmaya ve mülkiyet<br />

hasarına yol açabilecek tehlikeli ya da emniyetsiz<br />

uygulamaya göndermede bulunur.<br />

DİKKAT<br />

Bu sembol; ciddi bedensel yaralanmaya ya da<br />

ölüme yol açabilecek tehlikeli ya da emniyetsiz<br />

uygulamaya göndermede bulunur.<br />

UYARI<br />

Bir yangın tehlikesini önlemek için, herhangi bir<br />

korunmasız alev kaynağını (yanar halde mum gibi)<br />

cihazın üzerine koymayınız.<br />

D3-4-2-1-7a_A_Tu<br />

HAVALANDIRMA UYARISI<br />

Bu birimin kurulumunu yaparken, ısı yayılımını<br />

arttırmak için havalandırma amacıyla birimin<br />

etrafında boşluk bıraktığınızdan emin olunuz.<br />

Gerekli asgari boşluk için, 15 sayfaya bakınız.<br />

UYARI<br />

Kabindeki yuvalar ve açıklıklar; havalandırma ve<br />

ürünün güvenilir çalışmasını temin etmek ve de<br />

onu aşırı ısınmadan korumak için sağlanmıştır.<br />

Yangın tehlikesini önlemek için, açıklıklar; asla<br />

bloke edilmemeli ya da (gazete, masa örtüsü,<br />

perde vb. gibi) maddelerle örtülmemelidir ya da<br />

cihazı kalın bir kilim ya da bir yatak üzerinde<br />

çalıştırmamalıdır.<br />

3<br />

Tu


Bu <strong>Pioneer</strong> ürününü aldığınız için teşekkür ederiz.<br />

Lütfen, bu model cihazınızı nasıl çalıştıracağınızı öğrenebilmek için bu çalıştırma talimatlarını tamamen okuyunuz.<br />

Talimatları okuduktan sonra, onu ileride gerektiğinde kullanmak üzere güvenli bir yere kaldırınız.<br />

Bazı ülke ya da bölgelerde, güç kaynağı fişinin ve güç kaynağı prizinin şekli; açıklayıcı çizimlerde gösterilenlerden bazen<br />

farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, birime takma ve çalıştırma yöntemi aynıdır.<br />

Bu kitapçık içinde gösterilen şekiller, aksi belirtilmedikçe, <strong>KRP</strong>-500A modeli içindir.<br />

İçindekiler<br />

01 Önemli kullanıcı bilgileri . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

02 Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

Kurulum uyarıları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

03 Sağlanan ek birimler . . . . . . . . . . . . . . . . .11<br />

Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

Ortam Alıcısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

04 Parçaların adı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Ortam Alıcısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Uzaktan kumanda birimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

05 Hazırlık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />

Ekranın kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Ortam Alıcısı’nın kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Ekranın taşınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Ekranın Devrilmesini Önleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Renk algılayıcısını takınız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

Temel bağlantılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Uzaktan kumanda biriminin hazırlanması . . . . . . . . . . . 22<br />

Uzaktan kumanda aletinin çalışma menzili . . . . . . . . . . 23<br />

06 TV’nin seyredilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

Güç kaynağının çalıştırılması/kapatılması . . . . . . . . . . . 24<br />

Kanalların değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

Bir kanal listesinin görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

Ses düzeyi ve sesin değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

Yayın ses kanalının değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

Çoklu ekran işlevlerinin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . 29<br />

Görüntüleri dondurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

07 HOME MENU (ANA MENÜ) . . . . . . . . . . . .31<br />

HOME MENU (ANA MENÜ) genel bakışı . . . . . . . . . 31<br />

HOME MENU (ANA MENÜ)’nün Kullanılması . . . . . 32<br />

08 Kurulum işlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

TV kanallarının ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

Uydu TV kanallarının elle ayarlanması. . . . . . . . . . . . . 33<br />

TV kanallarının elle ayarlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Video/Görüntü gürültüsünün azaltılması . . . . . . . . . . . 35<br />

Kanal Kilidinin Ayarlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Bir dekoder (kod çözücü) giriş ucunun seçilmesi . . . . . 36<br />

TV kanallarının etiketlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

Önayarlı TV kanallarının sıralanması . . . . . . . . . . . . . . 37<br />

Dil ayarı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />

Yazılım/Donanım versiyonunun kontrol edilmesi . . . . 37<br />

AV Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

Temel resim ayarlamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />

Gelişmiş resim ayarlamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

Resim ayarlamalarının ekranda karşılaştırılması. . . . . . 43<br />

Ses ayarlamaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

AVC (Auto Volume Control (Otomatik Ses Düzeyi<br />

Kumandası))’nın Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />

Ses Kumandasının Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />

OPTIMUM Performans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />

Güç (kaynağı) Kumandası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />

09 DTV/SAT yayınlarının kullanılması . . . . . 47<br />

DTV/SAT Programlarının seyredilmesi . . . . . . . . . . . . 47<br />

Kanal Listesi aramasının kullanılması. . . . . . . . . . . . . . 47<br />

DTV/SAT kanal ayarlarının yeniden<br />

yapılandırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />

Kanalla ilgili ayarların isteğe uyarlanması/<br />

özelleştirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />

Ses, altyazılar ve teletekst için dillerin seçilmesi . . . . . 51<br />

Yazılım Güncellemesinin Kullanılması . . . . . . . . . . . . 51<br />

Kanal Listesinin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

Saatin ayarlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

Ekran Koruyucu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />

Ortak Arayüz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />

4<br />

Tu


10 Elektronik Program Rehberi’nin kullanılması<br />

(EPG) (sadece DTV/SAT için). . . . . . . . . . 53<br />

EPG ekran formatı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />

EPG’nin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />

EPG’yi kullanarak TV programlarının önceden<br />

ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />

Diğer yararlı EPG işlevlerinin kullanılması . . . . . . . . . 57<br />

11 Yararlı ayarlama ayarları. . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma<br />

(sadece AV kaynağı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Görüntü konumlarının ayarlanması<br />

(sadece AV kaynağı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Görüntü konumlarının ve saatin otomatik olarak<br />

ayarlanması (sadece PC kaynağı) . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />

Görüntü pozisyonlarının ve saatin elle ayarlanması<br />

(sadece PC kaynağı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />

Bir giriş sinyal tipinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />

Renk sistemi ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

Bir oyun modunun seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

Bir ekran boyutunun elle seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

Bir ekran boyutunun otomatik olarak seçilmesi . . . . . . 61<br />

Kenar maskelerinin saptanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />

Ekranın her iki kenarındaki parlaklığın değiştirilmesi<br />

(Kenar Maskesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

Room Light Sensor (Oda Lambası Algılayıcısı) . . . . . . 62<br />

Mavi LED Işık Kısıcı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

Orbiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

Video Pattern (Görüntü Örüntüsü) . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />

Screen Protection (Ekran Koruması). . . . . . . . . . . . . . . 63<br />

Label Input (Etiket Girişi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />

Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />

Bir parolanın kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />

12 Diğer donatım ile kullanılması . . . . . . . . . 65<br />

Bir DVD çaların takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />

Bir dekoder (kod çözücü) takılması . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />

Bir VCR’nin takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66<br />

SCART çıkış işlevinin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . .66<br />

SCART çıkışının değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />

Bir oyun konsolu ya da kaydedici kameranın takılması . .67<br />

Bir kişisel bilgisayarın takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . .68<br />

Bir yükselticinin/AV alıcının takılması . . . . . . . . . . . . .68<br />

HDMI Girişinin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69<br />

Kumanda kablolarının takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . .71<br />

i/o link.A’ın kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’ni<br />

Çalıştırınız. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nin<br />

çalıştırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsünün kullanılması. . . . . . .83<br />

HMG Kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89<br />

Diğer yararlı işlevler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89<br />

Sözlükçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91<br />

Sağlanan uzaktan kumanda birimini kullanarak diğer<br />

donatıma kumanda edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92<br />

13 HDMI Kumandasının kullanılması . . . . . . 97<br />

HDMI Kumandası işlevleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97<br />

HDMI Kumandası bağlantılarının yapılması . . . . . . . . .98<br />

HDMI Kumandasının Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100<br />

HDMI Kumandası menülerinin kullanılması . . . . . . . .101<br />

14 Teletekstin kullanılması . . . . . . . . . . . . . 102<br />

Teletekst İşlevlerinin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . .102<br />

Teletekst temel unsurlarını çalıştırma. . . . . . . . . . . . . .102<br />

15 Ek bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />

Hata Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104<br />

15 pimli mini D-alt konektör için sinyal adları. . . . . . .109<br />

SCART pim atamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110<br />

5<br />

Tu


1. Bölüm<br />

Önemli kullanıcı bilgileri<br />

Bu <strong>Pioneer</strong> <strong>KRP</strong>-600A/<strong>KRP</strong>-500A düz ekran TV’nin sağladığı zevkten<br />

azami düzeyde yararlanmak için, lütfen önce bu bilgiyi dikkatlice<br />

okuyunuz.<br />

<strong>Pioneer</strong> <strong>KRP</strong>-600A/<strong>KRP</strong>-500A ile, size uzun ömürlü ve yüksek<br />

güvenilirlikli, yüksek kaliteli bir düz ekran TV sağlanmaktadır. Eşsiz<br />

kalitede görüntüler elde etmek için, bu <strong>Pioneer</strong> düz ekran TV; en modern<br />

tasarım ve yapım ve de oldukça hassas ve ileri teknoloji içermektedir.<br />

<strong>Pioneer</strong> <strong>KRP</strong>-600A/<strong>KRP</strong>-500A düz ekran TV; renkli filtrede en son<br />

teknolojisinde bünyesinde bulundurur: Doğrudan Renkli Filtre. Bu;<br />

önceki modeller ile kıyaslandığında bu modellerin renk/resim<br />

çoğaltımını daha iyileştirir. Ayrıca, fiziki bir cam panelin plazma ekran<br />

önüne yerleştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu da; <strong>Pioneer</strong>’ın<br />

tüketici elektroniği alanındaki, şimdi imalat prosesi gelecekte ise<br />

yeniden kazanım prosesi sırasında, çevresel atıkları azaltma sürekli<br />

amacına yardımcı olur.<br />

Servis ömrü içersinde, <strong>Pioneer</strong> <strong>KRP</strong>-600A/<strong>KRP</strong>-500A düz ekran<br />

TV’nin ışıklılığı; tüm fosfor tabanlı ekranlarda (örneğin, bir geleneksel<br />

tüplü tip televizyon) olduğu gibi çok yavaş şekilde azalacaktır. <strong>Pioneer</strong><br />

düz ekran TV’nizin uzun süre güzel ve parlak görüntülerin keyfini<br />

çıkarmak için, lütfen aşağıdaki yol gösterici bilgileri dikkatlice okuyup<br />

takip ediniz:<br />

Kullanım hakkında<br />

Tüm fosfor tabanlı ekranlar (geleneksel tüplü tip televizyonlar dahil<br />

olmak üzere); uzun süreli sabit görüntüleri göstermekten etkilenebilir.<br />

Düz ekran TV’lerin bu kuraldan bir istisnası yoktur. Ekran üzerindeki<br />

gecikmeli görüntü ve kalıcı etkilerden bazı temel önlemler alarak<br />

sakınılabilir. Aşağıda listelenen tavsiyelere uyarak, düz ekran<br />

TV’nizden daha uzun süreli ve tatmin edici sonuçları garanti altına<br />

alabilirsiniz:<br />

• Mümkün olduğu sürece, aynı görüntüyü ya da pratik olarak sabit<br />

kısımları olan hareketli görüntüleri (örn. sabit kısımları olan logo,<br />

başlık, manşet gibi görüntüleri ya da video oyun görüntüleri) sık sık<br />

görüntülemekten kaçınınız.<br />

• Teleteksti uzun süreli olarak görüntülemeyiniz.<br />

• Bir dekoder (kod çözücü), DVD çalar, VCR ve tüm diğer<br />

bileşenlerden uzun süreli olarak ekran üzeri gösterimi<br />

görüntülemeyiniz.<br />

• Bir TV, VCR, DVD çalar ya da herhangi bir başka bileşenden sabit<br />

resim modunu kullanıyorken, aynı resmi donmuş çerçeveli ya da ara<br />

verilmiş halde uzun süreli olarak sürekli bırakmayınız.<br />

• Hem çok parlak bölgeleri hem de çok koyu bölgeleri yan yana<br />

bulunan görüntüler; uzun süreli olarak görüntülenmemelidir.<br />

• Bir video oyunu oynatırken, “AV Selection” (AV Seçimi) içindeki<br />

“GAME” (OYUN) modu ayarı önemle tavsiye edilir. Bununla<br />

birlikte, lütfen bu modu uzun süreli kullanmayınız.<br />

• Bir oyun oynattıktan yada herhangi bir sabit görüntüyü<br />

görüntüledikten sonra, önceki sabit hareketli görüntünün üç<br />

katından fazlası için, normal bir hareketli resmi “WIDE” (GENİŞ)<br />

ya da “FULL” (TAM) ekran ayarında izlemek en iyisidir.<br />

• Düz ekran TV’yi kullandıktan sonra, her zaman ekranı<br />

“STANDBY” (UYKU) moduna geçiriniz.<br />

Kurulum hakkında<br />

<strong>Pioneer</strong> <strong>KRP</strong>-600A/<strong>KRP</strong>-500A düz ekran TV; oldukça ince bir tasarıma<br />

sahiptir. Güvenliği temin etmek için, birimin titreşim ya da kazara<br />

yapılan hareket durumunda ters çevrilmesini önlemek için lütfen düz<br />

ekran TV’yi monte etmek ya da kurmak için yerinde/doğru önlemleri<br />

alınız.<br />

Bu ürünün; sadece <strong>Pioneer</strong> tarafından tasarımlanmış parçalar ve ek<br />

birimler kullanarak kurulumu yapılmalıdır. <strong>Pioneer</strong> sehpa ya da kurulum<br />

mesnedinden farklı ek birimlerin kullanılması; dengesizliğe ve<br />

yaralanmaya neden olabilir. Özel kurulum için, lütfen, birimin satın<br />

alındığı yerdeki satıcıya müracaat ediniz. Doğru kurulumu temin etmek<br />

için, deneyimli ve kalifiye uzmanlar; birimin kurulumunu yapmalıdırlar.<br />

<strong>Pioneer</strong>; başka şirketler tarafından üretilen parça ve ek birimlerin<br />

kullanmasından doğan kaza ya da hasardan, uygunsuz kurulum işlemi<br />

yada dengeleme, hatalı çalıştırma, değişiklik yapma ya da doğal<br />

afetlerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.<br />

Hatalı çalışma ve aşırı ısınmayı önlemek için, istenen ısı emisyonunu<br />

temin etmek üzere kurulum yaparken ana birim üzerindeki<br />

havalandırma deliklerinin bloke edilmediğinden emin olunuz:<br />

• Birimi, diğer donatımlardan, cihazlardan ve benzerlerinden biraz<br />

uzağa koyunuz. Birimin etrafında bırakılması gerekli asgari boşluk<br />

için, 15. sayfaya bakınız.<br />

• Birimi, havalandırmanın zayıf olduğu dar yerlerin içine<br />

yerleştirmeyiniz.<br />

• Bir bez, vb. ile örtmeyiniz.<br />

•En düşük emme ayarına getirilmiş bir elektrikli süpürge ile biriken<br />

tozlardan arındırmak için birimin kenarlarındaki ve arka tarafındaki<br />

havalandırma deliklerini temizleyiniz.<br />

• Ürünü bir halı ya da battaniye üzerine yerleştirmeyiniz.<br />

• Ürünü devrilmiş olarak bırakmayınız.<br />

• Ürünü ters çevirmeyiniz.<br />

Yeterli havalandırma olmaksızın birimin kullanılması, dahili sıcaklığın<br />

artmasına neden olabilir ve bu da olası bir hatalı çalışmaya yol açabilir.<br />

Çevre ya da dahili sıcaklık; belirli bir dereceyi aştığında, ekran; dahili<br />

elektronik bileşenleri soğutmak ve de tehlikeli oluşumları önlemek için<br />

otomatik olarak güç kaynağını kapatır.<br />

Herhangi bir hatalı çalışma: uygunsuz bir kurulum yeri, bu ürünün<br />

uygunsuz montaj, kurulum ya da çalıştırılması, ürün üzerinde yapılan<br />

değişiklikler nedeniyle meydana gelebilir. Bununla birlikte, <strong>Pioneer</strong>; bu<br />

tip kazalardan ya da ha hatalı çalışmadan sorumlu tutulamaz.<br />

Not<br />

Aşağıdakiler, bir fosfor tabanlı matris ekranın genel efektleri ve<br />

özellikleri ve de benzerleri olup, imalatçının sınırlı garantilerinin<br />

kapsamı içinde değildir:<br />

• Panel fosforu üzerinde kalıcı artık görüntüler.<br />

• Ekranda etkin olmayan birkaç ışık hücresinin varlığı.<br />

• Panel tarafından yaratılan sesler, örnekler: Fan motoru gürültüsü ve<br />

elektrik devresi gürültüsü/cam panel vızıldaması<br />

Uyarı<br />

• <strong>Pioneer</strong>; siz ya da diğer kişiler tarafından ürünün hatalı<br />

kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasardan, kullanımda iken<br />

hatalı çalışmalardan, diğer ürünle ilgili sorunlardan ya da şirketin<br />

sorumlu olduğu durumlar hariç ürün kullanımından sorumlu<br />

olmayacaktır.<br />

6<br />

Tu


Ekran paneli koruma işlevi<br />

Sabit görüntüler (fotoğraflar ve bilgisayar görüntüleri) uzun süreli<br />

olarak ekranda kaldığında, ekran; az miktarda donuklaşacaktır. Bunun<br />

nedeni, ekran paneli koruma işlevinin, sabit görüntüleri saptadığında,<br />

ekranı korumak için otomatik olarak parlaklığı ayarlamasıdır; bu<br />

nedenle bu bir hatalı çalışmayı göstermemektedir. Bir sabit görüntü;<br />

yaklaşık üç dakika süreyle saptandığında; ekran donuklaşır/parlaklığı<br />

azalır.<br />

Piksel kusuru bilgileri<br />

Plazma TV’ler, bilgileri pikselleri kullanarak görüntülerler. <strong>Pioneer</strong> düz<br />

ekran TV panelleri, oldukça yüksek sayıda piksel içerirler (bir 50 inç/<br />

60 inç ekran için 6,2 milyonun üzerinde piksel). Tüm <strong>Pioneer</strong> ekran<br />

panelleri, oldukça yüksek düzeyde çok hassas bir teknoloji kullanılarak<br />

imal edilirler ve tek tek kalite denetiminden geçerler.<br />

Nadir durumlarda, bazı pikseller kalıcı olarak kapatılmış ya da açılmış<br />

durumda olabilir, bu da ekran üzerinde sürekli sabit halde duran bir<br />

siyah ya da renkli piksele yol açar.<br />

Bu etki, teknolojisinin bir sonucu olduğundan, tüm plazma TV’lerinde<br />

yaşanan ortak bir durumdur.<br />

Eğer kusurlu pikseller, normal bir yayını (örn. bir test kartı, sabit görüntü<br />

ya da tek renkli ekran değil) izliyorken 2,5 metre ila 3,5 metrelik normal<br />

bir izleme uzaklığında görülür durumda ise, ürünü sağlayan satıcınızla<br />

temasa geçiniz.<br />

Eğer, bununla birlikte, bunlar sadece çok yakından yada tek renkli<br />

ekranlar esnasında görülebiliyorsa, o zaman bu teknoloji için normal<br />

olarak kabul edilmelidir.<br />

Kızılötesi ışınlar<br />

Ekran paneli, özellikleri nedeniyle kızılötesi ışınlar yayar. Ekran<br />

panelinin nasıl kullanıldığına bağlı olarak, yakındaki donatımların<br />

uzaktan kumandaları olumsuz etkilenebilir ya da kızılötesi ışınlar<br />

kullanan telsiz kulaklıklar; parazit ile karışma yaşayabilir. Eğer durum<br />

bu ise, donatımı; uzaktan kumanda algılayıcısının etkilenmeyeceği bir<br />

yere yerleştiriniz.<br />

Radyo karışması<br />

Bu ürün istenen teknik özellikleri karşıladığında, düşük miktarda parazit<br />

yollar. Eğer, AM radyo, kişisel bilgisayar ve VCR gibi donatımları bu<br />

ürüne yakın bir yere yerleştirirseniz, o donatım; karışmaya maruz<br />

kalabilir. Eğer bu meydana gelirse, o donatımı; üründen yeterince uzağa<br />

yerleştiriniz.<br />

Ekran paneli çalışma sesi<br />

Ekran panelinin monitörü; oldukça ince piksellerden oluşur ve bu<br />

pikseller; alınan video/görüntü sinyallerine göre ışık yollarlar. Bu<br />

ilkenin sonucu olarak ekran panelinden vızıldama sesi ya da elektrikli<br />

devre gürültüsü işitebilirsiniz.<br />

Etiketler ve bant gibi maddeleri, ürüne yapıştırmayınız/<br />

takmayınız<br />

Bu; kabinde renk bozulmasına ya da çiziğe neden olabilir.<br />

Ürünü uzun süre kullanmıyor olduğunuzda<br />

Eğer ürünü uzun süreli olarak kullanmazsanız, ürünün işlevleri olumsuz<br />

etkilenebilir. Ürünü zaman zaman açıp çalıştırınız.<br />

Yoğuşma<br />

Yoğuşma, ürün soğuk bir yerden sıcak bir yere hızlıca taşındığında ya<br />

da örneğin bir kış sabahında bir ısıtıcı çalıştırıldıktan hemen sonra,<br />

yüzeyde ya da ürünün içinde meydana gelebilir. Yoğuşma meydana<br />

geldiğinde, ürünü çalıştırmayınız ve yoğuşma ortadan kalkıncaya kadar<br />

bekleyiniz. Yoğuşma içeren ürünün kullanılması, hatalı çalışmaya yol<br />

açabilir.<br />

Ekran yüzeyinin temizliği<br />

Bu ürünün ekran yüzeyini temizlerken, sağlanan kuru temizleme beziyle<br />

hafifçe ovarak temizleyiniz.<br />

Uyarı<br />

Ekran üzerinde sertçe ovma işlemi, özel tabaka kaplı yüzeyi çizebilir.<br />

Eğer hafifçe kuru bezle temizleme, kiri çıkarmaya yeterli değilse,<br />

prizden güç kablosunu çekip aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1. Bir parça yumuşak, işlem görmemiş bezi; saf suya bastırınız.<br />

“İşlem görmüş” bir bez; ticari olarak satılan gözlük temizleme<br />

malzemesi gibi cila ya da diğer kimyasal maddeler içerir.<br />

2. Bezi, ıslak değil hafif nemli olacak şekilde, döndürerek sıkınız.<br />

Bezi tam olarak döndürerek sıktığınızdan emin olunuz. Yüzeyin ıslak<br />

bir bezle silinmesi, suyun birimin içine sızmasına, bu da hasara yol<br />

açabilir.<br />

3. Nemli bezle ekranın yüzeyini hafifçe ovarak temizleyiniz.<br />

4. Her tür nemliliği ortadan kaldırmak ve izleri önlemek için panel<br />

dahil olarak kuru bezi kullanarak yeniden yüzeyi ovarak<br />

temizleyiniz.<br />

Ön kabinin parlak yüzeyinin temizlenmesi<br />

Ön kabinin parlak yüzeyini temizlerken, kuru yumuşak bir bezle hafifçe<br />

ovarak temizleyiniz; sağlanan temizlik bezi ya da diğer benzeri bezler<br />

(örn. pamuklu bez ve pazen). Eğer tozlu ya da sert bir bez kullanırsanız<br />

ya da eğer kabini sertçe ovarsanız, ürünün yüzeyi çizilecektir.<br />

Bu ürünün kabini, önemli oranda plastikten oluşmaktadır. Kabini<br />

temizlemek için alkol, benzin, tiner ya da böcek öldürme ilaçları gibi<br />

kimyasal maddeler kullanmayınız. Bu kimyasal maddelerin<br />

kullanılması kalitenin bozulmasına, rengini yitirmeye ya da kaplamanın<br />

çıkmasına yol açabilir.<br />

Ürünü, böcek zehiri/öldürücü gibi uçucu gaz ya da sıvıya maruz<br />

bırakmayınız. Ürünü, uzun süreli olarak kauçuk ya da vinil ürünleri ile<br />

temas ettirmeyiniz. Plastikteki akışkanlaştırıcı etki, kalitenin<br />

bozulmasına ya da kaplamanın çıkmasına yol açabilir.<br />

Eğer kabin yüzeyini ıslak bir bezle temizlerseniz, yüzey üzerindeki su<br />

damlacıkları ürünün içine girebilir ve de hatalı çalışmaya yol açabilir.<br />

Ekran panelinin arkasındaki tutamaklar<br />

Ekran panelini taşırken, bir başkasından yardım ve ekran panelinin<br />

arkasına takılmış tutamakları kullanmasını isteyiniz. Ekran paneli<br />

sadece bir tekli tutamaktan tutarak taşımayınız.<br />

Örneğin ürünün kurulumunu yaparken ya da taşırken ürünü asmak için<br />

tutamakları kullanmayınız. Ürünün devrilmesini önleme amacıyla<br />

tutamakları kullanmayınız.<br />

Vantilatör motoru gürültüsü<br />

Ortam Alıcısı’nın çevre sıcaklığı yükseldiğinde, soğutma fanı<br />

motorunun dönüş hızı artar. Bu durumda, fan motorunun sesini<br />

işitebilirsiniz.<br />

Bu ürünü uzun süre kullanmak için<br />

Enerji Tasarrufu işlevi, uzun süre kullanımda ekranın etkililiğini<br />

muhafaza edebilir. Uzun süre kullanımda ekranın etkililiğini muhafaza<br />

etmek için, Enerji Tasarrufu işlevinin “Mode (Mod) 1”e ayarlanması<br />

tavsiye edilir.<br />

7<br />

Tu


Uyarı<br />

Panel yapışması ve gecikmeli görüntü sapması<br />

Sabit görüntüler gibi aynı görüntülerin uzun süreli olarak<br />

görüntülenmesi; gecikmeli görüntü sapmasına neden olabilir. Bu<br />

aşağıdaki iki durumda meydana gelebilir.<br />

Kalan elektrik yükü nedeniyle gecikmeli görüntü sapması<br />

Oldukça yüksek parlaklıkta görüntü örüntüleri bir dakikadan daha uzun<br />

süreyle görüntülendiğinde, gecikmeli görüntü sapması; kalan elektrik<br />

yükü nedeniyle meydana gelebilir. Ekran üzerinde kalan gecikmeli<br />

görüntüler;hareketli görüntüler görüntülendiğinde kaybolacaktır.<br />

Gecikmeli görüntülerin kaybolma süresi; sabit görüntülerin parlaklığına<br />

ve görüntülenme süresine bağlıdır.<br />

Yanma nedeniyle gecikmeli görüntü (sapma görüntü)<br />

Ekran paneli üzerinde aynı görüntüyü uzun süre görüntülemekten<br />

kaçınınız.<br />

Eğer aynı görüntü, uzun süreyle ya da beş gün içinde daha kısa sürelerle<br />

görüntülenirse, kalıcı bir gecikmeli görüntü; flüoresan malzemelerinin<br />

yanması nedeniyle ekran üzerinde kalabilir. Bu tip görüntüler; eğer<br />

hareketli görüntüler daha sonra görüntülenirse, daha az dikkat çekici<br />

olabilir ancak tamamen kaybolmazlar.<br />

Not<br />

• Ekran yanmasından doğacak hasarı önlemek için, bu ekran paneli,<br />

otomatik olarak - 5 ila 10 dakikalık bir görüntüleme süresinden<br />

sonra- sistemin kendisi tarafından bu sabit görüntüleri kapatacaktır.<br />

HOME MENU (ANA MENÜ) ve Elektronik Program Rehberi gibi<br />

Ana Medya/Ortam Galeri işlevi ve Grafik Kullanıcı Arayüzü<br />

unsurları.<br />

• Ekran yanmasını önlemek için, ekran konumu; görüntüleri<br />

seyrediyorken otomatik olarak hissedilmeyecek şekilde değiştirilir<br />

(62. sayfadaki Orbiter bölümüne bakınız).<br />

Ekran yanmasından kaynaklanan hasarın önlenmesi<br />

• Görüntüleri tam ekranda görüntüleyerek seyretme zevkini<br />

yaşamanızı tavsiye ederiz, ancak bunun yapılmasının, telif hakkı<br />

ihlaline yol açtığı durumlar bundan istisnadır (sayfa 60 bakınız).<br />

• Kenar Maskesi saptama işlevini “Mode (Mod) 1” ya da “Mode<br />

(Mod) 2” konumuna getiriniz, kenar maskesi içeren Yüksek Netlikli<br />

16:9 en boy oranlı görüntüler, saptanacak olup kenar maskeleri<br />

otomatik olarak eklenecektir yada görüntü tam ekran halinde<br />

görüntülenecektir. Bu da ekran yanması için alınan daha etkin karşı<br />

önlemlere yol açacaktır (61. sayfadaki Kenar maskelerinin<br />

saptanması bölümüne bakınız).<br />

8<br />

Tu


2. Bölüm<br />

Güvenlik uyarıları<br />

Elektrik bir çok yararlı işlevleri yerine getirmede kullanılır ancak aynı<br />

zamanda doğru şekilde kullanılmadığında bedensel yaralanmalara ve<br />

mülkiyet zararlarına da neden olabilir. Bu ürün; güvenlik konusuna en<br />

yüksek öncelik verilerek yapılıp üretildi. Bununla birlikte, uygunsuz<br />

kullanım elektrik çarpmasına ve/veya yangına yol açabilir. Olası<br />

tehlikeyi önlemek için, lütfen, ürünü kurarken, çalıştırırken ve<br />

temizlerken aşağıdaki talimatlara uyunuz. Güvenliğinizi sağlamak ve<br />

ürününüzün servis ömrünü uzatmak için, ürünü kullanmadan önce<br />

aşağıdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz.<br />

1. Okuma talimatları – Tüm çalıştırma talimatları; ürün<br />

çalıştırılmadan önce okunup anlaşılmış olmalıdır.<br />

2. Bu kitapçığı güvenli bir yerde saklayınız – Bu güvenlik ve<br />

çalıştırma talimatlarını ileride gerektiğinde kullanmak üzere<br />

güvenli bir yerde saklanmalıdır.<br />

3. Uyarıları dikkate alınız/uyunuz – Ürün üzerindeki ve<br />

talimatlardaki tüm uyarılara tam olarak uyulmalıdır.<br />

4. Talimatları takip ediniz – Tüm çalıştırma talimatlarına uyulmalıdır.<br />

5. Temizleme – Ürünü temizlemeden önce, güç kablosunu AC duvar<br />

prizinden çekiniz. Ürünü temizlemek için, sağlanan temizlik bezi<br />

ya da diğer yumuşak benzeri bezleri (örn., pamuklu bez ve pazen)<br />

kullanınız. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler<br />

kullanmayınız.<br />

6. Eklentiler – Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen eklentileri<br />

kullanmayınız. Uygunsuz eklentilerin kullanılması, kazalara neden<br />

olabilir.<br />

7. Su ve nem – Banyo küveti, lavabo, mutfak küveti ve çamaşır<br />

teknesi, yüzme havuzu ve de ıslak bir zemin gibi su yakınında<br />

ürünü kullanmayınız.<br />

8. Sehpa – Ürünü; sabit olmayan bir el arabası, sehpa, üçayaklı sehpa<br />

yada masa üzerine yerleştirmeyiniz. Ürünü sabit olmayan bir taban<br />

üzerine yerleştirme, ciddi bedensel yaralanmalara ve de üründe<br />

zarara yol açacak olan ürünün düşmesine neden olabilir. Sadece,<br />

üretici tarafından tavsiye edilen ya da ürünle birlikte satılan;<br />

tekerlekli sehpa, sehpa, üç ayaklı sehpa, askı aparatı ya da masayı<br />

kullanınız. Ürünü bir duvara monte ederken, üreticinin<br />

talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz. Sadece üretici tarafından<br />

tavsiye edilen montaj donatımını kullanınız.<br />

9. Tekerlekli sehpa üzerine yerleştirilmiş olan ürünün yeri<br />

değiştirilirken, azami dikkat ile taşınmalıdır. Ani duruşlar, aşırı güç<br />

uygulanması ve düzgün olmayan taban yüzeyi; ürünün tekerlekli<br />

sehpadan düşmesine neden olabilir.<br />

10. Havalandırma – Kabindeki havalandırma ve diğer açıklıklar;<br />

havalandırma amacıyla tasarımlanmıştır. Yetersiz havalandırma aşırı<br />

ısınmaya neden olabileceğinden ve/veya ürünün servis ömrünü<br />

kısaltacağından bu havalandırma deliklerini ve açıklıkları örtmeyiniz<br />

ya da bloke etmeyiniz. Ürünü, bir yatak, kanepe, halı ya da benzer<br />

yüzey üzerinde yerleştirmeyiniz. Çünkü, bunlar; havalandırma<br />

açıklıklarını bloke edebilir. Bu ürün; bütünleşik/dahili kurulum için<br />

tasarımlanmamıştır; ürünü; yeterli havalandırma sağlanmadıkça ya<br />

da üreticinin talimatlarına uyulmadıkça, kitaplık ya da raf gibi kapalı<br />

bir yere yerleştirmeyiniz.<br />

11. Güç kaynağı – Bu ürün; teknik özellikler etiketinde belirtilen bir<br />

güç kaynağında çalıştırılmalıdır. Evinizde kullanılan güç kaynağı<br />

tipinden emin değilseniz, satıcınıza ya da yerel güç şirketinize<br />

danışınız.<br />

12. Güç kablosu koruması – Güç kabloları, insanların üzerine basmasını<br />

yada nesnelerin üzerine konmasını önleyecek şekilde<br />

yönlendirilmelidir. Fişlerdeki ve üründeki kabloları kontrol ediniz.<br />

13. Bu üründe kullanılan plazma ekran paneli, camdan yapılmıştır. Bu<br />

nedenle, ürün düşürüldüğünde ya da vurulduğunda kırılabilir.<br />

Ekran panelinin kırılması durumunda, kırılan cam parçalarından<br />

yaralanmamaya dikkat ediniz.<br />

14. Aşırı yükleme – AC prizlerini yada uzatma kablolarını aşırı<br />

yüklemeyiniz. Aşırı yükleme; yangına ya da elektrik çarpmasına<br />

neden olabilir.<br />

15. Nesne ve sıvıların girmesi – Delikler ya da açıklıklardan ürünün<br />

içine asla bir nesne sokmayınız. Ürün içinde yüksek voltaj vardır ve<br />

ürünün içine bir nesne sokulması; elektrik çarpmasına ve/veya<br />

üründe kısa devre olmasına neden olabilir. Aynı nedenle, ürünün<br />

üzerine su ya da sıvı dökmeyiniz.<br />

16. Bakım ve onarım işlemleri – Ürünün bakım ve onarımını kendi<br />

başınıza yapmaya kalkışmayınız. Kapakların çıkarılması sizi,<br />

yüksek voltaj ve diğer tehlikeli durumlara maruz bırakabilir.<br />

Onarımı yerine getirmek üzere kalifiye bir servis elemanı çağırınız.<br />

17. Onarım – Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana<br />

geldiğinde, güç kablosunu AC duvar prizinden çekiniz ve onarım<br />

işlerini yerine getirmek üzere kalifiye bir servis elemanı çağırınız.<br />

a. Güç kablosu ya da fişi hasar gördüğünde.<br />

b. Ürünün üzerinde bir sıvı döküldüğünde ya da ürünün üzerine<br />

herhangi bir nesne düştüğünde.<br />

c. Ürün yağmur ya da suya maruz kaldığında.<br />

d. Ürün, çalıştırma talimatlarında belirtildiği gibi düzgün şekilde<br />

çalışmadığında.<br />

Çalıştırma talimatlarında belirtilenler dışındaki kumandalara<br />

dokunmayınız. Kumandaların talimatlarda belirtilmeyen şekilde<br />

uygunsuz ayarlanması; çoğu kez kalifiye bir teknisyen tarafından<br />

yoğun ayarlama işini gerektiren hasara neden olabilir.<br />

e. Ürün düşürüldüğünde ya da hasar gördüğünde.<br />

f. Ürün, normal dışı bir durum sergilediğinde. Üründeki dikkati<br />

çeken herhangi bir anormal durum, ürünün bakım görmesi<br />

gerektiğinin işaretidir.<br />

18. Değiştirme parçaları – Ürününün değiştirme parçalarına ihtiyacı<br />

olduğunda, servis elemanının üretici tarafından belirtilen<br />

değiştirme parçalarını ya da orijinal parçalar ile aynı özelliklere ve<br />

de performansa sahip parçaları kullanmakta olduğundan emin<br />

olunuz. Onaylanmamış parçaların kullanımı yangına, elektrik<br />

çarpmasına ve/veya diğer tehlikelere yol açabilir.<br />

19. Emniyet kontrolleri – Bakım ya da onarım çalışmasının<br />

tamamlanmasından sonra, servis teknisyeninden ürünün doğru<br />

şekilde çalıştığından emin olmak için güvenlik kontrollerini yerine<br />

getirmesini isteyiniz.<br />

20. Duvara yada tavana monte – Ürünü duvara ya da tavana monte<br />

ederken, ürünün kurulumunu, imalatçı tarafından tavsiye edilen<br />

yönteme göre yaptığınızdan emin olunuz.<br />

21. Isı kaynakları – Ürünü, radyatörler, ısıtıcılar, sobalar ve diğer ısı<br />

üreteci ürünleri (yükselticiler dahil olmak üzere) gibi ısı<br />

kaynaklarından uzakta tutunuz.<br />

22. Hoparlörlerin kurulumunu yapmadan önce, güç kablosunu AC<br />

duvar prizinden çekiniz.<br />

23. Ekran panelinin ekranına asla güçlü bir vurma darbesi<br />

uygulamayınız. Ekran kırılabilir, bu da yangına ya da bedensel<br />

yaralanmaya yol açabilir.<br />

24. Ekran panelini, uzun süreli olarak doğrudan güneş ışığına maruz<br />

bırakmayınız. Ön koruma panelinin optik özellikleri; renk<br />

bozulmasına ya da eğrilmeye yol açarak değişir.<br />

25. Ekran paneli; <strong>KRP</strong>-600P için yaklaşık 49,9 kg ve <strong>KRP</strong>-500P içinse<br />

yaklaşık 32,0 kg ağırlığındadır. Derinliği az olduğundan ve sabit<br />

olmadığından; ürünü paketinden çıkarırken, taşırken ve kurarken<br />

birden çok kişi olmalı ve tutamaklar kullanılmalıdır.<br />

9<br />

Tu


Kurulum uyarıları<br />

İsteğe bağlı sehpa gibi herhangi bir şeyin kurulumunu yaparken<br />

aşağıdaki uyarılara uyunuz.<br />

İsteğe bağlı sehpa, mesnet ya da dengi şeyleri<br />

kullanıyorken<br />

• Kurulumu satıcınızın yerine getirmesini isteyiniz.<br />

•Sağlanan cıvataları kullandığınızdan emin olunuz.<br />

•Ayrıntılı bilgi için, isteğe bağlı sehpa (ya da dengi nesneler) ile<br />

birlikte gelen talimat kitapçığına bakınız.<br />

Diğer maddeleri kullanıyorken<br />

•Satıcınıza danışınız.<br />

•Aşağıdaki montaj delikleri; kurulum için kullanılabilir:<br />

Arkadan görünüş<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

Not<br />

• İsteğe bağlı <strong>Pioneer</strong> montaj ürünlerinin kullanılması önemle tavsiye<br />

edilir.<br />

• <strong>Pioneer</strong>; isteğe bağlı <strong>Pioneer</strong> ürünleri dışında montaj maddelerinin<br />

kullanımından kaynaklanan herhangi bir bedensel yaralanma ya da<br />

ürün hasarından sorumlu tutulamayacaktır.<br />

Yandan görünüş<br />

Ekran paneli<br />

Montaj yüzeyi<br />

Montaj mesnedi<br />

(ya da dengi madde)<br />

M8 vida<br />

12 mm ila 18 mm<br />

Montaj<br />

delikleri<br />

Montaj<br />

delikleri<br />

(<strong>KRP</strong>-500P)<br />

Montaj<br />

delikleri<br />

Montaj<br />

delikleri<br />

Uyarı<br />

• Ekran panelinin montaj yüzeyinden 12 ila 18 mm derinliğe giden<br />

M8 vidalarını kullanınız. Sağda gösterilen yandan görünüşe bakınız.<br />

• Ekran panelinin arkasındaki havalandırma açıklığını bloke<br />

etmemeye dikkat ediniz.<br />

• Cam içerdiğinden, ekran paneli, düz bir yüzeye kurduğunuzdan<br />

emin olunuz.<br />

•Yukarıdaki gösterimlerden farklı vida delikleri; sadece belirtilen<br />

ürünler için kullanılmalıdır. Onları belirtilmeyen ürünlerin montajı<br />

için asla kullanmayınız.<br />

• Ekran panelini, hoparlörler takılı halde, sehpaya monte etmeyiniz ya<br />

da sehpadan kaldırmayınız.<br />

10<br />

Tu


3. Bölüm<br />

Sağlanan ek birimler<br />

Aşağıdaki ek birimlerinin tümünün kutu içinde mevcut olduğundan emin olunuz.<br />

Ekran<br />

Güç kablosu<br />

Sadece ülkeniz ya da bölgeniz<br />

için uygun güç kablosu<br />

sağlanır:<br />

Temizlik bezi<br />

Garanti belgesi<br />

Demir çekirdek x 2<br />

(Gri x 1, Siyah x 1)<br />

Kablo bağlama<br />

(ferit çekirdek<br />

için)<br />

İngiltere ve İrlanda<br />

Cumhuriyeti hariç<br />

Avrupa için<br />

Vida x 2 (M5 x 8 mm)<br />

Kablo kıskacı x 4<br />

İngiltere ve İrlanda<br />

Cumhuriyeti için<br />

Renk Algılayıcı<br />

Renk Algılayıcı Mesnedi<br />

(arka panelin sağ üstüne<br />

takıldığında)<br />

Kablo kılavuzu<br />

Kablo kılavuzu x 2<br />

(sadece <strong>KRP</strong>-500P)<br />

Ortam Alıcısı<br />

Uzaktan kumanda<br />

birimi<br />

Çalıştırma talimatları<br />

SYSTEM (SİSTEM) kablosu<br />

AA boy pil x 2<br />

(uzaktan kumanda<br />

birimi için)<br />

Güç kablosu<br />

Sadece ülkeniz ya da bölgeniz için uygun güç kablosu sağlanır:<br />

İngiltere ve İrlanda<br />

Cumhuriyeti hariç Avrupa için<br />

İngiltere ve İrlanda<br />

Cumhuriyeti için<br />

Demir çekirdek<br />

Kablo bağlama<br />

(ferit çekirdek için)<br />

Not<br />

• Her zaman, ilgili birim için ekran ve de Ortam Alıcısı ile sağlanan güç kablosunu kullanınız.<br />

11<br />

Tu


4. Bölüm<br />

Parçaların adı<br />

Ekran<br />

(Ön)<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

6<br />

Alt<br />

1 2 3<br />

4 5<br />

1 Güç Açık (a) düğmesi<br />

2 Power ON (Güç AÇIK) göstergesi<br />

3 STANDBY (UYKU MODU) göstergesi<br />

4 Room Light sensor (Oda Lambası algılayıcısı)<br />

5 Uzaktan Kumanda algılayıcısı<br />

6 Renk algılayıcı<br />

(Arka)<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

(üst bank)<br />

1 2 3 4 5<br />

Ekranın altından<br />

görünüşü<br />

1 SPEAKERS (HOPARLÖRLER) uçları (sağ/sol)<br />

• Belirtilen hoparlörlerden başka hoparlör bağlantı uçlarını herhangi<br />

bir aygıta takmayınız.<br />

• Hoparlör kablo tellerini açıkta ve bağlantı uçlarında açıkta<br />

bırakmayınız. Açıkta bırakılan teller; hatalı çalışmaya ya da<br />

sistemde hasara neden olabilecek bir elektriksel kısa devreye yol<br />

açabilir.<br />

2 SYSTEM CABLE (SİSTEM KABLOSU) bağlantı ucu<br />

3 Renk algılayıcısı bağlantı ucu<br />

4 RS-232C ucu (SADECE ONARIM İÇİN)<br />

(fabrika ayarı için kullanılır)<br />

5 AC IN (AC GİRİŞ) ucu<br />

12<br />

Tu


PB<br />

PR<br />

Ortam Alıcısı<br />

(Ön)<br />

1 2 3 4 5 6<br />

ON STANDBY TIMER<br />

STANDBY/ON<br />

INPUT<br />

VOLUME<br />

CHANNEL<br />

USB<br />

PHONES<br />

HDMI<br />

INPUT 5 VIDEO L AUDIO R<br />

ANALOG RGB<br />

<strong>KRP</strong>-M01<br />

PULL OPEN<br />

COMMON INTERFACE 2 SATELLITE<br />

COMMON INTERFACE 1 TERRESTRIAL EJECT<br />

PC<br />

7<br />

8 9 10 11 12 13 14 15<br />

1 Power ON (Güç AÇIK) göstergesi<br />

2 STANDBY (UYKU MODU) göstergesi<br />

3 TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi<br />

4 USB portu/bağlantı noktası<br />

5 INPUT (GİRİŞ) 5 ucu (HDMI)<br />

6 COMMON INTERFACE 2 SATELLITE (ORTAK ARAYÜZ 2<br />

UYDU) yuvası<br />

7 STANDBY/ON (UYKU MODU/AÇIK) düğmesi<br />

8 INPUT (GİRİŞ) düğmesi<br />

9 VOLUME (SES DÜZEYİ) Yukarı/Aşağı düğmeleri<br />

10 CHANNEL (KANAL) Yukarı/Aşağı düğmeleri<br />

11 PHONES (FONO) çıkış ucu<br />

12 INPUT (GİRİŞ) 5 ucu (Video (Görüntü))<br />

13 INPUT (GİRİŞ) 5/PC INPUT (GİRİŞ) uçları (Audio (Ses))<br />

14 PC INPUT (PC GİRİŞ) ucu (Analog RGB)<br />

15 COMMON INTERFACE 1 TERRESTRIAL (ORTAK ARAYÜZ 1<br />

KARASAL) yuvası<br />

(Arka)<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

10<br />

Y<br />

L<br />

AC IN<br />

COMPONENT VIDEO<br />

ANT<br />

R<br />

INPUT 1<br />

INPUT 2<br />

AUDIO R<br />

L<br />

LAN (10 / 100)<br />

DIGITAL OUT<br />

INPUT 2<br />

SUB WOOFER OUT AUDIO OUT<br />

SERVICE ONLY<br />

SAT<br />

CONTROL<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

INPUT 3<br />

HDMI<br />

HDMI<br />

HDMI<br />

OUT<br />

OPTICAL<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

INPUT 4<br />

11 12 13 14 15 16 17 18<br />

1 ANT (Anten) girişi ucu<br />

2 SAT (Uydu) giriş bağlantı ucu<br />

3 INPUT (GİRİŞ) 1 ucu (SCART)<br />

4 INPUT (GİRİŞ) 2 ucu (SCART)<br />

5 INPUT (GİRİŞ) 2 uçları (Ses)<br />

6 INPUT (GİRİŞ) 2 uçları (COMPONENT VIDEO (BİLEŞEN<br />

GÖRÜNTÜ): Y, P B , P R )<br />

7 SUB WOOFER OUT (ALT ALÇAK FREKANS HOPARLÖRÜ<br />

ÇIKIŞ) ucu<br />

8 AUDIO OUT (SES ÇIKIŞ) uçları<br />

9 RS-232C ucu (SADECE ONARIM İÇİN)<br />

(fabrika ayarı için kullanılır)<br />

10 AC IN (AC GİRİŞ) ucu<br />

11 INPUT (GİRİŞ) 3 ucu (SCART)<br />

12 LAN (10/100) bağlantı noktası<br />

13 DIGITAL OUT (DİJİTAL ÇIKIŞ) ucu (OPTICAL (OPTİK))<br />

14 INPUT (GİRİŞ) 1 ucu (HDMI)<br />

15 INPUT (GİRİŞ) 3 ucu (HDMI)<br />

16 INPUT (GİRİŞ) 4 ucu (HDMI)<br />

17 CONTROL OUT (KUMANDA ÇIKIŞ) ucu<br />

18 SYSTEM CABLE (SİSTEM KABLOSU) bağlantı ucu<br />

13<br />

Tu


Uzaktan kumanda birimi<br />

Bu bölümde, TV modu; SELECT (SEÇ) düğmesi kullanılarak<br />

seçildiğinde, kullanılabilir olan düğmelerin işlevleri ele alınmaktadır.<br />

Diğer donatıma kumanda etmek için gerekli düğmeler için, 92. sayfadan<br />

itibaren başlayan Sağlanan uzaktan kumanda birimini kullanarak diğer<br />

donatıma kumanda edilmesi bölümüne bakınız.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

28<br />

29<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

1 TV: Düz ekran TV güç kaynağını açar ya da onu uyku moduna<br />

sokar.<br />

2 INPUT (GİRİŞ): Bir düz ekran TV giriş kaynağını seçer.<br />

(“INPUT 1”, “INPUT 2”, “INPUT 3”, “INPUT 4”, “INPUT 5”)<br />

3 c: Ekran modunu, 2 ekran, resim içinde resim ve tekli ekran<br />

arasında değiştirir.<br />

4 PC: PC ucunu bir giriş kaynağı olarak seçer.<br />

5 : 2 ekran ya da resim içinde resim modunda iken iki ekran<br />

arasında geçiş yapar.<br />

6 0 ila 9: TV/Harici giriş modu: Bir kanal seçer.<br />

Teletekst modu: Bir sayfa seçer.<br />

STANDBY (BEKLEME/UYKU MODU) göstergesi kırmızı renkte<br />

yandığında, güç kaynağı açılır.<br />

18<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

7 EPG: DTV/SAT (Uydu) giriş modunda, Electronic Programme<br />

Guide (Elektronik Program Rehberi)’ni görüntüler.<br />

8 P+/P–: TV/Harici giriş modu: Bir kanal seçer.<br />

w/x: Teletekst modu: Bir sayfa seçer.<br />

9 EXIT (ÇIK): Bir adımda normal ekrana geri döner.<br />

10 ///: Ayar ekranı üzerindeki bir istenen ögeyi seçer.<br />

ENTER (GİR): Bir komutu yürütür.<br />

11 HOME MENU (ANA MENÜ): HOME MENU (ANA<br />

MENÜ) ekranını görüntüler.<br />

12 Renk (KIRMIZI/YEŞİL/SARI/MAVİ): Sadece HDMI<br />

Kumandası işlevleri için bir BD çalara kumanda eder.<br />

13 [: Teletekst altyazı sayfasına atlar.<br />

Yayıma bağlı olarak, DTV giriş modunda altyazıyı açık ve kapalı<br />

konumuna getirir.<br />

14 k: Gizli karakterleri görüntüler.<br />

15 g: Ses çoklama modunu ayarlar.<br />

16 d: TV/Harici giriş modu: Bir hareketli görüntüden bir kareyi<br />

dondurur. İşlevi iptal etmek için bu düğmeye yeniden basınız.<br />

: Teletekst modu: Teletekst sayfalarını güncellemeyi durdurur.<br />

Tut modunu serbest bırakmak için bu düğmeye yeniden basınız.<br />

17 TV, STB, DVD/DVR, VCR: Bu göstergeler; sağlanan<br />

uzaktan kumanda birimini kullanarak takılı diğer donatıma<br />

kumanda ettiğinizde, geçerli seçim ve durumu gösterirler.<br />

18 : Düğmeleri yakar.<br />

Eğer beş saniye içinde hiçbir işlem yapılmaz ise lambalar söner. Bu,<br />

karanlık yerlerde uzaktan kumanda kullanımı için kullanılır.<br />

19 p y INFO (BİLGİ): Kanal bilgilerini görüntüler.<br />

Banner (büyük başlık) bilgisini görüntüler.<br />

20 HMG (Home Media Gallery): Ana Medya/Ortam Galerisi<br />

ekranını görüntüler.<br />

21 HDMI CTRL: HDMI Kumandası menü ekranını görüntüler.<br />

22 : Resim içinde resim modunda iken küçük ekranın konumunu<br />

değiştirir.<br />

23 TV/DTV/SAT: TV, DTV ve SAT arasında modu değiştirir.<br />

24 CH RETURN (KANAL GERİDÖN): Önceki kanala geri<br />

döndürür.<br />

25 i +/i –: Ses düzeyini ayarlar.<br />

26 e: Sesi kısar.<br />

27 TOOLS (ARAÇLAR): TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünü<br />

görüntüler.<br />

28 RETURN (GERİDÖN): Önceki menü ekranını geri<br />

getirir.<br />

29 m: Teletekst modunu seçer (tüm TV görüntüsü, tüm TEKST<br />

görüntüsü, TV/TEKST görüntüsü).<br />

30 l: CEEFAX/FLOF formatı için bir İndeks sayfası görüntüler.<br />

TOP formatı için bir TOP Genel Bakış sayfasını görüntüler.<br />

31 f: Ekranı boyutunu seçer.<br />

32 SELECT (SEÇ): Sağlanan uzaktan kumanda birimini<br />

kullanarak takılı diğer donatıma kumanda edebilmenizi sağlamak<br />

üzere, seçimi; TV, STB, DVD/DVR ve VCR arasında değiştirir.<br />

Not<br />

• Uzaktan kumanda birimini kullanıyorken, onu ekran paneline doğru<br />

yönlendiriniz.<br />

14<br />

Tu


5. Bölüm<br />

Hazırlık<br />

Ekranın kurulması<br />

Ortam Alıcısı’nın kurulması<br />

Ekran<br />

Konum<br />

•Doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Sürekli olarak düzgün<br />

havalandırma sağlayınız.<br />

• Ekran ile Ortam Alıcısı’nı bağlamak için kullanılan SYSTEM<br />

(SİSTEM) kablosunun uzunluğu, yaklaşık 3 m’dir.<br />

Uyarı<br />

•Ekranın üst kısmında yeterli boşluk bırakmaz iseniz, yeterli<br />

havalandırma alamayacak olup düzgün şekilde çalışmayacaktır.<br />

• <strong>Pioneer</strong>; uygunsuz kurulum işlemi yada dengeleme, hatalı<br />

çalıştırma, değişiklik yapma ya da doğal afetlerden dolayı sorumlu<br />

tutulamayacaktır.<br />

Not<br />

10 cm’nin<br />

üzerinde<br />

50 cm’nin<br />

üzerinde<br />

• Kurulum esnasında, birimin arka kısmının uygun şekilde<br />

havalandırmasını temin etmek üzere üst ve arka parçalar etrafında<br />

yeterli boşluk bırakınız.<br />

• Ekran ile Ortam Alıcısı kurulum işlemini sabit, sağlam bir konumda<br />

yaptığınızdan emin olunuz.<br />

Uyarı<br />

•Diğer donatımı düz ekran TV’ye takmak için SYSTEM (SİSTEM)<br />

kablosunu kullanmayınız.<br />

•Ortam Alıcısı’nın üzerine bir VCR ya da başka herhangi bir cihaz<br />

yerleştirmeyiniz.<br />

• Kurulum esnasında, Ortam Alıcısı’nın kenarlarında ve üstünde<br />

yeterli boşluk bırakınız.<br />

•Ortam Alıcısı’nın kenar havalandırma açıklıklarını ya da egzost<br />

açıklıklarını bloke etmeyiniz.<br />

Uyarı<br />

5 cm’nin<br />

üzerinde<br />

SYSTEM (SİSTEM) kablosu<br />

5 cm’nin<br />

üzerinde<br />

Ortam Alıcısı<br />

5 cm’nin<br />

üzerinde<br />

Havalandırma açıklığı<br />

10 cm’nin üzerinde<br />

Egzost açıklığı<br />

•Ortam Alıcını yalnız olarak dikey konumda yerleştirme, üründe<br />

hasara ve hatalı çalışmaya yol açabilir.<br />

İsteğe bağlı <strong>Pioneer</strong> sehpasının kullanılması<br />

Kurulum hakkında ayrıntılı bilgi için, sehpa ile birlikte sağlanan talimat<br />

kitapçığına bakınız.<br />

İsteğe bağlı <strong>Pioneer</strong> hoparlörlerinin kullanılması<br />

Kurulum hakkında ayrıntılı bilgi için, hoparlörler ile birlikte sağlanan<br />

talimat kitapçığına bakınız.<br />

15<br />

Tu


Ekranın taşınması<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

Bir raf vb. üzerinde kurulum işlemi yapıyorken, ekranı aşağıda<br />

gösterildiği şekilde tutunuz. Ekran ağır olduğundan, onu taşırken<br />

birisinin size yardım etmesi gereklidir.<br />

8 mm ila 15 mm<br />

20 mm min.<br />

4 mm<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

Tahta vida<br />

(ticari olarak satılan,<br />

4 mm x 20 mm min.)<br />

Düşmeyi önleyici<br />

madeni tertibat<br />

Tahtadan bir vida kullanmada önce masa üstü panelin arkasında orta<br />

kısma bir delik açınız. Bu işlemi, sol ve sağ taraflarda aynı şekilde yerine<br />

getiriniz.<br />

(<strong>KRP</strong>-500P)<br />

Not<br />

• Hoparlörü, ekranın ağırlığını desteklemek için kullanmayınız.<br />

•Ekranı, hoparlör montaj tertibatları ile tutmayınız.<br />

Ekranın Devrilmesini Önleme<br />

Sehpanın kurulumunu yaptıktan sonra, ekranın devrilmemesini<br />

sağlamak için özel dikkat gösterdiğinizden ve hem duvara hem de rafa<br />

sabitlenmiş olduğundan emin olunuz.<br />

Bir masa ya da raf üzerinde sabit hale getirme<br />

Ekranı, isteğe bağlı sehpa ile birlikte sağlanan düşmeyi önleyici madeni<br />

tertibatları ve vidaları kullanarak şemada gösterildiği şekilde sabit hale<br />

getiriniz.<br />

8 mm ila 15 mm<br />

4 mm<br />

20 mm min.<br />

Tahta vida<br />

(ticari olarak satılan,<br />

4 mm x 20 mm min.)<br />

(<strong>KRP</strong>-500P)<br />

Düşmeyi önleyici<br />

madeni tertibat<br />

Not<br />

• Bir stand veya bir raf üzerinde ekranı sabitlemeden önce, düşmeyi<br />

önleyici madeni tertibatların standa takılı olduğundan emin olunuz.<br />

•Ekranı, bir masa ya da raf üzerinde sabit hale getirmek için, 4 mm<br />

anma çapında ve en az 20 mm uzunluğunda ticari olarak satılmakta<br />

olan tahtadan vidalar da kullanınız.<br />

Tahtadan bir vida kullanmada önce masa üstü panelin arkasında orta<br />

kısma bir delik açınız. Bu işlemi, sol ve sağ taraflarda aynı şekilde yerine<br />

getiriniz.<br />

16<br />

Tu


Sabitleştirme için bir duvarın kullanılması<br />

1 Düşmeyi önleyici cıvataları (kancaları) ekrana takınız.<br />

2 Bir duvar, sütun yada diğer dayanıklı ortama uygunca ve sıkı<br />

şekilde onu sabitlemek için sağlam kordonlar kullanınız.<br />

Bu işlemi, sol ve sağ taraflarda aynı şekilde yerine getiriniz.<br />

Piyasada satılan kancaları, kordonları ve bağlantı parçalarını kullanınız.<br />

Tavsiye edilen kanca: Nominal çap 8 mm, uzunluk 12 mm ila 18 mm<br />

M 8<br />

Not<br />

• Renk algılayıcısı bağlantı ucuna başka herhangi bir harici aygıt<br />

takmayınız.<br />

• Renk algılayıcısı kablosunu, belirtilenlerin dışında herhangi bir<br />

aygıta takmayınız.<br />

•Algılayıcı penceresini silmek için, panel ile birlikte sağlanan<br />

temizleme beziyle hafifçe ovarak temizleyiniz.<br />

• Renk algılayıcısı için uzatma kablolarını kullanmayınız.<br />

• Renk algılayıcıyı demento ya da modifiye etmeyiniz.<br />

1. Kanca<br />

2. Kordon<br />

Bağlantı<br />

parçası<br />

12 mm ila 18 mm<br />

Renk algılayıcıyı ön panele takınız (tavsiye edilir)<br />

Bu, bir mıknatıs kullanarak basit ve takması kolay bir yöntemdir.<br />

1 Renk algılayıcısını, bir mıknatıs kullanarak, ön panelin sağ<br />

altına takınız.<br />

Mıknatıs<br />

Ekran<br />

(Ön)<br />

Renk<br />

algılayıcı<br />

(Arka)<br />

Uyarı<br />

• Bir masa ya da uygun dayanıklılıkta bir raf; ekranı desteklemek için<br />

her zaman kullanılmalıdır. Bu yapılmadığında, yaralanma yada<br />

mala zarar sonuçları ortaya çıkabilir.<br />

•Ekranın kurulumunu yapıyorken, onun depremler ya da kazalar gibi<br />

acil durumlarda devrilmesini yada ters dönmesini önlemek üzere<br />

gerekli güvenlik önlemlerini alınız.<br />

•Eğer bu önlemleri almaz iseniz, ekran; aşağı düşebilir ve<br />

yaralanmaya yol açabilir.<br />

•Ekranı sabitlemek için kullanacağınız vidalar, kancalar, kablolar ve<br />

diğer bağlantı parçaları; takılacağı yüzeyin bileşim ve kalınlığına<br />

göre değişiklik gösterecektir.<br />

• Önce kalınlığını ve bileşimini belirlemek için yüzeyi dikkatlice<br />

inceledikten sonra ve eğer gerekli ise profesyonel bir tesisatçıya<br />

danıştıktan sonra, uygun vidaları, kancaları, kabloları ve diğer<br />

bağlantı parçalarını seçiniz.<br />

• Kablo için çıplak/açık telleri kullanmayınız. Eğer tellerin herhangi<br />

bir kısmı, ekran panelinin arka kısmındaki havalandırma bağlantı<br />

noktası içine sokulacak olursa, yangın ya da elektrik çarpması<br />

meydana gelebilir.<br />

Renk algılayıcısını takınız<br />

Panelinizi taktığınızda, renk algılayıcısı; görüntüleme konumuna göre<br />

resim kalitesini otomatik olarak eniyileştirmek için çevrenin parlaklığını<br />

analiz eder. Bu işlevi aktifleştirmek için, AV Seçin menüsünde<br />

OPTIMUM’u, Room Light Sensor (Oda Lambası Algılayıcısı)<br />

menüsünde ise Mod 1 veya Mod 2’yi seçiniz (sayfa 62).<br />

Renk algılayıcısını ön panelin sağ altına takmanızı önemle tavsiye<br />

etmekteyiz. Panelin arka kısmına da takılabilir ancak renk algılayıcısı<br />

koşullara bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir (19. sayfadaki<br />

Önemli noktalar bölümüne bakınız). Fiili prosedür için, aşağıdaki<br />

talimatları takip ediniz.<br />

2 Renk algılayıcısını, sağ kenarı ile düz olarak ön panelinin alt<br />

kısmı boyunca tutturunuz.<br />

Renk algılayıcısı düzgünce tutturulduğunda, renk algılayıcısının ön<br />

kısmı, ekranın önünden çok az miktarda geri çekilir.<br />

3 Kabloyu arka üst bank üzerindeki renk algılayıcısı bağlantı<br />

ucuna takınız ancak güç prizine TAKMAYINIZ.<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

Kablo kılavuzu (renk algılayıcısı ile sağlanan)<br />

Renk algılayıcısı bağlantı<br />

ucu (üst bank)<br />

Renk algılayıcı<br />

Kablo kıskacı<br />

Renk algılayıcısı kablosu<br />

(<strong>KRP</strong>-500P)<br />

Kablo kılavuzu (renk algılayıcısı ile sağlanan)<br />

Renk algılayıcısı bağlantı<br />

ucu (üst bank)<br />

Kablo kıskacı Renk algılayıcısı kablosu<br />

Renk algılayıcı<br />

Kablo kılavuzu (düz ekran TV ile sağlanan)<br />

Burada kablo kılavuzlarını renk algılayıcısı kablosu<br />

ile birleştirmek üzere tutturunuz.<br />

Not<br />

• Gerektiğinde kablo kıskaçlarını kullanınız.<br />

•Kablo kılavuzunu panele tuttururken çift taraflı yapışkan bandın<br />

tabakasını kaldırınız.<br />

17<br />

Tu


Renk algılayıcısını arka panele takınız<br />

Renk algılayıcının arka panele takılması yöntemleri; kenara monteli<br />

hoparlörlerin varlığı ya da yokluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir.<br />

(kenara monteli hoparlörler takılı iken)<br />

1 Renk algılayıcısının vidalarını sökünüz, daha sonra mesnedi<br />

değiştiriniz.<br />

Sökülen vidaları yeniden kullanınız.<br />

2 Üst iki (2) hoparlör mesnedi vidalarını gevşetiniz.<br />

3 Renk algılayıcısı mesnedinin alt oluklarını vidanın içine<br />

oturtunuz.<br />

Renk algılayıcısı/hoparlör mesnedi konumlarını, yerinde kalacak<br />

şekilde, ayarlayınız.<br />

(Mesnet)<br />

4 Vidaları sıkılaştırınız.<br />

5 Kabloyu arka üst bank üzerindeki renk algılayıcısı bağlantı<br />

ucuna takınız ancak güç prizine TAKMAYINIZ.<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

Renk algılayıcı<br />

Renk algılayıcısı bağlantı ucu<br />

(üst bank)<br />

Kablo kılavuzu<br />

(renk algılayıcısı ile<br />

sağlanan)<br />

Kablo kıskacı<br />

Kablo kılavuzu (düz ekran TV<br />

ile sağlanan)<br />

Hoparlör kablosu<br />

Renk algılayıcısı kablosu<br />

Kablo kıskacı<br />

Renk algılayıcısı bağlantı ucu<br />

(üst bank)<br />

(<strong>KRP</strong>-500P)<br />

Renk algılayıcısı kablosu<br />

Kablo kıskacı<br />

Not<br />

• Panelin altındaki vidaları gevşetmeyiniz. Arka panele takıldığında, algılayıcı penceresi yukarı doğru bakar.<br />

•Eğer arka panele takılı renk algılayıcısı düzgün şekilde çalışmıyorsa, onu ön panele takınız.<br />

• Hoparlör mesnetlerini kullanarak renk algılayıcısını takıyorken, sağlanan vidaları kullanmayınız.<br />

• Renk algılayıcısı, panelden yayılan ısı nedeniyle ısınabilir. Yüksek sıcaklıktaki bir ortamda onu kullanıyorken, renk algılayıcısını; ön panelin<br />

altına takınız.<br />

(kenara monteli hoparlörler takılı değil iken)<br />

1 Renk algılayıcısının vidalarını sökünüz, daha sonra mesnedi<br />

değiştiriniz.<br />

Sökülen vidaları yeniden kullanınız.<br />

2 Sağlanan renk algılayıcısı vidalarını hoparlör vida deliklerine<br />

parmakla sabitleyiniz.<br />

3 Renk algılayıcısı mesnedinin alt oluklarını vidanın içine<br />

oturtunuz.<br />

Mesnet konumunu, yerinde kalacak şekilde, ayarlayınız.<br />

4 Vidaları sıkılaştırınız.<br />

5 Kabloyu arka üst bank üzerindeki renk algılayıcısı bağlantı<br />

ucuna takınız ancak güç prizine TAKMAYINIZ.<br />

18<br />

Tu


Önemli<br />

Renk algılayıcısı; düzgün şekilde çalışmayabilir:<br />

•eğer yukarıda belirtilenler dışındaki yöntemlerle takılır ise<br />

•eğer algılayıcı penceresi üzerine düşen ışığı herhangi bir şey<br />

engellerse<br />

•eğer ışık, algılayıcı penceresinin sadece bir kısmına düşerse<br />

•eğer algılayıcı penceresi üzerine ve panel ekranı üzerine düşen ışık<br />

farklılık gösterirse<br />

Not<br />

•Eğer arka panele takılı renk algılayıcısı düzgün şekilde<br />

çalışmıyorsa, onu ön panele takınız.<br />

• Renk algılayıcısı, panelden yayılan ısı nedeniyle ısınabilir. Yüksek<br />

sıcaklıktaki bir ortamda onu kullanıyorken, renk algılayıcısını; ön<br />

panelin altına takınız.<br />

• Hoparlörlerle birlikte sağlanan vidaları kullanmayınız.<br />

Not<br />

•Eğer anten doğru şekilde takılı değilse, alım kalitesi; bozulabilir.<br />

Eğer görüntüler doğru şekilde görüntülenmiyorsa, anten<br />

bağlantısının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.<br />

Uydu anteninin takılması<br />

Aşağıda gösterildiği gibi kullanılabilir üç farklı bağlantı yöntemi vardır.<br />

Kullandığınız anahtara göre uygun menüyü seçiniz. 33. sayfadaki Uydu<br />

TV kanallarının elle ayarlanması bölümüne bakınız. Antenin nasıl<br />

takıldığı hakkında herhangi bir bilgi yok ise (örneğin bir binanın içinde),<br />

“Uydu Kurulumu” menüsünde “Tarama Tipi”nden “SMATV”yi<br />

seçiniz.<br />

Ortam Alıcısı’na doğrudan bağlantı<br />

Uydu anteni<br />

Temel bağlantılar<br />

Antenlerin takılması<br />

Daha net bir resim elde etmek için, bir ev dışı anten kullanınız. Aşağıda;<br />

bir eşeksenli kablo için kullanılan bağlantı tipleri hakkında kısa bir<br />

açıklama yer almaktadır.<br />

Uyarı<br />

• “Aerial Power” (Anten Gücü) ayarı, açık konumunda olduğunda,<br />

anteni; Ortam Alıcısının arkasındaki ANT giriş ucuna takınız. Anten<br />

ile Ortam Alıcısı arasına herhangi bir aygıt takılması, aygıtta hasara<br />

yol açabilir.<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

ANT<br />

SAT<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

LA<br />

SAT (Uydu) giriş<br />

bağlantı ucu<br />

Tone Burst (Seçici Çağrı Yöntemi)’nin Kullanılması<br />

Uydu anteni<br />

ANT<br />

INPUT 1<br />

INP<br />

LAN (10 / 100)<br />

SAT<br />

INPUT 3<br />

OPTIC<br />

Standart DIN45325 fiş (IEC169-2)<br />

75 ohm eşeksenli kablosu (yuvarlak kablo)<br />

(piyasada mevcut)<br />

SW (Tone Burst)<br />

(Seçici Çağrı<br />

Yöntemi)<br />

• 75 ohm eşeksenli kabloyu (piyasada mevcut) ANT ucuna takınız.<br />

•Eğer “Aerial Power” (Anten Güç (kaynağı)) ayarı etkinleştirilmişse,<br />

sinyal yükselticili, 5 V 30 mA, bir ev içi anten kullanınız.<br />

Anten kablosu (piyasada mevcut)<br />

ANT<br />

SAT<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

LA<br />

SAT (Uydu) giriş<br />

bağlantı ucu<br />

Eğer harici/ev dışı anteniniz; bir standart DIN45325 fişli (IEC169-2)<br />

75 ohm eşeksenli bir kablo kullanıyorsa, onu; Ortam Alıcısının<br />

arkasındaki anten ucuna takınız.<br />

19<br />

Tu


DiSEqC anahtarının kullanılması<br />

Uydu anteni<br />

Not<br />

• Gerektiğinde sağlanan kablo kıskaçlarını kullanınız.<br />

• Hoparlör kablolarınızı toplarken, herhangi bir basınca maruz<br />

kalmamaları için onları toplu hale getirdiğinizden emin olunuz.<br />

Kablo kıskaçlarının ana birime takılması<br />

Bağlantı kablolarını yönlendirmek için gerekli olan kablo kıskaçlarını<br />

kullanınız. Aşağıdaki şemalar, ekranın arkasındaki deliklerinin<br />

konumunu göstermektedir.<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

SW (DiSEqC)<br />

(<strong>KRP</strong>-500P)<br />

ANT<br />

Not<br />

•Aşağıdaki bağlantıları yapmayınız:<br />

– iki ya da daha fazla anahtar kullanarak<br />

– Ortam Alıcısı ile anteni, bir STB aracılığı ile takma<br />

– motorlu bir anteni kullanarak<br />

Yönlendirme kabloları<br />

Hoparlör; ekran paneline monte edildiğinde:<br />

(<strong>KRP</strong>-600P)<br />

SAT<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

Hoparlör kablosu<br />

LA<br />

SAT (Uydu) giriş<br />

bağlantı ucu<br />

Bir kablo kıskacının takılması ve çıkarılması<br />

Kıskaç şeridini tutamağın [1] içinden geçirip kablo kıskacı içinde<br />

kabloyu/kabloları birleştiriniz. Kolları itip tutunuz ve daha sonra<br />

kancayı, ekranın arkası üzerindeki uygun bir deliğine [2] yerleştiriniz.<br />

Kıskaç şeridini kitlemek için yukarı çekiniz.<br />

1<br />

2 Kablo kıskacı<br />

(<strong>KRP</strong>-500P)<br />

Hoparlör kablosu<br />

•Kablo kıskacının panel içindeki yerine sıkıca oturduğunu teyit<br />

ediniz.<br />

Kıskaç şeridini çıkarmak için, dili serbest bırakmak için çekip tutunuz.<br />

Kablo kıskacını çıkarmak için, kolları tutup kaldırırsanız, daha sonra<br />

onu delikten dışarı çekiniz.<br />

Dil Kol<br />

Kol<br />

Alttaki oluk, hoparlör kabloları<br />

içindir. Renk algılayıcısı<br />

kablosunu, oluğun içine<br />

yerleştirmeyiniz.<br />

Kol<br />

Hoparlör kablosu<br />

20<br />

Tu


PB<br />

PR<br />

Not<br />

•Kabloları yönlendirirken ve bir araya getirirken, sıkıştırmaktan ve<br />

basınç noktaları yaratmaktan kaçınınız.<br />

•Bir kıskaç ne kadar uzun süreyle yerinde kalırsa, bozulma olasılığı<br />

o kadar çok olur. Eski bir kıskaç, çıkarılıyorken çok daha kolayca<br />

hasar görebilir ve yeniden kullanabilir olmayabilir.<br />

• Gerektiğinde kablo kıskaçlarını kullanınız.<br />

• Herhangi bir bağlantı kablosunun gerileme maruz kalmamasına<br />

dikkat ediniz.<br />

Demir çekirdeğin takılması<br />

Eşlik eden resimde gösterildiği üzere, yardımcı demir çekirdeğini<br />

ekranın ve Ortam Alıcısı’nın güç kablolarının ucuna takınız. Demir<br />

çekirdeğin kablodan kaymasını önlemek için sağlanan kablo kıskacını<br />

kullanınız.<br />

Eğer bunu yapmayacak olursanız, düz ekran TV; zorunlu CE<br />

standartlarını uygun olmayacaktır.<br />

SYSTEM (SİSTEM) kablosunun takılması<br />

Güç prizi<br />

1<br />

AC güç kablosu<br />

2 3<br />

Demir çekirdek<br />

SYSTEM (SİSTEM) kablosunun ekrana takılması<br />

Ekran ve Ortam<br />

Alıcısı’na<br />

Olabildiğince yakın<br />

4<br />

Kablo kıskacı<br />

Ekran (arka)<br />

SYSTEM (SİSTEM) kablosu<br />

SYSTEM (SİSTEM) kablosunun Ortam Alıcısına takılması<br />

Y<br />

L<br />

AC IN<br />

COMPONENT VIDEO<br />

ANT<br />

R<br />

INPUT 1<br />

INPUT 2<br />

AUDIO R<br />

L<br />

LAN (10 / 100)<br />

DIGITAL OUT<br />

INPUT 2<br />

SUB WOOFER OUT AUDIO OUT<br />

SERVICE ONLY<br />

SAT<br />

CONTROL<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

INPUT 3<br />

HDMI<br />

HDMI<br />

HDMI<br />

OUT<br />

OPTICAL<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

INPUT 4<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

Uyarı<br />

•Diğer donatımı düz ekran TV’ye takmak için SYSTEM (SİSTEM)<br />

kablosunu kullanmayınız.<br />

Not<br />

• SYSTEM (SİSTEM) kablosu, her iki uçtaki aynı bağlantı uçları ile<br />

birlikte gelir.<br />

• Bir HDMI kablosunu, SYSTEM CABLE (SİSTEM KABLOSU)<br />

bağlantı ucuna takmayınız.<br />

• SYSTEM (SİSTEM) kablosunu çıkarıyorken, konektör üzerindeki<br />

dili serbest bırakmak üzere bastırıp tutunuz.<br />

21<br />

Tu


Güç kablosunun takılması<br />

Uzaktan kumanda biriminin hazırlanması<br />

Pillerin yerleştirilmesi<br />

1 Okların yönünde pil kapağını iterek açmak ve kaydırmak için.<br />

Ekran (arka)<br />

İngiltere ve İrlanda<br />

Cumhuriyeti hariç<br />

Avrupa<br />

2 Sağlanan AA boy pili, karşı gelen eksi kutup (–) uçlarını önce<br />

yerleştirerek, takınız.<br />

Güç kablosu<br />

Pilleri, uçları pil bölmesindeki (+) ve (–) göstergelere karşı gelecek<br />

şekilde yerleştiriniz.<br />

3 Pil kapağını kapatınız.<br />

İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

SERVICE ONLY<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

Güç kablosu<br />

Not<br />

AC IN<br />

İngiltere ve İrlanda<br />

Cumhuriyeti hariç<br />

Avrupa<br />

İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti<br />

• Düz ekran TV’nin uzun süre kullanılmayacağı durumlarda, güç<br />

kablosunun güç prizinden bağlantısını kesiniz.<br />

• Tüm diğer bileşenler takıldıktan sonra, güç kablosunun fişini AC<br />

prizine takınız.<br />

Uyarı<br />

Pillerin uygunsuz kullanımı, kimyasal sızıntı ya da patlama gibi<br />

durumlara yol açabilir. Aşağıdaki talimatlara uyduğunuzdan emin<br />

olunuz.<br />

• Pilleri değiştirirken, manganez ya da alkalin olanları kullanınız.<br />

• Pilleri, uçları (+) ve (–) göstergelere karşı gelecek şekilde<br />

yerleştiriniz.<br />

•Farklı tipteki pilleri karışık kullanmayınız. Farklı tipteki pillerin<br />

farklı özellikleri vardır.<br />

• Eski ve yeni pilleri karışık kullanmayınız. Eski ve yeni pillerin<br />

karıştırılması, yeni pillerin servis ömrünü kısaltır ya da eski pillerde<br />

kimyasal sızıntıya neden olabilir.<br />

• Gücü biter bitmez pilleri çıkarınız. Pillerden sızan kimyasal<br />

maddeler, vücutta lekelere neden olabilir. Eğer herhangi bir<br />

kimyasal sızıntı ile karşılaşırsanız, bir bez ile tamamen silerek<br />

temizleyiniz.<br />

• Bu ürünle birlikte sağlanan pillerin, saklama koşullarından dolayı<br />

daha kısa servis ömrü beklentisi olabilir.<br />

•Eğer uzaktan kumanda birimini uzun süreli olarak<br />

kullanmayacaksanız, pillerini çıkartınız.<br />

• KULLANILMIŞ PİLLERİN ATIMINI YAPARKEN,<br />

ÜLKENİZDE/BÖLGENİZDE GEÇERLİ OLAN HÜKÜMET<br />

MEVZUATINA YA DA ÇEVREYLE İLGİLİ KAMU<br />

KURUMUNUN KURALLARINA UYUNUZ.<br />

22<br />

Tu


Uzaktan kumanda aletinin çalışma menzili<br />

Ekranın ön panelinin sağ altında konumlu uzaktan kumanda algılayıcına<br />

doğru yönelterek uzaktan kumanda birimini çalıştırınız. Uzaktan<br />

kumanda algılayıcısından uzaklık; 7 m içinde olmalı ve algılayıcıya göre<br />

açı; sağ, sol, yukarı, ya da aşağı yönünde 30 derece içinde olmalıdır.<br />

30º<br />

30º<br />

7 m<br />

Uzaktan<br />

kumanda<br />

algılayıcısı<br />

Not<br />

• Uzaktan kumanda algılayıcısı lokasyonları için, 12. sayfadaki<br />

Parçaların adı bölümüne bakınız.<br />

Uyarı<br />

• Uzaktan kumanda birimini darbeye maruz bırakmayınız. Ayrıca,<br />

uzaktan kumanda birimini sıvılara maruz bırakmayınız ve yüksek<br />

nem oranına sahip alanlara yerleştirmeyiniz.<br />

• Uzaktan kumanda birimini doğrudan güneş ışığı altında kurmayınız<br />

ya da yerleştirmeyiniz. Isı, birimin deformasyonuna/biçim<br />

bozulmasına neden olabilir.<br />

• Uzaktan kumanda birimi, eğer ekranın uzaktan kumanda<br />

algılayıcısı, doğrudan güneş ışığı ya da güçlü aydınlatma altında ise<br />

doğru şekilde çalışmayabilir. Bu durumunda, ekranın aydınlatma<br />

açısını değiştiriniz ya da uzaktan kumanda birimini, uzaktan<br />

kumanda algılayıcına daha yakın olarak çalıştırınız.<br />

• Uzaktan kumanda birimi ile uzaktan kumanda algılayıcısı arasında<br />

herhangi bir engelin varlığı durumunda, uzaktan kumanda birimi<br />

çalışmayabilir.<br />

• Pillerin gücü azaldıkça/boşaldıkça, uzaktan kumanda birimi;<br />

uzaktan kumanda algılayıcısından daha kısa uzaklık içinde<br />

çalışabilir. Pilleri, yenileri ile yeterince erken değiştiriniz.<br />

• Ekran, ekranından oldukça zayıf kızılötesi ışınlar yayar. Bir VCR<br />

gibi kızılötesi uzaktan kumanda ile çalıştırılan böyle bir donatımı<br />

yakına yerleştirirseniz, o donatım; uzaktan kumanda biriminden<br />

komutları doğru ya da tam olarak alamayabilir. Eğer durum bu ise,<br />

donatımı; düz ekran TV’den yeterince uzakta bir konuma<br />

yerleştiriniz.<br />

• Kurulum ortamına bağlı olarak, ekrandan gelen kızılötesi ışınlar; bu<br />

sistemin uzaktan kumanda biriminden komutları istenen şekilde<br />

almasına olanak vermeyebilir ya da uzaktan kumanda birimi ile<br />

uzaktan kumanda algılayıcı arasındaki izin verilen uzaklıkları<br />

kısaltabilir. Ekrandan yollanan kızılötesi ışınların gücü; ekranda<br />

görüntülenen görüntülere bağlı olarak farklılık gösterir.<br />

23<br />

Tu


ON STANDBY TIMER<br />

STANDBY/ON<br />

INPUT<br />

VOLUME<br />

CHANNEL<br />

USB<br />

PHONES<br />

HDMI<br />

INPUT 5 VIDEO L AUDIO R<br />

ANALOG RGB<br />

PC<br />

<strong>KRP</strong>-M01<br />

6. Bölüm<br />

TV’nin seyredilmesi<br />

Önemli<br />

•Yayın kanallarını seyretmeden önce, bütünleşik TV dalga<br />

ayarlayıcısının kurulumu/ayarı yapılmalıdır. Bunun yapılma şekli<br />

için 33. sayfadaki TV kanallarının ayarlanması bölümüne bakınız.<br />

Power ON (Güç AÇIK) göstergesi<br />

STANDBY (UYKU MODU) göstergesi<br />

Güç kaynağının çalıştırılması/kapatılması<br />

COMMON INTERFACE 2 SATELLITE<br />

COMMON INTERFACE 1 TERRESTRIAL EJECT<br />

Not<br />

•Ortam Alıcısı bir güç prizine takıldığında, uyku moduna geçirilir; ön<br />

paneli üzerindeki STANDBY (UYKU MODU) göstergesi; kırmızı<br />

yanıp söner. Ortam Alıcısı, fişi güç prizinden çekilmedikçe, uyku<br />

modunda kalır.<br />

Ortam Alıcısı (ön)<br />

STANDBY/ON (UYKU MODU/AÇIK) düğmesi<br />

Sistemi açmak için, ekran üzerinde Güç Açık (a) düğmesine basınız.<br />

• Ekran ve Ortam Alıcısı üzerindeki Power ON (Güç AÇIK)<br />

göstergeleri mavi olarak yanar.<br />

Sistemi kapatmak için, uzaktan kumanda birimi üzerindeki a ya da<br />

Ortam Alıcısı üzerindeki STANDBY/ON (UYKU MODU/AÇIK)<br />

düğmesine basınız.<br />

• Ekran ve Ortam Alıcısı; uyku moduna geçirilir ve onların karşı<br />

gelen STANDBY (UYKU MODU) göstergeleri, kırmızı olarak<br />

yanar.<br />

• Daha sonra, uzaktan kumanda birimi üzerindeki a veya 0 ile 9<br />

düğmesine ya da Ortam Alıcısı üzerindeki STANDBY/ON (UYKU<br />

MODU/AÇIK) düğmesine basarak sistemi yeniden açabilirsiniz.<br />

•Eğer uzaktan kumanda üzerindeki 0 düğmesine basarsanız, “INPUT<br />

(GİRİŞ) 1”den gelen görüntüler; görüntülenecektir.<br />

•Eğer 1 ila 9 arası düğmelere basarsanız, TV görüntüleri;<br />

görüntülenecektir.<br />

Sistemi kapatmak için, ekran üzerindeki Güç Açık (a) düğmesine de<br />

basabilirsiniz. Bununla birlikte, daha sonra, uzaktan kumanda birimi<br />

üzerindeki ya da Ortam Alıcısı üzerindeki düğmelere basarak sistemi<br />

yeniden açamazsınız.<br />

Ekran<br />

Power ON (Güç AÇIK)<br />

göstergesi<br />

Güç Açık (a) düğmesi<br />

STANDBY<br />

(UYKU MODU)<br />

göstergesi<br />

Not<br />

• Ekran üzerindeki Güç Açık (a) düğmesi kapalı ise, uzaktan<br />

kumanda birimi üzerindeki a veya 0 ile 9 düğmesine yada Ortam<br />

Alıcısı üzerindeki STANDBY/ON (UYKU MODU/AÇIK)<br />

düğmesine basarak, güç kaynağını açamazsınız.<br />

• Sistem, uyku modunu geçirilirken, uzaktan kumanda aletinin<br />

a düğmesine basılması, düz ekran TV’yi açık konumuna getirir.<br />

• Sistem, uyku moduna geçirildiğinde, ana güç akışı kesilir ve sistem<br />

artık tam olarak çalışır halde değildir. Bir dakikalık güç akışı,<br />

sistemi çalışmaya hazır olma durumunu devam ettirmek üzere<br />

besler.<br />

•Eğer düz ekran TV, uzun süreli olarak kullanmayacaksanız, güç<br />

kablosunu; güç prizinden çıkardığınızdan emin olunuz.<br />

•Eğer Ortam Alıcısının, bir güç kaynağı prizinden fişini çekersiniz,<br />

sistem içindeki saat, zamanlayıcı kayıt gibi belirli işlevler devre dışı<br />

kalarak sıfırlanacaktır. Ortam Alıcısını yeniden fişe taktıktan sonra,<br />

saat bilgileri; siz bir DTV programına kanal ayarı yaparken,<br />

otomatik olarak elde edilir.<br />

24<br />

Tu


• Bir zamanlayıcı kayıt programı/programları kaydedildiğinde Ortam<br />

Alıcısının fişini güç kaynağı prizinden çekerseniz, düz ekran TV; bir<br />

sonraki defa güç kaynağını açtığınızda saat bilgilerini elde etmek<br />

için DTV programına otomatik olarak ayar yapabilir.<br />

Saat bilgilerinin alınması biraz zaman alabilir.<br />

Saat bilgilerini almadan bir analog programa ayar yapmaya<br />

çalıştığınızda uyarı belirecektir.<br />

Düz ekran TV durum göstergeleri<br />

Aşağıdaki çizelge, düz ekran TV’nin çalıştırma durumunu göstermektedir. Ekran ve Ortam Alıcısı üzerindeki göstergeler ile sistemin mevcut<br />

durumunu kontrol edemezsiniz.<br />

Power ON<br />

(Güç AÇIK)<br />

Ekran<br />

Gösterge durumu<br />

STANDBY<br />

(UYKU<br />

MODU)<br />

Ortam Alıcısı<br />

Power ON<br />

(Güç AÇIK)<br />

STANDBY<br />

(UYKU<br />

MODU)<br />

Sistem durumu<br />

Hem ekran hem de Ortam Alıcısının güç kablosu takılı durumda ancak ekranın Güç<br />

Açık (a) düğmesi kapalı.<br />

Sistemin güç kaynağı açık<br />

Sistem; uyku modunda<br />

Yukarıdakilerin dışındakiler için, 104. sayfadaki Hata Giderme bölümüne bakınız.<br />

Not<br />

• Power ON (Güç AÇIK) göstergesinin parlaklığı için, “Auto”<br />

(Otomatik), “High” (Yüksek), “Mid” (Orta) ya da “Low” (Düşük)<br />

seçimlerini yapabilirsiniz. “Auto” (Otomatik) seçildiğinde,<br />

göstergenin parlaklık düzeyi, görüntülenen alanın parlaklık<br />

düzeyine uyum saplamak üzere “High” (Yüksek), “Mid” (Orta) ya<br />

da “Low” (Düşük) seçimlerine geçiş yapar. Ayrıntılı bilgi için,<br />

62. sayfadaki Mavi LED Işık Kısıcı bölümüne bakınız.<br />

Kanalların değiştirilmesi<br />

Ortam Alıcısı (ön)<br />

ON STANDBY TIMER<br />

STANDBY/ON<br />

INPUT<br />

VOLUME<br />

CHANNEL<br />

Kanalları değiştirmek için, uzaktan kumanda birimini ya da Ortam<br />

Alıcısının kumanda panelini kullanınız.<br />

• Bu uzaktan kumanda birimi ile çalıştırmadan önce, SELECT<br />

(SEÇ) düğmesini kullanarak TV modunu seçtiğinizden emin<br />

olunuz. 92. sayfadaki Sağlanan uzaktan kumanda birimini<br />

kullanarak diğer donatıma kumanda edilmesi bölümüne bakınız.<br />

INPUT (GİRİŞ) CHANNEL (KANAL) +/–<br />

TV giriş modunun değiştirilmesi<br />

• TV, DTV ya da SAT (uydu) giriş modunu seçmek için, Ortam<br />

Alıcısı üzerindeki INPUT(GİRİŞ) düğmesine ya da uzaktan<br />

kumanda birimi üzerindeki TV/DTV/SAT düğmesine basınız.<br />

25<br />

Tu


Not<br />

• Uyku modunda, 0 düğmesine bastığınızda, güç kaynağı açılır ve<br />

görüntüler; “INPUT (GİRİŞ) 1” kaynağından gelir. Ya da, 1 ila 9<br />

arasında herhangi bir düğmeye bastığınızda, TV görüntüleri;<br />

görüntülenir.<br />

Bir kanal listesinin görüntülenmesi<br />

İstenen kanala hızlı erişim için üç kanal listesi mevcuttur: Beğenilenler<br />

Listesi, Kanal Listesi ve Giriş Listesi. Her bir listeyi görüntülemek için,<br />

aşağıdaki prosedürü takip ediniz:<br />

Beğenilenler Listesi: Bir program seyrediyorken ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız, HOME MENU (ANA MENÜ) üzerinde “Favourites”<br />

(Beğenilenler)’i seçiniz ya da Kanal Listesi ya da Giriş Listesi üzerindeki<br />

“Favourites” (Beğenilenler)’i seçmek için / düğmelerini kullanınız<br />

Kanal Listesi: HOME MENU (ANA MENÜ) üzerinde “Channel”<br />

(Kanal)’ı seçiniz, Beğenilenler Listesi ya da Giriş Listesi üzerindeki<br />

“Channel List” (Kanal Listesi)’ni seçmek için / düğmelerini<br />

kullanınız. 47. sayfadaki bölümüne bakınız.<br />

Giriş Listesi: HOME MENU (ANA MENÜ) üzerinde “Input” (Giriş)’i<br />

seçiniz, Beğenilenler Listesi ya da Kanal Listesi üzerindeki “Input List”<br />

(Giriş Listesi)’ni seçmek için / düğmelerini kullanınız.<br />

Favourites<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerindeki P+/P–<br />

düğmelerinin kullanılması<br />

• Kanal numarasını artırmak için P+ düğmesine basınız.<br />

• Kanal numarasını düşürmek için P– düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• Geçerli kanalı, daha önce görüntülenen kanala geçirmek için<br />

CH RETURN (KANAL GERİDÖN) düğmesine basınız. Yeniden<br />

orijinal kanala geri dönmek için CH RETURN (KANAL<br />

GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

•Ortam Alıcısı üzerindeki CHANNEL (KANAL) +/– düğmeleri;<br />

P+/P– düğmeleri ile aynı şekilde çalışır.<br />

• P+/P– atlamaya ayarlı kanalları alamaz. Kanal Atla için,<br />

35. sayfadaki TV kanallarının elle ayarlanması bölümü altındaki 14<br />

ve 15. adımlara bakınız.<br />

• DTV ya da SAT modunda iken, P+/P–; “Beğenilenler” için “Off”<br />

(Kapalı) seçili iken atlamaya ayarlı ya da “Favourites”<br />

(Beğenilenler) için “On” (Açık) seçili iken Beğenilenler Listesi<br />

içinde kaydedilmemiş dijital kanalları alamaz. 49 ve 50. sayfadaki<br />

Kanalla ilgili ayarların isteğe uyarlanması/özelleştirilmesi<br />

bölümlerine bakınız.<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerindeki 0 ila 9<br />

düğmelerinin kullanılması<br />

• 0 ila 9 arasındaki düğmelere basarak kanalları doğrudan seçiniz.<br />

Örneğin:<br />

Kanal 2’yi (bir basamaklı kanal) seçmek için 2 düğmesine basınız.<br />

Kanal 12’yi seçmek için (iki basamaklı kanal) 1 daha sonra 2<br />

düğmelerine basınız.<br />

DTV modunda iken, kanal 123’ü seçmek için (üç basamaklı kanal), 1, 2<br />

ve 3 düğmesine basınız.<br />

Liste<br />

Beğenilenler<br />

Listesi<br />

Giriş Listesi<br />

Kanal Listesi<br />

Input5<br />

XXXX 0100<br />

XXXX 020<br />

XXXX 0055<br />

Home Media Gallery<br />

PC<br />

XXXX 0211<br />

XXXX 1050<br />

XXXX 001<br />

1/2<br />

Kanalların<br />

maksimum sayısı<br />

20 analog kanallar<br />

20 dijital kanallar<br />

40 uydu kanalları<br />

1 Home Media Gallery<br />

(Ana Medya/Ortam<br />

Galerisi)<br />

INPUT (GİRİŞ) 5, PC<br />

aracılığı ile INPUT<br />

(GİRİŞ) 1<br />

Tüm analog, dijital ve<br />

uydu kanalları<br />

Görüntülenen<br />

ögeler<br />

Home Media Gallery<br />

(Ama Medya/Ortam<br />

Galerisi) için analog/<br />

dijital/uydu kanalları,<br />

harici girişler ve üst ekran<br />

Harici girişler<br />

Analog/dijital/uydu<br />

kanalları<br />

Not<br />

• ENTER (GİR) düğmesine basılması, istenen kanalı seçer.<br />

• EXIT (ÇIKIŞ) ya da RETURN (GERİDÖN) düğmesine basılması,<br />

listenin kaybolmasına neden olur.<br />

• Bir kanal listesini (DTV ya da SAT) görüntülüyorken, TOOLS<br />

(ARAÇLAR) düğmesine basılması, bir kanal listesi arama<br />

ekranının belirmesine yol açar. 47. sayfadaki bölümüne bakınız.<br />

26<br />

Tu


Beğendiğiniz kanalların ayarlanması<br />

Her bir ekran (dokuz adete kadar ekran) için 10 adete kadar kanal<br />

seçiniz. Beğendiğiniz kanallara böylelikle hızlıca atlayabilirsiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Favourites Setup” (Beğenilenler Ayarı)’nı seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Channel Mode” (Kanal Modu)’nu seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 “Favourites” (Beğenilenler)’i seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

Tüm kanalları “Favourites” (Beğenilenler)’e ayarlamak için “All”<br />

(Tümü)’nü seçiniz.<br />

6 Kaydedilecek bir TV kanalını seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

7 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Beğendiğiniz kanalların kaydedilmesi<br />

TV kanallarını, PC ve Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam<br />

Galerisi) içeriği (üst menü ekranı) dahil harici giriş kaynaklarını<br />

kaydettirmek için TOOLS (ARAÇLAR) menüsünü kullanınız. Kayıt<br />

yaptırmak için, aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “Favourites Entry” (Beğenilenler Girişi)’ni seçiniz (/).<br />

3 “On” (Açık)’ı seciniz (/).<br />

Seyretmekte olduğunuz kanal, Beğenilenler Listesi içinde kayıtlıdır.<br />

İptal etmek için, “Off” (Kapalı)’yı seçmek üzere / düğmelerini<br />

kullanınız.<br />

Not<br />

•Eğer takip eden başka bir ekran var ise, bir kaydırma çubuğu belirir.<br />

• Bir TV programı seyrediyorken ENTER (GİR) düğmesine<br />

basılması da Beğenilenler Listesinin belirmesine yol açar.<br />

•Eğer kaydedilmiş bir kanal yok ise, “No Favourites List.”<br />

(Beğenilenler Listesi Yok.) ibaresi belirir.<br />

Beğenilen kanalların sıralanması<br />

Beğenilen kanalları sıralayabilirsiniz. Kaydedilen kanalları sıralamak<br />

için, aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Favourites Setup” (Beğenilenler Ayarı)’nı seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Sort Favourites” (Beğenilenleri Sırala)’yı seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

5 Kaydırılacak bir kanal seçiniz (/// daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

6 Yeni bir konum seçiniz (/// daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Sıralama yürütülür.<br />

Bir başka kanalı/kanalları sıralamak için, 5 ve 6ncı adımları tekrar<br />

ediniz.<br />

7 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Eğer takip eden başka bir ekran var ise, bir kaydırma çubuğu belirir.<br />

Not<br />

• EXIT (ÇIK), RETURN (GERİDÖN) ya da TOOLS (ARAÇLAR)<br />

düğmesine yeniden basılması, TOOLS (ARAÇLAR) menüsünün<br />

kaybolmasına yol açar.<br />

•Eğer kaydedilen kanalların sayısı sınırı aşar ise, bir uyarı ekranı<br />

belirir.<br />

•Yukarıdaki prosedürü tamamlanmadan önce iptal etmek için, EXIT<br />

(ÇIK) ya da RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Giriş Listesinin Düzenlenmesi<br />

Giriş kanal adını düzenleyebilirsiniz. Adı değiştirmek için, prosedürü<br />

takip ediniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Option” (Seçenek)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Label Input” (Etiket Girişi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 Bir girişi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Yazılımın klavyesi belirir.<br />

6 Adı düzenleyiniz.<br />

7 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

27<br />

Tu


Ses düzeyi ve sesin değiştirilmesi<br />

Ses düzeyini ayarlamak için, uzaktan kumanda birimini ya da Ortam<br />

Alıcısının kumanda panelini kullanınız.<br />

Yayın ses kanalının değiştirilmesi<br />

Yayına bağlı olarak, ses kanalını değiştirebilirsiniz.<br />

Ortam Alıcısı (ön)<br />

ON STANDBY TIMER<br />

STANDBY/ON<br />

INPUT<br />

VOLUME<br />

CHANNEL<br />

VOLUME +/–<br />

• Ses kanalını değiştirmek için - düğmesine basınız.<br />

modu modu MONO modu<br />

I II MONO<br />

Uzaktan kumanda aleti üzerindeki i +/i –<br />

düğmesinin kullanılması<br />

• Ses düzeyini artırmak için i + düğmesine basınız.<br />

• Ses düzeyini düşürmek için i – düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basılması da ses kanalı modu<br />

menüsünün belirmesine neden olur.<br />

•Ortam Alıcısı üzerindeki VOLUME (SES) +/– düğmeleri;<br />

i +/i – düğmeleri ile aynı şekilde çalışır.<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerindeki e düğmelerinin<br />

kullanılması<br />

1 Sesi kısmak için e düğmesine basınız.<br />

Ekranda e belirir. Eğer kulaklıklar kullanılırsa,<br />

37<br />

37<br />

belirir.<br />

2 Sesi geri getirmek için e düğmesine yeniden yada i +<br />

düğmesine basınız.<br />

37<br />

28<br />

Tu


Aşağıdaki çizelge, yayın ses tipi bazında kullanılabilir ses kanallarını<br />

göstermektedir.<br />

NICAM Yayınları<br />

A2 Yayınları<br />

Stereo<br />

İki dilli<br />

Monaural/<br />

Tek<br />

kulaklıklı<br />

Stereo<br />

İki dilli<br />

Monaural/<br />

Tek<br />

kulaklıklı<br />

<br />

A 1<br />

AAA<br />

NICAM STEREO<br />

10:00<br />

A 2<br />

BBB<br />

NICAM I<br />

10:00<br />

A 3<br />

CCC<br />

NICAM MONO<br />

10:00<br />

A 4<br />

DDD<br />

STEREO<br />

10:00<br />

A 5<br />

EEE<br />

DUAL I<br />

10:00<br />

A 6<br />

FFF<br />

MONO<br />

10:00<br />

Ayar<br />

<br />

A 1<br />

AAA<br />

NICAM STEREO<br />

10:00<br />

A 2<br />

BBB<br />

NICAM II<br />

10:00<br />

A 3<br />

CCC<br />

NICAM MONO<br />

10:00<br />

A 4<br />

DDD<br />

STEREO<br />

10:00<br />

A 5<br />

EEE<br />

DUAL II<br />

10:00<br />

A 6<br />

FFF<br />

MONO<br />

10:00<br />

MONO<br />

A 1<br />

AAA<br />

MONO<br />

10:00<br />

A 2<br />

BBB<br />

MONO<br />

10:00<br />

A 3<br />

CCC<br />

MONO<br />

10:00<br />

A 4<br />

DDD<br />

MONO<br />

10:00<br />

A 5<br />

EEE<br />

MONO<br />

10:00<br />

A 6<br />

FFF<br />

MONO<br />

10:00<br />

Bir odyo (ses) bileşeninin değiştirilmesi<br />

TOOLS (ARAÇLAR) Menüsü ayrıca, 32 adete kadar ses bileşeni<br />

arasından seçim yapılmasına da olanak verir.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “Audio” (Odyo/Ses)’i seçiniz (/).<br />

3 İstenen ses bileşenini seçiniz (/).<br />

Aşağıdakileri değiştirebilirsiniz:<br />

– Diller arasında bir ses bileşeni (sadece dijital yayın)<br />

– Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) için bir ses<br />

bileşeni (sayfa 73)<br />

Çoklu ekran işlevlerinin kullanılması<br />

• Bu uzaktan kumanda birimi ile çalıştırmadan önce, SELECT<br />

(SEÇ) düğmesini kullanarak TV modunu seçtiğinizden emin<br />

olunuz. 92. sayfadaki Sağlanan uzaktan kumanda birimini<br />

kullanarak diğer donatıma kumanda edilmesi bölümüne bakınız.<br />

Ekranın bölünmesi<br />

2 ekran ya da resim içinde resim modunu seçmek için aşağıdaki<br />

prosedürü kullanınız.<br />

Dijital Uydu Yayınları<br />

DualMono<br />

Stereo<br />

Monaural/<br />

Tek<br />

kulaklıklı<br />

D 001<br />

GGG<br />

L<br />

10:00<br />

D 002<br />

HHH<br />

STEREO<br />

10:00<br />

D 003<br />

III<br />

MONO<br />

10:00<br />

D 001<br />

GGG<br />

R<br />

10:00<br />

D 002<br />

HHH<br />

STEREO<br />

10:00<br />

D 003<br />

III<br />

MONO<br />

10:00<br />

D 001<br />

GGG<br />

MONO<br />

10:00<br />

D 002<br />

HHH<br />

MONO<br />

10:00<br />

D 003<br />

III<br />

MONO<br />

10:00<br />

Not<br />

• Uzun süreli olarak yada her gün kısa sürelerle bölünmüş bir ekranın<br />

görüntülenmesi, görüntü tutulmasına yol açabilir.<br />

2 ekran<br />

S 0001<br />

S 0001<br />

S 0001<br />

Dijital Karasal Yayınlar<br />

DualMono<br />

Stereo<br />

Monaural/<br />

Tek<br />

kulaklıklı<br />

JJJ<br />

L<br />

10:00<br />

S 0002<br />

KKK<br />

STEREO<br />

10:00<br />

S 0003<br />

LLL<br />

MONO<br />

10:00<br />

JJJ<br />

R<br />

10:00<br />

S 0002<br />

KKK<br />

STEREO<br />

10:00<br />

S 0003<br />

LLL<br />

MONO<br />

10:00<br />

JJJ<br />

MONO<br />

10:00<br />

S 0002<br />

KKK<br />

MONO<br />

10:00<br />

S 0003<br />

LLL<br />

MONO<br />

10:00<br />

Ana ekran<br />

Resim içinde resim<br />

Alt ekran<br />

Not<br />

• - düğmesi kullanılarak seçilen her bir ses çoklama modunda,<br />

ekran; alınmakta olan yayın sinyallerine bağlı olarak değişir.<br />

• MONO modu seçildikten sonra, sistem bir stereo yayın alsa bile ses<br />

mono kalır. Stereo sesi yeniden işitmek istiyorsanız, modu ya da <br />

moduna geri geçirmeniz gereklidir.<br />

•Giriş kaynağı; “INPUT (GİRİŞ) 1” ila “INPUT (GİRİŞ) 5” iken, bir<br />

ses çoklama modunun seçilmesi, ses tipini değiştirmez. Bu<br />

durumda, ses; video kaynağı tarafından belirlenir.<br />

• DTV yayınları için, kanal seçiminden hemen sonra işiteceğiniz dil,<br />

dil ayarına bağlıdır, 51. sayfadaki Ses, altyazılar ve teletekst için<br />

dillerin seçilmesi bölümündeki (“Primary Audio” (Birincil Ses) ya<br />

da “Secondary Audio” (İkincil Ses)). Bazı durumlarda, seçilen dil;<br />

ekranda görüntülenenden farklı olabilir.<br />

Ana ekran<br />

Alt ekran<br />

29<br />

Tu


1 Ekran modunu seçmek için c düğmesine basınız.<br />

Her c düğmesine bastığınızda, ekran modu; 2 ekran, resim içinde<br />

resim ve tekli ekran arasında geçiş yapar.<br />

2 ekran ya da resim içinde resim modunda, gösterilen iki ekranın<br />

konumunu değiştirmek için düğmesine basınız.<br />

Sol ekran (2 ekranlı modda) ya da daha büyük ekran (resim içinde resim<br />

modunda); “z” ile gösterilecek olan aktif ekrandır. Kullanıcının resim<br />

ve ses işlemleri yapmasına izin verilir.<br />

– Analog TV (dijital TV yada Home Media Gallery (Ana Medya/<br />

Ortam Galerisi)) ve harici kaynak (“INPUT (GİRİŞ) 1” ila “INPUT<br />

(GİRİŞ) 5”, “PC”)<br />

• EXIT (ÇIK) düğmesine bastığınızda, tekli ekran modu; geri getirilir<br />

ve karşı gelen menü görüntülenir.<br />

• 2 ekran modunda iken, sağ ekranda görüntülenen görüntüler;<br />

görüntülere bağlı olarak daha az hassas görünebilir.<br />

• 2 ekran modunda iken, sağ ekranda görüntülenen görüntüler;<br />

görüntülere bağlı olarak daha az hassas görünebilir.<br />

Görüntüleri dondurma<br />

Seyretmekte olduğunuz hareketli bir görüntüden bir kareyi yakalamak<br />

ve dondurmak için aşağıdaki prosedürü kullanınız.<br />

• Bu uzaktan kumanda birimi ile çalıştırmadan önce, SELECT<br />

(SEÇ) düğmesini kullanarak TV modunu seçtiğinizden emin<br />

olunuz. 92. sayfadaki Sağlanan uzaktan kumanda birimini<br />

kullanarak diğer donatıma kumanda edilmesi bölümüne bakınız.<br />

Resim içinde resim modunda, küçük ekranın konumunu saat dönüş yönü<br />

tersine hareket ettirmek için basınız.<br />

Önemli<br />

• Uzun süreli olarak yada her gün kısa sürelerle bölünmüş bir ekranın<br />

görüntülenmesi, görüntü tutulmasına yol açabilir.<br />

1 d düğmesine basınız.<br />

Hareketli bir görüntü sol ekranda gösterilirken, sağ ekranda sabit bir<br />

görüntü belirir.<br />

2 İstenen giriş kaynağını seçmek için, uygun giriş kaynak<br />

düğmesine basınız.<br />

TV programlarını seyrediyorsanız, kanalı değiştirmek için P+/P–<br />

düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsünün kullanılması<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsünden çok ekranlı modu da seçebilirsiniz.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “Split” (Böl), “Swap” (Değiştir) ya da “Shift” (Kaydır)’ı<br />

seçiniz (/).<br />

3 Bir mod seçiniz (/).<br />

“Split” (Böl) modu için, “Off (Single)” (Kapalı (Tekli))’yi, “2-screen”<br />

(2 ekranlı) ya da “P-in-P” (Resim içinde Resim)’i seçiniz.<br />

Seçilen mod, TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünün merkezinde belirir.<br />

Not<br />

• 78. sayfadaki TOOLS (ARAÇLAR) menüsüne bakınız.<br />

• Çoklu ekran işlevi; aynı zamanda; aynı girişi kaynağından<br />

görüntüleri görüntüleyemez. Böyle bir şeyi denersiniz, bir uyarı<br />

iletisi belirir.<br />

• Çoklu ekran işlevi; iki harici giriş kaynağının birleşimlerinden gelen<br />

görüntüleri görüntüleyemez (“INPUT (GİRİŞ) 1”den “INPUT<br />

(GİRİŞ) 5”e, “PC”). Aşağıda giriş kaynağı birleşimlerinden gelen<br />

görüntüleri görüntüleyebilir.<br />

Normal görüntü<br />

Sabit görüntü<br />

2 İşlevi iptal etmek için yeniden d düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• 2 ekran yada resim içinde resim modunu kullanıyorken, resmi<br />

donduramazsınız.<br />

• Bu işlev, kullanılabilir olmadığında, bir uyarı iletisi belirir.<br />

30<br />

Tu


7. Bölüm<br />

HOME MENU (ANA MENÜ)<br />

HOME MENU (ANA MENÜ) genel bakışı<br />

AV kaynağı için<br />

ANA MENÜ Öge Sayfa<br />

Channel<br />

– 26<br />

(Kanal)<br />

Favourites<br />

– 26<br />

(Beğenilenler)<br />

Input (Giriş) – 26<br />

EPG – 53<br />

Home Media<br />

– 73<br />

Gallery<br />

(Ana Medya/<br />

Ortam Galerisi)<br />

HDMI Control<br />

– 97<br />

(HDMI<br />

Kumandası)<br />

Setup Picture AV Selection<br />

38<br />

(Kurulum) (Resim) (AV Seçimi)<br />

Contrast (Kontrast)* 39<br />

Brightness (Parlaklık)* 39<br />

Colour (Renk)* 39<br />

Tint (Renk Tonu)* 39<br />

Sharpness (Keskinlik)* 39<br />

Pro Adjust<br />

40<br />

(Ön Ayarlama)*<br />

PureCinema** 40<br />

Sound Control<br />

45<br />

(Ses Kumandası)***<br />

OPTIMUM Performance 45<br />

(OPTIMUM Performans)***<br />

Reset<br />

39<br />

(Yeniden Ayarlama)<br />

Sound (Ses) Treble (Tiz) 44<br />

Bass (Bas) 44<br />

Balance (Balans) 44<br />

Sound Effect<br />

44<br />

(Ses Efekti)<br />

Reset<br />

44<br />

(Yeniden Ayarlama)<br />

AVC 45<br />

Power<br />

Control<br />

(Güç<br />

(kaynağı)<br />

Kumandası))<br />

Sleep Timer<br />

(Uyku<br />

Zamanlayıcısı)<br />

Energy Save<br />

(Enerji Tasarrufu)<br />

No Signal off<br />

(Sinyal Yok kapalı)<br />

No Operation off<br />

(İşlem Yok kapalı)<br />

45<br />

46<br />

46<br />

– 63<br />

Option<br />

(Seçenek)<br />

System<br />

Setup<br />

(Sistem<br />

Kurulumu/<br />

Ayarı)<br />

Position (Konum) 58<br />

Auto Size<br />

61<br />

(Otomatik Boyut)<br />

Side Mask<br />

61<br />

(Kenar Maskesi)<br />

HDMI Input<br />

69<br />

(HDMI Girişi)<br />

HDMI Control Setting 100<br />

(HDMI Kumandası Ayarı)<br />

Blue LED Dimmer 62<br />

(Mavi LED Işık Kısıcı)<br />

Orbiter 62<br />

Video Pattern<br />

63<br />

(Görüntü Örüntüsü)<br />

Drive Mode<br />

58<br />

(Çalıştırma Modu)<br />

Colour System<br />

60<br />

(Renk Sistemi)<br />

Input Select (Giriş Seç) 59<br />

Game Control Pref 60<br />

(Oyun Kumandası Pref)<br />

Room Light Sensor 62<br />

(Oda Lambası Algılayıcısı)<br />

Screen Protection 63<br />

(Ekran Koruması)<br />

Label Input<br />

63<br />

(Etiket Girişi)<br />

Auto Installation 33<br />

(Otomatik Kurulum)<br />

Analogue TV Setup 35<br />

(Analog TV Kurulumu)<br />

Digital Tuner Setup 48<br />

(Dijital Kanal Arayıcı<br />

Kurulumu)<br />

Digital Audio Output 68<br />

(Dijital Ses Çıkışı)<br />

SCART Output<br />

66<br />

(SCART Çıkışı)<br />

i/o link.A 72<br />

Password (Parola) 64<br />

Language (Dil) 37<br />

Technical Info.<br />

37<br />

(Teknik Bilgi.)<br />

27<br />

Favourites Channel Mode<br />

Setup (Kanal Modu)<br />

(Beğenilenler<br />

Kurulumu/<br />

Ayarı)<br />

Sort Favourites<br />

(Beğenilenleri Sırala)<br />

27<br />

* “AV Selection” (AV Seçimi)’nden “OPTIMUM” dışında herhangi<br />

bir seçeneğin seçimi yapıldığında kullanılabilirdir.<br />

** “OPTIMUM” dışında herhangi bir seçeneğin seçimi yapıldığında,<br />

Pro Adjust (Ön Ayarlama) menüsü aracılığı ile bu seçeneğe erişim.<br />

*** Sadece “AV Selection” (AV Seçimi)’nden “OPTIMUM”<br />

seçildiğinde kullanılabilir.<br />

31<br />

Tu


PC kaynağı için<br />

ANA MENÜ Öge Sayfa<br />

Channel<br />

– 26<br />

(Kanal)<br />

Favourites<br />

– 26<br />

(Beğenilenler)<br />

Input (Giriş) – 26<br />

EPG – 53<br />

Home Media<br />

– 73<br />

Gallery<br />

(Ana Medya/<br />

Ortam<br />

Galerisi)<br />

HDMI Control<br />

– 97<br />

(HDMI<br />

Kumandası)<br />

Setup Picture AV Selection<br />

38<br />

(Kurulum) (Resim) (AV Seçimi)<br />

Contrast (Kontrast) 39<br />

Brightness (Parlaklık) 39<br />

Red (Kırmızı) 39<br />

Green (Yeşil) 39<br />

Blue (Mavi) 39<br />

Reset<br />

39<br />

(Yeniden Ayarlama)<br />

Sound (Ses) Treble (Tiz) 44<br />

Bass (Bas) 44<br />

Balance (Balans) 44<br />

Sound Effect<br />

44<br />

(Ses Efekti)<br />

Reset<br />

44<br />

(Yeniden Ayarlama)<br />

AVC 45<br />

Power Energy Save<br />

45<br />

Control<br />

(Güç<br />

(Enerji Tasarrufu)<br />

Power Management 46<br />

(kaynağı)<br />

Kumandası))<br />

(Güç Yönetimi)<br />

Sleep Timer – 63<br />

(Uyku<br />

Zamanlayıcısı)<br />

Option Auto Setup<br />

59<br />

(Seçenek) (Otomatik Kurulum)<br />

Manual Setup<br />

59<br />

(Elle Kurulum)<br />

HDMI Input<br />

69<br />

(HDMI Girişi)<br />

HDMI Control Setting 100<br />

(HDMI Kumandası<br />

Ayarı)<br />

Orbiter 62<br />

Label Input<br />

63<br />

(Etiket Girişi)<br />

Favourites Channel Mode<br />

27<br />

Setup (Kanal Modu)<br />

(Beğenilenler Sort Favourites<br />

27<br />

Kurulumu/ (Beğenilenleri Sırala)<br />

Ayarı)<br />

HOME MENU (ANA MENÜ)’nün<br />

Kullanılması<br />

Aşağıda, menülerin kurulumunu yapmak için gerekli genel prosedür<br />

anlatılmaktadır. Fiili prosedürler için, tek tek işlevleri anlatan ilgili<br />

sayfalara bakınız.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 Bir menü ögesini seçmek için / düğmesine basınız ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 İstenen alt menü ögesine erişinceye kadar 2nci adımı tekrar<br />

ediniz.<br />

Menü katmanlarının sayısı, menü ögelerine bağlı olarak değişiklik<br />

gösterir.<br />

4 Bir seçeneğin (ya da parametrenin) seçimini yapmak için<br />

/ düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Bazı menü ögeleri için, / yerine / düğmesine basınız.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

DVD<br />

HDD<br />

• RETURN (GERİDÖN) düğmesine basarak üst menü düzeylerine<br />

geri dönebilirsiniz.<br />

• Bu uzaktan kumanda birimi ile çalıştırmadan önce, SELECT (SEÇ)<br />

düğmesini kullanarak TV modunu seçtiğinizden emin olunuz.<br />

92. sayfadaki Sağlanan uzaktan kumanda birimini kullanarak diğer<br />

donatıma kumanda edilmesi bölümüne bakınız.<br />

32<br />

Tu


8. Bölüm<br />

Kurulum işlemi<br />

TV kanallarının ayarlanması<br />

Bu bölümde; TV kanallarının nasıl otomatik olarak aranıp ayarlanacağı<br />

anlatılmaktadır.<br />

Otomatik Kurulumun kullanılması<br />

Düz ekran TV, satın alındıktan sonra ilk kez açıldığında, Otomatik<br />

Kurulum menüsü, ekran belirir. Dil ve kanal seçimleri için, aşağıdaki<br />

adımları takip ediniz.<br />

1 “Language” (Dil)’i seçiniz (/).<br />

2 Bir dil seçiniz (/).<br />

18 dil arasından seçim yapabilirsiniz; İngilizce, Almanca, Fransızca,<br />

İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, İsveççe, Portekizce, Yunanca, Fince,<br />

Rusça, Türkçe, Norveççe, Danca, Çekçe, Ukraynaca, Macarca ve<br />

Hırvatça.<br />

3 “Country” (Ülke) seçiniz (/).<br />

4 Ülkeyi seçiniz (/).<br />

5 “Terrestrial Tuner” (Karasal Kanal Arayıcı)’yı seçiniz (/).<br />

6 Alıcı tipini seçiniz (/).<br />

“Digital” (Dijital), “Analogue” (Analog), “Both” (Herikisi) (varsayılan)<br />

ya da “Off” (Kapalı)’yı seçmek için / düğmelerini kullanınız.<br />

7 “Aerial Power” (Anten Güç (kaynağı))’nı seçiniz (/).<br />

Bu seçenek, 6. adımda “Digital” (Dijital) ya da “Both” (Herikisi)’ni<br />

seçtiğinizde kullanılabilirdir. Diğer seçenekleri seçtiğinizde, 7 ve 8.<br />

adımları atlayınız.<br />

Uyarı<br />

Language : English<br />

Country : Austria<br />

Terrestrial Tuner : Both<br />

Aerial Power : Off<br />

Satellite Tuner : On<br />

Satellite Setup<br />

Start<br />

• “Aerial Power” (Anten Gücü) ayarı, açık konumunda olduğunda,<br />

anteni; düz ekran TV’nin arkasındaki ANT giriş ucuna takınız.<br />

Anten ile düz ekran TV arasına herhangi bir aygıt takılması, aygıtta<br />

hasara yol açabilir.<br />

8 “On” (Açık) ya da “Off” (Kapalı)’yı (varsayılan) seçiniz<br />

(/).<br />

9 “Satellite Tuner” (Uydu Kanal Arayıcı)’yı seçiniz (/).<br />

“On” (Açık) (varsayılan) ya da “Off” (Kapalı)’yı seçmek için (/)<br />

düğmelerini kullanınız.<br />

Eğer “On” (Açık)’ı seçerseniz, “Satellite Setup” (Uydu Kurulumu)’nu<br />

seçiniz, daha sonra Uydu Kurulum ekranına geçmek için ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Eğer “Off” (Kapalı)’yı seçerseniz, “Satellite Setup” (Uydu Kurulum)<br />

menüsü ışığı kısılır.<br />

10 “Start” (Başlat)’ı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Otomatik Kurulum otomatik olarak başlar. Tamamlanmadan önce<br />

Otomatik Kurulumdan çıkmak için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Örneğin, bir başka ülkeye taşındıktan sonra HOME MENU (ANA<br />

MENÜ) den Otomatik Kurulumu başlatabilirsiniz. Otomatik<br />

Kurulumu başlatmadan önce aşağıdaki adımları takip ediniz:<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Auto Installation” (Otomatik Kurulum)’u seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

Parola giriş ekranı belirir. 0 ila 9 arası düğmeleri kullanarak dört<br />

basamaklı parolanızı giriniz. sayfa 64 Bir parolanın kullanılması<br />

bölümüne bakınız.<br />

Eğer hiçbir kanal bulunamazsa, anten bağlantılarını kontrol edip daha<br />

sonra Otomatik Kurulum’u yeniden deneyiniz.<br />

Not<br />

• Elde edilen kanallar, kurulum ortamına ve hava koşullarına bağlı<br />

olarak değişiklik gösterebilir.<br />

Uydu TV kanallarının elle ayarlanması<br />

Ayrıca, Otomatik Kurulumu kullanmaksızın da uydu DTV kanallarını<br />

elle ayarlayabilirsiniz. Kurulum ayrıntılı bilgileri için, aşağıdaki<br />

adımları takip ediniz.<br />

Not<br />

• “Digital Tuner Setup” (Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu) seçeneği<br />

sadece DTV/SAT modunda kullanılabilirdir. DTV ya da SAT<br />

modunu seçmek için uzaktan kumanda birimi üzerindeki TV/DTV/<br />

SAT düğmesine basınız.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Digital Tuner Setup” (Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’nu<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

5 “Installation” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

Parola giriş ekranı belirir. 0 ila 9 arası düğmeleri kullanarak dört<br />

basamaklı parolanızı giriniz. Parola için, 64. sayfadaki Bir parolanın<br />

kullanılması bölümüne bakınız.<br />

6 “Satellite Setup” (Uydu Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

33<br />

Tu


7 “Scan Type” (Tarama Tipi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

“By Satellite” (Uydu ile), “All Frequencies” (Tüm Frekanslar) ya da<br />

“SMATV”yi seçmek için / düğmelerini kullanınız.<br />

Not<br />

Scan Type : By Satellite<br />

Aerial Select : Single<br />

Satellite Select<br />

Transponder<br />

Signal Check<br />

Add New Channels<br />

Replace Existing Channels<br />

Reset<br />

• Kanal tarama için “By Satellite” (Uydu İle) seçeneğini kullanma,<br />

bazı durumlarda başarısız olabilir. Eğer durum bu ise, “All<br />

Frequencies” (Tüm Frekanslar) ya da “SMATV”yi seçiniz.<br />

•Eğer, “Auto Installation” (Otomatik Kurulum) ile “Satellite Setup”<br />

(Uydu Kurulumu)’na erişirseniz, üç düğme – “Add New Channels”<br />

(Yeni Kanalları Ekle), “Replace Existing Channels” (Mevcut Kanalları<br />

Değiştir) ve “Reset” (Yeniden Başlat) – kullanılabilir değildir.<br />

• “SMATV” (Satellite Master Antenna Television (Uydu Ana Anten<br />

Televizyon) sistemi), düz ekran TV’nizin anten ayarından bağımsız<br />

olarak kullanılabilir tüm kanalları elde etmeye çalışmasına neden olur.<br />

• “Scan Type” (Tarama Tipi) seçeneğinin değiştirilmesinden sonra<br />

kanalların taranması, önceki seçenekle elde edilen kanal bilgilerinin<br />

kaybolmasına neden olur.<br />

8 “Aerial Select” (Anten Seç)’i seçiniz (/).<br />

“Single” (Tekli), “DiSEqC 1”, “DiSEqC 2”, “DiSEqC 3”, “DiSEqC 4”,<br />

“Tone Burst 1” ya da “Tone Burst 2”yi seçmek için / düğmelerini<br />

kullanınız.<br />

9 “Satellite Select” (Uydu Seç)’i seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

10 “Satellite” (Uydu)’yu seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Seçilen uydu üzerindeki bilgiler, ekranda belirir. Listeden mevcut bir<br />

uyduyu seçiniz.<br />

Satellite : Astra1<br />

LNB Frequency : Universal<br />

LNB Voltage : Off<br />

Bu seçenek, sadece 7. adımda “All Frequencies” (Tüm Frekansları) ya<br />

da “By Satellite” (Uydu İle)’yi seçtiğinizde, kullanılabilirdir.<br />

12 “LNB Voltage” (LNB Voltajı)’nı seçiniz (/).<br />

“On” (Açık) ya da “Off” (Kapalı)’yı (varsayılan) seçmek için /<br />

düğmelerini kullanınız.<br />

Çoğu durumlarda “On” (Kapalı)’yı seçiniz.<br />

13 RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız, daha sonra<br />

“Transponder”i seçiniz (/).<br />

14 “Transponder Type” (Transponder Tipi)’ni seçiniz (/).<br />

Seçilen uyduların tüm transponderleri için “All” (Tümü)’nü seçmek üzere<br />

/ düğmelerini kullanınız (varsayılan), sadece bir transponder için<br />

“One” (Bir)’i ya da belirtilen transponderler için “Manual” (El İle)’yi.<br />

15 “Frequency” (Frekans)’ı seçiniz (/).<br />

14. adımda seçilen seçenek; 10. adımdaki uydu listesinde seçilen uydu<br />

için kullanılabilir transponderlerle birlikte belirir.<br />

Eğer 14. adımda “Manual” (El İle)’yi seçtiyseniz, 0 ila 9 arasındaki<br />

düğmeleri kullanarak bir frekans giriniz (daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız).<br />

16 “Polarization” (Polarizasyon)’u seçiniz (/).<br />

“Horizontal” (Yatay) (varsayılan) ya da “Vertical” (Dikey)’i seçmek<br />

için / düğmelerini kullanınız.<br />

17 “Symbol Rate” (Sembol Oranı)’nı seçiniz (/).<br />

“22000” (varsayılan), “27500”ü seçmek için / düğmelerini<br />

kullanınız ya da bir sembol oranını girmek için 0 ila 9 düğmeleri<br />

kullanınız (daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız).<br />

Not<br />

Transponder Type : Manual<br />

Frequency : ---- MHz<br />

Polarization : Horizontal<br />

Symbol Rate : 22000 KS/s<br />

• “Polarization” (Polarizasyon) ve “Symbol Rate” (Sembol Oranı)<br />

seçenekleri, sadece eğer 14. adımda “Transponder Type” (Transponder<br />

Tipi)’nde “Manual” (El İle)’yi seçerseniz kullanılabilirdir.<br />

18 RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız, daha sonra “Signal<br />

Check” (Sinyal Kontrolü)’nü seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

Uydu listesinden ya da seçilen uydular için transponderlerden<br />

istediğiniz uyduları seçmek için / düğmelerini kullanınız.<br />

Not<br />

Level : 60%<br />

Quality : 80%<br />

LNB Frekansı için birimler, MHz’dir.<br />

Bu seçenek, sadece 7. adımda “By Satellite” (Uydu İle)’yi seçerseniz,<br />

kullanılabilirdir.<br />

“New (Yeni) 1” ila “New (Yeni) 5”i seçiniz, daha sonra yazılım<br />

klavyesini görüntülemek için ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

11 “LNB Frequency” (LNB Frekansı)’nı seçiniz (/).<br />

“Universal” (Evrensel)’i seçmek için / düğmelerini kullanınız (iki<br />

LNB frekansına sahip olarak - 9750/10600, varsayılan) ya da eğer “---”i<br />

seçti iseniz bir frekans girmek için 0 ila 9 düğmeleri kullanınız (daha<br />

sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız).<br />

•Eğer “Auto Installation” (Otomatik Kurulum) yoluyla “Signal<br />

Check” (Sinyal Kontrolü)’ne erişirseniz, “Add” (Ekle) düğmesi<br />

kullanılabilir değildir (bkz. sayfa 49).<br />

• Transponder için birimler, MHz’dir.<br />

34<br />

Tu


Satellite : Astra1<br />

Transponder : 10000<br />

13 Bir renk sistemini seçiniz (/).<br />

“Auto” (Otomatik), “PAL”, “SECAM” ve “4.43NTSC” arasından seçim<br />

yapabilirsiniz.<br />

14 “Store” (Sakla/Kaydet)’i seçiniz (/).<br />

15 “Yes” (Evet) ya da “No” (Hayır)’ı seçiniz (/).<br />

Add<br />

Öge<br />

Yes (Evet)<br />

No (Hayır)<br />

Tanımlama<br />

P+/P– düğmelerini kullanarak kanalı seçebilirsiniz<br />

P+/P– düğmelerini kullanarak kanalı seçemezsiniz<br />

Level : 88%<br />

Quality :100%<br />

Yeni kanalların aramasını ve kaydı yapmak için, “Add New Channels”<br />

(Yeni Kanallar Ekle)’yi seçiniz (bkz. sayfa 49).<br />

Kaydedilmiş kanalları yeni kanallar ile değiştirmek için, “Replace Existing<br />

Channels” (Mevcut Kanalları Değiştir)’i seçiniz (bkz. sayfa 49).<br />

“Reset” (Yeniden Başlat/Sıfırla), tüm uydu ayarlarını, fabrika varsayılan<br />

değerlerine geri döndürür.<br />

19 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

TV kanallarının elle ayarlanması<br />

Analog TV kanallarını elle ayarlamak için Elle Ayar işlevini kullanınız.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Analogue TV Setup” (Analog TV Kurulumu)’nu seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Parola giriş ekranı belirir. 0 ila 9 arası düğmeleri kullanarak dört<br />

basamaklı parolanızı giriniz. Parola için, 64. sayfadaki Bir parolanın<br />

kullanılması bölümüne bakınız.<br />

5 “Manual Adjust” (Elle Ayar)’ı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

Manual Adjust<br />

Label<br />

Sort<br />

16 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Diğer bir seçenek olarak, başka bir kanala ayar yapmak için, 7 ila 15.<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

Not<br />

•Yukarıdaki prosedür; bir VCR ya da DVD/HDD kaydedici (DVR) gibi<br />

takılı kayıt donatımına seçilen kanal bilgilerini aktarır ve ayarlar.<br />

• Elle Ayar; “Tuner NR” (Alıcı NR), “Channel Lock” (Kanal Kilidi)<br />

ve “Decoder” (Dekoder) seçimlerini yapmanıza da olanak verir.<br />

Video/Görüntü gürültüsünün azaltılması, Kanal Kilidinin<br />

Ayarlanması ve Bir dekoder (kod çözücü) giriş ucunun seçilmesi<br />

bölümlerine bakınız.<br />

Video/Görüntü gürültüsünün azaltılması<br />

Tek tek kanallar için, yayın sinyallerinin düzeyine bağlı olarak düz<br />

ekran TV’nin video/görüntü gürültüsünü azaltıp azaltmayacağını<br />

belirleyebilirsiniz.<br />

1 TV kanallarının elle ayarlanması için sağlanan 1 ila 5inci<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Tuner NR” (Kanal Arayıcı NR)’i seçiniz (/).<br />

3 “On” (Açık)’ı seciniz (/).<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Bu işlev, yayın sinyallerinin koşullarına bağlı olarak tatmin edici bir<br />

sonuç elde edemeyebilir.<br />

• Seçili bir dekoder terminali ile bir dekoder kullanıyorken, bu işlev;<br />

iyi bir sonuç elde edemeyebilir.<br />

• Fabrika varsayılan değeri “On” (Açık)’tır.<br />

Kanal Kilidinin Ayarlanması<br />

6 “Programme Entry” (Program Girişi)’ni seçiniz (/).<br />

7 Bir program numarası seçiniz (/).<br />

1’den 99’a kadar seçim yapabilirsiniz.<br />

8 “Search” (Ara)’yı seçiniz (/).<br />

9 0 ila 9 arasındaki düğmeleri kullanarak bir frekans giriniz ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Bir frekans girmek için / düğmesine de basabilirsiniz.<br />

10 “System” (Sistem)’i seçiniz (/).<br />

11 Bir ses sistemini seçiniz (/).<br />

“B/G”, “D/K”, “I”, “L” ve “L’ ” arasında seçim yapabilirsiniz.<br />

12 “Colour System” (Renk Sistemi)’ni seçiniz (/).<br />

Kanal Kilidi; seçilen TV kanallarının ayarlanmasını ve seyredilmesini<br />

engeller.<br />

1 TV kanallarının elle ayarlanması için sağlanan 1 ila 7nci<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

Bir kanalı seçtikten sonra (Program Girişini kullanarak), aşağıdaki<br />

adımları yerine getiriniz:<br />

2 “Channel Lock” (Kanal Kilidi)’ni seçiniz (/).<br />

3 “Block” (Önle)’yi seçiniz (/).<br />

Seçim; “View” (İzle) (fabrika varsayılan) ve “Block” (Önle) arasında<br />

değiştirilir.<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

35<br />

Tu


Bir dekoder (kod çözücü) giriş ucunun<br />

seçilmesi<br />

Eğer takılı bir dekoder (kod çözücü) varsa, bir dekoder (kod çözücü)<br />

girişi ucunu (INPUT (GİRİŞ) 1) seçiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Analogue TV Setup” (Analog TV Kurulumu)’nu seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Parola giriş ekranı belirir. 0 ila 9 arası düğmeleri kullanarak dört<br />

basamaklı parolanızı giriniz. Parola için, 64. sayfadaki Bir parolanın<br />

kullanılması bölümüne bakınız.<br />

5 “Manual Adjust” (Elle Ayar)’ı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

6 “Programme Entry” (Program Girişi)’ni seçiniz (/).<br />

7 Bir program numarası seçiniz (/).<br />

1’den 99’a kadar seçim yapabilirsiniz.<br />

Bir kanalı seçtikten sonra (Program Girişini kullanarak), aşağıdaki<br />

adımları yerine getiriniz:<br />

8 “Decoder” (Dekoder)’i seçiniz (/).<br />

9 “INPUT (GİRİŞ) 1”i seçiniz (/).<br />

10 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• “Off” (Kapalı) (fabrika varsayılan) seçili iken, dekoderden (kod<br />

çözücüden) herhangi bir görüntüyü seyredemezsiniz.<br />

• DTV’yi seyrediyorken, dekodere görüntü çıkışı yoktur.<br />

TV kanallarının etiketlenmesi<br />

6 İlk karakteri seçiniz (/// daha sonra ENTER (GİR)).<br />

K I D S<br />

Label<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0<br />

A B C D E F G H I J Delete<br />

K L M N O P Q R S T Space<br />

U V W X Y Z , . : ; Caps<br />

& ' ( ) + - * / _ @ OK Cancel<br />

İmleç; ikinci karaktere geçer.<br />

7 Sekiz adete kadar karakter girmek için 6ncı adımı tekrar<br />

ediniz.<br />

Girilen karakterleri düzeltmek için, ekranda [] ya da []’ı seçiniz ve<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız. İmleç; önceki ya da<br />

izleyen karaktere geçer.<br />

Geçerli karakteri silmek için, ekranda [Delete] (Sil)’i seçiniz ve daha<br />

sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Geçerli karakter için bir boşluk koymak üzere, ekranda [Space]<br />

(Boşluk)’u seçiniz ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Büyük harf ile küçük harf arasında gidip gelmek için, ekran üzerinde<br />

[Caps]’i seçiniz ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

8 Ad girişini tamamlamak için, ekranda [OK] (TAMAM)’ı<br />

seçmek için / ya da / basınız ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

9 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Yukarıdaki prosedür; bir VCR ya da DVD/HDD kaydedici (DVR)<br />

gibi takılı kayıt donatımına seçilen kanal bilgilerini aktarır ve<br />

ayarlar.<br />

Sekiz adete kadar karakter kullanarak kurulumu yaptığınız TV<br />

kanallarına ad verebilirsiniz. Bu işlem, seçimler esnasında kolaylıkla<br />

kanalları belirlemenizde size yardımcı olur.<br />

1 Bir dekoder (kod çözücü) giriş ucunun seçilmesi için<br />

sağlanan 1 ila 4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Label” (Etiket)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Programme Entry” (Program Girişi)’ni seçiniz (/).<br />

4 Bir program numarası seçiniz (/).<br />

1’den 99’a kadar seçim yapabilirsiniz.<br />

Programme Entry : 1<br />

Label : 12345678<br />

5 “Label” (Etiket)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Ad giriş ekranı belirir.<br />

36<br />

Tu


Önayarlı TV kanallarının sıralanması<br />

Önayarlı TV programlarının sıralamasını değiştirmek için aşağıdaki<br />

prosedürü kullanınız.<br />

1 Bir dekoder (kod çözücü) giriş ucunun seçilmesi için<br />

sağlanan 1 ila 4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Sort” (Sırala)’yı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Sıralama ekranı belirir.<br />

1/4<br />

1/4<br />

01 AAA<br />

01 AAA<br />

02 BBB<br />

02 BBB<br />

03 CCC<br />

03 CCC<br />

04 DDD<br />

04 DDD<br />

05 EEE<br />

05 EEE<br />

06 FFF<br />

06 FFF<br />

07 GGG<br />

07 GGG<br />

08 HHH<br />

08 HHH<br />

3 Kaydırılacak bir kanal seçiniz (/// daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

4 Yeni bir konum seçiniz (/// daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Sıralama yürütülür.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

Sort<br />

Sort<br />

TELEVISION<br />

TELEVISION<br />

09 III<br />

09 III<br />

10 JJJ<br />

10 JJJ<br />

11 KKK<br />

11 KKK<br />

12 LLL<br />

12 LLL<br />

13 MMM<br />

13 MMM<br />

14 NNN<br />

14 NNN<br />

15 OOO<br />

15 OOO<br />

16 PPP<br />

16 PPP<br />

17 QQQ<br />

17 QQQ<br />

18 RRR<br />

18 RRR<br />

19 SSS<br />

19 SSS<br />

20 TTT<br />

20 TTT<br />

21 UUU<br />

21 UUU<br />

22 VVV<br />

22 VVV<br />

23 WWW<br />

23 WWW<br />

24 XXX<br />

24 XXX<br />

25 YYY<br />

25 YYY<br />

•2nci adımda Sıralama ekranı üzerindeki bir sayfayı değiştirmek için,<br />

/ ile ekran üzerinde ok ikonunu seçiniz ve daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

•Yukarıdaki prosedür; sadece, bir VCR yada DVD/HDD kaydedici<br />

(DVR) gibi takılı kayıt donatımına kaydırılan kanal bilgisini aktarır<br />

ve ayarlar.<br />

Dil ayarı<br />

Menüler ve talimatlar gibi ekran üstü gösterim için kullanılacak dili, 18<br />

dil arasından seçebilirsiniz; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,<br />

İspanyolca, Hollandaca, İsveççe, Portekizce, Yunanca, Fince, Rusça,<br />

Türkçe, Norveççe, Danca, Çekçe, Ukraynaca, Macarca ve Hırvatça.<br />

Teletekst modunda kullanılacak dil için, Batı Avrupa, Doğu Avrupa,<br />

Yunanistan/Türkiye, Kiril ve Arabistan arasından seçim yapabilirsiniz.<br />

1 Bir dekoder (kod çözücü) giriş ucunun seçilmesi için<br />

sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Language” (Dil)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Menu” (Menü)’yü seçiniz (/).<br />

4 Bir dil seçiniz (/).<br />

Menu : English<br />

Teletext : West Europe<br />

5 “Teletext” (Teletekst)’i seçiniz (/).<br />

6 Bir dil seçiniz (/).<br />

7 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Yazılım/Donanım versiyonunun kontrol<br />

edilmesi<br />

Versiyon/Sürüm bilgilerine erişmek için, aşağıdaki prosedürü takip<br />

ediniz.<br />

1 Bir dekoder (kod çözücü) giriş ucunun seçilmesi için<br />

sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 Menünün 2. sayfasındaki “Technical Info.” (Teknik Bilgi)’yi<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

37<br />

Tu


AV Seçimi<br />

Mevcut ortama (örn. oda parlaklığı), geçerli TV programı tipine ya da<br />

harici donatımdan gelen görüntülerin giriş tipini bağlı olarak yedi izleme<br />

seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz.<br />

Düz ekran TV’niz her bir AV Seçim seçeneği için optimum ses kalitesi<br />

vermek üzere ayarlandı. Bununla birlikte, onu tercihinize göre<br />

ayarlayabilirsiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Picture” (Resim)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “AV Selection” (AV Seçimi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 İstenen seçeneği seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

AV kaynağı için<br />

AV kaynağı için<br />

Öge<br />

OPTIMUM<br />

STANDARD<br />

(STANDART)<br />

DYNAMIC<br />

(DİNAMİK)<br />

Tanımlama<br />

Görüntülenen alanın parlaklık düzeyine uygunluk<br />

içinde görüntünün parlaklığını optimum düzeye<br />

otomatik olarak ayarlar.<br />

Bu ayar, hem harici girişler hem de TV giriş<br />

kaynakları ile paylaşılır.<br />

Normal parlaklıkta bir odada yüksek netlikli görüntü<br />

için.<br />

Bu ayar, hem harici girişler hem de TV giriş<br />

kaynakları ile paylaşılır.<br />

Maksimum kontrast ile keskin görüntüleme.<br />

Bu modun; elle görüntü kalitesi ayarlamasına izin<br />

vermediğini aklınızda bulundurunuz.<br />

Bu ayar, hem harici girişler hem de TV giriş<br />

kaynakları ile paylaşılır.<br />

AV Selection<br />

OPTIMUM<br />

STANDARD<br />

DYNAMIC<br />

MOVIE<br />

PURE<br />

GAME<br />

USER<br />

MOVIE<br />

(FİLM)<br />

PURE (SAF)<br />

GAME<br />

(OYUN)<br />

Filmler için en iyi duruma getirilmiştir.<br />

Bu ayar, hem harici girişler hem de TV giriş<br />

kaynakları ile paylaşılır.<br />

Örneğin, görüntü materyallerini kontrol etmek için,<br />

giriş sinyallerini olabildiğince aslına uygun olarak<br />

yansıtır.<br />

Bu ayar, hem harici girişler hem de TV giriş<br />

kaynakları ile paylaşılır.<br />

Daha kolay görüntüleme için görüntü parlaklığını<br />

düşürür.<br />

Bu ayar, hem harici girişler hem de TV giriş<br />

kaynakları ile paylaşılır.<br />

USER Kullanıcıya istediği gibi ayarları özelleştirme olanağı<br />

(KULLANICI) verir. Her bir giriş kaynağı için modu<br />

ayarlayabilirsiniz.<br />

PC kaynağı için<br />

Öge<br />

STANDARD<br />

(STANDART)<br />

Tanımlama<br />

Normal parlaklıkta bir odada yüksek netlikli görüntü<br />

için.<br />

USER<br />

(KULLANICI)<br />

Kullanıcıya istediği gibi ayarları özelleştirme olanağı<br />

verir. Her bir giriş kaynağı için modu<br />

ayarlayabilirsiniz.<br />

6 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• “OPTIMUM”, görüntü kalitesini otomatik olarak en<br />

iyileştirdiğinden; parlaklık ve renk tonu gibi görüntü ayarlarının<br />

tedrici olarak değiştiği proses, ekranda görünebilir. Bu hatalı bir<br />

çalışma değildir.<br />

38<br />

Tu


Temel resim ayarlamaları<br />

Seçilen AV Seçimi seçeneği için tercihinize göre resmi ayarlayınız<br />

(DİNAMİK dışında).<br />

1 AV Seçimi için sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

Picture<br />

AV Selection : STANDARD<br />

Contrast : 40<br />

Brightness : 0<br />

Colour : 0<br />

Tint : 0<br />

Sharpness : 0<br />

Pro Adjust<br />

Reset<br />

Eğer, “AV Selection” (AV Seçimi) için “OPTIMUM”u seçerseniz,<br />

aşağıdaki altmenü ekranda belirir.<br />

Picture<br />

AV Selection : OPTIMUM<br />

PureCinema<br />

Sound Control : Off<br />

OPTIMUM Performance<br />

Reset<br />

AV kaynağı için<br />

Öge düğmesi düğmesi<br />

Contrast<br />

(Kontrast)<br />

Brightness<br />

(Parlaklık)<br />

Colour<br />

(Renk)<br />

Tint<br />

(Renk Tonu)<br />

Sharpness<br />

(Keskinlik)<br />

PC kaynağı için<br />

Daha az kontrast için<br />

Daha az parlaklık için<br />

Daha az renk yoğunluğu<br />

için<br />

Daha çok kontrast için<br />

Daha çok parlaklık için<br />

Daha çok renk yoğunluğu<br />

için<br />

Cilt tonları, morumsu olur Cilt tonları, yeşilimsi olur<br />

Daha az keskinlik için<br />

Daha çok keskinlik için<br />

Öge düğmesi düğmesi<br />

Contrast<br />

(Kontrast)<br />

Brightness<br />

(Parlaklık)<br />

Daha az kontrast için<br />

Daha az parlaklık için<br />

Red (Kırmızı) Daha zayıf kırmızı için<br />

Green (Yeşil) Daha zayıf yeşil için<br />

Daha çok kontrast için<br />

Daha çok parlaklık için<br />

Daha güçlü kırmızı için<br />

Daha güçlü yeşil için<br />

Blue (Mavi) Daha zayıf mavi için Daha güçlü mavi için<br />

PC kaynağı için, aşağıdaki ekran belirir;<br />

Picture<br />

AV Selection : STANDARD<br />

Contrast : 40<br />

Brightness : 0<br />

Red : 0<br />

Green : 0<br />

Blue : 0<br />

Reset<br />

3 “OPTIMUM” dışındaki AV Seçimi seçenekleri için istenen<br />

düzeyi seçiniz (/).<br />

Contrast 32<br />

Ekranda bir çubuk; görüntüleniyorken, / düğmesine basarak<br />

ayarlanacak ögeyi de değiştirebilirsiniz.<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Gelişmiş resim ayarlarını yerine getirmek 2. adımda “Pro Adjust”<br />

(Ön Ayarlama)’yı seçip daha sonra ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız. İzleyen prosedürler için 40. sayfadaki Gelişmiş resim<br />

ayarlamaları bölümüne bakınız.<br />

• Tüm ögeler için fabrika ayarlarını geri getirmek üzere, 2nci adımda<br />

“Reset” (Yeniden Ayarla/Başlat)’ı seçmek için / düğmesine<br />

basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız. Bir onay<br />

ekranı belirir. “Yes” (Evet)’i seçmek için / düğmesine basınız<br />

ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• “Picture” (Resim) menüsünü açtığınızda; görüntü konumu ve ekran<br />

parlaklığından ani bir değişiklik yaşayabilirsiniz.<br />

• TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basılması da “AV Selection”<br />

(AV Seçimi) menüsünün belirmesine yol açar.<br />

• “DYNAMIC” (DİNAMİK)’i seçtiyseniz, “Contrast” (Kontrast),<br />

“Brightness” (Parlaklık), “Colour” (Renk), “Tint” (Renk Tonu),<br />

“Sharpness” (Keskinlik), “Pro Adjust” (Ön Ayarlama) ve “Reset”<br />

(Yeniden Ayarlama) seçeneklerini seçemezsiniz; bu menü ögeleri<br />

silikleşir.<br />

• “OPTIMUM”un seçilmesi, seçmeli menülerin belirmesine neden<br />

olur: “Sound Control” (Ses Kumandası) ve “OPTIMUM<br />

Performance” (OPTIMUM Performans) (sayfa 45).<br />

• “OPTIMUM” seçildiğinde, görüntüler; renk algılayıcısının<br />

(kullanımda olduğunda) yanı sıra Oda Işığı Algılayıcısı’nda<br />

toplanan veriler temel alınarak çoğaltılır.<br />

39<br />

Tu


Gelişmiş resim ayarlamaları<br />

Düz ekran TV; resim kalitesini eniyi hale getirme için çeşitli ileri/<br />

gelişmiş işlevler sağlamaktadır. Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi<br />

için, çizelgelere bakınız.<br />

PureCinema’nın Kullanılması<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Picture” (Resim)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Pro Adjust” (Ön Ayarlama)’yı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 “PureCinema”yı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

6 “Film Mode” (Film Modu)’nu ya da “Text Optimisation”<br />

(Tekst Optimizasyon)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

7 İstenen parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Seçilebilir parametreler için, çizelgeye bakınız.<br />

PureCinema<br />

Film tabanlı bir kaynağı (orijinal olarak 24 kare/saniye’de kodlanmış)<br />

otomatik olarak saptar, onu analiz eder, daha sonra yüksek netlikli<br />

resim kalitesi için her bir sabit film karesini yeniden yaratır<br />

Film Mode<br />

(Film Modu)<br />

Text<br />

Optimisation<br />

(Tekst<br />

Optimizasyonu)<br />

Off (Kapalı)<br />

Standard<br />

(Standart)<br />

Smooth<br />

(Düzgün)<br />

Advance<br />

(Gelişmiş)<br />

Off (Kapalı)<br />

On (Açık)<br />

PureCinema’yı devre dışı bırakır<br />

TV’de (geçmeli) film programları<br />

gibi film görüntülerini<br />

görüntülüyorken, kaydedilen görüntü<br />

bilgisini otomatik olarak saptayarak<br />

düzgün ve canlı hareketli (filme özel)<br />

görüntüleri üretir<br />

Film görüntülerini daha düzgün kılar.<br />

Bu mod, film benzeri görüntülerden<br />

ziyade daha düzgün görüntüleri<br />

tercih eden kullanıcılar için.<br />

DVD ya da BD görüntülerini (örn.<br />

filmler) görüntülüyorken, uygun<br />

panel çalıştırma frekansına çevirerek<br />

düzgün ve kaliteli hareketli<br />

görüntüler (sinema ekranlarında<br />

gösterildiği gibi) üretir.<br />

Tekst Optimizasyonu'nu devre dışı<br />

bırakır<br />

Altyazı gösterim kalitesini iyileştirir<br />

8 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Giriş sinyaline bağlı olarak, bu işlev; düzgün şekilde çalışır<br />

olmayabilir.<br />

• “Option” (Seçenek) menüsünde “Game Control Pref” (Oyun<br />

Kumandası Pref) için “On” (Açık)’ı seçtiğinde, “PureCinema” ayarı<br />

devre dışı bırakılır.<br />

Akıllı Modun kullanılması<br />

1 PureCinema’nın Kullanılması için sağlanan 1 ila 4üncü<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Intelligent Mode” (Akıllı Modu)’nu seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 İstenen parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Intelligent Mode (Akıllı Mod)<br />

Görüntüler için optimum renk tonları ve parlaklık sonucunu yaratacak<br />

şekilde bu tip dengelemeyi yerine getirir<br />

Seçimler Off (Kapalı) Akıllı Modu devre dışı bırakır<br />

Mode (Mod) 1 Genel görüntüleme için daha etkili<br />

resim ayarlamasını kompanse eder<br />

Mode (Mod) 2 Özellikle ev videosu gibi özel içerik<br />

için, uygun resim ayarlamasını<br />

kompanse eder<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Bu işlev, görüntü kalitesini otomatik olarak en iyileştirdiğinden;<br />

parlaklık ve renk tonu gibi görüntü ayarlarının tedrici olarak<br />

değiştiği proses, ekranda görünebilir. Bu hatalı bir çalışma değildir.<br />

Resim Ayrıntısı’nın kullanılması<br />

1 PureCinema’nın Kullanılması için sağlanan 1 ila 4üncü<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Picture Detail” (Resim Ayrıntısı)’nı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

3 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

“DRE Picture” (DRE Resim), “Black Level” (Siyah Düzeyi), “ACL”,<br />

“Enhancer Mode” (Geliştirici Mod) veya “Gamma” (Gama)’yı<br />

seçebilirsiniz.<br />

4 İstenen parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

DRE (Dinamik Aralık Genişletici) Resmi<br />

Parlaklık ve koyuluk arasındaki fark daha belirgin olacak şekilde,<br />

görüntüler üzerindeki kontrastı vurgular/öne çıkarır<br />

Seçimler Off (Kapalı) DRE Resim’i devre dışı bırakır<br />

High (Yüksek) Geliştirilmiş DRE Resim<br />

Mid (Orta)<br />

Low (Düşük)<br />

Standart DRE Resim<br />

Orta derece DRE Resim<br />

Black Level (Siyah Düzeyi)<br />

Parlaklık ve koyuluk arasındaki fark daha belirgin olacak şekilde,<br />

görüntüler üzerindeki koyu kısımları vurgular/öne çıkarır<br />

Seçimler Off (Kapalı) Siyah Düzeyi’ni devre dışı bırakır<br />

On (Açık)<br />

Siyah Düzeyi’ni etkinleştirir<br />

40<br />

Tu


ACL (Otomatik Kontrast Sınırlayıcı)<br />

Görüntüler için optimum kontrast özellikleri sonucunu yaratacak<br />

şekilde bu tip dengelemeyi yerine getirir<br />

Seçimler Off (Kapalı) ACL’yi devre dışı bırakır<br />

On (Açık) ACL’yi etkinleştirir<br />

Enhancer Mode (Geliştirici Mod)<br />

Resim ayrıntılarını muhafaza etme ile istenmeyen parazitin ortadan<br />

kaldırılması arasında doğru dengeyi bulmak üzere görüntünün yüksek<br />

frekanslı (ayrıntılı) bölgelerinin işlenmesini seçer<br />

Seçimler 1 Sert (SHARPNESS (KESKİNLİK))<br />

görüntüsünü seçer<br />

2 Doğal (SHARPNESS (KESKİNLİK))<br />

görüntüsünü seçer<br />

3 Yumuşak (SHARPNESS (KESKİNLİK))<br />

görüntüsünü seçer<br />

Gamma (Gama)<br />

Kontrast ile koyu ayrıntıları muhafaza etme arasında doğru dengeyi<br />

bulmak için gama özelliklerini (görüntü dereceleme özellikleri)nin<br />

ayarlamalarını yapar<br />

Seçimler 1 Düzgün şekilde kontrast zengini görüntüler<br />

verir<br />

2 Hassas resim içi kontrast artırma<br />

uygulayarak iyi dengelenmiş bir görüntü<br />

verir<br />

3 Daha fazla dereceleme ayrıntısını ortaya<br />

çıkararak bütünsel olarak daha az parlak bir<br />

görüntü verir<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Renk Sıcaklığı’nın Kullanılması<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Picture” (Resim)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Pro Adjust” (Ön Ayarlama)’yı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 “Colour Detail” (Renk Ayrıntısı)’nı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

6 “Colour Temp” (Renk Sıcaklığı)’nı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

7 İstenen parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Colour Temp (Renk Sıca)<br />

Daha iyi beyaz balans verecek şekilde renk sıcaklığını ayarlar<br />

Seçimler High (Yüksek) Soğuk beyaz ton<br />

Mid-High (Orta- Yüksek ve Orta arasında ara ton<br />

Yüksek)<br />

Mid (Orta) Orta Doğal ton<br />

Mid-Low<br />

Orta ve Düşük arasında ara ton<br />

(Orta-Düşük)<br />

Low (Düşük) Sıcak beyaz ton<br />

Manual (Elle) Tercihinize göre ayarlanmış renk<br />

sıcaklığı<br />

Hassas ayarı gerçekleştirmeyi arzulayabilirsiniz. Bunu yapmak için,<br />

önce “Manual” (Elle)’yi seçip daha sonra üç ya da daha uzun süre ile<br />

ENTER (GİR) düğmesine basıp basılı tutunuz. Hassas ayar ekranı<br />

belirir. Daha sonra 8. adıma geçiniz.<br />

8 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

9 İstenen düzeyi seçiniz (/).<br />

Öge<br />

R High<br />

(Yüksek)<br />

G High<br />

(Yüksek)<br />

B High<br />

(Yüksek)<br />

R Low<br />

(Düşük)<br />

G Low<br />

(Düşük)<br />

B Low<br />

(Düşük)<br />

Parlak kısımlar için<br />

hassas ayarlama<br />

Koyu kısımlar için<br />

hassas ayarlama<br />

Bir başka öge için ayarlamayı yerine getirmek istediğinizde RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basınız ve daha sonra 8 ve 9. adımları tekrar<br />

ediniz.<br />

Ayarlanacak bir ögeyi hemen değiştirmek için / düğmesine<br />

basabilirsiniz.<br />

10 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

CTI ve Renk Alanı’nın Kullanılması<br />

düğmesi düğmesi<br />

Daha zayıf<br />

kırmızı için<br />

Daha zayıf<br />

yeşil için<br />

Daha zayıf<br />

mavi için<br />

Daha zayıf<br />

kırmızı için<br />

Daha zayıf<br />

yeşil için<br />

Daha zayıf<br />

mavi için<br />

Daha güçlü<br />

kırmızı için<br />

Daha güçlü<br />

yeşil için<br />

Daha güçlü<br />

mavi için<br />

Daha güçlü<br />

kırmızı için<br />

Daha güçlü<br />

yeşil için<br />

Daha güçlü<br />

mavi için<br />

1 Renk Sıcaklığı’nın Kullanılması için sağlanan 1 ila 5inci<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “CTI” veya “Colour Space” (Renk Alanı)’nı seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 İstenen parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

CTI<br />

Daha net/berrak renk kontürleri sağlar. CTI; Colour Transient<br />

Improvement’in (Renk Geçici İyileştirmesi) kısaltmasıdır.<br />

Seçimler Off (Kapalı) CTI’yı devre dışı bırakır<br />

On (Açık) CTI’yı etkinleştirir<br />

41<br />

Tu


Colour Space (Renk Alanı)<br />

Renk çoğaltım alanını değiştirir<br />

Seçimler 1 Canlı, ateşli renk çoğaltımı için en iyi<br />

hale getirilmiştir<br />

2 Standart renk çoğaltımı<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Renk Yönetiminin Kullanılması<br />

1 Renk Sıcaklığı’nın Kullanılması için sağlanan 1 ila 5inci<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Colour Management” (Renk Yönetimi)’ni seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Colour Management<br />

R 0<br />

Y 0<br />

G 0<br />

C 0<br />

B 0<br />

M 0<br />

4 İstenen düzeyi seçiniz (/).<br />

Öge düğmesi düğmesi<br />

R (KIRMIZI) Mora daha yakın Sarıya daha yakın<br />

Y (SARI) Kırmızıya daha yakın Yeşile daha yakın<br />

G (YEŞİL) Sarıya daha yakın Cam göbeğine daha yakın<br />

C (CAM Yeşile daha yakın Maviye daha yakın<br />

GÖBEĞİ)<br />

B (MAVİ) Cam göbeğine daha yakın Mora daha yakın<br />

M (MACENTA) Maviye daha yakın Kırmızıya daha yakın<br />

Bir başka öge için ayarlamayı yerine getirmek istediğinizde RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basınız ve daha sonra 3 ve 4. adımları tekrar<br />

ediniz.<br />

Ayarlanacak bir ögeyi hemen değiştirmek için / düğmesine<br />

basabilirsiniz.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Görüntülerden paraziti/gürültüyü ortadan kaldırmak<br />

1 Renk Sıcaklığı’nın Kullanılması için sağlanan 1 ila 4üncü<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Noise Reduction” (Gürültü Azaltımı)’nı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

3 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

“3DNR”, “Field NR”, “Block NR” yada “Mosquito NR”yı<br />

seçebilirsiniz.<br />

4 İstenen parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3DNR<br />

Temiz/berrak, yeni görüntüler için video/görüntü parazitini yok eder.<br />

3DNR; 3 boyutlu Parazit Düşürümü’nün kısaltmasıdır.<br />

Seçimler Off (Kapalı) 3DNR’yi devre dışı bırakır<br />

High (Yüksek) Gelişmiş 3DNR<br />

Mid (Orta) Standart 3DNR<br />

Low (Düşük) Ilımlı 3DNR<br />

Field (Saha) NR<br />

Daha doğal görüntüler için zayıf ışığı kaldırır<br />

Seçimler Off (Kapalı) Field (Saha) NR’yi devre dışı bırakır<br />

High (Yüksek) Geliştirilmiş Field (Saha) NR<br />

Mid (Orta) Standart Field (Saha) NR<br />

Low (Düşük) Ilımlı Field (Saha) NR<br />

Block (Blok) NR<br />

DVD ve dijital yayında, dijital/sayısal olarak sıkıştırılmış kaynaklarda<br />

beliren bloklar gibi paraziti düşürür<br />

Seçimler Off (Kapalı) Block (Blok) NR’yi devre dışı<br />

bırakır<br />

On (Açık) Block (Blok) NR’yi etkinleştirir<br />

Mosquito (Sivrisinek) NR<br />

DVD ve dijital yayında, dijital/sayısal olarak sıkıştırılmış kaynaklarda<br />

beliren kontürlü kısımlar gibi paraziti düşürür<br />

Seçimler Off (Kapalı) Mosquito (Sivrisinek) NR devre dışı<br />

bırakır<br />

On (Açık) Mosquito (Sivrisinek) NR<br />

etkinleştirir<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

42<br />

Tu


3DYC ve I-P Modunun Kullanılması<br />

1 Renk Sıcaklığı’nın Kullanılması için sağlanan 1 ila 4üncü<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Others” (Diğerleri)’ni seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “3DYC” ya da “I-P Mode” (I-P Mod)’u seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 İstenen parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3DYC<br />

Parlaklık sinyalleri ile renk sinyallerini ayırmak üzere özellikleri<br />

eniyileştirir. Bu, hem video hem de sabit görüntüler için çalışır.<br />

Seçimler Off (Kapalı) 3DYC’yi devre dışı bırakır<br />

High (Yüksek) Gelişmiş 3DYC<br />

Mid (Orta) Standart 3DYC<br />

Low (Düşük) Ilımlı 3DYC<br />

Not<br />

• 3DYC için, tek tek parametreler sadece aşağıdaki durumlarda<br />

seçilebilir:<br />

– Giriş kaynağı olarak “INPUT (GİRİŞ) 1”, “INPUT (GİRİŞ) 2”<br />

yada “INPUT (GİRİŞ) 3”ü ve giriş sinyal tipi olarak “Video”<br />

(Görüntü)’yü seçtiniz, (59. sayfadaki Bir giriş sinyal tipinin<br />

seçilmesi bölümüne bakınız); yada<br />

– Giriş kaynağı olarak “INPUT (GİRİŞ) 5”i seçtiniz ya da analog<br />

kanal arayıcıyı seçtiniz.<br />

• 3DYC ayarı; SECAM, PAL60 yada 4.43NTSC sinyalleri giriş<br />

olduğunda geçersizdir.<br />

I-P Mode (I-P Modu)<br />

Geçmeli sinyallerden aşamalı sinyallere optimum dönüştürmeyi<br />

gerçekleştirir. Bu, hem video hem de sabit görüntüler için çalışır.<br />

Seçimler 1 Özellikle hızlı devinimli görüntüler<br />

için<br />

2 Hem hareketli hem de sabit<br />

görüntüler için iyi dengelenmiş ayar<br />

3 Özellikle az devinimli ya da<br />

devinimsiz/hareketsiz görüntüler için<br />

Not<br />

•Eğer harici bir giriş kaynağı kullanıyorsanız ve “Option” (Seçenek)<br />

menüsünde, “Game Control Pref” (Oyun Kumandası Pref) için<br />

“On” (Açık)’ı seçti iseniz, I-P Mod ayarı devre dışı bırakılır.<br />

• I-P Modu için, tek tek parametreler; aşağıdaki giriş sinyalleri için<br />

seçilemez: 480p, 576p, 720p, 1080p.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Resim ayarlamalarının ekranda<br />

karşılaştırılması<br />

Resim ayarlamaları esnasında; size tercih edilen görüntü kalitesini<br />

kolaylıkla karşılaştırmak ve seçmek olanağı verecek şekilde kıyaslamak<br />

aynı parametre içinde daha önce ayarlı görüntüye hızlıca göndermede<br />

bulunabilirsiniz.<br />

1 Renk Sıcaklığı’nın Kullanılması için sağlanan 1 ila 3üncü<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 Ayarlamayı yerine getiriyorken, uzaktan kumanda birimi<br />

üzerindeki TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

“Before” (Önce) görüntülenir ve son defa ayarlanan görüntü kıyaslama<br />

için belirir.<br />

Before<br />

4 Yeni ayarları yapılmış görüntüye geri dönmek için bu<br />

düğmeye yeniden basınız.<br />

Düğmeye her basılması, “Before” (Önce) ve “After” (Sonra) arasında<br />

geçiş yapar.<br />

5 Diğer parametreler için 2 ve 4 adımlarını tekrar ediniz.<br />

6 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Uyarı<br />

• HOME MENU (ANA MENÜ) menüsüne basarak menüden<br />

çıkarsanız ya da 60 saniye boyunca hiçbir işlem yapmaz iseniz, son<br />

olarak görüntülenen tüm parametre ayarları, bellek içinde saklanır.<br />

• “After” (Sonra) ekranı üzerinde ayarlamaları yerine getirmeden<br />

menüden çıkmak istiyorsanız (ya da ayarları devre dışı bırakıp<br />

çıkmak istiyorsanız) “Before” (Önce)’ye geçiş yapıp daha sonra<br />

çıkınız.<br />

Not<br />

• “Before” (Önce) ekranında iken herhangi bir ögeyi<br />

ayarlayamazsınız. Bir uyarı iletisi belirir.<br />

•Başka bir parametreye geçiş yaptığınız, önce ekranı “Before”<br />

(Önce)’den “After” (Sonra)’ya değiştirdiğinizden emin olunuz, aksi<br />

takdirde “Before” (Önce)’yi seçemezsiniz. Eğer yapmaz iseniz, bir<br />

uyarı iletisi belirir.<br />

• “Before” (Önce) ekranında seçimden çıkarsanız, önceki giriş<br />

belleğe kaydedilir ve TOOLS (ARAÇLAR) düğmesi artık<br />

çalışmaz.<br />

• “After” (Sonra) ekranında seçimden çıkarsanız, yeni giriş belleğe<br />

kaydedilir ve düğme artık çalışmaz.<br />

• “AV Selection” (AV Seçim) parametresini taşıyıp değiştirirseniz,<br />

geçerli parametredeki yeni giriş, belleğe kaydedilir ve düğme<br />

çalışmaya devam eder.<br />

• “AV Selection” (AV Seçim) menü üzerindeki farklı parametreler<br />

arasında görüntüleri kıyaslayamazsınız (“STANDARD”<br />

(STANDART) ve “MOVIE” (FİLM), örneğin).<br />

• Bu işlevi seçtiğinizde, “Picture” (Resim) menüsünde “Pro Adjust”<br />

(Pro Ayar) için “Intelligent Mode” (Akıllı Mod), “Option”<br />

(Seçenek) menüsündeki “Room Light Sensor” (Oda Işığı<br />

Algılayıcısı) kapalıya ayarlanır ve görüntü kalitesi varsayılan<br />

ayarlarına geri döner.<br />

43<br />

Tu


• Bu işlev seçilebilir değildir:<br />

– “OPTIMUM”; “AV Selection” (AV Seçimi) için seçildiğinde.<br />

– “AV Selection” (AV Seçim)’i seçtiğinizde,<br />

– “Picture” (Resim) menüsünden “Reset” (Yeniden Ayarlama) için<br />

onay ekranında “Yes” (Evet) ya da “No” (Hayır)’ı seçtiğinizde ya<br />

da<br />

– PC kaynağından bir menü seçtiğinizde<br />

Ses ayarlamaları<br />

Aşağıdaki ayarlamalarla tercihinize göre ses kalitesini<br />

ayarlayabilirsiniz.<br />

Seçilen AV Seçimi seçeneği için tercihinize göre sesi ayarlayınız.<br />

38. sayfadaki AV Seçimi bölümüne bakınız.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Sound” (Ses)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz (/).<br />

5 İstenen düzeyi seçiniz (/).<br />

Öge düğmesi düğmesi<br />

Treble (Tiz) Daha zayıf tiz için Daha güçlü tiz için<br />

Bass (Bas) Daha zayıf bas için Daha güçlü bas için<br />

Balance<br />

(Balans)<br />

Treble : 0<br />

Bass : 0<br />

Balance : 0<br />

Sound Effect<br />

Reset<br />

AVC : Off<br />

Odyo/ses dengesini sola<br />

kaydırır<br />

Odyo/ses dengesini sağa<br />

kaydırır<br />

6 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Kulaklıklarla dinleme yapmak için sesi ayarlayabilirsiniz.<br />

• “Treble” (Tiz), “Bass” (Bas), “Balance” (Balans) ve “Sound Effect”<br />

(Ses Efekti) seçenekleri için fabrika ayarlarını geri getirmek üzere,<br />

4ncü adımda “Reset” (Yeniden Ayarlama/Başlat)’ı seçmek için<br />

/ düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız. Bir onay ekranı belirir. “Yes” (Evet)’i seçmek için /<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• “AVC” için varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyemezsiniz.<br />

• Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) işlevlerini<br />

kullanıyorken, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basılması da<br />

“Sound” (Ses) menüsünün belirmesine neden olur.<br />

Sound Effect (Ses Efekti)<br />

SRS FOCUS (ODAK), SRS, SRS TruBass ve SRS Definition (Netlikli)<br />

arasında seçim yapabilirsiniz.<br />

1 Ses ayarlamaları için sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar<br />

ediniz.<br />

2 “Sound Effect” (Ses Efekti)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 “SRS FOCUS” (SRS ODAK), “SRS”, “SRS TruBass” (SRS<br />

GerçekBas) ya da “SRS Definition“ (SRS Netlikli)’yi seçiniz<br />

(/).<br />

4 İstenen parametreyi seçiniz (/).<br />

SRS FOCUS (SRS ODAK) TM<br />

Ses kaynağı yönünü dikey olarak hareket ettirir ve ses ile konuşmayı<br />

kolayca işitilir kılar<br />

Seçimler Off (Kapalı) SRS FOCUS’u devre dışı bırakır<br />

Low (Düşük) Ilımlı SRS FOCUS (SRS ODAK)<br />

Mid (Orta) Standart SRS FOCUS (SRS ODAK)<br />

High (Yüksek) Artırılmış SRS FOCUS (SRS<br />

ODAK)<br />

SRS ®<br />

Çaba harcamaksızın bir üç boyutlu ses alanı üretir<br />

Seçimler Off (Kapalı) SRS’u devre dışı bırakır<br />

Low (Düşük) Ilımlı SRS<br />

Mid (Orta) Standart SRS<br />

High (Yüksek) Artırılmış SRS<br />

SRS TruBass (SRS GerçekBas) ®<br />

Net, zengin bas ses rengi üretir<br />

Seçimler Off (Kapalı) SRS TruBass’u devre dışı bırakır<br />

Low (Düşük) Ilımlı SRS TruBass (SRS GerçekBas)<br />

Mid (Orta) Standart SRS TruBass (SRS<br />

GerçekBas)<br />

High (Yüksek) Artırılmış SRS TruBass (SRS<br />

GerçekBas)<br />

SRS Definition ®<br />

Orta seviye kaliteyi iyileştirir ve konuşma ile enstrüman sesini netleştirir<br />

Seçimler Off (Kapalı) SRS Definition’ı devre dışı bırakır<br />

Low (Düşük) Ilımlı SRS Definition (SRS Netlikli)<br />

Mid (Orta) Standart SRS Definition (SRS<br />

Netlikli)<br />

High (Yüksek) Artırılmış SRS Definition (SRS<br />

Netlikli)<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

44<br />

Tu


Not<br />

• (SRS WOW HD TM ); SRS FOCUS, SRS, SRS<br />

TruBass ve SRS Definition’ın açık olduğu bir durumu ifade eder.<br />

•Kulaklıklarla dinleme yapmak için ses efektini ayarlayabilirsiniz.<br />

• Bu işlevin etkisi, sinyallere bağlı olarak farklılık gösterir.<br />

AVC (Auto Volume Control (Otomatik Ses<br />

Düzeyi Kumandası))’nın Kullanılması<br />

Ani ses düzeyi değişikliğini düşürür ve kaynak ses düzeyini kompanse<br />

eder. Bu seçeneğin seçimini yapmak için, aşağıdaki prosedürü takip<br />

ediniz.<br />

1 Ses ayarlamaları için sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar<br />

ediniz.<br />

2 “AVC”i seçiniz (/).<br />

3 “On” (Açık)’ı seciniz (/).<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Bu seçeneği iptal etmek için, 3üncü adımda “Off” (Kapalı)’yı seçiniz.<br />

Ses Kumandasının Kullanılması<br />

“AV Selection” (AV Seçimi) menüsünde, resme ayarlanan optimum ses<br />

düzeyleri için “OPTIMUM” seçildiğinde, bu seçeneği seçiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Picture” (Resim)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “AV Selection” (AV Seçimi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 “OPTIMUM”u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

6 Hemen önceki menüye geri dönmek için RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

7 “Sound Control” (Ses Kumandası)’nı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

8 “On” (Açık)’ı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

9 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Eğer “Sound Control” (Ses Kumandası), “Picture” (Resim)<br />

menüsünde “On” (Açık)’a ayarlı ise, “Sound” (Ses) menüsü<br />

seçenekleri, “AVC” dışında kullanılabilir değildir.<br />

•“OPTIMUM” dışında herhangi bir seçeneğin seçimi yapıldığında,<br />

bu işlev kullanılabilir değildir.<br />

OPTIMUM Performans<br />

“AV Selection” (AV Seçimi) menüsünde, optimum resim kalitesi için<br />

“OPTIMUM” seçildiğinde, bu seçeneği seçiniz. Bir ekran üzeri çubuk<br />

grafik penceresi ile ayarlamaların durumunu kolaylıkla görebilirsiniz.<br />

Seçim için, aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 Ses Kumandasının Kullanılması için sağlanan 1 ila 6ncı<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “OPTIMUM Performance” (OPTIMUM Performans)’ı seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Ekran üzeri çubuk grafik monitörü belirir.<br />

Not<br />

• OPTIMUM Performans, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesini<br />

kullanarak, resim ve ses kalitesini, “Off” (Kapalı) (ayarlanmamış)<br />

ile “On” (Açık) (ayarlanmış) arasında karşılaştırır.<br />

•“OPTIMUM” dışında herhangi bir seçeneğin seçimi yapıldığında,<br />

bu işlev kullanılabilir değildir<br />

• “OPTIMUM” seçildiğinde, OPTIMUM Performansı görüntülemek<br />

için p düğmesine basıp basılı tutunuz. Teletekst sayfalarını ya da<br />

altyazılarını görüntülüyor iken p düğmesine basılması,<br />

OPTIMUM Performansın belirlemesine neden olmaz.<br />

• OPTIMUM Performansı iptal etmek için, EXIT (ÇIK) düğmesine<br />

basınız.<br />

• OPTIMUM Performans, bir PC görüntüsü için kullanılabilir değildir.<br />

Güç (kaynağı) Kumandası<br />

Bu işlevin etkisi, sinyallere bağlı olarak farklılık gösterir.<br />

Energy Save (Enerji Tasarrufu)<br />

Güç tasarrufu yapmak için üç Enerji Tasarruf modundan birini<br />

kullanabilirsiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Power Control” (Güç (kaynağı) Kumandası)’nı seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Energy Save” (Enerji Tasarrufu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

5 “Mode1” (Mod1), “Mode2” (Mod2) ya da “Off” (Kapalı)’yı<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Energy Save (Enerji Tasarrufu)<br />

Seçimler Off (Kapalı) Normal olarak parlak resimler sağlar<br />

Mode1<br />

(Mod1)<br />

Mode2<br />

(Mod2)<br />

“Off” (Kapalı) modundan daha az<br />

enerji tüketir<br />

“Mode1” modundan daha az enerji<br />

tüketir<br />

6 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

45<br />

Tu


Not<br />

• Enerji Tasarrufu Modu’nu değiştirdiğinizde, panel sesindeki bir<br />

değişiklik dikkatinizi çekebilir. Bu normal bir durumdur.<br />

• Enerji Tasarrufu işlevi, uzun süre kullanımda ekranın etkililiğini<br />

muhafaza edebilir. Uzun süre kullanımda ekranın etkililiğini<br />

muhafaza etmek için, Enerji Tasarrufu işlevinin “Mode1” (Mod1)’e<br />

ayarlanması tavsiye edilir.<br />

No Signal off (Sinyal Yok kapalı) (sadece AV<br />

kaynağı)<br />

Sistem; eğer 15 dakika süreyle bir sinyal alınmaz ise otomatik olarak<br />

uyku moduna geçirilecektir.<br />

1 Energy Save (Enerji Tasarrufu) için sağlanan 1 ila 3üncü<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “No Signal off” (Sinyal Yok kapalı)’yı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Enable” (Etkinleştir)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

No Signal off (Sinyal Yok kapalı)<br />

Seçimler<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

Disable<br />

(Devre dışı<br />

bırak)<br />

(varsayılan)<br />

Enable<br />

(Etkinleştir)<br />

• Sistem; uyku moduna geçirilmeden beş dakika önce, her dakika bir<br />

ileti belirir.<br />

• Bir TV programı bittikten sonra, Ortam Alıcısı’nda parazit sinyalleri<br />

mevcut olduğunda, sistem uyku moduna geçirilmeyebilir.<br />

No Operation off (İşlem Yok kapalı) (sadece AV<br />

kaynağı)<br />

Sistem; üç saat boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında, otomatik<br />

olarak uyku moduna geçirilecektir.<br />

1 Energy Save (Enerji Tasarrufu) için sağlanan 1 ila 3üncü<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “No Operation off” (İşlem Yok kapalı)’yı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Enable” (Etkinleştir)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

No Operation off (İşlem Yok kapalı)<br />

Seçimler<br />

Disable<br />

(Devre dışı<br />

bırak)<br />

(varsayılan)<br />

Enable<br />

(Etkinleştir)<br />

Sistemi; uyku moduna geçirmez<br />

Eğer 15 dakika süreyle bir sinyal<br />

alınmaz ise sistemi uyku moduna<br />

geçirir<br />

Sistemi; uyku moduna geçirmez<br />

Eğer üç saat süreyle herhangi bir<br />

işlem yapılmaz ise sistemi uyku<br />

moduna geçirir<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Sistem; uyku moduna geçirilmeden beş dakika önce, her dakika bir<br />

ileti belirir.<br />

Power Management (Güç Yönetimi) (sadece PC<br />

kaynağı)<br />

Sistem; kişisel bilgisayardan herhangi bir sinyal alınmadığında,<br />

otomatik olarak uyku moduna geçirilecektir.<br />

1 Energy Save (Enerji Tasarrufu) için sağlanan 1 ila 3üncü<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Power Management” (Güç Yönetimi)’ni seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Mode1” (Mod1) ya da “Mode2” (Mod2) seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

Öge<br />

Off (Kapalı)<br />

(varsayılan)<br />

Mode1<br />

(Mod1)<br />

Mode2<br />

(Mod2)<br />

Tanımlama<br />

Güç Yönetimi yok<br />

•Kişisel bilgisayardan sekiz dakika süreyle herhangi<br />

bir sinyal alınmadığında, sistemi;otomatik olarak<br />

uyku moduna geçirir.<br />

• Bilgisayarı kullanmaya başlayıp yeniden bir sinyal<br />

alındığında bile, sistem; kapalı kalır.<br />

•Ortam Alıcısı üzerindeki STANDBY/ON (UYKU<br />

MODU/AÇIK) düğmesine basarak ya da uzaktan<br />

kumanda birimi üzerindeki a düğmesine basarak,<br />

sistem; yeniden açılır.<br />

•Kişisel bilgisayardan sekiz saniye süreyle herhangi<br />

bir sinyal alınmadığında, sistemi; otomatik olarak<br />

uyku moduna geçirir.<br />

• Bilgisayarı kullanmaya başlayıp yeniden bir sinyal<br />

girişi olduğunda bile, sistem; kapalıdır.<br />

•Ortam Alıcısı üzerindeki STANDBY/ON (UYKU<br />

MODU/AÇIK) düğmesine basarak ya da uzaktan<br />

kumanda birimi üzerindeki a düğmesine basarak,<br />

sistem; yeniden açılır.<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Bu işlev; PC, HDMI ucuna takılı iken, seçilebilir değildir.<br />

Picture Off (Resim Kapalı)<br />

Enerji tasarrufunda bulunmak ve ekranınızın ömrünü uzatmak için,<br />

ekranı Kapalı duruma getirtiniz. Ekranı devre dışı bırakmak için,<br />

aşağıdaki adımları takip ediniz.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Picture Off” (Resim<br />

Kapalı)’yı seçiniz.<br />

3 ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Ekran gösterimi kapanır.<br />

Ekran gösterimini geri getirmek için, i+/i– ve e dışında<br />

herhangi bir düğmeye basınız.<br />

Not<br />

• Resim Kapalı ayarı, sistem tarafından hafızaya alınmaz.<br />

46<br />

Tu


9. Bölüm<br />

DTV/SAT yayınlarının kullanılması<br />

DTV/SAT Programlarının seyredilmesi<br />

Dijital Karasal/Uydu TV (DTV/SAT), sadece geleneksel analog TV<br />

kanallarının yerini almakla kalmaz aynı zamanda daha fazla kanal, daha<br />

berrak resim kalitesi ve çeşitli tipte yararlı bilgiler de sağlar. Alt başlık<br />

koyma ve çoklu ses parçaları gibi değişik özellikleri de sağlar.<br />

Uyarı<br />

• Bu ürünün dijital karasal/yerüstü ve uydu hizmetleri ile uyumluluğu,<br />

pazara sürülme aşamasında, çözümlendi – ayrıntılı bilgi, ürün teknik<br />

özelliklerinde bulunmaktadır –.<br />

Not<br />

• Otomatik Kurulumu yürütüyorken (sayfa 33), “Satellite Tuner”<br />

(Uydu Kanal Arayıcı) için “On” (Açık)’ı ve “Terrestrial Tuner”<br />

(Karasal Kanal Arayıcı) için “Digital” (Dijital) ya da “Both”<br />

(Herikisi)’ni seçtiğinizden emin olunuz.<br />

• Bir kanal seçili değilken DTV ya da SAT modunun seçilmesi,<br />

sadece “Digital Tuner Setup” (Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)<br />

ekranını, sadece “Installation” (Kurulum) ögesi seçilebilir durumda<br />

görüntüleyecektir. Bir dijital TV programını seyretmek için,<br />

Otomatik Kurulum menüsünde “Satellite Tuner” (Uydu Kanal<br />

Arayıcı) için “On” (Açık)’ı seçiniz.<br />

• DTV ya da SAT modunda iken, Teletekst ekranını görüntülemek<br />

için m düğmesine basınız (İngiltere dışında).<br />

Kanalların değiştirilmesi<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Channel” (Kanal)’ı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Dijital Kanal Listesi, bir dijital karasal kanalı izliyorken ekranda belirir,<br />

bu arada bir dijital uydu kanalını izliyorken de Uydu Kanalı Listesi<br />

belirir. ya da düğmelerini basılması, kanal listesinin Uydu Kanalı<br />

Listesi, Beğenilenler Listesi, Giriş Listesi, Analog TV Listesi ve Dijital<br />

Kanal Listesi arasında çevrim yapmasına neden olur.<br />

Digital<br />

XXXX 001<br />

XXXX 002<br />

XXXX 003<br />

XXXX 010<br />

XXXX 015<br />

XXXX 050<br />

XXXX 051<br />

XXXX 120<br />

XXXX 220<br />

XXXX 221<br />

1/2<br />

(DTV menü ekranı)<br />

Kanal Listesi aramasının kullanılması<br />

Dijital ya da Uydu TV Kanal Listesini gösteriyorken Kanal Listesi<br />

araması işlevini kullanabilirsiniz. Bu seçeneğin kullanmak için,<br />

aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

Arama ekranı belirir.<br />

2 Dijital Kanal Listesi için “Service Type” (Hizmet Tipi),<br />

“HD/SD” ya da “List Name” (Liste Adı)’nı seçiniz (/).<br />

Uydu Kanal Listesi için, “Service Type” (Hizmet Tipi), “Satellite”<br />

(Uydu), “HD/SD”, “Scramble” (Karıştırmalı), “Initial” (Başharf) ya da<br />

“List Name” (Liste Adı)’nı seçiniz.<br />

3 İstenen parametreyi seçiniz (///).<br />

• “Service Type” (Hizmet Tipi) için “All” (Tümü), “TV”, “Radio”<br />

(Radyo) ya da “Data” (Veri)<br />

• “All” (Tümü) ya da “Satellite” (Uydu) için taranan uydu adları<br />

• “All” (Tümü), “HD” ya da “HD/SD” için “SD”<br />

• “All” (Tümü), “Scramble” (Karıştırmalı) ya da “Scramble”<br />

(Karıştırmalı) için “Non Scramble” (Karıştırmasız)<br />

• “All” (Tümü), bir başharf (A ila Z), ya da “Initial” (Başharf) için<br />

“Others” (Diğerleri) (bir kanal adının baş harfi)<br />

• “All” (Tümü), yayından elde edilen bir kanal adı ya da “List Name”<br />

(Liste Adı) için “Others” (Diğerleri)<br />

4 “Start” (Başlat)’ı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Arama başlar ve arama sonuçları belirir.<br />

Eğer 3. adımda herhangi bir kanal yok ise, “No Channels Found” (Kanal<br />

Yok) ibaresi belirir.<br />

Search<br />

Service Type : All<br />

Satellite : All<br />

HD/SD : All<br />

Scramble : All<br />

Initial : All<br />

List Name : All<br />

Start<br />

(Uydu menüsü ekranı)<br />

5 Bir kanal seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerindeki 0 ila 9 ya da P+/P– düğmelerine<br />

basarak da kanalları seçebilirsiniz.<br />

Not<br />

• DTV modunda iken, kanal 1’e hızlıca erişmek için (bir basamaklı<br />

kanal) 001 düğmesine basınız. Kanalı 01 ya da 1 düğmesine<br />

basarak da seçebilirsiniz ancak son basamak girişinden sonra iki<br />

saniye süreyle beklemeniz gereklidir. SAT modunda iken, dört<br />

basamaklı kanal girebilirsiniz. Aynı durum, iki ve dört basamaklı<br />

kanallar için de geçerlidir.<br />

• P+/P– atlamaya ayarlı ya da beğenilenler olarak kaydedilmemiş<br />

kanalları alamaz (Beğenilenler listesi, bkz. sayfa 26).<br />

47<br />

Tu


• Parolanızı girmenizden sonra, her kanal kilitlendiğinde parolayı<br />

girmeniz gerekli değildir. Ancak eğer “Country” (Ülke) için<br />

“France” (Fransa)’yı seçerseniz, her seferinde doğru parolayı<br />

girmeniz gerekli olabilir (bkz. sayfa 64).<br />

• DTV radyo kanallarını alıyorken, üç dakika süreyle herhangi bir<br />

işlem yapılmaz ilse, ekran koruyucu otomatik olarak başlatılır.<br />

“InfoBanner”ın Görüntülenmesi<br />

Bir TV kanalına kanal ayarı yapıyorken ya da bir giriş sinyali değişirse,<br />

bir bilgi banner’ı (“InfoBanner”) ekran üst kısmında otomatik olarak<br />

belirir. Bir programı seyrediyorken, InfoBanner’ı görüntülemek için p<br />

düğmesine basınız (ek). Banner’ı gizlemek için EXIT (ÇIK) ya da p<br />

düğmesine yeniden basınız.<br />

“InfoBanner”<br />

S 9999 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX STEREO 21:30<br />

1 2 3 4 5 6<br />

“InfoBanner” (ek)<br />

S 9999 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX STEREO 21:30<br />

10:00-11:00<br />

SD<br />

Next 11:00-12:00 Nxtworld...<br />

1 Yayın sinyali – S (Uydu)/D (Dijital)/A (Analog)<br />

2 Kanal numarası<br />

3 İstasyon adı<br />

4 Program Başlığı<br />

5 Ses çoklama bilgisi<br />

6 Geçerli zaman<br />

7 Program zaman çizelgesi<br />

8 Sonraki program zaman çizelgesi/başlığı<br />

9 Altyazı ikonu<br />

10 Teletekst ikonu<br />

11 Sinyal bilgileri (HD/SD)<br />

12 Beğenilen ikonu<br />

Ayrı bir banner da, AV Seçim modunu (sol alt) ve ekran boyutunu<br />

gösteren (sağ alt) ekranın altında belirir.<br />

Not<br />

7 8 9 10 11 12<br />

• “InfoBanner” (ek) aşağıdaki durumlarda belirir:<br />

– bir TV ya da video programını seyrediyorken p düğmesine<br />

basılması<br />

– “InfoBanner” görüntüleniyorken p düğmesine basılması<br />

•Yukarıdaki bilgiler, eğer yayın sinyali içinde dahil edilmemişse,<br />

görüntülenmez.<br />

• Çoklu ekran modu esnasında, banner; hem ana hem de alt ekranlarda<br />

belirir.<br />

Altyazıların görüntülenmesi<br />

DTV ya da SAT modunda iken, altyazıları açmak ve kapatmak için [<br />

düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• Bir program bu işlev açık iken kaydedildiğinde, altyazılar da kaydedilir.<br />

Altyazıları seçmek için TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünü de<br />

kullanabilirsiniz. Aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “Subtitle” (Altyazı)’yı seçiniz (/).<br />

3 İstenen altyazıyı seçiniz (/).<br />

“Off” (Kapalı)’nın seçilmesi, altyazının ortadan kaybolmasına neden olur.<br />

Bu seçenek, analog yayınlar için “On” (Açık) ve “Off” (Kapalı) arasında<br />

geçiş yapar.<br />

DTV/SAT kanal ayarlarının yeniden<br />

yapılandırılması<br />

Bu bölüm; Otomatik Kurulumu kullanarak DTV/SAT kanallarının ayarını<br />

yaptıktan sonra DTV/SAT kanal ayarlarının nasıl yapılandırılacağını ele<br />

almaktadır (sayfa 33). Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken,<br />

“Digital Tuner Setup” (Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

Uydu TV kanalını elle ayarlamak için, bkz. sayfa 33.<br />

Bir ülkenin yeniden seçilmesi<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Digital Tuner Setup” (Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’nu<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

5 “Installation” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

Parola giriş ekranı belirir. 0 ila 9 arası düğmeleri kullanarak dört<br />

basamaklı parolanızı giriniz.<br />

6 “Digital Setup” (Dijital Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

7 “Country” (Ülke) seçiniz (/).<br />

8 Bir ülke seçiniz (/).<br />

Not<br />

Country : UK<br />

Aerial Power : Off<br />

Signal Check<br />

Add New Channels<br />

Replace Existing Channels<br />

•Eğer parola işlevini devre dışı bıraktı iseniz, parola giriş ekranı<br />

belirmez. Ayrıntılı bilgi için, 64. sayfadaki Bir parolanın<br />

kullanılması bölümüne bakınız.<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

Subtitles On<br />

48<br />

Tu


Mevcut kanalların değiştirilmesi<br />

Aşağıdaki prosedür, geçerli DTV/SAT kanal ayarlarını kaldırır ve kanal<br />

ayarlarını yeniden yapmak için alınabilir kanallar için arama başlatır.<br />

4 Kontrol edilecek kanalı seçiniz (/).<br />

RF Channel : 30<br />

1 Bir ülkenin yeniden seçilmesi için sağlanan 1 ila 6ncı<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

SAT kanalı için, Bir ülkenin yeniden seçilmesi için 1 ila 5nci adımların<br />

tekrarından sonra “Satellite Setup” (Uydu Kurulumu)’nu seçiniz.<br />

2 “Replace Existing Channels” (Mevcut Kanalları Değiştir)’i<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Sistem, önce tüm kanal bilgisini siler ve daha sonra kanal aramayı başlatır.<br />

İşlem devam ediyorken bir kanal aramasından çıkmak için, RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• “Replace Existing Channels” (Mevcut Kanalları Değiştirme)’yi<br />

tamamlamak için, bir sonraki önayarlı kayıta kadar en az bir saatten<br />

fazla süre olmalıdır.<br />

•Eğer parola işlevini devre dışı bıraktı iseniz, parola giriş ekranı<br />

belirmez. Ayrıntılı bilgi için, 64. sayfadaki Bir parolanın<br />

kullanılması bölümüne bakınız.<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

•Çoğu durumda, “LNB Voltage” (LNB Voltajı) için “On” (Açık)’ı<br />

seçiniz.<br />

Yeni Kanalların Eklenmesi<br />

Kaydedilen geçerli DTV/SAT kanal kurulumları ile yeni kanal aramak<br />

ve kaydetmek için aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 Bir ülkenin yeniden seçilmesi için sağlanan 1 ila 6ncı<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

SAT kanalı için, Bir ülkenin yeniden seçilmesi için 1 ila 5nci adımların<br />

tekrarından sonra “Satellite Setup” (Uydu Kurulumu)’nu seçiniz.<br />

2 “Add New Channels” (Yeni Kanallar Ekle)’yi seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Kanal arama; otomatik olarak başlar. Eğer yeni bir kanal bulunursa, düz<br />

ekran TV üzerine otomatik olarak kaydedilir.<br />

İşlem devam ediyorken bir kanal aramasından çıkmak için, RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Not<br />

•Eğer parola işlevini devre dışı bıraktı iseniz, parola giriş ekranı<br />

belirmez. Ayrıntılı bilgi için, 64. sayfadaki Bir parolanın<br />

kullanılması bölümüne bakınız.<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

•Çoğu durumda, “LNB Voltage” (LNB Voltajı) için “On” (Açık)’ı<br />

seçiniz.<br />

Sinyal gücünün kontrol edilmesi<br />

Her bir TV kanalının sinyal gücünü ve sinyal kalitesini kontrol edebilirsiniz.<br />

1 Bir ülkenin yeniden seçilmesi için sağlanan 1 ila 6ncı<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

SAT kanalı için, Bir ülkenin yeniden seçilmesi için 1 ila 5inci adımların<br />

tekrarından sonra “Satellite Setup” (Uydu Kurulumu)’nu seçiniz.<br />

2 “Signal Check” (Sinyal Kontrolü)’nü seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “RF Channel” (RF Kanalı)’nı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

SAT kanalı için,“Satellite” (Uydu) ya da “Transponder”ı seçiniz.<br />

Seçili RF Kanalı (alınan frekans) içine kanalları, seçilen uydu içinde<br />

transporder’ı eklemek için “Add” (Ekle)’yi seçiniz.<br />

Not<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

Antenin gücünü açmak/kapamak<br />

DTV anten ucuna ile takılı anten için güç kaynağını; açmak ya da<br />

kapatmak için aşağıdaki prosedürü kullanınız.<br />

1 Bir ülkenin yeniden seçilmesi için sağlanan 1 ila 6ncı<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Aerial Power” (Anten Güç (kaynağı))’nı seçiniz (/).<br />

3 “On” (Açık) ya da “Off” (Kapalı)’yı (varsayılan) seçiniz<br />

(/).<br />

Uyarı<br />

• “Aerial Power” (Anten Gücü) ayarı, açık konumunda olduğunda,<br />

anteni; Ortam Alıcısının arkasındaki ANT giriş ucuna takınız. Anten<br />

ile Ortam Alıcısı arasına herhangi bir aygıt takılması, aygıtta hasara<br />

yol açabilir.<br />

Not<br />

Level : 12%<br />

Quality : 32%<br />

Add<br />

(DTV menü ekranı)<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

Kanalla ilgili ayarların isteğe uyarlanması/<br />

özelleştirilmesi<br />

Bu bölümde, kanalla ilgili çeşitli ayarların nasıl isteğe uyarlanacağı<br />

anlatılmaktadır. Bu ayarlar, Kanal Atla, Kanal Kilitle ve Kanal Sil’i içerir.<br />

Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması<br />

Tek tek kanalları seçmek ve kanallar için Kanal Atla, Kanal Kilitle ya da<br />

Kanal Sil'i açmak için aşağıdaki prosedürü kullanınız.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Digital Tuner Setup” (Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’nu<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

49<br />

Tu


5 “Channel management” (Kanal yönetimi)’ni seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Parola giriş ekranı belirir. 0 ila 9 arası düğmeleri kullanarak dört<br />

basamaklı parolanızı giriniz.<br />

6 “Channel Options” (Kanal Seçenekleri)’ni seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Kayıtlı kanalları içeren bir listeli kanal seçenekleri ekranı belirir.<br />

7 “Digital” (Dijital) ya da “Satellite” (Uydu)’yu seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

8 Tek bir kanal seçiniz (açık/kapalı’yı seçmek için ///<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Uzaktan kumanda birimi üzerinde P+/P–’yi çalıştırıyorken ya da Ortam<br />

Alıcısı üzerinde CHANNEL (KANAL) +/–’yı çalıştırıyorken, kanalın<br />

atlanmasını istiyorsanız, (Kanal Atlama) için (“Açık”)’ı seçiniz<br />

(“Favourites” (Beğenilenler) “Off” (Kapalı)’ya ayarlı halde).<br />

Eğer kanalın parola girişi olmadan kanal ayarı yapılmamasını<br />

istiyorsanız, (Kanal Kilitleme) için “On” (Açık)’ı seçiniz.<br />

Eğer kanalın silinmesini istiyorsanız,<br />

seçiniz.<br />

(Kanal Sil) için “On” (Açık)’ı<br />

9 Ayar tamamlandıktan sonra, aşağıdaki aşamaları<br />

tamamladığınızdan emin olunuz.<br />

Eğer herhangi bir kanalı, Kanal Kilitleme için seçti iseniz, 64. sayfadaki<br />

Bir parolanın kullanılması bölümüne bakınız ve dört basamaklı uygun<br />

bir parola belirleyiniz.<br />

Not<br />

XXXXX 0001<br />

XXXXX 0002<br />

XXXXX 0003<br />

XXXXX 0004<br />

XXXXX 0005<br />

XXXXX 0006<br />

XXXXX 0007<br />

XXXXX 0008<br />

XXXXX 0009<br />

(Uydu menüsü ekranı)<br />

•Eğer parola işlevini devre dışı bıraktı iseniz, parola giriş ekranı<br />

belirmez. Ayrıntılı bilgi için, 64. sayfadaki Bir parolanın<br />

kullanılması bölümüne bakınız.<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

•Eğer “Channel Delete” (Kanal Sil) içinde bir kutu seçilirse, RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basılması bir onay ekranına görüntüler.<br />

“Yes” (Evet)’i seçiniz daha sonra “Channel Delete” (Kanal Sil) ayarını<br />

tamamlamak için ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Otomatik Atlamanın Etkinleştirilmesi<br />

• Bu işlev; radyo ve tekst veri hizmetleri gibi servis “gruplarını”<br />

atlamanıza izin verir.<br />

1 Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması için sağlanan 1 ila 5inci<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Auto Skip 1” (Otomatik Atla 1) ya da “Auto Skip 2”<br />

(Otomatik Atla 2)’yı seçiniz (/).<br />

3 Atlanacak bir kanalı seçiniz (/).<br />

“Auto Skip 1” (Otomatik Atla 1) için “Off” (Kapalı), “Radio” (Radyo),<br />

“Data” (Veri) ya da “Both” (Herikisi)’ni ve “Off” (Kapalı), “Auto Skip<br />

2” (Otomatik Atla 2) için “FTA” ya da “CAS”ı seçebilirsiniz.<br />

Not<br />

• “Auto Skip” (Otomatik Atlama) işlevi; radyo ve tekst veri hizmetleri<br />

gibi servis “gruplarını” atlamanıza izin verir. Öte yandan, “Channel<br />

Options” (Kanal Seçenekleri) ekranında atlanmaya ayarlı tek tek<br />

kanal ayarları; bu ayardan etkilenmeyecektir.<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

Çocuk Kilidi’nin ayarlanması<br />

Bu işlev ile, ebeveynler; çocuklarının yaş kısıtlamalı TV programlarını<br />

seyretmesini önleyebilir. Bu işlev; kanal ayarı için seçilen ülkeye bağlı<br />

olarak geçerli olur. Yaş sınırını, 4 ile 18 arasında belirleyebilirsiniz,<br />

böylece; belirlenen yaş sınırı ile eşleşen TV programlarını seyretmek<br />

için parola girilmelidir.<br />

1 Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması için sağlanan 1 ila 5inci<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Child Lock” (Çocuk Kilidi)’ni seçiniz (/).<br />

3 Bir yaş sınırını seçiniz (/).<br />

4 ila 18 ve “Off” (Kapalı)’yı seçebilirsiniz (“Country” (Ülke) için<br />

“France” (Fransa) seçildiğinde 4 ila 17).<br />

“Off” (Kapalı) seçili iken, hangi yaş sınırlamalı TV programının<br />

seçildiğine bakılmaksızın, parola girişi, gerekli değildir.<br />

Önayarlı DTV/SAT Kanallarının sıralanması<br />

Önayarlı DTV/SAT kanallarının sıralamasını değiştirmek için aşağıdaki<br />

prosedürü kullanınız.<br />

1 Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması için sağlanan 1 ila 5inci<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Channel Sort” (Kanal Sıralama)’yı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 “Digital” (Dijital) ya da “Satellite” (Uydu)’yu seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Sıralama ekranı belirir.<br />

4 Kaydırılacak bir kanal seçiniz (/// daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

001 AAA<br />

002 BBB<br />

003 CCC<br />

004 DDD<br />

005 EEE<br />

006 FFF<br />

007 GGG<br />

008 HHH<br />

1/3<br />

Channel Sort (Digital)<br />

TELEVISION<br />

010 III<br />

011 JJJ<br />

022 KKK<br />

033 LLL<br />

041 MMM<br />

050 NNN<br />

054 OOO<br />

060 PPP<br />

061 QQQ<br />

112 RRR<br />

114 SSS<br />

141 TTT<br />

142 UUU<br />

143 VVV<br />

150 WWW<br />

152 XXX<br />

201 YYY<br />

(DTV menü ekranı)<br />

5 Yeni bir konum seçiniz (/// daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Sıralama yürütülür.<br />

6 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• 4ncü adımda Sıralama ekranı üzerindeki bir sayfayı değiştirmek<br />

için, /// ile ekran üzerinde ok ikonunu seçiniz ve daha<br />

sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

50<br />

Tu


Ses, altyazılar ve teletekst için dillerin<br />

seçilmesi<br />

Ses, altyazılar ve teletekst için dil ayarlarını elle yapılandırabilirsiniz.<br />

1 Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması için sağlanan 1 ila<br />

4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “<strong>User</strong> Preferences” (Kullanıcı Tercihleri)’ni seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Language Settings” (Dil Ayarları)’nı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Primary Audio” (Birincil Ses), “Secondary Audio” (İkincil<br />

Ses), “Primary Subtitle” (Birincil Altyazı), “Secondary Subtitle”<br />

(İkincil Altyazı), “Subtitle Mode” (Altyazı Modu) ya da “Teletext”<br />

(Teletekst) seçimini yapınız (/).<br />

“Translation” (Çeviri) (varsayılan) ya da “Subtitle Mode” (Altyazı<br />

Modu) için “Impaired” (Bozulmuş)’u seçiniz.<br />

5 Bir dil seçiniz (/).<br />

Not<br />

• “Country” (Ülke) ayarı (sayfa 33) değiştiğinde, düz ekran TV;<br />

“Primary/Secondary” (Birincil/İkincil) dil ayarından bağımsız<br />

olarak, otomatik olarak fabrika varsayılan dilini seçer.<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

Yazılım Güncellemesinin Kullanılması<br />

Bu işlev sadece “Country” (Ülke) için “Norway” (Norveç) seçildiğinde<br />

kullanılabilirdir. Yazılım Güncelleme işlevinin açılması, düz ekran<br />

TV’nizin sistemin yazılımını, mevcut olduğunda, otomatik olarak<br />

indirmenize ve güncellemenize neden olur. Bu işlevin en iyi şekilde<br />

yararlanmak için, Otomatik Güncelleme seçeneğini, Yazılım<br />

Güncelleme menüsünden “On” (Açık) olarak bırakmanız daha sonra<br />

uzaktan kumandayı kullanarak paneli kapatmanız gereklidir. Düz ekran<br />

TV’nizi güncellemeye hazır kılmak için, aşağıdaki adımları takip ediniz.<br />

1 Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması için sağlanan 1 ila<br />

4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “<strong>User</strong> Preferences” (Kullanıcı Tercihleri)’ni seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Software Update” (Yazılım Güncelleme)’yi seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Auto Update” (Otomatik Güncelleme)’yi seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

5 “On” (Açık)’ı seçiniz (varsayılan) (/).<br />

Yazılım Güncelleme işlevini etkinleştirmek için, her zaman “On”<br />

(Açık)’ı seçiniz.<br />

Eğer “Off” (Kapalı)’yı seçerseniz, bir onay ekran belirir.<br />

6 “Update Information” (Güncelleme Bilgileri)’ni seçiniz (/).<br />

Güncelleme Zaman Çizelgesi ekranı belirir.<br />

Yazılım güncellemesi için bilgisayara indirme bilgileri var ise, ekran;<br />

şunu gösterecektir:<br />

• Mevcut güncelleme zaman çizelgesi<br />

• Güncelleme işlemi kılavuzu<br />

• Son güncelleme zamanı (bir bilgisayara indirme işlemi her<br />

tamamlandığında güncellenir)<br />

Bilgisayara indirme bilgileri mevcut olmadığında ya da bir bilgisayara<br />

indirme işlemi tamamlandıktan sonra, sadece son güncelleme zamanı<br />

“No software update information.” (Yazılım güncelleme bilgisi yok”<br />

ibaresi ile belirir.).<br />

7 Bilgisayara indirme bilgileri mevut olduğunda ve<br />

güncellemeyi daha sonra yüklemek istediğinizde, uzaktan<br />

kumanda üzerindeki güç kaynağını kapatınız.<br />

Bir dahaki sefer güç kaynağını Açık konumuna getirmenizden hemen<br />

sonra, ekranda bir ileti açılır ve güncelleme için yeni yazılım verilerinin<br />

bulunduğunu bildirir.<br />

Düz ekranı TV’niz otomatik olarak bilgisayara indirmeye başlar ve<br />

zaman çizelgesine göre, sistem yazılımını günceller. Eğer bilgisayara<br />

indirme işlemi tamamlanmış ise, son güncelleme zamanı da güncellenir.<br />

8 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

yeniden basınız.<br />

Not<br />

•5. adımda “Auto Update” (Otomatik Güncelleme) için normal<br />

koşullarda “On” (Açık)’ı seçmenizi tavsiye ederiz.<br />

• Herhangi bir giriş kaynağı için birkaç saniye süreyle, 7. adımda bir<br />

açılır ekran belirir.<br />

•Eğer önayarlı kayıt zamanı ve bilgisayara indirme zamanı çakışırsa,<br />

kaydetmenin bilgisayara indirme üzerinde önceliği vardır. Bu<br />

durumda, bilgisayara indirme işlemi yürütülmez.<br />

Kanal Listesinin kullanılması<br />

TV sinyalleri bazen sadece ülkenizde bulunan kanal bilgilerini taşır.<br />

Kanal bilgileri, sadece düz ekranı TV’niz kanal bilgilerini almaya ayarlı<br />

iken elde edilebilir ve bir kanal listesi olarak görüntülenebilir.<br />

1 Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması için sağlanan 1 ila 5inci<br />

adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Channel List” (Kanal Listesi)’ni seçiniz (/).<br />

3 “All” (Tümü)’nü ya da “My country” (Benim ülkem)’i seçiniz<br />

(/).<br />

Saatin ayarlanması<br />

Saat verileri, yayın sinyallerinden elde edilir. Bu, bölgeye bağlı olarak,<br />

özellikle bir uydudan sinyalleri alıyorken, gerçek zamandan bir<br />

farklılığa neden olabilir. Bunu önlemek için, aşağıdaki prosedürü takip<br />

ediniz.<br />

1 Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması için sağlanan 1 ila<br />

4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Clock” (Saat)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Manual Offset” (Elle Ofset) ya da “Offset Value” (Ofset<br />

Değeri)’ini seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

“Manual Offset” (Elle Ofset) için “On” (Açık) ya da “Off” (Kapalı)’yı<br />

(varsayılan) seçiniz.<br />

“Offset Value” (Ofset Değeri), “Manual Offset” (Elle Ofset) için “On”<br />

(Açık)’ı seçiyorken kullanılabilirdir. –12 ila +11 arasında bir değeri seçiniz.<br />

Not<br />

• Sadece DTV/SAT kanallarını seyrediyorken, “Digital Tuner Setup”<br />

(Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’u seçebilirsiniz.<br />

51<br />

Tu


MHEG uygulamasının kullanılması (sadece İngiltere)<br />

Bazı istasyonlar; etkileşimli olarak DTV’yi deneyimlemenize izin veren<br />

MHEG (Multimedia and Hypermedia Expert Group (Çokluortam ve<br />

Hiperortam Uzman Grubu)) uygulama kodlu programları size getirir.<br />

Sağlandığında, MHEG uygulaması, m düğmesine bastığınızda<br />

başlayacaktır.<br />

Not<br />

• Bu işlev; altyazı etkinleştirildiğinde düzgünce çalışmayabilir (bkz.<br />

sayfa 48).<br />

Ekran Koruyucu<br />

DTV radyo kanallarını alıyorken üç dakika süreyle herhangi bir işlem<br />

yapılmadığında, ekran koruyucu otomatik olarak başlatılır.<br />

Bir CA Modülü ve akıllı kartın kurulumunun<br />

yapılması<br />

İki Ortak Arayüz yuvası, Ortam Alıcısı’nın ön tarafında sağlanmıştır.<br />

Bir CA modülünü kullanıyorken, onu doğru COMMON INTERFACE<br />

(ORTAK ARAYÜZ) yuvasının içine yerleştiriniz.<br />

COMMON INTERFACE (ORTAK ARAYÜZ) 1 TERRESTRIAL<br />

(KARASAL): Sadece dijital karasal yayınlar için<br />

COMMON INTERFACE (ORTAK ARAYÜZ) 2 SATELLITE<br />

(UYDU): Sadece dijital uydu yayınlar için<br />

Akıllı bir kart içeren belirtilen CA modülünü Ortak Arayüzün<br />

içine doğru, gidebildiği kadar iterek yerleştiriniz.<br />

-M01<br />

Ortam Alıcısı (ön)<br />

Not<br />

• Ekran koruyucu etkin iken, aşağıdaki işlemleri yerine<br />

getirebilirsiniz:<br />

• Analog TV’ye geçmek için TV/DTV/SAT düğmesine basınız.<br />

• Normal radyo kanalı ekranına geçmek için herhangi bir diğer<br />

düğmeye basınız.<br />

• Program Zamanlayıcısı; ekran koyucu görüntüleniyorken, etkin<br />

durumdadır.<br />

Ortak Arayüz<br />

COMMON INTERFACE 2 SATELLITE<br />

COMMON INTERFACE 1 TERRESTRIAL EJECT<br />

CA modülü<br />

Karıştırılmış DTV/SAT sinyallerini almak için, servis sağlayıcı<br />

tarafından sağlanan bir CA modülüne ve bir akıllı karta gereksinmeniz<br />

olacaktır.<br />

CA modülü tipleri, üreticisine bağlı olarak değişiklik gösterse de, CA<br />

modüllerinin her biri; belirli tipte bir şifreleme sistemini destekler. Düz<br />

ekran TV’ni, DVB standardı ile çalışmak üzere yağılmış CA<br />

modüllerini destekler. Doğru CA modülü tipi için bir servis sağlayıcısı<br />

ile temasa geçiniz.<br />

Bir akıllı kartın sadece tek bir servis sağlayıcı için geçerli olduğunu ve<br />

bu nedenle, belirli kanal grubunu içerdiğini unutmayınız.<br />

Not<br />

• CA modülleri ve akıllı kartlar; <strong>Pioneer</strong> tarafından sağlanmaz ve de<br />

onun isteğe bağlı ek birimleri arasında değildir.<br />

Bir akıllı kartı yerleştirdikten sonra, sürekli olarak yuvasının içinde<br />

bırakınız. Öyle yapmanız istenmedikçe, onu uçtan dışarı çıkarmayınız.<br />

Örneğin, servis sağlayıcınız akıllı karta yeni bilgi indirmek istediğinde<br />

kartınız yuvasında olmalıdır.<br />

Akıllı kart<br />

Uyarı<br />

• Bir CA modülünü taktığınızda ya da çıkardığınızda düz ekranı<br />

TV’yi kapatınız. Güç kaynağı açık iken, CA modülünün takılması<br />

ya da çıkarılması, modülün ya da akıllı kartın değişmesine neden<br />

olabilir.<br />

• CA modülünün yanlış yuvaya yerleştirilmesi bir hatalı çalışmaya<br />

neden olacaktır.<br />

Kurulu CA modülü hakkındaki bilginin<br />

görüntülenmesi<br />

Eğer bir Ortak Arayüz yuvası içine bir CA modülünün kurulumunu yaptı<br />

iseniz, CA modülü hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.<br />

1 Kanal Seçeneklerinin Ayarlanması için sağlanan 1 ila<br />

4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “DVB-CI Information” (DVB-CI Bilgi)’yi seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

“Common Interface 1” (Ortak Arayüz 1) ya da “Common Interface 2”<br />

(Ortak Arayüz 2)’yi seçiniz. (Eğer kurulu bir CA modülü yoksa, “DVB-<br />

CI Information” (DVB-CI Bilgileri) seçeneği silikleşir.)<br />

52<br />

Tu


10. Bölüm<br />

Elektronik Program Rehberi’nin<br />

kullanılması (EPG) (sadece DTV/SAT için)<br />

EPG ekran formatı<br />

Elektronik Program Kılavuzu (EPG); programlanan dijital karasal ve<br />

uydu TV programlarının çizelgesini ve tek tek programlar hakkında<br />

ayrıntılı bilgileri gösterir. Aynı zamanda, istenen bir programı kolaylıkla<br />

seçip dalga ayarını yapmanıza da izin verir.<br />

EPG ekranı; Program Bilgisi, Kanal Listesi ve Genel Program Listesini<br />

içerir. Bu bölümde, programda ve bilgi pencerelerinde görüntülenecek<br />

bilgiler anlatılmaktadır.<br />

Not<br />

• EPG bilgilerini sağlamayan dijital TV programlarında, karşı gelen<br />

EPG bilgilerini göremezsiniz.<br />

•Eğer o anki zaman doğru olarak ayarlanmadı ise, EPG bilgileri<br />

görüntülenmeyen TV programları olabilir.<br />

Genel program listesi<br />

Program Listesi için “All Ch” (Tüm Kn) ya da “Favourites”<br />

(Beğenilenler)’i seçebilirsiniz. Uzaktan kumanda birimi üzerindeki<br />

TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız, daha sonra “Channel Mode”<br />

(Kanal Modu)’nu seçiniz.<br />

Tüm Kn: Seyretmekte olduğunuz yayın ağı içindeki Kanal Listesi içinde<br />

kayıtlı tüm kanalları listeler<br />

Beğenilenler: Seyretmekte olduğunuz yayın ağı içindeki Beğenilenler<br />

Listesi içinde kayıtlı tüm kanalları listeler. Eğer Beğenilenler Listesi<br />

içinde kayıtlı değilse, seyretmekte olduğunuz kanal da liste içinde<br />

belirir.<br />

Program Listesi ekranı<br />

9:30 Today<br />

All Ch<br />

***** 004 *****<br />

*****<br />

026<br />

027<br />

*****<br />

*****<br />

028<br />

*****<br />

*****<br />

029<br />

*****<br />

030<br />

*****<br />

*****<br />

***** 001 *****<br />

002<br />

*****<br />

***** 003 *****<br />

10:00<br />

*****<br />

*****<br />

*****<br />

10:30<br />

*****<br />

*****<br />

*****<br />

11:00<br />

*****<br />

*****<br />

*****<br />

1 Zaman programı<br />

2 Programın kaydetme/seyretme için ayarlandığını gösterir.<br />

3 Geçerli tarih ve zaman<br />

4 Kanal modu<br />

5 Kanal Listesi<br />

6 O anda seçilen kanalı seçili duruma getirir.<br />

7 Program Başlığı<br />

8 Başka programlar (çoğunlukla kısa olanları) aynı zaman dilimi için<br />

programlandığında belirir.<br />

9 Daha fazla program bilginin mevcut olduğunu gösterir.<br />

10 Kaydırma çubuğu: program çizelgesi ileriye ya da geriye doğru<br />

kaydırıldığında belirir.<br />

53<br />

Tu


Program Zamanlayıcı ekranı<br />

Date Time<br />

Channel Status<br />

1 Thu 9. Aug 23:30 - 0:30 Digital 002<br />

*****<br />

2 Wed 8. Aug 10:30 - 11:30 Digital 030<br />

*****<br />

3 --- --. --- --:-- - --:-- --- ---- ---<br />

4 --- --. --- --:-- - --:-- --- ---- ---<br />

5 --- --. --- --:-- - --:-- --- ---- ---<br />

6 --- --. --- --:-- - --:-- --- ---- ---<br />

7 --- --. --- --:-- - --:-- --- ---- ---<br />

8 Sat 11. Aug 1:30 - 2:30 Satellite 0001<br />

*****<br />

9 --- --. --- --:-- - --:-- --- ---- ---<br />

Overlap<br />

1 Durum bilgisi<br />

2 İstasyon adı<br />

3 Yayın ağı<br />

4 Program çizelgesi<br />

5 Tarih<br />

6 Önayarlı program numarası<br />

7 Çakışmış önayar ikonu<br />

8 Kaydırma çubuğu<br />

Program bilgisi<br />

EPG ekranı üzerinde program bilgilerini seyrediyorken, istenen<br />

programı seçiniz ve Program Bilgileri ekranını görüntülemek için<br />

TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “Programme Information” (Program Bilgileri)’ni seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

EPG’nin kullanılması<br />

Dijital karasal ya da uydu TV programlarının zamanlamasını kontrol<br />

etmek, istenen programlar hakkındaki bilgileri görmek ve/veya<br />

programları seçmek için aşağıdaki prosedürü kullanınız.<br />

Not<br />

• Bir program o anda yayında iken p düğmesine basılması ya da<br />

program henüz başlamadının seçili duruma getirilmesi de Program<br />

Bilgileri ekranının belirmesine neden olur.<br />

***<br />

1001 Wed 24. Jan 23:30-23:55<br />

XXXXXXXXXXXXXXXXXX<br />

Genre : Movie/Drama<br />

Dolby Digital SD<br />

1 İstasyon adı<br />

2 Kanal numarası<br />

3 Program çizelgesi<br />

4 Program Başlığı<br />

5 Program tarzı<br />

6 Seçilen programdan önce ya da sonra başka bir program bilgisi<br />

olduğunda belirir.<br />

1 EPG düğmesine basınız ya da HOME MENU (ANA MENÜ)’den<br />

“EPG”yi seçiniz.<br />

EPG ekranı belirir.<br />

EPG ekranı, eğer EPG verileri başarılı olarak alınmış ise, otomatik<br />

olarak güncellenir. Eğer yoksa, “No Channels” (Kanal Yok) program<br />

bilgileri alanında belirir.<br />

54<br />

Tu


2 İstenen bir TV programını seçiniz (/, /).<br />

Bir sonraki ya da önceki Kanal Listesi sayfasına atlamak için P+/P–<br />

düğmesine basınız.<br />

Sonraki ya da önceki liste sayfasına atlamak için, / düğmesine de<br />

basıp basılı tutabilirsiniz.<br />

Seçilen program hakkındaki bilgiler, bilgi penceresinde belirir.<br />

O anda yayınlanmakta olan bir programı seyretmek için, programı<br />

seçiniz (daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Koşullara bağlı olarak, bir haftaya sonraya kadar programlanmış<br />

programlar hakkındaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.<br />

Koşullara bağlı olarak, EPG verilerinin alınması biraz zaman alabilir.<br />

3 Seçilen program hakkında daha fazla bilgi görmek için (o<br />

anda görüntülenmeyen), p düğmesine basınız.<br />

Zaman çizelgesi penceresinde Program Bilgileri belirir.<br />

Eğer ekran, daha fazla bilgi içeriyorsa, “” ibaresi<br />

görüntülenir. Bilgilerin tamamını görüntülemek için ya da <br />

düğmeye basınız.<br />

Ayrıntılı bilgi gösteriminden çıkmak için, p düğmesine yeniden (ya da<br />

RETURN (GERİDÖN)) düğmesine basınız.<br />

4 Program Kılavuzundan çıkmak için, EPG düğmesine<br />

yeniden basınız.<br />

Not<br />

• Genel program listesi, bitmiş programları göstermez.<br />

• Bu uzaktan kumanda birimi ile çalıştırmadan önce, SELECT<br />

(SEÇ) düğmesini kullanarak TV modunu seçtiğinizden emin<br />

olunuz. 92. sayfadaki Sağlanan uzaktan kumanda birimini<br />

kullanarak diğer donatıma kumanda edilmesi bölümüne bakınız.<br />

EPG’yi kullanarak TV programlarının<br />

önceden ayarlanması<br />

EPG’yi kullanarak, daha sonra seyretme (otomatik kanal seçimi) ya da<br />

kaydetme için dijital TV programlarının kolaylıkla önceden<br />

ayarlamasını yapabilirsiniz.<br />

Programı kaydetmek için kendi kayıt cihazınızın ayarlarını da yapmanız<br />

gereklidir. Kayıt cihazınız ile birlikte sağlanan çalıştırma kitapçığına<br />

bakınız.<br />

Not<br />

•Eğer “Enable” (Parola) menüsünde “Password” (Etkinleştir)<br />

seçilirse, ya da “Channel Lock” (Kanal Kilitle) ya da “Child Lock”<br />

(Çocuk Kilitle) seçilen programa ayarlanırsa, parola girişi ekranı<br />

belirir. 0 ila 9 arası düğmeleri kullanarak dört basamaklı parolanızı<br />

giriniz.<br />

• Henüz başlatılmamış bir programı seçiniz (daha sonra ENTER<br />

(GİR)): Program, kaydetme/ seyretme için ayarlanabilir.<br />

3 Bir onay iletişim kutusu içinde “Yes” (Evet)’i seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Diğer önayarlı programların bilgilerini içeren bir listeli Program<br />

Zamanlayıcı ekranı belirir (sayfa 54 bölümüne bakınız).<br />

Önayarları burada değiştirebilirsiniz (/, / daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

Önayarları burada kaydedebilirsiniz ( ya da ENTER (GİR)).<br />

4 EPG ekranına geri dönmek için RETURN (GERİDÖN)<br />

düğmesine basınız.<br />

EPG ekranı, yeni önayarlarla güncellenir.<br />

Önayarlı program için bir kırmızı saat simgesi belirir.<br />

Çakışan önayarlar için sarı bir üçgen simgesi belirir.<br />

5 Menüden çıkmak için EPG düğmesine basınız.<br />

Sistem açık halde iken, yürütmeden yaklaşık 60 saniye önce bir kanal<br />

değiştirme uyarı iletisi belirir ve kanal; program başlamadan kısa bir<br />

süre önce değiştirilir.<br />

Not<br />

• Uyku modunda bile, sadece Ortam Alıcısı tek başına uyanıp<br />

önayarlı zaman geldiğinde AV sinyalleri çıkışı verdiğinden,<br />

önayarlı programlar kaydedilebilir.<br />

• Program başlamadan üç dakika önce önceden ayarlama işlemlerini<br />

bitiriniz.<br />

•Çakışan önayarlamalarda öncelikler için, 56. sayfadaki Çakışan<br />

önceden ayarlamalar için öncelik kuralları bölümüne bakınız.<br />

•Ortam Alıcısı’nın ön tarafındaki TIMER (ZAMANLAYICI)<br />

göstergesi; bir program kaydetme/seyretme için önayarlı<br />

olduğunda, turuncu olarak yanar.<br />

• CA modülünün koyduğu seyretme kısıtlamaları nedeniyle, kayıt<br />

işlemi başarısız olabilir.<br />

Otomatik kanal seçme ve uyku modunda<br />

kaydetmenin kullanılması<br />

Sistem güç kaynağı açık bırakılmış durumda iken, bu işlev; yayın saati<br />

geldiğinde bir önayarlı TV programını otomatik olarak seçer. Bu<br />

şekilde, o anda başka bir programı izliyor olduğunuz için, önemli bir TV<br />

programının başını kaçırmayacaksınız.<br />

Önayarlı TV programın yayın saati geldiğinde, sistem uyku modunda<br />

olsa bile, Ortam Alıcısı uyanır ve kayıt için AV sinyalleri çıkışı verir.<br />

1 EPG düğmesine basınız ya da HOME MENU (ANA MENÜ)’den<br />

“EPG”yi seçiniz.<br />

EPG ekranı belirir.<br />

2 Önayarı yapılacak bir programı seçiniz (/, / daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

Henüz başlatılmamış bir programı seçiniz.<br />

Bir ayar menüsü belirir.<br />

O anda yayınlanmakta olan bir programı seçiniz (daha sonra ENTER<br />

(GİR)): EPG ekranı kapanır ve bir kanalın dalga ayarı yapılır.<br />

55<br />

Tu


Zamanlayıcının elle ayarlanması<br />

Menüyü kullanarak, dijital TV programlarının programlanan tarih ve<br />

saatini belirterek, onların önceden ayarını da yapabilirsiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Digital Tuner Setup” (Dijital Kanal Arayıcı Kurulumu)’nu<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

5 “Programme Timer” (Program Zamanlayıcısı)’nı seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Program çizelgesi belirir.<br />

Hiçbir önyarlı program girilmediğinde, zamanlayıcıyı program<br />

numaralarına ayarlayabilirsiniz (zamanlayıcı ekranı için bkz. sayfa 54).<br />

6 Bir program numarası seçiniz (/ daha sonra ).<br />

Daha sonra istenen herhangi bir program numarasını seçebilirsiniz.<br />

7 Bir tarih belirleyiniz (/ ya da 0 ila 9, daha sonra ).<br />

8 Bir başlangıç saatini/dakikasını ve bitiş saatini/dakikasını<br />

belirleyiniz (/ ya da 0 ila 9, daha sonra ).<br />

9 “Digital” (Dijital) ya da “Satellite” (Uydu)’yu seçiniz (/<br />

daha sonra ).<br />

10 Bir kanal numarasını belirleyiniz (/ yada 0 ila 9, daha<br />

sonra ).<br />

11 Tüm ögeler ayarlandıktan sonra önayar ayarlarını kaydediniz<br />

(ENTER (GİR)).<br />

Eğer önceden ayarlanan zaman geçmiş bir zaman ise ya da kanal kilitli<br />

ise, bir uyarı iletisi belirir.<br />

Sarı bir üçgen simgesi; çakışan önayarlardan dolayı kaydetme/<br />

seyretmenin gerçekleştirilemediğini ifade eder.<br />

Eğer bir başka programı önceden ayarlar iseniz, 6 ila 11. adımları tekrar<br />

ediniz.<br />

18 adete kadar programın önceden ayarını yapabilirsiniz.<br />

12 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünü kullanarak, Program Zamanlayıcı<br />

ekranını da görüntüleyebilirsiniz. TOOLS (ARAÇLAR)<br />

düğmesine basınız ve “Programme Timer” (Program<br />

Zamanlayıcı)’yı seçiniz.<br />

•Önayarlı kaydetme/seyretme; önceden ayarlama işlemleri,<br />

programın başlamasını izleyen üç dakika içinde yerine<br />

getirildiğinde, hemen başlar.<br />

•EPG kullanılarak yapılan önceden ayarlamalar; programlanan<br />

çizelgede otomatik olarak gösterilir.<br />

• CA modülünün koyduğu seyretme kısıtlamaları nedeniyle, kayıt<br />

işlemi başarısız olabilir.<br />

Çakışan önceden ayarlamalar için öncelik kuralları<br />

Önayarlı TV programları çakıştığında, daha yüksek öncelikliyi<br />

belirlemede, aşağıdaki iki kural kullanılır. Eğer iki kuralın içinde birden<br />

fazlası karşılanırsa, kurallar; sıra 1 daha sonra 2 şeklinde uygulanır.<br />

Kural 1:Eğer iki önceden ayarlama çakışırsa, daha erken başlama<br />

saatini sahip olan önceden ayarlamaya; daha yüksek bir öncelik<br />

verilir. Eğer iki önceden ayarlama sıralı ise, ilk programın son<br />

kısmı ya da ikincinin ilk kısmı kaydedilemeyebilir.<br />

Kural 2:Eğer aynı başlatma saatine sahip önceden ayarlamalar<br />

çakışırsa, daha büyük liste numarasına sahip olan önceden<br />

ayarlamaya; daha yüksek bir öncelik verilir.<br />

TV program önayarlarının silinmesi<br />

Program Zamanlayıcısı içindeki önceden ayarlı programı/programları<br />

silmek için, TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünü kullanınız. Düzenleme<br />

için, aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 Silinecek özel bir programı seçiniz.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

3 “Delete” (Sil)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Bir onay ekranı belirir.<br />

4 “OK” (TAMAM)’ı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

5 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden çıkmak için TOOLS<br />

(ARAÇLAR) düğmesine yeniden basınız.<br />

Not<br />

• Tamamlanmadan bu seçeneği iptal etmek için, 3. adımda “Cancel”<br />

(İptal)’i seçiniz.<br />

TV program önayarlarının taşınması<br />

Program Zamanlayıcısı içindeki önceden ayarlı programı/programları<br />

taşımak için, TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünü kullanınız. Düzenleme<br />

için, aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 Taşınacak özel bir programı seçiniz.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

3 “Move” (Taşı)’yı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 Seçilen programı taşıyacağınız konumu seçiniz (/).<br />

5 Programı seçilen konuma taşıyınız (ENTER (GİR)).<br />

6 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden çıkmak için TOOLS<br />

(ARAÇLAR) düğmesine yeniden basınız.<br />

56<br />

Tu


Diğer yararlı EPG işlevlerinin kullanılması<br />

Aşağıda, EPG ekranı yoluyla size kılavuzluk edecek ve zaman<br />

kazandıracak bazı yararlı işlevler yer almaktadır.<br />

Eğer mevcut hiç bir program yoksa, “No programme found.” (Program<br />

bulunamadı.) ibaresi belirir.<br />

EPG Atlama<br />

1 EPG ekranı (Program Listesi, Program Bilgileri ve Arama<br />

Sonucu) görüntülendiğinde TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine<br />

basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “JUMP(6Hour)” (ATLA(6Saat)), “JUMP(2Hour)”<br />

(ATLA(2Saat)) ya da “JUMP(Day)” (ATLA(Gün))’ü seçiniz (/).<br />

3 İstenen seçeneği seçiniz (/).<br />

Eğer “JUMP(6Hour)” (ATLA(6Saat)) ya da “JUMP(2Hour)”<br />

(ATLA(2Saat)) seçerseniz, “+6Hour” (+6Saat) ya da “–6Hour”<br />

(–6Saat), ya da “+2Hour” (+2Saat) ya da “–2Hour” (–2Saat)’I seçiniz.<br />

Not<br />

• 78. sayfadaki TOOLS (ARAÇLAR) menüsüne bakınız.<br />

EPG Arama<br />

1 EPG ekranı (Program Listesi, Program Bilgileri ve Arama<br />

Sonucu) görüntülendiğinde TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine<br />

basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “Search” (Arama)’yı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Date” (Tarih)’i seçiniz (/).<br />

Search<br />

Date : Tue 26. Jun<br />

Time : 7:00<br />

Channel Mode : All Ch<br />

Genre<br />

All Genres Selected.<br />

Start<br />

4 Aramak için (/) günü (bir hafta içinde) seçiniz.<br />

5 “Time” (Zaman)’ı seçiniz (/).<br />

6 Aramak için (/) günün zamanını (0:00 ile 23:00 arası)<br />

seçiniz.<br />

7 “Channel Mode” (Kanal Modu)’nu seçiniz (/).<br />

8 “All Ch” (Tüm Kanalların) mı yoksa “Favourites”<br />

(Beğenilenler)’in mi aranacağını seçiniz (/).<br />

9 “Genre” (Tarz)’ı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

10 Aranacak tarzı/tarzları seçiniz (/, / daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

ENTER (GİR) düğmesine yeniden basılması, arama listesinden seçilen<br />

tarzı silecektir.<br />

11 “OK” (TAMAM)’ı seçiniz (/, / daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

İsteğinize uyarlanmış ayarlara sahip bir EPG araması başlatılır.<br />

ENTER (GİR) düğmesine yeniden basılması, arama listesinden seçilen<br />

tarzı silecektir.<br />

57<br />

Tu


11. Bölüm<br />

Yararlı ayarlama ayarları<br />

“Option” (Seçenek) menüleri hakkında<br />

“Option” (Seçenek) menüsü iki ekran içerir. İstenen menüyü seçmek<br />

için, Ekran 1 ve Ekran 2 arasında geçiş yapmak için / düğmesine ard<br />

arda basınız. Geçerli ekran numarası ekran üzerinde sol alt köşede<br />

belirir.<br />

Position<br />

Auto Size : Off<br />

Side Mask<br />

HDMI Input<br />

HDMI Control Setting<br />

Blue LED Dimmer : Auto<br />

Orbiter : Off<br />

Video Pattern<br />

1/2<br />

Drive Mode : 1<br />

Colour System : Auto<br />

Input Select<br />

Game Control Pref : Off<br />

Room Light Sensor : Off<br />

Screen Protection<br />

Label Input<br />

2/2<br />

Auto Setup<br />

Manual Setup<br />

HDMI Input<br />

HDMI Control Setting<br />

Orbiter : Off<br />

Label Input<br />

(AV kaynağı için)<br />

(PC kaynağı için)<br />

Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma<br />

(sadece AV kaynağı)<br />

Seyretmekte olduğunuz programa göre istenen çalıştırma modunu<br />

seçebilirsiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Option” (Seçenek)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

4 “Drive Mode” (Çalıştırma Modu)’nu seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 İstenen parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Drive Mode (Çalıştırma Modu)<br />

Çıkış sinyalleri için sürüş frekansına kumanda eder<br />

Seçimler 1 Genel kaynaklar için daha dengeli<br />

ayar olarak standart mod<br />

6 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

2 Kayar tekstli resimler için uygun ayar<br />

3 Filmler, vb.nin daha düzgün<br />

çoğaltımı için ayar<br />

• Bu ayar, her bir giriş kaynağı için ayrı ayrı yapılabilir.<br />

• Bu ayar, 480i, 480p, 1080i@60 Hz, 720p@60 Hz, 1080p@24 Hz ya<br />

da 1080p@60 Hz sinyallerinin girişi olduğunda yapılamaz.<br />

•Çalıştırma Modu, “Game Control Pref” (Oyun Kumandası Pref)<br />

içinde “On” (Açık) seçildiğinde çalışmaz.<br />

Görüntü konumlarının ayarlanması<br />

(sadece AV kaynağı)<br />

Bu ayar, ekran üzerindeki görüntülerin yatay ve dikey konumlarını<br />

ayarlar.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Position” (Konum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

3 “H/V Position Adjust” (H/V Konum Ayarlama)’yı seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 Dikey konumu (/) ya da yatay konumu (/)<br />

ayarlayınız.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

58<br />

Tu


Not<br />

• Tüm ögeler için fabrika ayarlarını geri getirmek üzere, 3üncü<br />

adımda “Reset” (Yeniden Ayarlama)’yı seçmek için /<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Bir onay ekranı belirir. “Yes” (Evet)’i seçmek için /<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• Ayarlamalar; giriş kaynağına göre ayrı olarak saklanır.<br />

• Görüntülenen görüntüye bağlı olarak, görüntü konumu; ayarlama<br />

sonrasında bile değişmeyebilir.<br />

• “Dot by Dot” (Nokta Nokta) ekran modu için seçildiğinde,<br />

“Position” (Konum) menüsü silikleşecektir.<br />

Görüntü konumlarının ve saatin otomatik<br />

olarak ayarlanması (sadece PC kaynağı)<br />

Bir kişisel bilgisayardan gelen görüntülerin konumlarını ve saatini<br />

otomatik olarak ayarlamak için Otomatik Kurulumu kullanınız.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Auto Setup” (Otomatik Kurulum)’u seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

Bir ileti ekran belirir ve Otomatik kurulum başlar.<br />

3 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Otomatik Kurulum bittiğinde, “Auto Setup Completed.” (Otomatik<br />

Kurulum Tamamlandı.) ibaresi belirir.<br />

• “Auto Setup Completed.” (Otomatik Kurulum Tamamlandı.) ibaresi<br />

belirdiğinde bile, koşullara bağlı olarak, Otomatik Kurulum<br />

başarısız olabilir.<br />

• Otomatik Kurulum; aynı örüntülerden ya da monokromdan oluşan<br />

bir PC görüntü ile başarısız olabilir. Eğer başarılı değilse, PC<br />

görüntüsünü değiştirip yeniden deneyiniz.<br />

• Otomatik Kurulumu başlatmadan önce, bilgisayarı Ortam Alıcısı’nı<br />

takıp çalıştırdığınızdan emin olunuz.<br />

• Bu işlev; PC, HDMI ucuna takılı iken, seçilebilir değildir.<br />

• Görüntülenen görüntüye bağlı olarak, görüntü konumu; ayarlama<br />

sonrasında bile değişmeyebilir.<br />

Görüntü pozisyonlarının ve saatin elle<br />

ayarlanması (sadece PC kaynağı)<br />

Genellikle, Otomatik Kurulumu kullanarak görüntülerin konumlarını ve<br />

saatini kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Gerekli olduğunda, görüntülerin<br />

konumunu ve saatini eniyileştirmek için Elle Kurulumu kullanınız.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Manual Setup” (Elle Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 Ayarlanacak bir ögeyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 Ayarlamayı yerine getiriniz (/ ve /).<br />

“Clock” (Saat) ya da “Phase” (Faz) seçili iken, / düğmelerini<br />

kullanarak parametrede ayarlama yapabilirsiniz.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Tüm ögeler için fabrika ayarlarını geri getirmek üzere, 3üncü<br />

adımda “Reset” (Yeniden Ayarlama)’yı seçmek için /<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Bir onay ekranı belirir. “Yes” (Evet)’i seçmek için /<br />

düğmesine basınız ve daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• Bu işlev; PC, HDMI ucuna takılı iken, seçilebilir değildir.<br />

• Görüntülenen görüntüye bağlı olarak, görüntü konumu; ayarlama<br />

sonrasında bile değişmeyebilir.<br />

Bir giriş sinyal tipinin seçilmesi<br />

INPUT (GİRİŞ) 1, INPUT (GİRİŞ) 2 ya da INPUT (GİRİŞ) 3 ucuna<br />

bağlantı yaptıktan sonra, takılı donatımdan alınacak video/görüntü<br />

sinyalleri tipini belirleyiniz. Sinyallerin tipi için, takılı donatımla birlikte<br />

gelen çalıştırma kitapçığına bakınız.<br />

Menüyü başlatmadan önce, giriş kaynağını seçmek için, uzaktan<br />

kumanda birimi üzerindeki INPUT (GİRİŞ) 1, INPUT (GİRİŞ) 2 ya da<br />

INPUT (GİRİŞ) 3 düğmesine ya da Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT<br />

(GİRİŞ) düğmesine basınız.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Input Select” (Giriş Seç)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

3 “Input” (Giriş) ya da “Audio Select” (Ses Seç)’i seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 Bir sinyal tipini seçiniz (/).<br />

“Input” (Giriş) için görüntü giriş ucunu seçebilirsiniz:<br />

• “INPUT (GİRİŞ) 1” için, “Video” ya da “RGB”yi seçebilirsiniz.<br />

• “INPUT (GİRİŞ) 2” için, “Video” ya da “S-Video” ya da<br />

“COMPONENT” (BİLEŞEN)’i seçebilirsiniz.<br />

• “INPUT (GİRİŞ) 3” için, “Video” ya da “S-Video” ya da “RGB”i<br />

seçebilirsiniz.<br />

“Audio Select” (Ses Seç) için ses giriş ucunu seçebilirsiniz:<br />

• “SCART” yada “RCA”yı seçiniz.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• “INPUT (GİRİŞ) 1” ya da “INPUT (GİRİŞ) 3”; sadece “HDMI<br />

Input” (HDMI Giriş) için “Setting” (Ayar) içinde “Disable” (Kapat)<br />

seçildiğinde, seçilebilirdir.<br />

• Her bir giriş ucundaki sinyali seçebilirsiniz.<br />

• “Audio Select” (Ses Seçme), sadece “Input Select” (Giriş Seçme)<br />

için “Input” (Giriş) içinde “COMPONENT” (BİLEŞEN)<br />

seçildiğinde, kullanılabilirdir.<br />

•Eğer bir görüntü belirmezse ya da görüntüler; uygunsuz renklerde<br />

belirirse, bir başka video sinyal tipini belirleyiniz.<br />

• Belirlenecek sinyal tipleri için, takılı donatımla birlikte gelen<br />

çalıştırma kitapçığına bakınız.<br />

59<br />

Tu


Renk sistemi ayarı<br />

Eğer bir görüntü net/berrak olarak görünmezse, bir başka renk sistemini<br />

seçiniz (örn., PAL, NTSC).<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Colour System” (Renk Sistemi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 Bir video sinyal sistemini seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

“Auto” (Otomatik), “PAL”, “SECAM”, “NTSC” ya da “4.43NTSC”ı<br />

seçebilirsiniz.<br />

“Auto” (Otomatik) seçili iken, giriş sinyalleri; otomatik olarak saptanır.<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Fabrika varsayılan değeri “Auto” (Otomatik)’tir.<br />

•Eğer “HDMI Input” (HDMI Giriş) seçildiyse, herhangi bir ayarı<br />

girmenize gerek yoktur.<br />

• “INPUT (GİRİŞ) 1”, “INPUT (GİRİŞ) 2”, “INPUT (GİRİŞ) 3” ve<br />

“INPUT (GİRİŞ) 5”in her biri için renk sistemi ayarını yapmanız<br />

gereklidir.<br />

• Renkli sistem ayarı için, 35. sayfadaki TV kanallarının elle<br />

ayarlanması bölümü altındaki 12 ve 13. adımlara bakınız.<br />

Bir oyun modunun seçilmesi<br />

Bir oyun oynatırken, görüntü kalitesi ya da işletilebilirlik için bir tercih<br />

oluşturmak üzere bu işlevi kullanabilirsiniz.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Game Control Pref” (Oyun Kumandası Pref)’i seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “On” (Açık) ya da “Off” (Kapalı)’yı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

Öge<br />

On (Açık)<br />

Off (Kapalı)<br />

Tanımlama<br />

Çalıştırabilirlik için bir tercih oluşturur<br />

Görüntü kalitesi için bir tercih oluşturur<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• “Game Control Pref” (Oyun Kumandası Pref), sadece bir harici giriş<br />

(bir PC kaynağı dışında) kullanıyorken ve “AV Selection” (AV<br />

Seçim) içinde “GAME” (OYUN) seçili iken, kullanılabilirdir.<br />

• “Game Control Pref” (Oyun Kumandası Pref) seçenekleri, PC<br />

sinyalleri alınırken geçerli değildir (bir PC kaynağı menüsü ekranda<br />

görüntülenirken).<br />

•“On”(Açık) ayarı, görüntüleri dondururken ya da çok ekranlı moda<br />

geçerli değildir.<br />

Bir ekran boyutunun elle seçilmesi<br />

O anda alınmakta olan video sinyalleri tipi için seçilebilir ekran boyutu<br />

seçeneği arasında geçiş yapmak için f düğmesine basınız.<br />

Her f düğmesine bastığınızda, seçim değişir.<br />

Seçilebilir ekran boyutları; giriş sinyallerinin tiplerine bağlı olarak<br />

farklılık gösterir.<br />

Önemli<br />

•Eğer görüntüler, ekranın her iki yanında yada üstünde veya altında<br />

siyah kuşaklarla – “4:3”, “FULL (TAM) 14:9” yada “CINEMA<br />

(SİNEMA) 14:9” modlarını kullanıyorken, örneğin – uzun süre<br />

sürekli olarak, yada beş on gün içinde daha kısa sürelerle<br />

görüntülenirse, görüntü tutulması meydana gelebilir. Görüntüleri<br />

tam ekranda görüntüleyerek seyretme zevkini yaşamanızı tavsiye<br />

ederiz, ancak bunun yapılmasının, telif hakkı ihlaline yol açtığı<br />

durumlar bundan istisnadır.<br />

AV kaynağı<br />

Öge Tanımlama<br />

Auto<br />

(Otomatik)<br />

PC kaynağı<br />

Kenar maskeleri içeren Yüksek Netlikli resimleri<br />

seçildiğinde, kenar maskelerini ekler ya da tam<br />

ekrandaki görüntüyü görüntüler. 61. sayfadaki Kenar<br />

maskelerinin saptanması bölümüne bakınız.<br />

4:3 4:3 standart resimler için. Her bir kenarda bir kenar<br />

maskesi belirir.<br />

FULL (TAM)<br />

14:9<br />

CINEMA<br />

(SİNEMA)<br />

14:9<br />

WIDE<br />

(GENİŞ)<br />

WIDE<br />

(GENİŞ) 1<br />

WIDE<br />

(GENİŞ) 2<br />

FULL (TAM)<br />

Dot by Dot<br />

(Nokta Nokta)<br />

ZOOM<br />

(BÜYÜLTME)<br />

CINEMA<br />

(SİNEMA)<br />

Öge<br />

14:9 sıkıştırma resimler için. Her bir kenarda ince bir<br />

kenar maskesi belirir.<br />

14:9 letterbox resimler için. Her bir kenarda ince bir<br />

kenar maskesi belirir ve bazı programlarda üstte ve<br />

altta çubuklar da görebilirsiniz.<br />

Resimler; her bir kenara doğru tedrici olarak uzatılır.<br />

Resimler; her bir kenara doğru tedrici olarak uzatılır.<br />

Resimler; her bir kenara doğru düzgün olarak uzatılır.<br />

16:9 sıkıştırma resimler için<br />

Aynı ekran piksel sayısına giriş sinyalini eşleştirir<br />

(sadece 1080i ya da 1080p için seçilebilir)<br />

16:9 letterbox resimler için. Bazı programlarda üstte<br />

ve altta çubuklar belirebilir.<br />

14:9 letterbox resimler için. Bazı programlarda üstte<br />

ve altta çubuklar belirebilir.<br />

Tanımlama<br />

4:3 Giriş sinyali en boy oranını değiştirmeksizin ekranı<br />

doldurur<br />

FULL (TAM)<br />

Tam 16:9 ekran gösterimi<br />

60<br />

Tu


Not<br />

• TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basılması da “Screen Size” (Ekran<br />

Boyutu) menüsünün belirmesine yol açar.<br />

• Yüksek Netlikli görüntü sinyallerini alıyorken, f düğmesine<br />

basılması, “Auto” (Otomatik), “FULL” (TAM), “Dot by Dot”<br />

(Nokta Nokta), “ZOOM” (BÜYÜLT), “4:3”, “WIDE (GENİŞ) 1”<br />

ve “WIDE (GENİŞ) 2” arasında geçiş sağlar.<br />

• Standart Netlikli görüntü sinyallerini alıyorken, f düğmesine<br />

basılması, “FULL” (TAM), “ZOOM” (BÜYÜLT), “CINEMA”<br />

(SİNEMA), “4:3”, “FULL (TAM) 14:9”, “CINEMA (SİNEMA)<br />

14:9” ve “WIDE” (GENİŞ) arasında geçiş sağlar.<br />

•Bazı HD yayınları, dengesiz aşınmaya yol açabilecek, kenar maskeli<br />

4:3 içeriği görüntüleyebilirler. Görüntüledikten sonra, tam ekran<br />

hareketi görüntünün görüntülenmesi tavsiye edilir (Kenar<br />

maskelerinin saptanması bölümüne bakınız).<br />

Bir ekran boyutunun otomatik olarak<br />

seçilmesi<br />

Düz ekran TV, alınan görüntü sinyalleri WSS (geniş ekran sinyalleşme)<br />

bilgileri içerdiğinde ya da görüntü sinyalleri; takılı bir HDMI<br />

donatımından alındığında, uygun bir ekran boyutunu otomatik olarak<br />

seçer (69. sayfadaki bakınız). Bu işlevi etkinleştirmek için, aşağıdaki<br />

prosedürü kullanınız.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Auto Size” (Otomatik Boyut)’u seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 “Natural” (Doğal) ya da “Wide-Zoom” (Geniş-Büyültme)’yi<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Öge<br />

Off (Kapalı)<br />

Natural (Doğal)<br />

Wide-Zoom<br />

(Geniş-<br />

Büyültme)<br />

Tanımlama<br />

Otomatik Boyut işlevini devre dışı bırakır<br />

Doğal bir şekilde görüntüyü ekrana uydurur<br />

Sadece 4:3 en boy oranlı kısmı tam ve geniş ekran<br />

olarak büyültür ve görüntüler<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Eğer bir görüntü; otomatik olarak doğru bir ekran formatına geçmez<br />

ise, uygun ekran boyutunu elle seçiniz.<br />

• Video/Görüntü sinyali, bir en boy oranı bilgisi içermediğinde, işlev;<br />

“Natural” (Doğal) ya da “Wide-Zoom” (Geniş-Büyültme) seçili olsa<br />

bile çalışmayacaktır.<br />

Kenar maskelerinin saptanması<br />

Bazı HD yayınları kenar maskeleri ile 4:3 içeriği görüntüleyebilir. Düz<br />

ekran TV, “Auto Size” (Otomatik Boyut) için “Natural” (Doğal)<br />

seçildiğinde, gri kenar maskeleri vermek üzere, bu kenar maskelerini<br />

otomatik olarak saptar ya da “Wide-Zoom” (Geniş-Büyült) seçildiğinde,<br />

kenar maskeleri görüntüyü tam ekran halinde görüntüler. Bu işlev,<br />

“Auto Size” (Otomatik Boyut) için “Off” (Kapalı) seçildiğinde,<br />

çalışmaz.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Side Mask” (Kenar Maskesi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 “Detection” (Saptama)’yı seçiniz (/).<br />

4 “Mode 1” (Mod 1) ya da “Mode 2” (Mod 2)’yi seçiniz (/).<br />

Öge<br />

Off (Kapalı)<br />

Mode 1<br />

(Mod 1)<br />

Mode 2<br />

(Mod 2)<br />

Tanımlama<br />

Kenar Maskesi saptamayı devre dışı bırakır<br />

Sadece siyah kenar maskelerini saptamak için Kenar<br />

Maskesi saptamayı etkinleştirir<br />

Hem siyah hem de diğer gösterilen kenar maskelerini<br />

saptamak için Kenar Maskesi saptamayı etkinleştirir<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Önemli<br />

• “Mode 1” (Mod 1) ya da “Mode 2” (Mod 2) ayarı 4:3 içerik ve kenar<br />

maskeleri üzerinde düzgün olmayan aşınmayı önler ve görüntü<br />

tutulması olasılığını düşürebilir.<br />

Not<br />

• “Auto Size” (Otomatik Boyut) içinde “Off” (Kapalı) seçili iken,<br />

Kenar Maskesi saptamayı “Mode 1” (Mod 1), “Mode 2” (Mod 2) ya<br />

da “Off” (Kapalı)’ya ayarlayamazsınız.<br />

• Kenar Maskesi saptama, SD sinyallerinde görüntülenen 4:3 içerik<br />

üzerinde çalışmaz.<br />

• Bu işlev açık olduğunda, “Auto” (Otomatik), InfoBanner üzerinde<br />

belirecektir.<br />

• Kenar Maskesi saptama işlevini “Mode 1” (Mod 1) ya da “Mode 2”<br />

(Mod 2) konumuna getiriniz, kenar maskesi içeren Yüksek Netlikli<br />

16:9 en boy oranlı görüntüler, saptanacak olup kenar maskeleri<br />

otomatik olarak eklenecektir yada görüntü tam ekran halinde<br />

görüntülenecektir. Bu da ekran yanması için alınan daha etkin karşı<br />

önlemlere yol açacaktır.<br />

• Saptama hataları, HD içeriklerine bağlı olarak meydana gelebilir.<br />

Bir saptama hatası meydana geldiğinde, ekran boyutunu istenen<br />

boyuta elle değiştiriniz.<br />

61<br />

Tu


Geniş bir modun seçilmesi<br />

HD Geniş Modu, bir 4:3 görüntüde beliren kenar maskelerini ayarlar.<br />

“Auto Size” (Otomatik Boyutu) içinde “Wide-Zoom” (Geniş-Büyült)<br />

seçildiğinde “Mode 1” (Modu 1) ya da “Mode 2” (Modu 2)’yi seçiniz.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Side Mask” (Kenar Maskesi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 “HD Wide Mode” (HD Geniş Modu)’nu seçiniz (/).<br />

4 “Mode 1” (Mod 1) ya da “Mode 2” (Mod 2)’yi seçiniz (/).<br />

Eğer “Mode (Modu) 1”i seçerseniz, Kenar Maskesi Saptama, kenar<br />

maskeleri, Otomatik Boyut ayarı için “Wide-Zoom” (Geniş-Büyült) ile<br />

saptandığında, otomatik olarak “WIDE (GENİŞ) 1”e ayarlanır.<br />

Eğer “Mode (Modu) 2”i seçerseniz, Kenar Maskesi Saptama, kenar<br />

maskeleri, Otomatik Boyut ayarı için “Wide-Zoom” (Geniş-Büyült) ile<br />

saptandığında, otomatik olarak “WIDE (GENİŞ) 2”e ayarlanır.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Ekranın her iki kenarındaki parlaklığın<br />

değiştirilmesi (Kenar Maskesi)<br />

4:3, FULL (TAM) 14:9 yada CINEMA (SİNEMA) 14:9 ekran boyutu<br />

ile, ekranın her iki kenarında beliren gri kenar maskelerinin parlaklığını<br />

değiştirebilirsiniz.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Side Mask” (Kenar Maskesi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 “Brightness Sync.” (Parlaklık Senk.)’i seçiniz (/).<br />

4 İstenen parametreyi seçiniz (/).<br />

Öge<br />

Fixed (Sabit)<br />

(varsayılan)<br />

Auto<br />

(Otomatik)<br />

Önemli<br />

Tanımlama<br />

Gri kenar maskeleri için her zaman aynı parlaklığı<br />

ayarlar<br />

Görüntülerin parlaklığına göre gri kenar maskelerinin<br />

parlaklığını ayarlar<br />

• “Auto” (Otomatik) ayar, ekranın parlaklığına göre kenar<br />

maskelerinin parlaklığını ayarlar ve görüntü tutulması olasılığını<br />

düşürebilir.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Room Light Sensor<br />

(Oda Lambası Algılayıcısı)<br />

Bu işlev, görüntülenen alanın parlaklık düzeyine uygunluk içinde, ekran<br />

panelinin parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Ayrıntılı bilgi için,<br />

aşağıdaki prosedürü kullanınız.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Room Light Sensor” (Oda Lambası Sensörü)’nü seçiniz<br />

(/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Mode 1” (Mod 1), “Mode 2” (Mod 2) ya da “Off” (Kapalı)’yı<br />

seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Öge Tanımlama<br />

Mode 1<br />

(Mod 1)<br />

Mode 2<br />

(Mod 2)<br />

Off (Kapalı)<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Bu işlev, görüntü kalitesini otomatik olarak en iyileştirdiğinden;<br />

parlaklık ve renk tonu gibi görüntü ayarlarının tedrici olarak<br />

değiştiği proses, ekranda görünebilir. Bu hatalı bir çalışma değildir.<br />

•Eğer renk algılayıcısı kullanımda değilse, ayarlamalar; Oda Işığı<br />

Algılayıcısında toplanan bilgi temelinde “Mode 1” (Mod 1) ve<br />

“Mode 2” (Mod 2) için yapılır.<br />

Mavi LED Işık Kısıcı<br />

Görüntülenen alanın parlaklık düzeyine bağlı olarak, Power ON (Güç<br />

AÇIK) göstergesinin parlaklığını ayarlayabilirsiniz. “Auto” (Otomatik)<br />

seçildiğinde, göstergenin parlaklık düzeyi, görüntülenen alanın<br />

parlaklık düzeyine uyum saplamak üzere “High” (Yüksek), “Mid”<br />

(Orta) ya da “Low” (Düşük) seçimlerine geçiş yapar.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Blue LED Dimmer” (Mavi LED Işık Kısıcı)’yı seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Auto” (Otomatik), “High” (Yüksek), “Mid” (Orta) ya da<br />

“Low” (Düşük)’ü seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Orbiter<br />

Oda Işığı Algılayıcısı ve Renk Algılayıcısında<br />

toplanan bilgi temelinde olası eniyi görüntü kalitesi<br />

için otomatik olarak resim parlaklığını ayarlar<br />

Oda Işığı Algılayıcısı ve Renk Algılayıcısında<br />

toplanan bilgi temelinde, görüntüleme ortamı için,<br />

olası eniyi görüntü kalitesi için otomatik olarak resim<br />

parlaklığını ve renklendirmeyi ayarlar<br />

Oda Lambası Algılayıcısı işlevini etkinleştirir.<br />

Bu işlev, yanma olasılığını düşürmek için, otomatik olarak görüntüyü<br />

azar azar kaydırır.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Orbiter”i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

62<br />

Tu


3 “Mode 1” (Mod 1) ya da “Mode 2 (Mod 2)’yi seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

(AV kaynağı)<br />

Öge<br />

Off (Kapalı)<br />

Mode 1<br />

(Mod 1)<br />

(varsayılan)<br />

Mode 2<br />

(Mod 2)<br />

(PC kaynağı)<br />

Öge<br />

Off (Kapalı)<br />

(varsayılan)<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Bu işlevini iptal etmek için, 3üncü adımda “Off” (Kapalı)’yı seçiniz.<br />

Not<br />

• Dot by Dot (Nokta Nokta) modu için, 60. sayfadaki Bir ekran<br />

boyutunun elle seçilmesi bölümüne bakınız.<br />

Video Pattern (Görüntü Örüntüsü)<br />

Meydana geldiğinde gecikmeli görüntüyü ortadan kaldıracak Görüntü<br />

Örüntüsü ekranını görüntüleyebilirsiniz.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Video Pattern” (Görüntü Örüntüsü)’nü seçin (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

Bir onay ekranı belirir.<br />

3 “Start” (Başlat)’ı seçiniz (ENTER (GİR)).<br />

Görüntü Örüntüsü ekranı görüntülenir.<br />

Not<br />

Tanımlama<br />

Orbiter’i devre dışı bırakır<br />

“Dot by Dot” (Nokta Nokta) dışındaki herhangi bir<br />

ekran modu için ekran koruma işlevini etkinleştirir<br />

Kullanılabilir tüm ekran modları için ekran koruma<br />

işlevini etkinleştirir<br />

Tanımlama<br />

Orbiter’i devre dışı bırakır<br />

Mode (Mod) 1 Orbiter’i etkinleştirir<br />

Mode (Mod) 2 Tekst/karakter ekranını düzgünleştirir<br />

• Görüntü Örüntüsü ekranı başlatıldıktan bir saat sonra, sistem<br />

otomatik olarak bekleme/uyku moduna alınır.<br />

• Görüntü Örüntüsü ekranı açık iken, uzaktan kumanda birimi<br />

üzerinde a düğmesi, Ortam Alıcısı üzerindeki STANDBY/ON<br />

(UYKU MODU/AÇIK) ve a düğmesi dışında hiçbir düğme<br />

çalışmaz. Eğer yukarıdaki düğmelerden herhangi birine basılırsa,<br />

ekranda bir ileti belirir (Görüntü Örüntüsü işlevi açık durumdadır).<br />

• Görüntü Örüntüsü ekranını iptal etmek için, uzaktan kumanda<br />

birimi üzerindeki a ya da Ortam Alıcısı üzerindeki STANDBY/<br />

ON (UYKU MODU/AÇIK) ya da ekran üzerindeki Güç Açık (a)<br />

düğmesine basınız.<br />

• Görüntü Örüntüsü zamanlayıcısının uyku zamanlayıcısına göre<br />

önceliği vardır. Görüntü Örüntüsü zamanlayıcısı açık iken, uyku<br />

zamanlayıcısı çalışmaz duruma gelir.<br />

Screen Protection (Ekran Koruması)<br />

Bu işlev, daha uzun ekran ömrü için çoklu ayarlar oluşturur. Bu<br />

seçeneğin seçimini yapmak için, aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Screen Protection” (Ekran Koruma)’yı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

Aşağıdaki ayarlar, otomatik olarak girilir:<br />

• Auto Size (Otomatik Boyut): Wide-Zoom (Geniş-Büyültme)<br />

• Side Mask (Kenar Maskesi) – Detection (Saptama): Mode 1 (Mod 1)<br />

• Orbiter: Mode 1 (Mod 1)<br />

• Energy Save (Enerji Tasarrufu): Mode 1 (Mod 1)<br />

• AV Selection (AV Seçimi): OPTIMUM (“AV Selection” (AV<br />

Seçimi) için “DYNAMIC” seçildiğinde)<br />

3 “Yes” (Evet) ya da “No” (Hayır)’ı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Label Input (Etiket Girişi)<br />

Ekranüzeri yazılım klavyeyi kullanarak her bir kanaldaki yayın adını<br />

girebilirsiniz. Giriş için, aşağıdaki prosedürü takip ediniz.<br />

1 Dikey çalıştırma moduna geçiş yapma (sadece AV<br />

kaynağı)’nı sağlanan 1 ila 3üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Label Input” (Etiket Girişi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 Bir girişi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Yazılımın klavyesi belirir.<br />

Giriş için, istenen tuşu seçili duruma getiriniz, daha sonra ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız. Her bir etiket için sekiz adete kadar karakter<br />

girilebilir.<br />

36. sayfadaki TV kanallarının etiketlenmesi için 7. adıma bakınız.<br />

K I D S<br />

Label<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0<br />

A B C D E F G H I J Delete<br />

K L M N O P Q R S T Space<br />

U V W X Y Z , . : ; Caps<br />

& ' ( ) + - * / _ @ OK Cancel<br />

Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı)<br />

Seçilen süre geçtiğinde, Uyku Zamanlayıcısı; otomatik olarak sistemi<br />

uyku moduna geçirir.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Sleep Timer” (Uyku Zamanlayıcısı)’nı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 İstenen süreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

“Off” (Kapalı) (iptal), “30 min” (30 dak), “60 min” (60 dak), “90 min”<br />

(90 dak) yada “120 min” (120 dak) arasında seçim yapınız.<br />

63<br />

Tu


5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basılması da “Sleep” (Uyku)<br />

menüsünün belirmesine yol açar.<br />

• Seçilen süre geçmeden beş dakika önce, her dakika kalan süre<br />

belirir.<br />

• Uyku zamanlayıcısı ayarlandığında, menünün üst kısmında<br />

“Kalan ---dak.” ibaresi belirir.<br />

Bir parolanın kullanılması<br />

Düz ekran TV; çocukları uygunsuz programlardan korumak için Kanal<br />

Kilidi işlevini sağlamaktadır. “Block” (Önle) olarak belirlenen<br />

programları seyrediyorken bir parola girmeniz gereklidir. Sistem sevk<br />

edilmeden önce, “1234”; fabrika varsayılan parolası olarak önceden<br />

ayarlanır. Bununla birlikte, parolayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.<br />

HOME MENU (ANA MENÜ)’den “Auto Installation” (Otomatik<br />

Kurulum), “Analogue TV Setup” (Analog TV Kurulumu), “Installation”<br />

(Kurulum), “Channel management” (Kanal yönetimi) ya da “Password”<br />

(Parola) işlevlerini kullanmadan önce parola girmeniz gerekli olacaktır.<br />

Bunun amacı, ayarlar üzerinde yetkisiz değişiklikleri önlemektir.<br />

Bir parolanın girilmesi<br />

Kanal Kilidi işlevi ile bloke edilmiş bir kanal seçtikten sonra ve menü<br />

işlevlerinden bazılarını kullanabilir duruma gelmeden önce parola<br />

girmeniz gerekli olacaktır.<br />

• 0 ila 9 arası düğmeleri kullanarak dört basamaklı parolanızı giriniz.<br />

Please Input Your Password.<br />

Not<br />

•Eğer doğru parola girmeyi üç kez başaramazsanız, “Invalid password.”<br />

(Geçersiz parola.) ibaresi belirir ve menü kapatılır. Parolanın kilidini<br />

açmak üzere parola giriş ekranını yeniden görüntülemek için, bloke<br />

kanalı seçiniz ya da menüyü yeniden açınız.<br />

Parolanın değiştirilmesi<br />

Parolayı değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanınız.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Password” (Parola)’yı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Parola giriş ekranı belirir. 0 ila 9 düğmelerini kullanarak geçerli dört<br />

basamaklı parolayı giriniz.<br />

5 “Change Password” (Parolayı Değiştir)’i seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

Password Setting : Enable<br />

Change Password<br />

6 0 ila 9 düğmelerini kullanarak yeni ayarlanacak dört<br />

basamaklı parolayı giriniz.<br />

7 6. adımda girmiş olduğunuz ile aynı parolayı giriniz.<br />

Eğer farklı bir parola girilirse, işlem; baştan yeniden giriş için 6. adıma<br />

geri gider.<br />

Parola değiştir ekranından otomatik olarak çıkılmadan önce yeni<br />

parolayı yeniden onaylamak için üç kez deneme yapabilirsiniz.<br />

8 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Yeni ayarlanan parolayı kaydedip el altında bulundurunuz.<br />

Parola işlevinin devre dışı bırakılması<br />

Parola girişini isteyen koruma işlevini devre dışı bırakmak isterseniz,<br />

aşağıdaki prosedürü kullanınız. Fabrika varsayılan değeri “Enable”<br />

(Etkinleştir)’dir.<br />

1 Parolanın değiştirilmesi için sağlanan 1 ila 4üncü adımları<br />

tekrar ediniz.<br />

2 “Password Setting” (Parola Ayarı)’nı seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Disable” (Devre dışı bırak)’ı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Yukarıdaki prosedür; parolayı fabrika varsayılana (1 2 3 4) geri<br />

döndürecektir.<br />

• Parola işlevini devre dışı bıraktıktan sonra, Kanal Kilidi ayarlarını<br />

değiştiremezsiniz. 35. sayfadaki Kanal Kilidinin Ayarlanması<br />

bölümüne bakınız.<br />

• Parola işlevini devre dışı bıraktıktan sonra, parolayı<br />

değiştiremezsiniz ya da yeniden ayarlayamazsınız.<br />

•Parola işlevini devre dışı bıraktıktan sonra yeniden etkinleştirdiğinizde,<br />

fabrika varsayılan parola değeri (1 2 3 4) geri yüklenir.<br />

Parolanızı unutmamak için yazmanızı tavsiye etmekteyiz.<br />

<strong>KRP</strong>-600A/<strong>KRP</strong>-500A<br />

Parola Numaranız:<br />

Eğer parolanızı unuttu iseniz<br />

“Please Input Your Password.” (Lütfen Parolanızı Giriniz) iletisi<br />

görüntülendiğinde, uzaktan kumanda birimi üzerindeki ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız ve üç saniye ya da daha uzun süreli olarak<br />

basılı tutunuz.<br />

Şifre; yeniden “1234” olur.<br />

64<br />

Tu


PB<br />

PR<br />

PB<br />

PR<br />

12. Bölüm<br />

Diğer donatım ile kullanılması<br />

Bir dekoder (kod çözücü), VCR, DVD çalar, kişisel bilgisayar, oyun<br />

konsolu ve kaydedici kamera gibi çok çeşitli harici donatımları düz<br />

ekran TV’nize takabilirsiniz.<br />

Harici donatımdan gelen görüntüleri izlemek için, INPUT (GİRİŞ) 1 ila<br />

INPUT (GİRİŞ) 5 düğmelerini ya da uzaktan kumanda PC düğmesini<br />

(sayfa 14) ya da Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT (GİRİŞ) düğmesini<br />

kullanarak giriş kaynağını seçiniz.<br />

Uyarı<br />

• Tüm donatımı korumak için, bir dekoder (kod çözücü), VCR, DVD<br />

çalar, kişisel bilgisayar, oyun konsolu, kaydedici kamera ya da diğer<br />

harici donatımı takmadan önce düz ekran TV’nin fişini güç<br />

prizinden her zaman çekiniz.<br />

DVD yeniden çalma/oynatma<br />

Bir DVD seyretmek üzere, “INPUT (GİRİŞ) 2”yi seçmek için uzaktan<br />

kumanda birimi üzerindeki INPUT (GİRİŞ) 2 düğmesine basınız ya da<br />

Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT (GİRİŞ) düğmesine basınız.<br />

Not<br />

•Eğer DVD görüntüleri net olarak gelmezse, menüyü kullanarak giriş<br />

sinyal tipi ayarını değiştirmeniz gerekebilir. sayfa 59 bölümüne<br />

bakınız.<br />

• Sinyal tipi için DVD çalarınızın çalıştırma kitapçığınıza bakınız.<br />

Bir dekoder (kod çözücü) takılması<br />

Not<br />

•Bağlantıları yapmadan önce ilgili çalıştırma kitapçığına (DVD<br />

çalar, vb.) dikkatlice bakınız.<br />

• Aksi belirtilmedikçe, resimlerde gösterilen bağlantı kabloları, ticari<br />

olarak halihazırda mevcuttur ancak bu ürünle birlikte<br />

verilmemektedir.<br />

Bir DVD çaların takılması<br />

Bir DVD çalar ve diğer görsel-işitsel donatıma takarken INPUT (GİRİŞ)<br />

2 bağlantı uçlarını kullanınız.<br />

Bir bileşen görüntü kablosunu kullanıyor iken, “Input” (Giriş)<br />

menüsünde “COMPONENT” (BİLEŞEN)’i ve “Audio Select” (Ses<br />

Seç) menüsünde “SCART”ı seçiniz (59. sayfadaki Bir giriş sinyal<br />

tipinin seçilmesi bölümüne bakınız). Bu durumda, SCART kablosu,<br />

odyo/ses sinyalini taşıyacaktır.<br />

Eğer ses kablosunun ses sinyalini taşımasını istiyorsanız, ses kablosunu<br />

INPUT (GİRİŞ) 2 bağlantı uçlarına (Ses) takınız ve “Audio Select” (Ses<br />

Seç) menüsünde “RCA”yı seçiniz.<br />

Bir dekoder (kod çözücü) ve diğer görsel-işitsel donatımı takmadan<br />

önce INPUT (GİRİŞ) 1 ucunu kullanınız.<br />

ANT<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

SAT<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

LAN (10 / 100)<br />

Dekoder (kod çözücü)<br />

INPUT 2<br />

OPTICAL<br />

DIGITAL OUT<br />

HDMI<br />

INPUT 1<br />

Y<br />

AUDIO R<br />

INPUT 2<br />

HDMI<br />

INPUT 3<br />

SCART kablosu<br />

COMPONENT VIDE<br />

L<br />

SUB WOOFER O<br />

C<br />

HDMI<br />

INPUT 4<br />

OU<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

COMPONENT VIDEO<br />

UT 1<br />

INPUT 2<br />

AUDIO R L<br />

INPUT 2 SUB WOOFER OUT AUDIO OUT<br />

LAN (10 / 100)<br />

DIGITAL OUT<br />

CONTROL<br />

UT 3<br />

OUT<br />

HDMI HDMI HDMI<br />

OPTICAL INPUT 1 INPUT 3 INPUT 4<br />

Y<br />

L<br />

R<br />

SERVICE ONLY<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

Bir dekoder (kod çözücü) görüntüsünün<br />

görüntülenmesi<br />

Dekoder (kod çözücü) ayarı için belirlenen bir program seçmek için<br />

0 ila 9 yada P+/P– düğmelerine basınız (sayfa 36 bakınız).<br />

INPUT (GİRİŞ) 1’i seçmek için uzaktan kumanda birimi “INPUT<br />

(GİRİŞ) 1” düğmesine basınız ya da Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT<br />

düğmesine basınız.<br />

SCART<br />

kablosu<br />

Stereo odyo/<br />

ses kablosu<br />

Component<br />

video cable<br />

Not<br />

•Eğer dekoder (kod çözücü) görüntüleri net olarak gelmezse, menüyü<br />

kullanarak giriş sinyal tipi ayarını değiştirmeniz gerekebilir.<br />

59. sayfadaki bölümüne bakınız.<br />

• Sinyal tipi için dekoder (kod çözücü) çalıştırma kitapçığınıza<br />

bakınız.<br />

DVD çalar<br />

65<br />

Tu


PB<br />

PR<br />

PB<br />

PR<br />

Bir VCR’nin takılması<br />

Bir VCR ve diğer görsel-işitsel donatımını takarken INPUT (GİRİŞ) 2<br />

uçlarını kullanınız.<br />

Eğer VCR’niz TV-VCR ileri “AV link” (AV bağlantı) sistemlerini<br />

destekliyorsa, tam telli 21 pim SCART kablosu kullanarak düz ekran TV<br />

üzerindeki INPUT (GİRİŞ) 2 ya da INPUT (GİRİŞ) 3 ucuna VCR’yi<br />

takabilirsiniz.<br />

AV bağlantısı gelişmiş sistemi<br />

• TV’den VCR’ye doğrudan ayar bilgisini indiriniz (Önayar indirme).<br />

• TV seyrediyorken, VCR kayıt düğmesine tek bir dokunuşla bir<br />

programı kaydedebilirsiniz. (WYSIWYR*)<br />

*Bazı VCR’lerin WYSIWYR için özel/ayrı bir tuşu olduğundan<br />

VCR çalıştırma kitapçığınıza bakınız.<br />

• VCR üzerindeki oynat düğmesine bastığınızda, sistem; otomatik<br />

olarak uyku modundan açık konumuna geçer ve bir VCR<br />

görüntüsünü görüntüler.<br />

Not<br />

•Eğer VCR görüntüleri net olarak gelmezse, menüyü kullanarak giriş<br />

sinyal tipi ayarını değiştirmeniz gerekebilir. 59. sayfadaki<br />

bölümüne bakınız.<br />

• Harici donatımı, sadece fiili olarak kullanılan uçlara takınız.<br />

• Sinyal tipi için VCR çalıştırma kitapçığınıza bakınız.<br />

SCART çıkış işlevinin kullanılması<br />

Bu işlev; her zamanki şekilde düz ekran TV’yi seyretmenin zevkini<br />

çıkarırken, takılı bir VCR ya da diğer kayıt donatımı ile DTV programlarını<br />

kaydetmenize olanak verir. Bu işlev ile, bir DVD/HDD kaydedici (DVR)<br />

takılı iken, kolayca zaman kaydırmalı yeniden çalmayı kullanabilirsiniz.<br />

Aşağıdaki şema, bu kaydedici ile zaman kaydırmalı yeniden çalmayı<br />

kullanabileceğiniz şekilde bir <strong>Pioneer</strong> DVR-940HX-S’yi Ortam<br />

Alıcısı’na taktığınızı varsayar.<br />

Not<br />

Y<br />

• TV-VCR ileri “AV link” (AV bağlantısı) sistemleri; bazı harici<br />

kaynaklarla uyumlu olmayabilir.<br />

ANT<br />

SAT<br />

INPUT 1<br />

LAN (10 / 100)<br />

COMPONENT VIDE<br />

INPUT 2<br />

AUDIO R L<br />

INPUT 2 SUB WOOFER O<br />

DIGITAL OUT<br />

C<br />

INPUT 3<br />

HDMI<br />

HDMI<br />

HDMI<br />

OU<br />

OPTICAL<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

INPUT 4<br />

Y<br />

COMPONENT VIDE<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

ANT<br />

INPUT 1<br />

INPUT 2<br />

AUDIO<br />

R<br />

L<br />

LAN (10 / 100)<br />

DIGITAL OUT<br />

INPUT 2<br />

SUB WOOFER O<br />

SAT<br />

C<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

INPUT 3<br />

OPTICAL<br />

HDMI<br />

INPUT 1<br />

HDMI<br />

INPUT 3<br />

HDMI<br />

INPUT 4<br />

OU<br />

SCART kablosu<br />

SCART kablosu<br />

SCART kablosu<br />

Uyarı<br />

VCR<br />

•Eğer anten ile Ortam Alıcısı arasında bir VCR türünde aygıtı<br />

takarsanız, sinyal alımı kalitesi bozulabilir. Bu durumda, bir dağıtıcı<br />

kullanmanızı ve aygıtın hasar görmesini önlemek için “Aerial<br />

Power” (Anten Gücü) ayarını kapalı konumuna geçirdiğinizden<br />

emin olmanızı tavsiye etmekteyiz.<br />

VCR yeniden çalma/oynatma<br />

Bir VCR görüntüsünü seyretmek üzere, “INPUT (GİRİŞ) 2”yi seçmek<br />

için uzaktan kumanda birimi üzerindeki INPUT (GİRİŞ) 2 düğmesine<br />

basınız ya da Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT (GİRİŞ) düğmesine<br />

basınız.<br />

DVR-940HX-S<br />

Yukarıdaki bağlantılara bağlı olarak, aşağıdakileri yerine getirmeniz<br />

gereklidir:<br />

• SCART çıkışının değiştirilmesi (sayfa 67) bölümüne bakınız ve<br />

Kurulum menüsü içindeki “SCART Output” (SCART Çıkışı) için<br />

“Fixed on DTV/SAT” (DTV/SAT’ye sabitlendi)’yi seçiniz.<br />

• DVD/HDD kaydedicide (DVR), Ortam Alıcısı’nın takıldığı harici<br />

giriş bağlantı ucu ile eşleşen görüntü/ses giriş kaynağını seçiniz. Bu<br />

yöntem için, kaydedici ile birlikte gelen çalışma kitapçığına bakınız.<br />

• DVD/HDD kaydedicinin (DVR) çıkışının takılı olduğu bağlantı<br />

ucuna bağlı olarak Ortam Alıcısı üzerindeki giriş kaynağını seçiniz;<br />

yukarıdaki bağlantı örneği için, “INPUT (GİRİŞ) 2”yi seçiniz.<br />

•Bağlantıları ve ayarları/kurulumları tamamladığınızda, DVD/HDD<br />

kaydedici (DVR) ile zaman kaydırmalı yeniden çalmayı<br />

kullanabilirsiniz. DTV giriş kaynağından ve kaydedicinin çıkışının<br />

takılı olduğu bir harici giriş kaynağından (yukarıdaki bağlantı<br />

örneği için “INPUT (GİRİŞ) 2”) gelen görüntüleri seyretmek için 2<br />

ekranlı yada resim içinde resim modunu da seçebilirsiniz.<br />

66<br />

Tu


Not<br />

•Bazı DVD/HDD kaydediciler (DVR’ler); zaman kaydırmalı<br />

yeniden çalmaya izin vermeyebilirler. Kaydediciniz ile birlikte<br />

gelen çalışma kitapçığını inceleyiniz.<br />

•Bağlantı ve ayarlama prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi için,<br />

DVD/HDD kaydediciniz (DVR) ile birlikte gelen çalışma<br />

kitapçığına bakınız.<br />

Bir oyun konsolu ya da kaydedici<br />

kameranın takılması<br />

Bir oyun konsolu, kaydedici kamera ve diğer görsel-işitsel donatıma<br />

takmak için INPUT (GİRİŞ) 5 uçlarını kullanınız.<br />

Ortam Alıcısı (ön)<br />

SCART çıkışının değiştirilmesi<br />

CHANNEL<br />

USB<br />

HDMI<br />

<strong>KRP</strong>-M01<br />

PHONES<br />

INPUT 5 VIDEO L AUDIO R<br />

ANALOG RGB<br />

COMMON INTER<br />

COMMON INTER<br />

INPUT (GİRİŞ) 2 ve INPUT (GİRİŞ) 3 kaynaklarından gelen Video/<br />

Görüntü ve odyo/ses sinyalleri çıkışı; geçerli görüntü gösterimi/ekranı<br />

için kullanılanlar ile aynıdır. Bununla birlikte, DTV/uydu sinyallerinin,<br />

geçerli görüntü ekranından bağımsız olarak, her zaman çıkış olmasını<br />

sağlayacak şekilde ayarı değiştirebilirsiniz.<br />

PC<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “SCART Output” (SCART Çıkışı)’nı seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 İstenen bir parametreyi seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

Ses/Görüntü kablosu<br />

Auto<br />

Fixed on DTV/SAT<br />

Oyun konsolu/kaydedici kamera<br />

Öge<br />

Auto<br />

(Otomatik)<br />

(varsayılan)<br />

DTV/SAT’ye<br />

sabitlenmiş<br />

Tanımlama<br />

Seçili giriş kaynağından gelen video/görüntü ve odyo/<br />

ses sinyallerinin çıkışını verir<br />

Her zaman DTV/uydu sinyalleri çıkışı verir<br />

6 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Oyun konsolu ya da kaydedici kameradan bir<br />

görüntünün görüntülenmesi<br />

Oyun konsolu ya da kaydedici kameradan gelen bir görüntüyü<br />

seyretmek üzere, “INPUT (GİRİŞ) 5”i seçmek için uzaktan kumanda<br />

birimi üzerindeki INPUT (GİRİŞ) 5 düğmesine basınız ya da Ortam<br />

Alıcısı üzerindeki INPUT (GİRİŞ) düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• Harici donatımı, sadece fiili olarak kullanılan uçlara takınız.<br />

Not<br />

•Aşağıda işlemlere, yukarıda ayardan daha yüksek öncelik verilir:<br />

•Kayıt için bir DTV/uydu programının önceden ayarlanması<br />

•WYSIWYR’nin yürütülmesi (sayfa 66)<br />

• Analog TV modunda iken, “SCART Output” (SCART Çıkışı) için<br />

“Fixed on DTV/SAT” (DTV/SAT üzerine sabitlendi)’yi seçili olsa<br />

bile sinyal çıkışı yoktur.<br />

• Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) ekranı<br />

görüntülendiğinde, “SCART Output” (SCART Çıkışı) için “Fixed<br />

on DTV/SAT” (DTV/SAT üzerine sabitlendi) seçili olsa bile sinyal<br />

çıkışı yoktur.<br />

67<br />

Tu


CHANNEL<br />

PHONES<br />

USB<br />

HDMI<br />

INPUT 5 VIDEO L AUDIO R<br />

ANALOG RGB<br />

PC<br />

COMMON INTERFACE 2 SATELLITE<br />

COMMON INTERFACE 1 TERRESTRIAL<br />

EJECT<br />

PB<br />

PR<br />

Bir kişisel bilgisayarın takılması<br />

Bir kişisel bilgisayara takmak için PC uçlarını kullanınız.<br />

Not<br />

•PC giriş uçları; DDC2B-uyumludur.<br />

Ortam Alıcısı (ön)<br />

Bir yükselticinin/AV alıcının takılması<br />

Bir yükseltici/AV alıcı ya da alt alçak frekans hoparlörü gibi ses<br />

donatımını Ortam Alıcısı’na takarak daha güçlü ses elde edebilirsiniz.<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

INPUT 1<br />

INPUT 2<br />

Y<br />

AUDIO R<br />

COMPONENT VIDEO<br />

L<br />

L<br />

R<br />

LAN (10 / 100)<br />

DIGITAL OUT<br />

INPUT 2<br />

SUB WOOFER OUT AUDIO OUT<br />

SERVICE ONLY<br />

CONTROL<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

<strong>KRP</strong>-M01<br />

INPUT 3<br />

OPTICAL<br />

HDMI<br />

INPUT 1<br />

HDMI<br />

INPUT 3<br />

HDMI<br />

INPUT 4<br />

OUT<br />

Stereo odyo/ses<br />

kablosu<br />

RGB cable<br />

Bir çevre işlevi ile<br />

donatılmış bir AV<br />

yükselticiyi bir alt alçak<br />

frekans hoparlörüne<br />

takarken bu bağlantı<br />

gerekli değildir.<br />

Optik dijital<br />

kablo<br />

AV kablosu<br />

(piyasada<br />

mevcut)<br />

Stereo<br />

odyo/ses<br />

kablosu<br />

Alt Alçak Frekans Hoparlörü<br />

AV alıcısı<br />

Bir kişisel bilgisayardan bir görüntünün<br />

görüntülenmesi<br />

Kişisel bilgisayardan gelen bir görüntüyü seyretmek üzere, “PC”yi<br />

seçmek için uzaktan kumanda birimi üzerindeki PC düğmesine ya da<br />

Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT(GİRİŞ) düğmesine basınız.<br />

Bir kişisel bilgisayara takılı iken, doğru giriş sinyal tipi; otomatik olarak<br />

saptanır. Eğer kişisel bilgisayar görüntüsü net olarak gelmez ise,<br />

Otomatik Kurulum menüsü kullanmanız gerekebilir. sayfa 59 bölümüne<br />

bakınız.<br />

Not<br />

• PC uçları; görsel-işitsel donatım için kullanılamaz.<br />

Bilgisayar uyumluluk grafiği<br />

Çözünürlük<br />

Frekans<br />

720 x 400 70 Hz<br />

640 x 480 (VGA) 60 Hz<br />

800 x 600 (SVGA) 60 Hz<br />

1280 x 720 60 Hz<br />

1024 x 768 (XGA) 60 Hz<br />

1360 x 768 (Geniş-XGA) 60 Hz<br />

1280 x 1024 (SXGA) 60 Hz<br />

Kişisel bilgisayar<br />

Bir dijital ses formatının seçilmesi<br />

O anda görüntülenen görüntüler ile eş zamanlı kılınan ses sinyalleri,<br />

AUDIO OUTPUT (SES ÇIKIŞ) bağlantı uçlarından çıkıştır. Bununla<br />

birlikte, görüntülere eşlik eden ses; SUB WOOFER OUT (ALT<br />

ALÇAK FREKANS HOPARLÖRÜ ÇIKIŞ) bağlantı ucundan yapılan<br />

çıkıştır.<br />

Dijital ses çıkış bağlantı ucunu (optik) kullanıyorken, AV alıcınıza göre<br />

ayarları seçiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “Digital Audio Output” (Dijital Ses Çıkışı)’nı seçiniz (/<br />

daha sonra ENTER (GİR)).<br />

“Dolby Digital”i (varsayılan) ya da “PCM”yi seçiniz.<br />

5 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

•Ayrıntılı bilgi için, takılı ses donatımı için çalıştırma kitapçığına<br />

bakınız.<br />

• Sinyaller, HDMI uçlarından gelen giriş olduğunda, eğer kopya<br />

korumalı ise sinyal çıkışı yoktur.<br />

• DTV ya da SAT modunda iken, eğer kopya korumalı iseler sinyal<br />

çıkışı yoktur.<br />

68<br />

Tu


PB<br />

HDMI Girişinin kullanılması<br />

INPUT (GİRİŞ) 1, INPUT (GİRİŞ) 3, INPUT (GİRİŞ) 4 ve INPUT<br />

(GİRİŞ) 5 uçları, dijital video/görüntü ve ses sinyallerinin girilebileceği<br />

HDMI uçlarıdır. HDMI ucunu kullanmak için, ucu etkinleştiriniz ve<br />

takılı donatımdan alınacak video/görüntü ve ses sinyalleri tipini<br />

belirleyiniz. Bu sinyallerin tipleri için, takılı donatımla birlikte gelen<br />

çalıştırma kitapçığına bakınız.<br />

Menüyü başlatmadan önce, uzaktan kumanda birimi üzerindeki INPUT<br />

(GİRİŞ) 1, INPUT (GİRİŞ) 3, INPUT (GİRİŞ) 4 ya da INPUT<br />

(GİRİŞ) 5 düğmesine asınız ya da “INPUT (GİRİŞ) 1”, “INPUT<br />

(GİRİŞ) 3”, “INPUT (GİRİŞ) 4” ya da “INPUT (GİRİŞ) 5”’i seçmek<br />

için Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT (GİRİŞ) düğmesine basınız.<br />

Destelenen görüntü sinyalleri<br />

720 (1440) x 576i@50 Hz<br />

720 x 576p@50 Hz<br />

1280 x 720p@50 Hz<br />

1920 x 1080i@50 Hz<br />

720 (1440) x 480i@59,94 Hz/60 Hz<br />

720 x 480p@59,94 Hz/60 Hz<br />

1280 x 720p@59,94 Hz/60 Hz<br />

1920 x 1080i@59,94 Hz/60 Hz<br />

1920 x 1080p@24 Hz<br />

Derin Renk destekli<br />

Derin Renk, renk derinliği; nokta temelli bir görüntüde tekli bir pikselin<br />

rengini temsil etmek üzere kullanılan bitlerin sayısını tanımlamak üzere<br />

kullanılıyor demektir. Geleneksel RGB/YCbCr16 bit/20 bit/24 bit<br />

sinyallerinin yanısıra, düz ekran TV de RGB/YCbCr30 bit/36 bit<br />

sinyallerini destekler. Bu da, Derin Renk sinyallerini destekleyen bir<br />

aygıt, Ortam Alıcısı’na takıldığında, daha hassas, ayrıntılı renk<br />

çoğaltımını olanaklı kılar. Derin Renk sinyalleri alındığında, renk<br />

derinliği; InfoBanner üzerinde belirir (bkz. sayfa 48).<br />

Not<br />

• Bir görüntünün görüntülenmesi, takılı donatıma bağlı olarak, kısa<br />

bir süre alabilir.<br />

• HDMI uyumlu bir kablo kullandığınızdan emin olunuz.<br />

• 1080p sinyallerinin çıkışını veriyorken, HDMI Kategori 2’yi<br />

destekleyen bir HDMI kablosu kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.<br />

• Bir PC’yi HDMI ucuna takarken, HDMI uyumlu PC ya da görüntü<br />

kartını kullanınız.<br />

• Bir PC’yi HDMI ucuna bir DVI çıkış ucu kullanarak takarken, düz<br />

ekran TV düzgün şekilde görüntülenmeyebilir. Eğer durum bu ise,<br />

PC imalatçınıza danışınız.<br />

• PC resmi ve/veya sesi, kullanılan PC’ye bağlı olarak düzgün şekilde<br />

görüntülenemeyebilir yada işitilemeyebilir.<br />

HDMI donatımının takılması<br />

INPUT (GİRİŞ) 1 HDMI ucunu kullanıyorken:<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

1920 x 1080p@50 Hz<br />

Y<br />

COMPON<br />

1920 x 1080p@60 Hz<br />

SAT<br />

INPUT 1<br />

LAN (10 / 100)<br />

INPUT 2<br />

AUDIO R L<br />

INPUT 2 SUB W<br />

DIGITAL OUT<br />

INPUT 3<br />

HDMI<br />

HDMI<br />

HDMI<br />

OPTICAL<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

INPUT 4<br />

Desteklenen PC sinyalleri<br />

640 x 480 (VGA) 60 Hz<br />

800 x 600 (SVGA) 60 Hz<br />

1024 x 768 (XGA) 60 Hz<br />

1360 x 768 (Geniş - XGA) 60 Hz<br />

1280 x 1024 (SXGA) 60 Hz<br />

Giriş sinyali korelasyon çizelgesi:<br />

•Doğrusal PCM (STEREO 2ch)<br />

• Örnekleme frekansı: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz<br />

SCART kablosu<br />

(analog ses için)<br />

HDMI uyumlu kablosu<br />

(HDMI işareti olan<br />

HDMI kablosu)<br />

HDMI aygıtı<br />

Desteklenen HDMI Kumandası<br />

Düz ekran TV, HDMI Kumandası işlevlerini destekler. HDMI<br />

Kumandası işlevlerini destekleyen aygıtları Ortam Alıcısı’na takarak,<br />

Ortam Alıcısı ya da düz ekran TV’nin uzaktan kumanda biriminden,<br />

takılı aygıta/aygıtlara kumanda edebilirsiniz. 13. Bölümdeki HDMI<br />

Kumandasının kullanılması bakınız.<br />

69<br />

Tu


PB<br />

PR<br />

INPUT (GİRİŞ) 4 HDMI ucunu kullanıyorken:<br />

LAN (10 / 100)<br />

INPUT 2<br />

OPTICAL<br />

DIGITAL OUT<br />

HDMI<br />

INPUT 1<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

Y<br />

AUDIO R<br />

INPUT 2<br />

HDMI<br />

INPUT 3<br />

COMPONENT VIDEO<br />

R<br />

L<br />

SUB WOOFER OUT AUDIO OUT<br />

CONTROL<br />

HDMI<br />

INPUT 4<br />

OUT<br />

L<br />

SERVICE ONLY<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

HDMI uyumlu kablosu<br />

(HDMI işareti olan<br />

HDMI kablosu)<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Uyarı<br />

• Bir PC, HDMI giriş ucuna takılı iken, “PC”yi seçtiğinizden emin<br />

olunuz.<br />

Not<br />

• “Video” (Görüntü) modunda, görüntü “over-scanned” (ekranda<br />

büyültülerek görüntülenir) (büyültülmüş), ve PC sinyalleri<br />

alındığında mod otomatik olarak “PC”ye geçer.<br />

• “PC” modunda, görüntü; optimum görüntü kalitesi için tam boy<br />

olarak görüntülenir.<br />

HDMI terminalinin/bağlantı ucunun etkinleştirilmesi<br />

INPUT (GİRİŞ) 1 ya da INPUT (GİRİŞ) 3 HDMI ucunu kullandığında,<br />

istenen giriş kaynağı ucu seçiniz, daha sonra ucu etkinleştirmek için<br />

aşağıdaki prosedürü yerine getiriniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “Option” (Seçenek)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “HDMI Input” (HDMI Girişi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

5 “Setting” (Ayar)’ı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

6 “Enable” (Etkinleştir)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Öge<br />

Disable (Devre<br />

dışı bırak)<br />

(varsayılan)<br />

Enable<br />

(Etkinleştir)<br />

Tanımlama<br />

HDMI ucunu devre dışı bırakır<br />

HDMI ucunu etkinleştirir<br />

7 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Giriş sinyalleri tipinin belirlenmesi<br />

1 HDMI terminalinin/bağlantı ucunun etkinleştirilmesi için<br />

sağlanan 1 ila 4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Signal Type” (Sinyal Tipi)’ni seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

3 “Video” (Görüntü) ya da “PC”yi seçiniz (/ daha sonra<br />

ENTER (GİR)).<br />

Öge<br />

Tanımlama<br />

Video (görüntü)<br />

(varsayılan)<br />

HDMI aygıtı<br />

Bu seçeneğini bir PC takılı olduğu durumlar<br />

haricinde seçiniz.<br />

Dijital görüntü sinyalleri tipinin belirlenmesi<br />

1 HDMI terminalinin/bağlantı ucunun etkinleştirilmesi için<br />

sağlanan 1 ila 4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Video” (Görüntü)’yü seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

3 Dijital video sinyalleri tipini seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

Eğer “Auto” (Otomatik)’i seçerseniz, dijital video/görüntü sinyalleri<br />

alındığında dijital video/görüntü sinyalleri tipinin belirlenmesine<br />

çalışılacaktır.<br />

Öge<br />

“Video” (Görüntü) seçildiğinde<br />

(“büyültülmüş” boy ekran)<br />

Auto (Otomatik)<br />

(varsayılan)<br />

Tanımlama<br />

“PC” seçildiğinde<br />

(“küçültülmüş” boy ekran)<br />

Giriş dijital video sinyallerini otomatik olarak<br />

saptar<br />

Colour-1 (Renk-1) Dijital Bileşen Görüntü sinyalleri (4:2:2) kilitli<br />

Colour-2 (Renk-2) Dijital Bileşen Görüntü sinyalleri (4:4:4) kilitli<br />

Colour-3 (Renk-3) Dijital RGB sinyalleri (16 ila 235) kitli<br />

Colour-4 (Renk-4) Dijital RGB sinyalleri (0 ila 255) kitli<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

PC<br />

Bu işlevi; bir PC, HDMI giriş ucuna takılı iken,<br />

seçiniz.<br />

70<br />

Tu


PB<br />

PR<br />

Not<br />

•Eğer “Auto” (Otomatik) dışında bir parametre seçerseniz, doğal<br />

renk sonucu veren bir ayar yapınız.<br />

•Eğer bir görüntü belirmezse, başka bir dijital video/görüntü sinyal<br />

tipini belirleyiniz.<br />

• Belirlenecek dijital video/görüntü sinyal tipleri için, takılı donatımla<br />

birlikte gelen çalıştırma kitapçığına bakınız.<br />

Ses sinyalleri tipinin belirlenmesi<br />

INPUT (GİRİŞ) 1 ya da INPUT (GİRİŞ) 3 HDMI ucunu kullandığında,<br />

istenen giriş kaynağı ucu seçiniz, daha ses sinyallerinin tipini belirlemek<br />

için aşağıdaki prosedürü yerine getiriniz.<br />

1 HDMI terminalinin/bağlantı ucunun etkinleştirilmesi için<br />

sağlanan 1 ila 4üncü adımları tekrar ediniz.<br />

2 “Audio” (Odyo/Ses)’i seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 Dijital video sinyalleri tipini seçiniz (/ daha sonra ENTER<br />

(GİR)).<br />

Eğer “Auto” (Otomatik)’i seçerseniz, ses sinyalleri alındığında ses<br />

sinyalleri tipinin belirlenmesine çalışılacaktır.<br />

SR+ hakkında<br />

Ortam Alıcısı’nın arkasındaki CONTROL OUT (KUMANDA ÇIKIŞ)<br />

terminali; bir <strong>Pioneer</strong> AV alıcı ile bağlantılı işlemlere olanak veren<br />

SR+’yı destekler. SR+; giriş anahtarı bağlantı işlemi işlevi ve DSP<br />

çevre modu görüntüleme işlevi gibi işlevleri temsil eder. Daha fazla<br />

bilgi için, SR+’yı destekleyen <strong>Pioneer</strong> AV alıcısı ile birlikte gelen<br />

talimatlar kitapçığına bakınız.<br />

Not<br />

• SR+ aracılığı ile bağlantı yapıldığında, bu sistemin ses düzeyi<br />

geçici olarak asgariye indirilir.<br />

• Kumanda kablosu bağlantılarını yapıyorken, SR+ kablosunu<br />

kullanınız.<br />

• Bir yada daha fazla <strong>Pioneer</strong> donatımı ile kumanda kablosu bağlantısı<br />

yapıyorken, Ortam Alıcısı ile SR+’yı destekleyen <strong>Pioneer</strong><br />

yükselticiyi doğrudan takınız. Onların arasında başka bir donatım<br />

takmayınız.<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

Y<br />

L<br />

COMPONENT VIDEO<br />

Öge<br />

Auto (Otomatik)<br />

(varsayılan)<br />

Tanımlama<br />

Giriş sinyallerini otomatik olarak saptar<br />

AUDIO R<br />

INPUT 2<br />

HDMI<br />

INPUT 3<br />

R<br />

L<br />

SUB WOOFER OUT AUDIO OUT<br />

CONTROL<br />

OUT<br />

HDMI<br />

INPUT 4<br />

SERVICE ONLY<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

Digital (Dijital)<br />

Analogue<br />

(Analog)<br />

Dijital ses sinyallerini kabul eder<br />

Analog ses sinyallerini kabul eder<br />

a<br />

CONTROL<br />

IN<br />

4 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

b<br />

OUT<br />

Not<br />

•Eğer ses çıkışı yoksa, bir başka ses sinyal tipini belirleyiniz.<br />

• Belirlenecek ses sinyal tipleri için, takılı donatımla birlikte gelen<br />

çalıştırma kitapçığına bakınız.<br />

•Takılacak donatıma bağlı olarak, analog ses kablolarını da takmanız<br />

gerekli olabilir.<br />

Kumanda kablolarının takılması<br />

c<br />

CONTROL<br />

IN<br />

OUT<br />

CONTROL<br />

IN<br />

OUT<br />

Ortam Alıcısı ve t logosuna sahip diğer <strong>Pioneer</strong> donatımı arasına<br />

kumanda kablolarını takınız. Takılı donatımı, daha sonra, onun uzaktan<br />

kumanda biriminden ekran üzerindeki uzaktan kumanda algılayıcısına<br />

komutları göndererek çalıştırabilirsiniz.<br />

CONTROL IN (KUMANDA GİRİŞ) uçları takıldıktan sonra, takılı<br />

donatım üzerindeki uzaktan kumanda algılayıcıları, uzaktan kumanda<br />

birimlerinden gelen komutları kabul etmezler. Takılı donatımı<br />

çalıştırıyorken, uzaktan kumanda birimlerini, ekran üzerindeki uzaktan<br />

kumanda algılayıcıya yöneltiniz.<br />

SR+ kullanılmadığında (a, b ve c):<br />

Kumanda kabloları (piyasada mevcut); mini fişli mono ses kablolarıdır<br />

(rezistanssız).<br />

SR+ kullanıldığında (a):<br />

SR+ kablosunu kullanınız (seçenek olarak mevcut).<br />

Not<br />

•Bağlantıları yapıyorken, güç kablosunun güç prizinden<br />

çekildiğinden emin olunuz.<br />

• Kumanda kablosu bağlantılarını yapmadan önce tüm bileşen<br />

bağlantılarını tamamlayınız.<br />

71<br />

Tu


i/o link.A’ın kullanılması<br />

Düz ekran TV; Ortam Alıcısı ve diğer görsel-işitsel donatım arasında<br />

düzgün bağlantılar için üç genel i/o link.A işlevi içerir.<br />

Tek Dokunmalı Oynatma<br />

Düz ekran TV, uyku modunda iken, otomatik olarak açılır ve görselişitsel<br />

kaynaktan görüntüleri yeniden oynatır (örn. VCR, DVD).<br />

WYSIWYR (What You See Is What You Record<br />

(Gördüğünüz Kaydettiğinizdir))<br />

Takılı VCR’n in uzaktan kumanda biriminin WYSIWYR düğmesi<br />

varsa, WYSIWYR düğmesine basarak kayıt işlemini otomatik olarak<br />

başlatabilirsiniz.<br />

Önayar İndirmesi<br />

Düz ekran TV üzerindeki alıcıdan kanal önayar bilgisini otomatik olarak<br />

takılı görsel-işitsel donatımdan birine (örn. VCR) INPUT (GİRİŞ) 2 ya<br />

da INPUT (GİRİŞ) 3 bağlantı ucu yoluyla aktarır<br />

i/o link.A ile kullanım için SCART terminalinin/<br />

bağlantı ucunun seçilmesi<br />

Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT (GİRİŞ) 2 ve INPUT (GİRİŞ) 3<br />

bağlantı uçları, i/o link.A ile kullanım için mevcuttur. Hangisinin<br />

kullanılacağını seçiniz.<br />

1 HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.<br />

2 “Setup” (Kurulum)’u seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

3 “System Setup” (Sistem Kurulumu)’nu seçiniz (/ daha<br />

sonra ENTER (GİR)).<br />

4 “i/o link.A”yı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

5 Bir ayarı seçiniz (/ daha sonra ENTER (GİR)).<br />

Öge<br />

INPUT 2 (GİRİŞ 2)<br />

(varsayılan)<br />

Tanımlama<br />

INPUT (GİRİŞ) 2 , i/o link.A için<br />

kullanılabilirdir<br />

INPUT 3 (GİRİŞ 3) INPUT (GİRİŞ) 3 , i/o link.A için<br />

kullanılabilirdir<br />

6 Menüden çıkmak için HOME MENU (ANA MENÜ) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• i/o link.A işlevleri; sadece görsel-işitsel donatım; tam telli 21 pimli<br />

SCART aracılığıyla i/o link.A ile Ortam Alıcısı üzerindeki INPUT<br />

(GİRİŞ) 2 ya da INPUT (GİRİŞ) 3 ucuna takılı olduğunda çalışır.<br />

•Ayrıntılı bilgi için her bir harici donatımın çalıştırma kitapçıklarına<br />

bakınız.<br />

•Eğer bir SCART kablosu, aktif i/o link.A ile INPUT (GİRİŞ) 3<br />

ucuna takılı ise, giriş sinyalleri (Bileşen dışındaki) otomatik olarak<br />

belirlenir ve görüntülenir. Eğer i/o link.A devre dışı bırakıldı ise, her<br />

zaman Video; RGB dışındaki sinyaller için seçilir. Çünkü; sistem<br />

RGB, Y/C (S-Video), ve CVBS (Video) sinyalleri arasında<br />

belirleme yapamaz; örneğin, Y/C (S-Video) sinyallerinin alınması,<br />

monokrom ekran sonucu getirir.<br />

72<br />

Tu


Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam<br />

Galerisi)’ni Çalıştırınız<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) ile, yüksek<br />

kalitedeki düz ekran TV’niz üzerinde filmler, müzik, ve fotoğraf<br />

dosyaları gibi dijital içeriği kullanabilirsiniz. Bir ev ya da local area<br />

network (LAN) [yerel alan ağı] tarafından bağlanılan bir ya da daha<br />

medya/ortam sunucuları üzerindeki dosyalardan ya da bir USB çakar<br />

sürücü üzerinde saklananlardan içeriği çalınız/oynatınız. Ağ yazılımlı<br />

bir orta sunucusuna bir geniş band yönlendirici ya da bir Ethernet hub<br />

(göbek) ile bağlandıktan sonra, Home Media Gallery (Ana Medya/<br />

Ortam Galerisi) üzerinde görünür dijital içerik içinde gezininiz. Düz<br />

ekran TV; ağ aracılığı ile USB arayüzü ve DLNA-uyumlu aygıtlar<br />

üzerinden Toplu Saklama Sınıfı ve PTP aygıtlarını destekler.<br />

DLNA CERTIFIED (DNLA ONAYLI) Ses/Görüntü/Resim<br />

Çalar<br />

Bu birim; DLNA Ağlı Aygıt Karşılıklı Çalıştırabilirlik İlkeleri –<br />

genişletilmiş: Ekim 2006 (v1.5) ile uyumludur.<br />

DLNA sunucusu yazılımını ya da diğer DLNA-uyumlu aygıtı çalıştıran<br />

bir PC, bu çalara takıldığında, yazılım ya da diğer aygıtların bazı ayar<br />

değişiklikler gerekli olabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen yazılım ya da<br />

aygıtın çalıştırma talimatlarına bakınız.<br />

Desteklenen dosya formatları<br />

Aşağıdaki bölümler, düz ekran TV üzerinde yeniden çalınabilecek ya da<br />

görüntülenebilecek desteklenen dosya formatlarını göstermektedir. Bu<br />

formatlar; ağ kaynaklarına uygulanabilir/onlar için de geçerlidir. Çoğu<br />

ayrıca USB kaynaklarına da uygulanabilir. Bununla birlikte,<br />

WMDRM10 (Windows Media Digital Rights Management 10) gibi<br />

dijital haklar yönetimi tarafından korunan medya/ortam server içeriği<br />

panel üzerinde çalmayabilir.<br />

Desteklenen görüntü formatları<br />

• Windows Media Video 9 (WMV9): MP@ML<br />

• Windows Media Video 9 (WMV9) Advanced Profile (Gelişmiş<br />

Profil) (VC-1): AP@L1, MP@ML<br />

• MPEG-2 PS: MP@ML<br />

• MPEG-2 TS: MP@ML<br />

•MPEG-1<br />

• MPEG-4 Part2 (SP/ASP): SP@L3, ASP@L5<br />

• MPEG-4 Part10 (H.264/AVC): Main Profile (Ana Profil) 3.0<br />

Desteklenen ses formatları<br />

• Windows Media Audio 9 (WMA9): Örnekleme oranları; 44,1 kHz<br />

ya da 48 kHz<br />

• MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3): Örnekleme oranları; 32 kHz,<br />

44,1 kHz ya da 48 kHz<br />

•Doğrusal PCM (WAV): Örnekleme oranları; 44,1 kHz ya da 48 kHz<br />

• MPEG-4 AAC: Örnekleme oranları; 16 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz ya<br />

da 48 kHz<br />

• HE-AAC: Örnekleme oranları; 16 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz ya da<br />

48 kHz<br />

Desteklenen görüntü formatları<br />

• JPEG: Çözünürlük; 3680 x 2760 piksele kadar<br />

• PNG: Çözünürlük; 3680 x 2760 piksele kadar<br />

• GIF: Çözünürlük; 3680 x 2760 piksele kadar<br />

• TIFF: Çözünürlük; 1600 x 1200 piksele kadar<br />

• BMP: Çözünürlük; 3072 x 2304 piksele kadar<br />

Desteklenen dosya adı uzantıları<br />

Bu ürün, aşağıdaki dosya adı uzantıları olan dosyaların yeniden<br />

çalınmasını destekler.<br />

• Görüntü: .wmv, .asf, .mpg, .mpeg, .mpe, .m2p, .m4v, .mp4v, .mp4,<br />

.mov<br />

• Ses: .wma, .mp3, .wav, .m4a, .aac<br />

• Görüntü/Resim: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tif, .tiff<br />

Not<br />

•Yukarıda liste halinde verilen desteklenen format dosyaları bile,<br />

medya/ortam sunucusu, USB aygıt, bit oranı akımı ve diğer içerik<br />

özelliklerine ve de diğer faktörlere bağlı olarak düzgün ya da tam<br />

şekilde çalabilir ya da çalmayabilir.<br />

Dosyalarının desteklenen bir dosya adı uzantısı olsa bile, bazı dosyalar;<br />

içerik ya da medya/ortam sunucusu tipine bağlı olarak düzgün şekilde<br />

çalmayabilir ya da görüntülenmeyebilir.<br />

Bazı formatlar, tek tek medya/ortam sunucularının desteklediği<br />

formatlar değişiklik gösterdiğinden Home Media Gallery (Ana Medya/<br />

Ortam Galerisi) üzerinde desteklenmeyebilir ya da görüntülenmeyebilir.<br />

Desteklenen formatlar için medya/ortam sunucusu üreticisinin ya da<br />

diğer ilgili web sitelerine bakınız. Özel bir format desteklenmesine<br />

karşın, içerik işlevlerinin tümü düzgünce çalışmayabilir. Eğer içeriğin<br />

düzgünce belirmez ise, yardım için içerik üretici ile irtibata geçiniz.<br />

Ayrıca, bazı desteklenen dosya formatları; bilinmeyen bir USB<br />

aygıtından dosya alımı yapıldığında düzgünce çalmada başarısız<br />

olabilir.<br />

Not<br />

• Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’ni, menü ekranı<br />

üzerindeki sönük unsurlar beyaza dönene kadar kullanamazsınız.<br />

•Bazı Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) işlevleri,<br />

Hızlı İleri ve Geri Sarma, Zaman Araması ve Arama esnasında hızlı<br />

çalma gibi, medya/ortam sunucusunun kapasitesi ve işlevselliğine<br />

bağlı olarak çalışmayabilir.<br />

• Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi); Ağlı Aygıt<br />

Karşılıklı Çalıştırabilirlik İlkeleri – genişletilmiş: Ekim 2006 (v1.5)<br />

ile uyumludur Eğer medya/ortam sunucunuz farklı DLNA<br />

versiyonu/versiyonları destekliyorsa, bazı Home Media Gallery<br />

(Ana Medya/Ortam Galerisi) işlevi/işlevleri ve içerik formatı/<br />

formatları desteklenmeyebilir.<br />

• <strong>Pioneer</strong>; ağ bağlantınız ve/veya PC’niz ya da diğer takılı<br />

donatımınızdan kaynaklanan iletişin hatası/hatalı çalışmaları<br />

nedeniyle Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nin<br />

özelliklerinin herhangi bir hatalı çalışmasından sorumlu değildir.<br />

PC üreticiniz ya da Internet hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.<br />

• İçerik; kullanım koşullarına ya da kullanımdaki medya/ortam<br />

sunucusuna bağlı olarak, düzgün şekilde çalmayabilir ya da<br />

görüntülenmeyebilir.<br />

73<br />

Tu


PB<br />

PR<br />

• Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi); bir<br />

WMDRM10-ND (ağ içindeki aygıtlar için Microsoft Windows<br />

Media DRM) olarak çalışır. İçerik, sadece WMDRM10-ND’yi<br />

destekleyen medya/ortam sunucularından gezilebilir. İçerik; DRM<br />

koruma düzeyine bağlı olarak çalmayabilir.<br />

• Bu sistem; uyumsuz bellek kartlarından gelen içeriği<br />

görüntülemeyebilir.<br />

• Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’ni kullanıyorken<br />

nadiren, statik elektrik boşalması, menünün kapanmasını<br />

zorlayabilir. Eğer menü beklenmedik şekilde kapanırsa, ekranı ve<br />

Ortam Alıcısı’nı kapatınız ve onları yeniden açınız, daha sonra<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsünü<br />

yeniden açmak için başlangıçtan itibaren adımları tekrar ediniz.<br />

Ağ bağlantıları<br />

Bir ağa takmak için, Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam<br />

Galerisi)’nin Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)<br />

menüsü ile kurulumunu yapınız. Uzaktan kumanda üzerindeki HMG<br />

düğmesine basılması, menünün belirmesine neden olur. Home Media<br />

Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’ni kullanmak için, bir Ethernet<br />

hub (göbek) ile bir ev ağına (LAN) ya da kablo ile doğrudan bir medya/<br />

ortam sunucusuna takınız.<br />

Bir Ethernet hub (göbek) ile bağlantı<br />

Eğer bir ev ya da yerel alan ağı (LAN) üzerinde bir ya da daha fazla<br />

medya/ortam sunucusu zaten çalıştırılıyorsa, Ortam Alıcısı’nı Ethernet<br />

(LAN) hub (göbek)’ine bir standart (“kesintisiz”) Ethernet (LAN)<br />

kablosu kullanarak takınız. Aşağıdaki şemaya bakınız.<br />

Not<br />

• Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi), 10BASE-T’yi<br />

desteklemesine karşın, artırılmış ekran kalite ve hızı için 100BASE-<br />

TX’in kullanılması daha iyidir.<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

LAN (10 / 100)<br />

INPUT 2<br />

OPTICAL<br />

DIGITAL OUT<br />

HDMI<br />

INPUT 1<br />

Y<br />

AUDIO R<br />

INPUT 2<br />

HDMI<br />

INPUT 3<br />

COMPONENT VIDEO<br />

R<br />

L<br />

SUB WOOFER OUT AUDIO OUT<br />

CONTROL<br />

HDMI<br />

INPUT 4<br />

OUT<br />

L<br />

SERVICE ONLY<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

Medya/Ortam sunucusu 2<br />

Kullanılabilir medya/ortam sunucuları<br />

Bir medya/ortam sunucusu, filmler, müzik, ve fotoğraf dosyaları gibi<br />

dijital içerik içerir. Önceden kurulu medya/ortam sunucusu yazılımı<br />

olan PC’ler ve bir medya/ortam sunucusu işlevi olan kaydediciler,<br />

medya/ortam sunucusu olarak kabul edilirler. İçinden seçim<br />

yapabileceğiniz bazı medya/ortam sunucuları vardır; örneğin, medya/<br />

ortam paylaşım işlevi olan Windows Media Connect (Ortam Bağlantı),<br />

Windows Media Player (Ortam Çalar) ve DLNA uyumlu sunucular.<br />

• Windows Media Connect 2.0<br />

Windows Media Connect, kurulu Windows XP Service Pack<br />

(Hizmet Paketi) 2 (SP2) ile bir 32-bit PC üzerinde çalışır.<br />

Zaten kurulu ise, PC’nizi kullanarak Home Media Gallery (Ana<br />

Medya/Ortam Galerisi)’nden yararlanabilirsiniz.<br />

• Windows XP için Windows Media Player (Ortam Çalar) 11<br />

Windows Media Player 11, kurulu Windows XP Service Pack<br />

(Hizmet Paketi) 2 (SP2) ile bir 32-bit PC üzerinde çalışan Medya/<br />

Ortam Paylaşma’yı içerir.<br />

Eğer Windows Media Connect 2.0, PC’nizde kurulu değilse,<br />

Windows Media Player 11’i Microsoft’un web sitesinden<br />

bilgisayarınıza indirebilirsiniz.<br />

• Windows Vista için Windows Media Player (Ortam Çalar) 11<br />

Windows Media Player 11, 32-bit Windows Vista PC’lerde<br />

bulunmaktadır.<br />

Kesintisiz kablo<br />

Ethernet hub (göbek)<br />

(Hub (göbek) işlevli yönlendirici)<br />

Medya/Ortam sunucusu 1<br />

En uygun medya/ortam sunucusunun seçimi yapıyorken, lütfen sistem<br />

gereklilikleri, bilinen sorunlar, kurulum prosedürler ve diğer<br />

güncellenmiş bilgi için Microsoft’un web sitesini ziyaret ediniz.<br />

• DLNA CERTIFIED TM (DLNA ONAYLI) dijital medya/ortam<br />

sunucuları<br />

Sunucu; PC yazılımı, DLNA-onaylı yazılım ile kurulu PC’ler ve<br />

diğer aygıtlar gibi bir DLNA-onaylı dijital medya/ortam<br />

sunucusudur. DLNA sunucusu yazılımını ya da diğer DLNAuyumlu<br />

aygıtı çalıştıran bir PC, bu çalara takıldığında, yazılım ya da<br />

aygıtın bazı ayar değişiklikleri gerekli olabilir. Daha fazla bilgi için,<br />

aygıtın/aygıtların çalıştırma talimatlarına bakınız.<br />

74<br />

Tu


PB<br />

TIMER<br />

VOLUME<br />

CHANNEL<br />

PHONES<br />

USB<br />

HDMI<br />

INPUT 5 VIDEO L AUDIO R<br />

ANALOG RGB<br />

PC<br />

Doğrudan bir medya/ortam sunucusuna bağlantı<br />

Bir PC’yi bir medya/ortam sunucusu olarak çalıştırmak için, Ortam<br />

Alıcısı’nı bükümlü bir (“çakışma”) Ethernet (LAN) kablosu kullanarak<br />

doğrudan PC’ye takınız. Aşağıdaki şemaya bakınız.<br />

SAT<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

LAN (10 / 100)<br />

AUDIO R<br />

INPUT 2<br />

IP Adresini Onaylayınız<br />

Ağ bağlantısı yaptıktan sonra, ağa erişmeden önce IP Adresini<br />

onaylamak için, aşağıdaki talimatları takip ediniz. (Bu kurulum sadece<br />

Otomatik için geçerlidir. Prosedürü yerine getirmek için, sunucunuz ya<br />

da yönlendiriciniz üzerindeki DHCP geçerli olmalıdır. 89. sayfadaki<br />

HMG Kurulumu. bölümüne bakınız.)<br />

1 Uzaktan kumanda üzerindeki HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 “HMG Setup” (HMG Kurulumu)’nu seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız.<br />

3 ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

4 “Network Setup” (Ağ Kurulumu)’nu seçiniz.<br />

5 “Auto DHCP” (Otomatik DHCP)’yi seçiniz.<br />

Ekran “Select” (Seç) modundan “Input” (Giriş) moduna döner.<br />

6 “Yes” (Evet)’i seçiniz.<br />

7 RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

HMG Kurulumu ekranı geri döner.<br />

IP Adresi atanır.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi); Otomatik IP ve<br />

DHCP (Dinamik/Değişken Ana Sistem Yapılandırma/Konfigürasyon<br />

Protokolü)’nü destekler. Eğer sistem IP Adresi atamakta başarısız olursa<br />

ya da eğer farklı adresler elde etmek isterseniz, “No” (Hayır)’ı seçiniz<br />

daha sonra IP Adresini ve Altağ maskesini giriniz. Bir adresi elle girmek<br />

için, Ağ Kurulumu ya da HMG Kurulumuna bakınız.<br />

DHCP hakkında bilgi için, ağ aygıtının çalıştırma talimatlarına bakınız.<br />

Bir IP Adresini elle giriyorken, hizmet sağlayıcınız ya da ağ idareciniz<br />

ile irtibata geçmeniz gerekebilir.<br />

INPUT 2<br />

OPTICAL<br />

DIGITAL OUT<br />

HDMI<br />

INPUT 1<br />

Medya/Ortam sunucusu 1<br />

Y<br />

HDMI<br />

INPUT 3<br />

COMPONE<br />

L<br />

SUB WO<br />

HDMI<br />

INPUT 4<br />

Çakışma kablosu<br />

Bazı medya/ortam sunucuları, istemci sunucularına erişimi önler ya da<br />

önlemek üzere programlanmıştır. Ortam Alıcısı’nı takıyorken, istemci<br />

sunucusu erişim hakları için medya/ortam sunucusunu kontrol ediniz.<br />

Bir USB aygıtının takılması<br />

Bir USB aygıtını Ortam Alıcısı’na takarak bellek kartları üzerine<br />

kaydedilen içeriği de kullanabilirsiniz. Bir USB çakar sürücü ya da bir<br />

çoklu kart okuyucu USB bağlantı noktasına takılır takılmaz, Kök dizin<br />

ya da Aygıt Listesi ekranı belirir. Bir başka seçenek, ticari olarak<br />

satılmakta olan bir USB konektör kablosunu kullanarak, dijital<br />

kameranızı doğrudan Ortam Alıcısı’na takmaktır.<br />

Eğer herhangi bir nedenle, Klasör/İçerik Listesi ya da Aygıt Listesi<br />

belirmezse, aşağıdaki adımları takip ediniz.<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 “USB”yi seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız.<br />

3 Seçimi onaylamak için ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

4 İstenen aygıtı seçiniz.<br />

USB Aygıt ekranı görüntülenmelidir.<br />

5 Bir klasör içinde gezinmek ya da bir dosyayı/içeriği çalmak<br />

için, ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Önceki ekrana geri dönmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine<br />

basınız.<br />

Çıkmak için, EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• Düz ekran TV; USB Aygıt ekranını ya da kök dizinini, bir USB<br />

aygıtını yerleştirmenizden hemen sonra görüntüler. Bu durumda, 5.<br />

adımdan başlayınız.<br />

• Bir çoklu-kart okuyucu yerleştirildiğinde, USB Aygıt ekranı<br />

görüntülenir. Bu durumda, 4. adımdan başlayınız.<br />

USB konektör<br />

kablosu<br />

Ortam Alıcısı (ön)<br />

<strong>KRP</strong>-M01<br />

USB Toplu Saklama<br />

Sınıf’lı dijital kamera<br />

(PTP de desteklenir)<br />

USB adaptör aracılığı ile çakar medya/ortam<br />

(Çoklu-kart okuyucu)<br />

75<br />

Tu


Not<br />

• Belirtilenlerin dışındaki herhangi bir USB aygıtını kullanmayınız.<br />

Diğer aygıtların kullanılması, bir hatalı çalışmaya neden olabilir.<br />

Okunabilir veri formatı<br />

Bu sistem, FAT16, FAT32 ya da NTFS’yi okur.<br />

Okunabilir veri dosyaları<br />

Film, müzik, ve fotoğraf dosyaları, Digital Rights Manager (Dijital<br />

Haklar Yönetimi (WMDRM10)) korumalı dosyaları istisnası ile çalar.<br />

Düz ekran TV’niz, bir kerede bir tekli USB aygıtını destekler. Ayrıca,<br />

TV; USB hub’larını (göbeklerini) desteklemez.<br />

Bu sistem; bir PC ya da diğer donatımda değiştirilmiş ya da düzenlenmiş<br />

içeriği görüntüleyemeyecektir.<br />

Düz ekran TV’niz, USB Toplu Saklama Sınıfını ve PTP aygıtlarını<br />

destekler.<br />

Bazı dijital kameralar, Toplu Saklama Sınıfı veri aktarımı için bir<br />

kurulum prosedürü gerektirebilir. Kurulum, kamera üzerinde yapılır.<br />

Dijital kamera ile birlikte sağlanan çalıştırma talimatlarına bakınız.<br />

Bellek kartınızın ya da kameranızın tipine bağlı olarak, bazı görüntüler<br />

görüntülenemeyebilir.<br />

Bir USB aygıtının çıkarılması<br />

Bir USB aygıtını çıkarmak için, önce Home Media Gallery (Ana Medya/<br />

Ortam Galerisi)’den çıkınız, daha sonra aygıtın bağlantısını kesiniz.<br />

USB aygıtını çıkarmadan önce, Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam<br />

Galerisi) ekranından çıktığınızdan emin olunuz. Eğer Home Media Gallery<br />

(Ana Medya/Ortam Galerisi) ekranı görüntüleniyorken USB aygıtını<br />

çıkartırsanız, hafıza kartının içindeki veriler hasara uğrayabilir.<br />

Sistem Açık ya da Kapalı konumuna getirildikten hemen sonra USB<br />

aygıtı takmayınız ya da çıkarmayınız. Bu işlem; hafıza içindeki verilerin<br />

hasara uğramasına neden olabilir.<br />

<strong>Pioneer</strong>; USB çakar sürücü içindeki verilerdeki herhangi bir kayıp ya da<br />

hasardan dolayı sorumlu değildir.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam<br />

Galerisi)’nin çalıştırılması<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda belirir.<br />

2 “Media Navigator” (Medya/Ortam Gezgini), “USB”, “HMG<br />

Playlist” (HMG Çalma Listesi) ya da “HMG Setup” (HMG<br />

Kurulumu)’nu seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Önceki ekrana geri dönmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine<br />

basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden çıkmak için,<br />

EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

Media Navigator<br />

USB<br />

HMG Playlist<br />

HMG Setup<br />

Medya/Ortam Gezgini’nin Kullanılması<br />

Medya/Ortam Gezginini seçerek, önceden seçilen sunucu menüsü<br />

otomatik olarak ekranda belirir. Sadece bir sunucu bulunduğunda,<br />

sistem otomatik olarak sunucuyu bağlar. Bir başka sunucuya geçmek<br />

için TOOLS (ARAÇLAR) Menüsü de kullanabilirsiniz ya da Sunucu<br />

Listesinden bir sunucuyu elle seçebilirsiniz. Hiçbir önceki sunucu yok<br />

ise, ekran otomatik olarak Sunucu Listesi’ne geçer.<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 “Media Navigator” (Medya/Ortam Gezgini)’ni seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Ayara bağlı olarak Sunucu Listesi ekranı belirir. Sunucu Listesinden<br />

istenen bir sunucuyu seçiniz. Dosya/klasör konfigürasyonu seçilen<br />

sunucuya bağlı olarak değişiklik gösterir.<br />

4<br />

Movie<br />

Music<br />

Photo<br />

<strong>User</strong> Files<br />

(Örnek ekran)<br />

3 İçinde gezinmek istenen klasörü ya da çalmak istenen<br />

dosyayı/içeriği seçiniz.<br />

4 Bir sonraki ekranı görüntülemek için ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Bir sonraki ekran belirir.<br />

Önceki ekrana geri dönmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine<br />

basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden çıkmak için,<br />

EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• Medya/Ortam Gezgini başlatma, “Auto Connection” (Otomatik<br />

Bağlantı) içinde seçilen seçeneğe bağlıdır (sayfa 89). Ekran, sunucu<br />

listesinden bir sunucuyu seçtikten sonra görüntülenir.<br />

Bir USB aygıtın dosyaları ve klasörleri içinde gezinme<br />

Medya/ortam sunucuları içinde gezinmeye benzer şekilde, uygun bir<br />

çaları başlatmak için USB Aygıt ekranı üzerindeki bir aygıttan özel<br />

dosyayı seçiniz. Ayrıntılı bilgiler için, aşağıdaki adımları takip ediniz.<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 “USB”yi seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

USB Aygıt ekranı belirir. Aygıtı seçiniz. Bir tekli dizin aygıtı<br />

kullanıyorken (USB çakar sürücü), USB Aygıt ekranı belirmez.<br />

76<br />

Tu


USB A<br />

USB B<br />

USB C<br />

USB D<br />

USB E<br />

USB F<br />

USB G<br />

15<br />

(Örnek ekran)<br />

3 İçinde gezinmek istenen klasörü ya da çalmak istenen<br />

dosyayı/içeriği seçiniz.<br />

4 Bir sonraki ekranı görüntülemek için ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Bir sonraki ekran belirir.<br />

Önceki ekrana geri dönmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine<br />

basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden çıkmak için,<br />

EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• Bir çoklu-kart okuyucu ya da çoklu çakar sürücü aygıtlarını<br />

kullanıyorken, USB Aygıt ekranı belirir. Bu durumda, istenen<br />

içeriği içeren aygıtı seçiniz.<br />

77<br />

Tu


Ekran bileşenleri<br />

Ekran görüntüleme seçenekleri: Liste, Simgeleşmiş Resim ya da Simgeleşmiş Resim Listesidir. TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız daha<br />

sonra ekran görüntüleme seçenekleri arasından seçim yapmak üzere TOOLS (ARAÇLAR) Menüsü “Change View” (İzlemeyi Değiştir)’i seçiniz.<br />

Film, Müzik ve Fotoğraf menüleri için seçenekler mevcuttur.<br />

(Örnek ekranlar)<br />

Folder 1<br />

Liste ekranı<br />

3<br />

Folder 2<br />

1<br />

Folder 3<br />

Content 2<br />

4<br />

Content 3<br />

Content 4<br />

2<br />

Content 5<br />

40<br />

1<br />

Simgeleşmiş Resim ekranı<br />

Simgeleşmiş Resim Listesi ekranı<br />

Folder 2<br />

Folder 3 Content 1<br />

Content 2 Content 3<br />

40<br />

40<br />

2<br />

1<br />

3<br />

2 3<br />

1 Seçilmekte olan öge<br />

2 Toplam öge sayısı<br />

3 Kaydırma çubuğu (bir ya da daha fazla sayfa takip ettiğinde görüntülenir)<br />

4 İkon ya da seçilen ögenin simgeleşmiş resmi (eğer elde edilmişse)<br />

TOOLS (ARAÇLAR) Menüsü<br />

Geçerli menüyü başka bir seçeneğe değiştirmek için, ekran üzeri TOOLS (ARAÇLAR) Menüsü, bir program seyrediyorken kullanılabilir seçimlere<br />

kısayollar sağlar. Menüyü görüntülemek için, uzaktan kumanda üzerindeki TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız. Bu kısımda gösterilen<br />

menüler; menüye bağlı olarak farklılık gösterir (bkz. sayfa 83).<br />

1<br />

2<br />

TELEVISION<br />

TOOLS<br />

Sound<br />

Random<br />

All Play Mode : Single<br />

A-B Repeat<br />

Time Search<br />

Repeat<br />

3<br />

1 Seçilmiş menüler (menü çubuğunun ortasında seçili<br />

duruma getirilmiş)<br />

2 Alt menü (mevcut olduğunda)<br />

4<br />

3 Alt menü (mevcut olduğunda)<br />

4 Kullanılabilir menüler<br />

78<br />

Tu


HMG Çalma Listesi<br />

Her bir kategorinin (Film, Müzik, ve Fotoğraf), her biri 100 adete kadar<br />

dosyayı kaydedecek beş farklı Çalma Listesi vardır. HMG Çalma<br />

Listesi, “Media Navigator” (Medya/Ortam Gezgini) içinde seçilen ses<br />

ve görüntü dosyalarını içerebilir. Bir Çalma Listesini düzenlemek için,<br />

TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünü kullanınız.<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 “HMG Playlist” (HMG Çalma Listesi)’ni seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 “Movie” (Film), “Music” (Müzik), ya da “Photo”<br />

(Fotoğraf)’dan bir kategori seçiniz.<br />

Movie<br />

Music<br />

Photo<br />

Film dosyalarınızın düz ekran TV üzerinde<br />

gösterilmesi<br />

Medya/Ortam Gezgini ekranı ya da USB aygıt ekranı üzerindeki sunucu<br />

menüsünden film içeriği seçtiğinizde, Film Çalar otomatik olarak başlar.<br />

İstenen dosya ya da içeriği içeren alt menüye erişmek için, bir kategori,<br />

klasör, ya da aygıt seçiniz.<br />

Sunucu içinde bir dosyanın seçilmesine benzer şekilde HMG Çalma<br />

Listesinden bir film dosyasını seçtiğinizde, Film Çalar ekranı belirir.<br />

Ekran bileşenleri<br />

Film Çalar başlatıldığında ya da yeniden çalma durum değiştiğinde<br />

(uzaktan kumanda ile kumanda edilen, örneğin), ekran üzerinde<br />

aşağıdaki bilgi otomatik olarak birkaç saniye süreyle belirir. p<br />

düğmesine basılması ya da TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünde Bilgilerin<br />

seçilmesi de bilgilerin belirmesine neden olur.<br />

Album Name<br />

1 2<br />

Playback 00:02:01/00:05:24<br />

MovieTITLE_0123456<br />

1<br />

3<br />

YYYY/MM/DD<br />

4<br />

5<br />

6 7 8<br />

3<br />

4 Playlist (Çalma Listesi) 1 ila Playlist (Çalma Listesi) 5’den<br />

istenen bir listeyi seçiniz.<br />

5 İstenen içeriği seçiniz.<br />

Bu menü, bir Liste, Simgeleşmiş Resim ya da Simgeleşmiş Resim<br />

Listesi ekranı olarak belirebilir. TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine<br />

basınız daha sonra TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden İzlemeyi<br />

Değiştiri seçiniz.<br />

6 İçeriği çalmak için ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Önceki ekrana geri dönmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine<br />

basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden çıkmak için,<br />

EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

(İçerik bilgileri)<br />

1 Albüm adı<br />

2 İçerik başlığı<br />

3 Tarih<br />

(Çalar durumu)<br />

4 Yeniden çalma durumu (durum ikonu, durum bilgileri,<br />

geçerli zaman/toplam zaman)<br />

5 İlerleme çubuğu<br />

6 Ses modu<br />

7 Çal modu<br />

8 Rasgele modu<br />

9 A-B Tekrar modu<br />

1<br />

9<br />

A-B Tekrar modu esnasında<br />

79<br />

Tu


Film Çalar tuş kılavuzu<br />

Mod Kullanılan tuş(lar) İşlev<br />

Playback ENTER (GİR)<br />

İçeriği yeniden çalar<br />

(Yeniden<br />

Çalma)<br />

Stop (Durdur) RETURN (GERİDÖN) Film Çaları durdurur ve<br />

önceki ekrana geri döner<br />

(Liste/Simgeleşmiş<br />

Resim/Simgeleşmiş<br />

Resim Listesi)<br />

PAUSE<br />

(ARA VER)<br />

ENTER (GİR)<br />

Yeniden çalmaya ara verir<br />

Fast Foward<br />

(Hızlı İleri<br />

sarar)<br />

Fast Reverse<br />

(Hızlı Geri<br />

sarar)<br />

Slow Forward<br />

(Yavaş İleri)<br />

Forward (İleri)<br />

(15 san.)<br />

Reverse (Geri)<br />

(15 san.)<br />

Time Search<br />

(Zaman/Süre<br />

Arama)<br />

Add to HMG<br />

Playlist<br />

(HMG Çalma<br />

Listesine ekle)<br />

<br />

<br />

ENTER (GİR) + <br />

(yeniden çalarken)<br />

<br />

<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

Yeniden çalarken hızlı<br />

ileri sarar. Düğmeye her<br />

basmanız, Hızlı İleri<br />

Sarma hızını değiştirir.<br />

Hızlı İleri Sarmaya ara<br />

vermek için, ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

Normal yeniden çalma<br />

moduna geri döner.<br />

Yeniden çalarken hızlı<br />

geri sarar. Düğmeye her<br />

basmanız, Hızlı Geri<br />

Sarma hızını değiştirir.<br />

Hızlı Geri Sarmaya ara<br />

vermek için, ENTER<br />

(GİR) düğmesine basınız.<br />

Normal yeniden çalma<br />

moduna geri döner.<br />

PAUSE (ARA VERME)<br />

halinde yavaş ileri.<br />

Düğmeye her basmanız,<br />

yavaş hızını değiştirir.<br />

Yavaş İleri’ye ara vermek<br />

için, ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Normal yeniden çalma<br />

moduna geri döner.<br />

Not: Bu işlev, içeriğe<br />

bağlı olarak<br />

desteklenmeyebilir.<br />

PAUSE (ARA VERME)<br />

esnasında, 15 saniye ileri<br />

atlar ve yeniden çalar<br />

veya çalmaya ara verir<br />

PAUSE (ARA VERME)<br />

esnasında, 15 saniye geri<br />

atlar ve yeniden çalar<br />

veya çalmaya ara verir<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Mod Kullanılan tuş(lar) İşlev<br />

A-B Repeat<br />

Mode<br />

(A-B Tekrar<br />

modu)<br />

Random<br />

(Rasgele)<br />

Play Mode<br />

(Çal modu)<br />

Not<br />

•Bazı işlevler, kullanılan sunucu tipine ya da versiyona bağlı olarak<br />

desteklenmeyebilir.<br />

• Yeniden çalma esnasında, içerik ya da sunucu yazılımına bağlı<br />

olarak zamanla ilgili bilgide bir hata ortaya çıkabilir.<br />

•Bazı işlevler, içeriğe bağlı olarak desteklenmeyebilir.<br />

USB arayüzü ile, H.264/AVC formatını destekleyen bir dijital görüntü<br />

kamerasından alınan içeriği çalabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip<br />

ediniz.<br />

1 Ortam Alıcısı’na takmak için bir kart okuyucundaki içeriği<br />

içeren USB çakar sürücünün yerleştirilmesi<br />

USB aygıtın Klasör/İçindekiler Listesi ekranda belirir.<br />

Bağlantılar ve ayar için, tek tek aygıtlar ile birlikte gelen çalıştırma<br />

kitapçığına bakınız.<br />

2 Bir Klasör/İçindekiler Listesini seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 İstenen içeriği seçiniz.<br />

Not<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Audio (Ses) TOOLS (ARAÇLAR) 83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Picture<br />

(Resim)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Sound (Ses) TOOLS (ARAÇLAR) 83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Information<br />

(Bilgi)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

•Bazı içerikler yeniden çalınamayabilir ya da dosyaya bağlı olarak<br />

ses ve görüntü arasında bir gecikme yaşayabilirsiniz.<br />

• Tüm dosyalar, (düzenlenmiş dosyalar dahil) Film Çalar ile<br />

desteklenmeyebilir.<br />

• Saklanan içerik, bellek aygıtı içinde saklanan konuma bağlı olarak,<br />

“Shortcut” (Kısayol) klasörü içinde görüntülenmeyebilir.<br />

•Ayrıca, içerik; kullanılan USB kart okuyucusuna bağlı olarak,<br />

düzgün şekilde çalmayabilir.<br />

80<br />

Tu


Film dosyalarınızın düz ekran TV üzerinde<br />

gösterilmesi<br />

Sunucu menüsünden (Medya/Ortam Gezgini ekranı üzerindeki ya da<br />

USB Aygıt ekranından) müzik içeriğini seçtiğinizde, Müzik Çalar<br />

otomatik olarak başlatılır. İstenen dosya ya da içeriği içeren alt menüye<br />

erişmek için, bir kategori, klasör, ya da aygıt seçiniz. Sunucu içinde bir<br />

dosyanın seçilmesine benzer şekilde HMG Çalma Listesinden bir müzik<br />

dosyasını seçtiğinizde, Müzik Çalar ekranı belirir.<br />

Müzik içeriğini bir kez çaldıktan sonra, Müzik Çalar; yeniden çalmayı<br />

durdurmanıza, Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden<br />

çıkmanıza ya da fotoğraf içeriğinden başka bir içeriği çalmaya<br />

başlayıncaya kadar içeriği çalmaya devam eder.<br />

Ekran bileşenleri<br />

XXXXXX.mp3<br />

Previous Song<br />

1 Sanatçı/albüm bilgileri<br />

2 Müzik Çalar simgeleşmiş resim ikonu/jacket görüntüsü<br />

3 Çalar listesi<br />

2<br />

Artist : XXXXX<br />

Album : XXXXX<br />

XXXXXX.mp3<br />

Next Song<br />

Aşağıdaki bilgi ve yeniden çalma durumu, Müzik Çalar ekranında<br />

belirir.<br />

Playback 00:02:01/00:05:24<br />

1<br />

4 Çal modu<br />

5 Rasgele modu<br />

6 Yeniden çalma durumu (durum ikonu, durum bilgileri,<br />

geçerli zaman/toplam zaman)<br />

7 İlerleme çubuğu<br />

8 A-B Tekrar modu<br />

9 Tarih<br />

3<br />

4 5<br />

8<br />

A-B Tekrar modu esnasında<br />

YYYY/MM/DD<br />

6 7<br />

9<br />

Müzik Çalar tuş kılavuzu<br />

Mod Kullanılan tuş(lar) İşlev<br />

Playback<br />

(Yeniden<br />

Çalma)<br />

ENTER (GİR)<br />

Seçilen içeriği yeniden<br />

çalar<br />

Stop (Durdur) Yeniden çalmayı durdurur<br />

PAUSE ENTER (GİR) Yeniden çalmaya ara verir<br />

(ARA VER)<br />

Fast Foward<br />

(Hızlı İleri<br />

sarar)<br />

<br />

Hızlı İleri Sarmayı<br />

başlatmak için, <br />

düğmesine basıp basılı<br />

tutunuz. Hızlı İleri<br />

Sarmada iken, yeniden<br />

çalma hızını değiştirmek<br />

için düğmesine<br />

basınız. Hızlı İleri<br />

Sarmaya ara vermek için,<br />

ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Normal yeniden çalma<br />

moduna geri döner.<br />

Fast Reverse<br />

(Hızlı Geri<br />

sarar)<br />

Next<br />

(Sonraki)<br />

Previous<br />

(Önceki)<br />

Time Search<br />

(Zaman/Süre<br />

Arama)<br />

<br />

<br />

<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

Add to HMG TOOLS (ARAÇLAR)<br />

Playlist<br />

(HMG Çalma<br />

Listesine ekle)<br />

Random TOOLS (ARAÇLAR)<br />

(Rasgele)<br />

A-B Repeat<br />

(A-B Tekrar)<br />

Play Mode<br />

(Çal modu)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

Hızlı Geri Sarmayı<br />

başlatmak için, <br />

düğmesine basıp basılı<br />

tutunuz. Hızlı Geri<br />

Sarmada iken, yeniden<br />

çalma hızını değiştirmek<br />

için düğmesine<br />

basınız. Hızlı Geri<br />

Sarmaya ara vermek için,<br />

ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Normal yeniden çalma<br />

moduna geri döner.<br />

Sonraki içeriği seçer<br />

Önceki içeriği seçer<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

81<br />

Tu


Sound (Ses) TOOLS (ARAÇLAR) 83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Not<br />

• Dosyalar, içeriğe bağlı olarak düzgün şekilde çalınmayabilir.<br />

•Bazı işlevler, kullanılan sunucu tipine ya da versiyona bağlı olarak<br />

desteklenmeyebilir.<br />

• Yeniden çalma, Çalar ekranından daha önce seçilen ekrana geçmek<br />

için RETURN (GERİDÖN) düğmesine basıldığında bile devam<br />

eder.<br />

Fotoğraf dosyanızın düz ekran TV üzerinde<br />

gösterilmesi<br />

Medya/Ortam Gezgini ekranı ya da USB aygıt ekranı üzerindeki sunucu<br />

menüsünden fotoğraf içeriği seçtiğinizde, Fotoğraf Çalar/Oynatır<br />

otomatik olarak başlar. Seçilen içerik, ENTER (GİR) düğmesine<br />

basılmasıyla tam ekran olarak görüntülenir. İstenen dosya ya da içeriği<br />

içeren alt menüye erişmek için, bir kategori, klasör, ya da aygıtı seçiniz.<br />

Sunucu içinde bir dosyanın seçilmesine benzer şekilde HMG Çalma<br />

Listesinden bir fotoğraf dosyasının seçilmesi, Fotoğraf Çalar ekranının<br />

belirmesine neden olur.<br />

Ekran bileşenleri<br />

Fotoğraf Çalar başlatıldığında ya da yeniden çalma durum değiştiğinde<br />

(uzaktan kumanda ile kumanda edilen, örneğin), ekran üzerinde<br />

aşağıdaki bilgi otomatik olarak birkaç saniye süreyle belirir. p<br />

düğmesine basılması ya da TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünde Bilgilerin<br />

seçilmesi de bilgilerin belirmesine neden olur.<br />

1 2<br />

Album Name<br />

Playback 45678/99999<br />

Photo TITLE_0123456<br />

YYYY/MM/DD<br />

4<br />

5 6 7<br />

(İçerik bilgileri)<br />

1 Albüm adı<br />

2 İçerik başlığı<br />

3 Tarih<br />

(Çalar durumu)<br />

4 Yeniden çalma durumu<br />

(durum ikonu, durum bilgileri, geçerli sayı/toplam sayı)<br />

5 İlerleme çubuğu<br />

6 Çal modu<br />

7 Rasgele modu<br />

3<br />

Fotoğraf Çalar tuş kılavuzu<br />

Mod Kullanılan tuş(lar) İşlev<br />

Playback<br />

(Yeniden<br />

Çalma)<br />

ENTER (GİR)<br />

Bir fotoğraf<br />

görüntülemeyi ya da bir<br />

slayt gösterisi oynatmayı<br />

başlatır<br />

Stop (Durdur) RETURN (GERİDÖN) Çaları durdurur ve önceki<br />

ekrana geri döner (Liste/<br />

Simgeleşmiş Resim/<br />

Simgeleşmiş Resim<br />

Listesi)<br />

PAUSE<br />

(ARA VER)<br />

Move File<br />

Forward<br />

(Dosyayı İleri<br />

Taşı)<br />

Move File<br />

Backward<br />

(Dosyayı Geri<br />

Taşı)<br />

Rotate<br />

(Döndür)<br />

(saat dönüş<br />

istikametinde)<br />

Change BGM<br />

(BGM’yi<br />

değiştir)<br />

ENTER (GİR)<br />

<br />

<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

Slayt gösterisine ara verir<br />

Sonraki görüntü içeriğini<br />

görüntüler<br />

Önceki görüntü içeriğini<br />

görüntüler<br />

Görüntüyü 90 o saat dönüş<br />

yönünde döndürür.<br />

Her düğmeye basmanız,<br />

dönüş açısını 90 o , 180 o ,<br />

270 o ve 0 o arasında, her<br />

seferinde 90 o döndürür.<br />

(83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.)<br />

, BGM çalıyorken BGM<br />

içeriğini değiştirir<br />

Zoom (Büyült) TOOLS (ARAÇLAR)<br />

Add to HMG<br />

Playlist<br />

(HMG Çalma<br />

Listesine ekle)<br />

Random<br />

(Rasgele)<br />

Play Mode<br />

(Çal modu)<br />

Slide Show<br />

(Slayt<br />

Gösterisi)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

82<br />

Tu


Music Player<br />

(Müzik Çalar)<br />

Picture<br />

(Resim)<br />

Not<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

•Bazı işlevler, kullanılan sunucu tipine ya da versiyona bağlı olarak<br />

desteklenmeyebilir.<br />

• Desteklenen formatla bile, dosyalar; içeriğe bağlı olarak düzgün<br />

şekilde çalınmayabilir.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Sound (Ses) TOOLS (ARAÇLAR) 83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Information<br />

(Bilgi)<br />

TOOLS (ARAÇLAR)<br />

83. sayfadaki TOOLS<br />

(ARAÇLAR) menüsünün<br />

kullanılması bölümüne<br />

bakınız.<br />

Uzaktan kumanda üzerindeki TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine<br />

basılması, TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünün belirmesine neden olur.<br />

Menüden çeşitli çalma ve görüntüleme modlarını seçiniz. Seçilebilir<br />

menü ögeleri, o anda seçilen menüye bağlı olarak farklılık gösterir.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) Menüsü ekranı bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi<br />

için, 78. sayfadaki “TOOLS (ARAÇLAR) Menüsü”ne bakınız.<br />

Güncelleme Sunucu Listesi (Update Server List)<br />

Ekranda o anda seçilen Sunucu Listesini güncellemek için bu işlevi<br />

kullanınız. Bu seçenek, Sunucu Listesi ekranında mevcuttur (takılı/takılı<br />

değil).<br />

1 Sunucu Listesini gösteriyorken, TOOLS (ARAÇLAR)<br />

düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Update Server List”<br />

(Güncelleme Sunucu Listesi)’ni seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Takılı sunucu üzerindeki bilgiler; güncellenmiş.<br />

Menüden çıkmak için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Sunucuyu Sil (Delete Server)<br />

Listeden Sunucu Listesi ekranı üzerinde seçmek için kullanılabilir<br />

olmayan sunucuyu/sunucuları silebilirsiniz. Bu seçenek, Sunucu Listesi<br />

ekranında mevcuttur (sunucu takılı değil).<br />

1 İmleç, Sunucu Listesi ekranı üzerinde takılı olmayan<br />

sunucuda iken, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Delete Server”<br />

(Sunucuyu Sil)’i seçiniz.<br />

Bir “Delete Server” (Sunucuyu Sil) ekranı belirir.<br />

3 “Yes” (Evet)’i seçiniz daha sonra ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

Sunucunun silinmesi tamamlanır.<br />

Tamamlanmadan önce iptal etmek için, “No.” (Hayır)’ı seçiniz.<br />

USB Aygıtı (USB Device)<br />

USB Aygıt ekranını açmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz. Bu<br />

seçenek, Klasör/İçindekiler Listesi (USB) ekranında mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “USB Device” (USB<br />

Aygıt)’ı seçiniz.<br />

O anda takılı USB aygıtlarını gösteren “USB Device” (USB Aygıt)<br />

ekranı belirir.<br />

Beğenilenler Girişi (Favourites Entry)<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nin TOOLS<br />

(ARAÇLAR) Menüsünde Beğenilenler’e kaydedilmesi, Home Media<br />

Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) üst ekranına, TV ya da diğer<br />

programları seyrediyorken hızlıca erişilmesini sağlar. Bu seçenek,<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) ekranında<br />

mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “Favourites Entry” (Beğenilenler Girişi) ve “On” (Açık)’ı<br />

seçiniz, daha sonra düğmesine basınız ENTER (GİR).<br />

Kayıt işlemi tamamlanır.<br />

“Home Media Gallery” (Ana Medya/Ortam Galerisi)’ni<br />

Beğenilenlerden kaldırmak için, “Off” (Kapalı)’yı seçiniz.<br />

Ayrıntılı Gösterim (Detailed Display)<br />

O anda seçilen içerik üzerinde ayrıntılı bilgileri görüntülemek için bu<br />

seçeneği seçiniz. Bu seçenek, Medya/Ortam Gezgini, Çalma Listesi<br />

Listesi (Film/Müzik/Fotoğraf), Klasör/İçindekiler Listesi ekranlarında<br />

mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Detailed Display”<br />

(Ayrıntılı Gösterim)’i seçiniz.<br />

Ayrıntılı bilgi belirir.<br />

RETURN (GERİDÖN) düğmesine basılması, bilgilerin kaybolmasına<br />

neden olur. Önceki ekran geri döner.<br />

Sırala (Sort)<br />

Klasör/İçindekiler Listesinde bulunan ögeleri sıralayabilirsiniz. Bu<br />

seçenek, Medya/Ortam Gezgini ve Klasör/İçindekiler Listesi<br />

ekranlarında mevcuttur. Bu işlev, klasörler ya da bir USB aygıtı<br />

üzerindeki içerik için kullanılabilir değildir.<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 Medya/Ortam Gezgini içindeki istenen klasörü ve/ya da<br />

içeriği seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

83<br />

Tu


3 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız daha sonra TOOLS<br />

(ARAÇLAR) Menüsünden “Sort” (Sırala)’yı seçiniz.<br />

Bir “Sort” (Sıralama) iletişim ekranı belirir.<br />

Sort<br />

Condition : Title<br />

Order : Bottom-Up<br />

Start<br />

4 “Condition” (Durum) için “Title” (Başlık), “Track Number”<br />

(Parça Numarası), “Genre” (Tarz), “Artist” (Sanatçı) ya da “Date”<br />

(Tarih)’i seçiniz.<br />

5 “Order”(Sıra) için “Top-Down” (Alt-Üst) ya da “Bottom-Up”<br />

(Yukarı-Aşağı)’yı seçiniz.<br />

6 “Sort” (Sıralama) iletişim ekranı üzerinde “Start” (Başlat)’ı<br />

seçiniz.<br />

Sıralama, seçiminizi temel alarak başlar ve sıralama sonuçları<br />

görüntülenir.<br />

Sıralama devam ediyorken, çalınacak içeriği seçebilirsiniz. Sıralama<br />

ekranına geri dönmek için, yeniden çalma esnasında RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Sıralama modunu iptal etmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Müzik kategorileri içinde geziniyorken, “Select a sorting order.”<br />

(Bir sıralama sırası seçiniz.) ekranı görüntülenebilir.<br />

• Kullanılan sunucuya bağlı olarak, sıralama kullanılabilir<br />

olmayabilir.<br />

• Kullanılan sunucuya bağlı olarak, Durum için kullanılabilir<br />

altmenüler değişiklik gösterebilir.<br />

Ara (Search)<br />

Düz ekran TV’nin bütünleşik Arama işlevi, bir medya/ortam sunucusu<br />

üzerindeki bir Klasör/İçindekiler Listesi içinde bulunan ögeleri<br />

bulmanın uygun bir yolunu sağlar. Bu işlev, klasörler ya da bir USB<br />

aygıtı üzerindeki içerik için kullanılabilir değildir. Sadece arama<br />

yapmak için bir kelime giriniz ve sonuçlar ekranda belirir. Bir Arama’ya<br />

başlamak için, aşağıdaki talimatları takip ediniz. Bu seçenek, Medya/<br />

Ortam Gezgini ve Klasör/İçindekiler Listesi ekranlarında mevcuttur.<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 Medya/Ortam Gezgini içindeki istenen klasörü ve/ya da<br />

içeriği seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

4 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Search” (Arama)’yı<br />

seçiniz.<br />

Bir “Search” (Arama) iletişim ekranı belirir.<br />

Search<br />

Condition : Title<br />

Keyword : ----<br />

Start<br />

5 “Condition” (Durum) için “Title” (Başlık), “Genre” (Tarz) ya<br />

da “Artist” (Sanatçı)’yı seçiniz ya da bir “Keyword” (Arama<br />

sözcüğü) giriniz.<br />

Arama sözcüğü menüsü üzerindeki ENTER (GİR) düğmesine<br />

basılması, yazılım klavyesinin ekran üzerinde belirmesine neden olur.<br />

6 Yazılım klavyesi üzerinde kelimeyi giriniz.<br />

Çalıştırma hakkında ayrıntılı bilgi için, 36. sayfadaki TV kanallarının<br />

etiketlenmesi bölümüne bakınız.<br />

7 Arama iletişim ekranını getirmek ve klavyeyi gizlemek için<br />

yazılım klavyesi üzerinde “OK” (TAMAM)’ı seçiniz.<br />

Arama sözcüğü girişini iptal etmek için, “Cancel” (İptal)’i seçiniz.<br />

8 “Search” (Arama) iletişim ekranı üzerinde “Start” (Başlat)’ı<br />

seçiniz.<br />

Arama, ekran üzerinde beliren sonuçlarla girilen sözcük temel alınarak<br />

başlatılır.<br />

Arama devam ediyorken, çalınacak içeriği seçebilirsiniz. Arama<br />

ekranına geri dönmek için, yeniden çalma esnasında RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Arama modunu iptal etmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine<br />

basınız.<br />

Not<br />

• Kullanılan sunucuya bağlı olarak, arama kullanılabilir olmayabilir.<br />

• Kullanılan sunucuya bağlı olarak, Durum için kullanılabilir<br />

altmenüler değişiklik gösterebilir.<br />

Slayt Gösterisi (Slide Show)<br />

Bir sabit resmi görüntülemek için istenen fotoğraf dosyası seçiniz daha<br />

sonra bir slayt gösterisini başlatmak için ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız. Bir slayt gösterisi başlatıldıktan sonra, ENTER (GİR)<br />

düğmesine basılması PLAY (ÇAL) ve PAUSE (ARA VER) arasında<br />

geçişi sağlar. Bu seçenek, Medya/Ortam Gezgini, Klasör/İçindekiler<br />

Listesi ve Fotoğraf Çalar’da mevcuttur. Bir slayt gösterisini BGM ve<br />

çeşitli görsel efektlerle oynatmak üzere Fotoğraf Çalar’ı<br />

ayarlayabilirsiniz. Bir slayt gösterisine başlamak için, aşağıdaki<br />

talimatları takip ediniz.<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 Menüden “Media Navigator” (Medya/Ortam Gezgini) ya da<br />

“USB”yi seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 Fotoğraf içeriği içeren bir klasör seçiniz.<br />

Bir klasörü seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız, daha<br />

sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Simgeleşmiş Resim ekranı belirir (ayara bağlı olarak Simgeleşmiş<br />

Resim Listesi ya da Liste ekranı belirir).<br />

4 İstenen fotoğraf dosyasını seçiniz.<br />

Seçilen fotoğraf içeriği tam ekran olarak belirir.<br />

5 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

6 Bir slayt gösterisi seçeneğini seçiniz.<br />

Bir “Slide Show” (Slayt Gösterisi) iletişim ekranı belirir.<br />

7 “Effect” (Efekt) için “Off” (Kapalı), “Random” (Rasgele),<br />

“Black Out” (Karartma), “Cross Sweep” (Çapraz Süpürme),<br />

“Horizontal Blinds” (Yatay Panjurlar), “Boxed In/Out” (Kutulu İç/<br />

Dış), “Panoramic” (Panoramik) ya da “Scenic” (Manzaralı)’yı<br />

seçiniz.<br />

84<br />

Tu


8 “Monochrome” (Monokrom/Tek Renkli) için “On” (Açık) ya<br />

da “Off” (Kapalı)’yı seçiniz.<br />

9 “Interval” (Aralık) için “3Seconds” (3Saniye), “5Seconds”<br />

(5Saniye), “10Seconds” (10Saniye), “15Seconds” (15Saniye),<br />

“30Seconds” (30Saniye) ya da “60Seconds” (60Saniye)’yi<br />

seçiniz.<br />

Slide Show<br />

Effect : Black Out<br />

Monochrome : Off<br />

Interval : 5Seconds<br />

Random : Off<br />

Play Mode : Repeat All<br />

BGM : Off<br />

Start<br />

10 “Random” (Rasgele) için “On” (Açık) ya da “Off” (Kapalı)’yı<br />

seçiniz.<br />

Ayrıntılı bilgi için, 88. sayfadaki “Rasgele (Random)” bakınız.<br />

11 “Play Mode” (Çal Modu) için istenen seçeneği seçiniz.<br />

“Single” (Tekli), “Repeat” (Tekrar), “Repeat All” (Tekrar Tümü) ya da<br />

“All” (Tümü)’nü seçiniz. Ayrıntılı bilgi için, 86. sayfadaki “Çal modu<br />

(Play Mode)” bakınız.<br />

12 “BGM”yi seçiniz.<br />

Çalma Listesi 1 ila 5 ya da USB aygıtından müzik içeriğini seçiniz.<br />

13 “Start” (Başlat)’ı seçiniz.<br />

Slayt gösterisi başlar ve klasör içinde fotoğraf görüntüleri otomatik<br />

olarak bir bir belirir.<br />

Sonraki görüntü içeriğini elle görüntülemek için, düğmesine basınız.<br />

Önceki görüntü içeriğini elle görüntülemek için, düğmesine basınız.<br />

14 Slayt gösterisini durdurmak için, ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

Fotoğraf Çalar, PAUSE (ARA VER)’e gider.<br />

15 Slayt gösterisini yeniden başlatmak için, ENTER (GİR)<br />

düğmesine yeniden basınız.<br />

Slayt gösterisini iptal etmek için ve Fotoğraf Çaları durdurmak için,<br />

yeniden çalma esnasında RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Önceki ekran geri döner.<br />

Not<br />

•Aralık zamanını ayarladıktan sonra, Aralık zamanı, Home Media<br />

Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) sonraki görüntüyü elde edene<br />

kadarki zaman demek olduğundan önceden ayarlanan zamandan<br />

daha fazla zaman alınabilir. Ana işlemler, sonraki görüntüyü elde<br />

ederken, çalışmayabilir.<br />

HMG Çalma Listesine ekle (Add to HMG Playlist)<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) işlevi – ağdan<br />

beğenilen film, müzik ve fotoğraf dosyalarının yerini imlemenize olanak<br />

veren otomatik kapsanan bir çalma listesi olan “HMG Çalma Listesi”ni<br />

sağlar. Her bir Çalma Listesi Listesi içinde 100 adete kadar dosyayı<br />

kaydedebilir, düzenleyebilir ve sıralayabilirsiniz. Bu seçenek, Medya/<br />

Ortam Gezgini, Klasör/İçindekiler Listesi, Film Çalar, Müzik Çalar ve<br />

Fotoğraf Çalar ekranlarında mevcuttur.<br />

1 Geziniyorken ya da çalıyorken, HMG Çalma Listesine<br />

eklenecek dosyayı seçiniz.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

3 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Add to HMG Playlist”<br />

(HMG Çalma Listesine Ekle)’yi seçiniz.<br />

Bir “Add to HMG Playlist” (HMG Çalma Listesine Ekle) iletişim ekranı<br />

belirir.<br />

4 Bir Çalma Listesini seçiniz.<br />

Çalma Listesi 1 ila Çalma Listesi 5 içinden seçim yapmak için /<br />

düğmesine basınız.<br />

Add to HMG Playlist<br />

Add to : Playlist 1<br />

[Total] : 050/100<br />

5 “OK” (TAMAM)’ı seçiniz.<br />

Diğer Çalma Listesini/Listelerini seçmek için, 2 ila 5. adımları tekrar<br />

ediniz.<br />

Dosya, seçilen Çalma Listesine eklenir. Toplamdaki sayı, çalma<br />

listesine bir içerik dosyası ekledikçe değişir.<br />

İşlemini iptal etmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Sunucuyu seç (Select Server)<br />

Bir ya da daha fazla sunucuları ağ içinde takılı olduğunda, sunucular<br />

arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu seçenek, Medya/Ortam Gezgini ve<br />

Klasör/İçindekiler Listesi ekranlarında mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 “Select Server” (Sunucuyu Seç)’i seçiniz.<br />

Sunucu Listesi görüntülenir.<br />

Server 01<br />

Server 02<br />

Server 03<br />

Server 04<br />

4<br />

3 İstenen sunucuyu seçiniz.<br />

Ekran, seçilen sunucu üzerindeki Medya/Ortam Gezgini’ne değişir.<br />

OK<br />

(Örnek ekran)<br />

Not<br />

• Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) önceden takılı<br />

sunucuları hafızaya alabilir. Medya/Ortam Gezgini başlatıldığında,<br />

kullanılabilir sunucular otomatik olarak konumlanır ve takılır.<br />

•Eğer daha önceden takılan bir sunucu bulunamazsa ya da eğer<br />

sunucu uyku modunda ise, sunucu adının ışığı kısılır.<br />

•Bazı durumlarda, eğer “Wake On LAN” (Yerel Ağ Üzerinden<br />

Açma)’yı desteklerse, bir medya/ortam sunucusunu<br />

başlatabileceksiniz. Sunucuyu seçiniz ve bir “Wake On LAN”<br />

(Yerel Ağ Üzerinden Açma) komutunu seçilen sunucuya iletmek<br />

için ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

• “Wake On LAN” (Yerel Ağ Üzerinden Açma) sunucusunun güç<br />

kaynağını açıyorken, sunucu; zaten tamamlanmış olan gerekli<br />

ayarlarla hazır olmalıdır.<br />

85<br />

Tu


Çal modu (Play Mode)<br />

Bu seçenek, Film Çalar, Müzik Çalar ve Fotoğraf Çalar ekranlarında<br />

mevcuttur. Çoklu içerik dosyalarını çalıyorken, bir yeniden çalma<br />

modunu (Tekrar, Tekli, vb.) seçiniz.<br />

1 İçeriği çalıyorken, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Play Mode” (Çal Modu)’nu<br />

seçiniz.<br />

“Single” (Tekli), “Repeat” (Tekrar), “Repeat All” (Tekrar Tümü) ya da<br />

“All” (Tümü)’nü seçiniz.<br />

“Single” (Tekli): Seçilen içeriği sadece bir kez çalar/oynatır.<br />

“Repeat” (Tekrar): Seçilen içeriği tekrarlı olarak çalar/oynatır.<br />

“Repeat All” (Tümü Tekrar): Sırayla seçilen tüm klasör içeriğini<br />

çalar/oynatır (son içeriğin yeniden çalma işlemi bittiğinde,yeniden<br />

çalmak için ilk içeriğe geri döner)<br />

“All” (Tümü): Seçilen tüm klasör içeriğini sırayla sadece bir kez çalar/<br />

oynatır.<br />

Ad Değiştir (Change Name)<br />

HMG Çalma Listesinde Çalma Listesi 1 ila Çalma Listesi 5’in adını<br />

değiştirebilirsiniz. Düzenleme yapmak için, aşağıdaki talimatları takip<br />

ediniz. Bu seçenek, Çalma Listesi Listesi (Film/Müzik/Fotoğraf)<br />

ekranında mevcuttur.<br />

1 HMG Çalma Listesi içinde beş Çalma Listesi ekranda iken,<br />

TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Change Name” (Ad<br />

Değiştir)’i seçiniz.<br />

Yazılımın klavyesi belirir.<br />

Playlist Name<br />

P L A Y L I S T 1<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Change View”<br />

(Görünümü Değiştir)’i seçiniz.<br />

Liste, Simgeleşmiş Resim ya da Simgeleşmiş Resim Listesi içinden<br />

ekran seçeneğini seçiniz.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) Menüsü<br />

Thumbnail List<br />

Liste ekranı<br />

40<br />

Folder 1<br />

Folder 2<br />

Folder 3<br />

Content 2<br />

Content 3<br />

Content 4<br />

Content 5<br />

40<br />

Simgeleşmiş Resim ekranı<br />

Simgeleşmiş Resim Listesi ekranı<br />

Music Player<br />

Add to HMG Playlist<br />

Change View : List<br />

Sort<br />

Search<br />

Thumbnail<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0<br />

A B C D E F G H I J Delete<br />

K L M N O P Q R S T Space<br />

U V W X Y Z , . : ; Caps<br />

& ' ( ) + - * / _ @<br />

/<br />

$ % ! ? # = | ~ "<br />

^ ` < > [ ] { } OK Cancel<br />

Folder 2<br />

40<br />

Folder 3 Content 1<br />

Content 2 Content 3<br />

(Örnek ekranlar)<br />

3 Yeni adı giriniz.<br />

Çalıştırma hakkında ayrıntılı bilgi için, 36. sayfadaki TV kanallarının<br />

etiketlenmesi bölümüne bakınız.<br />

4 Yeni ad, yazılım klavyesine girildikten sonra, “OK”<br />

(TAMAM)’ı seçiniz.<br />

Yazılım klavye kaybolur ve yeni adlandırılan Çalma Listesi<br />

görüntülenir.<br />

İptal’in seçilmesi, girişin durmasına ve girilen adın iptal edilmesine<br />

neden olur.<br />

Görünümü Değiştir (Change View)<br />

Bu seçeneği, liste ekranını Liste, Simgeleşmiş Resim ve Simgeleşmiş<br />

Resim Listesi arasında değiştirmek için seçiniz. Bu seçenek, Çalma<br />

Listesi Listesi (Film/Müzik/Fotoğraf) ve Klasör/İçindekiler Listesi<br />

ekranlarında mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

Zaman/Süre Arama (Time Search)<br />

Zaman Arama işlevi, içeriğin önceden ayarlanan zamanda çalmaya<br />

başlamasına olanak verir. Bu seçenek, Film Çalar ve Müzik Çalar<br />

ekranlarında mevcuttur.<br />

1 İçeriği çalıyorken, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Time Search” (Zaman<br />

Arama)’yı seçiniz.<br />

Bir “Time Search” (Zaman Arama) iletişim ekranı belirir.<br />

Time Search<br />

[Total] : 01:00:00<br />

Jump : 00 : 00 : 00<br />

Start<br />

86<br />

Tu


3 Atlanacak zamanı giriniz (Saat, Dakika ve/veya Saniye).<br />

Film içeriği için Saat ve Dakika’yı ya da müzik içeriği için Dakika ve<br />

Saniye’yi giriniz.<br />

/ ya da 0 ila 9 düğmelerini kullanınız (eğer bir nümerik tuş ikonu<br />

belirir).<br />

Saat ve Dakika (film içeriği) ya da Dakika ve Saniye (müzik içeriği)<br />

seçmek için / düğmesine basınız.<br />

4 “Start” (Başlat)’ı seçiniz, daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

Film (müzik) ayarladığınızdan zamandan itibaren başlar. Zaman<br />

Arama’yı iptal etmek için, RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Not<br />

• Bu işlev, içeriğe ya da sunucu yazılımına bağlı olarak<br />

desteklenmeyebilir.<br />

• İçerik ya da sunucu yazılımına bağlı olarak zamanla ilgili bilgide bir<br />

hata ortaya çıkabilir.<br />

Resim (Picture)<br />

Resim kalitesini ayarlamak için bu seçeneği seçiniz. Bu seçenek, Film<br />

Çalar ve Fotoğraf Çalar ekranlarında mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Picture” (Resim)’i<br />

seçiniz.<br />

Bir resim ayar ekranı belirir. Ayarlama ögeleri için, 39. sayfadaki Temel<br />

resim ayarlamaları bölümüne bakınız.<br />

3 Ayarlama ekranını kapatmak için RETURN (GERİDÖN)<br />

düğmesine basınız.<br />

Normal yeniden çalma ekranı geri döner.<br />

Ses (Sound)<br />

Ses kalitesini ayarlamak için bu seçeneği seçiniz. Bu seçenek, Film<br />

Çalar, Müzik Çalar ve Fotoğraf Çalar ekranlarında mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Sound” (Ses)’i seçiniz.<br />

Bir ses ayarlama ekranı belirir. Ayarlama ögeleri için, 44. sayfadaki Ses<br />

ayarlamaları bölümüne bakınız.<br />

3 Ayarlama ekranını kapatmak için RETURN (GERİDÖN)<br />

düğmesine basınız.<br />

Normal yeniden çalma ekranı geri döner.<br />

Bilgi (Information)<br />

O anda çalınan içerik üzerinde durum bilgileri görüntülemek için bu<br />

seçeneği seçiniz. Bu seçenek, Film Çalar ve Fotoğraf Çalar ekranlarında<br />

mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Information” (Bilgi)’yi<br />

seçiniz.<br />

Bir bilgi (yeniden çalma durumu gibi) ekranı belirir. p düğmesine<br />

basılması da bilgi ekranının belirmesine yol açar. Ekran, belirli bir<br />

zaman diliminden sonra otomatik olarak kaybolacaktır.<br />

Ses (Audio)<br />

Eğer o anda çalınan içeriğin çoklu ses kaynakları var ise (çoklu-dil<br />

içeriği, örneğin), bir ses kaynağına geçiş yapmak için bu seçeneği<br />

kullanınız. Bu seçenek, Film Çalar ekranında mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Audio” (Ses)’i seçiniz.<br />

/ düğmesine basılması, L, R ya da L+R’nin seçilmesine neden<br />

olur. Eğer içeriğin çoklu ses kaynakları varsa, her bir kaynak için L, R<br />

ya da L+R’yı seçebilirsiniz.<br />

Ayarı girdikten sonra, RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız.<br />

Müzik Çalar (Music Player)<br />

Eğer müzik içerik yeniden çalma ekranı dışında herhangi bir ekran<br />

üzerinde BGM’yi değiştirmek istiyorsanız, müzik içeriği yeniden çalma<br />

ekranına atlamak için bu seçeneği kullanınız. Bu seçenek sadece müzik;<br />

Film Çalar ve Müzik Çalar dışında herhangi bir ekran üzerinde<br />

çalındığında, kullanılabilirdir. Bu seçenek, Medya/Ortam Gezgini,<br />

Klasör/İçindekiler Listesi, USB, HMG Çalma Listesi, Çalma Listesi<br />

Listesi, ve Fotoğraf Çalar ekranlarında mevcuttur.<br />

1 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Music Player” (Müzik<br />

Çalar)’i seçiniz.<br />

Müzik Çalar ekranı belirir. Ayarı girdikten sonra, RETURN<br />

(GERİDÖN) düğmesine basınız. Önceki ekran geri döner.<br />

Taşı (Move)<br />

HMG Çalma Listesi içindeki listeleme sırasını değiştirebilirsiniz. Bu<br />

seçenek, İçindekiler Listesi (Çalma Listesi) ekranında mevcuttur.<br />

1 İmleci, HMG Çalma Listesi içinde taşınacak içeriğin üzerine<br />

getiriniz.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

3 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Move” (Taşı)’yı seçiniz.<br />

4 İçeriği yukarı ya da aşağı taşımak için, / düğmesine<br />

basınız, daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Düzenleme tamamlanır ve “Move” (Taşı) biter.<br />

HMG Çalma Listesinden sil (Delete from HMG Playlist)<br />

HMG Çalma Listesinden içerik silebilirsiniz. Bu seçenek, İçindekiler<br />

Listesi (Çalma Listesi) ekranında mevcuttur.<br />

1 İmleci, HMG Çalma Listesinden silinecek içeriğin üzerine<br />

getiriniz.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

3 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünde “Delete from HMG Playlist”<br />

(HMG Çalma Listesinden Sil)’i seçiniz.<br />

Bir “Delete from HMG Playlist” (HMG Çalma Listesinden Sil) iletişim<br />

ekranı belirir.<br />

4 İçerik ögesini kaldırmak için “Yes” (Evet)’i seçiniz.<br />

İletişim ekranı kaybolur ve seçilen içerik HMG Çalma Listesi’nden<br />

silinir.<br />

İptal etmek için, “No” (Hayır)’ı seçiniz.<br />

87<br />

Tu


A-B Tekrar modu (A-B Repeat Mode)<br />

A-B Tekrar işlevi, sadece Film Çalar ya da Müzik Çalar üzerinde normal<br />

yeniden çalma esnasında kullanılabilirdir. Tekrar’ı ayarlamak için,<br />

aşağıdaki talimatları takip ediniz.<br />

1 İçeriği çalıyorken, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “A-B Repeat” (A-B<br />

Tekrar)’ı seçiniz.<br />

3 Tekrar'ı başlatmak istediğiniz yerde ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

4 Tekrar'ı bitirmek istediğiniz yerde ENTER (GİR) düğmesine<br />

yeniden basınız.<br />

Ekranda Çalar durumu belirir ve A-B Tekrar modu ikonu değişir.<br />

İçeriğin seçilen kısmı tekrarlı olarak yeniden çalınır.<br />

Normal moda geri dönmek için, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine<br />

basınız ve A-B Tekrar modunda iken “Off” (Kapalı)’yı seçiniz.<br />

Not<br />

•Eğer ekran görüntüleme, çalar durumu ile eşleşmezse, bir hatalı<br />

çalışma meydana gelmiş olmalıdır. Yeniden çalmayı durdurup, daha<br />

sonra işlemi yeniden deneyiniz.<br />

Rasgele (Random)<br />

Bu seçeneği, içerik listesindeki sırayı değiştirmek ve içeriği rasgele<br />

olarak çalmak için kullanınız. Bu seçenek, Film Çalar, Müzik Çalar ve<br />

Fotoğraf Çalar ekranlarında mevcuttur.<br />

1 İçeriği çalıyorken, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Random” (Rasgele)’yi<br />

seçiniz.<br />

3 “On” (Açık)’ı seçiniz.<br />

Rasgele Tekrar yeniden çalma başlar.<br />

Rasgele modunu iptal etmek için, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine<br />

basınız ve “Off” (Kapalı)’yı seçiniz.<br />

• İçeriği farklı bir ekrana taşıdığınızda ve orada görüntülendiğinizde<br />

varsayılan ayar (0º) geri döner.<br />

Büyült (Zoom)<br />

Bu seçeneği görüntülenen fotoğraf içeriğini büyültmek için kullanınız.<br />

Bu seçenek, Fotoğraf Çalar ekranında mevcuttur.<br />

1 Fotoğraf içerik belirirken, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine<br />

basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Zoom” (Büyült)’ü seçiniz.<br />

3 “On” (Açık) ya da “Off” (Kapalı) seçimini yapmak için /<br />

düğmesine basınız, daha sonra ENTER (GİR) düğmesine<br />

basınız.<br />

“On” (Açık)’ın Seçilmesi, büyültülmüş fotoğraf içeriğinin her zaman<br />

belirmesine neden olur.<br />

Görüntülenen görüntü, içeriği bağlı olarak farklılık gösterir: Eğer<br />

içeriğin en boy oranı; 16:9’dan daha uzunsa, üst ve altta kırpılmış<br />

görüntüler ile her iki yana yatay olarak tamamen uzatılmış olarak belirir.<br />

Eğer içeriğin en boy oranı; 16:9’dan daha genişse, sağ ve solda kırpılmış<br />

görüntüler ile her iki yana dikey olarak tamamen uzatılmış olarak belirir.<br />

Bir “zoom” (büyültme) ikonu ekranda belirir.<br />

4 Büyült modunda iken, içeriği kaydırmak için ok düğmelerini<br />

kullanınız.<br />

Eğer içeriğin en boy oranı, 16:9’dan daha uzun ise ya da <br />

düğmesine basınız veya eğer içeriğin en boy oranı 16:9’dan daha geniş<br />

ise ya da düğmesine basınız.<br />

RETURN (GERİDÖN) ya da ENTER (GİR) düğmesine basılması,<br />

Büyült modunun iptal edilmesine ve normal ekrana geri dönülmesine<br />

neden olur.<br />

Not<br />

• Büyült işlevi, içerik; bir 16:9 resim olduğunda, devre dışı bırakılır.<br />

Not<br />

• Rasgele Tekrar, sadece Tekrar Modundaki içerik için<br />

kullanılabilirdir (“Single” (Tekli)’nin seçildiği durum hariç).<br />

Döndür (Rotate)<br />

Bir görüntü 90º döndürmek için bu seçeneği kullanınız. Bu seçenek,<br />

Fotoğraf Çalar ekranında mevcuttur.<br />

1 Fotoğraf içerik belirirken, TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine<br />

basınız.<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsü, ekranında belirir.<br />

2 TOOLS (ARAÇLAR) Menüsünden “Rotate” (Döndür)’ü<br />

seçiniz.<br />

ENTER (GİR) düğmesine her basış, görüntülenen görüntünün saat<br />

dönüş istikametinde dörtte bir oranında dönmesine neden olur. 90º,<br />

180º, 270º ve 0º arasında geçiş yapar.<br />

Not<br />

• Seçilen dönüş açısı sadece görüntülenmekte olan görüntü için<br />

geçerlidir.<br />

88<br />

Tu


HMG Kurulumu<br />

Ağ Kurulumu, Otomatik Bağlantı Kurulumu ve Varsayılan Ayarlar için<br />

HMG Kurulumu seçeneğini kullanınız.<br />

Network Setup<br />

Auto Connection : On<br />

Default Settings<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 Menüden “HMG Setup” (HMG Kurulumu)’nu seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 “Network Setup” (Ağ Kurulumu), “Auto Connection”<br />

(Otomatik Bağlantı), ve “Default Settings” (Varsayılan Ayarlar)’ı<br />

seçiniz.<br />

Ağ Kurulumu (Network Setup)<br />

IP Adresi otomatik olarak veya elle almayı seçiniz ya da elle alıyorken,<br />

IP Adresini ve Altağ maskesini ayarlayınız.<br />

Otomatik:<br />

Prosedürü yerine getirmek için, sunucunuz ya da yönlendiriciniz<br />

üzerindeki DHCP geçerli olmalıdır.<br />

1 “Auto DHCP” (Otomatik DHCP)’yi seçiniz.<br />

2 “Yes” (Evet)’i seçiniz.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden çıkmak için,<br />

EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

Elle:<br />

Kurulumdan önce, IP Adresi ve Altağ maskesi bilgisi için medya/ortam<br />

sunucunuzu kontrol ediniz.<br />

1 “Auto DHCP” (Otomatik DHCP)’yi seçiniz.<br />

2 “No” (Hayır)’ı seçiniz.<br />

3 Kurulum ögesinin kutusunu seçiniz.<br />

Bir girişi ögesini (IP Adresi ya da Altağ maskesi) seçili duruma getirmek<br />

için ya da düğmelerini kullanınız, daha sonra ENTER (GİR)<br />

düğmesine basınız.<br />

“Default Gateway” (Varsayılan Ağ geçidi)’ni ve “DNS Server” (DNS<br />

Sunucusu)’nu girmeye gerek yoktur.<br />

4 0 ila 9 düğmelerini kullanarak rakamları giriniz.<br />

Altağ maskesi (255.255.255.0 gibi): İşaretlediklerinizle aynı rakamları<br />

giriniz.<br />

IP Adresi (192.168.201.*** gibi): Medya/ortam sunucusunda (PC, vb.)<br />

kullandıklarınızla aynı rakamları giriniz. *** için, ağ bağlantıları için<br />

henüz kullanılmamış üç basamaklı rakamları (0 – 254) giriniz.<br />

Diğer girişi alanını seçili duruma getirmek için, ya da düğmesini<br />

kullanınız.<br />

5 Giriş tamamlandıktan sonra kurulum ögesinin kutusu<br />

üzerindeki ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

Gerekli kurulumu tamamlamak için 3 ila 4 adımlarını tekrar ediniz.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden çıkmak için,<br />

EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

Otomatik Bağlantı (Auto Connection)<br />

Son erişilen sunucuya otomatik olarak bağlantı yapıp yapmamayı<br />

belirlemek için, Otomatik Bağlantı’yı “ON” (AÇIK) ya da “OFF”<br />

(KAPALI) konumuna ayarlayınız. Seçim için, aşağıdaki adımları takip<br />

ediniz.<br />

1 “Auto Connection” (Otomatik Bağlantı)’yı seçiniz.<br />

Ayarı değiştirmek ya da düğmelerini kullanınız.<br />

“ON” (AÇIK)’ın seçilmesi ekranın son sunucuya erişmesini sağlar. Eğer<br />

sunucu, Bekleme modundaysa, WOL (“Wake On LAN” (Yerel Ağ<br />

Üzerinden Açma)) son erişilen sunucuyu “On” (Açık) konumuna<br />

getirmek üzere etkinleştirilir.<br />

“OFF” (KAPALI)’nın seçilmesi, bir sunucu listesinin ekranda<br />

belirmesine neden olur.<br />

“Wake on LAN (WOL)” (Yerel Ağ Üzerinden Açma), eğer sunucusu is<br />

WOL uyumlu ise ve Bekleme modu ya da uyku modunda ise son erişilen<br />

sunucunun güç kaynağını açmak üzere çalışır, daha sonra Medya/Ortam<br />

Gezgini ekranını görüntüler. WOL’un etkinleştirildiği esnada, bir<br />

iletişim ekranı belirir. Eğer sunucu WOL-uyumlu değilse ya da WOL<br />

işlevi başarısız olursa, Sunucu Listesi ekranı üzerinde bir iletişim kutusu<br />

belirir.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden çıkmak için,<br />

EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

Varsayılana geri döndürme<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) işlevi içinde girilen<br />

seçenekleri, varsayılan değerlere geri döndürmek için, aşağıdaki<br />

adımları takip ediniz.<br />

1 HMG düğmesine basınız.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi) menüsü, ekranda<br />

belirir.<br />

2 “HMG Setup” (HMG Kurulumu)’nu seçiniz.<br />

Bir seçeneği seçili duruma getirmek için ok düğmelerini kullanınız,<br />

daha sonra ENTER (GİR) düğmesine basınız.<br />

3 “Default Settings” (Varsayılan Ayarlar)’ı seçiniz.<br />

4 “Yes” (Evet)’i seçiniz.<br />

Kurulum tamamlanır ve Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam<br />

Galerisi) ekranı geri döner.<br />

Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)’nden çıkmak için,<br />

EXIT (ÇIK) ya da HMG düğmesine basınız.<br />

Diğer yararlı işlevler<br />

Ekran soruyucu (Screen saver)<br />

Gezinme esnasında, ekran koruyucu; eğer beş dakika içinde herhangi bir<br />

etkinlik algılanmazsa, otomatik olarak başlar. Bununla birlikte, bir film<br />

ya da slayt gösterisi çalıyorken/oynatılıyorken, panel; ekranı<br />

koruyucunun belirmesini durdurur.<br />

Herhangi bir düğmeye basılması, ekran koruyucuyu iptal eder.<br />

Ekranı koruyucunun çıkarılması, bir USB aygıtını takıyorken, karışma<br />

yapmaz.<br />

Not<br />

• Ekran koruyucu etkinleştirilmeden önce, Çalar durumunun ya da tuş<br />

kılavuzunun görüntülenmesi için p düğmesine basılması, görüntü<br />

tutuşmasına neden olabilir.<br />

Önemli<br />

•Olası görüntü tutulmasından kaçınmak için, bir film ya da slayt<br />

gösterisini oynatıyorken, Çalar durumunu ve tuş kılavuzunu uzun<br />

süreyle görüntülemeyiniz.<br />

89<br />

Tu


İletişim ekranı iletisi<br />

Hayır. İleti<br />

001 Content cannot be played. (İçerik<br />

çalınamaz.) (001)<br />

100 A communication error occurred.<br />

(Bir iletişim hatası medyana<br />

geldi.) (100)<br />

101 No response from server.<br />

(Sunucudan yanıt yok.) (101)<br />

102 Disconnected from the network.<br />

(Ağdan bağlantı kesildi.) (102)<br />

103 Response from server indicating<br />

that it is impossible to reply.<br />

(Yanıt verilmesinin olanaksız<br />

olduğunu belirten sunucudan<br />

yanıt.) (103)<br />

300 Content cannot be played. (İçerik<br />

çalınamaz.) (300)<br />

301 This format is not supported. (Bu<br />

format desteklenmiyor.) (301)<br />

Sorun<br />

Veri için hiçbir ayrıntılı<br />

bilgi mevcut değil<br />

Veri için daha fazla bilgi<br />

mevcut değil<br />

Geciken sunucu yanıtı<br />

nedeniyle zamanaşımı<br />

süresine ulaşıldı<br />

Kabloların bağlantısı<br />

kesildi<br />

Sunucudan geçersiz yanıt<br />

Desteklenmeyen bir dosya<br />

seçildi<br />

Desteklenmeyen bir dosya<br />

seçildi<br />

Hayır. İleti<br />

507 Failed to authenticate. (Kimlik<br />

doğrulaması başarısız oldu.)<br />

The licence of this file might be<br />

invalid. (Bu dosyanın lisansı<br />

geçersiz olabilir.) Receive the<br />

licence from a server. (Bir<br />

sunucudan lisans alınız.) (507)<br />

508 Failed to authenticate. (Kimlik<br />

doğrulaması başarısız oldu.) (508)<br />

Önemli<br />

Sorun<br />

WMDRM doğrulaması<br />

yapılamadı<br />

Yukarıdaki dışında<br />

yetkilendirme hatası<br />

• Resimlerin, Home Media Gallery (Ana Medya/Ortam Galerisi)<br />

içinde uzun süre görüntülenmesi, bir gecikmeli görüntüye neden<br />

olabilir.<br />

500 Failed to authenticate. (Kimlik<br />

doğrulaması başarısız oldu.) (500)<br />

501 Failed to authenticate. (Kimlik<br />

doğrulaması başarısız oldu.) (501)<br />

502 Failed to authenticate. (Kimlik<br />

doğrulaması başarısız oldu.)<br />

Check for failure of router, hub,<br />

other network devices.<br />

(Yönlendirici, hub (göbek), diğer<br />

ağı aygıtlar için arıza kontrolü.)<br />

(502)<br />

DRM doğrulaması<br />

yapılamadı<br />

DRM doğrulaması<br />

yapılamadı<br />

DRM doğrulaması<br />

yapılamadı<br />

503 Failed to authenticate content.<br />

(İçeriği doğrulamada başarısız<br />

olundu.) The copyright notice of<br />

this file might be invalid. (Bu<br />

dosyanın telif hakkı uyarısı<br />

geçersiz olabilir.) (503)<br />

DRM doğrulaması<br />

yapılamadı<br />

504 Failed to authenticate. (Kimlik<br />

doğrulaması başarısız oldu.) (504)<br />

505 Failed to authenticate. (Kimlik<br />

doğrulaması başarısız oldu.)<br />

Check for failure of router, hub,<br />

other network devices.<br />

(Yönlendirici, hub (göbek), diğer<br />

ağı aygıtlar için arıza kontrolü.)<br />

(505)<br />

WMDRM doğrulaması<br />

yapılamadı<br />

WMDRM doğrulaması<br />

yapılamadı<br />

506 Failed to authenticate. (Kimlik<br />

doğrulaması başarısız oldu.)<br />

The max count of access devices<br />

depends on server. (Erişim<br />

aygıtlarının maksimum sayısı,<br />

sunucuya bağlıdır.) (506)<br />

WMDRM doğrulaması<br />

yapılamadı<br />

90<br />

Tu


Sözlükçe<br />

Altağ maskesi<br />

IP adresleri birkaç parçaya ayrıldığında ağı belirlemede kullanılır.<br />

“255.255.255.0” olarak ifade edilir. Çoğu durumda, Altağ maskesi is<br />

otomatik olarak DHCP sunucusu tarafından atanır.<br />

DHCP (Dinamik/Değişken Ana Sistem Yapılandırma/<br />

Konfigürasyon Protokolü) Sunucusu<br />

IP adreslerini istemci ana sistemlerine atayacak bir mekanizma sağlar.<br />

Çoğu durumda, bir geniş band yönlendirici bir ana ağ içinde bir DHCP<br />

sunucusu olarak hizmet verir.<br />

DLNA (Dijital Sabit Ağ Bağlaşıklığı)<br />

DLNA yetkili logosu, karşılıklı çalıştırılabilirlik için DLNA İlkeleri<br />

içinde belirlendiği şekilde, tüketicilerin ev ağı PC’leri ve diğer dijital<br />

aygıtlar için yeni standardını karşılayan ürünleri tanımasını kolaylaştırır.<br />

Bu müzik, görüntü, vb.’nin bir ev ağı üzerinden çeşitli aygıtlardan<br />

kullanılabilmesine olanak sağlar. Bu birim, müzik, fotoğraf ve görüntü<br />

içeriği ile uyumlu olup DLNA Ev Ağlı Aygıt Karşılıklı Çalıştırabilirlik<br />

İlkeleri – genişletilmiş: Ekim 2006 (v1.5)’i temel almaktadır. Bu birim,<br />

bir LAN kablosu ile takılı bir DLNA-uyumlu sunucu üzerinde<br />

kaydedilen müzik, fotoğraflar ve görüntüyü yeniden çalmada/<br />

oynatmada kullanılabilir.<br />

Digital Living Network Alliance (DLNA) (Dijital Sabit Ağ<br />

Bağlaşıklığı), ağlı tüketici elektroniği (CE) ve PC’ler arasında dijital,<br />

fotoğraflar ve görüntü gibi dijital içeriğin basitleştirilmiş paylaşımına<br />

adanmıştır. Açık endüstri standartları temelinde karşılıklı<br />

çalıştırılabilirliğin bir platformunu geliştirerek, DLNA; şirketlerin ev<br />

içinde kablolu ya da kablosuz ağlar ile içerik paylaşabileceği dijital ev<br />

ürünleri geliştirebilmesi sağlayan teknik tasarım ilkelerini sunar.<br />

DNS (Etkialanı Adı Hizmeti) Sunucusu<br />

DNS Sunucusu, Internet içinde ağ bilgisayarının adını belirleyen bir<br />

sunucudur. Sunucu; IP adresini ana bilgisayar adına, ana bilgisayar adını<br />

IP adresine değiştirmek üzere çalışır.<br />

Ethernet<br />

Yerel alan ağları (LAN’lar) için bir çerçeve tabanlı bilgisayar ağ<br />

oluşturma teknolojisidir. Düz ekran TV; 100BASE-TX’yi destekler.<br />

IP (İnternet Protokolü) Adresi<br />

“192.168.1.xxx” gibi İnternet Protokolü standardını kullanarak bir ağ<br />

üzerinde tanımlamak ve birbiri ile iletişimde bulunmak için cihazların<br />

kullandığı özgün bir sayı. Ağ içinde mükerrer sayılara izin verilmez.<br />

LAN Kablosu<br />

Bir ucunda sekiz pimli bir modüler fiş bulunan bir kablosu ve dört pimli<br />

bir telefon fişinden farklıdır. Düz ekranı TV’yi bir ev ağına bir hub<br />

(göbek) aracılığı ile takıyorken düz bir kablo kullanılır. Bir PC’ye<br />

doğrudan bağlantı yapıyorken bir atlatma kablosu kullanılır. Kategori 5<br />

(CAT-5) LAN kablolarını kullanınız.<br />

PTP (Resim Aktarım Protokolü)<br />

USB bağlantısı aracılığı ile görüntülerin aktarımına ve dijital<br />

kameraların kullanılmasına olanak veren bir protokol. Çoğu yeni dijital<br />

kameralar ve diğer aygıtlar, doğrudan bağlantılar ile görüntülerin<br />

aktarımına olanak veren PTP’yi desteklerler.<br />

Toplu Saklama Sınıfı aygıtları<br />

Standart, USB çakar sürücü ve dijital kameralar gibi çeşitli saklama<br />

aygıtlarına bir arayüz sağlar.<br />

UPnP (Evrensel Tak ve Çal)<br />

Tüm biçim faktörlerinde aygıtların yaygın eş düzeyde ağ bağlanırlığının<br />

mimarisi. İster evde, küçük bir işyerinde, kamusal alanlarda olsun<br />

isterse İnternete bağlı olsun geçici/özel ya da yönetilmeyen ağlar kolay,<br />

esnek, standart tabanlı bağlanırlık getirmek üzere tasarımlanmıştır.<br />

USB (Evrensel Seri Veriyolu)<br />

USB, genellikle PC’ler gibi bilgisayarlara aygıtların takılması için bir<br />

seri veriyolu standardı sağlar. Düz ekran TV, Toplu Saklama Sınıfını ve<br />

PTP (Resim Aktarım Protokolü) aygıtlarını destekler.<br />

Varsayılan Ağ geçidi<br />

Varsayılan ağ geçidi; başka bir ağa bir erişim noktası olarak hizmet<br />

veren bir bilgisayar ağı üzerindeki düğümdür. Bir varsayılan ağ geçidi<br />

(bir bilgisayar ve yönlendirici gibi), yerel Altağ içinde bir istasyona<br />

yönlendirilmeyen tüm trafiği iletmede kullanılır.<br />

Windows Media Connect<br />

Microsoft Windows Media Connect; TV’nin bir stereo sistemine kurulu<br />

Windows XP ile bir PC üzerinde saklanan müzik, fotoğraflar ve<br />

görüntüyü dağıtmada kullanılan yeni bir teknolojidir. Bu teknolojiyi<br />

kullanarak, evinizde istediğiniz herhangi bir yerde çeşitli aygıtlardan PC<br />

üzerine kaydedilen dosyaları yeniden çalabilirsiniz.<br />

Windows Media DRM<br />

Windows Media DRM, Microsoft Corporation tarafından geliştirilen bir<br />

telif hakkı koruma teknolojisidir. İçerik sağlayıcıların, korumalı, şifreli<br />

bir dosya formatında Internet müzik, görüntü ve diğer dijital medya/<br />

ortam içeriğini dağıtmasını olanaklı kılar.<br />

Windows Media Player (Ortam Çalar)<br />

Microsoft tarafından sağlanan ve PC’ler üzerinde ses, görüntü ve<br />

resimlerin oynatılmasında/çalınmasında kullanılan ücretsiz bir dijital<br />

medya/ortam çalar uygulaması.<br />

Windows Media Player 11<br />

Windows Media Connect işlevselliği, Windows Media Player’ın<br />

bu sürümü içine entegre edildi. Windows Media Player 11’in<br />

kurulumu yaptıktan sonra Windows Media Connect,<br />

çalışmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için, Microsoft’un web sitesine<br />

bakınız.<br />

MAC (Medya/Ortam Erişim Kumandası) Adresi<br />

Herhangi bir ağı aygıtın bağlantı noktasına bir IP adresi ile<br />

ilintilendirilen bir adres MAC adresi “00:e0:36:01:23:xx” olarak<br />

belirtilir ve değiştirilemez.<br />

91<br />

Tu


Sağlanan uzaktan kumanda birimini<br />

kullanarak diğer donatıma kumanda<br />

edilmesi<br />

Sağlanan uzaktan kumanda birimini kullanarak, takılı diğer donatıma<br />

kumanda edebilirsiniz: bir set-top box (STB) (frekans çözücü), DVD<br />

çalar, DVD/HDD kaydedici (DVR), BD çalar yada VCR.<br />

Bu işlevi kullanmadan önce, kumanda edilecek donatımın üretici kodu<br />

ile sağlanan uzaktan kumanda biriminin önayarını yapmanız gereklidir.<br />

Donatıma kumanda etmek istediğinizde, donatıma bağlı olarak uygun<br />

bir mod seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki SELECT (SEÇ)<br />

düğmesine basınız; seçim; TV, STB, DVD/DVR ve VCR arasında<br />

yapılır. Uzaktan kumanda birimi üzerindeki karşı gelen mod<br />

göstergeleri, o anda seçilen modu gösterir.<br />

• Bir BD çalara kumanda ettiğinizde, DVD/DVR modunu seçiniz.<br />

Üretici kodlarının önayarının yapılması<br />

1 Donatıma bağlı olarak, STB, DVD/DVR ya da VCR modunu<br />

seçmek için, uzaktan kumanda birimi üzerindeki SELECT (SEÇ)<br />

düğmesine basınız.<br />

2 Daha önce seçilen modun göstergesinin kapanmasını<br />

onayladıktan sonra, SELECT (SEÇ) düğmesine basıp basılı<br />

tutunuz ve daha sonra uzaktan kumanda birimi üzerindeki 1<br />

düğmesine basınız.<br />

Karşıgelen mod göstergesi yanıp söner.<br />

3 Üç basamaklı üretim kodunu girmek için 0 ila 9 düğmelerine<br />

basınız.<br />

Uygun bir kodu saptamak için üretim kodu listesine bakınız.<br />

Mod göstergesi; yaklaşık bir saniye süreyle yanar ve daha sonra kapanır;<br />

böylece üretim kodunun önayar işlemi tamamlanır.<br />

Not<br />

• Bir mod göstergesi yanıp sönüyorken, yaklaşık bir dakika süreyle<br />

herhangi bir işlem yerine getirmez iseniz, kod önayarlama<br />

prosedüründen çıkılır.<br />

•Eğer çizelgede listelenmeyen bir kod girerseniz, bir mod göstergesi;<br />

yaklaşık bir saniye süreyle hızlıca yanıp söner ve daha sonra eskisi<br />

gibi yanıp söner.<br />

• Bir mod göstergesi yanıp sönüyorken, kod önayarlama prosedürünü<br />

tamamlamadan çıkmak için, uzaktan kumanda birimi üzerindeki<br />

SELECT (SEÇ) düğmesine basabilirsiniz.<br />

• STB, DVD/DVR ve VCR modları için fabrika varsayılan üretici<br />

kodları; sırasıyla “000”, “100” ve “500”dür.<br />

Üretici kodları<br />

• Çizelgelerdeki bir takım donatıma; kısmen ya da tamamen, sağlanan<br />

uzaktan kumanda birimi ile kumanda edemeyebilirsiniz.<br />

STB<br />

000 PIONEER 1 (fabrika varsayılan)<br />

001 PIONEER 2<br />

002 CANAL SATELLITE<br />

003 HUMAX<br />

004 PACE 1<br />

005 PACE 2<br />

006 QUALI-TV<br />

007 SKY DIGITAL<br />

DVD<br />

100 PIONEER 1 (fabrika varsayılan)<br />

101 PIONEER 2<br />

102 AKAI<br />

103 DENON<br />

104 HITACHI<br />

105 JVC<br />

106 KENWOOD 1<br />

107 KENWOOD 2<br />

108 PANASONIC 1<br />

109 PANASONIC 2<br />

110 PHILIPS 1<br />

111 PHILIPS 2<br />

112 SAMSUNG<br />

113 SHARP<br />

114 SONY 1<br />

115 SONY 2<br />

116 SONY 3<br />

117 THOMSON<br />

118 TOSHIBA<br />

119 YAMAHA<br />

92<br />

Tu


DVR<br />

200 PIONEER 1<br />

201 PIONEER 2<br />

202 PIONEER 3<br />

203 PANASONIC<br />

204 PHILIPS 1<br />

205 PHILIPS 2<br />

206 SHARP<br />

207 SONY<br />

208 TOSHIBA<br />

BD<br />

300 PIONEER<br />

301 LG<br />

302 PANASONIC<br />

303 SAMSUNG<br />

304 SONY<br />

305 TOSHIBA<br />

VCR<br />

500 PIONEER 1 (fabrika varsayılan)<br />

501 PIONEER 2<br />

502 AIWA 1<br />

503 AIWA 2<br />

504 AKAI 1<br />

505 AKAI 2<br />

506 AKAI 3<br />

507 DAEWOO<br />

508 GRUNDIG 1<br />

509 GRUNDIG 2<br />

510 GRUNDIG 3<br />

511 GRUNDIG 4<br />

512 HITACHI 1<br />

513 HITACHI 2<br />

514 HITACHI 3<br />

515 JVC 1<br />

516 JVC 2<br />

517 JVC 3<br />

518 JVC 4<br />

519 JVC 5<br />

VCR<br />

520 LOEWE 1<br />

521 LOEWE 2<br />

522 MATSUI<br />

523 ORION<br />

524 PANASONIC 1<br />

525 PANASONIC 2<br />

526 PHILIPS 1<br />

527 PHILIPS 2<br />

528 PHILIPS 3<br />

529 SANYO<br />

530 SAMSUNG 1<br />

531 SAMSUNG 2<br />

532 SAMSUNG 3<br />

533 SAMSUNG 4<br />

534 SHARP<br />

535 SONY 1<br />

536 SONY 2<br />

537 SONY 3<br />

538 SONY 4<br />

539 SONY 5<br />

540 SONY 6<br />

541 SONY 7<br />

542 THOMSON<br />

543 TOSHIBA<br />

93<br />

Tu


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

8<br />

9<br />

STB (set - top box) (frekans çözücü) kumanda<br />

düğmeleri<br />

STB modunda iken, uzaktan kumanda birimi üzerindeki düğmeler,<br />

aşağıdaki gibi çalışır.<br />

1 0 ila 9<br />

Nümerik düğmeler olarak çalışır/işlev görürler.<br />

2 GUIDE (KILAVUZ)<br />

Yayınlanan rehber/kılavuz ekranını görüntülemek için basınız.<br />

3 P+/P–<br />

Daha yüksek ya da daha düşük kanala dalga ayarı yapmak için<br />

basınız.<br />

4 EXIT (ÇIK)<br />

Yayınlanan menü ekranından ya da yayınlanan kılavuz<br />

ekranından çıkmak basınız.<br />

5 ENTER (GİR)<br />

Seçilen işlevi etkinleştirmek için basınız.<br />

///<br />

Yayınlanan menü ekranında yada yayınlanan kılavuz ekranında<br />

ögeleri seçmek basınız.<br />

6 MENU<br />

Yayınlanan menü ekranını görüntülemek için basınız.<br />

7 SOURCE (KAYNAK) <br />

Frekans çözücüyü açar ve kapar.<br />

8 INFO (BİLGİ)<br />

Geçerli yayın üzerindeki bilgiyi görüntülemek için basınız.<br />

9 RETURN (GERİDÖN)<br />

Yayınlanan menü ekranı gösterimde iken, önceki ekranı; hemen<br />

yeniden yüklemek için basınız.<br />

7<br />

94<br />

Tu


1<br />

2<br />

23<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

DVD/DVR kumanda düğmeleri<br />

DVD/DVR modunda iken, uzaktan kumanda birimi üzerindeki<br />

düğmeler, aşağıdaki gibi çalışır.<br />

1 0 ila 9<br />

Nümerik düğmeler olarak çalışır/işlev görürler.<br />

2 DVD TOP MENU<br />

Bu düğmeye basıldığında, DVD üst menüsü belirecektir.<br />

3 P+/P– (sadece DVD/HDD kaydedici (DVR))<br />

DVD/HDD kaydedici (DVR) içindeki bütünleşik dalga<br />

ayarlayıcısının kanalını değiştirmek için bu düğmeye basınız.<br />

4 ENTER (GİR)<br />

Seçilen işlevi etkinleştirmek için basınız.<br />

///<br />

DVD MENU (DVD MENÜSÜ) ekranı üzerinde ögeleri seçmek<br />

için basınız.<br />

5 MENU<br />

DVD menüsünü görüntülemek için basınız.<br />

6 F (PAUSE/STILL) (ARA VER/DURDUR)<br />

Ara vermeleri ayarlar ve resimleri durdurur.<br />

7 l (REC) (KYT) (sadece DVD/HDD kaydedici (DVR))<br />

Kayıt işlemini başlatır.<br />

8 T (CHAPTER SEARCH) (BÖLÜM ARAMA)<br />

Bu düğmeye her bastığınızda, önceki bölümün başlangıcına geri<br />

gidersiniz.<br />

9 U (CHAPTER SEARCH) (BÖLÜM ARAMA)<br />

Her düğmeye bastığınızda, sonraki bölümün başına ileri gidersiniz.<br />

10 SOURCE <br />

DVD çalar yada DVD/HDD kaydedici (DVR) güç kaynağını açar<br />

ve kapatır.<br />

11 TOOLS (ARAÇLAR) (Sadece <strong>Pioneer</strong> BD çalar)<br />

TOOLS (ARAÇLAR) menüsünü görüntülemek için basınız.<br />

12 RETURN (GERİDÖN)<br />

DVD menü ekranı gösterimde iken, önceki ekranı; hemen yeniden<br />

yüklemek için basınız.<br />

13 n (STOP) (DURDUR)<br />

Yeniden çalma ya da kayıt işlemini durdurmak için bu düğmeye<br />

basınız. Bazı DVD çalarlarda yada DVD/HDD kaydedicilerde<br />

(DVR’lerde), bu düğmeye iki kez basılması, disk kutusunu açabilir.<br />

14 I (PLAY) (OYNAT)<br />

Çalmayı başlatır.<br />

15 V (SCAN) (TARAMA)<br />

Hızlı ileri sarma için basınız.<br />

16 S (SCAN) (TARAMA)<br />

Geriye doğru gitmek için basınız.<br />

17 HDD (sadece DVD/HDD kaydedici (DVR))<br />

Yeniden çalma ya da kayıt için sabit disk sürücüyü (HDD) seçmek<br />

üzere bu düğmeye basınız.<br />

18 DVD (sadece DVD/HDD kaydedici (DVR))<br />

Yeniden çalma ya da kayıt için DVD’yi seçmede bu düğmeye<br />

basınız.<br />

7, 13 REC STOP (KYT DURDUR) (sadece DVD/HDD<br />

kaydedici (DVR))<br />

Kayıt işlemini durdurmak için l ve n düğmelerine aynı anda<br />

basınız. Bu işlem sadece <strong>Pioneer</strong> ve Sony DVD/HDD<br />

kaydediciler (DVR’ler) için kullanılabilirdir.<br />

Not<br />

• DVD/DVR modunda bir BD çalara kumanda edebilirsiniz.<br />

• DVD çalar, DVD/HDD kaydedici (DVR) ya da BD çalar; aynı anda<br />

seçilemez.<br />

95<br />

Tu


1<br />

2<br />

VCR kumanda düğmeleri<br />

VCR modunda iken, uzaktan kumanda birimi üzerindeki düğmeler,<br />

aşağıdaki gibi çalışır.<br />

1 0 ila 9<br />

Nümerik düğmeler olarak çalışır/işlev görürler.<br />

2 P+/P–<br />

VCR üzerindeki TV alıcısının kanallarını seçmek için basınız.<br />

3 F (PAUSE/STILL) (ARA VER/DURDUR)<br />

Ara vermeleri ayarlar ve resimleri durdurur.<br />

4 l (REC) (KYT)<br />

Kayıt işlemini başlatır.<br />

5 SOURCE (KAYNAK) <br />

VCR güç kaynağını açar ya da kapar.<br />

6 n (STOP) (DURDUR)<br />

Yeniden çalmayı durdurur.<br />

7 I (PLAY) (OYNAT)<br />

Çalmayı başlatır.<br />

8 V (FF) (İLERİ SAR)<br />

Kaseti hızlı ileri sarar ve resim aramasına izin verir.<br />

9 S (REW) (GERİ SAR)<br />

Kaseti geri sarar ve resim aramasına izin verir.<br />

3<br />

4<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

5<br />

96<br />

Tu


13. Bölüm<br />

HDMI Kumandasının kullanılması<br />

HDMI Kumandası işlevleri<br />

HDMI Kumandası işlevlerini destekleyen bir kaydedici, çalar ya da AV<br />

sistemi gibi <strong>Pioneer</strong> aygıtlarını, düz ekran TV’nin uzaktan kumandasını<br />

kullanarak çalıştırabilirsiniz.<br />

HDMI Kumandası işlevleri; ekran üzerindeki ekran üzeri kumanda<br />

panelini kullanarak içeriğin yeniden çalınmasını, seyrederken bir TV<br />

programının kaydedilmesini, takılı kaydedici üzerindeki bir program<br />

listesini kullanarak zamanlayıcılı kaydını ve kaydedici içinde kayıtlı<br />

zamanlayıcılı kayıtın onayını içerir. Daha ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki<br />

çizelgeye bakınız.<br />

Not<br />

• Web üzerinde ve kataloglarda kullanılan KURO LINK işlevi adı,<br />

çalışma talimatlarındaki ve ürün üzerindeki HDMI Kumandası ile<br />

ilgilidir.<br />

• Düz ekran TV uzaktan kumanda birimini kullanarak takılabilecek<br />

ve kumanda edilebilecek maksimum aygıt sayısı; aşağıdaki gibidir:<br />

kaydedici x 2, çalar x 2, AV sistem x 1.<br />

• HDMI Kumandası işlevleri için aygıt işlemlerinin tümü<br />

kullanılabilir olmayabilir.<br />

HDMI Kumandası işlevleri<br />

İşlev<br />

İçeriğin<br />

yeniden<br />

çalınması<br />

Ekran üzeri<br />

kumanda<br />

Tanımlama<br />

Düzgün giriş kaynağı is otomatik<br />

olarak seçilir ve içerik; takılı aygıt<br />

üzerindeki PLAY (ÇAL/OYNAT)<br />

düğmesine bastığınızda, ekran<br />

üzerinde yeniden çalınır/oynatılır<br />

Kaydedici/çalar çalıştırmasına, ekran<br />

üzeri ya da düz ekran TV’nin uzaktan<br />

kumanda birimi ile kumanda edebilir<br />

(çal, durdur, hızlı ileri/geri, vb.)<br />

Kullanılab<br />

ilir aygıtlar<br />

Kaydedici/<br />

çalar<br />

Kaydedici/<br />

çalar<br />

İşlev<br />

AV sistem<br />

kumandası<br />

Güç Açık<br />

Güç Kapalı<br />

Tanımlama<br />

Alıcı/yükseltici çalıştırmasına, düz<br />

ekran TV’nin uzaktan kumanda<br />

birimi ile kumanda edebilir (ses<br />

düzeyi, çevre sesi modu ve HDMI<br />

ucunun giriş seçimi)<br />

AV sistemi<br />

Düz ekran TV, Açık konumuna Kaydedici<br />

getirildiğinde, takılı kaydedici; Açık<br />

konumuna getirilebilir.<br />

Takılı kaydedici(ler) ya da çalar(lar) Kaydedici/<br />

Açık konumunda ve görüntüler; düz çalar<br />

ekran TV’ye giriş olduğunda; Düz<br />

ekran TV açık konumuna getirilebilir.<br />

Düz ekran TV, Kapalı konumuna<br />

getirildiğinde, takılı aygıt(lar) Kapalı<br />

konumuna getirilebilir<br />

Kullanılab<br />

ilir aygıtlar<br />

Kaydedici/<br />

çalar/AV<br />

sistemi<br />

• AV sistem için ses düzeyini<br />

ayarlamak üzere i+/– ya da e<br />

düğmesine basınız.<br />

•Takılı kaydedici ya da çalar<br />

üzerindeki disk gezgini ve<br />

elektronik program rehberi (EPG)<br />

gibi işlevleri kullanmak için , ,<br />

, , ENTER (GİR), RETURN<br />

(GERİDÖN) ( ) renk<br />

(KIRMIZI, YEŞİL, SARI, MAVİ)<br />

ya da TOOLS (ARAÇLAR)<br />

düğmelerine basınız.<br />

TV<br />

programının<br />

kaydedilmesi<br />

Zamanlayıcı<br />

Kaydı<br />

O anda seyretmekte olduğunuz<br />

program; düz ekran TV’nin uzaktan<br />

kumanda birimi kullanılarak<br />

kaydedilebilir<br />

Takılı kaydedici üzerindeki bir<br />

program listesini kullanarak<br />

zamanlayıcılı kayıt<br />

Kaydetme Kaydedici içinde kayıtlı kaydedici<br />

programının programı; düz ekran TV’nin uzaktan<br />

onaylanması kumanda birimi kullanılarak, ekran<br />

üzerinde görüntülenebilir ve<br />

onaylanabilir<br />

Kaydedici<br />

Kaydedici<br />

Kaydedici<br />

Not<br />

• HDMI Kumandası işlevlerini kullanıyorken, ekranın ön panelinin<br />

sağ altında konumlu uzaktan kumanda algılayıcısına (t) doğru<br />

yönelterek uzaktan kumanda birimini çalıştırınız.<br />

• “Power Off” (Güç Kapalı) ve “Display Language Setup” (Ekran Dili<br />

Kurulumu) işlevleri dışında, Ortam Alıcısı üzerindeki iki ya da daha<br />

fazla HDMI bağlantı ucunu aynı anda kullanamazsınız.<br />

Ekran Dili<br />

Kurulumu<br />

Ekran menüsü dili üzerindeki bilgiler;<br />

Ortam Alıcısı’na takılı kaydedici ya<br />

da çalara aktarılır. Daha ayrıntılı bilgi<br />

için, kaydedici ya da çalar ile birlikte<br />

gelen çalıştırma kitapçığına bakınız.<br />

Kaydedici/<br />

çalar<br />

97<br />

Tu


PB<br />

PR<br />

COMPONENT VIDEO<br />

Ekran üzeri kumanda paneli<br />

Bir AV sistemi için<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

HDMI Control<br />

Exit<br />

Çevre sesi modunu sırayla ya da ters sırada değiştirmek için düz ekran<br />

TV’nin uzaktan kumanda birimi üzerindeki ya da düğmesine<br />

basınız ya da giriş kaynağı sırayla ya da ters sırada değiştirmek için<br />

ya da düğmesine basınız. HDMI CONTROL (HDMI<br />

KUMANDASI) düğmesine basılması, HDMI Kumandası menüne geri<br />

dönmek için kumanda panelini kapatır.<br />

Not<br />

****<br />

SURROUND+<br />

INPUT-<br />

SURROUND-<br />

•Çalıştırma esnasında giriş kaynağını değiştirmek için ya da <br />

düğmesine bastığınızda, kaydediciyi/çaları çalıştıramazsınız.<br />

Çalıştırmaya devam etmek için, HDMI Kumandası menüne geri<br />

dönüp istenen işlevi yeniden seçiniz.<br />

Bir kaydedici için<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Exit<br />

Hızlı ileri ya da hızlı geri modunu seçmek için, düz ekran TV’nin<br />

uzaktan kumanda birimi üzerindeki ya da düğmesine, reklamları<br />

atlamak için düğmesine ya da yeniden çalmayı durdurmak için <br />

düğmesine basınız. ENTER (GİR) düğmesine basılması yeniden<br />

çalmayı başlatır ve HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)<br />

düğmesine basılması; HDMI Kumandası menüsüne geri dönmek için<br />

kumanda panel ekranını kapatır.<br />

Bir çalar için<br />

1<br />

2<br />

3<br />

INPUT+<br />

HDMI Control<br />

****<br />

4<br />

HDMI Control<br />

****<br />

MENU<br />

Exit<br />

7<br />

7<br />

5<br />

6<br />

7<br />

5<br />

6<br />

5<br />

6<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Çevre sesi modu sırayla değiştirir<br />

Giriş kaynağını ters sırada değiştirir<br />

Çevre sesi modunu ters sırada<br />

değiştirir<br />

HDMI Kumandası menüne geri<br />

dönmek için kumanda panelini<br />

kapatır<br />

Takılı aygıtın modül numarasını<br />

görüntüler<br />

Giriş kaynağını sırayla değiştirir<br />

Geçersiz<br />

Reklamları atlar<br />

Hızlı geri sarar<br />

Yeniden çalmayı durdurur<br />

HDMI Kumandası menüne geri<br />

dönmek için kumanda panelini<br />

kapatır<br />

Takılı aygıtın modül numarasını<br />

görüntüler<br />

Hızlı ileri sarar<br />

Çalmayı başlatır<br />

DVD disk menüsünü ya da çalar<br />

üzerindeki Blu-ray diskinin açılır<br />

menüsünü görüntüler<br />

Hızlı geri sarar<br />

Yeniden çalmayı durdurur<br />

HDMI Kumandası menüne geri<br />

dönmek için kumanda panelini<br />

kapatır<br />

Takılı aygıtın modül numarasını<br />

görüntüler<br />

Hızlı ileri sarar<br />

Çalmayı başlatır<br />

Hızlı ileri ya da hızlı geri modunu seçmek için, düz ekran TV’nin<br />

uzaktan kumanda birimi üzerindeki ya da düğmesine, DVD disk<br />

menüsü ya da çalar üzerindeki Blu-ray diskinin açılır menüsünü<br />

görüntülemek için düğmesine veya yeniden çalmayı durdurmak için<br />

düğmesine basınız. ENTER (GİR) düğmesine basılması yeniden<br />

çalmayı başlatır ve HDMI CONTROL (HDMI KUMANDASI)<br />

düğmesine basılması; HDMI Kumandası menüsüne geri dönmek için<br />

kumanda panel ekranını kapatır.<br />

HDMI Kumandası bağlantılarının yapılması<br />

HDMI Kumandası işlevlerini destekleyen Ortam Alıcısı ve aygıt(lar)<br />

arasındaki bağlantılarda ya da “HDMI Kumandası Ayarı” için ayarlarda<br />

değişiklik yaptığınızda, aşağıdaki prosedürü yerine getiriniz:<br />

1 Ortam Alıcısını ve tüm takılı aygıtları çalıştırınız.<br />

2 “HDMI Control Setting” (HDMI Kumandası Ayarı) için “Input<br />

Setting” (Giriş Ayarı) içindeki ayarın, takılı aygıtlara göre düzgünce<br />

girildiğini onaylayınız. Takılı aygıtlardaki HDMI Kumandası ile ilgili<br />

ayarları da onaylayınız.<br />

3 Ses ve görüntülerin düzgün şekilde çıktığından ve<br />

görüntülendiğinden emin olmak için, HDMI giriş uçlarını aygıtların<br />

takılı olduklarına geçiriniz.<br />

4 Ortam Alıcısı’nı kapatmaya çalışınız, daha sonra Ortam Alıcısı<br />

üzerindeki güç kaynağını yeniden açınız.<br />

Bir AV yükseltici/DVD kaydedici/BD çalar takılması<br />

Ortam Alıcısı (arka)<br />

INPUT 1<br />

INPUT 3<br />

Optik dijital kablo<br />

AV yükseltici<br />

LAN (10 / 100)<br />

HDMI uyumlu kablosu<br />

(HDMI işareti taşıyan<br />

HDMI kablosu)<br />

BD çalar<br />

INPUT 2<br />

OPTICAL<br />

DIGITAL OUT<br />

HDMI<br />

INPUT 1<br />

Y<br />

AUDIO R<br />

INPUT 2<br />

HDMI<br />

INPUT 3<br />

R<br />

L<br />

SUB WOOFER OUT AUDIO OUT<br />

CONTROL<br />

HDMI<br />

INPUT 4<br />

OUT<br />

L<br />

SERVICE ONLY<br />

SYSTEM<br />

CABLE<br />

HDMI uyumlu kablosu<br />

(HDMI işareti taşıyan<br />

HDMI kablosu)<br />

DVD kaydedici<br />

Stereo odyo/<br />

ses kablosu<br />