Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - THA

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - THA

38 ภาษาไทย

38 ภาษาไทย รับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรดติดตอตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑของบริษัทฟลิปสในปร ะเทศ หรือติดตอแผนกบริการของบริษัท Philips Domestic Appliances and Personal Care BV การแกปญหา เราไดทำการรวบรวมปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดพรอมทั้งวิธีแกไข หากคุณไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลดานลางที่ให มาได กรุณาติดตอศูนยบริการฟลิปสหรือศูนยบริการลูกคาฟลิปสในประเทศของคุณ ปญหา เครื่องไมทำงานเลย การแกปญหา อาจไมมีกระแสไฟเขาเตารับบนผนัง ตรวจดูภายในเตารับวามีกระแสไฟหรือไม เครื่องอาจรอนเกินไปจึงปดสวิตชตัวมันเอง ในกรณีนี้ ใหถอดปลั๊กเครื่องและทิ้งไว 1- 2 นาทีเพื่อใหเครื่องเย็นลง และกอนเปดสวิตชเครื่องอีกครั้ง ตรวจดูวาไมมีเสนผม ห รือขนอุดตันฝาครอบทางลมเขาของไดรเปาผม อาจใชไดรเปาผมนี้กับแรงดันไฟฟาที่ไมตรงกับที่ระบุ จึงควรตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่อ ยบนตัวเครื่อง ซึ่งตองตรงกับแรงดันไฟฟาของสายไฟหลัก ในกรณีที่สายไฟหลักเกิดชำรุดเสียหาย ใหดำเนินการเปลี่ยนสายไฟหลักดังกลาวที่บริ ษัทฟลิปส หรือศูนยที่ไดรับการแตงตั้ง หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งโดยบริษัท เพื่อ ปองกันการเกิดอันตราย

Tiếng Việt 39 Giới thiệu Điều Khiển Philips SalonDry đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng tất cả những nhu cầu cá nhân như sấy và tạo kiểu tóc, cho bạn kiểu tóc đẹp trong thời gian ngắn nhất. Bên cạnh việc cài đặt luồng khí và thiết lập nhiệt độ, máy sấy tóc này cung cấp thêm tính đa dụng với luồng khí tuabin và phun lạnh, để tạo kiểu tóc bóng đẹp đúng theo ý bạn. Bạn có thể vào website của chúng tôi tại www.philips.com để biết thêm thông tin về sản phẩm này hay các sản phẩm Philips khác. Mô tả tổng quát (Hình 1) A Lưới thoát gió B Nút phun làm mát C Nút tuabin để có luồng khí mạnh hơn D Nút trượt điều chỉnh luồng khí - O = Tắt - I = Luồng khí nhẹ đặc biệt dùng để tạo kiểu tóc - II = Luồng khí mạnh để sấy nhanh E Nút trượt điều chỉnh nhiệt độ - - 6 Cài đặt chế độ nóng 5 Cài đặt chế độ ấm 4 Cài đặt chế độ mát - F Nút trượt điều chỉnh ion (chỉ có ở kiểu HP4983/HP4982) G Vòng treo H Khe hút không khí có thể tháo rời I Đèn báo Ion (chỉ có ở kiểu HP4983/HP4982) J Bộ khuếch tán khí (chỉ có ở kiểu HP4983/HP4981) K Bộ tập trung không khí L Lược tạo kiểu (chỉ có ở kiểu HP4984) Lưu ý Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.