Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

64 - - - - - - - - - - -

64 - - - - - - - - - - - - - Latviešu Briesmas Sargiet ierīci no ūdens. Nelietojiet šo ierīci pie vannām, izlietnēm un citiem traukiem ar ūdeni vai virs tiem. Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Ūdens klātbūtne var būt bīstama, pat ja ierīce ir izslēgta. Neievietojiet metāla priekšmetus gaisa ieplūdes restītēs, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena. Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, vai kuras īpaši nav ieteicis Philips. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, jūsu garantija vairs nav spēkā esoša. Brīdinājums Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. Regulāri pārbaudiet elektrības vada stāvokli. Nelietojiet ierīci, ja bojāts tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce. Ja elektrības vads ir bojāts, jums jānomaina tas Philips pilnvarotā servisa centrā vai līdzīgi kvalificētam personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci. Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni. Ievērībai Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju. Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres. Ierīcei pārkarstot, tā automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkārtotas ieslēgšanas pārbaudiet, vai gaisa plūsmas restītes nav aizsprostotas ar pūkām, matiem u. tml. Pat ja noliekat ierīci tikai uz mirkli, vienmēr to izslēdziet. Pēc lietošanas vienmēr atslēdziet ierīci no sienas kontaktligzdas.

- - - - - Latviešu 65 Netiniet elektrības vadu ap ierīci. Izmantojot fēnu, varat sajust raksturīgu smaku. Šo smaku rada joni, un tie nav kaitīgi cilvēka ķermenim (tikai HP4983/HP4982 modeļiem). Neiedziļinieties jonu ģeneratorā ar metāla priekšmetiem (tikai HP4983/HP4982 modeļiem). Trokšņa līmenis: Lc= 82 dB(A) modeļiem HP4984, HP4981, HP4980 Trokšņa līmenis: Lc= 83 dB(A) modeļiem HP4983, HP4982 Elektromagnētiskie Lauki (EMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem. Ierīces lietošana Matu žāvēšana 1 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. 2 Lai ieslēgtu ierīci, izvēlieties vēlamo gaisa plūsmas režīmu. - Noregulējiet slīdslēdzi II režīmā, lai matus izžāvētu īpaši ātri. - Noregulējiet slīdslēdzi I režīmā, lai izžāvētu īsus matus vai ieveidotu matus. Padoms: Jūs arī varat izmantot turbo pogu, lai iegūtu papildu gaisa plūsmu. 3 Ar temperatūras slīdslēdzi noregulējiet vēsa, silta vai karsta gaisa režīmu. - Karstuma režīms 6 ļauj jums ļoti ātri un droši žāvēt tikko izmazgātus matus, kamēr tie ir mitri. - Siltuma režīms 5 ir īpaši piemērots mitru matu žāvēšanai, līdz tie ir gandrīz sausi. - Vēsā gaisa režīms 4 ļauj jums maigi izžāvēt matus, kas ir gandrīz sausi un palīdz tiem piedot spīdumu. Padoms: Nospiediet aukstā gaisa plūsmas pogu, un vērsiet auksto gaisa plūsmu jūsu matiem, lai fiksētu matu sakārtojumu un piedotu spīdumu.