Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

98 Slovensky 2 Nástavec

98 Slovensky 2 Nástavec môžete očistiť navlhčenou tkaninou alebo ho opláchnite pod tečúcou vodou. Poznámka: Pred použitím alebo odložením nástavca sa uistite, že je suchý. - - 3 Zariadenie očistite suchou tkaninou. 4 Zložte mriežku na vstup vzduchu zo zariadenia a odstráňte vlasy a prach. (Obr. 12) Mriežku na vstup vzduchu zložíte tak, že súčasne stlačíte západku na ľavej a pravej strane mriežky a potiahnutím oddelíte mriežku od zariadenia. Ak chcete mriežku na vstup vzduchu opäť nasadiť, súčasne stlačte západku na ľavej a pravej strane mriežky a zatlačte mriežku do zariadenia. Odkladanie Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete. Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia. 1 Zariadenie odložte na bezpečné miesto a nechajte ho vychladnúť. Zariadenie môžete odložiť tak, že ho zavesíte za očko na zavesenie. - Životné prostredie Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 13). Záruka a servis Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Riešenie problémov Slovensky 99 V prípade, že sa vyskytne problém s fénom a nebudete ho vedieť vyriešiť pomocou nasledujúcich informácií, kontaktujte, prosím, najbližšie servisné centrum spoločnosti Philips alebo Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo Vašej krajine. Problém Zariadenie vôbec nefunguje. Riešenie Zásuvka, do ktorej je zariadenie pripojené, možno nie je pod prúdom. Uistite sa, že je zásuvka pod prúdom. Možno sa zariadenie prehrialo a automaticky sa vyplo. Zariadenie odpojte zo siete a nechajte ho na niekoľko minút vychladnúť. Skôr, ako zariadenie opäť zapnete, skontrolujte, či nie sú mriežky upchaté chuchvalcami prachu, vlasmi a pod. Možno ste pripojili zariadenie do siete s nesprávnym napätím. Uistite sa, že napätie uvedené na typovom štítku zariadenia zodpovedá napätiu v miestnej sieti. Možno je poškodený napájací kábel zariadenia. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál spoločnosti Philips, servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips alebo iná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k nebezpečným situáciám.