Views
1 year ago

Philips Sèche-cheveux - Mode d’emploi - LAV

Philips Sèche-cheveux - Mode d’emploi - LAV

48 EESTI Hoidmine Enne

48 EESTI Hoidmine Enne seadme hoiulepanekut võtke ta vooluvõrgust välja. ◗ Pange seade ohutusse kohta ning laske maha jahtuda. ◗ Ärge kerige toitejuhet seadme ümber. ◗ Seadme hoidmiseks on riputusaas. ◗ ◗ Toitejuhtme vahetamine Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see uue vastu vahetada Philipsi, Philipsi volitatud hooldekeskuses või lihtsalt vastavalt kvalifitseeritud isiku poolt, et vältida ohtlikke olukordi. Kontrollimiseks või parandamiseks tuleb seade alati viia Philpsi hooldustöökotta.Valesti tehtud parandus võib seadme kasutajat ohustada. Garantii ja teenindus Kui Te vajate informatsiooni või on Teil probleemid tekkinud, külastage Philips Web lehekülge www.philips.com või võtke ühendus oma maa Philipsi hoolduskeskusega (lisainfo ja telefoninumbrid leiate garantiitalongilt). Kui Teie maal ei ole Philipsi hoolduskeskust, pöörduge Philipsi toodete müüja poole või võtke ühendus Philipsi koduhooldusseadmete ja isikliku hoolduse BV teenindusosakonnaga.

Ievads LATVISKI 49 Unikālā termoplūsmas sistēma Jaunais Philips beauty matu žāvētājs ir īpaši veidots, lai atbilstu jūsu vajadzībām.Thermoprotect matu žāvētājam ir jaunā termoplūsmas sistēma, kas izmanto vairāk gaisa, bet mazāk karstuma. Ar šo sistēmu izžāvēsiet matus tikpat ātri kā ar parastu matu žāvētāju, turklāt bez pārkarsēšanas riska.Tā saglabā gan matu dabisko mitruma līmeni, gan to mirdzumu un kuplumu. Lai iegūtu skaistus matus, tie ir jāžāvē, nevis jākarsē. Sīkākai informācijai par šo matu žāvētāju vai jebkuru citu Philips skaistumkopšanas ierīci izmantojiet mūsu mājas lapu internetā: www.philips.com/beauty. Svarīgi Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šīs pamācības un saglabājiet tās turpmākām uzziņām. ◗ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājās. ◗ Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips autorizēta servisa darbnīcā, lai izvairītos no bīstamām situācijām. ◗ Sargiet ierīci no ūdens! Nelietojiet to izlietnes, vannas, bļodas vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā. Ja lietojat matu ieveidotāju vannas istabā, pēc lietošanas noteikti atvienojiet to no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta. ◗ Papildu drošībai ieteicams vannas istabas elektrotīklā uzstādīt strāvas regulācijas iekārtu, kuras strāvas stiprums nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar elektromontieri. ◗ Glabājiet ierīci vietā, kur tai nevar piekļūt bērni. ◗ Nekad neaizsprostojiet gaisa plūsmas restītes. ◗ Ierīcei pārkarstot, tā automātiski izslēdzas.Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla un ļaujiet tai pāris minūtes atdzist. Pirms atkārtotas ieslēgšanas pārbaudiet, vai gaisa plūsmas restītes nav aizsprostotas ar pūkām, matiem u. tml.