Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

18 Български 1

18 Български 1 Свалете приставката от уреда, преди да го почиствате. 2 Приставката може да се почисти с влажна кърпа или да се изплакне на чешмата. Забележка: Преди да използвате или да приберете приставката, проверете дали е суха. - - 3 Почиствайте уреда със суха кърпа. 4 Махнете решетката за приток на въздух от уреда, за да отстраните космите и праха. (фиг. 12) За да махнете решетката за приток на въздух, натиснете вдлъбнатините за палец едновременно от лявата и дясната страна на решетката и я издърпайте. За да поставите обратно решетката за приток на въздух, натиснете вдлъбнатините за палец едновременно от лявата и дясната страна на решетката и я натиснете към уреда. Съхранение Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба. Не навивайте захранващия кабел около уреда. 1 Поставете уреда на безопасно място и го оставете да изстине. Уредът може да се съхранява закачен на окачалката. - Опазване на околната среда След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 13). Гаранция и сервиз Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна

(телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV]. Отстраняване на неизправности Български 19 Ако възникнат проблеми със сешоара и не можете да ги разрешите с помощта на долните указания, обърнете се към най-близкия сервиз на Philips или към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Проблем Уредът не работи изобщо. Решение Вероятно в контакта, в който е включен уредът, няма напрежение. Проверете дали в контакта има захранване. Вероятно уредът е прегрял и се е изключил сам. Изключете го от контакта и го оставете да изстине за няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др. Може би уредът не е подходящ за напрежението на мрежата, към която е включен. Проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа. Може да е повреден захранващият кабел на уреда. За предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.