Views
2 years ago

Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi

Toyota Bluetooth hands - PZ420-I0291-BE - Bluetooth hands-free system (English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian ) - mode d'emploi

A OPERATING INSTRUCTIONS

A OPERATING INSTRUCTIONS .............................................................................. Page 3 Q ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ................................................................. Страница 43 U naudojimosi instrukcijos .......................................................................... Puslapis 87 V LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS ............................................................................. Lappuse 129 T KASUTUSJUHEND ............................................................................................... Lk. 171 m Read this manual thoroughly before using the Bluetooth ® . Always keep this owner’s manual in the vehicle. Внимательно прочитайте это руководство перед использованием системы Bluetooth®. Постоянно храните это руководство по эксплуатации в автомобиле. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš naudojantis Bluetooth® įranga. Visada šią instrukciją laikykite automobilyje. Pirms Bluetooth® izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Vienmēr glabājiet šo lietotāja rokasgrāmatu transportlīdzeklī. Lugege enne Bluetooth® kasutamist hoolikalt seda kasutusjuhendit. Hoidke alati seda kasutusjuhendit sõidukis. PZ420 I0291 BE Bluetooth® hands-free system 1

2 Bluetooth® hands-free system

 • Page 1: Bluetooth® hands-free system Owner
 • Page 5 and 6: 10.7. Remove a paired device.......
 • Page 7 and 8: 6 Bluetooth® hands-free system A
 • Page 9 and 10: 2. Safety and general information 2
 • Page 11 and 12: 3. Smart practices while driving Th
 • Page 13 and 14: 5. Voice Recognition (VR) Your hand
 • Page 15 and 16: Initial pairing ó Note: Before pai
 • Page 17 and 18: Delete a contact 1 Press the Multi-
 • Page 19 and 20: 7.4. Make a call You can place a ha
 • Page 21 and 22: Make a call using redial 1 Press th
 • Page 23 and 24: π Add contact list entries using B
 • Page 25 and 26: π Transfer private call to hands-f
 • Page 27 and 28: 9. Music mode* The Toyota Hands-fre
 • Page 29 and 30: 10. Other Voice Recognition menu op
 • Page 31 and 32: 10.6. Disconnect a connected device
 • Page 33 and 34: 11. Troubleshooting Problem Resolut
 • Page 35 and 36: 12. UIM indicator light status The
 • Page 37 and 38: Button Send End Action Press and re
 • Page 39 and 40: 14. Voice Recognition Menu Maps Mai
 • Page 41 and 42: Contact List Menu ¥ Contact list.
 • Page 43 and 44: 42 Bluetooth® hands-free system A
 • Page 45 and 46: 10.7. Удаление автори
 • Page 47 and 48: 46 Bluetooth® hands-free system Q
 • Page 49 and 50: 2. Общие сведения и
 • Page 51 and 52: 3. Правила пользова
 • Page 53 and 54:

  4. Краткая инструкц

 • Page 55 and 56:

  6. Начало работы с с

 • Page 57 and 58:

  После установления

 • Page 59 and 60:

  7. Пользование функ

 • Page 61 and 62:

  Выполнение телефон

 • Page 63 and 64:

  7.5. Управление спис

 • Page 65 and 66:

  11 В любое время мож

 • Page 67 and 68:

  π Переадресация пр

 • Page 69 and 70:

  π Завершение всех з

 • Page 71 and 72:

  9.2. Включение музык

 • Page 73 and 74:

  1 Нажмите Многофунк

 • Page 75 and 76:

  10.7. Удаление автори

 • Page 77 and 78:

  11. Поиск и устранен

 • Page 79 and 80:

  12. Световой индикат

 • Page 81 and 82:

  Кнопка Вызов Состо

 • Page 83 and 84:

  Состояние Кнопка Д

 • Page 85 and 86:

  Главное меню (продо

 • Page 87 and 88:

  Меню звонков ∑ Мно

 • Page 89 and 90:

  10.7. Suporinto prietaiso pašalini

 • Page 91 and 92:

  90 Bluetooth® hands-free system U

 • Page 93 and 94:

  2. Sauga ir bendroji informacija 2.

 • Page 95 and 96:

  3. Praktiniai patarimai vairuojant

 • Page 97 and 98:

  5. Valdymas balsu (VB) Jūsų laisv

 • Page 99 and 100:

  Pirminis susiejimas ó Pastaba: Pri

 • Page 101 and 102:

  Kontakto ištrynimas 1 Nuspauskite

 • Page 103 and 104:

  ó Pastaba: Atsakymo balsu funkcija

 • Page 105 and 106:

  Skambinimas naudojantis perskambini

 • Page 107 and 108:

  π Kontaktų įrašų papildymas na

 • Page 109 and 110:

  8. Įeinančio skambučio pasirinkt

 • Page 111 and 112:

  π Pokalbio baigimas esant užlaiky

 • Page 113 and 114:

  9.2. Muzikos įjungimas konkrečiam

 • Page 115 and 116:

  10.3. Pamirštas prietaisas Pamirš

 • Page 117 and 118:

  10.7. Suporinto prietaiso pašalini

 • Page 119 and 120:

  11. Gedimų diagnostika Problemos s

 • Page 121 and 122:

  12. UIM indikatoriaus lemputės bū

 • Page 123 and 124:

  Mygtukas Siųsti Baigti Garsumo pad

 • Page 125 and 126:

  14. Valdymo balsu meniu sandara Mai

 • Page 127 and 128:

  Contact List Menu ¥ Contact list.

 • Page 129 and 130:

  128 Bluetooth® hands-free system U

 • Page 131 and 132:

  10.7. Noņemt sapārotu ierīci....

 • Page 133 and 134:

  132 Bluetooth® hands-free system V

 • Page 135 and 136:

  2. Drošība un vispārēja inform

 • Page 137 and 138:

  3. Iesakām ņemt vērā, vadot aut

 • Page 139 and 140:

  5. Balss atpazīšana (VR) Jūsu br

 • Page 141 and 142:

  Sākotnējā sapārošana ó Piezī

 • Page 143 and 144:

  Kontakta izdzēšana 1 Nospiediet M

 • Page 145 and 146:

  7.4. Zvanīšana Izmantojot brīvro

 • Page 147 and 148:

  Zvanīšana, izmantojot atzvanu 1 N

 • Page 149 and 150:

  π Kontaktu saraksta uzskaitīšana

 • Page 151 and 152:

  8. Iespējas zvana laikā Šīs fun

 • Page 153 and 154:

  π Aktīvā zvana beigšana, kad ai

 • Page 155 and 156:

  9.2. Mūzikas iespējošana ar konk

 • Page 157 and 158:

  Kad dzirdat tās ierīces nosaukumu

 • Page 159 and 160:

  10.8. Noņemt visas sapārotās ier

 • Page 161 and 162:

  11. Problēmu novēršana Problēmu

 • Page 163 and 164:

  12. UIM statusa indikatora gaismas

 • Page 165 and 166:

  Stāvoklis Poga Darbība Miera rež

 • Page 167 and 168:

  14. Balss atpazīšanas izvēlnes k

 • Page 169 and 170:

  Contact List Menu [Kontaktu sarakst

 • Page 171 and 172:

  170 Bluetooth® hands-free system V

 • Page 173 and 174:

  10.8. Kõikide tuttavate seadmete k

 • Page 175 and 176:

  174 Bluetooth® hands-free system T

 • Page 177 and 178:

  2. Ohutus ja üldinfo 2.1. Ohutust

 • Page 179 and 180:

  3. Ohtude vältimine sõidu ajal Ju

 • Page 181 and 182:

  5. Kõnetuvastus (VR) Teie käed-va

 • Page 183 and 184:

  Esialgne tutvustus ó Märkus: Enne

 • Page 185 and 186:

  Kontakti kustutamine 1 Vajutage Mit

 • Page 187 and 188:

  7.4. Helistamine Käed-vabad süste

 • Page 189 and 190:

  Helistamine kordusvalimise abil 1 V

 • Page 191 and 192:

  π Kontaktide lisamine loendisse Bl

 • Page 193 and 194:

  8. Valikud helistamise ajal Neid fu

 • Page 195 and 196:

  π Aktiivse kõne lõpetamine, kui

 • Page 197 and 198:

  9.2. Muusika lubamine teatud seadme

 • Page 199 and 200:

  10.4. Seadmete tutvustamine 1 Teie

 • Page 201 and 202:

  10.9. Seadmete loendi kasutamine Se

 • Page 203 and 204:

  Telefoni hääljuhtimist ei saa kas

 • Page 205 and 206:

  13. Kasutajaliidese nuppude kasutam

 • Page 207 and 208:

  Olek Nupp Toiming Muusikarežiim* O

 • Page 209 and 210:

  Peamenüü ( järg) ( järg) µ “

 • Page 211 and 212:

  Kõnemenüü ∑ Mitmefunktsioonili