Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

28 - - - - - - - - - - -

28 - - - - - - - - - - - - - Eesti Ohtlik Ärge tehke seadet märjaks! Ärge kasutage seda vett täis vanni, pesukausi, valamu vms lähedal või kohal. Pärast seda kui olete seadet vannitoas kasutanud, võtke pärast kasutamist pistik seinakontaktist välja. Vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral. Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallesemeid. Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub te seadme garantii kehtetuks. Hoiatus Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele. Kontrollige korrapäraselt toitejuhtme korrasolekut. Ärge kasutage seadet, mille toitepistik, -juhe või seade ise on vigastatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik. Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud. Jälgige, et lapsed ei saaks seadmega mängida. Ettevaatust Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi ühendada rikkevoolukaitsme. Rikkevoolukaitsme rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige paigaldajalt nõu. Ärge kunagi katke õhuavasid kinni. Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seadmel mõni minut jahtuda. Enne seadme uuesti sisselülitamist kontrollige, kas õhuavad ei ole ummistunud ebemete, juuksekarvade jms. Enne seadme asetamist millelegi, ka lühikeseks ajaks, lülitage seade alati välja. Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.

- - - - - Eesti 29 Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Fööni kasutamisel võite tunda iseloomulikku lõhna. Seda lõhna põhjustavad toodetavad ioonid ja need on inimeste tervisele kahjutud (ainult HP4983/HP4982). Ärge puudutage ionisaatorit metallesemetega (ainult HP4983/ HP4982). Mudelite HP4984, HP4981 ja HP4980 müratase: Lc= 82 dB (A) Mudelite HP4982, HP4983 müratase: Lc= 83 dB (A) Elektromagnetilised väljad (EMF) See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada. Seadme kasutamine Juuste kuivatamine 1 Sisestage pistik pistikupessa. 2 Seadme sisselülitamiseks valige soovitud õhuvoo režiim. - Ülikiireks kuivatamiseks lükake liuglüliti asendisse II. - Lühikeste juuste kuivatamiseks või koolutamiseks lükake liuglüliti asendisse I. Näpunäide: Ülivõimsa õhuvoo saamiseks vajutage turborežiimi nupule. 3 Valige temperatuuri liuglülitiga külm, soe või kuum režiim. - Kuuma õhuvoo režiim 6 võimaldab duššimärgi juukseid väga kiiresti kuivatada, jättes need natuke niiskeks. - Sooja õhuvoo režiim 5 sobib eriti niiskete juuste kuivatamiseks, kuni need on peaaegu kuivad. - Jaheda õhuvoo režiim 4 lubab teil õrnalt kuivatada peaaegu kuivi juukseid, tehes need läikivaks. Näpunäide: Vajutage jaheda õhuvoo nupule ja suunake jahe õhuvoog soengu fikseerimiseks läbi juustele.