Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

14 - - - - - - - - - - -

14 - - - - - - - - - - - Български Опасност Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода в баня, вана, мивка и др. Ако използвате уреда в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът е изключен. За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през решетките за въздух. Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна. Предупреждение Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа. Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел. Не използвайте уреда, ако са повредени щепселът, кабелът или самият уред. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност. Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда. Внимание За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в захранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD) с номинален работен ток на утечка не повече от 30mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник. Никога не блокирайте притока на въздух през решетката. При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете го от контакта и го оставете няколко минути да изстине. Преди да

- - - - - - - Български 15 го включите отново, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др. Винаги изключвайте уреда, преди да го оставите, дори да е само за момент. Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба. Не навивайте захранващия кабел около уреда. Можете да усетите характерна миризма при използването на този сешоар. Тази миризма се дължи на генерираните йони и не е вредна за човешкия организъм (само за HP4983/HP4982). Не изследвайте генератора на йони с метални предмети (само за HP4983/HP4982). Ниво на шума: Lc = 82 dB[A] - за HP4984, HP4981, HP4980 Ниво на шума: Lc = 83 dB[A] - за HP4983, HP4982 Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти. Използване на уреда Сушене 1 Включете щепсела в контакта. 2 За да включите уреда, изберете желаната настройка на въздушния поток. - Плъзнете превключвателя в положение ІІ за извънредно бързо сушене. - Плъзнете превключвателя в положение І за сушене на къса коса или за оформяне на прическата. Съвет: Можете да използвате и бутона “турбо” за допълнителен мощен въздушен поток. 3 Плъзнете превключвателя за температура на настройка за хладен, топъл или горещ въздух.